ISPITNA PITANJA ‐ LATINSKI JEZIK 1.
2.
3.
4.
5.
Vrste reci i promene Kategorije nominalne promene Kategorije verbalne promene Osnova imenice Prezentska osnova glagola I‐IV konjugacije i glagola na –io,‐ere 6. Hipokrat 7. Galen 8. Eskulap 9. Hipokratova zakletva 10. Pismo,izgovor,akcenat 11. Nastanak i razvoj latinskog jezika 12. Latinski jezik danas 13. Romanski jezici 14. Reci latinskog porekla u srpskom jeziku 15. Latinske izreke 16. Anatomski termini 17. Imenice I deklinacije 18. Pridevi I i II deklinacije 19. Pridevi III deklinacije 20. Particip prezenta 21. Pravilna komparacija prideva 22. Nepravilna komparacija prideva 23. Opisna komparacija prideva 24. Nepotpuna komparacija prideva 25. Slaganje prideva sa imenicom 26. Indikativ prezenta sum,esse 27. Indikativ prezenta aktiva glagola I konjugacije 28. Indikativ prezenta aktiva glagola II konjugacije 29. Indikativ prezenta aktiva glagola III konjugacije 30. Indikativ prezenta aktiva glagola IV konjugacije 31. Indikativ prezenta aktiva glagola na –io,‐ere 32. Imenice m. II deklinacije 33. Imenice n. II deklinacije 34. Izuzeci I i II deklinacije 35. Imenice suglasnickih osnova m.f. 36. Imenice suglasnickih osnova n. 37. Samoglasnicke –i osnove m.f. 38. Samoglasnicke –i osnove n. 39. Izuzeci III deklinacije 40. Deklinacija grckih imenica 41. IV deklinacija 42. V deklinacija 43. Izuzeci IV i V deklinacije 44. Imperativ I glagola I‐IV konjugacije 45. Indikativ prezenta pasiva glagola I konjugacije 46. Indikativ prezenta pasiva glagola II konjugacije 47. Indikativ prezenta pasiva glagola III konjugacije 48. Indikativ prezenta pasiva glagola IV konjugacije 49. Particip perfekta pasiva 50. Konjunktiv prezenta aktiva glagola I konjugacije 51. Konjunktiv prezenta aktiva glagola II konjugacije 52. Konjunktiv prezenta aktiva glagola III konjugacije 53. Konjunktiv prezenta aktiva glagola IV konjugacije 54. Konjunktiv prezenta esse 55. Predlozi sa Acc i Abl 56. Predlozi sa Acc 57. Predlozi sa Abl 58. Prilozi‐tvorba 59. Pravilna komparacija priloga 60. Nepravilna komparacija priloga 61. Osnovni brojevi 62. Redni brojevi 63. Licne zamenice 64. Pokazne zamenice 65. Prisvojne zamenice 66. Upitne zamenice 67. Odnosno‐upitne zamenice 68. Semideponentni glagoli 69. Deponentni glagoli 70. Gerundiv 71. Gerund 72. Lectio II –citanje,prevod,gramaticka analiza 73. Lectio III –citanje,prevod, gramaticka a naliza 74. Lectio IV –citanje,prevod, gramaticka analiza 75. Lectio V –citanje,prevod, gramaticka a naliza 76. Lectio VI –citanje,prevod, gramaticka analiza 77. Lectio VII –citanje,prevod, gramaticka analiza 78. Lectio VIII –citanje,prevod, gramaticka analiza 79. Lectio IX –citanje,prevod, gramaticka analiza 80. Lectio X –citanje,prevod, gramaticka analiza 81. Lectio XI –citanje,prevod, gramaticka analiza 82. Lectio XII –citanje,prevod, gramaticka a naliza 83. Lectio XIII –citanje,prevod, gramaticka analiza 84. Lectio XIV –citanje,prevod, gramaticka analiza 85. Lectio XV –citanje,prevod, gramaticka analiza 86. Lectio XVI –citanje,prevod, gramaticka analiza 87. Lectio XVII–citanje,prevod, gramaticka analiza 88. Lectio XVIII –citanje,prevod, gramaticka a naliza 89. Lectio XIX –citanje,prevod, gramaticka analiza 90. Lectio XX –citanje,prevod, gramaticka a naliza 91. Lectio XXI –citanje,prevod, gramaticka analiza 92. Lectio XXII –citanje,prevod, gramaticka analiza Konsultacije‐ ponedeljkom u 11h10 NAPOMENA:(Konsultacije NISU predavanja iz latinskog jezika, već podrazumevaju konsultacije ako ste tokom učenja,tj. pripremanja za ispit, naišli na neke nejasnoće). Ispit podrazumeva dva dela‐pismeni deo ispita (traje 45 minuta) i usmeni deo ispita (polaze se pred komisijom). Ako kandidat ne polozi pismeni deo ispita, IMA pravo da izadje na usmeni deo. 
Download

Latinski jezik.pdf