Goodina XX - Brooj 28
Srijed
da, 10. 4. 2013. godine
SARAJEVO
P
PARLAMEN
NT FEDERA
ACIJE
BOSNE I HERCEGOV
H
VINE
606
Temeljeem članka IV.B
B.7. a)(IV) Ustaava Federacije B
Bosne
i Hercegovinee, donosim
U
UKAZ
O PROGLA
AŠENJU ZAKO
ONA O DOPU
UNAMA ZAKO
ONA
O VISINII STOPE ZAT
TEZNE KAMA
ATE NA JAVN
NE
PR
RIHODE
Proglašaava se Zakon o dopunama Zakona o visini stope
zatezne kam
mate na javne prihode koji je donio Parl ament
Federacije BiiH na sjednici Zastupničkog
Z
doma
d
od 19.03..2013.
godine i na sjednici Doma naaroda od 20.12.2012. godine.
Broj 01-002-393-02/13
04. travnjaa 2013. godine
Predsjednik
P
Saarajevo
Živk
ko Budimir, v. rr.
Z
ZAKON
O DOPUNA
AMA ZAKON
NA O VISINI STOPE
S
ZATEZ
ZNE
KAMATE NA
A JAVNE PRIH
HODE
Č
Članak
1.
U Zakonnu o visini stoppe zatezne kam
mate na javne prrihode
("Službene noovine Federacijje BiH", br. 48//01, 52/01 i 42//06), u
članku 2. iza stavka 1. dodaaju se novi st. 2., 3., 4., 5. i 66. koji
glase:
"Kamataa iz stavka 1. ovoga članka, koja je nastaala po
osnovi dospjeelih, a nenaplaććenih javnih prrihoda sa stanjeem na
dan 31.12.20011. i 31.12.20012. otpisuje se,
s pod uvjetoom da
porezni obvezznik po osnovii glavnog duga svoje obveze izmiri
do 30. 06. 2014. godine.
o
članka, kamata koja je nnastala
Iznimnoo od stavka 2. ovoga
po osnovi doospjelih, a nennaplaćenih javn
nih prihoda i kkoji su
utvrđeni poseebnim zakonim
ma o financijsk
koj konsolidaciiji i u
inspekcijskom
m nalazu Poreezne uprave Federacije Boosne i
Hercegovine, otpisuje se.
m obveznicimaa, koji su platilii obveze po glaavnom
Poreznim
dugu nastaloom do 31. 12. 2011., a kojee je Porezna uuprava
Federacije Boosne i Hercegovvine, primjenom
m članka 39. Z
Zakona
ISSSN 1512-7079
9
o Poreznoj upraviFederacije Bosnne i Hercegovine ("Službene
novin
ne Federacije BiH", br. 33//02, 28/04, 57
7/09 i 40/10),
evideentirala kao up
plate – plaćanj
nje zateznih kaamata na ime
glavn
nog duga nastaalog do 31. 122. 2011., te po
o toj osnovi u
evideencijama Porezne uprave Fedderacije Bosne i Hercegovine
imaju
u evidentirane, a neizmirene obveze po ossnovi glavnog
porezznog duga nastalog do 31. 12.. 2011., izvršen
ne će se uplate
prizn
nati kao izmireenje obveza glaavnog duga i to najviše do
visine glavnog dug
ga, koji je bio osnova za ob
bračun zatezne
kamaate.
Otpis kamate iz st. 2. i 33. ovoga član
nka odnosi se
isklju
učivo na iznos neplaćene
n
kamaate kao i plaćen
nih kamata pod
uvjettima iz stavka 4. ovoga članka..
Porezni dug čine glavni dug i kamata."
Članak 2.
Iza članka 2. dodaju se novvi čl. 2a., 2b., 2c. i 2d., koji
glasee:
"Članak 2a.
j
prihoda
Pravo na otpis kamata na obvveze po osnovi javnih
iz člaanka 1. st. 2., 3.
3 i 4. ovoga zaakona ostvarujee se na temelju
zahtjeva koji podno
osi porezni obvveznik najkasn
nije do 30. 06.
orezne uprave
2013. mjerodavnoj organizacijskkoj jedinici Po
Federracije Bosne i Hercegovine.
H
Formu i sadrržaj obrasca zaahtjeva iz stav
vka 1. ovoga
člank
ka, kao i dokum
mentaciju kojom
m se dokazuje pravo
p
na otpis
kamaata, propisuje feederalni ministaar financija.
Zahtjev za otp
pis kamata podnnosi se na jedn
nom obrascu u
kojem
m su pojedinačn
no navedene sve
ve vrste obveza.
Otpis kamate vrši se podnoositelju zahtjev
va - rezidentu
Federracije Bosne i Hercegovine, kkoji je uplatio glavni dug na
propiisane uplatne raačune javnih prrihoda ili se naa njega odnosi
stavaak 3. članka 1. ovoga
o
zakona.
Za nenaplaćen
ne porezne obvveze (glavni du
ug) za čiju je
naplaatu pokrenut po
ostupak prinudnne naplate otpis kamate vršit
će se prema odredbaama iz članka 1 . st. 2. i 4. ovog
ga zakona.
Članak 22b.
Podnositelju zahtjeva
z
koji je ispunio uv
vjete za otpis
kamaata propisane člankom
č
2a. oovoga zakona, te u cijelosti
izmirri obveze glav
vnog duga naj
ajkasnije do 31. 12. 2013.,
odnosno ukoliko se na njega odnoosi stavak 3. članka 1. ovoga
zakon
na otpisat će se obračunata kam
mata.
Broj 28 - Stranica 2
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Ako podnositelj zahtjeva izmiri glavni dug od 01. 01.
2014. do 30. 06. 2014., otpisat će se obračunata kamata u
iznosu 50%.
Članak 2c.
Pravo na otpis kamate za nepravodobno plaćene javne
prihode utvrđuje se rješenjem Porezne uprave Federacije Bosne
i Hercegovine.
Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine vodi
evidenciju poreznih obveznika koji su podnijeli zahtjev za otpis
kamate i kojima je izdano rješenje o otpisu kamate.
Članak 2d.
Obrazac zahtjeva sa uputom o procedurama za provođenje
ovoga zakona federalni ministar financija propisat će u roku 30
dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona."
Članak 3.
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Fеderacije BiH".
Predsjedatelj
Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Parlamenta Federacije BiH
Fehim Škaljić, v. r.
Radoje Vidović, v. r.
На основу члана IV.Б.7. а)(IV) Устава Федерације
Босне и Херцеговине, доносим
УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНАМА ЗАКОНА
О ВИСИНИ СТОПЕ ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ НА ЈАВНЕ
ПРИХОДЕ
Проглашава се Закон о допунама Закона о висини
стопе затезне камате на јавне приходе који је донио
Парламент Федерације БиХ на сједници Представничког
дома од 19.03.2013. године и на сједници Дома народа од
20.12.2012. године.
Број 01-02-393-02/13
Предсједник
04. априла 2013. године
Сарајево
Живко Будимир, с. р.
ЗAКOН
O ДOПУНAMA ЗAКOНA O ВИСИНИ СTOПE
ЗATEЗНE КAMATE НA JAВНE ПРИХOДE
Члaн 1.
У Зaкoну o висини стoпe зaтeзнe кaмaтe нa jaвнe
прихoдe ("Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ", бр. 48/01,
52/01 и 42/06), у члaну 2. изa стaвa 1. дoдajу сe нoви ст. 2.,
3., 4., 5. и 6. кojи глaсe:
"Кaмaтa из стaвa 1. oвoг члaнa, кoja je нaстaлa пo
oснoву дoспjeлих, a нeнaплaћeних jaвних прихoдa сa
стaњeм нa дaн 31.12.2011. и 31.12.2012. гoдинe oтписуje сe,
пoд услoвoм дa пoрeски oбвeзник пo oснoву глaвнoг дугa
свoje oбaвeзe измири дo 30.06.2014. гoдинe.
Изузeтнo oд стaвa 2. oвoг члaнa, кaмaтa кoja je нaстaлa
пo oснoву дoспjeлих a нeнaплaћeних jaвних прихoдa и кojи
су утврђeни пoсeбним зaкoнимa o финaнсиjскoj
кoнсoлидaциjи и у инспeкциjскoм нaлaзу Пoрeскe упрaвe
Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe, oтписуje сe.
Пoрeским oбвeзницимa, кojи су плaтили oбaвeзe пo
глaвнoм дугу нaстaлoм дo 31.12.2011. гoдинe, a кoje je
Пoрeскa упрaвa Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe,
примjeнoм члaнa 39. Зaкoнa o Пoрeскoj упрaви Фeдeрaциje
Бoснe и Хeрцeгoвинe ("Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ",
бр.: 33/02, 28/04, 57/09 и 40/10), eвидeнтирaлa кao уплaтe плaћaњe зaтeзних кaмaтa нa имe глaвнoг дугa нaстaлoг дo
Srijeda, 10. 4. 2013.
31.12.2011. гoдинe, тe пo тoм oснoву у eвидeнциjaмa
Пoрeскe упрaвe Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe имajу
eвидeнтирaнe, a нeизмирeнe oбaвeзe пo oснoву глaвнoг
пoрeзнoг дугa нaстaлoг дo 31.12.2011. гoдинe, извршeнe
уплaтe ћe сe признaти кao измирeњe oбaвeзa глaвнoг дугa и
тo нajвишe дo висинe глaвнoг дугa, кojи je биo oснoв зa
oбрaчун зaтeзнe кaмaтe.
Oтпис кaмaтe из ст. 2. и 3. oвoг члaнa oднoси сe
искључивo нa изнoс нeплaћeнe кaмaтe кao и плaћeних
кaмaтa пoд услoвимa из стaвa 4. oвoг члaнa.
Пoрeски дуг чинe глaвни дуг и кaмaтa."
Члaн 2.
Изa члaнa 2. дoдajу сe нoви чл. 2a., 2б., 2ц. и 2д., кojи
глaсe:
"Члaн 2a.
Прaвo нa oтпис кaмaтa нa oбaвeзe пo oснoву jaвних
прихoдa из члaнa 1. ст. 2., 3. и 4. oвoг зaкoнa, oствaруje сe
нa oснoву зaхтjeвa кojи пoднoси пoрeски oбвeзник
нajкaсниje дo 30.06.2013. гoдинe нaдлeжнoj oргaнизaциoнoj
jeдиници Пoрeскe упрaвe Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe.
Фoрму и сaдржaj oбрaсцa зaхтjeвa из стaвa 1. oвoг
члaнa, кao и дoкумeнтaциjу кojoм сe дoкaзуje прaвo нa
oтпис кaмaтa, прoписуje фeдeрaлни министaр финaнсиja.
Зaхтjeв зa oтпис кaмaтa сe пoднoси нa jeднoм oбрaсцу
у кojeм су пojeдинaчнo нaвeдeнe свe врстe oбaвeзa.
Oтпис кaмaтe врши сe пoднoсиoцу зaхтjeвa рeзидeнту Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe, кojи je
уплaтиo глaвни дуг нa прoписaнe уплaтнe рaчунe jaвних
прихoдa или сe нa њeгa oднoси стaв 3. члaнa 1. oвoг зaкoнa.
За нeнaплaћeнe пoрeскe oбaвeзe (глaвни дуг) зa чиjу
нaплaту je пoкрeнут пoступaк принуднe нaплaтe, oтпис
кaмaтe ћe сe вршити прeмa oдрeдбaмa из члaнa 1. ст. 2. и 4.
oвoг зaкoнa.
Члaн 2б.
Пoднoсиoцу зaхтjeвa кojи je испуниo услoвe зa oтпис
кaмaтa прoписaнe члaнoм 2a. oвoг зaкoнa, тe у циjeлoсти
измири oбaвeзe глaвнoг дугa нajкaсниje дo 31.12.2013.
гoдинe, oднoснo укoликo сe нa њeгa oднoси стaв 3. члaнa 1.
oвoг зaкoнa oтписaћe сe oбрaчунaтa кaмaтa.
Aкo пoднoсилaц зaхтjeвa измири глaвни дуг oд
01.01.2014. дo 30.06.2014. гoдинe, oтписaћe сe oбрaчунaтa
кaмaтa у изнoсу oд 50%.
Члaн 2ц.
Прaвo нa oтпис кaмaтe зa нeблaгoврeмeнo плaћeнe
jaвнe прихoдe утврђуje сe рjeшeњeм Пoрeскe упрaвe
Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe.
Пoрeскa упрaвa Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe вoди
eвидeнциjу пoрeских oбвeзникa кojи су пoдниjeли зaхтjeв
зa oтпис кaмaтe и кojимa je издaтo рjeшeњe o oтпису
кaмaтe.
Члaн 2д.
Oбрaзaц зaхтjeвa сa упутствoм o прoцeдурaмa зa
прoвoђeњe oвoг зaкoнa фeдeрaлни министaр финaнсиja ћe
прoписaти у рoку 30 дaнa oд дaнa ступaњa нa снaгу oвoг
зaкoнa."
Члaн 3.
Oвaj зaкoн ступa нa снaгу нaрeднoг дaнa oд дaнa
oбjaвљивaњa у "Службeним нoвинaмa Федерације БиХ".
Предсједавајући
Предсједавајући
Представничког дома
Дома народа
Парламента Федерације
Парламента Федерације
БиХ
БиХ
Радоје Видовић, с. р.
Фехим Шкаљић, с. р.
Srijeda, 10. 4. 2013.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, donosim
UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O
VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE
PRIHODE
Proglašava se Zakon o dopunama Zakona o visini stope
zatezne kamate na javne prihode koji je donio Parlament
Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 19.03.2013.
godine i na sjednici Doma naroda od 20.12.2012. godine.
Broj 01-02-393-02/13
Predsjednik
04. aprila 2013. godine
Živko Budimir, s. r.
Sarajevo
ZAKON
O DOPUNAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE
KAMATE NA JAVNE PRIHODE
Član 1.
U Zakonu o visini stope zatezne kamate na javne prihode
("Službene novine Federacije BiH", br. 48/01, 52/01 i 42/06), u
članu 2. iza stava 1. dodaju se novi st. 2., 3., 4., 5. i 6. koji glase:
"Kamata iz stava 1. ovog člana, koja je nastala po osnovu
dospjelih a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan
31.12.2011. i 31.12.2012. godine, otpisuje se, pod uvjetom da
porezni obveznik po osnovu glavnog duga svoje obaveze izmiri
do 30.06.2014. godine.
Izuzetno od stava 2. ovog člana, kamata koja je nastala po
osnovu dospjelih, a nenaplaćenih javnih prihoda i koji su utvrđeni
posebnim zakonima o finansijskoj konsolidaciji i u
inspekcijskom nalazu Porezne uprave Federacije Bosne i
Hercegovine, otpisuje se.
Poreznim obveznicima koji su platili obaveze po glavnom
dugu nastalom do 31.12.2011. godine, a koje je Porezna uprava
Federacije Bosne i Hercegovine, primjenom člana 39. Zakona o
Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09 i 40/10),
evidentirala kao uplate - plaćanje zateznih kamata na ime
glavnog duga nastalog do 31.12.2011. godine, te po tom osnovu
u evidencijama Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
imaju evidentirane, a neizmirene obaveze po osnovu glavnog
poreznog duga nastalog do 31.12.2011. godine, izvršene uplate će
se priznati kao izmirenje obaveza glavnog duga i to najviše do
visine glavnog duga, koji je bio osnov za obračun zatezne
kamate.
Otpis kamate iz st. 2. i 3. ovog člana odnosi se isključivo na
iznos neplaćene kamate kao i plaćenih kamata pod uvjetima iz
stava 4. ovog člana.
Porezni dug čine glavni dug i kamata."
Član 2.
Iza člana 2. dodaju se novi čl. 2a., 2b., 2c. i 2d., koji glase:
"Član 2a.
Pravo na otpis kamata na obaveze po osnovu javnih prihoda
iz člana 1. st. 2., 3. i 4. ovog zakona ostvaruje se na osnovu
zahtjeva koji podnosi porezni obveznik najkasnije do 30.06.2013.
godine nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave
Federacije Bosne i Hercegovine.
Formu i sadržaj obrasca zahtjeva iz stava 1. ovog člana, kao
i dokumentaciju kojom se dokazuje pravo na otpis kamata,
propisuje federalni ministar finansija.
Zahtjev za otpis kamata se podnosi na jednom obrascu u
kojem su pojedinačno navedene sve vrste obaveza.
Broj 28 - Stranica 3
Otpis kamate vrši se podnosiocu zahtjeva - rezidentu
Federacije Bosne i Hercegovine, koji je uplatio glavni dug na
propisane uplatne račune javnih prihoda ili se na njega odnosi
stav 3. člana 1. ovog zakona.
Za nenaplaćene porezne obaveze (glavni dug) za čiju
naplatu je pokrenut postupak prinudne naplate otpis kamate će se
vršiti prema odredbama iz člana 1. st. 2. i 4. ovog zakona.
Član 2b.
Podnosiocu zahtjeva koji je ispunio uvjete za otpis kamata
propisane članom 2a. ovog zakona, te u cijelosti izmiri obaveze
glavnog duga najkasnije do 31.12.2013. godine, odnosno ukoliko
se na njega odnosi stav 3. člana 1. ovog zakona, otpisat će se
obračunata kamata.
Ako podnosilac zahtjeva izmiri glavni dug od 01.01.2014.
do 30.06.2014. godine, otpisat će se obračunata kamata u iznosu
50%.
Član 2c.
Pravo na otpis kamate za nepravovremeno plaćene javne
prihode utvrđuje se rješenjem Porezne uprave Federacije Bosne i
Hercegovine.
Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine vodi
evidenciju poreznih obveznika koji su podnijeli zahtjev za otpis
kamate i kojima je izdato rješenje o otpisu kamate.
Član 2d.
Obrazac zahtjeva sa uputstvom o procedurama za
provođenje ovog zakona federalni ministar finansija će propisati
u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona."
Član 3.
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Predsjedavajući
Predsjedavajući
Doma naroda
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Parlamenta Federacije BiH
Radoje Vidović, s. r.
Fehim Škaljić, s. r.
PREDSJEDNIK FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
607
Temeljem članka IV.B.3.7.a)(7) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94 i
13/97) i članaka 4. i 17. u svezi članka 2. Zakona o pomilovanju
("Službene novine Federacije BiH", broj 22/09), predsjednik
Federacije BiH donio je
ODLUKU
O POMILOVANJU PRAVOMOĆNO OSUĐENIH LICA
ODBIJAJU SE ZAMOLBE ZA POMILOVANJE
OSUĐENIM LICIMA:
1. Bektaš (Avdo) Zoran
2. Bajrektarević (Jasim) Vehid
3. Kraljević (Janja) Ivan
4. Kovačević (Muharem) Bajro
5. Berbić (Nazif) Sevad
6. Alić (Safet) Saudin zvani Čombe
7. Paurević (Pero) Jago
8. Biljak (Pero) Josip
9. Taslaman (Hajrudin) Damir
10. Muheljić (Salih) Safet
11. Ganić (Smail) Rasim
12. Ikić (Pero) Denis
13. Nogić (Nijaz) Igor
Broj 28 - Stranica 4
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD PZ MOSTAR
Djelomično oslobađanje od izdržavanja kazne zatvora:
1. Krtalić Vjekoslav, sin Marka i majke Mile rođene Goluža,
rođen 02.03.1963. godine u Gnojnicama u Mostaru,
nastanjen u mjestu Hodbina bb., općina Mostar, Hrvat,
državljanin BiH i RH. Presudom Kantonalnog suda u
Mostaru broj: 07 K 006349 12 K od 14.05.2012. godine za
kazneno djelo "teško djelo protiv sigurnosti javnog
prometa" iz čl. 336., st. 2. KZ FBiH, osuđen je na kaznu
zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci. Da
se djelomično oslobodi od izdržavanja kazne zatvora za
period u trajanju od 6 (šest) mjeseci.
NALAZI SE NA SLOBODI
Da se izrečena kazna zatvora zamijeni uvjetnom osudom:
1. Subašić Mario, sin Rudolfa i majke Milice rođene Vuica,
rođen 15.11.1967. godine u Zenici, nastanjen u ul. N.Š.
Zrinskog bb, općina Busovača, Hrvat, državljanin BiH i
RH. Presudom Kantonalnog suda u Novom Travniku broj:
06 0 K 003524 11 Kv od 27.04.2011. godine, za kazneno
djelo protiv života i tijela, ubojstva u pokušaju, djelo
opisano i kažnjivo po čl. 90. u svezi s čl. 33. st. 1. KZ RH,
osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, koja
je potvrđena presudom Vrhovnog suda FBiH broj: 06 0 K
003524 11 Kž od 28.09.2011. godine. Da se izrečena kazna
zatvora zamijeni uvjetnom osudom sa periodom provjere u
trajanju od 5 (pet) godina.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja odnosno
danom potpisivanja, a ista će biti objavljena u "Službenim
novinama Federacije BiH".
Broj 01-05-300-02/13
Predsjednik
03. travnja 2013. godine
Živko Budimir, v. r.
Sarajevo
На основу члана IV.Б.3.7.а)(7) Устава Федерације Босне
и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број
1/94 и 13/97) и чланова 4. и 17. у вези члана 2. Закона о
помиловању ("Службене новине Федерације БиХ", број
22/09), предсједник Федерације БиХ донио је
ОДЛУКУ
О ПОМИЛОВАЊУ ПРАВОСНАЖНО ОСУЂЕНИХ
ЛИЦА
ОДБИЈАЈУ СЕ МОЛБЕ ЗА ПОМИЛОВАЊЕ
ОСУЂЕНИМ ЛИЦИМА:
1. Бекташ (Авдо) Зоран
2. Бајректаревић (Јасим) Вехид
3. Краљевић (Јања) Иван
4. Ковачевић (Мухарем) Бајро
5. Бербић (Назиф) Севад
6. Алић (Сафет) Саудин звани Чомбе
7. Пауревић (Перо) Јаго
8. Биљак (Перо) Јосип
9. Тасламан (Хајрудин) Дамир
10. Мухељић (Салих) Сафет
11. Ганић (Смаил) Расим
12. Икић (Перо) Денис
13. Ногић (Нијаз) Игор
КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ПЗ МОСТАР
Дјеломично ослобађање од издржавања казне затвора:
1. Крталић Вјекослав, син Марка и мајке Миле рођене
Голужа, рођен 02.03.1963. године у Гнојницама у
Мостару, настањен у мјесту Ходбина бб., опћина
Мостар, Хрват, држављанин БиХ и РХ. Пресудом
Srijeda, 10. 4. 2013.
Кантоналног суда у Мостару број: 07 К 006349 12 К од
14.05.2012. године за кривично дјело "тешко дјело
против сигурности јавног промета" из чл. 336., ст. 2. КЗ
ФБиХ, осуђен је на казну затвора у трајању од 1 (једне)
године и 6 (шест) мјесеци. Да се дјеломично ослободи
од издржавања казне затвора за период у трајању од 6
(шест) мјесеци.
НАЛАЗИ СЕ НА СЛОБОДИ
Да се изречена казна затвора замијени условном осудом:
1. Субашић Марио, син Рудолфа и мајке Милице рођене
Вуица, рођен 15.11.1967. године у Зеници, настањен у
ул. Н. Ш. Зринског бб, опћина Бусовача, Хрват,
држављанин БиХ и РХ. Пресудом Кантоналног суда у
Новом Травнику број: 06 0 К 003524 11 Кв од
27.04.2011. године, за кривично дјело против живота и
тијела, убиства у покушају, дјело описано и кажњиво
по чл. 90. у вези с чл. 33. ст. 1. КЗ РХ, осуђен је на казну
затвора у трајању од 3 (три) године, која је потврђена
пресудом Врховног суда ФБиХ број: 06 0 К 003524 11
Кж од 28.09.2011. године. Да се изречена казна затвора
замијени условном осудом са периодом провјере у
трајању од 5 (пет) година.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења односно
даном потписивања, а иста ће бити објављена у "Службеним
новинама Федерације БиХ".
Број 01-05-300-02/13
03. априла 2013. године
Предсједник
Сарајево
Живко Будимир, с. р.
Na osnovu člana IV.B.3.7.a)(7) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94 i
13/97) i članova 4. i 17. u vezi člana 2. Zakona o pomilovanju
("Službene novine Federacije BiH", broj 22/09), predsjednik
Federacije BiH donio je
ODLUKU
O POMILOVANJU PRAVOSNAŽNO OSUĐENIH LICA
ODBIJAJU SE MOLBE ZA POMILOVANJE OSUĐENIM
LICIMA:
1. Bektaš (Avdo) Zoran
2. Bajrektarević (Jasim) Vehid
3. Kraljević (Janja) Ivan
4. Kovačević (Muharem) Bajro
5. Berbić (Nazif) Sevad
6. Alić (Safet) Saudin zvani Čombe
7. Paurević (Pero) Jago
8. Biljak (Pero) Josip
9. Taslaman (Hajrudin) Damir
10. Muheljić (Salih) Safet
11. Ganić (Smail) Rasim
12. Ikić (Pero) Denis
13. Nogić (Nijaz) Igor
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD PZ MOSTAR
Djelomično oslobađanje od izdržavanja kazne zatvora:
1. Krtalić Vjekoslav, sin Marka i majke Mile rođene Goluža,
rođen 02.03.1963. godine u Gnojnicama u Mostaru,
nastanjen u mjestu Hodbina bb., općina Mostar, Hrvat,
državljanin BiH i RH. Presudom Kantonalnog suda u
Mostaru broj: 07 K 006349 12 K od 14.05.2012. godine za
krivično djelo "teško djelo protiv sigurnosti javnog
prometa" iz čl. 336., st. 2. KZ FBiH, osuđen je na kaznu
zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci. Da
Srijeda, 10. 4. 2013.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
se djelomično oslobodi od izdržavanja kazne zatvora za
period u trajanju od 6 (šest) mjeseci.
NALAZI SE NA SLOBODI
Da se izrečena kazna zatvora zamijeni uslovnom osudom:
1. Subašić Mario, sin Rudolfa i majke Milice rođene Vuica,
rođen 15.11.1967. godine u Zenici, nastanjen u ul. N.Š.
Zrinskog bb, općina Busovača, Hrvat, državljanin BiH i
RH. Presudom Kantonalnog suda u Novom Travniku broj:
06 0 K 003524 11 Kv od 27.04.2011. godine, za krivično
djelo protiv života i tijela, ubistva u pokušaju, djelo opisano
i kažnjivo po čl. 90. u vezi s čl. 33. st. 1. KZ RH, osuđen je
na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, koja je
potvrđena presudom Vrhovnog suda FBiH broj: 06 0 K
003524 11 Kž od 28.09.2011. godine. Da se izrečena kazna
zatvora zamijeni uslovnom osudom sa periodom provjere u
trajanju od 5 (pet) godina.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja odnosno
danom potpisivanja, a ista će biti objavljena u "Službenim
novinama Federacije BiH".
Broj 01-05-300-02/13
03. aprila 2013. godine
Predsjednik
Sarajevo
Živko Budimir, s. r.
FEDERALNO MINISTARSTVO
OKOLIŠA I TURIZMA
608
Temeljem odredbi članka 58., stav 8. Zakona o upravljanju
otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 72/09),
ministrica Federalnog ministarstva okoliša i turizma donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM
OTPADOM
Članak 1.
U Pravilniku o upravljanju ambalažom i ambalažnim
otpadom ("Službene novine Federacije BiH", broj 88/11), u
članku 6., u točki 6 u zadnjem retku iza riječi "u domaćinstvu"
dodaju se riječi:
"Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih materija i/ili je
onečišćena opasnim materijama je otpad koji je naveden u listi
otpada kao opasni prema Pravilniku o kategorijama otpada sa
listama ("Službene novine Federacije BiH", br. 9/05) oznake 15
01 10*. Ovakva ambalaža sadrži sljedeće oznake:
korozivno/nagrizajuće/nadražujuće/reaktivno
zapaljivo/podržava gorenje
otrovno/toksično
eksplozivno/oksidirajuće
štetno/opasno za okoliš
otpuštanje otrovnih plinova
kancerogeno/mutageno/infektivno".
Članak 2.
U članku 13. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4., i glasi:
"Obveze krajnjih snabdjevača, tj. trgovina, su da u sustav
uključe proizvode vlastite robne marke i proizvode koje direktno
uvoze. Za ostale proizvode koje prodaju su u obvezi da od
proizvođača ili uvoznika ili distributera obezbijede dokaz da su
svoju ambalažu uključili u sustav. U protivnom, su odgovorni da
te proizvode sami uključe u sustav i da za iste plaćaju naknadu".
Članak 3.
U članku 15., u stavak 3., riječ ''države se'' briše i glasi:
''Federacije BiH, u ukupnom iznosu od 5000 t, i
minimalnim osnivačkim kapitalom od 100 000 KM. Udio
Broj 28 - Stranica 5
pojedinog osnivača ili više osnivača koji pripadaju istoj grupaciji
u osnovnom kapitalu operatera sustava neće prelaziti 33%''.
U članku 15. dodaju se "st." 6. i 7., i glase:
Vlasništvo nad operaterom mora biti strukturirano na
način da se izbjegne sukob interesa sa pravnim i
fizičkim licima koji mu pružaju usluge i koji od njega
primaju financijsku nadoknadu. Vlasnicima operatera
sustava, članovima uprave i uposlenicima nije
dozvoljeno da rade u interesu pravnih ili fizičkih lica
koji se bave upravljanjem otpadom, a naročito
upravljanjem ambalažnim otpadom.
Operater sustava mora ispunjavati uvjete i kriterije u
pogledu kadrova i radnog prostora za obavljanje
aktivnosti, kako slijedi:
1. imati u stalnom radnom odnosu najmanje tri (3)
zaposlenika sa visokom stručnom spremom i sa
punim radnim vremenom, uredno prijavljenih
kod nadležnih organa i za koje se redovno
izmiruju doprinosi i zdravstveno osiguranje.
2. imati najmanje 50 m2 radnog prostora u
vlasništvu ili zakupu za obavljanje djelatnosti.
Članak 4.
U članku 17., stavak 1., iza riječi ''dozvole za'' dodaju se
riječi: ''operatera sustava za''
U članku 17. stavak 2., iza točke 4., dodaju se nove toč. 5.,
6., i 7., koje glase:
5) dokaz o vlasništvu poslovnog prostora ili ugovor o
zakupu poslovnog prostora,
6) ovjerene kopije diploma o visokoj stručnoj spremi za
kadrove,
7) dokaz o prijavi zaposlenih u Federalnom zavodu za
mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje i
zdravstveno osiguranje.
Dosadašnja točka 5. postaje točka 8.
Članak 5.
U članku 18., stavak 1., dodaje se alineja 5 i glasi:
Ako broj subjekata koji imaju potpisan ugovor sa
operaterom sustava padne ispod 30 ili ako godišnja
količina ambalaže sa kojom upravlja operater sustava
padne ispod 30.000 tona ili se promijeni bilo koji od
uvjeta propisanih člankom 17. na temelju kojeg je
dobijena dozvola.
Članak 6.
U članku 19., stavak 1. iza riječi "operateru sustava" dodaju
se riječi "i Fondu".
Članak 7.
U članku 21. stavak 6. iza riječi "naknada" dodaju se riječi:
"i voditi evidenciju svih obveznika sustava".
U članku 21. dodaju se se novi ''st.'' 7. 8. i 9., koji glase:
"Rješenje iz članka 21. stavak 6. Fond donosi u roku od 60
dana po dostavljanju validnog izvješća od obveznika plaćanja
naknada."
"Rješenje iz stavka 6. Pravilnika sadrži konačan obračun
iznosa naknade za prethodni obračunski period kao i rokove
plaćanja naknade".
"Svi obveznici sustava plaćaju evidentirajuću naknadu u
iznosu 0,002 KM po kilogramu ambalaže Fondu za
administrativne troškove provođenja ovog Pravilnika. Operater
sustava plaća evidentirajuću naknadu za sve svoje obveznike
Fondu jednom godišnje prilikom podnošenja godišnjeg izvješća."
Članak 8.
U članku 23., stavak 3., iza riječi ''otpadom'', dodaju se
riječi: ''Fond će planirati namjenski utrošak sredstava planom na
godišnjem nivou usaglašeno sa ministarstvom''.
Broj 28 - Stranica 6
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 10. 4. 2013.
Članak 9.
Vlada Federacije BiH će svojom odlukom uspostaviti
Članak 25., se briše i glasi:
Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije Pravilnika.
''Za primjenu ovog Pravilnika primjenjivat će se kaznene
U radu Koordinacionog tijela učestvuje po jedan
odredbe u skladu sa čl. 52. i 53. Zakona o upravljanju otpadom, i
predstavnik iz:
drugih posebnih propisa''.
Federalnog ministarstava okoliša i turizma,
Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH,
Članak 10.
Federalne uprave za inspekcijske poslove i
Članak 26., mijenja se i glasi:
operatera sustava koji imaju dozvolu Federalnog
"Nadzor nad primjenom ovog Pravilnika provoditi će
ministarstva okoliša i turizma."
inspektori zaštite okoliša i tržišni inspektori Federalne uprave za
inspekcijske poslove.
Članak 11.
Prilog II, mijenja se i glasi:
Tabela 1. Registarski podaci obveznika plaćanja naknada
REGISTARSKI PODACI OBVEZNIKA PLAĆANJA NAKNADE ZA AMBALAŽU I AMBALAŽNI OTPAD
1.
OSNOVNI PODACI O PRAVNOM LICU
1.1
Puni naziv pravnog lica
1.2
Kanton / Entitet
1.3
Grad
1.4
Poštanski broj
1.5
Ulica i broj
1.6
Telefon i faks
1.7
E-mail
1.8
Web
1.9
Identifikacioni broj (ID)
1.10
PDV broj (ukoliko je registrovan u sistemu PDV-a)
1.11
Naziv i šifra djelatnosti
2.
KATEGORIJA PRAVNOG LICA
2.1
Proizvođač
2.2
Uvoznik
2.3
Punioc i/ili Paker
2.4
Distributer
2.5
Operater
3.
PODACI OVLAŠTENOG LICA KOJE PREDSTAVLJA PRAVNO LICE
3.1
Ime i prezime
3.2
Funkcija
3.3
Telefon i e-mail
4.
PODACI O PRAVNOM LICU NA KOJE JE PRENESENA OBAVEZA UPRAVLJANJA OTPADOM
4.1
Puni naziv pravnog lica
4.2
Registarski broj pravnog lica
4.3
Telefon i e-mail
Izjava: Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci navedeni u izvještaju istiniti, a količine tačne ili procijenjene u
skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Ime i prezime ovlaštenog lica:
Potpis ovlaštenog lica:
Mjesto i datum:
Žig:
Srijeda, 10. 4. 2013.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 28 - Stranica 7
Tabela 2. Količine i vrste ambalaže za obračunsku godinu
KOLIČINE I VRSTE AMBALAŽE I AMBALAŽNOG OTPADA ZA_______ godinu
Vrste ambalaže
1
2
3
4
Šifra ambalaže
Ukupne količine Ukupno uvezeno
za BiH
Ukupno proizvedeno
Nepovratna
ambalaža
5
6
7
Povratna
ambalaža
8
9
Papir i karton
(t)
Plastika
(t)
Drvo
(t)
Metal
(t)
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
Višeslojni materijal
Ambalaža koja
/kompozitni/ (t)
sadrži ostatke ili je
onečišćena opasnim
materijama (t)
15 01 05
15 01 10*
Staklo
(t)
15 01 07
Ukupno izvezeno
Plasirano na tržište F
BiH
Plasirano na tržište
RS
Plasirano na tržište
BD
Plasirano na tržište F
BiH
Plasirano na tržište
RS
Plasirano na tržište
BD
NAPOMENA:
Izjava: Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci navedeni u izvještaju istiniti, a
količine tačne ili procijenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom
Ime i prezime ovlaštenog lica:
Žig:
Potpis ovlaštenog lica:
Mjesto i datum:
POJAŠNJENJE
Obračun naknade se vrši samo za količine ambalaže prvi put stavljene na tržište Federacije Bosne i Hercegovine.
1. Ukupna količina ambalaže uvezena u predmetnoj godini na teritoriju Bosne i Hercegovine
2. Ukupna količina ambalaže proizvedena u predmetnoj godini na teritoriju Bosne i Hercegovine
3. Ukupna količina ambalaže izvezena u predmetnoj godini sa teritorije Bosne i Hercegovine
4. Ukupna količina nepovratne ambalaže plasirana na tržište Federacije BiH za koju se vrši obračuna naknade
5. Ukupna količina nepovratne ambalaže plasirana na tržište RS-a
6. Ukupna količina nepovratne ambalaže plasirana na tržište BD-a
7. Ukupna količina povratne ambalaže plasirana na tržište Federacije BiH
8. Ukupna količina povratne ambalaže plasirana na tržište RS-a
9. Ukupna količina povratne ambalaže plasirana na tržište BD-a
Članak 12.
U Prilogu III, u Tabeli 2., na kraju tabele dodaje se novi
red i glasi:
Ambalaža koja sadrži i/ili je
onečišćena opasnim materijama
5,00
U prilogu III, rečenica: "Specifični ciljevi će se odrediti
krajem 2013. za naredne godine", se briše i glasi: "Tabela 3.,
sadrži specifične ciljeve i primjenjivat će se od 01.01.2014.
godine".
Tabela 3. Specifični ciljevi
Vrsta ambalaže
Minimalna količina (%) koju treba
iskoristiti ili reciklirati po godinama
2014.
2015.
2016.
Staklo
5
8
12
Metal
4
6
10
Papir
20
25
30
Plastika
8
12
16
Drvo
5
8
12
Višeslojni i ostali materijal
5
8
10
Ambalaža koja sadrži i/ili je
onečišćena opasnim materijama
5
8
10
Članak 13.
U članku 27., dodaje se novi stavak 4., i glasi:
"Neuključenje proizvođača ambalažnog materijala, uvoznika,
punioca, pakera, distributera i krajnjeg snabdjevača znači
akumuliranje zakonskih obaveza i njihovo retroaktivno
ispunjavanje od dana donošenja Pravilnika tj. od prve godine u
kojoj je postavljen opći cilj za iskorištenje i reciklažu
ambalažnog otpada."
Članak 14.
Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom stupa na snagu
osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama
Federacije BiH".
Broj 04-23-1818/10
05. travnja 2013. godine
Sarajevo
Ministrica
Branka Đurić, v. r.
Broj 28 - Stranica 8
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
На основу одредби члана 58., став 8. Закона о
управљању отпадом ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 33/03 и 72/09), министрица Федералног министарства
околиша и туризма доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УПРАВЉАЊУ АМБАЛАЖОМ И АМБАЛАЖНИМ
ОТПАДОМ
Члан 1.
У Правилнику о управљању амбалажом и
амбалажним отпадом ("Службене новине Федерације БиХ",
број 88/11), у члану 6., у тачки 6 у задњем реду иза ријечи
"у домаћинству" додају се ријечи:
"Амбалажа која садржи остатке опасних материја
и/или је онечишћена опасним материјама је отпад који је
наведен у листи отпада као опасни према Правилнику о
категоријама отпада са листама ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 9/05) ознаке 15 01 10*. Оваква
амбалажа садржи слиједеће ознаке:
корозивно/нагризајуће/надражујуће/реактивно,
запаљиво/подржава горење,
отровно/токсично,
експлозивно/оксидирајуће,
штетно/опасно за околиш,
отпуштање отровних плинова,
канцерогено/мутагено/инфективно".
Члан 2.
У члану 13. иза става 3. додаје се нови став 4., и гласи:
"Обавезе крајњих снабдјевача, тј. трговина, су да у
систем укључе производе властите робне марке и
производе које директно увозе. За остале производе које
продају су у обавези да од произвођача или увозника или
дистрибутера обезбиједе доказ да су своју амбалажу
укључили у систем. У противном, су одговорни да те
производе сами укључе у систем и да за исте плаћају
накнаду".
Члан 3.
У члану 15., у ставу 3., ријеч ''државе се'' брише и
гласи:
''Федерације БиХ, у укупном износу од 5000 т, и
минималним оснивачким капиталом од 100 000 КМ. Удио
појединог оснивача или више оснивача који припадају
истој групацији у основном капиталу оператера система
неће прелазити 33%''.
У члану 15. додају се "ст." 6. и 7., и гласе:
Власништво над оператером мора бити
структурирано на начин да се избјегне сукоб
интереса са правним и физичким лицима који му
пружају услуге и који од њега примају
финансијску надокнаду. Власницима оператера
система, члановима управе и упосленицима није
дозвољено да раде у интересу правних или
физичких лица који се баве управљањем
отпадом, а нарочито управљањем амбалажним
отпадом.
Оператер система мора испуњавати увјете и
критерије у погледу кадрова и радног простора
за обављање активности, како слиједи:
1. имати у сталном радном односу најмање
три (3) запосленика са високом стручном
спремом и са пуним радним временом,
уредно пријављених код надлежних органа
Srijeda, 10. 4. 2013.
и за које се редовно измирују доприноси и
здравствено осигурање.
2. имати најмање 50 м2 радног простора у
власништву или закупу за обављање
дјелатности.
Члан 4.
У члану 17., став 1., иза ријечи ''дозволе за'' додају се
ријечи: ''оператера система за''
У члану 17. став 2., иза тачке 4., додају се нове тач. 5.,
6., и 7., које гласе:
5) доказ о власништву пословног простора или
уговор о закупу пословног простора,
6) овјерене копије диплома о високој стручној
спреми за кадрове,
7) доказ о пријави запослених у Федералном заводу
за
мировинско/пензијско
и
инвалидско
осигурање и здравствено осигурање.
Досадашња тачка 5. постаје тачка 8.
Члан 5.
У члану 18., став 1., додаје се алинеја 5 и гласи:
Ако број субјеката који имају потписан уговор са
оператером система падне испод 30 или ако
годишња количина амбалаже са којом управља
оператер система падне испод 30.000 тона или се
промијени било који од услова прописаних
чланом 17. на основу којег је добијена дозвола.
Члан 6.
У члану 19., став 1. иза ријечи "оператеру система"
додају се ријечи " и Фонду".
Члан 7.
У члану 21. став 6. иза ријечи "накнада" додају се
ријечи: "и водити евиденцију свих обвезника система".
У члану 21. додају се се нови ''ст.'' 7. 8. и 9., који гласе:
"Рјешење из члана 21. став 6. Фонд доноси у року од
60 дана по достављању валидног извјештаја од обвезника
плаћања накнада."
"Рјешење из става 6. Правилника садржи коначан
обрачун износа накнаде за претходни обрачунски период
као и рокове плаћања накнаде".
"Сви обвезници система плаћају евидентирајућу
накнаду у износу 0,002 КМ по килограму амбалаже Фонду
за административне трошкове провођења овог Правилника.
Оператер система плаћа евидентирајућу накнаду за све
своје обвезнике Фонду једном годишње приликом
подношења годишњег извјештаја."
Члан 8.
У члану 23., став 3., иза ријечи ''отпадом'', додају се
ријечи: ''Фонд ће планирати намјенски утрошак средстава
планом
на
годишњем
нивоу
усаглашено
са
министарством''.
Члан 9.
Члан 25., се брише и гласи:
''За примјену овог Правилника примјењиват ће се
казнене одредбе у складу са чл. 52. и 53. Закона о
управљању отпадом, и других посебних прописа''.
Члан 10.
Члан 26., мијења се и гласи:
"Надзор над примјеном овог Правилника проводити
ће инспектори заштите околиша и тржишни инспектори
Федералне управе за инспекцијске послове.
Влада Федерације БиХ ће својом одлуком
успоставити
Координационо
тијело
за
праћење
имплементације Правилника.
Srijeda, 10. 4. 2013.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
У раду Координационог тијела учествује по један
представник из:
Федералног министарстава околиша и туризма,
Фонда за заштиту околиша Федерације БиХ,
Федералне управе за инспекцијске послове и
-
Broj 28 - Stranica 9
оператера
система
који
имају
дозволу
Федералног министарства околиша и туризма."
Члан 11.
Прилог II, мијења се и гласи:
Табела 1. Регистарски подаци обвезника плаћања накнада
РЕГИСТАРСКИ ПОДАЦИ ОБВЕЗНИКА ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА АМБАЛАЖУ И АМБАЛАЖНИ ОТПАД
1.
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ
1.1
Пуни назив правног лица
1.2
Кантон/Ентитет
1.3
Град
1.4
Поштански број
1.5
Улица и број
1.6
Телефон и факс
1.7
Е-маил
1.8
Wеб
1.9
Идентификациони број (ИД)
1.10
ПДВ број (уколико је регистрован у систему ПДВ-а)
1.11
Назив и шифра дјелатности
2.
КАТЕГОРИЈА ПРАВНОГ ЛИЦА
2.1
Произвођач
2.2
Увозник
2.3
Пуниоц и/или Пакер
2.4
Дистрибутер
2.5
Оператер
3.
ПОДАЦИ ОВЛАШТЕНОГ ЛИЦА КОЈЕ ПРЕДСТАВЉА ПРАВНО ЛИЦЕ
3.1
Име и презиме
3.2
Функција
3.3
Телефон и е-маил
4.
ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ НА КОЈЕ ЈЕ ПРЕНЕСЕНА ОБАВЕЗА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
4.1
Пуни назив правног лица
4.2
Регистарски број правног лица
4.3
Телефон и е-маил
Изјава: Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су сви подаци наведени у извјештају истинити, а количине тачне или
процијењене у складу са важећом законском регулативом.
Име и презиме овлаштеног лица:
Потпис овлаштеног лица:
Мјесто и датум:
Печат:
Broj 28 - Stranica 10
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 10. 4. 2013.
Табела 2. Количине и врсте амбалаже за обрачунску годину
КОЛИЧИНЕ И ВРСТЕ АМБАЛАЖЕ И АМБАЛАЖНОГ ОТПАДА ЗА_______ годину
Врсте амбалаже
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Шифра амбалаже
Укупне
Укупно увезено
количине за
Укупно
БиХ
произведено
Укупно извезено
Неповратна
Пласирано на
амбалажа
тржиште Ф БиХ
Пласирано на
тржиште РС
Пласирано на
тржиште БД
Повратна
Пласирано на
амбалажа
тржиште Ф БиХ
Пласирано на
тржиште РС
Пласирано на
тржиште БД
Папир и
картон (т)
Пластика (т)
Дрво (т)
Метал (т)
Вишеслојни
материјал
/композитни/ (т)
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
Амбалажа која
садржи остатке
или је
онечишћена
опасним
материјама (т)
15 01 10*
Стакло(т)
15 01 07
НАПОМЕНА:
Изјава: Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су сви подаци наведени у извјештају
истинити, а количине тачне или процијењене у складу са важећом законском регулативом
Печат:
Име и презиме овлаштеног лица:
Потпис овлаштеног лица:
Мјесто и датум:
ПОЈАШЊЕЊЕ
Обрачун накнаде се врши само за количине амбалаже први пут стављене на тржиште Федерације Босне и
Херцеговине.
1. Укупна количина амбалаже увезена у предметној години на територију Босне и Херцеговине
2. Укупна количина амбалаже произведена у предметној години на територију Босне и Херцеговине
3. Укупна количина амбалаже извезена у предметној години са територије Босне и Херцеговине
4. Укупна количина неповратне амбалаже пласирана на тржиште Федерације БиХ за коју се врши обрачуна накнаде
5. Укупна количина неповратне амбалаже пласирана на тржиште РС-а
6. Укупна количина неповратне амбалаже пласирана на тржиште БД-а
7. Укупна количина повратне амбалаже пласирана на тржиште Федерације БиХ
8. Укупна количина повратне амбалаже пласирана на тржиште РС-а
9. Укупна количина повратне амбалаже пласирана на тржиште БД-а
Члан 12.
У Прилогу III, у Табели 2., на крају табеле додаје се
нови ред и гласи:
Амбалажа која садржи и/или је онечишћена
опасним материјама
5,00
У прилогу III, реченица: ''Специфични циљеви ће се
одредити крајем 2013. за наредне године'', се брише и
гласи: ''Табела 3., садржи специфичне циљеве и
примјењиват ће се од 01.01.2014. године''.
Табела 3. Специфични циљеви
Врста амбалаже
Количина коју треба искористити или
рециклирати (%) по годинама
2014.
2015.
2016.
Стакло
5
8
12
Метал
4
6
10
Папир
20
25
30
Пластика
8
12
16
Дрво
5
8
12
Вишеслојни и остали
материјал
5
8
10
Амбалажа која садржи
и/или је онечишћена
опасним материјама
5
8
10
Члан 13.
У члану 27., додаје се нови став 4., и гласи:
"Неукључење произвођача амбалажног материјала,
увозника, пуниоца, пакера, дистрибутера и крајњег
снабдјевача значи акумулирање законских обавеза и
њихово ретроактивно испуњавање од дана доношења
Правилника тј. од прве године у којој је постављен опћи
циљ за искориштење и рециклажу амбалажног отпада."
Члан 14.
Овај Правилник о измјенама и допунама Правилника
о управљању амбалажом и амбалажним отпадом ступа на
Srijeda, 10. 4. 2013.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеним
новинама Федерације БиХ''.
Број 04-23-1818/10
05. априла 2013. године
Министрица
Сарајево
Бранка Ђурић, с. р.
Na osnovu odredbi člana 58., stav 8. Zakona o upravljanju
otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 72/09),
ministrica Federalnog ministarstva okoliša i turizma donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM
OTPADOM
Član 1.
U Pravilniku o upravljanju ambalažom i ambalažnim
otpadom ("Službene novine Federacije BiH", broj 88/11), u
članu 6., u tački 6 u zadnjem redu iza riječi "u domaćinstvu"
dodaju se riječi:
"Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih materija i/ili je
onečišćena opasnim materijama je otpad koji je naveden u listi
otpada kao opasni prema Pravilniku o kategorijama otpada sa
listama ("Službene novine Federacije BiH", br. 9/05) oznake 15
01 10*. Ovakva ambalaža sadrži slijedeće oznake:
korozivno/nagrizajuće/nadražujuće/reaktivno,
zapaljivo/podržava gorenje,
otrovno/toksično,
eksplozivno/oksidirajuće,
štetno/opasno za okoliš,
otpuštanje otrovnih plinova,
kancerogeno/mutageno/infektivno".
Član 2.
U članu 13. iza stava 3. dodaje se novi stav 4., i glasi:
"Obaveze krajnjih snabdjevača, tj. trgovina, su da u sistem
uključe proizvode vlastite robne marke i proizvode koje
direktno uvoze. Za ostale proizvode koje prodaju su u obavezi
da od proizvođača ili uvoznika ili distributera obezbijede dokaz
da su svoju ambalažu uključili u sistem. U protivnom, su
odgovorni da te proizvode sami uključe u sistem i da za iste
plaćaju naknadu".
Član 3.
U članu 15., u stavu 3., riječ ''države se'' briše i glasi:
''Federacije BiH, u ukupnom iznosu od 5000 t, i
minimalnim osnivačkim kapitalom od 100 000 KM. Udio
pojedinog osnivača ili više osnivača koji pripadaju istoj
grupaciji u osnovnom kapitalu operatera sistema neće prelaziti
33%''.
U članu 15. dodaju se "st." 6. i 7., i glase:
Vlasništvo nad operaterom mora biti strukturirano
na način da se izbjegne sukob interesa sa pravnim i
fizičkim licima koji mu pružaju usluge i koji od
njega primaju finansijsku nadoknadu. Vlasnicima
operatera sistema, članovima uprave i uposlenicima
nije dozvoljeno da rade u interesu pravnih ili fizičkih
lica koji se bave upravljanjem otpadom, a naročito
upravljanjem ambalažnim otpadom.
Operater sistema mora ispunjavati uvjete i kriterije u
pogledu kadrova i radnog prostora za obavljanje
aktivnosti, kako slijedi:
1. imati u stalnom radnom odnosu najmanje tri
(3) zaposlenika sa visokom stručnom spremom
i sa punim radnim vremenom, uredno
prijavljenih kod nadležnih organa i za koje se
Broj 28 - Stranica 11
redovno izmiruju doprinosi i zdravstveno
osiguranje.
2. imati najmanje 50 m2 radnog prostora u
vlasništvu ili zakupu za obavljanje djelatnosti.
Član 4.
U članu 17., stav 1., iza riječi ''dozvole za'' dodaju se
riječi: ''operatera sistema za''
U članu 17. stav 2., iza tačke 4., dodaju se nove tač. 5., 6.,
i 7., koje glase:
5) dokaz o vlasništvu poslovnog prostora ili ugovor o
zakupu poslovnog prostora,
6) ovjerene kopije diploma o visokoj stručnoj spremi za
kadrove,
7) dokaz o prijavi zaposlenih u Federalnom zavodu za
mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje i
zdravstveno osiguranje.
Dosadašnja tačka 5. postaje tačka 8.
Član 5.
U članu 18., stav 1., dodaje se alineja 5 i glasi:
Ako broj subjekata koji imaju potpisan ugovor sa
operaterom sistema padne ispod 30 ili ako godišnja
količina ambalaže sa kojom upravlja operater
sistema padne ispod 30.000 tona ili se promijeni bilo
koji od uslova propisanih članom 17. na osnovu
kojeg je dobijena dozvola.
Član 6.
U članu 19., stav 1. iza riječi "operateru sistema" dodaju
se riječi "i Fondu".
Član 7.
U članu 21. stav 6. iza riječi "naknada" dodaju se riječi: "i
voditi evidenciju svih obveznika sistema".
U članu 21. dodaju se se novi ''st.'' 7. 8. i 9., koji glase:
"Rješenje iz člana 21. stav 6. Fond donosi u roku od 60
dana po dostavljanju validnog izvještaja od obveznika plaćanja
naknada."
"Rješenje iz stava 6. Pravilnika sadrži konačan obračun
iznosa naknade za prethodni obračunski period kao i rokove
plaćanja naknade".
"Svi obveznici sistema plaćaju evidentirajuću naknadu u
iznosu 0,002 KM po kilogramu ambalaže Fondu za
administrativne troškove provođenja ovog Pravilnika. Operater
sistema plaća evidentirajuću naknadu za sve svoje obveznike
Fondu jednom godišnje prilikom podnošenja godišnjeg
izvještaja."
Član 8.
U članu 23., stav 3., iza riječi ''otpadom'', dodaju se riječi:
''Fond će planirati namjenski utrošak sredstava planom na
godišnjem nivou usaglašeno sa ministarstvom''.
Član 9.
Član 25., se briše i glasi:
''Za primjenu ovog Pravilnika primjenjivat će se kaznene
odredbe u skladu sa čl. 52. i 53. Zakona o upravljanju otpadom,
i drugih posebnih propisa''.
Član 10.
Član 26., mijenja se i glasi:
"Nadzor nad primjenom ovog Pravilnika provoditi će
inspektori zaštite okoliša i tržišni inspektori Federalne uprave
za inspekcijske poslove.
Vlada Federacije BiH će svojom odlukom uspostaviti
Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije Pravilnika.
U radu Koordinacionog tijela učestvuje po jedan
predstavnik iz:
Federalnog ministarstava okoliša i turizma,
Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH,
Broj 28 - Stranica 12
-
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 10. 4. 2013.
Federalne uprave za inspekcijske poslove i
operatera sistema koji imaju dozvolu Federalnog
ministarstva okoliša i turizma."
Član 11.
Prilog II, mijenja se i glasi:
Tabela 1. Registarski podaci obveznika plaćanja naknada
REGISTARSKI PODACI OBVEZNIKA PLAĆANJA NAKNADE ZA AMBALAŽU I AMBALAŽNI OTPAD
1.
OSNOVNI PODACI O PRAVNOM LICU
1.1
Puni naziv pravnog lica
1.2
Kanton/Entitet
1.3
Grad
1.4
Poštanski broj
1.5
Ulica i broj
1.6
Telefon i faks
1.7
E-mail
1.8
Web
1.9
Identifikacioni broj (ID)
1.10
PDV broj (ukoliko je registrovan u sistemu PDV-a)
1.11
Naziv i šifra djelatnosti
2.
KATEGORIJA PRAVNOG LICA
2.1
Proizvođač
2.2
Uvoznik
2.3
Punioc i/ili Paker
2.4
Distributer
2.5
Operater
3.
PODACI OVLAŠTENOG LICA KOJE PREDSTAVLJA PRAVNO LICE
3.1
Ime i prezime
3.2
Funkcija
3.3
Telefon i e-mail
4.
PODACI O PRAVNOM LICU NA KOJE JE PRENESENA OBAVEZA UPRAVLJANJA OTPADOM
4.1
Puni naziv pravnog lica
4.2
Registarski broj pravnog lica
4.3
Telefon i e-mail
Izjava: Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci navedeni u izvještaju istiniti, a količine tačne ili procjenjene u
skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Ime i prezime ovlaštenog lica:
Potpis ovlaštenog lica:
Mjesto i datum:
Pečat:
Srijeda, 10. 4. 2013.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 28 - Stranica 13
Tabela 2. Količine i vrste ambalaže za obračunsku godinu
KOLIČINE I VRSTE AMBALAŽE I AMBALAŽNOG OTPADA ZA_______ godinu
Vrste ambalaže
1
2
3
4
Šifra ambalaže
Ukupne količine Ukupno uvezeno
za BiH
Ukupno proizvedeno
Nepovratna
ambalaža
5
6
7
Povratna
ambalaža
8
9
Papir i karton
(t)
Plastika
(t)
Drvo
(t)
Metal
(t)
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
Višeslojni materijal
Ambalaža koja
/kompozitni/ (t)
sadrži ostatke ili je
onečišćena opasnim
materijama (t)
15 01 05
15 01 10*
Staklo
(t)
15 01 07
Ukupno izvezeno
Plasirano na tržište F
BiH
Plasirano na tržište
RS
Plasirano na tržište
BD
Plasirano na tržište F
BiH
Plasirano na tržište
RS
Plasirano na tržište
BD
NAPOMENA:
Izjava: Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci navedeni u izvještaju istiniti, a
količine tačne ili procijenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom
Ime i prezime ovlaštenog lica:
Pečat:
Potpis ovlaštenog lica:
Mjesto i datum:
POJAŠNJENJE
Obračun naknade se vrši samo za količine ambalaže prvi put stavljene na tržište Federacije Bosne i Hercegovine.
1. Ukupna količina ambalaže uvezena u predmetnoj godini na teritoriju Bosne i Hercegovine
2. Ukupna količina ambalaže proizvedena u predmetnoj godini na teritoriju Bosne i Hercegovine
3. Ukupna količina ambalaže izvezena u predmetnoj godini sa teritorije Bosne i Hercegovine
4. Ukupna količina nepovratne ambalaže plasirana na tržište Federacije BiH za koju se vrši obračuna naknade
5. Ukupna količina nepovratne ambalaže plasirana na tržište RS-a
6. Ukupna količina nepovratne ambalaže plasirana na tržište BD-a
7. Ukupna količina povratne ambalaže plasirana na tržište Federacije BiH
8. Ukupna količina povratne ambalaže plasirana na tržište RS-a
9. Ukupna količina povratne ambalaže plasirana na tržište BD-a
Član 12.
U Prilogu III, u Tabeli 2., na kraju tabele dodaje se novi
red i glasi:
Ambalaža koja sadrži i/ili je
onečišćena opasnim materijama
5,00
U prilogu III, rečenica: "Specifični ciljevi će se odrediti
krajem 2013. za naredne godine", se briše i glasi: "Tabela 3.,
sadrži specifične ciljeve i primjenjivat će se od 01.01.2014.
godine".
Tabela 3. Specifični ciljevi
Vrsta ambalaže
Minimalna količina (%) koju treba iskoristiti ili
reciklirati po godinama
2014.
2015.
2016.
Staklo
5
8
12
Metal
4
6
10
Papir
20
25
30
Plastika
8
12
16
12
Drvo
5
8
Višeslojni i ostali materijal
5
8
10
Ambalaža koja sadrži i/ili je
onečišćena opasnim materijama
5
8
10
Član 13.
U članu 27., dodaje se novi stav 4., i glasi: "Neuključenje
proizvođača ambalažnog materijala, uvoznika, punioca, pakera,
distributera i krajnjeg snabdjevača znači akumuliranje
zakonskih obaveza i njihovo retroaktivno ispunjavanje od dana
donošenja Pravilnika tj. od prve godine u kojoj je postavljen
opći cilj za iskorištenje i reciklažu ambalažnog otpada."
Član 14.
Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom stupa na snagu
osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama
Federacije BiH".
Broj 04-23-1818/10
05. aprila 2013. godine
Sarajevo
Ministrica
Branka Đurić, s. r.
KOMISIJA ZA DUG
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
609
Na osnovu člana 4. stav 6. Zakona o dugu, zaduživanju i
garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
Broj 28 - Stranica 14
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09 i 44/10), Komisija za
dug donosi
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU I VISINI NOVIH ZADUŽENJA I
SERVISIRANJA DUGA U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2013. GODINU
I
Ukupan dug Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: Federacija) i kantona u 2013. godini sa novim
zaduženjem u 2013. godini iznosi 4.901.862.004 KM, a ukupan
iznos servisiranja duga Federacije i kantona u 2013. godini je
767.140.887 KM.
II
Federacija se u 2013. godini može dugoročno zadužiti po
osnovu unutrašnjeg i vanjskog duga u visini od 552.227.246
KM.
Ukupan iznos servisiranja duga Federacije u 2013. godini
je 726.651.621 KM.
III
Kantoni se mogu u 2013. godini dugoročno zadužiti po
osnovu unutrašnjeg i vanjskog duga u visini do 322.018.062
KM, a ukupan iznos servisiranja po osnovu novog zaduženja i
starog duga je 40.489.266 KM, od toga:
Kanton
1.
Unsko-sanski
2.
Posavski
3.
Tuzlanski
Nova zaduženja u
2013. godini
Za servisiranje
ukupnog duga
57.654.833 KM
1.120.031 KM
65.000.000 KM
4.992.238 KM
212.285 KM
4.
Zeničko-dobojski
5.
Bosansko-podrinjski
6.
Srednjobosanski
487.734 KM
396.713 KM
7.
Hercegovačko-neretvanski
8.
Zapadnohercegovački
9.
Kanton Sarajevo
10.000.000 KM
2.000.000 KM
6.000.000 KM
5.918.769 KM
183.363.229 KM
20.732.952 KM
3.303.808 KM
10. Kanton 10
1.832.355 KM
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 08-14-1492/13
Predsjedavajući Komisije
03. aprila/travnja 2013. godine
Ante Krajina, s. r.
Sarajevo
OPĆINA BANOVIĆI
Haskić Edin, dipl. ing. tehnologije, predsjednik, ispred
osnivača,
Kasumović Sandra, doktor medicine, član, ispred stručnih
radnika zdravstvene ustanove.
II
Mandat imenovanih iz tačke I ovog Rješenja traje 4
(četiri) godine od dana imenovanja.
III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenom glasniku
općine Banovići".
Broj 10/01-02-107/13
28. marta/ožujka 2013. godine
Banovići
RJEŠENJE
O KONAČNOM IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA
JZU "DOM ZDRAVLJA" BANOVIĆI
I
U Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove "Dom
zdravlja" Banovići imenuju se:
Predsjedavajući
Općinskog vijeća
Nermin Delagić, s. r.
(Sl-437/13-F)
OPĆINA POSUŠJE
611
Na temelju članka 21. alineja 18. Statuta Javnog poduzeća
"Vodovod" d.o.o. Posušje ("Službeni glasnik općine Posušje",
broj 10/10) i članka 114. stavak 3. Statuta općine Posušje
("Službeni glasnik općine Posušje", broj 1/08, 8/08 i 2/10),
Općinsko vijeće općine Posušje, na 4. sjednici održanoj dana
27.3.2013. godine, donijelo je
RJEŠENJE
O RAZRJEŠENJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG
PODUZEĆA "VODOVOD" D.O.O. POSUŠJE
I.
Razrješava se Nadzorni odbor Javnog poduzeća
"Vodovod" d.o.o. Posušje zbog izglasavanja nepovjerenja u
sastavu:
1. Damir Ćorić, predsjednik
2. Bosiljko Oreč, član
3. Anđelko Lončar, član.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u "Službenom glasniku općine Posušje" i "Službenim
novinama Federacije BiH".
Broj 01-05-42/13
27. ožujka/marta 2013. godine
Posušje
610
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne
samouprave ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06),
člana 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 12/03), člana 64. stav 5. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br.
46/10) i člana 25. Statuta općine Banovići ("Službeni glasnik
općine Banovići", broj 3/08), obzirom na ukazanu potrebu,
Općinsko vijeće općine Banovići na 5. redovnoj sjednici
održanoj dana 28.03.2013. godine, donosi
Srijeda, 10. 4. 2013.
Predsjednik
Ivan Lončar, v. r.
(Sl-438/13-F)
612
Temeljem članka 23. Statuta Javnog poduzeća Radio
Posušje d.o.o. ("Službeni glasnik općine Posušje", broj 2/11) i
članka 114. stavak 3. Statuta općine Posušje ("Službeni glasnik
općine Posušje", broj 1/08, 8/08 i 2/10), Općinsko vijeće općine
Posušje, na 4. sjednici održanoj dana 27.3.2013. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
O RAZRJEŠENJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG
PODUZEĆA RADIO POSUŠJE D.O.O.
I.
Razrješavaju se Branka Begić i Željko Mitar, članovi
Nadzornog odbora Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o., zbog
izglasavanja nepovjerenja.
Srijeda, 10. 4. 2013.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a bit će
objavljeno u "Službenom glasniku općine Posušje" i
"Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 01-05-42/13
27. ožujka/marta 2013. godine
Predsjednik
Posušje
Ivan Lončar, v. r.
(Sl-439/13-F)
OPĆINA TUZLA
613
Na osnovu člana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), člana 25.
Zakona o ustanovama ("Službeni list R BiH", broj 6/92, 8/93 i
13/94), člana 19. Zakona o muzejskoj djelatnosti ("Službene
novine Tuzlanskog kantona", broj 10/02 i 13/11), člana 48.
Pravila Javne ustanove "Međunarodna galerija portreta" Tuzla,
člana 5. Ugovora o suosnivačkim pravima i obavezama nad
Javnom ustanovom "Međunarodna galerija portreta" Tuzla i
člana 39. Statuta Općine Tuzla ("Službeni glasnik Općine
Tuzla", broj 2/99, 9/00, 2/08 i 12/09), općinski načelnik Tuzla
donosi
RJEŠENJE
O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE
"MEĐUNARODNA GALERIJA PORTRETA" TUZLA
I
Za predsjednika i članove Upravnog odbora Javne
ustanove "Međunarodna galerija portreta" Tuzla, uz pribavljenu
Odluku o davanju prethodne saglasnosti, donesenu od strane
Vlade Tuzlanskog kantona, broj 02/1-34-5934/13 od
27.03.2013. godine, na period od četiri godine imenuju se:
1. Mehmed Zaimović, predsjednik Upravnog odbora,
2. Vildana Mujkić, član Upravnog odbora,
3. Mirza Korlatović, član Upravnog odbora.
II
Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
III
Rješenje će se objaviti u "Službenom glasniku Općine
Tuzla" i u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 02-05-2553
2. aprila/travnja 2013. godine
Općinski načelnik
Tuzla
Jasmin Imamović, s. r.
(Sl-432/13-F)
RJEŠENJE
O KONAČNOM IMENOVANJU ČLANA SKUPŠTINE
JAVNOG PREDUZEĆA "AGENCIJA ZA RAZVOJ
CAZIN" D.O.O. CAZIN
I
Za člana Skupštine Javnog preduzeća "Agencija za razvoj
Cazin" d.o.o., Cazin na mandatni period od 4 (četiri) godine
imenuje se Prošić Sanela.
II
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se
objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenim
novinama Općine Cazin".
Broj 01/N-05-1209/13
04. aprila/travnja 2013. godine
Općinski načelnik
Cazin
Mr. Nermin Ogrešević, s. r.
(Sl.434/13-F)
OPĆINA ŽEPČE
615
Temeljem članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima u Federaciji BiH ("Službene novine
Federacije BiH", broj 12/03) i članka 9. Odluke o imenovanju
na upražnjene pozicije u regularnim tijelima općine Žepče
("Službeni glasnik općine Žepče", broj 3/04), a nakon
provedenog postupka po javnom natječaju i razmatranja rang
liste kandidata, općinski načelnik donosi
RJEŠENJE
to:
O KONAČNOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I
ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JU "OPĆA
BIBLIOTEKA" ŽEPČE
I
Imenuje se Upravni odbor JU "Opća biblioteka" Žepče i
Janja Pranjić, predsjednik
Ana Zovko, član
Jasmina Hodžić, član.
II
Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora traje 4
(četiri) godine od dana imenovanja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenom
glasniku općine Žepče".
Općinski načelnik
Broj 01/1-05-355/13
Mato Zovko, v. r.
04. travnja/aprila 2013. godine
1.
2.
3.
(Sl-440/13-F)
OPĆINA CAZIN
614
Na osnovu člana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima u F BiH ("Službene novine Federacije
BiH", broj 12/03), člana 8. Odluke o pristupanju osnivanju
Javnog preduzeća Agencije za razvoj Cazin, d.o.o., Cazin Trg
Prvog predsjednika Predsjedništva R BiH Alije Izetbegovića br.
1. broj 01/V-05-3597/12 od 27.03.2012. god. i člana 119.
Statuta Općine Cazin ("Službene novine Općine Cazin", broj
13/10), u predmetu postupanja po Zapisniku sa V-4/12 sjednice
Komisije za izbor i imenovanja u organima tijela u kojima
općina Cazin ima pravni interes i zakonito pravo da vrši
imenovanja sa utvrđenom rang listom najboljih kandidata za
člana Skupštine JP "Agencija za razvoj Cazin" d.o.o. Cazin broj
01/N-05-3597/12 od 03.04.2013. godine, općinski načelnik u
svojstvu odgovornog javnog službenika donosi
Broj 28 - Stranica 15
ISPRAVKE
616
ISPRAVKA
U "Službenim novinama Federacije BiH", broj 22 od
20.03.2013. godine, u Odluci o visini naknade za korištenje
podataka matične evidencije Federalnog zavoda za
penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje ispravlja se datum
ispod teksta, i on ispravno glasi:
13. decembra/prosinca 2012. godine.
Uredništvo
I-1/13-F
Broj 28 - Stranica 16
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 10. 4. 2013.
K A Z A LO
PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
606 Zakon o dopunama Zakona o visini stopezatezne
kamate na javne prihode (hrvatski jezik)
1
Закон о допунама Закона о висини стопе
затезне камате на јавне приходе (српски језик)
2
Zakon o dopunama Zakona o visini stopezatezne
3
kamate na javne prihode (bosanski jezik)
PREDSJEDNIK FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
607 Odluka o pomilovanju pravomoćno osuđenih lica
(hrvatski jezik)
3
Одлука о помиловању правоснажно осуђених
лица (српски језик)
4
Odluka o pomilovanju pravosnažno osuđenih lica
(bosanski jezik)
5
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
608 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
(hrvatski jezik)
5
Правилник
о
измјенама
и
допунама
Правилника о управљању амбалажом и
8
амбалажним отпадом (српски језик)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
(bosanski jezik)
11
KOMISIJA ZA DUG
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
609 Odluka o utvrđivanju i visini novih zaduženja i
servisiranja duga u Federaciji Bosne i
Hercegovine za 2013. godinu
OPĆINA BANOVIĆI
610 Rješenje o konačnom imenovanju Upravnog
odbora JZU "Dom zdravlja" Banovići
OPĆINA POSUŠJE
611 Rješenje o razrješenju Nadzornog odbora Javnog
poduzeća "Vodovod" d.o.o. Posušje
612 Rješenje o razrješenju Nadzornog odbora Javnog
poduzeća Radio Posušje d.o.o.
OPĆINA TUZLA
613 Rješenje o imenovanju predsjednika i članova
Upravnog odbora Javne ustanove "Međunarodna
galerija portreta" Tuzla
OPĆINA CAZIN
614 Rješenje o konačnom imenovanju člana Skupštine
Javnog preduzeća "Agencija za razvoj Cazin"
d.o.o. Cazin
OPĆINA ŽEPČE
615 Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i
članova Upravnog odbora JU "Opća biblioteka"
Žepče
ISPRAVKE
616 Ispravka broj I-1/13-F
13
14
14
14
15
15
15
15
Nakladnik: Javno poduzeće Novinsko-izdavačka organizacija Službeni list BiH - Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 39/III - Poštanski fah 3 - Ravnatelj i odgovorni
urednik: Dragan Prusina - Telefon - Ravnatelj: 722-061 - Pretplata: 722-054, fax: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, fax: 722-074 - Služba za pravne i opće
poslove: 722-051 - Računovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Centrala: 722-030 - Pretplata se utvrđuje polugodišnje, a uplata se vrši UNAPRIJED u
korist računa: UNICREDIT BANK DD 338 320 22000052 11 - VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160 200 00005746 51 - HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja
Luka filijala Brčko 552-000-00000017-12 - RAIFFEISEN BANK dd BiH Sarajevo 161-000- 00071700-57 - Grafička priprema: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo Tisak: GIK "OKO" d. d. Sarajevo - Za tiskaru: Mevludin Hamzić - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska lista. "Službene novine Federacije
BiH", su upisane u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 414. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF 2168/97 od 10.07.1997. godine. Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obvezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja
poreske fakture. Izdanje na hrvatskom, srpskom i bosanskom jeziku. Pretplata za I polugodište 2013. godine na "Službene novine Federacije BiH" 110,00 KM. Pretplata
za I polugodište 2013. godine na "Službeni glasnik BiH" i "Međunarodne ugovore" 120,00 KM, Web izdanje: http: //www.sluzbenilist.ba - godišnja pretplata 200,00
KM po korisniku
Download

broj 28 - fond za zaštitu okoliša fbih