608.28
VUČENE TANJIRAČE
608.30
608.32
RUKOVANJE I ODRŽAVANJE
SPISAK REZERVNIH DELOVA
I
UPUTSTVO ZA UPOTREBU .............................................................
2
1.
OPIS ORUĐA ......................................................................................................
2
Opšti opis .............................................................................................................
2
Namenska upotreba ............................................................................................
2
Opšte mere bezbednosti i mere zaštite na radu ..................................................
3
Hidraulični delovi ..................................................................................................
3
Održavanje ..........................................................................................................
3
2.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ...........................................................................
4
3.
PUŠTANJE U RAD ..............................................................................................
5
Standardna oprema .............................................................................................
5
Dodatna oprema ..................................................................................................
5
Montaža ...............................................................................................................
5
Priprema tanjirače za transport ............................................................................
5
Priprema tanjirače za rad .....................................................................................
6
Podešavanje dubine .......................................................................................
6
Podešavanje zakošenosti baterija..................................................................
6
Podešavanje čistača diskova ..........................................................................
7
Podešavanje visine poteznice ........................................................................
7
Podešavanje rama tanjirače ...........................................................................
7
4.
PROBLEMI U RADU ...........................................................................................
8
5.
ODRŽAVANJE .....................................................................................................
9
Redovno održavanje ............................................................................................
9
Dotezanje baterija ................................................................................................
9
Održavanje hidraulične instalacije .......................................................................
9
Podmazivanje ......................................................................................................
9
Transportni točkovi ..............................................................................................
9
GARANTNI USLOVI ............................................................................................
11
SPISAK DELOVA
12
II
1
I UPUTSTVO ZA UPOTREBU
1. OPIS ORUĐA
Opšti opis
Ova knjižica sadrži uputstva za rad i održavanje, tehničke karakteristike i sigurnosne odredbe za naše
vučene tanjirače.
Kod svih pitanja i porudžbina treba dati podatke o godini proizvodnje, broju uređaja i tipu uređaja. Ovi
podaci su utisnuti na pločici na oruđu.
CE-oznaka na tablici označava da proizvod ispunjava zahteve
Evropske ekonomske zajednice o kvalitetu
Molimo Vas da ovo uputstvo za upotrebu pažljivo pročitate, jer ispravnost oruđa i njegov vek trajanja,
kao i dobar kvalitet rada osiguraće se jedino ako se pravilno primenjuju uputstva za rukovanje i
održavanje uz upotrebu originalnih rezervnih delova.
Za potrebna obaveštenja obraćati se:
VOGEL & NOOT AGROSRB a.d.
Kumanački put br.5
23272 Novi Bečej, Srbija
Telefon:
Fax:
Email:
023/771-340 centrala
023/771-500 direktor
023-771-755 prodaja
023/772-979
[email protected]
[email protected]
U uputstvu za rukovanje sva ona mesta koja se odnose na Vašu bezbednost označena su
ovim znakom.
Mere zaštite na radu i uputstvo za rad, molimo upoznati i ostale rukovaoce – korisnike.
Namenska upotreba
V&N tanjirače su isključivo namenjene za rad u poljoprivrdi (namenska upotreba).
Namenska upotreba uključuje i poštovanje propisa koje je odredio proizvođač.
Svaka primena oruđa van ove opisane, važi za nenamensku primenu. Za štete koje su rezultat takve
upotrebe, proizvođač ne snosi odgovornost!
Drugi deo uputstva sadrži spisak delova sa brojevima pozicija.
2
Opšte mere bezbednosti i mere zaštite na radu
1. Za vreme rada agregata (traktor-tanjirača) niko se ne sme voziti na poteznici traktora ili sedeti na
rudi, ili drugom delu tanjirače.
2. Posebnu pažnju obratiti na šiljate i isturene delove – velika opasnost od povreda.
3. Pre početka rada upoznajte se sa delovima tanjirače i načinom rukovanja.
4. Prilikom prikopčavanja i otkačinjanja oruđa posebnu pažnju obratite na mere zaštite na radu i opšte
propise o bezbednosti.
5. Pre kretanja u saobraćaj, agregat proveriti da li zadovoljava uslove bezbednosti u saobraćaju i
tehničku ispravnost.
6. Pre nego što traktor krene u transport ili rad, vozač mora proveriti da se neko ne nalazi između
traktora i oruđa.
7. Oruđe mora biti agregatirano na traktor originalnim osovinicama i osigurano osiguračima da ne bi
došlo do neželjenih posledica u transportu.
8. Imajmo u vidu maksimalno dozvoljene gabaritne mere u javnom saobraćaju, koje su propisane
zakonom o bezbednosti u saobraćaju.
9. U transportu, uvek moramo voditi računa da obezbedimo dovoljno mesta za prolaz bočnog
najisturenijeg dela tajnirače.
10. U toku vožnje nikada ne napuštajte kabinu traktora.
11. Rukovaoc opremom treba da nosi radno odelo koje prijanja uz telo i bezbednu obuću.
12. U javnom saobraćaju treba se pridržavati saobraćajnih propisa.
13. Pre kretanja u transport agregat proveriti iz aspekta vidljivih oštećenja, zamora materijala,
istrošenosti i sl. a utiču na sigurnost agregata.
14. Obratimo pažnju da se na parceli za obradu ne nalaze ljudi i životinje. Rukovaoc agregatom je
odgovoran za njihovu bezbednost.
15. Postupke nege, održavanja i podešavanja, izvoditi samo na spuštenoj mašini i za vreme stajanja
agregata.
16. Pre svakog napuštanja traktora, ugasimo motor i izvadimo kontakt ključ, povučemo parkirnu
kočnicu.
Hidraulični delovi
1. Vizuelno proveri stanje hidraulične instalacije, očistiti spojeve, armaturu, creva, hidraulični cilindar
2. Ukoliko postoji curenje, oštećenje creva, ili neka neispravnost, utvrditi kvar i otkloniti.
3. Nikada ne intervenisati na hidrauličnoj instalaciji u cilju popravke, dok je ista pod pritiskom.
4. VAŽNO – Pre kretanja u transport ubaci osovinicu u otvor poluge graničnika i rastereti hidrauličnu
instalaciju, da bi se izbegla eventualna oštećenja u hidrauličnoj instalaciji.
5. Ako ostavljate mašinu, ostaviti je na ravnom prostoru i obezbedite.
Održavanje
1. Pre nego što pređete na poslove održavanja, čišćenja, podmazivanja delovanjem hidraulike traktora,
podići tanjiraču toliko da se oslobodi osovinica za blokadu cilindra. Spustiti tanjiraču i transportne
točkove na ravnu podlogu. Zaustavite rad motora traktora, povucite ručnu kočnicu, izvadite ključ
napolje.
2. Proverite i po potrebi pritegnuti zavrtnje i navrtke, kao i sve vitalne delove, da li su ispravni i
neoštećeni.
Oštećene i neispravne delove, zameniti originalnim.
3. Voditi računa da je mašina dovoljno obezbeđena za poslove održavanja koje je potrebno obaviti, po
potrebi preduzeti i dodatne mere.
4. Nosite rukavice za rad koji treba obaviti na mašini. Budite oprezni sa oštrim ivicama, koristite uvek
odgovarajući alat.
5. Pre preduzimanja podmazivanja, prvo odstranite stari višak masnoće i nečistoće.
6. Ako je potrebna operacija zavarivanja na tanjirači kada je zajedno sa traktorom, skinuti kleme sa
akumulatora.
7. Istrošene i oštećene delove zamenite originalnim, da ne biste izgubili pravo na garanciju.
3
2. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Dužina sa rudom
Širina u transportu
Visina u radu
Visina u transportu
Klirens
Broj tanjira
Prečnik tanjira
Prečnik krajnjih tanjira
Razmak između tanjira
Radni zahvat
Radna dubina
Radna brzina
Težina
Potrebna snaga traktora
* Dodatna oprema:
Rotor sa nosačem
608.28
5,333
2,90
97,5
max 1,4
33
28
560
510
210
2,8
do 15
do 10
1350
55 – 95
608.30
5,333
3,10
97,5
max 1,4
33
30
560
510
210
3
do 15
do 10
1390
59 - 100
608.32
5,333
3,30
97,5
max 1,4
33
32
560
510
210
3,2
do 15
do 10
1430
62 - 110
608.28.108
608.30.017
608.32.008
m
m
cm
m
cm
kom
mm
mm
mm
m
cm
km/h
kg
kW
4
3. PUŠTANJE U RAD
Standardna oprema
- Prednja i zadnja baterija postavljene u obliku slova "V". Obe baterije imaju po dve baterije diskova, a
svaka baterija ima po dva nosača sa kućištima i ležajima, nanizan na osovinu baterije, te u
zavisnosti od zahvata tanjirače i odgovarajući broj diskova.
Krajnji bočni diskovi na obe baterije su manjeg prečnika, da ne bi ostavljali duboke brazde.
- Ram tanjirače
- Poteznica sa mehanizmom za izravnavanje
- Nosač točkova sa 2 točka – za transport
- Hidraulična instalacija sa hidrauličnim cilindrom i armaturom, crevima i spojnicama, te polugom za
blokadu hidrocilindra pri transportu.
Dodatna oprema
- Po želji kupca može se isporučiti nosač rotora sa rotorom. Montira se na ram tanjirače, sa potrebnim
mehanizmom za regulaciju rada rotora.
Montaža
Ako ste dobili oruđe namontirano po sklopovima, montažu vršiti na tvrdoj, ravnoj i horizontalnoj podlozi.
Montaža se mora sprovoditi pod rukovodstvom ovlašćenog specijaliste koji poznaje tehničke i
bezbednosne propise kao i rukovanje agregatom. U slučaju sumnje ili nejasnoće, kontaktirajte nas u cilju
tehničke podrške pri montaži i rukovanju.
Priprema tanjirače za transport
- Proveriti zazor u glavčinama točkova za transport
- Proveriti pritisak u pneumaticima točkova
- Pre kretanja u transport, da bi zaštitili elemente u hidrauličnoj instalaciji isključujemo hidraulični
sistem, tako što ubacujemo osovinicu poz.18 u otvor uški na ramu tanjirače i granične poluge poz.21
i osiguramo osiguračem poz.19.
-
Vizuleno proveriti paralelnost rama sa podlogom, prednji i zadnji kraj trebaju biti približno iste visine.
Ako je potrebno, izravnati tanjiraču ručicom za izravnavanje.
Kod tanjirača sa ugrađenim nosačem sa rotorom, onemogućiti poskakivanje rotora umetanjem
osovinice u najniži otvor regulatora na obe strane poz.3
5
Pripema za rad
Da bi tanjiraču iz transportnog položaja preveli u radni položaj, potrebno je izvući osovinicu poz.18 i
osloboditi graničnu polugu poz.21. Ponovo je omogućen rad hidrauličnog cilindra i podiznog sistema,
delovanjem hidraulike traktora.
Kod tanjirača sa rotorom, izvaditi osovinice poz.3 sa obe strane regulatora, da bi omogućili hod rotora, a
podesiti u radu umetanjm osovinica u odgovarajući otvor.
-
Podešavanje dubine tanjiranja
Dubina tanjiranja, na ovim tanjiračama. kreće se do 15cm, što se podešava zakošenjem baterija, koje
može biti od 12-24° u odnosu na pravac, ili do 48° jedna baterija u odnosu na drugu.
Podešavanje zakošenosti baterija
Prilikom podešavanja zakošenosti baterija tanjirača mora biti u radnom položaju, osovinicu poz.18,
premestimo u srednji otvor na graničnoj poluzi poz.21 osiguramo poz.19.
6
Prednja i zadnja baterija se podešavaju nezavisno, prvo jedna, a zatim druga.
Otpuste se 2x2 kom navrtke M16 poz.10 i 11, navrtka M24 poz.29, 30 na jednoj bateriji, te lagano krene
traktorom napred ili nazad, zavisno od potrebnog zakošenja. Kada mislimo da smo dobili potreban
ugao, pritegnemo otpuštene navrtke.
Sada ponovimo prethodne operacije na drugoj bateriji, vodeći računa da ugao zakošenja prednje i
zadnje baterije bude isti. Dobro pritegnuti navrtke.
Podešavanje čistača diskova
Podešavanje čistača diskova izvodi se na dva načina:
- zajedničkim pomeranjem u aksijalnomn pravcu
- pojedinačnim pomeranjem čistača
Podešavanje visine poteznice
Visina kačenja rude na poteznici traktora i tanjirače, potrebna je biti približno iste visine, ruda je
paralelna sa zemljom. Ako nije, potrebno je podesiti prema ramu.
Kad je agregat u radu, visina poteznice traktora je do 10cm veća od tačke kačenja na tanjirači.
Otvori za kačenje
na ramu
Izravnavanje rama tanjirače
Kada je tanjirača u radu, ram treba da je približno paralelan sa zemljom, dubina rada prednje i zadnje
baterije je jednaka.
- ukoliko prednja baterija radi dublje, ručicom vretena, okretanjem suprotno smeru kazaljke na satu,
prednji kraj rama podižemo
- ukoliko zadnje baterije rade dublje, ručicom vretena okretanjem u smeru kazaljke na satu, zadnji kraj
rama podižemo
1.
2.
3.
4.
Vreteno za izravnavanje
Pritisna opruga – kraća
Pritisna opruga – duža
Ram – zavaren sklop
7
5. Poteznica – zavaren sklop
6. Nosač poteznice
4. PROBLEMI U RADU
Problem
Uzrok
Rešenje
zadnji deo tanjirače seli se u
desnu stanu
zadnji ugao baterije je prevelik ili
premali
podesiti da oba ugla zakošenja
baterija budu isti
linija vuče pomerena u levu
stranu
Na poteznici, otpustiti 3 kom
navrtki M20, pomeriti poteznicu
u desnu stranu. Ponovo
pritegnuti navrtke.
8
5. ODRŽAVANJE
Redovno održavanje
Održavanje se može sprovoditi samo u stanju mirovanja mašine. Nakon prvog sata rada, pri prvoj
eksploataciji tanjirače, neophodno je pritegnuti sve zavrtnje i navrtke.
Ponoviti operaciju nakon 5 sati rada, a zatim svakog dana, nakon završetka rada.
Dotezanje baterija
Posebnu pažnju obratiti na pritegnutost diskova baterije, jer ukoliko se između diskova i odstojnika pojavi
zazor, može doći do havarije baterije.
Kod dotezanja diskova na bateriji, prvo popustiti 4 kom. navrtki M16 nosača ležaja, odvrnuti kontra
navrtku M30, a zatim pritegnuti navrtku M30, uz korišćenje odgovarajućeg ključa sa produženom
polugom.
Vratiti kontra navrtku, dobro je dotegnuti. Dotegnuti 4 kom. navrtki M16. Ponoviti redosled radnji na
svakoj bateriji koju dotežemo.
Proveri zazor između čistača i diskova, po potrebi podesiti, ostale navrtke proveriti i doteći.
Održavanje hidraulične instalacije
Stalno proveravati ispravnost hidrauličnih spojeva, zaptivenost elemenata, hidraulične vodove.
Porozne ili oštećene hidraulične vodove odmah zameniti novim.
Podmazivanje
Ležaji na baterijama i na rotoru su zatvoreni, nisu predviđeni za podmazivanje, ali ih čuvati od
nepotrebnog uticaja vode. Po potrebi podmazati rukavce nosača točkova, 2-3 hoda tekalamit
mazalicom.
Transportni točkovi
- Povremeno proveriti da li postoji zazor u glavčini. Ako postoji, otvori poklopac glavčine, izvaditi
osigurač, doteći po potrebi, vrati osigurač, podmaži i zatvori poklopcem glavčine.
9
-
Pritisak u pneumaticima 10.0/75 – 15.3 – 10 PR ..................................... 3,9 bar
BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU
! ! ! PAŽNJA ! ! !
-
Važeći propisi u saobraćaju su odlučujući
-
Za rukovanje, obeležavanje – osvetljenje odgovoran je rukovaoc uređaja
-
Zbog velike opasnosti od povreda zbog oštrih delova, ako je potrebno mora se
postaviti dobro vidljiva tabla sa znakom upozorenja, a voziti krajnje oprezno.
-
U uslovima smanjene vidljivosti, pored redovne signalizacije, dodatno
postaviti osvetljenje na najisturenijem kraju, po potrebi i zadnje reflektore.
-
Posebno obazriv treba biti tokom skretanja, odnosno vožnje preko mosta.
-
Paziti na dovoljno rastojanje treće osobe prema uređaju.
10
USLOVI GARANCIJE
Za naš proizvod prihvatamo garanciju pod sledećim uslovima:
Garancija se odnosi:
Prvom kupcu garantujemo da naš proizvod odgovara tehničkom nivou, nameni, da je funkcionalan,
da zadovoljava propisane Pravilnike o zaštiti na radu.
Garancija se daje pod uslovima normalne upotrebe oruđa, propisane tehničkim uputstvom za
rukovanje i održavanje za radove koje je namenjeno, ako se oruđe priključuje za traktor za koje je
namenjeno.
Vreme garancije
Garancija počinje od dana prodaje oruđa korisniku
a) poljoprivredne mašine
1 godina
b) dopunska oprema:
delovi koji se ugrađuju u naše mašine, a ne proizvode se u našoj fabrici, na primer hidraulični
cilindar, garantujemo u toj meri koliko nama garantuje proizvođač tih delova.
Otklanjanje neispravnosti
Za delove koji su dokazano oštećeni zbog greške u materijalu, konstrukciji ili montaži, po našoj
proceni, popravljaju se ili zamenjuju novim. Kao dokaz o uzroku štete merodavna su naša
ispitivanja, ili nalazi proizvođača ugrađenih delova u naše proizvode.
Ne dajemo garanciju za oruđa i delove za čije je oštećenje uzrok viša sila.
Ne prihvatamo odgovornost za bilo kakav posredan gubitak, ili posrednu štetu, ili bilo kakve
posredne nezgode, zbog lošeg materijala, loše izrade ili drugog.
Vreme otklanjanja kvara ne produžuje rok garancije.
Pod garancijom ne potpadaju slučajevi:
a) normalna pohabanost ili trošenje delova
b) oštećenja nastala zbog nemarnosti, prekomernog opterećenja, ili nestručnog rukovanja
Garancija prestaje
a) za nastale štete prilikom transporta ili druge greške nastale pri transportu, a nisu prijavljene
nama u roku od 8 dana
b) ako se ne pridržavaju tehničkog uputstva proizvođača
c) ako naručilac ili treće lice nepravilno montira oruđe, ili ga ne upotrebljava namenski
d) ako naručilac ili treće lice bez naše dozvole vrši bilo kakve izmene ili popravke na oruđu
e) ako kupac pre isteka garancije oruđe proda
f) ako se od nas na oruđe montiraju neoriginalni delovi, ili se koriste od nas ne preporučena
dopunska oprema.
g) ako naručilac na vreme ne ispuni svoje obaveze dogovorene u vezi plaćanja, ili nekog drugog
osnova
11
II SPISAK DELOVA
Vučene tanjirače
12
Slika 1- Tanjirača – sklop 608.28
608.30
608.32
13
Slika 1 – Tanjirača - sklop
Poz.
Broj dela
Naziv
1
2
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
608.28.001
608.30.001
608.32.001
608.28.011
608.30.005
608.32.005
608.28.040
608.28.047
608.28.058
608.28.125
608.28.126
608.28.127
608.28.064
608.28.136
608.28.072
608.28.078
JUS M.B2.300
608.28.073
608.28.079
JUS M.B2.300
608.28.074
608.28.075
611.20.010
608.28.130
608.28.128
608.28.080
608.28.120
608.28.129
JUS M.B1.051
JUS M.B1.601
JUS M.B2.011
JUS M.B2 110
JUS M.B1.051
JUS M.B1.601
JUS M.B2.011
JUS M.B2.110
JUS M.B1.051
JUS M.B1.601
JUS M.B1.051
JUS M.B1.601
JUS M.B2.110
JUS M.C4.613
**608.27.108
**608.30.017
608.28
Zadnja baterija-sklop
Zadnja baterija-sklop
Zadnja baterija-sklop
Prednja baterija-sklop
Prednja baterija-sklop
Prednja baterija-sklop
Poteznica-zavaren sklop
Nosač poteznice-zavaren sklop
Regulator visine
Oslonac opruge
Pritisna opruga-duža
Pritisna opruga-kraća
Nosač točkova-zavaren sklop
Točak sklop
Osovinica
Podloška
Rascepka 4x40
Osovinica
Podloška
Rascepka 6,3x56
Osovinica
Osovinica-zavaren sklop
Osigurač-sklop
Hidraulična instalacija
Poluga graničnika
Ram tanjirače-zav.sklop
Oslonac-zavaren sklop
Ploča bočnih graničnika
M20x140 8.8 Vijak
M20 Navrtka 8
A20 Podloška ravna
B20 Podloška elastična
M24x200 Vijak
M24 Navrtka 8
B24 Podloška ravna
B24 Podloška elastična
M24x220 8.8 Vijak
M30 Navrtka 8
M12x90 Navrtka 8
M12 Navrtka 8
B12 Podloška elastična
AM6 Mazalica
Rotor sa nosačem
Rotor sa nosačem
14
Komada
608.30 608.32
4
5
6
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
2
3
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
8
7
7
3
7
2
10
20
20
8
2
2
2
2
2
1
-
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
2
3
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
8
7
7
3
7
2
10
20
20
8
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
2
3
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
8
9
9
3
7
2
10
20
20
8
2
2
2
2
2
-
Primedba
7
**608.32.008
Rotor sa nosačem
-
-
1
Isporučuje se na zahtev kupca
** dodatna oprema
Slika 2 – Zadnja baterija
15
Slika 2 – Zadnja baterija
Komada
608.28 608.30 608.32
Poz.
Broj dela
Naziv
1
2
3
4
5
6
1.
608.28.002
608.30.002
608.32.002
Nosač zadnje baterije.zav.sklop
Nosač zadnje baterije.zav.sklop
Nosač zadnje baterije.zav.sklop
1
-
1
-
1
2.
3.
608.28.034
608.28.036
Odstojnik kraći
Odstojnik
4
8
4
9
4
10
4.
608.28.005
608.30.004
Nosač 1 čistača
Nosač 1 čistača
1
-
1
1
5.
608.28.006
608.32.004
Nosač 2 čistača
Nosač 2 čistača
1
-
1
-
1
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
608.28.007
608.28.008
608.28.009
608.28.010
JUS M.B1.051
JUS M.B1.601
JUS M.B2.011
JUS M.B2.110
JUS M.B1.053
JUS M.B1.053
JUS M.B1.601
JUS M.B2.011
JUS M.B2.110
608.28.030
608.28.027
608.30.008
608.28.038
608.28.039
Ø 510 / □ 36
Ø 560 / □ 36
ST740/GW211PPB15
JUS M.B1.601
Zadnji čistač tanjira
Ploča spolj.nosača
Spoljašnji nosač Č-Z.S
Unutrašnji nosač Č-Z.S
M16x110 8.8 Vijak
M16 Navrtka 8
A16 Podloška ravna
B16 Podloška elastična
M16x50 8.8 Vijak
M12x35 8.8 Vijak
M12 Navrtka 8
A12 Podloška ravna
B12 Podloška elastična
Odstojnik duži
Osovina baterije-zav.sklop
Osovina baterije-zav.sklop
Disk 1 za pritezanje
Disk 2 za pritezanje
Disk nazubljeni
Disk nazubljeni
Ležajna jedinica
M30 Navrtka 8
13
2
2
2
8
16
16
16
8
33
33
33
33
4
2
2
2
2
12
4
4
14
2
2
2
8
16
16
16
8
34
34
34
34
4
1
1
2
2
2
13
4
4
15
2
2
2
8
16
16
16
8
35
35
35
35
4
2
2
2
2
14
4
4
16
Primedba
7
Slika 3 – Prednja baterija
17
Slika 3 – Prednja baterija
Komada
608.30 608.32
Poz.
Broj dela
Naziv
1
2
3
4
5
6
608.28
1.
608.28.012
608.30.006
608.32.006
Nosač prednje baterije-zav.sklop
Nosač prednje baterije-zav.sklop
Nosač prednje baterije-zav.sklop
1
-
1
-
1
2.
3.
608.28.034
608.28.036
Odstojnik kraći
Odstojnik
4
8
4
9
4
10
4.
608.28.005
608.30.004
Nosač 1 čistača
Nosač 1 čistača
1
-
1
1
5.
608.28.006
608.32.004
Nosač 2 čistača
Nosač 2 čistača
1
-
1
-
1
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
608.28.022
608.28.008
608.28.009
608.28.010
JUS M.B1.051
JUS M.B1.061
JUS M.B2.011
JUS M.B2.110
JUS M.B1.053
JUS M.B1.053
JUS M.B1.601
JUS M.B2.011
JUS M.B2.110
608.28.030
608.28.027
608.30.008
608.28.038
608.28.039
Ø 510 / □ 36
Ø 560 / □ 36
ST740/GW211PPB15
JUS M.B1.601
Prednji čistač-2S
Ploča spolj.nosača
Spoljašnji nosač -zav.sklop
Unutrašnji nosač -zav.sklop
M16x110 8.8 Vijak
M16 Navrtka 8
A16 Podloška ravna
B16 Podloška elastična
M16x50 8.8 Vijak
M12x35 8.8 Vijak
M12 Navrtka 8
A12 Podloška ravna
B12 Podloška elastična
Odstojnik duži
Osovina baterije
Osovina baterije
Disk 1 za pritezanje
Disk 2 za pritezanje
Disk nazubljeni
Disk nazubljeni
Ležajna jedinica
M30 Navrtka 8
13
2
2
2
8
16
16
16
8
33
33
33
33
4
2
2
2
2
12
4
4
14
2
2
2
8
16
16
16
8
34
34
34
34
4
1
1
2
2
2
13
4
4
15
2
2
2
8
16
16
16
8
35
35
35
35
4
2
2
2
2
14
4
4
18
Primedba
7
Slika 4 – Transportni točak
1. Glavčina komplet sa rukavcem – 160 / 205 / 6 M18
GKN 03 – 911 – 0401 - 00
2. Felna 9,00 x 15
GKN 03 -911 – 0536 -00
3. Guma 10.0 / 75 - 15.3 10PR
19
Slika 5 – Rotor sa nosačem
Poz.
Broj dela
Komada
608.28 608.30 608.32
Naziv
1
1.
2
608.28.109
3
Nosač rotora – zav.sklop
4
2
5
2
6
2
2.
608.28.110
Osovinica
2
2
2
3.
JUS M.C2.230 Ø6x40 Čivija elastična
4
4
4
4.
608.28.111
Osovinica
4
4
4
5.
638.40.004
R-osigurač
4
4
4
6.
608.28.112
Podloška
4
4
4
7.
JUS M.B1.060
M15x1,5x130 8.8 Vijak
8
8
8
8.
JUS M.B1.623
M16x1,5 Navrtka 8
8
8
8
9.
608.28.113
Ploča
2
2
2
10.
608.28.090
Regulator – zav.sklop
2
2
2
11.
608.28.088
Ploča
2
2
2
20
Primedba
7
12.
JUS M.B1.051
M12x140 8.8 Vijak
8
8
8
13.
JUS M.B1.601
M12 Navrtka 8
8
8
8
14.
JUS M.B2.110-A12
Podloška elastična
8
8
8
15.
608.28.138
Rotor tanjirače 2,8m
1
-
-
16.
608.30.010
Rotor tanjirače 3m
-
1
-
17.
608.32.009
Rotor tanjirače 3,2m
-
-
1
Slika 6 – 608.28.130 Hidraulična instalacija
Poz.
Broj dela
Naziv
1
2
3
608.28
Komada
608.30 608.32
4
5
6
1.
608.28.135
Hidraulični cilindar
1
1
1
2.
608.28.131
Crevovod V10 NP8 x 5900
-sklop 90°
1
1
1
3.
608.28.132
Crevovod V10 NP8 x 5600
-sklop 90°
1
1
1
4.
G30 J20 FIS 8162NP8 Reduktor
2
2
2
5.
0.669.20
2
2
2
Automatska spojnica
21
Primedba
7
6.
JUS M.C4.500
Zaptivač A18x22 Cu
2
22
2
2
Download

Uputsvo za rukovanje i spisak rezervnih delova - vn