ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ
2010.-2014. године
Палилула, март 2010. године
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
1
САДРЖАЈ
Одељак 1
Увод
1.1.
Локални план акције за младе ГО Палилула
1.2.
Канцеларија за младе општине Палилула
1.3.
Савет за младе
Одељак 2
Принципи и вредности
Одељак 3
Контекст
3.1.
Географски подаци
3.2.
Демографски подаци
3.3.
Анализа кључних актера
3.4.
Анализа ресурса
3.5.
SWОТ анализа
3.6.
Пресек стања и положаја младих
3.7.
Циљне групе
Одељак 4
ПРИОРИТЕТИ
4.1.
Општи циљеви
4.2.
Специфични циљеви и активности
Одељак 5
Повезаност другим стратешким документима
5.1.
Повезаност са Националном стратегијом за младе
5.2.
Повезаност са другим локалним стратегијама
Одељак 6
Механизми имплементације
Одељак 7
Промоција активности дефинисаних ЛАП-ом
АНЕКСИ
Анекс 1. Акциони план за 2010 годину
Анекс 2. Акциони план за омладинско предузетништво
Анекс 3. Акциони план 2011. – 2014. године
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
2
УВОД
1.1.
Локални план акције за младе Градске општине Палилула
Локални план акције за младе Градске општине Палилула за период од 2010.-2014.
године представља стратешки документ Градске општине Палилула којим дефинише
своју политику према младима, а који је резултат рада Савета за младе и консултативног
процеса са младима Палилуле.
Градска општина Палилула је још 2006. године препознала потребу систематске и
планске бриге о младима и отворила једну од првих канцеларија за младе у Србији.
Увођењем заједничког планирања на локалном нивоу постиже се боља сарадња и
повезаност инстиуција и организација у нашој општини са једне стране, а са друге
стране омогућава младима да изразе своје реалне потребе и учествују у креирању
предлога за њихово решење.
Главни циљ израде овог документа јесте јачање капацитета локалне заједнице за
побољшање положаја младих, унапређење система услуга за младе наше општине кроз
развој координисаних, економичних и одрживих услуга .
Специфични циљеви су: подршка запошљавању младих и омладинском предузетништва,
подршка развоју неформалног образовања и подршку талентима, подстицање активизма
и волонтеризма младих, подршка активном провођењу слободног времена и социјална
инклузија младих из рањивих група.
Поред Градске општине Палилула, средства за израду овог плана обезбедили су
Министарство омладине и спорта Републике Србије и Град Београд - Канцеларија за
младе. За анекс 2. - План развоја омладинског предузетништва средства је обезбедио
Програм за јачање економске сигурности и реаговање у ванредним ситуцијама
Америчке агенције за међународни развој.
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
3
1.2. Канцеларија за младе општине Палилула
Градска општина Палилула се последњих неколико година интезивно бави питањима
деце, младих и породица кроз пројектне и остале активности у настојању да обезбеди
континуирану бригу о деци и младима. Општина је обезбедила просторе за два клуба за
младе и подршку за спровођење неформалних едукација, културних дешавања,
подстицања развоја волонтеризма и активизма младих, међународну размену
средњошколаца, спортских дешавања, програме подршке деци и младима из социјално
угрожених група.
У нашој Општини основана је једна од првих Канцеларија за младе у Србији, још 2006.
године, као пилот пројекат. Представници наше Канцеларије учествовали су активно у
консултативном процесу приликом израде Националне стратегије за младе. Такође,
активно учествујемо у консултативном процесу у изради новог Закона о младима.
Канцеларија за младе је део Управе Градске општине Палилула, а њен задатак је да
спроводи политику за младе на локалном нивоу, која је дефинисана Акционим планом за
развој инстуционалног оквира Канцеларије за младе, који је усвојила Скупштина
Градске општине Палилула у септембру 2008. године. Координатор канцеларије за
младе о раду и активностима извештава Савет за младе, који је основало Веће Oпштине.
Активности Kанцеларије за младе одвијају се у два Kлуба за младе.
Програмске активности наше Канцеларије су: истраживања потреба младих, програми
подршке активном тражењу посла, организовање неформалних едукација, инфо центри,
подршка омладинским иницијативма, развој волонтерских сервиса, подстицање
аматерског културног стваралаштва, програми превенције ризичних понашања и
промоције здравих стилова живота, аматерског спорта и заштите животне средине,
подстицање сарадње и умрежавање институција и невладиних организација у локалној
заједници која се баве децом и младима. Посебно истичемо да смо у оквиру активности
усмерених на социјалну инклузију које предвиђа Национални план акције за младе
покренули школу знаковног језика за чујуће са циљем да омогућимо комуникацију са
особама оштећеног слуха.
Најважнији пројекти које спроводимо са партнерима:
•
УСАИД - Подршка омладинском предузетништву кроз тренинге и консултације.
Резултат ове успешне сарадње је и Анекс 2. овог плана који се односи на развој
омладинског предузетништва, који је сачињен уз консултантску подршку
УСАИД-овог програма за за јачање економске сигурности и реаговање у
ванредним ситуацијама.
•
сарадња са међународном хуманитарном организацијом Save the children и
Европском комисијом у оквиру Пројекта Заједнички рад на заштити деце, који је
резултирао формирањем Међусекторског савета за заштиту деце и усвајањем
Локалног плана акције за заштиту деце, у Скупштини Градске општине
Палилула, на основу кога се спроводи више пројеката усмерених на пилотирање
нових услуга у социјалној заштити. Овде посебно треба издвојити Клуб за децу и
родитеље – Палилула, који је основан са циљем да подржи децу и породице у
ризику и да им кроз инклузивне програме омогући превазилажење тешкоћа и
проблема;
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
4
•
у оквиру пројекта Подршка националним напорима за запошљавање младих из
рањивих група, коју спроводе УН агенције уз финансијску подршку Шпанске и
Владе РС Србије, бићемо обучени, заједно са координаторима свих београдских
канцеларија за младе, за рад са рањивим групама;
•
у сарадњи са НВО Грађанске иницијативе и седам Канцеларија за младе у Србији
развијамо институционални оквир за младе на локалном нивоу. Наши заједнички
предлози и препоруке достављени су Министарству омладине и спорта у оквиру
консуслтативног процеса у изради Закона о младима;
•
средњошколци Палилуле већ две године, кроз програм SYLP, имају прилику да
проведу месец дана код својих вршњака у Сједињеним Америчким Државама, да
стекну нова искуства у омладинском активизму и да их по повратку у нашу
Општину поделе са својим вршњацима кроз организовање активности у
Канцеларији за младе. Млади Палилуле такође имају прилику да угосте своје
вршњаке из САД у узвратној посети;
•
формирали смо локални волонтерски сервис, а у партнерству са НВО добили смо
и лиценцу за Европски волонтерски сервис. Сваке године, почетком маја
организујемо Палилуску олимпијаду културе, такмичење у десет категорија из
омладинског аматерског стваралаштва на коме учествују млади из Београда и
целе Србије, а у госте нам долазе и млади из региона и других европских земаља.
Ове године, у сарадњи са Младим истраживачима Србије, млади Палилуле моћи ће у
КЗМ да се пријаве и за Међународне волонтерске кампове.
Успостављена је успешна сарадња са свим институцијама које се баве децом и младима,
установама културе, Спортским савезом Палилула, Црвеним крстом Палилуле и другима
са којима организујемо заједничке активности.
Успостављена је сарадња са невладиним сектором и неформалним групама младих са
којима заједнички креирамо и спроводимо пројекте и програме.
У последње две године потписано је преко 20 споразума о сарадњи са институцијама и
организацијама.
Сарађујемо са свим београдским и многим канцеларијама за младе у Србији, а често нас
позивају да представимо своја искуства и рад општинама које тек оснивају своје
канцеларија за младе.
Више информација о активностима канцеларије може се наћи на нашем сајту:
www.kzmpalilula.rs
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
5
1.3. Савет за младе
Одлуком Већа Градска општине Палилула у Београду, 19. 03. 2009. године формиран је
Савет за младе Општине Палилула који има улогу да:
• иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области
образовања, спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености,
информисања, активног учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравства,
културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, приступа
правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја за
младе;
• учествује у изради посебних локалних акционих планова и програма у
сагласности са Националном стратегијом за младе;
• прати остваривање акционих планова и програма за младе и локалне омладинске
политике;
• доноси закључке и даје мишљења о питањима из своје надлежности и о њима
обавештава органе Општине;
• даје мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина Градске
општине Палилула у областима значајним за младе;
• усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске
политике и локалних акционих планова и програма за младе и подноси их
Скупштини Градске општине Палилула, председнику Општине и Већу Градске
општине Палилула;
• иницира припрему пројеката или учешће у програмима или пројектима за младе у
циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права
која су у надлежности Општине;
• координира и подстиче сарадњу између Општине и омладинских организација и
удружења и пружа помоћ у реализацији њихових активности;
• координира и подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на
омладину и о томе обавештава органе Општине;
Чланове Савета за младе општине Палилула чине:
Ред.
бр.
1.
СТРУКТУРА САВЕТА ЗА МЛАДЕ
Име и презиме
Институција
Бранко Гашевић
ГО Палилула
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Весна Видојевић
Марко Граховац
Ђуро Блануша
Дарко Бурсаћ
Данило Вукосављевић
Драгутин Кнежевић
Александра Вујковић
Драгана Повреновић
Савић Минић
Јелена Васиљевић
Милица Симовић
Селма Ћатовић
Александар Бакрач
КЗМ ГО Палилула
КЗМ ГО Палилула
КЗМ ГО Палилула
пред. неформалних група
представник Студената
ђачки Парламент
НВО
НСЗ
Пета београдска гимназија
СПС
Г17 ПЛУС
ЛДП
ДС
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
6
На основу истраживања потреба младих одређени су приоритети и формиране су
следеће радне групе:
1. Радна група за запошљавање и омладинско предузетништво:
Ред.
бр.
Чланови
1.
Име и презиме
Бранко Гашевић
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Весна Видојевић
Томислав Јовановић
Соња Ничић
Александра Вучковић
Илија Ковачевић
Јасмина Радојловић
Игор Доловић
Институција
ГО Палилула
КЗМ ГО Палилула
Клуб привреника Палилула
НСЗПалилула
МСП
НВО Омладина Палилуле
НСЗПалилула
НВО ЦПАМ
2. Радна група за образовање и таленте:
Ред
бр
Чланови
Име и презиме
1.
Мирослава Стевановић
2.
Доротеа Вранић
3.
Никола Срзентић
4.
Јелена Милојевић
5.
Момчило Стојановић
6.
Софија Фундук
7.
Касја Павловић
8.
Мирјана Ивић
9.
Жељко Машовић
10.
Зорица Станковић
Институција
професор
- ПТТ школа
Ђачки парламент
-ПТТ школа
Регионални центар за
таленте - Београд
НСЗ Палилула
директор
- ЕТШ „Раде Кончар"
Ђачки парламент
- Пета београдска гимназија
Ђачки парламент
- Пета београдска гимназија
професор
- Пета београдска гимназија
психолог
- ПКБ школа
Ђачки парламент
- ПКБ школа
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
7
3. Радна група за слободно време:
Ред.
бр.
Чланови
Име и презиме
1.
Бојан Радовић
2.
Бојан Бенић
3.
4.
5.
6.
7.
Бранко Живановић
Јован Станојчић
Јелена Николић
Божидар Димчић
Дарко Бурсаћ
8.
Милош Матић
9.
Драган Филиповић
Институција
Ђачки парламент
- ЕТШ „Раде Кончар"
Ученичко предузеће
-ЕТШ „Раде Кончар"
спортиста - рекреативац
спортиста - рекреативац
НВО „Осмех"
НВО „Осмех"
неформалне групе
Ђачки парламент
- ЕТШ „Раде Кончар"
НВО „Културбан"
4. Радна група за једнаке шансе:
Ред.
бр.
Чланови
1.
Име и презиме
Ђуро Блануша
Институција
КЗМ ГО Палилула
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Весна Видојевић
Зорица Станковић
Александра Вукадиновић
Снежана Јовановић
Бојан Вуковић
др Нада Јевремовић
Биљана Михајловић
КЗМ ГО Палилула
НВО „Ромско срце
ШООО „Браћа Стаменковић"
ЦСР Палилула
НВО „Григ"
Дом здравља Палилула
ОШ „Јован Цвијић"
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
8
5. Радна група за активизам и волонтеризам:
Ред.
бр.
Чланови
1.
Име и презиме
Александар Јефтић
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Димитрије Недељковић
Марина Милосављевић
Марко Ристић
Милица Медић
Стефан Милановић
Данка Корупић
Никола Митић
Јелена Алексић
Драган Милошевић
Алекса Јанићијевић
Милан Ђурић
Кристина Тешић
Тамара Брковић
Милош Ивановић
Јована Стоковић
Александра Крсмановић
Институција
ученик средње школе
ученик средње школе
ученица средње школе
Ђачки парламент ПТТ школе
ученица средње школе
ученик средње школе
ученица средње школе
ученик средње школе
волонтерка ЦК Палилула
НСЗ Палилула
ученик средње школе
ученик средње школе
волонтерка НВО Беосупорт
ученица средње школе
ученик средње школе
ученица средње школе
ученица средње школе
Скраћенице
ГО - Градска општина
ЦСР- Центар за социјални рад
ДЗ- Дом здравља
НВО- Невладина организација
ЦК - Црвени крст
АПР - Агенција за привредне регистре
АРР - Агенција за регионални развој
ЕИБ - Европска инвестициона банка
КП - Клуб привредника
КзМ - Канцеларија за младе општине Палилула
МОС - Министарство омладине и спорта
МСП - Мала и средња предузећа
НБС - Народна банка Србије
НСЗ - Национална служба за запошљавање
РЗС - Републички завод за статистику
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
9
Одељак 2
Принципи и вредности
Локални акциони план за младе општине Палилула, у току свог рада и креирању мера за
побољшање статуса младих, користиће принципе на којима је рађена Национална
стратегија за младе, јер произлазе из вредносног система чији су основ Устав Републике
Србије, Универзална декларација о људским правима, Конвенција УН о правима детета
са Протоколима, Конвенција Савета Европе о људским правима и основним слободама и
Међународни пакет о грађанским и политичким правима.
Принципи локалног плана акција су:
• поштовање људских права - обезбеђује се да сви млади имају иста права без обзира
на пол, расну и националну припадност, религијско и политичко опредељење, сексуалну
оријентацију, социјални статус, као и функционалне сметње/инвалидитет. Обезбеђују се
равноправне могућности за развој младих засноване на једнаким правима, а у складу са
потребама, властитим изборима и способностима;
• равноправност - омогућава се да сви млади имају право на једнаке шансе, на
информисање, на лични развој, доживотно учење, запошљавање у складу са
разноврсним сопственим карактеристикама, изборима и способностима. Обезбеђује се
поштовање родне равноправности, недискриминације, слободе, достојанства,
безбедности, личног и друштвеног развоја младих;
• одговорност - Подстиче се и развија одговорност оних који раде са младима, као и
одговорност младих у складу са њиховим могућностима;
• доступност - Препознају се и уважавају капацитети младих као важног друштвеног
ресурса и исказује се поверење и подршка њиховим потенцијалима: млади знају, могу,
умеју. Омогућава се и обезбеђује доступност свих ресурса младима у Србији. Обезбеђују
се услови за очување здравља младих и квалитетно спровођење слободног времена.
Афирмише се и стимулише постепено увођење и развијање инклузивног образовања на
свим нивоима;
• солидарност - развија се интергенерацијска солидарност и улога младих у изградњи
демократског грађанства. Подстичу се сви облици вршњачке солидарности, подстиче се
култура ненасиља и толеранције међу младима;
• сарадња - подржава се и обезбеђује слобода удруживања и сарадња са вршњацима и
подстиче интергенерацијска сарадња, на локалном, националном и међународном нивоу;
• активно учешће младих - обезбеђују се права, подршка, средства, простор и
могућност како би млади учествовали у процесу доношења одлука, као и у активностима
које доприносе изградњи бољег друштва;
• интеркултурализам - омогућава се поштовање различитости у свим областима
људског живота, толеранција, као и афирмација уметничких и креативних приступа
усмерених на неговање и развијање интеркултуралног дијалога међу младима;
• целоживотно учење - промовише се целоживотно учење у којем се афирмишу знање и
вредности и омогућава стицање компетенција. Обезбеђује се повезивање формалних и
неформалних облика образовања и развијање и успостављање стандарда у образовању;
• заснованост - обезбеђује се да сви стратешки концепти, принципи и активности који
се односе на младе буду засновани на утемељеним и релевантним подацима и
резултатима истраживања о младима.
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
10
Одељак 3
Контекст
3.1. Геодетски подаци
Градска општина Палилула је по величини највећа општина Града, смештена на северу
главног града Републике Србије - Београда - простире са на 44.661 хектара, од чега ужи
градски део заузима 4.536 хектара. Спада у централне градске општине Града Београда,
а граничи се са општинама Звездара, Врачар, Стари град, Земун и Гроцка. На спољним
границама Београда, граничи се са општинама Стара Пазова, Зрењанин, Опово и
Панчево. По последњем попису из 2002.године на Палилули живи 155.902 становника,
што је сврстава на четврто место међу 17 београдских општина.
Простире се на обе обале Дунава, које повезује Панчевачки мост. На левој обали Дунава
Палилула захвата насеља: Крњача, Борча, Црвенка, Овча, Ковилово, Падинска Скела,
Јабучки Рит, Глогоњски Рит, Бесни Фок, Врбовски, Дунавац, Товилиште и Прелив. С
десне стране реке, Палилулу од суседних београдских општина деле улице: Војводе
Добрњца, Таковска, Булевар краља Александра, Рузвелтова, Мије Ковачевића и
Драгослава Срејовића. Преко Карабурме, Вишњичке Бање и села Вишњица, Сланци и
Велико Село, Палилула се спушта на Дунав. Tериторија Градске општине Палилула je
подељена на 24 месне заједнице.
Територија Градске општине Палилула састоји се од три комплексне целине - градске
(смештене скоро у самом центру Београда), приградске и сеоске, по чему се разликује од
осталих београдских општина. Чине је подручја катастарских општина: Палилула,
Вишњица, Велико Село, Сланци, Крњача, Борча, Бесни Фок, Ковилово, Овча, Комарева
Хумка и Лепушница.
Палилула располаже великим потенцијалима у разним привредним областима, од
пољопривреде (преко 30.000 хектара) и прехрамбене индустрије, до туризма. На
Палилули ради преко 6.500 регистрованих привредних субјеката.
Управљање општинским пословним простором поверено је Јавном предузећу „Пословни
центар Општине Палилула". Дом здравља „Др Милутин Ивковић" има више
здравствених станица и амбуланти широм Палилуле.
Предшколска установа „Бошко Буха" има 27 објеката, а деца Палилуле имају могућност
да похађају једну од 14 основних и 6 средњих школа. На Палилули се налазе и три дома
ученика средњих школа, три високе стручне школе, 8 факултета, као и Универзитетска
библиотека „Светозар Марковић".
Поред Установе културе „Палилула", ту су и Мало позориште „Душко Радовић" и Дечји
културни центар Београд. Библиотека „Милутин Бојић" има своје огранке широм
Палилуле. Општина је и покровитељ „Палилулске олимпијаде културе".
Осим Омладинског стадиона и ОФК „Београд", Палилула је препознатљива и по
Спортско-рекреативном центру „Ташмајдан", са истоименим базеном и стадионом,
халом „Пионир" и Леденом двораном.
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
11
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
12
3.2. Демографски подаци
Упоредни преглед броја становника, подаци из пописа 2002.г.
Број становника у
општини
Промена броја
становника у
општини
Стопа раста броја
становника у
општини (%)
1948.
1953.
1961.
1971.
1981.
1991.
2002.
47168
59085
89141
126380
150484
156587
160999
/
11917
30056
37239
24104
6103
4412
/
25,27
50,87
41,78
19,07
4,06
2,82
Структура становништва према старости и полу, 2002. г.
Свега
Мушко
Женско
број
удео (%)
број
удео (%)
број
удео (%)
Укупно
155902
100,00
73766
100,00
82136
100,00
0-4 god.
7139
4,58
3755
5,09
3384
4,12
5-9
8232
5,28
4245
5,75
3987
4,85
10-14
8592
5.51
4342
5,89
4250
5,17
15-19
9932
6.37
5031
6,82
4901
5,97
20-24
10995
7,05
5517
7,48
5478
6,67
25-29
11126
7,14
5417
7,34
5709
6,95
30-34
10786
6,92
5221
7,08
5565
6,78
35-39
10958
7,03
5247
7,11
5711
6,95
40-44
11317
7,26
5381
7,29
5936
7,23
45-49
13313
8,54
6292
8,53
7021
8,55
50-54
12458
7,99
5714
7,75
6744
8,21
55-59
7889
5,06
3656
4,96
4233
5,15
60-64
8886
5,70
4009
5,43
4877
5,94
65-69
8856
5,68
3906
5,30
4950
6,03
70-74
7011
4,50
2837
3,85
4174
5,08
75-79
4540
2,9
1626
2,20
2914
3,55
80-84
1749
1,12
617
0,84
1132
1,38
85-89
600
0,38
219
0,30
381
0,46
90-94
194
0,12
58
0,08
136
0,17
95 и више
49
0,03
17
0,02
32
0,04
Непознато
1280
0,82
659
0,89
621
0,76
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
13
Природни прираштај и тенденције
Подаци/попис
Број живо рођених
Број умрлих
Природни прираштај
Ванбрачно рођених
Заведених бракова
Разведених бракова
2008.г.
1896
2041
-145
449
926
177
Незапосленост младих
Подаци за 2009. годину
Укупан број незапослених лица
Укупан број незапослених лица до
30 година
Незапослена лица са 1 степеном
квалификације до 30 година
старости
Незапослена лица са 2,3,4 и 5
степеном стручне спреме до 30
година старости
Незапослена лица са вишом и
високом стручном спремом до 30
година старости
Мушкарци
Жене
УКУПНО
10976
2074
91
191
282
547
731
1278
171
675
846
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
14
Национална структура становништва
Структура становништва према етничкој или националној припадности, 2002.г.
Палилула
број
Удео у укупном становништву
(%)
Срби
135586
86,97
Црногорци
1858
1,19
Југословени
2279
1,46
Албанци
238
0,15
Бошњаци
176
0,11
Бугари
183
0,12
Буњевци
14
0,01
Власи
4
0,00
Горанци
836
0,54
Мађари
320
0,21
Македонци
1035
0,66
Муслимани
823
0,53
Немци
81
0,05
Роми
3897
2,50
Румуни
781
0,50
Руси
123
0,08
Русини
24
0,02
Словаци
96
0,06
Словенци
158
0,10
Украјинци
78
0,05
Хрвати
931
0,60
Чеси
35
0,02
Остали
438
0,28
Неопредељени
2644
1,70
Регионална припадност
33
0,02
Непознато
3231
2.07
Укупно
155902
100,00
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
15
Друштвена кретања
На основу података из базе грађана Завода за информатику и статистику тенденције у
друштвеним кретањима су следеће:
- број становника општине Палилула стање на дан 31.03.2002.године је 155.902, а односи
се на стално становништво Општине, као и на лица у иностранству која нису дуже од
годину дана одсутна из места становања;
- број становника општине Палилула, стање на дан 31.03.2002.године је 169.363, а
односи се на сво стално становништво Општине, као и на лица у иностранству, без
обзира на дужину трајања одсутности из општине становања;
- број становника општине Палилула, стање на дан 31.12.2008.године је 184.000, што је
процена броја становника на бази природног прираштаја и миграционих кретања;
- број становника општине Палилула који су у Бази активних грађана Завода за
информатику и статистику и РМУП-а , на дан 30.06.2009.године је 188.900;
- број запослених на Општини Палилула у септембару 2008.године је 60.646, а односи се
на лица која раде на Градској општини Палилула без обзира на општину становања;
- број активних лица старости од 15-65 година на општини Палилула је 134.800, а
процена је закључно са 30.06.2009.године;
- број деце у предшколским установама на општини Палилула према стању од
1.10.2008. године је 4.883;
- број ђака у основним школама школске 2008/2009 на територији општине Палилула је
12.202, а у школску 2009/2010 уписано је 12.453 ученика;
- број ђака у средњим школама школске 2008/2009 на територији општине Палилула је
4.687, а у школску 2009/2010 уписано је 4.554 ученика.
Број становника по старосним групама ( према процени на дан 30.06.2009.године. )
0 – 6 година
7 – 14
15 – 19
20 – 49
50 – 64
> 64
Број
становника
30.06.2009.године):
самосталних
5982
12698
9476
84658
40758
30378
насеља
општине
Палилула
Падинска скелa
12000
Овча
2700
Ковилово
1200
Дунавац
700
Велико село
1900
Борча
40000
Београд-део
125500
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
(процена
16
3.3. Анализа кључних актера
ИНСТИТУЦИЈА
Структуре које раде са младима
Локална
самооуправа
Социјална
заштита
Просвета
Канцеларија за младе са два клуба за младе
Центар за социјални рад, Дневни боравак за децу и младе са
аутизмом
14 основних , 6 средњих школа, 3 више школе, 8 факултета
Запошљавање
Национална служба за запошљавање,одељење Палилула
Здравство
Дом здравља
Цивилни сектор
Полиција
невладине организације: "Беосупорт", "Осмех",
"Културбан", Клуб "ОПА", "Ромско срце", "Омладина
Палилуле","Мирабела","Центар за промоцију активизма
младих", "Центар за ненасилни отпор", "ГРИГ", "Отворена
врата", "Кецмнро","Санеко", "АССИТЕЈ Србија", Драмски
студио "Театрић", Друштво за помоћ МНРО Палилула,
Светски омладински талас, Удружење студената
електротехничког факултета, "Zero waste Serbia", Еко покрет
"Штедиша", "Људи за људе", "Отворени свет", "Ро-де",
"Дуга", УТЛОСС, Фонд за децу Србије "Боривоје Вујић",
"ОКО", "Културкламер", Удружење студената
електротехнике, Европе локални комитет Београд, Омладина
"ЈАЗАСА", Регионални центар за таленте Београд 2
Библиотека "Милутин Бојић"
Унивезитетска библиотека "Светозар Марковић"
Дечији културни центар
Полицијска станица Палилула
Судство
надлежни су окружни судови града Београда
Медији
Лист Палилула, Сајт Канцеларије за младе, Сајт Градске
општине Палилула, РТВ "Студио Б"
Спортски савез Палилуле, Аикидо клубови: "Центар", "БСК
Борча" и "Племенито срце", Кану-кајак клуб "БСК Борча",
Карате клубови: "Борча", "Витез" и "Будућност", Клизачки
клуб "Олимпик", Клизачко ролер клуб "Intro line", Клизачко
хокејашко котураљски клуб "Пионир", Клуб за скокове у воду
"Таш-Палилула", Клуб седеће одбојке "Смеч", Кошаркашки
клубови: "Београд", "Карабурма", "Котеж", "Пут",
Мачевалачки клуб "Железничар", ОКК, ОАК,ОРК Београд,
Омладински Џудо клуб, Спортско-рекреативни клуб "Топ
волеј", Тениски клуб "Видовдан", ФК "Црвенка", Хокејашки
клуб "Таш", Шаховски клубови: "Романтичар" и "Борча"
Црвени крст Палилула, Извиђачи Београда, КУД "Лира"
Фолклор Ансабла народних песама и игара "Коло", КУД
"Ђока Павловић ПТТ", КУД "ПКБ Корпорација", КУД
"Стеауа"
Институције
културе
Спортске
организације и
удружења
Друге друштвене
организације и
удружења која се
баве младима
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
17
АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋИХ УСЛУГА ЗА МЛАДЕ
ПОСТОЈЕЋЕ УСЛУГЕ
ЗА МЛАДЕ
КО ИХ
СПРОВОДИ
КО ФИНАНСИРА
ПОСТОЈЕЋЕ УСЛУГЕ
1.
саветовалиште за
младе
2.
развојно
саветовалиште
Дом здрава
Палилула
Министарство здравља
Републике Србије
Дом здравља
Палилула
Министарство здравља
Републике Србије
3.
едукација за
запошљавање младих
Рома
НВО
"Ромско срце"
Град Београд,
самостални извори,
други донатори
4. обука младих за
писање пројеката за
европске донаторе
5.обучавање младих
како да постану
ментори и вршњачки
едукатори
6. еколошке
радионице у насељима
на левој обали Дунава
7. акредитовани за
Европски
волонтерски
сервис
8.
програм «Прва
шанса»
НВО "Осмех"
Европска комисија
НВО "Осмех"
Европска комисија
НВО "Осмех"
Европска комисија
НВО "Осмех"
Европска комисија
НСЗ
Министарство
економије и
регионалног развоја
Републике Србије
НВО
"Save the Children"
9.
"БЕОСУПОРТ"
"Norway"
удружени против
- USAID-ISC
насиља;
Lokalni
akcioni
plan
za
mlade
opštine
Palilula 2010 -2014
сви против насиља;
НЕДОСТАЈУЋЕ
УСЛУГЕ ЗА
МЛАДЕ
индивидуални и
групни рад са
младима
индивидуални и
групни рад са
младима у
сарадњи са
представницима
других
институција
Ромски вртић;
бољи приступ
јавним
сервисима;
информисање о
запошљавању;
услуге које би
се бавиле
питањем
младих ромских
девојака и жена
„Едукација о
неформалној
еукацији“
18
видљиви, оснажени;
заштита деце и
младих од сексуалне
злоупотребе путем
интернета
10. ђачки парламенти
средњих школа
Средње школе
Министарство
образовања Републике
Србије
11. мобилни тим за
заштиту од насиља у
породици
ЦСР
Полицијска
станица Палилула
Дом здравља
НСЗ
КЗМ
ЦСР
ЕТШ "Раде
Кончар"
"ПКБ школа"
ЕТШ "Раде
Кончар"
НВО које се баве
младима
КЗМ
Градска општина
Палилула
УН
ИОМ
УНИЦЕФ
МСП
Градска општина
Палилула
УСАИД
КЗМ
ГО Палилула
18. дневне активности
за младе са
инвалидитетом
НВО и удружења
родитеља
19. бесплатна правна
помоћ за социјално
угрожене
Адвокатска
комора Београда
Министарство рада и
социјалне политике РС,
ГО Палилула
Међународни донатори
ГО Палилула
20. клуб за децу и
породице
21. тумач знаковног
КЗМ
ГО Палилула
НВО УТЛОСС
НВО УТЛОСС
12. запошљавање
младих и миграције
13. ученичка
предузећа
14. Junior acheivemnet
program
15. пројекти и
програми НВО
16. Палилулска
олимпијада културе
17. Инфо пункт
недовољна
информисаност
ученика о
могућностима
након
завршетка
школе;
едукације о
болестима
зависности
(наркоманија,
алкохолизам,
коцкање);
промовисање
волонтеризма
младих;
"Сигурна кућа"
ГО Палилула
ГО Палилула
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
дневни боравак
19
језика
22. Инфо пункт
КЗМ
23. радионице страних
језика
24. неформалне
едукације
НВО "Осмех" и
ЕВС
КЗМ, КЗМ у
партнерству са
НВО
КЗМ
НВО Културбан
Млади
истраживачи
Србије
НВО ГРИГ
ЦСР,КЗМ
НВО Клуб ОПА
25.пријављивање на
међународне
волонтерске кампове
26. клубови за младе у
ризику
27. инфо секција КЗМ
28. рециклажа није
бламажа
НВО Zero Waste
Serbia, ГО
Палилула
29. спортско
рекративне
манифестације и
такмичења
30. едукације младих
из прве помоћи и
здравих стилова
живота
спортки
клубови,школе,
Спортски савез
Палилуле, КЗМ
ЦК "Палилула"
Градска општина
Палилула
Европска комисија
МОС, КЗМ Београд,
Градска општина
Палилула, донатори
КЗМ Београд
Министарство рада и
социјалне политике РС
Градска општина
Палилула
Фонд за заштиту
животне средине
одрживост
услуга
прикупљање
осталих врста
отпада: ПЕТ,
МЕТ и папир
МОС, Секретаријат за
спорт, Градска општина
Палилула, донатори
ГО Палилула, донатори
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
20
3.5.
S
SWОТ анализа свих актера у локалној заједници који се баве младима
W Слабости
Предности
- велики број институција на локалном
нивоу које се баве младима;
- постојеће услуге намењене младима;
- велики број НВО;
- активан Савет за младе;
- велики број протокола о сарадњи које је
Градска општина Палилула потписала са
локалним актерима који се баве младима;
- велики број пројекта које спроводи КЗМ,
НВО и институције;
- два клуба за младе;
- световалиште за младе ДЗ;
- све средње школе имају активне ђачке
парламенте.
- недоступност услуга младима из
рањивих група;
- недовољно интересовање младих за
активизам и волонтеризам;
- недовољан број младих запослених у
институцијама;
- недостатак програма за младе;
- недостатк услуга за младе;
- недовољна обученост запослених у
институцијама за рад са младима;
- неједнака доступност услугама младих из
различитих делова општине.
О Могућности
Т
- умрежавање са институцијама у граду
Београду;
-умрежавање и сарадња са КЗМ у Србији
подршка МОС-а;
- финасирање активности из европских
фондова.
- економска криза;
- недовољна правно формална регуалтива
КЗМ (нерешено формално правно питање
статуса КЗМ);
- недостатак правно формалног оквира за
подршку неформалним групама малдих;
- некоординисаност развоја услуга за
младе у различитим институцијама;
- неусклађеност у планирању активности
инстиуција, због садашњег
централизованог система планирања.
Претње
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
21
3.6. Пресек стања и положаја младих
Резултати истраживања потреба младих:
1. ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА И КАРАКТЕРИСТИКЕ УЗОРКА
1.1. ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА
Истраживачки пројекат "Потребе младих на општини Палилула" реализован је у
сарадњи Института за психологију Филозофског факултета у Београду и Канцеларије за
младе при општини Палилула. Основни циљ истраживања је да се на узорку младих из
Палилуле добије слика о типичним начинима на који они проводе слободно време, о
њиховим културним потребама, потребама за додатним образовањем и едукацијом као и
спремности за грађански активизам. Резултати истраживања ће послужити прављењу
Локалног плана акције за младе. Другим речима, подаци који су прикупљени и саопштени
у овом извештају немају само истраживачки значај, већ и практичну применљивост.
1.2. ТЕХНИКЕ ИСТРАЖИВАЊА
Да бисмо одговорили на постављене циљеве, комбиновали смо две технике истраживања.
Са једне стране, организовано је теренско истраживање у којем је коришћен упитник
конструисан за потребе овог истраживања. Са друге стране, коришћена је квалитативна
метода испитивања, фокус група, која је требало да допуни податке добијене
квантитативним путем и да пружи продубљену анализу неких проблема који муче младе
ове Општине.
1.3. КАРАКТЕРИСТИКЕ УЗОРКА
У истраживању је учествовало 397 испитаника. Испитивани су: ученици две средње школе
(Средње ПТТ и V београдске гимназије) и ученици осмог разреда из пет основних школа
(О.Ш. ''Старина Новак'', О.Ш. ''Јован Цвијић'', О.Ш. ''Раде Драинац'', О.Ш. ''Стеван Дукић''
и О.Ш. ''Зага Маливук''). Испитано је и 40 студената. Сви испитаници иду у школу,
односно факултет који је на територији општине Палилула.
Поред кванититативног дела истраживања, организоване су и четири фокус групе: две са
незапосленим и две са запосленим младима који живе на територији општине Палилула.
1.3.1. Структура узорка с обзиром на узраст и пол
Истраживањем су обухваћени ученици другог и четвртог разреда средњих школа и
ученици осмих разреда основних школа. Одлучили смо се да у узорак укључимо и осмаке,
иако неки од њих на основу узраста не спадају у младе (имају мање од 15 година) јер они
представљају групу која ће у блиској будућности бити циљна овој Канцеларији. Осим
тога, ови испитаници већи део времена проводе на територији општине Палилула (тамо и
живе и иду у школу), па су драгоцен извор података.
За разлику од теренског истраживања, у фокус групама су учестовали старији испитаници,
тј. млади који имају од 20 до 30 година. На овај начин, комбиновањем два истраживачка
поступка, ваљано смо покрили цео узрастни опсег младих.
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
22
График 1: Узрастна структура узорка
studenti
10%
IV razred
21%
VIII razred
43%
II razred
26%
У истраживању је учествовао приближно једнак проценат испитаника женског и мушког
пола. Тако је испитано укупно 193 младића (49%) и 201 (51%) девојка.
Главни налази
•
музика представља пут до младих: испитаници воле да проводе слободно време
слушајући музику. Такође, посећивање концерата је једина културна
манифестација за коју су у већем броју заинтересовани;
•
недостатак слободног времена и досада стоје на путу квалитетнијем
провођењу дана: испитаници наводе да, са једне стране, немају довољно
слободног времена, па због тога не стижу да се баве активностима које траже неко
временско ангажовање. С друге стране, око половина испитаника често проводи
слободно време на неконструктиван начин, нпр. вртећи ТВ канале;
•
млади су задовољни начином на који проводе слободно време и, истовремено
критикују начин на који то раде њихови вршњаци: чак 90% испитаника је
задовољно како проводи слободно време. Уједно, исти ниво сагласности добијамо
када их питамо шта мисле како млади проводе овај период дана. Само што, у овом
случају, већина мисли да је то крајње неквалитетно. Другим речима, испитаници не
виде потребу да они сами квалитетније проводе време, па их, због тога, треба
додатно анимирати како би начини на који проводе овај део дана побољшали;
•
незапосленост је велики проблем младих: испитаници који су учествовали у
фокус групама наводили су незапосленост као највећи проблем младих између 20 и
30 година. Наводили су следеће проблеме: чешто послодавци одбијају да их
пријаве, за већину послова се тражи претходно искуство, послови се налазе само
преко везе, послодавци их не зову ни на разговор када пошаљу свој CV, немају
довољно знања и праксе која би им помогла да се боље снађу на самом послу;
•
незапослени млади имају потребу за курсевима и семинарима везаним за
налажење посла: незапослени млади су заинтересовани за обуку у вези са
тражењем посла, писањем CV-а, комуникацију са послодавцем, тражењем
стручних пракси и усавршавања. Некада им је потребна правна помоћ око њихових
права, обавеза, услова запослења и започињања сопственог бизниса. Испитаници из
фокус група оцењују да нису сигурни у своје вештине у вези са писање CV-а и
понашање током интервјуа за посао. Заинтересовани су да то негде научи;
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
23
•
после школовања младима су потребне додатне обуке како би се снашли на
радном месту: испитаници процењују да формално школовање не пружа довољно
практичног знања које им је касније потребно. Због тога су заинтересовани за
различите видове пракси на којима би стегли ова знања;
•
већина младих зна да користи компјутер и Интернет: због тога већина има
потребу само за оним курсом или обуком која не би била посвећена основним
знањима него би била напреднија (нпр. учење како да програмирају, праве wеб
странице, корсте сложеније програме);
•
комуникација преко фејсбука је блиска младима са ове општине: вечина
младих (80%) има налог на фејсбуку. Просечан број пријатеља је такође велик. Због
тога, овај начин комуникације треба користити када се жели анимирати овај део
популације;
•
половина младих чита књиге и ван обавезне литературе: само петина
испитаника не воли да чита. Поред тога, испитаници су у значајном броју (43%)
чланови општинских билиотека. С друге стране, већина младих не иде на Сајам
књига и ретко прича са неким о књигама које је прочитала. Због тога, ову потребу
младих за књигом треба на неки начин подржати и неговати;
•
млади имају хоби и не би волели да иду на курсеве и секције ван обавезне
наставе: већина испитаника (70%) се бави неким хобијем. Уколико нема хоби
сматра да је недостатк новца и слободног времена одговоран за то. Само 30%
испитаника би волело да иде на неки курс или секцију ван обавезне наставе. Због
тога им рад на курсу или секцији треба додатно приближити. Уколико би ишли на
курсеве, углавном би желели да то буду курсеви страних језика и информатике
(сложенији ниво). Поред тога, велики број испитаника наводи да се бави спортом
или би волели да се баве неким спортом. Неки испитаници имају потребу да више
времена проводе у природи;
•
млади нису довољно обавештени о понуди активности и садржаја на
територији општине Палилула: већина испитаника процењује да нису довољно
информисани о волонтерским организацијама, курсевима и културним дешавањима
на општини Палилула. Више од половине испитаника (58%) није чуло за
Канцеларију за младе, као ни за Палилулску олимпијаду културе. Због тога је
потребно посветити пажњу проблему неинформисаности младих ове Општине.
Они наводе да најчешће долазе до потребних података преко пријатеља (32%) и
медија (30%);
•
млади су заинтересовани за активности које укључују бављење спортом:
велики број испитаника наводи да се бави спортом или би волели да се баве неким
спортом. Такође сматрају да би Канцеларија за младе требало да понуди
активности које се односе како на бављење спортом тако и на праћење спортских
догађаја;
•
млади најчешће нису укључени у рад волонтерских или невладиних
организација: преко 80% испитаника није у претходних годину дана било
укључено у рад невладиног сектора или волонтерских организација. Сваки трећи
испитаник би желео да се активира на овај начин. Њихова мотивисаност би
посебно порасла уколико би имали више времена, друштво и уколико би им се
отворила могућност да волонтирају у иностранству;
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
24
•
млади су склони ризичном понашању у саобраћају: петина испитаника која вози
то је некада радила у алкохолисаном стању; само четвртина никада није возила
знатно брже него што је предвиђено, петина често не везује појас и не ставља
кацигу, док се трећина тркала са пријатељима.
На основу резултата истраживања дефинисане су приоритетне групе и приоритетни
проблеми младих Палилуле. Као приоритетне млади су препознали следеће проблеме:
незапосленост, потребу за додатним образовањем ван школског система који би им
омогућио стицање додатних знања и вештина потребних на тржишту рада, недовољну
подршку талентима, недовољно ангажовање младих у волонтерским програмима.
Нарочито је значајно да је трећина испитаника заинтересована за волонтирање, што пружа
могућности за развој волонтеризма. Амбивалентан став младих према слободном времену
је препознат као проблем, јер су истовремено и у великом проценту (90%) задовољни
начином на који проводе своје слободно време, а у истом проценту критикују своје
вршњаке да неквалитетно поводе њихово слободно време. Млади су такође у великом
проценту заинтерсовани за спортске активности и тиме се руководило приликом
планирања активности за слободно време. Млади препознају значај укључивања њихових
вршњака из рањивих група у редовне животне токове.
Формиране су радне групе у којима су поред чланова Савета за младе учествовали
представници институција релевантних за проблем, представници ђачких парламената
неформалних група и невладиних организација. Радне групе су се бавиле следећим
приоритетним областима: запошљавање и омладинско предузетништво, образовање и
таленти, активизам и волонтеризам ,слободно време, једнаке шансе. Све радне групе су
направиле анализу снага, слабости могућности и претњи у односу на проблем који су
обрађивали и предлоге за активности у оквиру ЛАП-а.
Информисање је један од најважнијих чинилаца сваке активности намењене младима и
због тога сматрамо да је битно да млади буду квалитетно информисани о свим
могућностима, услугама и активностима које им се нуде, али је једнако важно да млади
имају прилику да обавесте јавност о својим активностима, ставовима и мишљењима по
свим релевантним питањима. Због тога је информисање сврстано у активности у свакој
области, да би на основу информација све остале услуге биле доступне што већем броју
младих. На основу резултата истраживања добијени су и значајни подаци о томе на који
начин се млади информишу ( преко пријатеља, медија и фејсбука), па ће ови начини
информисања бити приоритетни.
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
25
Предлози радних група:
Радна група: Запошљавање младих
Снаге:
Слабости:
- спремност и мотивисаност младих
стручног образовања;
- креативност - добре идеје;
- олакшане процедуре и услови за
одпочињање бизниса;
- виши степен образовања производи већу
заинтересованост за тражење посла.
- лоша контрола послодаваца;
- гимназијалци и несвршени студенти су
најдемотивисанији;
- непрактично образовање;
- бирање послова;
- застарели и превазиђени образовни
профили;
-недовољан број обука у НСЗ;
- сарадња НСЗ са НВО сектором не
постоји.
Могућности:
Претње:
- подршка Општине Палилула;
- упознати и остварити континуирану
комуникацију са послодавцима са
општине Палилула;
- промоција удруживања младих са
сличним или комплементарним бизнис
идејама;
- неформалне едукације у КЗМ;
- сертификати о похађаним курсевима;
- сарадња КЗМ и НСЗ на нивоу размене
података;
- умрежавање свих актера на локалу
(послодавци, НВО, КЗМ, НСЗ).
- самовоља послодаваца;
- незаштићеност запослених;
- рад на црно ;
- пријављеност на минималац;
- предрасуде послодаваца (расне, полне).
2. Активности
НСЗ:
• повезивање НСЗ и КЗМ
•
досезање до угрожених и невидљивих група
•
повећати информисаност младих на локалу о могућностима
3. План за 2010
•
сарадња КЗМ, НСЗ кроз процес умрежавања и повезивања на локал
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
26
Радна група: Образовање и таленти
Снаге
Слабости
- постојање националног програма бриге о
младима;
- воља друштвених субјеката да подрже
таленте (општина, привредници,
школе,...);
- подршка школа ( такмичења, бесплатни
курсеви);
- иновативни приступ у промоцији младих
талената (предтављање свих талената);
- програми канцеларије за младе.
- непостојање адекватног националног
оквира бриге о младима;
- школски систем не подстиче младе
таленте;
- слабе шансе младих у земљи;
- незаинтересованост младих;
- недовољно вредновање талената;
- непрепознавање талената;
- недовољна информисаност младих
талената о програмима и могућностима;
-непостојање униформних критеријума за
идентификацију младих талената;
- мешање појмова интелигенција и
таленат.
Могућности
Претње
- подршка општине за покретање
адекватних програма;
- популаризација и промоција младих
талената;
- стипендирање младих талената
- специјалистичке обуке;
- институционална подршка;
- досезање до талената које школски
систем не препознаје;
- ширење схватања појма таленат (таленат
за коминикацију, међуљудске односе ...);
- пореске олакшице потенцијалним
донаторима (укидање пореза на донацију);
- ангажовање младих талената на
пројектима;
- сарадња школа и КЗМ на уобличавању
програма подршке младим талентима.
- незаинтересованост медија;
- лош механизам вредновања и
препознавања талената;
- недостатак времена у оквиру програма
школског система за усавршавање
талената;
-невидљивост талената у друштву;
- неадекватан систем награђивања
талената;
- демотивисаност младих талената;
- лоша економска ситуација;
-смањење броја и обима донација за
програме.
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
27
2. Активности
Таленти:
•
медијска промоција талената;
•
„Кутак за младе таленте“;
•
новчане нараде као вид мотивације;
•
препознавање младих талената ( резултати са такмичења, тестирања по школама);
•
систем информисања младих ( вршњачки приступ );
•
кампање популаризације по школама;
Образовање:
•
превазилажење недостатака школског система увођењем обука (писање CV,
практичне радионице, часови „практичног“ енглеског, животне вештине);
•
заинтересованост за додатне програме;
•
увести додатне едукације у образовни систем ( измена фонда часова појединих
предмета и обогаћивање поменутим темама);
•
додељивати сертификате за неформалне едукације од стране школа;
•
мотивисати професоре да узму учешће;
•
КЗМ да узме учешће у координацији обука са школама;
•
промовисати вредности волонтирања младих као вид стицања искуства;
•
увести стандарде у квалитет праксе које млади обављају;
•
увести евалуацију пракси од стране младих.
План за 2010.г.
•
унапређење квалитета стручне праксе;
•
увести и промовисати волонтирање ( бодовати , сертификовати );
•
ђачки парламенти да активно учествују;
•
даље оснажити представнике ђачких парламената.
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
28
Радна група: Активизам и волонтеризам
Снаге
Слабости
- сви се познајемо и можемо да
функционишемо као тим;
- сви смо из исте општине што нам
олакшава међусобу комуникацију и
организацију;
- информисаност;
- мотивисаност;
- постојање претходног искуства;
- креативност;
- различита знања и богатство идеја.
- неозбиљност;
- неслога;
- неистрајност;
- неодговорност;
- површност;
- недостатак адекватног ментора;
- неорганизованост;
- неискуство;
- разлика у годинама између појединих
чланова тима.
Могућности
Претње
- Канцеларија за младе;
- Црвени Крст Палилуле;
- интернет као извор информација;
- постојање конкурса и фондова;
- ђачки парламент;
- помоћ оОпштине;
- људи добре воље и спонзори;
- сарадња са Заводом за трансфузију крви;
- могућност размене ученика;
-велики број НВО на Општини Палилула.
-неприхватања идеја од стране околине;
- недостатак финансија;
- конкуренција;
- недостатак подршке;
- неповерење донатора у младе-питање
искуства;
- временски услови;
- вис мајор-виша сила;
- непостојање адекватних услова за
реализацију;
- недостатак слобоног времена.
2. Активности
•
сарадња са другим ђачким парламентима на Општини;
•
редовне вршњачке едукације у циљу преношења знања и вештина;
•
педагог-психолог који треба да има сталну комуникацију са ученицима и буду линк
ка реализацији обука и едукација;
•
обезбедити могућност младима „да пробају";
•
активизам на бази добровољности;
•
професионализација професора грађанског васпитања (интерактивна настава).
3. План за 2010.г.
•
приче из личног искуства;
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
29
•
интерактиван начин рада са младима и боље техничке могућности у настави;
•
посета институцијама (Црвени крст, НВО, КЗМ итд.) како би млади видели и
доживели како оне практично функционишу;
•
боља информисаност младих;
•
добро организовано волонтирање (пример Универзијада);
•
одржавање континуитета;
•
успостављање система, механизама и процедура које би обезбедиле континуитет и
транспарентност процеса (пример функционисање ђачких парламената).
Радна група: Слободно време
Снаге
Слабости
- појединачни и групни квалитети;
- бројност;
- креативност;
- мотивисаност;
- организацијске способности;
- информисаност;
- претходно искуство у омладинском
раду;
- подстицање групе и радна етика;
- упорност;
- подршка КЗМ;
- контакти и познанства;
- комуникативност;
- тимски дух;
- свеже идеје.
- лењост;
- неозбиљност;
- неодлучност;
- недовољно међусобно познавање;
- недостатак поверења;
- различита политичка опредељеност;
- различита интересовања;
- родна неравноправност (мање девојака)
у групи;
- непостојање извора финансирања.
Могућности
Претње
- подршка општине Палилула;
- постојање националне КЗМ и акционог
плана,
- медијска подршка;
- постојање Youth in action програма;
- конкурси за финансирање НВО;
- програми преношења и стицања
искуства;
- програми размене;
- спонзорство.
- нестручност кадрова у спорту;
- постојање конкуренције;
- недовољна подршка;
- немотивисаност младих;
- Facebook;
- временски услови;
- строга процедура – папирологија
(бирократија која успорава и
демотивише);
- насиље – хулигани;
- непоштовање договора од стране
институција са којима се сарађује.
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
30
2. Активности
Култура:
•
омладински културни центар на отвореном као кровна организација;
•
лобирање за ОКЦ;
•
садржаји ОКЦ : театар, концерти младих бендова, промовисање хип-хоп културе,
књижевне вечери, ПОК;
•
покренути омладински часопис;
•
направити инфо блок на сајту КЗМ и увести форум.
Спорт:
•
уређење спортских терена у школама и осавремењавање спортске опреме;
•
мотивисати младе да се баве спортом;
•
рад са навијачима;
•
строжија законска регулатива;
•
подршка параолимпијскм спорту на локалу;
•
више могућности за посете бесплатних спортских догађаја – већа доступност;
•
више простора и услова за спортске активности на јавним местима (паркови, јавни
терени);
•
инволвираност младих у постављање истих – развијање осећаја одговорности;
•
покретање спортских такмичења и манифестација;
•
организовање гостовања и дружења са познатим спортистима.
3. Дугорочно решење до 2012. године као sui generis решење
•
отварање Омладинског културног центра који би био намењен младима и који би
био бесплатан за младе;
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
31
Радна група: Једнаке шансе:
Радну групу "Једнаке шансе" су чинили чланови Савета за заштиту деце Градске општине
Палилула. На основу својих искустава у састављању и реализацији Локалног плана акције
за заштиту деце, који је Скупштина Градске општине Палилула усвојила 2008. године, они
су дали предлоге активности за групу младих из рањивих група. Имајући у види да је
планом за заштиту деце предвиђена и професионална оријентација младих са
инвалидитетом, КЗМ Палилула наставља са реализацијом ових активности на основу тог
плана.
Активности:
•
јавно заступање младих из рањивих група;
•
„друга шанса“ у образовању;
•
подршка у запошљавању;
•
информисање о активностима Канцеларије за младе – Палилула, о новом систему
уписа у средње школе/факултете, о професионалној селекцији и саветовању;
•
сарадња КЗМ Палилула и Дома здравља Палилула на реализацији сертификованих
програма Министарства здравља Републике Србије намењених младима;
•
саветовалиште
конфликата);
•
значај доступности услуга и информација и промоција постигнућа младих.
из
животних/социјалних
вештина
(ненасилно
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
решавање
32
3.7. Циљне групе
Локални план акције за младе намењен је свим младима Палилуле и њиме су планиране
активности усмерене на све становнике од 15-30 година, којих има 32.053 на основу
пописа из 2002.године. Активности дефинисане овим планом усмерене су и на младе
резиденте Палилуле који се школују или раде на територији Градске општине Палилула.
На жалост, не постоји евденција о њиховом броју. Међутим, током истраживања потреба
и консултативног процеса за израду ЛАП-а, дошло се до тога да су специфични проблеми
посебно изражени код одређених група младих и да код предлога побољшања њиховог
положаја значајну улогу има група којој они припадају. Стога је овај критеријум одређен
за дефинисање циљних група. Имајући у виду да су млади од 15-18 година на основу
Конвенције о правима детета УН - деца, дефинисали смо средњошколску омладину
узраста 15-19 година као посебну циљну групу.
На основу тога дефинисане су приоритетне циљне групе.
1. Незапослени млади
Млади су у току истраживања препознали незапосленост као највећи проблем, било да су
тренутно запослени или не, што потврђују и подаци Нациналне службе за запошљавање Одсек Палилула, јер је по њиховој евиденцији пријављено 2074 незапослених лица до 30
година 2009. године. Активности преко којих треба остварити општи циљ: подстицати
младе на активно тражење посла, запошљавање и самозапошљавање, усмерене су
првенствено ка овој циљној групи.
2. Млади од 15-19 година
По попису из 2002. године истих има 9.932, а по попису из 2009 године 9476, што значи да
они чине једну трећину укупног броја младих Палилуле. Овој групи младих намењене су
активности усмерене на остваривање општих циљева: подстицање развоја неформалног
образовања и подршке талентима, подстицање развоја активизма и волонтеризма и
подршка активном провођењу слободног времена.
3. Млади из рањивих група( млaди са инвалидитетом, Роми,сиромашни)
Нема тачних података о броју младих из ових група, јер нису сви обухваћени услугама
институција и НВО, а и евиденција институција је вођена на нивоу града Београда.
Примера ради, на основу пописа из 2002. године на Палилули живи 3897 Рома, а процена
НВО "Ромско срце" је да данас око 7000 Рома живи на територији наше Општине. Према
проценама надлежних служби, сиромашне деце и младих има 1092, а младих са
поремећајима у понашању 594. Нема тачних података о броју младих са инвалидитом, јер
су се евиденције у последњих пет година водиле збирно на нивоу града Београда. У
основним школама за образовање одраслих "Браћа Стаменковић", коју похађају деца и
млади који су изван токова редовног основног школовања уписано је школске
2009/2010.године 569 полазника. Свим младима из ових група треба да буду доступне све
активности намењене младима Палилуле, а то се постиже активностима усмереним на
остваривање циља социјална инклузија.
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
33
4. Талентовани млади
Имајући у виду да је у Националном акционом плану за младе препознат стратешки
интерес подршке талентованим младим у свим областима, добре резултате које су у
протеклим годинама постигли млади научници, уметници и спортисти са Палилуле, овој
групи су намењене активности усмерене на остваривање општег циља подстицање развоја
неформалног образовања и подршке талентима. Према подацима Регионалног центра за
таленте Београд 2, само током 2009. године 65 младих је на основу тестирања
квалификовано међу таленте. Треба имати у виду да још увек нема јединственог регистра
података о талентованим младима, нити плана за континуирану подршку развоју њихових
способности.
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
34
Одељак 4 ПРИОРИТЕТИ
4.1. Општи циљеви
Проблеми
- обуке за омладинско предузетништво;
- програми НСЗ;
- обуке за писање CV-а, мотивационог писма и
разговор за посао;
- ђачка предузећа;
- бизнис инкубатори-факултети.
-незапосленост
Образовање:
- неформалне едукације које организују НВО;
- КЗМ и институције.
- недовољна развијеност неформалног Таленти:
образовања и недостатак подршке - Палилулска олимпијада културе;
- спортске манифестације и такмичења.
талентима
- ђачки и студентски парламенти;
- активизам и иницијативе у НВО и КЗМ;
- волонтирање у НВО и КЗМ;
- ЕВС волонтери у КЗМ;
- недовољно ангажовање младих за - млади истраживачи Србије: Међународни
волонтерски кампови.
волонтирање и активизам
-амбивалентан став
слободном времену
младих
ОПШТИ ЦИЉЕВИ
од 2010. до 2014.г.
Постојеће услуге/активности
према
- спортски догађаји, манифестције и
такмичења;
- културне манифестације.
подстицати младе на активно
тражење посла, предузетништво
и самозапошљавање
подстицати развој неформалног
образовања и подршку талентима
подстицати активизам и
волонтеризам младих
подржавати активно провођење
слободног времена
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
35
Проблеми
- недоступност услуга младима из
рањивих група
ОПШТИ ЦИЉЕВИ
од 2010. до 2014.
Постојеће услуге/активности
- дневне активности за младе са
инвалидитетом које организују НВО и
удружења родитеља;
- развојно саветовалиште ДЗ;
- саветовалиште за младе ДЗ;
- мобилни тим за заштиту од насиља ЦСР;
- бесплатна правна помоћ-ГО Палилула;
- клуб за децу и породице ГО Палилула;
- тумач знаковног језика НВО УТЛОСС;
- клуб за инвалиде ГО Палилула;
- пројекти и програми НВО;
- школа знаковног језика у КЗМ.
побољшање социјалне инклузије
младих из рањивих група
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
36
4.2. Дефинисање специфичних циљева и активности
ОПШТИ ЦИЉЕВИ
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
•
- подстицати младе на активно тражење посла
запошљавање и самозапошљавање
•
умрежавање свих релевантних институција
и организација у Градској општини
Палилула;
информисање о могућностима
запошљавања и мерама активног тражења
посла.
ТАЛЕНТИ:
•
- подстицати развој неформалног образовања и
подршку талентима
систематска подршка талентима:
откривање, популаризација, промоција
НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ:
•
•
повећање понуде и квалитета неформалног
образовања;
планирање и координација активности
неформалног образовања.
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
АКТИВНОСТИ
•
формирање Савета за
запошљавање;
• инфо пункт КЗМ;
• део сајта КЗМ за ову
област;
• едукације;
• сарадња са ЦСР и НСЗ.
• информисање младих
преко вршњачких мрежа;
• Палилуска олимпијада
културе;
• такмичења из свих
области;
• медијска промоција
неформалног
образовања;
• медијска промоција
талената;
• годишња ревизија ЛАП-а
ради усклађивања
активности.
37
ОПШТИ ЦИЉЕВИ
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
- подстицати активизам и волонтеризам
младих
- подржавати активно провођење слободног
времена
АКТИВИЗАМ:
• координација рада ђачких и студентских
параламента са осталим актерима
омладинске политике на
локалном,регионалном и државном нивоу;
• успостављање система и процедура за
активну партиципацију младих у
процесима одлучивања.
ВОЛОНТЕРИЗАМ:
• успоставити Локални волонтерски сервис у
складу са важећим стандардима и
процедурама;
• омогућити одлазак у међународне
волонтерске кампове;
• омогућити младима приступ Европском
волонтерском сервису.
КУЛТУРА:
• подстицати културно стваралаштво кроз
активности омладинског културног центра;
• подстицати учешће младих на културним
манифестацијама.
СПОРТ:
• укључивање великог броја младих у
рекреативно бављење спортом;
• подршка параолимпијском спорту и
инклузији младих са инвалидитетом;
• развој програма спортског навијања;
• развој програма уређења и одржавања
спортских терена и јавних површина;
• повећати доступност спортских објекта и
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
•
•
•
•
•
АКТИВНОСТИ
кампање промоције
активизма;
формирање структуре на
челу са кровном
организацијом младих;
кампање промоције
волонтеризма: ЛВС,ЕВС,
кампови;
вршњачке едукације;
упознавање са радом
организација и
институција кроз посете
младих тим
институцијама.
•
покренути
омладински часопис;
•
Палилулска
олимпијада културе;
направитиинфо блок
на сајту КЗМ и
увести форум;
•
•
организовање
спортских
такмичења,
манифестација и
догађаја.
38
садржаја свим младима.
•
•
•
•
•
- побољшање социјалне инклузије младих из
рањивих група
подизање капацитета КЗМ за рад са
рањивим групама;
• развој инклузивних програма
у сарадњи са ЦСР , ДЗ и НВО;
• подршка формалном и неформалном
образовању;
• превенција трговине људима и насиља.
•
•
•
•
•
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
рад са навијачима
бесплатно
коришћење
спортских објеката
током распуста;
акције уређења и
одржавања спортских
терена и јавних
површина.
едукације за
запослене и
активисте КЗМ;
школа знаковног
језика,
информисање младих
из рањивих група о
њиховим правима и
могућностима;
јавно заступање;
саветовалиште из
животних/социјалних
вештина;
кампање против
насиља и трговине
људима.
39
Одељак 5
Повезаност са другим стратешким документима
5.1. Повезаност са Националном стратегијом за младе
Акциони план за младе Градске општине Палилула у потпуности је усклађен са
Националном стратегијом за младе коју је, на иницијативу Министарства омладине и
спорта РС, усвојила Влада Србије. Национална стратегија за младе усклађена је са
Националном стратегијом Србије за приступање Европској Унији, Стратегијом за
смањење сиромаштва, Стратегијом развоја социјалне заштите у Републици Србији,
Националном стратегијом запошљавања, Националном стратегијом привредног развоја
Србије за период 2006-2012.године, Миленијумским циљевима развоја, Стратегијом
развоја здравља младих, Стратегијом развоја менталног здравља, Стратегијом
подстицања рађања, Стратегијом унапређења положаја особа са инвалидитетом у
Републици Србији, Стратегијом развоја стручног образовања у Републици Србији, и
др, као и са одговарајућим међународним документима. Сваки национални документ
предвиђа мере подршке и дефинише акције на локалном нивоу, јер је јасно да само
јасна повезаност и усклађеност акција на оба нивоа, националном и локалном, може да
доведе до унапређења друштвене заједнице у целини.
Тако и Акциони план за младе, који директно претаче принципе и вредности и
стратешке и специфичне циљеве дефинисане Националном стратегијом за младе у
конкретне акције на локалном нивоу, увезује све принципе дате у наведеним
националним документима, а који се тичу младих.
Планирајући како да ефикасно и на најбољи могући начин побољша положај младих,
Градска општина Палилула полази од општих стратешких циљева дефинисаних
Националном стратегијом, а то су:
•
подстицање младих да активно учествују у друштву;
•
развијање сарадње младих и обезбеђивање услова за њихово учешће у
доношењу одлука кроз одржив институционални оквир, а на основу потреба
младих и у партнерству са младима;
•
изграђивање система информисања младих на свим нивоима и у свим
областима;
•
обезбеђивање остваривања права на једнакост шанси свих младих у друштву, а
посебно младих који живе у тешким условима;
•
подстицање и вредновање изузетних испољавања и постигнућа младих у
различитим областима;
•
унапређивање могућности за квалитетно провођење слободног времена младих;
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
40
•
развијање отвореног, делотворног, ефикасног и праведног система формалног и
неформалног образовања који је доступан свим младима и који је у складу са
светским трендовима у образовању и контекстом образовања у Републици
Србији;
•
подстицање и стимулисање свих облика запошљавања, самозапошљавања и
предузетништва младих;
•
унапређивање безбедности младих;
•
чување и унапређивање здравља младих, смањивање ризика и водећих
поремећаја здравља и развијање здравствене заштите прилагођене младима;
•
оснаживање младих за иницијативе и активности које су у складу са основним
циљевима одрживог развоја и заштите животне средине.
За сваки општи циљ дефинисани су специфични циљеви и мере за њихово остварење.
Остваривање ових циљева биће усклађено са наведеним принципима и вредностима и
препорукама датим у Националној стратегији за младе, континуирано праћено и
вредновано, како би се, у случају евентуалних потешкоћа, благовремено и на
одговарајући начин реаговало. Спознајући унапређење положаја и услова за развој
младих, који чине темељ напретка сваког друштва као један од кључних задатака
локалне заједнице, биће учињени максимални напори како би се наведени стратешки
циљеви остварили у задатом временском оквиру, а у складу са реалним друштвеним
околностима.
5.2. Повезаност са другим локалним стратегијама
Овај документ усклађен је са:
1. Акционим планом развоја институционалног оквира за младе Градске
општине Палилула и
2. Локалним планом акције за заштиту деце Градске општине Палилула.
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
41
Одељак 6
МЕХАНИЗМИ СПРОВОЂЕЊА Локалног акционог плана за младе
1. Неопходни механизми реализације, контроле и вредновања ЛАП-а:
Одговорност локалне самоуправе према младима, огледа се, пре свега у:
•
•
•
•
•
•
креирању и планирању локалне политике за младе,
стварању и подршци општинским телима и органима који ће бринути о
решавању омладинских питања и проблема,
умрежавању институција и организација које се баве младима у Градској
општини Палилула
обезбеђивању учешћа младих у доношењу одлука, кроз успостављање
процедура за спровођење механизама активне партиципације младих,
подршци омладинским организацијама и
повећању средстава и улагања намењених младима, омладинским
пројектима и програмима.
Да би ЛАП, креиран са циљем побољшавања положаја младих у друштву кроз
систематску бригу о младима, био успешно реализован неопходно је поставити
механизме његовог спровођења и праћења, што је приоритет у првој години његове
реализације.
Главни носиоци спровођења активности предвиђених ЛАП-ом су Канцеларија за
младе и Савет за младе Градске општине Палилула Палилула. Њихов најважнији
задатак је да координишу актере и активности предвиђене ЛАП-ом. Њихова
обавеза је да врше ревизију ЛАП-а на годишњем нивоу.
Средства која Градска општина Палилула определи за реализацију активности
предвиђених ЛАП-ом додељиваће се на конкурсу за финасирање удружења
грађана, на основу јасно дефинисаних критеријума и процедура.
2. Канцеларија за младе
Улога КЗМ у спровођењу ЛАП- је да:
•
•
•
•
администрира спровођење конкурса за реализацију активности предвиђених
ЛАП-ом,
координише и пружа логистичку подршку за активности организација које
су добиле средства на конкурсу,
врши мониторинг активности организација које су добиле средства на
конкурсу,
медијски промовише активности предвиђене ЛАП-ом,
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
42
•
•
•
прати и извештава Савет за младе о конкурсима за активности предвиђене
ЛАП-ом које се не финасирају из буџета Општине,
припрема извештај Савету за младе о реализацији активности предвиђених
ЛАП-ом,
учествује у годишњој ревизији ЛАП-а.
2.1. Клубови за младе
•
•
•
•
•
•
обезбеђују простор и логистичку подршку за реализацију активности
предвиђене ЛАП-ом,
Обавештавају и позива младе на активности предвиђене ЛАП-ом,
прикупљају спискове учесника активности предвиђене ЛАП-ом,
прикупљају евалуационе формуларе учесника активности предвиђене ЛАПом,
извештаваји Савет за младе о реализованим активностима предвиђених
ЛАП-ом и
подржава кориснике да се својим предлозима и иницијативама обрате
Савету за младе.
3. Савет за младе
Пословник о раду Савета за младе
Савет за младе доноси Пословник о свом раду који се усваја већином гласова свих
чланова Савета за младе. Пословником о раду ближе се уређује начин рада Савета
за младе, начин избора председника и заменика председника Савета за младе.
Програм рада Савета за младе
Савет за младе доноси програм рада Савета за младе за сваку календарску годину.
Програм рада Савета за младе доноси се већином гласова свих чланова Савета за
младе и подноси на одобравање најкасније до 30. новембра текуће године за
следећу календарску годину.
Програм рада Савета за младе одобрава Скупштина Градске општине Палилула.
Савет за младе подноси годишњи извештај о свом раду Скупштини Градске
општине Палилула.
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
43
Сарадња
Савет за младе Градске општине Палилула може сарађивати и развијати сарадњу са
другим организованим облицима деловања младих, како локално тако и на
регионалном и међународном нивоу.
Средства за рад
Средства за рад осигурана су кроз буџет за имплементацију Локалног акционог
плана за младе.
Чланови Савета за младе не примају накнаду за свој рад .
Стручне и административне послове за потребе Савета за младе обављају стручне
службе Градске општине Палилула.
4. Конкурс за имплементацију ЛАП-а
Конкурс за финансирање пројеката, којим се укључују све заинтересоване стране за
бригу о младима, у реализацију Локалног акционог плана за младе, представља
један од кључних елемената ефиикасног и квалитетног спровођења Стратегије за
младе. Конкурс се расписује сваке године, а буџетом општине се издвајају посебна
средства за његову реализацију. Конкурс расписује, спроводи и надгледа Управа
Општине, Канцеларија за младе, Савет за младе, конкурска комисија и остале
службе Општине.
Овим конкурсом се подржавају пројекти чији се програмски садржај односи на
унапређење положаја и квалитета живота младих, задовољавање потреба младих и
решавање специфичних проблема младих препознатих у ЛАП-у за младе општине
Палилула у следећим областима:
1) активно тражење посла, запошљавање и самозапошљавање
2) слободно време: култура, спорт и рекреација
3) активизам и волонтеризам
4) неформално образовање и подршка талентима
5) одрживи развој
6.) социјална инклузија
7.) информисање и мобилност
8) здравље
9) безбедност
Савет за младе, у сарадњи са стручним службама Управе Градске општине
Палилула доноси правилник, процедуре и критеријуме избора на конкурсу.
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
44
5. Кровна организација младих
Реализација Стратегије и ЛАП-а за младе је незамислива без активног учешћа
младих у доношењу одлука. Кровна организација младих људи је репрезентативно
тело младих која окупља све организације младих са територије Општине и
заговара, развија, реализује и надгледа бригу о младима а кровну организацију
младих чине: удружења грађана младих и за младе, ђачки парламенти, студенстке
организације, подмлдци политичких партија, неформалне групе младих, али и
КУД-а, спортске организације, омладинске задруге, синдикати и омладински
радници/це. Све ове организације се удружују и бирају своје представнике који
морају бити укључени у доношење одлука.
Кровна организација младих је невладина организација, савез/коалиција удружења
грађана младих, која није део Управе Општине, али је репрезентативно тело са
својим Статутом, сачињени према Закону о удружењима грађана, које треба да
буде консултовано приликом доношења одлука везаних за спровођење стратегије и
ЛАП-а за младе, а пре свега: израде, реализације и евалуације ЛАП-а за младе,
предлагања кандидата за Савет за младе.
Управа Општине на основу Европске повеље о учешћи младих на локалном и
регионалном нивоу, Националне Стратегије за младе и овог Локалног акционог
плана, треба да обезбеди учешће младих у доношење одлука и пружи подршку
омладинском самоорганизовању и умрежавању младих.
Градска општина Палилула подржава оснивање Кровне организације младих да би
испунила следеће циљеве:
1. координација решавања проблема младих и заступање интереса свих младих,
2. заједничко деловање,
3. расподела и пружање ресурса и услуга,
4. помоћ јачању младих у њиховом организовању,
5. побољшање квалитета живота младих и обезбеђивање једнаких услова
остваривања права и задовољавања потреба за све младе људе,
6. обезбеђивање репрезентативности и легитимности у заступању интереса младих,
7. праћење рада локалне самоуправе по питању младих и конструктивна сарадња.
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
45
6. Критеријуми за процену ЛАП-а
Успешност реализације ЛАП-а мери се преко индикатора који су наведени у самом
плану. Средства верификације индикатора су извештаји организација и
институција, годишњи извештаји институција и остала релевантна документа.
Поред тога, успешност спровођења ЛАП-а у односу на промену ставова и
понашања младих према одређеним проблемима и питањима пратиће се преко
истраживања јавног мњења која ће се организовати сваке друге године. На основу
наведених критеријума пратиће се показатељи из следећих области:
Показатељ 1 : Ннеформално образовање
Показатељ 2 : Еедукација вршњачких едукатора
Показатељ 3 : правни оквир и развој докумената за развој младих
Показатељ 4 : буџет за младе
Показатељ 5 : информисање младих
Показатељ 6 : усклађеност са свим нивоима државне политике за младе
Показатељ 7 : истраживање о младима
Показатељ 8 : активно укључивање и учешће младих људи у друштву
Показатељ 9 : међу - секторска сарадња
Показатељ 10: иновативност
Показатељ 11: омладинско саветодавно тело (Савет за младе)
Одељак 7
Промоција активности дефинисаних Локалним акционим планом за младе
Пре усвајања ЛАП-а предвиђена је јавна расправа са свим актерима омладинске
политике на локалном нивоу, младима, као и представницима институција које се
баве младима. После усвајања ЛАП-а предвиђен је низ активности, јавне промоције
и медијска промоција документа током којих ће бити уручене захвалнице свим
волонтерима и учесницима консултативног процеса у изради ЛАП-а.
Канцеларија за младе ће учествовати на свим сајмовима Локалних планова акције
у граду Београду и Републици Србији. Такође аплицираће код донатора за средства
за спровођење активности предвиђених Локалним акционим планом. Промоција
Локалног акционог плана спада у редовне активности Канцеларије и Савета за
младе, траје током целе године, а интезивира се у периодима конкурса према
донаторима и годишње ревизије ЛАП-а.
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
46
Посебно је значајано истаћи различите сегменте промоције ЛАП-а у односу на
циљне групе којима је намењен.
1. први сегмент односи се на промоцију заједничког планирања и умрежавање на
локалном нивоу и намењен је институцијама, организацијама и младима који желе
да активно учествују у спровођењу и годишњим ревизијама ЛАП-а;
2. други сегмент намењен је донаторима које треба упознати са циљевима,
приоритетима и планираним активностима;
3. трећи сегмент је упознавање јавности, а нарочито младих Палилуле са
спроведеним активностима и постигнутим резултатима.
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010 -2014
47
Анекс 1 Акциони план за 2010. годину (и континуирано)
Специфични циљ
Активности
Рокови
Подстицати младе на активно
тражење посла запошљавање и
самозапошљавање
Инфо пункт КЗМ
Део сајта КЗМ за
ову област
Септембар
2010.г.
Очекивани
резултати
Индикатор
Реализатори
Успостављен
инфо пункт
Број корисника
Број информација
КЗМ, НСЗ
Успостављена
страна о
запошљавању
Број корисника
Број информација
КЗМ
Број полазника
Број едукација
Јун 2010.г.
Одржане
планиране
едукације
Едукације
2010г.
2010г.
Информисање
младих преко
вршњачких мрежа
Подстицати развој неформалног
образовања и подршку талентима
Палилуска
олимпијада
културе
Март-јун
2010.г.
2010.г.
Промоција
Такмичења из
свих области
2010.г.
Кампања
промоције
неформалног
образовања
2010.г.
Успостављена
инфо секција КЗМ
Промоција и
подршка
омладинског
аматерског
стваралаштва и
стваралаца
Промоција и
подршака
талентима
Повећан број
младих
укључених у
неформалне
едукације
Кутак за таленте
на сајту КЗМ
Број инф. дистрибуираних
преко врш. мрежа
Број пријава
Број учесника
Број посетилаца
Број такмичења
Број области
Број учесника
Број неформалних
едукација
Број полазника
Финансијска
средства
КЗМ, НСЗ,
донатори
КЗМ, Савет за
младе
300.000 дин
ГО Палилула,
КЗМ
500.000 дин
Школе, НВО, ГО
Палилула
50.000 дин
КЗМ
50.000 дин
Број чланака на сајту
Број информација о
тлентима у медијима
КЗМ, Инфо
служба ГО
50.000 дин
48
Број предвиђених
активности
Број укључених актера
Кампања
промоције
талената
Децембар 2010.г.
План подршке
неф образ. и
талентима за
2011.г.
Палилула
Савет за младе
Годишња ревизија
ЛПА
Ради
усклађивања
активности
Кампања
промоције
активизма
Подстицати активизам и
волонтеризам младих
Подршка
Формирању
структуре на челу
са кровном
организацијом
младих
Август 2010.г.
Повећан број
младих активиста
2010.г.
Формирана
кровна
организација
Април, август
2010.г.
Кампање
промоције
волонтеризма:
ЛВС,ЕВС,кампови
2010.г.
Покретање
локалног
волонтерског
сервиса
Јун-септембар
2010.г.
Повећане
могућности за
волонтирање
Број активиста
КЗМ, Савет за
младе
Број организација
партнера кровне орг.
НВО, КЗМ,Савет
за младе
Број волонтера
Број активности за
волонтере
Број вршњачких
едукатора
Одржане
Активности
База података о
волонтерима
База података о
обученима за
волонтерски
менаџмент
50.000 дин
КЗМ,НВО, Савет
за младе
50.000 дин
Савет за младе,
НВО
50.000 дин
КЗМ
500.000 дин
Број едукација
Број полазника
Број и врста активности
Број волнтера
Број обучених
Вршњачке
едукације
2010.г.
Одржане
планиране
едукације
Направљена база
вршњачких
едукатора
Број и врста едукација
Број полазника
300.000 дин
49
Посете младих
локалним
Институцијама и
организацијама
Размена
средњошколаца у
Америци
Подржавати активно провођење
слободног времена
Палилулска
олимпијада
културе
2010.г.
Април,септембар
и октобар 2010.г.
Март-јун
2010.г.
Јул 2010.г.
Направити инфо
блок на сајту и
увести форум
Упознавање са
радом
организација и
институција
Организовне
посете
Средњошколци
Палилуле
учествовали у
програму SYLP
2010.г.
Организаоване
активности за
слободно време
Млади
информисани и
активно учествују
у креирању
програма
Попусти за карте
Број посећених
институција
Број посетилаца
Број учесника
Број активности које се
организују по повратку
Број пријава
Број учесника
Број посетилаца
Број посетилаца сајта
Број постова на форуму
Кампања: У
библиотеку са
КЗМ
Организовање
спортских
Грађанске
иницијативе,КЗМ
ГО Палилула,
КЗМ
1.000.000 дин
КЗМ
Број продатих карата
2010.г.
Кампања: У
позориште са КЗМ
Савет за младе,
КЗМ
КЗМ, Позоришта
Бесплатно
чланство у библ.
М.Бојић
Број учлањених
2010.г.
Велики број
младих укључен у
бављење спортом
и рекрацијом
2010.г.
Систематски рад
на промоцији
спортског
навијања и фер
плеја
КЗМ, библ.
М.Бојић
Број
такмичења,манифестација
и догађаја
Број учесника
Спортски савез
Палилуле, школе
3.000.000 дин
50
манифестација,
такмичења и
догађаја
2010.г.
Број младих укључених у
програм
ОРК Београд,
КЗМ
Спортски и
објекти и садржаји
су доступни
младима
Припрема
навијача за СП у
рукомету
2010.г.
Број доступних објеката
Број доступних садржаја
Број младих корисника
Секретаријат за
спорт и омладину
града Београда,
ГО Палилула
КЗМ
Број обука
Број полазнка
ИОМ, УНИЦЕФ,
УНДП,ЦСР,НСЗ
Бесплатан
приступ
спортским
објектима током
школских
распуста
Едукације за
запослене и
активисте КЗМ
Побољшање социјалне инклузије
младих из рањивих група
Школе страних
језика и
компјутера за
особе оштећеног
слуха
2010.г.
2010.г.
2010.г.
Информисање
младих из
рањивих група о
њиховим правима
и могућностима
Јавно заступање
2010.г.
Запослени и
активисти КЗМ су
обучени за рад са
рањивим групама
Активисти су
обучени за
комуникацију
знаковним језиком
Млади из
рањивих група су
информисани о
правима и
могућностима
Јавност се
обавештава и
подржавају се
иницијативе
усмерене на
побољшање
положаја младих
из рањивих група
Број полазника
КЗМ
Удружење тумача
занковног језика
Србије
Број корисника инфо
пункта
КЗМ, ЦСР
Број активности
КЗМ, НВО
51
Кампање против
насиља и
трговине људима
Здравље младих
Кампања
промоције
здравих стилова
живота
Млади су
обавештени о
опасностима
трговине људима
2010.г.
2010.г.
Информисање о
раду и
активностима
Саветовалишта
за младе ДЗ
Одрживи развој
Акције уређења и
одржавања
спортских терена
и јавних површина
Рециклажа није
бламажа
Безбедност младих
Едукације о
безбедности у
саобраћају
80.000 дин
2010.г.
2010.г.
2010.г.
2010.г.
Подигнута свест о
здравим
стиловима живота
Млади су
информсани о
раду и
активностима
Саветовалишта за
младе ДЗ
Млади се брину и
чувају о спортске
терене и јавне
површине
Рециклажа
електронског
отпада
Млади су
едуковани о
безбедном
понашању у
саобраћају
Број подељених летака
Број и врста активности
Број и врста активности
Број и врста информација
Број посета сајту
НВО Беосупорт,
КЗМ
Саветоваште за
младе ДЗ, КЗМ,
школе, Црвени
крст Палилуле
Саветоваште за
младе ДЗ, КЗМ,
школе
Број акција
Број учесника
Број терена и површина
ГО
Палилула,КЗМ,
Школе, јавна
предузећа, НВО
Количина прикупљеног
електронског отпада
ГО Палилула,
школе, КЗМ
Број едукација
Број учесника
Школе, КЗМ,
Градски
секретаријат за
саобраћај
52
Анекс 2: План
развоја омладинског предузетништва
Садржај
ИЗЈАВЕ ЗАХВАЛНОСТИ ............................................................................................................................... 54
УВОД................................................................................................................................................................. 55
МЕТОДОЛОГИЈА................................................................................................................................................... 55
ДЕФИНИЦИЈЕ ...................................................................................................................................................... 56
СКРАЋЕНИЦЕ ..........................................................................................................................................................
АНАЛИЗА ТРЕНУТНОГ СТАЊА.................................................................................................................... 57
СWОТ АНАЛИЗА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ОМЛАДИНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА..... 57
ПРЕГЛЕД СЕКТОРА МСП СА НАЦИОНАЛНОГ НИВОА............................................................................................... 58
ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ........................................................................................................................................... 59
ПРЕДУЗЕТНИШТВО .............................................................................................................................................. 59
ЗАПОСЛЕНОСТ, ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ ............................................................................................
СТАВОВИ СРЕДЊОШКОЛАЦА О БУДУЋЕМ ЗАПОСЛЕЊУ .......................................................................................... 60
АКЦИОНИ ПЛАН – СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ ........................ 61
МАТРИЦА АКЦИОНОГ ПЛАНА .................................................................................................................... 70
I ИНФОРМИСАЊЕ ................................................................................................................................................. 70
II ЕДУКАЦИЈА ....................................................................................................................................................... 73
III САВЕТОВАЊЕ .................................................................................................................................................. 76
IV МЕРЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА ..................................................................................... 78
ПРОЈЕКТИ КОЈИ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА......................................................................... 87
КАЛЕНДАР СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ............................................................................................... 96
53
Изјаве захвалности:
Кромер Група се захвaљује свима који су помогли израду овог документа, који видимо као
темељ развоја предузетништва и пословног окружења међу младим људима на територији
општине Палилула. Велику подршку приликом прикупљања података за дефинисање
циљева акционог плана, имали смо од стране органа Општине Градске општине Палилула.
Радећи на развоју плана водили смо се реалним потребама предузетника исказаним у
оквиру опсежног истраживања, али и размишљањима која имају млади људи који тек
планирају да започну сопствени посао или да наставе школовање те на тај начин постану
конкуренти на све захтевнијем тржишту рада и идеја.
Данашње друштво засновано на знању можемо посматрати и у смислу развоја способности
да сваки појединац пронађе, сачува и промени посао или да се определи за отпочињање
сопственог посла. У том светлу изнети ставови ученика средњих школа и младих
предузетника на територији општине Палилула били су одлично полазиште за стварање
слике о размишљањима младих људи када је реч о могућностима које пружа
предузетништво. Исказане потребе младих који су већ започели сопствени посао,
драгоцено су искуство осталим младим људима који се још нису одлучили да започну
посао, али и свим релевантним институцијама и организацијама да своје поље деловања
усмере на подршку младим предузетницима.
Посебну захвалност упућујемо Програму за јачање економске сигурности и реаговање у
ванредним ситуацијама Америчке агенције за међународни развој, који је подржао израду
овог акционог плана са визијом да овај план постане оквир када је реч о развоју
омладинског предузетништва у општини Палилула током наредних година.
54
Увод
Локални економски развој у земљама у транзицији попут Србије почива на снажном
развоју предузетничког сектора који се годинама уназад показао као највиталнији облик
наше економије. Важно је истаћи да су мала и средња предузећа окосница развоја привреде
и велика шанса за запошљавање младих и квалификованих људи.
На основу усвојених стратешких докумената на националном нивоу, попут Националне
стратегије за младе коју је усвојила Влада Републике Србије 9. маја 2008. године и
Акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе, који дају оквир за израду
системских, институционалних и развојних решења за подршку младима, локалне
самоуправе почињу све активније да се баве питањем младих и унапрађењем њиховог
положаја. Један од видова подршке младима је и развој омладинског предузетништва, као
опробаног начина за смањење незапослености и јачање економског положаја локалне
заједнице.
Овај локални акциони план представља скуп активности чијом се реализацијом постављају
темељи системски уређеног информисања, едукације и саветовања младих људи који
намеравају да започну или већ имају започет сопствени посао. У складу с тим, у овом
акционом плану прецизно су дефинисане улоге релевантних субјеката и јасни механизми
за праћење успешности спровођења планираних активности и остваривања општих
циљева.
Методологија
Консултативни процес на изради Локалног акционог плана за развој омладинског
предузетништва је започео формирањем радне групе одлуком Већа Градске општине
Палилула. За чланове радне групе именовани су представници сва три сектора (јавног и
приватног сектора и цивилног друштва).
Консултативни процес на изради акционог плана за младе у општини Палилула је
обухватио:
• истраживање о проблемима и потребама спроведено међу младим предузетницима,
• истраживање спроведено међу матурантима средњих школа о њиховим плановима
за будућност,
• панел дискусије са представницима радне групе.
Истраживање спроведено међу младим предузетницима
Циљ истраживања био је да се идентификују кључни проблеми и потребе са којима су се
млади предузетници сусретали током регистрације предузећа, односно започињања посла,
као и током свакодневног пословања. Испитаници су имали могућност да предлажу
адекватна решења, као и надлежне институције/организације које су у позицији да
унапреде постојеће регулативе на пољу предузетништва.
Истраживање је обављено у периоду новембар-децембар 2009. године кроз индивидуалне
интервјуе са власницима предузетничких радњи/малих и средњих предузећа, старости од
18 до 30 година на основу припремљеног упитника. Интервјуисано је укупно 30 младих
предузетника (од тога 10 женског и 20 мушког пола), који обављају различите делатности
из сектора услуга и производње.
55
Упитник је садржао 37 питања распоређених у укупно четири области од значаја за развој
омладинског предузетништва:
•
•
•
•
информисање,
едукација,
саветовање,
мере локалне самоуправе и других институција.
Истраживање спроведено међу матурантима средњих школа
Предмет овог истраживања/анкете била су мишљења, ставови и понашања младих у
општини Палилула у вези са својим школовањем, будућом каријером и начинима
информисања. Истраживање је обављено у јануару и фебруару 2010. године у оквиру којег
је 278 ученика завршних разреда свих шест палилулских средњих школа изнело мишљење
о својим плановима за будућност.
Панел дискусије са члановима радног тела
Током целокупног консултативног процеса одржано је пет састанака радне групе и
завршна презентација нацрта акционог плана који је упућен Већу Градске општине
Палилула и Скупштини Градске општине Палилула на разматрање и усвајање.
Дефиниције
Омладинско предузетништво
Омладинско предузетништво представља активности младих људи који препознају и
користе прилику за стварање економске вредности које могу да се остваре
самозапошљавањем или личним професионалним развојем који доприноси њиховом
лакшем запошљавању. На овај начин они у пракси примењују предузетничке особине као
што су: иницијатива, креативност, спремност за преузимање ризика и сл.
Најзначајније вредности омладинског предузетништва:
•
•
•
•
•
•
више могућности за самозапошљавање и запошљавање;
укључивање младих у токове економије;
подстицање иновативности и прилагодљивости међу младима;
помоћ у економском развоју локалне заједнице;
млади људи могу лакше да одговоре на нове прилике и трендове у економији;
предузетништво помаже младим људима да развију нове вештине и стекну нова
искуства које могу да примене у многим другим сферама живота;
Млади у Србији
Према Националној стратегији за младе, млади су особе узраста од петнаест до тридесет
година старости. У Републици Србији има око милион и по младих, што у односу на
укупан број становника чини двадесет процената.
56
Анализа тренутног стања
СWОТ Анализа у области развоја омладинског предузетништва на територији општине
Палилула
СНАГЕ
СЛАБОСТИ
• КзМ формирана пре 4 године;
• недовољна информисаност о
потребама младих људи који се баве
• успостављена два омладинска центра
предузетништвом;
која су опремљена неопходном
инфраструктуром;
• необученост запослених и волонтера за
пружање савета и неопходних
• постоји предузетничка клима у
информација младим предузетницима
Општини Палилула;
посредством Инфопулта;
• формиран Клуб привредника;
•
лоша координација активности на
• Градска општина Палилула има 3
пољу развоја омладинског
запослена на сталном раду који се баве
предузетништва између релевантних
младима;
институција и организација на
• обучено више од 30 младих људи из
територији Општине;
области предузетништва.
• непостојање система за инклузију
младих људи који пролазе кроз
различите програме које спроводи КзМ
у програм развоја омладинског
предузетништва;
• непостојање чворишта неопходног за
координацију активности усмерених ка
предузетницима;
• велики број младих људи који су ван
система (не студирају, не волонтирају,
нису запослени...).
МОГУЋНОСТИ
ПРЕТЊЕ
• у току је израда свеобухватног
Локалног акционог плана за младе
(ЛАП) који ће пружити стратешки оквир
за идентификовање и решавање
проблема младих из различитих области;
• Лист Палилула – могућност промоције
активности КзМ;
• опредељена средства КзМ усвојеном
одлуком о буџету Градске општине
Палилула;
• када буде завршен ЛАП, моћи ће да
аплицирају на средства код донатора
која ће бити усмерена на развој
омладинског предузетништва;
• бројне активности које спроводи КзМ
(курсеви језика, рачунара, писање CV...)
укључује пуно младих људи. Кроз разне
едукативне програме месечно кроз
канцеларију прође 700-1000 младих
људи;
• формирана ФБ група од 700 чланова
која пружа ажуриране информације;
• остварена квалитетна комуникација са
младим предузетницима који су прошли
кроз едукативни програм.
• услед ребаланса буџета, може доћи до
смањења висине средстава намењених за
КзМ;
• одрживост Инфопулта;
• неусвајање Локалног акционог плана за
младе;
• одлазак младих из локалне заједнице;
• незаинтересованост ученика средњих
школа да учествују у програму;
• слаба мотивисаност професора да
партиципирају у програмима упознавања
ученика са основама предузетништва.
57
Преглед сектора МСП са националног нивоа
Мала и средња предузећа (МСП) у Србији чине 99.8% свих предузећа, a обухватају две
трећине запослених и промета и 45,9% вредности извоза, као и 51% од укупних
инвестиција. Ови подаци указују на континуиран развој сектора МСП и њихов значај за
привреду Србије. Према последњим подацима из Извештаја о раду МСП у 2008. години,
овај сектор запошљава око 940 хиљада запослених што чини 67,2% укупно запослених у
нефинасијском сектору у Србији. Треба нагласити да је у периоду од 2004. до 2008. године
сектор МСП обезбедио посао за 187.410 незапослених, при истовременом смањењу броја
запослених у великим предузећима услед реструктурирања за 163.620 запослених.
Извештај Европске комисије о оствареном напретку Србије у процесу европских
интеграција – PROGRESS REPORT констатује да је евидентан напредак на пољу развоја
МСП у Србији. У области политике развоја МСП треба истаћи да је у 2008. години Влада
Републике Србије усвојила Стратегију развоја конкурентних и иновативних малих и
средњих предузећа за период од 2008. до 2013. године са оперативним планом за њено
спровођење. Потписан је Меморандум о разумевању за учешће у програму ЕИП/ЦИП, али
и остварен значајан напредак у примени Европске повеље за мала предузећа.
Министарство економије и регионалног развоја RS, које је надлежно за сектор МСП,
креирало је различите моделе бесповратног финансирања и кредитирања сектора малих и
средњих предузећа. За подстицај почетника у бизнису Влада Републике Србије направила
је најповољнију кредитну линију, такозване start up кредите, са годишњом каматном
стопом од 1%, роком отплате од 3 до 5 година, грејс периодом од годину дана и
могућношћу обезбеђења кредита ручном залогом над опремом што је била новост у
кредитирању. Кроз ове кредите у протекле три године уложено је близу 9 милијарди
динара, чиме је отворено 6.625 фирми и запослено више од 21.000 људи. Кроз програм
подршке малим и средњим предузећима у најнеразвијенијим подручјима у протекле две
године (2008/09) одобрено је 437 кредита у вредности од око 6 милијарди динара. У оквиру
пројекта за подстицај предузећа за инвестирање у јачање иновативности бесповратним
средствима у вредности до 50% у 2009. години одобрено је 85 захтева у висини од 44
милиона динара, а за подршку развоју кластера у 2009. години пријављено је и одобрено
13 кластера у вредности од преко 25 милиона динара. Активним мерама за запошљавање
сектору МСП у протеклој години било је доступно још 3,5 милијарди динара за различите
субвенције за запошљавање, за финансирање приправника и уопште отварање нових
радних места. Треба истаћи да је само у протеклој 2009. години, кроз различите
институције и програме намењене развоју сектора МСП Влада Републике Србије издвојила
више од 15 милијарди динара.
У години кризе, Влада Србије је кроз субвенционисане кредите за ликвидност МСП у
сарадњи са пословним банкама, одобрила 498.174.876 евра за 11.058 МСП. Највише
кредита за ликвидност одобрила је Banka Intesa 3.337 кредита у вредности 123.401.346,00
евра, затим Комерцијална банка 447 у износу од 50.038.516,00 евра и UniCredit банка 926
кредита у вредности од 44.447.565, 00 евра.
Поред средстава из буџета Републике Србије, финансијским уговором ''Апекс зајам за
мала и средња предузећа'' који је закључен између Републике Србије, Европске
инвестиционе банке и НБС у мају 2009. предузетницима у Србији постало је доступно 250
милиона евра. До сада је уз сагласност ЕИБ одобрено 37 кредитних захтева у износу од око
50 милиона евра чиме ће бити запослено 210 нових радника. Ови кредити реализовани су
преко две пословне банке (Привредна банка Београд и Erste банка), а у реализацију
кредита укључено је пет пословних банака. На располагању је још око 200 милиона евра.
58
Ипак, резултати истраживања тренутног стања, проблема и потреба сектора МСП указују
да они и даље сматрају да не постоје повољни извори финансирања, да се сусрећу са
отежаном наплатом потраживања, и да не постоји усклађеност пословања са стандардима
квалитета. Предузетници су на националном нивоу незадовољни пореским прописима и
процедурама и поступцима код издавања грађевинских дозвола, сматрају да у Србији
недостају радници одговарајућих стручних квалификација и да је недовољна посвећеност
иновативности у пословању.
У сваком погледу, креирање нових радних места, подизање животног стандарда и
равномерног регионалног развоја у будућности ће веома зависити од броја и успешности
пословања малих и средњих предузећа у Србији и од њиховог равномерног распореда у
свим регионима Србије.
Општина Палилула
Палилула је једна од 17 општина града Београда, која се протеже на 451 км2 што је и
највећа површина на територији Београда. Општина Палилула заузима 14% укупне
површине Београда и састоји се од осам насеља. Према последњим проценама, број
становника је 163,382, што је 10% од укупно 1,611,333 становника Београда.
Просечна старост становништва ове градске Општине је око 40 година, а број старог (60 и
више година) у односу на младо становништво (0-19 година) је 94,83 или старог
становништва има за 5% мање у односу на младо, тако да се може рећи да спада у
београдске општине које имају повољнију старосну структуру. На основу пописних
података из 2002. године образовну структуру становништва Палилуле чине: највећи број
становништва са 15 и више година има средње образвовање (51%), док 20% има само
основно образовање, а 18% више и високо.
Предузетништво
На територији Градске општине Палилула активно је 2.974 привредних друштава и 5.216
предузетничких радњи. Тај број представља 1,57% регистрованих предузетника у односу
на укупан број регистрованих предузетника у целој земљи. Према подацима АПР-а, у 2009.
години на територији општине Палилула основано је 336 нових привредних друштава, док
су из регистра привредних друштава избрисана 93. Кад говоримо о предузетничким
радњама у протеклој години основано је 885, а избрисано 789. Међу најзаступљенијим
делатностима издвајају се: трговина на велико и мало, разне услужне делатности
(ресторани, фризерски и козметички салони, такси услуге), као и консалтинг и менаџерски
послови.
У протекле три године (2007-2009) кроз кредитну линију за почетнике у бизнису (start up)
на општини Палилула отворено је 129 предузећа што чини 12% од предузећа отворених
овом кредитном линијом у региону Београда. У новооснованим фирмама запослено је 376
радника, а одобрена су средства у износу од око 170 милионa динара.
Кроз програм бесповратне финансијске подршке развоју конкурентности и иновативности
МСП, пословних инкубатора и кластера у 2009. години финансирани су пројекти седам
предузећа у вредности од 1,8 милиона динара. У 2008. години за овај програм није
конкурисало ниједно мало и средње предузеће са територије Палилуле, али је на
територији града Београда бесповратну подршку добило 66 предузећа. Најчешће су
средства тражена за увођење нових система квалитета (стандарда ХАЦЦП, ИСО), али и за
истраживање тржишта, за унапређење процеса производње и побољшање организационе
структуре, за побољшање постојећих и развој нових производа и услуга.
59
Запосленост, просечне зараде и незапосленост
Треба нагласити да је Београд специфичан јер запослени најчешће не живе на
територијама општина у којима раде. Ипак, према подацима РЗС-а из јануара 2010. године
на територији општине Палилула запослено је 58.465 радника што чини скоро 10% свих
запослених у Београду. У предузећима, установама, задругама и организацијама запослено
је 45.074 лица, док предузетника и запослених код њих има 13.391. Највише запослених је
у прерађивачкој индустрији (8.271), затим следе трговине на велико и мало (7.207),
послови у вези са саобраћајем (6.638), комуналне и друге друштвене и личне услуге
(4.322), сектор образовања (3.778) и грађевинарства (3.483 запослених). Није занемарљив
ни сектор пољопривреде, шумарства и водопривреде у ком ради 2.670 људи.
На територији општине Палилула евидентан је раст плата запослених и приметна је
разлика у зарадама у Београду у односу на остатак земље. Просечна зарада без пореза и
доприноса у децембру 2009. године на територији општине Палилула износила је 49.153
динара, док је у јуну 2008. године тај износ био 42.015, а у децембру 2007. свега 33.336
динара. Просечна зарада без пореза и доприноса на територији општине Палилули је за
13.000 динара виша него просечна зарада у Републици Србији (36.789 динара), а релативно
уједначена са просечном зарадом у Београду (46.391 динар).
На територији општине Палилула незапослено је 9.421 лице, од тога 55% жена (5.231).
Највећи број незапослених чине лица са завршеним IV степеном стручне спреме – средња
школа (3.160), међу њима највише је незапослених између 45. и 49. године живота (491),
затим између 50. и 54. године живота (456) и између 40. и 44. године живота (448). Затим
следе лица са III степеном стручне спреме – квалификовани радници (2.097) међу којима
има највише незапослених између 55. и 59. година живота. На територији општине
Палилула, највише незапослених младих људи чине лица која имају завршене факултете
односно VII-1 степен стручне спреме између 25. и 34. године живота (682), док је укупан
број факултетски образованих без посла на ове општине 1.327.
Ставови средњошколаца о будућем запослењу
Истраживање спроведено међу ученицима завршних разреда свих шест средњих школа
које се налазе на територији општине Палилула указује да највећи број њих (87%) планира
да даље настави школовање док 10% планира да се запосли по завршетку средње школе.
Ови подаци указују да су млади све више свесни чињенице да ће на тржишту рада бити све
већа потреба за високообразованим и стручним кадровима.
Индикативан је податак да само једна петина испитаника (19%) планира да настави
школовање на факултету који ће им омогућити најбрже запослење. Ово указује на
чињеницу да постоји потреба да млади што пре добију адекватне информације које ће им
бити корисне за што практичнију одлуку о даљем школовању.
Као најизвеснију опцију за проналажење посла након завршетка школовања, испитаници
наводе опцију активног тражења посла (праћење огласа за посао, конкурисање на више
места итд.), док могућност да ће им посао обезбедити НСЗ виде као најмање извесну
могућност.
Значајан је и податак да је као трећа најизвеснија опција коју млади виде као решење за
проналажење свог будућег запослења одлучивање да покрену властити посао.
Средњошколци тренутно највише користе Интернет као најбољи медиј за добијање
информација о могућностима за проналазак посла по завршетку школовања (41%), притом
не изостављајући лични контакт као начин за добијање поузданих информација (34%).
60
Акциони план – специфични циљеви и мере за њихово остваривање
Информисање
Идентификовани проблеми на пољу информисања који су резултат истраживања међу
младим предузетницима:
• већина младих предузетника се приликом започињања посла информисало путем
личног контакта са пријатељима и познаницима или путем Интернета, али без
директног контакта са представницима организација и институција које се баве овом
темом;
• приликом започињања посла, младим предузетницима су пре свега биле потребне оне
информације које се односе на процедуре приликом регистрације, пореску политику,
као и области у директној вези са делатношћу којом се баве (нове технологије,
конкурентске фирме, могућност сарадње и повезивања итд.);
• просечна оцена којом млади предузетници оцењују значај редовног информисања за
своје пословање износи 3,42 на 1-5 скали;
• пореска политика представља тему о којој би највећи број младих предузетника желео
да буде редовно информисан;
• највећи проценат испитаника је оценио Интернет као најпогоднију методу за
информисање предузетника,
• младе особе које желе да започну сопствени бизнис генерално не знају коме треба да се
обрате за потребне информације, те се најчешће ослањању на личне, неформалне
контакте.
Из наведеног се може закључити да је тренутно информисање потенцијалних и постојећих
младих предузетника на неадекватном нивоу и да је потребно да се унапреди квалитет
информисања. Акциони план за развој омладинског предузетништва издваја следеће опште
и специфичне циљеве, чије остваривање би допринело унапређењу информисања младих
на пољу предузетништва у општини Палилула:
Општи циљ 1:
Унапређење квалитета информисања младих људи и младих предузетника о
могућностима запошљавања и самозапошљавања
Специфични циљеви:
1.1. Стварање механизама за редовно информисање младих људи из области
предузетништва
У том смислу је потребно створити препознатљиво место, доступно за младе људе, где би
сви заинтересовани за започињање посла, као и већ постојећи млади предузетници могли
да затраже и добију потребне информације. Тако је препорука да се искористе већ
постојећи ресурси општинске Канцеларије за младе у којој би се оформио Инфо пулт, као
својеврстан ресурс центар који би подржавао развој омладинског предузетништва. Инфо
пулт би водила особа изабрана на расписаном конкурсу која би претходно прошла
адекватну обуку из области омладинског предузетништва. Поред редовног пружања услуга
корисницима који би се лично обраћали за помоћ у просторијама Канцеларије за младе,
задатак ове особе би био и израда посебне базе података која би укључила контакте свих
релевантних институција (организација) појединаца који би могли да пруже потребне
информације. База података ће омогућити координатору Инфо пулта да што једноставније
и ефикасније пружи праву информацију заинтересованим младим предузетницима. У базу
података ће ући и сви корисници услуга Инфо пулта, односно они млади људи који се буду
обраћали за информације. Такође, координатор треба да ради на сакупљању постојећег
материјала потребног за започињање и обављање посла. Како би се додатно олакшало
61
младим људима да брже и лакше долазе до информација у вези са започињањем посла,
Канцеларија за младе треба да изради специјалан електронски комплет свих потребних
докумената, образаца и законских аката неопходних за започињање и вођење сопственог
посла. Ови електронски комплети ће бити доступни у Канцеларији за младе свим
заинтересованим младим људима. Поред овог комплета, Канцеларија за младе ће израдити
и дистрибуирати штампани материјал којим се промовишу активности на пољу
омладинског предузетништва. Штампани материјал би укључио и неопходне информације
о започињању и вођењу сопственог посла. Инфо пулт је неопходно интезивно промовисати
путем летака, плаката и Интернета, како би се што већи део млађе популације упознао о
новим могућностима за добијање потребних информација. Како млади нису склони
проактивном приступу тражењу потребних информација, неопходно је да се информације
и јавно публикују кроз посебну Интернет страницу која ће бити направљена у оквиру
постојеће Интернет презентације Канцеларије за младе општине Палилула и чији би се
садржај такође дистрибуирао путем билтена лолане самоуправе. Тренутно у општини
Палилула постоји неколико Интернет презентација које публикују сличне информације, те
се јавља потреба да се информације од значаја за започињање и обављање посла обједине и
тако учине доступнијим младим људима којима су потребне. Управо ће Интернет
презентација Канцеларије за младе општине Палилула и билтен локалне самоуправе
послужити да се младим људима такве информације што више приближе. Интернет
страница ће дати посебне могућности за информисање младих предузетника, као и младих
људи заинтересованих да започну сосптвени посао. Поред тога што ће постојати
могућност да се релевантне информације добију директно на Инфо пулту у Канцеларији за
младе, млади људи ће моћи да питања постављају и преко електронске поште или преко
Интернет странице. На основу добијених питања, на овој страници ће се поставити
посебан део под називом „Најчешће постављена питања“, како би млади могли лакше да
дођу до потребних одговора. Посебно је важно наводити примере добре праксе са циљем
популаризације предузетништва код оних младих људи који се двоуме да ли да започну
властити посао. Информације о доступним кредитним линијама, семинарима и обукама,
студијским посетама, променама у законодавству које дотичу предузетнике, релевантним
институцијама / организацијама, сајмовима и сличним темама ће редовно моћи да се
добијају и електронским путем, једноставним пријављивањем на mailing листу Инфо
пулта. Потребно је и путем билтена и путем Интернет странице промовисати примере
добре праксе, стављајући акценат на оне младе људе који су започели сопствени посао и
који су данас успешни у својим областима, пре свега како би се мотивисали млади људи
који су још увек неодлучни да ли да се упусте у оснивање фирме / предузетничке радње.
Координатор инфо пулта ће бити задужен за уређивање простора у билтену локалне
самоуправе и Интернет презентације Канцеларије за младе.
1.2 Подизање нивоа информисаности ученика средњих школа о могућностима које
пружа омладинско предузетништво
Потребно је обратити посебну пажњу на матуранте средњих стручних школа којима су
информације из области предузетништва од великог значаја, а које не добијају у довољној
мери у својим школама. Зато се препоручује да се организују информативне сесије у
средњим стручним школама током којих би представници релевантних институција /
организација (Канцеларија за младе, Национална служба за запошљавање, Агенција за
регионални развој, Агенције за привредне регистре, Одељења за буџет, привреду и
финансије) и успешни локални предузетници покушали да матурантима приближе ову
тему, као и да их упознају са кључним моментима у процесу покретања сопственог посла.
Информативне сесије би биле пропраћене адекватним промотивним материјалом
(штампаним и видео) који би укључио најбитније информације из области предузетништва
и пружио контакте и линкове ка информативним Интернет презентацијама. Изглед
промотивног материјала би био прилагођен узрасту ученика средњих школа.
62
1.3 Успостављање редовног информисања постојећих младих предузетника
Потребно је израдити базу свих регистрованих младих предузетника на територији
општине Палилула, како би се на најефикаснији начин могле прослеђивати све релевантне
информације о питањима битним за рад младих предузетника. Постојање овакве базе
важно је и као основа за периодично истраживање чији је циљ утврђивање реалних
потреба и проблема са којима се сусрећу млади предузетници.
Подаци добијени овим истраживањем могу се користити за одређивање приоритета када је
реч о организацији студијских посета, а све у циљу добијања најкориснијих савета
применљивих у свакодневној пракси. Дугорочно, Канцеларија за младе може постати
сервис за континуирано пружање корисних и правовремених информација и савета свим
младим људима који се већ баве или планирају да се баве предузетништвом.
Едукација
Идентификовани проблеми на пољу едукације који су резултат истраживања међу младим
предузетницима:
• већина младих предузетника нема сазнања о институцијама / организацијама које
спроводе редовне програме обуке намењене предузетничком сектору;
• готово нико од испитаних младих предузетника никада није учествовао на некој од
обука у вези са започињањем посла или пословањем. Мањи део испитаника је
проценио да им обука није била потребна, док други кажу да нису имали сазнања о
постојању таквих обука, односно нису знали коме да се обрате за информације о
могућим обукама;
• просечна оцена којом млади предузетници оцењују значај редовног едуковања за своје
пословање износи 3,42 на 1-5 скали;
• искуство Клуба привредника говори да су овакви програми финансијски неодрживи
пошто је приликом организовања досадашњих обука одазив предузетника био
изузетно слаб те је веома тешко покрити све неопходне трошкове чиме још једном
истичу важност правовременог информисања младих предузетника о могућностима
које им већ стоје на располагању;
• млади предузетници су спремни да узму учешће у обукама које би им користиле за
пословање својих фирми / предузетничких радњи;
• потенцијалне теме будућих програма за које испитаници сматрају да би могле бити од
користи за пословање се могу поделити у 3 групе:
o „Soft skills“ (рад на рачунару, комуникација, страни језици...)
o Нове технологије и модернизација пословања
o Финансијске теме (порези, царине, увоз – извоз...).
Може се закључити да веома мали број младих предузетника користи могућност
различитих едукативних програма за побољшање свог пословања те да је неопходно
обезбедити континуирану едукацију младих људи о темама које сматрају релевантним за
своје пословање. Следећи општи и специфични циљеви доприносе побољшавању процеса
едукације младих на пољу омладинског предузетништва:
63
Општи циљ 2:
Обезбедити континуирану едукацију младих људи из области запошљавања и
предузетништва.
Специфични циљеви:
2.1. Подизање видљивости постојећих едукативних програма намењених унапређењу
омладинског предузетништва
Како различите државне институције, а често и удружења грађана и агенције спроводе
веома квалитетне едукативне програмe намењене предузетничком сектору о којима
постојећи и потенцијални млади предузетници немају информације, подизање видљивости
оваквих програма се намеће као приоритет. У оквиру мера дефинисаних у поглављу
информисање, предвиђа се успостављање Инфо пулта у Канцеларији за младе општине
Палилула. Поред већ описаних задатака које би координатор пулта требало да обавља,
препорука је да се његовом опису посла придода:
• идентификација постојећих едукативних програма и њихових носиоца.
Координатор Инфо пулта треба да у своју базу података обавезно укључи и
списак институција/ организација/агенција које редовно спроводе програме
едукације намењене предузетничком сектору, као и детаљан опис таквих
програма. Опис би морао да укључи циљне групе, теме и реализаторе обука.
Неопходно је да координатор Инфо пулта буде у редовној комуникацији са
њиховим представницима како би био обавештен о свим новим детаљима у вези
са реализацијом оваквих програма;
• штампање и дистрибуција летака са информацијама о оваквим програмима на
основу одређеног временског распореда. Ове информације би се дистрибуирале
и кроз друге механизме који су описани у поглављу информисање (лично, у
Канцеларији за младе, путем Интернет презентације и билтена локалне
самоуправе);
• припрема и слање писама помоћу услуге директне поште свим постојећим и
новорегистрованим младим предузетницима на територији општине Палилула.
Путем ових писама, која би потписала Канцеларија за младе општине Палилула,
млади предузетници би се охрабрили да користе различите програме едукације
који су тренутно расположиви уз објашњење њихове важности за успешно
пословање предузећа/предузетничке радње. Писмо би укључило и информације
о постојећим програмима који су тренутно доступни младим предузетницима
ове Општине, као и начине пријављивања за учешће у њима.
2.2. Увођење нових едукативних програма из области предузетништва у складу са
утврђеним потребама младих људи
Поред тема и области које су анкетирани млади предузетници оценили као корисне за
своје пословање, неопходно је да се кроз истраживање идентификују оне које тренутно
нису покривене постојећим едукативним програмима, а за којима постоји потреба и
интересовање међу овом циљном групом. Истраживање спроводи Канцеларија за младе у
сарадњи са Клубом привредника са идејом да овакво истраживање постане редовна
годишња активност. На основу истраживања, Канцеларија за младе би сачинила базу
података о темама за којима постоји потреба, односно интересовање међу младим
предузетницима. У сарадњи са Општином Палилула, Канцеларија за младе би направила
детаљан план и програм обука. Такође је потребно пронаћи адекватне имплементаторе
нових едукативних програма који би на ефикасан и квалитетан начин пренели жељена
знања и вештине младим предузетницима. У том смислу, општина Палилула би требала да
сваке године својим буџетом предвиди одређена средства за финансирање таквих
програма, које би поред Клуба привредника, Националне службе за запошљавање или
Агенције за регионални развој, могле да спроводе и бројне консултантске фирме, које
данас веома успешно послују у Србији. Реализатори програма би се бирали на јавном
конкурсу.
64
2.3. Увођење основа предузетништва као факултативног предмета у свим средњим
школама
Посматрајући предузетништво у ширем смислу, потребно је посветити посебну пажњу
ученицима завршних разреда средњих школа, којима су неопходне информације о
предностима и ризицима које пружа започињање сопственог посла. Како је неопходно да
се ови млади људи благовремено информишу и едукују о основама предузетништва, што у
данашњем образовном систему у Републици Србији није пракса у већини школа,
препорука је да се оваква сазнања понуде матурантима средњих школа кроз посебан
предмет који би био факултативне природе. Данас се у 26 школа у Србији предузетништво
изучава као изборни предмет. У овим школама је основано 110 омладинских предузећа и
обучено преко 600 младих људи. Добра искуства стечена током реализације програма
Junior Achievement i Business Inovation Program у две средње школе на територији општине
Палилула, могу се искористити приликом припреме и реализације овог едукативног
програма у другим школама. Предуслов за увођење „Основа предузетништва“ као
факултативног предмета у средње школе представља одобрење Министарства образовања
Републике Србије и координација са његовим представницима. У циљу што бржег
покретања оваквог програма локална самоуправа у сарадњи са управама школа треба да се
фокусира на следеће:
• креирање наставног плана и програма предмета на основу примера добре
праксе. Локална самоуправа у сарадњи са Министарством просвете Републике
Србије може да покрене процес израде овог наставног плана. Поред експертизе
коју би обезбедило министарство, у овај процес би требало укључити и локалне
актере попут Националне службе за запошљавање, Клуба привредника и
Агенције за регионални развој. Током креирања наставног плана, свакако би
требало искористити већ постојећа искуства из реализације сличних програма
попут Junior Achievement и Business Inovation Program;
• едукација наставничког кадра за извођење факултативне наставе. Искуства
стечена током реализације програма Junior Achievement и Business Inovation
Program би и овде била од великог значаја. У том смислу би требало укључити
реализаторе ових програма како би добили што адекватнији кадар који би био у
стању да матурантима средњих школа ефикасно пренесе информације и знања
из области основа предузетништва;
• промовисање предмета. Како би се што више младих људи, матураната средњих
школа, мотивисало да се пријави за овај факултативни предмет, неопходно је
организовати адекватну промоцију самог предмета. Свој допринос приликом
промоције предмета може да пружи Канцеларија за младе општине Палилула
која би могла да припреми летке са свим значајним информацијама и
дистрибуира их преко ђачких парламената средњих школа са којима редовно
сарађује. Препорука је да се организује и медијска промоција, како би и шира
заједница била упозната са овом иницијативом;
• организовање информативних родитељских састанака. Како важан фактор у
реализацији овог програма представљају сами родитељи ученика који би могли
да додатно мотивишу и охрабре своју децу да се пријаве за овај предемет,
неопходно је да им се представи значај које предузетништво има у
професионалној оријентацији матураната. У том смислу, препорука је да
Канцеларија за младе општине Палилула у сарадњи са Клубом привредника и
Националном службом за запошљавање организује низ информативних
родитељских састанака током којих би се родитељи ученика старијих разреда
средњих школа информисали о најважнијим детаљима у вези са предметом
„Основе предузетништва”;
• препорука је и да се током наставе у оквиру овог предмета организују и
студијске посете ученика успешним предузетничким радњама/предузећима,
како би им њихови власници пренели властита лична искуства. У том циљу,
65
потребно је да Канцеларија за младе општине Палилула сачини базу података о
предузетничким радњама/предузећима која су спремна да организују овакве
посете.
Саветовање
Идентификовани проблеми на пољу саветовања који су резултат истраживања међу
младим предузетницима:
• млади предузетници који су узели учешће у истраживању нису свесни институција
и организација које на локалном нивоу пружају саветодавне услуге. Готово нико од
њих до сада није тражио саветодавну помоћ;
• у малом броју примера обраћања за савете, радило се пре свега о пореским
органима и темама у вези са пореском политиком;
• највећи број испитаника пре свега види локалну самоуправу као неког ко може да
им пружи саветодавну помоћ, док као најприоритетније области из којих су им
потребни савети, наводе правне и финансијске аспекте пословања;
• значај постојања саветодавне подршке за своје пословање, испитаници оцењују
просечном оценом од 3,88 на 1 – 5 скали;
• предложене мере:
o једна особа која би у одређеним терминима била доступна предузетницима
ради саветодавне подршке;
o кроз мере које ћемо организовати кроз мере дефинисане у поглављу
информисање (Интернет презентација, услуге Инфо пулта, леци, директна
пошта...);
o приручник о изворима кредитирања.
Из наведеног се може закључити да постојећи оквир за пружање саветодавних услуга, пре
свега, младим предузетницима није адекватан и да је неопходно обезбедити континуирану
саветодавну подршку постојећим и потенцијалним младим предузетницима из релеватних
области кроз опште и специфичне циљеве:
Општи циљ 3:
Обезбедити континуирану саветодавну подршку младим људима из области
предузетништва
Специфични циљеви:
3.1 Подизање видљивости постојећих саветодавних програма
Неопходно је указати младим предузетницима на већ постојеће могућности коришћења
саветодавних услуга, односно на све локалне и друге актере којима могу да се обрате за
саветодавну помоћ. Препорука је да се у том циљу искористи Инфо пулт Канцеларије за
младе општине Палилула и механизми информисања младих предузетника (Интернет
презентација, билтен, лични контакт и информативне сесије) дефинисани у оквиру
поглавља информисање. Како би се што боље извршио увид у постојеће саветодавне
програме, Канцеларија за младе би требало да изврши:
• идентификацију свих постојећих актера који већ пружају саветодавне услуге
предузетничком сектору, а којима могу да се обрате млади предузетници и
млади људи који желе да започну властити посао општине Палилула.
Координатор Инфо пулта требало би да у базу података коју ће водити укључи и
информације о институцијама/организацијама/ агенцијама које редовно пружају
услуге предузетничком сектору;
• Штампање и дистрибуција посебних летака са информацијама о поменутим
институцијама /организацијама / агенцијама на основу одређеног временског
66
распореда. Ове информације би се дистрибуирале и кроз друге механизме који
су описани у поглављу информисање (Интернет презентација, билтен, лични
контакт и информативне сесије);
• припрема и слање писама помоћу услуге директне поште свим постојећим и
новорегистрованим младим предузетницима са територије општине Палилула.
Кроз ова писма, која би потписала Канцеларија за младе општине Палилула,
млади предузетници би се охрабрили да користе саветодавне услуге које су им
тренутно на располагању, уз објашњење користи за пословање
предузећа/предузетничке радње. Писмо би укључило и детаљне информације о
начинима коришћења оваквих услуга (лично, телефоном, писаним путем, оn-line
и друго);
• штампање приручника о изворима кредитирања и процедурама пријављивања. У
сарадњи са Националном службом за запошљавање, Клубом привредника и
Агенцијом за развој малих и средњих предузећа. Инфо – пулт канцеларије за
младе општине Палилула би урадио и штампао приручник о изворима
кредитирања и процедурама пријављивања који је намењен постојећим и
будућим младим предузетницима. Приручник би обухватио и информације о
свим институцијама/организацијама/агенцијама које могу да пруже саветодавну
помоћ приликом конкурисања за добијање различитих кредита намењених
предузетничком сектору.
3.2. Стварање нових механизама за пружање правне и економске саветодавне
подршке младим предузетницима
Поред постојећих, постоји потреба да се креирају нови механизми за редовно пружање
саветодавних услуга, пре свега, младим предузетницима. Препорука је да се искористе већ
постојећи капацитети Канцеларије за младе општине Палилула, те да се ангажују 2 особе
које би младим предузетницима, односно младим људима који су заинтересовани да
започну сопствени посао биле на располагању у случају потребе за саветодавним услугама.
Саветодавна подршка би се примарно односила на две области, односно правне и
финансијске аспекте пословања, за којима је током истраживања идентификована највећа
потреба. Овакав сервис би својим корисницима био на располагању два дана током радне
недеље. Препорука је и да се саветодавни сервис организује у сарадњи са локалним
Клубом предузетника, односно Адвокатском комором, који би могли да препоруче
адекватне консултанте из својих редова. Адвокатска комора већ поседује потписан Уговор
о пружању правних савета социјално угроженим житељима са општином Палилула.
Сервис би интензивно био промовисан у јавности, у чему би највећу улогу имала
Канцеларије за младе општине Палилула и успостављен Инфо пулт, користећи механизиме
информисања који су описани у првом поглављу. Канцеларија за младе би такође
организовала штампање и дистрибуцију летака са свим значајним информацијама о
могућностима коришћења новог сервиса, као и медијску кампању на локалним медијима са
циљем информисања што шире заједнице.
Мере локалне самоуправе и других институција
Иако значај постојања стимулативних мера за развој предузетништва оцењују високом
оценом 4 на скали 1 – 5, испитаници углавном не познају примере постојања таквих мера
на локалном, градском или републичком нивоу. Међутим током спроведеног истраживања
и консултативног процеса, добијено је мноштво занимљивих и корисних предлога мера
путем којих би локална самоуправа и друге институције могле да допринесу креирању
позитивнијег окружења за развој омладинског предузетништва. Те мере су приказане кроз
опште и специфичне циљеве:
67
Општи циљ 4:
Унапредити окружење за развој омладинског предузетништва.
Специфични циљеви:
4.1. Усвајање мера финансијске подршке
Препорука је да се у оквиру мера финансијске подршке примени следеће:
o увођење нових таксених олакшица у смислу делимичног или потпуног
ослобађања од плаћања локалних такси за новоосноване предузетничке
радње и предузећа чији су власници особе млађе од 30 година и то у првим
годинама пословања. Овде се пре свега мисли на ослобађање од плаћања
локалне комуналне и еколошке таксе. Старост власника предузећа на које би
се односила оваква одлука, тачан временски период током којег би важиле
таксене олакшице, њихов обим, као и други критеријуми, дефинисали би се
током серије састанака на којим би учествовали локални актери релевантни
за област предузетништва попут представника Канцеларије за младе
општине Палилула, Клуба привредника, Националне службе за
запошљавање, локалне самоуправе, Агенције за регионални развој и самих
предузетника;
o оснивање посебног гаранцијског фонда којим ће се умањити каматне стопе
пословних банака у оквиру кредитних линија намењених младим
предузетницима;
o подршка локалним пројектима удружења грађана који доприносе развоју
омладинског предузетништва. Како су локалне самоуправе у обавези да
буџетска средства из линије 481 расподељују на основу јавног конкурса,
препорука је да се приликом састављања позива за подношење предлога
пројеката, као један од приоритета конкурса дефинише развој омладинског
предузетништва на основу овог акционог плана. На тај начин ће се
потенцијални учесници конкурса охрабрити да се баве темом омладинског
предузетништва и истовремено упутити на овај документ као смерницу за
састављање својих предлога пројеката. Такође, препорука је да се у рад
комисије за доделу донација укључи и коориднатор Канцеларије за младе
општине Палилула;
o пружање бесповратне финансијске помоћи младим предузетницима са
територије општине Палилула с циљем унапређења пословања. Препорука је
да се бесповратна средства додељују на основу јавног конкурса који би
промовисала Канцеларија за младе општине Палилула у сарадњи са
локаланом самоуправом. Одлуку о избору привредних друштава која ће
добити бесповратна средства намењена унапређењу пословања попут израде
маркетинг планова, Интернет презентација, промотивних материјала, вођења
пословних књига и сл. донеће посебан Одбор (именован од стране Већа
Градске општине Палилула), који ће укључити представнике Националне
службе за запошљавање, Агенције за регионални развој, Клуба привредника,
Канцеларије за младе општине Палилула, као и саме предузетнике.
4.2 Стварање стратешког оквира за развој омладинског предузетништва
Препорука је да се у оквиру ове врсте мера примени следеће:
o израда стратешког плана за развој омладинског предузетништва у општини
Палилула. Како општина Палилула не поседује стратешки документ којим су
дефинисани кључни кораци у развоју предузетничког сектора, препорука је
да се организује консултативни процес на нивоу ове општине, током којег би
се дошло до оваквог значајног стратешког документа. Стратегија за развој
предузетништва би, између осталог, дефинисала и делатности и производне
68
гране за којим постоји потражња на тржишту, што се током спроведеног
истраживања наметнуло као један од приоритета. У консултативни процес
би били укључени сви локални актери релеватни за област предузетништва
попут представника Канцеларије за младе општине Палилула, Клуба
привредника, канцеларије Националне службе за запошљавање, локалне
самоуправе, Агенције за развој малих и средњих предузећа, самих
предузетника и грађана.
4.3. Стварање оквира за промоцију омладинског предузетништва и примера добре
праксе
o избор најбољег младог предузетника године. Веће општине Палилула треба
да именује посебно тело састављено од представника Националне службе за
запошљавање, Агенције за регионални развој, Клуба привредника,
Канцеларије за младе општине Палилула, као и самих предузетника, које би
једанпут годишње, одредило критеријуме за избор најбољег младог
предузетника године, расписало конкурс, оценило пристигле пријаве на
основу установљених критеријума и донело одлуку о најбољем младом
предузетнику општине Палилула. За потребе проглашења победника
конкурса, организовала би се посебна церемонија, током које би најбољем
младом предузетнику била уручена пригодна награда. Препорука је да
технички и логистички део посла (организација састанака, расписивање и
обављивање конкурса, медијска промоција и организације церемоније
проглашења), на себе преузме Канцеларија за младе општине Палилула;
o организовање сајма запошљавања. Сајам запошљавања ће омогућити младим
људима да ступе у директан контакт са послодавцима. Младим људима ће се
пружити прилика да се представе компанијама у којима би желели да
започну или наставе каријеру, а послодавцима да прикупе податке о
потенцијалим запосленицима. На сајму ће свака компанија имати свој штанд
где ће посетиоци моћи да добију информације о отвореним радним местима
или одељењима у оквиру којих компаније потражује нове кадрове. Техничку
подршку при организацији
сајма (позивање, регистрација учесника,
комуникација са медијима…) ће пружити Клуб привредника;
o организовање сајма омладинског предузетништва. На сајму омладинског
предузетништва, млади предузетници са територије града Београда ће имати
прилику да представе своја предузећа и програме. Техничку подршку при
организацији сајма (позивање, регистрација учесника, комуникација са
медијима…) ће пружити Канцеларија за младе општине Палилула.
4.4. Успоставити и јачати координисану сарадњу Канцеларије за младе општине
Палилула и заинтересованих страна на локалном нивоу, односно релевантних
локалних актера у области предузетништва
o потребно је да локална самоуправа преузме кључну улогу у координацији
сарадње између ових актера формирањем новог тела консултативног
карактера – „Савета за разој омладинског предузетништва општине
Палилула“. Ово тело би редовно окупљало представнике Канцеларије за
младе општине Палилуа, Клуба привредника, Националне службе за
запошљавање, локалне самоуправе, Агенције за регионални развој, као и
саме предузетнике. Такво тело би одржавало своје састанке најмање једном у
два месеца, чиме би се омогућило да релевантни локални актери буду у
редовној комуникацији и тако размењују међусобно информације од значаја
за предузетнички сектор.
69
Анекс 1: Матрица акционог плана
I Информисање
Општи циљ
1. Унапређење
квалитета информисања
младих људи и младих
предузетника о
могућностима
запошљавања и
самозапошљавања
Специфични
циљеви
1.1. Стварање
механизама за
редовно
информисање
младих људи из
области
предузетништва
Активности
Временски оквир
1.1.1. Израда базе података
о свим релевантним
институцијама и
организацијама које својим
активностима могу да
допринесу бољем
информисању младих о
омладинском
предузетништву.
3. квартал 2010.г. – 4.
квартал 2010. г.,након тога
континуирана активност
Индикатори
Комплетирана база
података
Носиоци
активности
КзМ
АПР
НСЗ
Клуб
привредника
Ресурси
Време и људски
ресурси
неопходни за
прикупљање и
унос података
ИТ опрема
Агенција за
регионални развој
1.1.2. Оснивање Инфо
пулта при КзМ
4. квартал 2010. г.,након
тога континуирана
активност
Успостављен је Инфо
пулт у КзМ;
КзМ
Мешечна
надокнада за рад
особе запослене
на Инфо пулту
Клуб
привредника
Трошкови обуке
особа запослених
на Инфо пулту.
Месечни број младих
који су у директном
контакту добили
информацију путем
Инфо пулта је најмање
20
На годишњем нивоу,
база података Инфо
пулта се допуњује са
најмање 1.000 младих
људи
1.1.3. Обука особа
задужених за пружање
релевантних информација
из области омладинског
предузетништва.
4. квартал 2010.г.
Просечна оцена
корисника Инфо пулта
о задовољству
пруженим услугама на
скали 1-5 износи
Независна
консултантска
70
најмање 3,5
фирма
КзМ
1.1.4 Израда базе података
о младима који су се
обратили Инфо пулту
3. квартал 2010.г. – 4.
квартал 2010. г.,.након
тога континуирана
активност
Комплетирана база
података
КзМ
1.1.5. Израда и
дистрибуција штампаног
материјала којим се
промовишу активности на
пољу омладинског
предузетништва као и
неопходних информација
важних приликом
започињања и вођења
сопственог посла
4. квартал 2010. г., након
тога континуирана
активност
Подељено је најмање
2.000 комада
штампаних материјала
о предузетништву
намењених младима.
КзМ
1.1.6. Израда и
дистрибуција комплета (у
електронском облку – ЦД
или ДВД) свих потребних
докумената, образаца и
законских аката
неопходних за започињање
и вођење сопственог посла
4. квартал 2010.г., након
тога континуирана
активност
1.1.7. Израда и ажурирање
посебне странице на сајту
КзМ која би објединила све
информације од значаја за
младе предузетнике
4. квартал 2010. г., након
тога континуирана
активност
1.1.8. Редовно публиковање
информација на тему
Инфо служба
општине
Палилула
Маркетиншкопродукцијска
агенција
4. квартал 2010.г., након
тога континуирана
Подељено је најмање
500 електронских
комплета докумената
потребних за
започињање и вођење
сопственог посла
Годишња посећеност
Интернет презентације
КзМ је увећана за 30%;
Објава најмање једне
стране посвећене
КзМ
Маркетиншкопродукцијска
агенција
Инфо служба
општине
Палилула
КзМ
ИТ одсек
општине
Палилула
Агенција за wеб
дизајн
Инфо служба
општине
Време и људски
ресурси
неопходни за
прикупљање и
унос података
ИТ опрема
Трошкови
дизајнирања и
израде материјала
Волонтери за
дистрибуцију
материјала
Трошкови развоја
и израде
материјала
Трошкови развоја
и израде
Интернет
странице
Време неопходно
за припрему
71
1.2. Подизање
нивоа
информисаности
ученика средњих
школа на тему
могућности које
пружа
омладинско
предузетништво.
омладинског
предузетништва на
странама општинског
билтена и Интернет
презентацији општине
активност
омладинском
предузетништву у
билтену општине
Палилула.
Палилула
текстова
1.2.1. Развој садржаја и
методологије
информативних сесија
намењених ученицима
средњих школа
1. квартал 2011.г.
Дефинисан садржај и
методологија
информативних сесија
Радна група
предузетника и
наставника
Време чланова
радне групе
задужене за
развој садржаја и
методологије
информативних
сесија
1.2.2. Израда и
дистрибуција промотивног
штампаног материјала
прилагођеног узрасту
средњошколаца којим би се
ученицима приближиле
могућности које нуди
омладинско
предузетништво
2. квартал 2011.г., након
тога континуирана
активност
1.2.3. Израда и
дистрибуција промотивног
видео материјала
прилагођеног узрасту
средњошколаца којим би се
приближиле могућности
које нуди омладинско
предузетништво
2. квартал 2011.г., након
тога континуирана
активност
1.2.4.. Одржавање
информативних сесија у
средњим школама на тему
омладинског
предузетништва
3. квартал 2011.г., након
тога континуирана
активност
Клуб
привредника
Материјал добило
најмање 30% од
укупног броја ученика
средњих школа на
територији општине
КзМ
КзМ
Маркетиншкопродукцијска
агенција
Трошкови развоја
и израде
материјала
Инфо служба
општине
Палилула
Материјал видело
најмање 30% од
укупног броја ученика
средњих школа на
територији општине
Средње школе
КзМ
Маркетиншкопродукцијска
агенција
Трошкови развоја
и продукције
материјала
Инфо служба
општине
Палилула
Најмање 30% ученика
трећег и четвртог
разреда средњих
школа присуствовала
предавању о
Средње школе
КзМ
Клуб
привредника
Накнада за
предаваче
72
омладинском
предузетништву
1.3.
Успостављање
редовног
информисања
постојећих
младих
предузетника
1.3.1. Израда и ажурирање
базе података постојећих
младих предузетника
3. квартал 2010. г., након
тога континуирана
активност
Комплетирана база
података
1.3.2. Спровођење
истраживања о проблемима
са којима се сусрећу млади
предузетници
1. квартал 2011.г.
1. квартал 2012.г.
1. квартал 2013.г.
Спроведено
истраживање на
узорку од најмање 30
младих предузетника
Наставници
Средње школе
КзМ
АПР
КзМ
Време и људски
ресурси
неопходни за
прикупљање и
обраду података
Трошкови
спровођења
истраживања
Волонтери који
спроводе
истраживање
1.3.3. Организација
студијских посета
успешним фирмама
3. квартал 2011.г., након
тога континуирана
активност
Организовано најмање
6 студијских посета
годишње
1.3.4. Континуирано
пружање информација од
значаја младим
предузетницима каналима
које предузетници оцене
као најпогодније
3. квартал 2011.г., након
тога континуирана
активност
Најмање четири пута
годишње сви млади
предузетници
регистровани у бази
података су
контактирани од
стране Инфо пулта и
прослеђене су им
корисне информације.
КзМ
Клуб
привредника
КзМ
Трошкови
организације
студијских посета
Трошкови
комуникације
Инфо служба
општине
Палилула
АПР
НСЗ
Агенција за
регионални развој
II Едукација
Општи циљ
2. Обезбедити
Специфични
циљеви
2.1. Подизање
Активности
2.1.1. Идентификација и
Почетак
Крај
активности активности
3. квартал 2010.г., након тога
Индикатори
Дефинисање
Носиоци
активности
КзМ
Ресурси
Време и људски
73
континуирану
едукацију младих људи
из области
запошљавања и
предузетништва
видљивости
постојећих
едукативних
програма
намењених
унапређењу
омладинског
предузетништва
праћење постојећих
едукативних програма и
њихових носиоца кроз
истраживање
континуирана активност
ресурси
неопходни за
спровођење
истраживања и
унос података
јединствене листе
свих постојећих
едукативних
програма на
територји општине
Палилула и града
Београда.
ИТ опрема
Стручно знање за
развој
методологије и
анализу
истраживања
2.1.2. Штампање и
дистрибуција летака који
промовишу постојеће
едукативне програме из
области омладинског
предузетништва
4. квартал 2010.г., након тога
континуирана активност
Дистрибуција
најмање 5.000 летака
који промовишу све
постојеће едукативне
програме.
КзМ
Маркетиншкопродукцијска
агенција
Инфо служба
општине
Палилула
Трошкови развоја
и израде
материјала
Волонтери
потребни за
дистрибуција
материјала
АПР
НСЗ
Агенција за
регионални развој
2.2. Увођење
нових
едукативних
2.1.3. Директна пошта
намењена младима са
информацијама о
постојећим едукативним
програмима из области
омладинског
предузетништва
2.2.1. Идентификација
потреба за новим
едукативним програмима
4. квартал 2010.г.,након тога
континуирана активност
1. квартал 2011.г.
1. квартал 2012.г.
1. квартал 2013.г.
Директна пошта
послата на адресе
свих младих
предузетника који се
налазе у бази
података Инфо пулта
КзМ
Најмање 50 младих
предузетника
учестовало у
КзМ
АПР
Клуб
Трошкови
припреме
материјала и
слања директне
поште
Време и људски
ресурси
неопходни за
74
програма из
области
предузетништва у
складу са
утврђеним
потребама
младих људи
истраживању
кроз истраживање
привредника
спровођење
истраживања и
унос података
ИТ опрема
Стручно знање за
развој
методологије и
анализу
истраживања
2.2.2. Израда и ажурирање
базе података о
постојећим едукативним
програмима
1. квартал 2011. г.,након тога
континуирана активност
Комплетирана база
података
КзМ
Време и људски
ресурси
неопходни за
прикупљање и
обраду података
ИТ опрема
2.2.3. Развој плана и
програма нових
едукативних активности.
2. квартал 2011.г. и 3.
квартал 2012.г.
Дефинисан план и
програм нових
едукативних
активности
КзМ
Клуб
привредника
НСЗ
2.2.4. Спровођење нових
едукативних програма на
тему омладинског
предузетништва
3. квартал 2011.г., након тога
континуирана активност
Учесници тренинга
оцењују квалитет
обуке и значај тема
минималном оценом
од 3,5 на 1 – 5 скали.
Агенција за
регионални развој
КзМ
Клуб
привредника
Време и људски
ресурси
неопходни за
развој плана и
програма нових
едукативних
активности
Трошкови
спровођења
нових
едукативних
активности
Независна
консултантска
фирма
2.3. Увођење
основа
предузетништва
2.3.1. Креирање наствног
плана и програма
предмета на основу
3. квартал 2011.г.
Дефинисан наставни
план и програм
Наставни кадар
КзМ
Време и људски
ресурси
неопходни за
75
као
факултативног
предмета у свим
средњим
школама
примера добре праксе
2.3.2. Едукација
наставничног кадра за
извођење факултативне
наставе
3. квартал 2011.г.
2.3.3. Промоција предмета
међу ђацима и
родитељима
3. квартал 2011.г., након тога
континуирана активност
2.3.4. Израда базе
података о предузећима /
предузетницима који су
вољни да угосте студијске
посете и да пренесу своја
практична искуства
Спроведене обуке за
наставнике
КзМ
развој плана и
програма нових
активности
Тршкови
спровођења обуке
Предавач-експерт
из области
предузетништва
3. квартал 2011.г.
Организација
родитељских
састанака и других
промотивних
активности намњених
ученицима и
родитељима
Комплетирана база
података
КзМ
Наставни кадар
Време и људски
ресурси
неопходни за
промоцију
Управе школа
Општинска
управа
КзМ
Време и људски
ресурси
неопходни за
прикупљање и
обраду података
ИТ опрема
III Саветовање
Општи циљ
3. Обезбедити
континуирану
саветодавну подршку
младим људима из
области предузетништва
Специфични
циљеви
3.1. Подизање
видљивости
постојећих
саветодавних
програма
Активности
3.1.1. Идентификација
постојећих саветодавних
програма и њихових
носиоца
Временски оквир
4. квартал 2010.г., након
тога континуирана
активност
Индикатори
Дефинисање
јединствене листе
свих постојећих
саветодавних
програма на територји
општине Палилула и
града Београда
Носиоци
активности
КзМ
АПР
НСЗ
Агенција за
регионални развој
Ресурси
Време и људски
ресурси
неопходни за
спровођење
истраживања и
обраду података
ИТ опрема
Клуб привредника
76
3.1.2. Штампање летака
који промовишу
идентификоване
саветодавне програме
3.2 Стварање
нових
механизама за
пружање правне
и економске
саветодавне
подршке младим
предузетницима
4. квартал 2010.г., након
тога континуирана
активност
Дистрибуција најмање
5.000 летака који
промовишу све
постојеће саветодавне
програме
КзМ
Маркетиншкопродукцијска
агенција
Инфо служба
општине
Палилула
КзМ
3.1.3. Директна пошта
постојећим младим
предузетницима са
информацијама о
саветодавним програмима
4. квартал 2010.г., након
тога континуирана
активност
Директна пошта
послата на адресе
свих младих
предузетника који се
налазе у бази података
Инфо пулта
3.1.4. Штампање и
дистрибуција приручника о
изворима кредитирања и
процедурама пријављивања
4. квартал 2010.г.,након
тога континуирана
активност.
Приручник су
примили сви
заинтересовани млади
привредници из базе
Инфо пулта
КзМ
Основан Саветодавни
сервис
КзМ
3.2.1. Успостављање
Саветодавног сервиса при
Клубу привредника
1. квартал 2011.г.
АПР
Стручњак за мала
и средња
предузећа
Клуб привредника
Општинска
управа
3.2.2. Промоција услуга
које пружа Канцеларија
1. квартал 2011.г., након
тога континуирана
активност
Најмање 30%
анкетираних
регистрованих младих
предузетника
изјављује да је
упознато са
постојањем и
услугама које пружа
канцеларија
КзМ
Клуб привредника
Општинска
управа
Трошкови развоја
и израде
материјала
Волонтери
потребни за
дистрибуција
материјала
Трошкови
припреме
материјала и
слања директне
поште
Трошкови развоја
и израде
материјала
Волонтери
потребни за
дистрибуција
материјала
Трошкови
стручњака који ће
у утврђеним
терминима
пружати
саветодавну
помоћ младим
предузетницима
Трошкови
промоције рада
канцеларије
Време и људски
ресурси потребни
за спровођење
истраживања и
обраду података
77
IV Мере локалне самоуправе и других институција
Општи циљ
4. Унапредити
окружење за развој
омладинског
предузетништва
Специфични
циљеви
4.1. Усвајање
мера финансијске
подршке
4.2. Стварање
стратешког
Активности
Временски оквир
Индикатори
Носиоци
активности
Ресурси
4.1.1. Увођење мера за
стимулацију омладинског
предузетништва које се
односе на таксене
олакшице
4. квартал 2010.г.
3. квартал 2011.г.
3. квартал 2012.г.
Усвојена одлука која
се односи на таксене
олакшице
Веће Општине
Палилула
Одлука општине
– није потребно
ангажовање
додатних ресурса
4.1.2. Оснивање посебног
гаранцијског фонда којим
ће се умањити каматне
стопе пословних банака у
оквиру кредитних линија
намењених младим
предузетницима
4. квартал 2011.г.
Усвојена одлука о
оснивању
гаранцијског фонда
Веће Општине
Палилула
Средства
опредељена
одлуком о буџету
4.1.3. Подршка локалним
пројектима удружења
грађана који доприносе
развоју омладинског
предузетништва
1. квартал 2011.г.
1. квартал 2012.г.
1. квартал 2013.г.
Измена одлуке о
додели средстава
НВО
Веће Општине
Палилула
Средства
опредељена
одлуком о буџету
4.1.4. Пружање
бесповратне финансијске
помоћи младим
предузетницима са
територије општине
Палилула за наменске
активности с циљем
унапређења пословања
1. квартал 2011.г.
1. квартал 2012.г.
1. квартал 2013.г.
Усвајање одлуке о
пружању бесповратне
финансијске помоћи
Веће Општине
Палилула
Средства
опредељена
одлуком о буџету
4.2.1. Израда стратегије за
развој омладинског
2. квартал 2011.г. и 3.
квартал 2011.г.
Донета одлука о
почетку израде
КзМ
Време и људски
ресурси потребни
Клуб привредника
78
оквира за развој
омладинског
предузетништва
предузетништва на нивоу
општине
4.3. Стварање
оквира за
подстицање
омладинског
предузетништва и
промоцију
примера добре
праксе
4.3.1. Избор најбољег
младог предузетника
године
4.3.2. Организовање сајма
запошљавања
4. квартал 2010.г.
4. квартал 2011.г.
4. квартал 2012.г.
3. квартал 2010.г.
2. и 4. квартал 2011.г.
2. и 4. квартал 2012.г.
2. и 4. квартал 2013.г.
стратегије
Клуб привредника
Усвојена стратегија за
развој омладинског
предузетништва
Агенција за
регионални развој
Расписан конкурс за
најбољег младог
предузетника године
НСЗ
КзМ
Веће Општине
Донета одлука о
избору најбољег
малдог предузетника
Клуб привредника
Одржана најмање два
сајма годишње
Клуб привредника
НСЗ
за израду
стратегије
Трошкови избора
и промоције
најбољег младог
предузетника
Трошкови
организације
сајма
КзМ
4.3.3. Организовање сајма
омладинског
предузетништва
2. квартал 2011.г.
2. квартал 2012.г.
2. квартал 2013.г
Одржан најмање један
сајам годишње
Клуб привредника
НСЗ
Трошкови
организације
сајма
КзМ
Агенција за
регионални развој
4.4.
Успостављање
координације
КзМ са
релевантним
институцијама и
организацијама
које својим
активностима
могу да
допринесу
4.4.1. Формирање и рад
општинског савета за
развој омладинског
предузетништва
4. квартал 2010. након
тога континуирани рад
Усвојена одлука о
формирању Савета
Веће Општине
Палилула
Одлука општине
– није потребно
ангажовање
додатних ресурса
79
развоју
омладинског
предузетништва
(НСЗ, Агенција за
регионални
развој, Клуб
привредника
итд.).
80
2: Пројекти који произилазе из Акционог плана
Оквир за спровођење пројекта
П1: Припрема за успостављање Инфо пулта
Кратак опис
пројекта
Веза пројекта
са АП
Како би Инфо пулт испунио сврху због које се формира, потребно је у првој
фази реализације овог циља урадити базу података и обучити особу коју ће
радити при Инфо пулту. База података садржала би информације о свим
релевантним институцијама и организацијама које могу да допринесу
бољем информисању младих на територији општине Палилула о
омладинском предузетништву. У овој бази би се налазили подаци контакт
особа за релевантну област (млади, предузетништво, омладинско
предузетништво) из ГО Палилула, АПР, НСЗ, АРР,КП, локалних медија,
организација цивилног друштва и сл. База би се континуирано ажурирала
(2-3 пута годишње). Када је реч о обуци особе која би радила при Инфо
пулту, потребно је да она прође тренинге из области комуникације и основа
предузетништва како би на најбољи начин знала куда да упути младе
предузетнике који јој се буду обраћали.
Специфични циљ 1.1: Стварање механизама за редовно информисање
младих људи из области предузетништва.
Активност 1.1.1: Израда базе података о свим релевантним институцијама и
организацијама које својим активностима могу да допринесу бољем
информисању младих о омладинском предузетништву.
Активност 1.1.3. Обука особа задужених за пружање релевантних
информација из области омладинског предузетништва.
Циљеви
пројекта
Индикатори
успешности
пројекта
Ресурси и
буџет
Носиоци
спровођења
пројекта
Циљ овог пројекта је да се Инфо пулт технички и организационо припреми
за пружање информација младим предузетницима кроз успостављање
базе података о свима који могу да пруже информације младим
предузетницима и кроз подизање капацитета лица која буду радила при
Инфо пулту.
Комплетирана база података о свим институцијама и организацијама које
могу да допринесу бољем информисању младих о омладинском
предузетништву. За сваку институцију/организацију постоји контакт особа,
број телефона, адреса, електронска пошта и адреса Интернет
презентације.
Особе одређене за рад при Инфо пулту прошле обуке на тему
комуникације и основа предузетништва. Корисници услуга Инфо пулта
оцењују квалитет пружених услуга најмањом оценом 3,5 на скали 1-5.
За комплетирање базе података потребно је обезбедити квалификовану
особу која би прикупљала податке (телефонски, путем Интернета,
директним састанцима) и уносила их у базу. Поред тога потребно је
обезбедити рачунар са неопходним софтвером – у недостатку бољег то
може да буде и MS Excel или MS Access. Трошкови комуникације (телефон и
Интернет) могу да буду покривени од стране КзМ. Опрема може да буде и
постојећа опрема коју користи КзМ. Процењено време потребно за
комплетирање базе података је 10 радних дана. Обука особа задужених за
рад при Инфо пулту била би изведена из два модула (комуникација и
предузетништво), а водили би је предавачи који су експерти у овим
областима и које би КзМ ангажовао на основу досадашњег искуства са
спроведеним обукама. Препорука је да пројекат буде спроведен између
јуна и септембра 2010.г.
Координатор овог пројекта је КзМ, допринос се очекује од ГО Палилула, АПР,
НСЗ, АРР, КП
81
Оквир за спровођење пројекта
П2: Успостављање Инфо пулта
Кратак опис
пројекта
Након припрема у вези са успостављањем Инфо пулта у КзМ,
потребно је изменити организациону структуру КзМ у смислу
имплементације Инфо пулта као централног места за проток
информација о различитим областима од интереса за младе с
посебним акцентом на омладинско предузетништво. То ће бити
место, које ће користећи различите канале комуникације (Интернет,
e-mail, брошуре, телефон, леци, плакати, лични контакт) бити у
могућности да младим људима са територије ове општине пружи
релевантне информације.
Веза пројекта
са АП
Специфични циљ:
1.1: Стварање механизама за редовно информисање младих људи
из области предузетништва.
Активности:
Активност: 1.1.2. Оснивање Инфо пулта при КзМ.
Циљеви
пројекта
Циљ овог пројекта је успостављање Инфо пулта у КзМ као места са
којег млади људи на њима најпогоднији начин добијају релевантне
информације.
Индикатори
успешности
пројекта
Месечни број младих који су у директном контакту добили
информацију путем Инфо пулта је најмање 20. На годишњем нивоу,
база података Инфо пулта се допуњује са најмање 1.000 младих
људи по различитим основама.
Ресурси и
буџет
Потребно је обезбедити накнаду за рад особе која ради при Инфо
пулту или прилагодити радно време већ постојећим запосленима у
КзМ.
Носиоци
спровођења
пројекта
Координатор овог пројекта је КзМ, допринос се очекује од Градске
Општине Палилула.
82
Оквир за спровођење пројекта
П3: Промоција Инфо пулта
Кратак опис
пројекта
Када буде успостављен Инфо пулт, потребно је стално радити на
његовој промоцији. У свим истраживањима која су спроведена са
младим предузетницима истакнуто је да млади нису упознати с
добрим пројектима које спроводе бројне државне институције и
друге организације. Стална промоција Инфо пулта при КзМ
допинеће приливу већег броја младих који ће препознати КзМ као
место где могу да добију релевантну информацију или прави савет.
Планира се израда посебне странице КзМ посвећене
предузетништву, DVD/CD комплета са свим потребним
материјалима за започињање сопственог посла, као и израда и
дистрибуција штампаног материјала (леци, брошуре и сл.)
Специфични циљ:
1.1: Стварање механизама за редовно информисање младих људи
из области предузетништва.
Активности:
1.1.4 Израда базе података о младима који су се обратили Инфо
пулту.
Веза пројекта
са АП
1.1.5. Израда и дистрибуција штампаног материјала којим се
промовишу активности на пољу омладинског предузетништва као и
неопходних информација важних приликом започињања и вођења
сопственог посла.
1.1.6. Израда и дистрибуција комплета (у електронском облку – CD
или DVD) свих потребних докумената, образаца и законских аката
неопходних за започињање и вођење сопственог посла.
1.1.7. Израда и ажурирање посебне странице на сајту КзМ која би
објединила све информације од значаја за младе предузетнике.
1.1.8. Редовно публиковање информација на тему омладинског
предузетништва на странама општинског билтена и Интернет
презентацији општине.
1.2.1. Развој садржаја и методологије информативних сесија
намењених ученицима средњих школа.
Циљеви
пројекта
Активна промоција Инфо пулта као места где млади могу да добију
релевантне и правовремене информације. Користећи модерне
технологије прилагођене младим људима, пренети корисне
информације младим предузетницима и младим људима који
размишљају о започињању сопственог посла.
Индикатори
успешности
пројекта
Подељено је најмање 2.000 комада штампаних материјала о
предузетништву намењених младима и најмање 500 електронских
комплета докумената потребних за започињање и вођење
сопственог посла. Годишња посећеност Интернет презентације КзМ
је увећана за 30% уз објаву најмање једне стране посвећене
омладинском предузетништву у билтену општине Палилула.
Ресурси и
буџет
За осмишљавање идејног решања и израду промотивног материјала
може се ангажовати продукцијско-маркетиншка агенција, а за
израду/унапређење Интернет презентације КзМ фирма која се бави
83
wеб дизајном или IT одељење у Општини. Потребно је определити
средства за осмишљавање и израду осталих промотивних
материјала.
Носиоци
спровођења
пројекта
Координатор овог пројекта је КзМ.
84
Оквир за спровођење пројекта
П4: Информисање ученика средњих школа о предузетништву - припрема
Кратак опис
пројекта
Припремити одржавање информативних сесија за ученике средњих
школа на тему предузетништва. У истраживању које је спроведено са
матурантима средњих школа дошло се до закључка да је потребно
осмислити начин за промоцију омладинског предузетништва
користећи методе модерног учења те се овај пројекат односи на
развој методологије и садржаја тих информативних сесија у
средњим школама.
Веза пројекта
са АП
Специфични циљ:
1.2. Подизање нивоа информисаности ученика средњих школа на
тему могућности које пружа омладинско предузетништво.
Активност:
1.2.1. Развој садржаја и методологије информативних сесија
намењених ученицима средњих школа.
Циљеви
пројекта
Дефинисати методологију и садржај информативних сесија о
омладинском предузетништву намењених ученицима средњих
школа с посебним освртом на интерактивни приступ.
Индикатори
успешности
пројекта
Именовање радне групе за дефинисање садржаја информативних
сесија која ће се састојати од предузетника, наставника,
представника КП и осталих релевантних чиниоца.
Утврђивање садржаја и методологије спровођења информативних
сесија о омладинском предузетништву.
Ресурси и
буџет
Време и средства за рад чланова радне групе при дефинисању
методологије.
Носиоци
спровођења
пројекта
КзМ, Управа Oпштине, средње школе
85
Оквир за спровођење пројекта
П5: Информисање ученика средњих школа о предузетништву – спровођење
и промоција
Кратак опис
пројекта
Веза пројекта
са АП
Након усвајања садржаја и методологије информативних сесија о
омладинском предузетништву потребно је приступити одржавању
поменутих сесија у средњим школама уз истовремену промоцију
читавог пројекта и интензивну комуникацију са родитељима без чије
подршке нема успеха пројекта.
Специфични циљ:
1.2. Подизање нивоа информисаности ученика средњих школа на
тему могућности које пружа омладинско предузетништво.
Активности:
1.2.4.. Одржавање информативних сесија у средњим школама на
тему омладинског предузетништва
1.2.2. Израда и дистрибуција промотивног штампаног материјала
прилагођеног узрасту средњошколаца којим би се ученицима
приближиле могућности које нуди омладинско предузетништво.
1.2.3. Израда и дистрибуција промотивног видео материјала
прилагођеног узрасту средњошколаца којим би се приближиле
могућности које нуди омладинско предузетништво
Циљеви
пројекта
Израда и презентација промотивног штампаног и видео материјала
намењеног ученицима и родитељима неопходног за успешно
спровођење информативних сесија о основама омладинског
предузетништва.
Индикатори
успешности
пројекта
Материјал добило најмање 30% од укупног броја ученика средњих
школа на територији општине и најмање 30% ученика трећег и
четвртог разреда средњих школа присуствовало предавањима о
омладинском предузетништву.
Ресурси и
буџет
За осмишљавање идејног решања и израду промотивног материјала
може се ангажовати продукцијско-маркетиншка агенција или
искористити ресурси IT одељења у Општини. Потребно је определити
средства у буџету општине Палилула за спровођење поменутих
активности.
Носиоци
спровођења
пројекта
КзМ, Инфо служба општине Палилула, средње школе
86
Оквир за спровођење пројекта
П6: Редовно информисање регистрованих младих предузетника
Кратак опис
пројекта
Како би се системски приступило информисању младих предузетника
потребно је израдити базу података свих постојећих младих предузетника,
а након тога спровести истраживање о проблемима са којима се они
сусрећу и начинима за њихово превазилажење. Канале комуникације
изабрали би сами предузетници имајући у виду исказану жељу
предузетника да су студијске посете успешним фирмама једна од
могућности нестандарног пружања информација и примера добре
праксе.
Веза пројекта
са АП
Специфични циљ:
1.3. Успостављање редовног информисања постојећих младих
предузетника.
Активности:
1.3.1. Израда и ажурирање базе података постојећих младих
предузетника.
1.3.2. Спровођење истраживања о проблемима са којима се сусрећу
млади предузетници.
1.3.3. Организација студијских посета успешним фирмама.
1.3.4. Континуирано пружање информација од значаја младим
предузетницима каналима које предузетници оцене као најпогодније.
Циљеви
пројекта
Оформити базу података са подацима о младим предузетницима,
спровести истраживање о потребама и проблемима младих
предузетника и организовати студијске посете успешним фирмама као
једну од могућности за пренос практичних знања.
Комплетирана база података уз редовно ажурирање.
Индикатори
успешности
пројекта
Ресурси и
буџет
Носиоци
спровођења
пројекта
Спроведено истраживање на узорку од најмање 30 младих предузетника.
Организовано најмање 6 студијских посета годишње.
Најмање четири пута годишње сви млади предузетници регистровани у
бази података су контактирани од стране Инфо пулта и прослеђене су
им корисне информације.
За комплетирање базе података потребно је обезбедити квалификовану
особу која би прикупљала податке (телефонски, путем Интернета,
директним састанцима) и уносила их у базу. Поред тога потребно је
обезбедити рачунар са неопходним софтвером – у недостатку бољег то
може да буде и MS Excel или MS Access. Трошкови комуникације (телефон
и Интернет) могу да буду покривени од стране КзМ. Опрема може да
буде и постојећа опрема коју користи КзМ. Истраживање могу осмислити
координатор КзМ, члан Већа општине Палилула задужен за младе и
представници АПР, КП и других релевантних институција. Процењено
време потребно за комплетирање базе података је 5 радних дана, а
потребно време за спровођење и обраду истраживања је 20 радних дана.
АПР, НСЗ, КзМ, Инфо служба општине Палилула, КП
87
Оквир за спровођење пројекта
П7: Указивање на постојеће едукативне програме
Кратак опис
пројекта
У овом тренутку постоји доста квалитетних едукативних програма који
нису довољно препознати од стране младих предузетника. Потребно
је извршити попис програма који се спроводе, њихових носиоца и
извршити промоцију ових програма међу младим предузетницима.
Веза пројекта
са АП
Специфични циљ:
2.1. Подизање видљивости постојећих едукативних програма
намењених унапређењу омладинског предузетништва
Активности:
2.1.1. Идентификација и праћење постојећих едукативних програма и
њихових носиоца кроз истраживање.
2.1.2. Штампање и дистрибуција летака који промовишу постојеће
едукативне програме из области омладинског предузетништва.
2.1.3. Директна пошта намењена младима са информацијама о
постојећим едукативним програмима из области омладинског
предузетништва.
Циљеви
пројекта
Спровести истраживање о постојећим едукативним програмима и
њиховим носиоцима, као и штампање и дистрибуција летака који их
промовишу уз слање директне поште којом ће се млади
предузетници квалитетније информисати.
Индикатори
успешности
пројекта
Дефинисање јединствене листе свих постојећих едукативних
програма на територји општине Палилула и града Београда.
Дистрибуција најмање 5.000 летака који промовишу све постојеће
едукативне програме. Директна пошта послата на адресе свих
младих предузетника који се налазе у бази података Инфо пулта.
Ресурси и
буџет
За израду базе података довољна је рачунарска техника коју КзМ већ
поседује. Процењено време потребно за спровођење и обраду
истраживања је 10 радних дана, а за израду промотивног материјала
може се ангажовати маркетиншка агенција или искористити
ресурсе у КзМ или општинској администрацији.
Носиоци
спровођења
пројекта
КзМ, АПР, НСЗ, Инфо служба
88
Оквир за спровођење пројекта
П8: Увођење и промоција нових едукативних програма
Кратак опис
пројекта
На основу исказаних потреба младих предузетника потребно је
спровести нове едукативне програме с циљем превазилажења
проблема на које наилазе млади људи који су започели сопствени
посао или тек планирају да то учине. Промоција ових пројеката
једнако је важна као и њихова имплементација како би што више
младих људи било упознато са могућностима које су им на
располагању.
Веза пројекта
са АП
Специфични циљ:
2.2. Увођење нових едукативних програма из области предузетништва
у складу са утврђеним потребама младих људи.
Активности:
2.2.1. Идентификација потреба за новим едукативним програмима
кроз истраживање.
2.2.2. Израда и ажурирање базе података о постојећим едукативним
програмима.
2.2.3. Развој плана и програма нових едукативних активности.
2.2.4. Спровођење нових едукативних програма на тему омладинског
предузетништва.
Циљеви
пројекта
Спровести истраживање о новим едукативним програмима који би
задовољили исказане потребе младих предузетника, израда и
ажурирање базе постојећих едукативних програма, развој плана за
спровођење нових едукативних програма.
Индикатори
успешности
пројекта
Најмање 50 младих предузетника треба да учествује у истраживању о
новим едукативним програмима на основу чега би била формирана
база података која истовремено садржи и појединости о постојећим
едукативним програмима и њиховим носиоцима. Потребно је
дефинисати план и програм нових едукативних активности, а коначну
оцену о квалитету ових програма требало би да дају сами учесници
и то минималном оценом од 3,5 на 1 – 5 скали.
Ресурси и
буџет
Време потребно за спровођење истраживања и обраду података,
као и израду базе података износи 20 радних дана. Упитник би могли
да осмисле чланови Савета за младе, координатор КзМ уз помоћ КП
и НСЗ.
Носиоци
спровођења
пројекта
КзМ, КП, Савет за младе, НСЗ
89
Оквир за спровођење пројекта
П9: Увођење основа предузетништва као факултативног предмета у средње
школе
Кратак опис
пројекта
Веза пројекта
са АП
Циљеви
пројекта
Индикатори
успешности
пројекта
Уколико би информативне сесије на тему омладинског предузетништва
наишле на добар пријем код родитеља и ученика средњих школа, треба
наставити тим путем и системски заокружити ову област увођењем
основа предузетништва као факултативног предмета. За овај веома
сложен пројекат потребно је осмислити наставни план и програм
предмета, спровести едукацију наставничког кадра с посебним освртом
на предности радионичарског рада и осталих модела интерактивне
наставе. Не сме се запоставити ни промоција предмета међу
родитељима и ученицима како се не би изазвао контра ефекат са
увођењем још једног предмета. Практична настава биће од пресудне
важности за успех овог предмета па су стога планиране студијске посете
предузећима/предузетницима који су вољни да пренесу своја практична
знања.
Специфични циљ:
2.3. Увођење основа предузетништва као факултативног предмета у свим
средњим школама.
Активности:
2.3.1. Креирање наставног плана и програма предмета на основу
примера добре праксе.
2.3.2. Едукација наставничног кадра за извођење факултативне наставе.
2.3.3. Промоција предмета међу ђацима и родитељима.
2.3.4. Израда базе података о предузећима / предузетницима који су
вољни да угосте студијске посете и да пренесу своја практична искуства.
Креирање наставног плана и програма предмета, едукација наставничког
кадра, промоција предмета кроз указивања на бенефите које ученици
могу имати увођењем овог предмета. Потребно је израдити базу података
о предузећима/предузетницима који су вољни да угосте студијске посете
и пренесу своја практична знања.
Дефинисан наставни план и програм за који су надлежне институције
дале позитивно мишљење након чега би се приступило обукама за
наставнике и организацији родитељских састанака и других промотивних
активности намењених ученицима и родитељима, а на којима би био
представљен концепт за имплементацију овог предмета у наставни план и
програм. Формирана база података о предузећима/предузетницима,
који су вољни да угосте студијске посете и да пренесу своја практична
искуства мора бити доступна пре почетка промоције предмета.
Ресурси и
буџет
Време, накнаде за чланове стручне комисије и основни услови за
несметан рад на припреми курикулума предмета и техничка средства и
време потребно за израду и ажурирање базе података.
Носиоци
спровођења
пројекта
КзМ, КП, средње школе
90
Оквир за спровођење пројекта
П10: Идентификовање и промоција постојећих саветодавних програма
Кратак опис
пројекта
Могућности за добијање савета за вођење посла иако малобројне
ипак постоје. Млади предузетници нису препознали надлежне
институције чији је делокруг активности и пружање савета
појединцима који воде сопствени посао. Као и у претходним
пројектима, потребно је идентификовати све постојеће програме и
њихове носиоце и формирати базу података са тим
информацијама. Као промотивне активности могу послужити
штампање летака и директна пошта свим регистрованим младим
предузетницима у бази података која се води при Инфо пулту КзМ.
Предвиђено је и издавање и дистрибуција приручника о изворима
кредитирања и процедурама за пријављивање на такве позиве.
Веза пројекта
са АП
Специфични циљ:
3.1. Подизање видљивости постојећих саветодавних програма.
Активности:
3.1.1. Идентификација постојећих саветодавних програма и њихових
носиоца.
3.1.2. Штампање летака који промовишу идентификоване
саветодавне програме.
3.1.3. Директна пошта постојећим младим предузетницима са
информацијама о саветодавним програмима
3.1.4. Штампање и дистрибуција приручника о изворима
кредитирања и процедурама пријављивања.
Циљеви
пројекта
Идентификација постојећих саветодавних програма и њихових
носиоца и информисање и промоција младих предузетника о
могућностима које им већ стоје на располагању.
Дефинисање јединствене листе свих постојећих саветодавних
програма на територији општине Палилула и града Београда.
Индикатори
успешности
пројекта
Ресурси и
буџет
Носиоци
спровођења
пројекта
Дистрибуција најмање 5.000 летака који промовишу све постојеће
саветодавне програме.
Директна пошта послата на адресе свих младих предузетника који
се налазе у бази података Инфо пулта.
Приручник су примили сви заинтересовани млади привредници из
базе Инфо пулта.
Трошкови за слање директне поште, трошкови израде идејног
решења промотивних материјала, трошкови штампања, ауторска
права за израду приручника, као и волонтери потребни за
дистрибуцију материјала.
КзМ, НСЗ, КП, АРР, АПР
91
Оквир за спровођење пројекта
П11: Успостављање саветодавног сервиса при КП
Кратак опис
пројекта
Веза пројекта
са АП
Циљеви
пројекта
Индикатори
успешности
пројекта
У истраживању које је спроведено, млади предузетници су истакли
да им највише недостаје могућност да у тренуцима одређених
недоумица имају одређену стручну подршку у отклањању нејасноћа
правне и финансијске природе. Оснивање саветодавног центра
решилио би овај проблем успостављајући континуирану и стручну
подршку младим предузетницима.
Специфични циљ:
3.2 Стварање нових механизама за пружање правне и економске
саветодавне подршке младим предузетницима.
Активности:
3.2.1. Успостављање Саветодавног сервиса при КП
3.2.2. Промоција услуга које пружа Канцеларија
Формирање саветодавног центра где би сутручњаци из области
права и финансија уз успешне привреднике пружали савете младим
предузетницима.
Најмање 30% анкетираних регистрованих младих предузетника
изјављује да је упознато са постојањем и услугама које пружа
саветодавни сервис.
Ресурси и
буџет
Средства потребна за ангажовање стручњака из области права и
финансија. Простор и опрема КП може послужити и за пружање
услуга правног и финансијског саветовања.
Носиоци
спровођења
пројекта
КП, КзМ, општина Палилула
92
Оквир за спровођење пројекта
П12: Избор најбољег младог предузетника године
Кратак опис
пројекта
Промоција предузетништва код младих треба да постане
континуирана активност. Примери добре праксе постаће корисни
тек кад буду доступни свим младим предузетницима регистрованим
у бази података која се води при Инфо пулту. Истовремено,
промоција најбољег младог предузетника може бити и пример
младима који се још увек двоуме да ли је целисходно започети
сопствени посао.
Веза пројекта
са АП
Специфични циљ:
4.3. Стварање оквира за подстицање омладинског предузетништва и
промоцију примера добре праксе.
Активности:
4.3.1. Избор најбољег младог предузетника године.
Циљеви
пројекта
Избор и промоција најбољег младог предузетника. Подела искустава
међу предузетницима.
Индикатори
успешности
пројекта
Усвојена одлука о расписивању конкурса за избор најуспешнијег
младог предузетника на територији општине Палилула, именовање
чланова комисије за избор најуспешнијег младог предузетника и
доношење одлуке о избору.
Ресурси и
буџет
Носиоци
спровођења
пројекта
Време чланова комисије за избор и трошкови промоције.
КзМ, Веће Градске општине Палилула, КП, медији
93
Оквир за спровођење пројекта
П13: Организација сајма запошљавања
Кратак опис
пројекта
Како би се поспешило запошљавање на територији општине
Палилула, важно је наставити са организацијом сајмова
запошљавања. Оваква манифестација је добра прилика да се на
једном месту нађу послодавци и незапослени који би могли да се уз
асистенцију КзМ (писање CV, писма препоруке и сл.) пријављују за
слободна радна места. Истовремено, организација сајмова
запошљавања одлична је прилика и за промоцију предузетништва и
активног тражења посла међу младима.
Веза пројекта
са АП
Специфични циљ:
4.3. Стварање оквира за подстицање омладинског предузетништва и
промоцију примера добре праксе.
Активности:
4.3.1. Избор најбољег младог предузетника године.
4.3.2. Организовање сајма запошљавања.
Циљеви
пројекта
Организација сајмова запошљавања и промоција активног тражења
посла.
Индикатори
успешности
пројекта
Одржана најмање два сајма запошљавања током године с
препоруком да се одржавају у 2. и 4. кварталу.
Ресурси и
буџет
Трошкови организације сајма, израда промотивних материјала.
Простор КП или општине може се искористити за ову
манифестацију.
Носиоци
спровођења
пројекта
КП, КзМ, НСЗ,
94
Оквир за спровођење пројекта
П14: Организација сајма омладинског предузетништва
Кратак опис
пројекта
Ова манифестација послужила би као добро место за
предстваљање успеха предузетника и фирми које воде млади људи
и за размену идеја о могућностима за унапређење посла. На једном
месту нашли би се млади предузетници, ученици и професори који
учествују у програму развоја предузетништва у школама, као и
представници других КзМ са којима би била подељена искуства из
области вођења сопственог посла и о начинима за унапређење
положаја младих предузетника кроз интензивнију и садржајнију
комуникацију.
Веза пројекта
са АП
Специфични циљ:
4.3. Стварање оквира за подстицање омладинског предузетништва и
промоцију примера добре праксе.
Активности:
4.3.3. Организовање сајма омладинског предузетништва.
Циљеви
пројекта
Промоција и умрежавање младих предузетника, упознавање са
примерима добре праксе.
Индикатори
успешности
пројекта
Одржан најмање један сајам омладинског предузетништва током
године.
Ресурси и
буџет
Носиоци
спровођења
пројекта
Трошкови организације сајма, израда промотивних материјала.
Простор КП или општине може се искористити за ову
манифестацију.
КП, КзМ, НСЗ
95
Анекс 3: Календар спровођења активности
1.7. –
30.9.
2010.
1.10. –
31.12.
2010.
1.1. –
31.3.
2011.
1.4. –
30.6.
2011.
1.7. –
31.12.
2011.
1.1. –
30.6.
2012.
1.7. –
31.12.
2012.
1.1. –
30.6.
2013.
X
X
о
о
о
о
о
о
X
о
о
о
о
о
о
1.1.5. Израда и дистрибуција штампаног материјала којим се
промовишу активности на пољу омладинског предузетништва
као и неопходних информација важних приликом започињања
и вођења сопственог посла
X
о
о
о
о
о
о
1.1.6. Израда и дистрибуција комплета (у електронском облку
–CD или DVD) свих потребних докумената, образаца и
законских аката неопходних за започињање и вођење
сопственог посла
X
о
о
о
о
о
о
1.1.7. Израда и ажурирање посебне странице на сајту КзМ која
би објединила све информације од значаја за младе
предузетнике
X
о
о
о
о
о
о
1.1.8. Редовно публиковање информација на тему омладинског
предузетништва на странама општинског билтена и Интернет
презентацији општине
X
о
о
о
о
о
о
X
о
о
о
о
Активност
1.1.1. Израда базе података о свим релевантним институцијама
и организацијама које својим активностима могу да допринесу
бољем информисању младих о омладинском предузетништву
1.4. –
30.6.
2010.
X
X
1.1.2. Оснивање Инфо пулта при КзМ
1.1.3. Обука особа задужених за пружање релевантних
информација из области омладинског предузетништва
1.1.4 Израда базе података о младима који су се обратили
Инфо пулту
1.2.1. Развој садржаја и методологије информативних сесија
намењених ученицима средњих школа
1.2.2. Израда и дистрибуција промотивног штампаног
материјала прилагођеног узрасту средњошколаца којим би се
ученицима приближиле могућности које нуди омладинско
предузетништво
X
X
96
1.2.3. Израда и дистрибуција промотивног видео материјала
прилагођеног узрасту средњошколаца којим би се приближиле
могућности које нуди омладинско предузетништво
X
1.2.4.. Одржавање информативних сесија у средњим школама
на тему омладинског предузетништва
о
о
о
X
X
X
X
1.7. –
30.9.
2010.
1.10. –
31.12.
2010.
1.1. –
31.3.
2011.
1.4. –
30.6.
2011.
1.7. –
31.12.
2011.
1.1. –
30.6.
2012.
1.7. –
31.12.
2012.
1.1. –
30.6.
2013.
X
о
о
о
о
о
о
о
1.3.3. Организација студијских посета успешним фирмама
X
X
X
X
X
X
1.3.4. Континуирано пружање информација од значаја младим
предузетницима каналима које предузетници оцене као
најпогодније
X
X
X
X
Активност
1.3.1. Израда и ажурирање базе података постојећих младих
предузетника
1.4. –
30.6.
2010.
о
1.3.2. Спровођење истраживања о проблемима са којима се
сусрећу млади предузетници
2.1.1. Идентификација и праћење постојећих едукативних
програма и њихових носиоца кроз истраживање
X
X
о
о
о
о
о
о
о
2.1.2. Штампање и дистрибуција летака који промовишу
постојеће едукативне програме из области омладинског
предузетништва
X
о
о
о
о
о
о
2.1.3. Директна пошта намењена младима са информацијама о
постојећим едукативним програмима из области омладинског
предузетништва
X
о
о
о
о
о
о
2.2.1. Идентификација потреба за новим едукативним
програмима кроз истраживање
X
2.2.2. Израда и ажурирање базе података о постојећим
едукативним програмима
X
X
о
о
2.2.4. Спровођење нових едукативних програма на тему
омладинског предузетништва
X
о
2.3.1. Креирање настaвног плана и програма предмета на
основу примера добре праксе
X
2.2.3. Развој плана и програма нових едукативних активности
о
X
X
о
X
о
о
о
97
2.3.2. Едукација наставничног кадра за извођење факултативне
наставе
X
X
2.3.3. Промоција предмета међу ђацима и родитељима
2.3.4. Израда базе података о предузећима / предузетницима
који су вољни да угосте студијске посете и да пренесу своја
практична искуства
о
о
о
X
3.1.1. Идентификација постојећих саветодавних програма и
њихових носиоца
X
о
о
о
о
о
о
3.1.2. Штампање летака који промовишу идентификоване
саветодавне програме
X
о
о
о
о
о
о
3.1.3. Директна пошта постојећим младим предузетницима са
информацијама о саветодавним програмима
X
о
о
о
о
о
о
1.10. –
31.12.
2010.
1.1. –
31.3.
2011.
1.4. –
30.6.
2011.
1.7. –
31.12.
2011.
1.1. –
30.6.
2012.
1.7. –
31.12.
2012.
1.1. –
30.6.
2013.
X
о
о
о
о
о
о
X
X
о
о
X
о
о
X
о
X
о
о
о
Активност
3.1.4. Штампање и дистрибуција приручника о изворима
кредитирања и процедурама пријављивања
1.4. –
30.6.
2010.
1.7. –
30.9.
2010.
3.2.1. Успостављање Саветодавног сервиса при Клубу
привредника
3.2.2. Промоција услуга које пружа Канцеларија
4.1.1. Увођење мера за стимулацију омладинског
предузетништва које се односе на таксене олакшице
X
4.1.2. Оснивање посебног гаранцијског фонда којим ће се
умањити каматне стопе пословних банака у оквиру кредитних
линија намењених младим предузетницима
4.1.3. Подршка локалним пројектима удружења грађана који
доприносе развоју омладинског предузетништва
X
X
X
4.1.4. Пружање бесповратне финансијске помоћи младим
предузетницима са територије општине Палилула за наменске
активности с циљем унапређења пословања
X
X
X
4.2.1. Израда стратегије за развој омладинског предузетништва
на нивоу општине
4.3.1. Избор најбољег младог предузетника године
X
X
X
X
X
98
X
4.3.2. Организовање сајма запошљавања
4.3.3. Организовање сајма омладинског предузетништва
4.4.1. Формирање и рад општинског савета за развој
омладинског предузетништва
X
о
X
X
о
X
о
X
X
о
X
о
X
X
о
Легенда:
X – период започињања активности
0 – период наставка реализације активности
Анекс 3 Акциони план 2011.-2014. године
Специфични циљ Активности
Рокови Очекивани
резултат
Подстицати младе
на активно
Инфо пункт КЗМ
тражење посла
запошљавање и
самозапошљавање Едукације
Информисање
младих преко
2011.2014.г.
Развијен инфо
пункт
Одржане
планиране
едукације
Развијена
инфо секција
КЗМ
Индикатор
Реализатори
Број корисника
Број информација
КЗМ, НСЗ
Број полазника
Број едукација
КЗМ, НСЗ,
донатори
Број инф.
дистрибуираних преко
врш. мрежа
КЗМ, Савет за
младе
Финансијска
средства
99
вршњачких мрежа
Подстицати
развој
неформалног
образовања и
подршку
талентима
2011.2014.г.
Палилуска
олимпијада културе
Такмичења из свих
области
Успостављање
локалног система
неформалног
образовања у складу
са националним
планом акције за
младе
Успостављање
локалногсистема
подршке талентима у
складу са
националним планом
акције за младе
2011.2014.г.
2011.2014.г.
2011.2014.г.
Промоција и
подршка
омладинског
аматерског
стваралаштва
и стваралаца
Промоција и
подршака
талентима
Успоставњен
систем
неформалног
образовања у
складу са
националним
планом акције
за младе
Успоставњен
систем
неформалног
образовања у
складу са
националним
планом акције
за младе
Број пријава
Број учесника
Број посетилаца
ГО Палилула,
КЗМ
Број такмичења
Број области
Број учесника
Школе, НВО,
ГО Палилула
Број неформалних
едукација
Број полазника
КЗМ и
релевантне
институције и
организације
Број чланака на сајту
Број информација о
тлентима у медијима
Број предвиђених
активности
Број укључених актера
КЗМ и
релевантне
институције и
организације
100
Повећан број
младих
активиста
Број активиста
КЗМ, Савет за
младе
Подршка и сарадња у
2011.са кровном
2014.г.
организацијом
младих Палилула
Формирана
кровна
организација
Број организација
партнера кровне орг.
НВО,
КЗМ,Савет за
младе
Кампање промоције
волонтеризма:
ЛВС,ЕВС,кампови
Повећане
могућности за
волонтирање
Кампање промоције
активизма
Подстицати
активизам и
волонтеризам
младих
Вршњачке едукације
2011.2014.г.
2011.2014.г.
2011.2014.г.
Посете младих
локалним
Институцијама и
организацијама
2011.2014.г.
Међународне
средњошколске и
студентске размене
2011.2014.г.
Направљен
регистар
вршњачких
едукатора
Одржане
планиране
едукације
Упознавање са
радом
организација и
институција
Организовне
посете
Млади
Палилуле
учествовали у
програмима
Број волонтера
Број активности за
волонтере
КЗМ,НВО,
Савет за младе
Број вршњачких
едукатора
Савет за младе,
НВО
Број едукација
Број полазника
Савет за младе,
КЗМ
Број посећених
институција
Број посетилаца
Број учесника
Број активности које се
КЗМ и
партнерске
101
Подржавати
активно
провођење
слободног
времена
Палилулска
олимпијада културе
Развој инфо блока и
форума
Оснивање
омладинског
културног центра
Оснивање
омладинског
часописа
2011.2014.г.
2011.2014.г.
2012.2014.г.
2012.г.
размене
Млади из
иностранства
били гости
Палилула
Број учесника
Број активности које се
организују по повратку
Организаоване
активности за
слободно
време
Број пријава
Број учесника
Број посетилаца
ГО Палилула,
КЗМ
Млади
информисани
и активно
учествују у
креирању
програма
Број посетилаца сајта
Број постова на форуму
КЗМ
ОКЦ основан
Донет програм
рада
Број активности
Број посетилаца
ГО Палилула
Основан
часопис који
обрђује теме
релевантне за
младе
Број издања
Тираж
ГО Палилула
организују по повратку
организације
102
Сарадња са
позориштима
2011.2014.г.
Планирање и
одржавање
заједничких
активности
Број и врста заједничких
активности
Број учесника/посетилаца
КЗМ,
Позоришта
2011.2014.г.
Планирање и
одржавање
заједничких
активности
Сарадња са
библиотеком
Организовање
спортских
манифестација,
такмичења и догађаја
Рад са навијачима
Бесплатан приступ
спортским објектима
током школских
распуста
2011.2014.г.
2011.2014.г.
2011.2014.г.
Велики број
младих
укључен у
бављење
спортом и
рекрацијом
Број и врста заједничких
активности
Број учесника/посетилаца
Спортски савез
Број
такмичења,манифестација Палилуле,
школе
и догађаја
Број учесника
Број младих укључених у
Систематски
програме
рад на
промоцији
спортског
навијања и фер
плеја
Спортски и
објекти и
садржаји су
доступни
младима
КЗМ, библ.
М.Бојић
Број доступних објеката
Број доступних садржаја
Број младих корисника
КЗМ и
Спортски савез
Палилуле
Секретаријат за
спорт и
омладину града
Београда, ГО
Палилула
КЗМ
103
Побољшање
социјалне
инклузије младих
из рањивих група
Едукације за
запослене и
активисте КЗМ
2011.2012.г.
Школа знаковног
језика
2011.2014.г.
Информисање
младих из рањивих
група о њиховим
правима и
могућностима
Јавно заступање
2011.2014.г.
2011.2014.г.
Саветовалиште из
животних/социјалних 2011.2014.г.
вештина
Кампање против
насиља и трговине
Запослени и
активисти
КЗМ су
обучени за рад
са рањивим
групама
Број обука
Број полазнка
ИОМ
Активисти су
обучени за
комуникацију
знаковним
језиком
Млади из
рањивих група
су
информисани
о правима и
могућностима
Јавност се
обавештава и
подржавају се
иницијативе
усмерене на
побољшање
положаја
младих из
рањивих група
Број полазника
Удружење
тумача
знаковног
језика
Унапређене су
социјалне и
животне
вештине
младих
Број и врста активности
Број корисника
Број корисника инфо
пункта
КЗМ
Број активности
КЗМ, НВО
КЗМ, ДЗ,
ЦСР,ППСлужбе
у школама
2011.-
104
људима
2014.г.
Едукације на теме
превенције насиља и
трговине људима
2011.2014.г.
Здравље младих
Одрживи развој
Умрежавање и
сарадња са
институцијама и
организацијама у
земљи и
иностранству које се
баве превенцијом
трговине људима
Кампање промоције
здравих стилова
живота
2011.2014.г.
2011.2014.г.
Информисање о раду
и активностима
Саветовалишта за
младе ДЗ
2011.2014.г.
Акције уређења и
2011.-
Млади су
обавештени о
опасностима
трговине
људима
Број подељених летака
Број и врста активности
НВО
Беосупорт,
КЗМ
Млади су
едуковани о
превенцији
насиља и
трговине
људима
Број и врста едукација
Број полазника
НВО
Беосупорт,
КЗМ
Мрежа и
сарадња
успостављени
Број чланова мреже
Број и врста заједничких
активности чланова
мреже
НВО
Беосупорт,
КЗМ
Подигнута
Број и врста активности
свест о
здравим
стиловима
живота
Млади су
Број и врста информација
информсани о Број посета сајту
раду и
активностима
Саветовалишта
за младе ДЗ
Саветоваште за
младе ДЗ, КЗМ,
школе
Млади се
ГО
Број акција
Саветоваште за
младе ДЗ, КЗМ,
школе
105
Безбедност
младих
одржавања
спортских терена и
јавних површина
2014.г.
брину и чувају
о спортске
терене и јавне
површине
Број учесника
Број терена и површина
Палилула,КЗМ,
Школе, јавна
предузећа, НВО
Едукације о
безбедности у
саобраћају
2011.2014.г.
Млади су
едуковани о
безбедном
понашању у
саобраћају
Број едукација
Број учесника
Школе, КЗМ,
Градски
секретаријат за
саобраћај
106
Download

Lokalni akcioni plan za mlade opštine Palilula 2010