Петак, 25. 7. 2014.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
poduzetnika i polja 15. Budžetska organizacija: 1701001 u nalogu
za plaćanje.
Prenos na poseban namjenski podračun Jedinstvenog računa
Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, raspolaganje i namjena
trošenja ovih sredstava vršit će se u skladu sa procedurama o
otvaranju namjenskih podračuna, a u svrhe utvrđene Zakonom o
naftnim derivatima."
3. U tački 19. Ostali neporezni prihodi, podtačka 19.1.6.
Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti
korisnika budžeta) i vlastiti prihodi, u tabelarnom pregledu, iza
rednog broja 3. dodaje se novi redni broj 4. koji glasi:
Red. br.
4.
NAZIV PRIHODA
Prihodi od naučno-istraživačkog rada
VRSTA PRIHODA
722614
Dosadašnji redni brojevi 4. - 10. postaju redni brojevi 5. - 11.
4. U podtački 19.1.8. Donacije, u tabelarnom pregledu, iza
rednog broja 2. dodaje se novi redni broj 3. koji glasi:
Red. br.
3.
NAZIV PRIHODA
Donacije od fizičkih i pravnih lica za poticaj
za zapošljavanje
VRSTA PRIHODA
733115
Dosadašnji redni brojevi 3. - 4. postaju 4. - 5.
U tabelarnom pregledu, iza rednog broja 4. koji postaje redni
broj 5. dodaje se novi redni broj 6. koji glasi:
Red. br.
6.
NAZIV PRIHODA
Donacije od inostranih fizičkih i pravnih lica
za poticaj za zaopošljavanje
VRSTA PRIHODA
733125
5. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objavlјivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 05-02-1551-8/13
Jula 2014. godine
Ministar
Sarajevo
Ante Krajina, s. r.
Na temelju čl. 7. i 19. stavak 2. Zakona o pripadnosti javnih
prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09 i 35/14), federalni
ministar financija - federalni ministar finansija donosi
PRAVILNIK
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE
JAVNIH PRIHODA PRORAČUNA I
VANPRORAČUNSKIH FONDOVA NA TERITORIJU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda proračuna i
vanproračunskih fondova na teritoriju Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/13, 53/13,
63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14 i 46/14), u poglavlju IV.
NAKNADE I PRISTOJBE, u točki 16. Naknade i pristojbe,
podtočka 16.1. Naknade i pristojbe, u tabelarnom pregledu, iza
rednog broja 5. dodaje se novi redni broj 6. koji glasi:
Red. br.
6.
glasi:
NAZIV PRIHODA
Pristojba za uspostavu pričuva naftnih derivata
VRSTA PRIHODA
722116
Dosadašnji redni brojevi 6. - 26. postaju redni brojevi 7. - 27.
2. Iza podtočke 16.1.3. dodaje se nova podtočka 16.1.4. koja
"16.1.4. Pristojba za uspostavu pričuva naftnih derivata,
utvrđena je Zakonom o naftnim derivatima u Federaciji BiH
("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14), namjenski je
prihod za financiranje uspostave pričuva naftnih derivata u
Federaciji BiH i uplaćuje se na Račun javnih prihoda Proračuna
Federacije BiH.
Uplata se vrši na način propisan u poglavlju VII. NAČIN
UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA I FONDOVA ovog
Pravilnika, uz obvezno popunjavanje polja 14. Općina: gdje se
upisuje šifra općine sjedišta pravnog lica ili fizičkog lica poduzetnika i polja 15. Proračunska organizacija: 1701001 u
nalogu za plaćanje.
Број 60 - Страна 43
Prijenos na poseban namjenski podračun Jedinstvenog
računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, raspolaganje i
namjena trošenja ovih sredstava vršit će se sukladno procedurama
o otvaranju namjenskih podračuna, a u namjene utvrđene
Zakonom o naftnim derivatima."
3. U točki 19. Ostali neporezni prihodi, podtočka 19.1.6.
Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti
korisnika proračuna) i vlastiti prihodi, u tabelarnom pregledu, iza
rednog broja 3. dodaje se novi redni broj 4. koji glasi:
Red. br.
4.
NAZIV PRIHODA
Prihodi od znanstveno-istraživačkog rada
VRSTA PRIHODA
722614
Dosadašnji redni brojevi 4. - 10. postaju redni brojevi 5. - 11.
4. U podtočki 19.1.8. Donacije, u tabelarnom pregledu, iza
rednog broja 2. dodaje se novi redni broj 3. koji glasi:
Red. br.
NAZIV PRIHODA
3.
Donacije od fizičkih i pravnih lica za poticaj
za upošljavanje
VRSTA PRIHODA
733115
Dosadašnji redni brojevi 3. - 4. postaju 4. - 5.
U tabelarnom pregledu, iza rednog broja 4. koji postaje redni
broj 5. dodaje se novi redni broj 6. koji glasi:
Red. br.
6.
NAZIV PRIHODA
Donacije od inozemnih fizičkih i pravnih
lica za poticaj za upošljavanje
VRSTA PRIHODA
733125
5. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 05-02-1551-8/13
Srpnja 2014. godine
Ministar
Sarajevo
Ante Krajina, v. r.
1608
Нa oснoву члaнa 78. Зaкoнa o буџeтимa у Фeдeрaциjи
Бoснe и Хeрцeгoвинe ("Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ",
бр. 102/13, 9/14 и 13/14), фeдeрaлни министaр финaнсиja фeдeрaлни министaр финaнциja дoнoси
ПРAВИЛНИК
O КЊИГOВOДСTВУ БУЏETA У ФEДEРAЦИJИ
БOСНE И ХEРЦEГOВИНE
I - OСНOВНE OДРEДБE
Члaн 1.
Oвим Прaвилникoм урeђуje сe: буџeтскo књигoвoдствo,
стaндaрднe буџeтскe клaсификaциje, сaдржaj кoнтa кoнтнoг
плaнa, пoслoвнe књигe и књигoвoдствeнe испрaвe,
прoцjeњивaњe билaнсних пoзициja и пoпис имoвинe, oбaвeзa
и пoтрaживaњa.
Члaн 2.
Oдрeдбe oвoг Прaвилникa oднoсe сe нa буџeт
Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe, буџeтe кaнтoнa, грaдoвa и
oпштинa.
Oдрeдбe oвoг Прaвилникa дужни су спрoвoдити
буџeтски кoрисници и вaнбуџeтски фoндoви.
Буџeтским кoрисницимa и вaнбуџeтским фoндoвимa (у
дaљeм тeксту: буџeтски кoрисници) смaтрajу сe кoрисници и
вaнбуџeтски фoндoви oдрeђeни члaнoм 2. тaч. 10. и 48.
Зaкoнa o буџeтимa у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe
("Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ", бр. 102/13, 9/14 и 13/14,
у дaљeм тeксту: Зaкoн).
Члaн 3.
Буџeтски кoрисници вoдe књигoвoдствo нa oснoву
рaчунoвoдствeних
нaчeлa
тaчнoсти,
истинитoсти,
пoуздaнoсти,
свeoбухвaтнoсти,
блaгoврeмeнoсти
и
пojeдинaчнoг искaзивaњa пoслoвних дoгaђaja.
Буџeтски кoрисници вoдe књигoвoдствo буџeтa у склaду
сa члaнoм 33. стaв 2. Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи у
Download

60/14 - uip