Agencija za rad i zapošljavanje
Bosne i Hercegovine
_____________________________
Labor and Employment Agency of
Bosnia and Herzegovina
Агенција за рад и запошљавање
Босне и Херцеговине
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
_______________________________
Agencija za rad i zapošljavanje
Bosne i Hercegovine
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA
RADA U BOSNI I
HERCEGOVINI U CILJU
UTVRĐIVANJA
USKLAĐENOSTI
OBRAZOVNOG SISTEMA SA
POTREBAMA TRŽIŠTA RADA
U 2012. GODINI
Sarajevo,
juni 2012.
Sarajevo, juni 2012. godine
1
Istraživanje tržišta rada u BiH u cilju utvrđivanja usklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada u 2012. godini
IZDAVAČ:
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
Đoke Mazalića broj 3, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: (+ 387 33) 208-253
Fax: (+ 387 33) 209-475
E-mail: [email protected]
ZA IZDAVAČA: Adnan Delić, dipl. pravnik, direktor
REALIZACIJA: Sektor za međunarodnu saradnju i domaće tržište rada
Odsjek za domaće tržište rada
PRIPREMA I OBRADA PODATAKA:
Dr sci Asim Ibrahimagić,
Siniša veselinović, dipl.ecc
Samir Zuko, dipl. ecc
Nemanja Mičić, dipl. filolog
Husein Terzić, magistar menadžmenta
Edis Bašić. dipl. kriminalista
Zvjezdana Jelić, dipl.ing mašinstva
REDAKTURA I LEKTORISANJE: Boris Pupić, dipl.politolog
Publikovanje i umnožavanje u obrazovne i nekomercijalne svrhe je dozvoljeno, uz saglasnost izdavača.
Molimo korisnike ove publikacije da prilikom korištenja podataka navedu izvor.
Za sve informacije u vezi sa ovom publikacijom kontaktirati Odsjek za domaće tržište rada Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i
Hercegovine, tel. (+387 33) 560-355.
Sarajevo, juni 2012. godine
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
SADRŽAJ
Uvodni komentar
1
4
Metodologija istraživanja
5
2 Ekonomski kontekst
2.1. Generalni pregled makroekonomije
2.2. Analiza situacije na tržištu rada
2.2.1. Administrativni podaci
2.2.2. Anketa o radnoj snazi
6
7
10
11
13
3 Istraživanje tržišta rada
3.1. Svrha i cilj istraživanja
3.2. Okvir i zadaci istraživanja
3.3. Anketni uzorci
3.4. Metodologija
3.5. Realizacija
14
14
15
15
15
16
4 Anketa poslodavaca
4.1. Rezultati anketiranja poslodavaca
4.1.1. Prikaz strukture poslodavaca obuhvaćenim anketom prema obliku
vlasništva, broju i strukturi zaposlenih
4.1.2. Otpuštanje i zapošljavanje radnika u 2011. godini
4.1.3. Planirani priliv i odliv radnika u 2012. godini
4.1.4. Način pronalaženja novih radnika na tržištu rada
4.1.5. Pregled načina pronalaženja novih radnika
4.1.6. Nedostajuća posebna znanja i vještine i potrebe za obukama zaposlenih
4.1.7. Činjenice
16
16
5 Anketiranje srednjih škola
5.1. Rezultati anketiranja srednjih škola
5.1.1. Prikaz strukture srednjih škola prema smjerovima obrazovanja i zanimanja
5.1.2. Prikaz strukture srednjih škola prema planiranoj upisnoj politici
5.1.3. Činjenice
26
27
27
30
31
6 Anketiranje fakulteta
6.1. Rezultati anketiranja fakulteta
6.1.1. Prikaz strukture fakulteta prema smjerovima obrazovanja
6.1.2. Planirana upisna politika u visoko-obrazovnim institucijama
6.1.3. Činjenice
32
32
32
33
34
16
18
19
21
23
24
25
7
Zaključna zapažanja
35
8
Generalne preporuke
36
Sarajevo, juni 2012. godine
3
Istraživanje tržišta rada u BiH u cilju utvrđivanja usklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada u 2012. godini
UVODNI KOMENTAR - POVEZANOST OBRAZOVNOG SISTEMA I TRŽIŠTA
RADA U BOSNI I HERCEGOVINI
DEFINICIJA PROBLEMA
Skoro da vlada opšte nezadovoljstvo rezultatima dosadašnjih istraživanja. Pomicanja
obrazovnog sistema prema potrebama privrede i društva skoro da i nema. Izgleda da se
stanje pogoršava. Sve je veći broj onih koji duže vremena nisu u mogućnosti da nađu
zaposlenje u svom zanimanju i na svom obrazovnom nivou, ili ga takvog uopšte ne nalaze,
što se posebno odnosi na visokoobrazovane kadrove.
Na drugoj strani privredi nedostaju određena, prije svega proizvodna zanimanja koja je
primorana da ih samostalno obezbjeđuje putem raznih prekvalifikacija, doškolovavanja i
slično što predstavlja dodatno materijalno opterećenje. Na djelu je značajan raskorak između
obrazovanja i tržišta rada. To jako umanjuje vrijednost ljudskog kapitala, što veoma
opterećuje privredni razvoj.
Sve to otvara silnu potrebu preduzimanja novih istraživanja koja će dovesti do
potpunijeg usaglašavanja obrazovanja i tržišta rada u Bosni i Hercegovini.
Ugledanje na razvijene zemlje svakako da je jedno od važnih dijelova ovih
istraživanja. Javlja se potreba uočavanja osnovnih snaga pod čijim uticajima se ostvaruju
relativno uspješna ova usaglašavanja. Radi li se o pretežnim tržišnim ili netržišnim uticajima
kao i koji je međusobni odnos tih snaga? Mogu li snage tržišta da samostalno, bez
društvenih uticaja, dovesti do poželjne promjene u obrazovanju koja će biti u mogućnosti da
obezbijedi potrebnu tržišnu strukturu radne snage koja će najpotpunije zadovoljiti potrebe
tražnje sa strane privrede i društva? Ili je težište na odlučujućim društvenim uticajima sa
tržištem kao korektivnim faktorom?
Služeći se iskustvima razvijenih riječ je o ovom posljednjem. Društvo, svojom
upisnom politikom, a na osnovi strateških razvojnih opredjeljenja, odlučujuće utiče na
strukturu ponude radne snage na tržištu. Uspješnost je visoka. Obrazovanje uglavnom
uspijeva da zadovolji dugoročne potrebe privrede i društva za kadrovima. Podudarnost
ponude i potražnje za zanimanjima i obrazovnim nivoima dosta je visoka.
Obrazovanje se dosta uspješno prilagođava i kratkoročnim potrebama tržišta rada.
Uglavnom se to ostvaruje putem formiranja prolaznih studijskih i obrazovnih programa kao
i potrebnim doškolovavanjima i prekvalifikacijama. Pored dugoročnih strateških razvojnih
opredjeljenja i pokazatelji tržišta rada su važni elementi u izgradnji koncepta obrazovanja u
cjelini.
Saglasno ovim pozitivnim iskustvima razvijenih prirodno je da ona treba da
predstavljaju polaznu osnovu i ovih naših istraživanja. Potrebno je ostvariti kritičku analizu
dosadašnjih iskustava te sagledavanjem vlastitih okolnosti doći do prijedloga o
usaglašavanju obrazovanja i tržišta rada u Bosni i Hercegovini. Po ugledu na razvijene
zemlje težište istraživanja bi se odnosilo na institucionalne osnove obrazovanja kod nas,
koja bi bila u mogućnosti da maksimalno udovolji potrebama tržišta rada u Bosni i
Hercegovini. Ta institucionalna osnova treba da bude takva da je u mogućnosti da
zadovoljava dugoročne potrebe za radnom snagom ali i da uspješno reaguje i na kratkoročne
izazove tržišta rada.
Razlozi držanja težišta na društvenim uticajima, sa tržištem kao korektivnim faktorom,
proizilaze iz same unutrašnje suštine obrazovanja i njegovog odnosa prema tržištu rada.
Sarajevo, juni 2012. godine
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
Prilagođavanje obrazovanja tržišnim potrebama moguće je tek na srednji i dugi rok.
Zbog dužine obrazovnog procesa prilagođavanja na kratak rok nisu moguća. Prekomjernost
određenih zanimanja i obrazovnih nivoa završavaju u sniženju nadnica i teškoćama u
zapošljavanju. To postepeno dovodi do smanjenja broja upisanih odnosno u nekom
produženom roku do smanjenja ponude sve do nivoa uravnoteženja.
Uravnoteženje se ipak ne ostvaruje. Teškoće dolaze sa strane promjena u tražnji. U
privredi i društvu se odvija neprekidan proces promjene u strukturi zaposlenih. Vremenski
pomak između obrazovanja na jednoj i privrede i društva na drugoj strani, predstavlja
osnovnu teškoću usaglašavanja na tržištu rada. Promjene u strukturi zaposlenih u privredi i
društvu uglavnom izmiču promjenama u obrazovanju. Zbog tog vremenskog pomaka tržišna
usaglašavanja obrazovanja nisu moguća. Tu su i uticaji koji dolaze sa strane obrazovanja
kao javnog dobra.
Visoke spoljne koristi (eksterni efekti) od obrazovanja predstavljaju osnovu njegovog
veoma visokog subvencioniranja sa strane države. Da bi koristi bile veće potrebno je da što
veći broj omladine bude obuhvaćen obrazovanjem. Zbog ovog visokog finansijskog uticaja
države tržišno regulisanje obrazovanja nije moguće. Broj upisanih nije diktiran samo
kratkoročnom tržišnom potrebom nego je taj broj znatno veći sadržan i u materijalnoj
pomoći države.
Računa se da će povećan broj obrazovanih, pod uticajem visokih pozitivnih eksternih
efekata, doprinijeti ubrzanju razvoja, što će omogućiti brojnija zapošljavanja. Problem je
kada zbog nepovoljnih privredno-sistemskih i drugih društvenih okolnosti kao i zbog
pogoršanja kvaliteta u obrazovanju, kao što je to kod nas slučaj, ovi pozitivni razvojni efekti
značajnije izostanu.
Neusaglašenost obrazovanja i tržišta rada tada je u značajnijem porastu što se pokazuje
u porastu broja nezaposlenih obrazovanih radnika. Zbog toga je u sadržaju ovog istraživanja
nužno obuhvatiti i kvalitet našeg obrazovanja i kako ga unaprijediti?
Smanjeni zahtjevi za znanjem odnosno pogoršanja u kvalitetu dovode do
prekomjernosti obrazovanja. Umjesto eksternih koristi pojavljuju se eksterne štete Izdaci za
obrazovanje tada ne uvećavaju nego umanjuju društveno bogatstvo.
Dr sci Asim Ibrahimagić
Sarajevo, juni 2012. godine
5
Istraživanje tržišta rada u BiH u cilju utvrđivanja usklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada u 2012. godini
1. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine je u periodu od 15.04. do
15.05.2012. godine provela Istraživanje tržišta rada u Bosni i Hercegovini u cilju
utvrđivanja usklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada u 2012. godini. Cilj
istraživanja je sagledavanje trenutne situacije u pogledu obrazovanja pojedinih profila
zanimanja u srednjoškolskom i visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini u odnosu na
iskazane potrebe tržišta rada za pojedinim zanimanjima. Takođe, cilj ovog istraživanja
potreba tržišta rada je i uspostavljanje kontinuiteta u prikupljanju podataka o osnovnim
karakteristikama učesnika na tržištu rada. Iznešeni stavovi, mišljenja i sugestije u ovoj
anketi treba da pruže uvid u realnu situaciju na tržištu rada, sistemu obrazovanja i njihovoj
međusobnoj povezanosti.
Analiza i rezultati istraživanja u ovom izveštaju predstavljeni su u sljedećim
cjelinama:
a) Metodologija istraživanja;
b) Analiza podataka;
c) Rezultati ankete;
d) Zaključci i preporuke.
U dijelu metodologije istraživanja je prikazan način prikupljanja podataka, zatim je
objašnjen instrument za sprovođenje istraživanja (upitnik za poslodavce, srednje škole i
fakultete). U ovom dijelu je objašnjen uzorak na osnovu koga su prikupljeni podaci. Dio o
analizi podataka i rezultatima ankete predstavlja ključni dio izvještaja. Ovaj dio sadrži
rezultate do kojih se došlo obradom podataka prikupljenih na osnovu ankete poslodavaca.
Takođe, ovaj dio se sastoji od više tabelarnih prikaza podataka, kao i sažetih
objašnjenja osnovnih nalaza do kojih se došlo istraživanjem. Izvještaj sadrži i dio koji
sažima osnovne zaključke i preporuke. U ovom dijelu se prezentiraju nalazi do kojih se
došlo u istraživanju. Takođe daju se i preporuke za neke od mogućih poboljšanja i aktivnosti
koje bi trebalo da uslijede na osnovu rezultata analize istraživanja.
Istraživanje je proveo Odsjek za domaće tržište rada u Agenciji za rad i
zapošljavanje Bosne i Hercegovine u periodu 15.04.-15.05.2012. godine i bazira se na
odgovorima koje su poslali 336 poslodavca, 106 srednjih škola i 28 fakulteta sa područja
cijele Bosne i Hercegovine.
2. EKONOMSKI KONTEKST
Prognoze potreba tržišta rada se razmatraju u kontekstu ekonomskog okruženja koje
se još uvek prilagođava i mijenja pod uticajem tranzicionih reformi i institucionalnih
promjena. Kada se analiziraju promjene u ekonomskom okruženju, na osnovu indikatora,
kojima se mjeri poboljšanje ili pogoršanje uslovljeno tim promjenama u Bosni i
Hercegovini, obično se polazi od 1996. godine kada su se završili ratni sukobi i kada je
omogućeno brže provođenje zakašnjelih tranzicionih reformi. I zaista, ukoliko se analizira
stepen dostignutog ekonomskog razvoja, praćenjem stopa realnog rasta bruto domaćeg
proizvoda, može se uvidjeti da je BiH bila na dobrom putu da prvu dekadu 21. vijeka završi
visokim stopama ekonomskog rasta. Međutim, ekonomska i finansijska kriza koja je od
2009. godine u svjetskim okvirima izazvala duboku recesiju, usporila je ekonomski
napredak Bosne i Hercegovine.
Sarajevo, juni 2012. godine
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
U ovom poglavlju ćemo analizirati osnovne makroekonomske pokazatelje i
identifikovati probleme na tržištu rada kako bi se rezultati Ankete mogli analizirati u širem
kontekstu.
2.1. GENERALNI PREGLED MAKROEKONOMIJE
Period od 2000. godine do 2008. godine u Bosni i Hercegovini bio je obilježen
ekonomskim rastom i makroekonomskom stabilnošću, dok je u 2009. i 2010. godini
globalna ekonomska kriza značajno usporila ekonomske aktivnosti u Bosni i Hercegovini.
Može se ocijeniti da je 2011. godina donijela novi blagi oporavak ekonomije BiH, ali s
nižim intenzitetom nego što se očekivalo. Posljedice nedavne recesije još uvijek su vrlo
prisutne. Domaća ekonomija je bila pod udarima novih nestabilnosti, prvenstveno u
eurozoni, i to je onemogućilo intenzivniji rast. Na unutrašnjem planu je došlo do izvjesne
stabilizacije i rasta domaće tražnje, te intenziviranja kreditnih aktivnosti nakon dužeg
perioda stagnacije. Prema podacima Agencije za statistiku BiH za 2011. godinu, BiH je
zabilježila rast fizičkog obima industrijske proizvodnje od 5,6% u odnosu na prethodnu
godinu. Rast u 2011. ostvaren je kroz povećanje domaće tražnje, prije svega zahvaljujući
djelimičnom oporavku investicija, praćenim rastom vanjskotrgovinskog deficita.
Tabela 1.
Bosna i Hercegovina, osnovni makro-ekonomski indikatori1
1990
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Nominalni GDP (u milionima USD)
Godina
13.500
--
--
--
4.901
4.743
5.307
6.177
8.367
GDP po stanovniku(u USD)
2.000
546
800
1020
1.316
1.254
1.397
1.614
2.184
Realni GDP (stopa rasta %)
--
61,9
30,0
15,6
10,0
5,5
4,5
5,5
3,0
Stopa rasta cijena na malo (%)
--
--
--
--
3,7
4,8
3,1
0,4
0,6
Bilans tekućeg računa (u % GDP)
--
-27,29
-30,06
-18,37
-10,2
-8,4
-14,1
-19,1
-19,4
Bilans robne razmjene (u % GDP)
--
--
--
--
-67,3
-58,4
-55,8
-53,7
-49,5
Iznos vanjskog duga (u milionima KM)
Servisiranje vanjskog duga
(u % izvoza roba i usluga)
Stopa registrovane nezaposlenosti (%)
--
--
--
2.239
3.745
4.055
4.421
4.290
4.014
--
--
--
--
6,7
5,9
5,0
7,0
6,7
--
--
--
38,0
39,3
39,7
40,3
40,9
42,0
Stopa anketne nezaposlenosti (%)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Broj stanovnika (u mil.)
4,4
--
--
--
3,725
3,781
3,798
3,828
3,832
Godina
Nominalni GDP (u milionima USD)
2004
10.020
2005
10.889
2006
12.346
2007
15.222
2008
18.481
2009
17.054
2010
16.758
2011*
19.754 (p)
GDP po stanovniku (u USD)
2.607
2.834
3.212
3.962
4.810
4.438
4.361
5.144 (p)
Realni GDP (stopa rasta %)
6,3
3,9
6,0
6,1
5,6
-2,9
0,7
2,4% (p)
Stopa rasta cijena na malo (%)
0,4
3,8
6,1
1,5
7,4
-0,4
2,1
3,7
-16,3
-17,1
-7,8
-10,4
-15,1
-7,5
-5,2
-7,6
Bilans tekućeg računa (u % GDP)
Bilans robne razmjene (u % GDP)
-45,6
-45,2
-34,6
-37,2
-38,2
-27,8
-25,8
-20,7
Iznos vanjskog duga (u milionima KM)
Servisiranje vanjskog duga
(u % izvoza roba i usluga)
Stopa registrovane nezaposlenosti (%)
4.032
4.338
4.071
3.961
4.240
5.234
6.289
7.303
4,9
4,1
3,8
2,9
2,5
3,2
3,3
6,5
43,1
44,1
44,2
43,4
41,1
41,7
43,1
43,4
Stopa anketne nezaposlenosti (%)
Broj stanovnika (u mil.)
-3,842
-3,843
31,1
3,843
29,0
3,842
23,4
3,842
24,1
3,843
27,2
3,843
27,6
3,840
Izvor: Agencija za statistiku BiH, Centralna banka BiH, podaci za 2011. godinu su preliminarni; *(p) projekcije DEP-a.
Centralna Banka Bosne i Hercegovine - “Osnovni makroekonomski indikatori” – predhodni podaci, broj stanovnika je procjena Agencije
za statistiku Bosne i Hercegovine.
1
Sarajevo, juni 2012. godine
7
Istraživanje tržišta rada u BiH u cilju utvrđivanja usklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada u 2012. godini
Time je donekle normalizovana struktura ekonomskog rasta u odnosu na prethodne
dvije godine kada su tražnja i deficit bilježili pad. Međutim, nakon ohrabrujućeg prvog
tromjesečja, indikatori rasta su uglavnom konstantno slabili iz kvartala u kvartal, najviše
usljed jačanja dužničke krize u EU i neposrednom okruženju, što je dovelo do postepenog
slabljenja rasta vanjske trgovine, industrijske proizvodnje i zaposlenosti, te novčanih priliva
bh. građana iz inostranstva. Nominalni GDP prema procjenama Direkcije za ekonomsko
planiranje za 2011. godinu iznosi 19.754 miliona, a GDP „per capita” je 5.144,00 USD.
Cijene u decembru 2011. godine u odnosu na decembar 2010. godine u prosjeku su više za
3,1%. Dvanaestomjesečno kretanje cijena u 2011. godini u poređenju sa 2010. godinom u
prosjeku je bilo više za 3,7%. Kamatne stope su u posljednjih nekoliko godina bilježile
značajan pad. U 2009. godini došlo je do njihovog povećanja i to za kratkoročne kredite, da
bi u 2010. i 2011. godini ponovo bio zabilježen njihov pad izuzev kamatnih stopa na
kratkoročne kredite stanovništvu koje su porasle u odnosu na 2010. godinu.
Kako je tržišna transformacija BiH došla do nivoa održavanja makroekonomske
stabilizacije, zemlja uživa stabilnost tzv. nominalnih ekonomskih indikatora (stabilnost i
konvertibilnost domaće valute, fiksiran devizni kurs i niska stopa inflacije). Nasuprot
nominalnim, realni ekonomski indikatori pokazuju ekonomsko zaostajanje zemlje
(konstantno visoka stopa nezaposlenosti, visok deficit trgovinskog i platnog bilansa,
održivost vanjskog duga uz međunarodnu pomoć i transfere iz inostranstva) i stopa
ekonomskog rasta nedovoljna je za dostizanje nivoa privrednog razvoja vodećih evropskih
zemalja.
Iako je zabilježen stalni trend povećanja prosječnog GDP-a „per capita“, životni
standard većine stanovništva u BiH i dalje je na niskom nivou. Prema posljednjim podacima
iz Ankete o potrošnji domaćinstava u Bosni i Hercegovini za 2007. godinu, stopa apsolutnog
siromaštva se povećala u odnosu na 2004. godinu i sada iznosi 18,6%2. Najmanja stopa
apsolutnog siromaštva je u Federaciji BiH (17,4%), zatim u Republici Srpskoj (20,2%) i u
Brčko distriktu BiH (25,0%). Ovo istraživanje je međutim pokazalo, da ekstremno
siromaštvo ne preovladava. Među najsiromašnijim grupama stanovništva u BiH su:
domaćinstva sa troje i više djece, izbjegla i raseljena lica i nezaposleni (ILO klasifikacija).
Prošlogodišnji izvoz BiH bio je oko 8,2 milijarde KM, što je za 0,9 milijardi KM ili
12,33 % više u odnosu na 2010. godinu, dok je uvoz iznosio oko 15,5 milijardi KM i viši je
za 16,54 % u odnosu na 2010. Ukupan spoljnotrgovinski deficit u ovom periodu znatno je
povećan i iznosio je 7,3 milijarde KM, što je za 16,12 % više u odnosu na 2010. godinu.
Proces privatizacije u početnoj fazi nije uspio da pokrene proizvodno-programsko
restrukturisanje preduzeća. Restrukturisanje je ograničeno, kako u ključnoj industrijskoj
bazi, tako i u javnim preduzećima i infrastrukturi. Firme koje su privatizovane vaučerima i
certifikatima su pokazale slabo interesovanje za restrukturisanje i veću produktivnost. U
2011. godini proces privatizacije preduzeća u BiH je gotovo potpuno zamro, prvenstveno
zbog: nedostatka investitora, političke volje da se privatizacija izvrši, kao i zbog toga što su
na listi ostale mahom neatraktivne firme koje su više puta bezuspješno nuđene na prodaju.
Ukupno gledano, već četvrtu godinu uzastopno nije bilo napretka u planiranom procesu
privatizacije.
Recesijom izazvan snažan pad investicija iz 2009. godine nastavljen je i u 2011.
godini. Ovakav pad je rezultat smanjenja kako privatnih, tako i javnih investicija. Kao
glavni uzroci se navode slabi poslovni rezultati preduzeća u protekle skoro dvije godine,
2
Saopštenje Agencije za statistiku BiH, Sarajevo, 01.12.2008. godine.
Sarajevo, juni 2012. godine
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
povećani rizici investiranja obzirom na pad i spori oporavak izvozne tražnje, te skroman
porast javnih prihoda. Finansiranje privatnih investicija je dodatno otežano usljed reducirane
dostupnosti bankarskih kredita, te pada direktnih stranih ulaganja koja su prisutna skoro od
samog početka svjetske finansijske krize. Direktna strana ulaganja u BiH su od 1994.
godine do kraja 2011. godine dostigla nivo od 8,603 milijarde KM.
Tabela 2. Priliv stranih direktnih investicija (SDI) u Bosni i Hercegovini po godinama
U 000 KM
Period
Iznos - neto
% učešća
1994 - 1997.
I - XII 1998.
I - XII 1999.
I - XII 2000.
I - XII 2001.
83.330
117.436
324.533
310.098
274.198
0,97%
1,37%
3,77%
3,60%
3,19%
I - XII 2002.
I - XII 2003.
I - XII 2004.
I - XII 2005.
I - XII 2006.
I - XII 2007.
I - XII 2008.
I - XII 2009.
I - XII 2010.3
I - XII 2011.4
UKUPNO - TOTAL
604.319
330.812
1.209.348
474.752
356.815
2.393.804
577.792
472.997
681.200
391.900
8.603.334
7,02%
3,85%
14,06%
5,52%
4,15%
27,82%
6,72%
5,50%
7,92%
4,56%
100,00%
Izvor: MOFTER - Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH
U BiH prema posljednjim istraživanjima iz 2010. godine ima 145.249 registrovanih
pravnih subjekata, što pokazuje da otprilike svaki 26. stanovnik BiH ima registrovanu
firmu5. U Federaciji BiH su registrovane 84.633 firme, a u Republici Srpskoj 56.089, dok je
u Brčko distriktu BiH 4.527 preduzeća. Međutim, mnogi smatraju da ovo istraživanje ne
pokazuje realno stanje u oblasti preduzetništva u BiH, a suština je u tome da veliki broj
registrovanih firmi ne funkcioniše, ali su ipak i dalje ostale registrovane zbog komplikovane
procedure u vezi s gašenjem preduzeća. Broj novoregistrovanih preduzeća u 2011. godini u
odnosu na predhodnu godinu je smanjen za 50%. Trend povećanja broja blokiranih firmi u
BiH nastavljen je i u 2011. godini, pa je najmanje jedan blokiran račun imalo 32.539
preduzeća, dok je ukupno blokirano 52.960 računa, podaci su Centralne banke BiH. U
poređenju sa januarem prošle godine, broj preduzeća kojima je blokiran jedan račun veći je
za gotovo 4.000, dok je broj ukupno blokiranih računa veći za 6.000. Ovi podaci ukazuju na
veoma izraženu nelikvidnost privrede i dodaju da je teško očekivati da će se stvari u
budućem periodu poboljšati. Postupci registrovanja imovine na nekim sudovima su u 2011.
godini značajno skraćeni. Rokovi i troškovi sudske registracije su usklađeni među
entitetima, kao i notarske naknade. Međutim, proces za dobijanje svih potrebnih
dokumenata i dozvola je i dalje dug, a preduzeća se još uvijek moraju registrovati u oba
entiteta ako žele da posluju u cijeloj državi.
3
4
5
Revidirani izvještaj Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Prema revidiranom privremenom izvještaju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Prema istraživanju koje je sprovela kompanija “New Market Consulting” iz Sarajeva.
Sarajevo, juni 2012. godine
9
Istraživanje tržišta rada u BiH u cilju utvrđivanja usklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada u 2012. godini
2.2. ANALIZA SITUACIJE NA TRŽIŠTU RADA
Tržište rada kao nerazdvojni element tržišne privrede, isto kao i tržište roba i kapitala
u osnovi predstavlja razmjenu između ponude i tražnje zainteresovanih subjekata na
određenom prostoru ili nivou. Specifičnosti tržišta rada definišu rad kao jednu od osnovnih
ljudskih vrijednosti, zbog čega je potrebno da ono bude regulisano i organizovano tržište, ali
i da ima određeni segment svoje slobode. Kao generalnu ocjenu stanja, možemo reći da
tržište rada u BiH karakteriše veoma niska stopa formalne i visok udio neformalne
zaposlenosti, te visoka nezaposlenost i neaktivnost radno sposobnog stanovništva6. Isto
tako, tržište rada u BiH je nefleksibilno, a mobilnost radne snage je veoma niska. I dalje
je prisutan trend rasta broja nezaposlenih lica, a potražnja za radnom snagom je još
uvijek na nižem nivou nego u vremenu prije recesije, iako je zabilježen trend rasta.
Kretanja na tržištu rada usko su povezana sa trendovima ekonomskog razvoja i
kretanjima privrede u cjelini. U 2011. godini je zabilježen rast nezaposlenosti na
evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u BiH, iako je postojao pozitivan trend rasta
novozaposlenih lica sa evidencija na biroima zavoda i službi za zapošljavanje. U
odnosu na početak godine, krajem 2011. godine broj registrovanih nezaposlenih lica
povećao se za oko 10.000 i iznosio je 536.781. U 2011. godini, sa evidencija
Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i
Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH ukupno je zaposleno 78.843 nezaposlena
lica, što je u odnosu na 2010. godinu više za 5.215 ili 7,1%.
Podaci o tržištu rada u Bosni i Hercegovini, entitetima i Brčko distriktu BiH mogu se
prikupiti iz dva izvora: administrativni podaci i Anketa o radnoj snazi (ARS).
Administrativni izvori temelje se na podacima o registrovanim zaposlenim i nezaposlenim
licima iz statističkih evidencija i relevantnih ustanova na tržištu rada, dok se Anketa o radnoj
snazi provodi jednom godišnje na uzorku domaćinstava, u skladu s metodološkim pravilima
Međunarodne organizacije rada (MOR) i Evropskog statističkog ureda (Eurostata).
Izvor: Agencija za statistiku,Anketa o radnoj snazi 2010;Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Federalni zavod za zapošljavanje, Zavod za
zapošljavanje Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.; Na osnovu razlika podataka iz administrativnih izvora i
podataka iz Ankete o radnoj snazi može se zaključiti da siva ekonomija ostavlja tragove na tržištu rada i može se dobiti približan okvir o
zaposlenosti unutar sive ekonomije.
6
Sarajevo, juni 2012. godine
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
2.2.1. ADMINISTRATIVNI PODACI
Prema posljednjim procjenama Agencije za statistiku BiH, Bosna i Hercegovina ima
oko 3,840 miliona stanovnika, a radni kontigent stanovništva se procjenjuje na oko 67% od
ukupnog broja stanovništva (67,82% u FBiH, 64% u Republici Srpskoj i 65,30% u Brčko
distriktu BiH).
Tabela 3. Stanje tržišta rada u BiH, entitetima i BD BiH u februaru 2012. godine
Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
Republika Srpska*
Ukupno registrovana zaposlenost
687.138
436.543
237.923
Brčko distrikt
BiH
11.691
Ukupno registrovana nezaposlenost
543.647
375.490
150.669
12.370
44,1%
46,2%
38,8%
51,4%
Stopa registrovane nezaposlenosti
*Napomena: Za Republiku Srpsku podaci su od septembra 2011. godine
Zaposlenost
Prema podacima Agencije za statistiku BiH u Bosni i Hercegovini je u aprilu 2012.
godine bilo evidentirano 689.985 zaposlenih lica, što u odnosu na isti mjesec 2011.
godine predstavlja smanjenje za 1.526 lica ili 0,2%. Posmatrano za prva četiri mjeseca
2012. godine broj zaposlenih lica manji je za 0,6% u odnosu na isti period 2011. godine.
Analizirajući zaposlenost kroz glavne djelatnosti, oblast koja je imala najveći rast
zaposlenih lica u odnosu na april 2011. godine je poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i
poslovne usluge (8,1%), zatim finansijsko posredovanje (6,1%), sektor obrazovanja (3,1%) i
ostale društvene, socijalne i lične uslužne djelatnosti (3,0%).
Tabela 4. Registrovana zaposlenost u Bosni i Hercegovini prema sektorima djelatnosti –IV/ 2012.
A
B
C
D
E
Poljoprivreda, lov i šumarstvo
Ribarstvo
Rudarstvo i vađenje ruda i kamena
Perađivačka industrija
Opskrba električnom energijom,plinom i vodom
16.646
398
19.960
132.782
23.233
F
G
H
I
J
K
Građevinarstvo
Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala te predmeta za ličnu upotrebu i kućanstvo
Hoteli i restorani
Prijevoz, skladištenje i veze
Finansijsko posredovanje
Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge
34.293
126.601
26.544
48.664
17.363
30.436
L
M
N
O
P
Q
Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje
Obrazovanje
Zdravstvena i socijalna zaštita
Ostale društvene, socijalne i lične uslužne djelatnosti
Djelatnosti kućanstva
Izvanteritorijalne organizacije i tijela
71.743
62.291
47.767
27.049
0
0
UKUPNO:
689.985
Izvor: Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku, Zavod za statistiku Republike Srpske.
Sarajevo, juni 2012. godine
11
Istraživanje tržišta rada u BiH u cilju utvrđivanja usklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada u 2012. godini
Najveće smanjenje broja zaposlenih lica u odnosu na isti mjesec 2011. godine bilo je
u sektoru ribarstva (9,8%). Druge oblasti koje su imale pad broja zaposlenih lica su
građevinarstvo (7,4%), hoteli i restorani (5,8%) i poljoprivreda, lov i šumarstvo (3,3%).
Plate
U BiH je u 2012. godini zabilježen rast plata. Prosječna neto plata u februaru 2012.
godine u BiH je iznosila 818,00 KM, što je nominalno povećanje od 2,5% u odnosu na
februar 2011. godine. Najveći doprinos rastu plata u BiH bio je u okviru sektora ribarstva
10,3%, zatim u okviru rudarstva i vađenja ruda 9,0%, prijevoza, skladištenja i veza 5,8%,
dok je u okviru zdravstvene zaštite i socijalne pomoći to povećanje iznosilo oko 5,1%.
Tabela 5. Nominalni rast plata u Bosni i Hercegovini za period 2006.- II 2012. godina
Nominalni rast plata
2006.
7,7%
2007.
12,2%
2008.
16,6%
2009.
5,1%
2010.
1,0%
2011.
2,3%
II 2012.
2,5%
Izvor: Agencija za statistiku BiH.
Neto plate u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH u 2012. godini
su bile ujednačene. Tako je neto plata u februaru 2012. godine u Federaciji BiH iznosila
817,58 KM, u Republici Srpskoj 821,00 KM, dok je u Brčko distriktu BiH iznosila 817,10
KM, sa stopama rasta u odnosu na februar 2011. godine od 2,5% u Federaciji BiH, 2,1% u
Republici Srpskoj i 4,3% u Brčko distriktu BiH.
Nezaposlenost
Globalna ekonomska kriza preokrenula je trend smanjenja registrovanih
nezaposlenih lica od oktobra 2008. godine i već tri godine bilježimo povećanje broja
nezaposlenih lica registrovanih na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. Trend rasta
registrovane nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini nastavljen je i početkom 2012. godine, ali
nešto usporenije nego u prethodnom periodu, da bi od marta ovaj trend bio promjenjen i već
tri mjeseca uzastopno registruje se smanjenje broja nezaposlenih lica.
Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 31.05.2012.
godine na evidencijama je prijavljeno 536.520 nezaposlenih lica, što u odnosu na
30.04.2012. godine predstavlja smanjenje za 3.815 lica ili 0,71%.
Sarajevo, juni 2012. godine
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
Tabela 6.
Registrovana nezaposlenost - BiH / entiteti – maj 2012. godine
Bosna i
Hercegovina
Federacija BiH
Republika Srpska
Brčko distrikt BiH
Registrovana nezaposlenost -31.05.2012.
536.520
372.266
152.349
11.905
Registrovana nezaposlenost - 30.04.2012.
540.335
373.372
154.479
12.484
99,29
99,70
98,62
95,36
Indeks 31.05.2012./ 30.04.2012.
Izvor: Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Federalni zavod za zapošljavanje, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Zavod
za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.
U strukturi lica koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.05.2012. godine, NKV radnika
je 161.412 ili 30,08%, PKV 11.320 ili 2,11%, KV 186.810 ili 34,82%, VKV 3.874 ili
0,72%, NSS 1.890 ili 0,35%, SSS 134.209 ili 25,01%, VŠS 7.423 ili 1,38% i VSS 29.582 ili
5,51%. Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja
KV radnici 34,82%, te NKV radnici 30,08%. Prema polnoj strukturi registrovanih
nezaposlenih lica, muškarci čine 49,50%, dok po procjeni demografa u ukupnom
stanovništvu učestvuju sa oko 48%. Učešće žena u registrovanoj nezaposlenosti je 50,50%, a
u ukupnom stanovništvu oko 52%.
2.2.2. ANKETA O RADNOJ SNAZI7
Kako bi dobili međunarodno uporedive podatke o tržištu rada, Agencija za statistiku
BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku Republike Srpske su od
2006. godine počele provoditi na godišnjem nivou Anketu o radnoj snazi zasnovanu na
standardima MOR-a i EUROSTAT-a. Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za 2011.
godinu8, u BiH radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.126.983 lica, dok
je broj neaktivnih iznosio 1.433.852 lica. U okviru radne snage zaposlenih je bilo 816.036 i
310.947 nezaposlenih lica. Anketna stopa nezaposlenosti je značajno manja od registrovane
i na nivou BiH za 2011. godinu iznosi 27,6%. Stopa zaposlenosti manja je u odnosu na
2010. godinu za 0,6% i u 2011. godini je 31,9%.
U više od 2,5 miliona radno sposobnih lica, preko 1,1 milion se klasifikuje kao
ekonomski aktivno, a nešto iznad 1,4 miliona kao ekonomski neaktivno. Podaci pokazuju da
je manje od polovine radno sposobnog stanovništva iznad 15 godina starosti u BiH aktivno
(44%) sa uočljivim razlikama među polovima (muškarci-56%, a žene-33%). Stopa
aktivnosti od 44,6% još uvijek je vrlo niska po međunarodnim standardima. Broj aktivnih i
neaktivnih lica koji čine radno sposobno stanovništvo se smanjio u odnosu na 2010. godinu.
Radna snaga – aktivno stanovništvo smanjila se za 2,7%. Broj zaposlenih lica manji je za
3,2%, dok se broj nezaposlenih lica smanjio za 1,3% u odnosu na 2010. godinu.
7
8
Izvor: Agencija za statistiku BiH, Anketa o radnoj snazi, 2011.
Izvor: Agencija za statistiku BiH, Anketa o radnoj snazi
Sarajevo, juni 2012. godine
13
Istraživanje tržišta rada u BiH u cilju utvrđivanja usklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada u 2012. godini
ANKETA O RADNOJ SNAZI 2011. - RADNO SPOSOBNO
STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI U BIH
2.560.835
Radno sposobno
stanovništvo (15+)
1.126.983
Aktivno
stanovništvo
816.036
Zaposleni
310.947
Nezaposleni
1.433.852
Neaktivno
stanovništvo
0
1000000
2000000
3000000
Neaktivnost pogađa više od polovine radno sposobnog stanovništva u BiH (56,0% u
2011.), a posebno žene, odnosno 67,2% radno sposobnih žena u BiH. Stopa neaktivnosti
žena različita je među entitetima i u 2011. godini iznosila je 70,2% u Federaciji BiH, 61,3%
u Republici Srpskoj i 74,1% u Brčko distriktu BiH. Neaktivnost žena nije dovoljno istražen
problem u BiH, ali se svakako može povezati sa niskim stepenom obrazovanja i
kulturološkim i ekonomskim odlukama koje žene donose unutar domaćinstva. Polna
struktura nezaposlenih je: 58,3% muškaraca i 41,7% žena. Obrazovna struktura
nezaposlenosti pokazuje da najveći udio 69,8% čine lica sa završenom srednjom školom,
21,9% su lica sa osnovnim obrazovanjem i niže, dok je 8,3% završilo višu školu, fakultet,
akademiju, magisterij ili doktorat.
Tabela 7. Anketa o radnoj snazi – mjere aktivnosti stanovništva u BiH i entitetima (%)
BiH
Federacija BiH
Republika Srpska
Brčko distrikt BiH
Stopa aktivnosti
(%)
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
43,1
43,9
43,9
43,6
44,6
44,0
43,1
42,3
42,4
41,6
42,9
42,1
43,3
47,0
47,0
47,4
47,9
47,8
37,6
39,0
36,8
38,1
40,6
37,4
Stopa zaposlenosti
(%)
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
29,7
31,2
33,6
33,1
32,5
31,9
29,1
29,2
31,8
30,9
30,4
29,8
30,9
35,1
37,3
37,2
36,6
36,1
23,7
23,4
25,1
27,0
25,8
22,9
2006.
31,1
32,4
28,5
37,1
2007.
29,0
31,1
25,2
40,0
2008.
2009.
2010.
23,4
24,1
27,2
25,0
25,7
29,1
20,5
21,4
23,6
31,9
29,2
36,4
2011.
27,6
29,2
24,5
39,0
Stopa nezaposlenosti
(%)
Izvor: Agencija za statistiku BiH.
Sarajevo, juni 2012. godine
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
3. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA RADA
3.1. SVRHA I CILJ ISTRAŽIVANJA
Cilj ove Ankete je sagledavanje trenutne situacije u upisnoj politici u obrazovnim
institucijama u Bosni i Hercegovini u odnosu na iskazane potrebe tržišta rada za pojedinim
zanimanjima. Takođe, cilj ovog istraživanja potreba tržišta rada je i uspostavljanje
kontinuiteta u prikupljanju podataka o osnovnim karakteristikama učesnika na tržištu rada i
mogućnosti usklađivanja ponude i tražnje na tržištu rada.
3.2. OKVIR I ZADACI ISTRAŽIVANJA
Za provođenje istraživanja korištena su tri anketna obrasca koji su pripremila radna
grupa za provođenje ankete. Radnu grupu su činili državni službenici zaposleni u Odsjeku
za domaće tržište rada.
U skladu sa postavljenim ciljevima, definisani su i konkretni zadaci ispitivanja:
- Izrada baze podataka uzorka poslodavaca u cilju uspješnog provođenja istraživanja,
- Izrada baze podataka o srednjim školama i fakultetima u cilju uspješnog provođenja
istraživanja,
- Analiza i mišljenje poslodavaca i obrazovnih institucija u vezi sa usklađenosti ponude i
potražnje na tržištu rada i
- Izrada i usvajanje odgovarajućih zaključaka i preporuka za unaprijeđenje sistema
obrazovanja i mjera aktivne politke zapošljavanja.
3.3. ANKETNI UZORCI
Istraživanje je provedeno na bazi anketnog ispitivanja uzorka poslodavaca, srednjih
škola i fakulteta u Bosni i Hercegovini. U anketama su uglavnom korištena pitanja
zatvorenog tipa sa ponuđenim modalitetima odgovora. Korištena su tri tipa anketa (za
poslodavce, srednje škole i fakultete) i svaki tip ankete se sastojao od tri cjeline:
- Opšti podaci,
- Podaci o zapošljavanju (obrazovanju) i planirane promjene,
- Planirane potrebe u budućem petogodišnjem periodu.
3.4. METODOLOGIJA
Pri izboru načina anketiranja, radi minimiziranja troškova provođenja istraživanja,
korištena je elektronska kominikacija, tj. ankete su dostavljane putem e-maila na adrese
poslodavaca, srednjih škola i fakulteta. Korišteni su slijedeći načini za realizaciju anketa:
- Slanje odgovora putem e-maila,
- Slanje odgovora putem fax-a,
- Slanje odgovora putem pošte.
Rezulati anketiranja su dati u vidu gotovih izvještaja u tabelarnom obliku, kao i
grafičkih prikaza, tako da mogu koristiti i drugim potencijalnim korisnicima.
Sarajevo, juni 2012. godine
15
Istraživanje tržišta rada u BiH u cilju utvrđivanja usklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada u 2012. godini
3.5. REALIZACIJA
Anketiranje ispitanika je vršeno u periodu 15.04. – 15.05.2012. godine. Od
utvrđenog uzorka poslodavaca (1.638) u Bosni i Hercegovini odgovorilo je 336 poslodavaca
(25,38%) i 312 e-mailova se vratilo zbog promjene elektronske adrese ili zbog nepostojanja
firme, što znači da je anketu zaprimilo 1.324 poslodavaca. Od utvrđenog uzorka srednjih
škola u BiH (397), na anketu je odgovorilo 106 ili 26,71%, a na poslanih 108 poslanih emailova u vezi upitnika za fakultete odgovor je poslalo 28 fakulteta što je 25,92%.
4. ANKETA POSLODAVACA
Za realizaciju anketiranja poslodavaca korištena je anketa za ispitivanje tržišta rada u
Bosni i Hercegovini, a koju je pripremila radna grupa Odsjeka za domaće tržište rada u
Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Radna grupa u Odsjeku za domaće
tržište rada u Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine se opredijelila za
anketiranje poslodavaca na godišnjoj osnovi, s obzirom na to da se većina postojećih izvora
informiranja o stanju na tržištu rada u Bosni i Hercegovini koristi studijama o tržištu rada
koje su provele pojedine međunarodne organizacije i pojedine nevladine organizacije.
Osnovni cilj ispitivanja tržišta rada putem ovakve ankete je sticanje realnog uvida u stanje
na tržištu, koje se temelji na prikupljanju relevantnih podataka i informacija, kao i
ostvarivanje neposrednog kontakat sa poslodavcima.
Pri izboru načina anketiranja korištena su dosadašnja iskustva. Ova anketa
sprovedena je na način elektronskog slanja poštom prema svim poslodavcima u Bosni i
Hercegovini koji su ujedno i izvoznici iz Bosne i Hercegovine u zemlje EU i druge zemlje.
Ovom anketom je bilo obuhvaćeno 1.638 poslodavaca koji su na svoje e-mailove dobili
„Upitnik o poslodavcu“ koji su trebali popuniti i dostaviti u predviđenom roku od 30 dana, a
koji im je bio predočen u istom e-mail-u. Uzorkom su obuhvaćeni registrovani poslodavci u
Bosni i Hercegovini koji zapošljavaju pet i više radnika. Od utvrđenog uzorka poslodavaca
(1.638) u Bosni i Hercegovini odgovorio je 336 (25,38%) poslodavac i 312 e-mailova se
vratilo zbog promjene elektronske adrese ili zbog višeg nepostojanja firme, što znači da je
anketu zaprimilo 1.324 poslodavaca. Postotak odgovra na anketu se može podvesti pod
relativno zadovoljavajući, s obzirom na način provođenja ankete i nepostojanje direktne
komunikacije sa ispitanicima.
Rezultati anketiranja trebalo bi da posluže za prilagođavanje najvažnijih aktivnosti
Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i zavoda i službi zapošljavanja u BiH u
odnosu na iskazane potrebe poslodavaca, kao i za realizaciju odgovarajućih mjera i
programa aktivne politike zapošljavanja.
4.1.
REZULTATI ANKETIRANJA POSLODAVACA
4.1.1. PRIKAZ STRUKTURE POSLODAVACA OBUHVAĆENIM ANKETOM
PREMA OBLIKU VLASNIŠTVA, BROJU I STRUKTURI ZAPOSLENIH
Anketa poslodavaca kao dio Istraživanja tržišta rada BiH u 2012. godini obuhvatila
je 336 poslodavaca, odnosno 25,38% određenog uzorka. Ovaj stepen realizacije uzorka nije
zadovoljavajući i prvensveno je uzrokovan time što se anketa realizovala putem daljinske
Sarajevo, juni 2012. godine
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
komunikacije (elektronski, pošta i faks), dok se najbolji rezultati postižu direktnom
komunikacijom. Takođe, kao što će se pojaviti u rezultatima ankete, pojedini poslodavci
nisu odgovorili na sva pitanja ili nisu odgovorili na pravi način, mada je uz anketu išlo i
objašnjenje za popunjavanje i kontakt telefoni za dodatna pojašnjenja.
Struktura poslodavaca analizirana je prema obliku vlasništva, broju i strukturi
zaposlenih.
Tabela 8. Struktura anketiranih poslodavaca prema obliku vlasništva
Državno
Privatno
Mješovito
Zadružno
Federacija BiH
24
163
7
0
Republika Srpska
27
74
2
0
Brčko distrikt BiH
2
8
0
0
Ukupno BiH:
53
245
9
0
%
17,26%
79,08%
3,66%
0%
Na pitanje o obliku vlasništva odgovorilo je 307 poslodavaca ili 91,37% od ukupnog
broja anketiranih poslodavaca. Prema obliku vlasništva najviše je poslovnih subjekata u
privatnom vlasništvu (79,08%), dok je u državnom vlasništvu 17,26% a mješovitih je
najmanje (3,66%).
Poslodavci obuhvaćeni ovim istraživanjem su naveli da zapošljavaju ukupno 74.496
radnika, što je 10,84% od ukupnog broja zaposlenih u aprilu 2012. godine u Bosni i
Hercegovini (689.985). Od toga najviše radnika je zaposleno na neodređeno vrijeme
(90,15%), a na određeno vrijeme ih je 9,85%.
STRUKTURA ZAPOSLENIH RADNIKA PREMA VRSTI
UGOVORA KOD POSLODAVACA KOJI SU OBUHVAĆENI
ANKETOM
9,85%
90,15%
na neodređeno vrijeme
na određeno vrijeme
Sarajevo, juni 2012. godine
17
Istraživanje tržišta rada u BiH u cilju utvrđivanja usklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada u 2012. godini
4.1.2 OTPUŠTANJE I ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA U 2011. GODINI
Od 307 poslodavaca, njih 162 ili 52,77% su bili prinuđeni u 2011. godini da
otpuštaju radnike zbog smanjenja obima poslovanja. Od toga, najviše radnika je otpušteno
kod poslodavaca u privatnom vlasništvu (1.146 ili 79,80%), zatim kod firmi u državnom
vlasništvu (192 ili 13,37%) i najmanje u preduzećima u mješovitom vlasništvu (98 ili
6,83%).
Tabela 9. Struktura otpuštenih lica u 2011. godini prema obliku vlasništva u preduzećima
Broj lica koji su u 2011. godini napustili firmu / preduzeće zbog smanjenja
posla
Državno
192
Privatno
1.146
Mješovito
98
Zadružno
0
Ukupno:
1.436
U isto vrijeme, od uzorka poslodavca koji su popunili anketu njih 96 ili 31,27% su u
2011. godini zaposlili nove radnike. Ukupno je u 2011. godini u uzorku poslodavaca
zaposleno 358 novih radnika i to najviše kod privatnih poslodavaca (286 ili 79,88%), dok je
kod preduzeća u mješovitom vlasništvu 49 lica ili 13,69%, a u državnom 23 ili 6,43%
Tabela 10. Struktura zaposlenih lica u 2011. godini prema obliku vlasništva u preduzećima
2011. godina
Broj lica koji su zaposleni u 2011. godini
Državno
23
Privatno
286
Mješovito
49
Zadružno
0
Ukupno:
358
Iz gore navedene dvije tabele vidi se razlika u povećanom otpuštanju radnika u
odnosu na broj zaposlenih u referentnoj godini za 1.078 radnika, što u odnosu na ukupan
broj zaposlenih kod poslodavaca u uzorku, od svih firmi koje su odgovorile na anketu, čini
1,45%. Zabrinjava podatak da je velika razlike između otpuštenih i novoprimljenih radnika
Sarajevo, juni 2012. godine
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
u 2012. godini, što je posljedica uticaja globalne ekonomske krize. Gledajući broj zaposlenih
u 2011. godini, možemo zaključiti da su nosioci novog zapošljavanja uglavnom preduzeća
koja su u privatnom vlasništvu.
4.1.3. PLANIRANI PRILIV I ODLIV RADNIKA U 2012. GODINI
Na pitanje o planiranju zapošljavanja i broju radnika koji će biti zaposlen kod njih na
kraju 2012. godine, poslodavci su iskazali pozitivnije odgovore nego u 2011. godini, jer je
planirano da ukupan broj zaposlenih 31.12.2012. godine bude neznatno manji nego na kraju
2011. godine (manji za 593 lica ili 0,79%) .
Tabela 11. Planirani broj zaposlenih lica na kraju 2012. godini prema obliku
vlasništva u preduzećima
Planirani broj lica koji će na dan 31.12.2012. godine biti zaposleno u
anketiranim poslodavcima
Državno
17.739
Privatno
49.147
Mješovito
7.017
Zadružno
0
Ukupno:
73.903
Takođe, pozitivnija su i očekivanja u pogledu mogućih otpuštanja radnika u 2012.
godini zbog smanjenja obima posla. Anketirani poslodavci su odgovorili da će do kraja
2012. godine da otpuste 639 lica zbog smanjenja obima poslovanja što je za 44,19% manje
nego u 2011. godini.
Tabela 12. Broj zaposlenih lica koji će napustiti preduzeća u 2012. godini prema obliku
vlasništva u preduzećima
Broj lica koji će u 2012. godini napustiti firmu / preduzeće zbog
smanjenja posla
Državno
169
Privatno
377
Mješovito
93
Zadružno
0
Ukupno:
639
Sarajevo, juni 2012. godine
19
Istraživanje tržišta rada u BiH u cilju utvrđivanja usklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada u 2012. godini
Iz tabela 11. i 12. u poglavlju primjećeno je planirano smanjivanje broja zaposlenih
radnika u 2012. godini, a potrebno je istaći da broj radnika koji će napustiti firmu znatno
manji od broja radnika iz 2011. godine. Zaključak je da se anketirani poslodavci u
odgovorima baziraju na razvoj i planiraju širenje svog poslovanja u 2012. godini, a samim
time i povećavanje broja zaposlenih
Tabela 13. Planirani broj zaposlenih lica koji će se zaposliti u 2012. godini prema obliku
vlasništva u preduzećima
Planirani broj novih lica koji će biti zaposleni 2012. godine
Državno
136
Privatno
381
Mješovito
22
Zadružno
0
Ukupno:
539
Ukupno je planirano zapošljavanje u 204 kompanije koje su ponudile ovaj odgovor
539 novih lica. Prema zanimanjima koja su zastupljena najviše će biti zaposleno:
diplomiranih ekonomista komercijalnog smijera, diplomiranih inženjera mašinstva i
diplomiranih inženjera građevine. Od stručnih zanimanja trećeg i/ili petog stepena najviše je
traženo: šivača, krojača, tesara, varioca sa atestom za varenje argonom i keramičara.
PLANIRANO ZAPOŠLJAVANJE NOVI RADNIKA KOD
ANKETIRANIH POSLODAVACA U 2012. GODINI PREMA
ZANIMANJIMA
Tehnolog
tekstilstva,2,75%
Poslovi zavarivanja –
zavarivanje argonom ;
Dipl. ing. mašinstva;
4,65%
9,80%
Dipl. ekonomistakomercijalni smjer;
14,50%
VKV/KV zidar,; 9,25%
Krojač, 6,85%
VKV/KV tesar; 4,85%
Diplomirani
inženjeri
elektrotehnike
7,95%
Diplomirani inženjer
građevine
8,50%
Šivač
6,85%
VKV/KV keramičar;
3,75%
VKV/KV fasader; 2,15%
Dipl. ekonomistabankarski smjer; 6,45%
VKV/KV stolar
3,25%
Menadžer/direktor;
8,45%
Sarajevo, juni 2012. godine
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
Na ovom uzorku se potvrdilo da poslodavci i dalje veliku tražnju imaju za radnicima
sa visokom stručnom spremom, da su najtraženija proizvodna zanimanja trećeg stepena u
građevinskoj, metalskoj i tekstilnoj struci (tu postoji tradicija razvoja ovih privrednih grana
u BiH) i da su iznenađujuće traženi kadrovi sa menadžerskim sposobnostima radi
rukovođenja kompanijama ili njihovim posebnim dijelovima.
4.1.4. NAČIN PRONALAŽENJA NOVIH RADNIKA NA TRŽIŠTU RADA
Kod ovog pitanja od 336 firmi koje su odgovorile na anketu njih 23 (8,63%) nije
uopšte odgovorilo na ova pitanja. 61,01% je odgovorilo da nije imalo problema da pronađe
radnu snagu, a njih 30,36% je odgovorilo da jesu. Najviše problema su imala preduzeća u
privatnom vlasništvu (preko 60%), koja su i najveći nosioci otvaranja novih radnih mjesta.
PROBLEMI KOD NALAŽENJA
RADNE SNAGE KOD ANKETIRANIH
POSLODAVACA
Bez odgovora
8,63%
Sa problemom
30,36%
Bez problema
61,01%;
Kompanije koje su navele da su imale problema kod nalaženja odgovarajuće radne
snage, najviše su se žalile na pronalaženje radne snage sa KV/VKV stepenom stručne spreme
sa odgovarajućim radnim iskustvom i specifičnim znanjima i lica sa menadžerskim
sposobnostima za upravljanje firmama na raznim nivoima upravljanja.
Sarajevo, juni 2012. godine
21
Istraživanje tržišta rada u BiH u cilju utvrđivanja usklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada u 2012. godini
Tabela 14. Spisak zanimanja koja su “deficitarna” na tržištu rada prema anketiranim
poslodavcima
Naziv zanimanja
Razlog nedostatka
Varioci za zavarivanje argonom
Nedostatak varioca sa certifikatom
Dipl. ing. mašinstva
Nedostatak na lokalnom tržištu radne snage; Nezadovoljstvo
sa ponuđenom platom
Kontrolor u proizvodnji
Nedostatak radnika sa iskustvom
VKV i KV zidari
VKV i KV tesari
VKV i KV keramičari
VKV i KV fasaderi
Dobar i odgovoran menadžer direktor
Komercijalista
Šivač
Nedostatak radnika sa iskustvom
Nedostatak radnika sa iskustvom
Nedostatak radnika sa iskustvom
Nedostatak radnika sa iskustvom
Diplomirani inženjeri građevine
Diplomirani inženjeri elektrotehnike
Kovač
Strojokovač
Brusač
VKV/KV livci
Rukovaoc motornom pilom
Rukovaoc šumskim traktorom
Tekstilni konstruktori,
Tehnolog tekstilstva,
Modni dizajner
Nedostatak VSS sa odgovarajućim iskustvom
Nedostatak VSS/VŠS sa odgovarajućim iskustvom
Nedostatak radnika sa iskustvom; slaba zainteresovanost
nezaposlenih
Nedostatak na lokalnom tržištu radne snage
Nedostatak na lokalnom tržištu radne snage
Nedostatak radnika sa iskustvom; nepostojanje obrazovane
radne snage
Nedostatak radnika sa iskustvom; nepostojanje obrazovane
radne snage
Nedostatak radne snage sa iskustvom
Nedostatak mlađe radne snage sa iskustvom
Nedostatak mlađe radne snage sa iskustvom; Nepostojanje
lica sa obrazovanjem za ovo zanimanje
Nedostatak radne snage sa iskustvom, Nezainteresovanost
nezaposlenih lica.
Nezainteresovanost nezaposlenih lica zbog ponuđene zarade
Nezainteresovanost nezaposlenih lica zbog ponuđene zarade
Nedostatak radnika sa iskustvom
Najviše anketiranih poslodavaca je kao razlog navelo da je odgovarajuće radno
iskustvo prepreka kod zapošljavanja na novo radno mjesto (44%). Slijedi nezainteresovanost
zaposlenih sa traženim zanimanjima iz različitih razloga, a zatim je još jedan razlog
nedovoljna visina ponuđene plate (12%). Na nepostojanje specifičnih znanja i vještina kod
radnika žali se 9% anketiranih poslodavaca i druge razloge navodi 19%.
Sarajevo, juni 2012. godine
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
RAZLOZI NEZADOVOLJENJA POTREBA ZA RADNOM
SNAGOM KOD ANKETIRANIH POSLODAVACA
Ostali razlozi
19%
Radno iskustvo
44%
Nezainteresovanost
nezaposlenih zbog
visine plate
12%
Nezainteresovanost
nezaposlenih
16%
Dodatna znanja
9%
4.1.5. PREGLED NAČINA PRONALAŽENJA NOVIH RADNIKA
Kod ovog pitanja anketirani poslodavci su imali mogućnost da odgovore na koji
način najčešće pronalaze potrebnu novu radnu snagu. Sa stanovišta javnih službi za
zapošljavanje, ovo pitanje je zanimljivo radi ocijene o njihovoj ulozi na tržištu rada i
mogućnosti daljeg poboljšanja saradnje sa poslodavcima.
NAČIN PRONALAŽENJA NOVIH RADNIKA KOD
ANKETIRANIH POSLODAVACA
ostali načini; 0,19%
putem javnog
oglasa u medijima;
18,18%
nije odgovorilo;
8,63%
putem lične i
neposredne
komunikacije;
45,92%
putem JSZZ; 27,08%
Sarajevo, juni 2012. godine
23
Istraživanje tržišta rada u BiH u cilju utvrđivanja usklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada u 2012. godini
Najviše poslodavaca novu radnu snagu nalazi putem lične i neposredne
komunikacije (njih 152 ili 45,92%), zatim putem posredovanja javnih službi za
zapošljavanje (27,08%), onda putem javnog oglasa u nekim od medija (18,18%) i na ostale
načine 0,19%. Kod ovog pitanja od 336 firmi koje su odgovorile na anketu njih 23 (8,63%)
nije uopšte odgovorilo na ova pitanja.
Ovo nas upućuje na zaključke da poslodavci ipak preferišu neposredni pristup kod
pronalaženja nove radne snage, istovremeno imajući u vidu činjenicu da za većinu
zanimanja na tržištu rada u BiH postoji suficit radne snage koja je dostupna u svakom
momentu.
4.1.6. NEDOSTAJUĆA POSEBNA ZNANJA I VJEŠTINE I POTREBE ZA
OBUKAMA ZAPOSLENIH
Na pitanja o traženim dodatnim znanjima i vještinama, najviše poslodavaca
preferira poznavanje specifičnih vještina vezano za pojedino radno mjesto (preko 62%),
zatim poznavanje rada na računaru (opšte i specijalističko vezano za pojedine programske
pakete) (24%), poznavanje stranih jezika (9%) te da imaju vozačku dozvolu (5%.).
Tabela 15. Spisak potrebnih dodatnih znanja i vještina kod radnika prema anketiranim
poslodavcima
Potrebna dodatna znanja i vještine
Poznavanje opreme,
Projektovanje izrada tehničke dokumentacije,
Dobro poznavanje procesa prerade drveta,
Dobro poznavanje poslova i operacija u građevinarstvu,
Vozačka dozvola,
3D prezentacija proizvoda,
Rad na računalu,
Poznavanje tržišta,
Poznavanje prodajnih vještina,
Opšte managerske vještine,
Engleski jezik,
Posjedovanje licence certificirani računovođa,
Rad na softverima - auto cad, google skech up, corel draw X5
Anketirani poslodavci najviše su zainteresovani za dodatne obuke za određene
poslove u okviru radnog mjesta (43,97%) i za dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju radnika u
okviru veriifkovane institucije (29,64%). Uglavnom se može zaključiti da su svi poslodavci
zainteresovani za dodatna osposobljavanja radnika i u tom smislu postoji potreba za
intervencijama javnih službi za zapošljavanje za provođenje programa aktivne poltike
zapošljavanja koji se tiču obuka, prekvalifikacija i dokvalifikacija.
Sarajevo, juni 2012. godine
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
Tabela 16. Potrebe za dodatnim osposobljavanjem radnika prema anketiranim
poslodavcima
Vrsta potrebe za dodatnim osposobljavanjem zaposlenika
Broj firmi
Sticanje posebnih vještina u verifikovanoj ustanovi
81
Obuka za određene poslove u okviru radnog mjesta
135
Dokvalifikacija i prekvalifikacija u okviru verifikovane institucije
91
Ostalo
0
Ukupno:
307
4.1.7. ČINJENICE
Anketa poslodavaca je kao dio Istraživanja tržišta rada BiH u 2012. godini
obuhvatila 336 poslodavaca, odnosno 25,38% određenog uzorka. Ovaj stepen
realizacije uzorka je uzrokovan time što se anketa realizovala putem daljinske
komunikacije (elektronski, pošta i faks).
Prema obliku vlasništva najviše je poslovnih subjekata u privatnom vlasništvu
(79,08%), dok je u državnom vlasništvu 17,26% a mješovitih je najmanje (3,66%).
Poslodavci obuhvaćeni ovim istraživanjem su naveli da zapošljavaju ukupno
74.496 radnika, što je 10,84% od ukupnog broja zaposlenih u aprilu 2012. godine u
Bosni i Hercegovini (689.985).
Od uzorka poslodavca koji su popunili anketu njih 96 ili 31,27% su u 2011. godini
zaposlili nove radnike. Ukupno je u 2011. godini u uzorku poslodavaca zaposleno
358 novih radnika i to najviše kod privatnih poslodavaca (286 ili 79,88%), dok je
kod preduzeća u mješovitom vlasništvu 49 lica ili 13,69%, a u državnom 23 ili
6,43%. Privredni subjekti u privatnom vlasništvu su nosioci novog zapošljavanja.
Na ovom uzorku se potvrdilo da poslodavci i dalje veliku tražnju imaju za
radnicima sa visokom stručnom spremom, da su najtraženija proizvodna
zanimanja trećeg stepena u građevinskoj, metalskoj i tekstilnoj struci, a posebna
specifičnost su traženi kadrovi sa menadžerskim sposobnostima radi rukovođenja
kompanijama ili njihovim posebnim dijelovima.
Od ukupnog broja anketiranih poslodavaca 61,01% je odgovorilo da nije imalo
problema da pronađe radnu snagu, a njih 30,36% je odgovorilo da jesu. Najviše
Sarajevo, juni 2012. godine
25
Istraživanje tržišta rada u BiH u cilju utvrđivanja usklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada u 2012. godini
problema su imala preduzeća u privatnom vlasništvu (preko 60%), koja su i
najveći nosioci otvaranja novih radnih mjesta.
Kompanije koje su navele da su imale problema kod nalaženja odgovarajuće
radne snage, najviše su se žalile na pronalaženje radne snage sa odgovarajućim
radnim iskustvom i specifičnim znanjima i lica sa menadžerskim sposobnostima za
upravljanje firmama na raznim nivoima upravljanja.
Najviše poslodavaca novu radnu snagu nalazi putem lične i neposredne
komunikacije (njih 152 ili 45,92%), zatim putem posredovanja javnih službi za
zapošljavanje (27,08%), onda putem javnog oglasa u nekim od medija (18,18%) i
na ostale načine 0,19%.
Anketirani poslodavci najviše su zainteresovani za dodatne obuke za određene
poslove u okviru radnog mjesta (43,97%) i za dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju
radnika u okviru veriifkovane institucije (29,64%).
5. ANKETIRANJE SREDNJIH ŠKOLA
Za realizaciju anketiranja srednjih škola korišten je Upitnik koji je pripremila radna
grupa Odsjeka za domaće tržište rada u Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.
Osnovni cilj ispitivanja srednjoškolskog obrazovanja u BiH putem ovakvog upitnika je
sticanje saznanja o obrazovnim smjerovima i zanimanjima koje proizvodi srednjoškolski
obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini.
Ova anketa provedena je na način da se Upitnik slao putem e-maila na adrese
srednjih škola u BiH. Ovom anketom je bilo obuhvaćeno 397 srednjih škola koji su na svoje
e-mailove dobili „Upitnik o srednjim školama“ koji su trebali popuniti i dostaviti u
predviđenom roku od 30 dana, a koji im je bio predočen u istom e-mail-u. Od utvrđenog
uzorka (397 srednjih škola) odgovorio je 106 ili 26,71%. Postotak odgovora na anketu se
može podvesti pod relativno nezadovoljavajući, s obzirom da je tek četvrtina škola
odgovorila na pitanja.
Rezultati anketiranja trebalo bi da posluže za prilagođavanje obrazovnih smjerova i
zanimanja u srednjim školama sa potrebama tržišta rada.
5.1.
REZULTATI ANKETIRANJA SREDNJIH ŠKOLA
Od 397 poslanih e-mailova u vezi upitnika za srednje škole odgovor je poslalo 106
škola sto je 26,71%. Od toga su 104 škole javne ustanove i imaju budžetsko finansiranje, a 2
škole su privatnog karaktera. Isto tako, od106 srednjih škola, 59 su srednjoškolski centri
(obrazuju za dvije ili više grupa zanimanja), a 47 su srednje škole za zanimanja iz jedne
struke.
Sarajevo, juni 2012. godine
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
UZORAK ANKETIRANIH SREDNJIH ŠKOLA PREMA
OBLIKU VLASNIŠTVA
Privatne škole
2%
Javne škole
98%
5.1.1. PRIKAZ STRUKTURE SREDNJIH ŠKOLA PREMA SMJEROVIMA
OBRAZOVANJA I ZANIMANJIMA
Od 106 srednjih škola koji su poslali odgovore, njih 37 ili 34,91% obrazuju za
profile gimnazije opšteg smjera, a 69 škola ili 65,09% obrazuju za neki vid stručnog
zanimanja. U ukupnom uzorku nalazi se 59 školskih centara koji obrazuju za dvije ili više
obrazovne struke (55,66%) i 47 srednjih škola gimnazija opšteg smjera ili srednjih stručnih
škola (44,34%). Od ukupnog broja škola koje su odgovorile na upitnik, 74 ili 69,81% su iz
Federacije BiH, 31 škola ili 29,25% je iz Republike Srpske, a 1 škola ili 0,94% je iz Brčko
distrikta BiH. Prema strukturi vlasništva, 104 škole su javne ustanove, a dvije srednje škole
su privatne.
STRUKTURA SREDNJIH ŠKOLA PREMA
OBLICIMA ZANIMANJA
Gimnazije
opšteg smijera
34,91%
Srednje stručne
škole
65,09%
Sarajevo, juni 2012. godine
27
Istraživanje tržišta rada u BiH u cilju utvrđivanja usklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada u 2012. godini
Od 106 srednjih škola najviše obrazovnih profila nose: gimnazija, ekonomija, pravo i
trgovina, mašinstvo i obrada metala, ugostiteljstvo i turizma te građevinsko-geodetska škola.
Ukupno je u svih 106 srednjih škola trenutno u svim profilima se obrazuje 28.729 đaka, dok
je u pet najbrojnijih profila skoro dvije trećine đaka (63,54%, odnosno 18.255 đaka).
Zanimljivo je da je obrazovni profil gimnazija ubjedljivo najbrojniji sa 7.975 đaka ili
27,76%. To znači da u startu imamo četvrtinu đaka koja se obrazuje u srednjim školama
samo za nastavak budućeg školovanja.
Tabela 17. Pregled najbrojnijih obrazovnih struka u anketiranim srednjim školama u BiH
Naziv obrazovne struke
Broj učenika
Gimnazija
7.975
Ekonomija, pravo i trgovina
3.924
Mašinska
2.951
Ugostiteljstvo i turizam
1.876
Građevinsko-geodetska
1.529
Zdravstvo
874
Saobraćaj
722
Elektrotehnička
688
Ostale struke
Ukupno
8.190
28.729
Što se tiče najbrojnijih zanimanja, sem gimnazije – opšti smjer gdje je 7.975 učenika,
najbrojnija su slijedeća zanimanja: ekonomski tehničar, mašinski tehničar, konobar, trgovac
- prodavač, tehničar elektroenergetike, ugostiteljski tehničar, automehaničar i kuvar. Na ova
zanimanja otpada 7.033 đaka ili 24,48% od ukupnog broja đaka. Ali, ako uzmemo u obzir i
gimnazijalce – opšti smjer (7.975), dobijamo da ovaj udio iznosi 15.008, odnosno 52,24%.
Sarajevo, juni 2012. godine
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
Tabela 18. Pregled najbrojnijih zanimanja za koja se obrazuju đaci u anketiranim
srednjim školama u BiH
Naziv zanimanja
Broj učenika
Ekonomski tehničar
1.823
Mašinski tehničar
1.064
Konobar
967
Trgovac - prodavač
876
Tehničar elektroenergetike
719
Ugostiteljski tehničar
574
Automehaničar
522
Kuvar
488
Od svih zanimanja koja su prisutna u anketiranim srednjim školama, 8.214 ili
28,27% se školuje za zanimanja III stepena stručnosti, dok se 20.515 đaka ili 71,73%
obrazuje za zanimanja IV stepena stručnosti.
STEPEN OBRAZOVANJA U ANKETIRANIM
SREDNJIM ŠKOLAMA U BiH
III stepen
stručnosti;
28,27%
IV stepen
stručnosti;
71,73%
Sarajevo, juni 2012. godine
29
Istraživanje tržišta rada u BiH u cilju utvrđivanja usklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada u 2012. godini
5.1.2. PRIKAZ STRUKTURE SREDNJIH ŠKOLA PREMA PLANIRANOJ UPISNOJ
POLITICI
Od 106 srednjih škola koji su odgovorili na Upitnik, na pitanje o planiranim novim
smjerovima i zanimanjima, njih 33 srednjih škola ili 31,13% planira u školskoj 2012/2013.
da upisuje nove obrazovne profile i zanimanja.
Tabela 19. Pregled novih zanimanja koja su planirana u upisnim u anketiranim
srednjim školama u BiH
Zanimanja
Tehničar drumskog saobraćaja
Obućarski tehničar
Tehničar za mehatroniku
Proizvođač i monter Al i PVC prozora i vrata
Vozač motornih vozila
Plinski i vodoinstalater
Armirač-betonirac
Bravar
Moler suhe gradnje
Tehničar telekomunikacija
Kamenorezac
Mesari
Kuhar-tehnolog
Tehničar cestovnog prometa
Konobar-tehnolog
Elektromonter
Poslastičar-tehnolog
Mašinski tehničar za kompjutersko
upravljanje mašinama (CNC)
Trgovac
Web dizajner
Ekonomski tehničar
Elektrotehničar računarstva
Frizer-vlasuljar
Cvjećar - vrtlar
Keramičar, podopolagač
Kovač
Arhitektonski tehničar
Mehaničar šinskih vozila
Mašinski tehničar energetike
Autolakirer
Tehničar za mehatroniku vozila
Automehaničar
Instalater
Ekološki tehničar
Tapetar
Grafički tehničar
Stolar
Zavarivač
Krojač
Poljoprivredni tehničar
Ekonomski tehničar
Ekonomski tehničar-komercijalni smijer
Zidar-fasader-izolater
Elektrotehničar
Armirač-betonirac
Elektrotehničar energetike
Stolar
Poslovno-pravni tehničar
Mašinski tehničar energetike
Tehničar za vozila i vozna sredstva
Frizer-vlasuljar
Poslovni sekretar
Keramičar, podopolagač
Trgovački tehničar
Arhitektonski tehničar
Ekonomski tehničar-finansijski smijer
Ekonomski tehničar-carinski tehničar
Ekonomski tehničar-poslovno pravni
tehničar
Sarajevo, juni 2012. godine
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
Na pitanje o Planu upisa učenika za za period od 2013-2017. godina, od 106 srednjih
škola koje su poslale odgovore, njih 94 ili 88,68% planira istu upisnu politiku kao i prije, a
njih 12 ili 11,32% planiralo je otvaranje novih obrazovnih profila ili nova zanimanja.
PROMJENE U DUGOROČNOJ UPISNOJ POLITICI U
ANKETIRANIM SREDNJIM ŠKOLAMA U BiH
Nisu planirana
nova zanimanja;
11,32%
Planirana nova
zanimanja;
88,68%
5.1.3. ČINJENICE
Na poslani Upitnik je odgovorilo 106 srednjih škola ili 26,71% od ukupnog uzorka.
Postotak odgovora na anketu se može podvesti pod relativno nezadovoljavajući, s
obzirom da je tek četvrtina škola odgovorila na pitanja.
Od 106 srednjih škola najviše obrazovnih profila nose: gimnazija, ekonomija,
pravo i trgovina, mašinstvo i obrada metala, ugostiteljstvo i turizam i građevinskogeodetska škola.
Ukupno u svih 106 srednjih škola trenutno u svim profilima se obrazuje 28.729
đaka, dok je u pet najbrojnijih profila skoro dvije trećine đaka (63,54%, odnosno
18.255 đaka).
Upisna politika u srednje škole je uglavnom ista iz godine u godinu s obzirom na
nezainteresovanost srednjih škola da usklade upisnu politiku sa potražnjom na
tržištu rada.
Nezadovoljavajući broj srednjih škola je odgovorio na pitanje dugoročnog plana
upisne politike. Od toga 11,32% planiralo je otvaranje novih obrazovnih profila ili
nova zanimanja, što pokazuje da nije prisutan proces planiranja potreba budućih
kadrova na tržištu rada.
Sarajevo, juni 2012. godine
31
Istraživanje tržišta rada u BiH u cilju utvrđivanja usklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada u 2012. godini
6. ANKETIRANJE FAKULTETA
Za realizaciju anketiranja fakulteta korišten je Upitnik koji je pripremila radna grupa
Odsjeka za domaće tržište rada u Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.
Osnovni cilj ispitivanja visokoškolskih insitucija u BiH putem ovakvog upitnika je sticanje
saznanja o odsjecima i smjerovima za koje se obrazuju student na faklutetima u Bosni i
Hercegovini.
Ova anketa provedena je na način da se Upitnik slao putem e-maila na e-mail adrese
fakulteta u BiH. Ovom anketom je bilo obuhvaćeno 108 univerziteta i fakulteta koji su na
svoje e-mailove dobili „Upitnik“ koji su trebali popuniti i dostaviti u predviđenom roku od
30 dana, a koji im je bio predočen u istom e-mail-u. Od utvrđenog uzorka (108) odgovorilo
je 28 ili 25,92%. Postotak odgovora na anketu se može podvesti pod nezadovoljavajući.
Zato je analiza obuhvatila samo osnovne činjenice koje su se na anketiranom uzorku mogle
potvrditi.
6.1.
REZULTATI ANKETIRANJA FAKULTETA
Od 108 poslanih e-mailova u vezi upitnika za visokoškolske ustanove, odgovor je
poslalo 28, što je 25,92%. Od toga su njih 13 javne ustanove (46,43%) i imaju budžetsko
finansiranje, a 15 fakulteta (ili 53,57%) su privatnog karaktera. Samim tim dolazi u pitanje
relevantnost uzorka zbog neadekvatnog stepena realizacije. Od 28 fakulteta koji su poslali
odgovore 15 je društvenog smjera, 4 prirodnog smijera i 9 tehničkog smjera.
STRUKTURA VISOKOŠKOLSKIH
ANKETIRANIH INSTITUCIJA U BiH PREMA
NAČINU FINANSIRANJA
privatne
institucije
53,57%
Sarajevo, juni 2012. godine
javne
institucija
46,43%
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
6.1.1.
PRIKAZ
OBRAZOVANJA
STRUKTURE
FAKULTETA
PREMA
SMJEROVIMA
Od ukupno 8.102 studenta koji su trenutno na studijama na anketiranim
univerzitetima i fakultetima, ubjedljivo najviše ih studira u studijskoj grupi Ekonomija
(2.331), zatim Pravo 652, Saobraćaj 599 itd. Na osam najvećih studijskih odsjeka studira
5.183 studenata ili 63,85% od ukupnog broja studenata iz uzorka.
Tabela 20. Pregled najbrojnijih studijskih grupa na anketiranim fakultetima u BiH
Naziv
Broj studenata
Ekonomija
2.331
Pravo
652
Saobraćaj
599
Elektrotehnika
415
Uprava
335
Engleski jezik i književnost
309
Sport i fizička kultura
287
Građevinarstvo
245
Iz priloženog možemo vidjeti da u uzorku anketiranih fakulteta dominiraju studije na
društvenim smjerovima, koji su najatraktivniji. S druge strane, odranije je poznata činjenica
da među registrovanim nezaposlenim licima sa VSS ima najviše lica iz oblasti ekonomije i
prava, ali za njima postoji i najveća tražnja.
6.1.2.
PLANIRANA
INSTITUCIJAMA
UPISNA
POLITIKA
U
VISOKO-OBRAZOVNIM
Od 28 visokoškolskih institucija koji su odgovorili na upitnik na pitanje „Da li
planiraju otvaranje novih smijerova“ sa DA je odgovorilo 11 ili 39,29% a sa NE 17 ili
60,71%, s tim da je jedan privatni univerzitet odgovorio da planira da otvori 2 nova
fakulteta, a ne smjera, tako da svega 7 fakulteta planira da otvori nove smjerove.
Sarajevo, juni 2012. godine
33
Istraživanje tržišta rada u BiH u cilju utvrđivanja usklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada u 2012. godini
Tabela 21. Pregled planiranih novih studijskih grupa u školskoj 2012/2013 na anketiranim
fakultetima u BiH
Odsjek
Smjer
Ekonomija
Evropske integracije
Ekonomija
Kvantitativna ekonomska anliza
Ekonomija
Međunarodna ekonomija
Menadžment
Bankarstvo i osiguranje
Menadžment
Makroekonomski menadžment
Menadžment
Menadžment i informacione tehnologije
Visoka poslovna škola
Industrija bankarstva i osiguranja
Visoka poslovna škola
Preduzetništvo i ekonomika poslovanja
Visoka poslovna škola
Računovodstvo i revizija
Visoka poslovna škola
Razvoj poslovnih informacijskih sistema
Visoka poslovna škola
Turizam
Stomatološke sestre
Higijeničari
Saobraćajno inženjerstvo
Saobraćajno inženjerstvo
Poslovna informatika
Poslovna informatika
Diplomski studij prehrambeno inžinjerstvo
-Odsjek za arhitekturu
-Odsjek za genetiku i bioinženjering
-Odsjek za elektrotehniku
-Akušerstvo
-Okupaciona terapija
-Nutricionistika
-Fakultet stranih jezika
Njemački jezik i književnost
Fakultet stranih jezika
Engleski jezik i primjenjene studije
Geodezija
II ciklus
Zanimljivo je primjetiti da je čak 11 novih smjerova u oblasti ekonomije i
menandžmenta, što pokazuje da se fakulteti vode prvenstveno zainteresovanošću budućih
studenata za upis na podjedine studije.
Pitanje o Okvirnom planu upisa učenika za period od 2013.-2017.godine je pokazao
da od 28 fakulteta 3 ili 10,71% su odgovorila da planiraju nove smjerove, a 25 ili 89,29%
ostalih su odgovorili da su planirali upis istih smjerova kao do sada.
6.1.3. ČINJENICE
Od utvrđenog uzorka (108) odgovorilo je 28 ili 25,92%, tako da se postotak
odgovora na anketu ne može podvesti pod zadovoljavajući.
Sarajevo, juni 2012. godine
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
Od ukupno 8.102 studenta koji su trenutno na studijama na anketiranim
univerzitetima i fakultetima, ubjedljivo najviše ih studira u studijskoj grupi
Ekonomija (2.331), zatim Pravo (652) i Saobraćaj (599).
Od 28 visokoškolskih institucija koji su odgovorili na upitnik na pitanje „Da li
planiraju otvaranje novih smijerova“ sa DA je odgovorilo 11 ili 39,29% a sa NE 17
ili 60,71%,
Upisna politika na fakultetima je uglavnom ista iz godine u godinu s obzirom na
zainteresovanost fakulteta da usklade upisnu politiku sa potražnjom na tržištu
rada.
Pitanje o Okvirnom planu upisa učenika za period od 2013.-2017.godine je
pokazao da od 28 fakulteta 3 ili 10,71% su odgovorila da planiraju nove smjerove,
a 25 ili 89,29% ostalih su odgovorili da su planirali upis istih smjerova kao do
sada.
Nezadovoljavajuči broj fakulteta je odgovorio na pitanje dugoročnog plana upisne
politike, što pokazuje da upisna politika slabo reaguje na potrebe tržišta rada.
7. ZAKLJUČNA ZAPAŽANJA
Istraživanje tržišta rada BiH u 2012. godini obuhvatilo 336 poslodavaca, odnosno
25,38% određenog uzorka, 106 srednjih škola ili 26,71% od ukupnog uzorka i 28
univerziteta i fakulteta ili 25,92% od uzorka, tako da se postotak realizacije
Istraživanja ne može podvesti pod zadovoljavajući.
Ovaj stepen realizacije uzorka je uzrokovan time što se anketa realizovala putem
daljinske komunikacije (elektronski, pošta i faks).
Na ovom uzorku se potvrdilo da poslodavci i dalje veliku tražnju imaju za
radnicima sa visokom stručnom spremom, da su najtraženija proizvodna
zanimanja trećeg stepena u građevinskoj, metalskoj i tekstilnoj struci, a posebna
specifičnost su traženi kadrovi sa menadžerskim sposobnostima radi rukovođenja
kompanijama ili njihovim posebnim dijelovima.
Od ukupnog broja anketiranih poslodavaca njih 61,01% je odgovorilo da nije
imalo problema da pronađe radnu snagu, a njih 30,36% je odgovorilo da jesu.
Najviše problema su imala preduzeća u privatnom vlasništvu (preko 60%), koja su
i najveći nosioci otvaranja novih radnih mjesta.
Sarajevo, juni 2012. godine
35
Istraživanje tržišta rada u BiH u cilju utvrđivanja usklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada u 2012. godini
Kompanije koje su navele da su imale problema kod nalaženja odgovarajuće
radne snage, najviše su se žalile na pronalaženje radne snage sa odgovarajućim
radnim iskustvom i specifičnim znanjima i lica sa menadžerskim sposobnostima za
upravljanje firmama na raznim nivoima upravljanja.
Anketirani poslodavci najviše su zainteresovani za dodatne obuke za određene
poslove u okviru radnog mjesta (43,97%) i za dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju
radnika u okviru veriifkovane institucije (29,64%).
Od 106 srednjih škola najviše obrazovnih profila nose: gimnazija; ekonomija,
pravo i trgovina, mašinstvo i obrada metala, ugostiteljstvo i turizam i građevinskogeodetska škola.
Trenutno se u svih 106 srednjih škola, u svim profilima, obrazuje 28.729 đaka, dok
je u pet najbrojnijih profila skoro dvije trećine đaka (63,54%, odnosno 18.255
đaka).
Upisna politika u srednje škole je uglavnom ista iz godine u godinu s obzirom na
nezainteresovanost srednjih škola da usklade upisnu politiku sa potražnjom na
tržištu rada.
Nezadovoljavajući broj srednjih škola je odgovorio na pitanje dugoročnog plana
upisne politike. Od toga 11,32% planiralo je otvaranje novih obrazovnih profila ili
nova zanimanja, što pokazuje da nije prisutan proces planiranja potreba budućih
kadrova u odnosu na dešavanja na tržištu rada.
Od ukupno 8.102 studenta koji su trenutno na studijama na anketiranim
univerzitetima i fakultetima, ubjedljivo najviše ih studira u studijskoj grupi
Ekonomija (2.331), zatim Pravo (652) i Saobraćaj (599).
Upisna politika na fakultetima je uglavnom ista iz godine u godinu bez obzira na
potržnju na tržištu rada.
Nezadovoljavajuči broj fakulteta je odgovorio na pitanje dugoročnog plana upisne
politike, što pokazuje da upisna politika slabo reaguje na potrebe tržišta rada.
8. GENERALNE PREPORUKE
1. Uskladiti upisne politike obrazovnih institucija sa potrebama na tržištu rada.
2. Unaprijediti saradnju obrazovnih institucija, javnih službi za zapošljavanje i
poslodavaca u kreiranju upisnih politka, naročito u srednjoškolskom obrazovanju.
3. Jačati funkcije profesionalnog i karijernog usmjeravanja u zavodima i službama
zapošljavanja u BiH.
Sarajevo, juni 2012. godine
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
4. Formirati modele lokalnog partnerstva na nivou opština na relaciji Lokalna vlast –
Poslodavci – Srednje škole – Službe za zapošljavanje radi realizacije bolje upisne
politike u obrazovnim institucijama.
Sarajevo, juni 2012. godine
37
Download

Istraživanje tržišta rada u BiH u cilju utvrđivanja usklađenosti