GORIONIK NA PELET
PELLETRON PG-30, 50, 100
UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I BEZBEDAN RAD
TERMIS mkm doo, Knja`evac, Srbija, 19350 Knja`evac, \ure Horvatovi}a 8
Tel. +381 19 730-262, e-mail: [email protected], web: www.termismkm.rs
1
[email protected]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Opis proizvoda (str.2)
Op{te uputstvo (str.2)
Tehni~ke karakteristike (str.3-4)
Pakovanje, sadr`aj isporuke i transport (str.4)
Monta`a gorionika i pu{tanje u rad (str.5-8)
Odr`avanje gorionika (str.8)
Funkcije displeja i tastera (str.8-10
Garancija (str.11)
Deklaracija o uskla|enosti sa Evropskim Standardom (str.12)
1.Opis proizvoda
Gorionik je predvi|en za sagorevanje drvenog peleta, sitnih ko{tica od vo}a (vi{nja, tre{nja...)
Rad gorionika je potpuno automatski, {to podrazumeva automatsko paljenje i ga{enje, kao i odr`avanje zadate
temperature vode i prostorija.
Na samom gorioniku se nalazi displej preko koga se pomu}u tastera pode{avaju svi
parametri za optimalan rad gorionika i o~itavaju trenutne i zadane vrednosti . Gorionik ima 5 stepena snage, automatski i
modularni re`im rada, kao i izbor vrste goriva (pelet/~vrsto).
Kontrola paljenja i kontrola plamena vrsi se foto}elijom. ^is}enje ostataka sagorevanja je veoma jednostavno i vr{i se
prema potrebi. Stepen iskori{}enja je 92,6% {to zna~i da se u gorioniku vr{i potpuno sagorevanje peleta.
Komplet sade`i: gorionik sa ugra|enom elektronikom, rezervoar za pelet i dozator. Gorionik sa pripadaju}om opremom
mo`e se ugraditi na bilo koji postoje}i kotao.
2. Op{te uputstvo
-
-
-
-
-
Pažljivo pročitajte sadr`aj ovog uputstva.
Nakon monta`e na kotao, usmeno objasniti korisniku na~in rada, kori{}enja i
odr`avanja gorionika i dati mu ovo uputstvo koje je sastavni i bitan deo proizvoda i
mora ostati ~uvano za buduće potrebe.
Instalaciju i održavanje mora vr{iti stručno kvalifkovano lice, prema važećim propisima
i uputama proizvođača. Nemojte sami vr{iti bilo kakve popravke na elektri~noj
instalaciji i zatv{i}enim delovima gorionika.
Nepravilno instaliranje ili nepravilno održavanja može dovesti do oštećenja gorionika
ili ozljeda. Proizvođač ne preuzima odgovornost za štete zbog grešaka u postavljanju
i nepravilnom kori{}enju gorionika.
Pre bilo kakvog čišćenja ili rada na održavanju, ugasiti gorionik glavnim prekida~em
( 0/I ) i isklu~iti glavni kabl za napajanje elektiri~nom strujom.
U slučaju kvara ili lošeg rada, isključiti uređaj, a ne pokušavajte popraviti ili sami
intervenisati. Kontaktirajte stručno osposobljeno lice. Popravke ili zamjenu proizvoda
sme vr{iti samo stručno osposobljeno lice pomoću originalnih rezervnih dijelova.
Nepridržavanje gore navedenih uputstava može uticati na sigurnost proizvoda.
Uređaj se sme koristiti samo za predviđenu namenu. Svaka druga uporaba smatra se
nepravilnom
Slike u ovom uputstvu su pojednostavljeni prikaz proizvoda i može doći do male
razlike u odnosu na isporučeni proizvod.
2
3. Tehni~ke karakteristike
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Plamena cav
Re{etka
Ku}i{te
Hauba
Ulivna cev
Spojna cev
Elektronika
Foto }elija
Elektri~ni greja~
Ventilator
^elo Haube
Glavni prekida~
Displej
Konektor motora
Konektor sig. termostata
Otvori za pri~vr{}ivanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Motor dozatora
Dozator
Bo~na stranica
Koso dno
Prednja stranica
Zadnja stranica
Pokretni poklopac
Fiksni poklopac
Zavrtanj M6
Navojna {ipka
Gorionik
Rezervoar za pelet sa dozatorom�
3
�����������
Model
Tip gorionika
Snaga gorionika
Potro{nja peleta
Gorivo
Dmenzije peleta
Napon napajanja
Maksimalna potro{nja struje
Normalna potro{nja struje
Dimenzije gorionika (mm)
Dimenzije rezervoara (mm)
Zapremuna rezervoara ( l )
Kapacitet rezervoara (kg)
Ukupna te`ina gorionika (kg)
PG-30
10,5-35kW
2,1-7
Drveni pelet 5 kWh/kg
6-x35
230V/50Hz
415W
60W
482x220x220
750x400x1232
220
135
43
Pelletron
PG50
15-50kW
3-10
Drveni pelet 5 kWh/kg
6-x35
230V/50Hz
415W
60W
482x220x220
750x400x1232
220
135
44
PG-100
50-70kW
10-14
Drveni pelet 5 kWh/kg
6x35
230V/50Hz
435W
80W
542x220x220
750x400x1232
220
135
48
Elektro {ema gorionika
4. Pakovanje, sadr`aj isporuke i transport
-
-
Gorionik i rezervoar se isporu~uju u kartonskim kutijama a dozator zamotan u strech foliju.
Uz gorionik se isporu~ue:
. Priklju~ni kablovi za napajanje, motor i sigurnosni termostat.
. Zavrtnji i {elne potrebni za monta`u.
. Rebrasto crevo za spajanje dozatora sa gorionikom.
. Sigurnosni termostat.
. Uputstvo ra monta`u i rukovanje.
. Garancija.
Uz gorionik se ne isporu~uje sobni termostat.
Proizvod je lomljiv i neptporan na vlagu, pa je potrbno voditi ra~una prilikom transporta i skladi{tenja da ne do{lo
do o{te}enja.
4
5. Monta`a gorionika i pu{tanje u rad
5.1
Monta`a gorionika
Montirati gorionik na donja vrata kotla na kojima je napreavljen otvor 150x150mm za ugradnju prema datoj slici i
pritegnuti sa ~etiri zavrtnja M6x30 (sl. 1)
Voditi ra~una da, kod prosecanja donjih vrata kotla, plamena glava gorionika bude najmanje 10mm iznad re{etke
kotla.
Slika 1
Va`no!!!
-Podloga (pod) na kojoj je montiran kotao i prostor ispod gorionika mora biti od nezapaljivog
materijala (beton, kerami~ke plo~ice ili nekog drugog sli~nog materijala otpornog na visoku
temperaturu).
-Elektri~na instalacija gorionika mora biti propisno uzemlena.
5.2
Monta`a termostata
-Sondu kotlovskog termostata (crni kabli sa sondom na kraju) ubaciti u cev sonde na kotlu koja se nalazi na
gornjem poklopcu kotla ispod gornje oplate kotla. Ako na kotlu nema cevi za sonde, sondu postaviti izme|u
gornjeg lima kotla I termoizolacije gornjeg dela kotla tako da sonda ima dobar kontakt sa telom kotla.
-Montirati igurnosni thermostat na bo~nu oplatu kotla, a njegovu sondu postaviti na isti na~in kao sondu
kotlovskog termostata.
5.3
Povezivanje sobnog termostata
-Skinuti kratkospojnik sa kleme za povezivanje sobnog termostata (oznaka “ST”) i povezati sobni thermostat prema
uputstvu proizvodja~a termostata.
Va`no!!!
-Na klemu za povezivanje sobnog termostata ne sme se dovesti nikakav napon iz sobnog termostata.
Ovo mo`e dovesti do uni{tenja elektronike gorionika!
5
Slika 2
5.4
Monta`a rezervoara za pelet (Slika 2)
-Sklopiti prednju i zadnju stranicu sa bo~nim stranicama (donjim i
srednjim zavrtnjima).
-Kroz tri otvora na bo~nim stranicama provu}i navojne {ipke i
pritegnuti navrtkama.
-Ubaciti koso dno rezervoara tako da legne na navojne {ipke.
-Staviti predni fiksni i zadnji pokretni poklopac i spojiti zavrtnima.
-Staviti ru~icu na pokretni poklopac.
-Ubaciti dozator u elipti~ni , levi ili desni, otvor na fiksnom poklopcu
tako da dozator bude bli`e kotlu (zavisno sa koje strane kotla se
montira rezervoar). Dozator pri~vrstiti sa dva zavrtnja M6x30.
-Montirati plasti~nu rebrastu cev na dozator i ulaznu cev gorionika
prema slici 2. Voditi ra~una da ugao cevi ne bue manji od 450 u
odnosu na horizontalu. Ovo je va`no da se pelet ne bi zaglavljivao u
cevi. Stegnuti cev obujmicama ({elnama) na obadva kraja.
Slika 3
5.5
Povezivanje gorionika
-Priklju~iti spojne kablove na konektore na haubi gorionika (slika
3):
.Napojni kabli na konektor glavnog prekida~a.
.Kabli dozatora na na konektor “motor”
.Kabli sigurnosnog termostata na konektor “sigurnosni termostat”
Va`no!!!
Voditi ra~una da se kablovi motora i sigurnosnog
termostata ne povezu obtatno! Ovo mo`e dovesti do
kratkog spoja i uni{tenje automatike, termostata ili sonde
kotlovskog termostata!
6
5.6 Punjenje dozatora peletom
-Napuniti rezervoar peletom.
-Staviti glavni prekida~ u polo`aj “I” i sa~ekati 30 sekundi . Ako ventilator gorionika radi i obadva displeja
pokazuju neke vrednosti, to zna~i da je gorionik u fazi paljenja. U tom slu~aju pritiskom donjeg levog tastera
(start/stop) u trajanju od 5 sekundi ugasiti gorionik. Faza ga{enja traje par minuta, sve dok se ventilator ne zaustavi
i samo gornji displej pokazuje cifre.
- Pristupiti punjenju dozatora peletom pritiskom i dr`anjem donjeg desnog tastera 5 sekundi, nakon ~ega }e
motor dozatora startovati. Kada pelet po~ne padati u gorionik sa~ekati jos 5-10 sekundi i zaustaviti motor
pritiskom bilo kojeg tastera. Ako dozator za verme od 300 sekundi nije napunjen ponoviti postupak. Ovo zavisi od
veli~ine peleta.
5.7 Startovanje gorionika
-Pre startovanja proveriti da li je uklju~en sobni termostat.
-Pritisnuti donji levi taster (start/stop) u trajanu od 5 sekundi i gorionik ce startovati
pokretanjem ventilatora i
elektri~nog greja~a za paljenje peleta.
-Gorionik ima nekoliko faza od startovanja do prelaska u normalan rad i to:
1. Produvavanje i provera stanja 10sec.
2. Predgrevanje 120sec.
3. Inicijalno punjenje 55sec.
4. Varijabilni period 240sec. za koje bi pelet trebalo da se upali.
5. Stabilizacioni period 240sec. kada se vr{i razgorevanje inicijalne doze nakon ~ega gorionik prelazi u
normalan rad.
6. Normalan rad.
Sada mo`ete podesiti `eljenu temperaturu vode u kotlu (30-800C) i `eljeni re`im rada (snagu gorionika) 1, 2, 3, 4,
5 ili “A” (automatski rad).
Ako ste izabrali snagu 1, 2, 3, 4 ili 5 gorionik }e na toj snazi raditi sve dok ne postigne zadatu temperaturu vode
(na primer 600C). Izmedju 60 i 610C gorionik }e raditi na {tednom re`imu. Ako temperatura predje 610C gorionik
ide u ga{enje. Ako temperatura padne ispod 60 0C gorionik se vra}a u normalan rad na pode{enoj snazi. Ako ste
izabrali automatski rezim “A” gorionik }e, kada se temperatura priblizi 50C ispod zadate, za svaki stepen rasta
temperature smanivati snagu redosledom 4, 3, 2, 1 odnosno i}i }e u modularni rad. Snaga gorionika ]e se
pove}avati i smanjivati u zavisnosti od temperature vode. Kada pre|e zadatu temperaturu radi}e na {tednom
re`imu kao kod izbora fiksne snage (1, 2, 3, 4 ili 5).
5.8 Ga{enje gorionika
Ga{enje gorionika se vr{i preko sobnog termostata ili pritiskom tastera stsrt/stop u trajanju od 5 sekundi. Kada se
gorionik iskju~i preko sobnog termostata ide u fazu ~ekanja komande sobnog termostata. Kada se islju~i preko
tastera stsrt/stop ide u ga{enje. Ponovno paljenje se vr{i pomo}u tastera stsrt/stop. Gorionik se automatski gasi
komandom sobnog i kotlovskog termostata nakon postignute zadate temperature i ide u fazu ~ekanja dok ne
dobije komandu bilo kog od ova dva termostata.
5.9 Gre~ke u toku rada gorionika
U slu~aju neuspelog paljenja, ili ga{enja u toku rada, pojavljuje se gre{ka Er12 ili Er03. Resetovanje gre{ke vr{i se
du`im pritiskom donjeg levog tastera stsrt/stop. Gre{ka se mo`e resetovati samo u fazi kada ventilator gorionika ne
radi, t. j. kada je gorionik uga{en (prikazuju se cifre samo na gornjem displeju). Posle resetovanja gre{ke gorionik
se normalno pali dugim pritiskom donjeg levog tastera stsrt/stop. Obavezno pre paljenja o~istiti re{etku gorionika
ukoliko na njoj ima peleta ili pepela. ^i{}enje vr{iti bez vadjenja re{etke da nebi pelet upao u zadnju komoru
gorionika, sto mo`e dovesti do paljenja peleta i o{te}enja elektro instalacije i vitalnih delova. Kada je pelet
izva|en, mo`e se skinuti re{etka i o~istiti ostatak ispod re{etke i iz zadnje komore. Ako u zadnjoj komori ima peleta
najbolje je usisati ga usisiva~em. Ako je uzrok gasenja nestanak peleta (vidi se otvor za ulaz peleta na dnu cevi
dozatora), prvo napuniti rezervoar, a zatim i dozator gore opisanim postupkom.
6. Odr`avanje gorionika
Odr`avanje gorionika sastoji se u ~i{}enu plamene cevi i re{etke od pepela. Preporu~uje
se ~i{}enje svakog dana kako bi gorionik normalno funkcionisao. Naslage pepela u plamenoj cevi mogu
uzrokovati te{ko paljenje i zastoje u roku rada. ^i{}enje se mo`e vr{iti i na par dana, zavisno od kvaliteta peleta.
Jednom ili dva puta u toku sezone preporu~uje se ~i{}enje dna rezervoara gde se mo`e nagomilati usitnjena
piljevina od peleta.
Prilikom svakog ~i{}enja proveriti ispravnost plasti~nog rebrastog creva i njegovih spojeva sa gorionikom i
dozatorom.
O{te}eno crevo mo`e uzrokovati povratak visoke temperature iz gorionika i dovesti do o{te}enja.
7
7. Funkcije displeja i tastera
2 Kontrolna tabla: Kori{}enje i funkcije
2.1
LED dioda
Led
Svetli
Trep}e
L1
Faza stabilizacije
Startna faza paljenja
L3
Gorionik uga{en
Faza ga{enja
L4
Gorionik u radnoj fazi
Modularna/ pripravna faza
L5
Motor dozatora radi
L6
Greja~ upaljen
L7
Sobni termostat isklju~en. Ako ne svetli sobni termostat je uklju~en.
L8
Pumpa upaljena
Pumpa isklu~ena od spoljneg termostata
2.2
DISPLEJ
.
Displej
D1
Svetli
Stepen snage
Trep}e
D2
Zadata temperatura u kotlu
Pri promeni snage
D3
Trenutna temperatura vode u kotlu
Pri promeni temperature vode u kotlu
D4
Izbor goriva
2.3
Taster
P1
Tasteri
Kratak pritisak
Prikazuje druge podatke (vrednost foto}elije,
napon ventilatora, izlaz iz menija).
Dugi pritisak
Izbor goriva I/II (pellet/~vrsto gorivo)
P2
Pode{avanje funkcija u meniju
Start/stop gorionika
P3
-Pode{avanje termostata kotla
-Uve}anje vrednosti ( + )
-{etnja kroz meni
P4
-Izbor stepena snage gorionika
-Umanjenje vrednosti ( - )
-{etnja kroz meni
(1; 2; 3; 4; 5; A)
(1; 2; 3; 4; 5; A)
I/II (pellet/cvrsto gorivo)
Korekcija punjenja peleta -7 do +7, 0 (nula)
normalno
Jedan korak (+/-1=+/-3%). Primer: vrednost +3
doza pove}ana za 9%
Ru~no punjenje dozarora (kada je gorionik
uga{en tasterom P2).
Rucno punjenje vr{i se kada nema peleta u
rezervoaru.
8
2.4
Alarmi (gre{ke u radu)
OPIS
Displej
Sigurnosni thermostat izbacio usled visoke temperature. Signalizira zvu~nim signalom Blok
Alt
Er01
Alt
Sigurnosni
presostat izbacio usled visokog pritiska. Signalizira zvu~nim signalom
Blok
Alt
Er02
Blok
Alt
Gašenje u slu~aju ga{enja plamena
Blok
Alt
Er03
Blok Alt u slu~aju prekora~enja dozvoljene temperature vode u kotlu
Gašenje
Blok
Alt
Er04
Blok Alt enkodera: Nema signala enkodera (u slucaju P25=1 ili 2)
Gre{ka
Blok
Alt
Er07
Blok Alt enkodera: Regulacija ventilatora zatajila (u slucaju P25=1 ili 2)
Gre{ka
Blok
Alt
Er08
Blok Alt paljenje
Neuspelo
Blok
Alt
Er12
Blok Alt kontrolnih sondi prilikom faze kontrole. Neispravna ili nepovezana sonda.
Gre{ka
SOnd
Blok Alt
Rest
blockade vr{i se dugim pritiskom na taster P2 nakon utvrdjivanja i odklanjanja uzroka greske.
Reset je mogu} samo kada ventilator prestane da radi (stend baj faza)
3
KORISNI^KI MENI
(1)
3.1
Izbor goriva I/II ( pellet/~vrsto gorivo )
Pri dugom pritisku taster P1 menja se vrsta goriva
I/II (pellet/~vrsto gorivo)
Funkcija je aktivna samo kada je gorionik uga{en
Displej D4 pokazuje vrstu goriva I ili II
I = lo`enje na pelet: U funkciji su dozator i ventilator
II = Lo`enje na drva: U funkciji samo ventilator
3.2
PALJENJE / GA[ENJE
Paljenje i ga{enje se vr{i dugim pritiskom na taster P2.
Paljenje se signalizuje prvo treptanjem a zatim svetlenjem led diode
L1.
Radna faza se signalizira svetlenjem led diode L4.
Modularna faza se signalizira treptanjem led diode L4.
Ga{enje se signalizira treptanjem led diode L3.
Zavr{etak ga{enja (faza OFF) se signalizira svetlenjem led diode L3.
3.3 PODE[AVANJE STEPENA SNAGE
Pritisnite tester P4: displej D1 trep}e.
Pritiskom na tastere P4 i P3 pove}ava se ili smanjuje stepen
snage gorionika.
Na promer: 1-2-3-4-5-A (A=automatska promena snage)
Posle 5 sec. nova vrednost se memori{e I displej svetli
normalno pokazuju}i zadati stepen snage.
3.4
PODE[AVANJE RADNE TEMPERATURE
Pritiskom na taster P3 trep}e displej D2.
Tasterima P4 i P3 pove}ava se ili smanjuje zadata temperature u
kotlu. Posle 5 sec. nova vrednost je memorisana i displej svetli
normalno.
9
3.5
RU^NO PUNJENJE DOZATORA I GORIONIKA PELETOM
Dugi pritisak na taster P4 aktivira motor dozatora za ru~no punjenje
gorionika peletom.
aktiviranjem dozatora (sve vreme motor dozatora radi). Donji
displej pokazuje aktuelnu funkciju LOAd. Gornji displej
pokazuje vreme doziranja. Zaustavljanje doziranja vr{i se
pritiskom na bilo koji taster. Doziranje prestaje automatski
polke 300 sekundi.
Ru~no punjenje se vr{i u slu~aju nestanka peketa u rezervoaru. Ovo
je
mogu}e samo kada je gorionik ugasen tasterom "OFF".
3.6 KOREKCIJA DOZIRANJA PELETA
Aktivira se dugim pritiskom na taster P3.
Donji displej pokazuje PELL. Gornji displej pokazuje vrednost.
Tasterima P3/P4 menja se vrednost na gornjem displeju.
Vrednost je u opsegu -7 do 7. Zadan vrednost je “ 0 “
Posle 3 sekunde vrednost se memori{e i displej normalno svetli.
Jedan korak + ili - dodaje ili oduzima 3% doze peleta.
Primer:
vrednost +2 = +2%
3.7
DISPLEJ
Pritiskom na taster P1orikazuju se vrednosti:
Ph= Vrednost foto}elije
UF=Brzina ventilatora (Volt)
bu 0.0=Broj proizvoda
Napomena:
Za ulazak u meni za podesavanje servisnih parametara pritisnuti istovremeno donji levi
I donji desni taster I drzati ih dok se na gornjem displeju ne pojave 4 crtice. Donim
levim tasterom, sa sest pritisaka se se pojavljuje na gornjem displeju TP 01. Desnim
tasterima + i – bira se meni TP 01, TP 02, TP 04, TP 05 i TP 08. Ulazak u zeljeni meni
vrsi se pritiskom na donji levi taster. Istim tasterom potvrdjuje se izmenjeni parameter.
Posle ulaska u zeljeni meni biras e parameter koji treba podesiti donim levim tasterom.
Izmena vrednosti vrsi se sa dva leva taster + i - , a potvrdjuje se donjim levim
tasterom. Za povratak u prethodne menije koristi se gornji levi taster.
Ova podesavanja radi serviser ili korisnik uz podrsku servisera.
Ne sme se vr{iti izmena parametara bez konsultovanja sa serviserom.
Izmena fabri~ki pode{enih parametara mo`e poremetiti rad gorionika
usled ~ega mo`e do}i do ozbiljnih kvarova.
TERMIS mkm doo, Knja`evac, Srbija, 19350 Knja`evac, \ure Horvatovi}a 8
Tel. +381 19 730-262, e-mail: [email protected], web: www.termismkm.rs
10
TERMIS mkm doo, Knjaževac
19350 Knjaževac, Đure Horvatovića 8
Te./fax: +381 19 730-262
e-mail: [email protected]
web: www.termismkm.rs
_________________________________________________________
GARANCIJA
Garanciski period: 2 (dve) godine za gorionik osim za elektro upalja~ za
koji je garancijski period 6 ({est meseci).
Garanciski period: 5 (pet) godina za kotao.
Servisiranje u garantnom roku
Besplatan servis obavlja se za vreme garantnog perioda. Servisiranje van
garancije vr{i se:
1. Nakon isteka garantnog perioda
2. U slu~aju nepravilnog rukovanja ili eksploatacije
i eventualnih oste}enja prilikom transporta.
3. Ako je nastali kvar odklonilo neovla{}eno lice u garantnom periodu.
5. Ako je kvar ugra|enih elektri~nih komponenti nastao usled strujnog
udara.
6. U slu~aju gubitka garantnog lista
Proizvodja~ se obavezuje da sve nastale kvarove odkloni u roku najvi{e
30 dana od dana prijave kvara, u koliko je kvar u okviru garancijskih
uslova.
Garancija te~e od dana pu{tanja u rad {to overava serviser.
Proizvod:
Kotao
Datum

PK-35 
PG-50

PK-50
PG-100
prodaje ………………………………………….
Prodavac:
Datum

PK -25
Gorionik P -30
TERMIS mkm d.o.o.
pu{tanja u rad..............................................
Overa servisera............................................................
Za TERMIS mkm
11
TERMIS mkm doo, Knjaževac,
19350 Knjaževac, Đure Horvatovića 8
Te./fax: +381 19 730-262
e-mail: [email protected]
web: www.termismkm.rs
Declaration of Conformity
We hereby certify that the following product complies with all the relevant
Safety Requirements and the following:
-EUROPEAN STANDARD EN 15270:2008.
Pellet burners for small heating boilers - Definitions,
requirements, testing, marking
Product: Pellet burner
Products designation: PG-30, PG-50, PG-70
Manufacturer: TERMIS mkm doo
19350 Knjaževac
Đure Horvatovića 8
Serbia
-Our product has the necessary technical documentation is kept in the prescribed manner.
- In the delivery of each product follows the Warranty card, User manual and Declaration of
Conformity.
First Name Last Name and function
Knjazevac
01.06.2013.
Dragoljub Marinkovic, director
12
Download

PELLETRON PG-30, 50, 100 - TERMIS mkm gorionik na pelet