REPUBLIKA SRPSKA
REPUBLIČKA KOMISIJA ZA UTVRĐIVANJE SUKOBA INTERESA
U ORGANIMA VLASTI REPUBLIKE SRPSKE
Trg jasenovačkih žrtava 4, Banja Luka, tel: 051/360-221, faks: 051/360-224
www.sukobinteresa-rs.org, E-mail: [email protected]
Broj: 02-2672-S/13/14-8, A.V.B
Banja Luka, 11.03.2014.godine
Republička komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike
Srpske, na osnovu člana 15. i člana 16. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima
vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 73/08), člana 25. Pravila o
postupku pred Republičkom komisijom za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti
Republike Srpske i načina kontrole finansijskih izvještaja (“Službeni glasnik Republike Srpske”
broj 31/09, 33/09 i 61/09), te člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni
glasnik Republike Srpske” broj 13/02, 87/07 i 50/10), postupajući po vlastitoj inicijativi i
načinu kontrole finansijskih izvještaja dostavljenih od strane Jovana Mitrovića, odbornika u
Skupštini opštine Zvornik, na sijednici održanoj dana 11.03.2014. godine donijela je
R J E Š E Nj E
Jovan Mitrović, odbornik u Skupštini opštine Zvornik, ne nalazi se u sukobu interesa
O b r a z l o ž e nj e
Republička komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike
Srpske (u daljem tekstu: Komisija) je na osnovu podataka dostavljenih u Finansijskom
izvještaju izabranih predstavnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika (Obrazac FI-1)
pokrenula po vlastitoj inicijativi postupak za utvrđivanje eventualnog postojanja sukoba
interesa odbornika Skupštine opštine Zvornik, Jovana Mitrovića.
1
U obrascu (FI-1) u rubrici 2.1 Član organa privrednog društva imenovani je naveo
Upravni odbor AD „Novi Velepromet“ Zvornik, a u rubrici 4.1 Vlasništvo u privrednom
društvu je navedeno 11% vrijednosti u AD „Novi Velepromet“ Zvornik.
Obzirom na dostavljene podatke iz finansijskog izvještaja Komisija je na sjednici, dana
22.11.2013. godine, donijela Odluku o pokretanju postupka po vlastitoj inicijativi za
utvrđivanje postojanja sukoba interesa odbornika u Skupštini opštine Zvornik, Jovana
Mitrovića, te istu dostavila imenovanom na izjašnjenje po članu 6. Zakona o sprečavanju
sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.
Nakon izvršenog uvida i ocjene pribavljenih dokaza Komisija je utvrdila slijedeće :
Odbornik Skupštine opštine Zvornik, Jovan Mitrović, izabran je na ovu funkciju na
oktobarskim lokalnim izborima 2012. godine. Dužnost odbornika u Skupštini opštine Zvornik
je preuzeo 06.12.2012. godine.
Dana 30.01.2014. godine odbornik Skupštine opštine Zvornik, Jovan Mitrović, je
dostavio izjašnjenje u kojem je citirao član 6. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u
organima vlasti Republike Srpske i smatra da ni po jednom osnovu tog istog člana nije u
sukobu interesa. Kao dokaz da u periodu od 4 godine prije preuzimanja funkcije odbornika u
Skupštini opštine Zvornik nije ulagao kapital u AD „Novi Velepromet“ Zvornik priložio je
Izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti A.D. Republike Srpske iz kojeg je to vidljivo.
Okružni privredni sud u Bijeljini je dostavio aktuelni Izvod iz sudskog registra za AD
„Novi Velepromet“ Zvornik, akt broj : 059-0-RegZ-14-000165.
U dopisu privrednog društva AD „Novi Velepromet“ Zvornik, broj: 1872014, je
navedeno da je Jovan Mitrović u periodu od 15.06.2010. godine do 20.05.2011. godine bio
član Upravnog odbora ovog Društva, a 20.05.2011. godine je izabran za predsjednika
Upravnog odbora koju funkciju obavlja i dan danas. Također je navedeno da Jovan Mitrović u
periodu od 06.12.2008. godine do 06.12.2012. godine nije ulagao kapital u ovo privredno
društvo kao ni u periodu od 06.12.2012. godine do danas te da AD „Novi Velepromet“
Zvornik ne posluje sa organima Skupštine opštine Zvornik ili nekom drugom lokalnom
zajednicom, kao ni sa organima vlasti Republike Srpske niti će poslovati u narednom periodu.
Skupština opštine Zvornik u svom dopisu broj: 01-050-4/14 navodi da Skupština od
06.12.2012. godine nije raspravljala ni o jednom pitanju vezanom za privredno društvo AD
„Novi Velepromet“ Zvornik i u prilogu je dostavila dopis Odjeljenja za finansije
administrativne službe opštine Zvornik , broj: sl/2014 u kojem je navedeno da Opština
Zvornik nije imala poslovne odnose niti sklapala ugovore po bilo kom osnovu sa komitentom
AD „Novi Velepromet“ Zvornik.
Ministarstvo finansija Republike Srpske u odgovoru na traženi upit, akt broj:
06.09/052-1208/14, navodi da se privredno društvo AD „Novi Velepromet“ Zvornik ne nalazi
u bazi dobavljača Trezora RS, te da u traženim periodima nije bilo isplata iz Budžeta RS.
Član 6. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske glasi:
1. Izabrani predstavnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici ne mogu, u vrijeme dok vrše
javne funkcije i 3 mjeseca nakon prestanka javne funkcije, biti članovi upravnih odbora,
nadzornih odbora ili direktori privrednih društava :
2
a) u koje su ulagali kapital u periodu od 4 (četiri) godine prije preuzimanja javne funkcije koju
vrše i
b) koja posluju sa organima vlasi Republike ili jedinice lokalne samouprave u vrijeme dok
izabrani predstavnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici vrše javne funkcije i ako je
vrijednost ugovora ili posla veća od 30.000 KM.
2. Izabrani predstavnici i nosioci izvršnih funkcija ne mogu glasati po bilo kojem pitanju koje
se neposredno tiče privrednog društva u kojem on ili član njegove porodice ima finansijski
interes i dužan je, kada se nađe u takvim situacijama, uzdržati se od glasanja, te na sjednici
objasniti razloge zbog kojih se uzdržao od glasanja.
Odbornik u Skupštini opštine Zvornik, Jovan Mitrović, koji istovremeno obavlja
funkciju predsjednika Upravnog odbora privrednog društva AD „Novi Velepromet“ Zvornik
nije prekršio ni jednu odredbu člana 6. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima
vlasti Republike Srpske.
Prema svemu navedenom u ovom Rješenju, Komisija je odlučila kao u dispozitivu
istoga.
Pouka o pravnom sredstvu:
Protiv ovog Rješenja može se u roku od 15 dana od dana prijema ovog Rješenja, podnijeti
žalba Komisiji za žalbe. Žalba se podnosi putem ove Komisije, na adresu Republička komisija
za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, Trg jasenovačkih žrtava 4,
78000 Banja Luka.
PREDSJEDNICA KOMISIJE
Obrenka Slijepčević
Dostaviti:
1. Odborniku opštine Zvornik, gospodinu Jovanu Mitroviću
2. U spis predmeta
3. a/a
3
Download

Rješenje 4 - Komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima