Advokatska-Odvjetniĉka komora Federacije Bosne i Hercegovine
REGIONALNA ADVOKATSKA – ODVJETNIĈKA KOMORA
SARAJEVO
Radićeva 2/III
Tel/fax 227-131
Tel. 553-700 i fax 553-701
e-mail: [email protected]
ADVOKATI REGIONALNE ADVOKATSKE KOMORE S A R A J E V O
KOJI ŢELE ZASTUPATI PO SLUŢBENOJ DUŢNOSTI
PRED OPĆINSKIM SUDOM U SARAJEVU
rb.
PREZIME I IME
ADRESA
TELEFON
1.
Abaspahić Binasa
Branilaca Sarajeva 37/IV
2.
Abaz Fadil
Branilaca Sarajeva 15/IV
3.
Adamović Vlado
Alipašina 29
4.
Ademović Kenan
Ćobanija 8
5.
Akagić – Bavĉić Zumreta
Branilaca Sarajeva 14/I
6.
Alagić Damir
Jadranska bb
7.
Ališah Senad
Ţrtava fašizma 2
8.
Arnautović Refik
Hamdije Kreševljakovića 36
9.
Arslanagić Mirsad
Dţemala Bijedića 31
10.
Ašĉerić Minadir
Dţidţikovac 8
11.
Ašćerić Slavko
Ĉobanija 19
Tel/fax 222-812 i 061 267-068
e-mail: [email protected]
12.
Avdić Bajro
Muhameda Kantardţića 3
061 239-346
e-mail: [email protected]
Tel/fax 550-021 i 061 177-832
e-mail: [email protected]
Tel. 218-834, fax 218-626 i
061 136-002
Tel. 221-444
061 101-885, tel/fax 217-301 i
209-466
e-mail: [email protected]
[email protected]
tel/fax 212-389 i 061 890-184
e-mail: [email protected]
Tel/fax 981-163, 062 440-007, 061
136-007
e-mail: [email protected]
[email protected]
Tel/fax 664-322 i 061 145-351
e-mail: [email protected]
Tel. 559-760,fax 218-003,061 172-282
e-mail: [email protected]
061 139-323 i tel/fax 677-446
e-mail:
[email protected]
Tel/fax 226-237 i 063 892-753
13.
Bajraktarević Sabira
Hendek 1
14.
Bajramović Marsela - Ilidţa
Mala Aleja 6/I
15.
Baţdar Enver
Muhameda Hadţijahića 51
16.
Baţdarević Izet
Mis Irbina 26
17.
Bećirević Dţemail
Odobašina 9
18.
Beganović Handanagić Aida
Koste Hermana 11
19.
Beganović-Ţutić Mirsada
Radićeva 2
20.
Beganović -Memić Mersiha
Bajrama Zenunija 4
21.
Bibić Daut
V.Perića 2
Tel/fax 226-856, 221-394 i 061 133599
22.
Bilić Senad
Mehmeda Spahe 4
23.
Biser Adnan
Radićeva 4a
24.
Bogilović Denis
Jadranska 1
25.
Bosto Dţenita
Josipa Vancaša 23
26.
Ceribašić Mehmed
Dţemala Bijedića 58
061 144-775, tel/fax 556-790 i tel.
556-791
e-mail: [email protected]
061 211-838, tel.261-500 i
tel/fax 261-501
e-mail: [email protected]
Tel/fax 215-522,
066 627-391,062 877 258
e-mail: [email protected]
Tel. 222-888,fax 205-222, 061 714302
e-mail: [email protected]
Tel/fax 678-307 i 061 157-485
27.
Cero Jasmina
Koševo 15
28.
Crnalić Asim
Branilaca Sarajeva 20
29.
Cucić Rajko
Mis Irbina 6
30.
Cviko Šefik
Danijela Ozme 2A
061 803-029, tel 666-645
e-mail: [email protected]
Tel/fax 221-699 i 061 158-259
31.
Ĉampara Aida
Kotromanića 5
Tel/fax 220-593, 062 118-626
32.
Ĉelik Kerim
Jadranska bb
Tel/fax 210-504, 061 145 849
e-mail: [email protected]
www.advokatbih.com
33.
Ĉingić Tarik
Jadranska 5/I
061 172-102 I tel/fax 216-803
061 206-052
e-mail: [email protected]
061 213-863 i tel/fax 639-154,
tel 621-560
e-mail:
[email protected]
061 225-718, tel/fax 217-745
e.mail: [email protected]
061 190-709, tel/fax 443-496
Tel/fax 217-927, 061 199-794
e-mail:
[email protected]
061 765-618, Tel. 202-196, fax. 213990
e-mail: [email protected]
Tel/fax 219-225,061 490-399 i
e-mail: [email protected]
Tel/fax 450-010, 061 777-144
e-mail:
[email protected]
Tel/fax 208-824 i 061 480-107
e-mail: [email protected]
061 208-683 i tel 206-580, fax 265160
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
34.
Ĉolpa Fuad
Besarina ĉikma 9
061 157-046, tel. 232-290
Tel/fax 537-877
e-mail: [email protected]
35.
Ćović Lejla
Dţemala Bijedića 40
Tel/fax: 660-656, 062 392-657
e-mail: [email protected]
36.
Ćajić Ranko
Vrazova 4/I
Tel. 223-886 i 061 255-885
37.
Ćosić Emin
Rizaha Štetića 9
061 158-049, fax 211-369
38.
Ćosić Rijad
Rizaha Štetića 9
066 110-024, fax 211-369
39.
Debelica Jovan
Kranjĉevića 27
Tel/fax 445-371 i 061 265-413
e-mail: [email protected]
40.
Delić Mersiha
Muse Ćazima Ćatića 14/pr
41.
Delić Suljo
Muse Ćazima Ćatića 14 pr
Tel/fax 447-320, 061 767-257
e-mail:
[email protected]
Tel/fax 447-320, 061 155-285,
061 767-257
email:
[email protected]
42.
Dobojlić Nedim
Šenoina 6
216-942, fax 229-261 i 061/473-008
43.
Duraković Adela
Branilaca Sarajeva 9/2
061-703-183, fax 210-594
[email protected]
44.
Dupovac Senad
Hadţići, Hadţeli bb
061 102-099, tel/fax 423-053 i e-mail:
[email protected]
45.
Dţafić Enes
Koševo 13
46.
Dţandţanović Hamid
Miss Irbi 18
061 227-355
e-mail: [email protected]
061 174-430, Tel. 213-384, 262-785
262-786i fax 262-787
e-mail: [email protected]
[email protected]
web: www.advokat.prof.ba
47.
Fejzić Ahmed
Zmaja od Bosne 26
48.
Fejzić Smail
Zmaja od Bosne 26
49.
Feraget Ifet
Branilaca Sarajeva 35/I
50.
Filipović Amela
Skenderija 52
51.
Filipović Meliha
Ĉobanija 8
52.
Gajević Nail
Hamdije Kreševljakovića 61
Tel/fax 653-330 i 061 866-066
e-mail: [email protected]
522-655,tel/fax 653-330 i 061 913-914
e-mail: [email protected]
061 106-846,tel/fax 550-020 I
e-mail: [email protected]
061 202-299, tel/fax 210-839
e-mail: [email protected]
Tel/fax 217-301 i 209-466
062 672-857, 061 367-311,
tel/fax 455-093
e-mail: [email protected]
53.
Gajević Sead
Saraĉi 77
061 215-459
54.
Gerin Goran
Branilaca Sarajeva 51
55.
Gligić Goran
Hamdije Ĉemerlića 35
Tel/fax 668-673, 061 219-655 I
e-mail: [email protected]
061 267-676
56.
Gluhić Nusret
Kundurdţiluk 18
062 942-940
57.
Golić Fuad
Hamdije Kreševljakovića 26/I
58.
Gratz Dennis
M. Tita 33
Tel/fax 209-961, 061 151-011
e-mail: [email protected]
web: www.advokat-golic.com
Tel. 668-372 i 061 267-302
59.
Gunjak Gavrilo
Hasana Sušića 1
668-677 i 061 190-405
60.
Gurda Amra
Merhemića Trg 3/pr
61.
Hadţiomeragić Dţemo
Sutjeska 18
Tel./fax 222-050, 663-291 I
061 198-988
e-mail: [email protected]
Tel. 218-121, fax 218-122,062 190097
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
62.
Hafizović Abidin
Kevrin potok 6
061 100-209 i tel/fax 215-744
e-mail: [email protected]
63.
Hajdarević Emina
Telali 15
64.
Halilagić Suada
Branilaca Sarajeva 9/II
061 144-936, 239-573 I
e-mail:
[email protected]
061 156-890 i fax 210-594
e-mail: [email protected]
65.
Hasanagić-Milaimi Dţema
Saraĉi 77
Tel/fax 236-843 i 061 199-341
66.
Hasanović Emina
Mula M. Bašeskije 6
67.
Hasić Dijana
Mis Irbina 22
68.
Hasić Emir
La Benovolencije 12
Tel/fax 216-385, 061 188-225 I
tel 213-583
e-mail:
[email protected]
062 758-998, tel/fax 213-433
e-mail: [email protected]
061 537-008
e-mail: [email protected]
69.
Herenda Bahrudin
Alipašina 28
70.
Hodţić Dino
Mehmeda Spahe 6
71.
Hota Hajro
Dţemala Bjedića 287 Ilidţa
72.
Hota Sadik
Šenoina 14/pr
Tel. 215-804,Tel/fax 213-879,
061 136-505
e-mail: [email protected]
73.
Husić Aida
Bulevar Meše Selimovića bb
Poslovni Centar BMC
061 911-231 i
tel/fax 070244092
063 284-293 I 062 127-183
e-mail:
[email protected]
061 702-865
e-mail:
[email protected]
061 161-754
74.
Ibrahimović Sakib
Jezero 3
062 170-594 i tel/fax 211-810
75.
Ibrišimović Fahrudin
Koševo 15
Tel 205-299,208-824 fax 208-824
e-mail: [email protected]
76.
Ibrišimović Zlatko
Koševo 151
061 268 214
Tel 208 824 Fax 208 824
e-mail:
[email protected]
77.
Jahić Adis
Radićeva 2
78.
Jusić Asim
Sutjeska 18
79.
Jajagić Muzafer, Ilidţa
E. Bogunića –Ĉarlija 22
Tel/fax 210-158, 061 180-266
e-mail: [email protected]
Tel/fax 062 130 938, fax 218-121
e-mail: [email protected]
Tel/fax 636-073 i 061 138-069
e-mail:
[email protected]
80.
Jerlagić Jadranka
Branislava ĐurĊeva 8
Tel. 555-195, 061 229-947 i
e-mail: [email protected]
81.
Kadić Sedad, Ilidţa
Ibrahima Ljubovića 22
Tel/fax 638-918, 061 199-566 I
e-mail: [email protected]
82.
Kadić Sulejman
Jadranska 1
Tel/fax 215-121 i 061 142-901
83.
Kadić Vahidin
Jadranska 1/pr
e-mail: [email protected]
Tel/fax 222-986 i 061-101 098
84.
Kaknjašević Emir
Radićeva 2
85.
Kamenica Idriz
Branilaca Sarajeva 19 b/I
Tel. 550-015, 550-017, fax 550-016,
061 148-333
e-mail: [email protected]
061 184-748
86.
Kantardţić Dţemal
Ĉemaluša 2
062 127-128
87.
Kapetanović Hajrudin
Branilaca Sarajeva 21/pr
88.
Kapetanović Nedţad
Paromlinska 53 E
061 134 222; tel/fax 209-759
e-mail:
[email protected]
web: www.advokati-sk.com
061 482736, tel. 610-026
89.
Kapetanović Tarik
Šenoina 12
061 192-232, tel 263-026, fax 263-025
e-mail:
[email protected]
90.
Kapidţić Emir
Koševo 36
91.
Kapo Muhidin
Ĉobanija 2
Tel. 551-570, fax 551-571
061 144-848 i
e-mail: [email protected]
061 132-320 i tel/fax 215-655
92.
Kapur Kemo
Edhema Mulabdića 1
061 818-819 i fax 232-312
e-mail: [email protected]
93.
Karahodţić Indira
Ćemaluša 6/II
063 919-111 i tel/fax 213-901
94.
Karkin Rusmir
Magribija 7
061 184-728
95.
Karović Mustafa
Sime Milutinovića 15
Tel 206-330 i tel/fax 219-606
96.
Katica Damir
Jadranska bb/pr
97.
Kljuĉo Vesna
Miss Irbina 8
Tel/fax 258-860 fax 258-861,
061 225-606
e-mail: [email protected]
061 225-108 tel/fax 208-669
e-mail: [email protected]
98.
Koĉo Midhat
Zmaja od Bosne bb/V
99.
Kolašinac Nusret
Soukbunar 7
061 131-742, tel/fax 614-747 i
e-mail: [email protected]
061 267-218
e-mail:
[email protected]
061 214-010 i tel/fax 639-154
e-mail: [email protected]
061 529-461 i tel. 239-568
100. Kolić Kadrija, Ilidţa
Mala Aleja 6/1
101. Kosovac Emir
Mula M. Bašeskije 49
102. Kovaĉ Mirza
Kaptol 2
Tel 666-900,fax 209-853 i 061 211478
e-mail: [email protected]
103. Kramar Dragan, Ilidţa
Tvorniĉka 2
623-199, 061 211-537 i fax 621-275
e-mail:
[email protected]
m
104. Kreho Senad
Hamdije Kreševljakovića 61
105. Kreso Aida
Alipašina 13
106. Krdţalić Adi
Maršala Tita 30/IV
107. Kukrika Mićan
M.Tita 50
063 892-303, fax 445-869
e-mail: [email protected]
061 212-230
e-mail: [email protected]
061 357-106,tel 206-562,fax 218-347
e-mail:[email protected]
522-392 i 061 172-066
e-mail: [email protected]
108. Kulenović Hamdo
Jezero 3
553-165, fax 553-166 i 061 201-838
109. Laliĉić Izet
Kralja Tvrtka 17/sut
110. Lejlić Aldin
Branilaca Sarajeva 12
111. Loga Anja
Obala Kulina Bana 5
112. Ljubović-Aganović Behija
Radićeva 10
Tel/fax 204-611 i 061 150-553
e-mail: [email protected]
061 349-925
e-mail: [email protected]
Tel/fax 838-331, 063 911-988
e-amail: [email protected]
Tel. 204-648, fax 922-560,
061 377-305 i
e-mail: [email protected]
113. Medošević Safet
Hamdije Ĉemerlića 1/a
114. Mehić Ismet
Jadranska bb
115. Mehić Sabina
Dţemala Bijedića 40
061 564-566, fax 203-485
e-mail:
[email protected]
Tel/fax 215-522, 221-230 i
061 134-211
e-mail: [email protected]
[email protected]
Tel 718-850, fax 660-656; 061 823614
e-mail: [email protected]
116. Mehmedbašić Omar
Mis Irbina 22
Tel/fax 213-433, 061 135-002
e-mail: [email protected]
117. Mehonić Azem
Hasana Kikića 7
Tel/fax 205-981 i tel 208-647
118. Mešanović Mersija
Terezija bb (Plato Skenderija)
062 382-117, 063 555-301, te/fax 218062
e-mail:[email protected]
119. Mešić Nefiza
Nusreta Šišića-Dede 6
120. Mešić Nusret
Nusreta Šišića-Dede 6
061 733-159, tel/fax 201-692
e-mail: [email protected]
061 143-122, tel/fax 201-692
e-mail: [email protected]
121. Mirojević Senada
Grbaviĉka 44
122. Muharemović Fikret
Radićeva 2/I
123. Muhić Nedim
Radićeva 1/II
124. Mujĉinović Amila
Hamdije Kreševljakovića 18
125. Mulalić Nermin
Josipa Vancaša 23
126. Muminović Hasan
Hiseta 21/3
127. Muratović Jasmir
Branilaca Sarajeva 14
261-470, 261-471, fax 261 472,
061 177-577 i
e-mail:
[email protected]
128. Mustafić Edis
Hamdije Kreševljakovića 40
061 744-149, tel. 265-050,
fax. 265-051
e-mail:[email protected]
129. Mušija Armin
Gimnazijska 9
Tel/fax 667-238, i 061 701-338
e-mail: [email protected]
130. Muzurović Edim
Muhameda Kantardţića 3
061 140-051 i tel/fax 208-911
e-mail: [email protected]
131. Nakić Alen
Sutjeska 18
132. Nezirić Sanel
Obala Kulina bana 6
133. Novo Adnan
Ferhadija 17/II
134. Omahić Nadira
Niţe Banje 6/I
135. Oprašić Adis
Hamdije Kreševljakovića 40
136. Orahovac-Kazić Rudenka
Branilaca Sarajeva 34
Tel. 218-121,fax 218-122 i
061 723-844
e-mail: [email protected]
[email protected]
061 240-976,tel/fax: 213-697
e-mail: [email protected]
web: www.advokat-neziric.ba
061 564-582 i
e-mail: adnan.novo@lol.ba
Tel/fax 213-733, 061 788-950,
e-mail: advokat_omahic@bih.net.ba
stan:618-185
Tel/fax 206-501 i 061 147-406
e-mail: advokk@hotmail.com
061 108-206, tel/fax 223-356
061 259-873 i
e-mail
senadamirojevic@hotmail.com
532-741 i 061 158-822
061 217-765 i tel/fax 667-894
e-mail: nedim.muhic@yahoo.co.uk
061 226-257, tel/fax 223-253
e-mail:
amila.mujcinovic@gmail.com
061 204-858, 222-777, fax 222-888
i e-mail: nmulalic@bih.net.ba
tel/fax 214-230 i 061 136-236
137. Oruĉ Alija
Radićeva 2
138. Peĉanin Senad
Skenderpašina 4
139. Pilav Almina
Tešanjska 24 a
140. Pizović Senad
Alipašina 29
141. Plavšić Zoran
Buka 8
e-mail: enicae@yahoo.com
Tel. 586-799, fax 550-016
061 891-429
e-mail: alija_oruc@yahoo.com
Tel/fax 668-655, 061 135-620
e-mail: senadpecanin@gmail.com
061 199-455
e-mail alminap@gmail.com
061 252-925, tel/fax 226-336,
tel. 221-444
e-mail: pizovicsenad@hotmail.com
061 939-373
142. Plećan Elmin
Porodice Ribar 6
061 797-878
143. Podrug Sanel
Put ţivota br.12
061 229-219, tel/fax 653-710
e-mail: sanel.podrug@gmail.com
144. Poropat Senija
Zaima Šarca 104
Tel 430-129, 061 221-309 i
e-mail senijaporopat@yahoo.com
145. Potogija Emir
Telali 10
146. Potogija Muhamed
Telali 10
Tel/fax 232-263 i 061 268-948
e-mail: mpotogija@yqahoo.com
Tel/fax 232-263 I 061 160-961
e-mail: mpotogija@yahoo.com
147. Potogija Tarik
Telali 10
148. Poturović Zaim
Mis Irbina 11
149. Purišević Taiba
Branilaca Sarajeva 11
150. Radovović Rasim
Trg Sarajevske olimpijade 27
061 200-216, tel/fax 222-532
e-mail: taiba.purisevic@bih.net.ba
061 203-462
151. Rašević Milorad
Branilaca Sarajevo 51
Tel/fax 210-666, 061 157-347
152. Rešić Meliha
Dr.Fetaha Bećirbegovića 31
153. Rešidović Jesenka
Koste Hermana 11
154. Rešidović Edina
Koste Hermana 11
061 199-623, tel. 677-483, fax209-091
e-mail: adv.meliharesic@gmail.com
061 460-809, Tel. 202-196, fax. 213990
e-mail: jesenka78@gmail.com
061-219-828, tel 202-196, fax 213-990
155. Ristanović Tihomir
Vreoca 88
156. Sabljić Velija
Aleja Lipa 5
157. Salihbegović Avdo
Branilaca Sarajeva 21/pr
158. Saller-Osenk Danijela
Danijela Ozme 13
159. Saraĉević Sejfo
Nerkeza Smailagića 17
Tel/fax 232-263 i 061 221-590
e-mail: tarikpotogija@gmail.com
061 131-803, Tel/fax 470-798
e-mail:
zaim.poturovic@hotmail.com
Tel 636-390, fax 627-245,
061 371-938
061 490-195
e-mail: velija_sabljic@yahoo.com
061 219 464; tel/fax 209-759
e-mail:
avdo.salihbegovic@advokatisk.com
web: www.advokati-sk.com
Tel/fax 203-678, 061 722-508 i e-mail
advokatsallerosenk@hotmail.com
061 170-304 i 467-890
e-mail: sejfosaracevic@hotmail.com
Tel/fax 553-370, 061 143-630 I
e-mail: almirs@bih.net.ba
web:
www.advokat-almir-selimovic.co.ba
061 144-607, fax 553-910 i
e-mail: eliserdar@bih.net.ba
222-777, fax 222-888 i 061 139-507
e-mail: slejla@bih.net.ba
160. Selimović Almir
Maršala Tita 29/II
161. Serdarević Elmedin
Petrakijina 3/I
162. Sijerĉić Lejla
Josipa Vancaša 23
163. Silajdţić Ermin
Plato Skenderija
164. Silajdţić Namik
Titova 30/IV
165. Sipović Mirsad
Šenoina 6/IV
166. Skopak Samina
Ĉemaluša 4
167. Smailbašić Dţenana
Kundurdţiluk 18
061 310-575, tel/fax 237-656
e-mail: sdzenana@hotmail.com
168. Smajović Azra
Obala Kulina Bana 2/I
Tel/fax 218-372, 061 545-460,
e-mail: n.smajovic@yahoo.com.
169. Smajović Namik
Obala Kulina Bana 2/I
Tel/fax 218-372, 061 745-515
e-mail: n.smajovic@yahoo.com
170. Starĉević Jasmin
Blaţuj 78, Ilidţa
171. Šabanović Edin
Tabašnica 6
172. Šabić Sejad
Antuna Branka Šimića 10A
173. Šapĉanin Amir
Hiseta 21/III
062 345-816, tel 770-300, fax 770 301
e-mail:
starcevic.advokat@gmail.com
061 109 167 i tel/fax 211-447
e-mail: edosaban@hotmail.com
Tel/fax 651 166 061 274 297
e-mail: sabic@lol.ba
061 795-449 i tel 616-509
174. Šehić Nedţla
Hiseta 15
175. Šehović Enver
M. Tita 54
176. Šehović Jasmina
M. Tita 54
177. Tahirović Damir
Gorica 14
178. Tefterdarija Fahrudin
V. Ĉurĉiluk 15
179. Temin Šemso
Vladislava Skarlića 8/I
180. Tihić Fedţa
Zelenih beretki 18
181. Tirić Zlatko
Branilaca Sarajeva 9
062 340-001, 061 160-442,
fax 668-140
e-mail: silermin@bih.net.ba
Tel/fax 218-600 i 061 131-189
e-mail: adnamik@bih.net.ba
Tel 225-811,555-595, fax 555-596,
062 789-304
e-mail: mirsad.sipovic@gmail.com
advokat.sipovic.mirsad@live.com
061 237-832 tel 210-257
e-mail: advokat.samina@bih.net.ba
061 208-725, tel/fax 214-174
e-mail:
advokat_nedzlasehic@bih.net.ba
Fax/tel. 556-520 i 061 160-627
e-mail: advokatsehovic@bih.net.ba
Fax/tel. 556-520 i 061 356-697
e-mail: advokatsehovic@bih.net.ba
Tel/fax 217-070, 061 312-218 i
e-mail: dado0105@yahoo.com
446-108 i 061 132-798
e-mail: tefterdarija@yahoo.com
Tel/fax 211-951,061 211-555 i e-mail:
adv_temin_semso@bih.net.ba
Tel/fax 219 405, 061 865 974
e-mail: advokattihic@gmail.com
Tel/fax 225-212 i 061 140-465
182. Tutundţić Muenes
Geteova broj 2A
183. Vila Nermin
Titova 11A
184. Vuković Bojan
Hadţi Idrizova 2
185. Zahirović Zlatica
Danijela Ozme 13/I
186. Zeba Hajran
Gradaĉaĉka 29a
187. Zijadić Selman
Skenderija 33/Pr
188. Zubak Draţen
Jadranska bb
061 102-356,tel: 258-880, fax 258-881
e-mail: drazenzubak@yahoo.com
189. Zulkić Armin
Obala Kulina Bana 25/IV
061 142-954
e-mail: azulkic@gmail.com
061 131-517 i tel/fax 465-686
e-mail:
advokattutundzic@yahoo.com
Tel. 266-500,fax 266-501
061 491 497
e-mail: info@advokat-vila.ba
nermin@advokat-vila.ba
web. www.advokat-vila.ba
tel/fax 204-493 061 227-345
e-mail: bojan.vukovic@bih.net.ba
Tel/fax 217-745,
2
061 218-073 i
e-mail: zlaticaz@bih.net.ba
Tel/fax 614
2 525, 456-026,
061 148-876 i
e-mail: advokatzeba@yahoo.com
aidazeba@bih.net.ba
061 219-889
2 i tel/fax 442-403
Sarajevo, 30.10.2014 godine
Sekretar,
Nina Kafedžić
Download

advokati regionalne advokatske komore sarajevo koji ţele zastupati