Ohlédnutí za výsledky kolektivního vyjednávání a názory na podnikové kolektivní smlouvy
ČD a ČD Cargo... str. 1 a 2  Žádná zpráva, také zpráva aneb Mimořádná událost, o které se širší
veřejnost bohužel nedozvěděla... str. 1 a 2  Pojmenujte nový vlak pro České dráhy… str. 2
 Z jednání prezídia Federace strojvůdců... str. 2 a 3  Představujeme nového vedoucího oddělení BOZP...
str. 2  Právní servis FS – Osobní příplatek ... str. 3  Milí literáti, podělte se o svoje dílo s ostatními... str. 3
 O celoroční provoz na trati Chomutov–Vejprty je zájem!... str. 3 Kopaničářský bard ze Šumic... str. 4 
Zamyšlení nad kolektivními smlouvami
1
Tak je to úspěšně za námi. Všichni si mohli oddechnout, protože jak nejprve SŽDC, tak
České dráhy a nakonec i ČD Cargo podepsaly
kolektivní smlouvu. Všichni jsme se poplácali po ramenou a možná si dali nějaké to pivo
na zapití úspěchu. Co si budeme namlouvat. Je
to úspěch.
Možná si někdo z laskavých čtenářů těchto
řádků řekne, o co mi jde? Vždyť každý rok se
během vyjednávání vyskytne spousta problémů
a nakonec se stejně podepíše něco, o čem se potom prohlašuje, že je to to nejlepší, co se v dané
situaci podepsat mohlo. Například loňský návrh
ze strany ČD Cargo byl katastrofální a nakonec
se také vyjednaly docela slušné podmínky, tak
co tedy šílím? O co mi tedy jde?
Jde mi o poděkování. O slušné lidské poděkování všem, kteří byli zapojeni do kolektivního vyjednávání pro všechny drážní společnosti.
Dokážu si představit a vím, že byly některé věci
již „předjednány“ se zaměstnavatelem, ať už se
jmenuje jakkoli. Ovšem personální odstřel, který
15. ledna 2015
ročník 68
Dostat profesi strojvedoucí tam, kam patří, bude ještě velmi těžká práce
Na prahu nového roku bývá zvykem alespoň trochu se ohlédnout rovněž za obdobím,
které je za námi. Přes hodně událostí, které naši činnost v loňském roce více či méně
ovlivnily, nepřehlédnutelně vyčnívá hektické dění kolem personálních změn. Proběhly
ve vedení Českých drah, stejně jako v její
dceřiné společnosti ČD Cargo. A změnilo se
i samo vedení Ministerstva dopravy.
Takové věci se jistě stávají, prozatím ale
ještě nikdy dříve se nestaly v době začínajícího kolektivního vyjednávání. Samozřejmě, že
se nás to citelně dotklo, protože určité záležitosti byly již předjednány. Nakonec se ale přece jen doslova doklopýtalo k dohodě a došlo
k podpisům všech kolektivních smluv.
Zatím je zřejmě ještě velmi brzy komplexně hodnotit výsledek a všeobecně širší dopad
zde zmíněných kolektivních vyjednávání.
Pravdou ale je, že po několika letech minimálních mzdových nárůstů se nám podařilo
vyjednat toto navýšení alespoň o něco viditelnější.
Přesto se samozřejmě ani zdaleka nedá hovořit o stoprocentní spokojenosti. Jsem totiž
přesvědčen, že profese strojvedoucích je stále
špatně ohodnocena, spíše by se dalo říci, že je
podhodnocena.
Tady ale stejně, ostatně jako vždy, narážíme na neochotu a nepochopení kolegů odbo-
rářů z jiných odborových centrál působících
na železnici. Na tomto úseku nás nepochybně
čeká ještě moc práce. Dostat profesi strojvedoucí tam, kam patří, a to i v očích veřejnosti,
bude hodně těžká práce. – Neochota, závist
a rovnostářství jsou v naší společnosti bohužel
až příliš silně zakořeněné.
Na tomto místě musím a chci upřímně poděkovat všem našim vyjednavačům za odvedenou práci. Neměli to lehké a měli se „co
otáčet“. Musím také zmínit, že kdo atmosféru
a tlaky kolektivního vyjednávání nezažil, ten
nedokáže výsledek náležitě ocenit. Pánové,
děkuji vám všem!
Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji
vám všem, stejně jako vašim rodinám, v novém roce mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.
Ať se vám daří jak v životě soukromém, tak
i v tom pracovním.
Jindřich Hlas
prezident Federace strojvůdců
České republiky
Bylo to dilema, ale zvítězil zdravý rozum
Pro vyjednávání o Podnikové kolektivní
smlouvě ČD na rok 2015 stanovili předsedové základních organizací na radách svých
jednotlivých oblastí „prezídiu“ požadavek
minimálně pětiprocentního nárůstu mezd. Situace krátce před 16. prosincem nás postavila
před závažné rozhodnutí. Nárůst v této výši
se nedařilo, především díky nesouhlasu ostatních odborových centrál, dosáhnout. A nyní
bylo na nás, abychom prostřednictvím svých
předsedů ZO vyjednávacímu týmu sdělili, zda
má trvat na stanovených 5 procentech, a to
i za cenu nepodepsání PKS. Nebo umožnit
„vyjednávačům“ i jiný postup.
V té době se rýsovala jako průchozí varianta 2,5 % nárůstu tarifu a cca 1,3 % navíc
pro profesi strojvedoucí ve formě zvýšených
výkonových odměn. Věřím, že si každý předseda zodpovědně zjistil názor svých členů
a postoj většiny tlumočil svým zástupcům
v prezídiu FSČR. Zvítězila umírněná varianta a podle mě i zdravý rozum. To umožnilo našim zástupcům pokračovat v jednání
a dosáhnout výsledek, který již známe. Tedy
2,9 % nárůstu tarifu (z 10. TS to je 680 Kč),
a o 1,5 % zvýšené výkonové odměny pro profesi strojvedoucí (cca 350 Kč). V součtu je to
tedy nárůst 4,4 %. Pouhých 0,6 % od původně
požadovaného, přepočteno do reálných čísel
rozdíl cca 143 Kč.
Možná, ve světle takových čísel, i zastánci
varianty 5 % za každou cenu přehodnotí svá
stanoviska. Za každou cenu totiž znamená
v konečném důsledku stávku a to stávku pouze strojvedoucích, a zřejmě jen členů FSČR.
Taková stávka, pokud by vůbec měla šanci
být úspěšnou, tak by pravděpodobně musela
být dlouhodobá, třeba i v řádu týdnů. Na základě průzkumu nálad a vůle se takové akce
účastnit, se domnívám, že momentálně není
u členské základny ochota ji absolvovat. A jak
se ukázalo, zisk by nebyl adekvátní risku.
Uznávám argumenty zastánců „tvrdšího
postupu“, že vzhledem k podstavu strojvedoucích již dlouho nebyla výchozí pozice tak
výhodná jako letos. Ovšem ten stav je, díky
„skvělé“ personální politice vedení ČD zajištěn i pro příštích několik let. Stačí se podívat
na věkovou strukturu v naší profesi. Nicméně
dorovnat propad reálné mzdy z posledních let
jednorázově, to je naprosto mimo realitu.
Proč o tom všem píši? Snad poprvé se Federaci strojvůdců podařilo dojednat určité,
i když minimální, navýšení pouze pro profesi strojvedoucí. To považuji za průlomový
okamžik a solidní východisko pro příští roky.
Po delší době je mzdový nárůst výrazně vyšší
než inflace. Pokud čerpám z dostupných inforPokračování na str. 2
Vážení kolegové, ať vám nadcházející rok nehází klacky pod nohy ani kola či nápravy. Zdraví
ať nám všem slouží a k tomu si přejme i kousek nezbytného štěstí! – Ivo Vlachynský, za redakční
radu a redakci ZS
K obsahu Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo na rok 2015
Dne 18. prosince byla za účasti předsedy
představenstva Ivana Bednárika podepsána
Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,
a.s. na rok 2015. Spolu s ní vstoupil v platnost i nový Katalog zaměstnání a významnou
úpravu doznaly i Zásady pro poskytování
osobního ohodnocení.
Znění Katalogu zaměstnání znamená pro
většinu strojvůdců zařazení o jeden tarifní stu-
Proč to nepodepíšou?!
K napsání těchto řádků mě přivedly „dozvuky“ po podepsání PKS ČD na rok 2015.
Po jejím podpisu, jak již bývá zvykem, se
v české kotlině najednou po boji vyrojila
spousta „generálů“. Řeči o tom, že se mělo
trvat na dohodnutém navýšení, a to i za cenu
stávky. – Slabé prezídium, které nic nevyjedná. Kdyby bylo na mně, já bych to nepodepsal
a jiná silná slova.
Mám však i jiný pohled a jsem přesvědčen, že nebyl v řadách našich kolegů až tak
ojedinělý. Pojďme si však trochu osvěžit paměť. Dne 10. prosince loňského roku dorazil
na základní organizace FS e-mail z prezídia,
označený jako Mimořádně důležité sdělení
členům Federace strojvůdců!:
„Vážení kolegové, komplikované kolektivní vyjednávání na Českých drahách dospělo
do situace, kdy hrozí reálná možnost, že ze
strany odborové organizace Federace strojPrezident Federace strojvůdců ČR Jindřich vůdců České republiky nebude podepsána
Hlas při podpisu Podnikové kolektivní smlouvy podniková kolektivní smlouva ČD na rok
ČD Cargo na rok 2015. Foto: Petr Čechák
2015!
bývalý ministr dopravy předvedl koncem roku
jak u ČD Cargo, tak i v samotné matce, tedy
u Českých drah, to bylo něco, co těsně před zahájením kolektivního vyjednávání nelze nazvat
jinak, než sprostá rána pod pás.
Nakonec i sám ministr na svůj post rezignoval, aby se zmatek nad zmatek dovršil. Nedovedu si představit horší skutečnosti, kterými může
kolektivní vyjednávání začít. S kým a hlavně
o čem chcete jednat, když je nový a ve své funkci se sotva stačil posadit na ředitelské křeslo…
Přesto se vše nakonec podařilo, i když to
vypadalo ještě v polovině prosince katastrofálně. Zdálo se, že ČD, a zvláště pak odborové
svazy mezi sebou, společnou řeč nenajdou a již
se chystaly krizové scénáře pro případ nepodepsání, na což upozorňovalo i prezídium FSČR.
Stejně tak i Cargo díky neschválení katalogu povolání nemělo zrovna velké vyhlídky na úspěch.
Nakonec ale vše dobře dopadlo a všichni se dokázali domluvit. Je to úspěch.
Dovedu si představit, že hned po podpisu se
vyrojily hlasy těch, co s vyjednanými podmínkami zrovna dvakrát spokojeni nebyli a prohlašovali, že to je všechno na… Sám jsem se s těmito
názory také setkal. Nedalo mi to nevzpomenout
na slova jednoho z evropských komisařů, který
trochu vážně, trochu nevážně prohlásil, že kdyby se dávala Nobelova cena za skepsi, Češi by
byli jejími každoročními jedinými adepty. Tato
slova svědčí o mnohém.
Upřímné „děkuji“ tedy vyslovuji všem těm,
co vyjednávali kolektivní smlouvy. Děkuji
za práci, kterou odvedli. Málo jí nebylo a jednoduché to nebylo také. Je více než jasné, že zaměstnavatel by nás nejraději viděl jen v pouhých
mantinelech, které ukládá zákoník práce tak, jak
to je běžné v mnoha podnicích, kde žádné odborové sdružení zaměstnavatel nehodlá trpět. To,
co se podařilo vyjednat, zní pro mnohé z těch,
kteří pracují mimo dráhu, opravdu jak vyprávění
z jiné planety. To píšu ze zkušeností z rozhovorů
s mými kamarády, kteří na naše podmínky a odbory hledí opravdu s neskrývanou závistí.
To, co se naší profesní odborové organizaci
za roky práce podařilo vydobýt, není samozřejmé, ať si už o tom kdo z laskavých kolegů
myslí cokoli. Ale jděte pracovat mimo dráhu,
do továrny, k pásové lince, kamkoli. Já tu zkušenost mám, protože po maturitě mi trvalo hodně
roků, než se mi podařilo dostat k ČD, i když tam
pracovala téměř celá naše rodina, a už kolikátá
generace. Možná jsem měl smůlu na zaměstnavatele, ale bylo to kruté, hodně kruté. O nějaké
kolektivní smlouvě jsme si mohli nechat tak
akorát zdát.
Kdo nezažil, nepochopí.
Evžen Mikolajek
místopředseda ZO FS Cargo Olomouc
Bohužel se opět opakuje stav, kdy naším
hlavním problémem je neochota ostatních
odborových organizací působících na ČD
– přistoupit na dohodu a respektovat naše
oprávněné požadavky.
K nepodepsání PKS přistupuji s vědomím,
že za dané situace bohužel není možno naplnit
usnesení předsedů našich základních organizací z jednání všech oblastí FS.
Obracím se na vás s upozorněním, že odmítnutí našeho podpisu pod novou kolektivní
smlouvou je nyní velmi reálné a musíte se tedy
připravit na všechny možné důsledky z toho
vyplývající.
Neexistence podnikové smlouvy především
znamená, že zaměstnavatel uvede v platnost
své vlastní vnitřní opatření (předpis), dle kterého bude ve vztahu k zaměstnancům postupovat a které vychází z ustanovení vymezených
zákoníkem práce. S pozdravem Vlastní silou
– Jindřich Hlas, prezident Federace strojvůdců ČR“
Pokračování na str. 2
peň výše. TS 10 budou mít strojvůdci na posunu a manipulačních vlacích v rámci PJ, TS
11 strojvůdci zajišťující převážně traťové výkony a strojvůdci zajišťující traťové výkony
na území jiného státu ve spojení s jazykovou
zkouškou B1 a znalostí předpisů příslušného
státu budou mít smluvní mzdu. To je navýšení
o 1490, respektive 1300 Kč ještě před započtením dohodnutého 3 % navýšení mzdových
tarifů.
V Zásadách pro poskytování osobního
ohodnocení bylo zhodnocení kvalifikace
(Udržování kvalifikace – 500 Kč) přetransformováno do motivačních složek, doplňkové
činnosti byly zrušeny ve vazbě na nový Katalog zaměstnání a vznikly další dvě nové motivační složky. Pro zaměstnance letmo 200 Kč
za měsíc (platí i pro zaměstnance s informativním přehledem směn) a 150 Kč měsíčně
pro zaměstnance ve specifikovaných zaměstnáních řídících služební auto. Mzdový výměr
s novým zařazením do TS a přiznanými motivačními složkami obdrží každý zaměstnanec
vždy do konce každého kalendářního měsíce,
ve kterém dojde ke změně zařazení.
Změny v PKS ČDC na rok 2015:
● Mzdové tarify byly navýšeny o 3 %.
● Příplatek za práci v noci byl navýšen
z 11 % na 12 %.
● Odměna pro zaměstnance letmo v čase
zpravení od 0 do 3 hodin je nově stanovena
na 750 Kč s tím, že za změnu se započítává již
1 hodina změny na začátku či konci směny.
● Hodnota stravenek bude od 1. dubna
2015 změněna z 60 na 80 Kč.
● V příloze 1 bodu 2.5 základních pojmů
bylo nově definováno, že: Celková doba
od začátku do ukončení výkonu je součet
na sebe navazujících dob naplánované délky směny, dob rozdělení směny a dohodnuté nebo nařízené práce přesčas.
K tomu je v bodu 4.3. nově uvedeno:
U zaměstnanců ve specifikovaných zaměstnáních nesmí doba výkonu přesáhnout
13 hodin. V případě, že součástí doby výkonu je režijní jízda na konci směny, může
doba výkonu činit nevýše 15 hodin.
S ostatními méně významnými změnami
budete průběžně seznamováni.
Jan Zahula
vedoucí týmu FSČR pro kolektivní
vyjednávání u ČD Cargo, a.s.
O zprávách obsáhlých,
krátkých a žádných
Včasné a objektivní informace o dění
ve všech oblastech života naší společnosti
jsou mimo jiné dokladem toho, že tato společnost je demokratická. Ne vždy tomu tak
bylo. V roce 2011 jsem se podílel na organizaci zřízení pamětní desky k uctění památky
106 obětí železniční nehody u Šakvic na Štědrý den 1953. V denním tisku se tehdy objevila až několik dnů po tragédii kratičká zpráva,
že došlo k nehodě se ztrátou lidských životů
a na místo odcestoval náměstek ministra doPokračování na str. 2
ZÁJMY STROJVŮDCE
Bylo to dilema, ale zvítězil zdravý rozum
O zprávách obsáhlých, krátkých a žádných
Pokračování ze str. 1
mací, nedošlo v žádné části PKS ke zhoršení stávajícího stavu.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se na konečném výsledku
podíleli. Podle mě odvedli dobrou práci.
Závěrem si dovolím požádat kolegy strojvedoucí, kteří jsou členy jiných odborových organizací, aby se zamysleli, proč právě jejich
odborové centrály bránily vyššímu ohodnocení práce strojvedoucího,
a jak tedy hájí jejich zájmy.
Na adresu strojvedoucích odborově neorganizovaných toho bylo
již napsáno mnoho. V mých očích jsou pouhými „vyčuranými parazity“. Požívají veškeré výhody podnikových kolektivních smluv, na jejichž vybojování se podílely všechny odborové organizace. V drtivé
většině však nejsou jakkoliv ochotni se na jejich zachování podílet.
Josef Bock, strojvedoucí
a předseda ZO FS Jihlava
Pokračování ze str. 1
pravy. Vyšetřování probíhalo v režimu TAJNÉ.
To se však psal rok 1953. V dnešní době
„informačních dálnic“ nelze žádnou událost,
při které hrozilo nebezpečí smrti či újmy
na zdraví lidí nebo velká škoda na majetku
„ututlat“. Každá státní instituce má tiskového
mluvčího, jehož povinností je poskytovat objektivní a především včasné informace. Stejně je tomu i u Drážní inspekce, která je podle
§ 53 a odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, organizační složkou
státu. Vedle zmíněných mluvčích však existuje řada zpravodajských portálů a také celý
zástup reportérů zejména komerčních radiostanic a televizí, jejichž informace jsou pohotovější a často úplnější než stanoviska oficiálních mluvčích. Ti totiž dokáží vedle vydávání
krátkých i obsažných zpráv i k událostem
hodným k informování veřejnosti mlčet. Ta
veřejnost – přesněji řečeno daňoví poplatníci –
je ovšem platí!
Podobná situace nastala v případě mimořádné události v žst Česká Třebová v neděli
dne 14. prosince 2014. U prvního nástupiště
(kolej č. 16) zastavil dle JŘ v 8.29 IC 1004,
dopravce RegioJet. V 8.30 měl pokračovat
v jízdě. Na odjezdovém návěstidle však měl
Stůj! Po sousední koleji č. 14 měl projet mírně
zpožděný vlak LE 1354 dopravce LeoExpress
(pravidelný průjezd v Č.T. v 8.23 hod.), pro
který byla postavena vlaková cesta a na ná-
Přivolávací návěst – mimořádnost?
Ne, běžná praxe!
Snímek z rodné Telče nám poslal kolega Pavel Mlejnek. Na sklonku
r. 2014 sem přivezla motorová jednotka 814 010-2 osobní vlak 28311
z Havlíčkova Brodu. Dál s ním pokračovala do Slavonic
Pojmenujte nový vlak pro České dráhy
Společnost
Škoda
Transportation
pracuje na výrobě první nové moderní elektrické jednotky pro České dráhy. Nový
jednopodlažní vlak určený pro meziregionální a dálkovou dopravu vyjde z osvědčené
koncepce elektrických souprav RegioPanter. V souvislosti s tím vyhlašují České
dráhy a Škoda Transportation soutěž, ze
které vzejde název pro tento nový vlak.
Návrh může zaslat kdokoli.
České dráhy celkem získají deset
pětivozových a čtyři kusy třívozových elektrických jednotek s kapacitou 350 a 200 sedících cestujících. Jedná se o moderní
nízkopodlažní vlaky, které budou vyrobeny
během příštích dvou let. Na první se mohou
cestující těšit již v druhé polovině letošního
roku.
Společnost Škoda Transportation a budoucí provozovatel souprav České dráhy
v současnosti začínají hledat název pro tento
nový vlak v duchu tradice předchozích souprav, které nesou například označení CityElefant, RegioPanter nebo Regionova. Veřejnost
se může soutěže zúčastnit a své návrhy zasílat do 31. března 2015 na e-mailovou adresu
[email protected]
Soupravy nabídnou cestujícím komfortní klimatizovaný interiér, bezbariérové
sociální zařízení nebo Wi-Fi. Interiér bude
navíc uzpůsoben pro dálkovou přepravu.
Samozřejmostí jsou polstrované a polohovatelné sedačky, sklopné stolky, elektrické
zásuvky pro napájení drobné elektroniky,
oddělené oddíly pro cestující s dětmi do 10 let nebo prostory pro uložení jízdních
kol, kočárků a dalších objemných zavazadel.
Informace o průběhu jízdy a následujících
zastávkách lze sledovat pomocí moderního
audiovizuálního informačního systému.
Inspiraci pro pojmenování lze hledat na webové stránce www.novyvlak.cz, která nový
vlak podrobněji představuje, a kde je také
možné vyplnit on-line hlasovací formulář.
Oceněno bude deset nejzajímavějších návrhů.
Vítěz získá In Kartu s aplikací IN 100 na jeden
rok v ceně 19 990 Kč, soutěžící na druhém
místě obdrží In Kartu s aplikací IN 50. Další
účastníci v pořadí obdrží Kilometrické banky
a vouchery v ceně 1000 Kč pro cestování
s Českými drahami.
Tisková zpráva Českých drah
Proč to nepodepíšou?!
Pokračování ze str. 1
Jen pár dní poté, co jsem toto mimořádné sdělení vyvěsil na nástěnce své ZO FS,
se na mě rozhořčeně obrátil jeden z kolegů
s vyčítavou otázkou: Proč to nepodepíšou?!
Vždyť přijdeme o peníze, zkrácenou pracovní
dobu, KOPky... Marně jsem se snažil mu to
vysvětlit. Bylo jasné, že jeho prioritou je pověstný vrabec v hrsti.
Nyní je tento kolega jistě spokojen, že
„jsme vybojovali“ nějakou tu kačku navíc. Plus nově je tady také možnost, za cenu
ztráty čtvrtletních výkonových odměn (které doposud byly tak nízké, že nestačily ani
jako adekvátní „protiváha“ případného trestu
za méně závažnou MU) anulovat postih (stažení z funkce a převedení na méně placenou
práci – nejlépe, jak bývá zvykem, na manipulačního dělníka v třetí tarifní třídě), a to včetně
mimořádné zkoušky. A právě to je přece výsledek úmorného, několikaletého přesvědčování a zdůvodňování, které mnohým „dojde“
zřejmě až za nějaký ten čas!
Mnozí z těch, kteří raději nechtějí tzv. čeřit
vodu a v klídku se nechávají unášet proudem,
však přesto i nyní jistě neopomenou, když
Zájmy strojvůdce je možno si přečíst na to na fírcimře či hospodě přijde řeč, plai na webových stránkách www.fscr.cz.
menně hovořit o tom, že federace opět nic
Zájmy strojvůdce i na webu
nevybojovala. Všimněte si, že ne MY nic
nevybojovali, ale ONI!
Mluvit v takovém případě o osobní angažovanosti a hrdosti členů Federace strojvůdců je
pak asi zbytečné. Bohužel, těmto hospodským
řečem se rádo naslouchá a málokdo se ozve –
to se prostě ve „slušné společnosti“ nenosí...
Závěrem bych chtěl poděkovat především
Jindřichovi a celému našemu vyjednávacímu
týmu, plus všem, kteří se přičinili zejména
o průlom v podmínkách trestání strojvůdců
a „oproti přesile“ vymohli i něco víc než jen
toho vrabčáka v hrsti...
Také by mě docela zajímalo, jak jsou
na sebe hrdí naši kolegové, jež jsou v řadách
OSŽ (či jiných spolků), které jako vždy bojkotovalo snahy FS o spravedlivé ohodnocení
naší profese. Není jim tak trochu hloupé, že si
platí někoho, kdo jim vlastně nepřeje a škodí?
O těch, kterým je líto pár korun za členské
příspěvky, ale peníze a benefity vybojované
jinými jim nesmrdí a berou je jako samozřejmost, se nebudu ani rozepisovat. Je však potřeba jim to čas od času připomenout, zvláště
když chtějí něco navíc, nebo kritizují stávající
– co jsi pro to udělal právě ty?!
Ivo Vlachynský
předseda ZO FS Veselí nad Lužnicí
Představujeme nového vedoucího oddělení BOZP Josefa Daňka
Jak jsme informovali již v minulém vydání
našeho časopisu, od ledna tohoto roku na pozici vedoucího oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Federace strojvůdců České
republiky nastoupil pan Josef Daněk. Nového
vedoucího oddělení BOZP, který na železnici
odpracoval 43 let, vám nyní blíže představujeme.
Po ukončení povinné školní docházky
v roce 1964 nastoupil na SPŠŽ, obor Provoz
a údržba kolejových vozidel do České Třebové. Studium zde zakončil maturitou a 1. 8.
Informujeme o jednání
prezídia Federace strojvůdců
Krátce před završením maratonu kolektivních vyjednávání se 15. prosince uskutečnilo
v loňském roce poslední zasedání prezídia
FSČR. Prezident Federace strojvůdců Jindřich Hlas nejprve seznámil členy P-FS s některými materiály vydanými společností ČD.
Z oblasti zaměstnanosti, BOZP a úrazovosti to
byly např. informace o vývoji počtu zaměstnanců, o vyplacených mzdových a ostatních
osobních nákladech, o vyplaceném odstupném, o vývoji přesčasové práce, o smluvních
mzdách (MOO) a vývoji průměrné mzdy
u zaměstnanců ČD. Dále k vyhodnocení plnění bodu 2.1.1. PKS ČD na rok 2014 – akce
k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních
a sociálních podmínek anebo informace o vývoji úrazovosti u společnosti ČD.
Další materiály se týkaly oblasti jízdních
výhod a jako tradičně ve značné míře i předpisové oblasti či pokynů k práci strojvedoucích.
Do této kategorie patří novela předpisu ČD KC
13 – Předpis pro osobní přepravu – Procesní
listy osobní přepravy, změna číslo 13 předpisu ČD TR 10 – Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel,
změna číslo 6 předpisu ČD SPPO – Smluvní
přepravní podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu, změna číslo
Pokračování na str. 3
STRANA 2
1968 nastoupil do LD Brno-Maloměřice jako
kandidát na strojvedoucího. Pracoval na opravách motorových lokomotiv. Po vykonání
dvouleté prezenční vojenské služby následoval návrat do LD
Maloměřice,
kde
setrval do 1. 3. 1972,
kdy začal vykonávat
práci bezpečnostního technika Provozního oddílu Brno.
V období 1985
až 1987 si stále
zvyšoval kvalifikaci
v oboru bezpečnosti
Vedoucí oddělení BOZP práce, a to na speFSČR Josef Daněk
cializačním oboru
Bezpečnost práce na Institutu výchovy bezpečnosti práce Brno. V roce 1998 získal způsobilost k řízení bezpečnosti práce a technických zařízení, v r. 2011 nově vykonal zkoušku
z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů
v prevenci rizik podle § 9 zákona č. 309/2006
Sb. v platném znění. V roce 2013 rovněž absolvoval odbornou přípravu preventistů požární ochrany.
Další pracovní zařazení Josefa Daňka bylo
na Generální inspekci ČD, kde byla jako prvořadá činnost bezpečnost práce. Při různých
reorganizačních změnách, které na ČD probíhaly, stále pracoval na různých odborech,
jejichž náplní byla bezpečnost práce a bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy.
Ve všech dalších případech působil ve funkci
vrchního inspektora a prováděl vyšetřování
mimořádných událostí na ČD a šetření pracovních úrazů. Dne 1. 10. 2008 se uskutečnil
přechod od ČD k SŽDC, kde opět na Odboru
bezpečnosti provozování dráhy bylo náplní
šetření úrazů a mimořádných událostí.
Mimopracovní činnost nového vedoucího
oddělení BOZP FSČR spočívá i v působení
v Asociaci techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, kde je členem
rady a ve dvou případech připravil vydání odborných Zpravodajů. V této organizaci se pravidelně zúčastňuje odborných seminářů, kde
si rozšiřuje vzdělání a přehled nejen na úseku BOZP, ale i v jiných oblastech. Aktuálně
zastává funkci poradce prezidenta Asociace
BOZP a PO.
Nezbývá než znovu připomenout, že sídlo
oddělení BOZP, stejně jako korespondenční
adresa, zůstávají nezměněny: Brno, Kounicova 26, PSČ 611 35 Brno (3. patro, dveře č. 8).
V platnosti zůstává i číslo pevné telefonní linky (drážní) 972 62 5148. Vedle toho je
od ledna 2015 v provozu i nové mobilní telefonní spojení na kolegu Josefa Daňka, a sice
773 008 934. Veškerou elektronickou korespondenci se svými podněty a připomínkami,
určenou vedoucímu oddělení BOZP FSČR
J. Daňkovi, adresujte přednostně na jeho e-mailovou adresu [email protected]
věstidle byla návěst dovolující jeho jízdu.
Strojvedoucí IC 1004 však chybně reagoval
na návěst návěstidla na 14. koleji a vlak uvedl
do pohybu. Zastavil až za námezníkem mezi
14. a 16. kolejí před výhybkou č. 41, která byla
přestavena pro jízdu ze 14. koleje. Strojvedoucí LE 1354 naštěstí zastavil na 14. koleji,
a tak nedošlo k bočnímu najetí do odjíždějícího IC 1004. Jak známo, tak boční najetí patří
k nehodám s nejhoršími následky. Zde k němu
mnoho nechybělo. Pozornost strojvedoucího
LE 1354 zaslouží vysoké ocenění.
O popsané MU mě informoval kolega z České Třebové. Očekával jsem, že krátká zpráva se
objeví i na webových stránkách Drážní inspekce. Čekal jsem však marně, i když vrchní inspektor DI byl na místě MU přítomen a tiskový
mluvčí tak měl informace přímo od pramene.
Objektivní informace včetně fotodokumentace
tak přinesl až svobodný a nezávislý informační
portál Firenet (www.Firenet.cz).
A tak se ptám: Proč Drážní inspekce o tomto ohrožení na svých webových stránkách
nezveřejnila alespoň krátkou zprávu? Nebo
i zde platí zásada VELKÝ TERČ – SNADNÝ
ZÁSAH? Tedy o MU s účastí národního dopravce České dráhy, a.s. je vydána pohotová
informace, o MU s účastí soukromého dopravce se raději mlčí… Žádná zpráva, také zpráva. Nebo je to všechno jinak? Vyjádření Drážní
inspekce si v Zájmech strojvůdce rád přečtu.
Vladimír Selucký
Vlak IC 1004 dopravce RegioJet bezprostředně po mimořádné události v České Třebové zachytil
objektiv fotoaparátu Pavla Stejskala
Vyjádření Drážní inspekce ČR k mimořádné
události ze dne 14. prosince v České Třebové
1) Komunikace Drážní inspekce u mimořádných událostí je již řadu let stejná a její zásady jsou zveřejněny např. ve výročních zprávách Drážní inspekce, kde je například uvedeno
„...v případě většího zájmu o konkrétní MU
nebo jedná-li se o závažnější MU, jsou informace shrnuty do krátkých zpráv a prezentovány na webu Drážní inspekce i profilu na sociální síti Facebook...“
2) Informace o mimořádné události ze dne
14. 12. 2014 v České Třebové byly médiím
poskytnuty (např. iDnes, TV Nova a další).
Zájem však byl ve srovnání s jinými událostmi, kdy dojde například k úmrtí člověka
nebo střetnutí na přejezdu, minimální, nedošlo
ke srážce vlaků, vlak IC 1354 zastavil běžným
brzděním a nikdo nebyl ani zraněn, proto se
na webu Drážní inspekce neobjevila ani tisková zpráva – viz bod 1. Stejně tak postupovaly
zpravodajské servery, které ačkoliv informace
měly, tak je dále veřejnosti nepředávaly.
3) Drážní inspekce nikdy nic netajila, netají
a tajit nebude. Není ale bulvár, aby vydávala
zprávy ke každému selhání lidského činitele, které je samo o sobě lidsky citlivé, nebo
dokonce ke každé mimořádné události (těch
je ročně cca 4 tisíce) a už vůbec neposuzuje
vydávání svých tiskových zpráv podle toho,
kdo je nebo není zúčastněným provozovatelem. Není to poprvé a s jistotou ani naposledy,
co je Drážní inspekce atakována, proč ta či
ona mimořádná událost byla nebo nebyla prezentována na jejím webu, a je logické, že se
nikdy nemůže Drážní inspekce zavděčit všem,
má-li zůstat nestranná. Počet vydaných krátkých zpráv se pohybuje v řádu desítek. Je tedy
logické, že neobsahují informace o všech mimořádných událostech. Pro zajímavost, v roce
2014 došlo celkem k 90 případům projetí
návěstidel zakazující jízdu, přičemž v 85 %
se jednalo o projetí návěstidla „národním dopravcem“. Přibližně v 10 % z celkového počtu byla událost natolik zajímavá, že Drážní
inspekce o ní informovala veřejnost tiskovou
zprávou, a to bez ohledu na zúčastněné dopravce (jiný dopravce byl u srážky dvou nákladních vlaků v České Třebové, vykolejení
vozu u posunované soupravy v Rokycanech
nebo srážky vlaků v Úvalech – ve všech případech bylo důvodem projetí návěstidla zakazujícího jízdu).
4) Poznámka na závěr: tiskové oddělení
nebo samostatná pozice tiskového mluvčího
byla na Drážní inspekci zrušena již před lety
z důvodů zavedení vládních tzv. úsporných
opatření. V současné době je funkce mluvčího
Drážní inspekce spojena s výkonem funkce
vrchního inspektora, informatika a zadavatele
veřejných zakázek. Z titulu funkce mluvčího
však je k dispozici médiím na telefonu téměř
nepřetržitě i mimo pracovní dobu.
Mgr. Martin Drápal
mluvčí Drážní inspekce
Zlepšení u železniční dopravy
Ministerstvo dopravy zveřejnilo informace za
tři čtvrtletí r. 2014. Celkový objem přepraveného zboží vzrostl o více než 9 %, největší nárůst
zaznamenávají nákladní vlaky tranzitující přes
naše území – o 36 %. Roste i počet cestujících.
Brněnský brejlovec 754 012-3 přetahuje při ledové kalamitě provozu neschopnou pantografickou Za prvních devět měsíců sice jen o 0,8 %, o více
jednotku řady 560 z Březové nad Svitavou zpět do Brna. Autorem snímku ze druhého prosince než tři procenta ale rostl přepravní výkon, tj.
2014 je kolega Pavel Hromek, jehož obsáhlý článek věnovaný tématu loňské námrazy na trakčním počet ujetých kilometrů násobený počtem cestujících.
vedení zveřejníme v příštím vydání našeho časopisu.
ZÁJMY STROJVŮDCE
Což takhle?
Svého času jsem zde uvedený nápad poslal
vedení naší provozní jednotky. Jelikož se nic
neděje, tak si myslím, že by se mohl objevit
v Zájmech strojvůdce.
PKS v příloze č. 1 čl. 3 bod 8 specifikuje
mimo jiné: „Zaměstnavatel je povinen předat zaměstnancům, kteří jsou zařazeni v režimu letmo, předběžný průběžný plán na čtyři
kalendářní týdny dopředu. Tento plán může
být z provozních důvodů změněn, nejpozději
48 hodin před nástupem na další směnu, pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec nedohodnou jinak.“ Není tedy natvrdo specifikováno
jeho předání v tištěné formě.
Zaměstnavatel směny plánuje v interním
informačním systému, strojvedoucí mají
na výchozím pracovišti k dispozici počítač.
Do interního infosystému však přístup nemají
(aspoň o tom nevím).
Dávám tedy návrh. – Informační systém
automaticky každý den ve specifikovanou
hodinu nebo po změně v obsazení směn vygeneruje jednoduchý textový soubor a to tak, že
pro každého strojvedoucího zvlášť. Tento soubor by se strojvedoucímu zpřístupnil po jeho
přihlášení do systému, např. EPOS či jiného,
případně bez přihlášení s rizikem nahlížení
do jiných rozpisů. Soubor by se mailem neposílal, byl by uložen na síťovém serveru.
Mazání starých souborů by prováděl pouze
systém, a to automaticky, například od souborů starých měsíc, aby nedošlo k mylnému
smazání strojvedoucím. Případně by existoval
jenom jeden, a to právě platný soubor.
A pozor. Soubor by obsahoval data VŽDY
na minimálně specifikovanou dobu dopředu,
tedy např. zbývající dva týdny a nové dva
týdny.
Důvod? I strojvedoucí je člověk. Leťák je
i trochu zvyklý setrvale své aktivity na poslední chvíli přeplánovávat podle narychlo
změněných směn. Při znalosti plánovaného se
může přizpůsobit snáze, aniž by setrvale přetěžoval strojmistra věčnými dotazy. A bude
v daném bodě elegantně splněna dikce podnikové kolektivní smlouvy.
Alternativou by mohlo být: Po zadání nějaké identifikace strojvedoucího systém tuto
tabulku vygeneruje jednorázově s možností
opsání nebo uložení. Například na flash disk.
Bohumil Šmarda
České Budějovice
Informujeme o jednání prezídia Federace strojvůdců
Snímek opravdu ukázkově umístěného předvěstního štítu na 50 km/h u Klánovic nám poslal
kolega Mirek Šecl
O celoroční provoz na trati Chomutov–Vejprty je zájem!
V sobotu 13. prosince 2014 pořádal spolek Vejprtská dráha / Weipertbahn, ve spolupráci s odborovými organizacemi Federací
strojvůdců České republiky v Chomutově
a chomutovskou Federací vlakových čet,
akci s názvem „POSLEDNÍ ZIMNÍ VLAK
DO VEJPRT“. Cílem bylo nasbírat co nejvíce podpisů do naší petice za zachování celoročního víkendového provozu na trati 137
Chomutov–Vejprty a rozloučit se s vejprtskou
železniční stanicí jako takovou. Rozloučit se
také se staničním personálem do Vejprt přijelo
i poslední Desiro DB AG.
V 7:30 hod. byla přistavena na chomutovské nádraží vlaková souprava v řazení 2x Regionova a přívěsný vůz s motorovým vozem
řady 810. Poslední dva vozy byly připraveny
jako dispečerská záloha pro případ, že přijde hodně lidí. Zhruba 15 minut před odjezdem bylo rozhodnuto, že dispečerská záloha
pojede také. O akci byl tak veliký zájem, že
10 minut před odjezdem byl vlak plně obsazený. Posádka vlaku nasčítala v soupravě
341 cestujících do Vejprt.
Posílený vlak 16680 vyjel z Chomutova
přesně v 8:03 a díky dobré práci obou stroj-
Milí přátelé, literáti! Podělte se o svoje dílo s ostatními
Je tomu právě rok, co jste na tomto místě mohli číst moji výzvu k napsání společné
knihy. Vše dobře dopadlo – kniha je na světě,
a protože byla úspěšná, chceme letos pokračovat druhým dílem. Přidejte se k nám a staňte
se i vy jejím spoluautorem!
Stejně jako vloni zajistím veškeré práce
a náklady spojené s přípravou, editací a tiskem ve vlastní režii, za mediální podpory železničního tisku. Na vás je pouze dodání jedné
až deseti stran textu a odkoupení alespoň jednoho výtisku knihy. Vytvořme tedy společně
druhý díl antologie známých i neznámých literárních autorů na naší železnici!
Uvítáme ukázky z knih, články, poezii
i prózu, pohádky, povídky, a to s železniční
i neželezniční tématikou. Přidat se může každý! Jedinou podmínkou je naplnění názvu
knihy – jsme „Literáti na trati“. Ať už profePokračování na str. 4
vedoucích vlak přijel do stanice Vejprty včas.
Během cesty se cestující v Regionovách mohli zaposlouchat do povídání o trati, které bylo
zprostředkováno vlakovým rozhlasem. Po příjezdu do Vejprt bylo cestujícím nabídnuto
občerstvení ve staniční budově, prohlídka
dopravní kanceláře a také spousta zajímavých
fotografických pohledů. Po příjezdu motorové jednotky DB 642 Desiro z Chemnitz Hbf
zapózovali fotografům zaměstnanci železnice.
V 10:19 hod. odjel vlak Os 5299 z Vejprt do Chomutova. Bylo v něm napočítáno
412 cestujících a do Chomutova přijel asi
s desetiminutovým zpožděním, které bylo
způsobeno zastavováním ve všech stanicích
a zastávkách. Další důvodem byla také skutečnost, že jízdní řád vlaku 5299 je sestaven
pro motorové jednotky DB 642 Desiro, které
mohou jezdit po trati rychlostí 90 km/h a nemusejí z důvodu zastávek na znamení všude
zastavovat.
Očima organizátorů se celá tato akce velice vydařila. Nasbíralo se přes 450 podpisů
a bylo patrné, že obyvatelé Ústeckého kraje
nejsou spokojeni s rozhodnutím vedení svého
kraje a mají zájem o celoroční provoz na této
železniční trati.
Poděkování za pomoc při organizování
akce patří těmto kolegům:
● Jaromír Hošťálek z Federace strojvůdců ČR Chomutov,
● Josef Kováč z Federace vlakových čet
Chomutov,
● Antonín Šebesta ze SŽDC PO Most,
● Josef Durna, výpravčí žst Vejprty,
● Eva Jelínková, dozorčí stanice Chomutov,
● Zdeněk Nezdařil, strojmistr DKV Plzeň
PP Most,
● ing. Tomáš Horák a Miroslav Sekera,
strojvedoucí,
● Květoslava Svačinová, vlakvedoucí,
● Petr Joska, průvodčí,
● Martin Kosina a Tomáš Petržíla, pomocní průvodčí,
● vedení ČD a.s. za posílení soupravy,
● Arnošt Funk za občerstvení ve stanici
Vejprty.
A velké poděkování samozřejmě adresujeme také všem cestujícím!
Ladislav Drobný
hlavní organizátor akce
Foto: Jan Martášek
Ve Vejprtech zapózovali čeští i němečtí
železničáři před motorovou jednotkou DB
642 696 Desiro
Literáti na trati podruhé
Dne 24. listopadu se konal českotřebovský
křest a představení nově vydané publikace,
antologie píšících železničářů „ Literáti na trati“, o níž jsme obsáhleji psali již v loňských
Zájmech strojvůdce číslo 21. Vznik pozoruhodné knihy inicioval František Tylšar. Křest
se konal v městské knihovně a z 18 spoluautorů se jich zúčastnilo pět.
Večer uváděla profesorka zdejší školy
Na Skalce, paní Mgr. Magdaléna Peterková.
Ta také přítomným návštěvníkům přečetla povídku Revizor ČSD a sovětští odboráři, jejímž
autorem je Zdeněk Horenský.
Kniha byla v České Třebové nabídnuta
i ke koupi a přítomní autoři ji rádi podepsali. Příjemný večer v pěkném prostředí byl
zakončen slavnostním přípitkem. Na snímku
jsou (zleva) František Tylšar, Pavel Stejskal,
Mgr. Magdaléna Peterková, Zdeněk Herzig,
Miloš Šťastný a Martin Vídeňský.
Text a foto: Jiří Adolf
Pokračování ze str. 2
10 předpisu ČD TR 14 – Tarif Českých drah
pro lanové dráhy, novela předpisu ČD OK 3
– Předpis o stejnokroji zaměstnanců Českých
drah anebo pokyny týkající se postup strojvedoucího při ztrátě napětí v troleji. Členové
prezídia vzali na vědomí i dva materiály týkajícími se změny Organizační struktury ČD,
a.s. od 1. 1. 2015.
K návrhu na Změnu ovládání informačního
systému na motorových jednotkách řady 814
bylo rozhodnuto, aby Federace strojvůdců
vypracovala připomínky (člen P-FS Jaroslav
Vincour a dr. Pykal), jež pak byly ještě v prosinci zaslány odboru kolejových vozidel GŘ
ČD.
Mezi významné body schůze patřilo také
projednání v té době ještě pokračujícího kolektivního vyjednávání k uzavření PKS ČD
a PKS ČD Cargo na rok 2015. Člen P-FS Jan
Zahula pak mimo jiné seznámil členy P-FS
i s nově vydanou interní normou společnosti ČD Cargo IN PERs 47-B-2014 – Příprava
a výkon zaměstnání strojvedoucí, která nabyla účinnost ke dni 1. 12. 2014, a s usnesením
představenstva ČDC týkajícím se této interní
normy.
Prezídium FS se seznámilo i s některými
materiály vydanými společností SŽDC, například: ● Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu
2016 a pro jízdní řád 2016; ● změna Předpisu
SŽDC R 1 – Organizační řád SŽDC, s.o.; ●
změna Předpisu SŽDC R 1/1 – Organizační
řád GŘ SŽDC, s.o.; ● gestorský výklad článku 2963 předpisu SŽDC D1 – Dopravní a návěstní předpis aj.
Prezídiu FSČR byly k připomínkování
předloženy materiály – návrhy Pokynu generálního ředitele SŽDC – Pracovně lékařské
služby – podklady pro zdravotní prohlídky
a Směrnice SŽDC číslo 64 o pracovních úrazech.
K podnikové kolektivní smlouvě SŽDC
na rok 2015, která byla podepsána 1. 12.
2014, byly mj. uvedeny hlavní rozdíly oproti PKS na r. 2014: nárůst mzdových tarifů
o 2,9 %, výše přislíbené základní sazby výkonové odměny: 4,00 % (s možností diferencované odměny u vybraných pracovišť v objemu maximálně 0,3 % a v rozsahu 3,7 % až
12 %), rozšíření nárokovosti na kondiční pobyty o 4 profese (velitel jednotky požární ochrany (JPO), zástupce velitele JPO, dispečer ŽDC
a samostatný elektrodispečer) a zvýšení hodnot stravenek od 1. 4. 2015 na 80 Kč a nově od 1. 4. 2015 zavedení stravenek pro zaměstnance v nepřetržitém pracovním režimu v hodnotě 100 Kč. Zároveň s tím byly sjednány
i Zásady FKSP SŽDC pro rok 2015 a Zásady
centralizovaného FKSP SŽDC na rok 2015.
Informace přednesené prezidentem FSČR
J. Hlasem dále doplnil člen prezídia Petr Čechák.
Členové P-FS byli seznámeni i s obsahem
dopisu vedoucího odboru inspekce JUDr. L. Záveského z Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu ve věci dodržování
pracovní doby podle Nařízení vlády 589/2006
Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců
v dopravě. Dopis bohužel zcela nevystihuje
to, co FSČR požadovala, a sice poskytnutí závazného výkladu příslušného ustanovení NV.
Účastníci schůze prezídia byli informováni také o několika jednáních zástupců naší
odborové organizace s předsedou představenstva akciové společnosti ČD Pavlem Krtkem
a s jeho spolupracovníky. Předneseny byly
taktéž informace z členských schůzí základních organizací FS.
Prezídium FSČR přijalo rovněž rozhodnutí, aby pravidelná zasedání P-FS v 1. pololetí
roku 2015 se konala vždy v první a třetí pondělí v daném kalendářním měsíci. O jednání,
které bylo svoláno na 5. ledna, budeme informovat v příštím vydání časopisu.
Připraveno s použitím zápisu z jednání
pořízeného vedoucím analytického oddělení
FSČR PhDr. Miloslavem Pykalem
 Právní servis FS  Právní servis FS  Právní servis FS 
Osobní příplatek
Plat se skládá z různých složek. Jednou z nich může být i osobní příplatek
(§ 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce – ZP), často nazývaný „osobní ohodnocení“.
Osobním příplatkem umožňuje ZP zaměstnavateli ocenit zaměstnance, který
v porovnání s ostatními zaměstnanci dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních
výsledků nebo jenž plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci.
Zaměstnavatel může poskytnout osobní
příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové
třídě, do které je zaměstnanec zařazen
(§ 131 odst. 1 ZP). Tímto způsobem může
zaměstnavatel v individuálních případech
lépe ocenit práci výkonnějšího zaměstnance
s kratší dobou praxe než zaměstnance s delší dobou praxe, který však dosahuje horších
pracovních výsledků. Zaměstnanci, který je
vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté
až šestnácté platové třídy, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až
do výše 100 % platového tarifu nejvyššího
platového stupně v platové třídě, do které
je zaměstnanec zařazen (§ 131 odst. 2 ZP).
Osobní příplatek je nenárokovou složkou
platu, proto ZP nestanoví jeho spodní hranici.
Okolnost, že zaměstnavatel rozhodl
o přiznání osobního příplatku zaměstnanci
a o jeho výši, neznamená, že nemůže dojít
ke zvýšení, snížení nebo odejmutí přiznaného osobního příplatku. Změní-li se podmínky stanovené pro poskytování osobního
příplatku, může být změněna i jeho výše,
popřípadě může být osobní příplatek zaměstnanci zcela odebrán. Zaměstnavatel je
oprávněn posuzovat, zda důvody pro jeho
poskytování trvají, popřípadě zda trvají
důvody pro jeho poskytování v nezměněné
výši. Ke snížení nebo odnětí přiznaného
osobního příplatku však může zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, došlo-li v předpokladech a podmínkách uvedených v ustanovení § 131 odst. 1 a 2 ZP, za nichž byl osobní příplatek zaměstnanci přiznán, k takové
změně, která odůvodňuje jeho další poskytování v menším rozsahu nebo která vyžaduje jeho odnětí. Zaměstnavatel tedy nemůže postupovat svévolně, např. v úmyslu
zaměstnance z nějakých důvodů poškodit.
Zatímco snížení osobního příplatku předpokládá, že úroveň pracovních výsledků zaměstnance je i po jejich zhoršení stále ještě
velmi dobrá, je odnětí osobního příplatku
odůvodněno jen v případě takové míry zhoršení výsledků práce zaměstnance, že jeho
pracovní výsledky nelze nadále hodnotit
jako „velmi dobré“. Okolnost, že zaměstnanec při plnění svých pracovních úkolů
porušuje povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k jím vykonávané
práci, ani míra jeho schopností a dovedností
potřebných k výkonu práce nejsou – neprojeví-li se ve výsledcích práce zaměstnance
posuzovaných podle množství a kvality –
z hlediska důvodů pro snížení nebo odnětí
osobního příplatku významné.
V praxi dochází k největšímu množství
problémů právě tehdy, jestliže zaměstnavatel rozhodne o snížení nebo o odnětí osobního příplatku zaměstnance, aniž by pro to
existovaly zákonné důvody. V případech,
kdy zaměstnanec nesouhlasí se snížením
nebo odnětím osobního příplatku, může se
obrátit na soud, aby rozhodl o správnosti postupu zaměstnavatele. Zaměstnanec
(žalobce) může současně žádat soud, aby
uložil zaměstnavateli (žalovanému) povinnost uhradit zaměstnanci částku, kterou mu
neprávem nevyplatil. Osobní příplatek jako
nenároková složka platu se totiž v důsledku
rozhodnutí zaměstnavatele o jeho přiznání
a výši stává složkou platu nárokovou.
Problematika důvodů pro odnímání osobního příplatku byla řešena např.
rozsudkem Nejvyššího soudu ČR ze dne
27. 2. 2013, sp. zn. 21 Cdo 832/2012.
JUDr. Miroslav Kovář
advokát a právník FSČR
E-mail: [email protected]
Na snímku, který člen redakční rady Zájmů
strojvůdce, kolega Jiří Adolf, pořídil 30. ledna
2012, je CityElefant 471 038-0 jako vlak Sp
1909 na trati u Letohradu Orlice (vpravo
v pozadí je vidět kostel Nanebevzetí Panny
Marie)
STRANA 3
ZÁJMY STROJVŮDCE
Společenská rubrika
Penzion Real v Bedřichově nabízí rekreační pobyty
Vážení klienti, Federace strojvůdců
Vám nabízí velmi výhodné rekreační pobyty
v příjemném prostředí našeho penzionu REAL
v Bedřichově v Jizerských horách.
Penzion Real se nachází v CHKO Jizerské hory v obci Bedřichov u Jablonce nad
Nisou. Tato lokalita je vyhledávaným cílem
letní rodinné rekreace, pěší turistiky a cykloturistiky, v zimě pak rájem lyžařů a běžkařů
se šesti sjezdovkami a sedmi vleky s možností
večerního lyžování. Je zde také jeden z výchozích bodů tzv. Jizerské lyžařské magistrály (170 km upravovaných lyžařských stop
po celých Jizerských horách). Tato horská
rekreační obec (680 m n. m.) je vnímána jako
jedna z bran Jizerských hor s velmi dobrým
dopravním spojením s Libercem a Jabloncem
nad Nisou. Doprava: vlakem – Jablonec nad
Nisou centrum, odtud dále MHD, autobusem na zastávku Bedřichov – Vodárna, MHD
č. 1 z Jablonce nad Nisou
Penzion Real Bedřichov nabízí ubytování: v 8 pokojích o 2 až 4 lůžkách (celkem
České volejbalové družstvo se zúčastní Mezi- 26 míst a 5 přistýlek), které mají vlastní sociálnárodního mistrovství USIC ve volejbale, které ní výbavu (WC, sprchový kout, umyvadlo), tese bude konat ve dnech 10. až 17. června 2015
v Gomelu v Bělorusku.
O účast v reprezentaci se mohou ucházet
zájemci z řad zaměstnanců Českých drah, ČD
Cargo, SŽDC, nebo členů OSŽ ze všech ostatních organizací. Účastnit se mohou také rodinní příslušníci, kteří v roce 2015 budou ve věku
16 až 21 let.
Hledáme volejbalisty s ligovými zkušenostmi, kteří splňují uvedené podmínky a mají zájem
se ucházet o železničářskou reprezentaci České
republiky. Zároveň tímto žádáme vedoucí pracovníky a trenéry mužstev o informování hráčů,
pokud splňují uvedená kritéria. Zájemci mohou kontaktovat pana Václava Slezáka, telefon
737 275 091, e-mail [email protected]
Ve dnech 10. a 11. února 2015 se v Hradci
Králové uskuteční nominační soustředění.
Volejbalisté, ozvěte se!
levize na pokojích, možnost připojení na WiFi.
Stravování formou polopenze, s možností celodenního stravování. K dispozici pro návštěvníky je úschovna lyží a horských kol.
Nabídku našeho rekreačního střediska, penzionu Real, najdete i na Facebooku:
www.facebook.com/penzionrealbedrichov.
Všechny potřebné i informace včetně rezervačního systému naleznete už tradičně také
na webu www.penzion-real-bedrichov.cz
Rezervaci a informace můžete zajistit
i na tel. čísle 732 902 701 (Jan Zahula). Sledujte také akční nabídky pobytových rekreací
na webových stránkách naší odborové organizace www.fscr.cz!
Kopaničářský bard ze Šumic
Možná osud či shoda náhod chtěly tomu,
že mi bylo umožněno se setkat s Endym. Tento svérázný týpek mě zaujal již v jídelně, kdy
v maskáčích s čelenkou byl nepřehlédnutelný.
O svých kvalitách mě pak přesvědčoval po celou dobu KOPky na počátku října loňského
roku v Luhačovicích.
Již to, že na 12strunné kytaře (na kterou
též hraji) měl jen šest strun, vypovídalo o jeho
svéráznému přístupu k životu. Byť nedosáhl
ještě padesátky, měl co nabídnout ať již v hraní, tak v názorech i zkušenostech. Ostatně ty
byly obsahem i jeho autorských písní, kdy mi
naskakovala husí kůže a mráz běhal po zádech. Když mi pak pustil své studiové nahrávky, nedostávalo se mi slov.
Někdy náhoda chce tomu, aby se setkali
dva lidé, kteří se neznali a žijí stovky kilometrů od sebe (byť v době dětství a dospívání
nás dělilo jen pár kilometrů, neboť Kopanice
a mé rodné Slovácko spolu sousedí). Písní
a vzájemným respektem se dostanou do jiné
dimenze, tak vzdálené každodenní komerci...
Ivo Vlachynský, foto autor
Přijměte i Vy naše pozvání do penzionu Real v Bedřichově v Jizerských horách!
Prolongace zaměstnaneckých jízdních výhod ČD v roce 2015
Upozorňujeme všechny držitele zaměstna- bor/Databáze/Otevřít/ server: Albatros/České
neckých jízdních výhod, že dne 26. 11. 2014 dráhy - dokumenty - O10 GŘ - dokumenty
byl zveřejněn Metodický pokyn k prodlouže- personální.
ní platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod
ČD pro rok 2015 (dokument č.j. 2791/2014O10).
K prodloužení zaměstnaneckých jízdních
výhod pro rok 2015 je stanoveno období od Nabízíme Vám zapůjčení našich
1. ledna do 28. února 2015.
dvou
velikých, rodinných, kompletně
Úhrada se provádí zaplacením jízdného
vybavených stanů, na pobřeží
a přepravného, jehož hodnota je stanovena
Jaderského moře.
pro rok 2015 ve výši 1000 Kč za rok pro zaměstnance, rodinné příslušníky zaměstnanců
Soukromý minikemp v klidné
a důchodců (vyjma dětí) a 500 Kč za rok pro
lokalitě přímo u moře s pozvolným
důchodce a děti.
vstupem do vody. Velmi vhodné pro
Podrobnější informace jsou k dispozici
neplavce a malé děti!
na personálních útvarech dle evidence držiMožná
je doprava vlakem na FIP!
tele jízdních výhod nebo v prostředí intranetu ČD, a.s., na adrese: http://albatros.cd.cz/
dokumenty/O10Gr/dokum.nsf v kategorii Jízdní výhody a pro uživatele Lotus Notes: Sou(6 km od Trogiru směr Split)
Chcete si užít moře
a mnoho neutratit!?
Kaštel Štafilič
www.chorvatsko-stany.cz
tel: 972 325 601 Po-Pá 6.00–12.00
mobil: +420 725 266 024
Nabídka stanů na pobřeží Jaderského moře
je dlouholetou aktivitou zaměstnanců českotřebovského depa kolejových vozidel. Takové
letní rekreace rádi organizují a také využívají. Vzhledem k tomu, že počet zaměstnanců
depa se v posledních letech velmi snížil, rádi
by se podělili o možnost této rekreace s ostatními kolegy u jiných organizačních složek
drah. Více najdete na webové adrese uvedené
ve zde zveřejněné nabídce.
V závěru roku 2014 ukončili svou činnost
jako strojvedoucí a odešli do důchodu dva naši
kolegové a členové chomutovské ZO Federace
strojvůdců. – K prvnímu prosinci odešel
strojvedoucí ČD Cargo, pan Miroslav Hrbek
a k 31. 12. strojvedoucí ČD a dlouholetý
hospodář naší organizace, pan Pavel Bocián.
Oběma kolegům děkujeme za odvedenou
práci a do dalších let na zaslouženém
odpočinku jim přejeme hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti. – Výbor, kolegové a kamarádi
ze základní organizace FS Chomutov
***
Svá životní jubilea 50 let oslavili
na sklonku loňského roku dva naši kolegové
z rumburské základní organizace. Dne
30. listopadu strojvedoucí Milan Lukeš
a 7. prosince Miroslav Jansa. K tomuto
jubileu vám, Mílo a Míro, blahopřejeme
a přejeme mnoho zdraví, spoustu štěstí, ještě
mnoho sil ale hlavně klídek a všeobecnou
pohodu. – Členové a výbor ZO FS Rumburk
***
K 31. prosinci 2014 odešel do důchodu
pan Miloš Mandát, strojvedoucí a člen
ZO Federace strojvůdců Brno-dolní. Výbor
a ostatní kolegové z jeho základní organizace
FS mu přejí na zaslouženém odpočinku hodně
spokojenosti a především pevné zdraví.
***
V tomto měsíci slaví své narozeniny
naši kolegové, členové nymburské základní
organizace Federace strojvůdců: sedmdesát
let 22. ledna Jiří Kessl, 23. ledna Petr Linhart,
24. ledna František Konůpka a šedesát
let oslavil již 3. ledna Milan Winkler.
K těmto významným životním výročím jim
blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně
zdraví, lásky, štěstí a spokojenosti. – Výbor
a členové ZO FS Nymburk
***
Dne 11. ledna 2015 oslavil svou první
padesátku strojvedoucí Miroslav Maciga
(ČDC),
dlouholetý
nepostradatelný
funkcionář FS Přerov. Mnoho štěstí, zdraví,
profesní i osobní pohody mu přejí výbor
přerovské základní organizace, kamarádi
a kolegové.
***
Koncem tohoto měsíce oslaví svá životní
jubilea naši členové ze základní organizace
FS Chomutov. – 28. ledna oslaví své 60. narozeniny strojvedoucí ČD Cargo, pan
Bohumil Kukačka a 29. ledna bude slavit
krásné životní jubileum 80 let strojvedoucí
ve výslužbě, pan František Kubíček. Oběma
oslavencům srdečně gratulujeme a do dalších
let přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
– Celá chomutovská ZO Federace strojvůdců
***
V loňském roce oslavili svá životní
jubilea strojvedoucí ve výslužbě, naši bývalí
kolegové, a to 86 let Josef Tschochohei, 80 let
Karel Fišer, 70 let vedoucí klubu důchodců
Jan Vojkovský a Václav Sikora, 65 let Josef
Bezecný, Jaroslav Carbol, Petr Harok,
Jaromír Milata a Václav Staniowski.
Ještě mnoho dalších let ve zdraví, štěstí,
spokojenosti, stejně jako pohodu v osobním
životě, jim přejí výbor a ostatní členové
základní organizace FS Frýdek-Místek.
***
Ke dni 31. prosinci 2014 se rozloučil
s profesí strojvedoucího pan Jiří Moravec,
člen základní organizace Federace strojvůdců
Ústí nad Labem. Děkujeme mu za vykonanou
práci a na zaslouženém odpočinku přejeme
hodně spokojenosti a především pevné zdraví.
– Výbor a členové ZO FS
***
Členové Klubu odložených strojvůdců Lysá
nad Labem blahopřejí kolegům a kamarádům,
kteří se v prvním pololetí letošního roku dožijí
významného životního výročí. Jako první
oslaví již 11. února pětasedmdesátiny Jiří
Pohorský, sedmdesátky se dožijí 3. května
Jaroslav Kuchař, 17. 5. Vladimír Svoboda
a hned další den i Břetislav Bareš a v červnu
František Richtr, oba čestní členové Klubu.
65. narozenin se dočkají 13. března Václav
Musil, 1. 5. Alois Kubiš a – neuvěřitelné –
Milí přátelé, literáti! Podělte se o svoje dílo s ostatními
Pokračování ze str. 3
sí či láskou k železnici. Je jedno, zda jste ostřílený autor anebo si píšete jen tak pro radost.
Podělte se o svoje dílo s ostatními.
Přestože si vyhrazuji právo určitého výběru, věřím, že se na podzim všichni sejdeme
P.S.: Tímto posílám pozdrav průvodčímu Endymu, který slouží někde v okolí Prahy, a prosím na autogramiádě.
kolegy, aby mu předali výtisk těchto Zájmů strojvůdce.
Seberte tedy odvahu a pojďme do toho!
Po loňských zkušenostech mohu říct: „Stojí
to za to!“ Další informace získáte na e-mailové adrese [email protected] nebo
na tel. čísle 776 58 2331, popř. na webu http://
profandu.webnode.cz/literarni-projekty/.
František Tylšar
vlakvedoucí, redaktor, člen JčKOS
ZÁJMY STROJVŮDCE – vydává tiskové centrum odborové organizace Federace strojvůdců České republiky, www.fscr.cz.
Registrováno MK ČR E 5761 (MIČ 47 856) ze dne 24. ledna 1991. Odpovědný redaktor PhDr. Libor Poláček, předseda redakční rady Ivo
Vlachynský, místopředsedové Evžen Mikolajek a Radoslav Ondráček. Sídlo tiskového střediska a redakce Zájmů strojvůdce: České dráhy,
a.s., Brno, Kounicova 26, 3. patro, dveře č. 7a, PSČ 611 35 Brno. Telefon a fax: 972 625 066. E-mail: [email protected] Případnou inzerci
je nutno objednat písemně na adrese redakce, do objednávky uvést IČO (DIČ). Za správnost zveřejněných příspěvků odpovídá autor, obsah
otištěných článků nemusí být nutně totožný s názory redakce. Tiskne: Polygra a.s., Palackého třída 150, 612 00 Brno
10. června také naše milá kamarádka Hanička
Němečková, bývalá pracovnice strojové
stanice v Lysé. Naši gratulaci si zaslouží
i strojvedoucí ČD Cargo Jiří Ruml, který již
od 22. ledna začne psát svůj věk se šestkou
na počátku. Všem přejeme pevné zdraví
a dlouhá léta života.
***
Dne 29. ledna oslaví rovnou šedesátku náš
kolega Milan Čada. Výbor a ostatní kolegové
ze základní organizace FS letohrad mu
srdečně blahopřejí a ještě do mnoha dalších
let spokojeného života přejí především pevné
zdraví.
***
V tomto měsíci slaví své 60. narozeniny
hned dva naši kolegové ze základní organizace
FS Ústí nad Labem – 8. ledna Aleš Rovenský
a 11. ledna Zdeněk Šalé. K tomuto jubileum
jim blahopřejí a do dalšího života štěstí, zdraví
a úspěchy v práci i osobním životě přejí výbor
a ostatní členové ZO Federace strojvůdců.
***
Mezi našimi lednovými jubilanty je i trojice
kolegů ze základní organizace FS DKV Praha.
Své 55. narozeniny oslavil 10. 1. Miloš Rybář
a rovnou šedesátku 11. ledna Pavel Mičunek
a 27. ledna bude stejné životní výročí slavit
rovněž Martin Šnajberk, který je nyní již
v penzi. Mnoho dalších spokojených let, štěstí
a především pevné zdraví jim přejí výbor
a ostatní kolegové ze ZO Federace strojvůdců
DKV Praha.
***
V tomto měsíci budou svá významná
životni jubilea slavit rovněž naši kolegové
ze základní organizace FS Děčín – 23. ledna
65 let Jiří Bok a 26. ledna 70 let Jaroslav
Seiler. Hodně zdraví, štěstí a spokojenost
do dalších let jim přejí výbor a ostatní členové
děčínské ZO Federace strojvůdců.
***
Dne 25. prosince oslavil náš kolega,
strojvedoucí a člen FS Bohumín, pan Pavel
Novák své významné životní jubilum 50 let.
Oslavenci přeje výbor základní organizace
a ostatní kolegové do dalších let spokojenost,
pohodu, štěstí a hlavně pevné zdraví a ještě
mnoho bezproblémových kilometrů.
***
Své sedmdesáté narozeniny oslavil dne
31. prosince 2014 emeritní strojvůdce, náš
kolega Karel Dyk. Do dalších let mu pevné
zdraví, stálé štěstí, žádné starosti a samé
radosti přejí kolegové z Karlovarského klubu
emeritních strojvůdců
***
Dne 9. ledna oslavil své 60. narozeniny
náš kolega Vladimír Špaček z ČD Cargo.
Vše nejlepší, hodně spokojenosti a především
zdraví do dalších let mu přejí kolegové ze
základní organizace Federace strojvůdců
Hradec Králové.
***
V poslední den loňského roku ukončil svoji
práci na železnici a odešel do důchodu
náš kolega ze zdické základní organizace
FS Václav Černý, strojvedoucí ČD Cargo.
Na začátku letošního roku, a to 5. ledna, odešel
do důchodu další náš kolega Jan Perlinger,
strojvedoucí ČD. A do třetice odešel na konci
loňského roku do důchodu kolega Milda
Hrdlička, strojvedoucí ČD. Všem těmto
kolegům přejí výbor a ostatní kamarádi ze ZO
Federace strojvůdců Zdice, aby si v důchodu
ve zdraví užívali ještě spoustu dalších let.
Poslední rozloučení
Dne 19. listopadu 2014 zemřel náhle
ve věku nedožitých 62 let bývalý vozmistr
žst Rumburk, pan Bohumil Jakoubek.
Dne 22. listopadu 2014 zemřel ve věku
66 let strojvedoucí ve výslužbě a bývalý
člen FS Rumburk, pan Josef Platil. Mezi
svými kolegy byl znám jako vášnivý fanda
fotbalu.
Prosíme všechny kolegy, kamarády
a spolupracovníky, kdo jste tyto naše
kolegy znali, věnujte jim i vy svoji tichou
vzpomínku.
Výbor a členové ZO FS Rumburk
***
Prvního prosince loňského roku nás
navždy opustil ve věku 67 let náš bývalý
kolega, strojvedoucí ve výslužbě, člen
základní organizace Seniorklubu Federace
strojvůdců Liberec, pan Jiří Polívka. Čest
jeho památce.
Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím,
rovněž Vy svoji tichou vzpomínku.
Děkují všichni aktivní členové i členové
Seniorklubu liberecké ZO FSČR.
Download

Dostat profesi strojvedoucí tam, kam patří, bude ještě velmi těžká