Crna Gora Mali i Zi OPSTINA lILCINJ KOMUNA E ULQINIT Sekretarijat za prostorno planiranje i odriivi razvoj Sekretariati per planifikim hapsinor dhe zhvillim te qendrueshem Br.l Nr.:05-129/1-14 Ulcinj I Ulqin, 09.05.2014. god. Marvucic Ratomirka
Ulcinj
Dostavljaju se urbanistieko-tehnieki uslovi za izradu tehnieke
dokumentacije za izgradnju objekta na urbanisticku parcelu br.95, u zahvatu
Detaljnog urbanistickog plana "Kruce" - vikend naselje, Opstina Ulcinj
Sam. savjetnik I za urbanizam,
Mehmet Tafica, dipLing.grad.
Dostravljeno:
3x imenovanom
1x uz predemt
1x ala
2
II"
Crna Gora Mali i Zi OPSTINA ULCINJ KOMUNA E ULQINIT Sekretarijat za prostorno planiranje i odrzivi razvoj Sekretariati piir planifikirn hapsinor dhe zhvillirn tii qiindrueshiirn Sr.! Nr.:05-129/1-14 Ulcinj 1Ulqin, 09.05.2014. god. Sekretarijat za prostorno planiranje i odrzivi razvoj, na osnovu elana 62a
Zakona 0 uredjenju prostora i izgradnji objekta ("SLlist CG", br.51/08, 40/10, 34/11,
47/11, 35/13 i 39/13), Pravilnika 0 blizem sadrzaju i formi planskih dokumenata
(kriterjumima namjene povrsina) elementima urbanistieke regulacije i jedinstvenim
grafickim simbolima i Detaljnog urbanistickog plana IIKruce" - vikend naselje ("Sl.list
RCG" br.23/88 - opstinski propisi), na zahtjev Bunanovic Ra§ko, izdaje:
LlRBANISTICKO TEHNICKE USLOVE za izradu tehnicke dokurnentacije za izgradnju objekata na urbanistickoj parceli br.95, koju cine dijelovi katstarskih parcela br.1392 i 1391 KO Kruce, u zahvatu Detaljnog urbanistickog plana "Kruce"-vikend naselje, Opstina Lllcinj POSTOJECE STANJE:
Na osnovu "Situacije urbanistieke parcele br.95", urbanistieku parcelu br.95
povrsine od 159,00 m2, formiraju:
- dio katastarske parcele br.1392 sa lista nepokretnosti br.562 KO Kruee,
svojina 1/1 Marvucic Ratomira, povrsinom od 143,00 m2 i
- dio katastarske parcele br.1391 sa lista nepokretnosti br.562 KO Kruee,
svojina 1/1 Marvucic Ratomira, povrsinom od 16,00 m2 .
"Situacija urbanisticke parbele br.95" u R=1/400 je sastavni dio ovih
urbanisticko tehnickih uslova.
2
3
•
PLANIRANO STANJE:
Detaljnim urbanistickim planom "Kruce" - vikend naselje, na dijelovima
katastarskih parcela br.1392 i 1391, formirana je urbanisticka parcela br.95, povrsine
od 159.00m2 na kojoj je planiran objekat spratnosti S+P (suteren i prizemlje ) i ista je
prikazana na "Situaciji urbanisticke parbele br.95" u R=1/400 sa nanijetim planiranim
objektom.
Spratnost planiranog objekta: S+P (suteren i prizemlje) prikazana na karti
"Regulacije" Detaljnog urbanistickog plana "Kruce"-vikend naselje .
Data je matrica za objekat planiran na urbanistickoj parceli br.95 sa tacnim
upisanim dimenzijama ( 6,00 m x 8,40 m), na "Situaciji urbanisticke parbele br.95" u
R=1 :400, obradenog od strane geometara ovog Sekretarjjata sa ukupnom povrsinom
objekta u osnovi od 50,40 m2.
Max.bruto gradevinska povrsina planiranog objekta: .......... 100,80 m2 - suetren ...................................................................... ............. ..... 50,40 m2 - prizemlje ...................................................................................... 50,40 m2. Krov: dvovodni iii cetvorovodni.
Krovni pokrivac: savremeni, kvalitetni i trajni materijali, kvalitetno ugraden.
Namjena objekta: objekat za sezonsko stanovanje (vikend kuca).
Regulaciona i gradjevinska linija:
Regulacijona linija na dijelu gdje se urbanisticka parcela granici sa javnom
povrsinom je prikazana sa koordinatnim tackama br. 1 i 9 i ista je prikazana u
grafickom prilogu - "Situacija urbanisticke parbele br.95" u R= 1/400.
Urbanisticka parcela definisana je koordinatnim tacakama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i
9 i gabarit objekta prikazan koordinatnim tackama, dato u grafickom prilogu ­
"Situacija urbanisticke parbele br.95" u R=1/400.
Oblikovanje i primjena materijala: Likovno i oblikovno rjesenje gradjevinskih
struktura mora svojim izrazom da doprinosi opstoj slici i dozivljaju primorskog mjesta,
svojom reprezentativnoscu i kvalitetom obrade i izrade. Kod primjene materijala
koristiti savremene, kvalitetne i trajne materijale, a u zavsnoj obradi fasade voditi
racuna 0 otpornosti na atmosferske uticaje i povecan salinitet vazduha.
Konstruktivni
sistem:
Konstrukciju
objekta
racionalno
prilagoditi
arhitektonskom rjesenju vodeci racuna 0 vazecim pravilnicima iz ove oblasti:
- Pravilnik 0 tehnickim normativima za beton i armirani beton (sLlist.SFRJ
br. 11/87),
- Pravilnik 0 tehnickim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u
seizmickim podrucijama (sl.list SFRJ br.31/81 , 49/82, 21/88, 52/90) i ostali vazeci
propisi za gradjenje u seizmickim podrucijama. Za ovo podrucije proracune raditi na IX
(deveti) stepen seizmickog intenziteta po MCS skali.
- Prilikom izrade tehnicke dokumentacije za izgradnju objekta voditi racuna 0
nosivosti tla odnosno izvsiti geotehnicko ispitivanje terena.
Klimatski uslovi: Neposredna blizina mora u Ulcinju uslovljava relativno mala
godisnja kolebanja temperature vazduha - godisnja temperaturna amplituda iznosi
15.7 stepeni C. Ekstremne temperature vazduha su:
- apsolutna max. temepratura je 32.2 C Uul-avgust)
- apsolutna min. tempratura je 8.3 C (decembar-januar)
3
4
- prosjecna godisnja visina atmosferskog taloga iznosi 1284 mm
- min. godisnja visina padavina 759 mm ad ukupnog broja posmatranih
slucajeva u prosjeku.
U Ulcinju duvaju tipicno primorski vjetrovi.
Za potrebe proracuna koristiti podatke hidrometeoroloskog zavada a klimatskim
i hidroloskim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.
POSEBNI USLOVI:
Tehnicku dokumentaciju uraditi prema Zakonu a uredjenju prostora j
izgradnji objekata ("8I.1ist CG" br.51/08, 40/10, 47/11. 34/11, 35/13 i 39/13) i
Pravilniku a nacinu izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije (sl.lst RCG
br.22/02), a u skladu sa tehnickim propisima normativima i standardima za
ovu vrstu objekata.
II.
Parkiranje za potrebe objekta obezbjediti na parceli povrsinski iii u okviru
samog objekta (parking garaze).
III.
Tehnickom dokumentacijom predvidjeti mjere zastite ad pozara shod no
propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zastite ad elementarnih nepogoda
postupiti u skladu sa Zakonom a zasiti i spasavanju (8l.1ist CG br. 13/07) i
Pravilnikom a mjerama zastite ad elementarnih nepogoda (81.1ist RCG br.
8/93).
IV.
Projektno dokumentacijom, shod no clanu 7 Zakona a zastitu na radu (,,81.Iist
RCG" br. 79/04), predvidjeti propisane mjere zastite na radu.
V.
Nacin prikljucenja predmetnog objekta na elektrodistributivnu mrezu bice
odredjeni u nuslovima za izradu tehnicke dokumentacije" - koje investitor
treba da dobije ad Elektrodistribucije - Ulcinj. Pri izradi tehnicke
dokumentacije za elektricne instalacije obavezno postovati tehnicke
preporuke EPCG koje su dostupne na sajtu EPCG. Elektricne instalacije
projektovati i izvesti u skladu sa vazecim propisima i standardima i na iste
pribaviti saglasnost ad nadleznog javnog preduzeca.
VI.
Uslove prikljucenja na tk-mrezu investitor ce obzbjediti ad nadleznog javnog
preduzeca - Telekomunikacioni centar Ulcinj. Tk instalacije projektovati i
izvrsti u skladu sa vazecim propisima i standardima i na iste pribaviti
saglsnost ad nadleznog javnog preduzeca.
VII.
Uslove prikljucenja predmetnog objekta na gradsku hidrotehnicku mrezu
investitor ce pribavti ad nadleznog JP nVodovod i kanalizacija" Ulcinj.
Hidrotehnicke instalacije projektovati prema vazecim tehnickim propisima i
standardima i na iste pribaviti saglasnost ad nadleznog javnog preduzeca.
VIII. Proracune raditi na IX stepen seizmickog inteziteta po MC8 skali. Za
potrebe proracuna koristiti podatke Hidrometeoroloskog i seizmickog
zavada a klimatskim i hidrometeoroloskim karateristikama u zoni predmetne
lokacije. Pri projektovanju objekata preporucuje se koriscel1je propisa
EUROCODE8, narocito EUROCODE 8 - Projektni propis za zemljotresnu
otpornost konstrukcija.
IX.
Tehnickom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zastitu zivotne
sredine u skladu sa odredbama Zakona a zivotnoj sredini (n8l.1ist CG " br.
48/08).
X.
Objekat projektovati u skladu sa tehnickim propisima, noramativima i
standardima za projektovanje ave vrste objekata ito:
- Pravilnik za beton i arrnirani beton (81.1ist 8FRJ br. 11/87)
- Pravilnik a tehnickim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u
seizmickim podrucjima (8l.1ist 8FRJ br. 31/81,49/82,29/83,21/88, 52/90).
I.
4
5
- Pravilnik 0 tehnickim normativima za projektovanje i proracun inzenjerskih objekata u seizmickim podrucjim (1986-nacrt) - Opterecenje vjetrom (JUS U.C7.113/1991) - Pravilnik 0 tehnickim normativima za temelje gradjevinskih objekata. XI. Projektom predvidjeti uslove za racionalno koriscenje energije. Odrzivoj
potrosnji energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potrosnje.
Odrziva gradnja ukljucuje:
- Upotrebu gradjevinskih materijala koji nisu stetni po zivotnu sredinu;
- Eneregetsku efikasnost zgrada;
- Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje iii rusenja objekata
- Smanjenju gubitaka toplote iz objekata poboljsanjem toplotne zastite
spoljnih elemenata i povoljnim odnosom osnove i volumena zgrade.
- Koriscenju obnovljivih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar
itd).
- Povecanju energetske e'fikasnosti termoenergetskih sistema
- Pri izgradnju objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako
bi se smanjila potrosnja toplotne energije.
- Predvidjeti mogucnosti koriscenja solarne energije.
Pri sprovodjenu ovog plana ukliko se pojave bilo kakave arheoloske
naznake, neophodno je izvrsiti detaljna arheoloska ispitivanja a prije pristupanja vecim
zahvatima eventualna izvrsiti preliminarna arheoloska ispitivanja.
Investitor je duzan da izradjenu tehnicku dokumentaciju u skladu sa cl. 93
Zakona 0 uredjenju prostora i izgradnji objekata ("SI.Hst CG", br.51/08, 40/10, 34/11,
47/11,35/13 i 39/13) i Pravilnikom 0 nacinu vrsenja Revizije idejnog i glavnog projekta
("Sl.list CG" br.81/08 od 26.12.2008 god.) dostavi sluzbi Sekretarijat za prostorno
planiranje i odrzivi razvoj u 10 (deset) primjeraka od kojih su 7 (sedam) u zasticenoj
digitalnoj formi i ista ce se ovjeriti od strane ovog Sekretarijata.
Sastavni dio urbanisticko tehnickih uslova su i graficki prilozi iz Detaljnog
urbanistickog plana "Kruce"-vikend naselje u R=1/1000, kao i "Situacija urbanisticke
parbele br.95" sa ucrtanim gabaritom objekta u R=1/400.
Predmetni urbanisticko tehnicki uslovi vaze do izmjene postojeceg,
odnosno donosenja novog planskog dokumenta.
Sam. savjetnik I za urbanizam, Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.
Dostravljeno:
V.D.SEKRETAR-a,
Mustaf
orana, dipLing.mas.
c/7
3x imenovanom
1x uz predemt
1x ala
/
'
5
SITUACIJA URBANISTICKE PARCELE BR:95 DUP-a KRUCE URBANISTICKA PARCELA BR:95=159m2
R=1:400
- 010 KATASTARSKE PARCELE BR:1392=143M2 L.N.562 Marvucic Ratomirka
- 010 KATASTARSKE PARCELE BR:1391=16m2 M2 L.N.562 Marvucic Ratomirka
LEGENOA:
- - - planirana saobracajnica p
1
2
3 6
· 6
· 6596069.42
· 6596073.73
· 6596076.60
8. 6596073.93
9. 6596067.47
Napomena:( kordinate urb.parc. dobijene su na bazi vektorizaclj
analognih planova DUP-a j poklapanje sa digitalnom planom).
obradio geometar,
Sulejman Ujkashi
Ulcinj/2014
Karta namjene povrsina Savjetnik I za urbanizam
IMehmet Tafica. diPl.iry:;:.f~d.'
Karta regulacij e Savjetnik I za urbanizam
Mphmpt l'::dl(,R r1inl
inl~tt
V.D.Sekretar,-a
I
Gorana dinLinp'. mR~. :
•
Karta spratnosti Savjetnik I za urbanizam
"" ••:h....... ""... 'T'of.; ... o
Ai ....1 .; .... ,.,. ,.,....~
;r-r,
Karta saobracaja
I
I
I
Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad:.
;r~
I ,~------=======:::=:::::::~~--..--Karta elektroenergetike
j
,;
. ,l!
,
I
Savjetnik I za urbanizam Mehmet Tafica, d~grad. Karta hidrotehnicke infrastrukture Savjetnik I za urbanizam
Mehmet Tafica, dipl.in~~
,
Datllm i vnjeme sl8mpe: 12.02.2014· 09: 56
II1I11I11
PODRUGNA JEDINICA
ULCII'lJ
Broj: 108·956·1-473/2014
Datum: 12.02.2014
KO:
KRUCE
Na osnovu tlana 173 Zakona
postupajuci po zahtijevu
0
drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl.Iist RCG" br. 29/07 i "Sl.list CG" br. 32/11),
SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ODR:!IYIIlIWINJ.
izdaja sa
LIST NEPOKRETNOSTI - IZVOD
562
Podaci
parcelama
0
Plan ~atum up.sa
Brol parcele Brol
Brol Podbrol zarade Sklca Brol UDI..
1392
7 15.01.2014
9
1599
7
1
9
.
Pot.a III
ullca I kucnl br.
KOPSTAR
KOPSTAR
Bon.
Klas
Nacln korlicenja
Dsnov stlcanla
Dvorisle
VISEOSNOVA
Porodicna stambena zgrada
PRAVNI PROPIS
Powl'na
Prlhod
130
0.00
55
0.00
185
0.00
Podaci 0 vlasniku III nosiocuprava
Matlcnl brol
10 Brol
0903941215033
Podacl
NazlY vlasnlka III nulY nosloca prava
Adre.. mlesto
MARVUCIC RATOMIRKA
UL.lUNO B.B.
Bro)
Nacln korlicenla
zgrade Danov stlcen)a
Sobnost
1
Porodlcna slambena zgrada
1392
Svojina
PD
~pratnoat
• Sprat
Godina
Izaradnl,povrilna
P
55
Slambeni proslor
1
P
46
3
Podaci
0
1 /1
1
Danov prava
Vlasnlll: III noallae prava, JUBG
Adreaa Uesto
.
. /­
Svojina
MARVUCIC RATOMIRKA
ULiLlNO B.B.
1 /1
0903941215033
teretima i ogranicenjima
Bra) parcel Bra) PD ~ednl Nacln lIorlleenla
Broj Podbroj zgrad
~rol
1392
Dblm prava
oblektima I posebnlm dJelovlma oblekta
0
Bro) parcele
Bro, Podbrol
Dsnov prava
1
Porodicna stambena zgrada
Upls brol
Datum uplsa Opla prava
IVrlleme uDls It
610 Noma dOZ'lolu
.
:
/
Taksa je oslobodenja na osnovu clana 13 i 14 Zakona 0 administrativnim taksama ("SI. list RCG" br.
i 02/06. "SI.list CG" 22/08. 77/08. 03/09. 40/10. 20/11 i 26/11).
(;~acC
"
,
.:"
J
ik: C;
t ?
L [.
~riCi Dzevdet
103.46/04.81/05
,·[/f
....
REPUBLIKA CRNA GORA
VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
Uprava za nekretnine
Podrucna jedinica ULCINJ
Katastarska opstina KRU"E
KOPIJA PLANA Razmjera 1:1000
"650
"650
1000
~0110)
g~
1000
°"'10)
8::E
r
i
"900
649
S<
1
0110;­
(S~i
Brej
Kultura
Klasa
ha
parcele
42>92­
D vo J<-, §Ti:
-,
poe.sr. 2;6e.
-
P srt'J1?
-1/­
1< 0
/
Ulcinj
Povr~ina
Potes-zvano mjesto
,,2.. 02,. 2014 god
/
GEOMETAR
Jenuz Sella /
/
/
/
/
ar
m2
-<1
~O
Kat. prihod
€
cen
5.5
A 8.5
,
;
/,"
>.)(,~
;;,
",
~
.zv,NACELNI~
C~pr~ci Dzevd~ipl. pray
Download

05-129/1-14 - Komuna e Ulqinit