5RAZRED
PRIPREMA ZA POLUGODIŠNJI TEST
1.Svaki broj povezati sa njegovom vrednošću:
25
20
80
30
50
40
2.Broj 708 je deljiv sa:
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
3.Koji broj nije deljiv brojem 9?
a) 27
b) 72
c) 801
d) 1027
4.Popuniti praznine u datoj rečenici
Pri deljenju broja 24 brojem 9 dobija se količnik_____ i ostatak_____, a pri
deljenju istog broja sa 5, količnik je_____, a ostatak_____.
5.Marko je delio:
a) 215 sa 3
b) 958 sa 5
c) 165 sa 8
d) 453 sa 9
U kom slučaju je dobio najveći ostatak?
(zaokruži slovo ispred tačnog odgovora)
6.Zaokružiti brojeve deljive sa 3:
27
39
56
102 827 101 345 908 900 10101
7.Kojim sve dekadnim jedinicama je deljiv broj 532000?
8.Izračunati:
a)
b)
c)
d)
9.Izračunati vrednost izraza:
a)
b)
10.Vrednost izraza
je
a) 100
b) 120
c) 220
d) 0
11.Zameniti zvezdicu odgovarajućim ciframa tako da broj:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
12.Tri kanapa dužine 24m, 60m i 48m treba iseći na što veće, ali međusobno
jednake delove. Kolika je dužina jednog dela i koliko takvih delova ima?
13.Najmanji prirodan broj deljiv sa:
a) 2, 3 i 5 je _____________b) 2, 4 i 5 je_____________c) 3,6 i 12__________
14.Marko je danas odlučio da u igraonicu ide svaki deseti dan, u balon za fudbal
svaki osmi dan i u bioskop svaki 24.dan. Posle koliko dana će se dogoditi da
istog dana ide i u igraonicu, i u balon za fudbal i u bioskop?
15.Najveći broj kojim treba podeliti brojeve 153 i 205 da bi ostaci redom bili jeste:
a) 5
b) 10
c) 25
d)50
16.Naći NZS i NZD brojeva:
a) 2, 3, 8
b) 45, 72
c) 180, 36, 6
d) 24, 15, 32
17.Nacrtati sledeće uglove uglomerom pa zapisati kojoj vrsti pripadaju:
45°, 79°, 95°, 126°, 178°, 235°, 270°, 180°, 360°
18.Naći zbir i razliku uglova:
a)
b)
32ʼ i
46ʼ
c)
76°35ʼ16ʼʼ i
15°24ʼ41ʼʼ
d)
19.Ako su α i β suplementni uglovi, linijama povezati parove odgovarajući mera
uglova.
α
β
55°
35°
75°
85°
95°
125°
145°
105°
20.Naći komplement ugla α=46°35ʼ16ʼʼ
21.Koji ugao je uporedan sa uglom β=67°17ʼ?
22.Zaokružiti parove komplementnih uglova:
a) 34° i 55°
b) 123° i 57°
c) 45° i 45°
d) 30° i 60°
23.Izračunati mere uglova na slikama:
a)
b)
d)
c)
e)
24.Koliko ima stepeni ugao koji je jednak petini svog komplementnog ugla?
25.Koliko stepeni ima ugao koji je jednak polovini svog suplementnog ugla?
26.Skup A čine svi jednocifreni, dvocifreni i trocifreni brojevi zapisani pomoću
cifara 1 i 2. Zapisati sve elemente skupa A. Koliko ima elemenata skup A?
27.Dati su skupovi
. Prikazati
skupove Venovim djagramom i odrediti presek i uniju skupova A i B.
28.Dat je skup
. Napisati sve dvočlane podskupove skupa K.
29.Dat je Venov dijagram skupova:
Odrediti:
30.U pekari su, u jednom trenutku, od peciva ostale u ponudi samo perece i
pogačice. Učenici naše škole kupili su ukupno 61 komad peciva. Ako je njih 27
kupilo samo perece, a njih 26 je kupilo samo pogačicu, koliko je učenika kupilo i
perecu i pogačicu?
31.Grupa učenika jednog odeljenja njih 10 se dogovorila da odu u novootvorenu
poslastičarnicu u blizini škole na kolače i sladoled. Kolače je naručilo njih 7, a
sladoled 6 učenika. Koliko učenika je naručilo i sladoled i kolače, ako je svako
od njih probao bar jedan slatkiš?
32.Sara radi u prodavnici na odeljenju za igračke. Jednog dana je na „akciji“
(sniženje!) prodala samo lopte i lego kocke. Ukupno je prodala 45 proizvoda.
Koliko kupaca je kupilo i loptu i kocke, ako je samo loptu kupilo 18, a samo
kocke 15 kupaca. Koliko lopti je prodato taj dan na „akciji“?
Download

5razr PRIPREMA za polugodisnji test