HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR
2 – 3 Zprávy 4 Osm let za mřížemi 5 – 6 Modlitby před porodnicemi 8 Kontrola populace 9 – 10 Z blogu
11 – 12 OvuView 13 Diskutujeme 14 Cesty k čistotě 15 Informační materiály 16 Z vašich dopisů
3 / 2012 / Informační oběžník občanského sdružení Hnutí Pro život ČR / prosinec 2012
Přípravek RU-486 – tichý, nenápadný, krutý
Toto potvrzení přišlo v reakci na dotaz, zda
je v ČR zažádáno o registraci potratového
přípravku RU-486.
RU-486 je prezentován jako šetrnější
způsob zbavení se dítěte. To je však lež.
RU-486 znamená horší psychické problé-
my, protože akt zabití se přesune z lékaře
na matku. Navíc potrat může začít, když je
žena ještě doma ­– se všemi riziky. Z pohledu dítěte je RU-486 samozřejmě velmi krutým nástrojem.
Největší nebezpečí chemického potratu
však spočívá ve společenském posunu vnímání potratu opět do roviny antikoncepce.
Z toho pak plynou další a další zkratkovitá
jednání a nevinné oběti.
Pokus o legalizaci RU-486 pro nás znamená i připomenutí tvrdé reality: Pokud
aktivně neusilujeme o obnovení spravedlivých zákonů a smíříme se s tím, že se nedá
nic dělat, druhá strana pracuje na zničení
zbytku spravedlivých zákonů.
Výrobce i gynekologové uváděli, že hlavním důvodem, proč v roce 2005 nebyl pří-
pravek RU-486 povolen, byly tehdejší veřejné protesty. S velkou naléhavostí vás proto
prosíme: pomozte i tentokrát. Každý další
rok znamená zachráněné životy. A naopak
s rozšiřující se paletou zabíjení se propadáme stále hlouběji do nespravedlnosti, bezcitnosti.
Radim Ucháč
Čekáte-li nečekaně dítě
volejte 800 108 000
prolife.cz
Informační stránky
Hnutí Pro život ČR
linkapomoci.cz
celorepubliková poradna
pro ženy v tísni
stopgenocide.cz
projekt zaměřený
na osvětu mladých
modlitbyzanejmensi.cz
modlitební úsilí
za obnovu kultury života
Foto: telegraph.co.uk
Vážený pane magistře, reaguji na Váš
dotaz, který jste směřoval na společnost
Nordic Pharma. Přípravek RU-486 byl přihlášen k registraci v ČR firmou Exelgyn.
K přípravku ani fázi, ve které se nyní celý
proces schvalování nachází, se v průběhu
registrace nemůžeme vyjadřovat. Děkuji za
pochopení a přeji pěkný den,
Ing. Ivana Šalbabová, PR Manager
Medica Healthworld a.s.
Zprávy
Rath: Antikoncepce zdarma pro ženy a zrušení podpory vícedětných rodin
David Rath sepsal ve vězení novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, podle níž by
byly ze zdravotního pojištění plně hrazeny antikoncepční prostředky indikované a předepsané lékařem ženám ve věku od 15 do 18 let věku a ženám v produktivním věku, které
pobírají dávky v hmotné nouzi. Novela má zabránit „nechtěnému těhotenství“ a snížit
počet „umělých přerušení těhotenství“. Podle Ratha je hormonální antikoncepce drahá
a dívky bez vlastního příjmu a ženy v sociální nouzi si ji nemohou z ekonomických důvodů
dovolit. Argumentuje rovněž tím, že zdravotní pojišťovny hradí několik pokusů umělého
oplodnění, proto by z veřejného zdravotního pojištění měla být hrazena i antikoncepce.
Vyšší výdaje za antikoncepci budou údajně kompenzovány nižšími výdaji na poskytnutí
péče odloženým dětem v dětských domovech.
Zároveň podal Rath i novelu zákona o státní sociální podpoře, která má vést ke zvýšení
porodnosti. Výše přídavku na děti má být nejvyšší na druhé a třetí dítě. Další děti v pořadí
již na přídavky nemají nárok. Novela zavádí porodné na druhé a třetí dítě, které má být
dvojnásobné. Další děti v pořadí mají dostat čtvrtinu základního porodného. Rath se inspiroval ve Francii, kde je podobná právní úprava a kde je porodnost vyšší než úmrtnost. Rath
považuje za nejlepší rodinu takovou, která má dvě nebo tři děti. Rodiny s více než třemi
dětmi mají údajně časté potíže udržet si životní úroveň a dostatečně se věnovat dětem.
David Rath (ČSSD)
psp.cz
Francie: Plně hrazené potraty a antikoncepce zdarma pro dívky od 15 let
Francouzská dolní komora Parlamentu schválila, že daňoví poplatníci budou od roku
2013 platit za potraty a antikoncepci. Potraty budou stoprocentně hrazeny z veřejného
zdravotního pojištění. Zároveň Národní shromáždění schválilo antikoncepci zdarma pro
všechny dívky od 15 do 18 let, tzn. veškeré formy antikoncepce, na kterou se vztahuje krytí ze sociálního pojištění – většina hormonálních pilulek, náplastí, implantátů, nitroděložních tělísek a vaginálních kroužků. Očekává se, že oba návrhy bez problémů odsouhlasí
také Senát, kde mají převahu socialisté.
Daňoví poplatníci tak budou nuceni plně hradit jakýkoliv legální potrat na žádost. Ty
jsou ve Francii povoleny do 12. týdně těhotenství a od legalizace v roce 1975 se jejich počet statisticky nesnížil. Oficiální statistiky odhadují počet „dobrovolných přerušení těhotenství“ na 225 tisíc ročně navzdory téměř „perfektní“ míře užívání antikoncepce. Téměř
95 % Francouzek užívá nějakou formu antikoncepce.
François Hollande
lifesitenews.com
Lucembursko schválilo potraty na žádost
Lucemburský parlament schválil 22. listopadu potraty na žádost do 12. týdne těhotenství.
Zákon má umožnit beztrestné provedení potratu a údajně svobodné rozhodování žen.
Zároveň má splnit požadavky Rady Evropy dekriminalizovat potraty a poskytnout legální
potraty bez překážek. Nezletilé dívky mohou své dítě potratit bez souhlasu rodičů nebo
jejich vědomí, ale musí být doprovázeny „spolehlivou“ dospělou osobu.
Předkladatelé zákona slibují, že zákon údajně sníží míru nezamýšlených těhotenství. Ta
od schválení potratového zákona v roce 1978 plynule narůstala navzdory sexuální výchově
a prevenci. Původní zákon povoloval potraty do 12. týdne těhotenství, pokud se jednalo
o záchranu života ženy, zachování jejího fyzického či psychického zdraví, znásilnění, incest,
případy, kdy nenarozené dítě je vážně fyzicky či psychicky poškozené nebo ekonomické či
sociální důvody. Potraty po 12. týdnu byly povoleny z vážných lékařských důvodů se souhlasem dvou lékařů a se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců v případě nezletilé
dívky. Feministickým a levicovým skupinám vadí, že v novém zákoně zůstala některá omezení - např. požadavek dvou konzultací, jedna lékařská a jedna psycho-sociální, aby bylo jisté,
že ženy jsou plně informovány o svých legálních právech, rizicích a možných alternativách.
Míra porodnosti v Evropě stále klesá. Velmi nízkou porodnost má i Lucembursko - 1,77 dětí
na ženu. Míra porodnosti v České republice je 1,42.
lifesitenews.com
Demonstrace před lucemburským parlamentem
V pozadí prezidentských voleb v USA
Obhájci života jsou zklamáni výsledkem prezidentských voleb v USA. Zároveň se však
v některých státech konala místní referenda ohledně posvátnosti lidského života.
V Montaně bylo schváleno, že dívce 16 let a mladší lze provést umělý potrat pouze se
souhlasem rodičů. Předchozí podobné pokusy byly v Montaně soudně zmařeny. V Massachusetts neprošla legalizace lékařsky asistované sebevraždy. Ta je zatím legální pouze
prosinec 2012 / strana 2
Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Zprávy
v Oregonu, ve Washingtonu od roku 2008 a v Montaně od roku 2009 rozhodnutím tamního Nejvyššího soudu. Podobné pokusy byly efektivně zablokovány v roce 1998 v Michiganu a v roce 2000 v Maine. Současné massachusettské vítězství je výsledkem spolupráce
ideologicky velmi různorodé koalice. Smutná zpráva pro obhájce života přichází z Floridy,
kde se nepodařil prosadit zákaz financování potratů z veřejných zdrojů nebo zdravotního
pojištění. Tzv. Obamacare zahrnující financování potratů by tak zde neplatil.
lifesitenews.com
Centrum fetální medicíny v ÚPMD
Koncem června 2012 bylo v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí otevřeno Centrum fetální medicíny. Má umožnit léčbu dětí před narozením, které trpí poruchami vývoje
a vrozenými vývojovými vadami.
„Fetální chirurgie má pozitivní efekt nejen na plod, ale také na psychiku matky, protože
její plod se snažíme skutečně léčit místo doposud používané jediné metody umělého
přerušení těhotenství,“ říká doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel ÚPMD.
Centrum fetální medicíny je zaměřené na diagnostiku a léčbu závažných poruch vývoje plodů v děloze a chirurgické řešení vybraných vrozených vývojových vad v průběhu
těhotenství. Základním cílem chirurgického řešení vrozených vývojových vad a funkčních
poruch plodů v děloze je zlepšení celkové prognózy postiženého plodu a novorozence
(snížení úmrtnosti, snížení celkové nemocnosti). Centrum bude přijímat závažné a komplikované případy z celé České republiky.
Prosba o dary
Uvědomujeme si, že finanční situace mnohých z vás není lehká. Přesto
prosíme o finanční podporu současných projektů: linka pomoci, připomínkování a příprava zákonů, osvětová činnost mezi studenty, podpora
aktivit v regionech a výroba informačních materiálů. Nyní nás čekají další
náklady v souvislosti s pokusem o registraci přípravku RU-486.
Budeme vděčni, můžete-li si dovolit
podat trvalý měsíční příkaz na částku
např. 50 Kč. Děkujeme!
Číslo účtu: 2900089089/2010
Variabilní symbol: 6036
KDU-ČSL chce hájit lidskou důstojnost a rodinu
Na celostátním sjezdu KDU-ČSL v Jihlavě v sobotu 1. prosince odsouhlasili lidovci změnu
některých paragrafů stanov. Za zmínku stojí body týkající se ochrany lidské důstojnosti
od početí do přirozené smrti a rodiny jako společenství muže, ženy a dětí: KDU-ČSL hájí
nezcizitelnou důstojnost lidské osoby od početí do přirozené smrti a principy společného
dobra, spravedlnosti, subsidiarity a solidarity. Východiska pro řešení politických problémů nachází KDU-ČSL v křesťanské sociální etice. KDU-ČSL hájí rodinu jako společenství
muže, ženy a dětí a považuje ji za základní podmínku života společnosti a státu. Rodina
tu není pro společnost a pro stát, ale společnost a stát tu jsou pro rodinu.
kdu.cz
Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL
Dublin: Obrovská vigilie pro život
Irské skupiny pro život a jejich příznivci se 4. prosince sešli na protest proti nedávným
oznámením irské vlády legalizovat potraty. Počet účastníků byl odhadnut na více než
10 tisíc. Poutači vyzývali irského premiéra, aby dodržel sliby z roku 2011, a vládu, aby
chránila matku i dítě. Legalizace potratů v Irsku by podle účastníků znamenala zavedení
potratů na žádost a to je něco, co je pro Iry naprosto nepřijatelné.
Účastníci rovněž upozornili na zmatené zpravodajství v souvislosti s nedávným tragickým úmrtím těhotné ženy v Irsku. Žena nezemřela proto, že jí nebyl proveden umělý
potrat, jak vyšlo najevo. Novináři z Irish Times nyní přiznávají, že potrat nebyl v tomto
případu na pořadu dne. Pro Irsko, jehož pověst, byla poškozena, přišlo toto doznání ale
poněkud pozdě.
Dublinská vigilie pro život
European Life Network
Dublinská deklarace o péči během těhotenství
Irští lékaři sepsali tzv. Dublinskou deklaraci, která reaguje na pokusy považovat potrat za
lékařsky nutný a v Irsku je zlegalizovat. Lékaři z celého světa mohou podpořit deklaraci
a připojit se k prohlášení, že potrat není pro záchranu života ženy nutný.
dublindeclaration.com
Regionální pochody pro život v ČR
V řadě měst České republiky jsou zpravidla studenty organizovány regionální pochody
pro život. Každou první středu v měsíci v 17 hodin vyráží průvod Odvahu k životu z pražského Mariánského náměstí. Sraz posledního letošního brněnského pochodu Odvahu
k životu je 26. prosince v 17 hodin na rohu ulic Bašty a Masarykovy. V prosinci se rovněž
konal již druhý pochod pro život v Plzni. Další pochody pro život byly letos zorganizovány
v Jihlavě, Prostějově a Olomouci. Cílem pochodů je prosba společnosti, aby lidé nebyli
lhostejní k obrovskému bezpráví páchaném na dětech a jejich matkách.
hpzcr
Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
prosinec 2012 / strana 3
Osm let za mřížemi
Osm let za mřížemi kvůli nenarozeným
Dělá to už po léta a činí tak navzdory soudnímu příkazu, který kdysi „dočasně” omezil shromažďovací právo před budovami,
v nichž sídlí potratová centra. Tehdy, v roce
1994, torontský soud zavedl tzv. „ochrannou bublinu” o průměru 150 metrů, uvnitř
které jsou jakékoliv protestování a veřejné
výměny názorů vyloučeny. Prý aby se předešlo nepřístojnostem a byl zachován veřejný pořádek.
Paní Gibbonsová nebyla vždy protipotratovou aktivistkou. Dnes je jí přes šedesát, když byla mladší, přivedla na svět
několik dětí a jedno své těhotenství také
předčasně ukončila potratem. Po letech se
postupně navrátila ke křesťanské víře, kterou v dospívání opustila.
Pocítila tehdy také vinu za usmrcení
vlastního dítěte a ptala se Boha, proč ji
nepřivedl k víře dříve. Odpověď, kterou
obdržela, zněla: „Dal jsem ti tvůj život. Dal
jsem ti dítě. Dítě, které jsi zavrhla, patří
také mně.” V té chvíli nalezla paní Linda
své životní poslání. Potrat je vraždou, chtěla vzkázat Kanaďanům. Je to svévolné zlo,
které umlčuje naše svědomí a deformuje
duše žen vinou. Desítky tisíc každoročně
v Kanadě potracených dětí jsou moderní
podobou genocidy. Toto její poselství paní
Lindu přivedlo do konfliktu se zákonem.
V roce 1988 kanadský Nejvyšší soud
zrušil zákaz provádění potratů na kanadském území. Tento krok, který ve svých
důsledcích vedl k zakládání speciálních
potratových „klinik”, vyvolal vlnu veřejného
pobouření a velmi polarizoval společnost.
Tisíce lidí tehdy protestovaly, vedly se rozhořčené polemiky v médiích, docházelo ke
slovním půtkám i veřejným srocením. Počátkem 90. let došlo i k několika nešťast-
prosinec 2012 / strana 4
Foto: catholicregister.org
Paní Linda Gibbonsová
strávila během uplynulých
sedmnácti let téměř osm
roků za mřížemi. Její zločin?
Tiše protestovala proti
umělým potratům, a to příliš
blízko potratovým klinikám
v kanadském Torontu.
ným konfrontacím, kdy odpůrci potratů na
tato „lékařská” centra či jejich pracovníky
násilně zaútočili. Přesto, že to byly jevy zřetelně patologické, od nichž se především
křesťanští aktivisté pro život jasně distancovali, byla i těmito akcemi společenská
atmosféra silně ovlivněna. I pod tímto vlivem soudy v Torontu tehdy reagovaly „dočasnou” výjimkou, která zakázala jakékoliv
protesty a diskuse před vstupy do objektů,
kde se potraty provádějí. Přítomnost před
vchody se tak stala nezákonnou a trestnou.
Od těch časů uplynula léta, zjitřené vášně utichly. Výnosný potratový byznys však
pokračuje tiše dál, pod ochranou oné dočasné výjimky, umlčující jakýkoliv protest.
Paní Gibbonsová však i nadále považovala své poslání obhajovat pravdu a veřejně se k ní hlásit za legální kdekoliv. Nikdy
na nikoho nepokřikovala, nikdy nebyla
obviněna z násilného chování, obtěžování.
Většinou stojí na „svém místě” sama, mlčky,
jako němý vykřičník, jen s nějakým nápisem
či plakátem. Obvykle je „vyzbrojena” jen
velikou tabulí se slovy: „Proč, maminko?
Chci ti dát tolik lásky…” Paní Linda je neú-
stupná. Je přesvědčena, že stát na druhém
chodníku nestačí. Chce, aby její poselství
mohly vidět a číst ty, které do oněch budov
vcházejí a jichž se bytostně týká…
Zatčena byla již více než dvacetkrát.
Někdy byla věc ukončena domluvou nebo
byla obvinění stažena. Častokrát však ne –
a paní Linda putovala za mříže kvůli porušování soudního nařízení a maření výkonu
rozhodnutí. Několikrát jí bylo nabízeno
propuštění, zaváže-li se písemným slibem,
že už svou výtržnost nebude v budoucnu
opakovat. Vždy to odmítla – a tak strávila
ve věznicích dohromady téměř osm let,
více než mnozí pachatelé těžkých a násilných trestných činů. Když se pak nakonec
dostane na svobodu, většinou je během
několika dnů či už i hodin zpět, na místě
činu. A celý kolotoč tak začíná znova.
Ano, Linda Gibbonsová porušila zákon.
Ale nelze se ubránit dojmu, že trest, kterou ji
opakovaně postihuje státní moc, je tou skutečnou nespravedlností a porušením práva.
Astride Wenigerová Noga
David Floryk
Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Modlitby před porodnicemi
Foto: 40daysforlife.com/
Každá porodnice patří do farnosti
Předmět: Komu: modlitby_před_porodnicí
[email protected]
Dobrý den, už asi rok se scházíme měsíčně
ve Zlíně k modlitbě růžence před porodnicí
s úmyslem záchrany nenarozených dětí. Je
nás vždy tak kolem sedmi. Začali jsme řešit
otázku, jestli k modlitbě nepřidat i formu
demonstrativní, tzn. nerozbalit tam nějak
plakát s nápisem nebo obrázek, aby lidé
věděli, že jsme tady za ty děti. Ještě zbývá
dodat, že vše se děje v areálu nemocnice,
tedy nejspíš na pozemku, který jí patří.
Jednalo by se o nějaký přestupek? Musíme žádat o povolení vedení? Uvědomujeme si, že tímto krokem už vystupujeme
z anonymity. Máte s tím někdo zkušenosti?
Jak se třeba na to připravit už teď? Některým typům lidí takové „demonstrování“ nesedí, chtějí se modlit ve skrytu. Řešili jste
už něco podobného? Díky moc za každou
odpověď. Ať vám Pán žehná.
František Bílek
Děkujeme za dotaz. V principu je důležité
si uvědomit, co je vaším cílem: demonstrace nebo modlitba? A pokud modlitba, tak
za co především? Kdo je nejvíce ohrožený
a jaká by měla být strategie?
Jsme přesvědčeni o tom, že je třeba dávat pozor, aby modlitba nikdy nepřerostla
do demonstrace. Jinak řečeno, abyste se
neorientovali na lidi, ale na Boha. Na druhou stranu je vhodné, aby lidé věděli, že
se modlíte a za co. Jste pro ně svědectvím
a dáváte jim tak šanci k obrácení. Tedy nějaká forma prezentace je vhodná – třeba
v Praze nosíme ceduli „Ženy litují potratu“
nebo nějakou velkou fotku miminka.
Za ty, kteří ji nejvíce potřebují...
Za co se modlit? Za ty, kteří to nejvíce potřebují. Tedy za ty, kteří dělají největší zlo.
To nejsou zabíjené děti, protože u nich je
značná naděje na spásu, i když je jim zabitím znemožněno získání zásluh a tím větší
odměna v nebi. Ti největší chudáci jsou
lékaři, kteří vraždí, a matky a otcové, kteří
k tomu přispívají.
Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Primárním cílem modliteb má být být
proto obrácení lékařů a matek. Navíc když
se to podaří a místní gynekologové přestanou děti před narozením zabíjet, toto zlo
ve vašem městě skončí.
Potraty navíc vycházejí a jsou obrazem
životního stylu otců a matek. To je důvodem, proč ženy chodí na potraty opakovaně a svádějí později k tomu jiné. Pokud
se ony obrátí, najdou odpuštění v Bohu
a zdroj potratů vyschne.
Samozřejmě je třeba se modlit i za zabíjené děti. Když zde jste, zviditelňujete,
že existují, dáváte jim tvář a to je nesmírně
cenné. Osamoceno umírá jen zvíře. Člověk
má umírat mezi blízkými, jinak je to kruté
a nelidské.
Když se modlíme před porodnicí, měli
by lékaři i matky poznat, že nebojujeme
s nimi, ale jen s ďáblem, a jim naopak toužíme pomoci.
Pokud se jedná o praktické postupy,
rady jak jednat, na stránkách prolife.cz je
k dispozici ke stažení několikastránkový
materiál s cennými radami.
prosinec 2012 / strana 5
Modlitby před porodnicemi
Neklást překážky
Bůh samozřejmě vždy skrze modlitby působí, ale my bychom paradoxně neměli klást
jeho působení překážky – dohadovat se,
vyhrožovat, vrhat se na příchozí.
Žena, která jde na potrat, je ve stresu,
ví, že dělá zlo, ale je často zahnaná do kouta a reaguje proto agresivně. Ještě hůře
jedná někdy jejich doprovod nebo personál. Brání se svému svědomí a chtějí ho
překřičet. Je důležité na jejich agresivitu
nereagovat. Na výkřiky mlčet a na dotazy
odpovídat jasně, pravdivě, ale vlídně. Ten,
kdo nabízí pomoc, ji nemůže vnucovat
klackem.
Probouzet soucit a ne zlost
Je dobré si zjistit, kdy se potraty dělají.
V kolik hodin a jaké dny. Vám to při modlitbě pomůže, když budete vědět, že právě
teď jste s dětmi, které jsou zabíjeny. Budete
mít i možnost mluvit s ženami. Často přicházejí brzy ráno. Lze jim nabídnout model
miminka ve 12. týdnu nebo vhodný leták.
Víte-li, že odcházejí po zákroku, lze je
ujistit o pomoci a nabídnout informaci,
kde ji najdou. Lze jim darovat jim růženec,
aby změnily životní styl a za rok se sem nevrátily.
Diskuse s lékaři
V Praze s námi lékaři sem tam diskutovali. Nemá smysl se dohadovat o tom, zda
je dítě před narozením člověk nebo není.
Všichni samozřejmě ví, že je to člověk a že
se jedná o zabití – proto o tom mlčí, nebo
se utíkají k pseudodiskusím. Nechtějí si nic
vyjasnit, ale rychle utíkají. Proto je efektivní
zvláště u lékařů nepoučovat, ale rozhovor
nasměrovat do osobních motivů a citů:
„I vám přece také musí být těch dětí líto?“
Nebo najít první společný bod: „Ale zabíjení dětí po 24. týdnu vám snad také vadí,
ne?“ A od tohoto bodu postupovat dál.
Někdy žádný bod nenaleznete. Ten druhý
bude mít ale méně výmluv, že jsme blázni,
kteří hájí jednu dvě buňky.
Adorace
Je vhodné domluvit se na adoraci v době,
kdy jste před porodnicí. Ne každý vydrží
stát na ulici, nebo nemá tolik odvahy. Může
se ale za vás a za ty, kteří kolem vás projdou, přimlouvat a tak vám pomáhat.
Kolik dětí se zabíjí ve vašem městě
Zjistěte, kolik potratů se provádí ve vašem městě. Informace musí poskytnout na
základě zákona o poskytování informací
nemocnice nebo Ústav zdravotnických informací a statistiky (uzis.cz). Jsou to děti
a ženy, které vám byly zvláště svěřeni.
Nemocnice se může nacházet na území vaší farnosti. Ta by si toho měla být vědoma a zahrnovat tyto ohrožené děti do
svých modliteb. Jedná se o děti zabíjené
často jen několik kroků od vašich domovů.
Je to proto i váš místní problém a ne pouze
anonymních politiků v Praze.
Každodenně
kolem nás
Benešov
Beroun
Brno
Česká Lípa
České Budějovice
Frýdek-Místek
Havlíčkův Brod
Hodonín
Hradec Králové
Chrudim
Jeseník
Jičín
Jihlava
Jindřichův Hradec
Karlovy Vary
Karviná
Kladno
Kolín
Kutná Hora
Liberec
Litoměřice
Louny
Mělník
Most
Náchod
Nymburk
Olomouc
Opava
230
194
828
361
432
350
162
242
405
161
91
183
160
154
336
651
487
203
155
488
299
297
270
375
251
260
430
396
Ostrava
Pardubice
Pelhřimov
Písek
Plzeň
Praha 3
Praha 4
Prachatice
Přerov
Příbram
Rakovník
Sokolov
Strakonice
Šumperk
Tábor
Tachov
Teplice
Uherské Hradiště
Ústí n. Labem
Vsetín
Zlín
Znojmo
Žďár n. Sázavou
a další
Česká republika
v roce 2011
791
213
140
134
490
187
570
121
244
227
155
280
141
231
162
147
528
190
408
271
330
294
191
24 055
Radim Ucháč
prolife.cz
Přidejte se
Praha
V pátek 28. prosince zveme k účasti na vigilii za nenarozené děti, jejich rodiče a příslušný zdravotnický personál. Sejdeme se
na svátek Betlémských neviňátek v 7.30 na
mši sv. v kostele sv. Ignáce na pražském
Karlově náměstí. Po mši svaté jdeme
s modlitbou růžence k nemocnici u Apolináře, kde modlitbu dokončíme. Alternativně je možno zůstat v kostele adorovat.
Michaela Prentisová, [email protected]
Olomouc
Zveme všechny, komu není lhostejný
osud nenarozených dětí, k modlitbě za
jejich záchranu. Sejdeme se ve čtvrtek
27. prosince v 16 hodin před porodnicí
prosinec 2012 / strana 6
FN v Olomouci a v tichosti se modlíme
růženec, aby bylo zastaveno zlo potratů.
Ve stejném dni je na tento úmysl sloužena v 18 hodin mše svatá v dominikánském kostele Neposkvrněného Početí
Panny Marie.
Jana Březinová, [email protected]
Plzeň
Každé poslední úterý v měsíci bude od
18 hodin sloužena pravidelně v kostele
Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici mše svatá za zastavení potratů.
První mše svatá bude v úterý 29. ledna 2013.
Zlín
Dohromady se studenty, lidmi, kteří pracují v nemocnici a jinými se modlíme
každý měsíc růženec za nenarozené děti
a za obnovu života přímo před porodnicí. „Jen“ se modlíme, nemáme žádná
hesla ani transparenty. Kdo jste ze Zlína
a okolí, můžete se přidat
Bilkovi, [email protected]
Koná se u vás pravidelná mše svatá,
adorace, modlitby na úmysl ochrany
lidského života? Napište nám o tom na
[email protected]
Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
23/ 3/ 2013/ Praha
XIII. Pochod pro život
ŽIVOT
– NABÍDKA,
KTEROU NELZE
ODMÍTNOUT
24 tisíc dětí je v naší zemi ročně
usmrceno před narozením.
http://pochodprozivot.cz
Kontrola populace
Miliardy OSN ke zničení národů
Prezident prohlásil, že „AIDS je hlavně morální, sociální a ekonomický problém“, a že
nejlepším způsobem, jak s ním bojovat, je
vytvářet „vztahy založené na lásce a důvěře, místo na institucionalizované nedůvěře,
která je podstatou používáni kondomů“.
Museveniho program byl nazván „ABC“
podle písmen nacházejících se ve třech
bodech programu (Abstinence, Být věrný
a (C) kondom pouze ve výjimečných případech jako je prostituce). Odrazování více
než 95 procent populace od používání kondomů je klíčovým bodem programu, protože ugandská vláda si je dobře vědoma jejich
vysokého rizika selhání.
Když byl program ABC v roce 1992 zřízen, v hlavním městě Kampala a v dalších
městských oblastech bylo virem HIV nakaženo děsivých 30 procent dospělé populace a průměrná délka života v celé zemi
byla pochmurných 44 let. Díky programu
ABC počet nakažených poklesl za pouhých
deset let o celých 80 procent – tj. v roce
2002 na 6 procent – a průměrná délka života vyskočila o 8 let.
Na začátku nového tisíciletí však několik faktorů začalo ABC program narušovat.
Zahraniční nevládní organizace jej začaly
agresivně podrývat paradoxně proto, že
si nemohly dovolit, aby byl úspěšný. Program byl vlastně až příliš úspěšný v očích
těch, kteří by rádi drželi africkou populaci
pod kontrolou a věří v dogma, které má
kondom za první, poslední a jediné možné
opatření proti AIDS.
Martin Sempa, mozek stojící za Ugandským úspěchem, rozumí myšlení populačních „kontrolorů“ a říká o nich, že trpí
patologickou nenávistí k sexuální zdrženlivosti a mateřství.
prosinec 2012 / strana 8
Foto: hli.org
Uganda mnoho vytrpěla
v bouřích své nedávné historie.
Zotavuje se však dobře
a těží dokonce z rostoucího
cestovního ruchu a turistiky.
Dostala se do zpráv bojem proti
AIDS, protože její prezident
Yoweri Museveni vedl úspěšnou
kampaň proti HIV-AIDS
prostřednictvím programu
systematické změny chování.
Brian Clowes v Ugandě
Musíme se však ptát, proč populační
kontroloři stále tak moc chtějí napadat
africkou sexuální zdrženlivost a mateřství,
když je tento kontinent už teď zalidněn
poměrně řídce. Tyto bohaté nevládní organizace upřímně věří, že se Afričané musí
vzdát svých „překonaných“ a „zpátečnických“ kulturních norem a připojit se k „vyspělému“ světu v jeho ničím neomezované
honbě za neomezeným sexem a hmotným
bohatstvím. Nikde to není jasnější než
v Ugandě, kde je prokázaný způsob záchrany lidských životů zahazován ve prospěch ideologického zotročení kondomy.
Na začátku tohoto tisíciletí tak Uganda
pod zahraničním tlakem zavedla do škol
novou sexuální výchovu. Její učební plán
je nám povědomý – klade důraz na „lidské
právo mít sex“, nezávisle na frekvenci nebo
typu a nutnost se chovat „zodpovědně“, tj.
používat kondom. Uganďané vždy chápali
homosexualitu a pornografii jako zlo, ale
zahraniční skupiny jako obvykle vůbec nezajímá, co si myslí obyčejní lidé. Tisk proto
vytrubuje práva na „gay“ sex a „sexuálně
explicitní materiály“.
Tak do Ugandy proudí miliardy ze Západu – téměř dvě miliardy dolarů v minulých
dvou desetiletích – které jí však nepřinášejí
nic dobrého.
Výsledek tohoto antikoncepčního imperialismu je stejně tak předvídatelný jako hrozivý.
Uganďané ztrácejí citlivost pro intimitu lidské
sexuality a začínají považovat své tradiční
zvyky za překonané – což byl samozřejmě cíl
těchto programů. Procento dospělých infikovaných virem HIV se od roku 2002 zdvojnásobilo (z 6 na 12 procent) a rychle stoupá.
To znamená, že kolem 120 tisíc Uganďanů
navíc je nyní mrtvých díky zásahům kartelu
mezinárodní populační kontroly – 120 tisíc
víc než by zemřelo, kdyby nebylo fanatického
vměšování se cizích organizací.
Uganda nabízí nezměrné možnosti pro
pro-life aktivismus. Lidé zde přirozeně milují život, politická reprezentace země je
téměř jednohlasně pro-life a její biskupové
a kněží neohroženě hájí lidskou důstojnost.
Kartel populační kontroly však už ukázal
svůj ohavný talent na to zkazit i ty nejvíce
životu otevřené země.
Populační kontroloři jasně ukazují, že
jim nejde o to bojovat proti AIDS, ale o to,
aby jejich Boha vylučující světový názor
byl vnucen co nejvíce lidem. I smrt stovek
tisíců lidí je pro ně přijatelná cena. Jejich
činnost už nepřímo způsobila úmrtí desítek tisíců Uganďanů, ke kterým by jinak
vůbec nemuselo dojít. Nejenom, že prosazují kondomy, které ve skutečnosti pomáhají epidemii HIV, porušují také v obrovském rozsahu lidská práva a ignorují
zákony suverénních států.
Brian Clowes, HLI
přeložil Ondřej Kočnar
Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Z blogu
Foto: kenbruggemanphotography.com
A jak si přejete naložit se zbylým
biologickým materiálem?
„Miláčku, pospěš, ať jsme tam včas!“
„Jó, už to bude...,“ ozve se z koupelny.
„Jen si dovážu kravatu a jedeme...“
„Už se nemůžu dočkat!“ odvětí s velkým
očekáváním žena a kvapem si obouvá své
sváteční lodičky.
Za chvíli konečně dorazí na místo: Mimishop. Výklad plný fotek usměvavých,
dobře živených miminek a dětí a spokojených rodin s domácími mazlíčky na nedělním pikniku.
Jakmile vstoupí dovnitř, ujme se jich příkladně upravený prodavač v zaměstnanecké uniformě: „Vítám Vás! Už je pro Vás vše
připraveno,“ a zavede je do oddělení individuální nabídky. Odhrne závěs na jedné
ze stěn. Ženě se ihned rozzáří oči a zahlesne: „To je krása…“ I pro jejího partnera se
náhle zastavil čas kvůli vnitřnímu pohnutí
z krásy nabídky za sklem. Oba dva ztichnou a kochají se krásou, která je odhalena
jejich pohledu: v zahřívané prosklené kóji
leželo v umělohmotných sedátkách několik
malých, navzájem si velmi podobných spokojených kojenců.
„Můžete začít s výběrem!“ přeruší ticho
prodavač pobídkou a vytrhne tak onen pár
z jejich úžasu.
„…ano…, ano…,“ obtížně navazuje žena
na předchozí komunikaci. „Tak co myslíš,
miláčku, které to bude?“ obrátí se na svého
muže.
„Já to nechám na tobě, vždyť je to tvůj
vánoční dárek, tak si vyber sama, jaké se ti
líbí,“ odvětí muž.
Žena přechází dychtivým a natěšeným
pohledem vystavená miminka a pečlivě si
je prohlíží a jakoby pro sebe nahlas mluví:
„…tohle asi ne, moc se nám nepodobá …
tohle má asi nějakou kožní vadu …. tady to
vypadá trošku neduživě … toto se na mě
ani neusmálo … tohle má vyšší úroveň pigmentu … hmm … … Že by tohle?“ Zavolá
svého muže a ukazuje mu jedno z miminek:
„Co myslíš, miláčku? Tohle? Tak hezky se
na mě usmálo, a navíc vypadá, že nemá
žádnou tělesnou vadu, že je zdravé. To by
bylo bezvadné!“
„Pokud mohu, madam, také se mi zdá
naprosto bez vad,“ potvrzuje ženinu domněnku prodavač. „I poslední prohlídka
u dr. Slína toto potvrzuje. A navíc na Vás
reaguje nesmírně pozitivně, to je jistě dobré znamení!“
„Tak co myslíš, miláčku?“ obrací se žena
opět na svého muže.
„No, proč ne? Jestli si přeješ právě tohle, tak bude tvoje,“ odvětí jí.
„Tady máš kartu, běž to prosím vyřídit,“
posílá žena svého muže k pokladně. „Já půjdu zatím vedle do oddělení vybrat pro ně
ještě nějaké oblečky...“
Muž ukáže na vybrané miminko a poprosí prodavače o vyskladnění.
Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
U pokladny se prodavač zeptá muže:
„A jak si, pane, přejete naložit se zbylým
biologickým materiálem určeným k oplodnění?“
„Myslíte spermie a vajíčka?“
„Ano, přesně tak. Přejete si recyklaci
a poskytnutí dalším zájemcům, nebo jejich
likvidaci?“
„Jednoznačně likvidaci. Přece jenom to
byl dárek pro moji partnerku a nechci, aby
ztratil punc originality.“
„Samozřejmě, pane. Zařídíme to sami
dle Vašeho přání.“
„A co bude s ostatními produkty oplodnění?“ zeptá se muž prodavače.
„Ach, na to tu máme takovou ‚povedenou taškařici‘,“ pousmál se spiklenecky
prodavač. „Je zde nejnovější Liquidor čtvrté generace, plná automatizace likvidace
přebytečných produktů umělého oplodnění. Jako bonus nabízíme i spoluúčast dárců
vstupního materiálu na spuštění likvidace
nadbytečných produktů umělého oplodnění. Máte zájem o účast na likvidaci?“
„Nevím…,“ podívá se muž na hodinky,
„nepočítal jsem s tím...“
„Nemusíte se toho obávat, u čtvrté generace Liquidoru stačí pouze navolení
způsobu likvidace – žárem, ekologicky bezpečným chemickým vstřikem či rozpouštědlem… –, pak zmáčknout patřičné tlačítko
a další postup už je diskrétně a automaticky proveden uvnitř Liquidoru. Cena za
prosinec 2012 / strana 9
celou produkci oplodnění tím nebude navýšena, nebojte se, likvidace je již v ceně.
A vše je v souladu se směrnicí Evropské
komise, která v rámci svobodné volby žen,
vybojované před několika lety Stranou za
osvobozenou ženu, povoluje jednat podle
svědomí a podle osobní volby voličky, tedy
chápat produkt oplodnění jako dítě jak od
28. týdne před příchodem produktu na
svět, tak do 28. týdnu po příchodu produktu na svět, ať přivedených na svět umělou
či přirozenou cestou. Naštěstí jsme pokroková a svobodná civilizace a máme v tom
možnost volby.“
„Ano, vím, znám legislativu, jsem právník. Ale děkuji, dnes ne, spěcháme. Žádost
o likvidaci jsem vám již podepsal, nechám
to již na vás. Chceme ‚to‘ s ženou ještě
dnes oslavit.“
„Ano, chápu. Děkujeme vám velmi za
využití našich služeb a přejeme radostí naplněné dny! A nezapomeňte: dle platné legislativy Evropské unie ode dne, kdy jste se
rozhodli produkt chápat jako dítě, jste povinni mu dát vlastní jméno a zapsat ho do
centrálního registru občanů unie, nejpozději do 28. týdne po příchodu na svět! “
„Ano, děkuji za připomenutí, určitě to
stihneme. Jsme na to připraveni metodickou příručkou unijní komise pro podporu
rozvoje populace a rodinného života…“
„Ano, zajisté,“ odvětil prodavač.
Muž a žena zaplatili, poděkovali za
poskytnuté služby a rozloučili se s prodavačem, který je osobně vyprovodil až
k východu z Mimishopu. Osobní přístup je
přece ve vztahu k zákazníkům na prvním
místě.
Lukáš Drexler
lukasdrexler.blog.idnes.cz
Foto: katherinehardy.com
Z blogu
Doslov autora
Sci-fi? Nikoli, jen záměrně zvýrazněná současnost, zrůdná současnost: http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/odbornici-v-olomouci-umi-vybrat-nejlepsi-embrya-a-zvysit-sanci-na-miminko-201310.html.
Dítě již není darem, darovaným uprostřed intimity muže a ženy (a ne muže
a muže nebo ženy a ženy; k čertu už s politickou korektností!), ale „výsledkem“ metody a následné „selekce“, kdy se následné
„přebytky“ „zničí“, což je pouze eufemismus
pro zabití „technologicky“ počatých bezbranných dětí. „Humanismus“ a „civilizova-
nost“ jsou tak zde jenom make-upem na nacistické eugenice, zapomněním a vzpourou
v máji technokracie, hédonistickým přisátím
k prsu matrixu babylónské věže technologií
a individualistických ideologií odlidštění,
„ideologií práva“ na „sebeuspokojení“ bez
ohledu na druhého, bez ohledu na vztahy,
na důsledky, na dar celého stvoření. Co si
myslet o světě, který zabíjí své vlastní děti:
http://zpravy.idnes.cz/do-ceska-se-vraci-potratova-pilulka-ru-486-fd4-/domaci.
aspx?c=A121127_205251_domaci_brd? Svět
bez Boha je světem bez člověka, a svět bez
člověka se stává peklem.
Sborník z konference o právní ochraně osob před narozením
Květoslav Šipr: Začátek individuálního lidského života a lidská důstojnost
David Černý: Kdo je lidské embryo? Vědecko-filosofická perspektiva
Evžen Kindler: Nekonečno, racionalita a lidská duše
Lukáš Jan Fošum: Důstojnost nenarozeného jedince lidského druhu
Jiří Stodola: Informační etika a umělé potraty
Tomáš Machula: Etický kontext veřejné diskuse o interrupcích
Michal Podzimek: Princip moci nad životem nenarozeného
Jan Bednář: Proč koncept lidských práv ztroskotává?
Jan Kohoutek: Právní úprava násilného ukončení těhotenství v českém právním řádu
Miroslav Kratochvíl, Ludmila Lázničková: Potraty ze zdravotních důvodů
David C. Reardon: Seznam závažných fyzických komplikací umělého potratu
Ludmila Lázničková: Předcházejme eugenickým potratům
Miroslav Kratochvíl, Radim Ucháč, Paweł Wosicki: Umělé potraty a situace v Polsku
Radim Ucháč: Politické a společenské souvislosti umělých potratů
Sborník je možno objednat na adrese [email protected] za cenu 200 Kč včetně poštovného.
prosinec 2012 / strana 10
Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Foto: Ron Wiecki
OvuView
OvuView – s plodností jednoduše
Již nějakou dobu je
pro mobilní dotykové
telefony s Androidem
k dispozici ke stažení šikovná
aplikace pro praktikování
symptotermálních metod.
OvuView ženě na základě
zadaných symptomů těla
vyhodnotí, zda-li je či
není plodná a pomáhá
jí tak vstoupit do světa
přirozených metod.
Symptotermální metoda (STM) je metoda přirozeného plánování rodičovství,
kdy manželé přistupují k otázce milování
s respektem k přirozeným procesům probíhajícím v ženském těle. Jde o metodu
založenou na každodenním měření teploty
ženského těla, eventuálně dalších příznaků
jako hlenu nebo děložního čípku. Na základě těchto údajů lze odvodit, kdy přichází
ovulace a podle toho je možné uzpůsobit
partnerský sexuální život. Metoda přijde
vhod, ať už manželé usilují o početí dítěte
nebo chtějí početí miminka předcházet.
Praktikování přirozených metod naráží u katolíků na různé překážky. Podíl žen
v plodném věku, které praktikují symptotermální metodu, se pohybuje mezi dvěma
až čtyřmi procenty (http://www.uffl.org/
vol10/fehr-kurz10.pdf). Příčinou takového
nízkého čísla může být lenost, může to být
nechuť nebo zmatek po prvním vysvětlení,
jak metody fungují, jaká existují pravidla,
Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
neschopnost udržet si nějaký systém v zaznamenaných hodnotách/grafech, atd.
Pokud máte Android telefon, můžete
zkusit aplikaci OvuView, které je volně ke
stažení na Google Play. Ať už je vaše motivace ke stažení jakákoliv, aplikace vám
bude úspěšně asistovat při vyhodnocování
vašich záznamů.
Přínos pro každého
Pokud jste začátečník, berte aplikaci jako
vzdělávací úvod do symptotermálních metod. Pokud jste pokročilá, berte ji jako jednoduchého pomocníka při zaznamenávání
vašich symptomů – plodnost si můžete vyhodnocovat i sama ze zobrazených grafů.
Zkušeným příznivcům STM se může
zdát taková aplikace zbytečná a svým
způsobem nepřirozená. Je ovšem třeba
uvědomit si důležitý výsledek, že žena má
možnost poznat lépe své tělo bez nějaké
počáteční investice, bez nutnosti někam
prosinec 2012 / strana 11
OvuView
docházet na kurz, něco si složitě studovat.
Následně se sama může rozhodnout, jestli jí takový přístup vyhovuje. A pokud ano,
má možnost zapsat se do nějakého kurzu
STM, kde se dozví více informací. Existují
i alternativy k OvuView – počítačovým algoritmem vyhodnocovanou plodnost nabízejí i přístroje typu LadyComp, jehož cena
vychází ovšem na naše poměry dost vysoko
(cca 10 tisíc korun).
A teď odstaveček pro ty, kteří se v symptotermálních metodách trochu orientují:
Aplikace samotná působí sofistikovaným
dojmem. Nabízí třináct pravidel pro vyhodnocení přechodu mezi plodnou a neplodnou fází. Umí na základě předchozích
zadaných dat předpovědět, kdy bude další
prosinec 2012 / strana 12
menstruace, umí zohlednit délku luteální
fáze a umí fungovat v režimu předcházení
nebo dosažení početí.
OvuView nabízí čtyři základní pohledy:
aktuální cyklus ve formě kolečka na úvodní obrazovce, grafový pohled na data, kalendářový pohled a detail dne, kam žena
zadává své symptomy. Aplikaci může žena
použít i jako svůj deníček, protože kromě
teploty, hlenu, menstruace, čípku a pohlavního styku umožňuje zadat dalších cca
20 symptomů, jako např. hmotnost, náladu, chuť k jídlu, nadýmání, bolest hlavy,
ospalost, atd.
Aplikace nabízí několik průvodců. Ten
základní vysvětlí, jak funguje ženský cyklus
a jeho vizuální reprezentaci v aplikaci.
Pokud chcete, můžete si k aplikaci zakoupit placená rozšíření za cca 100 Kč.
Projevíte tak svou podporu autorům aplikace a přispějete na její další vývoj. Mimo
to tím získáte např. možnost exportovat své
grafy teplot jako obrázky nebo excelové tabulky, možnost zapínat a vypínat jednotlivá pravidla, vizuální statistiky svých cyklů
v podobě sloupcových grafů, možnost nastavit si heslo aplikace a v neposlední řadě
tím získáte možnost aktivovat těhotenský
mód, pokud se vám podaří otěhotnět.
Pavel Kryl
www.ovuview.com, www.sleekbit.com
Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Diskutujeme
Prý se neví, kdy začíná život
Obhájci potratu dále používají nálepky
„3 měsíce“ nebo „6 měsíců“ bez ohledu na
to, že tím implicitně uznávají, že zde uběhl a počítá se čas od nějakého počátku,
ke kterému před těmi měsíci došlo. A tak
kdekoli obhájci potratu udělají svou čáru,
nechtěně přiznávají tuto velkou a důležitou
věc: život začal a teď mu počítáme měsíce.
Co se stalo před třemi nebo šesti měsíci?
Oplodnění. A tehdy začal život.
Věda o tom říká…
Život začíná při oplození, ale ne proto, že
to říkám já, ale protože to říká věda. Embryologické texty opakovaně parafrázují
prohlášení Keithe Moora v jeho učebnici
medicíny The Developing Human: Clinically Oriented Embryology (Vyvíjející se
člověk: Klinicky orientovaná embryologie):
„Lidský vývoj začíná při oplodnění.“
Uvažme tyto tři otázky:
1. Když něco roste, nežije to?
2. Když to má lidské rodiče, není to
člověk?
3. A nemá člověk velikou hodnotu?
Na poslední otázku naše společnost odpovídá kladně – proto nás zprávy o genocidách naplňují rozhořčením. A pokud nebudeme pochybovat o lidství mužů a žen,
Foto: mutrock
Slyšeli jste někdy někoho,
kdo podporuje potraty, říkat,
„nikdo neví, kdy vlastně začíná
život“? Zvláštní věc je, že
právě tito lidé ve skutečnosti
tvrdí, že vědí, jak je to
s počátkem lidského života.
Pokud zakazují potrat ve
třetím měsíci, potom vlastně
říkají, že život začíná ve třech
měsících. Pokud zakazují
potrat v šestém měsíci, potom
vlastně říkají, že život začíná
v šesti měsících. Otázka
ovšem je, zda to, kde vedou
dělicí čáru, je založeno na
faktech nebo na tom, co se
jim hodí.
není důvod, abychom pochybovali o lidství
jejich potomků. Co se první otázky týče,
při početí jednobuněčné embryo vyroste
ve dvě buňky, pak čtyři, osm a tak dále. Je
tedy očividně živé.
I malý člověk je člověkem
Embryonický člověk je menší, méně vyvinutý a více závislý na ostatních než my
ostatní, ovšem batole je také menší, méně
vyvinuté a více závislé na ostatních než
jsme my. V určitém věku dostáváme určité
nálepky („embryo“, „batole“) a kvůli svému
věku můžeme nebo nemůžeme dělat určité
věci. Nehledě na to, do které věkové kategorie patříme, jsme všichni lidské bytosti
v různých stadiích vývoje. Povolit starším
lidem zabíjet ty mladší by byla, jak je dnes
moderní říkat, „diskriminace“.
Ale embrya nevypadají jako lidé!
Embrya naopak vypadají přesně tak, jak
by lidé v jejich vývojovém stadiu měli vypadat. Uvažme následující analogii od Richarda Stithe: focení polaroidem – jakmile
zmáčknete tlačítko, vyjede kartička s hnědočernou mazaninou. Ale za pár minut se
objeví jasný obraz. Obraz byl zaznamenán
v okamžiku stisku tlačítka, potřeboval jen
Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
čas, aby se nám ukázal. A tak je to s každým z nás – každý jsme jedinečné, neopakovatelné individuum velké důstojnosti,
které vzniklo v jediném okamžiku (početí),
potřebujeme jenom čas na to, abychom se
vyvinuli a rozvinuli to, co doopravdy jsme.
Na závěr
Stojí za úvahu, že když vědci chtějí vytvářet
lidský život v laboratoři, neohání se přitom
tím, že nevíme, kdy začíná život. Naopak
velmi přesně vědí, kdy začíná, protože
chtějí replikovat nikoliv jednotlivce ve stadiu tří nebo šesti měsíců vývoje, ale samotný moment oplození. Nestačí jim samotná
spermie nebo vajíčko, stačí jim však jednobuněčné embryo. Proč tedy když vědci
nebo někdo jiný chtějí zničit lidský život,
tvrdí, že nevědí, kdy začíná? Možná je to
proto, že nechceme vědět, kdy začíná. Protože kdybychom si přiznali, že život začíná
početím, potom bychom si museli přiznat,
že dovolujeme zatím největší porušování
lidských práv v historii – svévolně likvidujeme ty nejmladší a nejbezbrannější z nás.
Stephanie Gray, CCBR
překlad Ondřej Kočnar
prosinec 2012 / strana 13
Cesty k čistotě
O závislosti na pornografii
Po půl století velkého úsilí o informování veřejnosti
o nebezpečí tabáku nastal výrazný pokles kouření. Podle
katolického psychologa Dr. Petera Kleponise by se mělo
vyvinout stejné úsilí v případě pornografie.
ZENIT: Mnozí lidé se ptají: Proč je pornografie tak škodlivá – vždyť jsou to jen obrázky?
Dr. Kleponis: Pornografie je škodlivá
z mnoha důvodů. Zaprvé vede muže k zneužívání ženy pro své sexuální potěšení. Bůh
nikdy nechtěl, abychom se vzájemně zneužívali. Když se muž dívá na pornografii,
obvykle nemyslí na to, že žena je lidskou
osobou se svými myšlenkami a city. Nemyslí na to, že je to něčí dcera, anebo na
děsivé okolnosti, které ji dovedly do pornografického průmyslu. Neuvědomuje si, jak
tento průmysl zneužívá a vykořisťuje ženy.
Pornografie škodí manželství a rodině.
Když žena zjistí, že manžel sleduje porno,
cítí se často zneuctěná. Mnoho žen to pokládá za stejně závažné jako nevěru. Důvěra manželů je pryč. Žena ztrácí k manželovi
veškerou úctu. Již v něm nevidí dobrý vzor
pro děti. Mnoho žen mívá příznaky emocionálního traumatu.
Pornografie škodí mladým lidem, jejich
schopnosti mít zdravý vztah. Její poselství
mladým mužům je, že ženy jsou tu pouze pro sexuální potěšení mužů. Pro mladé ženy je tímto poselstvím idea, že musí
vypadat jako pornohvězdy, chtějí-li být
milované. To je příčinou střídání partnerů
u mladých lidí. Křiví to jejich pohled na
zdravou sexualitu a na vztahy jako takové.
prosinec 2012 / strana 14
A samozřejmě víme, že pornografie je
právě tak nebezpečná jako drogy či alkohol.
Internetové pornografii se říká také „nová
silná dávka kokainu“, protože vyvolává závislost. Stejně jako jiné závislosti ovlivňuje
celý život člověka . Trhá manželství a rodiny,
ruinuje kariéru a stojí lidi tisíce dolarů. Důležité je si uvědomit, že pornografie nejsou
„jen obrázky“. Je nesmírně zničující a měli
bychom se jí vyhýbat za každou cenu.
ZENIT: Je to jen problém mužů?
Dr. Kleponis: V současnosti jí podléhá
83 % mužů a 17 % žen a těch přibývá. Pro
pochopení si musíme uvědomit, že muži
a ženy to vnímají odlišně. Muži jsou stimulovaní vizuálně, a proto je přitahují obrázky. Ženám se líbí atraktivní muži, nejsou tak
moc přitahované obrázky. Ženy jsou více
stimulované vztahy. Proto dávají přednost
romantickým příběhům, operám. Většinu
z nich přitahují chaty na internetu.
Tam může být žena kýmkoli chce a může
se vyžívat v on-line sexuálním vztahu. Píše si
v zásadě vlastní romantický román, ve kterém je hrdinkou. Nevyužívá obrázky, ale text
má velmi pornografický obsah. Ženy mohou
skončit u mnohahodinového trávení času
při mnohonásobných sexuálních vztazích
on-line. Hrozivější je, že ženy se pravděpodobně také mohou setkat s muži z internetu. Tím se dostávají do nebezpečných situací. Je přece dobře známo, že na internetu
lidé o sobě nemluví pravdu.
ZENIT: Co se dá udělat ve společnosti pro
zastavení šíření této závislosti?
Dr. Kleponis: Závislosti jsou u nás velmi
rozšířené. V USA jim propadlo asi 16 milionů lidí – mnozí z nich pornografii. Asi 40 %
křesťanů si myslí, že pornografie je problémem a 10 % tuto závislost připouští. Mnozí
však o tom nechtějí hovořit – a v soukromí
to nikdo nevidí. Tak se zdá být neviditelná
a velmi ničivá.
Peter C.Kleponis, Pd.D., je klinický terapeut
a má patnáctileté profesionální zkušenosti
v práci s jednotlivci, rodinami a organizacemi
při různých problémech.
Foto: SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget
ZENIT: Kdy lidé překročí hranici mezi sexuální představivostí, která tolik převažuje v naší kultuře, a skutečnou pornografií?
Je tam snad jasná hranice?
Dr. Kleponis: Abychom mohli určit, kdy
člověk překročí tuto hranici, musíme nejdříve definovat pornografii. Já ji definuji
jako „každou představu, která vede člověka
k využívání jiné osoby pro vlastní sexuální
potěšení“. Klíčovým slovem je tu „využívání“. Proto touto představou nemusí být jen
nahá osoba. Žena svůdně zobrazená na
reklamě na pivo na fotbale může být stejně
pornografická jako žena ve filmu tvrdého
porna. Hranici má každý jinou. Pro některé
muže je jí už reklama na pivo, protože se
mu mohou oddávat a sexualizovat si ho.
Jiní muži si ženy na reklamě ani nevšimnou.
Pro ně je obraz příkladem sexuální obrazotvornosti, převažující v naší společnosti.
Musíme přihlédnout k tomu, jak jsou obrazy nakreslené, aby byly příslušně využité.
ZENIT: Jaké jsou známky závislosti na
pornografii?
Dr. Kleponis: Dva společné znaky závislosti jsou: rozšířená tolerance k tomuto
jevu a fyzická a citová závislost na něm.
Jakmile se vyvine závislost, už nestačí málo
podnětů. Je třeba mít jich stále více, aby
bylo dosaženo vytouženého účinku. Spotřebuje se tak mnohem více času. Minuty
se změní v hodiny a obsah je stále extrémnější až po tvrdé porno. To znamená násilnické porno, fetišismus, homosexuální
a dokonce i dětské porno.
Bez pravidelné „dávky“ nastupují abstinenční příznaky jako deprese, úzkost,
nespavost, rozrušení, nesoustředění, bolesti žaludku a hlavy. Závislost se vyvine
proto, že mozek si zvykl fungovat na určité extrémní úrovni stimulace (způsobené
pornografií) , takže už nedokáže bez této
stimulace normálně fungovat. Život je totálně nezvládnutelný, ovládaný závislostí.
Závislost ovládá život člověka. Život se stává neustálým hledáním nové dávky, kterou
je sledování pornografie a masturbace.
Každý je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti.
Informační materiály
Objednávkový formulář
Pomozte nám s distribucí materiálů – svým přátelům a známým ve škole, v práci, v sousedství. Z médií se toho lidé
mnoho nedozvědí a musejí se často poučit až z vlastních, někdy velmi bolestivých chyb. Naším největším nepřítelem
je neznalost. Veškeré materiály jsou zasílány zdarma. Za jakékoli dary umožňující další výrobu informačních materiálů
budeme vděční. Ukázky materiálů jsou k dispozici na adrese http://prolife.cz, kde je možné je i jednoduše objednat.
Brožurky a knihy
Počet
B003
Touha po dítěti – podrobné informace o neplodnosti,
její léčbě a metodách asistované reprodukce
B004
K004
DVD
F001
Informace o antikoncepci – mechanismy účinku, zkušenosti z interní medicíny, dopady na vztahy
Němý výkřik – bývalý ředitel největší potratové kliniky na světě dr. Bernard Nathanson vysvětluje průběh
umělého potratu
F003
Ach, ten Sokrates... – dialog Sokrata s gynekologem,
filosofem a psychologem o umělých potratech
Svoboda volby – dokument ukazující bez jakýchkoliv
tabu výkon umělého potratu
F005
Kultura života – Otázky bioetiky – osm filmů na dvou
DVD se věnuje otázkám kultury života – původ bioetiky, potrat dnes, umělé oplodnění, kmenové buňky,
prevence AIDS, legalizace eutanazie, paliativní medicína, bioetika a komunikace
F006
Biologie prenatálního vývoje – biologický vývoj člověka od početí až do porodu; vhodná učební pomůcka
pro všechny stupně škol
K001
Proč pláčeš, Miriam – svědectví postižených žen a lékařů o psychických následních umělého potratu
K003
Když rozkvete rumiště – životopis Nancy Hamiltonové, postiženého děvčátka, jehož život byl obohacením
pro celou společnost
Jméno a příjmení
Ostatní materiály
M001
Model plodu ve 12. týdnu těhotenství
S010
Adopcí mu dáte šanci – sada 4 samolepek s textem
„Adopcí mu dáte šanci, potratem jen smrt“
Adresa
Letáky
L001
Hnutí Pro život ČR – základní informace o HPŽ ČR
L002
Aqua vitae – informace o poradně pro ženy provozující
zelenou linku dostupnou zdarma z celé ČR
E-mail, telefon
Vyplněný formulář zašlete na adresu: Hnutí Pro život ČR, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha, [email protected]
Hnutí Pro život ČR – informační oběžník
Hnutí Pro život ČR, o. s.
ISSN: 1214-4096
Registrace: MK ČR E 14715.
Grafický design: 2gd.cz
Kontakt: HPŽ ČR, Hlubočepská 85/64,
152 00 Praha
E-mail: [email protected]
Bankovní spojení: 2900089089/2010,
var. sym.: 5030
Hnutí Pro život ČR, o. s. je neziskovým
občanským sdružením s cílem prostřednictvím vzdělávání široké veřejnosti šířit a obnovovat úctu k lidskému životu
od početí do přirozené smrti, především
k životu nenarozených dětí, starých, postižených a nevyléčitelně nemocných
lidí, podporovat rodinu.
Sdružení nemá žádné státní dotace
a rozvíjí svou činnost výhradně z darů
drobných dárců. Dary lze podle § 15
odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. uplatnit
pro snížení základu daně.
Vážený pane ministře,
prosíme, zabraňte legalizaci přípraku RU-486. Věříme, že máte
dostatek možností i dobré vůle, abyste zabránil rozšíření forem
zabíjení dětí před narození.
Z vašich dopisů
Vážený pane ministře...
Prosíme, pište ministru
zdravotnictví Leoši Hegerovi
(TOP09) a všem, kteří mají
možnost situaci změnit. Reagujte
také do redakcí masmédií.
Svědectví z internetu
Před pár měsíci bych napsala, že taková pilulka
je fajn. Teď ale na základě vlastní zkušenosti si
tím nejsem vůbec jistá. Je mi 40, mám tři děti
a v srpnu jsem neplánovaně otěhotněla (selhání antikoncepce). První myšlenka byla potrat
a s tím jsem také šla k lékaři, vyřídila si papíry,
termín v nemocnici, ale musela jsem čekat dva
týdny, než budu v 7. týdnu a bude „ideální“ doba
na výkon. Dva týdny jsou dlouhá doba, člověk má
hodně času přemýšlet, dívá se na své děti a říká
si: „kdybych to udělala jim“, proč to má odnést
tohle dítě, je stejně moje jako ony, není to žádná
tkáň, je to malinkatý človíček. Nakonec jsem den
před termínem zavolala, že nepřijdu, teď jsem
ve čtvrtém měsíci a jsem ráda za každý uplynulý
den, že mě přiblížil k datu narození mého děťátka. Kdyby byla pilulka, pravděpodobně bych ji
spolkla a dnes si nejspíš vše vyčítala. Je to podle
mě moc jednoduché a může to ženu vést k předčasnému, nevratnému závěru...
Z vašich dopisů
RU-486
Komu: [email protected], [email protected]
Vážený pane ministře, jelikož se v médiích znovu
objevily zprávy o potenciální legalizaci přípravku
RU-486, vyjadřuji touto formou zřetelný protest
proti jeho volnému uvedení na trh. Domnívám se
totiž, že by napomohl jak k ( ještě vážnější) bagatelizaci problému odstranění nenarozeného lidského života, tak k ohrožení samotných žen, které
by se k jeho užití rozhodly. Ženy by také mohly být
čím dál častěji vystavovány nátlaku partnerů, jimž
by tento chemický abort mohl připadat prakticky
neškodný v porovnání s chirurgickou formou. Věřím, že ne odstranění plodu, ale podpora a praktická pomoc je to, co těhotná žena potřebuje.
Nenabízejte snadnější řešení, mohlo by déle bolet.
Z. Č.
Komu: [email protected], [email protected]
Dobrý den, chtěl bych poprosit všechny, kteří
mohou ovlivnit nebo zastavit legalizaci přípravku RU-486, aby tak učinili. Vnímám ji jako dávání zbraně do rukou člověka, který řeší životní
problém. Když někdo pomýšlí na sebevraždu,
lze mu nabídnout dýku? Kolik životů již zachránila ochranná síť na Nuselském mostě?
Člověku v tíživé životní situaci je třeba pomoci zase milovat život. A ne řešit problém smrtí.
Žena, která náhle otěhotněla, je v podobně tíživé situaci jako sebevrah. Potřebuje lásku, přijetí,
pochopení a čas.
Kdo jí v této chvíli dá dýku, je spoluvinen.
Toto opravdu nelze. Prosím, můžete-li ovlivnit
legalizaci přípravku RU-486, zastavte ji. Prosím.
L. M.
Komu: [email protected]
Jsem pobouřena tím, že se opět objevila v ČR
zamítnutá pilulka RU-486. Nesouhlasím a protestuji proti povolení této vražedné zbraně proti
nenarozenému životu. Zasaďte se o to, aby můj
názor byl respektován.
Komu: [email protected], [email protected]
Dobrý den, prosím, zastavte legalizaci potratového přípravku RU-486, který již má za následek
zničení tolika nevinných dětských životů a fyzické
i psychické zdraví žen.
M.S:
B. H.
RU-486 (Mifepriston) je chemická forma potratu. Usmrcení nenarozeného dítěte
probíhá během prvních devíti týdnů těhotenství.
Žena dostane na gynekologii tablety mifepristonu,
který ničí děložní výstelku zajišťující dítěti okysličení a výživu. Žena je následně odeslána domů. Po 48 hodinách
dostane na gynekologii tablety misoprostolu (prostaglandiny) k vypuzení těla dítěte.
Pokud krvácení začne doma,
je vhodné, aby se žena dostavila i s tělem potraceného
dítěte do nemocnice, aby
bylo možné lépe ověřit, že
nezůstaly zbytky tkání v těle
matky. Po týdnu se žena musí
dostavit ještě jednou na kontrolu.
Proč odmítat RU-486:
• jedná se o další způsob, jak
zabít dítě před narozením;
• přesouvá psychologické
břemeno z přímého zabití dítěte na ženu;
• nechává ženu se všemi
riziky domácího potratu
osamocenou (vykrvácení,
komplikace);
• prodlužuje trauma z potratu a umírání na tři dny se
všemi psychickými dopady;
• vytváří falešnou iluzi, že
se jedná o méně závažnější metodu než chirurgický potrat;
• hrozí, že chemický potrat
bude vnímán jako forma
antikoncepce.
Proč jej někteří lékaři
preferují:
Leoš Heger
ministr
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4
128 01 Praha
• přesouvá psychologické
břemeno z přímého zabití dítěte z lékaře na ženu,
• zdravotní dopady jsou
údajně méně drastické
(40 let však tvrdili, že
umělý potrat je zcela bezpečný, takže těžko říci,
zda dnes mluví pravdu).
prolife.cz
Download

3/2012 - Hnutí Pro život ČR