Republika e Kosovës * Republika Kosova * Republic of Kosova
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale
Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale
Independent Commission for Mines and Minerals
Mesto, broj uzorka
Uzorci 2010 – 2011
Uzorci 2006 – 2007
Rr. Armend Daci Nr. 1
Prishtinë, Kosovë
Tel:
+381 (38) 240 252
Fax:
+381 (38) 245 844
E-mail: [email protected]
Web:
www.kosovo-mining.org
Kuvendi i Kosovës
Skupština Kosova
Assembly of Kosovo
NEZAVISNA KOMISIJA ZA RUDNIKE I MINERALE
GODIŠNI IZVEŠTAJ 2011
SADRŽAJ:
0B
SADRŽAJ: ................................................................................................................................2
U
U
LISTA TABELA.........................................................................................................................3
U
U
LISTA FIGURA .........................................................................................................................4
U
U
PRILOŽENA LISTA DODATAKA .............................................................................................5
U
U
SKRAČENICE: .........................................................................................................................6
U
U
PREDGOVOR ..........................................................................................................................7
U
U
1.
ODGOVORNOSTI I FUNKCIJE NKRM-LE .......................................................................8
U
U
U
U
2.
U
U
ORGANIZOVANJE NKRM-LE ..........................................................................................9
U
U
2.1.
Odbor ........................................................................................................................9
U
U
U
U
2.2.
U
Direktorat i Drugo Profesionalno Osoblje .................................................................9
U
3.
U
U
AKTIVNOSTI NKRM-le ZA GODINU 2011 .....................................................................11
U
U
U
U
3.1.
Licenciranje ............................................................................................................11
U
U
U
U
3.1.1.
Licence za geološko istraživanje (istraživanje- otkriće) ..................................12
U
U
U
U
U
U
3.1.2.
U
Licence za korišćenje .....................................................................................15
U
3.1.3.
U
4.
U
U
U
4.1.
Sastavlanje Planšieta Geološke karte Kosova .......................................................22
U
U
U
4.2.
U
5.
U
Podrška NKRM-le za obavljanje Geohemijskih Analiza 2010-2012. ......................23
U
U
AKTIVNOSTI ODELENJA INSPEKTORATA .................................................................25
U
U
U
U
6.
U
U
AKTIVNOSTI GEOLOŠKOG ODELENJA .......................................................................26
U
U
6.1.
Arhiva .....................................................................................................................34
U
7.
U
U
U
FINANCIJE......................................................................................................................35
U
U
U
U
8.
U
U
OSTALE AKTIVNOSTI....................................................................................................44
U
U
8.1.
GIS-i (Gjeo-databaza podataka) .............................................................................44
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
8.2.
U
8.3.
8.4.
8.5.
U
8.6.
U
INFORMATIVNA TEKNOLOGIJA .........................................................................53
U
JEDINICA ZA UNUTRAŠNJE REVIZIJE ................................................................54
U
U
JAVNA NABAVKA ..................................................................................................55
U
PROBLEMI U RUDARSKOM SEKTORU ......................................................................56
U
10.
U
ADMINISTRACIJA ..................................................................................................51
U
8.7.
U
PRAVNO ODELENJE ............................................................................................48
U
U
U
GEODEZIA .............................................................................................................46
U
U
Dozvole za Posebne Aktivnosti ......................................................................17
U
U
9.
U
PROJEKTI NKRM 2011 ..................................................................................................22
U
U
U
U
U
U
CILJEVI ZA BUDUČNOST .........................................................................................58
U
U
2
NEZAVISNA KOMISIJA ZA RUDNIKE I MINERALE
GODIŠNI IZVEŠTAJ 2011
LISTA TABELA
1B
Tabela 1: Licence/dozvole izdate tokom godinu 2011 ..........................................................11
U
U
Tabela 2: Izdate Licence za istraživanje ................................................................................12
U
U
Tabela 3: Broj licenci za istrazivanje prema vrstama mineralne sirovine ..............................15
U
U
Tabela 4: Licence koriscenja izdate u godini 2011.................................................................15
U
U
Tabela 5: Broj licenci za korišćenje prema vrstama mineralnih sirovina ................................17
U
U
Tabela 6: Spisak posebnih dozvola izdatih tokom godine 2011 .............................................18
U
U
Tabela 7: Spisak izdatih licenci 2011 za dozvolu za posebne aktivnosti ..............................20
U
U
Tabela 8: Pregled Licenci/dozvola izdatih od strane NKRM-le tokom perioda 2005-2011 ...21
U
U
Tabela 9: Podaci o planiranju i korišćenih rezerva samo tokom godine 2011 ......................26
U
U
Tabela 10: Proizvodnja građevinskih i industrijskih minerala 2005 – 2011 ...........................27
U
U
Tabela 11: Korišćene rezerve rude Ni – Co za 2011 .............................................................29
U
U
Tabela 12: Proizvodnja rude Nikla 2006 – 2011 ....................................................................29
U
U
Tabela 13: Korišćene rezerve rude Pb-Zn për 2011 ..............................................................30
U
U
Tabela 14: Korišćene rezerve od strane rudnika Trepća od 2005-2011 ................................30
U
U
Tabela 15: Kolićina koriščene rude Pb-Zn, 2005-2011 u svim rudnicima ..............................31
U
U
Tabela 16: Korišćene rezerve od EKK tokom godine 2011 ....................................................32
U
U
Tabela 17: Korišćene rezerve od strane EKK tokom godine 2005-2011 ..............................32
U
U
Tabela 18: Odobren Buđet NKRM-le za godinu 2011 ............................................................35
U
U
Tabela 19: Odobron i potrošen buđet u godini 2011 ..............................................................36
U
U
Tabela 20: Odobren i potrošen buđet za plate u godini 2011 ...............................................37
U
U
Tabela 21: Planirani i potrošeni buđet za robu i uslugu u godini 2011 ...................................38
U
U
Tabela 22: Odobren i potrošen buđet za komunalije u godini 2011 .......................................39
U
U
Tabela 23: Odobren i potrošen buđet za Subvencije u godini 2011 ......................................39
U
U
Tabela 24: Odobren i potrošen buđet za kapitalne projekte u godini 2011 ...........................40
U
U
Tabela 25: Ne plaćene obaveze za godinu 2011 ..................................................................41
U
U
Tabela 26: Inkasiranje prihoda tokom godine 2011 ...............................................................42
U
U
Tabela 27: Fakturisanje i Inkasiranje prihoda tokom godine 2011 .........................................42
U
U
Tabela 28: Nedovršene obaveze kompanija tokom godine 2011 ..........................................43
U
U
Tabela 29: Razmatrani zahtevi od strane NKRM-le tokom godine 2011 ...............................45
U
U
Tabela 30: Broj odobrenih predmeta od strane Sertifikovanog Zvanićnika tokom god.2011 .52
U
U
3
NEZAVISNA KOMISIJA ZA RUDNIKE I MINERALE
GODIŠNI IZVEŠTAJ 2011
LISTA FIGURA
2B
Figura 1. Organogram NKRM-le ............................................................................................10
U
U
Figura 2: Licence/dozvole izdate tokom godine 2011 ............................................................12
U
U
Figura 3: Grafik izdatih licenci u 2011 ....................................................................................21
U
U
Figura 4: Geoloske karte 1:25000 ..........................................................................................22
U
U
Figura 5: Geohemijske karte Kosova .....................................................................................24
U
U
Figura 6: Planirane i korišćene rezerve građevinskih mineralnih sirovina ..............................27
U
U
Figura 7: Proizvodnja građevinskih minerala prema mineralnim sirovinama 2005 - 2011 ....28
U
U
Figura 8: Proizvodja krećnjaka prema godinama 2005 – 2011 ..............................................28
U
U
Figura 9: Proizvodnja peska i šljunka prema godinam 2005 – 2011 ....................................29
U
U
Figura 10: Proizvodnja rude Nikla tokom godina 2006 – 2011 ...............................................30
U
U
Figura 11: Proizvodnje rude Pb-Zn 2005 – 2011 ...................................................................31
U
U
Figura 12: Kolićina korišćene rude Pb-Zn tokom godine 2005 – 2011 prema rudnicima .......32
U
U
Figura 13: Planiranje i realizacija EKK od 2005-2011 ............................................................33
U
U
Figura 14: Realizacija proizvodnje lignita tokom godina 2005-2011 izrazen u procentu .......33
U
U
Figura 15: Odobren buđet NKRM-le za godinu 2011 .............................................................35
U
U
Figura 16: Odobren i potrošen buđet u godini 2011 ...............................................................36
U
U
Figura 17: Odobren i potrošen buđet za plate u godini 2011 ................................................37
U
U
Figura 18: Odobren i potrošen buđet za komunaleje u godini 2011 .......................................39
U
U
Figura 19: Odobren i potrošen buđet za Subvencije u godini 2011 .......................................40
U
U
Figura 20: Odobreni i potrošeni buđet za kapitale u godini 2011 ...........................................41
U
U
Figura 21: Fakturisanje i inkasiranje prihoda tokom godine 2011 ..........................................43
U
U
Figura 22: Razmatrani zahtevi od strane NKRM tokom godine 2011 ....................................45
U
U
Figura 23: Grafikon osoblja NKRM tokom godine 2011 sa kvalifikacijama ............................52
U
U
4
NEZAVISNA KOMISIJA ZA RUDNIKE I MINERALE
GODIŠNI IZVEŠTAJ 2011
PRILOŽENA LISTA DODATAKA
3B
1. Lista svih aktivnih licenca
2. Lista Tantiema
3. Izveštaj Glavnog Inspektora Rudnika
4. Lista kompanija koje imaju obavezu prema NKRM za godinu 2011
5
NEZAVISNA KOMISIJA ZA RUDNIKE I MINERALE
GODIŠNI IZVEŠTAJ 2011
SKRAČENICE:
4B
GIS
Geographical Information System (Geografijski Informativni Sistem)
EKK
Energetska Korporacija Kosova
KFOR
Kosovo Force (Snaga Kosova)
NKRM
Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale
MSPP
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja
MUP
Ministarstvo Unutrašnjih Poslova
EU
Evropska Unija
MP
Ministarstvo Pravde
IT
Informativna Teknologija
RKJN
Regulativna Komisija za Javne Nabavke
JUA
Jedinica Unutrašnje Revizije
UCJUA
Usaglašavana Centralna Jedinica za Unutrašnju Reviziju
MF
Ministarstvo za Financije
TM
Tromesećje
6
NEZAVISNA KOMISIJA ZA RUDNIKE I MINERALE
GODIŠNI IZVEŠTAJ 2011
PREDGOVOR
5B
Poštovani poslanici Skupštine Republike Kosova,
Nezavisna Komisja za Rudnike i Minerale, Koji po Zakonu za Rudnike i Minerale Br. 03/L163 odgovara ovoj Skupštini, pred vama predstavlja izveštaj o svom radu za jednogodišnji
period za godinu 2011.
Mineralni resursi jednog mesta, kao što je poznato, su oslonac za planiranje ekonomskog
razvoja, dok na Kosovo srećom poseduje mnogo od ovih resursa koje su dosta vredne za
Evropsko i Svetsko tržište.
Izveštaj rada sadrži, rad i aktivnost ćinjen u Rudarskoj i Geološkoj oblasti, postignuti rezultati
tokom godine, problemi sa kojima se suošavao ovaj regulator tokom svog rada, kao i objektivi
za budućnost.
Poznato je da Rudarstvo na Kosovo bio je i treba da ostane jedna od glavnih stubova
ekonomskog razvoja zemlje. Prema tome možemo reći, da svakog dana se primećuju
pozitivne promene. Iskustvo koju poseduje naša zemlja u ovoj oblasti, treba da se visoko ceni
i nikako ne smemo da se ovo izbledi, ali uvek treba da delujemo da imamo povećanje
aktivnosti, jaćanje iskustva i bolje rezultate.
Rudarstvo je jako teška oblast, ali i jako važna, sa velikim odgovornošću i opasnost, prema
tome uvek treba da budemo oprezni da na što sigurniji i racionalniji naćin korišćavaju resursi
kojima raspolaže naša zemlja.
Prema podacima, važnih, gde su registrovani svi ekzistentni podaci za Geološka istraživanja i
Rudarska bogatstva Kosova, preko jednog fizićkog materiala koji se ćuva u arhivi Nezavisne
Konisije za Rudnike i Minerale koje se raširuju preko kapitalnih projekta od strane svetskih
kompanija, tako NKRM ćuva potrebne informacije za ovaj znaćajan sektor za zemlju. Dok sa
službenom ueb-stranom nudi pristup svim zainteresovanim za rudarski resurs.
Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale, uprkos suoćavanja sa velikim problemima, tokom
prošle godine, dostigla veće rezultate od osnivanja ove agencije (regulatora), zbok toga što je
po prvi put poćela konfiskacija mehanizma onima koji ne poštuju zakon. Mi nećemo i ne
smemo da se uzadovoljavamo ovim postignućima, ali ova postignuća služe nam kao dokaz da
radom se opostigne sve i kao motiv za dalje angažovanje do uspeha.
Problemi koji najviše otežavaju rad i aktivnost ove agencije (regulatora) dolaze od ilegalnih
operatora, kojin otežavaju dobrobit rada svih onih koji svoju delatnost obave na legalan naćin.
Realni optimisti smo da maksimalnim angažovanjem svih intitucija koja su vezane sa ovu
oblast, uspemo da ilegalne operatore inkorporisemo u pravi okvir. Ovo podržavamo na tome
da jedan deo našeg angažovanja je koncentrisan u ovaj smer. Gde je poćelo da se primećuju
rezultati.
Poštovani poslanici, Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale je i biće u potpunoj
profrsionalnoj usluzi za Skupštinu Republike Kososva, Vladu, kao i za sve ostale
kompetentne institucije, ćiji rad se vezuje sa ovu oblast.
SREČNO!
7
NEZAVISNA KOMISIJA ZA RUDNIKE I MINERALE
1.
6B
GODIŠNI IZVEŠTAJ 2011
ODGOVORNOSTI I FUNKCIJE NKRM-LE
U saglasnosti sa zakonom za Rudnike i Minerale br. 03/L-163, prema članu 58 ovog Zakona
kao i pravilnika na snazi, Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale pruža redovne godišnje
izveštaje Skupštini Republike Kosova vezano sa svim aktivnostima tokom kalendarske godine
kome se uputi i ovaj izveštaj.
Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale reguliše i nadzire:
(a) Istarživanje, korišćenje i redovno prerađivanje mineralni resursa na Kosovu, u skladu sa
Zkonom na snazi;
(b) Sigurno korišćenje, optimalan svih mineralnih resursa u svim akcijama korišćenja u
rudnicima i smanjenje štetnog delovanja u sredini;
(c) Sprovođenje međunarodnih standarda za rudarsku delatnost.
(ç) Osiguravanje tokom istraživanja, koriščenja i procedacije-prerađivanja sirovine minerala u
skladu sa zakonom i regulativom na snazi kao i potrebnim standardima u ovoj oblasti.
Funkcije Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale su:
(a) Sprovođenje politike i razvojne strategije za rudarski sektor pripremljen od strane Vlade i
odobrene od strane Skupštine Republike Kosova;
(b) Izdavanje, prenos, suspenzija i oduzimanje dozvole i licence za istraživanje, korišćenje i
za posebne aktivnosti;
(c)Izdavanje,prenos, suspenzija i oduzimanje dozvola vezano sa upotreblavanjem eksploziva
u rudarskoj delatnosti;
(ç) Nadzorenje radova i rudarske aktivnosti, za sprovođenje odbrane i sigurnosti u radu;
(d) Ivršenje profesionelnih izveštaja vezano sa aksidentima, avarije koje mogu da se dese u
rudnicima i druge rudarske aktivnosti i neophodna delovanja koje su potrebne da se
preduzimaju kao posledica ovih;
(e) Stvorenje i održavanje Baze Podataka za titulare minerala i prava za korišćenje mineralnih
resursa,
(f) Pružanje tehničke pomoči Vladi za sva pitanja koja su vezana sa rudnicima i mineralima
na Kosovu, ako se tako nećto zahteva od Vlade i drugih.
8
NEZAVISNA KOMISIJA ZA RUDNIKE I MINERALE
2.
7B
GODIŠNI IZVEŠTAJ 2011
ORGANIZOVANJE NKRM-LE
2.1.
16B
Odbor
Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale sastoji se od upravnog Odbora (“Odbor”), koji
ima 5 ćlanova.
Sva ovlašćenja komisije poseduje Odbor NKRM-le. Odbor može da deleguje određene
funkcije Direktoru, osim onih koji su dati u skladu sa zakonom br. 03/L-163 za Rudnike i
Minerale
Odbor NKRM-le, osim redovnih sastanka, sa zahtevom Direktora ili nekoga od članova
odbora organizuje i druge sastanke. Članovi odbora su u redovnim radnim odnosima u
NKRM- le i realizaciju svakodnevnih zdataka u saglasnosti sa zakomom na snazi.
Za Preduzimanje jedne odluke na odboru, Direktor i drugo profesionalno osoblje priprema i
razmatra zahteve svaku pojedinanćno prema odelenjima, zatim preko sastanka pred-odbora
vrši se izbor zahteva koji ispunjava kriterije da bude paćena u odbor , u saglasnosti sa
zakonom na snazi.
U NKRM-le funkcioniše i Odelenje Inspektorata za rudnike koji se reguliše u XI delu zakona
br.03/L-163 za Rudnike i Minerale, koji se vodi od strane Glavnog Inspektora koji treba da se
izabere od strane Vlade i da izveštava odboru NKRM-le, Vladi i Skupštini Republike Kosova.
2.2.
17B
Direktorat i Drugo Profesionalno Osoblje
NKRM za godinu 2011 imao je odobreno od strane Skupštine Republike Kosova 79 pozicije
za osoblje. Direktor je odgovoran za sva izvršna pitanja unutar NKRM-le, koji organizoje
sastanke za odbor, pripremanje izveštaja prema zahtevima za sednicu odbora i bavi se sa
izvršenjem Odbornih odluka.
U okvir NKRM-le funkcionišu ova Odelenja: Inspektorat, Geologija, Geodezija, GIS,
Administracija, Financije, Javna Nabavka, TI, Jedinica unutrašnje Revizije i Pravno Odelenje.
Dole smo pokazali strukturu Organizacija NKRM-le za godinu 2011.
9
Figura 1. Organogram NKRM-le
10
3.
AKTIVNOSTI NKRM-le ZA GODINU 2011
8B
NKRM u okviru međuinstitucione saradnje realizova više sastanka sa drugim institucijama:
Ministarstvo Unutrašnjih Poslova (Kosovska Policija), Glavnog tužioca drzave, Opstine
Kosova, Ministarstvo sredine i Prostornog Planiranja, Ministarstvo Prosvete, Nauke i
Teknologije, Ministarstvo Poloprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo Ekonomskog
Razvoja, Agencije za Upravljanje Sekuestrirane i Konfiskirane Imovine. Saradnja sa ovim
institucijama rezultovao je sa potpisivanjem mnogih memoranduma o razumevanju, koje su
imale za cilj koordinaciju zajednicke aktivnosti o rešavanju zajednićkih problema.
3.1.
18B
Licenciranje
Tokom godine 2011 održani su 30 sednice Odbora gde su se razmatrali 434 zahteva za
licence i dozvole (u ovaj broj se ukljućuju zahtevi kompanija koji su razmatrani vise od
jednog puta kao i zahtevi primljenih kampanja pre 2011godine), od koji su bili:
- 181 zahtevi za Licence istraživanja,
- 142 zahtevi za Licence Korišćenja,
- 111 zahtevi za dozvole za posebne aktivnosti,
Odbor NKRM-le utoku održanih sastanka tokom godine 2011, osim primljenih zahteva tokom
godine 2011 razmatrao i primljene zahteve u predhodnim godinama
NKRM-le tokom godine 2011 primio ukupno 194 zahteva za licence korišćenja i istraživanja,
kao i 71 zahteva za dozvole za posebne radove, od tih:
- Zahteva za Licencu korišćenja – 65.
- Zahteva za Licencu istraživanja – 129.
- Zahteva za dozvolu o posebnim aktivnostima – 71 (separacije 46, betonsku bazu 21,
Asfaltnu bazu 2, geološka istraživanja 2).
Nakon obrade svih aplikacija gorenavedenih prema predviđenim procedurama sa zakonskom
regulativom na snazi izdate su 138 Licence i Dozvole. Od koji su 52 licence za istraživanje i
41 licencu za korišćenje, kao i 45 Dozvole za posebne aktivnosti (asfaltne baze 9, betonske
baze 19, separacije 17) – pogledaj sledeću tabelu.
Dakle, Odbor NKRM-le tokom godine 2011 ukupno je razmatrao 434 zahteva-aplikacije
kompanija i to 181 za istraživanje, 142 za korišćenje kao i 111 za posebne aktivnosti.
Tabela 1: Licence/dozvole izdate tokom godinu 2011
Br.
Red
1
2
3
Opis odluke
Licence za istraživanje
Licence za korišćenje
Dozvole za posebne aktivnosti
Ukupno
Broj odluka
52
41
45
138
11
60
50
40
30
20
10
0
Licenca për
hulumtim
Licenca për
shfrytëzim
Leje për aktivitete të
veçanta
Figura 2: Licence/dozvole izdate tokom godine 2011
3.1.1.
29B
Licence za geološko istraživanje (istraživanje- otkriće)
“Licenca za istraživanje “ podrazumeva službeno ovlaščenje pismeno izdato od strane
NKRM-le prema članu III Zakona Br. 03/L-163 o rudnicima i mineralima.
Licenca za istraživanje kod građevinskih minerala izdaje se sa rokom ne više od 2 godine.
Vredi za jednu zonu koja nije veća od 250 ha. Može da se produži i za jedan vremenski period
maksimalno od 2 godine.
Licenca istraživanja za sve ostale minerale izdaje se u roku ne više od 3 godina. Vredi za
jednu zonu ne veću od 100 km2, sa mogućnost produženja za tri puta gde svako produženje ne
može da bude duže od 2 godine, nakon svakog produženja površina istraživanja treba da se
smanji za 50%.
Nijedna kompanija ne može da drži višestruke licence za istraživanje građevinskih minerala
koje pokriju u suštini veću površinu od 10 km2, dok svi ostali minerali ne mogu da drže
visestruke licence koje pokriju u suštini veću površinu od 300 km2.
Na donjoj tabeli prikazali smo sve izdate licence od strane NKRM-le tokom godine 2011.
Tabela 2: Izdate Licence za istraživanje
Nr.
Nr. i
Licencës
1.
1017
2.
984
3.
1004
4.
1012
NRB
Përshkruesi i
Vendit
Lloji i
Licencës
M-1 - Mineralet
Hulumtim
Metalike
K-2 - guri i forte,
80143745 konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
K-2 - guri i forte,
80321716 konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
K-2 - guri i forte,
70860173 konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
70434550
Bartës i Apl./Licencës
Data e
Lëshimit
Data e
Skadimit
Komuna
Innomatik Exploration
13.01.2011 12.01.2014 Mitrovicë
Kosovo L.L.C.
N.P.Q. "Guri i Bekuar" 18.01.2011 19.03.2013 Kaçanik
"Merik" sh.p.k.
19.01.2011 18.01.2013 Vushtrri
"Lemi" sh.p.k.
20.01.2011 19.01.2013 Prizren
12
K-2 - guri i forte,
5.
1032
70702835 konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
K-2 - guri i forte,
konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
K-2 - guri i forte,
konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
K-2 - guri i forte,
konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
K-2 - guri i forte,
konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
M-1 - Mineralet
Hulumtim
Metalike
"REX
MARBLE"SH.P.K.
03.02.2011 02.02.2013 Skenderaj
"L&L" SH.P.K
03.02.2011 02.02.2013 Skenderaj
6.
1031
70702908
7.
1028
70037671
8.
1030
80099436
9.
986
70075371
10.
1013
70268073
11.
1038
70434550
12.
1039
13.
1045
14.
1047
15.
1052
16.
1056
17.
1065
18.
1066
70672502
19.
1074
70658836
20.
1077
70450492
21.
1077
70465874
22.
1081
70776030
23.
1123
70708396
24.
1120
70708396
M-2 - Matriali
Hulumtim
industrial
"SharrCem" sh.p.k. 09.09.2011 18.01.2013 Klinë
25.
1121
70708396
M-2 - Matriali
Hulumtim
industrial
"SharrCem" sh.p.k. 09.09.2011 13.04.2013 Klinë
26.
1122
70708396
M-2 - Matriali
Hulumtim
industrial
"SharrCem" sh.p.k. 09.09.2011 12.05.2014 Kaçanik
M-1 - Mineralet
Hulumtim
Metalike
K-2 - guri i forte,
70412716 konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
K-2 - guri i forte,
70734877 konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
M-1 - Mineralet
70713357
Hulumtim
Metalike
M-2 - Matriali
Hulumtim
industrial
K-2 - guri i forte,
70500256 konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
M-1 - Mineralet
70672502
Hulumtim
Metalike
70686139
M-1 - Mineralet
Hulumtim
Metalike
K-2 - guri i forte,
konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
K-2 - guri i forte,
konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
M-1 - Mineralet
Hulumtim
Metalike
K-2 - guri i forte,
konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
M-2 - Matriali
Hulumtim
industrial
Companya "
03.03.2011 02.03.2013 Lipjan
Eskavatori " Sh.p.k.
"NIC Holding" sh.p.k. 10.03.2011 09.03.2013 Vushtrri
N.P.N. "Renelual
Tahiri" Sh.p.k.
14.03.2011 14.03.2013 Prizren
Newco Ferronikeli
16.03.2011 15.03.2013 Gllogovc
Complex L.L.C.
Innomatik Exploration
Leposaviq
18.03.2011 18.03.2014
Kosovo L.L.C.
, Mitrovicë
"Dardani - AG" Sh.p.k 01.04.2011 31.03.2013 Suharekë
"Bag"sh.p.k.
20.04.2011 19.04.2013 Malishevë
"Miner-EX"sh.p.k.
05.05.2011 04.05.2014 Shtërpcë
"Tallku" sh.p.k
"Phoenix Trade"
L.L.C.
"Kosovo Metals
Group" J.S.C
"Kosovo Metals
Group" J.S.C
"Krasniqi" sh.p.k.
23.05.2011 22.05.2012 Deçan
31.05.2011 30.05.2013 Rahovec
15.07.2011 08.03.2013 Podujevë
15.07.2011 04.04.2013 Podujevë
15.08.2011 14.08.2013 Suharekë
"Fikos" sh.p.k.
22.08.2011 04.08.2013 Prizren
"Lori"Sh.p.k
08.09.2011 07.09.2013 Gjakovë
N.P.T "LUMI" Sh.p.k 09.09.2011 28.06.2013 Malishevë
"SharrCem" sh.p.k. 09.09.2011 18.01.2010 Kaçanik
13
27.
1011
70362035
M-2 - Matriali
Hulumtim
industrial
28.
1084
70544563
M-1 - Mineralet
Hulumtim
Metalike
29.
1085
70498324
30.
1088
70747006
31.
1087
70434766
32.
1089
70722674
33.
1091
70702835
34.
1092
70702835
35.
1090
70750724
36.
1099
70606327
37.
1001
70687704
38.
1102
70268073
39.
989
70640333
40.
1113
70765314
41.
1116
70488418
42.
1115
70708396
43.
1119
80014112
44.
1128
70750554
45.
1127
70713179
46.
1129
70434766
47.
981
70323745
M-1 - Mineralet
Hulumtim
Metalike
K-2 - guri i forte,
konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
K-2 - guri i forte,
konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
K-2 - guri i forte,
konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
K-2 - guri i forte,
konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
K-2 - guri i forte,
konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
K-2 - guri i forte,
konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
K-2 - guri i forte,
konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
K-2 - guri i forte,
konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
M-1 - Mineralet
Hulumtim
Metalike
K-2 - guri i forte,
konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
K-2 - guri i forte,
konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
M-1 - Mineralet
Hulumtim
Metalike
K-2 - guri i forte,
konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
K-2 - guri i forte,
konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
K-2 - guri i forte,
konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
K-2 - guri i forte,
konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
K-2 - guri i forte,
konstr. Mat., <40 Hulumtim
m³/d
M-2 - Matriali
Hulumtim
industrial
N.N.T. " Durimi "
19.09.2011 18.09.2012 Gllogovc
Sh.p.k.
"ARSI"sh.p.k. Njësia
23.09.2011 22.09.2013 Gjakovë
punuese ne Kosovë
"Karakushi" sh.p.k. 23.09.2011 22.09.2013 Gjakovë
"Granit - Shala" sh.p.k 27.09.2011 26.09.2013 Istog
"Alfa Com" Sh.p.k
27.09.2011 26.09.2014 Vushtrri
"H & P" sh.p.k.
28.09.2011 27.09.2013 Rahovec
"REX
MARBLE"SH.P.K.
29.09.2011 28.09.2013 Rahovec
"REX
MARBLE"SH.P.K.
29.09.2011 28.09.2013 Rahovec
N.N. "Dorëarti" sh.p.k. 29.09.2011 28.09.2013 Pejë
"Lipi"sh.p.k.
06.10.2011 05.10.2013 Malishevë
"DIABAS"sh.p.k.
11.10.2011 10.10.2013 Kaçanik
Newco Ferronikeli
Complex L.L.C.
11.10.2011 10.10.2013 Gllogovc
"Gabrodiorit-Ing"
sh.p.k
13.10.2011 12.10.2013 Suharekë
"KLEKOS" sh.p.k.
02.11.2011 01.11.2013 Malishevë
"Chrom Kosova"
SH.P.K.
03.11.2011 02.11.2013 Kaçanik
"Ndërmarrja e re
03.11.2011 02.11.2014 Kaçanik
"Sharr Cem" sh.p.k.
N.T.P.,,DoniFERT" 11.11.2011 10.11.2013 Gllogovc
"Alpha" sh.p.k.
17.11.2011 16.11.2013 Lipjan
"BESNIKU - Q "
sh.p.k.
17.11.2011 16.11.2013 Pejë
"Alfa Com" Sh.p.k
I.M.N. "Tulltorja"
Sh.p.k
18.11.2011 17.11.2013 Gllogovc
29.11.2011 15.06.2013 Prizren
14
K-2 - guri i forte,
48.
1131
70758229 konstr. Mat., <40 Hulumtim
"Alfa Kom" sh.p.k.
30.11.2011 29.11.2013 Malishevë
"Tallku" sh.p.k
09.12.2011 08.12.2013 Skenderaj
m³/d
M-1 - Mineralet
Hulumtim
Metalike
49.
1132
70686139
50.
1134
70748746
M-1 - Mineralet
Hulumtim
Metalike
51.
1137
70784483
M-2 - Matriali
Hulumtim
industrial
"B & M Group" sh.p.k. 29.12.2011 28.12.2013 Malishevë
52.
1138
70784483
M-2 - Matriali
Hulumtim
industrial
"B & M Group" sh.p.k. 29.12.2011 28.12.2013 Klinë
"Prague Metal" sh.p.k. 13.12.2011 12.12.2013 Kaçanik
Tabela 3: Broj licenci za istrazivanje prema vrstama mineralne sirovine
Lloji i lëndës minerare
K-2 - guri i forte
M-1 - Minerale Metalike
M-2 - Material industrial
Totali
3.1.2.
30B
Nr. i licencave
30
13
9
52
Licence za korišćenje
Sa “Licenca za korišćenje” podrazumeva izdatu licencu od strane Nezavisne Komisije za
Rudnike i Minerale na osnovu V dela Zakona Br. 03/L-163. Licence za korišćenje za sve
minerale, osim energetskih minerala mogu da se izdaju za maksimalni vremenski period od
25 godina sa mogućnost produženja do 25 godina. Licence za koriščenje za energetske
minerale imaju maksimalnu važnost 30 godina sa mogućnost produženja još za 15 godina.
Vremenski period za jednu licencu korišćenja odredi se prema rezervama koje se mogu
koristit ( prema elaboratu korišćenja) i prema dinamici korišćenja.
Na donjoj tabeli prikazali smo sve licence za korišćenje izdate od strane NKRM tokom
godine 2011.
Tabela 4: Licence koriscenja izdate u godini 2011
Nr.
Nr. i
Lic.
1.
994 70581620 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
2.
1025 70419194 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
NRB
Përshkrimi i Vendit
Lloji i Licencës
K-2 - guri i forte,
K-2 - guri i forte,
Bartës i Apl./Licencës
"Shala" Sh.p.k
Data e
Lëshimit
Data e
Skadimit
17.01.2011 16.01.2025
Komuna
Lipjan
"Geo Mineral"sh.p.k. 24.01.2011 23.01.2034 Rahovec
15
K-2 - guri i forte,
N.P.T.SH."Getoari"Sh.p
01.03.2011 28.02.2020 Suharekë
.k.
Newco Ferronikeli
Shfrytëzim
09.03.2011 08.03.2021 Gllogovc
Complex L.L.C.
3.
1036 70130201 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
4.
1027 70268073
M-1 - Mineralet
Metalike
5.
1024 70207528
M-1 - Mineralet
Metalike
6.
1019 70218077 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
7.
1041 70373100 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
8.
1058 80232241 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim "Nëntë Vëllezërit" sh.p.k 10.05.2011 09.05.2020 Prishtinë
9.
1046 70666081 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
10.
1048 70376554 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
11.
1049 70638215 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
12.
1050 70038754 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
13.
1063 70530465 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
14.
1062 80113790 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
15.
1064 70384491 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
16.
1070 70734877 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
17.
1080 70708396
M-2 - Matriali
industrial
Shfrytëzim
"SharrCem" sh.p.k.
30.07.2011 06.06.2014
Kaçaik
18.
1079 70708396
M-2 - Matriali
industrial
Shfrytëzim
"SharrCem" sh.p.k.
30.07.2011 06.09.2023
Kaçaik
19.
1071 70412716 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
20.
1075 80037520 K-3 - rërë dhe zhavor
Shfrytëzim
"Te Aleni" Sh.p.k
15.08.2011 26.07.2014
21.
1073 80020023 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
Famis CO H.C.
15.08.2011 06.08.2036 Suharekë
22.
1072 70431016 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
23.
1078 70350236 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
24.
993 70520613 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
25.
1082 70288609 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
26.
1086 70075371 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
Shfrytëzim
K-2 - guri i forte,
K-2 - guri i forte,
"Guri Company" Sh.p.k 14.03.2011 13.03.2018
N.N. "Asfalti" Sh.p.k
"I Seferi" Sh.p.k
16.03.2011 15.03.2024
Shtime
Pejë
07.04.2011 06.04.2013 Suharekë
K-2 - guri i forte,
K-2 - guri i forte,
K-2 - guri i forte,
K-2 - guri i forte,
K-2 - guri i forte,
K-2 - guri i forte,
K-2 - guri i forte,
K-2 - guri i forte,
K-2 - guri i forte,
K-2 - guri i forte,
K-2 - guri i forte,
K-2 - guri i forte,
K-2 - guri i forte,
K-2 - guri i forte,
K-2 - guri i forte,
K-2 - guri i forte,
"JOOS- Krasniqi
10.05.2011 21.02.2021 Deçan
Gurthyes" sh.p.k.
N.N.T."Seticommerc"
12.05.2011 11.05.2013 Suharekë
Sh.p.k.
"Qëndresa"sh.p.k.
13.05.2011 12.05.2021
Klinë
Company "Bejta
Commerce" Sh.a.
25.05.2011 19.08.2014
Gjilan
"Kos.It.Co" sh.p.k.
16.06.2011 15.06.2016 Rahovec
Compania Boksitet e
08.07.2011 07.07.2013
Kosovës
Klinë
"Vocolli" Sh.p.k.
13.07.2011 12.07.2017 Podujevë
"Bag"sh.p.k.
26.07.2011 25.07.2018 Malishevë
"Dardani - AG" Sh.p.k 03.08.2011 02.08.2019 Suharekë
"Zhavor Company "
15.08.2011 26.07.2016
Sh.p.k.
Miniera dhe Industria e
12.09.2011 11.09.2019
Magnezitit "Golesh"
"Pashtriku" sh.p.k.
"Liguri" sh.p.k.
Istog
Viti
Lipjan
12.09.2011 11.09.2031 Suharekë
16.09.2011 15.09.1931
Lipjan
N.P.N. "Renelual Tahiri"
26.09.2011 25.09.2025
Sh.p.k.
Prizren
16
K-2 - guri i forte,
27.
1095 70464988 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
28.
1097 70767139 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
29.
1098 70373100 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
30.
1103 70330781 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
31.
1110 70722674 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
32.
1108 70702835 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim "REX MARBLE"SH.P.K. 31.10.2011 30.10.2036 Rahovec
33.
1109 70702835 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim "REX MARBLE"SH.P.K. 31.10.2011 30.10.2036 Rahovec
34.
1107 70702908 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
35.
1106 70702835 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim "REX MARBLE"SH.P.K. 31.10.2011 30.10.2036 Skenderaj
36.
1111 70747006 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
37.
1112 70776030 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
38.
1118 70649888
39.
1125 70129440 konstr. Mat., <40 m³/d Shfrytëzim
40.
1130 70623315
M-2 - Matriali
industrial
Shfrytëzim
41.
1133 70544563
M-1 - Mineralet
Metalike
Shfrytëzim
K-2 - guri i forte,
K-2 - guri i forte,
K-2 - guri i forte,
K-2 - guri i forte,
Company "Rudi"
05.10.2011 04.10.2026 Shtërpcë
Shkëmbi i Qendresës
05.10.2011 04.10.2020 Podujevë
sh.p.k
"I Seferi" Sh.p.k
06.10.2011 05.10.2013 Suharekë
"LB - Ekoplan" Sh.p.k 13.10.2011 12.10.2023
"H & P" sh.p.k.
Shtime
31.10.2011 30.10.2035 Rahovec
K-2 - guri i forte,
K-2 - guri i forte,
K-2 - guri i forte,
"L&L" SH.P.K
31.10.2011 30.10.2035 Skenderaj
K-2 - guri i forte,
K-2 - guri i forte,
K-2 - guri i forte,
M-2 - Matriali
industrial
Shfrytëzim
K-2 - guri i forte,
"Granit - Shala" sh.p.k 31.10.2011 30.10.2036
Istog
N.P.T "LUMI" Sh.p.k 31.10.2011 30.10.2023 Malishevë
Bentoniti - G Sh.p.k
08.11.2011 07.11.2023 Kamenicë
"Guri Company" Sh.p.k 16.11.2011 15.11.2026
"Li-Kos"sh.p.k.
Viti
29.11.2011 28.11.2023 Rahovec
"ARSI" Sh.p.k.Dega në
16.12.2011 15.06.2013 Malishevë
Kosovë
Tabela 5: Broj licenci za korišćenje prema vrstama mineralnih sirovina
K-3 – Kuarcni pesak
K-2 – jak kamen
M-1 – Metalni Minerali
M-2 – Industriski material
Ukupno
3.1.3.
1
33
3
4
41
Dozvole za Posebne Aktivnosti
31B
Izdaju se prema delu VI Zakona Br. 03/L-163 za Rudnike i Minerale. Trajanje obima svake
dozvole određuje se od strane NKRM-le, na razuman naćin direktan i racionalan u vezi sa
obavlanjem posebne aktivnosti ovlašćene sa Dozvolom u pitanju.
U grupi Dozvola za Posebne Aktivnosti ukljućuju:
(a) Dozvola za poćetak radova (licenca za istraživanje):
- Bušenja,
17
-
Otvaranje kanala,
Vađenje uzoraka, ukljućujući neobrađene uzorke ,
Geofizićka istraživanja, gde se uključuju merenja preko aviona ili elektronskim
metodama sa visokim naponom,
- Funkcionisanje mašinerije ili opreme i
- Svaka vezana aktivnost završena ciljem za istraživanje koje promenu ili
poremećuju fizićku površinu zemlje.
(b) Dozvole za upotreblavanje eksploziva za potrebe rudarskog sektora,
(c) Dozvole za rad u rudarstvu:
- Upotreblavanje ili funkcionisanje mašinerije ili opreme ili
- Druge aktivnosti koje mogu da se odrede od strane NKRM-le
(d) Dozvola za prerađivanje osnovne sirovine minerala:
- Upotreblavanje ili funkcionisanje mašinerije ili opreme,
- Upotreblavnje hemikalija ili drugih reagenta, ili
- Druge aktivnosti koje mogu da se odrede od strane NKRM-le
Na donjoj tabeli prikazani su detaji dozvole za posebnu aktivnost izdate od strane NKRM-le
za godinu 2011.
Tabela 6: Spisak posebnih dozvola izdatih tokom godine 2011
Nr. i
Lejes
NRB
1.
237
70037671
2.
244
70218077
N.N. "Asfalti" Sh.p.k
3.
217
70524570
"Joos-Krasniqi Limited
Construcion" sh.p.k
4.
246
70272163
"Ex-Fis" sh.p.k.
5.
248
70537362
"AHN Group" SH.P.K.
6.
249
70224542
N.T.SH."Kosova Asfalt"
7.
271
70036728
8.
233
70038606
9.
282
70075371
10.
227
70377838
11.
245
70348870
12.
220
70075371
Nr:
Kompania Aktuale
Operuese
Companya " Eskavatori "
Sh.p.k.
"KAG - Asphalt
Company" Sh.p.k.
N.P."Victoria Invest
International"
N.P.N. "Renelual Tahiri"
Sh.p.k.
N.P.N."Nartel
Beton"sh.p.k.
"Çeta -General Invest
Group"sh.p.k
N.P.N. "Renelual Tahiri"
Sh.p.k.
Lloi i
Makinerive
baza e
asfaltit
baza e
asfaltit
baza e
asfaltit
baza e
asfaltit
baza e
asfaltit
baza e
asfaltit
baza e
asfaltit
baza e
asfaltit
baza e
asfaltit
baza e
betonit
baza e
betonit
baza e
betonit
Statusi i
Tanishëm
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Data e
Lëshimit
Data e
Skadimit
Komuna
03.03.2011
02.03.2014
Ferizaj
09.03.2011
08.03.2014
Pejë
14.03.2011
13.03.2014
Deçan
01.04.2011
31.03.2014
Lipjan
15.04.2011
14.04.2014
Fushë
Kosovë
20.04.2011
19.04.2014
Lipjan
12.09.2011
11.09.2014
Prizren
14.09.2011
13.09.2014
Klinë
01.02.2012
31.01.2015
Prishtinë
26.01.2011
25.01.2014
Obiliq
09.03.2011
08.03.2014
Istog
15.03.2011
14.03.2014
Prishtinë
18
baza e
betonit
baza e
betonit
baza e
betonit
baza e
betonit
baza e
betonit
baza e
betonit
baza e
betonit
baza e
betonit
baza e
betonit
baza e
betonit
baza e
betonit
baza e
betonit
baza e
betonit
baza e
betonit
baza e
betonit
baza e
betonit
13.
233
70034213
N.Sh. "Ata" Project
14.
234
80631154
"Toni Compani" sh.p.k.
15.
252
70035478
"Benita Company"Sh.p.k.
16.
251
70340080
"Menti"Sh.p.k.
17.
225
70486395
"Titan Beton" sh.p.k.
18.
261
70713217
"Besi" Sh.p.k.
19.
254
70039052
"Sistemi"sh.p.k.
20.
257
70261849
"Burimi" sh.p.k
21.
258
70261849
"Burimi" sh.p.k
22.
262
80058209
N.T.P "Iliria"
23.
276
70371882
"Betonjerka" sh.p.k.
24.
243
70253040
"MA.CON"Sh.p.k.
25.
256
80120524
N.T.P. "Feis-Com"
26.
263
70423360
"Daci " Sh.p.k.
27.
256
80120524
N.T.P. "Feis-Com"
28.
263
70423360
"Daci " Sh.p.k.
29.
238
70037671
30.
242
70075371
31.
224
70233118
"Bajraktari" sh.p.k.
sortues
32.
267
80035080
R&R Maliqi
sortues
33.
268
80232241
"Nëntë Vëllezërit" sh.p.k
sortues
34.
240
70436663
"Kofix" SH.P.K.
sortues
35.
247
80079206
,,Granit" Sh.p.k.
sortues
36.
236
70362915
"Shkembi " Sh.p.k
sortues
Companya " Eskavatori "
Sh.p.k.
N.P.N. "Renelual Tahiri"
Sh.p.k.
sortues
sortues
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
17.03.2011
16.03.2014
Ferizaj
17.03.2011
16.03.2014
Ferizaj
23.03.2011
22.03.2014
Klinë
01.04.2011
25.01.2014
Istog
15.04.2011
14.04.2014
Prishtinë
10.05.2011
09.05.2014
Lipjan
11.05.2011
10.05.2014
Gjilan
30.05.2011
29.05.2014
Mitrovicë
30.05.2011
29.05.2014
Obiliq
03.06.2011
02.06.2014
Mitrovicë
05.10.2011
04.10.2014
Pejë
01.11.2011
31.10.2014
Istog
04.03.2011
03.03.2014
Mitrovicë
14.04.2011
13.04.2014
Pejë
04.03.2011
03.03.2014
Mitrovicë
14.04.2011
13.04.2014
Pejë
03.03.2011
02.03.2014
Lipjan
16.03.2011
15.03.2014
Prizren
16.03.2011
15.03.2014
Mitrovicë
01.04.2011
31.03.2014
Ptishtinë
07.04.2011
06.04.2014
Prishtinë
12.04.2011
11.04.2014
Gjilan
15.04.2011
14.04.2014
Istog
20.04.2011
19.04.2014
Istog
19
37.
259
70355075
"Afrimi Company"sh.p.k.
sortues
38.
260
70423868
"Gurmali" Sh.p.k.
sortues
39.
239
80113790
40.
214
80113790
41.
269
70384491
"Vocolli" Sh.p.k.
sortues
42.
231
70323692
NEWCO "Mirusha" LLC
sortues
43.
272
80037520
"Te Aleni" Sh.p.k
sortues
44.
277
80143745
N.P.Q. "Guri i Bekuar"
sortues
45.
235
70253040
"MA.CON"Sh.p.k.
sortues
Compania Boksitet e
Kosovës
Compania Boksitet e
Kosovës
sortues
sortues
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
Licencë e
Lëshuar
27.05.2011
26.05.2014
Novobërdë
01.06.2011
31.05.2014
Lipjan
05.07.2011
04.07.2014
Klinë
05.07.2011
04.05.2014
Klinë
14.07.2011
13.07.2014
Podujev
14.09.2011
13.09.2014
Klinë
14.09.2011
13.09.2014
Istog
07.10.2011
06.10.2014
Kaçanik
01.11.2011
31.10.2014
Istog
Dole smo naveli na tabelarni i grafički način broj svih licenci izdatih tokom godine 2011 za
Dozvole za posebne aktivnosti kao i uradili smo upoređenje u grafićki oblik.
.
Tabela 7: Spisak izdatih licenci 2011 za dozvolu za posebne aktivnosti
Separator
Betonska baza
Asfaltna baza
Ukupno
17
19
9
45
20
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Sortues
Baza e betonit
Baza e asfaltit
Figura 3: Grafik izdatih licenci u 2011
Tabela 8: Pregled Licenci/dozvola izdatih od strane NKRM-le tokom perioda 2005-2011
Lloji i licencës/lejes
Licenca të
hulumtimit
Licenca të
shfrytëzimit
Leje për aktivitete të
veçanta
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Gjithsejtë
10
13
27
74
53
68
52
297
33
49
54
38
26
22
41
263
10
15
37
33
20
22
45
182
Gjithsejtë
53
77
118
145
99
112
138
742
21
4.
9B
PROJEKTI NKRM 2011
NKRM da bi postigla misiju u rudarskom sektoru minerala i rudnika nastavio je sa razvojom
tehnićkih programa. Od projekta za razvijanje za godinu 2011, realizovani su ovi projekti:
• Izrada dve planšiete geološke karte Kosova 1:25000,
• Podržavanje NKRM-le za urađenje Geohemijskih Analiza 2010-2012
4.1.
19B
Sastavlanje Planšieta Geološke karte Kosova
Tokom ove godine urađeno je sastavlanje dve planšete geološke karte u razmeri 1 : 25 000 za
region Gnjilane, planšieta Koznika K 35-55 Ba. I planšieta Straze K 35-55 Bd. Ovaj
projekat istraživanja – glavnu ocenu u njegovoj osnovi ima kartografiju regiona uzetu na
studiji, sa svim potrebnim komponentama. Rezultat ove studije dovodi ce do višeg nivoa
geoloških poznavanja za ovaj region, kapaciteti preoizvodnje, Integrisani razvoj stanovništva
i povećanje njenog ekonomskog nivoa .
Geološka Kartografija u razmenri 1 : 25 000 biće jedna zdrava baza za bolje upravljanje
teritorija. One qe biti baza za karte deosredine, hidrogeološke, geologije-inginjerstva,
agrogeološke itd.
Tokom geološke povezanosti objašnjena su u zadovoljavajući naćin većina geoloških
problema. Uopšte tretirani su problemi stratigrafije, tektonske, magmatizam mineralnih
resursa, struktura i korisnih minerala.
Figura 4: Geoloske karte 1:25000
22
Plan upravljanja mineralnih resursa
Plan upravljanja mineralnih resursa je projekt koji je poćeo u 2009 i nastavio do 2010. Za
godinu 2011 projekat je predviđen da se finalizuje, ali zbog toga što na zakonu za Rudnike i
Minerale predviđeno da se prvo nacrta rudarska strategija koja strategija još nije odobrena u
Skupštini Republike Kosova, u ovoj godini nije nastavljena njegova finalizacija.
4.2.
Podrška NKRM-le za obavljanje Geohemijskih Analiza 2010-2012.
20B
Ovaj projekat je financiran od Kancelarije za vezu Evropske Komisije u vrednosti oko 1
milion eura. Tokom godine 2009 obavljene su procedure tenderskog objavljivanja i izbor
pobednićke firme. Sve procedure javne nabavke sprovođene su od strane Kancelarije za vezu
Evropske Komisije, dok implementacija ovog projekta poćeo u februar godine 2010 i trajao
sve do marta 2012.
Tokom godine 2010 - 2011 kompanija implementisanja projekta u pitanje (Consortium abcassociated business consultants gmbh & Brenk Systemplanung GmbH), realizova
uzimanje 3406 uzoraka. Ukupan broj uzoraka za celu teritoriju Kosova ukljućujući tu i uzorke
koji su uzeti tokom 2006-2007 je 4000 uzoraka.
Glavni zadatak projekta sastoji se od uzimanja geohemijskih uzoraka koja će da pokrije
zajedno za ranije sakupljenim uzorcima celu teritoriju Kosova. Osiguravani podaci služit će
kao jedna baza za aktivnost geoloških istraživanja ispračene od budučih investitora u sektoru
mineralnih resursa, tako da projekat doprinosi u revitalizaciji Kosovske ekonomije. Osim ove
baze geohemijskih podataka prestaviče jedno korisno sredstvo za regionalno planiranje,
analizama sredine i agrane.
Druge komponente projekta fokusiraju se u pobolšanju kapaciteta, , funksionisanje NKRMle, podučavanje tehničkog osoblja i pomoc u aktivnostima promocija mineralnih resursa.
Projekat kao celina bio je podeljen u pet faza, tokom kojeg je izvršio 17 zadataka.
NKRM doprineo u realizaciji ovog projekta pružajući dva terenska automobila u
funkcionisanju za realizaciju dokaza i potrebno osoblje za podržavanje na terenu tokom
procesa za realizaciju dokaza, kao i nudio osoblje i kancelariju za preradu i interpretaciju
podataka.
Svi podaci su se obradili i opisali u obliku izveštaja i takođe su predstavljene u kartama,
statistićke podatke i opisanje u obliku raznih grafikona.
23
Figura 5: Geohemijske karte Kosova
24
5.
10B
AKTIVNOSTI ODELENJA INSPEKTORATA
Inspektorat Rudarstva je Odelenje u okviru NKRM-le i obavlja poverene funkcije u skladu sa
zakonom br. 03/L-163 za Rudnike i Minerale.
Inspektoratom Rudnika vodi Glavni Inspektor koji se imenjuje od Vlade Republike Kosova.
Prema zakonu br.03/L-163 za Rudnike i Minerale, Glavni Inspektor sprema i predaje Ministru
za MER, NKRM-le, Skupštini i Vladi jedan godišnji izveštaj vezano sa delatnošču, mere i
odluke oduzete od strane Inspektorata za Rudnike.
U skladu sa tim što je gore navedeni izveštaj Glavnog Inspektora priložen kao aneks u ovaj
izveštaj.
25
6.
1B
AKTIVNOSTI GEOLOŠKOG ODELENJA
Geološko Odelenje tokom godine 2011 izvršio niz aktivnosti u skladu sa predviđenim
zadacima kao: razmatranje aplikacija i organizacija posećivanja na terenu, izrada izveštaja za
kompanije prema aplikacijama (korišćenje, istraživanje, posebne dozvole), oslonjavajući se u
redovna izveštavanja rudarskih kompanija nosioci licence za korišćenje, kao i verifikacije
koje se ćine od relevantnog odelenja, odelenje mineralni resursa drži redovne beleške o
kolićini korišćenja minearlnih sirovina, pripremanje termi referencije i upravljanje kapitalnih
projekta (planššete 1:25000 i Geohemija tećenja potoka), komunikacija sa državnim
institucijama, podrška informisanjem stranih i domaćih kompanija zainteresovane za rudarske
aktivnosti.
Odelenje Geologije u okfiru NKRM-le između ostalog izvršio i ulogu Geološke
Usluge Kosova. Iniciranje, planiranje i aktivna prisutnost geologa NKRM-le, preko stranih
kompanija i domačih u prošlim godima realizovani su nekoliko projekti koji se vzuju sa
stvorenjem geoloških informacija kao: Geo-naućne karte, geofizićka merenja sa vazduha,
geohemija reka (obavljene samo za jedan mali deo Kosova).
Takode inicirani i planirani od strane odelenja geologije su tokom realizacije i
kapitalni projekti kao: Geohemija reka za celu teritoriju Kosova financovana od Evropske
Unije (projekat se zatvori na kraju Marta 2012), produženje sastavljanja geoloških karta u
razmeri 1:25000 (tokom ove godine su završene dve planšete).
Na svim ovim kapitalnim projektima geolozi odelenja geologije obućavani su i u većini
slućajeva bili su aktivni deo u podržavanju njihove realizacije.
Svi ovi projekti realizovani su ciljem povećanja na jedan viši nivo geološkog znanja,
na taj naćin da bi se stvorila baza osnivanja geološke usluge, tako da NKRM-le u svako doba
bude spremna da odgovara informacijama državnim institucijama.
U tabelarnom i grafićnom obliku predstavljene su korišćene kolićine prema mineralnih
sirovina: građevinskih, metalnih i lignita.
Dole su prikazane u tabelarnom i grafićnom obliku podaci o planiranju i korišćenih rezerva
samo tokom godine 2011.
Tabela 9: Podaci o planiranju i korišćenih rezerva samo tokom godine 2011
Nr.
rendor.
1
2
3
4
5
6
7
Lënda
minerale E
E
Realizimi
Ndryshimi në %
për shfrytëzim
planifikuar realizuar
Gëlqeror
5,364,148 3,238,039 2,126,109
60.36%
Rërë dhe Zhavorr
113,125
26,883
86,242
23.76%
Mergel
581,085
100,264
480,821
17.25%
Andezite
65,000
14,991
50,009
23.06%
Argjilë
97,070
45,591
51,479
46.97%
Rëra kuarcore
71,000
9,313
61,687
13.12%
Dunite
155,400
169,153
-13,753
108.85%
Njësia
matëse
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
26
3,238,039
4,000,000
3,000,000
Dunite
155,400
169,153
Rëra kuarcore
71,000
9,313
97,070
45,591
Argjilë
581,085
100,264
Andezite
65,000
14,991
Gëlqeror
0
Mergel
113,125
1,000,000
26,883
2,000,000
Rërë dhe Zhavorr
Sasia ne m3
5,000,000
5,364,148
6,000,000
E realizuar
E planifikuar
Figura 6: Planirane i korišćene rezerve građevinskih mineralnih sirovina
U donjoj tabeli prikazano je proizvodnja građevinskih i industrijskih minerala 2005-2011.
Tabela 10: Proizvodnja građevinskih i industrijskih minerala 2005 – 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gëlqeror
Rërë dhe
Zhavorr
Mergel
Andezite
Proluvion
Argjilë
Rëra kuarcore
Dunite
Harcburgite
Industrijski i gradevinski minerali
Rezervat e shfrytëzuara nga kompanitë për periudhën 2005-2011
2005
2006
2007
2008
2009
2010
629,612 777,491
879,797 1,917,196 2,164,589 2,616,849
14,894
264,814
0
4,515
0
0
0
0
35,650
254,386
19,940
3,800
0
0
0
0
41,621
260,707
36,321
2,610
27,614
26,800
0
0
45,463
322,007
45,005
3,121
35,382
27,325
0
0
46,085
291,829
58,778
2,620
78,813
20,181
0
8,788
18,533
302,630
41,812
4,129
34,425
17,333
11,166
4000
2011
3,274,158
32,819
259,616
19,474
0
56,481
19,711
169,153
0
27
Njësia
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
Paraqitja grafike e prodhimtarisë së mineraleve ndërtimore dhe industriale 2005 - 2011
3,500,000
3,000,000
2005
2,500,000
2006
2007
2,000,000
2008
2009
1,500,000
2010
2011
1,000,000
500,000
0
Gëlqeror
Rërë dhe
Zhavorr
Mergel
Andezite
Proluvion
Argjilë
Rëra
kuarcore
Dunite
Harcburgite
Figura 7: Proizvodnja građevinskih minerala prema mineralnim sirovinama 2005 - 2011
Rezervat e shfrytëzuara të gelqerorëve nga 2005 - 2011
1,917,196
2,000,000
777,491
500,000
629,612
1,000,000
Gelqeror m3
879,797
1,500,000
2,164,589
2,500,000
2,616,849
3,000,000
3,274,158
3,500,000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Figura 8: Proizvodja krećnjaka prema godinama 2005 – 2011
28
Rezervat e shfrytëzuara të Rërës dhe zhavorrit nga 2005 - 2011
30,000
32,819
35,650
35,000
45,463
40,000
41,621
45,000
46,085
50,000
25,000
Rërë dhe zhavorr m3
14,894
15,000
18,533
20,000
10,000
5,000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Figura 9: Proizvodnja peska i šljunka prema godinam 2005 – 2011
Metalni depoziti – Korišćene rezerve za 2011
U donjoj tabeli prikazani su korišćene rezerve rude Ni– Co për 2011
Tabela 11: Korišćene rezerve rude Ni – Co za 2011
Nr.
rendor
1
Emri i
kompanisë
Newco
Ferronikeli
Emri i Vend
shfrytëzimit
Realizimi
(t)
Realizimi
në %
Emri i komunës
Planifikimi
Qikatovë
Drenas (Gllogoc)
0.00
0.00
Gllavicë
Lipjani
720,000.00
683,854.87
94.98
720,000.00
683,854.87
94.98
Gjithsejtë
U donjoj tabeli prikazano je proizvodnja rude Nikla 2006-2011
Tabela 12: Proizvodnja rude Nikla 2006 – 2011
Viti
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2006-2011
Realizimi
Planifikimi
Realizimi
Nyje e xehes në %
Njësia
0.00
279,804.50
0.00
ton
0.00
170,056.01
145,882.29
ton
1,181,000.00
677,426.20
738,477.82
57.36 ton
700,451.60
918,709.00
1,012,544.29
131.16 ton
890,000.00
779,505.69
942,945.79
87.58 ton
720,000.00
683,854.87
606,221.43
94.98 ton
3,491,451.60
3,509,356.27
3,446,071.62
29
0.00
0.00
200,000.00
720,000.00
683,854.87
942,945.79
700,451.60
606,221.43
0.00
279,804.50
400,000.00
170,056.01
145,882.29
600,000.00
738,477.82
677,426.20
800,000.00
890,000.00
779,505.69
1,000,000.00
1,012,544.29
1,181,000.00
1,200,000.00
918,709.00
Prodhimi i xehes së Ni 2006 - 2011
Planifikimi
Realizimi
Nyje e xehes
0.00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Vitet
Figura 10: Proizvodnja rude Nikla tokom godina 2006 – 2011
U donjoj tabeli prikazane su korišćene rezerve rude Pb-Zn për 2011.
Tabela 13: Korišćene rezerve rude Pb-Zn për 2011
Sasia e xehes së shfrytëzuar të Pb-Zn, gjatë 2011
Nr.
rendor
1
2
3
4
Githësej
Emri i
kompanisë
Stanterg
Artanë
Cernac
Beloberdë
Planifikimi
në (t)
105,680.00
50,000.00
130,000,00
62,800.00
348,480.00
Realizimi
Realizimi në
në %
%
112,907.00
106.84
38,190.66
76.38
63,163.00
48.59
10,316.00
16.43
224,576.66
64.44
U donjoj tabeli prikazane su sve korišćene rezerve od strane rudnika Trepća od 2005-2011
Tabela 14: Korišćene rezerve od strane rudnika Trepća od 2005-2011
Sasia e xehes së shfrytëzuar të Pb-Zn, gjatë - 2005-2011 të gjitha minierat
Viti
Planifikimi në (t)
Realizimi në (t)
Realizimi në %
2005
0.00
26,144.90
2006
0.00
88,601.00
2007
0.00
108,868.20
2008
233,464.00
141,769.20
2009
302,545.00
158,137.20
2010
204,420.00
185,841.57
2011
155,680.00
224,576.66
896,109.00
933,938.73
2005-2011
30
100000
224,576.66
155,680.00
185,841.57
204,420.00
88,601.00
26,144.90
200000
150000
108,868.20
250000
158,137.20
300000
233,464.00
141,769.20
350000
302,545.00
Sasia e xehes së shfrytëzuar të Pb-Zn, gjatë - 2005-2011 të gjitha minierat
Planifikimi
Realizimi
2005
2006
0
0
0
0
50000
2007
2008
2009
Realizimi
Planifikimi
2010
2011
Figura 11: Proizvodnje rude Pb-Zn 2005 – 2011
Tabela 15: Kolićina koriščene rude Pb-Zn, 2005-2011 u svim rudnicima
Vitet
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Totali
Stan Terg
12,200.00
42,876.00
55,901.00
69,864.00
89,225.00
96,120.00
112,907.00
479,093.00
Artana
7,358.00
15,701.00
6,613.00
20,964.00
30,530.00
30,756.00
38,191.00
150,113.00
Cernaci
4,965.00
27,801.00
43,319.00
44,503.00
34,747.00
47,072.00
63,163.00
265,570.00
Belloberda
1,622.00
2,223.00
3,035.00
6,448.00
3,635.00
11,894.00
10,316.00
39,173.00
Njesia
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
31
38,191.00
63,163.00
Stan Terg
Artana
Cernaci
Belloberda
10,316.00
96,120.00
30,756.00
47,072.00
11,894.00
89,225.00
30,530.00
34,747.00
43,319.00
2006
3,635.00
20,000.00
3,035.00
40,000.00
55,901.00
42,876.00
15,701.00
27,801.00
2,223.00
2005
60,000.00
6,613.00
12,200.00
7,358.00
4,965.00
1,622.00
80,000.00
69,864.00
20,964.00
44,503.00
6,448.00
120,000.00
100,000.00
112,907.00
Sasia e xehes se shfrytezuar te Pb-Zn, gjate vitit 2005-2011 ne te gjitha
minierat
0.00
2007
2008
2009
2010
2011
Figura 12: Kolićina korišćene rude Pb-Zn tokom godine 2005 – 2011 prema rudnicima
Rudnici Lignita
U donjoj tabeli prikazane su korišćene rezerve od strane EKK tokom godine 2011.
Tabela 16: Korišćene rezerve od EKK tokom godine 2011
Rezervat e shfrytëzuara -nga KEK 2011
Lënda
1 minerale Planifikimi
2 Lignit
7,800,000
Realizimi
8,212,103
Ndryshimi
412,103
Realizimi në
%
105.3%
Njësia
ton
U donjoj tabeli i figura prikazani su planiranje i realizacija EKK od 2005 do 2011.
Tabela 17: Korišćene rezerve od strane EKK tokom godine 2005-2011
Emri i
kompanisë
së
licencuar
KEK
Vitet
Planifikimi
(ton)
Realizimi
(ton)
Realizimi
në %
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,252,000
8,071,000
7,700,000
7,800,000
6,391,138
6,538,967
6,715,351
7,885,345
7,839,173
7,958,090
8,212,103
91.30%
93.41%
95.93%
108.70%
97.10%
103.40%
105.30%
32
Rezervat e shfrytëzuara nga KEK gjatë viteve 2005-2011
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
Planifikim (ton)
4,000,000
Realizimi (ton)
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Vitet
Figura 13: Planiranje i realizacija EKK od 2005-2011
U donjoj figuri prikazano je realizacija EKK od 2005 do 2011.
Realizimi i prodhimit të lignitit gjatë viteve 2005-2011 i shprehur në përqindje
115.00%
110.00%
108.70%
105.30%
105.00%
103.40%
100.00%
%
97.10%
%
95.93%
95.00%
93.41%
91.30%
90.00%
85.00%
80.00%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Figura 14: Realizacija proizvodnje lignita tokom godina 2005-2011 izrazen u procentu
33
6.1.
21B
Arhiva
U okviru Geološkog Odelenja postoji i Arhiva NKRM-le, gde ulazi i Geološka Arhiva, koja
poseduje podatke za ranije geološka istraživanja. Geološka Arhiva pruža uslugu osim NKRMle i intersovanim kompanijama za investije u rudarskom odelenju na Kosovu kao i drugim
nstitucijama kojima su potrebne podaci geologije da bi spremili plan razvoja lokalne i
centralne.
Vredi da se pomene da NKRM-le ima jedan digitalizovani arhiv i sve procedure arhivisanja
su na digitalan naćin.
34
7.
12B
FINANCIJE
Buđet Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale za godinu 2011
Buđet je odobren u 5 (pet) buđetskih linija, kao što se vidi u donjoj tabelin:
Tabela 18: Odobren Buđet NKRM-le za godinu 2011
Nr. Ren.
1
2
3
4
5
Përshkrimi
Paga dhe Mëditje
Mallra dhe Shërbime
Komunali
Subvencione dhe Transfere
Projekte Kapitale
Totali i Aprovuar
Viti 2011
615,801.00 €
500,763.00 €
36,000.00 €
20,000.00 €
325,000.00 €
1,497,564.00 €
Viti 2011
700,000.00 €
600,000.00 €
500,000.00 €
400,000.00 €
300,000.00 €
Viti 2011
200,000.00 €
100,000.00 €
-
€
Paga dhe Mallra dhe
Mëditje
Shërbime
Komunali Subvencione Projekte
dhe
Kapitale
Transfere
Figura 15: Odobren buđet NKRM-le za godinu 2011
U ekonomskoj kategoriji Roba i Usluga, vredi pomenuti da Odelenje Trezora nije alokirao
NKRM-le, iznos od 30,046.50 €. Ova ne alokacija ućinjena je sa odlukom Vlade, Odluka sa
brojem 12/43.
U donjoj tabeli prikazali smo odobren buđet i potrošen,
35
Tabela 19: Odobron i potrošen buđet u godini 2011
Nr. Ren.
1
2
3
4
5
Përshkrimi
Aprovuar
Shpenzuar
Ndryshimi
Ne %
Paga dhe Mëditje
615,801.00 €
599,756.75 €
16,044.25 €
97.39
Mallra dhe Shërbime
500,763.00 €
427,461.51 €
73,301.49 €
85.36
Komunali
36,000.00 €
23,084.18 €
12,915.82 €
64.12
Subvencione
20,000.00 €
1,129.72 €
18,870.28 €
5.65
Projekte Kapitale
325,000.00 €
227,776.70 €
97,223.30 €
70.09
Totali i Aprovuar
1,497,564.00 €
Totali i Shpenzuar
1,279,208.86 €
Totali i Mbetjes
218,355.14 €
Totali në %
85.42
Buxheti i aprovuar dhe i shpenzuar per vitin 2011
700,000.00 €
600,000.00 €
500,000.00 €
400,000.00 €
300,000.00 €
200,000.00 €
100,000.00 €
-
€
Paga dhe
Mëditje
Mallra dhe
Shërbime
Komunali
Subvencione
Projekte
Kapitale
Figura 16: Odobren i potrošen buđet u godini 2011
U donjoj tabeli prikazali smo troškove za plate i dnevnice, Plate neto, penzijske doprinose
zaposlenih i poslodavaoca.
36
Tabela 20: Odobren i potrošen buđet za plate u godini 2011
Nr. Ren.
1
2
3
4
Pershkrimi
Pagat Neto
Tatimi ne Paga
Kontributi i Puntorit
Kontributi i Pudhensit
Total
Aprovuar
Shpenzuar
Diferenca
Ne %
515,221.00
506,911.82
8,309.18
98.4
39,000.00
35,724.99
3,275.01
91.6
30,790.00
28,559.97
2,230.03
92.8
30,790.00
28,559.97
2,230.03
92.8
615,801.00
599,756.75
16,044.25
97.4
Buxheti i aprovuar dhe shpenzuar për Paga 2011
600,000.00
500,000.00
400,000.00
Aprovuar
300,000.00
Shpenzuar
200,000.00
Diferenca
100,000.00
Pagat Neto
Tatimi ne Paga
Kontributi i
Puntorit
Kontributi i
Pudhensit
Figura 17: Odobren i potrošen buđet za plate u godini 2011
U donjoj tabeli prikazana je tabela potrošnje za ekonomsku kategoriju roba i usluga, u ovoj
tabeli obavljeno je obelodanjivanje na osnovu ekonomskih kodova.
37
Tabela 21: Planirani i potrošeni buđet za robu i uslugu u godini 2011
Nr. Rën. Përshkrimi i Lendeve
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Kodi ekonomik Te Planifikuara
Totali shpenzimeve te udhetimit dhe avanseve
Shpenzimet e udhetimit jasht vendit
13140
Meditjet jasht vendit
13141
Akomodimi
13142
Shpenzimet tjera jasht vendit
13143
Totali i sherbimeve te Telekumunikacionit
Shpenzimet e Internetit per KPMM-ne
13310
Shpenzimet tjera telefonike - Vala
13320
Sherbimet postare
13330
Shpenzimet per Kabllovik
13340
Totali i shpenzimeve dhe sherbimeve te ndryshme
Sherbimet e Arsimit dhe trajnimit
13410
Sherbimet e ndryshme intelektuale-kshillëdhense
13440
Sherbimet e shtypjes - Jo Marketingut (bllokat)
13450
Pagesa per licenc te frekuencave per radiolidhje
13460
Sherbimet Teknike
13470
Shpenzimet per Antarësim
13480
Totali i mobiljeve dhe paisjeve me pak se 1000 €
Mobilje me pak se 1000 - Inventar
13501
Furnizim me paisje tjra me pak se 1000 euro
13509
Totali i furnizimeve tjera
Furnizimi i Zyres (Material shpenzues)
13610
Furnizimi me Ushqim dhe pije -jo dreka zyrtare
13620
Rrobat per Stafin e Terenit
13650
Totali i derivatet dhe lëndëve djegëse
Vaj per Nxemje
13720
13770
Derivate per Gjenerator
Karburante per vetura
13780
Totali i sherbimeve te regjistrimit dhe sigurimit te auto.
Regjistrimi automjeteve
13950
Sigurimi I aksidenteve personale
13951
Taksa komunale per regjistrim te automjeteve
13952
Sigurimi I nderteses te KPMM-se
13953
Totali i mirëmbajtjeve
Mirmbajtija e veturave te KPMM-se
14010
Mirmbatija e nderteses - pastrimi
14020
Mirembajtja e teknologjis informative
14040
Mirmbajtija e paisjeve dhe mobileve
14050
Totali i shpenzimeve te qiras
Shpenzimet e qiras dhe te tatimit
14110
Rezervimi I salles per prezantim
14150
Totali i shpenzimeve te marketingut
Botimet dhe publikimet
14210
Shpenzimet per informim publik te KPMM-se
14230
Totali i shpenzimeve te perfaqesimit
Dreka Zyrtare
14310
Totali i shpenzimev te vendimeve gjyqsore
Shpenzimet per gjykata
14410
Totali
60,000.00 €
6,000.00 €
1,500.00 €
15,000.00 €
37,500.00 €
25,400.00 €
1,100.00 €
20,500.00 €
3,500.00 €
300.00 €
29,981.00
11,500.00 €
11,500.00 €
2,500.00 €
981.00 €
500.00 €
3,000.00 €
36,000.00 €
2,500.00 €
33,500.00 €
41,500.00 €
20,500.00 €
16,000.00 €
5,000.00 €
69,200.00 €
9,000.00 €
1,200.00 €
59,000.00 €
32,400.00
2,900.00 €
14,500.00 €
500.00 €
14,500.00 €
73,232.00
44,535.50 €
13,000.00 €
9,696.50 €
6,000.00 €
105,050.00
104,700.00 €
350.00 €
22,000.00
13,000.00 €
9,000.00 €
4,500.00
4,500.00 €
1,500.00
1,500.00 €
500,763.00 €
Te Shpenzuara
58,546.88 €
5,550.00
1,208.20
14,528.07
37,260.61
24,695.40 €
1,021.65
20,140.00
3,245.75
288.00
15,404.05
10,844.29
1,143.00
1,416.66
981.00
195.00
824.10
33,616.90 €
950.00
32,666.90
40,111.21 €
20,289.71
15,076.50
4,745.00
67,681.72 €
8,720.20
1,096.76
57,864.76
30,779.32
2,685.00
13,531.63
260.00
14,302.69
55,497.82
37,685.65
9,000.37
3,396.00
5,415.80
85,344.93
84,994.93
350.00
11,533.33
10,800.83
732.50
4,107.95
4,107.95
142.00
142.00
427,461.51 €
Diferenca
1,453.12 €
450.00
291.80
471.93
239.39
692.60 €
78.35 €
360.00 €
254.25 €
12.00 €
14,576.95
655.71 €
10,357.00 €
1,083.34 €
- €
305.00 €
2,175.90 €
2,383.10 €
1,550.00 €
833.10 €
1,388.79 €
210.29 €
923.50 €
255.00 €
1,518.28 €
279.80 €
103.24 €
1,135.24 €
1,620.68
215.00 €
968.37 €
240.00 €
197.31 €
17,734.18
6,849.85 €
3,999.63 €
6,300.50 €
584.20 €
19,705.07
19,705.07 €
- €
10,466.67
2,199.17 €
8,267.50 €
1,750.05
392.05 €
1,358.00
1,358.00 €
73,289.49 €
Perqindja
shpenzuar
e
92.5
80.5
96.9
99.4
92.9
98.2
92.7
96.0
94.3
9.9
56.7
100.0
39.0
27.5
38.0
97.5
99.0
94.2
94.9
96.9
91.4
98.1
92.6
93.3
52.0
98.6
84.6
69.2
35.0
90.3
81.2
100.0
83.1
8.1
91.3
9.5
85.36
Opomena: U kategoriji za snabdevanje karburantom vredi da se pomeni da u godini 2011
imali smo jedno plaćanje koju je ekzekutova Odelenje Trezora, za Kompaniju Kastriot Petrol
u iznosu od 8,366.44 €, što dovodi do povećanja potrošnje za godinu 2011 u ovoj podekonomskoj kategoriji.
Razlog neplaćanja ove obaveze na vreme od strane NKRM-le bila je što kompanija Kastriot
Petrol nije donela na vreme promenu berzne cene za godinu 2007-2008.
38
U donjoj tabeli prikazan je odobren buđet, potrošen, razlika i prestavljena je na %, za
ekonomslu kategoriju Komunlije.
Tabela 22: Odobren i potrošen buđet za komunalije u godini 2011
Nr. Ren.
Pershkrimi
1 Rryma
2 Telefoni dhe faksi
3 Shpenzimet e Ujit
Totali
Te Planifikuara
15,000.00
19,500.00
1,500.00
36,000.00
€
€
€
€
Te Shpenzuara Diferenca
11,918.18 €
3,081.82
10,536.63 €
8,963.37
629.37 €
870.63
23,084.18 €
12,915.82
€
€
€
€
Ne %
79.45
54.03
41.96
64.12
Buxheti i Aprovuar dhe Shpenzuar per vitin 2011
Kom unali
20,000.00 €
18,000.00 €
16,000.00 €
14,000.00 €
12,000.00 €
Te Planif ikuar a
10,000.00 €
Te Shpenzuara
8,000.00 €
6,000.00 €
4,000.00 €
2,000.00 €
-
€
Rr yma
Telef oni dhe f aksi
Shpenzimet e Ujit
Figura 18: Odobren i potrošen buđet za komunaleje u godini 2011
U donjoj tabeli prikazana je tabela subvencije i transferi
Tabela 23: Odobren i potrošen buđet za Subvencije u godini 2011
Nr. Ren. Pershkrimi
1 Subvencione dhe Transfere
Totali
Te Planifikuara Te Shpenzuara Diferenca
Ne %
20,000.00 €
1,129.76 € 18,870.24 €
0.06
20,000.00 €
1,129.76 € 18,870.24 €
0.06
39
Subvencione dhe Transfere
20,000.00 €
15,000.00 €
Subvencione dhe Transfere
10,000.00 €
5,000.00 €
-
€
Te Planifikuara
Te Shpenzuara
Diferenca
Figura 19: Odobren i potrošen buđet za Subvencije u godini 2011
Sa odlukom NNOCSK plaćene su dve plate pensionisanom radniku NKRM-le G. Nazmi
Bytyqi. Plaćenje je izvršeno od ekonomske kategorije Subvencije, pošto je bilo kraj fiskalne
godine bilo je nemoguće da se plati od kategorije Plate i Dnevnice ili od ekonomske
kategorije Roba i Usluga.U konsultaciji sa Ministarstvom za Financije implementisana je ova
osluka NNOCSK od ove ekonomske kategorije.
Dole je navedena tabela projektnih kapitala
Tabela 24: Odobren i potrošen buđet za kapitalne projekte u godini 2011
Nr. R. Pershkrimi
1
2
3
4
5
6
7
8
Te Planifikuara Te Shpenzuara Diferenca
Ne %
Ndertimi i planshetave te Harts Gjeologji
80,000.00 €
61,500.00 €
18,500.00 €
Avancimi I sistemit te TI-së
79,400.00 €
69,471.53 €
9,928.47 €
Furnizim me 3 vetura te reja
80,000.00 €
73,750.00 €
6,250.00 €
Furnizim me Ploter A0
5,000.00 €
3,687.00 €
1,313.00 €
Furnizim me 2 printera A3 color
3,000.00 €
2,372.00 €
628.00 €
Furnizim me Softuer Caplan
10,000.00 €
9,875.37 €
124.63 €
Kamere digjitale per foto. Nentokesore
3,300.00 €
3,166.80 €
133.20 €
Furnizim me 2 fotokopje
8,000.00 €
3,954.00 €
4,046.00 €
Totali
268,700.00 €
227,776.70 €
40,923.30 €
Plan upravlanja mineralnih resursa je projekat koji je poćeo sa 2009 i produžio sa 2010. Za
godinu 2011 projekt je predviđen da se finalizuje,ali zbog toga što zakonom za Rudnike i
Minerale je predviđeno da se predhodno sastavi rudarska strategija koja strategija još uvjek
nije odobrena u Skupštini, prema tome projekat za godinu 2011 nije produžen. Od
Ministarstva za Financije smo tražili da se ova sredstva ponovo namenjuju nama i koristimo
za kapitalne projekte Avansiranje Informativno Tehnološkog Sistema, vrednost ponovne
destinacije bila je 48,700.00 €.
U projektu za Unapređenje Sistema Tehnološkog Informisanja odobreni su redovnim
buđetom 30,700 €, novo-imenovani 48,700 = 79,400.00 €, dok slobodna sredstva od plana za
Upravljanje Mineralnim Resursima otišlo u suficit 51,300.00 €.
40
76.9
87.5
92.2
73.7
79.1
98.8
96.0
49.4
84.8
Projektet kapitale per vitin 2011
90,000.00 €
80,000.00 €
70,000.00 €
60,000.00 €
50,000.00 €
40,000.00 €
30,000.00 €
20,000.00 €
10,000.00 €
- €
Te Planifikuara
Te Shpenzuara
Fo
to
ko
pj
e
jita
le
di
g
er
e
Ca
pl
an
Ka
m
co
lo
r
So
ftu
er
A3
A0
ot
er
Pl
Pr
in
te
ra
Nd
er
t im
ii
pl
an
sh
et
av
Av
e
an
cim
ii
Fu
TI
rn
-s
izi
ë
m
m
e
ve
tu
ra
Diferenca
Figura 20: Odobreni i potrošeni buđet za kapitale u godini 2011
Dole su navedene obaveze NKRM-le za godinu 2011 koje se prenose u buđetu godine 2012,
znaći obaveze su na bazi primljenih fatura u Financijskom Odelenju.
Tabela 25: Ne plaćene obaveze za godinu 2011
Kodi
Nr. Rendor ekonomik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
13210
13220
13310
13410
13509
13610
13780
13953
14010
14010
14010
14040
14230
14310
Furnitori
Përshkrimi
KEK-DPR
KUR Prishtina
VGN Computers
Cambridge School
SBComputers
Kelmendi&Partners
HIB Petrol
Luani Sh.p.k.
AGS Service
Atdheu AL
Besi Auto Servis
SBComputers
Rilindja
FRESKIA NTH
Obligimet e Rrymes
Uji per Pije
Interneti per zyren ne Leposaviç
Kurs i gjuhës angleze
Pajisje te IT-së
Uje i pijes me bidona
Karburant per vetura
Sigurimi fizik i nderteses
Servisimi i veturave
Pastrimi veturave
Servisimi i veturave
Mirembajtja e pajisjeve te IT-së
Gazetat ditore nentor/2011
Dreke zyrtare
Total
3,080.10 €
69.32 €
540.00 €
987.00 €
665.00 €
60.00 €
4,892.40 €
1,113.60 €
6,413.94 €
107.50 €
1,150.97 €
25.00 €
73.20 €
326.00 €
19,504.03 €
41
Realizacija Prihoda za godinu 2011
U dole navedenoj tabeli prikazli smo inkasiranje prihoda tokom godine 2011
Tabela 26: Inkasiranje prihoda tokom godine 2011
Kodi
ekonomi
k
Pershkrimi
b
a
Taksa Administrativ 50019
Gjoba Administrati 50107
Renta Minerare
50203
Nga Kompania e sigurimeve
Totali
Total
faturuar 2011
c
575,009.20
1,371,299.80
5,699,132.29
Inkasim për
vitin 2011
d
314,229.20
113,013.73
4,683,513.89
7,645,441.29
5,110,756.82
Borxh
2011
e=c-d
260,780
1,258,286
1,015,618
2,534,684
Inkasim për
Inkasim për
vitin 2007/2008
vitin 2009
f
g
20,719.98
35,459.78
2,500.00
20,400.00
110,098.69
278,690.73
133,318.67
334,550.51
Inkasim për
vitin 2010
h
37,080.00
30,440.84
2,194,384.32
Inkasim për
vitin 2011
i
314,229.20
113,013.73
4,683,515.55
232.00
5,110,990.48
2,261,905.16
Total inkasim për vitin 2011
Total
2011
l=f+g+h+i
407,488.96
166,354.57
7,266,689.29
232.00
7,840,764.82
7,840,764.82
U gore navedenoj tabeli za godinu 2007 inkasirani su 84,011.21, ili u Administrativnim
Taksama 8,500.00 €, Administrativna Kazna 2,500.00 € i Mineralna Renta 73,011.21 €.
Za godinu 2008 inkasirana su 49,307.46 € ili u Administrativnim Taksama 12,219.98 € i
Mineralna Renta 37,087.48 €.
U gore navedenoj tabeli spojili smo ove dve kolone za godinu 2007/2008.
U sledećoj tabeli prikazano je fakturisanje i inkasiranje prihoda tokom godine 2011.
Tabela 27: Fakturisanje i Inkasiranje prihoda tokom godine 2011
Nr. Rend. Përshkrimi
Faturimi 2011
1 Taksa Administrative
575,009.20
2 Gjoba Administrative
3 Renta Minerare
4 Nga Kompania e sigurimeve
Totali
1,371,299.80
5,699,132.29
7,645,441.29
Inkasimi 2011
Ndryshimi
407,488.96
166,354.57
7,266,689.29 232.00 7,840,764.82
167,520.24
1,204,945.23
1,567,557.00
232.00
195,323.53
Faturimi dhe inkasimi per vitin 2011
8,000,000.00
7,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
Faturimi 2011
3,000,000.00
Inkasimi 2011
2,000,000.00
1,000,000.00
Taksa
Gjoba
AdministrativeAdministrative
Renta
Minerare
Nga
Kompania e
sigurimeve
42
Figura 21: Fakturisanje i inkasiranje prihoda tokom godine 2011
Što se tiće raznjasnjenja kao sto se vidi u grafici izmedu fakturisanja i inkasiranja za godinu
2011, mozete naci u gore navedenoj tabeli.
Dok kao sto se vidi u prvoj tabeli tu se radi i inkasiranje godina 2007-2011.
U sledecoj tabeli prestavljene su nedovrsene obaveze rudarskih kompanija prema NKRM-le
tokom godine 2011.(potrazivanja – primenjuje za organizacije koja sakuplaju prihode).
Detalni spisak sa beleskama za svaku kompaniju je prilozen u prilogu 4.
Tabela 28: Nedovršene obaveze kompanija tokom godine 2011
Kodi ekonomik
Pershkrimi
50019
Taksa Administrative
50023
Renta Minerale
50107
Gjoba Administrative
Totali i arketueshme
Borxhi 2011
267,209.00
796,310.04
1,258,286.67
2,321,805.71
€
€
€
€
43
8.
13B
OSTALE AKTIVNOSTI
8.1.
GIS-i (Gjeo-databaza podataka)
Od Odelenja GIS-a tokom godine 2011 procedovano je 434 zahteva za licence istraživanja,
korišćenja i specialnih dozvola (mašinerije), kao i ilegalne aktivnosti. Takođe tokom godine
2011 izdate su 153 tematske karte.
2B
Primljeni zahtevi tokom godine 2011 se nalaze i u Bazi podataka GIS, gde se vršio
vezanje svih tehnickih dokumenata za broj zahteva (ID), dokumenti ovi kao; formular
zahteva, sertifikat registrovanja, predhodna licenca za istraživanje, kopije planova, liste
posedovanja, koordinacije, program rudarstva, geološki elaborat, procenat uticaja u sredini
itd.
Svi dokumenti koje su kompanije donele u NKRM-le, za licencovanje se nalaze u bazi
podataka (Geodatabase) takođe podaci se nalaze i u GIS (Geographical Information System)
da bi videli taćno gde su podneli zahteve kompanije, stvoreni su poligoni od uvođenih
koordinacija u Bazi Podataka gde je izvršeno uporođenje u topografske karte za raznim
stepenima, katastarske zone, putevi, železnice, naselja, tako da zahtevi kompnija nisu u
suprotnosti sa Zakonom za Rudnike i Minerale, član13 ograničeni aktivnosti.
Tokom godine 2011 primljeni su ukupno 194 zahteva za licence istraživanja i
korišćenja, od tih za licence istraživanja bile su 129 i licence korišćenja 65. Odelenje GIS-a
procedova je u saglasnosti sa zakonom na snazi sve ove zahteve. Takođe su procedovani 133
slućajeva ilegalnih operatora.
Kao rezultat efektivnog rada GIS Odelenja i drugih Odelenja NKRM-le, tokom godine 2011
izdate su 138 licence od tih 52 licence za istraživanje i 41 licenca za korišćenje, kao i 45
dozvole za posebne aktivnosti.
Dozvole za Posebne Aktivnosti – Kamenolom, asfaltnu bazu, betonsku bazu.
Tokom godine 2011 NKRM-le, procedovao zahteve za Dozvolu za Posebne Aktivnosti.
Primljene su 71 zahteva, od tih zahteva za Dozvolu za:
Asfaltnu bazu = 2
Betonsku Bazu = 21
Seperacije = 46.
Tokom godine 2011 pripremljeni su svi potrebni materiali za sakuplanje predodbora i za
redovne sastanke Odbora, kao rezultat efektivnog rada suoćen od strane Odelenja GIS i
drugih Odelenja NKRM-la. Odbor NKRM-le stigao je da razmotri 434 zahteva kompanija
koja su razmatrana, i to su:
44
Tabela 29: Razmatrani zahtevi od strane NKRM-le tokom godine 2011
Licenca te hulumtimit
181
Licenca te shfrytëzimit
142
Leje për aktivitete të veçanta
111
26%
41%
Hulumtim
Shfrytëzim
Makinerit
33%
Figura 22: Razmatrani zahtevi od strane NKRM tokom godine 2011
Odelenje GIS-a tokom godine 2011 uspela da sastavi 153 zahteva za tematske mape prema
navedenim zahtevima od strane privatnih kompanija, lokalne i međunarodne, kao i od drugih
institucija. Stvorenje raznih izveštaja i mapa zahtevane od strane lokalnih institucija kao
Ministarstva, Opštine.
45
8.2.
23B
GEODEZIA
Aktivnosti Odelenja Geodezije prestavljeni su kao dole:
- Primljenje i razmatrane aplikacija za Licence:
- Istraživanja
- Korišćenja
- i dozvole za posebne aktivnosti
- Geodeziska merenja na terenu:
-Merenja kod ilegalnih korišćenja,
- Merenja kod Licencovanih kompanija.
- Verifikacija koordinata pre svakok miniranja,
- Primanje i razmatranje aplikacije za Licence:
Svaka aplikacija koja se predaje u NKRM odelenju geodezije ćuva se u data bazi koja je unutar
databaze NKRM-le. Sve aplikacije koje se primaju detalno se studiraju gde se ukjlućuju studije o:
koordinatama sa mapom lokacije, posedovnog lista, kopije plana, sporazumima kao i situaciju terena
sa geodeziskom mrežom merenja.
Zavisno od karaktera zahteva za licencu navedeni dokumenti su taćka studije, što znaći da za licence
istraživanja ili specialne dozvole studija je kraća od licence korišćenja.
Realizovani radovi kao i prepreke tokom godine 2011
U
Nakon detalnog analiziranja aplikacionih dokumenta studija se vrši na terenu gde se verifikuje lokacija
aplikacione oblasti kao i taćnost prezentovanih podataka. U slućaju kada poćetna studija rezultova
stim što predhodno za licencovanja nisu kompletirana dokumetacija koja je predviđena Zakonom, tada
se obaveštava odgovorno lice kompanije sa opmenom za svaku taćku. Izveštaj se sprema nakon što su
popunjene opomene i studija nastavlja nakon donošenja zahtevane dokumentacije. U izveštaju se
preporućuje da kompanija ispuni ili ne ispuni uslove za licenciranje. Preporuka je prezentovana uvek u
standardnim formama tako da je jasniji.
Ovaj oblik studije prezentovana gore aplikuje se ciljem za potpuno sprovođenje legislative na snazi i
ima za cilj da eventualne nepravilnosti eliminiše što je pre moguće.
- Geodeziska merenja na terenu:
- Merenja kod ilegalnih korišćenja,
Inspektori NKRM-le nakon što su evidentirali u terenu neku ilegalnu operaciju pripremaju izveštaj
preporućujući Odelenju Geodezije da radi merenje korišćenih minerala na ilegalan naćin. Odelenje
Geodezije u okvir roka predviđen zakonom izlazi u teren i obavlja merenje ilegalno korišćenog
poćetnog materiala. Korišćene kolićini obraćuna sa softverima posle priprema izveštaj obraćunatih
merenja koje se predaju u kancelariji arhive NKRM-le da bi nakon toga usledio u odgovarajuća
odelenja.
Broj kompanija kod kojih su obaviljene merenja za godinu 2011 koje su operisale ilegalno je 117
U
Ukupna kolićina korišćenog materiala od strane ovih kompania je 358,993.00 m³
U
Ovi podaci o ilegalnim operatorima koristile su se kao baza za krivićni postupak i administrativne
kazne.
46
- Merenja kod Kompanija koja su Licencovana
Ako Inspektor NKRM-le primeti neku nepravilnost ili sumnja na taćnost izveštavanja korišćenih
merenja, Odelenje Geodezije izlazi na teren da bi verifikova da se resursi koriscavaju na osnovu
projekta za koriscenje. Odelenje Geodezije priprema izveštaj o stanju na terenu gde se ukljucuju mere
koriscenih resursa i jedan situacion o stanju rudnika. Nakon konstatovanja stanja na terenu Odelenje
Geodezije priprema pismeni izveštaj za iniciranu situaciju.
Broj kompanija kod kojih su se vrsila merenja za godinu 2011 koje imaju licencu ali je trebalo da se
verifikoju je 11
U
Ukupna kolićina korišćenog materiala od strane ovih kompania je 891,477.00 m³
U
Merenja su se obavile sa avansiranim instrumentima i adekuatne metode, merenja su se obavile
softuerima kojima raspolaže NKRM-le..
Verifikacija koordinata pre svakog miniranja
U
Nakon aplikacije kompanija za miniranje inspektor rudnika izlazi na teren da bi verifikova oblast
miniranja, izmerene koordinate na terenu inspektor donosi u Odelenje Geodezije da bi verifikova da li
je oblast miniranja u okfir oblasti licence za koriscenje. Odelenje Geodezije priprema skicu pozicije
oblasti miniranja u okvir licence za istraživanje.
47
8.3.
24B
PRAVNO ODELENJE
Tokom godine 2011 Pravno Odelenje NKRM-le ćinio maksimalno angažovanje za ispunjenje
svih postavljenih poslova i zadataka, prema Zakonu za Rudnike i Minerale br. 03/L-163 kao i
svi drugi Zakoni, kao i Pravilnici na snazi koje su vezane sa poslovima i zadacima koji
pripadaju ovom odelenju.
Tokom ove godine primljene su ove aplikacije:
Aplikacije za Licence istraživanja 129
Aplikacije za Licence korišćenja
65
Aplikacije za Separacione Dozvole 46
Aplikacije za Dozvolu Betonske Baze
21
Aplikacije za Dozvolu za Asfaltnu Bazu
2
Pripremanje licenci za istraživanje, tokom godine 2011 su 72 licence,
Pripremanje licenci za Korišćenje, tokom godine 2011 su 53
Pripremanje dozvola za posebne aktivnosti Separacije Asfaltna Baza, Betonska Baza gde su
ukupno pripremljena 41 dozvola.
Pripremanje licence za Rudnik sa Flotacijom ,,Trepça” Stantrg za Hidropunjenje.
Takođe su spremljene 50 dozvole za poćetak radova istraživanja za građevinski material i
metalne minerale.
Pravno Odelenje NKRM-le za godinu 2011 avansirao ulogu NKRM-le u realizovanju
zadataka uopšte, a posebno u krivićnim prijavama.
Pravno Odelenje je ućinio maksimalno angažovanje da napreduje rad sa tužiocem, i srećom
na kraju se postiglo da se objašnjvaju problemi kojima se suoći NKRM-le sa ilegalnim
operatorima, prema tome sada se stvorio jedan mnogo realniji pregled nego što je bio do
sada.
Broj krivićnih prijava prestavljene kao dole:
Region Prištine
Region Peći
Region Prizrena
Region Gilane
Region Mitrovice
Opština Đakovice
Ukupno
10
21
15
21
3
21
91
3 Predmeti rešeni od strane Suda
U
Sve oduzete presude od ovlašćenog Suda nisu dali zasluženu kaznu u odnosu na krivićno
delo, zbog toga što krivićna dela su uoćljivo sa vecim oštećenjima i rizicima u odnosu sa
krivicom ovih podataka.
NKRM ne moze da podnese žalbu za krivićna dela za koje je podnosio i za koje sudovi su
dali presudu. Kod Krivićnog Postupka dozvoljava javnom tužiocu i oštećenome da podnese
žalbu samo u nekim predviđenim slućajevima odnosno sa KKPK.
48
U ovom slućaju NKRM-le ne može da podnese žalbu što se tiće odluke o kazni. Od ovih
presuda koje nisu u pravoj proporciji sa prouzrokovanim krivićnim delom koje ne ispunjava
primarnu funkciju kazne – svrha kažnjavanja. Ako poćnemo od ekonomske analize zakona
pašće ovako “izvršioci ovih krivićnih dela reše da izvrše ovo krivićno delo gde od izvršenja
krivićnog dela ekonomski dobitak bi bilo veći od izgovorene kazne za to krivićno delo”. Od
ovih presuda slobodno možemo da kažemo da se nije postiglo cilj kazne, zbog toga što od
izveštavanja inspektora na terenu konstatovano da ovi kažnjenici od strane suda opet
nastavljaju da operišu.
U Komunalno Tužilaštvo kao i Okružnog suda poslate su obaveštenja za teška oštećenja.
Da bi završio u što efikasniji naćin svoju funkcionalnost Odbor NKRM-le preuzeo neke
odluke sa kojima je trebalo obavestiti kompanije.
U NKRM-le tokom godine 2011, od strane Pravnog Odelenja pripremljeni su 7
administratvnih uputstva, jedan Kružnik kao i drugi podzakonski aktovi prilagođavajući ih sa
Zakonom za Rudnike i Minerale Kosova, koje su se prestavile dole:
1. Dana 25.03.2011, objavljena je u Službeni List Republike Kosova Administrativno
Uputstvo br. 001/2011, Za Određivanje Kriterijuma za Odgovorna Lica u
Kompanijama koje su Licencovane u NKRM-le.
2. Dana 01.09.2011, Objavljena je u Službeni List Republike Kosova Administrativno
Uputstvo br. 002/2011, Za Upravljanje Imovine NKRM-le.
2.1.
Administrativno Uputstvo br. 003/2011, Za proceduru Donošenja Garancije za
Ispunjavanje Obaveza i Osiguranje Rizika za Treću Stranku2.2.
Administrativno Uputstvo br. 004/2011, Za Pravila i Tarifu Usluge za treću
stranku izvršene od strane Arhive NKRM-le koji je u proceduri prevedenja u
službene jezike.
2.3.
Administrativno Uputstvo br. 005/ 2011, Za Kupovinu, ćuvanje i podelenje robe i
usluge izvršene u NKRM-le2.4.
Administrativno Uputstvo br. 006/2011, za Minimalne Troškove Istraživanja –
koji je u proceduri prevedenja u službene jezike.
2.5.
Administrativno Uputsvo br. 007/2011, za Administrativne Kazne i Mandatske
Kazne.
3. Dana 23.05.2011, Odbor NKRM-le odobrio “Kruznik vezano sa izradom predmeta za
ilegalne operacije ” sa br. protokola 3094.
Takođe Pravno Odelenje obavljao pripremanje žalbi – predmeta kompanije koje se razmatraju
od strane Komisije za Razmatranje koje nakon razmatranja i uzimanja odluke od Odbora,
Pravno Odelenje priprema odluke koje su ukupno 79 odluke.
Godinu 2011 Pravno Odelenje posebnu pažnju je posvetio pranoj podrški kod Inspektorata
kod ilegalnih operacija. Prema tome u ovoj godini su se spremile i predale kod ilegalnih
operatora 246 odluka za kaznu.
Zbog ne izveštavanja prema licencnim uslovima, licencovanim kompanijama poslato je više
od 200 odluke za ne usaglašavanje sa kriterima licenci za korišćenje.
Žalbe kompanija koje se razmatraju u prvom stepenu pripremljene su odluke, nakon
razmatranje slućajeva od strane komisije za žalbe NKRM-le dok u drugom stepenu za
49
razmtranje slućajeva poslate su odluke, dok za ne razmatranje slućajeva poslate su
obaveštenja kompanijama pominjujuci razloge za nemogućnost razmatranja slućajeva.
Takođe tokom godine 2011 obavljeno je spremanje i procedacije raznih odluka uzete od
Odbora ili Direktora NKRM-le
Pravno Odelenje je filanizovao i poslao kod raznih kompanija opomene, ćiji je broj100.
Poseban doprinos je dao Pravno Odelenje u sastavlanju izveštaja za Odbor za sve aplikacije
za istraživanje, korišćenje i dozvola za posebne aktivnosti, kao i ućestfovanje u
predodbornom sastanku.
U saradnji sa drugim odelenjima ućinjena je identifikacija licencovanih lica koji nisu plaćali
rudarsku rentu i koji nisu izveštavali kao što se predviđa u licenci. Ućinjeno je njihovo
procedovanje prema ćlanu 9 i u vezi sa ćlanom 53.1 Zakona o Rodnicima i Mineralima
Kosva.
Pripremljene su Odluke sa Nalogom za ukidanje licenci koje kompanije nisu se pridržavali
uslovima licencovanja Istraživanje i Korišćenje.
Adaptacija svih formulara i drugih administrativnih aktova NKRM sa dispozitama novog
zakona ukljućujući i formulare za aplikaciju za ujedinjenje licenci za korisćenje kao i
formulara za aplikaciju prenošenja kontrole.
Pripremanje i slanje Odluka za neusaglašavanje svim licencovanim kompanijama sa
licencama korišćenja koje nisu izveštavale na osnovu uslova licence za godinu 2010.
Od dana 02.11. 2011 Vlada Republike Kosova donela je odluku sa brojem 02/46 kojim se
zabranjuju sve operacije peska i šljunka u celoj terotoriji Kosovai nakon održanog sastanka
Odbora gde je doneta odluka da se ukinu sve licence kompanijama, Pravno Odelenje
pripremio i pobrinajavo da se ova odluka predaje svakoj licencovanoj kompaniji za pesak i
šljunak.
Prema evidenciji od 29 licencovanih kompanija sa licencama korišcenja za pesak i šljunak 20
su primili odluke za ukidanje licenci, dok 9 od njih nisu potpisali odluku kojom se ukida
licenca.
50
8.4.
25B
ADMINISTRACIJA
Administrativno Odelenje u sebi sadrži Diviziju Transporta i Logistie, Sektor Osoblja kao i
Sektor za Jezike. Kao u predhodnim godinama, i tokom godine 2011, Odelenje
Administracije angažovan je da daje druge administrativne podrške kao i NKRM-le uopšrte,
tako da profesionalni poslovi obavljaju u okviru plana rada.
Divizija Transporta i Logistike tokom godine 2011 nadgledala flotu od 28 vozila, vrši
njihovo redovno servisiranje i održavanje, tako da su funkcionalna za operacionalne
aktivnosti NKRM-le. Od ovih, 3 vozila su se potpuno amortizovala i pošto njihovo
odrzavanje i servisiranja bi bila mnogo visoka, NKRM-le je uklonio iz upotrebe. NKRM-le
konsultova MTI-ju u vezi sa procedurama za otuđenje ovih 3 nekoriscenih vozila i u procesu
njihovih otudenja, i nadamo se da ovo proceduralo pitanje bice reseno tokom godine 2012.
Imajuci u vidu da aktivnosti NKRM-le ukljućuju radove na terenu u teritoriji Kosova, Vozila
NKRM-le prošli su jedan veliki broj kilometara kao i troskovi karburanta su bili dosa visoki
(N.P. jedno vozilo terena Toyota 01-753-AU, samo tokom godine 2011 prošao 28,588 km,
dok ukupno 402,461 km prošlih od strane ovog vozila). Tokom godine 2011 vozila NKRMle-së prošli ukupno 407,315 km, kao i trošili 40,405.28 litra karburant.
Takođe, imajući u vidu injenicu da vozila koje NKRM-le koristi na terenu su veoma stari
(vise od 8 godina), koeficient koriscenja je dosta visok, gde kao posledica ovog, tokom
godine 2011 za servisiranje i održavanje ovih vozila su potrošene 37,685.65€. U poređenju sa
godinom 2010 gde troškovi za servisiranje i održavanje vozila bile su 46,288.78€, izrazena u
procenat za godinu 2011, troskovi su 19% manji, dakle, raçunatu u procentima za godinu
2011, potrosci su za 19% manji, tako, tokom godine 2011 smanjeni su troškovi za
servisiranje i odrzavanje auto vozila.
Vredi da se pominje ćinjenica da Kancelarije NKRM-le u Prištini su daleko od centralne
vladine institucije, gde i to utice u povecanju troškova vozila i izgubljenju vremena
efektivnog rada, zbog toka što osoblje NKRM-le treba da koristi vozila, da bi završili dnevne
zadatke NKRM-le koje se povezuju sa drugim institucijama.
U Sektoru Osoblja od odobrenog broja radnika NKRM-le od 79 radnika, tokom godine 2011
popunjen je broj od 72 radnika, od kojih je rekrutovano 1 nova pozicija. Obavile su se dva
transfera, kao i obavljen je jedan prekid dogovorenog obustava rada. Jednom članu Odbora je
istekao mandnat, dok od strane Skupštine Kosova imenovan novi ćlan Odbora.
Vredi napomenuti da NKRM-le ima jedno dosta kvalifikovano osoblje, kao što se može
videti na donjem grafikonu.
51
Figura 23: Grafikon osoblja NKRM tokom godine 2011 sa kvalifikacijama
Sektor za Jezike tokom godine 2011 prevodio razne dokumente, prevodio u zvanićnim
sastancima kao i obavljao druge administrativne poslove. Činjeni su prevodi u raznim
zvanićnim sastancima između zvanićnika NKRM-le i stranih investitora, kompanija i raznih
institucija
Tokom godine 2011 od strane osoblja Administrativnog Odelenja takođe je nadzorena
kompanija koja nudi NKRM-le fizićo osiguranje objekta kao i kompanija koja nudi ćišćenje i
održavanje kancelarije NKRM-le.
Od strane Sertifikovanog Zvanićnika (Presedavajući Administrativnog Odelenja) tokom
godine 2011 izvršena je sertifikacija odobravanje plaćanja NKRM-le, skaniranje
sertificiranih i odobrenih uplatnica, kao i njihovo poslanje u arhivu.
Tabela 30: Broj odobrenih predmeta od strane Sertifikovanog Zvanićnika tokom god.2011
52
8.5.
26B
INFORMATIVNA TEKNOLOGIJA
Odelenje Informativne Teknologije realizova predviđene projekte za godinu 2011. Projekat
koji vredi da se pomeni je onaj za Avansiranje Sistema Informativne Teknogolgije kao i
asistiranje u Geohemijskom projektu. Za sada NKRM-le ima naj avansirani i naj kompletirani
sistem u smislu fukcionalnosti u celoj Vladi Kosova.
Kroz ovaj projekt IT u NKRM-le, osim što je prošao u novoj platformi Microsoft-a u
Windows 2008, za Mail u Exchange 2010 i Firewall u TMG 2010,
Vredi da se pomeni da ovim usavršavanjem automatizovan je proces izvršenja usluga u
NKRM-le, ako i omogućen je pristup investitora u izvršenju usluga i uzimanju informacija
preko interneta, dakle, svi zainteresovani mogu da pristupe uslugama i uzimanju potrebnih
informacija preko ueb strane i za status slobodnih zona koje se nalaže u terenu.
53
8.6.
27B
JEDINICA ZA UNUTRAŠNJE REVIZIJE
Jedinica za Unutrašnju Reviziju u Nezavisnoj Komisiji za Rudnike i Minerale osnovan je sa
20.06.2009. JUR, funksioniše na osnovu Zakona Br. 03/L-128 za Unutrašnju Reviziju. U
svom sastavu jedinica ima jedan revizor, istovremeno revizor obavlja i funkciju Voditelja
Jedinice Unutrašnje Revizije.
Sledeći izveštaj prestavi u ukupan naćin preuzete aktivnosti od strane Jedinice Unutrašnje
Revizije u Nezavisnoj Komisiji za Rudmnike i Minerale, utoku perioda Januar-Decembar
2011.
Tokom ovog perioda preuzete i završene su ove aktivnosti:
Revizije:
y
y
y
y
y
y
Finalizovan je, Izveštaj Revizije: “Sistem Prihoda”, za period Januar-Septembar 2010,
U Odelenju za Financije, odnosno diviziju Prihoda.
Finalizovan je, Izveštaj Revizije: “Troškovi Robe i Usluge & Usluge i Upravljanje
Nefinancijske Imovine” za period Januar 2010 Mart 2011 U Financijskom Odelenju.
Finalizovan je, Izveštaj Revizije: “Odelenja Geologije” za period Januar 2010 do Maja
2011. U Odelenju Geologije.
Finalizovan je, Izveštaj Revizije: “Odelenja za Javnu Nabavku” za period, Januar August 2011. U Odelenju za Javne Nabavke.
Finalizovan je, Izveštaj Revizije: “ Odelenju Geodezije ” za period Januar –
Oktombar 2011. U Odelenju Geodezije
Finalizovan je, Izveštaj Revizije“ Sektor za Jezike”, za period Januar – Novembar
2011. U Sektoru za Jezike.
Izveštaji:
y
y
y
Pripremljeni i predati su Tromesečni izveštaji, TM1 i TM2, TM3, TM4 i onaj Godišnji
Januar-Decembar 2011, za Centralnu Harmonizacijsku Jedinicu za Unutrašnju
Reviziju (CHJUR) od strane Jedinice Unutrašnje Revzije u NKRM-le.
Pripremljen od JUR i predat u CHJUR Strateški Plan 2012 – 2014, odnosno Godišnji
Plan 2012 za aktivnosti JUR-je
Sa 28.09.2011 osnivan je Komitet Revizije u skladu sa ćlanom 59, stav 1 Zakona Br.
03/L-163 Za Rudnike i Minerale, i na osnovu Zakona BR. 03/L-128 Za Unutrašnju
Reviziju, kao i u saglasnosti sa Administrativnim Uputstvom Br. 11/2010 Za
Osnivanje i Funkcionisanje Komiteta Revizije i Javnog Subjektu donet od MF.
54
8.7.
28B
JAVNA NABAVKA
Izveštaj je pripremljen prema standardnom obliku odobreno od RKJN.
Izveštaj javne nabavke uključi sve ugovore koje su se potpisale tokom fiskalne godine 2011 i
od vrste procedure ugovori su kao dole:
• Otvoreni postupak potpisani su 17 ugovora
• Negocirana Procedura potpisana su 4 ugovora ( ovde se radi sa produženjem ugovora
za Objekat sa Kirijom)
• Procedura o navođenju cena potpisani su 18 ugovora kuotimit të çmimeve janë
nënshkruar 18 kontrata
• Procedure na minimalnu vrednost navedeni su 31 ugovora
Stoga rezultuje da su se razvijale ukupno 70 aktivnosti jave nabavke koja su rezultovala sa
potpisivajem ugovora u fiskalnoj godini 2011.
Na broju 70 ugovora nisu ukljucćne aktivnosti javne nabavke koja su novo tenderisana
nekoliko puta.
Od kapitalnih projekta realizovane tokom godine 2011 su:
• Sastavlanje Dva Planšieta Geološke Karte
• Snabdevanje sa 3 Automobila
• Unapređenje Sistema IT.
• Snabdevanje sa IT opremom
• Softuerne Licence
Ako uradimo upoređenje aktivnosti planiranja javne nabavke za godinu 2011 i onih
realizovanih pronalazimo da su realizovani sve planirane aktivnosti javne nabavke osim
kapitalnog projekta” Plana Upravljanja Resursa” koja je ridestinovana za razne razloge u
projekltu “Unapređenje Sistema IT”.
55
9.
14B
PROBLEMI U RUDARSKOM SEKTORU
Aktivnost i rad NKRM-le tokom godine 2011 pratili nekoliko teškoća koje su uticale na
smanjenju efikasnosti rada ove institucije dovoljno znaćajne za Kosovsku ekonomiju.
Navedeni problemi tokom prošle godine za NKRM-le bile su:
Ilegalna korišćenja i nepostovlanje ambientalnih standarda
Jedan od glavnih tegoba koji se nasledio od predhodnih godina, za NKRM-le i tokom godine
2011 bile su ilegalne operacije građevinskih minerala.
Ne poštovanje ambientalnih standarda od strane licencovanoh kompanija.
Ilegalne Operacije – Možemo da ustanovimo da jedan od največih problema koji utežavaju
aktivnost i rad rudarstva na Kosovu su ilegalne operacije.
Vredi napomenuti, da ima pozitivna unapređenja i u ovoj kategoriji ilegalnih operatora, zbog
toga što od osnivanja ove agencije (regulatora) sve do godine 2011, uvek su se uradile analize
i konstatacije da su glavni problem ilegalni operatori, dok konkretnih akcija nikada nije bilo
do sada.
Tokom godine 2011 su se vršile mnogo akcije, koja su rezultovana sa konfiskacijom teške
mehanizacije.
Inspektorat NKRM-le stalno je izdao i izdaje naredbe za obustavlenje ovih ilegalnih
operacija, i procedovane su u sudovima i tužilaštva. Inspektorat sa svojim angažovanjem i
radom usaglasavajući delatnost i sa drugim relevantnim institucijama konfiskovao je
tehnološku opremu i poćetni material minerala ilegalnih operatora
Inspektorat je odlućen da sa podržavanjem ovih institucija produži sa sprovođenjem zakona
za konfiskaciju prema Zakonu za Rudnike i Minerale.
Problemi sa kojima su se suoćavali tokom procesa konfiskacije bio je problem transporta
konfiskovane mehanizacije. Visoka cena kompanija koje obavljaju ove usluge (za transport),
jer tu se radi sa težinom do 50 t mehanizacije kao i sa velikim gabaritima. Magacina, mnogo
udaljen n.p. od Prizrena do Smrekovnice – Vustrri.
Pretnja koje je ućinjena Inspektoratu, od strane ileganih operatora tokom konfiskacije bio je
element otežavanja u izvršenju zadataka inspektora , međutim inspektiri su pokazali odlućnost
u sprovođenju zakona,
Negativne efekte koje uzrokuju ilegalni operatori su mnogostruka, poćev od:
uništavanje sredine,
izbegavanje poreza,
Izbegavanje plaćanja rudarske rente,
Nelojalna konkurencija nad licencovanim kompanijama koje izvršavaju sve obaveze
prema drzavi Kosova,
pružanje slabog kvaliteta i ne kontrolisanog materiala za izgradnju puteva
kao posledica ponuđenog slabog materiala stvaraju se veliki troškovi, za brze
intervencije kod izgradnje puteva.
56
Nedostatak sekondarne legislative za rudarski sektor
Nedostatak sekondarne legislative za rudarski sektor je jos jedan problem koji deluje u ne
ivršenju radova prema međunarodnim standardima i pravilima.
Međuinstituciona Koordinacija
Kao što smo naveli i kod ilegalnih operacija, međuinstituciona koordinacija je kljuć za
stvorenje reda i implemntacije zakona u rudarskom sektoru. Prema tome jedna takva
koordinacija je neophodna i spremni smo da uskladimo delovanja tako da imao poželjne
efekte u sprovođenju zakona. Zahtevom inspektora, Policija Kosova, redovno se angažuje za
podržavanje ovog organa.
Problem koji nas brine je nepostignuče efekta krivićnih dela za ilegalne operatore.
Nedostatak stalnog objekta za kancelarije
NKRM je stalno komunicirao pismeno i verbalno sa svim relevantnim institucijama za
pronalaženje mogućnosti za preselenje u jedan državni objekat – Vlade, što bi nam omogućio
dugoroćni smeštaj. Uprkos činjenici našeg angažovanja nastavimo da budemo jedan od retkih
institucija kojoj nisu napravljeni izbori utom pogledu. Ovo pitanje utežava naš buđet kao i
mesto gde samo povećava i druge troškove. Sa novim ugovorom za izdavanje, tokom godine
2011 reflektovana je jedna buđetska ušteda. (jer ranije kirija je bila 6.5 €/m2 a sada je 3€/m2)
57
10.
15B
CILJEVI ZA BUDUČNOST
a. Povećanje međuinstitucione koordinacije
Povećanje međuinstitucione saradnje je neophodna da bi se postiglo implementacija drugih
međunarodnih zakona i standarda. Saradnja treba da se povećava uglavnom među NKRM-le,
tužilaštva-AM, policije-MUP-a, MSPP, Agencije za upravljanje sekuestrirane imovine ili
konfiskovane, opština itd.
b. Zabrana ilegalnog poslovanja i povećanje kvaliteta rada i sigurnosti kod
licencovanih kompanija
Jedan od glavnih ciljeva NKRM-le je, sprećavanje ilegalnih operatora za godinu 2012 u
rudarskom sektoru. Ijako smo rekli da tokom godine 2011 postigli bojli rezultati od
predhodnih, NKRM u saradnji sa drugim institucijama, i dalje će da radi u sprećavanju
ilegaklnih operatora na Kosovu.
c. Usklađivanje tehnićkih standarda sa onim evropskim
I jako se rudarski sektor na Kosvu prati sa jednom dobrom sigurnošću, NKRM je angažovana
da u saradnji sa relevantnim institucijama usvoji tehnićke standarde koje se primenjuju u
državama EU-je.
d. Povećanje naplata prihoda od zakupnina rudarske rente
Je uprkos kontekstu povećanja inkasiranja prihoda, NKRM nastaviće trend povećanja
prihoda. Prestanak ilegalnih operatora utiće direktno u povećanju prihoda. U toku smo rada sa
relevantnim ministarstvima da procedujemo u parlamentu sa popunjenu i promenjenu listu za
rudarske rente jer se tako predviđa i zakonom. Konaćni spisak treba da se usvoji od
Parlamenta.
e. Povećanje nivoa usluge za treću stranku
Cilj NKRM-le ja da u kontunuitetu povećava nivo usluge o trečim strankama, ažurirajući
uebstranu NKRM-le sa svim zahtevima i objašnjenjima potrebne za kliente. Da bi postigao
ovaj cilj NKRM-le stalno radi u tome da povećava profesionalni kapacitet osoblja. Tokom
godine 2011, pravile se nekoliko prezentacija i profesionalne konferencije, da bi prestavio
podatke koje poseduje mesto u ovu oblast.
f. Pružanje tehnićke pomoći i profesionalne
Zahtevom Vlade, NKRM pruža tehnićku pomoć u svim pitanjima koja su vezana sa
mineralima i rudnicima na Kosovu. NKRM organizuje prezentacije vezano sa mineralnim
potencialom Kosova za interesovane investitore.
g. Restruktuiranje NKRM
Tokom godine 2012 NKRM ce ućiniti restruktuiranje prilagođavajući se zakonskim
zahtevima kao i srvorenju novih okolnosti.
Srećno!
58
Dodatak 1. Lista ukupnih validnih licence 2011
Nr:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Nr. i Licencës
1013
912
916
891
892
893
898
900
884
905
906
919
899
924
988
1135
894
909
931
984
911
971
920
1056
932
925
926
989
921
922
927
933
941
943
958
937
957
952
951
970
960
962
959
961
986
987
Emri i Vendit
Çikatovë - 3
Mirenë
Zllatar
Kijevë
Gjurgjedell
Gjurgjedell
Golesh
Gërlicë
Gllogoc
Gllama
Lugu i Shtogut
Kastrat
Astrozub
Mal
Dragash - Sharr
Zhur
Gremnik
Veternik
Seqishtë
Seqishtë
Llazareve
Gllarevë
Lipovec
Brekqieve
Gllareva
Karaçevë
Guri i Zi
Sallagrazhd
Shkenëz
Nashec
Dragiq
Glloboçice
Petkoviç
Qerret
Zhubë
Golesh
Llapqevë
Mali Grab
Brija
Golesh
Topillë
Godanc
Banjë
Strellc i epërm
Zhur
Gllogovc
NRB
70268073
70529971
70072167
70519550
80102356
80035896
70288609
70591499
70268073
70038754
70601966
70035478
80273878
70036728
70507188
70507188
80113790
70597284
80143745
80143745
70429684
70492652
80431414
70500256
70638215
70649888
70488418
70640333
70613964
70641763
80043295
80647123
70544563
70544563
70498324
70288609
70649217
70130201
70555107
70350236
80106050
70667495
70591073
70666081
70075371
70106671
Përshkruesi i Vendit
M-1 - Mineralet Metalike
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-1 - Mineralet Metalike
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-1 - Mineralet Metalike
M-1 - Mineralet Metalike
M-2 - Matriali industrial
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-2 - Matriali industrial
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-2 - Matriali industrial
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-1 - Mineralet Metalike
M-1 - Mineralet Metalike
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-1 - Mineralet Metalike
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-1 - Mineralet Metalike
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
Lloji i LicencëBartës i Apl./Licencës
Data e Lëshimit
Hulumtim
Newco Ferronikeli Complex L.L.C.
16.03.2011
Hulumtim
"Sokoli Company" sh.p.k.
08.04.2010
Hulumtim
"V&N" sh.p.k.
20.04.2010
Hulumtim
"TSB" sh.p.k.
01.04.2010
Hulumtim
N.P.T. ,,Sopa-Commerce"
01.04.2010
Hulumtim
N.T.SH. " Gurina " SH.P.K
06.04.2010
Hulumtim
"Liguri" sh.p.k.
02.04.2010
Hulumtim
"Kolshi" sh.p.k.
02.04.2010
Hulumtim
Newco Ferronikeli Complex L.L.C.
22.03.2010
Hulumtim
Company "Bejta Commerce" Sh.a.
12.04.2010
Hulumtim
"Medina Com" Sh.p.k
12.04.2010
Hulumtim
"Benita Company"Sh.p.k.
01.11.2010
Hulumtim
"Gimi" Sh.p.k
02.04.2010
Hulumtim
"KAG - Asphalt Company" Sh.p.k.
11.05.2010
Hulumtim
Karova Energy Investment INC.SH.A
19.01.2012
Hulumtim
Karova Energy Investment INC.SH.A
23.07.2010
Hulumtim
Compania Boksitet e Kosovës
06.04.2010
Hulumtim
" Veternik Kos" Sh.p.k
13.04.2010
Hulumtim
N.P.Q. "Guri i Bekuar"
17.05.2010
Hulumtim
N.P.Q. "Guri i Bekuar"
18.01.2011
Hulumtim
"Apollonia" Sh.p.k
06.04.2010
Hulumtim
Strassenbau-Tiefbau-Enzhinjering "Kosova" sh.p 21.10.2010
Hulumtim
N.T.Sh. "Oaza-AB"
21.06.2010
Hulumtim
"Phoenix Trade" L.L.C.
31.05.2011
Hulumtim
"Qëndresa"sh.p.k.
20.05.2010
Hulumtim
Bentoniti - G Sh.p.k
11.05.2010
Hulumtim
"Chrom Kosova" SH.P.K.
06.07.2010
Hulumtim
"Gabrodiorit-Ing" sh.p.k
13.10.2011
Hulumtim
"Sokoli Company " Sh.P.K
19.10.2010
Hulumtim
"Euro - AAS" Sh.p.k
19.04.2010
Hulumtim
"Europa" Sh.p.k
03.06.2010
Hulumtim
"Burimi" Sh.P.K
22.05.2010
Hulumtim
"ARSI"sh.p.k. Njësia punuese ne Kosovë
16.06.2010
Hulumtim
"ARSI"sh.p.k. Njësia punuese ne Kosovë
16.06.2010
Hulumtim
"Karakushi" sh.p.k.
31.08.2010
Hulumtim
"Liguri" sh.p.k.
17.06.2010
Hulumtim
"Vllëzërit Gashi" sh.p.k.
20.07.2010
Hulumtim
N.P.T.SH."Getoari"Sh.p.k.
04.11.2010
Hulumtim
"Ademaj Comm" sh.p.k.
20.07.2010
Hulumtim
Miniera dhe Industria e Magnezitit "Golesh"
06.09.2010
Hulumtim
N.P.SH "Vëllezërit e Bashkuar" Sh.P.K
02.12.2010
Hulumtim
"FATOSI" sh.p.k.
31.08.2010
Hulumtim
"Mak Costruzion Srl" Dega në Kosovë
31.08.2010
Hulumtim
"JOOS- Krasniqi Gurthyes" sh.p.k.
31.08.2010
Hulumtim
N.P.N. "Renelual Tahiri" Sh.p.k.
14.03.2011
Hulumtim
"Migjeni" sh.p.k.
17.12.2010
Lista e licencave aktive 2011
Data e Skadimit
15.03.2013
07.04.2012
19.04.2012
31.03.2012
31.03.2012
05.04.2012
01.04.2012
01.04.2012
21.03.2012
11.04.2012
11.04.2012
31.10.2012
01.04.2012
10.05.2012
18.01.2015
23.06.2012
05.04.2012
12.04.2012
16.05.2012
19.03.2013
05.04.2012
20.10.2012
20.06.2012
30.05.2013
19.05.2012
10.05.2012
05.07.2012
12.10.2013
18.10.2012
18.04.2012
02.06.2012
19.05.2012
15.06.2012
15.06.2012
30.09.2012
16.06.2012
19.07.2012
03.11.2012
19.07.2012
12.05.2012
01.12.2012
30.08.2012
30.08.2012
30.08.2012
14.03.2013
16.12.2012
Nr:
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Nr. i Licencës
100
997
998
1102
1001
1003
981
999
1004
1017
1011
1030
1012
1038
1115
1028
1099
1127
1031
1032
1047
1087
1136
1052
1039
1084
1132
1091
1092
1085
1045
1116
1077
1077
1089
1088
1139
1065
1066
1141
1128
1119
1120
1121
1122
1123
Emri i Vendit
NRB
Zubin Potok
70666901
Kamenicë, Novobë70434550
Stanterg
70434550
Çikatovë
70268073
Shtrazë
70687704
Zhur
70075371
Landovicë
70323745
Bella Cerkë
70623315
Shalcë
80321716
Malete e Kopaunik70434550
Dobroshec
70362035
Zhilivodë
80099436
Zhur
70860173
Leposaviq, Mitrovi 70434550
Seqishtë
70708396
Sllovi
70037671
Kleçkë
70606327
Bellopoje
70713179
Gjytek
70702908
Çelije
70702835
Maqitevë
70713357
Dubovc
70434766
Zheger
70507188
Strellc i eperm
70686139
Studenqan
70412716
Qafë e prushit
70544563
Qafa e prushit
70686139
Zatriq
70702835
Cervenicë
70702835
Devë
70498324
Gajrak
70734877
Luboten
70488418
Brovinë,Ponoshec 70465874
Zhur
70450492
Zatriq
70722674
Oroberde
70747006
Strezovc
70750554
Heritic
70672502
Drazhnje
70672502
Banjskë
70750554
Gadime
70750554
Baicë
80014112
Gremnik
70708396
Gremnik
70708396
Hani i Elezit
70708396
Seqishtë
70708396
Përshkruesi i Vendit
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-1 - Mineralet Metalike
M-1 - Mineralet Metalike
M-1 - Mineralet Metalike
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-2 - Matriali industrial
M-2 - Matriali industrial
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-1 - Mineralet Metalike
M-2 - Matriali industrial
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-1 - Mineralet Metalike
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-1 - Mineralet Metalike
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-1 - Mineralet Metalike
M-2 - Matriali industrial
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-1 - Mineralet Metalike
M-1 - Mineralet Metalike
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-1 - Mineralet Metalike
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-1 - Mineralet Metalike
M-1 - Mineralet Metalike
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-1 - Mineralet Metalike
M-1 - Mineralet Metalike
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-2 - Matriali industrial
M-2 - Matriali industrial
M-2 - Matriali industrial
M-2 - Matriali industrial
Lloji i LicencëBartës i Apl./Licencës
Hulumtim
"Bela Stena" D.O.O
Hulumtim
Innomatik Exploration Kosovo L.L.C.
Hulumtim
Innomatik Exploration Kosovo L.L.C.
Hulumtim
Newco Ferronikeli Complex L.L.C.
Hulumtim
"DIABAS"sh.p.k.
Hulumtim
N.P.N. "Renelual Tahiri" Sh.p.k.
Hulumtim
I.M.N. "Tulltorja" Sh.p.k
Hulumtim
"Li-Kos"sh.p.k.
Hulumtim
"Merik" sh.p.k.
Hulumtim
Innomatik Exploration Kosovo L.L.C.
Hulumtim
N.N.T. " Durimi " Sh.p.k.
Hulumtim
"NIC Holding" sh.p.k.
Hulumtim
"Lemi" sh.p.k.
Hulumtim
Innomatik Exploration Kosovo L.L.C.
Hulumtim
"Ndërmarrja e re "Sharr Cem" sh.p.k.
Hulumtim
Companya " Eskavatori " Sh.p.k.
Hulumtim
"Lipi"sh.p.k.
Hulumtim
"BESNIKU - Q " sh.p.k.
Hulumtim
"L&L" SH.P.K
Hulumtim
"REX MARBLE"SH.P.K.
Hulumtim
"Miner-EX"sh.p.k.
Hulumtim
"Alfa Com" Sh.p.k
Hulumtim
Karova Energy Investment INC.SH.A
Hulumtim
"Tallku" sh.p.k
Hulumtim
"Dardani - AG" Sh.p.k
Hulumtim
"ARSI"sh.p.k. Njësia punuese ne Kosovë
Hulumtim
"Tallku" sh.p.k
Hulumtim
"REX MARBLE"SH.P.K.
Hulumtim
"REX MARBLE"SH.P.K.
Hulumtim
"Karakushi" sh.p.k.
Hulumtim
"Bag"sh.p.k.
Hulumtim
"Chrom Kosova" SH.P.K.
Hulumtim
"Lori"Sh.p.k
Hulumtim
"Fikos" sh.p.k.
Hulumtim
"H & P" sh.p.k.
Hulumtim
"Granit - Shala" sh.p.k
Hulumtim
"Alpha" sh.p.k.
Hulumtim
"Kosovo Metals Group" J.S.C
Hulumtim
"Kosovo Metals Group" J.S.C
Hulumtim
"Alpha" sh.p.k.
Hulumtim
"Alpha" sh.p.k.
Hulumtim
N.T.P.,,DoniFERT"
Hulumtim
"SharrCem" sh.p.k.
Hulumtim
"SharrCem" sh.p.k.
Hulumtim
"SharrCem" sh.p.k.
Hulumtim
"SharrCem" sh.p.k.
Lista e licencave aktive 2011
Data e Lëshimit
09.12.2010
17.11.2010
17.11.2010
11.10.2011
11.10.2011
23.12.2010
29.11.2011
26.11.2010
19.01.2011
13.01.2011
19.09.2011
10.03.2011
20.01.2011
18.03.2011
03.11.2011
03.03.2011
06.10.2011
17.11.2011
03.02.2011
03.02.2011
05.05.2011
27.09.2011
19.01.2012
23.05.2011
01.04.2011
23.09.2011
09.12.2011
29.09.2011
29.09.2011
23.09.2011
20.04.2011
03.11.2011
08.09.2011
22.08.2011
28.09.2011
27.09.2011
19.01.2012
15.07.2011
15.07.2011
25.01.2012
17.11.2011
11.11.2011
09.09.2011
09.09.2011
09.09.2011
09.09.2011
Data e Skadimit
08.12.2012
16.11.2012
16.11.2012
10.10.2013
10.10.2013
22.12.2012
15.06.2013
25.11.2012
18.01.2013
12.01.2014
18.09.2012
09.03.2013
19.01.2013
18.03.2014
02.11.2014
02.03.2013
05.10.2013
16.11.2013
02.02.2013
02.02.2013
04.05.2014
26.09.2014
18.01.2015
22.05.2012
31.03.2013
22.09.2013
08.12.2013
28.09.2013
28.09.2013
22.09.2013
19.04.2013
02.11.2013
07.09.2013
04.08.2013
27.09.2013
26.09.2013
18.01.2014
08.03.2013
04.04.2013
24.01.2014
16.11.2013
10.11.2013
18.01.2013
13.04.2013
12.05.2014
18.01.2010
Nr:
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
Nr. i Licencës
1134
1074
1090
1113
1129
1131
1081
1140
1137
1138
913
890
847
812
735
832
857
826
759
866
784
827
767
897
858
1063
828
830
835
862
902
831
953
889
851
903
853
1125
850
868
856
867
840
869
895
860
Emri i Vendit
NRB
Krivenik
70748746
Studenqan
70658836
Novosellë
70750724
Guncat
70765314
Sankovc
70434766
Ostrozub
70758229
Ngucat
70776030
Dragash
70434550
Llapqevë
70784483
Dush
70784483
Shpati Vnesht
70387414
Koretisht
70129440
Kashani
70367060
Gurin
70437105
Gërkovë - Petrovë 80003404
Gjurgjedel
70418843
Vranjak
70497581
Baks
70478134
Reçak
70367993
Grab
70272379
Korroticë e Epërm 70474249
Kep Kep- Ahishte 70268934
Gur Mali
70222353
Lugu i Keq
70441138
Kërshi Mreht
80397739
Patok
70530465
Kriva Reka
70015951
Ostrozub
70419194
Qupevë Lindje
70525569
Sinej
70362915
Dërsnik
70513544
Gremnik
70510499
Brija-Zhur
70429297
Cernill
80580380
Dragoc
80035080
Ostrozub
70366853
Isniq
70383438
Podgorc
70129440
Qeja
70155872
Cerrcë
70253040
Samadraxhe
80020023
Qafa e Shkozes 70524570
Sllovi
70027511
Bardhi Madh
70034118
Gadime e poshtme70035387
Jarinje
70581302
Përshkruesi i Vendit
M-1 - Mineralet Metalike
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-1 - Mineralet Metalike
M-2 - Matriali industrial
M-2 - Matriali industrial
M-1 - Mineralet Metalike
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
Lloji i LicencëBartës i Apl./Licencës
Data e Lëshimit
Hulumtim
"Prague Metal" sh.p.k.
13.12.2011
Hulumtim
"Krasniqi" sh.p.k.
15.08.2011
Hulumtim
N.N. "Dorëarti" sh.p.k.
29.09.2011
Hulumtim
"KLEKOS" sh.p.k.
02.11.2011
Hulumtim
"Alfa Com" Sh.p.k
18.11.2011
Hulumtim
"Alfa Kom" sh.p.k.
30.11.2011
Hulumtim
N.P.T "LUMI" Sh.p.k
09.09.2011
Hulumtim
Innomatik Exploration Kosovo L.L.C.
23.01.2012
Hulumtim
"B & M Group" sh.p.k.
29.12.2011
Hulumtim
"B & M Group" sh.p.k.
29.12.2011
Hulumtim
Kompani e Mineraleve & Inxhenjeringut "MEC" S 04.11.2010
Hulumtim
"Guri Company" Sh.p.k
01.04.2010
Shfrytëzim
N.P.P. "Bajramaliu" Sh.p.k.
20.07.2009
Shfrytëzim
N.N.T. "Er-Mali" Sh.P.K.
17.04.2009
Shfrytëzim
"Fasada" sh.p.k.
04.09.2008
Shfrytëzim
N.T.P. "VD-COM" sh.p.k.
14.05.2009
Shfrytëzim
"Vita" Sh.p.k.
18.08.2009
Shfrytëzim
"Merkuri Company"sh.p.k
14.05.2009
Shfrytëzim
"Mermer Commerce 1" Sh.p.k.
06.11.2008
Shfrytëzim
"Albson"sh.p.k.
15.04.2010
Shfrytëzim
"Rruga ING" Sh.p.k
16.01.2009
Shfrytëzim
N.P.P. " 7 Shtatori "
14.05.2009
Shfrytëzim
N.N. "R & Rukolli" sh.p.k
29.12.2008
Shfrytëzim
N.P.T.T "Fitimi Comerc" sh.p.k.
01.04.2010
Shfrytëzim
"Kopshti" SH.P.K
21.08.2009
Shfrytëzim
"Kos.It.Co" sh.p.k.
16.06.2011
Shfrytëzim
"New Lepenci" sh.p.k.
14.05.2009
Shfrytëzim
"Geo Mineral"sh.p.k.
14.07.2009
Shfrytëzim
"Rea" sh.p.k.
29.06.2009
Shfrytëzim
"Shkembi " Sh.p.k
11.09.2009
Shfrytëzim
"Shkëmbi - Gllareva"sh.p.k.
12.04.2010
Shfrytëzim
"Etniku" sh.p.k
11.06.2009
Shfrytëzim
"Etem Trade" Sh.p.k.
20.07.2010
Shfrytëzim
N, T, P, P, SH, ORANA
28.03.2010
Shfrytëzim
N.T.P. "R & R Maliqi"
28.07.2009
Shfrytëzim
"Mendi -P " Sh.p.k
12.04.2010
Shfrytëzim
"Lika-Trade" Sh.p.k
24.11.2009
Shfrytëzim
"Guri Company" Sh.p.k
16.11.2011
Shfrytëzim
N.P.T.SH. " Vëllezërit e Bashkuar " Sh.p.k.
28.07.2009
Shfrytëzim
"MA.CON"Sh.p.k.
18.12.2009
Shfrytëzim
Famis CO H.C.
17.08.2009
Shfrytëzim
"Joos-Krasniqi Limited Construcion" sh.p.k
04.11.2009
Shfrytëzim
N.N.P. "Qendrimi" Sh.p.k
13.07.2009
Shfrytëzim
N.T.N."Gerguri" Sh.p.k
10.02.2010
Shfrytëzim
N.P.P.,,Niti" Sh.p.k.
01.04.2010
Shfrytëzim
"Arena Invest" sh.p.k.
26.08.2009
Lista e licencave aktive 2011
Data e Skadimit
12.12.2013
14.08.2013
28.09.2013
01.11.2013
17.11.2013
29.11.2013
28.06.2013
22.01.2015
28.12.2013
28.12.2013
03.11.2012
31.03.2012
19.07.2017
16.04.2024
03.09.2014
13.05.2022
17.08.2014
13.05.2014
03.11.2021
14.04.2017
15.01.2017
13.05.2019
28.12.2017
31.03.2034
20.08.2014
15.06.2016
13.05.2034
13.07.2021
28.06.2020
10.09.2019
11.04.2027
10.06.2017
19.07.2020
28.03.2015
27.07.2016
11.04.2019
23.11.2024
15.11.2026
27.07.2034
17.12.2017
16.08.2019
03.11.2019
12.07.2015
09.02.2010
31.03.2021
25.08.2014
Nr:
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
Nr. i Licencës
954
886
1019
915
949
896
923
1021
1022
929
938
1103
928
996
522
955
969
956
1027
1082
993
1025
1062
1145
994
1075
1058
1078
1024
1050
1041
1046
1048
1036
1049
1072
1071
1130
1095
1086
1064
1070
1080
1079
1073
1098
Emri i Vendit
Novoberde
Del - Skenderaj
Brestovik
Zmiç
Gjurgjedell
Radishevc
Manastir
Stantërg
Kishnicë
Vranjak
Ceceli
Carralevë
Dragoc
Rahovicë
Kalaja
Gadime
Kijevë
Mirena
Gllogoc
Golesh
Gallushë
Astrazub, Zatriq
Volljakë
Rahovec
Shalë
Lugu i madh
Radashefc
Medvec
Reçak
Gjilan
Biraqë
Strellc i eperm
Biraç
Studenqan
Dresnik
Rudina
Studençan
Bellacerk
Brod
Zhur
Brece
Banjë
Paldonicë
Hani i Elezit
Samadraxhë
Studençan
NRB
70355075
70122761
70218077
70233118
70548860
80232241
70080965
70331094
70331094
70078442
70036618
70330781
80035080
70435887
70129440
70531119
70519550
70529971
70268073
70288609
70520613
70419194
80113790
70036728
70581620
80037520
80232241
70350236
70207528
70038754
70373100
70666081
70376554
70130201
70638215
70431016
70412716
70623315
70464988
70075371
70384491
70734877
70708396
70708396
80020023
70373100
Përshkruesi i Vendit
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-1 - Mineralet Metalike
M-1 - Mineralet Metalike
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-1 - Mineralet Metalike
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-3 - rërë dhe zhavor
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-1 - Mineralet Metalike
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-2 - Matriali industrial
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-2 - Matriali industrial
M-2 - Matriali industrial
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
Lloji i LicencëBartës i Apl./Licencës
Shfrytëzim
"Afrimi Company"sh.p.k.
Shfrytëzim
"Kalaja"sh.p.k.
Shfrytëzim
N.N. "Asfalti" Sh.p.k
Shfrytëzim
"Bajraktari" sh.p.k.
Shfrytëzim
"Festimi Company"sh.p.k.
Shfrytëzim
"Nëntë Vëllezërit" sh.p.k
Shfrytëzim
N.T.SH. " Dino " Sh.p.k.
Shfrytëzim
"Trepça - Ndermarrje nen Administrim te AKP"
Shfrytëzim
"Trepça - Ndermarrje nen Administrim te AKP"
Shfrytëzim
N.Sh.P. "Geomatje"sh.p.k
Shfrytëzim
N.P.T.T." Bajgora Trans" Sh.p.k
Shfrytëzim
"LB - Ekoplan" Sh.p.k
Shfrytëzim
N.T.P. "R & R Maliqi"
Shfrytëzim
"Gerlica-Company" sh.p.k.
Shfrytëzim
"Guri Company" Sh.p.k
Shfrytëzim
"Xhani" Sh.p.k
Shfrytëzim
"TSB" sh.p.k.
Shfrytëzim
"Sokoli Company" sh.p.k.
Shfrytëzim
Newco Ferronikeli Complex L.L.C.
Shfrytëzim
"Liguri" sh.p.k.
Shfrytëzim
"Pashtriku" sh.p.k.
Shfrytëzim
"Geo Mineral"sh.p.k.
Shfrytëzim
Compania Boksitet e Kosovës
Shfrytëzim
"KAG - Asphalt Company" Sh.p.k.
Shfrytëzim
"Shala" Sh.p.k
Shfrytëzim
"Te Aleni" Sh.p.k
Shfrytëzim
"Nëntë Vëllezërit" sh.p.k
Shfrytëzim
Miniera dhe Industria e Magnezitit "Golesh"
Shfrytëzim
"Guri Company" Sh.p.k
Shfrytëzim
Company "Bejta Commerce" Sh.a.
Shfrytëzim
"I Seferi" Sh.p.k
Shfrytëzim
"JOOS- Krasniqi Gurthyes" sh.p.k.
Shfrytëzim
N.N.T."Seticommerc" Sh.p.k.
Shfrytëzim
N.P.T.SH."Getoari"Sh.p.k.
Shfrytëzim
"Qëndresa"sh.p.k.
Shfrytëzim
"Zhavor Company " Sh.p.k.
Shfrytëzim
"Dardani - AG" Sh.p.k
Shfrytëzim
"Li-Kos"sh.p.k.
Shfrytëzim
Company "Rudi"
Shfrytëzim
N.P.N. "Renelual Tahiri" Sh.p.k.
Shfrytëzim
"Vocolli" Sh.p.k.
Shfrytëzim
"Bag"sh.p.k.
Shfrytëzim
"SharrCem" sh.p.k.
Shfrytëzim
"SharrCem" sh.p.k.
Shfrytëzim
Famis CO H.C.
Shfrytëzim
"I Seferi" Sh.p.k
Lista e licencave aktive 2011
Data e Lëshimit
21.07.2010
26.02.2010
16.03.2011
15.04.2010
23.06.2010
01.04.2010
19.04.2010
24.12.2010
24.12.2010
12.05.2010
23.06.2010
13.10.2011
12.05.2010
22.11.2010
22.05.2006
20.07.2010
05.10.2010
21.07.2010
09.03.2011
16.09.2011
12.09.2011
24.01.2011
08.07.2011
12.03.2012
17.01.2011
15.08.2011
10.05.2011
12.09.2011
14.03.2011
25.05.2011
07.04.2011
10.05.2011
12.05.2011
01.03.2011
13.05.2011
15.08.2011
03.08.2011
29.11.2011
05.10.2011
26.09.2011
13.07.2011
26.07.2011
30.07.2011
30.07.2011
15.08.2011
06.10.2011
Data e Skadimit
20.07.2020
25.02.2020
15.03.2024
14.04.2030
22.06.2035
31.03.2028
18.04.2025
23.12.2012
23.12.2012
11.05.2027
22.06.1930
12.10.2023
11.05.2017
14.10.2013
21.05.2015
19.07.2032
04.10.2020
20.07.2028
08.03.2021
15.09.1931
11.09.2031
23.01.2034
07.07.2013
11.03.2022
16.01.2025
26.07.2014
09.05.2020
11.09.2019
13.03.2018
19.08.2014
06.04.2013
21.02.2021
11.05.2013
28.02.2020
12.05.2021
26.07.2016
02.08.2019
28.11.2023
04.10.2026
25.09.2025
12.07.2017
25.07.2018
06.06.2014
06.09.2023
06.08.2036
05.10.2013
Nr:
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
Nr. i Licencës
1143
1097
1118
1112
1133
1142
1106
1107
1108
1109
1110
1111
402
508
565
429
530
505
430
425
557
535
503
521
940
507
556
526
518
569
534
564
603
595
559
634
431
601
567
605
594
611
709
563
583
672
Emri i Vendit
NRB
Shillovë
80011288
Turiqicë
70767139
Karaçevë
70649888
Ngucat
70776030
LLapçevë
70544563
Lipogllavë
70106671
Bukovik
70702835
Gjytek
70702908
Cervenica
70702835
Zatriq
70702835
Antena
70722674
Orobrdo
70747006
Kosmaq-Kosmaq 80014112
Kmetovc
70368086
Mali Grab
70373100
Axhine Njive/Grad 70230339
Rudina
70356913
Malet e fshatit
80079206
Surxhak
70035387
Shpati-Shpati Opll 70383438
Trav/Çestok
70376315
Bulin Potok
80094434
Boka Gllavica
70715287
Shkoza-Shkoza 70383438
Surxhak, Ballkan 80028385
Reseçen Kamen 70038754
Rezina Rezina
70155872
Zmiç
70035478
Kashan
80102356
Gurinca
70086447
Mali Madh-Mali Ma70075371
Mali Madh-Mali Ma70394867
Deli-Del
70396707
Gllavica
70366394
Bardh and Mirash 70325399
Te Proni
70354155
Tociv-Tociv
80121083
Parallovë-Gjilan 70038754
Labura
70372324
Te Terlla
70367060
Lazishta
70012952
Carravër
70015947
Shushu Brad
80004001
Gurina-Kostrovica 70323510
Bare
70384161
Vranjak
70351156
Përshkruesi i Vendit
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-2 - Matriali industrial
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-1 - Mineralet Metalike
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-3 - thengjilli & bitumeni
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-3 - rërë dhe zhavor
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-3 - rërë dhe zhavor
M-2 - Matriali industrial
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
Lloji i LicencëBartës i Apl./Licencës
Shfrytëzim
N.T.P. "Pro - Ars"
Shfrytëzim
Shkëmbi i Qendresës sh.p.k
Shfrytëzim
Bentoniti - G Sh.p.k
Shfrytëzim
N.P.T "LUMI" Sh.p.k
Shfrytëzim
"ARSI" Sh.p.k.Dega në Kosovë
Shfrytëzim
"Migjeni" sh.p.k.
Shfrytëzim
"REX MARBLE"SH.P.K.
Shfrytëzim
"L&L" SH.P.K
Shfrytëzim
"REX MARBLE"SH.P.K.
Shfrytëzim
"REX MARBLE"SH.P.K.
Shfrytëzim
"H & P" sh.p.k.
Shfrytëzim
"Granit - Shala" sh.p.k
Shfrytëzim
N.T.P.,,DoniFERT"
Shfrytëzim
"Alkos-Com" Sh.p.k
Shfrytëzim
"I Seferi" Sh.p.k
Shfrytëzim
N.T.P. Vëllëzrit së Bashku
Shfrytëzim
Destani Sh.p.k.
Shfrytëzim
,,Granit" Sh.p.k.
Shfrytëzim
N.P.P.,,Niti" Sh.p.k.
Shfrytëzim
"Lika-Trade" Sh.p.k
Shfrytëzim
Enisi Sh.p.k
Shfrytëzim
N.T.P. "Shkoza"
Shfrytëzim
"Elezaj"SH.P.K
Shfrytëzim
"Lika-Trade" Sh.p.k
Shfrytëzim
Ndërmarrja Prodhuse Tregtare Private "Hashani
Shfrytëzim
Company "Bejta Commerce" Sh.a.
Shfrytëzim
N.P.T.SH. " Vëllezërit e Bashkuar " Sh.p.k.
Shfrytëzim
"Benita Company"Sh.p.k.
Shfrytëzim
N.P.T. ,,Sopa-Commerce"
Shfrytëzim
"Alko - Impex" - General Constuction - Sh.p.k.
Shfrytëzim
N.P.N. "Renelual Tahiri" Sh.p.k.
Shfrytëzim
N.T.P. " Badallaj 5 " Sh.p.k.
Shfrytëzim
"Graniti Com " Sh.p.k.
Shfrytëzim
Compania "Irfa-Com" Sh.p.k.
Shfrytëzim
Korporata Energjetike e Kosovës Sh.a.
Shfrytëzim
N.T.P.,,Ymeri" Sh.p.k.
Shfrytëzim
Ndërmarrja Tregtare Shërbyse " Sedtours "
Shfrytëzim
Company "Bejta Commerce" Sh.a.
Shfrytëzim
"Dafa Horizont" SH>A.
Shfrytëzim
N.P.P. "Bajramaliu" Sh.p.k.
Shfrytëzim
Xella GZG Lipjan L.L.C.
Shfrytëzim
Ringov i Ri-"Hazir Kryeziu " Sh.p.k.
Shfrytëzim
N.T.P. " Kastrioti "
Shfrytëzim
"Trasing Group " Sh.p.k.
Shfrytëzim
"Belushi" Sh.p.k
Shfrytëzim
"Fontana" Sh.p.k.
Lista e licencave aktive 2011
Data e Lëshimit
09.03.2012
05.10.2011
08.11.2011
31.10.2011
16.12.2011
02.02.2012
31.10.2011
31.10.2011
31.10.2011
31.10.2011
31.10.2011
31.10.2011
08.06.2005
02.12.2005
04.12.2006
09.09.2005
01.06.2006
01.12.2005
20.09.2005
26.07.2005
08.11.2006
01.06.2006
10.11.2005
15.05.2006
18.06.2010
05.12.2005
24.10.2006
25.05.2006
16.05.2006
12.12.2006
20.06.2006
29.11.2006
17.05.2007
23.04.2007
09.11.2006
20.08.2007
06.10.2005
14.05.2007
04.12.2006
28.05.2007
02.04.2007
26.06.2007
04.08.2008
29.11.2006
21.02.2007
21.03.2008
Data e Skadimit
08.03.2018
04.10.2020
07.11.2023
30.10.2023
15.06.2013
01.02.2020
30.10.2036
30.10.2035
30.10.2036
30.10.2036
30.10.2035
30.10.2036
07.06.2030
01.12.2025
03.12.2014
08.09.2020
31.05.2022
30.11.2015
19.09.2013
25.07.2025
07.11.2013
31.05.2016
09.11.2018
14.05.2031
17.06.2025
04.12.2030
23.10.2019
24.05.2017
15.05.2015
11.12.2030
19.06.2031
28.11.2013
16.05.2017
22.04.2018
19.08.2018
05.10.2017
13.05.2015
03.12.2012
27.05.2023
01.04.2012
25.06.2022
03.08.2016
10.07.2031
20.02.2014
20.03.2021
Nr:
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
Nr. i Licencës
586
646
609
685
777
606
665
637
643
658
700
785
624
638
680
687
667
717
864
734
684
662
738
669
721
720
671
698
682
683
719
718
825
716
863
705
798
715
739
750
Emri i Vendit
NRB
Hija
70362035
Fusha Lekenit - Fu70378997
Fusha e Gjveshur 70398308
Sibovc
70325399
Kodra
80143745
Klina Poshtme
70413268
Abrangja
70128410
Priboj
70399907
Fisha
70358863
Bjeshka Lugi-Bies 70410292
Zabelji Vrbnicës- 70429297
Gllavica
70268073
Qikatovë e vjeter 70268073
Goline
70038754
Zabel Gurina
70385373
Mali Madh
70075371
Topanicë
70096573
Greben
70436663
Maqak - Maqak 70323745
Klisura
70370465
Mali i Fshatiti
80079206
Brija-Brija
70394867
Garanica-Garanica70362035
Krastavac
70035478
Mali Grab
70436386
Shushu Brad
70330781
Zmiç
70035478
Rrafshi i Feratit 70416176
Greme
70410292
Akllap
70423868
Bosotniçki Rid
70454210
Gremnik - Kastrati 70476040
Shume-Groblje
70288833
Shpati Golesh
70350236
Manastir
70037671
Breg
70370465
Gajrak
70467020
Trav/Çestok
70412697
Lugu i shtogut
70367993
Bjeshka Lugi-Bjes 70427696
Belincë
70136472
Përshkruesi i Vendit
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-3 - thengjilli & bitumeni
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-2 - Matriali industrial
M-2 - Matriali industrial
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-1 - Mineralet Metalike
M-1 - Mineralet Metalike
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-2 - Matriali industrial
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-2 - Matriali industrial
M-2 - Matriali industrial
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
M-2 - Matriali industrial
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
K-2 - guri i forte, konstr. Mat., <40 m³/d
Total licenca per Hulumtim
Total licenca per Shfrytëzim
Lloji i LicencëBartës i Apl./Licencës
Shfrytëzim
N.N.T. " Durimi " Sh.p.k.
Shfrytëzim
N.T.N.P. " ILVA " Sh.p.k.
Shfrytëzim
,,Guri" Sh.p.k.
Shfrytëzim
Korporata Energjetike e Kosovës Sh.a.
Shfrytëzim
N.P.Q. "Guri i Bekuar"
Shfrytëzim
"Vëllezrit Geci" Sh.p.k
Shfrytëzim
Euro Bllok Sh.p.k
Shfrytëzim
"Godeni " Sh.p.k
Shfrytëzim
M.T.I. "Stone and Building" Sh.p.k.
Shfrytëzim
"Dani Company" Sh.p.k.
Shfrytëzim
"Etem Trade" Sh.p.k.
Shfrytëzim
Newco Ferronikeli Complex L.L.C.
Shfrytëzim
Newco Ferronikeli Complex L.L.C.
Shfrytëzim
Company "Bejta Commerce" Sh.a.
Shfrytëzim
Mineral L.L.C
Shfrytëzim
N.P.N. "Renelual Tahiri" Sh.p.k.
Shfrytëzim
N.P.SH. " Vëllezërit Borovci " Sh.p.k.
Shfrytëzim
"Kofix" SH.P.K.
Shfrytëzim
I.M.N. "Tulltorja" Sh.p.k
Shfrytëzim
"Osberg Limited" D.O.O.
Shfrytëzim
,,Granit" Sh.p.k.
Shfrytëzim
N.T.P. " Badallaj 5 " Sh.p.k.
Shfrytëzim
N.N.T. " Durimi " Sh.p.k.
Shfrytëzim
"Benita Company"Sh.p.k.
Shfrytëzim
"Flori Kopshtar"Sh.p.k.
Shfrytëzim
"LB - Ekoplan" Sh.p.k
Shfrytëzim
"Benita Company"Sh.p.k.
Shfrytëzim
"Maksiti -Putz"Sh.p.k.
Shfrytëzim
"Dani Company " Sh.p.k.
Shfrytëzim
"Gurmali" Sh.p.k.
Shfrytëzim
"Guri" SH.P.K.
Shfrytëzim
N.N.T. "Mirusha Transport" sh.p.k
Shfrytëzim
N.N.T.SH. "Drini Company" Sh.p.k.
Shfrytëzim
Miniera dhe Industria e Magnezitit "Golesh"
Shfrytëzim
Companya " Eskavatori " Sh.p.k.
Shfrytëzim
"Osberg Limited" D.O.O.
Shfrytëzim
"EUROFAMIS"SH.A.
Shfrytëzim
Gurëthyesi " Celi Ag" Sh.p.k.
Shfrytëzim
"Mermer Commerce 1" Sh.p.k.
Shfrytëzim
"Agimi" sh.p.k.
Shfrytëzim
N.P.Sh "Shpejtimi" sh.p.k
104
167
Lista e licencave aktive 2011
Data e Lëshimit
25.02.2007
03.10.2007
15.06.2007
29.08.2007
05.05.2008
30.12.2008
28.05.2007
01.02.2008
20.08.2007
14.09.2007
15.11.2007
01.07.2008
20.01.2009
10.08.2007
28.08.2007
03.04.2008
06.05.2008
04.03.2008
13.08.2008
06.10.2009
03.09.2008
21.04.2008
04.01.2008
15.09.2008
10.03.2008
28.08.2008
18.08.2008
17.03.2008
19.06.2008
14.04.2008
21.04.2008
21.08.2008
21.08.2008
14.05.2009
06.08.2008
06.10.2009
28.07.2008
31.03.2009
06.08.2008
15.09.2008
04.11.2008
Data e Skadimit
24.02.2020
02.10.2015
14.06.2018
28.08.2017
04.05.2025
31.12.2033
27.05.2018
31.01.2030
19.08.2026
13.09.2024
14.11.2019
30.06.2013
19.01.2019
09.08.2014
19.08.2032
02.04.2027
05.05.2020
03.03.2033
12.08.2018
05.10.2014
02.09.2025
20.04.2013
03.01.2021
14.09.2020
09.03.2023
17.08.2019
17.08.2022
16.03.2030
19.07.2016
13.04.2013
20.04.2013
20.08.2018
21.08.2013
13.05.2012
05.06.2015
05.10.2014
27.07.2020
30.03.2022
05.08.2013
14.09.2028
03.11.2021
Dodatak 2. Lista Tantiema
Independent Commission for Mines and Minerals
Komisionli Pavarur pOr Miniera dhe FAinerale
Nezavisna Komlsijaza Rudnlke i Minerale
Komisiocli i Pavawr per Minkfadhehkede
Dodatak 3. Izveštaj Glavnog Inspektora 2011
Dodatak 4. Lista kompanija sa obavezama 2011
Lista e kompanive me obligime te pashlyera per vitin 2011
Nr. ren.
Përshkrimi
Emri i Kompanis
1
Renta Minerale
" Sokoli Company " SH.P.K.
2
Renta Minerale
Albson SH.P.K.
3
Renta Minerale
BAG Sh.p.k.
4
Renta Minerale
Bajraktari Sh.p.k.
5
Renta Minerale
Bajraktari Sh.p.k.
6
Renta Minerale
Benita Company Sh.p k
14,169.46 €
7
Renta Minerale
Benita Company Sh.p k
5,946.11 €
8
Renta Minerale
Benita Company Sh.p k
6,777.78 €
9
Renta Minerale
Benita Company Sh.p k
12,003.64 €
2011
5,463.38 €
95,320.55 €
3,862.16 €
27,953.75 €
7,025.14 €
10
Renta Minerale
Compania Irfa-Com Sh.p.k.
650.00 €
11
Renta Minerale
Compania Irfa-Com Sh.p.k.
1,200.00 €
12
Renta Minerale
Flori kopshtar shpk
13
Renta Minerale
Fontana sh.p.k.
62,783.02 €
14
Renta Minerale
Geo -Mineral SH.P.K.
15,306.20 €
18,275.92 €
763.52 €
15
Renta Minerale
Geo -Mineral SH.P.K.
16
Renta Minerale
Gërlica- Company Sh.p.k
3,486.74 €
17
Renta Minerale
Gërlica- Company Sh.p.k
6,056.38 €
5,526.45 €
18
Renta Minerale
Godeni shpk
19
Renta Minerale
Guri Company sh.p.k
4,317.77 €
20
Renta Minerale
Guri Company sh.p.k
4,216.56 €
21
Renta Minerale
Guri i Bekuar Sh.p.k
22
Renta Minerale
GURI SHPK
9,597.44 €
17,659.17 €
23
Renta Minerale
Gurmali shpk
4,089.20 €
24
Renta Minerale
Gurmali shpk
4,736.05 €
3,872.43 €
25
Renta Minerale
Jaha Company Sh.p.k
26
Renta Minerale
JONI Sh.p.k
27
Renta Minerale
Joos- Krasniqi. Gurthyes Sh.p.k
28
Renta Minerale
JOOS-Krasniqi Limited Construction
29
Renta Minerale
Kofix shpk
100.00 €
64,881.36 €
1,865.52 €
10,044.16 €
30
Renta Minerale
LB - EKOPLAN Sh.p.k.
4,910.63 €
31
Renta Minerale
LB - EKOPLAN Sh.p.k.
2,446.34 €
32
Renta Minerale
Lika Trade Sh.p.k.
33
Renta Minerale
M.T.I. Stone and Building Sh.p.k.
6,466.50 €
12,937.00 €
34
Renta Minerale
MA.CON Sh.p.k.
35
Renta Minerale
Miniera dhe Industria e Magnezitit "Golesh"
28,711.53 €
3,091.05 €
36
Renta Minerale
Miniera dhe Industria e Magnezitit "Golesh"
19,751.22 €
37
Renta Minerale
N.N.T Mirusha Transport Sh.p.k.
38
Renta Minerale
N.N.T. Durimi Sh.p.k.
39
Renta Minerale
N.P.P. "7 Shtatori"
4,231.61 €
2,360.50 €
5,450.56 €
90.00 €
40
Renta Minerale
N.P.SH "ORANA"
41
Renta Minerale
N.P.T Vëllezrit së bashku
42
Renta Minerale
N.P.T.SH "Getoari" sh.p.k
78,715.81 €
24,058.13 €
5,155.04 €
43
Renta Minerale
N.P.T.SH "Getoari" sh.p.k
44
Renta Minerale
N.P.T.SH."Vëllezërit e bashkuar" sh.p.k
5,567.04 €
45
Renta Minerale
N.T.P "Sopa Commerce"
1,100.00 €
46
Renta Minerale
N.T.P. Kastrioti
11,449.00 €
47
Renta Minerale
N.T.P. Kastrioti
7,056.73 €
48
Renta Minerale
N.T.SH. Sedtours
7,430.00 €
49
Renta Minerale
Ndërmarrja Prodhuse Tregtare Private "Hashani"
2,886.70 €
50
Renta Minerale
New Lepenci Sh.p. k.
7,023.00 €
51
Renta Minerale
Renta Minerale
NPN Fasada
NTP “VD-Com” shpk
52
53
4,492.27 €
23,490.77 €
Renta Minerale
NTP R&R Maliqi
5,964.07 €
54
Renta Minerale
NTSH Dino Sh.p.k
6,342.93 €
55
Renta Minerale
Osmani Comerce SH.P.K.
2,498.10 €
56
Renta Minerale
Qëndresa Sh.p.k
3,439.82 €
57
Renta Minerale
Rruga ING shpk
15,556.08 €
Nr. ren.
Përshkrimi
Emri i Kompanis
58
Renta Minerale
Shala Sh.p.k
59
Renta Minerale
Trasing Group Sh.p.k.
12,216.92 €
24,738.13 €
2011
4,103.85 €
60
Renta Minerale
Trasing Group Sh.p.k.
61
Renta Minerale
Vocolli shpk
62
Renta Minerale
XELLA GZG Lipjan L.L.C
8,260.00 €
63
Renta Minerale
XHANI SH.P.K.
2,701.57 €
1,471.53 €
64
Renta Minerale
XHANI SH.P.K.
65
Renta Minerale
Zhavor Company Sh.p.k.
10,671.65 €
Zhavor Company Sh.p.k.
4,762.56 €
66
Renta Minerale
67
Taksa Administrative
68
Taksa Administrative
Besniku - Q Sh.p.k
6,761.54 €
800.00 €
" Rea" Sh.p.k
800.00 €
800.00 €
69
Taksa Administrative
" Rea" Sh.p.k
70
Taksa Administrative
" Sokoli Company " SH.P.K.
800.00 €
71
Taksa Administrative
" Sokoli Company " SH.P.K.
500.00 €
72
Taksa Administrative
" Sokoli Company " SH.P.K.
500.00 €
73
Taksa Administrative
" Sokoli Company " SH.P.K.
800.00 €
74
Taksa Administrative
"Blendi" SH.P.K.
500.00 €
75
Taksa Administrative
"Çëndrimi "Shpk
800.00 €
76
Taksa Administrative
,,Guri" Sh.p.k.
800.00 €
77
Taksa Administrative
,,Guri" Sh.p.k.
800.00 €
78
Taksa Administrative
“Guri Company” sh.p.k.
800.00 €
79
Taksa Administrative
“Guri Company” sh.p.k.
1,900.00 €
80
Taksa Administrative
A.B.M Company Sh.p.k.
81
Taksa Administrative
AB-Pashtriku sh.p.k.
800.00 €
1,400.00 €
82
Taksa Administrative
Ademaj Comm Sh.p.k
83
Taksa Administrative
Afrimi Company Sh.p.k
500.00 €
800.00 €
84
Taksa Administrative
Agimi Sh.P.K
500.00 €
800.00 €
85
Taksa Administrative
Agimi Sh.P.K
86
Taksa Administrative
Agimi Sh.P.K
800.00 €
87
Taksa Administrative
AlbaKos Sh.p.k
500.00 €
88
Taksa Administrative
Albson SH.P.K.
800.00 €
89
Taksa Administrative
Aldeko Sh.p.k.
800.00 €
90
Taksa Administrative
Aldeko Sh.p.k.
800.00 €
91
Taksa Administrative
ALKO - IMPEX -General Constuction -Sh.p.k.
800.00 €
92
Taksa Administrative
ALKO - IMPEX -General Constuction -Sh.p.k.
500.00 €
93
Taksa Administrative
ALKO - IMPEX -General Constuction -Sh.p.k.
500.00 €
94
Taksa Administrative
ALKO - IMPEX -General Constuction -Sh.p.k.
800.00 €
95
Taksa Administrative
Allround Trade Sh.p.k.
800.00 €
96
Taksa Administrative
Apollonia shpk
500.00 €
97
Taksa Administrative
Apollonia shpk
500.00 €
98
Taksa Administrative
Ardijan Rexhaj/Person fizik
209.00 €
99
Taksa Administrative
ARENA INVEST SH.P.K.
100
Taksa Administrative
Arsi SH.P.K Dega në Kosovë
1,400.00 €
101
Taksa Administrative
Arsi SH.P.K Dega në Kosovë
1,400.00 €
102
Taksa Administrative
Arsi SH.P.K Dega në Kosovë
1,400.00 €
103
Taksa Administrative
B & M Group SH.P.K
100.00 €
104
Taksa Administrative
B & M Group SH.P.K
100.00 €
105
Taksa Administrative
BAG Sh.p.k.
500.00 €
106
Taksa Administrative
BAG Sh.p.k.
800.00 €
107
Taksa Administrative
BAG Sh.p.k.
800.00 €
108
Taksa Administrative
Taksa Administrative
Bajraktari Sh.p.k.
Bazalti sh.p.k
800.00 €
500.00 €
800.00 €
109
110
Taksa Administrative
Belushi Sh.p.k.
800.00 €
111
Taksa Administrative
Benita Company Sh.p k
800.00 €
112
Taksa Administrative
Benita Company Sh.p k
800.00 €
113
Taksa Administrative
Benita Company Sh.p k
800.00 €
114
Taksa Administrative
Benita Company Sh.p k
500.00 €
115
Taksa Administrative
Benita Company Sh.p k
800.00 €
116
Taksa Administrative
Benita Company Sh.p k
800.00 €
117
Taksa Administrative
Benita Company Sh.p k
800.00 €
Nr. ren.
Përshkrimi
118
Taksa Administrative
Benita Company Sh.p k
800.00 €
119
Taksa Administrative
Bentokosi - i Ri sh.p.k.
500.00 €
120
Taksa Administrative
Bentokosi - i Ri sh.p.k.
500.00 €
121
Taksa Administrative
Bentoniti – G shpk
500.00 €
122
Taksa Administrative
Bentoniti Sh.p.k.
500.00 €
123
Taksa Administrative
Betonjerka SH.P.K.
800.00 €
124
Taksa Administrative
Boksitet e Kosovës
500.00 €
125
Taksa Administrative
Boksitet e Kosovës
800.00 €
126
Taksa Administrative
Boksitet e Kosovës
800.00 €
127
Taksa Administrative
Burimi SH.P.K.
400.00 €
128
Taksa Administrative
Burimi SH.P.K.
500.00 €
129
Taksa Administrative
CMA Crushed Stone - Klina L.L.C.
500.00 €
130
Taksa Administrative
Compania Irfa-Com Sh.p.k.
800.00 €
131
Taksa Administrative
Companya " Eskavatori " Sh.p.k.
800.00 €
132
Taksa Administrative
Companya " Eskavatori " Sh.p.k.
500.00 €
133
Taksa Administrative
Daci Sh.p.k.
800.00 €
134
Taksa Administrative
Dafa Horizont SH>A.
800.00 €
135
Taksa Administrative
Dakaj - H Sh.p.k.
800.00 €
136
Taksa Administrative
Dakaj - M SH.P.K.
500.00 €
137
Taksa Administrative
Dani Company" shpk
800.00 €
500.00 €
Emri i Kompanis
2011
138
Taksa Administrative
Dani Company" shpk
139
Taksa Administrative
Dardani-AG sh.p.k.
500.00 €
140
Taksa Administrative
Dardani-AG sh.p.k.
800.00 €
141
Taksa Administrative
Delta Guri Sh.p.k
500.00 €
142
Taksa Administrative
Destani Sh.p.k.
800.00 €
143
Taksa Administrative
Destani Sh.p.k.
800.00 €
144
Taksa Administrative
Deti Com Sh.p.k.
800.00 €
145
Taksa Administrative
Doni SH.P.K.
800.00 €
146
Taksa Administrative
DoniFERT SH.P.K.
800.00 €
500.00 €
147
Taksa Administrative
Drini Company Sh.p.k
148
Taksa Administrative
Edona Sh.p.k.
800.00 €
149
Taksa Administrative
Elezaj SH.P.K.
800.00 €
150
Taksa Administrative
Enisi sh.p.k
800.00 €
151
Taksa Administrative
ERËZA SH.P.K.
500.00 €
152
Taksa Administrative
Ermali SH.P.K.
800.00 €
153
Taksa Administrative
Er-Mali sh.p.k.
800.00 €
154
Taksa Administrative
Etem Trade Sh.p.k.
800.00 €
155
Taksa Administrative
Etem Trade Sh.p.k.
800.00 €
156
Taksa Administrative
Etem Trade Sh.p.k.
800.00 €
157
Taksa Administrative
Etniku SH.P.K.
800.00 €
158
Taksa Administrative
Etniku SH.P.K.
800.00 €
159
Taksa Administrative
EURO - AAS SH.P.K
500.00 €
160
Taksa Administrative
Eurobllok sh.p.k
800.00 €
161
Taksa Administrative
Eurobllok sh.p.k
800.00 €
162
Taksa Administrative
Eurodrini Sh.p.k.
800.00 €
163
Taksa Administrative
EuroFamis sh.a.
800.00 €
164
Taksa Administrative
EuroFamis sh.a.
500.00 €
165
Taksa Administrative
EuroFamis sh.a.
800.00 €
166
Taksa Administrative
Europa sh.p.k.
500.00 €
167
Taksa Administrative
EUROPETROLL Sh.p.k
500.00 €
168
Taksa Administrative
Taksa Administrative
Exximo Sh.p.k
Famis CO H.C
500.00 €
800.00 €
169
170
Taksa Administrative
Famis CO H.C
800.00 €
171
Taksa Administrative
Fani shpk
500.00 €
172
Taksa Administrative
FATOSI SH.P.K
1,400.00 €
173
Taksa Administrative
Ferromet Kosova J.S.C
1,400.00 €
174
Taksa Administrative
Festimi Company Sh.p.k
800.00 €
175
Taksa Administrative
Fikos SH.P.K.
500.00 €
176
Taksa Administrative
Fitorja Sh.p.k.
800.00 €
177
Taksa Administrative
Fitorja Sh.p.k.
400.00 €
Nr. ren.
Përshkrimi
178
Taksa Administrative
Fitorja Sh.p.k.
400.00 €
179
Taksa Administrative
Flori kopshtar shpk
800.00 €
180
Taksa Administrative
FORCA ING SH P K
500.00 €
181
Taksa Administrative
GabroDiorit- ing Sh.p.k
500.00 €
182
Taksa Administrative
Gashi Sh.p.k.
800.00 €
183
Taksa Administrative
Geo -Mineral SH.P.K.
800.00 €
184
Taksa Administrative
Geo -Mineral SH.P.K.
800.00 €
185
Taksa Administrative
Gërlica- Company Sh.p.k
800.00 €
186
Taksa Administrative
GHM COMPANY SH.P.K.
500.00 €
500.00 €
Emri i Kompanis
2011
187
Taksa Administrative
GHM COMPANY SH.P.K.
188
Taksa Administrative
Gimi Sh.p.k
500.00 €
189
Taksa Administrative
Gimi Sh.p.k
500.00 €
190
Taksa Administrative
Gipa Sh.p.k.
800.00 €
191
Taksa Administrative
Grajqevci Sh.p.k.
800.00 €
192
Taksa Administrative
Granit Sh.p.k.
800.00 €
193
Taksa Administrative
Granit Sh.p.k.
800.00 €
194
Taksa Administrative
GRANITI COM SH.P.K
800.00 €
800.00 €
195
Taksa Administrative
GRANITI COM SH.P.K
196
Taksa Administrative
Granit-Shala sh.p.k.
60.00 €
197
Taksa Administrative
Granit-Shala sh.p.k.
800.00 €
198
Taksa Administrative
Guri Company sh.p.k
500.00 €
199
Taksa Administrative
GURI SH.P.K.
500.00 €
200
Taksa Administrative
Gurmali shpk
800.00 €
201
Taksa Administrative
Gurthyesi Sh.p.k.
800.00 €
202
Taksa Administrative
Gurthyesi Sh.p.k.
500.00 €
203
Taksa Administrative
Gurthyesi Sh.p.k.
800.00 €
204
Taksa Administrative
Gurthyesi Celi Ag sh.p.k
800.00 €
205
Taksa Administrative
I.M.N. “Tulltorja” shpk
800.00 €
206
Taksa Administrative
Imrani Company Sh.p.k.
207
Taksa Administrative
Innomatik Exploration Kosovo L.L.C
1,400.00 €
208
Taksa Administrative
Innomatik Exploration Kosovo L.L.C
1,400.00 €
209
Taksa Administrative
Innomatik Exploration Kosovo L.L.C
1,400.00 €
210
Taksa Administrative
Innomatik Exploration Kosovo L.L.C
1,400.00 €
211
Taksa Administrative
Innomatik Exploration Kosovo L.L.C
1,400.00 €
212
Taksa Administrative
Jaha Company Sh.p.k
500.00 €
213
Taksa Administrative
Jaha Company Sh.p.k
500.00 €
214
Taksa Administrative
Jaha Company Sh.p.k
70.00 €
215
Taksa Administrative
Jaha Company Sh.p.k
70.00 €
800.00 €
216
Taksa Administrative
Jaha Company Sh.p.k
70.00 €
217
Taksa Administrative
Jaha Company Sh.p.k
20.00 €
218
Taksa Administrative
Jaha Company Sh.p.k
20.00 €
219
Taksa Administrative
Jaha Company Sh.p.k
20.00 €
220
Taksa Administrative
Jaha Company Sh.p.k
221
Taksa Administrative
Jetoni SH.P.K.
70.00 €
222
Taksa Administrative
Joos- Krasniqi. Gurthyes Sh.p.k
800.00 €
223
Taksa Administrative
JOOS-Krasniqi Limited Construction
800.00 €
500.00 €
224
Taksa Administrative
KAG - Asphalt Company Sh.p.k.
500.00 €
225
Taksa Administrative
Kalaja Sh.p.k.
800.00 €
226
Taksa Administrative
Karova Energy Investment Sh.a
227
Taksa Administrative
Kofix shpk
1,400.00 €
800.00 €
228
Taksa Administrative
Taksa Administrative
Kofix shpk
Kolshi SH.P.K.
800.00 €
500.00 €
229
230
Taksa Administrative
Kompani e Mineraleve & Inxhenjeringut "MEC" Sh.p.k
231
Taksa Administrative
Kopshti SH.P.K.
800.00 €
232
Taksa Administrative
Kopshti SH.P.K.
800.00 €
233
Taksa Administrative
Kos.It.Co SH.P.K.
800.00 €
234
Taksa Administrative
Kosova Minerals SH.P.K.
235
Taksa Administrative
Kosovo Minerals Exploration SH.P.K.
1,400.00 €
236
Taksa Administrative
Kosovo Mining Research SH.P.K.
1,400.00 €
237
Taksa Administrative
Krasniqi Sh.P.K
1,400.00 €
500.00 €
500.00 €
Nr. ren.
Përshkrimi
Emri i Kompanis
238
Taksa Administrative
Krileva Com Sh.p.k.
800.00 €
239
Taksa Administrative
L&L Sh.p.k
800.00 €
240
Taksa Administrative
LB - EKOPLAN Sh.p.k.
800.00 €
241
Taksa Administrative
LB - EKOPLAN Sh.p.k.
100.00 €
242
Taksa Administrative
Lemi Sh.p.k
500.00 €
2011
243
Taksa Administrative
LIGURI SH.P.K.
244
Taksa Administrative
LIGURI SH.P.K.
800.00 €
245
Taksa Administrative
LIGURI SH.P.K.
1,400.00 €
246
Taksa Administrative
Lika Trade Sh.p.k.
800.00 €
247
Taksa Administrative
Lika Trade Sh.p.k.
800.00 €
248
Taksa Administrative
Lika Trade Sh.p.k.
800.00 €
249
Taksa Administrative
LI-KOS Sh.p.k
500.00 €
250
Taksa Administrative
Lindi Sh.p.k.
800.00 €
251
Taksa Administrative
Lipi Sh.p.k
500.00 €
252
Taksa Administrative
Liridon Sh.p.k.
800.00 €
253
Taksa Administrative
Llapi Company Sh.p.k
500.00 €
254
Taksa Administrative
Luani Transport Sh.p.k.
800.00 €
255
Taksa Administrative
Luani Transport Sh.p.k.
500.00 €
256
Taksa Administrative
Luani Transport Sh.p.k.
800.00 €
257
Taksa Administrative
Luboteni sh.p.k
500.00 €
258
Taksa Administrative
Luboteni sh.p.k
500.00 €
259
Taksa Administrative
Luli Trans shpk
800.00 €
260
Taksa Administrative
Luli Trans shpk
800.00 €
261
Taksa Administrative
M.T.I. Stone and Building Sh.p.k.
800.00 €
262
Taksa Administrative
M.T.I. Stone and Building Sh.p.k.
800.00 €
263
Taksa Administrative
MA.CON Sh.p.k.
500.00 €
264
Taksa Administrative
MA.CON Sh.p.k.
800.00 €
265
Taksa Administrative
MA.CON Sh.p.k.
100.00 €
266
Taksa Administrative
MA.CON Sh.p.k.
200.00 €
267
Taksa Administrative
MA.CON Sh.p.k.
800.00 €
268
Taksa Administrative
Mak Construzioni Srl - DEGA NË KOSOVË
500.00 €
269
Taksa Administrative
Maksiti- Putz sh.p.k.
800.00 €
270
Taksa Administrative
Maksiti- Putz sh.p.k.
800.00 €
271
Taksa Administrative
Maksiti- Putz sh.p.k.
800.00 €
272
Taksa Administrative
Mendi -P Sh.p.k
800.00 €
273
Taksa Administrative
Merik SH.P.K.
500.00 €
274
Taksa Administrative
Merkur Metallhandells Gmbh
500.00 €
275
Taksa Administrative
Merkuri Company sh.p.k
800.00 €
276
Taksa Administrative
Merkuri Company sh.p.k
800.00 €
277
Taksa Administrative
Mermer Commerc 1 Sh.p.k.
800.00 €
278
Taksa Administrative
Migjeni SH.P.K.
500.00 €
279
Taksa Administrative
MINER EX Sh.p.k
500.00 €
280
Taksa Administrative
Miniera dhe Industria e Magnezitit "Golesh"
800.00 €
281
Taksa Administrative
Miniera dhe Industria e Magnezitit "Golesh"
500.00 €
282
Taksa Administrative
Miniera dhe Industria e Magnezitit "Golesh"
283
Taksa Administrative
Minna Kompania Sh.p.k
284
Taksa Administrative
MONIMIX
285
Taksa Administrative
N.D.R.P."Uka-Uniprojekt D&R"
286
Taksa Administrative
N.H.N.I Morava e Binçës
800.00 €
287
Taksa Administrative
N.N "R & Rrukolli" Sh.p.k
800.00 €
288
Taksa Administrative
Taksa Administrative
N.N. "Asfalti" SH.P.K.
N.N.P Qendrimi Sh.p.k.
800.00 €
800.00 €
800.00 €
SH.p.k
1,400.00 €
800.00 €
1,400.00 €
500.00 €
800.00 €
289
290
Taksa Administrative
N.N.P Qendrimi Sh.p.k.
291
Taksa Administrative
N.N.T Mirusha Transport Sh.p.k.
800.00 €
292
Taksa Administrative
N.N.T Mirusha Transport Sh.p.k.
500.00 €
293
Taksa Administrative
N.N.T Mirusha Transport Sh.p.k.
800.00 €
294
Taksa Administrative
N.N.T. "Seticommerc" sh.p.k
800.00 €
295
Taksa Administrative
N.N.T. "Seticommerc" sh.p.k
800.00 €
296
Taksa Administrative
N.N.T. Durimi Sh.p.k.
600.00 €
297
Taksa Administrative
N.P."Kuarci"
500.00 €
Nr. ren.
Përshkrimi
298
Taksa Administrative
N.P.N Renelual Tahiri
299
Taksa Administrative
N.P.N Renelual Tahiri
500.00 €
300
Taksa Administrative
N.P.N Renelual Tahiri
500.00 €
Emri i Kompanis
2011
500.00 €
301
Taksa Administrative
N.P.N Renelual Tahiri
800.00 €
302
Taksa Administrative
N.P.N Renelual Tahiri
800.00 €
303
Taksa Administrative
N.P.P "Bajramaliu" sh.p.k
800.00 €
304
Taksa Administrative
N.P.P "Bajramaliu" sh.p.k
800.00 €
305
Taksa Administrative
N.P.P"Niti" Sh.p.k
800.00 €
306
Taksa Administrative
N.P.P"Niti" Sh.p.k
500.00 €
307
Taksa Administrative
N.P.P"Niti" Sh.p.k
800.00 €
308
Taksa Administrative
N.P.P"Niti" Sh.p.k
70.00 €
309
Taksa Administrative
N.P.P"Niti" Sh.p.k
70.00 €
310
Taksa Administrative
N.P.P"Niti" Sh.p.k
70.00 €
311
Taksa Administrative
N.P.P. "7 Shtatori"
312
Taksa Administrative
N.P.SH Vëllëzrit e Bashkuar Sh.p.k
800.00 €
500.00 €
313
Taksa Administrative
N.P.SH "ORANA"
800.00 €
314
Taksa Administrative
N.P.SH “Shpejtimi” sh.p.k
800.00 €
315
Taksa Administrative
N.P.SH “Vëllezërit Borovci” sh.p.k
800.00 €
316
Taksa Administrative
N.P.SH “Vëllezërit Borovci” sh.p.k
800.00 €
317
Taksa Administrative
N.P.SH. "Alkos-Com"
800.00 €
318
Taksa Administrative
N.P.T " Vëllezërit Morina" Sh.p.k
800.00 €
319
Taksa Administrative
N.P.T "I Seferi"
800.00 €
320
Taksa Administrative
N.P.T "I Seferi"
800.00 €
321
Taksa Administrative
N.P.T "I Seferi"
800.00 €
322
Taksa Administrative
N.P.T Lumi Sh.p.k
500.00 €
323
Taksa Administrative
N.P.T Lumi Sh.p.k
800.00 €
324
Taksa Administrative
N.P.T. " Elezaj "
800.00 €
325
Taksa Administrative
N.P.T.SH "Getoari" sh.p.k
500.00 €
326
Taksa Administrative
N.P.T.SH "Getoari" sh.p.k
800.00 €
327
Taksa Administrative
N.P.T.SH."Vëllezërit e bashkuar" sh.p.k
800.00 €
328
Taksa Administrative
N.P.T.SH."Vëllezërit e bashkuar" sh.p.k
800.00 €
329
Taksa Administrative
N.P.T.SH."Vëllezërit e Bashkuar" sh.p.k
800.00 €
330
Taksa Administrative
N.P.T.T Fitimi Commerc shpk
800.00 €
331
Taksa Administrative
N.SH.P Geomatje Sh.p.k
500.00 €
332
Taksa Administrative
N.Sh.T.,,Aqua - Drilling"
500.00 €
333
Taksa Administrative
N.T.N Gërguri Sh.p.k
800.00 €
334
Taksa Administrative
N.T.N.P. "ILVA "Sh.p.k.
800.00 €
335
Taksa Administrative
N.T.P "Graniti-F" Sh.p.k
800.00 €
336
Taksa Administrative
N.T.P "Pro-Ars"
500.00 €
337
Taksa Administrative
N.T.P "Pro-Ars"
500.00 €
338
Taksa Administrative
N.T.P "Sopa Commerce"
800.00 €
339
Taksa Administrative
N.T.P "Sopa Commerce"
800.00 €
340
Taksa Administrative
N.T.P. Badallaj 5
800.00 €
341
Taksa Administrative
N.T.P. Badallaj 5
800.00 €
342
Taksa Administrative
N.T.P. Eurokos Sh.p.k.
500.00 €
343
Taksa Administrative
N.T.P. Eurokos Sh.p.k.
500.00 €
344
Taksa Administrative
N.T.P. Eurokos Sh.p.k.
800.00 €
345
Taksa Administrative
N.T.P. Kastrioti
800.00 €
346
Taksa Administrative
N.T.P. Kastrioti
800.00 €
347
Taksa Administrative
N.T.P. Kastrioti
800.00 €
348
349
350
Taksa Administrative
Taksa Administrative
N.T.P. Kastrioti
N.T.P. Kastrioti
500.00 €
500.00 €
Taksa Administrative
N.T.P.Ymeri Sh.p.k.
800.00 €
351
Taksa Administrative
N.T.SH. "Gurina" SH.P.K.
500.00 €
352
Taksa Administrative
N.T.SH. "Gurina" SH.P.K.
500.00 €
353
Taksa Administrative
N.T.SH. Sedtours
800.00 €
354
Taksa Administrative
Ndërmarrja Prodhuese Tregtare " Grinta "
800.00 €
355
Taksa Administrative
Ndërmarrja Prodhuese Tregtare " Grinta "
800.00 €
356
Taksa Administrative
Ndërtimi Sh.p.k.
800.00 €
357
Taksa Administrative
Ndërtimi Sh.p.k.
800.00 €
Nr. ren.
Përshkrimi
358
Taksa Administrative
Nëntë Vëllezërit sh.p.k
500.00 €
359
Taksa Administrative
Nëntë Vëllezërit sh.p.k
800.00 €
360
Taksa Administrative
Nëntë Vëllezërit sh.p.k
800.00 €
361
Taksa Administrative
Nëntë Vëllezërit sh.p.k
362
Taksa Administrative
Neti Sh.P.K
1,400.00 €
363
Taksa Administrative
Neti Sh.P.K
1,400.00 €
364
Taksa Administrative
Neti Sh.P.K
1,400.00 €
365
Taksa Administrative
Nic Holding SH.P.K.
500.00 €
366
Taksa Administrative
NNTSH Drini Company Sh.p.k.
800.00 €
367
Taksa Administrative
NNTSH Drini Company Sh.p.k.
800.00 €
368
Taksa Administrative
NPN Fasada
800.00 €
369
Taksa Administrative
NPTT "Bajgora-Trans" Sh.p.k
800.00 €
370
Taksa Administrative
NTP R&R Maliqi
800.00 €
371
Taksa Administrative
NTSH Dino Sh.p.k
800.00 €
372
Taksa Administrative
Osberg Limited d.o.o
800.00 €
373
Taksa Administrative
Osberg Limited d.o.o
800.00 €
374
Taksa Administrative
Osberg Limited d.o.o
800.00 €
375
Taksa Administrative
Osberg Limited d.o.o
800.00 €
376
Taksa Administrative
Pashtriku Sh.p.k
800.00 €
377
Taksa Administrative
Phoenix Trade LLC
500.00 €
378
Taksa Administrative
Phoenix Trade LLC
500.00 €
379
Taksa Administrative
Qallaku Petroll sh.p.k.
800.00 €
380
Taksa Administrative
Qallaku Petroll sh.p.k.
800.00 €
381
Taksa Administrative
Qëndresa Sh.p.k
800.00 €
382
Taksa Administrative
Qëndrimi SP Shpk
500.00 €
383
Taksa Administrative
REX MARBLE SH.P.K
800.00 €
384
Taksa Administrative
REX MARBLE SH.P.K
800.00 €
385
Taksa Administrative
REX MARBLE SH.P.K
800.00 €
386
Taksa Administrative
Ringov i Ri-"Hazir Kryeziu" Sh.p.k
800.00 €
387
Taksa Administrative
Rruga ING shpk
500.00 €
388
Taksa Administrative
Rruga ING shpk
500.00 €
389
Taksa Administrative
Rruga ING shpk
800.00 €
390
Taksa Administrative
Rruga ING shpk
800.00 €
391
Taksa Administrative
S+H- GmbH- Sh.p.k
500.00 €
Emri i Kompanis
2011
800.00 €
392
Taksa Administrative
Sena sh.p.k.
500.00 €
393
Taksa Administrative
Shala Sh.p.k
800.00 €
394
Taksa Administrative
Shkëmbi i Qëndresës Sh.p.k
800.00 €
395
Taksa Administrative
Shkëmbi sh.p.k
800.00 €
396
Taksa Administrative
Shkëmbi sh.p.k
800.00 €
397
Taksa Administrative
Shkëmbi sh.p.k
800.00 €
398
Taksa Administrative
Shkëmbi-Gllarevë
800.00 €
399
Taksa Administrative
Shkëmbi-Gllarevë
500.00 €
400
Taksa Administrative
Shkëmbi-Gllarevë
800.00 €
401
Taksa Administrative
Shkoza Sh.p.k
800.00 €
402
Taksa Administrative
Shkoza Sh.p.k
500.00 €
403
Taksa Administrative
Shkoza Sh.p.k
800.00 €
404
Taksa Administrative
Silca Group Sh.a
500.00 €
405
Taksa Administrative
Sokoli Company sh.p.k.
406
Taksa Administrative
Stone International - SH.P.K.
407
Taksa Administrative
Te Aleni sh.p.k.
800.00 €
408
409
410
Taksa Administrative
Taksa Administrative
Termolip Sh.p.k
TERRSTENA SH.P.K.
800.00 €
800.00 €
Taksa Administrative
Thaqi Transport shpk
500.00 €
411
Taksa Administrative
Transportuesi Sh.p.k.
800.00 €
412
Taksa Administrative
Transportuesi Sh.p.k.
800.00 €
413
Taksa Administrative
Trasing Group Sh.p.k.
500.00 €
414
Taksa Administrative
Trasing Group Sh.p.k.
800.00 €
500.00 €
1,400.00 €
415
Taksa Administrative
Trasing Group Sh.p.k.
416
Taksa Administrative
Trepça BeloBerdo-
1,900.00 €
400.00 €
417
Taksa Administrative
Trepça Cernac-
1,900.00 €
Nr. ren.
Përshkrimi
418
Taksa Administrative
Tropikana Minervo Shpk
20.00 €
419
Taksa Administrative
Tropikana Minervo Shpk
70.00 €
420
Taksa Administrative
TSB SH.P.K.
500.00 €
421
Taksa Administrative
TSB SH.P.K.
800.00 €
422
Taksa Administrative
Union Comerc Sh.p.k.
800.00 €
423
Taksa Administrative
V&N Sh.p.k.
800.00 €
Emri i Kompanis
2011
424
Taksa Administrative
V&N Sh.p.k.
1,400.00 €
425
Taksa Administrative
V&N Sh.p.k.
800.00 €
426
Taksa Administrative
Vëllezërit Kryeziu Sh.p.k.
800.00 €
427
Taksa Administrative
Vëllezërit Kryeziu Sh.p.k.
800.00 €
428
Taksa Administrative
Vëllezrit Geci Sh.p.k.
800.00 €
429
Taksa Administrative
Veternik Kos Sh.p.k
500.00 €
430
Taksa Administrative
Via Group Sh.p.k
500.00 €
431
Taksa Administrative
Vllëzërit Gashi SH.P.K
500.00 €
432
Taksa Administrative
Vllezërit Gjini Sh.p.k.
800.00 €
433
Taksa Administrative
Vllezërit Gjini Sh.p.k.
800.00 €
434
Taksa Administrative
Vocolli Sh.p.k
800.00 €
435
Taksa Administrative
XELLA GZG Lipjan L.L.C
800.00 €
436
Taksa Administrative
XHANI SH.P.K.
800.00 €
437
Taksa Administrative
YLLI SH.P.K
500.00 €
438
Gjoba Administrative
"Agimi" sh.p.k
900.00 €
439
Gjoba Administrative
Edrini SH.P.K.
5,000.00 €
440
Gjoba Administrative
Edrini SH.P.K.
10,220.41 €
441
Gjoba Administrative
" Doni " SH.P.K.
5,000.00 €
442
Gjoba Administrative
" Doni " SH.P.K.
14,075.44 €
443
Gjoba Administrative
" Doni " SH.P.K.
5,000.00 €
444
Gjoba Administrative
" Sokoli Company " SH.P.K.
5,000.00 €
445
Gjoba Administrative
,,Guri" Sh.p.k.
446
Gjoba Administrative
A&B-Trans SH.P.K.
59,775.80 €
447
Gjoba Administrative
AFËRDITA.COM SH.P.K.
11,372.69 €
448
Gjoba Administrative
Agim Demiri
12,213.32 €
449
Gjoba Administrative
Agron Kalimashi
8,448.13 €
450
Gjoba Administrative
Al Petrol
5,000.00 €
451
Gjoba Administrative
Albert Hadri
452
Gjoba Administrative
Albert Hadri
8,408.00 €
453
Gjoba Administrative
Albert Hadri
5,000.00 €
454
Gjoba Administrative
Aldeko Sh.p.k.
455
Gjoba Administrative
Aliu shpk
9,953.33 €
456
Gjoba Administrative
Aliu shpk
5,000.00 €
457
Gjoba Administrative
Asllan Podrimja
458
Gjoba Administrative
Autotransportues ,,Vllezërit - Fetaj"
5,000.00 €
459
Gjoba Administrative
Betonjerka SH.P.K.
5,000.00 €
5,000.00 €
2,500.00 €
14,185.58 €
86,644.48 €
11,286.24 €
460
Gjoba Administrative
Betonjerka SH.P.K.
461
Gjoba Administrative
Burim Halitaj
462
Gjoba Administrative
Burimi
5,000.00 €
463
Gjoba Administrative
Cena Sh.P.K.
5,606.40 €
464
Gjoba Administrative
Compania "Tini" Sh.p.k
5,000.00 €
465
Gjoba Administrative
Compania "Tini" Sh.p.k
3,602.16 €
466
Gjoba Administrative
Dani Company" shpk
8,787.83 €
467
468
469
Gjoba Administrative
Gjoba Administrative
Destani Sh.p.k.
Doli
900.00 €
3,968.48 €
Gjoba Administrative
Doni-Com Sh.p.k
470
Gjoba Administrative
Elbasani Sh.p.k.
250.00 €
5,000.00 €
17,967.02 €
471
Gjoba Administrative
Er-Mali sh.p.k.
472
Gjoba Administrative
Erozioni i Ri Sh.p.k.
2,904.87 €
900.00 €
473
Gjoba Administrative
ETI Sh.p.k.
2,500.00 €
474
Gjoba Administrative
ETI Sh.p.k.
475
Gjoba Administrative
Euro Kos construction Sh.p.k.
476
Gjoba Administrative
Eurodrini Sh.p.k.
3,671.04 €
477
Gjoba Administrative
Eurodrini Sh.p.k.
2,500.00 €
5,000.00 €
15,930.61 €
Nr. ren.
Përshkrimi
478
Gjoba Administrative
EuroFamis sh.a.
2,500.00 €
479
Gjoba Administrative
Europa sh.p.k.
5,000.00 €
480
Gjoba Administrative
Fehmi Musli Sejfullahu
2,487.68 €
481
Gjoba Administrative
Feridi Company Sh.p.k
7,500.00 €
482
Gjoba Administrative
Gërlica- Company Sh.p.k
5,000.00 €
483
Gjoba Administrative
Guri Com Sh.p.k.
50,806.69 €
484
Gjoba Administrative
Guri Com Sh.p.k.
21,969.89 €
485
Gjoba Administrative
Guri Com Sh.p.k.
27,993.10 €
486
Gjoba Administrative
Hajdar Podrimja
250.00 €
487
Gjoba Administrative
Hajdar Podrimja
14,153.90 €
5,000.00 €
Emri i Kompanis
2011
488
Gjoba Administrative
Hajdar Podrimja
489
Gjoba Administrative
Hajdar Podrimja
5,000.00 €
490
Gjoba Administrative
Hajdari Trans
5,000.00 €
491
Gjoba Administrative
Hasim Cacaj
526.77 €
492
Gjoba Administrative
Hasim Cacaj
5,000.00 €
493
Gjoba Administrative
Idila SH.P.K.
2,545.36 €
494
Gjoba Administrative
IMN Beton Plus Sh.p.k
5,000.00 €
495
Gjoba Administrative
Kame SH.P.K.
2,500.00 €
496
Gjoba Administrative
Lika Trade Sh.p.k.
5,000.00 €
497
Gjoba Administrative
Lindi Sh.p.k.
2,500.00 €
498
Gjoba Administrative
Liridon Thaçi/Person fizik
499
Gjoba Administrative
Luani Transport Sh.p.k.
250.00 €
500
Gjoba Administrative
Luli Trans shpk
5,000.00 €
501
Gjoba Administrative
Luli Trans shpk
10,000.00 €
5,000.00 €
502
Gjoba Administrative
Mërgimi-M shpk
503
Gjoba Administrative
Mërgimi-M shpk
2,500.00 €
7,500.00 €
504
Gjoba Administrative
Mërgimi-M shpk
5,000.00 €
505
Gjoba Administrative
Morina B shpk
2,500.00 €
506
Gjoba Administrative
Morina B shpk
5,000.00 €
507
Gjoba Administrative
Morina B shpk
5,000.00 €
508
Gjoba Administrative
Morina B shpk
7,772.00 €
509
Gjoba Administrative
N.N.T. Gashi-Ag
4,010.46 €
510
Gjoba Administrative
N.N.T. Gashi-Ag
5,000.00 €
511
Gjoba Administrative
N.P.N Ardhmëria
17,908.59 €
512
Gjoba Administrative
N.P.P. "7 Shtatori"
513
Gjoba Administrative
N.P.T "Condor" Sh.p.k
900.00 €
514
Gjoba Administrative
N.P.T Vëllezrit së bashku
515
Gjoba Administrative
N.P.T. "Busovata-Commerce"
2,500.00 €
516
Gjoba Administrative
N.P.T.,,Vllezërit Kaçorraj"
5,000.00 €
517
Gjoba Administrative
N.P.T.,,Vllezërit Kaçorraj"
15,931.51 €
518
Gjoba Administrative
N.P.T.SH "Getoari" sh.p.k
2,700.22 €
519
Gjoba Administrative
N.Sh. "Makolli"
2,500.00 €
37,644.29 €
5,000.00 €
520
Gjoba Administrative
N.Sh. "Makolli"
5,906.11 €
521
Gjoba Administrative
N.Sh. "Makolli"
9,893.37 €
522
Gjoba Administrative
N.T.P "Graniti-F" Sh.p.k
523
Gjoba Administrative
N.T.P "Liridoni-M"
7,782.38 €
524
Gjoba Administrative
N.T.P "Liridoni-M"
5,000.00 €
525
Gjoba Administrative
N.T.P "Liridoni-M"
5,000.00 €
526
Gjoba Administrative
N.T.P "Liridoni-M"
5,000.00 €
527
Gjoba Administrative
N.T.Sh Fortesa
5,000.00 €
528
529
530
Gjoba Administrative
Gjoba Administrative
N.T.SH. Bokshi Sh.p.k.
N.T.SH. Bokshi Sh.p.k.
5,000.00 €
5,000.00 €
Gjoba Administrative
N.T.T "Koni" Sh.p.k.
5,261.56 €
531
Gjoba Administrative
N.T.T "Koni" Sh.p.k.
5,000.00 €
532
Gjoba Administrative
N.T.T "Koni" Sh.p.k.
5,000.00 €
533
Gjoba Administrative
N.T.T. " Albi Trans " Sh.p.k.
7,500.00 €
534
Gjoba Administrative
N.T.T. " Albi Trans " Sh.p.k.
5,000.00 €
535
Gjoba Administrative
N.T.T.P. Arbëria Turist Sh.p.k.
900.00 €
536
Gjoba Administrative
Ndërmarrja Private SHATMANI
187,919.57 €
537
Gjoba Administrative
NewcO Mirusha L.L.C
900.00 €
7,491.50 €
Nr. ren.
Përshkrimi
538
Gjoba Administrative
NewcO Mirusha L.L.C
539
Gjoba Administrative
NNSH "Berdibes-VB" shpk
2,500.00 €
540
Gjoba Administrative
NNSH "Berdibes-VB" shpk
5,000.00 €
Emri i Kompanis
2011
5,000.00 €
541
Gjoba Administrative
NPN Çlirimi
2,500.00 €
542
Gjoba Administrative
NShT,,Rogova 1"
5,260.00 €
543
Gjoba Administrative
NShT,,Rogova 1"
5,000.00 €
544
Gjoba Administrative
NT Nela Com
5,000.00 €
545
Gjoba Administrative
NTP Drini Holding
5,000.00 €
546
Gjoba Administrative
NTSH Dino Sh.p.k
5,000.00 €
547
Gjoba Administrative
NTSH Dino Sh.p.k
5,000.00 €
548
Gjoba Administrative
Osmani Comerce SH.P.K.
5,000.00 €
549
Gjoba Administrative
Osmani Comerce SH.P.K.
7,461.91 €
550
Gjoba Administrative
P.P.K "Sali"
5,000.00 €
551
Gjoba Administrative
Pro Eng sh.p.k.
5,000.00 €
552
Gjoba Administrative
Qallaku Petroll sh.p.k.
2,500.00 €
553
Gjoba Administrative
Qallaku Petroll sh.p.k.
5,000.00 €
554
Gjoba Administrative
Ramiz Krasniqi
2,845.88 €
555
Gjoba Administrative
Rashit Hoti
556
Gjoba Administrative
Re-Li sh.p.k.
557
Gjoba Administrative
Re-Li sh.p.k.
9,831.49 €
558
Gjoba Administrative
Re-Li sh.p.k.
15,094.76 €
559
Gjoba Administrative
Sejfullahu Shpk
6,223.67 €
560
Gjoba Administrative
Seperacioni Çeku-Q Sh.p.k.
5,000.00 €
561
Gjoba Administrative
Shaqa Company Sh.p.k.
5,000.00 €
562
Gjoba Administrative
Shkoza Sh.p.k
900.00 €
563
Gjoba Administrative
Toning-S shpk
5,000.00 €
564
Gjoba Administrative
Transportuesi Sh.p.k.
5,000.00 €
565
Gjoba Administrative
Union Comerc Sh.p.k.
5,000.00 €
566
Gjoba Administrative
Union Comerc Sh.p.k.
567
Gjoba Administrative
Vëllaznim Podrimja
11,820.38 €
568
Gjoba Administrative
Vëllaznim Podrimja
1,052.52 €
569
Gjoba Administrative
Vëllaznim Podrimja
5,000.00 €
570
Gjoba Administrative
Vellëzërit Berisha shpk
9,038.00 €
571
Gjoba Administrative
Vellëzërit Berisha shpk
5,375.57 €
572
Gjoba Administrative
Vellëzërit Berisha shpk
5,000.00 €
573
Gjoba Administrative
Vëllezërit Kryeziu Sh.p.k.
5,000.00 €
574
Gjoba Administrative
Vëllezërit Kryeziu Sh.p.k.
2,500.00 €
575
Gjoba Administrative
Vëllezërit Kryeziu Sh.p.k.
5,000.00 €
576
Gjoba Administrative
Vëllezrit Leci Sh.p.k
4,262.52 €
577
Gjoba Administrative
Vllezërit Gjini Sh.p.k.
5,000.00 €
578
Gjoba Administrative
Vllezërit Gjini Sh.p.k.
3,888.96 €
579
Gjoba Administrative
Vllëzërit Likaj
5,000.00 €
580
Gjoba Administrative
Xhelal Trans
8,702.78 €
581
Gjoba Administrative
Xhelal Trans
17,831.12 €
582
Gjoba Administrative
Zatriqi Sh.p.k.
583
Gjoba Administrative
Zyber Himaj
447.80 €
2,500.00 €
5,000.00 €
5,000.00 €
17,372.53 €
2,321,805.71 €
Download

Godisnji Izvestaj 2011