Fórum pro spolupráci
v oblasti trhu práce
Protokol ze setkání úp
Břeclav a regionální pobočky
AMS Mistelbach
EXPAK AT.CZ
V rámci pracovního balíčku „zasíťování malých regionů“ projektu EXPAK AT.CZ bylo
realizováno další setkání regionálních poboček úřadů práce a místních aktérů trhu práce.
Cílem dalšího přeshraničního setkání sousedících regionálních služeb zaměstnanosti bylo
vzájemné seznámení se situací na trhu práce v okresech Břeclav a Mistelbach a exkurze do
firmy Molitan, a.s.
TERMÍN
20. října, 9.30-17:00 hod
MÍSTO
Břeclav, Hotel Imos, Komenského nábřeží
JAZYKY
němčina, čeština, konsekutivní tlumočení
Fórum pro spolupráci
v oblasti trhu práce
Program
1. Úvod
2. Prezentace ÚP Břeclav a AMS Mistelbach.
3. Prezentace OHK Břeclav, OAK Břeclav - názory podnikatelské sféry k otevření trhu
s Rakouskou republikou
4. Vystoupení zástupce firmy MOLITAN a.s, Břeclav
5. Exkurze u Úřadu práce v Břeclavi.
6. Návštěva firmy MOLITAN a.s.
7. Plán aktivit 2011 – 2012
8. Diskuze
Účastníci
Bendl Josef
OHK Břeclav
Blažková Vladimíra
ÚP Břeclav
Gajdůšková Tereza
ÚP Břeclav
Höklová Monika
EC-Employment Consulting
Kočišová Dana
OHK Brno-venkov
Lipoldová Helena
ÚP Břeclav
Marko Lubomír
ÚP Břeclav
Nezvalová Vojtěška
ÚP Břeclav
Sečkář Ladislav
Okresní agrární komora Břeclav
Slezák Vlastimil
ÚP Břeclav
2
Fórum pro spolupráci
v oblasti trhu práce
Škodová Zdeňka
OHK Brno-venkov
Vlach Veit
Molitan a.s. Břeclav
Bauer Marianne
RGS AMS Mistelbach
Erasim Wolfgang
RGS AMS Mistelbach
Newald Kurt
RGS AMS Mistelbach
Piller Elisabeth
RGS AMS Mistelbach.
Schweinberger Dietmar
RGS AMS Mistelbach
Tarabová Ivana
TA-SERVICE s.r.o.
Pohanka Jan
OHK Brno-venkov
Zbytovský Jaroslav
Up Břeclav
3
Přivítání
Ředitel úp Břeclav Lubomír Marko přivítal rakouské hosty.
Prezentace hospodářské situace
Zástupce hospodářské komory pan Bendl vylíčil hospodářský vývoj v regionu za poslední období. Od počátku roku
se situace v hospodářství zlepšila, je více zakázek ve stavebnictví, krize však ještě zažehnána není, protože
v rámci úsporných opatření nejsou vypisovány velké zakázky s účastí fondů EU. Břeclavská firma Gumotex s cca
600 zaměstnanci si vede dobře, také strojírenské firmy mají zakázky na další pololetí. Platební disciplína je lepší,
dlužníkem však je stále častěji stát, opožděné platby jsou nyní zcela běžné. Zhoršil se přístup k bankovním úvěrům.
Situace se však začíná stabilizovat. Pozice HK v ČR ovlivňuje nepovinné členství, na rozdíl od Rakouska. V okrese
jsou etablovány české pobočky rakouských firem, přitom možnost realizace díla a služeb v Rakousku pro české
firmy stále omezená – jen drobné zakázky pro malé firmy. Předmětem jednání odborových svazů jsou vládní
opatření v souvislosti se změnami pracovních smluv – nyní v ČR žhavé téma. Na otázku rakouské strany k úvahám
o období po období 5/2011 zástupce HK odpovídá, že rozdíly v cenové i životní úrovni v ČR a Rakousku přinesou
zřejmě i rozdíly v cenách nabídek např. od drobných českých živnostníků – budou pro Rakousko levné. Rakouští
kolegové zmínili hypotézu, že z Polska a ČR je možno očekávat příliv až 25000 pracovních sil. Česká strana se
naopak domnívá, že je ohrožena ČR únikem mozků a vysoce kvalifikovaných pracovních sil (lékaři, IT pracovníci).
Eures poradce z Českých Budějovic L.Šimánek uvádí, že za posledních 9 měsíců odešlo do Rakouska 200 osob a
10 praktikantů, zájemci o rakouský TP si našli místa již dávno a noví spíše nejsou.
Prezentace situace v zemědělství.
Fórum pro spolupráci
v oblasti trhu práce
4
Zástupce agrární komory pan Sečkář představil situaci v zemědělství. Okres je historicky zemědělský, s výrobou
na 65000 ha půdy (pole, vinice, sady, louky, pastviny) a s vodníky toky a plochami.(chov ryb, rekreace). Tradiční
pěstování zeleniny bylo téměř zlikvidováno, zanikl zpracovatelský průmysl. Speciální plodiny jsou zde víno (40%
národní produkce) a ovoce (největší producent meruněk v ČR). Rozdílná dotační politika EU přinesla zemědělcům
existenční problémy, nerovné konkurenční prostředí a levné dovozy… Pěstování obilnin a kukuřice od 90. let
omezeno, klesla drasticky živočišná výroba. Situace začala být mnohdy kritická, došlo k zavírání cukrovarů, jatek,
pivovarů, mlékáren a konzerváren. Fungují jen vinařské závody (Valtice, Mikulov, Pavlovice). Některé firmy se
začaly zabývat výrobou biopaliv.
Pan Kur Newald připomněl, že v Rakousku byla situace obdobná – zemědělství se zbavovalo pracovních sil, celá
řada firem hledala alternativy. Našla je např. ve výrobě bio produktů a netradičních výrobků. Také do Rakouska
přichází levné zemědělské produkty ze zahraničí…
Padla otázka ohledně situace s nákupy půdy v ČR ze strany cizinců. Oficiálně toto není možné, ale prokazatelně
cizinci půdu v okrese již nakupují přes třetí subjekty. Již dnes mají cizinci půdu v nájmu.
Kurt Newald se dotázal, zda existují projekty úp, které přeškolují pracovní síly ze zemědělství a nabízí jiné šance?
Lubomír Marko odpověděl, že dnes pracuje v zemědělství cca 3-4% obyvatel, trh práce již za 20 let
restrukturalizace zemědělství část z nich absorboval. V létě se situace řeší sezónními pracovníky. Původně
zemědělské obyvatelstvo pracovalo za tak nízké mzdy, že jejich nezaměstnanost je řešena hlavně v malých obcích
sociální sítí státu.
Kurt Newald se dále zajímal, odkud přichází sezónní zaměstnanci? Lubomír Marko řekl, že hlavně ze Slovenska,
Ukrajiny, Moldávie, méně z Bulharska a Rumunska. Nezaměstnaní nejsou ochotni pracovat za nižší mzdu než je
podpora, zaměstnavatelé to proto raději řeší dovozem sezónních pracovníků s dobrou pracovní morálkou.
Prezentace firmy Molitan, a.s.
Pan Vlach prezentoval výrobu ve firmě Molitan a pozval účastníky k exkurzi do břeclavského závodu.
Po zmínce o nedostatku kvalifikovaného personálu mu byla nabídnuta spolupráce ze strany českých úp.
Prezentace AMS
Vedoucí regionální pobočky AMS v Mistelbachu prezentoval činnost své pobočky a zodpovídal dotazy k fungování
AMS. Vysvětlil strukturu AMS a organizaci regionální pobočky. Popsal úkoly servisní a informační zóny, vysvětlil
fungování poradenské zóny. Promluvil o servisu pro podniky a úkolech servisu pro zaměstnávání cizinců. Shrnul
data trhu práce v okrese a cíle politiky trhu práce dle indikátorů. Pobočka v Mistelbachu si vede velmi dobře – je na
5.místě mezi 23 pobočkami.
Prezentace situace na trhu práce v okrese Břeclav
Ing. Lipoldová představila situaci na TP na základě grafů.
Fórum pro spolupráci
v oblasti trhu práce
5
Fórum pro spolupráci
v oblasti trhu práce
2008
2009
2010
Cizinci s pracovním povolením 205
121
100
Informace EU/EHP/Švýcarsko 1588
1580
1880
Celkem
1701
1980
1793
6
Projekt vzdělávejte se!: Kvalifikaci si zaměstnanci zvyšovali zejména v oborech:
•
•
•
•
•
Svařování elektrickým obloukem
Obsluha PC a software
Účetnictví
Prodejní dovednosti
Jazykové a komunikační dovednosti
První fáze od 1.3.2009 – 30.6.2009
Počet školených zaměstnanců
Náklady na vzdělávání
Počet firem zapojených do projektu
594
5 350 647
9
Druhá fáze od 1.7. 2009 do 31.12.2009
Počet školených zaměstnanců
704
Náklady na vzdělávání
8 092 025
Počet firem zapojených do projektu
21
Třetí fáze od 1.1.2010 do 31.12.2010
Počet školených zaměstnanců
Náklady na vzdělávání
Počet firem zapojených do projektu
2 710
14 562 733
29
Po obědě se účastníci odebrali na exkurzi do firmy Molitan s odborným výkladem.
Exkurze:
Následovala exkurze s odborným výkladem. Účastníci si prohlédli prostory výroby a řezání materiálu.
Další program:
Po návratu z exkurze zástupce úp Břeclav pan Slezák shrnul situaci na TP ze strany podniků v průběhu krize:
české dceřiné firmy se často cítily svými mateřskými společnostmi diskriminovány. Z hlediska pobídek a výnosů se
zahraničním investorům vyplatí, když česká pobočka funguje alespoň 5 let. Český stát hodlá v budoucnu
podporovat i domácí výrobce. Naše otevřená ekonomika je závislá na německé, mění se strategie a orientace např.
na jižní Ameriku. Obrovským problémem je vzdělání – probíhá reforma školství, které zaostalo o 6-10 let. Snaha o
podporu drobných podnikatelů a malých firem – 70% zaměstnanosti vytváří právě firmy do 25 zaměstnanců – jsou
flexibilní. Za poslední rok bylo vyplaceno 20 mil Kč na dotacích na vytvořené pracovní místo. Národní projekty
Vzdělávejte se přinesly krátkodobý efekt pro vzdělávání pracovníků na náklady státu, v poslední etapě vyplaceno
29 firmám 145 mil. Kč pro 2710 osob – firmy však začaly spekulovat a projekt zneužívat pro vzdělávání expertů pro
Fórum pro spolupráci
v oblasti trhu práce
7
svou specifickou výrobu. Zaměstnanost cizinců ze 3. zemí klesá, stoupají počty cizinců ze zemí EU. Vydáno 15
povolení k práci do Rakouska.
Rakouští kolegové zmiňují, že mají podobné problémy s dotační politikou, která by se měla změnit. Protikrizové
opatření Práce na zkrácený úvazek využilo v okrese 5 firem za rok. Podle prognóz měla zaměstnanost ve
stavebnictví klesat, ale firmy mají zakázky i na příští pololetí.
Na české straně nastal propad ve stavebnictví 6%, malé firmy nemohou získat velké zakázky, podmínky je
diskriminují, je náročná administrativa a daňový systém.
Rakouské AMS jsou více orientované na zaměstnavatele než české úp. Firmy mnohdy požadují rekvalifikace přímo
v podniku. Na otázku, zda rakouské AMS mohou podporovat podniky příspěvkem na náklady rekvalifikace padla
odpověď, že ano - existuje celá řada příspěvků nebo je možno náklady na přeškolení převzít komplexně.
Následovala krátká diskuse k činnosti pracovních agentur: občané ze 3. zemí s výjimkou vysoce kvalifikovaných
pozic nemají možnost získat pracovní povolení. Vydáno bylo jen 18 povolení pro experty, z toho 16 Čechů. Firmy
očekávají, že po 5/2011 lehce získají pracovníky na pozice pomocných sil. Podle rakouských zákonů musí tito
cizinci dostat stejnou mzdu a mít stejné podmínky, jako Rakušané.
Na komoře zaměstnanců v Mistelbachu probíhají kurzy češtiny, aby si všichni zájemci mohli opatřit dostatek
informací ohledně trhu práce. Břeclavský úp může dát na své webové stránky upozornění na tuto skutečnost.
Závěr workshopu:
Na závěr poděkovali rakouští kolegové za pozvání a vyslovili svým českým partnerům pozvání do Mistelbachu
v jarních měsících.
Download

Protokol ze setkání úp Břeclav a regionální pobočky AMS Mistelbach