UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
PLAN AKTIVNOSTI
Strana:
1 od 50
PLAN AKTIVNOSTI
SA MJERAMA I ROKOVIMA ZA POSTUPNO SMANJENJE EMISIJA
za dioničarsko društvo:
"UNIONINVESTPLASTIKA" d.d. SARAJEVO
Sarajevo, septembar 2012. godine
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
PLAN AKTIVNOSTI
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
2 od 50
Naziv:
PLAN AKTIVNOSTI
Naručilac:
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
SARAJEVO
Semizovac bb
71321 Semizovac
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 475 250
Fax: +387 33 475 251
[email protected]
www.unioninvestplastika.ba
Konsultant:
CADY d.o.o.
SARAJEVO
Tvornička 3/II
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 762 710
Fax: +387 33 762 711
[email protected]
Datum:
19.09.2012.
Izradio:
Muhamed Mirvić dipl.ing.maš., menadžer kvaliteta _________________________
Pregledao:
Fahrudin Gljiva, strucnjak za upravljanje otpadom _________________________
Odobrio:
Nedžad Karačić dipl. ecc., direktor
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
_________________________
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
PLAN AKTIVNOSTI
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
3 od 50
Sadržaj
1.
UVOD ......................................................................................................................................... 6
2.
IME, ADRESA I KONTAKT OPERATORA POGONA/POSTROJENJA .................................... 6
3.
LOKACIJA POGONA I POSTROJENJA PRIKAZANA NA PLANU ........................................... 6
3.1
3.2
4.
OPIS DJELATNOSTI PRAVNOG LICA, VRSTA PROIZVODA I GODIŠNJI KAPACITET
PROIZVODNJE, BROJ ZAPOSLENIKA .................................................................................... 8
4.1
4.2
OPIS DJELATNOSTI .......................................................................................................................... 8
VRSTA PROIZVODA I GODIŠNJI KAPACITET PROIZVODNJE ...................................................... 8
4.2.1
VRSTE PROIZVODA .................................................................................................................8
4.2.2
GODIŠNJI KAPACITET PROIZVODNJE ...................................................................................9
4.3
5.
POJEDINOSTI OKO PRAVA SVOJINE, LOKACIJE NA KOJOJ SE NALAZI OPERATOR .............. 8
OPREMLJENOST LOKACIJE ............................................................................................................ 8
BROJ ZAPOSLENIKA......................................................................................................................... 9
OPIS POGONA I POSTROJENJA ........................................................................................... 10
5.1
OPIS PROIZVODNOG PROCESA POGONA I POSTROJENJA..................................................... 10
5.1.1
PRERADA POLIETILENA ........................................................................................................10
5.1.2
OFFSET ŠTAMPA – ROTACIONA I TABAČNA ŠTAMPA ......................................................13
5.1.3
FLEXO ŠTAMPA – PROIZVODNJA FLEKSIBILNE AMBALAŽE ............................................17
5.1.4
MJEŠAONA BOJA....................................................................................................................20
5.1.5
ODRŽAVANJE..........................................................................................................................20
5.1.6
KOTLOVNICE I KOMPRESORSKA STANICA ........................................................................20
5.1.7
LABORATORIJA ......................................................................................................................22
5.1.8
SKLADIŠTE SIROVINA I MATERIJALA ..................................................................................23
5.1.9
UPRAVNA ZGRADA, RESTORAN I KANCELARIJSKI PROSTORI ......................................23
5.1.10
PROSTORI KOJE KORISTI REHAU I MIMS GRUPA .............................................................23
5.1.11
OPREMA ZA SMANJENJE NEGATIVNOG UTICAJA .............................................................23
6.
DATUM POČETKA RADA POGONA/POSTROJENJA ........................................................... 24
7.
STUDIJA ZAGAĐENOSTI U NULTOM STANJU ..................................................................... 25
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.
UVOD ................................................................................................................................................ 25
VRSTE OTPADA .............................................................................................................................. 25
MJERENJE BUKE ............................................................................................................................ 26
MJERENJE EMISIJA U ZRAK ........................................................................................................ ..26
MJERENJE OTPADNIH VODA ........................................................................................................ 27
LISTA SIROVINA I POMOĆNIH MATERIJALA ........................................................................27
8.1
LISTA SIROVINA I POMOĆNIH MATERIJALA UKLJUČUJUĆI HEMIJSKE SUPSTANCE I
GORIVO ............................................................................................................................................ 28
8.2 OPIS KOMPONENTI ILI OSOBINA SIROVINA SA ZNAČAJNIM EFEKTIMA PO OKOLIŠ ............ 35
8.3 METODA NABAVKE ......................................................................................................................... 35
8.4 METODA SKLADIŠTENJA ............................................................................................................... 35
8.5 PRIJEM MATERIJALA U SKLADIŠTE ............................................................................................. 35
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
PLAN AKTIVNOSTI
8.6
9.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
4 od 50
INTERNI TRANSPORT..................................................................................................................... 35
IZVORI I POTROŠNJA VODE I ENERGIJE
............................................................................355
9.1
9.2
VODA ................................................................................................................................................ 36
ENERGIJA ........................................................................................................................................ 36
10. MJERE ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE OPREME ................................................................. 36
11. OPIS POSTOJEĆEG MONITORINGA .................................................................................... 37
11.1
11.2
11.3
11.4
MONITORING BUKE ........................................................................................................................ 37
MONITORING OTPADNIH VODA .................................................................................................... 37
MONITORING EMISIJE U ZRAK ..................................................................................................... 38
MONITORING OTPADA ................................................................................................................... 38
12. OPIS POSTOJEĆIH MJERA PREVENCIJE NASTANKA EMISIJA, POSTOJEĆIH MJERA ZA
SVOĐENJE UPOTREBE SIROVINA, VODE I ENERGIJE NA MINIMUM, OPIS KONAČNOG
TRETMANA OTPADNIH TOKOVA (PREČIŠĆAVANJE I KONAČNO ZBRINJAVANJE) I
NJIHOVA USPOREDBA SA ONIM DATIM U NAJBOLJOJ RASPOLOŽIVOJ
TEHNOLOGIJI ......................................................................................................................... 38
12.1 POSTOJEĆE MJERE PREVENCIJE NASTANKA EMISIJE I MJERE ZA SVOĐENJE UPOTREBE
SIROVINA, VODE I ENERGIJE NA MINIMUM ................................................................................ 39
12.1.1
RACIONALIZACIJA POTROŠNJE SIROVINA ........................................................................39
12.2 OPIS KONAČNOG TRETMANA OTPADNIH TOKOVA (PREČIŠĆAVANJE I KONAČNO
ZBRINJAVANJE) I NJIHOVA USPOREDBA SA ONIM DATIM U NAJBOLJOJ RASPOLOŽIVOJ
TEHNOLOGIJI .................................................................................................................................. 40
13. ANALIZA PODATAKA O POTROŠNJI SIROVINA I EMISIJAMA ............................................ 41
13.1 PRAGOVI/GRANIČNE VRIJEDNOSTI I MJERE ZA REGULISANJE EMISIJE............................... 41
14. AKTIVNOSTI I MJERE ZA SMANJENJE EMISIJA IZ POGONA-U SKLADU SA BAT-ovima.. 41
14.1 SMANJENJE EMISIJE ...................................................................................................................... 41
14.2 RACIONALIZACIJA POTROŠNJE SIROVINA ................................................................................. 41
14.3 RACIONALIZACIJA POTROŠNJE VODE I ENERGIJE ................................................................... 41
15. PRIJEDLOG MONITORING PLANA ........................................................................................ 42
15.1 ZAKONSKI OKVIR ............................................................................................................................ 42
15.2 METODOLOGIJA I VRSTE MJERENJA .......................................................................................... 43
15.2.1
EMISIJE U ZRAK......................................................................................................................43
15.2.2
BUKA ........................................................................................................................................43
15.2.3
OTPADNE OBORINSKE VODE...............................................................................................43
15.2.4
TLE ...........................................................................................................................................43
16. MJERE PLANIRANE ZA MONITORING PROIZVODNJE,NASTANKA OTPADA I EMISIJA...44
17. PLAN ZA SPREČAVANJE NESREĆA VELIKIH RAZMJERA I ROKOVI ZA PREDUZIMANJE
PREDVIĐENIH AKTIVNOSTI I MJERA, ODGOVORNE OSOBE U SKLADU SA
PRAVILNIKOM O SADRŽAJU IZVJEŠTAJA O STANJU SIGURNOSTI, SADRŽAJU
INFORMACIJA O SIGURNOSNIM MJERAMA I SADRŽAJU UNUTRAŠNJIH I SPOLJNIH
PLANOVA INTERVENCIJE ..................................................................................................... 45
18. NAČIN IZVJEŠTAVANJA O REZULTATIMA IZVRŠENJA MJERA ......................................... 45
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
PLAN AKTIVNOSTI
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
5 od 50
19. FINANSIJSKA PROCJENA ZA IZVRŠENJE PLANA NA GODIŠNJEM NIVOU...................... 46
20. PLAN ZA PRESTANAK RADA UKOLIKO POSTROJENJE, ODNOSNO POGON
PRESTAJE SA RADOM PRIJE 31.12. 2007.GODINE ............................................................ 48
21. PRILOZI ................................................................................................................................... 48
22. OPIS REVIZIJA.........................................................................................................................50
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
PLAN AKTIVNOSTI
1.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
6 od 50
UVOD
Unioninvestplastika je osnovana 1970. godine kao dio društvenog preduzeća Unioninvest Sarajevo,
a osnovna djelatnost je bila prerada plastike i proizvodnja posuda i djelova od dvokomponentne plastike i
proizvodnja polietilenske folije. U toku rata preduzeće je bilo potpuno devastirano. Kroz program
privatizacije preduzeće je preuzela MIMS grupacija.
Nakon priključenja MIMS grupaciji, krajem 2000. godine počelo je ubrzano širenje proizvodnog programa i
modernizacija postrojenja te se od potpuno razrušene firme došla do vodeće pozicije u Bosni i Hercegovini,
u svojoj branši. Danas je to savremena štamparija, koja u svom sastavu ima i pogone za štampu,
proizvodnju savremene ambalaže i proizvoda od polietilena.
Osim ulaganja u nove kapacitete velika pažnja posvećena je unapređenju organizacije i zaštiti okoline. Uz
pomoć granta od IFC (International Finance Corporation) World Bank Group GROUP preko projekta „PEPSE“ izvršena je implementacija ISO standarda upravljanja kvalitetom i okolinskog upravljanja. Integrisani
sistem upravljanja prema standardima ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 certificiran je od strane
certifikacijske kuće DET NORSKE VERITAS (DNV) iz Zagreba. Primjenjujući zahtjeve standarda ISO 14001
izvršen je veliki broj poboljšanja i prilagođavanja zahtjevima pozitivne okolinske regulative.
U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša („Sl. Novine FbiH“ br.33/03), Pravilnikom o pogonima i postrojenjima
za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u
rad samo ako imaju okolinsku dozvolu («Službene novine F BiH», broj 19/04), pogoni preduzeća
“Unioninvestplastika” d.d., koje čine štamparija i prerada polietilena, spadaju u pogone i postrojenja, koji
imaju značajan uticaj na okoliš.
Prema Pravilniku o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju
okolinsku dozvolu Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 33/08), a za pogone i
postrojenja za koje su izdate dozvole prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, preduzeće
“Unioninvestplastika” d.d. mora podnijeti zahtjev za izdavanje okolinske dozvole i izraditi Plan aktivnosti sa
mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i usaglašavanje sa najboljim
tehnikama (BAT).
2.
IME, ADRESA I KONTAKT OPERATORA POGONA/POSTROJENJA
UNIONINVESTPLASTIKA d.d. SARAJEVO
Semizovac b.b.
71321 Semizovac
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 475 250
Fax: +387 33 475 251
Kontakt osoba:
Muhamed Mirvić dipl.ing.maš., menadžer kvaliteta
Telefon: 475-256
Fax: 475-251
Mobitel: 063/692-104
e-mail: [email protected]
3.
LOKACIJA POGONA I POSTROJENJA PRIKAZANA NA PLANU
Unioninvestplastika d.d. locirana je u Kantonu Sarajevo, opština Vogošća i nalazi se u blizini naselja
Semizovac udaljena oko 12 km od centra Sarajeva. Preduzeće je locirano izvan naselja pored puta M18,
Sarajevo –Tuzla, kako je prikazano na situacionom planu, datom u prilogu. U blizini lokacije nalaze se rijetki
individulalni stambeni objekti i poljoprivredno zemljište.
Preduzeće je upisano kao pravni subjekt u sudskom registru.
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
PLAN AKTIVNOSTI
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
7 od 50
Slika 1. Prikaz lokacije na planu
Zatvoreni
skladišni
prostori
Šatorski
skladišni
prostori
Iznajmljeni
objekti i prostori
Uprava i
administracija
Kompresorska
stanica nova
Portirnica
Kompresorska
stanica stara
Flexo štampa
Reciklaža
polietilena
Mješaona boja
flexo
Ekstruzija
Novinska
rotacija, tabačna
štampa i dorada
Revijalna
rotacija
Slika 2. Snimak lokacije
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
PLAN AKTIVNOSTI
3.1
Strana:
8 od 50
POJEDINOSTI OKO PRAVA SVOJINE, LOKACIJE NA KOJOJ SE NALAZI
OPERATOR
Lokacija na kojoj se nalazi Unioninvestplastika dd Sarajevo obuhvata prostor od cca 23.800 m2.
Unioninvestplastika dd Sarajevo je vlasnik zemljišta i objekata 1/1.
3.2
OPREMLJENOST LOKACIJE
Lokacija se nalazi neposredno uz magistralni put M18 tako da ima neposredan pristup sa puta.
Površina lokacije je asfaltirana, a odvodnja oborinskih voda je putem otvorenog kanala duž magistralnog
puta M18. Vodosnabdjevanje se vrši iz gradske vodovodne mreže. Komunalno preduzeće RAD vrši redovan
odvoz komunalnog otpada, dok se ostale vrste otpada zbrinjavaju putem ovlaštenih organizacija. Lokacija
ima priključak na elektroenergetsku mrežu, prirodni gas i na javni vodovodni sistem.
4.
OPIS DJELATNOSTI PRAVNOG LICA, VRSTA PROIZVODA I
GODIŠNJI KAPACITET PROIZVODNJE, BROJ ZAPOSLENIKA
4.1
OPIS DJELATNOSTI
Prema Pravilniku o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i
pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu
("Službene novine Federacije BiH" broj 33/03), Unioninvestplastika spada u kategoriju Pogoni i postrojenja
za koje nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, čl. 8, stav đ) Površinska obrada (37. Pogoni za površinsku
obradu supstanci, predmeta ili proizvoda uz korištenje organskih rastvarača, posebno za obogaćivanje rude,
štampanje, zaštitno premazivanje, odmašćivanje, vodootpornost, sortiranje, farbanje, čišćenje ili
impregniranje sa konzumnim kapacitetom većim od 50 kg/h ili više od 75 t/g).
Ukupna godišnja proizvodnja-kapacitet proizvoda Unioninvestplastike je cca 3.150 tona i obavlja se kroz tri
osnovne prozvodne linije:
Prerada polietilena u foliju do 200 mikrona debljine,
• Flexo štampa i duboka štampa –proizvodnja fleksibilne ambalaže sa visoko kvalitetnom
višebojnom štampom i
Offset štampa – rotaciona i tabačna štampa.
VRSTA PROIZVODA I GODIŠNJI KAPACITET PROIZVODNJE
4.2.1
VRSTE PROIZVODA
Osnovni proizvodi Unioninvestplastike su:
Ekstrudirane i koekstrudirane folije od LDPE (polietilen niske gustoće), HDPE (polietilen visoke gustoće),
termoskupljajuće folije, građevinske folije, debljine do 200 mikrona, sve vrste vreća za
građevinarstvo i PE kese za široku potrošnju kao i vreće za smeće,
Fleksibilna ambalaža sa visoko kvalitetnom višebojnom štampom koja se koristi za savremena pakovanja
uglavnom u prehrambenoj industriji, uz primjenu “shrink sleeve” tehnologije, kao i polietilenske i
polipropilenske omotne etikete u rolni ili već izrezane na željeni format i
Novine i revijalna izdanja u velikom tiražu, specijalizirana štampa, lakiranje i plastifikaciju, zatim brošure,
katalozi, leci, prospekti, knjige, mape i plakati.
4.2.2
GODIŠNJI KAPACITET PROIZVODNJE
Godišnji kapacitet pogona Ekstruzija je cca 340 tona gotovih proizvoda.
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
9 od 50
PLAN AKTIVNOSTI
Proizvodnja se odvija u dvije smjene.
Godišnji kapacitet pogona Flexo štampe je cca 430 tona gotovih proizvoda.
Proizvodnja se odvija u dvije smjene.
Godišnji kapacitet pogona Offset štampe je cca 2.300 tona gotovih proizvoda.
Proizvodnja se odvija u tri smjene.
4.3
BROJ ZAPOSLENIKA
Preduzeće trenutno zapošljava 103 radnika, odgovarajućih zanimanja, uključujući grafičke dizajnere,
ofset majstore, knjigovesce i stručnjake drugih zanimanja.
Osnovne organizacione jedinice u Društvu su:
01. UPRAVA
02. POGON EKSTRUZIJA
03. POGON OFFSET ŠTAMPA
04. POGON FLEXO ŠTAMPA
05. ODRŽAVANJE
06. KOMERCIJALNA SLUŽBA
07. FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO I KADROVI
Kvalifikacija
Broj uposlenika
VSS
2
VS
3
SSS
53
VKV
5
KV
39
PK
0
NK
9
UKUPNO
103
Tabela 1: Kvalifikaciona struktura uposlenika
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
10 od 50
PLAN AKTIVNOSTI
Redni
broj
Organizaciona jedinica
Broj uposlenih
1.
UPRAVA
4
2.
EKSTRUZIJA
6
3.
ŠTAMPA
57
4.
FLEXO
13
5.
ODRŽAVANJE
10
6.
KOMERCIJALNA SLUŽBA
8
7.
FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO I KADROVI
3
UKUPNO
103
Tabela 2: Broj uposlenika po organizacionim jedinicama
5.
OPIS POGONA I POSTROJENJA
Svi pogoni i postrojenja koji se nalaze na lokaciji preduzeća su opisani u nastavku.
5.1.
OPIS PROIZVODNOG PROCESA POGONA I POSTROJENJA
5.1.1
PRERADA POLIETILENA
Linija za preradu polietilena (ekstruzija) je smješetena u hali EKSTRUZIJA, površine 740 m2,
dimenzija 40,0x18,5x8 m. U drugom dijelu objekta površine 191 m2 smještena je linija za recikliranje
granulata EREMA. Objekat je tvornička hala, metalne nosive konstrukcije, obložena termoizolovanim
panelima. Krov je pokriven limenim panelima. Pod je izrađen od zaglađenog betona. Na objektu se nalaze
povišeni tornjevi, koji su potrebni u tehnologiji ekstrudiranja za pružanje napuhanog balona prema valjcima
za formiranje folije.
U hali EXTRUZIJA se prerađuje polietilen, a proizvodni proces se sastoji se od slijedećih komponenti:
•
•
•
•
Linija prerade polietilena - pogon extruzije,
Mašina za štampanje folije,
Mašine za proizvodnju polietilenskih vreća i kesa tregerica (konfekcija) i
Linija za recikliranje otpadne folije.
Pogon ekstruzije
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
PLAN AKTIVNOSTI
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
11 od 50
Prerada polietilena vrši se postupkom ekstruzije. To je jedan od najzastupljenijih postupaka u preradi
plastičnih materijala. Sirovina je granulat polietilena visoke ili niske gustoće, koji dolazi od proizvođača
upakovan u plastične vreće težine 30 kg iz kojih se presipa u silose i spremnike pneumatskim putem. U
postupku ekstruzije se sirovina (granulat polietilena) grije na temparaturi od 180°-220° C da bi se
kontinuiranim protiskivanjem zagrijanog i omekšanog polimera, kroz kalibriranu mlaznicu, pomoću
beskonačnog puža, izvršila plastifikacija materijala. Materijal se formira u zrakom napuhan balon, a zatim
pomoću valjaka pretvara u plastičnu foliju, potrebne debljine i dužine. Postupkom ekstrudiranja proizvode se
ambalažni materijali u obliku crijeva ili ravnih filmova.
Prerada se vrši na tri ekstrudera:
• Koekstruder marke KIEFEL, ukupne instalisane snage (motori i grijači) 500 kW,
• Ekstruder marke KUHNE ukupne instalisane snage (motori i grijači) 280 kW,
• Ekstruder marke QUEENS ukupne instalisane snage (motori i grijači) 100 kW.
Tokom rada navedenih mašina u pogonu, voda se koristi za hlađenje u zatvorenom sistemu, tako da nema
ispuštanja otpadnih voda u kanalizacijski sistem preduzeća.
Slika 3. Ekstrudersko postrojenje KIEFEL
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
PLAN AKTIVNOSTI
Strana:
12 od 50
Slika 4. Ekstruder – rotirajuća glava sa balonom PE folije
Mašina za štampanje folije
Mašina za štampanje folije marke ZODIAC, instalisane snage 80 kW i kapaciteta 1.500.000 m
štampane folije na godišnjem nivou. Mašina je višebojna i koristi boje za štampu na plastičnoj podlozi.
Tokom rada, mašina ne koristi vodu, niti ima ispuštanja iz mašine u kanalizacijski sistem preduzeća.
Mašine za proizvodnju polietilenskih vreća i kesa tregerica (konfekcija)
Proizvodnja konfekcije vrši se od već gotovih i odštampanih polietilenskih crijeva različitih širina i
debljina. Mašine za konfekcioniranje folije rade potpuno automatski i mogu se podijeliti u dvije grupe:
•
•
Proizvodnja raznih vrsta industrijskih vreća za zbirna i pojedinačna pakovanja proizvoda kao i vreća
za smeće.
Proizvodnja treger vrećica za široku potrošnju u trgovinama (tregerice).
Industrijske otvorene vreće proizvode se na 3 mašine marke ARVOR:
• ARVOR 1100 sa fotoćelijom, instalisane snage 3,5 kW,
• ARVOR 1474 bez fotoćelije, instalisane snage 3,5 kW,
• ARVOR 872 + mali rolomat instalisane snage 7 kW.
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
PLAN AKTIVNOSTI
Strana:
13 od 50
Kapacitet prerade na ovim mašinama je cca 12.000.000 komada, na godišnjem nivou.
Tokom rada, mašine ne koriste vodu.
Treger vrećice proizvode se na tri mašine:
•
•
•
Mašina marke LEMO instalisane snage 38 kW
Mašina marke MOBERT instalisane snage 20 kW
Mašina marke TAJVAN instalisane snage 6 kW
Kapacitet prerade na ovim mašinama je cca 108.000.000 komada, na godišnjem nivou.
Tokom rada, mašine ne koriste vodu, niti ima ispuštanja iz mašina u kanalizacijski sistem preduzeća.
Linija za recikliranje otpadne folije
Sva otpadna folija, koja nastaje u proizvodnji polietilena, reciklira se ponovo u granulat i koristi u
proizvodnji. Otpad nastaje od isjecanja ručki, za kese tregerice i škarta kod starta mašina ili grešaka u
štampi ili proizvodnji. Granulat koji nastaje recikliranjem je odličnog kvaliteta. Ukupno prerađena količina PE
u regranulat je cca 10 tona, na godišnjem nivou. Ta količina regranulata se vraća u proizvodnju.
Linija se sastoji od mlina za mljevenje folije, ekstrudera i granulatora. Linija je marke EREMA, a ukupna
instalirana snaga ove linije je 72 kW. Kapacitet prerade je cca 432 tone/godišnje.
Tokom rada, mašina koristi vodu za hlađenje. Maksimalna potrošnja vode mjesečna je 300 m3, međutim
mjesečno troši pri radu u dvije smjene 150 m3. Voda nakon hlađenja se ispušta u kanalizacijski sistem
preduzeća.
Treba istaknuti da je otpadna voda sa ove mašine opterećena komadićima PE granulata, koji se u vodi ne
rastvara.
5.1.2 OFFSET ŠTAMPA – ROTACIONA I TABAČNA ŠTAMPA
Priozvodni proces ofsset štampe je smješten u tri hale: KBA, LITOMAN i GEOMAN.
Offset štampa se radi na papiru, iz prethodno pripremljenih štamparskih matrica, na mašinama koje
štampaju iz arka i na visoko produktivnim linijama za štampu iz role-rotaciona štampa, za štampanje novina i
rotaciona štampa za revijalna izdanja. Pojedini štampani proizvodi se dorađuju u konačnu formu (etikete,
knjige, katalozi) na knjigovezačkim mašinama: noževi za rezanje papira, mašina za probijanje papira, štanca
za nepravilne oblike, mašina za šivanje žicom i potreban ručni alat za knjigovesce. Štamparska boja se
dobiva od proizvođača u standardnim pakovanjima od 20 kg, u metalnim kantama ili u velikim pakovanjima u
plastičnim kontejnerima, na paletama težine 1000 kg. Boja se na mašinama koristi direktno iz proizvođačeve
ambalaže.
Količina otpadnog papira koji se šalje na reciklažu, u ovlaštenu firmu Papir servis, je cca 600 tona, na
godišnjem nivou.
Priprema štampe
Priprema štampe se odvija u hali GEOMAN.
Priprema štampe vrši se na CTP mašinama (Computer To Plate). To je moderan postupak u kojem se
štampa prenosi direktno iz kompjutera na štamparske ploče, bez korištenja fotomehaničkog procesa.
Postupak pripreme na štamparskim pločama sastoji se od osvjetljavanja štamparske forme, grijanjastabilizacije štamparskih dijelova osvijetljene forme, razvijanja osvijetljene forme razvijačem i regeneratorom,
ispiranja forme vodom, gumiranja i stabilizacije razvijanih dijelova forme i sušenja štamparske forme.
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
PLAN AKTIVNOSTI
Strana:
14 od 50
Priprema se vrši na tri CTP mašine:
• CTP mašina za izradu štamparskih matrica marke MAGNUS, instalisane snage 5 kW
• CTP mašina za izradu štamparskih matrica marke NEWS 100, instalisane snage 5 kW
• CTP mašina za izradu štamparskih matrica marke NEWS 200, instalisane snage 5 kW
Tokom proizvodnog procesa, CTP MAGNUS koristi mjesečno i ispusti cca 6m3 otpadnih voda. Voda se
koristi za sapiranje veoma male količine razvijača KODAK R-1080 i R-200 sa offset ploča, kontinuirano dok
CTP uređaj radi (dnevno radi prosječno 2 h). Otpadna voda iz mašine se upušta u kanalizacijski sistem
preduzeća.
Tokom proizvodnog procesa, CTP NEWS 100 koristi mjesečno i ispusti cca 6m3 otpadnih voda. Voda se
koristi za sapiranje veoma male količine razvijača KODAK R-1080 i R-200 sa offset ploča, kontinuirano dok
CTP uređaj radi (dnevno radi prosječno 2 h). Otpadna voda iz mašine se upušta u kanalizacijski sistem
preduzeća.
Tokom proizvodnog procesa, CTP NEWS 200 koristi mjesečno i ispusti cca 1,5m3 otpadnih voda. Voda se
koristi za sapiranje veoma male količine ravijača KODAK R-1080 i R-200 sa offset ploča kontinuirano dok
CTP uređaj radi (dnevno radi prosječno 2 h). Otpadna voda iz mašine se upušta u kanalizacijski sistem
preduzeća.
Tabačna štampa
Pogon za tabačnu štampu (štampa na arku) je smješten u hali GEOMAN.
Mašine za štampu na arku, a koji se od isporučilaca nabavlja u formatima A0, B0, C0 i njihovim
podformatima, u potpunosti su automatizirane. Osim štamparskih boja, koriste se i aditivi kao izopropilni
alkohol, puferi za regulaciju tvrdoće, PH vrijednosti i mikrosimensa vode, koja se koristi za proizvodnju. Boja
se nanosi gumenim valjcima na štamparsku formu i prima se na mjesta koja se trebaju reproducirati sa
štamparske forme na offsetnu (štamparsku), sa koje se prenosi na papir da se dobije konačna forma i izvrši
konačna reprodukcija orginala. Boja se suši penetracijom u papir, uz dodatak sikativa i primjenom IR lampi.
Mašine za tabačnu su:
• Štamparska mašina ADASTA, instalisane snage 30,9 kW,
• Štamparska mašina HAIDELBERG SPEEDMASTER, instalisane snage 49 kW i
• Štamparska mašina GTO, instalisane snage 3,4 kW.
Treba istaknuti da se štamparske boje, te prethodno navedeni aditivi, zadržavaju na papiru i ne postoji
mogućnost njihovog isticanja u otpadne vode. Može doći samo do curenja oko mašine, ali u tom slučaju boja
se sakupi i skladišti, te odvozi od strane firme registrirane za odvoz otpada.
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
PLAN AKTIVNOSTI
Strana:
15 od 50
Slika 5. Mašina za tabačnu štampu
Rotaciona štampa
Linije rotacione štampe i prateća oprema smješteni su u tri objekta: prvi površine 1015 m2, dimenzija
48,00x21,10x8,00 m - hala Lithoman, drugi objekat površine 1800 m2, dimenzija 25,50x68,0x12,00 m u
kojem se nalazi Geoman rotacija i prateća oprema – hala Geoman i treći objekt površine 720m2, dimenzija
40x18,5x8m, u kojem se nalazi rotacija KBA – hala KBA.
Svi objekti su izgrađeni kao tvorničke hale metalne nosive konstrukcije obložene termoizolovanim panelima.
Krov je pokriven limenim panelima. Pod je izrađen od zaglađenog betona.
Rotaciona štampa se dijeli na novinsku i revijalnu štampu.
Rotaciona štampa - novinska rotacija (Cold set rotacija)
Ovaj pogon je smješten u hali GEOMAN.
Mašina za štampu novinskih izdanja koristi kao materijal za štampu papir u rolama različitih dimenzija.
Mašina se sastoji od dijela za postavljanje role papira sa valjcima za zatezanje, agregata za štampu, aparata
za savijanje, transportnog dijela za prijenos novina i aparata za bojenje novina. Mašina je potpuno
automatizirana i njome se upravlja sa komandnog pulta. Za štampu se koriste štamparske boje na vodenoj
bazi. Osim štamparskih boja koriste se i aditivi kao puferi za regulaciju tvrdoće, PH vrijednosti i
mikrosimensa vode koja se koristi za proizvodnju. Boja se suši penetracijom u papir, za vrijeme koje je
potrebno da papir stigne do mjesta izlaganja.
Mašina za rotaciju je marke GEOMAN-UNIMAN-COLORMAN, instalisane snage 700 kW.
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
16 od 50
PLAN AKTIVNOSTI
Slika 6. Linija roto štampe
Slika 7. Izlaganje štampanog materijala
Mašina GEOMAN-UNIMAN-COLORMAN u radu koristi vodu za vlaženje papira pri štampi. Potrošnja vode
na nivou mjeseca je 10 m3, a ispušta se mjesečno 1 m3 u kanalizacijski sistem preduzeća, a dnevno cca 30
litara. Otpadna voda ima sljedeće karakteristike: pufer 3,5% + voda. Mašina se svaka tri mjeseca ispira,
sredstvima na eko bazi- SCHWEGO fix 8110K10.
Rotaciona štampa - revijalna rotacija (Heet set rotacija)
Ovaj pogon je smješten u halama LITOMAN i KBA.
Mašina za štampu revijalnih izdanja koristi kao materijal za štampu papira u rolama različitih dimenzija.
Mašina se sastoji od dijela za postavljanje role papira sa valjcima za zatezanje, agregata za štampu, komore
za sušenje odštampane boje, holendera sa hladnom vodom za vraćanje vlažnosti papiru nakon sušenja,
uređaja za premazivanje silikonskim mlijekom koje štiti odštampani materijal od grebanja i prljanja, aparata
za savijanje, transportnog dijela za prijenos novina i aparata za brojenje novina. Mašina je potpuno
automatizirana i njome se upravlja sa komandnog pulta. Štampa se sa štamparskim bojama na uljnoj bazi, a
koriste se kao aditivi: izopropilni alkohol 97%, pufer, sredstvo protiv pjenjenja, sredstvo za regulaciju PH
vrijednosti i mikrosimensa vode koja se koristi za proizvodnju.
Boja se suši penetracijom u papir i u komori za sušenje na temperaturi od 90°-100° C kada nastaju otpadni
gasovi, koji se ventilacijskim kanalom odvode u atmosferu. Kapacitet postrojenja je 35.000 otisaka na sat 32
stranice u prolazu, obostrano u full coloru, a pri tome koristi sve vrste papira od 38 do 135 g/m².
Prethodno opisana mašina je smještena u hali LITOMAN instalisane snage 400 kW.
Još jedna ovakva mašina, istih karakteristika, ali je instalirane snage 300 kW, smješena je u hali KBA.
Obje mašine koriste vodu u svom radu u sistemu za vlaženje papira. Otpadna voda koja se javlja pri radu
ovih mašina ima karakteristike: pufer 3,5%, alkohol izopropilni 7% i ostatak voda.
3
3
Mašine troše po 1 m vode mjesečno, a otpadna voda cca 0,5 m se ispušta u kanalizacioni sistem
preduzeća. Nakon ispuštanja otpadne vode sa ovih mašina (2 x mjesečno u sistem po cca 250 litara),
tankovi se ispiraju sredstvom na eko bazi - SCHWEGO fix 8110K10.
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
PLAN AKTIVNOSTI
Strana:
17 od 50
Grafička dorada
Ovaj pogon je smješten u hali GEOMAN.
Zavisno od vrste grafičkog proizvoda i zahtjeva kupca, vrši se grafička dorada štampanih proizvoda. U
grafičkoj doradi koristi se linija za pripremu papira za tabačnu štampu i za rezanje i postavljanje etiketa.
Linija se sastoji od lifta sa vagom, izbijačicama zraka, noža za rezanje papira sa stolovima sa zračnim
jastucima za transport i tunela za postavljanje etiketa nepravilnog oblika.
Mašine za šivanje grafičkih proizvoda žicom se sastoje od ulagačkog dijela stanice za insertaciju proizvoda,
ulagačice stranice omota, šivačice, troreza i izlagajućeg dijela. Mašina šivačice su marke BRAVO PLUS i
instalisane snage 25 kW i BRAVO PLUS II instalisane snage 25 kW.
Takođe se koriste i mašina za meki uvez i lijepljenje po hrptu rotobinder AMIGO PLUS instalirane snage 7
kW i mašina za obrezivanje knjiga sa tri strane instalirane snage 4,5 kW.
Tokom grafičke dorade, nema korištenja vode, niti ima ispuštanja iz mašine u kanalizacijski sistem
preduzeća.
5.1.3 FLEXO ŠTAMPA – PROIZVODNJA FLEKSIBILNE AMBALAŽE
Pogon FLEXO štampe je smješten u dvije hale: CERUTTI i COMEXI.
Hale su međusobno povezane i visinski denivilirane cca 30cm. Razlika visina se kompenzira rampom do
ulaza. Hala CERUTTI ima površinu 1150,00m2 dimenzija 54,0x21,0x8,0 m, a druga hala COMEXI ima
površinu 457,00m2 dimenzija 48,9x50x8,5m.
Objekti su izgrađeni kao tvorničke hale metalne nosive konstrukcije, obložene termoizolovanim panelima.
Krov je pokriven limenim panelima. Pod je izrađen od zaglađenog betona i premazan epoksidnom smolom.
Kao sirovina za proizvodnju fleksibilne ambalaže koriste se gotove folije za kaširanje i štamparska boja na
bazi nitroceluloze, a kao razrjeđivač se koristi etilni alkohol. Folije se preuzimaju u rolnama, a boja u
metalnim ili plastičnim kantama i kontejnerima.
Izrada štamparskih formi
Izrada flexo klišea vrši se na CTP mašini instalirane snage 2,5 kW tako što se laserom prže
štamparski motivi na ploči. Tako pripremljena ploča ide u mašinu za osvjetljavanje snage 10 kW, a zatim na
ispiranje u mašinu snage 6,5 kW. Ukupna instalirana snaga ove linije iznosi 19 kW. Tečnost sa mašine za
ispiranje se destilira, tako da se izvrši recikliranje zaostalih polimera od ispiranja, a voda je u kružnom toku.
Nema ispuštanja otpadnih voda iz ove mašine u sistem odvodnje otpadnih voda preduzeća.
Štampa
Pogon štampe je smješten u halama CERUTTI i COMEXI.
Linija za štampu se sastoji od mašine za montažu klišea snage 0,5 kW i flekso mašine COMEXI instalirane
snage 360 kW. Štamparska boja je na bazi nitroceluloze, a kao razrjeđivač se koristi etilni alkohol. Druga
flexo mašina je marke FLEXOTECNICA instalirane snage 360 kW. Kapacitet obje mašine je 2000 - 2400
tona/godišnje. Mašine se čiste etilacetatom, koji se regenerira destilacijom i vraća na ponovno korištenje.
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
PLAN AKTIVNOSTI
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
18 od 50
Tokom ovog procesa, nema ispuštanja kemijskih sredstava u otpadne vode (hlađenje mašina se obavlja u
zatvorenom sistemu), a otpadni etilacetat odvozi registrirana firma za odvoz otpada (kemijski otpad - firma
KEMIS).
Slika 8. Linija flexo štampe
U hali Cerutti je smještena linija za duboku štampu, u devet boja (bakroštampa), instalirane snage 300kW.
Ova linija se koristi prilikom proizvodnje najsavremenije flexibilne ambalaže. Priprema matrica (valjaka za
štampu) za ovu mašinu se vrši kod kooperanta u Hrvatskoj. Štamparska boja je na bazi nitroceluloze, a kao
razrjeđivač se koristi etilni alkohol.
Tokom ovog procesa, nema ispuštanja kemijskih sredstava u otpadne vode (hlađenje mašine se obavlja u
zatvorenom sistemu), a otpadni etilacetat odvozi registrirana firma za odvoz otpada (kemijski otpad - firma
KEMIS).
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
PLAN AKTIVNOSTI
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
19 od 50
Slika 9. Linija za duboku štampu (bakroštampa)
Kaširanje
Ovaj pogon je smješten u hali CERUTTI.
Mašina za kaširanje instalisane snage 65 kW služi za spajanje (laminiranje) dva ili više slojeva materijala. Za
spajanje se koristi ljepilo, koje može biti jednokompnentno i dvokomponentno (ljepilo + katalizator). Ljepila su
na bazi poliuretana.
Mašina u radu ne koristi vodu, a iz nje se ništa ne upušta u sistem odvodnje otpadnih voda preduzeća.
Rezanje
Pogon Rezanja je smješten u hali CERUTTI.
U postupku rezanja učestvuju dvije mašine, jedna za rezanje rolni, a druga za rezanje etiketa. Mašina za
rezanje rolni je snage 34 kW i reže materijal na zadatu dimenziju, a mašina za rezanje etiketa na komad je
snage 40 kW.
Mašine u radu ne koriste vodu, a iz njih se ništa ne upušta u sistem odvodnje otpadnih voda preduzeća.
Konfekcija
Pogon konfekcije je smješten u halama CERUTTI i COMEXI.
Mašina za izradu sleew etiketa ima snagu 3 kW. U radu se koriste dvije vrste otapala: za PVC materijal se
koristi tetrahidrofuran, a za PETG se koristi dioksilan 13.
Mašina za izradu DTK/fleksiluk kesa je snage 11 kW i izrađuje kese različitih dimenzija i od raznih materijala,
zavisno od zahtjeva kupca.
Mašina za izradu vrećica sa donjim varom ima snagu od 4 kW i izrađuje vrećice različitih dimenzija i od
raznih materijala zavisno od zahtjeva kupca.
Mašine u radu ne koriste vodu.
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
PLAN AKTIVNOSTI
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
20 od 50
Destilacija
Destilator za etilacetat snage 13 kW služi za regeneraciju zaprljanog etilacetata, postupkom
destiliranja i njegovo ponovno vraćanje u proizvodnju.
Destilator za flexosol snage 3,2 kW odvaja flexosol od polimera, skinutog u procesu pranja ploča.
Regenerirani flexosol se ponovo koristi za pranje ploča.
U radu destilatora, ne koristi se voda, a iz destilatora se ništa ne upušta u sistem odvodnje otpadnih voda
preduzeća.
.
5.1.4
MJEŠAONA BOJA
Mješaona boja nalazi se u hali roto štampe i dorade i smještena je u posebnoj prostoriji, površine cca
80m2. Linija za miješanje boja marke INKMAKER instalisane snage 0,5 kW je potpuno automatska i kao
sirovinu koristi bazu boja direktno iz tvorničkih pakovanja, tako da je mogućnost prosipanja svedena na
minimum.
5.1.5
ODRŽAVANJE
Proces održavanja mašina, uređaja i alata (preventivno i tekuće održavanje) odvija se uglavnom na
licu mjesta, u tvorničkim halama, jer su mašine gabaritne i fiksirane na temeljima. Radionica za održavanje
površine 30m² nalazi se u objektu nova Upravna zgrada i u njoj se uglavnom popravljaju i ispituju
elektroničke komponente i obavljaju sitnije mehaničke popravke. Proces održavanja se odvija uz poštivanje
okolinskih propisa. Prikupljanje i zbrinjavanje opasnog otpada je riješeno u skladu sa propisima. Otpadni
dijelovi se skladište u skladištu za opasan otpad i predaju na zbrinjavanje ovlaštenom sakupljaču. Motorna
vozila, kao i viljuškari se održavaju u ovlaštenim servisima.
5.1.6
KOTLOVNICE I KOMPRESORSKA STANICA
Kotlovnice
Postojeće kotlovnice snabdjevaju toplotnom energijom proizvodne pogone, upravne zgrade kao i
ostale prateće objekte. Kotlovnice su smještene u postojećim građevinskim objektima.
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
PLAN AKTIVNOSTI
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
21 od 50
Slika 10: Unutrašnjost kotlovnice
Kotlovnica 1 ima dva kotla od po 720 kW, a kotlovnica 2 jedan kotao od 764 kW instalisane snage.
Kotlovi mogu raditi na tečno gorivo ili prirodni gas. Primarno gorivo je prirodni gas, dok se tečno gorivo
koristi kao alternativa.
Slika 11: Razvodni cjevovodi
Karakteristike tečnog goriva:
Extra lako gorivo (EL), DIN 51630 (DIO 1.)
Viskozitet: 35 Second Redwood = 4 mm2/s, kod 20°C
Gustina: ρ= 0,85 kg/l, kod 15°C
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
PLAN AKTIVNOSTI
Strana:
22 od 50
Donja ogrijevna moć: Hd= 11,86kWh/kg
Tačka palenja: veća od 55°C
Sastav i karakteristike prirodnog gasa:
CH4
95.404 %
VOL
C2H6
0.847 %
VOL
C3H8
0.305 %
VOL
N2
1.836 %
VOL
CO2
1.412 %
VOL
Gustina ρ = 0.753 kg/ m3, (P = 1,013 bar. T = 0°C).
Donja toplotna vrijednost: Hd = 35170 kJ/m3 = 9,77 kWh/ m3, (P = 1,013 bar. T = 0°C).
Relativna gustina u odnosu na zrak: dv = 0.583.
Prostor kotlovnica urađen je prema Pravilniku u pogledu ventilacije, vatrootpornosti zidova, krova, poda,
vrata, prozora, slobodnih površina, izlaza iz kotlovnice, ulaza u kotlovnicu, natpisa na izlaznim vratima,
natpisa na ulaznim vratima.
Kotlovnice su opskrbljene opremom za početno gašenje požara. Prema pravilniku o smještanju i držanju ulja
za loženje (Sl. list br: 45/67), u tački o mjerama sigurnosti, u kotlovnicama se nalaze sanduci sa pijeskom od
0,25 m3.
Tečno gorivo (ekstra-lako EL gorivo) skladišti se u 5 plastičnih rezervoara, zapremine svaki po 2000 litara.
Rezervoari su ugrađeni u armirano betonsku prostoriju koja ima izvedenu ventilaciju.
Rezervoari imaju pri dnu ventile za pražnjenje. Punjenje goriva se vrši kroz prijemni otvor na vrhu
rezervoara.
U skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih
kotlovnica; prema Standardu JUS M. E3.432, prema DVGW Radnom listu G622 – Tipsko ispitivanje gasnih
uređaja sa ventilatorskim gorionikom na mjestu postavljanja, vrši se funkcionalno ispitivanje gasnih i uljnih
ložišnih instalacije kotlovnica u UNIONINVESTPLASTICI svake godine, o čemu postoje i dokazi.
U skladu sa Zakonom o zaštiti zraka (Sl. novine FBIH br. 33/03) i Odlukom o mjerama za očuvanje kvaliteta
zraka u Kantonu Sarajevo (Sl. novine KS br. 16/06) i Pravilnikom o monitoringu emisija (Sl. list FBiH br.
19/04) se vrši mjerenje emisija zagađujućih materija iz ložišta.
Kompresorska stanica
Zrak pod pritiskom koji se koristi u tehnološkom procesu dobiva se iz komresorske stanice.
Kompresorska stanica nalazi se u zasebnoj prostoriji, iza hale Litoman, površine cca 108m2 i visine 4m. U
njoj je smješteno 5 kompresora , sušač zraka, uređaj za filtriranje kondenzata, kao i uređaj za nadređeno
upravljanje kompresorima, marke Sigma 4/4. Kompresori su uljni, tako da komprimirani zrak sadrži čestice
ulja i vode, pa su neophodni filteri i separatori ulja.
U kompresorskoj stanici se nalaze slijedeći kompresori:
Kompresor Kaeser CSD 122, instalirane snage 75 kW,
Kompresor Ingersoll Rand MU37, instalirane snage 37 kW,
Kompresor Ingersoll Rand UP5-30, instalirane snage 30 kW,
Kompresor Ingersoll Rand UP5-30, instalirane snage 30 kW i
Kompresor Atlas Copco GA 30 , instalirane snage 30 kW.
5.1.7
Laboratorija
Laboratorija za kontrolu kvaliteta smještena je u prizemlju upravne zgrade II, u prostoriji površine cca
40 m2. U laboratoriji se vrše ispitivanja zatezne čvrstoće laminirane i plastične folije i kontrola otpornosti na
habanje i temperaturu. Laboratorija u svom radu ne koristi hemikalije, a čvrsti otpad od ispitanih materijala se
reciklira.
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
PLAN AKTIVNOSTI
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
23 od 50
Slika 12. Laboratorija za kontrolu kvaliteta
5.1.8
Skladište sirovina i materijala
Skladište sirovina i materijala nalazi se u posebnim čvrsto građenim objektima i šatoru u krugu
tvornice. Magacini su opremljeni policama i regalima za skladištenje. Boje su u tvorničkim pakovanjima i
smještene u posebnim prostorijama. Tvornica nema zasebno skladište zapaljivih materijala. Hemikalije za
čišćenje mašina i razređivači nabavljaju se u kontejnerskim rezervoarima od 1000 l i korištenje na mašinama
se vrši direktno iz njih (bez pretakanja).
5.1.9
Upravna zgrada, restoran i kancelarijski prostori
Uprava tvornice je smještena u posebnoj zgradi površine cca 400 m2 u kojoj se nalaze kancelarije
direkcije, komercijale i knjigovodstvo. U drugoj zgradi se nalaze prostori za rad sa kancelarijama i radničkim
restoranom sa kuhinjom i restoranom sa oko 80 mjesta.
5.1.10 Prostori koje koristi REHAU i MIMS grupa
U gornjem dijelu tvorničkog kruga nalazi se prostor iznajmljen firmi REHAU. On se sastoji od
upravne zgrade i skladišta materijala.
Na samom ulazu u krug, sa desne strane nalazi se zgrada sa kancelarijama koju koristi MIMS grupa.
5.1.11 Oprema za smanjenje negativnog uticaja
Smanjenje negativnog uticaja na okoliš je jedan od glavnih zadataka uprave preduzeća.
Implementacijom standarda okolinskog upravljanja ISO 14001 i certifikacijom od strane DET NORSKE
VERITAS-a izvršena je procjena okolinskih rizika i kroz primjenu okolinskih programa poduzete aktivnosti za
smanjenje negativnog uticaja. Posebno su značajne aktivnosti na prevenciji mogučnosti okolinskih
incidenata i adekvatnom zbrinjavanju opasnog otpada.
Zaštita zraka
Sa stanovišta zaštite zraka realizovane su slijedeće aktivnosti:
Vrši se redovno održavanje i funkcionalno ispitivanje gasnih i uljnih ložišnih instalacije kotlovnice svake
godine. Dimni plinovi kotlovnice zadovoljavaju zahtjeve Zakona o zaštiti zraka (Sl. novine FBIH br. 33/03) i
Odluke o mjerama za očuvanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Sl. novine KS br. 16/06).
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
PLAN AKTIVNOSTI
Strana:
24 od 50
Na odvodu plinova od sušenja boje u komori za sušenje na liniji za revijalnu štampu (Heet set rotacija)
izgrađen je metalni dimnjak visine 16 m, radi zaštite susjednih domaćinstava.
Zaštita od buke
Preduzete su značajne mjere u smanjenju negativnog uticaja od buke ugradnjom sendvič panela koji
smanjuju širenje buke na svim mjestima u proizvodnom procesu gdje ona nastaje. Ovakva moderna grafička
proizvodnja spada u „tihe“ u odnosu na okoliš i susjede. Zaštita radnika je provedena zaštitnim sredstvima
na mjestima koja su od strane ovlaštene organizacije procjenjena kao mjesta sa posebnim uslovima.
Pravilnim temeljenjem mašine spriječen je prenos vibracija.
Zaštita vode
Većina instalisanih mašina imaju zatvorene sisteme hlađenja i zatvoren krug cirkulacije tehnološke
vode. Sa onih mašina koje imaju otvoreni sistem, ispuštanje tehnološke otpadne vode se odvija kako je
opisano u poglavljima 5.1.1., 5.1.2. i 5.1.3. Kroz sisteme zaštite vrši se rekuperacija i ponovno korištenje
otapala tako da se tečni otpad ne ispušta u kanalizaciju. Sve otpadne vode: tehnološke otpadne vode,
sanitarne otpadne vode, otpadne vode iz restorana i oborinske vode sa krovova i kruga svedene su u 2
betonske sabirne septičke jame, koje se redovno prazne specijalnim voziloma, od strane KJKP Vodovod i
kanalizacija, jer naselje Semizovac još nema gradsku kanalizaciju, a tvornica nema uređaja za prečišćavanje
otpadnih voda.
U toku je izrada Glavnog projekta razdvajanja sistema otpadnih voda, od strane IPSA INSTITUTA doo
Sarajevo, sa izradom prijedloga ugradnje separatora otpadnih voda kao i načina odvođenja otpadnih voda
do Recipijenta.
Zaštita tla
U UNIONINVESTPLASTICI se vrši razdvojeno sakupljanje otpada u posebno označene kutije (iz
kancelarija) bačve (iz kruga i proizvodnje) i kontejnere.
Zaštita od prosipanja hemikalija
Aktivnosti koje su poduzete za kvalitetniju zaštitu tla od mogućih okolinskih incidenata: zaštita tla je
izvršena primjenom zaštitnih tankvana, na svim mjestima gdje bi moglo doći do prolivanja boja i hemikalija.
Recikliranje plastike
U sistemu prerade plastike sav čvrsti plastični otpad regeneriše u postrojenju za reciklažu EREMA i
ponovo vraća u proizvodnju.
Recikliranje papira
Sav otpadni papir predaje se sakupljaču otpadnog papira i šalje na recikliranje.
Komunalni otpad
Komunalni otpad se sakuplja separatno u kontejnere i predaje gradskom komunalnom preduzeću.
6.
DATUM POČETKA RADA POGONA/POSTROJENJA
Tvornica UNIONINVESTPLASTIKA je na ovoj lokaciji počela sa radom 1970 godine kao RO u okviru
preduzeća UNIONINVEST. U ratu je tvornica zapaljena i devastirana, da bi nakon preuzimanja od strane
MIMS grupe 2000. godine bila obnovljena i dograđena i opremljena za današnju proizvodnju.
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
25 od 50
PLAN AKTIVNOSTI
7.
STUDIJA ZAGAĐENOSTI U NULTOM STANJU
7.1
UVOD
Studija o zagađenosti u nultom stanju koja obrađuje trenutno stanje okoliša na datoj lokaciji, popis
mjesta nastanka i kvantitativne i kvalitativne karakteristike svih otpadnih tokova (otpad, buka, emisije u zrak,
otpadne vode), uz prikaz emisionih mjesta na mapi lokacije nije urađena.
Općenito proizvodnja PE folije i štamparska djelatnost ima uticaj na okolicu na slijedeći način:
-nastankom čvrstog i tečnog otpada,
-ispuštanjem plinova u atmosferu,
-ispuštanjem otpadnih voda i
-kao izvor buke.
7.2
VRSTE OTPADA
VRSTE NEOPASNOG OTPADA
KLJUČNI
BROJ
stare gume
16 01 03
građevinski otpad i otpad od rušenja objekata
17 00 00
drvo
17 02 01
papir i karton
20 01 01
staklo
20 01 02
plastika
20 01 39
metali
20 01 40
miješani komunalni otpad
20 03 01
Tabela 3: Neopasni otpad
VRSTE OPASNOG OTPADA
KLJUČNI
BROJ
otpadne boje i lakovi koji sadrže organske
rastvarače ili druge opasne materije
08 01 11*
otpad od sredstava za uklanjanje/razrjeđivača boja
ili lakova
otpadni štamparski toner koji sadrži opasne materije
08 01 21*
sintetska ulja za motore, pogonske uređaje i
podmazivanje
13 02 06*
ambalaža koja sadrži ostatke opasnih materije ili je
onečišćena opasnim materijema
15 01 10*
filteri za ulje
16 01 07*
olovne baterije
16 06 01*
rastvarači
20 01 13*
fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu
20 01 21*
boje, tinta, ljepila i smole koje sadrže opasne
materije
20 01 27*
Tabela 4: Opasni otpad
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
08 03 17*
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
PLAN AKTIVNOSTI
Strana:
26 od 50
Mjesto nastanka otpada
Navedeni otpad nastaje u:
-proizvodnom procesu što podrazumjeva pogone ekstruzije, roto štampe, flexo štampe i dorade,
-procesu održavanja i čišćenja mašina, postrojenja i radnih prostora,
-procesu skladištenja i manipulacije sirovinama, ambalažom, rezervnim i drugim materijalima i
gotovom robom,
-restoranu i
-kancelarijskim prostorima.
Postupanje sa otpadom
Sav neopasni otpad prikuplja se i razvrstava na mjestu nastanka, a odlaže se isključivo na mjestu
označenom za privremeno odlaganje neopasnog otpada u krugu tvornice, koje je opremljeno kontejnerima.
Na svakom kontejneru nalaze se natpisi vrste otpada koji se odlaže. Zaposlenici su obavezni odlagati otpad
isključivo u namjenske kontejnere.
Mjesto za odlaganje otpada (kontejneri) je pristupačno vozilima internog transporta, kao i vozilima
ovlaštenog sakupljača za prihvat i odvoženje kontejnera.
Sakupljanje i odlaganje opasnog otpada
Sav opasni otpad predaje se povjereniku za otpad koji ga nakon evidentiranja deponuje u skladište
opasnog otpada, koje je propisno označeno i ograđeno.
Prilikom odlaganja opasnog otpada i ambalaže opasnog otpada vodi se evidencija o odbačenoj količini.
Brigu oko zbirne evidencije vodi Stručnjak za upravljanje otpadom. Odvoz opasnog otpada se obavlja
periodično i obavlja ga ovlašteni sakupljač na poziv povjerenika za otpad, koji istovremeno vrši nadzor, pravi
prateći list opasnog otpada i vodi evidenciju pratećih listova.
7.3
MJERENJE BUKE
Načini i mjesta nastanka buke, u pogonskom radu tvornice, su slijedeća:
-istovar, utovar, odnosno interni transport sirovina iz transportnih vozila do skladišta i tvorničkih
hala,
-rad kompresora u kompresorskoj stanici,
-rad strojeva u pogonu ekstruzije,
-rad štamparskih strojeva u roto štampi i
-rad strojeva u flexo štampi.
Transportna sredstva i postrojenja na svim lokacijama su jedina izvorišta buke u tvorničkom krugu. Izvršena
su mjerenja od strane firme Tehnounion doo Sarajevo, u novembru 2011. godine, izvještaj u prilogu.
7.4
MJERENJE EMISIJA U ZRAK
U Unionivestplastici emisije u zrak nastaju iz kotlovnica i od mašina za revijalnu štampu, tj. gasova
od sušenja boje u komori za sušenje.
Emisije u zrak iz kotlovnice se redovno kontrolišu u skladu sa Kantonalnim propisima.
U prilogu dat dokaz o mjerenju emisija produkata sagorijevanja u zrak, iz dimnjaka kotlovnice.
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
PLAN AKTIVNOSTI
Strana:
27 od 50
Emisije iz komore za sušenje boje mjerene su na odvodnom ventilacionom kanalu, od strane ovlaštene firme
Dvokut doo Sarajevo, izvještaj u prilogu.
7.5
MJERENJE OTPADNIH VODA
Prema mjestu nastajanja, otpadne vode se dijele na:
-otpadne tehnološke vode,
-oborinske vode sa kruga firme,
-oborinske vode sa krovova objekata i
-sanitarno-fekalne vode.
Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta Sarajevo uradio je mjerenje na osnovu Pravilnika o vrstama,
načinu i obimu mjerenja i ispitivanja ispuštene otpadne vode, otpadne vode i izvađenog materijala iz
vodotoka (Sl Novine FBIH br. 48/98) i Pravilnika o izmjenama ovog pravilnika (Sl Novine FBIH br. 56/04).
Ova mjerenja se vrše 4 puta godišnje.
Otpadne tehnološke vode (iz procesa proizvodnje i kotlovnice)
Otpadne tehnološke vode se odvode do septičkih jama, a zatim otvorenim kanalom duž magistralnog puta
M18 do rijeke Bosne.
Oborinske vode sa kruga firme
Oborinske vode sa kruga firme odvode se do septičkih jama, a zatim otvorenim kanalom duž magistralnog
puta M18 do rijeke Bosne.
Oborinske vode sa krovova objekata
Oborinske vode sa krovova objekata odvode se do septičkih jama, a zatim otvorenim kanalom duž
magistralnog puta M18 do rijeke Bosne.
Sanitarno-fekalne vode
Sanitarno-fekalne vode odvode se do septičkih jama, a zatim otvorenim kanalom duž magistralnog puta M18
do rijeke Bosne.
Shematski prikaz objekata, tokova otpadnih voda i mjernih mjesta u Unioninvestplastici dat je u prilogu.
8.
LISTA SIROVINA I POMOĆNIH MATERIJALA
Unionivestplastika vrši usluge u oblasti štamparske djelatnosti i preradu plastičnih materijala. Kao
osnovne sirovine za preradu plastičnih masa koriste se granulati polietilena visoke i niske gustoće, dok se u
štamparskoj djelatnosti kod roto i tabačne štampe kao glavna sirovina koristi roto papir, papir u tabacima i
štamparska boja. Za flexo štampu glavnu sirovinu predstavljaju gotove folije, ljepilo i štamparske boje.
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
28 od 50
PLAN AKTIVNOSTI
U slijedećem poglavlju je data lista sirovina i pomoćnih materijala, uključujući hemijske supstance i gorivo
(naziv sirovine, godišnja potrošnja, potrošnja po jedinici proizvoda, ukupni godišnji trošak, opis komponenti ili
osobina sa značajnim efektima po okoliš, metoda nabavke, skladištenja i transfera).
8.1
LISTA SIROVINA I POMOĆNIH MATERIJALA, UKLJUČUJUĆI HEMIJSKE
SUPSTANCE I GORIVO
Naziv sirovine
Jed. Godišnja
mjere potrošnja
Potrošnja
po jedinici
proizvoda
Opis komponenti
ili osobina sa
značajnim
Metoda nabavke
efektima po
okoliš
Skladištenje
Ekstruzija
Granulat-Polietilen
Tona
niske gustoće
GranulatPolietilen
Tona
visoke gustoće
Masterbach
Tona
520
Plastični materijal
regeneriše se,
nema negativnog
uticaja na okoliš
115
Plastični materijal
regeneriše se,
nema negativnog
uticaja na okoliš
2,5
Plastični materijal
regeneriše se,
nema negativnog
uticaja na okoliš
PR-09 Nabavka
Na paletama u
originalnim
pakovanjima
(vreća od 25
kg)
PR-09 Nabavka
Na paletama u
originalnim
pakovanjima
(vreća od 25
kg
PR-09 Nabavka
Na paletama u
originalnim
pakovanjima
(vreća od 20
kg
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjimaplastičnim
kontejnerima
od 1.000 litara
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjimaplastičnim
kontejnerima
od 1.000 litara
Flexo štampa
Etilacetat
Flehothinner (etil
alkohol+5% etil
acetat)
Tona
Tona
33
Zadržati i pokupiti
izljev negorivim,
apsorbirajućim
materijalom, na pr.
pijeskom, zemljom,
vermikulitom,
diatomejskom
zemljom i smjestiti
u kontejner za
odlaganje.
42
Zadržati i pokupiti
izljev negorivim,
apsorbirajućim
materijalom, na pr.
pijeskom, zemljom,
vermikulitom,
diatomejskom
zemljom i smjestiti
u kontejner za
odlaganje.
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
Transfer
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
29 od 50
PLAN AKTIVNOSTI
Naziv sirovine
Etoksipropanol
Lakovi za flexo
štampu
Skladištenje
3,5
Zadržati i pokupiti
izljev negorivim,
apsorbirajućim
materijalom, na pr.
pijeskom, zemljom,
vermikulitom,
diatomejskom
zemljom i smjestiti
u kontejner za
odlaganje.
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjimaplastična
burad od 200
litara
0,7
Može uzrokovati
dugoročne štetne
posljedice na
vodeni okoliš.
Pokupiti s tvari
koja upija ulje.
Čuvati u
prikladnim,
zatvorenim
spremnicima za
odlaganje. Isprati s
mnogo vode.
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjimaplastična
burad od 200
litara
38
Zadržati i pokupiti
izljev negorivim,
apsorbirajućim
materijalom, na pr.
pijeskom, zemljom,
vermikulitom,
diatomejskom
zemljom i smjestiti
u kontejner za
odlaganje.
Poželjno očistiti
deterdžentom.
Izbjegavati
upotrebu otapala.
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjimametalne kante
od 20 kg
5
Zadržati i pokupiti
izljev negorivim,
apsorbirajućim
materijalom, na pr.
pijeskom, zemljom,
vermikulitom,
diatomejskom
zemljom i smjestiti
u kontejner za
odlaganje.
Poželjno očistiti
deterdžentom.
Izbjegavati
upotrebu otapala.
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjimametalne kante
od 20 kg
Jed. Godišnja
mjere potrošnja
Tona
Flexosol
(dekahidronaftalen
Tona
, mješavina
alifatskihkarbonata
Boje za flexo
štampu
Opis komponenti
ili osobina sa
značajnim
Metoda nabavke
efektima po
okoliš
Tona
Tona
Potrošnja
po jedinici
proizvoda
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
Transfer
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
30 od 50
PLAN AKTIVNOSTI
Naziv sirovine
Opis komponenti
ili osobina sa
značajnim
Metoda nabavke
efektima po
okoliš
Skladištenje
7
Mehanički pokupiti
sa nezapaljivim
apsorcijskim
materijalom i
čuvati u
spremnicima za
odlaganje opasnog
otpada.
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjimametalne kante
od 20 kg
4
Mehanički pokupiti
sa nezapaljivim
apsorcijskim
materijalom i
čuvati u
spremnicima za
odlaganje opasnog
otpada.
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjimametalne kante
od 20 kg
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjiimametalni
kontejneri od
1.000 kg
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjiimametalni
kontejneri od
1.000 kg
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjimametalne kutije
od 2,5 ili 5 kg
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjimaplastična
burad od 200
litara
Jed. Godišnja
mjere potrošnja
Ljepilo
dvokomponentno
(4,4 metil difenil
Tona
diizocijanatdifenilmetan-4,4
diizocijanat
Katalizator
propilen glikol (4,4
Tona
difenilmetandiizocij
anat prepolimer)
Potrošnja
po jedinici
proizvoda
Offset štampa
Boja za revijalnu
štampu
Tona
Boja za novinsku
Tona
štampu
Boja za tabačnu
štampu
Tona
Pufer za revijalnu
Tona
štampu 577
44
Zadržati i pokupiti
izljev negorivim,
apsorbirajućim
materijalom, na pr.
pijeskom, zemljom,
vermikulitom,
diatomejskom
zemljom i smjestiti
u kontejner za
odlaganje.
Poželjno očistiti
deterdžentom.
Izbjegavati
upotrebu otapala.
25
Pomesti i odložiti u
odgovarajući
kontejner, uskladiti
s lokalnim
propisima.
3
Pomesti i odložiti u
odgovarajući
kontejner, uskladiti
s lokalnim
propisima.
3,5
Spriječiti istjecanje
i izlijevanje u
vodotokove i
drenažne sustave
postavljanjem
pješčanih (mogu
se koristiti slični
materijali) brana i
pregrada.
Omogućiti dobru
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
Transfer
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
31 od 50
PLAN AKTIVNOSTI
Naziv sirovine
Jed. Godišnja
mjere potrošnja
Potrošnja
po jedinici
proizvoda
Opis komponenti
ili osobina sa
značajnim
Metoda nabavke
efektima po
okoliš
Skladištenje
ventilaciju.
Pufer za novinsku
štampu 935 (5
hloro2metil-2Hizotiazol-3,1
Tona
(ecno247-500) i
metil-2H-izotiazol3,1
Sredstvo za pranje
štamparskog stroja Tona
EC-WASH
Razvijač za CTP
ploče negativ 200 Tona
developer
Razvijač za CTP
ploče negativ 1080 Tona
termal
Regenerator za
CTP ploče 220 R Tona
(K2SiO3)
5
Spriječiti istjecanje
i izlijevanje u
vodotokove i
drenažne sustave
postavljanjem
pješčanih (mogu
se koristiti slični
materijali) brana i
pregrada.
Omogućiti dobru
ventilaciju.
6
Mehanički pokupiti
sa nezapaljivim
apsorcijskim
materijalom i
čuvati u
spremnicima za
odlaganje opasnog
otpada.
0,5
Spriječiti istjecanje
i izlijevanje u
vodotokove i
drenažne sustave.
Mehanički pokupiti
sa nezapaljivim
apsorcijskim
materijalom i
čuvati u
spremnicima za
odlaganje opasnog
otpada.
2,9
Spriječiti istjecanje
i izlijevanje u
vodotokove i
drenažne sustave.
Mehanički pokupiti
sa nezapaljivim
apsorcijskim
materijalom i
čuvati u
spremnicima za
odlaganje opasnog
otpada.
2,5
Spriječiti istjecanje
i izlijevanje u
vodotokove i
drenažne sustave.
Mehanički pokupiti
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjimaplastična
burad od 200
litara
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjimaplastična
burad od 200
litara
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjimaplastični
kanisteri od 5
litara
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjimaplastični
kanisteri od 5
litara
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjimaplastični
kanisteri od 5
litara
Transfer
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
32 od 50
PLAN AKTIVNOSTI
Naziv sirovine
Jed. Godišnja
mjere potrošnja
Potrošnja
po jedinici
proizvoda
Opis komponenti
ili osobina sa
značajnim
Metoda nabavke
efektima po
okoliš
Skladištenje
sa nezapaljivim
apsorcijskim
materijalom i
čuvati u
spremnicima za
odlaganje opasnog
otpada.
Alkohol izopropilni Tona
10
Spriječiti da
hemikalija dospije
u kanalizacionu
mrežu,
vodotokove,
podzemne vode.
Ukoliko do toga
dođe obavijestiti
nadležne i
postupiti prema
lokalnim
propisima.
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjimaplastičnim
kontejnerima
od 1.000 litara
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjimametalna burad
od 200 litara ili
plastični
kanisteri od 25
litara
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjimaplastični
kanisteri od 25
litara
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjimaplastični
kanisteri od 4
litra
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjimametalna burad
od 50 kg ili
Održavanje
Ulje hidraulično
Tona
Ulje kompresorsko Tona
Ulje motorno
Maziva za
podmazivanje
Tona
Tona
1
U viljuškarima.
Kod pravlnog
rukovanja nema
zanačjnijeg uticaja
na okoliš. Otpadno
ulje se zbrinjava
kao opasni otpad
(ovlaštena firma
vrši zbrinjavanje)
0,1
U kompresorima.
Kod pravlnog
rukovanja nema
zanačjnijeg uticaja
na okoliš. Otpadno
ulje se zbrinjava
kao opasni otpad
(ovlaštena firma
vrši zbrinjavanje).
0,03
U vozilima. Kod
pravilnog
rukovanja nema
zanačjnijeg uticaja
na okoliš. Otpadno
ulje se zbrinjava
kao opasni otpad
(ovlaštena firma
vrši zbrinjavanje)
0,05
Spriječiti da
proizvod dospije
do površinskih
voda, ne sapirati u
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
Transfer
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
33 od 50
PLAN AKTIVNOSTI
Naziv sirovine
Jed. Godišnja
mjere potrošnja
Potrošnja
po jedinici
proizvoda
Opis komponenti
ili osobina sa
značajnim
Metoda nabavke
efektima po
okoliš
kanalizaciju. Velike
emisije mogu imati
štetan ili ometajući
efekat.
Kočiono ulje
Tona
Sredstvo za ručno
i mašinsko pranje Tona
podova koncentrat
Univerzalni čistač
za odvode (Cilit Tona
Beng)
Sredstvo za
uklanjanje
masnoće (Cilit)
Sredstvo za
dezinfekciju i
čišćenje
(Domestos)
Tona
Tona
Deterđent za suđe,
Tona
(Fairy)
Sredstvo za
dezinfekciju
prostorija za
Tona
pripremanje hrane
ph 12-12,5
0,01
U viljuškarima.
Nema zanačjnijeg
uticaja na okoliš
(zbog male
količine koja se
koristi). Otpadno
ulje se zbrinjava
kao opasni otpad
(ovlaštena firma
vrši zbrinjavanje)
0,05
Ne prosipa se u
velikim
koncentracijam
tako da nema
značajnijeg uticaja
na okoliš
0,02
Ne prosipa se u
velikim
koncentracijam
tako da nema
značajnijeg uticaja
na okoliš
0,02
Ne prosipa se u
velikim
koncentracijam
tako da nema
značajnijeg uticaja
na okoliš
0,05
Ne prosipa se u
velikim
koncentracijam
tako da nema
značajnijeg uticaja
na okoliš
0,2
Ne prosipa se u
velikim
koncentracijam
tako da nema
značajnijeg uticaja
na okoliš
0,03
Ne prosipa se u
velikim
koncentracijam
tako da nema
značajnijeg uticaja
na okoliš
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
Skladištenje
plastične
kutije od 1 ili 2
kg
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjimaplastične boce
od 1 litra
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjimaplastični
kanisteri od 25
litara
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjimaplastičnim
bocama od 1
litra
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjimaplastičnim
bocama od 1
litra
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjimaplastičnim
bocama od 1
litra
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjimaplastičnim
kanisterima od
5 litara
PR-09 Nabavka
U originalnim
pakovanjimaplastičnim
bocama od 1
litra
Transfer
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
34 od 50
PLAN AKTIVNOSTI
Naziv sirovine
Solna kiselina
Jed. Godišnja
mjere potrošnja
Tona
Potrošnja
po jedinici
proizvoda
0,03
Opis komponenti
ili osobina sa
značajnim
Metoda nabavke
efektima po
okoliš
Skladištenje
Ne prosipa se u
velikim
koncentracijam
tako da nema
značajnijeg uticaja
na okoliš
U originalnim
pakovanjimaplastičnim
bocama od 1
litra
PR-09 Nabavka
Transfer
Tabela 5: Godišnja potrošnja sirovina i pomoćnih materijala sa značajnim efektima po okoliš
R.br.
Sirovine i komponente
Vrijednost sirovina i komponenti u KM
2009. godina
2010. godina
1.
Granulat-polietilen
2.100.000
2.550.000
2.
Masterbach
3.
Etilacetat
35.000
12.000
105.000
70.000
4.
Flexothinner
143.000
86.000
5.
Etoksipropanol
23.000
14.000
6.
Flexosol
7.000
7.000
7.
Boje za flexo štampu
500.000
296.000
8.
Lakovi za flexo štampu
37.000
26.000
9.
Ljepilo dvokomponentno
67.000
84.000
10.
Katalizator propilen glikol
45.000
47.000
11.
Boja za revijalnu štampu
269.000
248.000
12.
Boja za novinsku štampu
260.000
95.000
13.
Boja za tabačnu štampu
40.000
33.000
14.
Pufer za revijalnu štampu 577
10.000
21.000
15.
Pufer za novinsku štampu 935
27.000
32.000
16.
Sredstvo za pranje štamparskog stroja EC-WASH
10.000
15.000
17.
Razvijač za CTP ploče negativ 200 developer
4.500
2.500
18.
Razvijač za CTP ploče negativ 1080 termal
14.000
11.000
19.
Regenerator za CTP ploče 220 R
13.000
10.000
20.
Alkohol izopropilni
40.000
17.000
21.
Ulje hidraulično
3.000
3.000
22.
Ulje kompresorsko
4.000
4.000
23.
Ulje motorno
800
800
24.
Maziva za podmazivanje
500
500
25.
Kočiono ulje
200
150
26.
Sredstvo za ručno i mašinsko pranje podova koncentrat
1.000
700
27.
Univerzalni čistač za odvode (Cilit Beng)
100
100
28.
Sredstvo za uklanjanje masnoće (Cilit)
100
100
29.
Sredstvo za dezinfekciju i čišćenje (Domestos)
100
100
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
35 od 50
PLAN AKTIVNOSTI
30.
Deterđent za suđe, (Fairy)
600
600
31.
Sredstvo za dezinfekciju prostorija za pripremanje hrane ph
12-12,5
100
100
32.
Solna kiselina
50
50
Tabela 6: Vrijednost utrošenih sirovina i komponenti
8.2
OPIS KOMPONENTI ILI OSOBINA SIROVINA SA ZNAČAJNIM EFEKTIMA PO
OKOLIŠ
Procjena uticaja pojedinih sirovina ili komponenti na okoliš data je u dokumentima ISO 14001:2004 i
to procedura PR-22 Identifikacija i vrednovanje okolinskih aspekata, IZV.PR-22.01 Faktori procjene aspekata
okoliša, IZV-PR-22-02 Lista značajnih aspekata okoliša i IZV.PR-22.03 Lista aktivnosti i okolinskih aspekata
vezanih za njih. Opis pojedinih komponenti dat je u kemijsko-tehničkim listovima u prilogu.
8.3
METODA NABAVKE
Metode nabavke propisane su opisane su u dokumentima ISO 9001:2008, Procedura za nabavku
PR-09 Nabavka.
8.4
METODA SKLADIŠTENJA
Skladišta sirovina nalaze se u krugu tvornice u zatvorenim objektima, velikom šatoru i plastičnim
kontejnerima zapremine 1000 l. Skladište zapaljivih materijala nije još izgrađeno. Metode skladištenja
opisane su u dokumentima ISO 9001:2008, Uputstvo: UP.09.01 Uputstvo za rad skladišta.
8.5
PRIJEM MATERIJALA U SKLADIŠTE
Prijem materijala u skladište propisan je dokumentima ISO 9001:2008
Uputstvo: UP.09.01 Uputstvo za rad skladišta.
8.6
INTERNI TRANSPORT
Interni transport obavlja se viljuškarima, sa pogonom na naftu.
9.
IZVORI I POTROŠNJA VODE I ENERGIJE
Tvornica je priključena na elektroenergetski sistem. Snabdijevanje električnom energijom je iz
distributivne mreže visokog napona. Ukupna instalisana snaga dvije trafostanice je 3.260 kW. Ne postoji
alternativni pravac napajanja električnom energijom.
Tvornica je priključena na gasovod, dolaznog pritiska od 3 bar.
Izvor vodosnabdijevanja je lokalni gradski vodovod naselja Semizovac.
U okviru certificiranog sistema integrisanog upravljanja kvalitetom i okolišem prema standardima ISO 9001:
2008 i ISO 14001:2004 izrađena je dokumentovana procedura PR-27 Racionalna potrošnja energenata i
zbrinjavanje otpada.
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
36 od 50
PLAN AKTIVNOSTI
9.1
VODA
Mjesec
Januar Februar
Mart
April
Maj
Juni
Juli
Utrošak
(m3)
2.059
2.031
2.000
2.338
2.362
2.169
1.851
August Septembar Oktobar Novembar Decembar Ukupno
2.318
2.952
2.845
2.966
2.676
28.567
Tabela 7: Potrošnja vode u periodu od 01.01.2011.- 31.12.2011. godine
9.2
Mjesec
Utrošak
(kW)
ENERGIJA
Januar
Februar
Mart
April
Maj
Juni
Juli
August
Septembar
Oktobar
237.621 201.870 233.292 220.510 207.027 206.960 198.459 205.684
185.410,5
204.998
Novembar Decembar
202.047
207.246
Ukupno
2.511.124
Tabela 8: Potrošnja električne energije u periodu od 01.01.2011.- 31.12.2011. godine
Mjesec
Januar
Februar
Mart
April
Maj
Juni
Juli
August Septembar Oktobar Novembar Decembar
Utrošak
(Sm3)
3.429,7 3.071,59 1.936,49 946,99 527,23 452,56 465,92 547,78
568,2
887,84
1.961,42
13.728,25
Ukupno
28.073,97
Tabela 9: Potrošnja prirodnog gasa u periodu od 01.01.2011.- 31.12.2011. godine
10.
MJERE ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE OPREME
Održavanje i čišćenje mašina i opreme regulisano procedurama i radnim uputstvima koji su sastavni
dio sistema upravljanja kvalitetom i sistema okolinskog upravljanja za koje je dobiven Certifikat ISO 9001:
2008 i ISO 14001:2004.
Cilj održavanja je pravovremeno otkrivanje nedostataka i kvarova, koji bi mogli ugroziti proizvodnju. Provodi
se preventivno održavanje kroz preventivne preglede i korektivno održavanje u slučaju kvara. Preventivni
pregledi izvršavaju se prema uputstvima za svaki tip sredstva i vrstu pregleda, koji su propisani od strane
proizvođača opreme. Nadzor na mašinama i uređajima kao i čišćenje istih vrše radnici koji ih opslužuju, a
sedmične i mjesečne preglede, kao i godišnje remonte, vrši Služba održavanja postrojenja. U slučaju većih
kvarova angažuju se serviseri iz inostranstva, koji su specijalizovani po pojedinim segmentima rada mašina i
uređaja.
Svi zaposlenici prolaze odgovarajuću obuka za siguran rad o čemu se vodi evidencija. Obuku uposlenika za
rad na mašinama ili uređajima obavlja stručna komisija Društva. Dodatno usavršavanje uposlenika se
obavlja i prilikom intervenisanja ino servisera na pojedinim mašinama.
Ovlaštena institucija vrši redovni pregled ispravnosti i sigurnosti opreme u zakonom propisanim rokovima o
čemu se izdaje dokument UPOTREBNA DOZVOLA za uređaj – opremu .
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
PLAN AKTIVNOSTI
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
37 od 50
U uputstvima za radnike na održavanju propisana je pravilna upotreba hemijskih sredstava koja bi mogla
imati negativan uticaj na okoliš kao i pravilno odlaganje opasnog otpada. Preventivno održavanje je
ustanovljeno terminskim planom periodično, a u slučaju potrebe i vanredno, sa tačnim vođenjem adekvatne
mašinsko-tehničke knjižice. Na ovaj način nema posebnog i štetnog uticaja na okoliš.
Mjere koje se preduzimaju za čišćenje pogona su dnevne aktivnosti uposlenika na čišćenju svog radnog
mjesta po pojedinim mašinama, kao i sedmično čišćenje pogona uređajem za pranje podova KARCHER
45/40, koji kao sredstvo za čišćenje koristi kombinaciju vode i sredstva RM 55 ASF, koje prema sigurnosnoj
listi nije deklarisano kao opasna hemikalija. Pakovanje sredstva RM 55 ASF je u PVC kanisterima po 20
litara i to je zaliha za jednu godinu.
Mjere zaštite na radu su:
-radne i pomoćne prostorije su dovoljno osvijetljene ili prirodnim ili vještačkim osvjetljenjem,
-radne prostorije se u zimskom periodu redovno zagrijavaju,
-visina radnih i pomoćnih prostorija, kao iskladišta je odgovarajuća,
-podovi radnih prostorija su čvrsti, ravni, ne propuštaju vlagu i pogodni su za održavanje,
-u radnim prostorijama je obezbijeđena kako prirodna tako i vještačka ventilacija,
-svi objekti imaju odgovarajuće sanitarne prostorije,
-električne instalacije, gasne instalacije, instalacije komprimiranog zraka i instalacije grijanja su izvedene i
održavaju se u skladu sa važećim propisima,
-svi objekti su zaštićeni od udara groma, postavljanjem odgovarajuće gromobranske instalacije,
-svi prilazni putevi, prolazi kao i putevi komunikacije su stalno slobodni i prohodni,
-svi radnici u Društvu su prošli obuku za pružanje prve pomoći,
-svi pogoni su opremljeni sa ormarićima prve pomoći,
-na specifičnim radnim mjestima su obezbijeđena i pripadajuća zaštitna sredstva i
-svi pogoni su opremljeni sa odgovarajućim aparatima za početno gašenje požara (prah ili CO2) .
11.
OPIS POSTOJEĆEG MONITORINGA
Kroz tačku 5. izvršena je identifikacija trenutnih uticaja na okoliš. Ovi uticaji vezani su za ispuštanje
otpadnih voda, emisije u zrak, nastanak čvrstog otpada i buku. Takođe su opisani svi objekti (tehnološki
procesi) nastanka uticaja na okoliš. Do sada na lokaciji tvornice je vršen redovan monitoring emisija iz ložišta
iz kotlovnice a još nije izvršeno je mjerenje buke, mjerenje kvaliteta zraka, analiza otpadnih voda,.
Periodičan ili kontinuiran monitoring ostalih uticaja na okoliš nije vršen.
11.1
MONITORING BUKE
U svrhu ocjene trenutnog stanja na lokaciji će biti izvršeno mjerenje buke. Firma Tehnounion doo
Sarajevo je izvršila mjerenje. Monitoring će se vršiti redovno.
Predviđena učestalost monitoringa: Jednom godišnje.
11.2
MONITORING OTPADNIH VODA
Pod otpadnim vodama u ovom slučaju podrazumijevaju se atmosferske vode prikupljene sa parkinga
i internih saobraćajnica. Trenutno nije izvršeno nulto mjerenje zagađenosti otpadnih voda iz proizvodnih
hala. Unioninvestplastika plaća posebnu vodoprivrednu naknada za zaštitu voda na osnovu utvrđenog
stepena zagađenja otpadnih voda izraženog preko broja EBS (Ekvivalentni Broj Stanovnika).
Predviđena učestalost monitoringa: 4 puta godišnje, u skladu sa Pravilnikom o graničnim vrijednostima
opasnih i štetnih materija za tehnološke otpadne vode, prije njihovog ispuštanja u sistem javne kanalizacije
odnosno u drugi prijemnik (Sl. Novine FBiH br. 50/07).
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
38 od 50
PLAN AKTIVNOSTI
11.3
MONITORING EMISIJE U ZRAK
Vršen je redovan monitoring emisija zagađujućih materija iz ložišta kotlovnice u skladu sa Zakonom
o zaštiti zraka (Sl. novine FBIH br. 33/03), Odlukom o mjerama za očuvanje kvaliteta zraka u Kantonu
Sarajevo (Sl. novine KS br. 16/06), Pravilnikom o monitoringu emisija (Sl. list FBiH br. 19/04) i Pravilnikom o
monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak (Sl. novine FBiH br. 12/05).
Izvršeno je mjerenje sljedećih parametara: azotni oksidi (NO, NO2, NOX), sumpordioksid (SO2) lebdeće
čestice prečnika ispod 10 (PM10), kisik (O2), ugljenmonoksid (CO), te meteorološki parametri: brzina i smjer
vjetra, temperatura, relativna vlaga i atmosferski pritisak.
Predviđena učestalost monitoringa: Jednom godišnje.
11.4
MONITORING OTPADA
Monitoring otpada na lokaciji trenutno se provodi u skladu sa Planom upravljanja otpadom. Provodi
se njegovo klasificiranje na opasni i neopasni. Vrši se selektivno odlaganje i prikupljanje otpada, te njegov
odvoz. Komunalni otpad odvozi se na gradsku deponiju komunalnog otpada, stara ulja odvozi ovlaštena
firma, stari akumulatori se prodaju firmi koja se bavi reciklažom istih, ketridži se predaju firmi koja se bavi
reciklažom istih. Predviđena učestalost monitoringa: Stalna aktivnost na lokaciji.
Vrsta otpada
Konačni tretman
Miješani komunalni otpad
Skupljanje i odvoz na deponiju
KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo
Papir
Prikupljanje i odvoz
„PAPIR SERVIS“ d.o.o Sarajevo
Akumulatori
Prikupljanje-ovlašteni odvoz
„KEMOKOP“ d.o.o. Tuzla
Ambalaža
Prikupljanje-ovlašteni odvoz
„KEMOKOP“ d.o.o. Tuzla
Otpadne materije iz septičkih jama i
propiranja kanalizacije
Crpanje septičkih jama
KJKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. Sarajevo
Fluoroscentne cijevi i sijalice
Prikupljanje-ovlašteni odvoz
„KEMOKOP“ d.o.o. Tuzla
Otpadna ulja iz radionice
Prikupljanje-ovlašteni odvoz
„KEMOKOP“ d.o.o. Tuzla
Otpadno ulje iz kuhinje
Prikupljanje-ovlašteni odvoz
„KEMOKOP“ d.o.o. Tuzla
Drveni otpad
Odvoze radnici i koriste za loženje
Tabela 10: Način skladištenja otpada
Izvještaji o rezultatima izvršenih mjerenja se dostavljaju Kantonalnom i Federalnom ministarstvu zaštite
okoliša, Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva, Agenciji za vodno područje rijeke
Save kao i Službi za komunalne poslove Općine Vogošća.
Predviđeni termini za dostavu izvještaja o rezultatima izvršenih mjerenja su: za monitoring otpadnih voda 4
puta godišnje, za monitoring buke jednom godišnje, za monitoring emisije u zrak jednom godišnje i
monitoring otpada jednom godišnje.Predmetni izvještaji se dostavljaju u formi dopisa o provedenoj aktivnosti,
uz priložene rezultate mjerenja ovlaštene firme za tu vrstu posla.
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
PLAN AKTIVNOSTI
Strana:
39 od 50
12.
OPIS POSTOJEĆIH MJERA PREVENCIJE NASTANKA
EMISIJA, POSTOJEĆIH MJERA ZA SVOĐENJE UPOTREBE
SIROVINA, VODE I ENERGIJE NA MINIMUM, OPIS KONAČNOG
TRETMANA OTPADNIH TOKOVA (PREČIŠĆAVANJE I KONAČNO
ZBRINJAVANJE) I NJIHOVA USPOREDBA SA ONIM DATIM U
NAJBOLJOJ RASPOLOŽIVOJ TEHNOLOGIJI
12.1
POSTOJEĆE MJERE PREVENCIJE NASTANKA EMISIJE I MJERE ZA
SVOĐENJE UPOTREBE SIROVINA, VODE I ENERGIJE NA MINIMUM
BAT (Best Available Technology) podrazumijeva primjenu najučinkovitije tehnike raspoložive u
pojedinom industrijskom sektoru sa ciljem postizanja visokog stupnja zaštite okoliša. Dokaz kojim se uzima
da je predložena tehnika BAT jeste uspješna primjena te tehnike u jednom ili više postrojenja negdje u
svijetu.
BAT referentni dokumenti sadrže veliki broj informacija tehničkih, okolišnih i ekonomskih za sektore koje
pokriva IPPC Direktiva. BAT za štamparsku industriju izdao je 1998 godine Savjet ministara Nordijskih
zemalja (Danska, Island, Norveška, Švedska i Finska).
Nordic Council of Ministers
Store Strandstrasde 18
DK-1255 KobenhavnK
Glavna okolinska pitanja povezana sa štamparskom industrijom i preradom plastike su emisije u zrak te
potrošnja energije. Pošto je kod svih proizvodnih linija u Unioninvestplastici upotreba vode u zatvorenom
krugu (recirkulacij) uz rekuperaciju upotrebljenih hemikalija to ova tehnologija ne doprinosi dodatnom
zagađivanju voda. Glavni izvor energije za grijanje je zemni gas dok se loživo ulje se koristi samo kao
rezervni energent tako da je manipulacija gorivom svedena na minimum. Interni transport se obavlja
viljuškarima na pogon TNG-om te je izbjegnuta manipulacija naftom i tečnim gorivima.
Emisije relevantne za štamparsku industriju su:
emisije u zrak (VOC); isparenja od sušenja boja iz komore za sušenje
emisije u zrak od sagorijevanja prirodnog gasa u kotlovnici
Ostale emisije čiji je efekat malen i/ili lokalnog nivoa su čvrsti otpad, buka, neugodni mirisi.
12.1.1 RACIONALIZACIJA POTROŠNJE SIROVINA
Unionivestplastika je kroz nove investicije uvela čitav niz mjera za štednju sirovina kroz postupke
rekuperacije i reciklaže.
Sav škart i probni proizvodi od polietilena se recikliraju u zasebnom postrojenju za reciklažu i
regranulat se ponovo koristi kao sirovina.
Sve mašine imaju zatvoreni sistem cirkulacije vode.
Sav otpadni papir se reciklira.
Na lokaciji Unioninvestplastike javljaju se slijedeće emisije: emisija u zrak, emisija u vode i buka. U svrhu
smanjenja ovih emisija, kao i uštede upotrebe vode i energije vrše se određene radnje koje će biti date u
nastavku.
Trenutno se na lokaciji vrše određene radnje i sprovode mjere za smanjenje emisija i svođenje upotrebe
sirovina, vode i energije na minimum, i to:
-svi rezervoari za skladištenje tečnih sirovina i mjesta za pretakanje posjeduju propisne prihvatne
tankvane, osnovna mjera je da se iste redovno čiste i održavaju,
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
40 od 50
PLAN AKTIVNOSTI
-svođenje upotrebe energije i vode na minimum riješeno je praksom “dobrog domaćina“ (Good
House Keeping)
-isključivanje motora i opreme koja se ne koristi,
-pravilno rukovanje opremom (redovne obuke rukovaoca),
-redovno održavanje opreme, postrojenja i mehanizacije,
-kod nabavke opreme kupuju se motori sa manjom potrošnjom energije,
-zamjena česmi, gumica i općenito redovno održavanje opreme u objektima i radnim prostorima,
-zbrinjavanje određenih vrsta otpada regulirano je posebnim ugovorima sa ovlaštenim firmama za
zbrinjavanje pojedinih vrsta otpada,
-redovno čišćenje zaprljanih površina,
-kod nabavke hemijskih sredstava za čišćenje opreme nabavljaju se isključivo netoksične,
biorazgradljive i ekološki prihvatljive hemikalije
12.2
OPIS KONAČNOG TRETMANA OTPADNIH TOKOVA (PREČIŠĆAVANJE I
KONAČNO ZBRINJAVANJE) I NJIHOVA USPOREDBA SA ONIM DATIM U
NAJBOLJOJ RASPOLOŽIVOJ TEHNOLOGIJI
Otpadni tok
Vrsta tretmana
Oborinske vode sa parking površina i internih saobraćajnica
Otpadne vode
Mjesto konačnog odlaganja
Otvorena kišna kanalizacija
Sanitarno-fekalna otpadna voda
Septičke jame
Tehnološke otpadne vode
Septičke jame
Oborinske vode sa krovova
Septičke jame i otvorena kišna
kanalizacija
Emisije iz kotlovnice su pod stalnim monitoringom i
zadovoljavaju standarde
U zrak
Emisije iz postrojenja za štampu su pod stalnim monitoringom
U zrak
Kretanjem i radom transportnih sredstava i opreme nastaju
izduvni gasovi, kao produkt sagorijevanja goriva u motorima. U
svrhu samnjenja uticaja vrši se isključivanje motora vozila i
opreme kada su zaustavljena nakratko u proceseu rada.
Nabavlja se u principu oprema na električni pogon odnosno
pogon plinom kad god je moguće.
U zrak
Buka
Buka od mašina i opreme se umanjuje redovnim održavanjem
U okolinu
Otpad
Otpad se prikuplja i odvozi u odgovarajuće kontejnere.
Emisije u zrak
Tabela 11: Otpadni tokovi
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
Zbrinjavanje od strane ovlaštenih
firmi
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
41 od 50
PLAN AKTIVNOSTI
13.
ANALIZA PODATAKA O POTROŠNJI SIROVINA I EMISIJAMA
13.1
PRAGOVI/GRANIČNE VRIJEDNOSTI I MJERE ZA REGULISANJE EMISIJE
Analiza podataka o potrošnji sirovina i emisijama u skladu sa propisima o graničnim vrijednostima
emisija i preporukama datim u dokumentu o najboljoj rapoloživoj tehnologiji će biti data nakon dobivanja
podataka o izvršenih mjerenjima.
14.
AKTIVNOSTI I MJERE ZA SMANJENJE EMISIJA IZ POGONA
U SKLADU SA BAT-ovima
14.1
SMANJENJE EMISIJE
Emisije
Mjere za smanjenje emisija
Rokovi za izvršenje
Voda
Potrebno je izvršiti ugradnju uređaja za tretman otpadnih
voda prije ispuštanja u gradsku kanalizaciju
Buka
Voditi računa o ispravnosti opreme i strojeva, tj. vršiti
redovno mjerenje, održavanje i tehničke kontrole.
konstantno
Ugraditi sistem za prečišćavanje otpadnih gasova iz komore
za sušenje boje na mašinama LITHOMAN i KBA
Zrak
Otpad
2013.
Redovno održavati i tehnički kontrolisati transportnu
mehanizaciju. Redovno vršiti mjerenja emisija iz kotlovnice
(jednom godišnje).
Uspostaviti provođenje Plana upravljanja otpadom u
potpunosti
2015.
konstantno
2011.
Tabela 12: Mjere za smanjenje emisija iz pogona i postrojenja
14.2 RACIONALIZACIJA POTROŠNJE SIROVINA
Mjere za racionalizaciju potrošnje sirovina i komponenti
Racionalna potrošnja sirovina i komponenti provodi se kroz
slijedeće mjere:
1. redovan pregled i održavanje svih mašina i opreme
2. stalna obuka i praćenje rada zaposlenih
3. kontinuirano poboljšanje svih procesa
4. smanjenje škarta u proizvodnji
5. smanjenje broja ili dužine probnih otisaka odnosno
škarta kod puštanja mašina u rad
6. racionalna potrošnja hemikalilija za čišćenje i
održavanje mašina i prostora
Rokovi za sprovodenje mjera
Sve pomenute aktivnosti potrebno
je odmah sprovoditi
Tabela 13: Racionalna potrošnja sirovina
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
42 od 50
PLAN AKTIVNOSTI
14.3 RACIONALIZACIJA POTROŠNJE VODE I ENERGIJE
Mjere za smanjenje potrošnje prirodnih resursa
(vode i energije)
Rokovi za sprovodenje mjera
Svođenje upotrebe energije i vode na minimum rješiti slijedećim
aktivnostima, uz minimalne troškove, kao što su:
1. praćenje i primjena novih tehnologija
2. nabavljati uvijek elektromotore sa smanjenom
potrošnjom energije
3. kontinuirano unapređenje i poboljšanje
postojećih tehnologija
4. intezivno održavanje opreme i promptno
zamjena neispravne
5. maximalno korištenje gasa kao minimalnog
zagađivača
6. kod grijanja naftom, kao alternativnim gorivom,
temperature zagrijavanja će se smanjiti za dva
Stepena
Sve pomenute aktivnosti potrebno
je odmah sprovoditi
Tabela 14: Mjere i aktivnosti za smanjenje potrošnje vode i energije
15.
PRIJEDLOG MONITORING PLANA
15.1
ZAKONSKI OKVIR
Obzirom da proizvodnja u Unioninvestplastici ima uticaj na okolinu potrebno je predvidjeti program
praćenja stanja okoliša koji proizlaze iz aktuelne zakonske regulative.
Osnova za mjerenja i ocjenu uticaja izvršiće se u skladu sa slijedećim Zakonima i Pravilnicima:
Zakon o zaštiti okoliša (Sl. novine FBiH br. 33/03 od 19.7.2003.)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti okoliša (Sl. novine FBiH br. 38/09 od 10.6.2009.)
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima za podnošenje zahtjeva za izdavanje
okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona
o zaštiti okoliša (Sl. novine FBiH br. 29/08 od 28.5.2008.)
Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak (Sl. novine FBiH br. 12/05)
Pravilnik o graničnim vrijednostima kvalitete zraka (Sl. novine FBiH br. 12/05)
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak (Sl. novine FBiH br. 12/05)
Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za tehnološke otpadne vode prije
njihovog ispuštanja u sistem javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik (Sl.Novine FBiH 50/07)
Pravilnik o dozvoljenim granicama intenziteta zvuka i šuma (Sl. list SRBiH br. 46/89)
Zakon o zaštiti od buke (Sl. novine KS br. 26/07)
Uputstvo o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih materija u zemljištu i metode njihovog
ispitivanja (Sl. novine FBiH br. 11/99).
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
43 od 50
PLAN AKTIVNOSTI
15.2
METODOLOGIJA I VRSTE MJERENJA
15.2.1 EMISIJE U ZRAK
Mjerenje emisija u zrak na emisionim mjestima obavljat će se jednom godišnje. Mjerenje će vršiti
pravno lice registrirano za obavljanje ove djelatnosti, prema važećim Zakonima i Pravilnicima. Izvještaj o
mjerenju dostavit će se nadležnom organu.
15.2.2 BUKA
Predviđa se mjerenje buke na lokalitetu u skladu sa važećim Pravilnikom o dozvoljenim granicama
intenziteta zvuka i šuma (Sl. list SRBiH br. 46/89) i Zakon o zaštiti od buke (Sl. novine KS br. 26/07).
Mjerenje buke će vršiti pravno lice registrirano za obavljanje ove djelatnosti i u skladu sa propisima o
mjerenju buke. U slučaju proširenja kapaciteta ili nabavke novih sredstava potrebno je utvrditi eventualne
nove izvore, te njihov kumulativni učinak na razinu buke. Način mjerenja, kao i metodologija, moraju se
prilagoditi lokaciji. Mjerenje vršiti jednom u toku godine. Izvještaj o mjerenju dostavit će se nadležnom
organu.
15.2.3 OTPADNE OBORINSKE VODE
Monitoring vršiti u skladu sa Pravilnikom o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za
tehnološke otpadne vode prije njihovog ispuštanja u sistem javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik (Sl.
novine FBiH br. 50/07), kao i u skladu sa vodoprivrednom dozvolom.
Ispitivanje i ocjenu kvaliteta tehnoloških otpadnih (oborinskih) voda može vršiti samo ovlaštena laboratorija,
koja ima ovlaštenja u skladu sa Zakonom o vodama. Izvještaj o mjerenju dostavit će se nadležnom organu.
Mjerenje će se vršiti 4 puta godišnje.
15.2.4 TLE
Monitoring tla vršiti po potrebi ovisno o procjeni stanja tla. Ispitivanje tla vrši ovlaštena institucija, a u
skladu sa važećim Zakonima.
Prametar
Zrak
Buka
Otpadne vode
Tle
Zakonska osnova
- Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u
zrak (Sl. novine FBiH br. 12/05)
- Pravilnik o graničnim vrijednostima kvalitete zraka (Sl.
novine FBiH br. 12/05)
- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih
materija u zrak (Sl. novine FBiH br. 12/05)
- Pravilnik o dozvoljenim granicama intenziteta zvuka i
šuma (Sl. list SRBiH br. 46/89)
- Zakon o zaštiti od buke (Sl. novine KS br. 26/07)
- Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih
materija za tehnološke otpadne vode prije njihovog
ispuštanja u sistem javne kanalizacije odnosno u drugi
prijemnik (Sl. novine FBiH br. 50/07)
- Uputstvo o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i
opasnih materija u zemljištu i metode njihovog
ispitivanja (Sl. novine FBiH br. 11/99)
Tabela 15: Pregled monitoring plana
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
Učestalost
monitoringa
Jednom
godišnje
Jednom
godišnje
Četiri puta
godišnje
Po procjeni
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
44 od 50
PLAN AKTIVNOSTI
16.
MJERE PLANIRANE ZA MONITORING PROIZVODNJE,
NASTANKA OTPADA I EMISIJA
Mjere planirane za monitoring proizvodnje, nastanka otpada i emisija biće date u sljedećoj tabeli.
Ovdje je dat popis svih aktivnosti planiranih za monitoring, učestalost monitoringa, kao i osobe odgovorne
za njegovo sprovođenje.
Odgovornost
Učestalost
monitoringa
Interna
Kontrola utroška energije i resursa
mjesečno
Šefovi službi
Potrošnja vode i energije
mjesečno
Šefovi službi
mjesečno-po potrebi
Šefovi službi
Ovlaštene firme za
održavanje
stalno-po potrebi
Šef službe za
održavanje mašinskih
postrojenja i instalacija
Serviseri
proizvođača
po potrebi
Menadžer okoliša
Radna disciplina i održavanje čistoće
dnevno-stalno
Šefovi službi i svi
uposlenici
Razvrstavanje otpada na opasni i
neopasni i reciklabilni i nereciklabilni
otpad
dnevno-stalno
Stručnjak za
upravljanje otpadom
stalno
Stručnjak za
upravljanje otpadom
godišnje putem
Okolinskog biltena
Menadžer okoliša
dnevno
Šefovi službi
Aktivnost
Održavanje postrojenja
Održavanje i kontrola opreme i
mehanizacije
Obuka svih uposlenih u pogledu mjera
zaštite okoliša
Odvoz otpada na konačno
zbrinjavanje
Upoznavanje javnosti na
transparentan nacin sa našim
odlukama vezanim za zaštitu okoline i
analiziranje kritika javnosti.
Primjena mjera Zaštite na radu i
Zaštite od požara
Eksterna
Ovlaštene firme za
odvoz i zbrinjavanje
otpada
Inspekcijska služba
Eksterna kontrola
po potrebi
Inspekcijske službe
Eksterna kontrola po pozivu operatora
po potrebi
Ovlaštene
specijalizovane
firme
Tabela 16: Mjere za monitoring
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
PLAN AKTIVNOSTI
17.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
45 od 50
PLAN ZA SPRJEČAVANJE NESREĆA VELIKIH RAZMJERA I
ROKOVI ZA PREDUZIMANJE PREDVIĐENIH AKTIVNOSTI I MJERA,
ODGOVORNE OSOBE U SKLADU SA PRAVILNIKOM O SADRŽAJU
IZVJEŠTAJA O STANJU SIGURNOSTI, SADRŽAJU INFORMACIJA
O SIGURNOSNIM MJERAMA I SADRŽAJU UNUTRAŠNJIH I
SPOLJNIH PLANOVA INTERVENCIJE
U Unioninvestplastici je izrađen Plan sprečavanja nesreća velikih razmjera i Plan unutrašnje
intervencije.
U slučaju iznenadnih zagađenja, ekološke nesreće, ovisno o događaju, mora se postupiti u skladu s ovim
planovima kao i sa internim aktima Zaštite na radu i Zaštite od požara. Potrebno je permanentno informiranje
i edukacija sveg uposlenog osoblja u svrhu pravilnog korištenja, odlaganja i ispuštanja svih vrsta otpada,
voda i drugih tekućih tvari. Isto tako potrebno je stvoriti potreban pozitivni pristup prema zaštiti okoliša na
svim razinama.
18.
NAČIN IZVJEŠTAVANJA O REZULTATIMA IZVRŠENJA MJERA
Rukovodstvo Unioninvestplastike je dalo sebi za cilj da stalno poboljšava sistem upravljanja
kvalitetom i okolišem na temelju utvrđene politike kvaliteta i okolinske politike i ciljeva kvaliteta i okolinskih
ciljeva, rezultata preispitivanja od strane rukovodstva, korektivnih i preventivnih mjera i analize podataka. Na
taj način blagovremeno se otkriju uzroci koji loše utiču na kvalitet usluga i štetno djelovanje na okolinu, te je
moguće poduzeti odgovarajuće mjere za sprečavanje njihovog nastanka i poboljšanja kvaliteta u svim
procesima. Odgovarajuće mjere se poduzimaju radi eliminisanja potencijalnih neusklađenosti u cilju
sprečavanja njihovog pojavljivanja.
Mjere kontrole se primjenjuju u svim procesima i fazama rada, počev od odabira dobavljača za pojedine
sirovine i proizvode, preko dopreme u skladište, procesa rada i pružanja usluge.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća uposlenici traže savjet ili zahtijevaju obuku od svog nadležnog
rukovodioca.
U slučaju bilo kakvog curenja ili izlijevanja uposlenici su dužni obavijestiti svog nadležnog
rukovodioca, a on Menadžera okoliša
Redovno se čisti radni prostor
U radu se obavezno koristi zaštitna oprema.
Odgovorne osobe za provođenje aktivnosti iz “Plana aktivnosti” su Rukovodioci službi, Rukovodioci
pogona, a Menadžer kvaliteta i Menadžer okoliša su zaduženi za nadzor provođenja gore pomenutih
aktivnosti.
Ogovorne osobe su dužne da aktivnosti predviđene Planom aktivnosti izvršavaju u zadanim rokovima.
Takođe su dužni da prate količine potrošnje resursa i količine nastalog otpada i da o tome sačinjavaju
izvještaje.
Prilikom obavljanja svojih aktivnosti, svaki uposlenik, dužan je da popravi eventualno učinjenu grešku i da
otkloni uzrok njenog nastanka u smislu ugrožavanja životne okoline. U slučaju da to prevazilazi njegove
mogućnosti, isti je dužan da takvo stanje prijavi svom rukovodiocu.
Rukovodioc je dužan da takvu prijavu registruje i razmotri u cilju utvrđivanja uzroka i pokretanja adekvatnih
mjera. Rukovodilac je dužan da razriješi utvrđeni problem samostalno ili sa stručnom službom. Dužan je da
o tome pismeno informiše Menadžera okoliša koji će po potrebi o tome upoznati direktora.
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
46 od 50
PLAN AKTIVNOSTI
Menadžer okoliša će polugodišnje sačinjavati plan rada za naredno polugodište i izvještaj o radu iz
prethodog perioda i dostavljati ih direktoru i Upravi.
Menadžer okoliša će nakon svakog mjerenja ili eventualne ekscesne situacije izvještavati Upravu i nadležne
organe o izmjerenim vrijednostima emisija u zrak, buke, otpadnih voda i tla i količinama otpada.
Zadatak Stručnjaka za upravljanje otpadom i Menadžera okoliša je da izvrše pripremu za ispunjavanje
obaveza datih Zakonom i prate propise i rokove u oblasti okoliša. Takoder, gore pomenute osobe su
ovlaštene da u svom radu angažuju i druge stručne kadrove. O svojim aktivnostima povremeno informišu
direktora.
Stručnjak za upravljanje otpadom i Menadžer okoliša će sačinjavati Bilten sa izvještajem o stanju okoliša na
godišnjem nivou i javno ga prezentirati putem web stranice http://www.unioninvestplastika.ba, a
uposlenicima ga predočiti putem intraneta.
19.
FINANSIJSKA PROCJENA ZA IZVRŠENJE PLANA NA
GODIŠNJEM NIVOU
R.
br.
Aktivnost
Zahtjev
legislative /
najbolja
praksa
1.
U potpunosti
implementirati
selektivno
odlaganje
otpada
(opasni,
neopasni
otpad i otpad
koji se može
reciklirati)
U skladu sa
Zakonom o
upravljanju
otpadom (Sl.
novine FBiH
br. 33/03)
Izgradnja
skladišta
opasnog i
zapaljivog
materijala
U skladu sa
Zakonom o
zaštiti od
požara i
vatrogastvu
(Sl.novine
FBiH 64-09)
2.
3.
Monitoring
otpadnih voda
4.
Monitoring
U skladu sa
Pravilnikom o
graničnim
vrijednostima
opasnih i
štetnih
supstanci za
tehnološke
vode prije
njihovog
ispuštanja u
kanalizaciju ili
drugi
prijemnik
(Sl. novine
FBiH br.
50/07)
U skladu sa
Vrijednost /
finansijski
izvori
cca 3.000
KM /
Vlastitim
sredstvima
Rok za
izvršenje
2011.
Učestalost
ulaganja
sredstava
Evaluacija
napretka
Jednokratno
ulaganje
Smanjenje
količina
otpada i
sprečavanje
neodgovorn
og
upravljanja
otpadom
cca 80.000
KM /
Vlastitim
sredstvima
2012.
Jednokratno
ulaganje
Zaštita
okoliša i
zdravlja i
sigurnosti
ljudi .
Smanjenje
opasnosti
od požara i
eksplozije
cca 5.000
KM /
Vlastitim
sredstvima
4x
godišnje
Kontinuirano
ulaganje
Praćenje
kvaliteta
otpadnih
voda
cca 1.500KM
1x
Kontinuirano
Praćenje
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
Pojašnjenje
U protivnom
će se vršiti
skladištenje
kod članice
grupe MIMS
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
47 od 50
PLAN AKTIVNOSTI
buke
Zakonom o
zaštiti od buke
Kantona
Sarajevo
(Sl. novine KS
26/07)
U skladu sa
Rješenjem o
Vodnoj
dozvoli br.
UP-I-25-3-40066-8/11od
18.04.2011.,
izdatoj od
Agencije za
vodno
područje
rijeke SaveSarajevo
/ Vlastitim
sredstvima
godišnje
ulaganje
nivoa buke
Jednokratno
ulaganje
Predlaganje
rješenja za
adekvatan
tretman
tehnoloških
otpadnih
voda
5.
Izrada glavnog
projekta
razdvajanja I
odvođenja
tehnoloških
otpadnih voda
6.
Razdvajanje I
odvođenje
otpadnih
tehnoloških
voda, fekalnih
voda kao I
oborinskih
voda sa
krovova
objekata I
kruga Društva.
Ugradnja
separatora
naftnih
derivate,
ugradnja
biološkog
reaktora za
prečišćavanje
sanitarnofekalnih
otpadnih voda.
Ugradnja
rezervoara za
prikupljanje I
smještaj
tehnoloških
otpadnih voda.
U skladu sa
Rješenjem o
Vodnoj
dozvoli br.
UP-I-25-3-40066-8/11od
18.04.2011.,
izdatoj od
Agencije za
vodno
područje
rijeke SaveSarajevo
cca 500.000
KM /
Vlastitim
sredstvima
05.2013.
Višekratno
ulaganje
Smanjenje
količina
otpada i
sprečavanje
neodgovorn
og
upravljanja
otpadom
7.
Mjerenje
emisija iz
kotlovnica i
gasnih
potrošača
Zakonski
zahtjev u
skladu sa
Zakonom o
zaštiti zraka i
Pravilniku o
monitoringu
emisije
zagađujućih
materija u
zrak
cca 4.000KM
godišnje /
Vlastita
sredstva
1x
godišnje,
Kontinuirano
ulaganje
Praćenje
kvaliteta
zraka
8.
Rekonstrukcija
gasne mreže
cca 100.000
KM
12.2011.
Jednokratno
ulaganje
Zaštita
okoliša i
zdravlja i
cca 13.000
KM /
Vlastitim
sredstvima
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
08.2011.
Dok ne bude
izgrađena
gradska
kanalizacija
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
48 od 50
PLAN AKTIVNOSTI
9.
Rekonstrukcija
vodovodne
mreže
10.
Edukacija
Menadžera
okoliša i
Povjerenika za
otpad iz oblasti
zaštite okoliša
(seminari,
nabavka
stručne
literature)
cca 50.000
KM
cca 3.000
KM
06.2012.
2–3x
godišnje
Jednokratno
ulaganje
Kontinuirano
ulaganje
sigurnosti
ljudi .
Smanjenje
opasnosti
od požara i
eksplozije
Zaštita
okoliša i
smanjenje
utroška
vode.
Stare
instalacije, pa
je veliko
rasipanje
pitke vode.
Zaštita
okoliša i
zdravlja i
sigurnosti
ljudi .
Tabela 17: Finansijska procjena
20.
PLAN ZA PRESTANAK RADA UKOLIKO POSTROJENJE,
ODNOSNO POGON, PRESTAJE SA RADOM PRIJE 31.12.
2007.GODINE
Unioninvestplastika nije u postupku prestanka rada, niti se planira prestanak rada te ova tačka Plana nije
primjenjiva.
21.
PRILOZI
Prilog br. 1:
Prilog br. 2:
Prilog br. 3:
Prilog br. 4:
Aktuelni izvod iz Sudskog registra o upisu subjekta, Rješenje o registraciji br. 065-0RegZ-11-001223 od 7.03.2011.
Kopija katastarskog plana, Broj plana 6
ZK izvadak: 2156, 2755, 4185 i 4197
Upotrebne dozvole za objekte
Sigurnosno tehnički listovi za:
- Etilacetat,
- Flexothinner,
- Etoksipropanol,
- Flexosol,
- Boja za flexo štampu,
- Lak za flexo štampu,
- Ljepilo dvokomponentno,
- Katalizator propilen glikol,
- Boja za revijalnu štampu,
- Boja za novinsku štampu,
- Boja za tabačnu štampu,
- Pufer za revijalnu štampu 577,
- Pufer za novinsku štampu 935,
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
PLAN AKTIVNOSTI
Prilog br. 5:
Prilog br. 6:
Prilog br. 7:
Prilog br. 8:
Prilog br. 9:
Prilog br. 10:
Prilog br. 11:
Prilog br. 12:
Prilog br. 13:
Prilog br. 14:
Prilog br. 15:
Prilog br. 16:
Prilog br. 17:
Prilog br. 18:
Prilog br. 19:
Prilog br. 20:
Prilog br. 21:
Prilog br. 22:
Prilog br. 23:
Prilog br. 24:
Prilog br. 25:
Prilog br. 26:
Prilog br. 27:
Prilog br. 28:
Prilog br. 29:
Prilog br. 30:
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
49 od 50
- Sredstvo za pranje štamparskog stroja EC WASH,
- Razvijač za CTP ploče negativ 200 developer,
- Regenerator za CTP ploče 220 R,
- Alkohol izopropilni,
- Ulje hidraulično i
- Maziva za podmazivanje.
UP.09.01 Uputstvo za rad skladišta
Zapisnik o izvršenim uslugama čišćenja kotlova, dimnjaka i dimnih kanala od strane
NS DIMNJAČAR, od 6.07.2010. godine,
Servis i servisni pregled plamenika u kotlovnicama od strane GAS PROCESING doo,
od 27.08.2010. godine,
Puštanje u rad plamenika na tečno gorivo od strane GAS PROCESING doo, od
28.09.2010. godine,
Zapisnik o izvršenim uslugama čišćenja kotlova, dimnjaka i dimnih kanala od strane
NS DIMNJAČAR, od 14.07.2011. godine,
Servis i servisni pregled plamenika u kotlovnicama od strane GAS PROCESING doo,
od 22.10.2011. godine,
Šema odvođenja otpadne tehnološke vode,
Izvještaj o mjerenju buke od strane Tehnounion Sarajevo,
Procedura PR-19 Monitoring i mjerenje procesa,
Procedura PR-22 Identifikacija i vrednovanje okolinskih aspekata,
Procedura PR-23 Identifikacija zakonskih i drugih zahtjeva,
Procedura PR-25 Pripravnost i reagovanje u slučaju opasnosti,
Procedura PR-26 Održavanje kruga objekata opreme i instalacija,
Procedura PR-27 Racionalna potrošnja energenata i zbrinjavanje otpada,
Procedura PR-29 Upravljanje otpadom,
Plan sprečavanja nesreća velikih razmjera,
Unutrašnji plan intervencije,
Plan zaštite od požara,
Ugovor KEMOKOP d.o.o. Tuzla,
Ugovor za vršenje monitoringa otpadnih voda,
Anex 1 Ugovora za vršenje monitoringa otpadnih voda,
Ugovor KJKP Vodovod i kanalizacija,
Šema razdvajanja tehnološke, fekalne i oborinske kanalizacije, prema Glavnom
projektu IPSA INSTITUTA d.o.o. Sarajevo,
Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta tehnoloških otpadnih voda za mart,
august i novembar 2011. godine od strane Instituta za hidrotehniku Građevinskog
fakulteta Sarajevo,
Izvještaj o mjerenju emisije u zrak iz mašine Lithoman, od strane firme Dvokut
Sarajevo,
Rješenje o vodnoj dozvoli, od strane Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo,
Izvještaj o ispitivanjima tereta zagađenja otpadnih voda za industriju izraženog preko
EBS-a,
Pravilnik o zaštiti na radu,
Certifikat Stručnjak za upravljanje otpadom i Odluka o imenovanju Menadžera
kvaliteta i Menadžera okoliša,
Šema izvora nastanka zagadjenja i
Digitalni plan katastra komunalnih uređaja i Izvod iz prostorno planske dokumentacije.
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
UNIONINVESTPLASTIKA d.d.
PLAN AKTIVNOSTI
22.
Vrsta dok.
Izdavač
RB
Rev
PL
MK
03
2
Strana:
50 od 50
OPIS REVIZIJA
Revizija Datum revizije
Opis izmjena
24.03.2008. - Izvršena izmjena oznake revizije "A" > "0"
0
- Unešene promjene u tački 7.2 Vrste otpada
29.07.2011. - Izvršena izmjena oznake revizije “0” > "1"
1
- Unešena imena " Muhamed Mirvić " u rubriku "Izradio" i
"Fahrudin Gljiva" u rubriku "Pregledao", na strani 2,
19.09.2012. - Izvršena izmjena oznake revizije “1” > "2"
- U tački 2. dodati podaci za kontakt osobu,
- U tački 4.2.2 unešen broj smjena u kojima pojedini
pogoni rade,
- U tački 4.3 unešeni novi podaci o strukturi i broju
uposlenika Društva,
- U tački 5.1.1 dodatak teksta na reciklaži PE,
- U tački 7.2 dodatak teksta,
- U tački 7.5 dodatak teksta,
- U tački 9. dodatak teksta,
-U tački 9.1 i 9.2 upisane vrijednosti za 2011. godinu
2
- U tački 10. dodatak teksta,
- U tački 19. dodatak teksta i
- U tački 21. dodato: Prilog br. 8: Izvještaj o mjerenju buke
od strane Tehnounion Sarajevo, Prilog br. 26 Izvještaj o
ispitivanjima tereta zagađenja otpadnih voda za
industriju izraženog preko EBS-a, Prilog br. 27 Pravilnik
o zaštiti na radu, Prilog br. 28 Certifikat Stručnjak za
upravljanje otpadom i Odluka o imenovanju
Menadžera kvaliteta i Menadžera okoliša, Prilog br.29
Šema izvora nastanka zagađenja, Prilog br.30 Digitalni
plan katastra komunalnih uređaja i Izvod iz prostorno
planske dokumentacije
UNIONINVESTPLASTIKA dd PLAN AKTIVNOSTI
Izmjene po zahtjevu
- Menadžera kvaliteta
- Konsultanta
- Menadžera kvaliteta
- Konsultanta
- Menadžera kvaliteta
- Federalnog ministarstva
okoliša I turizma
Download

"Unioninvestplastika" d.d. Sarajevo