PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO
ČLAN AGN INTERNATIONAL LTD
RADIODIFUZNA USTANOVA VOJVODINE
" RADIO-TELEVIZIJA VOJVODINE", NOVI SAD
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
ZA 2012. GODINU
Beograd, maj 2013. godine
REGISTROVAN KOD
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96
AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705;
RAČUNI: 275-220009202-12 KOD SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD ; 205-143148-63 KOD KOMERCIJALNE BANKE AD, BEOGRAD
TELEFONI: IZVRŠNI DIREKTOR: 30-20-562; OVLAŠĆENI REVIZORI: 30-20-620; 30-20-732; 30-20-604; 30-20-608
TELEFAKS:
30-20-686; E-MAIL: [email protected] , [email protected] ; WEB: WWW.PSR.RS
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO
ČLAN AGN INTERNATIONAL LTD
RADIODUFUZNA USTANOVA VOJVODINE
" RADIO-TELEVIZIJA VOJVODINA", NOVI SAD
IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2012. GODINU
S A D R Ž A J
Strana
Mišljenje nezavisnog revizora
Finansijski izveštaji:
1-2
Bilans stanja
3
Izveštaj o novčanim tokovima
5
Bilans uspeha
Izveštaj o promenama na kapitalu
Statistički aneks
Napomene uz finansijske izveštaje
Izjava rukovodstva o sredstvima
4
6
7-8
9 – 43
1-2
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO
ČLAN AGN INTERNATIONAL LTD
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Broj 76 - 5 - 2013
UPRAVNOM ODBORU RADIODIFUZNE USTANOVE VOJVODINE "RADIO-TELEVIZIJA VOJVODINE",
NOVI SAD
Uvod
1.
Izvršili smo reviziju bilansa stanja Radiodufuzne ustanove Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine" iz
Novog Sada, ulica Ignjata Pavlasa 3 (u daljem tekstu: RUV "Radio-Televizija Vojvodine") sa stanjem na
dan 31. decembar 2012. godine, i odgovarajućeg bilansa uspeha, izveštaja o tokovima gotovine, izveštaja
o promena na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, i pregleda značajnijih računovodstvenih
politika i drugih objašnjavajućih napomena.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
2.
Rukovodstvo Ustanove je odgovorno za pripremu i poštenu prezentaciju ovih finansijskih izveštaja
u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje,
primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i poštenu prezentaciju finansijskih
izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze nastale usled kriminalne radnje ili greške;
odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvene procene koje su razumne u
datim okolnostima.
Odgovornost revizora
3.
Naša odgovornost je da, na osnovu izvršenih ispitivanja, izrazimo mišljenje o prikazanim
finansijskim izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji,
Međunarodnim standardima revizije (MSR -ISA) i Kodeksom etike za profesionalne računovođe. Ova
regulativa nalaže da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo
da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom
prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima,
nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje
su relevantne za pripremu i poštenu prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih
postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti
internih kontrola Ustanove. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i
značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju razumnu osnovu za
naše revizijsko mišljenje.
Pozitivno mišljenje
4.
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji RUV RTV iz Novog Sada za 2012. godinu, istinito i
objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Radiodifuzne ustanove Vojvodine
"Radio-Televizije Vojvodine", iz Novog Sada, ulica Ignjata Pavlasa broj 3 na dan 31. decembar 2012.
godine, rezultate njenog poslovanja, izveštaj o tokovima gotovine i izveštaja o promenama na kapitalu
za 2012. godinu, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije na način opisan u
Napomenama uz finansijske izveštaje.
REGISTROVAN KOD
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96
AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705;
RAČUNI: 275-220009202-12 KOD SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD ; 205-143148-63 KOD KOMERCIJALNE BANKE AD, BEOGRAD
TELEFONI: IZVRŠNI DIREKTOR: 30-20-562; OVLAŠĆENI REVIZORI: 30-20-620; 30-20-732; 30-20-604; 30-20-608
TELEFAKS:
30-20-686; E-MAIL: [email protected] , [email protected] ; WEB: WWW.PSR.RS
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO
ČLAN AGN INTERNATIONAL LTD
Skretanje pažnje bez uticaja na mišljenje nezavisnog revizora
5.
a) Kao što je navedeno u tački 7 napomena, RUV RTV nema evidenciju arhivske građe, kao što
su snimljene emisij, trajni video snimci na nosiocima slike i zvuka i druge arhivske građe. Ustanova treba
da izvrši popis arhivske građe, izvrši procenu vrednosti arhivske građe i istu evidentira na kontu 011
Koncesije, patenti, licence i slična prava.
b) Kao što je navedeno u tački 7 napomena, RUV RTV Novi Sad nekretnine, postrojenja i opremu
vrednuje po nabavnim vrednostima i nije vršila procenu vrednosti nekretina, postrojenja i opreme od
01.01.2004. godine kada su uvedeni MRS. Prema našem mišljenju, sadašnja vrednost nekretnina,
postrojenja i opreme je podcenjana i treba izvršiti procenu tržišne ili fer vrednosti nekretnina, postrojenja
i opreme koja se koriste za rad a koja nemaju sadašnju vrednosti. Pre toga treba izmeniti odredbe člana
15 Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama, i predvideti obavezu procenu tržišne
vrednosti u slučajevima kada su tržišne vrednosti promenjene na više ili na manje za 10% u odnosu na
zadnju procenu.
6.
Prihodi od RTV pretplate su manji u 2012 u odnosu na 2011. godinu, a na dalji pad prihoda
pored ekonomske krize utiču i polemike da li će se RTV pretplata za finansiranje javnog servisa ukinuti ili
će javni servis biti finansiran iz budžeta ili na neki drugi način.
7.
Ne izražavajući rezervu u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju da je postojeća globalna
kriza likvidnosti, koja je započela krajem 2007. godine, između ostalog, rezultirala smanjenjem nivoa
ulaganja na tržištu kapitala, smanjenjem likvidnosti bankarskog sistema, povećanjem međubankarskih
kamatnih stopa kao i velikim kolebanjima na tržištu hartija od vrednosti. Usled neizvesnosti na globalnim
finansijskim tržištima nije moguće s preciznošću predvideti obim posledica finansijske krize niti je moguće
u potpunosti preduzeti mere zaštite od njih.
Rukovodstvo nije u mogućnosti da pouzdano proceni efekte bilo kog daljeg pogoršanja likvidnosti
finansijskih tržišta i povećane nestabilnosti valuta i tržišta i kapitala na finansijski položaj Ustanove.
Rukovodstvo smatra da preduzima sve neophodne mere kako bi podržalo opstanak i razvoj poslovanja
Ustanove u tekućim okolnostima.
Beograd, 24. maj 2013. godine
REGISTROVAN KOD
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96
2
AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705;
RAČUNI: 275-220009202-12 KOD SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD ; 205-143148-63 KOD KOMERCIJALNE BANKE AD, BEOGRAD
TELEFONI: IZVRŠNI DIREKTOR: 30-20-562; OVLAŠĆENI REVIZORI: 30-20-620; 30-20-732; 30-20-604; 30-20-608
TELEFAKS:
30-20-686; E-MAIL: [email protected] , [email protected] ; WEB: WWW.PSR.RS
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Finansijski izveštaji za 2012. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
BILANS STANJA
AKTIVA:
S TA L NA IM OVI N A
NEMATERIJALNA ULAGANJA
NEKRETNINE, POSTROJENJA, 0PREMA I
BIOLOŠKA SREDSTVA
Napomene
3.1; 7
2012
632.810
645.484
525.575
576.948
41.452
38.794
65.783
Nekretnine, postrojenja i oprema
3.2; 7
525.575
Učešća u kapitalu
Ostali dugoročni finansijski plasmani
3.5; 8
3.5; 9
41.452
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
OBRTNA IMOVINA
ZALIHE
KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I
GOTOVINA
Potraživanja
3.7; 10
721.655
2.528
1.765
3.9; 13
1.706
VANBILANSNA AKTIVA
PASIVA:
KAPITAL
3.10; 16
UKUPNA AKTIVA
OSNOVNI KAPITAL
REZERVE
NERASPOREĐENI DOBITAK
GUBITAK
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE
DUGOROČNA REZERVISANJA
DUGOROČNE OBAVEZE
Dugoročni krediti
Ostale dugoročne obaveze
KRATKOROČNE OBAVEZE
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoročne obaveze i PVR
Obaveze po osnovu PDV, ostalih javnih prihoda
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
UKUPNA PASIVA
VANBILANSNA PASIVA
38.794
736.803
11.632
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Porez na dodatu vrednost i aktivna
vremenska razgraničenja
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
14
15
576.948
733.612
718.505
12, 26
29.742
748.435
3.8; 11
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
2011
14.064
31.726
11.957
712.623
3.863
3.404
37.849
1.412.971
1.416.945
614.742
763.921
3.769.205
3.769.084
3.11; 17
18
1.227.396
32.367
1.227.396
32.367
19
(698.468)
(549.289)
19
20
3.12;
21
3.12; 22
3.13; 23
24
25
26
3.10; 16
53.447
798.229
87.391
53.447
653.024
75.928
6
6
710.838
577.090
1.412.971
1.416.945
44.500
440.027
122.923
103.388
3.769.205
_____________________________________________________________________
Napomene na stranama od 9 do 43 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje nezavisnog revizora - strana 1 i 2.
57.314
308.966
110.613
100.197
3.769.084
3
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Finansijski izveštaji za 2012. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
BILANS USPEHA
Napomene
2 01 2
2 01 1
PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
Ostali poslovni prihodi
POSLOVNI RASHODI
Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi materijala
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični
rashodi
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Ostali poslovni rashodi
POSLOVNI DOBITAK
17.114
10.738
1.865.503
1.918.033
33
1.207.015
1.175.914
34
445.569
543.525
30
31
32
37
DOBITAK/(GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBITAK
Poreski rashod perioda
Odloženi poreski rashodi perioda
Odloženi poreski prihodi perioda
NETO DOBITAK /(GUBITAK)
5.377
29
28
OSTALI PRIHODI
DOBITAK /(GUBITAK) IZ REDOVNOG
POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
NETO DOBITAK/(GUBITAK) POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
796
3.047.211
35
OSTALI RASHODI
3.076.337
27
FINANSIJSKI PRIHODI
FINANSIJSKI RASHODI
3.065.121
36
38
3.673
94.641
114.605
100.669
1.158.304
17.390
17.579
1.360.389
1.131.049
(142.591)
33.898
(16.383)
3.902
4.152
31.418
26
19
4.051
93.874
1.199.618
(158.974)
15
3.060.222
6.680
17.542
37.800
2.432
9.795
(149.179)
_____________________________________________________________________
Napomene na stranama od 9 do 43 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje nezavisnog revizora - strana 1 i 2.
18.079
53.447
4
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Finansijski izveštaji za 2012. godinu
IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Prodaja i primljeni avansi
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Isplate dobavljačima i dati avansi
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
Plaćene kamate
Porez na dobit
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Prodaja mematerijalnih ulaganja, nekretnina, i opreme
Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
Primljene kamate
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odliv)
Finansijski lizing
Isplaćene dividende
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
SVEGA PRILIV GOTOVIN
SVEGA ODLIV GOTOVINE
NETO PRILIV/ (ODLIV) GOTOVINE
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA
Iznosi su iskazani u RSD 000
2 01 2
2 01 1
1.814.436
1.776.261
4.344
33.831
1.610.739
367.482
1.194.704
9.952
763
37.838
203.697
1.915.761
1.894.286
4.098
17.377
1.850.738
557.399
1.227.861
19.529
4.198
42.751
65.023
1.349
432
76
1
917
48.347
75
19.019
46.998
19.019
(46.998)
(18.943)
3.245
3.245
158.856
143.881
14.975
53.734
33.414
20.320
(158.856)
(50.489)
1.815.785
1.919.082
(2.157)
(4.409)
1.817.942
3.863
1.706
_____________________________________________________________________
Napomene na stranama od 9 do 43 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje nezavisnog revizora - strana 1 i 2.
1.923.491
8.272
3.863
5
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Finansijski izveštaji za 2012. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
Društveni
kapital
Stanje na dan 31. decembra 2009
1.201.579
Stanje na dan 1. januara 2010
Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena
računovodstvenih politika u tekućoj godini – smanjenja
gubitka zbog obračuna odloženih poreskih sredstava za 2009
Korigovano početno stanje 01. januar 2010
Revalorizacija slika za 2010. godinu
Neto gubitak za 2010. godinu
Stanje na dan 31. Decembra 2010
Stanje na dan 01. januar 2011
Smanjenje u 2011
Neto dobitak za 2011
Stanje na dan 31. decembra 2011
Stanje na dan 01. januar 2012
Gubitak za 2012. godinu
Stanje 31. decembar 2012
1.201.579
-
Ostali
kapital
25.817
25.817
-
Zakonske
rezerve
32.367
32.367
-
Revalorizaci
one rezerve
5.154
5.154
535
-
5.689
-
32.367
5.154
-
-
-
-
1.201.579
1.201.579
1.201.579
1.201.579
1.201.579
25.817
25.817
25.817
25.817
25.817
-
32.367
32.367
32.367
32.367
-
25.817
-
-
-
1.201.579
-
Dobit
5.689
(5.689)
-
32.367
_____________________________________________________________________
Napomene na stranama od 9 do 43 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje nezavisnog revizora - strana 1 i 2.
-
53.447
53.447
53.447
53.447
Gubitak
(550.129)
(550.129)
3.738
Ukupno
714.788
714.788
3.738
(546.931)
718.526
(2.898)
(2.898)
(549.289)
(549.289)
535
716.163
716.163
53.447
(549.289)
763.921
(149.179)
(149.179)
(549.289)
(698.468)
763.921
614.742
6
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Finansijski izveštaji za 2012. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
STATISTIČKI ANEKS
I OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU
Broj meseci poslovanja (od 1 do 12)
Oznaka za veličinu (od 1 do 3)
Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca
II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I
NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH
SREDSTAVA
1. Nematerijalna ulaganja
Stanje na početku godine
Povećanja (nabavke) u toku godine
Smanjenje u toku godine
Stanje na kraju godine:
2. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva
Stanje na početku godine
Povećanja (nabavke) u toku godine
Smanjenje u toku godine
Stanje na kraju godine:
III STRUKTURA ZALIHA
Zalihe materijala
Roba
Dati avansi
IV STRUKTURA KAPITALA
Državni kapital
Ostali osnovni kapital
2 01 2
12
3
1.251
BRUTO
29.742
66.582
30.541
65.783
2.017.527
67.834
119.207
1.966.154
2 01 1
12
3
1.178
ISPRAVKA
NETO
XXXXX
XXXXX
-
29.742
66.582
30.541
65.783
1.440.579
XXXXX
XXXXX
1.440.579
576.948
67.834
119.207
525.575
Ko ntr ol ni z bir :
2 01 2
9.780
610
1.242
11.632
2 01 1
9.632
465
1.860
11.957
Ko ntr ol ni z bir :
2 01 2
1.201.579
25.817
1.227.396
2 01 1
1.201.579
25.817
1.227.396
VI POTRAŽIVANJA I OBAVEZE
Potraživanja po osnovu prodaje
Obaveze iz poslovanja
Potraživanja u toku godine od osigur. društava za nadok.štete (dugovni
promet bez početnog stanja)
PDV – prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama)
Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja)
Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potražni promet bez početnog
stanja)
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni
promet bez početnog stanja)
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
(potražni promet bez početnog stanja)
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima ((potražni promet
bez početnog stanja)
Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama)
Ko ntr ol ni z bir :
2 01 2
2 01 1
25.638
436.471
28.743
303.117
623.346
578.838
2.829
948
614.196
90.490
155.263
58.091
36.201
2.043.536
_____________________________________________________________________
Napomene na stranama od 9 do 43 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje nezavisnog revizora - strana 1 i 2.
9.318
1.911
613.177
84.675
143.787
81.495
29.177
1.874.238
7
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Finansijski izveštaji za 2012. godinu
VII DRUGI TROŠKOVI I RASHODI
Troškovi goriva i energije
Iznosi su iskazani u RSD 000
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)
Ostali lični rashodi i naknade
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi zakupnina
Troškovi amortizacije
Troškovi premija osiguranja
Troškovi platnog prometa
Troškovi članarina
Troškovi poreza
Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda
Rashodi kamata pop kreditima od banka i dfo
Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske
namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene
Ko ntr ol ni z bir :
2 01 2
60.996
2 01 1
53.867
90.392
128.168
868.585
155.188
11.700
81.150
259.824
84.424
96.986
23.025
3.024
287
33.721
5.738
3.265
799.560
142.540
13.587
92.059
347.562
80.846
90.281
24.780
212
32.043
9.820
7.300
87.600
1.865.905
1.808
1.824.433
VIII DRUGI PRIHODI
Prihodi od prodaje robe
Prihodi od premija, subvvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćanja
poreskih dažbina
Prihodi po osnovu uslovljenih donacija
Prihodi od kamata
Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim
finansijskimorganizacijama
Ko ntr ol ni z bir :
2 01 2
5.064
2 01 1
5.866
20.404
75
16.293
IX OSTALI PODACI
Ostala državna dodeljivanja
2 01 2
7.468
6.955
917
3.451
4.795
2.106
2 01 1
Ko ntr ol ni z bir :
_____________________________________________________________________
Napomene na stranama od 9 do 43 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje nezavisnog revizora - strana 1 i 2.
8
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
1.
OPŠTI PODACI I DELATNOST
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad, ulica Ignjata Pavlasa broj 3, (u
daljem tekstu RUV), registrovano je kod Trgovinskog suda u Novom Sadu rešenjem Fi. 57/06 od 26.05.2006.
godine.
Ustanova je pravno lice i ima pravo da u pravnom prometu zaključuju ugovore i preduzima druge pravne
radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti. Ustanova je odgovorna za svoje obaveze u pravnom
prometu celokupnom svojom imovinom.
Osnivač Radiodifuzne ustanove Vojvodine je Republika Srbija, na osnovu Zakona o radiodifuziji ("Sl. glasnik
RS", broj 42/02) od 19.07.2002. godine.
Sedište Ustanove je u Novom Sadu, Ignjata Pavlasa broj 3.
Ustanova se bavi sledećim delatnostima, i to: šifra delatnosti 59.11. Proizvodnja kinematografskih dela,
audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa, 59.20. Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike,
60.10. Emitovanje radio programa, 60.20. Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa.
Šifra 61.10. Kablovske telekomunikacije, 61.20. Bežične telekomunikacije, 61.30. Satelitske telekomunikacije,
61.90. Ostale telekomunikacione delatnosti, 90.01. Izvođačka umetnost, 90.02. Druge umetničke delatnosti
u okviru izvođačke umetnosti, 90.03. Umetničko stvaralaštvo, kao i 59.11. Proizvodnje kinematografskih
dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa, 59.12. Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u
proizvodnju kinematografskih dela, šifra 59.13. Distribucija kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i
televizijskog programa, šifra 59.14. Delatnost prikazivanja kinematografskih dela, šifra 18.20. Umnožavanje
snimljenih zapisa, šifra 49.31. Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika, 49.39. Ostali prevoz putnika u
kopnenom saobraćaju, 45.20. Održavanje i popravka motornih vozila, 55.20. Odmarališta i slični objekti za
kraći boravakl šifra 55.90. Ostali smeštaj.
Pored navedene osnovne delatnosti Ustanova obavlja i druge delatnosti i poslove koji doprinose efikasnijem i
racionalnijem poslovanju.
Trgovinski sud u Novom Sadu rešenjem Fi. 114/06 od 14.08.2006. godine upisao je promenu lica na funkciji
direktora tako da se briše Bojović Zoran, a upisuje se Dina Kurbatvinski Vranešević, generalni direktor.
Rešenjem Trgovinskog suda u Novom Sadu Fi. 207/2008 od 24.12.2008. godine, registrovana je promena
lica za zastupanje tako da se briše Dina Kurbatvinski Vranešević, a upisuje se Blažo Popović, generalni
direktor, sada v.d. generalni direktor.
Prema Rešenju Trgovinskog suda u Novom Sadu Fi 111/2011, u periodu od 05.07.2011. godine do
08.05.2013. godine Siniša Isakov, bio je generalni direktor. U vreme sacinjavanja finansijskih izvestaja je bio
odgovorno lice Ustanove.
Trgovinski sud u Novom Sadu svojim rešenjem Fi. 111/2008 od 23.07.2008. godine registrovao je postojanje
Ugovora o konverziji potraživanja kod Radiodifuzne ustanove Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine". Ovim
Ugovorom Republika Srbija je izvršila konverziju svojih potraživanja po osnovu datih pozajmica iz budžeta
Republike Srbije u 2003. i datih pozajmica iz privatizacionih primanja u 2005. godini, sa JP RTS, prenete su
na RUV u ukupnom iznosu od RSD 446.108 hiljada.
Šifra delatnosti 60.20. Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa.
Ustanova je saglasno kriterijumima iz Zakona o računovodstvu i reviziji razvrstano u velika pravna lica.
Zakonski zastupnika RUV RTV u 2012. godini bio je Siniša Isakov, generalni direktor.
Poreski identifikacioni broj Ustanove je 104423678.
Matični broj Ustanove je 08859230.
Na dan 31.12.2012 godine Ustanova je imalo 1.264 zaposlena (u 2011: 1.218 zaposlena).
9
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
Svoje poslovanje Ustanova obavlja preko tekućih računa kod sledećih banaka:
R.Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
Naziv banke
Dinarski računi:
Vojvođanska Banka
Komercijalna Banka
OTP Banka
AIK Banka – namenski račun za uplate bolovanja
AIK Banka
Razvojna Banka Vojvodine
Razvojna Banka Vojvodine – namenski
Vojvođanska Banka
Raiffeisen Banka
Devizni računi:
Komercijalna Banka (EUR)
Broj računa
355-1046045-40
205-112604-30
325-950070011108-45
105-31821-14
105-32288-68
335-2353084
335-2701993
335-1074175-40
265-1040310002043-40
00-703-302.6
10
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
2.
OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, KONCEPT NASTAVKA
POSLOVANJA I IZVEŠTAJNA VALUTA
2.1.
OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Ustanova je sastavilo finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji koji zahteva da
finansijski izveštaji budu pripremljeni u skladu sa svim Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja
(MSFI) kao i pratećom računovodstvenom regulativom Ministarstva finansija Republike Srbije.
Između Zakona o računovodstvu i reviziji, koji zahteva punu primenu Međunarodnih standarda finansijskog
izveštavanja i pratećih propisa izdatih od strane Ministarstva finansija Republike Srbije postoje razlike u
sledećem:
1
„Vanbilansna sredstva i obaveze“ su prikazana na obrascu bilansa stanja. Ove stavke po
definiciji MSFI ne predstavljaju ni sredstva ni obaveze.
2.2.
UPOREDNI PODACI
2.3.
KONCEPT NASTAVKA POSLOVANJA
2.4.
PRERAČUNAVANJE STRANIH VALUTA
Uporedni podaci za 2011. godinu pripremljeni su na istoj osnovi kao i podaci za 2012. godinu.
Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja koji podrazumeva da će
Ustanova nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti.
(a)
Funkcionalna i valuta prikazivanja
Stavke uključene u finansijske izveštaje se odmeravaju i prikazuju u dinarima (RSD), to jest u funkcionalnoj
valuti Republike Srbije. Finansijski izveštaji su prikazani u RSD koji su zaokruženi na najbližu hiljadu.
Devizni kursevi valuta na dan 31 decembra iznose:
1 EUR
1 USD
1 CHF
(b)
=
=
=
2012
113,7183
86,1763
94,1922
2011
104,6409
80,8662
85,9121
2010
105,4982
79,2802
84,4458
2009
95,8888
66,7285
64,4631
Transakcije i stanja
Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primenom deviznih kurseva važećih na
dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna
monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u bilansu uspeha.
11
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
3.
OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
Osnovne računovodstvene politike primenjene prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2012. godinu su
identične onima primenjenim u prethodnoj godini, izuzev ukoliko je to drugačije navedeno u daljem tekstu.
3.1.
(a)
NEMATERIJALNA ULAGANJA
Ostala nematerijalna ulaganja
Odnose se na prava prikazivanja filmova na period duži od godinu dana. Ova prava se amortizuju srazmerno
periodu korišćenja.
3.2.
NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA
Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti i za
eventualna umanjenja vrednosti. Nabavna vrednost uključuje izdatke koji se direktno pripisuju nabavci
sredstava.
Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo samo kada
postoji verovatnoća da će Ustanova u budućnosti imati ekonomsku korist od tog sredstva i ako se njegova
vrednost može pouzdano izmeriti. Svi drugi troškovi tekućeg održavanja terete bilans uspeha perioda u kome
su nastali.
Dobici i gubici po osnovu otuđenja sredstva utvrđuju se iz razlike između novčanog priliva i knjigovodstvene
vrednosti i iskazuju se u bilansu uspeha u okviru ostalih prihoda/troškova.
Oprema se kapitalizuje ako je vek njenog korišćenja duži od jedne godine i ako je njena pojedinačna
vrednost veća od vrednosti propisane poreskim propisima.
3.3.
AMORTIZACIJA
Zemljište se ne amortizuje. Amortizacija drugih sredstava se obračunava primenom proporcionalne metode
kako bi se rasporedila njihova nabavna ili revalorizovana vrednost, umanjena za njihovu rezidualnu vrednost,
tokom njihovog procenjenog veka trajanja, kao što sledi:
Građevinski objekti
Računari
Motorna vozila
Telekomunkaciona oprema
Nameštaj, pribor i oprema
Kоrisni vеk traјanja
(gоdina)
10-66
5
6,45-7
5-20
5,5-10
Stоpa
amоrtizaciје
1,5-10%
20%
14,4-15,5%
2-20%
10-18%
Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme počinje kada se ova sredstva stave u upotrebu.
Rezidualna vrednost sredstva jeste procenjeni iznos koji bi u sadašnjem trenutku Ustanova moglo ostvariti
prodajom sredstva, umanjeno za procenjeni trošak prodaje, imajući u vidu starost i stanje sredstva na kraju
njegovog korisnog veka upotrebe. Rezidualna vrednost sredstva je nula ukoliko Ustanova očekuje da
sredstvo koristi do kraja njegovog fizičkog veka trajanja. Rezidualna vrednost i korisni vek upotrebe sredstva
se revidiraju, i po potrebi koriguju, na datum svakog bilansa stanja.
3.4.
UMANJENJE VREDNOSTI NEFINANSIJSKIH SREDSTAVA
Sredstva koja imaju neograničen korisni vek upotrebe ne podležu amortizaciji ali se svake godine proverava
da li je došlo do umanjenja njihove vrednosti odnosno da li se njihova knjigovodstvena vrednost može
nadoknaditi.
12
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
3.5.
DUGOROČNI I KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Ustanova klasifikuje svoje finansijske plasmane u sledeće kategorije: finansijski plasmani po poštenoj
vrednosti kroz bilans uspeha, zajmovi i potraživanja, i sredstva koja se drže do roka dospeća. Klasifikacija
zavisi od svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena. Rukovodstvo vrši klasifikaciju svojih finansijskih
plasmana u momentu inicijalnog priznavanja, a ponovnu proveru njihove namene vrši na svaki datum
izveštavanja.
(a) Finansijska sredstva po poštenoj vrednosti kroz bilans uspeha
Finansijska sredstva po poštenoj vrednosti kroz bilans uspeha su finansijska sredstva koja su nabavljena i
koja se drže prvenstveno radi njihove dalje prodaje u bliskoj budućnosti. Sredstva u ovoj kategoriji se
klasifikuju kao tekuća sredstva.
Ova finansijska sredstva se inicijalno priznaju po nabavnoj vrednosti a transakcioni troškovi se iskazuju na
teret bilansa uspeha perioda u kome su nabavljena. Finansijska sredstva po poštenoj vrednosti kroz bilans
uspeha se nakon inicijalnog priznavanja, iskazuju po poštenoj vrednosti. Sve promene u poštenoj vrednosti
ovih instrumenta, uključujući i prihode od kamata i dividendi, iskazuju se u bilansu uspeha.
Ova finansijska sredstva prestaju da se priznaju po isteku prava na novčani priliv od tog finansijskog
sredstva ili ako Ustanova prenese prava, rizike i koristi od vlasništva nad tim sredstvom na drugog.
(b)
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju predstavljaju neizvedena sredstva koja su ili svrstana u ovu
kategoriju ili koja nisu klasifikovana ni u jednu drugu kategoriju. Uključuju se u dugoročna sredstva, osim
ukoliko rukovodstvo ima nameru da ulaganja otuđi u roku od 12 meseci od datuma bilansa stanja.
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju se inicijalno priznaju po nabavnoj vrednosti uvećanoj za
transakcione troškove. Ova sredstva prestaju da se priznaju po isteku prava na novčani priliv od tog
finansijskog sredstva ili ako Ustanova prenese prava, rizike i koristi od vlasništva nad tim sredstvom na
drugog.
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju se nakon inicijalnog priznavanja iskazuju po poštenoj vrednosti.
Promene u poštenoj vrednosti ovih sredstava se iskazuju u okviru revalorizacionih rezervi kapitala
(nerelaizovanih dobitaka i gubitaka), osim trajnih obezvredjenja i kursnih razlika koji se iskazuju u bilansu
uspeha perioda. Kada se prestane sa priznavanjem ovih sredstava, kumulativni dobici ili gubici se prenose sa
kapitala u bilans uspeha.
Kamate se iskazuju u bilansu uspeha kada se utvrdi pravo Ustanove da primi uplate.
(c)
Finansijska sredstva koja se drže do roka dospeća
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća su nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim
rokovima plaćanja i fiksnim rokovima dospeća, koja rukovodstvo ima nameru i u mogućnosti je da drži do
njihovog dospeća. Ova sredstva se uključuju u tekuća sredstva, osim ukoliko su im rokovi dospeća duži od
12 meseci od datuma bilansa stanja u kom slučaju se klasifikuju kao dugoročna sredstva.
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća inicijalno se priznaju po nabavnoj vrednosti, koja uključuje i
troškove transakcija, a naknadno se mere po amortizovanoj vrednosti korišćenjem metode efektivne
kamatne stope umanjenoj za eventualna trajna obezvredjenja.
U slučaju da Ustanova odluči da proda značajan deo finansijskih sredstava koja se drže do dospeća, cela
kategorija se mora reklasifikovati na finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
3.6.
OBEZVREDJENJA I NENAPLATIVOST FINANSIJSKIH SREDSTAVA
Na svaki datum bilansa stanja utvrdjuje se da li postoji neki objektivan dokaz da je došlo do trajnog
umanjenja vrednosti finansijskog sredstva. Smatra se da je finansijsko sredstvo obezvredjeno ukoliko
13
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
objektivni dokazi ukazuju na dogadjaje koji su imali negativan efekat na procenjeni budući novčani tok tog
sredstva. Ne priznaju se umanjenja vrednosti zbog budućih dogadjaja, bez obzira koliko verovatni bili.
Gubici zbog obezvredjenja finansijskih sredstava se iskazuju na teret bilansa uspeha. Svi kumulirani gubici
finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju koji su prethodno bili iskazani u okviru kapitala se prenose u
bilans uspeha.
Ukoliko se u narednim periodima, nakon iskazivanja gubitaka zbog obezvredjenja finansijskih sredstava koja
se procenjuju po amortizovanoj vrednosti i dužničkih hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju, utvrde
okolnosti koje ukazuju da je njihova poštena vrednost porasla, tojest da ta sredstva više nisu obezvredjena,
ukida se njihova ispravka vrednosti u korist bilansa uspeha.
Medjutim, nakon iskazivanja gubitaka zbog obezvredjenja u bilansu uspeha u pogledu instrumenata kapitala
raspoloživih za prodaju, njihova ispravka vrednosti se ne ukida kroz bilans uspeha već se sva povećanja
vrednosti tih sredstava priznaju direktno u korist revalorizacionih rezervi kapitala.
3.7.
ZALIHE
Zalihe sirovina, materijala, rezervnih delova, auto guma i sitnog inventara vrednuju se po prosečnim
nabavnim cenama.
Zalihe trgovinske robe vrednuju se po prodajnim cenama koje su jednake ili su niže od neto nabavnih cena.
Neto prodajna vrednost je procenjena prodajna cena u redovnom toku poslovanja umanjena za pripadajuće
varijabilne troškove prodaje.
3.8.
POTRAŽIVANJA OD KUPACA
Potraživanja od kupaca se inicijalno priznaju po poštenoj vrednosti, a naknadno se odmeravaju po
amortizovanoj vrednosti, primenom metode efektivne kamatne stope, umanjenoj za ispravke vrednosti po
osnovu procenjene verovane nenaplativosti.
Ispravka vrednosti potraživanja se iskazuje kada postoji objektivan dokaz da Ustanova neće biti u stanju da
naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja. Značajne finansijske poteškoće
kupca, verovatnoća da će kupac podleći likvidaciji ili finansijskoj reorganizaciji, propust ili kašnjenje u
izvršenju plaćanja više od 60 dana od datuma dospeća se smatraju indikatorima da je umanjena vrednost
potraživanja. Ispravka vrednosti predstavlja razliku između knjigovodstvene vrednosti potraživanja i sadašnje
vrednosti očekivanih budućih novčanih tokova diskontovanih prema efektivnoj kamatnoj stopi. Iznos troška
se priznaje u bilansu uspeha u okviru ostalih rashoda. Naknadna naplata iznosa koji je prethodno bio
ispravljen ili otpisan, iskazuje se u bilansu uspeha u okviru ostalih prihoda.
3.9.
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju kod banaka, druga
kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće.
3.10.
VANBILANSNA SREDSTVA/OBAVEZE
Vanbilansna sredstva/obaveze uključuje: imovinu uzetu u zakup, osim sredstava uzetih u finansijski lizing,
robu u konsignaciji, materijal primljen na obradu i doradu i ostala sredstva koja nisu u vlasništvu Ustanove,
kao i potraživanja/obaveze po instrumentima obezbeđenja plaćanja kao što su garancije i drugi oblici
jemstva.
Na kontima vanbilansne aktive i pasive u poslovnim knjigama RUV iskazana je direktna i indirektna šteta
nastala agresijom snaga NATO iz 1999. godine.
14
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
3.11.
OSNOVNI KAPITAL
Osnovni kapital Radiodifuzne ustanove Vojvodine je držani kapital Republike Srbije, neophodan za normalno
poslovanje RUV-a, kao i ostali kapital koji je formiran iz bivšeg fonda zajedničke potrošnje za potrebe
stanovanja i za druge potrebe.
3.12.
OBAVEZE PO KREDITIMA
Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po poštenoj vrednosti priliva, bez uključivanja transakcionih
troškova. U narednim periodima obaveze po kreditima se iskazuju po amortizovanoj vrednosti. Sve razlike
između ostvarenog priliva (umanjenog za transakcione troškove) i iznosa otplata, priznaju se u bilansu
uspeha u periodu korišćenja kredita primenom metode efektivne kamatne stope.
Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim ukoliko Ustanova nema bezuslovno pravo da
odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 meseci nakon datuma bilansa stanja.
3.13.
OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA
Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrednosti, a naknadno se odmeravaju prema
amortizovanoj vrednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope.
3.14.
(a)
PRIMANJA ZAPOSLENIH
Obaveze za penzije
Ustanova nema sopstvene penzione fondove niti opcije za isplate zaposlenima u vidu akcija i po tom osnovu
nema identifikovane obaveze na dan 31. decembra 2012. godine.
Ustanova ima plan definisanih doprinosa za penzije. U skladu sa srpskim propisima, Ustanova je u obavezi
da obustavi i uplati, u ime zaposlenih, doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna
sigurnost zaposlenih a po stopama propisanim zakonskim propisima. Doprinosi na teret poslodavca i
doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose. Više plaćeni doprinosi se
priznaju kao sredstvo u iznosu koji se može refundirati ili u iznosu za koji se može umanjiti buduća obaveza
za plaćanje doprinosa.
(b)
Ostala primanja zaposlenih
(c)
Otpremnine
Ustanova obezbeđuje jubilarne nagrade, otpremnine prilikom odlaska u penziju, otpremnine pri raskidu
radnog odnosa.
Otpremnine se isplaćuju pri odlasku u penziju i/ili pri raskidu radnog odnosa pre datuma redovnog
penzionisanja.
Otpremnine pri odlasku u penziju:
Ustanova je izvršilo aktuarsku procenu troškova i obaveza po osnovu otpremnina za odlazak u penziju koja
je bazirana na "metodu projektovanja po jedinici prava". Navedeni metod podrazumeva da svaka godina
rada zaposlenog dovodi do stvaranja dodatne jedinice prava na naknade po osnovu otpremnina, te je stoga
potrebno svaki od perioda rada srazmerno opteretiti alikvotnim delom troškova po osnovu otpremnina.
Otpremnine koje dospevaju u razdoblju dužem od 12 meseci nakon dana bilansa stanja svode se na
sadašnju vrednost.
3.16.
PRIZNAVANJE PRIHODA
Prihodi od prodaje proizvoda i robe
15
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
Prihodi od prodaje proizvoda i robe se procenjuju u iznosu poštene vrednosti primljenog iznosa ili
potraživanja, u toku normalnog poslovanja Ustanove.
Ustanova priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmeriti, kada je verovatno da će u
budućnosti Ustanova imati ekonomske koristi i kada i ukoliko su ispunjeni posebni kriterijumi za svaku od
aktivnosti Ustanove ako su oni predvidjeni. Iznos prihoda se ne smatra pouzdano merljivim sve dok se ne
reše sve potencijalne obaveze koje mogu nastati u vezi sa prodajom. Svoje procene Ustanova zasniva na
rezultatima iz prethodnog poslovanja, uzimajući u obzir tip kupca, vrstu transakcije i specifičnosti svakog
posla.
Prihod od prodaje usluga
RUV "Radio-Televizija Vojvodine" ostvaruje prihode od mesečne pretplate (RTV pretplate) fizičkih i pravnih
lica, koja je uvedena u skladu sa Zakonom o radiodifuziji ( "Sl. glasnik RS", broj 76/05), koje se vlasnicima
radio i TV prijemnika na teritoriji Republike Srbije fakturišu i nalaćuju preko JP Elektroprivreda Srbije putem
dostave računa za utrošenu električnu energiju. Prema Zakonu o radiodifuziji naplata pretplate u ime i za
račun RTS vrši Elektroprivreda Srbije, a 70% ovih prihoda sa teritorije Vojvodine pripada RUV "RadioTeleviziji Vojvodine".
Pored toga, RUV "Radio-Televizija Vojvodine" ostvaruje prihode i od usluga emitovanja reklamnih spotova, i
po osnovu sponzorstva sportskih događaja, kulturnih i umetničkih manifestacija, i koji dobijaju pravo da se
oglašavaju kao sponzori navedenih događaja u periodu trajanja prenosa na RUV RTV.
Prihodi od tehničkih usluga odnose se na prihode od usluga korišćenja emisionih kapaciteta i opreme za
potrebe emitovanja RTV programa drugih emitera ( RTV Pink, RTV B92, RTV Košava, RTV Fox, itd.).
Prihod od kamata
Prihod od kamata se priznaje na vremenski proporcionalnoj osnovi primenom metode efektivne kamatne
stope. U slučaju umanjenja vrednosti potraživanja, Ustanova umanjuje knjigovodstvenu vrednost potraživanja
do nadoknadivog iznosa, koji predstavlja procenjeni budući novčani tok diskontovan po prvobitnoj efektivnoj
kamatnoj stopi finansijskog instrumenta, i nastavlja da prikazuje promene diskonta kao prihod od kamate.
3.17.
ZAKUPI
Ustanova kao zakupac
Ustanova uzima u zakup pojedine nekretnine, postrojenja i opremu.
Nekretnine, postrojenja i oprema stečeni na bazi finansijskog lizinga amortizuju se tokom perioda kraćeg od
korisnog veka trajanja sredstva ili perioda zakupa.
Zakupi gde zakupodavac zadržava značajniji deo rizika i koristi od vlasništva klasifikuju se kao operativni
zakupi. Plaćanja izvršena po osnovu operativnog zakupa, umanjena za stimulacije dobijene od zakupodavca,
iskazuju se na teret bilansa uspeha na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja zakupa.
3..17.
DRŽAVNE SUBVENCIJE
Subvencije od države se priznaju po poštenoj vrednosti kada postoji razumno uverenje da će subvencija biti
dobijena i da će Ustanova ispuniti postavljene uslove.
Državne subvencije koje se odnose na troškove se razgraničavaju i priznaju u bilansu uspeha tokom perioda
koji je potreban da se upare sa troškovima koje kompenzuju.
Državne subvencije koje se odnose na kupovinu nekretnina, postrojenja i opreme se uključuju u ostale
dugoročne obaveze i priznaju se u bilansu uspeha primenom proporcionalne metode tokom očekivanog veka
upotrebe odnosnih sredstava.
16
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
4.
KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE I PROSUĐIVANJA
Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva primenu izvesnih kritičkih računovodstvenih
procena. Ono, takođe, zahteva da Rukovodstvo koristi svoje prosuđivanje u primeni računovodstvenih
politika Ustanove. Računovodstvene procene i prosuđivanja se kontinuirano vrednuju a zasnivaju se na
istorijskom iskustvu i drugim faktorima koji uključuju i razumnu procenu budućih događaja koji se, međutim,
mogu razlikovati od očekivanih. Oblasti koje zahtevaju procenu većeg stepena ili veće složenosti, odnosno
oblasti u kojima pretpostavke i procene imaju materijalni značaj za finansijske izveštaje, su niže navedene.
4.1.
TEHNOLOŠKI VEK UPOTREBE NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME
4.2.
OSTALA PRIMANJA ZAPOSLENIH
Rukovodstvo Ustanove utvrđuje procenjeni korisni vek upotrebe i pripadajuće troškove amortizacije svojih
objekata, postrojenja i opreme. Ova procena se zasniva na projektovanom životnom ciklusu tih sredstava.
Međutim, usled tehnoloških inovacija i potrebe za održavanjem konkurentnosti, taj ciklus se može znatno
promeniti u odnosu na inicijalne projekcije. Rukovodstvo će povećati troškove amortizacije ukoliko naknadno
proceni da će vek trajanja biti kraći od prethodno procenjenih vekova upotrebe, ili će otpisati tehnološki
zastarela ili ne-konkurentna sredstva koja ne koriste ili proda.
Sadašnja vrednost ovih obaveza zavisi od brojnih faktora koji su zasnovani na aktuarskoj osnovi uz primenu
brojnih pretpostavki. Pretpostavke koje se koriste pri utvrđivanju neto troškova (prihoda) po osnovu ostalih
primanja zaposlenih obuhvataju očekivanu diskontnu stopu. Svaka izmena u ovim pretpostavkama uticaće
na knjigovodstvenu vrednost obaveza po osnovu ostalih primanja zaposlenih.
Ustanova utvrđuje odgovarajuću diskontnu stopu na kraju svake godine. To je kamatna stopa koja treba da
se primeni pri utvrđivanju sadašnje vrednosti procenjenih budućih novčanih tokova za koje se očekuje da će
biti potrebni za izmirenje obaveza po osnovu ostalih primanja zaposlenih.
Ostale ključne pretpostavke koje se odnose na obaveze po osnovu ostalih primanja zaposlenih delimično se
zasnivaju na trenutnim tržišnim uslovima.
17
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
5.
5.1.
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM
Faktori finansijskog rizika
Poslovanje Ustanove je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji obuhvata rizik od promena
kurseva stranih valuta, rizik od promene fer vrednosti kamatne stope i rizik promene cena), kreditni rizik,
rizik likvidnosti i kamatni rizik gotovinskog toka. Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na nastojanje da
se u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta, potencijalni negativni uticaji na finansijsko poslovanje
Ustanove svedu na minimum.
Upravljanje rizicima obavlja Finansijska služba Ustanove u sklopu politika odobrenih od strane Direktora i
Upravnog odbora. Finansijska služba identifikuje i procenjuje finansijske rizike i definiše načine zaštite od
rizika tesno sarađujući sa poslovnim jedinicama Ustanove. Direktor donosi, u pisanoj formi, osnovna pravila
za sveukupno upravljanje rizicima, kao i politike, takođe u pisanoj formi, koje obuhvataju posebne oblasti
kao što su devizni rizik, kamatni rizik, kreditni rizik, korišćenje izvedenih i neizvedenih finansijskih
instrumenata i plasman viška likvidnih sredstava.
Rizik promene kursa stranih valuta
Ustanova je izloženo riziku promena kursa stranih valuta koji proističe iz poslovanja sa različitim valutama, u
prvom redu sa EUR. Rizik proističe iz budućih trgovinskih transakcija, priznatih sredstava i obaveza.
Rukovodstvo Ustanove je ustanovilo politiku upravljanja rizikom od promena kursa stranih valuta u odnosu
na njegovu funkcionalnu valutu. Ustanova ima obavezu da svoju ukupnu izloženost riziku od promena kursa
stranih valuta zaštiti preko Službe finansija.
Rizik promena cena
Ustanova je izloženo riziku promena cena svojih usluga. Ustanova nije izloženo tržišnom riziku u pogledu
finansijskih instrumenta jer ne drže hartije od vrednosti namenjene prodaji.
Gotovinski tok i rizik od promena fer vrednosti kamatne stope
Obzirom da Ustanova nema značajniju kamatonosnu imovinu, prihodi Ustanove i novčani tokovi u velikoj
meri su nezavisni od promena tržišnih kamatnih stopa.
Rizik Ustanove od promena fer vrednosti kamatne stope proističe iz dugoročnih obaveza (kredita i
finansijskog lizinga). Tokom prošlog perioda ove obaveze su bile ugovorene u stranoj valuti.
Kreditni rizik
Ustanova nema značajniju koncentraciju kreditnog rizika.
Rizik likvidnosti
Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumeva održavanje dovoljnog iznosa gotovine i hartija od
vrednosti kojima se trguje, kao i obezbeđenje adekvatnih izvora finansiranja preko odgovarajućeg iznosa
kreditnih obaveza i mogućnost da se izravna pozicija na tržištu.
18
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
6.
POREZI I DOPRINOSI
6.1.
Porez na dobit predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od 10% na iznos
dobitka pre oporezivanja, po odbitku efekata stalnih razlika koje propisanu poresku stopu svode na efektivnu
poresku stopu. Konačni iznos obaveza po osnovu poreza na dobitak utvrđuje se primenom propisane
poreske stope na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu za 2012. godinu.
Zakon o porezu na dobit Republike Srbije ne predviđa da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti
kao osnov za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani
u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda ali ne
duže od deset godina.
6.2.
Poreski propisi Republike Srbije priznaju sve pozicije bilansa stanja u iznosima iskazanim u skladu sa
MSFI, osim nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja za koje se troškovi amortizacije
priznaju po posebnom obračunu i primenom drugih amortizacionih stopa.
6.3.
Odloženo poresko sredstvo se priznaje za pokriće prenetih poreskih gubitaka u iznosu u kome je
verovatno da će se odnosna poreska olakšica ostvariti kroz buduće oporezive dobiti.
6.4.
Poreski sistem Republike Srbije je u procesu kontinuirane revizije i izmena. Međutim, još uvek
postoje različita tumačenja poreskih propisa. U različitim okolnostima, poreski organi mogu imati različite
pristupe određenim pitanjima i mogu utvrditi dodatne poreske obaveze zajedno sa naknadnim zateznim
kamatama i penalima. U Republici Srbiji poreski period ostaje otvoren tokom 5 godina. Otuda, moguće je da
poreski organi prilikom inspekcije utvrde dodatne poreske obaveze. Rukovodstvo Ustanove smatra da su
poreske obaveze uključene u ove finansijske izveštaje pravilno iskazane.
6.5.
Ostali porezi, doprinosi kao i druge zakonske obaveze, izdvajaju se po propisima opštine i republike.
Oni uključuju porez na dodatu vrednost, porez na imovinu, porez na prenos apsolutnih prava, troškove
doprinosa na teret poslodavca, doprinose za korišćenje komunalnih dobara i uređenje građevinskog
zemljišta, poreze i doprinose za privremene i povremene poslove, autorske honorare i slično.
19
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
BILANS STANJA
7.
NEKRETNINE, POSTROJANJA, OPREMA I NEMATERIJALNA ULAGANJA
Nabavna vrednost
stanje 01.01.2012.
ZEMLJISTE
GRAĐ.
OBJEKTI
020
022
6,604
926.326
POST.
I
OPREMA
ULAGANJA
NA TUĐIM
O.S.
023
029
1,011.277
OSTALA
OPREMA
DATI
AVANSI
026
027
028
6,980
24.338
Povecanja-nove naavke
Iznosi su iskazani u RSD 000
OSN. SRED.
U
PRIPREMI*
2.976
02
2.337
(4.234)
Prenos sa/na
(432)
Prodaja
(2,.370)
Rashod/gubitak prava
Nab vr 31.12.2012.
Ispravka vrednosti
stanje 01.01.2012.
(11.850)
-
925.894
1,023.765
6,980
5.313
-
487.182
890.407
-
-
Amortizacija (konto 540)
Ispr vr 31.12.2012.
-
Sad vr 31.12.2012.
6,604
Sad vr 31.12.2011.
01
1.954.163
155.729
2,109.892
26.675
136.136
162.811
(4.234)
(4.234)
(432)
(432)
(14.220)
(14.220)
1.961.952
291.865
2.253.817
1.377.589
125.987
1.503.576
(189)
(189)
(11.466)
73.552
73.552
15.757
54.686
70.443
26.543
96.986
502.750
933.627
1.436.377
226.082
1.662.459
-
-
423.144
90.138
-
6,980
5.313
525.575
65.783
591.358
439.144
120.870
-
6,980
2.976
576.948
29.742
606.316
Zemljište
Tokom 2012. godine izvršen je prenos zemljšta na nematerijalna ulaganja jer se radi o pravu korišćenja
zemljišta a ne svojini. Posle prenosa na nematerijalna ulaganja izvršeno je umanjenje vrednosti zemljišta za
iznos od RSD 2.370 hiljada po osnovu gubitka prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Srbobran.
Smanjenje vrednosti zemljišta evidentirano je kao gubitak vrednosti osnovnih sredstava ( kontu 57080), veza
tačka 38 Napomena.
Građevinski objekti
RUV RTV, Novi Sad (prodavac) i Anitič Ištvan iz Novog Sada (nosilac stanarskog prava - kupac) zaključili su
Ugovor o otkupu stana, površine 58 m², u ulici Bulevar Despota Stefana br. 4, za iznos od RSD 1.223
hiljada, koju će kupac otplatiti u 480 mesečnih rata. Nabavna vrednost stana iznosi RSD 432 hiljada,
otpisana vrednost iznosi RSD 189 hiljada, a sadašnja vrednost iznosi RSD 242 hiljada. Pozitivna razlika
između prodajne i sadašnje vrednosti stana u iznosu od RSD 981 hiljada (RSD 1.223 -242 hiljada), knjižena
je u korist prihoda po osnovu prodaje nekretnina ( konto 67040), veza tačka 37 Napomena.
Oprema
Tokom 2012. godine nabavljena je oprema u vrednosti RSD 24.338 hiljada i odnosi se na nabavku sledeće
opreme: - tehnička postrojenja RSD 11.264 hiljada
- oprema finansirana iz donacija RSD 6.216 hiljada
- sredstva transporta i veze RSD 2.631 hiljade
- računarska oprema RSD 4.225.
Na predlog komisija za rashod rashodovana je oprema, i to:
−
−
−
UKUPNO
(11.466)
Rashod
Prenos
-
NEM.
ULAGANJA
(11.466)
(189)
Prodaja
UKUPNA
O.S.
nabavna vrednost iznosi
otpisana vrednost iznosi
sadašnja vrednost iznosi
RSD 11.850 hiljada,
RSD 11.528 hiljada, i
RSD
322 hiljada.
20
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
Po osnovu rashodovanja opreme nastali su gubici u iznosu RSD 322 hiljade koji su evidentirani na kontu
57020 Gubici po osnovu rashodovanja postrojenja i opreme, veza tačka 38 Napomena.
Vrednovanje nekretnina postrojenja i opreme
Članom 15 Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama RUV RTV Novi Sad od 10.11.2006.
godine, sa izmenama i dopunama od 11.09.2009. i od 16.07.2010. godine predviđeno ja da se početno
vrednovanje nekretnina, postrojenja i oprema vrši po nabavnoj vrednosti, a naknadna vrednovanja se
takođe vrše po nabavnoj vrednosti.
Poslednja procena nekretnina, postrojenja i opreme izvršena je pre uvođenja Međunarodnih
računovodstvenih standarda (MRS) u Republici Srbiji koji se primenjuju od 01.01.2004. godine.
U narednoj tabeli dajemo pregled nabavne, otpisane i sadašnje vrednosti pojedinih nekretnina, postrojenja i
opreme, po stanju na dan 31.12.2012. godine.
Red.
Broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Naziv
TRAFO STANICA 400KVA
GRA?EVINSKI OBJEKAT OOUR RADIO NOVI SAD 2669. 02 M
GRA?EVINSKI OBJEKAT 1911. 90 STUDIO M
DALEKOVOD 10KV 4 5 KM
ANTENSKI STUB SUBOTICA
TELEFONSKA LINIJAPRED SUBOTICA
ANTENSKI STUB 35 M
OGRADA DO OBJEKTA B.TOPOLA
OGRADA NA PRED SUBOTICA
VAZDUŠNI KABLOVSKI VOD 20KV OD DALEKOVODA 10KW EEKA DO
PRED
DALEKOVOD 20 KV OD TS 110/20 KV NOVI SAD G "MIŠELUK" RTV
PRE
ANTENSKI STUB SR KARLOVCI
ANTENSKI STUB -BEOCIN AKTIV INV U TOKU
STUB MIKROTALASNE ANTENE ST PREDAJNIKA "BANAT" U
ORLOVATU A
Količ
0
172,214,142
117,301,485
0
0
0
0
0
0
Nab.
vrednost
1,479,088
288,022,853
162,285,237
1,693,220
45,639,086
126,829
2,348,545
744,583
1,896,020
Otp.
vrednost
1,479,088
115,808,712
44,983,752
1,693,220
45,639,086
126,829
2,348,545
744,583
1,896,020
Sad. Vred.
RSD/m²
proceniti
65,524
61,382
proceniti
proceniti
proceniti
proceniti
proceniti
proceniti
EUR/m²
proceniti
576
540
Proceniti
Proceniti
Proceniti
Proceniti
Proceniti
Proceniti
1
0
7,550,162
7,550,162
proceniti
Proceniti
1
1
1
0
0
0
12,638,833
6,197,539
3,761,840
12,638,833
6,197,539
3,761,840
proceniti
proceniti
proceniti
Proceniti
Proceniti
Proceniti
1
0
7,075,052
7,075,052
proceniti
proceniti
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Sad.
vrednost
Iz pregleda se vidi da je sadašnja vrednost zgrade radio Novog Sada na dan 31.12.2012. godine iznosi
576,00 EUR/m², a sadašnja vrednost studija iznosi 540,00 EUR/m², i da ima dosta oprema koja se koristi za
rad, a koja nema sadašnju vrednost.
Prema našem mišljenju traba izmeniti odredbe člana 15 Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim
politikama, tako da se predvidi sledeće: „ Ako se tržišna vrednost nekretnina, postrojenja i opremme u
odnosu na poslednju procenu promeni za više od 10%, vrši se nova procena nekretnina, postrojenja i
opreme“.
Rukovodstvo RUV RTV Novi Sad treba da donese odluku o izmeni Pravilnika o računovodstvu i
računovodstvenim politikama, i da donese odluku o proceni tržišne vrednosti nekretnina, postrojenja i
opremme u 2013. godini. Pozitivni efekti procene nekretnina, postrojenja i opreme knjiže se u korist
revalorizacionih rezervi.
Ostala osnovna sredstva
Ostala osnovna sredstva u iznosu od RSD 6.980 hiljada odnosi se na knjige trajne vrednosti u iznosu od RSD
1.529 hiljada i umetničke slike u iznosu od RSD 5.451 hiljade.
21
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
Osnovna sredstva u pripremi
Osnovna sredstva u pripremi u iznosu od RSD 5.313 hiljada, odnose se na opremu koja je nabavljena na
kraju godine i nije aktivirana do datuma bilansa stanja.
Nematerijalna ulaganja
Nematerijalna ulaganja na dan 31.12.2012. godine iznose 65.783 hiljada i odnosi se na: koncesija, patente,
licence i slična prava RSD 48.684 hiljada, ostala nematerijalna ulaganja RSD 15.662 hiljada, i nematerijalna
ulaganja u pripremi RSD 1.437 hiljada, a odnose se na kupovinu prava prikazivanja filmova, kupovinu
računarskih softvera. Ukoliko se pravo iskoristi u roku od 1 godine knjiži se kao trošak. Ukoliko se koristi u
periodu dužem od 1 godine knjiži se kao nematerijalno ulaganje i amortizuje se u veku korišćenja.
U 2012. godini obračunata je amortizacija nematerijalnih ulaganja u iznosu od RSD 26.543 hiljada iskazana
je u okviru troškova poslovanja u bilansu uspeha.
U razgovoru sa menadžmentom RUV RTV Novi Sad, saznali smo da RTV nema evidenciju
arhivske građe, kao što su snimljene emisije, trajni video snimci na nosiocima slike i zvuka i
druge arhivske građe.
RUV RTV Novi Sad u 2013. godini treba da izvrši popis arhivske građe, da izvrši proceni
vrednost arhivske građe i proknjiži procenjenu vrednost arhivske građe, na kontu 011
Koncesije, patenti, licence i slična prava.
8.
UČEŠĆA U KAPITALU
Učešća u kapitalu odnose se na akcije (udele) kod:
Iznosi su iskazani u RSD 000
Ostalih pravnih lica i u akcijama: (učešća manja od 20%)
%
učešća
2012
2011
"DDOR Novi Sad" a.d., Novi Sad
Ispravka vrednosti dugoročnih fin. plasmana
Uk u p no
-
-
-
276
(276)
-
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica, činilo je 26 akcija DDOR Novi Sad a.d.o. u vrednosti od RSD 276
hiljada, koje su preko ispravke vrednosti otpisane u celosti tokom 2010. godine. Učešće je tokom 2011.
godine isknjiženo iz poslovnih knjiga.
9.
OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Ostali dugoročni finansijski plasmani na dan 31.12.2012 godine iznose RSD 41.452 hiljade (u 2011: RSD
38.794 hiljade), kako je prikazano u sledećem pregledu:
Iznosi su iskazani u RSD 000
1. Ostali dugoročni plasmani, potraživanja za udružena sredstva
2. Potraživanja po ugovorima o zakupu stana (stanarina)
2. Dugoročno odobreni krediti zaposlenim
3. Ostali dugoročni plasmani - potraživanja za prodate stanove
4. Ostali dugoročni plasmani - potraživanja za potrebe stanovanja
Ukupno
2012
5.162
-
2011
5.162
61
30.777
29.887
-
6
5.514
41.452
3.678
38.794
22
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
Potraživanja za udružene stanove odnose se na bivša sredstva solidarnosti za rešavanje stambenih pitanja, i
iznose RSD 5.162 hiljada ( u 2009, 2010, 2011, RSD 5.162 hiljada). Ustanova nije izvršilo obezvredjenje
sredstava solidarne stambene izgradnje jer Ustanova nema kontrolu nad tim sredstvima i nemogu se
očekivati da će ekonomske korist priticati u Ustanova po osnovu tih sredstava
Dugoročno odobreni krediti zaposlenim iznose RSD 30.777 hiljada.
Promene na računu 0387 Dugoročni stambeni krediti:
− Stanje 01.01.2012.
RSD 29.887 hiljada,
− Otplate u 2012
RSD (989) hiljada,
− Revalorizavcija za 2012
RSD 1.878 hiljada, konto 676 Prihodi od efekata zaštite od rizika.
− Stanje na dan 31.12.2012
RSD 30.777 hiljada.
Ostali dugoročni plasmani - potraživanja za prodate stanove RSD 5.513 hiljada (u 2011, RSD 3.678 hiljada),
odnosi se na odobrene stambene kredite zaposlenim za otkupljene društvene stanove. U 2012. godini došlo
je do povećanja ovih potraživanja u iznosu od RSD 2.091 hiljada, i to: po osnovu revalorizacije, prodaje
jednog stana u iznosu RSD 1.223 hiljada, kursiranja potraživanja po osnovu ugovora o prodaji stana kojim je
predvidjena valutna klauzula u iznosu RSD 654 hiljada (konto 66320) i efekat revalorizacije evidentirani na
kontu 676 u iznosu RSD 214 hiljada. Tokom 2012. godine izvršena je naplata po osnovu potraživanja za
prodate stanove u iznosu RSD 256 hiljada.
10.
ZALIHE
Iznosi su iskazani u RSD 000
Materijal
Rezervni delovi
Alat i inventar
Roba
Minus: ispravka vrednosti
Ukupno zalihe – neto
2012
7.862
1.015
903
610
10.390
2011
6.705
1.709
1.219
464
10.097
Dati avansi
Minus: ispravka vrednosti
Dati avansi – neto
Ukupno
1.992
(750)
1.242
11.632
2.448
(588)
1.860
11.957
Ustanova je izvršilo popis zaliha materijala, alata i inventara i robe, po stanju na dan 31.12.2012. godine i
usaglasilo knjigovodstveno sa stanjem utvrđenim popisom.
Zalihe materijala odnose se na magacin garderobe, magacin elektronike TV, zalihe ekonomata RTV, RNS i
TV.
Zalihe rezervnih delova odnose se na zalihe rezervnih delova za TV i zalihe auto delova, kao i zalihe
rezervnih delova za emisionu tehniku.
Otpis sitnog inventara, HTZ opreme i auto guma vrši se 100% kod izdavanja u upotrebu. Nabavna vrednost
alata i inventara u upotrebi, auto guma u upotrebi, scenske opreme u upotrebi-garderoba, i scenskih
elemenata u upotrebi, jednaka je ispravci vrednosti alata i inventara, auto guma itd. iskazanoj na kontu
1039 analitički po vrstama i iznosi ukupno RSD 54.270 hiljad, tako da se saldo sitnog inventara i auto guma
odnosi na zalihe sitnog inventara i auto guma.
Zalihe
−
−
−
sitnog inventara i auto gume, na zalihama odnose se na:
Sitan inventar na zalihama
RSD 477 hiljada,
Auto gume na skladištu
RSD 426 hiljada,
Ukupno
RSD 903 hiljada.
23
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
Potraživanja za date avanse iznise RSD 1.242 hiljada (RSD 1.992 – 750 hiljada) odnose se na:
R.
broj
1
2
3
4
5
6
7
NAZIV
CHDR, Novi Sad
Kompani Digitv
Parking servis, Novi Sad
Privredni savetnik Revizija,
BIGZ Office
Berar studio
Ostalo
Ukupno
Datum
uplate
30.06.2011
26.11.2012
24.12.2012
18.09.2012
21.12.2012
14.12.2012
Iznos
750
586
314
77
64
51
150
1.992
Ispravka
vrednosti
(750)
(750)
Zatvoreno računima u 2011
Zatvoreno računom dobavljača
Zatvoreno računom dobavljača
Nije zatvoreno računom dobavljača
Nije zatvoren
Zatvoreni računima dobavljača
Na teret rashoda obezvređenja kratkoročnih potraživanja preko ispravke vrednosti avansa nadoknađeno je
potraživanje za dati avans CHDR iz Novog Sada u iznosu od RSD 750 hiljada, za avans koji nije zatvoren
računom dobavljača u periodu dužem od godinu dana.
Do dana revizije računima dobavljača zatvorena su potraživanja za date avanse u iznosu od RSD 900 hiljada,
što iznosi oko 72% kontrolisanih potraživanja za date avanse.
11.
POTRAŽIVANJA
Iznosi su iskazani u RSD 000
2012
80.111
1.487
(55.960)
25.638
Kupci u zemlji
Kupci u inostranstvu
Minus: Ispravka vrednosti
Potraživanja po osnovu prodaje - neto
Ostala potraživanja iz specifičnih poslova
Minus: Ispravka vrednosti
Potraživanja iz specifičnih poslova - neto
Potraživanja za kamate i dividende
Potraživanja od zaposlenih
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa
Ostala potraživanja
Minus: Ispravka vrednosti
Druga potraživanja - neto
Uk u p no p o tr aživ an ja
6.554.202
(5.865.452)
688.750
1.678
1.350.884
(1.348.445)
4.117
718.505
2011
81.604
6
(52.867)
28.743
5.242.778
(4.562.232)
680.546
1.118
1.350.564
(1.348.348)
3.334
712.623
Kupci u zemlji
Sa stanjem na dan 31.12.2012 godine potraživanja od kupaca u zemlji po osnovu prodaje iznose RSD 80.111
hiljada (u 2011: RSD 81.604 hiljade), a ispravka vrednosti iznosi RSD 55.960 hiljada (u 2011: RSD 52.867
hiljada).
Najveća pojedinačna potraživanja od kupaca u zemlji na dan 31.12.2012 godine, sa saldom preko RSD 800
hiljada (71% ukupne vrednosti potraživanja od kupaca u zemlji), odnose se na:
Red.
br.
1
2
3
4
5
Naziv kupca
HAPPY TV d.o.o.
Radiodifuzna Ustanova Srbije
PINK International Company
G17 Plus – politička stranka
NIS - Naftna Industrija Srbije
Na ispravci
Stanje
Usaglašeno
Naplaćeno do
vrednosti
31.12.2012 (31.12.2012)
dana revizije
(˃ 60 dana)
8.842
7.758
7.764 DA (31.10)
7.764
6.234 DA (31.10)
3.010
5.150
5.576 DA (31.12.)
5.576
4.231
4.231
24
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Srpska Radikalna Stranka
Dinka d.o.o.
FOX TV d.o.o.
HIT Music FM d.o.o.
Telenor d.o.o.
B92 RDP
Brankodex
Ribarsko ostrvo d.o.o.
Bakpolis
Hammer Production u likvidaciji
ART Communication d.o.o.
DDOR Novi Sad
JKP Novosadska Toplana
Industrija Mesa Matijević
Optimistic Film
PRESS Publishing Group d.o.o.
Ostali
UKUPNO
2.734
2.330
2.092
1.768
1.645
1.614
1.597
1.546
1.478
1.352
1.206
1.162
940
893
885
805
56.696
23.415
80.111
DA (31.10)
DA (31.10)
DA (31.10)
DA (31.10)
DA
DA
DA
DA
(31.10)
(31.10)
(31.10)
(31.10)
2.734
2.330
1.008
1.768
1.614
1.597
1.418
1.094
1.352
1.206
805
41.034
14.926
55.960
2.092
1.645
581
234
600
1.162
630
893
885
18.103
Potraživanja od kupaca u zemlji su iz redovnog posovanja Ustanove i delimično su usaglašena na dan
31.10.2012 godine. Do dana revizije u 2013 godini naplaćena su potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu od
RSD 18.103 hiljade, što čini oko 32% kontolisanih potraživanja.
Promene na računu ispravke vrednosti potraživanja po osnovu prodaje su kao što sledi:
Iznosi su iskazani u RSD 000
Na dan 1. januara
Potraživanja otpisana tokom godine kao nenaplativa
Naplaćena otpisana potraživanja
Na dan 31. decembra
2012
52.867
23.487
(20.394)
55.960
2011
27.591
26.643
(1.367)
52.867
U skladu sa Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Ustanove, sva potraživanja starija
od 60 dana nadoknađuju se na teret ostalih rashoda u bilansu uspeha preko konta 58501 – Obezvređenje
potraživanja od kupaca u zemlji, dok se naplata ranije otpisanih potraživanja iskazuje u okviru ostalih
prihoda u bilansu uspeha, preko konta 68500 – Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja od kupaca u
zemlji.
Ukupno ostvareni prihodi po osnovu naplaćenih otpisanih potraživanja u 2012 godini iznose RSD 20.394
hiljade, a odnose se na:
- RSD 17.090 hiljada, naplaćena otpisana potraživanja od kupaca (veza Napomena 37),
- RSD 3.230 hiljada, isknjižavanje potraživanja na ispravci vrednosti po osnovu Odluke Upravnog
odbora od 29.01.2013 godine o usvajanju Izveštaja o popisu imovine i obaveza
na dan 31.12.2012 godine,
- RSD
67 hiljada, ostali nepomenuti prihodi.
U 2013 godini do dana vršenja revizije, ostvareni prihodi na ime naplaćenih otipsanih potraživanja iznose
RSD 7.011 hiljada, odnosno oko 13% vrednosti otpisanih potraživanja na dan godišnjeg računa.
Kupci u inostranstvu
Potraživanja od kupaca u inostranstvu na dan 31.12.2012 godine iznose RSD 1.487 hiljada, odnosno EUR
13.076,08 a odnose se na:
Stanje 31.12.2012
Naplaćeno u 2013
Red.
Naziv kupca
br.
EUR
RSD
EUR
RSD
1
Transtele Canal, France
12.900,00
1.467 12.900,00
2
Radio Televizija BiH
150,00
17
3
Turistička Agencija Budva, Montenegro
26,08
3
UKUPNO
13.076,08
1.487 12.900,00
25
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
Potraživanja od ino-kupaca iskazana su po srednjem kursu EUR na dan 31.12.2012 godine, a u 2013 godini
u celosti je naplaćeno potraživanje od „Transtele Canal“ iz Francuske (devizni izvod br.7 Komercijalne Banke
od 24.01.2013 godine), koje iznosi preko 99% ukupnih potraživanja od ino kupaca.
Potraživanja iz specifičnih poslova
Potraživanja iz specifičnih poslova odnose se na potraživanja od RDU RTS iz Beograda za TV pretplatu.
Prema Zakonu o radiodifuziji ("Sl. glasnik RS", broj 42/02, 97/04, 76/05 i 79/05), deo prihoda za finansiranje
RUV obezbeđuje se iz RTV pretplate, koja se plaća uz račune za utrošenu električnu energiju. Naplata RTV
pretplate vrši se preko Elektrodistribucije, a od naplaćenih sredstava sa teritorije Vojvodine 70% pripada
RUV, a 30% pripada RTS-u, pri čemu se 1,5% od naplaćenog iznosa izdvaja za kinematografiju.
Potraživanja iz specifičnih poslova na dan 31.12.2012
5.242.778 hiljada), a odnose se na:
− Potraživanja za pretplatu – pravnih lica
− Potraživanja za pretplatu - fizička lica
− Potraživanja za pretplatu po tužbama
− Ukupno
godine iznose RSD 6.554.202 hiljade (u 2011: RSD
RSD
74.910 hiljada,
RSD 4.293.341 hiljada,
RSD 2.185.951 hiljada,
RSD 6.554.202 hiljade.
U skladu sa Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Ustanove, sva potraživanja starija
od 90 dana nadoknađuju se na teret ostalih rashoda u bilansu uspeha preko konta 58511 – Obezvređenje
potraživanja od kupaca – RTV pretplate pravna lica, i 58512 - Obezvređenje potraživanja od kupaca – RTV
pretplate fizička lica, dok je naplata ranije otpisanih potraživanja iskazana u okviru ostalih prihoda u bilansu
uspeha, preko konta 68510 – Prihodi od naplažene pretplate kod ispravke vrednosti za pravna lica.
Ispravka vrednosti potraživanja iz specifičnih poslova odnose se na:
− Ispravka vrednosti pretplata pravnih lica (90 dana)
RSD
58.937 hiljada,
− Ispravka vrednosti pretplata – fizička lica
RSD 3.620.564 hiljada,
− Ispravka vrednosti-pretplata za opomene (90 dana)
RSD 2.185.951 hiljada,
− Stanje 31.12.2012 godine
RSD 5.865.452 hiljade.
Promene na računu ispravka vrednosti potraživanja iz specifičnih poslova:
Na dan 1. januara
Potraživanja otpisana tokom godine kao nenaplativa, veza tačka 38
Naplaćena otpisana potraživanja 37
Ukidanja ispravke vrednosti
Na dan 31. decembra
Ostala
−
−
−
−
potraživanja odnose se na:
Potraživanja od zaposlenih
Ostala potraživanja
Ispravka vred. ostalih potraživanja
Stanje 31.12.2012
Iznosi su iskazani u RSD 000
2012
4.562.232
1.306.846
(3.626)
5.865.452
4.562.232
2011
3.472.626
1.089.606
4.562.232
3.472.626
RSD
1.678 hiljada,
RSD 1.350.884 hiljada,
RSD(1.348.445) hiljada,
RSD
4.117 hiljada.
Ratna šteta je iskazana u visini od RSD 1.348.324 hiljada, i odnosi se na ratnu štetu prikazanu u
knjigovodstvenim evidencijama Radio Televizije Novi Sad na dan 31.05.1999. godine, utvrđenu od strane
Komisije za utvrđivanje ratne štete prouzrokovane neposredno ili posredno agresijom snaga NATO na
Republiku Srbiju, na objektima Radio Televizije Vojvodine u ukupnom iznosu od USD 66.828.818.
Ovaj iznos je iskazan i na kontima vanbilansne aktive i pasive, veza tačka 16 napomena.
Potraživanja od zaposlenih odnose se na:
− Akontacija za službena putovanja u zemlji
− Potraživanja za bonove
− Akontacija za službena putovanja u inostranstvo
− Potrž. po ugovorima o zajmovima
− Ukupno
RSD 433 hiljada,
RSD 199 hiljada,
RSD 924 hiljade,
RSD 122 hiljada,
RSD 1.678 hiljada.
26
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
Ostala potraživanja na dan 31.12.2012 godine iznose RSD 1.350.884 hiljade (u 2011: RSD 1.350.564
hiljade), a odnose se na:
• Potraživanja od PIO – bolovanja
RSD
566 hiljada,
• Potraživanja za naknade porodiljama
RSD
1.779 hiljada,
• Potraživanja za naknade invalidima
RSD
70 hiljada,
• Potraživanja po ugovoru o zakupu stana – stanarina
RSD
145 hiljada,
• Potraživanja za indirektnu štetu nastalu u ratu
RSD 1.348.324 hiljade,
• Ukupno
RSD 1.350.884 hiljade.
Najveći deo ovih potraživanja (99%) odnose se na potraživanja za naknadu štete nastale usled agresije
snaga NATO, i to:
• Šteta po osnovu materijala
RSD
5.942 hiljada,
• Šteta po osnovu investicija u toku
RSD 13.352 hiljada,
• Šteta po osnovu uništenih vozila
RSD
6.591 hiljada,
• Šteta na osnovnim sredstvima usled rata
RSD1.318.679 hiljada,
• Indirektna šteta po fakturama
RSD
3.667 hiljada,
• Šteta procena Tehnomag
RSD
92 hiljada,
• Ukupno
RSD1.348.324 hiljada.
Ispravka vrednosti drugih potraživanja odnosi se na:
− Ispravka vrednosti ostalih potraživanja iz poslovanja
− Šteteu nastalu usled agresije snaga NATO
− Ukupno
12.
POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK
13.
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI
RSD
(121) hiljada,
RSD(1.348.324) hiljada,
RSD(1.348.445) hiljada.
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak iznose RSD 2.528 hiljada (u 2011: RSD 1.765 hiljada). RUV
RTV, Novi Sad nije tražio povraćaj više plaćenog porez na dobitak pa porez nije ni vraćen do dana revizije.
Iznosi su iskazani u RSD 000
Tekući računi
Blagajna
Devizni račun
Uk u p no
2012
966
108
632
1.706
2011
3.723
111
29
3.863
Stanje novčanih sredstava na tekućim računima kod poslovnih banaka (Vojvođanska banka, Komercijalna
banka, OTP banka, AIK banka, Razvojne banke Vojvodine i Raiffeisen Banka), potvrđeno je izvodima na dan
31.12.2012 godine.
Stanje gotovine u blagajni potvrđeno je blagajničkim dnevnikom blagajne bonova za putarinu na dan
31.12.2012 godine.
Stanje sredstava na deviznom računu kod Komercijalne banke a.d. na dan 31.12.2012 godine iznosi
5.557,05 EUR i ona su iskazana po srednjem kursu EUR na taj datum u iznosu od RSD 2.363 hiljada.
14.
POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Porez na dodatu vrednost
Aktivna vremenska razgraničenja:
Unapred plaćeni troškovi
Ostala aktivna vremenska razgraničenja
U k up n o
2012
-
14.064
14.064
2011
-
162
3.242
3.404
27
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
Ostala
−
−
−
−
−
−
aktivna vremenska razgraničenja odnose se na:
Ostala AVR – Pazar restorana
Ostala AVR – donacije od opština po Ugovorima
Ostala AVR – opština Žabalj, Ugovor br.04249
Ostala AVR po ugovorima o prikazivanju filmova
Ostala AVR – više fakturisan SOKOJ
Ukupno
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
8 hiljada,
3.160 hiljada,
585 hiljada,
8.267 hiljada,
2.044 hiljade,
14.064 hiljada.
Ustanova je zaključilo Sporazume o saradnji u oblasti javnog informisanja sa opštinama, kojim se opštine
obavezuju da Društvu obezbede ugovorena sredstva kako bi Ustanova povećalo broj, trajanje i kvalitet
priloga i emisija o događanjima u datim opštinama, kao broj emitovanih informacija od značaja za date
opštine. Sporazumi o saradnji zaključeni su sa sledećim opštinama:
- Žitište,
- Nova Crnja,
- Novi Bečej,
- Sečanj,
- Zrenjanin i
- Žabalj.
Ukupna sredstva po ovim sporazumima koja se odnose na budući period iznose RSD 3.745 hiljada, s’tim što
je opština Žabalj iskazana na posebnom kontu pošto je Ugovor o saradnji sporazumno raskinut u julu 2012
godine, tako da je na vremenskim razgraničenjima iskazana preostala obaveza opštine u iznosu od RSD 585
hiljada.
Ostala aktivna vremenska razgraničenja po ugovorima o prikazivanju filmova iznose RSD 8.267 hiljada a
odnose se na razgraničena sredstva po ugovorima o koprodukciji koji se odnose na 2012 godinu, za koje je
RUV izdalo konačne fakture u 2013 godini, a odnose se na:
- JP Vode Vojvodine
RSD 6.569 hiljada i
- Asocijacija potrošača Srbije
RSD 1.698 hiljada.
Ostala aktivna vremenska razgraničenja – više fakturisan SOKOJ u iznosu od RSD 2.044 hiljade odnose se na
unapred obračunat prihod po osnovu očekivanog knjižnog odobrenja za 2012 godinu, a koje će SOKOJ
ispostaviti tokom 2013 godine. SOKOJ je RUV-u ispostavio fakturu na iznos od 33.440.hiljada dinara, a
prema obracunu i stopama koje se primenjuju za obracun naknade SOKOJ-u, i to za prihod od pretplate za
radio 2.10 %, i za TV 1.5%, kao i na osnovu prihoda ostvarenog od EPP-a i to za radio 3.80% , a za TV
2.30%.
15.
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
RUV RTV izvršila je obračun odloženih poreskih sredstava i odloženihporeskih obaveza na razliku između
poreske i računovodstvene osnovice za obračun amortizacije, na dugoročne rezervisanja za otpremnine,
naplaćene javne prihode na koje je primenjena stopa poreza na dobit od 15%, u ukupnom iznosu od RSD
31.726 hiljada ( u 2011 RSD 37.849 hiljada).
Promene na računu Odložena poreska sredstva u 2012. godini:
• Početno stanje 01.01.2012.
RSD 37.849 hiljada,
• Odloženi poreski prihodi u BU
RSD(9.795) hiljada,
• Povećanje
RSD 3.671 hiljada,
• Stanje 31.12.2012.
RSD 31.726 hiljada.
Odloženi poreski prihodi u BU obračunati su po sledećim osnovama, i to:
− Razlike osnovica za obračun račun. i pores. amortizacije RSD 9.891 hiljada,
− Neplaćena naknada za građevinsko zemljište
RSD 380 hiljada,
− Odložena poreska sredstva na dug. rez. za otpremnine
RSD (484) hiljada,
− Naknada za zapošljavanje invalida
RSD (15) hiljada,
− Naknada za zapošljavanje invalida
RSD
23 hiljada,
− Bilans uspeha konto 722 Odloženi poreski prihodi
RSD9.795 hiljada.
28
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
16.
VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA
Na kontima vanbilansne aktive i pasive iskazana je i ostala vanbilansna aktiva i pasiva, to:
− Ratana šteta NATO bombardovanje 1999
RSD 3.768.367 hiljada,
− Vrednost zaliha rezervnih delova
RSD
420 hiljada,
− NIS sporazum o regulisanju međ. odnosa – obaveza RTV Novi Sad
EUR
388 hiljada,
− NIS sporazum o regulisanju međ. odnosa – potraživanje od NIS-a
EUR
19 hiljada,
− Ostala vanbilansna aktiva i pasiva
RSD
11 hiljada,
− Ukupno
RSD 3.769.205 hiljada.
Na kontima vanbilansne aktive i pasive iskazan je gubitak po osnovu "Ratne šteta 1999" u iznosu od RSD
3.768.367 hiljada dinara, veza tačka napomena.
Ratna šteta je iskazana u visini od RSD 1.348.324 hiljada,i odnosi se na ratnu štetu prikazanu u
knjigovodstvenim evidencijama Radio Televizije Novi Sad na dan 31.05.1999. godine,utvrđenu od strane
Komisije za utvrđivanje ratne štete prouzrokovane neposredno ili posredno agresijom snaga NATO na
Republiku Srbiju, na objektima Radio Televizije Vojvodine u ukupnom iznosu od USD 66.828.818., vaza tačka
11 napomena.
17.
OSNOVNI KAPITAL
Osnovni kapital čini državni kapital i ostali kapital, i to: Osnivač RUV je Republika Srbija.
Iznosi su iskazani u RSD 000
Državni kapital
Državni kapital – konverzija potraživanja od Vlade Rep. Srbije
Ostali državni kapital
Ukupno državni kapital
Ostali kapital
Uk u p no
2012
2011
726.680
726.680
28.790
28.790
446.108
446.108
1.201.579
1.201.579
25.817
25.817
1.227.396
1.227.396
Državni kapital na dan 31.12.2012. godine iznosi RSD 1.201.579 hiljada ( u 2011 RSD 1.201.579 hiljada).
U 2008. godini upisano je povećanje državnog kapitala po osnovu konverzije potraživanja Repubike Srbije u
kapital u iznosu od RSD 446.108 hiljada. Povećanje državnog kapitala po osnovu konverzije potraživanja u
kapital na osnovu Ugovora od 06. maja 2008. godine, registrovano je kod Trgovinskog suda u Novom Sadu
rešenjem Fi. 111/2008 od 23.07.2008. godine u iznosu od RSD 446.108 hiljada.
U 2012. godini nije bilo promena na kontu društveni kapital.
Ostali kapital je formiran iz bivšeg fonda zajedničke potrošnje za potrebe stanovanja i fonda zajedničke
potrošnje za druge potrebe.
18.
REZERVE
Iznosi su iskazani u RSD 000
Zakonske rezerve
Uk u p no
2012
32.367
32.367
2011
32.367
32.367
29
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
(a)
Zakonske rezerve
Zakonske rezerve su formirane iz raspodele dobiti ranijih godina i mogu se upotrebiti za pokriće gubitka,
šteta na osnovnim i obrtnim sredstvima od elementarnih nepogoda, kao i za isplatu tekućih obaveza prema
dobavljačima, zarada i ostalih obaveza u slučaju insolventnosti Ustanove.
19.
NERASPOREĐENA DOBIT/(GUBITAK)
Nepokriveni gubitak na dan 31.12.2012. godine iznosi ukupno RSD 698.468 hiljada, od toga gubitak ranijih
godina iz 2010 godine iznosi RSD 549.289 hiljada, a gubitak tekuće 2012. godine iznosi RSD 149.179 hiljada.
Gubitak će biti pokriven na teret neraspoređene dobiti narednih godina, iz rezervi ili na teret osnovnog
kapitala.
Neraspoređena dobit na dan 31.12.2012. godine iznosi RSD 53.447 hiljada, i odnosi se na neraspoređeni
dobitak za 2011 godinu.
20.
DUGOROČNA REZERVISANJA
Dugoročna rezervisanja obuhvataju:
(a)
Iznosi su iskazani u RSD 000
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zap.-otpremine za penzije
Ostala dugoročna rezervisanja - Jubilarne nagrade po MRS 19
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih
2012
42.895
24.065
66.960
2011
46.121
17.803
63.924
Rezervisanja za sudske sporove u toku
Ostala dugoročna rezervisanja
Sve ukupno u izmenjenim finansijskim izveštajima
20.431
20.431
87.931
12.004
12.004
75.928
Naknade i druge beneficije zaposlenih
Promene u definisanim obavezama po osnovu naknada zaposlenima po godinama:
Stanje na početku godine
Isplaćene naknade u 2012
Povećanje u 2012- veza tačka 34 napomena
Stanje na kraju godine
Rezervisanja
za otpremine
46.121
(3.432)
206
42.895
Iznosi su iskazani u RSD 000
Jubilarne
Ukupno
nagrade
17.803
(2.124)
8.386
24.065
63.924
(5.556)
8.592
66.960
Obračun obaveza prema zaposlenim izvršen je u skladu sa odredbama MRS 19 Naknade zaposlenima, i to:
prema članu 49 i 52 Kolektivnog ugovora kod Poslodavca Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija
Vojvodine", koji je usvojen u novembru 2012. godine, a kojim je predviđeno da se poslodavac obavezuje da
zaposlenom isplati:
1. Otpremninu pri odlasku u penziju u visini od tri zarade koje je zaposleni ostvario u poslednjem
mesecu rada ili tri prosečne zarade kod Poslodavca ako je to za zaposlenog povoljnije, i
2. Jubilarnu nagradu za ukupan radni staž od 10, 20, 30 i 40 godina u RUV-RTV, PTNS, RTS, RTB i
RTP,
- za 10 godina zaposlenom pripada jedna polovina prosečne mesečne zarade,
- za 20 godina zaposlenom pripada jedna prosečna mesečna zarada,
- za 30 godina zaposlenom pripadaju jedna i po prosečna mesečna zarada,
- za 40 godina zaposlenom pripadaju dve prosečne mesečne zarade.
30
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
Obračun ostalih naknada zaposlenim (otpremnine kod odlaska u penziju i naknade za jubilarne nagrade)
izvršile su stručne službe RUV "Radio-Televizija Vojvodine" uz primenu određenih paramatara koji su važili na
dan 31.12.2012. godine.
Osnovne aktuarske pretpostavke koje su korišćene su:
Diskontna stopa
Buduća povećanja zarada
Fluktuacija zaposlenih/smrtnost/oboljevanje
Otpremnina po zakonu 3 prosečne bruto zarade
2012
11,25%
1,00%
4,67%
172.763,55
Za diskontnu stopu je uzeta referentna kamatna stopa NBS. Stopa fluktuacije od 4,67% određena je od
strane stručnih službi RUV-a.
Rezervisanja za sudske sporove
Na dan 31.12.2012. godine u poslovnim knjigama RUV RTV Novi Sad, izvršena su rezervisanja po sudskim
sporovima u iznosu od RSD 20.431 hiljada ( u 2011 RSD 12.004 hiljada), i to:
(b)
R. broj
Proj predmeta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
P I -346/2011
PI-527/2012
P 6463/10
PI-311/2012
PI -438/2010
PI-617/2012
PI-778/2012
PI-1043/2012
P1 2403/10
P3-134/2012
P3-184/2012
P1 79971/10
P1 8286/10
P 95/2012
P1 -1796/2011
P4-38/2012
20 PR 1-3414/10
20 PR 1-3303/10
Vansudsko poravnanje
P-234/2012
PI-12/2012
Ukupno
NAZIV
Horgaš Ištvan, Kormaš Atila i dr.
Varga Ivan
Talent Box d.o.o.
Vasiljević Novak
Nedić Sabina
Santo Karolj
Nikolić Slobodan i dr.
Vereš Jožef
Tanurdžić Nikola
Tuđman Igor
Stanković Ljubomir
D.Marcikić i M. Stankov
Branislav Stojšić
Pavićević Ananije
Vukelić Stevan
Slavoljub Radojević
Prekršajna prijava
Prekršajna prijava
Kokotović Sonja
Miloradov Dejan
Petrović Zoran
Predviđeno
rezervisanje
6.466
663
3.951
593
443
156
1.472
568
599
500
500
521
259
1.021
1.314
394
10
25
756
110
110
20.432
Sudski sporovi
Od Pravne službe RUV RTV dobili smo spisak sudske spora ( 21 sudska spora), koji se vode protiv RUV RTV,
a procenjena vrednost sporova na dan 31.12.2012. godine iznosi RSD 20.342 hiljada.
Za sudske sporove u toku, koji su na početku godine iznosili RSD 12.004 hiljada, u toku godine su rešena
dva sudska spora i ukinuta su rezervisanja u iznosu od RSD 600 hiljada. Pravna služba RUV RTV Novi Sad
izvršila je procenu sudskih sporova na dan 31.12.2012. godine, a efekat procene u iznosu od RSD 9.026
hiljada, knjižen je na teret troškova rezervisanja za sudske sporove (konto 549), a u korist konta 409 Ostala
dugoročna rezervisanja za sudske sporove u iznosu od RSD 9.026 hiljada, veza tačka 32 Napomena.
31
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
U korist ostalih prihoda (konto 67840) prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja RUV RTV Novi Sad je je
ukinula rezevisanja po 6 sudskih sporova ukalkulisanih u 2010 u iznosu od RSD 2.422 hiljada, veza tačka 37
Napomena.
Služba pravnih poslova RUV RTV, Novi Sad, uradila je novu procenu sudskih sporova, koja se bazira na
odštetnim zahtevima tužilaca, pa je izvršeno rezervisanje prema ovoj proceni u visini od RSD 20.432 hiljada.
21.
OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE
Ostale dugoročne obaveze odnose se na:
Ostale dugoročne obaveze
Uk u pn o
Iznosi su iskazani u RSD 000
2012
-
2011
6
6
Deo obaveza po finansijskom lizingu koji dospeva do jedne godine iskazan na kontu 425 izmiren je tokom
2012, godine, veza tačka 22 Napomena.
22.
KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
Kratkoročni krediti u zemlji – Raiffeisen Banka
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine
Ostale kratkoročne finansijske obaveze
Uk u pn o
Iznosi su iskazani u RSD 000
2012
2011
44.500
44.500
43.000
14.190
124
57.314
Kratkoročni krediti u zemlji
Dana 09.05.2012. godine RUV RTV (korisnik) i Raiffeisen banka a.d. zaključili su Ugovor o kreditu u iznosu
od RSD 44.542 hiljada. Rok otplate kredita je 10.05.2013. godine, kamatna stopa iznosi jednomesečni
Belibor + 1,50% godišnje i obračunava se mesečno. Ugovorom je predviđeno da može doći do promene
kamatnih stopa u skladu sa promenama tržišnih uslova refinansiranja, promena na domaćem i inostranom
tržištu novca, promene obaveznih rezervi shodno zahtevima Narodne banke Srbije.
Kredit je povučen i vraćan u više navrata, tako da obaveza za glavnicu na dan 31.12.2012. godine iznosi RSD
44.500 hiljada. Obaveza je usaglašena sa Bankom na dan 31.12.2012. godine.
Obaveza za kamatu na dan 31.12.2012. godine iznosi RSD 120 hiljada i usaglašena je. Rashodi kamata
evidentirani su na računu finansijski rashodi i za 2012. godinu iznose RSD 3.234 hiljada.
Početno stanje dela ostalih dugoročnih obaveza koji dospeva do jedne godine, odnosi se na:
• Deo ostalih dugoročnih obaveza - glavnica po finansijskom lizingu
RSD 13.796 hiljade,
• Deo ostalih dugoročnih obaveza - kamata po finansijskom lizingu
RSD
394 hiljada,
• Ukupno
RSD 14.190 hiljada.
Tokom 2012. godine plaćene su obaveze po osnovu finansijskog lizinga koje dospevaju do jedne godine u
iznosu od RSD 14.975 hiljada, i to: glavnica po finansijskom lizingu RSD 14.568 hiljade i kamata po
finansijskom lizingu RSD 407 hiljada. Razlika između obaveze po početnom stanju i plaćenog iznosa
predstavlja rashod po osnovu valutne klauzule u iznosu RSD 785 hiljada. Nakon plaćene obaveze po osnovu
finansijskog lizinga zaključeni su Ugovori o prenosu prava svojine na predmetima lizinga sa Porsche leasing
SGC, Beograd na Ustanova.
32
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
23.
OBAVEZE IZ POSLOVANJA
Iznosi su iskazani u RSD 000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije
Dobavljači u zemlji
Dobavljači u inostranstvu
Ostale obaveze iz specifičnih poslova
Uk u p no
2012
13.264
391.126
32.081
423.207
2011
1.606
298.374
3.138
301.512
3.556
440.027
5.848
308.966
Obaveze za primljene avanse u iznosu od RSD 13.264 hiljada, iskazane su prema:
R.
broj
1
2
3
4
Davalac avansa
Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i
tehnološki razvo
Wiener Stadtishe osiguranje
Asocijacija potrošača Srbije-APOS
Obaveza
31.12.2012
1.500
Javno vodoprivredno preduzeće,, Vode
Ukupno
792
1.699
9.273
13.264
Obaveza izmirena do
dana revizije
Nije izmirena obaveza
RSD 771 hiljada
RSD 1.699 hiljada
RSD 9.273 hiljada
Avans primljen od Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj na ime proizvodnje i emitovanja
TV emisije "Nauka 21. veka". Avans je uplaćen 24.12.2012. godine. Obaveze za primljene avanse iskazane u
neto iznosu bez poreza na dodatnu vrednost.
Obaveze prema dobavljačima u zemlji odnose se na:
R.
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ukupno
Dobavljač
NIS Naftagas transport, Novi Sad
SOKOJ
DDOR Novi Sad
Porsche inter auto
Pokrajinski odbor SPS
Hypo park
Eparhijski upravni odbor Pravoslavne eprahije Bačke
Fruška gora, Nacionalni park
Novosadska toplana
Ostali
Iznosi su iskazani u RSD 000
Obaveza
31.12.202
86.261
110.882
12.818
3.526
4.768
6.564
21.283
3.124
8.140
133.760
391.126
Plaćeno do
dana revizije
RSD 5.042 hiljada
RSD 10.585 hiljada
RSD 5.293 hiljada
RSD 2.317 hiljada
RSD 350 hiljada
RSD 4.073 hiljada
RSD 1.417 hiljada
RSD 865 hiljada
RSD 629 hiljada
Do dana revizije od testiranog iznosa obaveza prema dobavljačima izvršeno plaćanje u iznosu od RSD 30.571
hiljada, što iznosi oko 12% testiranih obaveza. Obaveze prema dobavljačima na testiranom iznosu u
najvećoj meri su usaglašene.
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu iznose RSD 32.081 hiljada i u najvećoj meri se odnose na
obaveze prema dobavljaču P&R PERMISSIONS & RIGHTS, Kipar u iznosu RSD 30.804 hiljade. Obaveza se
odnosi na kupljene licence za filmove i serije i usluge vezane za kupljene licence. Obaveza prema P&R
PERMISSIONS & RIGHTS, Kipar, na dan bilansa iznosi EUR 270.000. Deo obaveze prema P&R PERMISSIONS
& RIGHTS, Kipar, iskazan je kao nefakturisana obaveza prema dobavljaču u inostranstvu u iznosu RSD
28.530 hiljada (EUR 250.000).
Ostale
•
•
•
obaveze iz specifičnih poslova odnose se na:
Obaveze prema R TV Beograd za pretplatu-pravna lica
Obaveze prema RTV Beograd za pretplatu-građani
Ukupno
RSD
315 hiljada,
RSD 3.241 hiljada,
RSD 3.556 hiljada.
33
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
Obaveza se odnosi na obavezu prema naplatiocu TV pretplate to jest elektrodistribuciji koja vrši naplatu TV
pretplate i ispostavlja za svoju uslugu račun RTV Beograd. Prema srazmernom delu naplaćene pretplate RTV
Beograd vrši prefakturisanje troškova naplate Ustanove po tom osnovu. Obaveze se odnose na period
novembar-decembar 2012.godine. Obaveze je izmirena u februaru 2013. godine kompenzacijom sa RTV
Beograd.
24.
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Iznosi su iskazani u RSD 000
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada:
Obaveze po osnovu zarada i ostale naknade - bruto
Druge obaveze:
Obaveze za kamate
Obaveze prema zaposlenima
Obaveze prema članovima Upravnog i Programskog odbora
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima
Ostale obaveze
Uk u pn o
2012
2011
88.885
83.271
18.548
2.945
768
9.734
2.043
122.923
19.497
716
6.853
276
110.613
Obaveze za zarade za decembar 2012. godine ( redovan rad, porodiljsko, bolovanja i invalidi) isplaćene su:
• I deo zarada isplaćen je 21.01.2013
RSD 37.396 hiljada,
• II deo zarada isplaćen je 31.01.2013
RSD 51.489 hiljada,
• Ukupno
RSD 88.885 hiljada.
Druge obaveze
−
−
−
−
−
−
−
se odnose na:
Obaveze za kamate prema NIS-u po sporazumu
Obaveze za kamate po kreditu, veza napomena 24.
Obaveze prema zaposlenim-otpremnine
Obaveze prema članovima Upravnog i Nadzornog odbora
Obaveze prema fizičkim licima
Ostale obaveze
Ukupno
RSD 18.428 hiljada,
RSD
120 hiljada,
RSD 2.945 hiljada,
RSD
768 hiljada,
RSD 9.734 hiljada,
RSD 2.043 hiljada,
RSD 34.038 hiljada.
Obaveza za kamate u iznosu od RSD 18.428 hiljada, odnosi na obračunatu kamatu zbog kašnjenja kod
plaćanja obaveza prema Naftnoj industriji Srbije (NIS) u ukupnom iznosu RSD 18.428 hiljada i odnosi se na
obračunate kamate za 2010, 2011 i 2012. godinu, po obračunima koji su dobijeni od NIS-a. Po osnovu
obračuna kamate u 2012. godini evidentiran je finansijski rashod u iznosu RSD 3.276 hiljada u okviru
finansijskih rashoda (veza Napomena 36).
Obaveze za kamate prema NIS-a, u 2013.godini plaćene su do dana revizije u iznosu RSD 3.354 hiljade.
Obaveza prema zaposlenima na dan 31.12.2012. godine iznose RSD 2.945 hiljada i odnose se na: prevoz
zaposlenih na posao i sa posla za decembar 2012. godine u iznosu RSD 1.993 hiljade, za davanja i naknade
troškova zaposlenim po osnovu rođenja deteta, smrti člana porodice, pomoći deci zaposlenih u iznosu RSD
952 hiljade.
Obaveze prema fizičkim licima po ugovorima odnose se na:
− Ugovori o delu – neto
RSD 2.299 hiljada,
− Autorski honorari – neto
RSD 6.050 hiljada,
− Izvođački honorari – neto
RSD 1.385 hiljada,
− Ukupno
RSD 9.734 hiljada.
Obaveze prema fizičkim licima po ugovorima su isplaćene u 2013. godini do dana revizije.
34
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
25.
OBAVEZE PO OSNOVU PDV, OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Odnose se na:
Iznosi su iskazani u RSD 000
Obaveze za poreze:
Obaveze za porez na dodatu vrednost
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova
Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
U k up n o oba ve ze z a po rez e
Pasvina vremenska razgraničenja:
Unapred obračunati troškovi
Obračunati prihod budućeg perioda
Razgraničeni zavisno troškovi nabavke
Odloženi prihodi i primljene donacije
Uk u pn o pas i vn a vre me ns ka raz gra ni če n ja
Uk u p no
2012
2011
2.970
26.360
5.604
34.908
4.628
22.521
4.258
31.407
45.407
4.118
4.176
14.753
68.454
44.295
8.152
16.343
68.790
103.388
100.197
Uvidom u Poresku prijavu poreza na dodatu vrednost za period 01.12. do 31.12.2012. godine utvrđeno je da
obaveza za PDV iznosi RSD 2.944 hiljada.
Obaveza za PDV za decembar 2012. godine u iznosu od RSD 2.944 hiljada, plaćena je 10.01.2013. godine,
izvod Raiffeisen banka a.d..
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova odnose se na:
− Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta
RSD 13.411 hiljada,
− Naknada za korišćenje radio frekvencija „Ratel“
RSD 11.421 hiljada,
− Nakanda za korišćenje šuma i šumskog zemljišta
RSD 1.371 hiljada,
− Naknada za korišćenje voda
RSD
4 hiljada,
− Obaveza za finansiranje osoba sa invaliditetom
RSD
153 hiljada,
− Ukupno
RSD 26.360 hiljada.
Obaveza za korišćenje radio frekvencije za radio difuznu stanicu RUV RTV Novi Sad, utvrđena Rešenjem
Agencije „RATEL“ broj 1-02-416-677/09 od 02.06.2009. godine, za period od 03.02. do 31.12.2009. godine
iznosi RSD 11.421 hiljada. Naknada nije plaćena u 2010.,2011.,2012. niti do dana revizije. Stanje obaveze
potvrdjeno nezavisnom konfirmaciom 05.03.2013. godine.
Pasivna vremenska razgraničenja
Pasivna vremenska razgraničenja na dan 31.12.2012. godine iznose RSD 68.454 hiljade i odnose se na:
unapred obračunate troškove u iznosu RSD 45.407 hiljada, obračunati prihodi budućeg perioda RSD 4.118
hiljada, razgraničeni zavisni troškovi nabavke RSD 4.176 hiljada i odloženi prihodi po osnovu uslovljenih
donacija RSD 14.753 hiljada.
Unapred obračunati troškovi odnose se na ukalkulisane troškove poslovanja za 2012. godinu za koje nisu
dobijeni računi dobavljača.
Na računu Unapred obračunati troškovi iskazana su sledeća stanja:
− Unapred obračunati troškovi
RSD 29.652 hiljada,
− Obavez prema zaposlenima-dnevnice
RSD
635 hiljada,
− Razgraničeni obračunati troškovi OFPS
RSD 10.776 hiljada,
− Razgraničeni obračunati troškovi SOKOJ
RSD 4.344 hiljada,
− Ukupno
RSD 45.407 hiljada.
Unapred obračunati troškovi odnose se ukalkulisane troškove struje, naknade za čišćenja, naknade za
SOKOJ, naknade za OFPS (Organizacija proizvođača fonograma Srbije), itd. za koje nisu dobijeni računi
dobavljača a odnose se na poslovnu 2012. godinu.
35
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
Na teret rashoda ukalkulisana je naknada za SOKOJ na iznos RSD 4.344 hiljada i Odnosi se na obračunate
troskove kamate i sudske troškove po osnovu sudskog poravnanja 30P 2210/2012 od 09.11.2012. za
neizmirene obaveze iz 2009 godine.
Na teret rashoda 2012. godine obračunati su troškovi na ime naknade za OFPS za 2012. godinu u iznosu
RSD 10.776 hiljada. Obaveze su iskazane na razgraničenim obračunatim troškovima. Naknada OFPS
izračunata je u procentu u odnosu na naplaćenu TV pretplatu i fakturisani prihod od EPP-a. Na naplaćenu
pretplatu prilikom obračuna naknade primenjeni su sledeći procenti: 1,50% za Radio i 0,45% za TV. Na
fakturisani prihod po osnovu EPP-a primenjeni su sledeći procenti: 3% za Radio i 0,55% za TV.
Obračunati prihodi budućeg perioda odnose na unapred fakturisane usluge ,, Ekektrovojvodina,, Novi Sad iz
2011. godine u iznosu RSD 4.118 hiljada.
Razgraničeni zavisni troškovi nabavke odnose na obračunate troškove po osnovu nabavki licenci za
emitovanje filmskog i seriskog programa u iznosu RSD 4.176 hiljada.
Odloženi prihodi po osnovu uslovljenih donacija iznose RSD 14.753 hiljada, odnose se na razgraničene
uslovljene donacije dobijene od Izvršnog veća Vojvodine za kupovinu opreme u iznosu od RSD 14.296 i
uslovljenu donaciju dobijenu od Slovačke ambasade u iznosu RSD 457 hiljada. U korist prihoda od donacija
knjiži se iznos donacija do visine amortizacije obračunate za opremu nabavljenu iz uslovljenih donacija.
26.
POREZ NA DOBIT
Oporeziva dobit se obračunava na osnovu računovodstvene dobiti iskazane u godišnjim finansijskim
izveštajima koja se dalje usklađuje za određene nepriznate troškove i za različite metode i stope obračuna
amortizacije osnovnih sredstava propisanih poreskim propisima i onih koje koristi Ustanova u skladu sa
svojim računovodstvenim politikama. Porez na dobit preduzeća se razlikuje od teoretskog iznosa koji bi se
dobio primenom ponderisane prosečne poreske stope na ostvarenu dobit Ustanove, kako sledi:
Iznosi su iskazani u RSD 000
Dobit /(Gubitak) iskazana u bilansu uspeha
Plus: Nedozvoljeni troškovi i rashodi po poreskim propisima
Plus: Računovodstvena amortizacija
Minus: Poreska amortizacija
Gubitak iz poreskog bilansa prethodne godine
Poreska osnovica
Poreska stopa
Poreska obaveza pre umanjenja
Minus: Umanjenje po osnovu zapošljavanja novih radnika
Minus: Umanjenje po osnovu ulaganja u osnovna sredstva
Poreska obaveza
Efektivna poreska stopa
2012
(158.975)
2011
37.800
59.851
(4.209)
(76.645)
(75.260)
(78.783)
48.648
10%
10%
96.986
90.317
-
4.865
-
2.433
-
5%
-
-
-
2.432
Uplaćene akontacije u toku godine
2.528
4.198
Iznos poreza za povraćaj
2.528
1.765
Preostala poreska obaveza na dan 31. decembra
Mesečni iznos akontacije
-
-
-
203
36
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
U vezi potraživanja za više plaćen porez na dobitak vidi tačku 12 Napomena.
Uvidom u Poreski bilans i Poresku prijavu za 2012. godinu utvrđena je obveznik nema osnovicu za obračun i
uplatu poreza na dobit. Uplaćena akontacija porez na dobit u iznosu od RSD 2.528 hiljada, iskazana je kao
potraživanje za više plaćen porez na dobit u bilansu stanja.
Ustanova nije tražilo povraćaj više uplaćenog poreza na dobit.
BILANS USPEHA
27.
POSLOVNI PRIHODI
Iznosi su iskazani u RSD 000
2012
Domaće tržište ostala pravna lica:
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga
3.042.147
Prihodi od prodaje robe ostalim licima
5.064
Ukupno
2011
3.054.356
5.866
3.047.211 3.060.222
Najznačaniji poslovni prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu u iznosu od RSD 3.042.147
hiljada, odnose se na prihode od RTV pretplate, i to:
− Pravna lica
RSD
38.579 hiljada,
− Domaćinstva
RSD 2.853.238 hiljada.
Ostali prihodi odnose se na:
− Radio oglase
− TV oglase
− Davanje usluga trećim emiterima
− Ostale usluge (KDS, ...)
− Prihodi po ug. sa Izvršnim veće APV
− Prihodi od angaživanja horova i orkestara
− Prihodi od prodatih licinci-prava prikaz.
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
28.
PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE
29.
OSTALI POSLOVNI PRIHODI
2.082 hiljada,
98.426 hiljada,
29.765 hiljada,
512 hiljada,
9.580 hiljada,
527 hiljada,
672 hiljada.
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe ostvareni su u 2012. godini u visini od 796 hiljada dinara. Reč je o
fakturisanim prihodima po ugovorima za emitovanje EPP poruka, gde je ugovoreno davanje usluga bez
naknade.
Iznosi su iskazani u RSD 000
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompezacija
i povraćaja poreskih dažbina
Prihodi po osnovu uslovljenih donacija
Prihodi od zakupnina-izdavanje studija i opreme u zakup
Ukupno
Prihodi
−
−
−
od premija, subvencija, dotacija,
Donacija vojvodjanskih opština
Refundacija za kupljene filmove
Ukupno
2012
2011
7.468
3.451
2.691
2.479
6.955
17.114
4.795
10.738
regresa itd. su:
RSD 6.001 hiljada,
RSD 1.467 hiljada,
RSD 7.468 hiljada.
37
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
Prihodi od uslovljenih donacija iznose RSD 6.955 hiljada, a odnose se na:
•
Uslovljene donacije
RSD 5.791 hiljada,
•
Prihodi od dinacije Telekom (za kviz)
RSD 500 hiljada,
•
Donacija „Kakav je moj komšija“- ugovor RSD 664 hiljada.
Prihodi od zakupnina studija, opreme, itd. iznose ukupno RSD 2.691 hiljada ( u 2011 RSD 2.479 hiljada), od
toga prihodi od davanja u zakup prostorija iznose RSD 2.449 hiljada, a prihodi od davanja opreme u zakup
iznose RSD 242 hiljada.
30.
NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE
Nabavna vrednost prodate robe na malo
Ukupno
Iznosi su iskazani u RSD 000
2012
2011
3.673
4.051
3.673
4.051
Nabavna vrednost robe i pridodi od prodaje robe su u direktnoj zavisnosti. U toku 2012. godine RUV je
ostvarila razliku u ceni od prodaje robe u iznosu od RSD 1.391 hiljada ( RSD 5.064 - 3.673 hiljada).
31.
TROŠKOVI MATERIJALA
Iznosi su iskazani u RSD 000
Troškovi materijala za izradu
Troškovi ostalog materijala (režijskog)
Troškovi goriva i energije
Ukupno
32.
2012
2011
11.319
11.843
60.997
53.868
22.325
94.641
28.163
93.874
TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA
Iznosi su iskazani u RSD 000
Troškovi amortizacije
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih
Ostala dugoročna rezervisanja
Ukupno
2012
2011
96.986
90.211
9.026
-
8.593
114.605
10.458
100.669
U vezi rezervisanja za naknade zaposlenima po MRS 19 Naknade zaposlenim, vidi tačku 20 Napomena.
U vezi ostalih rezervisanja za sudske sporove u iznosu od RSD 9.026 hiljada, vidi tačku 20 Napomena.
33.
TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI
Iznosi su iskazani u RSD 000
Troškovi zarada i naknada zarada
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
Troškovi naknada po ugovoru o delu
Troškovi naknada po autorskim ugovorima
2012
2011
868.586
799.561
4.850
8.373
155.188
46.449
142.540
55.915
38
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima
39.092
63.879
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora
11.700
13.587
1.207.015
1.175.914
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora
Ostali lični rashodi i naknade
-
81.150
Ukupno
-
92.059
Troškovi naknada po ugovorima o delu za 2012 godinu iznose RSD 4.850 hiljada, a odnose se na
angažovanje radnika u produkciji emisija i porgrama. Ustanova obračunava i plaća pripadajuće poreze i
doprinose angažovanim licima.
Troškovi naknada po autorskim ugovorima u 2012 godini iznose RSD 46.449 hiljada, a odnose se na:
RSD 39.279 hiljada i
- Autorske ugovore
- Izvođačke ugovore
RSD 7.170 hiljada.
Ustanova obračunava i plaća pripadajuće poreze i doprinose angažovanim licima po ovim osnovima.
Troškovi naknada po privremenim i povremenim poslovima iznose RSD 39.092 hiljade, a odnose se na
angažovanje spoljnih saradnika za potrebe RUV-a kao što su novinari, dopisnici, voditelji, snimatelji, rasveta,
tonci i slično. Ustanova obračunava i plaća pripadajuće poreze i doprinose angažovanim licima po ovim
osnovima.
Članovima upravnog i programskog odbora u 2012 godini isplaćene su zarade u ukupnom iznosu RSD 11.700
hiljada i to:
- RSD 6.300 hiljada, članovima upravnog odbora u skladu sa Odlukom Republičke Radiodifuzne
Agencije (RRA) broj 08-2655/12 od 10.12.2012 godine o utvrđenoj visini neto
zarade, kojom je promenjena do tada važeća visina neto zarade obračunavana po
Odluci RRA broj 02-154/11 od 04.02.2011 godine i
- RSD 5.400 hiljada, članovima programskog odbora u skladu sa važećim odlukama sa sednica
Upravnog odbora o utvrđenim naknadama.
Ostali lični rashodi i naknade odnose se na:
− Troškovi prevoza zaposlenih na rad i sa rada
− Troškovi dnevnica i putovanja u zemlji
− Troškovi dnevnica i putovanja u inostranstvu
− Bonovi za putarine
− Pomoć deci preminulih zaposlenih
− Pomoć zaposlenim (po kolektivnom ugovoru RUV)
− Jubilarne nagrade,
− Otpremnine za raskid radnog odnosa
− Troškovi ostalih ličnih primanja (društveni standard)
− Ukupno
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
38.458 hiljada,
17.464 hiljade,
9.149 hiljada,
1.396 hiljada,
3.435 hiljada,
5.669 hiljada,
1.068 hiljada,
2.854 hiljade,
460 hiljada,
81.150 hiljada.
Ustanova isplaćuje zaposlenima naknade za troškove prevoza na posao na mesečnom nivou, do 10-og u
mesecu a za mesec koji prethodi. Ukupni troškovi po ovom osnovu u 2012 godini iznose RSD 38.458 hiljada.
Troškovi dnevnica za službena putovanja u 2012 godini izose ukupno RSD 26.613 hiljada a odnose se na:
- Službena putovanja u zemlji
RSD 17.464 hiljade i
- Službena putovanja u inostranstvu
RSD 9.149 hiljada.
34.
OSTALI POSLOVNI RASHODI
Iznosi su iskazani u RSD 000
Troškovi proizvodnih usluga:
Troškovi transportnih usluga
Troškovi usluga održavanja
2012
2011
31.430
31.937
18.502
24.795
39
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
Troškovi zakupnina
Troškovi sajmova
84.424
80.846
4.766
5.838
55
Troškovi reklame i propagande
Troškovi ostalih usluga
82
205.070
284.910
Troškovi neproizvodnih usluga
24.971
31.103
Troškovi premija osiguranja
23.025
24.780
Svega
344.247
Nematerijalni troškovi:
Troškovi reprezentacije
9.616
Troškovi platnog prometa
3.024
Troškovi članarina
287
Troškovi poreza
Ostali nematerijalni troškovi
Ukupno
Troškovi zakupnina odnose se na:
− Zakup poslovnog prostora za obavljanje delatnosti
− Zakup opreme
− Zakupnina pokretnih stvari
− Zakup javnih garaža – čuvanje vozila
− Ukupno
2.873
212
32.043
101.322
115.117
445.569
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
16.730
33.721
6.678
Svega
428.408
7.376
543.525
79.173 hiljade,
2.672 hiljade,
22 hiljade,
2.557 hiljada,
84.424 hiljade.
Troškovi ostalih usluga odnose se na:
− Registracija vozila
− Parking servis
− Usluge obezbeđenja
− Otkup prava snimanja i emitovanja
− Troškovi usluga za sportske prenose
− Troškovi usluga za snimljen program nezavisne produkcije
− Troškovi usluga za direktan prenos programa
− Usluge hidrometeorološkog zavoda
− Troškovi post-produkciije (Zavod za kulturu Vojvođanskih Slovaka)
− Isporučena voda
− Troškovi koprodukcija
− Troškovi za proviziju (0,5%) Elektrodistribucija – taksa
− Pozajmljeni filmovi
− Usluge informacionih agencija – u zemlji
− Istraživanje gledanosti programa
− Usluge TANJUG-a
− Autorska prava – SOKOJ
− Troškovi OFPS-a
− Troškovi ostalih usluga
− Ukupno
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
2.060 hiljada,
4.655 hiljada,
18.469 hiljada,
35.221 hiljada,
2.334 hiljade,
45.981 hiljada,
831 hiljada,
661 hiljada,
330 hiljada,
2.247 hiljada,
2.772 hiljade,
13.005 hiljada,
19.616 hiljada,
5.083 hiljade,
4.765 hiljada,
1.470 hiljada,
31.400 hiljada,
10.776 hiljada,
3.394 hiljade,
205.070 hiljada.
Usluge obezbeđenja iznose RSD 18.469 hiljada, a odnose se na mesečno plaćanje preduzeću za
obezbeđenje „Š-Bezbednost“ d.o.o. po osnovu ugovora sklopljenog na godišnjem nivou za obezbeđenje
objekata.
Troškovi otkupa prava snimanja i emitovanja iznose RSD 35.221 hiljadu, a odnose se na otkup snimljenog
materijala (nastupi, koncerti, kulturne manifestacije i sl.).
40
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
Troškovi usluga za snimljen program nezavisne produkcije iznose RSD 45.981 hiljadu, a odnose se na
otkupljen materijal snimljen od strane produkcijske kuće „Scorpion Production“ d.o.o. i materijal snimljen od
strane Eparhije Srpske Pravoslavne Crkve, Promo art, Media news.....
Troškovi koprodukcije iznose RSD 2.772 hiljade a odnose se na zajednički snimljen materijal (zajedničku
produkciju) sa preduzećima „Ray Dream“, „Power Media“ i „Vision Adventure“.
Troškovi provizije u iznosu od RSD 13.005 hiljada odnose se na plaćanje usluge RTS-u prilikom transfera
novčanih sredstava prikupljenih od Elektrodistribucije na osnovu mesečnih pretplata.
Troškovi neproizvodnih usluga odnose se na:
− Troškovi po sudskim sporovima
− Advokatske usluge
− Troškovi za održavanje čistoće
− Troškovi iznošenja smeća i otpada
− Troškovi održa. izmenjenog prog. za računare
− Troškovi stručnog osposobljavanja zaposlenih
− Troškovi usluga izrade projekata
− Ostale neproizvodne usluge
− Ukupno
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
4.663 hiljade,
3.124 hiljade,
6.024 hiljade,
2.666 hiljada,
1.603 hiljade,
2.249 hiljada,
3.540 hiljada,
1.104 hiljade,
24.971 hiljada.
Troškovi poreza za 2012 godinu iznose ukupno RSD 33.721 hiljade. Najveći udeo u troškovima poreza u
iznosu od RSD 23.291 hiljade (69%) odnosi se na davanje za kinematografiju, po Zakonu o radiodifuziji, a
plaća se po stopi od 1,5% od naplaćenih prihoda, kao i troškovi poreza na imovinu u iznosu od RSD 1.617
hiljada, a naknada za korišćenje šuma i građevinskog zemljišta iznosi ukupno RSD 3.114 hiljada (RSD 581 +
2.533 hiljade).
Ostali nematerijalni troškovi iznose RSD 6.678 hiljada, od toga troškovi oglasa iznose RSD 1.496 hiljada,
troškovi štampe i časopisa RSD 1.947 hiljada, troškovi službenih listova i stručne literature RSD 765 hiljada,
troškovi administrativnih, registracionih konzularnih i drugih taksi iznose RSD 248 hiljada, a troškovi sudskih
taksi RSD 2.221 hiljadu.
35.
FINANSIJSKI PRIHODI
Finansijski prihodi sastoje se od:
Prihodi od kamata
Pozitivne kursne razlike
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule
Ostali finansijski prihodi
U k up n o
36.
Iznosi su iskazani u RSD 000
2012
917
987
261
1.987
4.152
2011
2.181
1.056
3.327
116
6.680
FINANSIJSKI RASHODI
Finansijski rashodi sastoje se od:
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule
U ku p n o
Iznosi su iskazani u RSD 000
2012
2011
9.003
17.120
5.964
127
2.423
17.390
332
17.579
41
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
37.
OSTALI PRIHODI
Ostali prihodi sastoje se od:
Prihodi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretrnina, postrojenja i opreme
Dobici od prodaje materijala
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
Prihodi od smanjenja obaveza
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja
Ostali nepomenuti prihodi
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana
Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine
U ku p n o
Iznosi su iskazani u RSD 000
2012
981
-
2.092
2011
537
333
214
3.192
2.011
4.380
8.985
-
20.716
57
31.418
2.454
3.008
-
17.542
U vezi prihoda od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme u iznosu od RSD 981 hiljada pogledati
Napomena 7.
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana u iznosu od RSD 20.716
hiljada odnose se na:
- RSD 17.090 hiljada, prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja od kupaca u zemlji (Napomena 11),
- RSD 3.626 hiljada, prihodi od naplaćene TV pretplate (interni odnosi sa RTS), veza Napomena 11.
38.
OSTALI RASHODI
Ostali rashodi sastoje se od:
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja i opreme
Manjkovi
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe, veza tačka 9 napomena
Ostali nepomenuti rashodi, veza tačka 9 napomena
Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana
U ku p n o
Iznosi su iskazani u RSD 000
2012
2011
2.692
836
462
4
20
103
1.357.112
132
1.954
1.128.123
1.360.389 1.131.049
Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana u 2012 godini iznosi RSD 1.357.112 hiljada, a
odnosi se na (veza Napomena 11):
- RSD 1.330.083 hiljade, RTV pretplata fizička lica i opomene (RSD 1.309.965 hiljada) i pravna lica
(RSD 23.118 hiljada),
- RSD
23.480 hiljada, obezvređenje potraživanja od kupaca,
- RSD
549 hiljada, ostala obezvređenja.
42
Radiodifuzna ustanova Vojvodine "Radio-Televizija Vojvodine", Novi Sad
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012 godinu
39.
UGOVORENE I POTENCIJALNE OBAVEZE
(a) Bankarske i druge garancije
Ustanova je imalo potencijalne finansijske obaveze u vezi sa bankarskim i drugim garancijama i po drugim
osnovama, koje su nastale u redovnom toku poslovanja. Ne očekuje se da će usled potencijalnih obaveza
doći do materijalno značajnih finansijskih obaveza. U toku redovnog poslovanja Ustanova je izdalo menice
kao obezbeđenje plaćanja po osnovu obaveza za lizing i menice po osnovu obaveza za dugoročni kredit kod
AIK banke.
(b) Sudski sporovi
Ustanova je tokom godine bilo uključeno u određeni broj sudskih sporova (kao tuženi i kao tužitelj) nastalih
tokom normalnog toka poslovanja. Rukovodstvo smatra da ne postoje sudski sporovi u toku niti neizvršeni
zahtevi koji bi mogli materijalno uticati na rezultat poslovanja ili finansijski položaj Ustanove, a koji nisu
ukalkulisani ili obelodanjeni kroz finansijske izveštaje.
40.
DOGAĐAJI NAKON BILANSA STANJA
Nakon datuma bilansa stanja, nije bilo materijalno značajnijih događaja koji bi zahtevali izmenu finansijskih
izveštajima za 2012. godinu,u smilsu MRS 10 Događaji posle izveštajnog perioda.
Mišljenje nezavisnog revizora - strana 1 i 2.
43
Download

Izveštaj nezavisnog revizora za 2012. - Rtv - Radio