JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
˝SUBOTIČKA TOPLANA˝
24000 Subotica
Segedinski put br. 22
SUBOTICA
www.toplanasubotica.co.rs
POZIV
za podnošenje ponude
u postupku javne nabavke male vrednosti-nabavka uslugeODRŽAVANJE DIMNJAKA
ORN 50800000
br. 15/14 JNMV
1. Predmet ovog poziva je podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male
vrednosti - nabavka usluge – održavanje dimnjaka br. 15/14 JNMV.
2. Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa konkursnom dokumentacijom i ovim
pozivom.
OBAVEZNI USLOVI- Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke
male vrednosti određeni su u skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama
(„Sl.glasnik RS“ br.124/2012). Ispunjenost obaveznih uslova podnosilac ponuda
dokazuje dostavljanjem dokaza u skladu sa članom 77. stav 1. Zakona, a u
svemu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.
Za predmetnu javnu nabavku Naručilac zahteva sledeće obavezne uslove sa
načinom njihovog dokazivanja:
1. izvod iz registra Agencije za privredne registre odnosno izvoda iz registra
nadležnog Privrednog suda;
2. pravna lica: 1 - Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda
na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište
predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice
nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne
sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; 2 – Izvod
iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda
u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od
krivičnih dela organozovanog kriminala; 3 – Izvod iz kaznene evidencije,
odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP – a, kojim se potvrđuje da
zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede,
krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita,
krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev
se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog
zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi
dokaz za svakog od njih. Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene
evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP – a kojim se
potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane
kriminalne grupe, da nije usuđivan za krivična dela protiv životne sredine,
krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može
podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta).
3. pravna lica: - Potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera
zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrda Agencije za privredne registre da kod
tog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom društvu izrečena mera
zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za
podnošenje ponuda; Preduzetnici: - Potvrda prekršajnog suda da mu nije
izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrda Agencije za privredne
registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom subjektu
izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave
poziva za podnošenje ponuda; Fizička lica: - Potvrda prekršajnog suda da mu
nije izrečena mera zabrane obavljanja određenih poslova. Dokaz mora biti
izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;
4. uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele
poreze i doprinose i uverenje nadležne lokalne samuoprave da je izmirio
obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;
5. osnivački akt ponuđača;
Dokazi iz tačke 2. do 4. iz prethodnog stava ne mogu biti stariji od dva meseca
pre otvaranja ponuda.
Obaveštenje:
Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama
nadležnih organa i to:
- izvod iz registra Agencije za privredne registre,
- Shodno članu 78. stav 5. Zakona o javnim nabavkama Ponuđač koji je
registrovan u Registru ponuđača nije dužan da prilikom podnošenja ponude
dokazuje ispunjenost obaveznih uslova iz člana 75. Stav 1) do 4) Zakona o javnim
nabavkama U tom slučaju ponuđač je dužan da u ponudi navede da se nalazi u
registru ponuđača.
DODATNI USLOVI- Dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke
određeni su u skladu sa članom 76. Zakona o javnim nabavkama. Ispunjenost
dodatnih uslova podnosilac ponuda dokazuje dostavljanjem dokaza u skladu sa
članom 77. stav 2. Zakona, a u svemu u skladu sa konkursnom
dokumentacijom.
Za predmetnu javnu nabavku Naručilac zahteva sledeće dodatne uslove sa
načinom njihovog dokazivanja:
1. Neophodan finansijski kapacitet:
Ponuđač koji je u poslednje tri godine poslovao sa pozitivnim finansijskih
rezultatom i koji u poslednjih šest meseci nije bio u blokadi računa:
 Dokazuje se bilansom stanja sa mišljenjem ovlašćenog revizora za prethodne
tri obračunske godine samo ukoliko ponuđač podleže reviziji;
 Dokazuje se Specijalizovanim ''Izveštajem o bonitetu za javne nabavke BONJN'' koji izdaje Agencija za privredne registre, sa sažetim bilansom stanja i
uspeha, sa pokazateljima za ocenu boniteta u posledenje tri godine i sa
podacima o danima nelikvidnosti za poslednjih šest meseci, koji prethode
mesecu objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki.
Ukoliko dostavljeni Specijalizovani ''Izveštaj o bonitetu za javne nabavke BONJN'', ne sadrži podatke za 2013. god. potrebno je dostaviti Redovan godišnji
finansijski izveštaj za 2013. god. potpisan od strane odgovornog lica.
Ukoliko dostavljeni Specijalizovani ''Izveštaj o bonitetu za javne nabavke BONJN'', ne sadrži podatke o danima nelikvidnosti za poslednjih šest meseci koji
prethode mesecu objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih
nabavki, ponudjač je dužan dostaviti Potvrdu Narodne banke Srbije, da ponuđač
u poslednjih šest meseci koji prethode mesecu objavljivanja poziva za
podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, nije bio nelikvidan.
2. Neophodan poslovni kapacitet:
- Ponuđač koji je u prethodne tri godine (2011,2012,2013) uspešno realizovao
najmanje 10 ugovora na izgradnji, sanacijama ili rekonstrukcijama industrijskih
dimnjaka min. visine 60 m u termoenergetskim postrojenjima. Izvedeni
referentni radovi moraju sadržavati iste ili slične vrste radova kao što su traženi
predmetni radovi. Minimalna zbirna vrednost referentnih radova u prethodne tri
godine treba da iznosi 3.500.000,00 din.

Dokazuje se referenc listom Ponuđača koja sadrži: podatke o naručiocu usluga
i spisak najvažnijih izvršenih usluga sa iznosima, datumima i listama kupaca
odnosno naručilaca za prethodne tri godine

Priložena referenc lista se dokazuje sa kopijama Potvrda izdatih od strane
Naručilaca navedenih u referenc listi, stim da Ponuđač čija ponuda bude
ocenjena kao najpovoljnija dužan je da u roku od pet dana od dana prijema
pismenog poziva naručioca dostavi na uvid original ili overenu kopiju navedenih
Potvrda.
3. Neophodan tehnički kapacitet:
- Da ima na raspolaganju min. dve bezbedne dizalice za transport materijala na
visinu min. 60 m.
 Priložiti stručne nalaze o pregledu i ispitivanju opreme, ne starije od 1 godine, u
skladu sa čl.24 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i čl.3 tačka 4 Pravilnika
o postupku pregleda i ispitivanja uslova radne sredine (Sl.glasnik RS, br.94/06).
- Da ima na raspolaganju min. dve bezbedne pokretne radne platforme za
izvršioce ponaosobne nosivosti min.500 kg za poziciranje i rad na visini min. 45
m.
 Priložiti stručne nalaze o pregledu i ispitivanju pokretnih radnih platformi, ne
starije od 1 godine, u skladu sa čl.24 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i
čl.3 tačka 4 Pravilnika o postupku pregleda i ispitivanja uslova radne sredine
(Sl.glasnik RS, br.94/06).
- Da ima na raspolaganju minimum jedno teretno vozilo za interni i eksterni
transport materijala i šuta nosivosti min.1 t.

Priložiti kopiju overene saobraćajne dozvole
4. Neophodan kadrovski kapacitet:
- Da za bezbedno izvođenje predmetnih radova ima angažavano odgovorno lice
za bezbednost i zdravlje na radu, u skladu sa Zakonom.

Dostaviti za najmanje 1 lice uverenje o položenom stručnom ispitu za
obavljanje poslova BZR i rešenje preduzeća o imenovanju tog lica za
BZR;
- Da za potrebe bezbednog i kvalitetnog izvođenja radova može angažovati
sledeću stručnu radnu snagu:
1. Minimalno 4 zidara vatrostanih konstrukcija, u cilju pravilnog
izvođenja radova po ozidu,
2. Minimalno 4 farbara – izvođača površinske zaštite, u cilju
pravilnog i efikasnog izvođenja radova na AKZ,
3. Minimalno 1 električar ili elektrotehničar, u cilju pravilnog i
efikasnog izvođenja radova na gromobranskoj instalaciji.




Za navedene izvršioce priložiti kopije diplome/uverenja/sertifikata o
stručnom obrazovanju koja moraju biti izdata od ustanova koja ima
odobrenje nadležnog ministarstva za sprovođenje obrazovanje ovakvih
kadrova
Za navedene izvršioce priložiti lekarska uverenja ne starije od 1 godine,
koje obuhvataju izvršene preglede za radove na visini i na radnim
mestima sa povećanim rizikom, u skladu sa čl.43 Zakona o bezbednosti
i zdravlja na radu i Pravilnika o prethodnim pregledima i periodičnim
lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim
rizikom (Sl.glasnik RS, br.120/07)
Za navedene izvršioce priložiti kopije M obrazca
Za navedene izvršioce priložiti „obrasce 6“ iz obavezne evidencije iz
oblasti BZR o završenoj osnovnoj obuci za bezbedan i zdrav rad, kao i
evidencije o završenim obukama na rad na mestima sa povećanim
rizikom.
- Da među izvršiocima ima minimalno 2 obučena izvršioca za pružanje prve
pomoći u skladu sa Zakonom

Priložiti kopije sertifikata o obuci min. 2 izvršioca, izdatih od strane
nadležne ustanove, kao i M obracse kao dokaz radnog odnosa istih
GORE NAVEDENU DOKUMENTACIJU ZA DOKAZIVANJE DODATNIH USLOVA
OBAVEZNO PRILOŽITI UZ PONUDU. Shodno članu 79. Zakona o javnim nabavkama
traženu dokumentaciju sa kojom dokazujete da ispunjavate uslove iz člana 75. i 76.
istog Zakona predviđene konkursnom dokumentacijom, možete dostaviti u
neoverenim kopijama.
5 .Ponuđač čija ponuda bude ocenjena kao najpovoljnija je dužan da u roku od 5 dana
od dana prijema pismenog poziva naručioca, dostavi na uvid original ili overenu kopiju
navedenih dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.
6. Konkursna dokumentacija dostupna je na Portalu javnih nabavki i Internet strani
Naručioca www.toplanasubotica.co.rs
7. Naručilac će izvršiti ocenjivanje ponuda u postupku javne nabavke usluge na osnovu
kriterijuma najniža ponuđena cena.
8. Ponude na srpskom jeziku sa kompletnom zahtevanom dokumentacijom podnose
se u zapečaćenom omotu na adresu : JKP ˝Subotička toplana˝ Subotica, Segedinski
put broj 22, sa naznakom: ˝PONUDA - NE OTVARAJ˝ – javna nabavka usluge –
održavanje dimnjaka, br.15/14 JNMV.
Na poleđini omota naznačiti naziv, broj telefona i adresu ponuđača.
9. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana računajući od 17.07.2014. godine, kao
dana kada je poziv objavljen na Portalu Javnih nabavki. Blagovremenom će se
smatrati sve ponude koje stignu na adresu JKP˝Subotička toplana˝ Subotica,
Segedinski put broj 22, najkasnije poslednjeg dana navedenog roka do 10.00 časova.
Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan, kao poslednji dan navedenog roka će se
smatrati prvi sledeći radni dan do 10.00 časova. U slučaju propuštanja roka određenog
za podnošenje ponude, ponuda će se smatrati neblagovremenom i ista će se
neotvorena vratiti ponuđaču.
10.Naručilac će pristupiti otvaranju ponuda dana 25.07.2014. godine u 12:00 sati u
službenim prostorijama JKP˝Subotička toplana ˝ Subotica, Segedinski put br. 22.
Predstavnici ponuđača mogu biti prisutni na otvaranju ponuda, u kom slučaju su dužni
da predaju pismena punomoćja neposredno pre otvaranja ponuda.
11. Naručilac će Odluku o dodeli ugovora doneti u roku ne dužem od 10 dana od dana
otvaranja ponuda.
12. Informacije u vezi sa pozivom i konkursnom dokumentacijom mogu se dobiti
pismenim putem na adresi naručioca ili putem e-maila [email protected]
kontakt osoba Papić Gordan, u vezi sa tehničkom specifikacijom takođe pismenim
putem na adresi naručioca ili putem e-maila [email protected] kontakt
osoba Lastović Zoltan.
13. Naručilac će obezbediti vršioca stručnog nadzora radi utvrđivanja kvaliteta
izvođenja radova i ispunjenja svih propisanih uslova utvrđenih konkursnom
dokumentacijom.
Download

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ˝SUBOTIČKA TOPLANA