NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI NA DAN
31. DECEMBRA 2011. GODINE
I IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Finansijski izvještaji za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2011. GODINU
S A D R Ž A J:
Strana
Izvještaj revizora
Bilans uspjeha
3
Bilans stanja
4
Izvještaj o promjenama na kapitalu
5
Izvještaj o novčanim tokovima
6
Napomene uz finansijske izvještaje
7-75
Analiza finansijskih izvještaja
76-96
Prikaz i ocjena kvaliteta poslovanja i finansijske pozicije
97-103
Informacioni sistem Banke
104-112
Sistem interne kontrole i interne revizije
113
Organizaciona struktura Banke
114
Pravni postupci u toku
115
Izvještaj u skraćenom obliku
116-123
Prilozi uz finansijske izvještaje
124-188
1
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Finansijski izvještaji za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
1
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Finansijski izvještaji za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
3
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Finansijski izvještaji za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
4
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Finansijski izvještaji za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
Akcijski Emisiona Rezerve Neraspoređekapital
premija kapitala
na dobit
Ukupno
Stanje na dan 01.01.2010.
Emisija akcija
Troškovi emisije
Raspodjela dobiti – kapital.dividende
Efekti promjene fer vrijednosti hartija
od vrijednosti raspoloživih za prodaju
Rezultat tekućeg perioda
Stanje na dan 31.12.2010.
9.524
7.146
5.757
13.683
36.110
3.401
-
-
(11)
-
(1.401)
3.401
(11)
(1.401)
-
-
(42)
-
652
(42)
652
12.925
7.146
5.704
12.934
38.709
-
-
(40)
-
301
(40)
301
12.925
7.146
5.664
13.235
38.970
Efekti promjene fer vrijednosti hartija
od vrijednosti raspoloživih za prodaju
Rezultat tekućeg perioda
Stanje na dan 31.12.2011.
Napomene na stranama 7 do 75 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.
5
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Finansijski izvještaji za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NOVČANIM TOKOVIMA
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti
Prilivi od kamata i naknada
Odlivi po osnovu plaćenih kamata i provizija
Odlivi po osnovu zarada i troškova
Prilivi od dividendi
Prilivi od ostalih prihoda
Priliv iz poslovanja prije promjena na poslovnim
sredstvima
(Povećanje) smanjenje na poslovnim sredstvima
Neto povećanje potraživanja po kreditima
Kratkoročna sredstva
2011
2010
50.151
(21.061)
(12.721)
5
1.207
46.231
(22.585)
(11.860)
1.973
17.581
13.759
(3.439)
332
(23.931)
943
Povećanje (smanjenje) poslovnih obaveza
Neto povećanje obaveza po depozitima
Neto povećanje (smanjenje) u ostalim obavezama
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti prije
poreza na dobit
Odliv gotovine po osnovu poreza na dobit
8.289
(951)
10.803
221
21.812
(27)
1.795
-
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
21.785
1.795
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja
Otuđenje osnovnih sredstava
Kupovina hartija od vrijednosti kojima se ne trguje
Kupovina postrojenja i opreme
74
(1.443)
(1.083)
13
(3.125)
(1.099)
(2.452)
(4.211)
(5.654)
-
(4.840)
5.000
(3.006)
(1.042)
(5.654)
(3.888)
13.679
(6.304)
73.382
79.851
(12)
(165)
87.049
73.382
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odliv po osnovu dugoročnog kredita
Priliv po osnovu subordinisanog duga
Odliv po osnovu emisije obveznica
Plaćene dividende
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv/(odliv) gotovine i gotovinskih ekvivalenata
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda
(Napomena 9)
Učinci od promjene kursa razmjene
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda
(Napomena 9)
Napomene na stranama 7 do 75 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.
6
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
1. Osnivanje i poslovna politika Banke
NLB Montenegrobanka a.d. Podgorica (u daljem tekstu: Banka) je osnovana 1990. godine, a
1995. godine je registrovana kao akcionarsko društvo kod Privrednog suda u Podgorici. Tokom
2002. godine, nakon usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima, izvršen je upis u
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici – registarski broj 4-0006161/001.
Banka je kod Komisije za hartije od vrijednosti upisana u Registar emitenata hartija od
vrijednosti pod brojem 275 (Rješenje broj 02/3-282/2-02).
Svoje finansijsko poslovanje Banka obavlja preko žiro-računa broj 907-53001-03 kod Centralne
banke Crne Gore – Platni promet.
U skladu sa Zakonom o bankama, Ugovorom o osnivanju, Statutom i Rješenjem Centralne
banke Crne Gore, Banka obavlja sljedeće poslove:

prima depozite i druga sredstva fizičkih i pravnih lica i odobrava kredite i druge plasmane
iz primljenih sredstava u cjelini ili djelimično za svoj račun;



izdaje garancije i preuzima druge obaveze;



platni promet sa inostranstvom;

prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj
sposobnosti preduzeća i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja;



depo poslove;
kupuje i naplaćuje potraživanja;
izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente (uključujući kreditne kartice, putne i
bankarske čekove);
finansijski lizing;
trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenta stranim sredstvima plaćanja,
uključujući i mjenjačke poslove, valutnim i kamatnim instrumentima;
usluge čuvanja u sefovima;
poslove sa hartijama od vrijednosti u skladu sa zakonom, uz prethodno odobrenje
Centralne banke.
Banka ima sjedište u Podgorici i obavlja svoje aktivnosti kroz mrežu filijala (19) i šaltera (2) u
Podgorici, Ulcinju, Baru, Budvi, Cetinju, Bijelom Polju, Rožaju, Mojkovcu, Herceg Novom,
Kotoru, Nikšiću, Tivtu, Pljevljima, Beranama i Tuzima.
Na dan 31. decembra 2011. godine Banka je imala 338 zaposlenih radnika (2010: 320).
Bankom upravljaju akcionari, zavisno od visine njihovog akcionarskog kapitala, u skladu sa
zakonom i Statutom Banke. Organi upravljanja Bankom su Skupština akcionara koju čine svi
akcionari Banke i Odbor direktora koji imenuje Skupština akcionara. Odbor direktora Banke
ima 5 članova, od kojih većina nisu zaposleni u Banci. Jedan od njih je izvršni direktor u
svojstvu glavnog izvršnog direktora Banke.
Upravu banke čine glavni izvršni direktor (predsjednik Uprave) i izvršni direktori (članovi
Uprave). Predsjednik Uprave predstavlja i zastupa Banku i zadužen je da na dnevnoj osnovi
koordinira i prati izvršavanje poslova u Banci i rad izvršnih direktora Banke.
Stalno tijelo Odbora direktora je Odbor za reviziju.
Organi i tijela Uprave su:

Odbor za upravljanje bilansnim odnosima i kapitalom (ALCO),

Kreditni odbori,

Ostali odbori koje Uprava formira za pojedina pitanja.
Finansijski izvjestaji su usvojeni od strane Odbora direktora Banke na sjednici održanoj
29.03.2012.godine. Odobreni finansijski izveštaji mogu naknadno biti izmijenjeni na osnovu
mišljenja revizora, a u skladu sa važećim propisima.
7
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
2.
Pregled osnovnih računovodstvenih politika
Osnovne računovodstvene politike primijenjene za sastavljanje ovih utvrdjenih finansijskih
izvještaja navedene su u daljem tekstu. Ove politike su doslijedno primijenjene na sve prikazane
godine, osim ako nije drugačije naznačeno.
2.1
Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja
Finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa računovodstvenim propisima i drugim propisima
Crne Gore, koji regulišu poslovanje banaka:
•
•
•
•
•
•

Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore (Službeni list CG 40/2010, 46/2010),
Zakonom o Bankama (Službeni list CG 17/2008, 44/2010),
Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama
(Službeni list CG 60/2008, 41/2009),
Odlukom o privremenim mjerama za upravljanje kreditnim rizikom u bankama (Sl.list CG
64/2009, 87/2009, 66/2010, 70/2010),
Odlukom o kontnom okviru za banke (Službeni list CG 68/2008),
Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju CBCG u skladu sa Zakonom o bankama (Sl.list
CG 68/2008, 15/2009, 41/2009),
Zakonom o računovodstvu i reviziji (Službeni list RCG 69/2005, Sl.list CG 80/2008,
Sl.list CG 32/2011).
Banka je sastavila ove finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji koji
zahtijeva da finansijski izvještaji budu pripremljeni u skladu sa svim MSFI kao i
računovodstvenom regulativom Centralne Banke Crne Gore. Imajući u vidu razlike između ove
dvije regulative, ovi finansijski izvještaji odstupaju od MSFI u sljedećem:
•
•
•
Banka obračunava iznos ispravki vrijednosti finansijskih instrumenta u skladu sa
relevantnim propisima Centralne Banke Crne Gore (Napomena 2.6). Navedena
računovodstvena politika može usloviti značajne razlike u odnosu na vrednovanje ispravki
vrijednosti i rezervisanja za procijenjenu nenaplativost finansijskih instrumenata na
osnovu diskontovanja očekivanih budućih novčanih tokova, primjenom originalne
efektivne kamatne stope u trenutku odobravanja, u skladu sa zahtjevima MRS 39
„Finansijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje";
Banka obračunava rezervisanje na stavke rizične vanbilansne aktive, nezavisno od
postojanja indikatora obezvređenja (Napomena 2.6);
Bilans stanja i Bilans uspjeha nisu u potpunosti u skladu sa zahtjevima MRS 1 –
“Prikazivanje finansijskih izveštaja“ obzirom da je prezentacija prilagođena važećem
kontnom okviru u Crnoj Gori, uključujući sljedeća odstupanja:
- Ulaganje u kapital drugih pravnih lica je prikazano u okviru Bilansa stanja kao
posebna pozicija (Napomena 15),
- Izdate dužničke hartije od vrijednosti su prikazane u okviru pozicije ’Obaveze po
uzetim kreditima i pozajmicama’ (Napomena 19),
- Obračunata kamata i dospjela kamata su prikazani u okviru pozicija ’Ostala aktiva’
(Napomena 16) i ’Ostale obaveze’ (Napomena 22) u skladu sa važećim kontnim
okvirom,
- Razgraničene provizije po odobrenim i uzetim kreditima su prikazane u okviru
pozicije ’Ostale obaveze’ (Napomena 22) i Ostala aktiva (Napomena 16),
Nematerijalna ulaganja su prikazana u okviru pozicije ’Ostala aktiva’ (Napomena 16),
- Odložena poreska sredstva i obaveze su prikazani u okviru pozicija ’Ostala aktiva’
(Napomena 16) i ’Ostale obaveze’ (Napomena 22)
- Rezerve za buduće obaveze i troškove za otpremnine kod odlaska zaposlenih u penziju
prikazane su u okviru pozicije ’Ostale obaveze’ (Napomena 22),
- Prihodi i rashodi od naknada za odobrenje kredita su prikazani u okviru pozicija
Prihodi i rashodi od naknada (Napomena 5) u skladu sa važećim kontnim okvirom.
8
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
2.
Pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)
•
Stečena aktiva je evidentirana po vrijednosti neotplaćene glavnice i pripadajućih kamata i
drugih naknada u momentu sticanja prava umanjenoj za potencijalne gubitke izračunate
u skladu sa propisima Centralne banke Crne Gore (Napomena 2.14). Ovakva politika
odstupa od zahtjeva MSFI;
•
U Crnoj Gori ne postoji dovoljno tržišno iskustvo, stabilnosti i likvidnosti kod prometa
finansijskim instrumentima, niti su zvanične tržišne informacije raspoložive. Stoga
poštenu (fer) vrijedost nije moguće pouzdano utvrditi u uslovima nepostojanja aktivnog
tržišta, kako to zahtjevaju MRS 32 „Finansijski instrumenti: Prikazivanje“ i MRS 39
„Finansijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje“ (Napomena 2.26);
•
U skladu sa Odlukom o izvještajima koje banke dostavljaju Centralnoj Banci Crne Gore
(Službeni list CG br. 68/2008,15/2009,41/2009) u bilansu tokova gotovine pod
gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju se gotovina i sredstva na
računima kod Centralne Banke Crne Gore i drugih banaka. Navedena računovodstvena
politika odstupa od MRS 7 «Izvještaj o tokovima gotovine», u skladu sa kojim se pod
gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumevaju gotovina u blagajni, depoziti po
vidjenju, kao i kratkoročna, visoko likvidna ulaganja koja se mogu brzo konvertovati u
poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od promjene vrijednosti.
•
Napomene uz finansijske izveštaje sastavljene su u formatu koji nije u potpunosti u
skladu sa zahtjevima MRS 1 – “Prikazivanje finansijskih izveštaja“ i MSFI 7-“Finansijski
instrumenti: Obelodanjivanja“
Zbog efekata koje gore navedena obrazloženja mogu imati na objektivnost finansijskih izvještaja
Banke sa stanjem na dan 31. decembra 2011. godine, finansijski izvještaji Banke za 2011. godinu
se ne mogu tretirati kao finansijski izvještaji u potpunosti sastavljeni u saglasnosti sa
Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.
Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahtijeva primjenu izvjesnih ključnih
računovodstvenih procjena. Ono, takođe, zahtijeva da Rukovodstvo koristi svoje prosuđivanje u
primjeni računovodstvenih politika Banke. Oblasti koje zahtijevaju prosuđivanje većeg stepena
ili veće složenosti, odnosno oblasti u kojima pretpostavke i procjene imaju materijalni značaj za
finansijske izvještaje objelodanjeni su u napomeni 2.25.
2.1.1 Promjene računovodstvenih politika
a) Dopune objavljenih standarda i novi standardi i tumačenja koji se primenjuju na periode
koji počinju na dan 1.januar 2011. godine
Dopuna MRS 24, Obelodanjivanja povezanih strana (objavljen novembra 2009.
godine, važeći za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2011.
godine). MRS 24 je revidiran 2009. godine tako da: (a) pojednostavljuje definiciju povezane
strane, pojašnjava njeno nameravano značenje i uklanja nedoslednosti; i (b) delimično uklanja
zahteve za obelodanjivanje transakcija između pravnog lica i preduzeća sa učešćem državnog
kapitala.
9
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
2.
Pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)
Poboljšanja Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (objavljena
maja 2010. godine, važeća od 1. januara 2011. godine). Poboljšanja uključuju bitne
izmene i pojašnjenja sledećih standarda i tumačenja: Dopuna MSFI 1: (i) dopušta da se
knjigovodstvena vrednost iskazana u prethodnim FI pripremljenim u skladu sa lokalnom
zakonskom regulativom koristi kao očekivana vrednost stavke nekretnina, postrojenja i opreme
odnosno nematerijalnih ulaganja ukoliko je ta stavka korišćena kod poslovanja koja se odvijaju
po regulisanim cenama, (ii) omogućava da se revalorizacija uslovljena pojavom određenog
događaja koristi kao očekivana vrednost nekretnina, postrojenja i opreme čak i u uslovima kada
revalorizacija nastane u toku perioda obuhvaćenog prvim finansijskim izveštajima
pripremljenim u skladu sa MSFI, i (iii) zahteva da preduzeće koje prvi put primenjuje standard
obrazloži promene svojih računovodstvenih politika odnosno primenu izuzeća koje dopušta
MSFI 1 u periodu između nastanka prvog periodičnog izveštaja pripremljenog u skladu sa MSFI
i prvih finansijskih izveštaja pripremljenih u skladu sa MSFI; Dopuna MSFI 3: (i) zahteva da se
manjinski udeli koji nisu sadašnji vlasnički udeli odnosno koji svojim vlasnicima ne obezbeđuju
pravo na proporcionalni udeo u neto sredstvima u slučaju likvidacije odmeravaju po fer
vrednosti (osim ukoliko drugi MSFI ne zahtevaju neki drugi osnov za odmeravanje), (ii)
obezbeđuje smernice u pogledu aranžmana stečenog preduzeća koji obuhvataju transakcije
plaćanja akcijama koje nisu zamenjene odnosno koje su dobrovoljno zamenjene kao posledica
poslovne kombinacije, i (iii) pojašnjava da se potencijalne naknade za sticanje u poslovnim
kombinacijama nastalim pre datuma stupanja na snagu revidiranog MSFI 3 (objavljen u januaru
2008. godine) računovodstveno obuhvataju u skladu sa smernicama izloženim u prethodnoj
verziji MSFI 3;
Dopuna MSFI 7 pojašnjava određene zahteve u pogledu obelodanjivanja, i to: (i) eksplicitno
ukazuje na međusobnu povezanost kvalitativnih i kvantitativnih obelodanjivanja prirode i
obima finansijskih rizika, (ii) ukida zahtev za obelodanjivanje knjigovodstvene vrednosti
restrukturiranih finansijskih sredstava kojima bi, da nisu restrukturirana, rok dospeća bio
prekoračen ili bi im bila umanjena vrednost, (iii) zahtev za obelodanjivanje fer vrednosti
sredstva obezbeđenja zamenjuje opštijim zahtevom tj. zahtevom za obelodanjivanje njegovog
finansijskog efekta, i (iv) pojašnjava da preduzeće treba da obelodani iznos zaplenjene i prodate
imovine date u zalog na datum izveštavanja umesto iznosa dobijenog u toku izveštajnog perioda;
Dopuna MRS 1 pojašnjava zahteve u pogledu sadržaja i načina prikazivanja izveštaja o
promenama na kapitalu; Dopuna MRS 27 pojašnjava pravila za prelazak na izveštavanje u
skladu sa izmenama i dopunama MRS 21, 28 i 31 proizašlim iz revidiranog IAS 27 (izmenjen i
dopunjen januara 2008. godine); Dopuna MRS 34 sadrži dodatne primere značajnih događaja i
transakcija čije se obelodanjivanje zahteva u periodičnom sažetom finansijskom izveštaju,
uključujući prelazak finansijskih instrumenata sa jednog na drugi nivo u okviru hijerarhije fer
vrednosti, promene pri klasifikaciji finansijskih sredstava, i promene u poslovnom ili
privrednom okruženju koje utiču na fer vrednosti finansijskih instrumenata preduzeća; i
Dopuna IFRIC 13 pojašnjava odmeravanje nagradnih kupona po fer vrednosti.
Pomenute dopune rezultirale su dodatnim odnosno revidiranim obelodanjivanjima, ali nisu
materijalno značajno uticale na odmeravanje odnosno priznavanje transakcija i stanja iskazanih
u ovim finansijskim izveštajima.
Ostali revidirani standardi i tumačenja važeća za tekući period. IFRIC 19 “Gašenje
finansijskih obaveza instrumentima kapitala”, izmene i dopune MRS 32 o klasifikaciji prava
preče kupovine akcija iz novih emisija, pojašnjenja IFRIC 14 “MRS 19 - Ograničenje definisanih
naknada, minimalni zahtevi finansiranja i njihovo uzajamno delovanje” koji se odnosi na
avansna plaćanja minimalnih zahteva finansiranja, i izmene dopune MSFI 1 “Prva primena
MSFI”, nisu imali efekta na ove finansijske izveštaje.
10
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
2.
Pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)
b)
Novi standardi, dopune i tumačenja koji su objavljeni ali nisu stupili na snagu za
finansijsku godinu koja počinje na dan 1. januara 2011. godine i koji nisu ranije usvojeni
Pojedini novi standardi i tumačenja su objavljeni i biće obavezni za godišnje periode koji počinju
na dan ili nakon 1. januara 2012. godine ili kasnije.
MSFI 9, Finansijski instrumenti - I deo: Klasifikacija i merenje. MSFI 9, objavljen
novembra 2009. godine, zamenjuje one delove MRS 39 koji se odnose na klasifikovanje i
merenje finansijskih sredstava. MSFI 9 je dodatno izmenjen i dopunjen oktobra 2010. godine sa
ciljem da se razmotri pitanje klasifikovanja i odmeravanja finansijskih obaveza. U daljem tekstu
prikazani su osnovni elementi standarda:




Finansijska sredstva se klasifikuju u dve kategorije načina odmeravanja: kao sredstva
koja se naknadno odmeravaju po fer vrednosti ili kao sredstva koja se naknadno
odmeravaju po amortizovanoj vrednosti. Odluka o klasifikaciji sredstava donosi se
prilikom njihovog početnog priznavanja. Klasifikacija zavisi od poslovnog modela koji
pravno lice koristi za potrebe upravljanja svojim finansijskim instrumentima, kao i od
karakteristika instrumenta u vezi sa ugovornim novčanim tokom.
Instrument se naknadno odmerava po amortizovanoj vrednosti samo ukoliko je reč o
dužničkom instrumentu i (i) ako je cilj poslovnog modela pravnog lica da drži sredstvo
za potrebe naplate ugovornih tokova gotovine, te (ii) ako se kod ugovornih tokova
gotovine sredstva radi samo o plaćanju glavnice i kamate (tj. samo ima "osnovna
obeležja kredita"). Svi ostali dužnički instrumenti odmeravaju se po fer vrednosti čiji se
efekti promena u fer vrednostima iskazuju u bilansu uspeha.
Svi instrumenti kapitala odmeravaju se naknadno po fer vrednosti. Instrumenti kapitala
koji se drže radi trgovanja odmeravaju se po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer
vrednostima iskazuju u bilansu uspeha. Za sva ostala učešća u kapitalu može se,
prilikom početnog priznavanja, doneti neopoziva odluka da se nerealizovani i
realizovani dobici i gubici po osnovu fer vrednosti priznaju u Ukupnom ostalom
finansijskom rezultatu umesto u Bilansu uspeha. Po donetoj odluci dobici i gubici po fer
vrednosti ne mogu se naknadno priznati u bilansu uspeha. Odluka se može doneti za
svaki instrument posebno. Dividende se priznaju u bilansu uspeha ukoliko predstavljaju
prinos na investicije.
U MRS 39, najveći broj zahteva za klasifikaciju i odmeravanje finansijskih obaveza
prenet je u MSFI 9 u neizmenjenom obliku. Osnovna izmena ogleda se u tome da će
pravno lice biti u obavezi da efekte promena u vlastitom kreditnom riziku finansijskih
obaveza klasifikovanih po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednostima iskazuju
u bilansu uspeha prikaže u Ukupnom ostalom finansijskom rezultatu.
Primena MSFI 9 obavezna je od 1. januara 2015. godine, s time što je njegovo ranije usvajanje
dopušteno.
MSFI 10, Konsolidovani finansijski izveštaji (objavljen maja 2011. godine, važeći
za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2013. godine),
zamenjuje sve smernice u pogledu pitanja kontrole i konsolidacije izložene u MRS 27
“Konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaji” i tumačenju SIC-12 “Konsolidacija - entiteti
za posebne namene”. MSFI 10 menja definiciju kontrole tako da isti kriterijumi za utvrđivanje
kontrole važe za sva pravna lica. Definicija kontrole potkrepljena je opširnim smernicama za
primenu standarda.
11
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
2.
Pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)
MSFI 11, Zajednički aranžmani (objavljen maja 2011. godine, važeći za godišnje
periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2013. godine), zamenjuje MRS 31
“Učešća u zajedničkim poduhvatima” i tumačenje SIC-13 “Zajednički kontrolisani entiteti –
nemonetarni ulozi učesnika u zajedničkom poduhvatu”. Izmenom definicija zajednički
aranžmani su svedeni na dve vrste aranžmana, i to na: zajednička poslovanja i zajedničke
poduhvate. Postojeća politika proporcionalne konsolidacije kod zajednički kontrolisanih entiteta
se ukida. Primena računovodstvenog metoda učešća je obavezna za sve učesnike u zajedničkom
poduhvatu.
MSFI 12, Obelodanjivanje učešća u drugim pravnim licima (objavljen maja 2011.
godine, važeći za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2013.
godine), odnosi se na sve subjekte koji imaju učešće u nekom zavisnom preduzeću,
zajedničkom aranžmanu, pridruženom preduzeću ili nekonsolidovanom pravnom licu. Ovaj
standard zamenjuje postojeće zahteve u pogledu obelodanjivanja sadržane u MRS 28,
"Investicije u pridružene entitete". MSFI 12 zahteva obelodanjivanje informacija koje će pomoći
korisnicima finansijskih izveštaja da procene prirodu, rizike i finansijske efekte povezane sa
učešćem subjekta u zavisnim preduzećima, pridruženim preduzećima, zajedničkim
aranžmanima i nekonsolidovanim pravnim licima. Da bi pomenuti ciljevi bili ispunjeni, novi
standard zahteva: obelodanjivanja u brojnim oblastima, uključujući materijalno značajna
prosuđivanja i pretpostavke pri utvrđivanju da li pravno lice ostvaruje kontrolu, zajedničku
kontrolu ili, pak, ima značajan uticaj nad svojim učešćem u drugim pravnim licima; sadržajno
proširena obelodanjivanja u pogledu učešća lica bez upravljačkog uticaja u aktivnostima grupe i
tokovima gotovine; sažete finansijske informacije zavisnih preduzeća sa značajnim manjinskim
učešćem; kao i detaljna obelodanjivanja učešća u nekonsolidovanim pravnim licima.
MSFI 13, Odmeravanje fer vrednosti (objavljen maja 2011. godine, važeći za
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2013. godine), ima za cilj
da poveća doslednost i smanji stepen složenosti obezbeđivanjem precizne definicije fer
vrednosti, kao i jedinstvenog izvora za odmeravanje fer vrednosti i jedinstvenih zahteva za
obelodanjivanje u svim MSFI.
MRS 27, Pojedinačni finansijski izveštaji (revidiran maja 2011. godine, važeći za
godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2013. godine), izmenjen je
i ima za cilj da propiše zahteve u pogledu načina obračunavanja i obelodanjivanja ulaganja u
zavisna preduzeća, zajedničke poduhvate i pridružena preduzeća onda kada pravno lice sastavlja
pojedinačne finansijske izveštaje. Smernice u pogledu pitanja kontrole i konsolidovanih
finansijskih izveštaja zamenjene su standardom MSFI 10, "Konsolidovani finansijski izveštaji".
MRS 28, Investicije u pridružene entitete i zajedničke poduhvate (revidiran maja
2011. godine, važeći za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara
2013. godine). Dopuna MRS 28 nastala je kao rezultat projekta Odbora koji se odnosi na
zajedničke poduhvate. Prilikom analiziranja pomenutog projekta, Odbor je odlučio da
računovodstveno obuhvatanje zajedničkih poduhvata primenom računovodstvenog metoda
učešća pripoji standardu MRS 28 budući da se pomenuti metod primenjuje i na ulaganja u
zajedničke poduhvate i na ulaganja u pridružena preduzeća. Osim ove, ostale smernice su ostale
neizmenjene.
12
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
2.
Pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)
b)
Objavljeni standardi i tumačenja koja nisu još uvek u primeni i nisu prevedeni
(nastavak)
Obelodanjivanja — Prenosi finansijskih sredstava – Izmene i dopune MSFI 7
(objavljen oktobra 2010. godine, važeći za godišnje periode koji počinju na dan ili
nakon 1. jula 2011. godine). Dopuna zahteva dodatna obelodanjivanja u pogledu izloženosti
riziku koja proističe iz prenosa finansijskih sredstava. Dopuna obuhvata zahtev za
obelodanjivanjem, prema klasi sredstava, prirode, knjigovodstvene vrednosti i opisa rizika i
koristi od finansijskih sredstava prenetih na drugo pravno lice, a koja se i dalje iskazuju u
bilansu uspeha entiteta. Nadalje, obelodanjivanja su obavezna i kako bi korisnici mogli lakše
razumeti iznose bilo kojih odnosnih obaveza, kao i odnose između finansijskih sredstava i
odnosnih obaveza. Ukoliko se finansijska sredstva isknjiže, a entitet je i dalje izložen određenim
rizicima i koristima u vezi sa prenosom sredstava, obavezna su dodatna obelodanjivanja kako bi
omogućila razumevanje efekata pomenutih rizika.
Izmene i dopune MRS 1, Prezentacija finansijskih izveštaja (objavljen juna 2011.
godine, važeći za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2012.
godine), menja zahteve u pogledu obelodanjivanja stavki koje se iskazuju u Ukupnom ostalom
finansijskom rezultatu. Izmene i dopune zahtevaju da pravna lica izvrše razdvajanje stavki koje
se prikazuju u Ukupnom ostalom finansijskom rezultatu na dve grupe, i to prema tome da li će
one moći da se reklasifikuju u bilans uspeha u budućim periodima. Predloženi naziv finansijskog
izveštaja koji se koristi u MRS 1 glasi 'Izveštaj o dobiti i gubitku i ukupnom ostalom finansijskom
rezultatu'.
Izmene i dopune MRS 19, Primanja zaposlenih (objavljen juna 2011. godine,
važeći za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2013. godine),
donosi značajne izmene u pogledu priznavanja i odmeravanja definisanih doprinosa za penzije i
otpremnina, kao i u pogledu obelodanjivanja svih primanja zaposlenih. Standard zahteva da se
sve promene u neto obavezama (sredstvima) po osnovu definisanih primanja priznaju u periodu
u kome nastanu, i to: (i) troškovi zarada i naknada i neto kamata priznaju se u bilansu uspeha; i
(ii) dobici i gubici po osnovu ponovnog odmeravanja priznaju se u ukupnom ostalom
finansijskom rezultatu.
Ostali revidirani standardi i tumačenja: Izmene i dopune MSFI 1 “Prva primena MSFI”,
koje se odnose na poslovanje u uslovima hiperinflacije i ukidanje fiksnih datuma za određene
izuzetke odnosno izuzimanja; dopuna MRS 12 “Porezi na dobitak”, koja uvodi oborivu
pretpostavku da se investiciona nekretnina koja se iskazuje po fer vrednosti nadoknađuje u
potpunosti kroz transakciju prodaje; i IFRIC 20, “Troškovi odlaganja rudarskog otpada
nastalog aktivnostima površinske eksploatacije”, koji razmatra kada i na koji način se
računovodstveno obuhvataju koristi od aktivnosti odlaganja otpada nastalog rudarskim
aktivnostima.
2.2
Uporedni podaci
Ukoliko je potrebno, Banka reklasifikuje uporedne podatke, kako bi se postigla konzistentnost
sa podacima iz finansijskih izvještaja za tekuću godinu.
2.3
Koncept nastavka poslovanja
Finansijski izvještaji su pripremljeni na bazi koncepta nastavka poslovanja koji podrazumijeva
da će Banka nastaviti sa poslovanjem u predvidljivoj budućnosti.
13
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
2.
2.4
Pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)
Prihodi i rashodi od kamata i naknada
Prihodi i rashodi od kamata se priznaju u bilansu uspjeha za sve kamatonosne dužničke
instrumente, korištenjem metode efektivne kamatne stope, na vremenskoj osnovi, u skladu sa
uslovima obligacionog odnosa, koji su definisani ugovorom između Banke i komitenta.
Metoda efektivne kamatne stope je metoda obračuna troškova amortizovane vrijednosti
finansijskog sredstva ili finansijske obaveze i rasporeda kamatnih prihoda ili kamatnih rashoda
tokom relevantnog perioda. Efektivna kamatna stopa je stopa koja umanjuje buduće gotovinske
isplate ili uplate, kroz očekivano vrijeme trajanja finansijskog instrumenta ili, kada je to
prikladno, kraći period, bilansne vrijednosti finansijskog sredstva ili obaveze. Obračun uključuje
sve plaćene i primljene naknade između strana u ugovoru, koje su sastavni dio efektivne
kamatne stope, troškove transakcije i sve druge premije ili diskonte.
Banka suspenduje obračun kamate na kredite klasifikovane u kategoriju C, D i E (nekvalitetna
aktiva) i dalji obračun kamata vodi u svojim vanbilansnim evidencijama.
Prihodi i rashodi od naknada nastali su pružanjem, odnosno korišćenjem bankarskih usluga, a u
bilansu uspjeha se priznaju u trenutku pružanja, odnosno korišćenja usluga.
Naknade za odobrene i primljene kredite se smatraju sastavnim dijelom kontinuiranog
angažovanja kod rezultujućeg finansijskog instrumenta i priznaju se kao korekcija efektivnog
prinosa tokom perioda trajanja kredita, primjenom efektivne kamatne stope. Ovu politiku
Banka za dugoročne kredite primjenjuje od 2007. godine, dok je počev od 2009. godine Banka
ovu politiku usvojila i u dijelu kredita čija je ročnost do 12 mjeseci.
Prihodi i rashodi po osnovu naknada po kreditima prikazani su u okviru pozicija Prihoda i
rashoda od naknada.
Prihodi i rashodi od naknada uključuju i naknade za garancije i akreditive koje je Banka izdala u
korist klijenata, naknade za usluge obavljanja platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom,
naknade za posredničke i druge usluga koje Banka pruža. Rashode od naknada čine i rashodi
naknada po osnovu kontrole od strane CBCG i rashodi naknade po osnovu osiguranja depozita.
2.5
a)
Preračunavanje deviznih iznosa
Funkcionalna i valuta prikazivanja
Stavke uključene u finansijske izvještaje se odmjeravaju korištenjem valute primarnog
privrednog okruženja u kom Banka posluje (funkcionalna valuta).
Finansijski izvještaji su prikazani u EUR koji predstavlja funkcionalnu valutu i valutu
prikazivanja.
b)
Transakcije i stanja
Transakcije nastale u stranoj valuti preračunate su u EUR primjenom deviznih kurseva važećih
na dan poslovne transakcije.
Monetarna sredstva i obaveze iskazani u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u
EUR po srednjem kursu koji je važio na taj dan. Nemonetrane stavke odmjerene po istorijskom
trošku u stranoj valuti, preračunate su u EUR po važećem kursu strane valute na dan
transakcije.
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunom poslovnih transakcija u stranoj valuti i
iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza iskazanih u stranim valutama, priznaju se u
bilansu uspjeha.
14
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
2.
Pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)
2.6
Rezerve za kreditne gubitke i potencijalne gubitke na ostalu aktivu i po
vanbilansnim izloženostima
Metodologija i pretpostavke za procjenu rezervi za kreditne i ostale potencijalne gubitke su
propisani Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama
(Sl. list Crne Gore 60/2008 i 41/2009) i Odlukom o privremenim mjerama za upravljanje
kreditnim rizikom u bankama (Sl. list Crne Gore 64/2009, 87/2009, 66/2010, 70/2010). Banka,
najmanje jednom mjesečno, vrši klasifikaciju stavki aktive po osnovu kojih je izložena riziku
neispunjavanja obaveza dužnika i stavki vanbilansa koje za Banku predstavljaju preuzete
potencijalne obaveze.
U zavisnosti od vjerovatnoće ostvarivanja gubitka, stavke aktive i vanbilansne stavke, po osnovu
kojih je Banka izložena kreditnom riziku, se klasifikuju u klasifikacione grupe A – E, u skladu sa
propisanim kriterijumima: kreditna sposobnost dužnika, urednost dužnika u izmirivanju
obaveza, kvalitet kolaterala i drugi relevantni faktori. U skladu sa Odlukom o privremenim
mjerama za upravljanje kreditnim rizikom u bankama, na aktivu koja se klasifikuje prema
stepenu rizika Banka formira rezervacije za kreditne i potencijalne gubitke primjenom sljedećih
procenata:
Kategorija
A
B1
B2
C1
C2
C3
C4
D
E
%
0
3
3
15
30
50
50
75
100
U postupku klasifikacije aktive, umjesto pravila klasifikacije po osnovu urednosti dužnika iz
Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama, Banka može
primjeniti pravilo po kojem se kredit ne može rasporediti u višu klasifikacionu grupu, odnosno
podgrupu od:






podgrupe B1, ako dužnik kasni sa otplatom duže od 30 dana;
podgrupe C1, ako dužnik kasni sa otplatom duže od 90 dana;
podrgupe C2, ako dužnik kasni sa otplatom duže od 150 dana;
podgrupe C3, ako dužnik kasni sa otplatom duže od 210 dana;
grupe D, ako dužnik kasni sa otplatom duže od 270 dana;
grupe E, ako dužnik kasni sa otplatom duže od 365 dana.
U postupku analize kreditne sposobnosti dužnika i raspoređivanja stavki aktive u odgovarajuću
klasifikacionu grupu, odnosno podgrupu, Banka može potraživanja iz podgrupa C1, C2 i C3
klasifikovati neposredno u višu klasifikacionu grupu, isključiti pokazatelje poslovanja koji se
odnose na 2009. ,2010. i 2011 godinu, odnosno u postupku klasifikacije kredita za ulaganje u
razvojni projekat, procjenu vršiti analizom rentabilnosti razvojnog projekta. Olakšice za
restrukturirane kredite se mogu primijeniti na kredite koji kasne do 180 dana.
Rezerva tereti rashode poslovanja i predstavlja odbitnu stavku kredita.
Potraživanja koja se klasifikuju u kategoriju E i za koja se izvrši rezerva u visini od 100% se
otpisuju iz bilansa i prenose u vanbilansnu evidenciju.
15
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
2.
Pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)
2.7
Porez na dobit
Trošak poreza na dobit se temelji na oporezivoj dobiti poslovne godine i sastoji se od tekućeg i
odloženog poreza.
Tekući porez
Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica
(Službeni list RCG br. 65/2001, 12/2002, 80/2004, Službeni list CG br. 40/2008, 86/2009),
primjenom propisane stope na iznos oporezive dobiti iskazane u Poreskom bilansu. Iznos
oporezive dobiti se utvrđuje usaglašavanjem dobiti iskazane u bilansu uspjeha, za iznose
prihoda i rashoda, na način definisan poreskim propisima.
Porez na dobit pravnih lica obračunava se primjenom proporcionalne stope od 9% na ukupno
iskazanu dobit u poreskom bilansu (u 2010. godini stopa poreza na dobit je iznosila 9%).
Zakon o porezu na dobit utvrđuje da gubitak po osnovu poreskog bilansa u tekućoj godini ne
može da se prenese unazad. Međutim, gubici po poreskom bilansu tekuće godine mogu da
smanje oporezivu dobit budućeg perioda (izuzev ako gubitak proističe iz kapitalnih gubitaka ili
dobitaka), ali u periodu ne dužem od 5 godina.
Odloženi porezi
Odloženi porezi se obračunavaju na privremene razlike između poreske osnovice sredstava i
obaveza, i njihove knjigovodstvene vrijednosti iskazane u finansijskim izvještajima Banke.
Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike između poreske
osnove sredstava i obaveza na dan bilansa stanja i njihovih iznosa iskazanih za svrhe
finansijskog izvještavanja, a što će rezultirati oporezivim iznosima u budućim periodima.
Odložena poreska sredstva priznaju se za sve odbitne privremene razlike, neiskorišćena poreska
sredstva i neiskorišćene poreske gubitke, do iznosa za koji je verovatno da će budući oporezivi
dobici biti dovoljni da omoguće realizaciju (iskorišćenje) odbitnih privremenih razlika,
neiskorišćenih poreskih sredstava i neiskorišćenih poreskih gubitaka. Iskazani iznos odloženih
poreskih sredstava utvrđuje se na dan bilansa stanja i umanjuje se do iznosa za koji više nije
vjerovatno da će dovoljan oporezivi dobitak biti na raspolaganju, kako bi se omogućilo
korišćenje svih ili dijela odloženih poreskih sredstava.
Banka je za 2011. godinu obračunala odložene poreske obaveze po osnovu:


razlike između knjigovodstvene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja,
koja je iskazana u finansijskim izvještajima i njihove poreske vrijednosti. Razlika je
rezultat primjene različitih metoda i stopa obračuna amortizacije za potrebe finansijskog
izvještavanja i za poreske svrhe;
promjene fer vrijednosti finansijskih instrumenata raspoloživih za prodaju.
Odloženi porezi koji se odnose na naknadno mjerenje fer vrijednosti hartija od vrijednosti
raspoloživih za prodaju obračunavaju se direktno na teret ili u korist kapitala i prenose se u
bilans uspjeha istovremeno sa dobitkom/gubitkom od naknadnog mjerenja fer vrijednosti.
Odloženi porezi su obračunati primjenom stope od 9%.
16
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
2.
Pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)
2.8
Zarada po akciji
a)
Osnovna zarada po akciji
Akcije Banke su akcije kojima se javno trguje na Berzi. Banka izračunava i objavljuje zaradu po
akciji u skladu sa MRS 33. Osnovna zarada po akciji izračunava se dijeljenjem dobiti koja
pripada akcionarima Banke sa ponderisanim prosječnim brojem redovnih akcija za period.
Period završen 31.decembra
2011.
2010.
Dobit Banke/ u 000 EUR
Ponderisani broj akcija
Osnovna zarada po akciji/ u EUR
301
2.322.939
0,130
652
1.912.865
0,341
Banka nema druge potencijalno umanjujuće obične akcije kao što su konvertibilni dug i opcije
na akcije.
2.9
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju stanja sa rokom dospijeća kraćim od tri mjeseca od
dana pribavljanja, uključujući gotovinu, novčana sredstva na računima kod Centralne banke
Crne Gore i sredstva kod domaćih i inostranih banaka.
a)
Obavezna rezerva
Obračun, izdvajanje i korištenje sredstava obavezne rezerve kod CBCG je propisano Odlukom o
obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore. Početkom oktobra 2011. godine
stupila je na snagu nova Odluka Centralne banke Crne Gore o obaveznoj rezervi banaka kod
CBCG (Službeni list CG br.35/11) na osnovu koje se obavezna rezerva obračunava primjenom
stope 9,5% na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do
jedne godine, odnosno do 365 dana, 8,5% - na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa
ročnošću preko jedne godine, odnosno preko 365 dana. Na depozite koji su ugovoreni sa
ročnošću preko jedne godine, odnosno preko 365 dana, koji imaju klauzulu o mogućnosti
razročenja u roku kraćem od jedne godine, odnosno keraćem od 365 dana, primjenjuje se stopa
9,5%.
Bankama se, ujedno, daje mogućnost da mogu do 25% obavezne rezerve držati u obliku državnih
zapisa koje je emitovala Crna Gora, kao i mogućnost da, u slučaju potreba za održavanje dnevne
likvidnosti, mogu koristiti do 50% sredstava obavezne rezerve. Banka je tokom 2011. godine
iskoristila mogućnost investiranja 25% sredstava obavezne rezerve u državne zapise Crne Gore,
dok nije koristila sredstva obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti. Na 25%
izdvojenih sredstava obavezne rezerve Centralna banka plaća banci kamatu obračunatu po stopi
od 1% na godišnjem nivou.
Banka koja pogrešno obračuna ili u propisanom roku ne izdvoji sredstva obavezne rezerve,
dužna je, da za utvrđeni iznos manje izdvojene obavezne rezerve, plati kamatu po stopi od 12%
na godišnjem nivou.
17
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
2.
Pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)
2.10 Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju
Finansijski instrumenti se klasifikuju kao finansijska sredstva raspoloživa za prodaju, ukoliko ih
nije moguće svrstati ni u jednu od preostale tri grupe finansijskih instrumenata – finansijske
instrumente koji se drže do dospjeća, finansijske instrumente po fer vrijednosti preko bilansa
uspjeha, ili u kredite. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju su ona za koje postoji namjera
da se drže neodređeni vremenski period, a koja se mogu prodati u slučaju potrebe za
obezbjeđenjem likvidnosti, odnosno u slučaju promjene kamatnih stopa, deviznih kurseva ili
cijene kapitala.
Sredstva se inicijalno priznaju po trošku nabavke, uključujući i neposredne transakcione
troškove. Naknadno mjerenje se vrši po fer vrijednosti, dobici/gubici od naknadnog mjerenja se
priznaju u rezervama kapitala (u okviru revalorizacione rezerve) dok se sredstvo ne proda ili
otuđi na drugi način, ili dok se ne utvrdi umanjenje vrijednosti, kada se akumulirani
dobici/gubici iskazani u kapitalu uključuju u rezultat perioda.
Ovi instrumenti obuhvataju ulaganja u dužničke hartije od vrijednosti, kod kojih se diskonti i
premije amortizuju tokom perioda trajanja i računovodstveno iskazuju u okviru kamatnih
prihoda.
2.11 Izvedeni finansijski instrumenti i računovodstveno obračunavanje zaštite od
rizika
Izvedeni finansijski instrumenti se inicijalno u bilansu stanja priznaju po fer vrijednosti. Na dan
bilansa se vrednuju po fer vrijednosti, koja se u bilansu stanja priznaje kao sredstvo, ukoliko je
vrednovanje pozitivno, odnosno kao obaveza, ukoliko je vrednovanje negativno.
Fer vrijednost izvedenih finansijskih instrumenata se utvrdjuje na osnovu tržišnih cijena i
upotrebom modela diskontovanja budućih novčanih tokova ili upotrebom cjenovnih metoda, u
zavisnosti od vrste i značaja pojedinog izvedenog finansijskog instrumenta.
Način priznavanja rezultujućeg dobitka/gubitaka od promjene fer vrijednosti zavisi od toga da li
je izvedeni finansijski instrument određen kao instrument za zaštitu od rizika, i, ukoliko je to
slučaj, od prirode stavke koja se štiti. Učinci svođenja na fer vrijednost derivata koji nisu
klasifikovani kao instrumenti za zaštitu od rizika, priznaju se neposredno u bilansu uspjeha u
okviru stavke dobici, odnosno gubici od finansijskih instrumenata koji se drže za trgovanje.
Izvedeni finansijski instrumenti se uvijek razvrstavaju u grupu finansijskih instrumenata koji se
drže radi trgovanja, osim ukoliko su zaključeni sa namjerom zaštite od rizika, u kom slučaju se
za njihovo priznavanje primjenjuju posebna pravila računovodstva zaštite („hedge accounting“).
U tom slučaju se izvedeni finansijski instrumenti razvrstavaju kao instrumenti za zaštitu od
rizika.
Promjena fer vrijednosti instrumenata za zaštitu fer vrijednosti se priznaje u bilansu uspjeha,
zajedno sa promjenom fer vrijednosti stavke koja se štiti. Efektivne promjene u fer vrijednosti
instrumenata zaštite od rizika i zaštićenih stavki priznaju se u računovodstvu zaštite unutar
stavke korekcije fer vrijednosti, dok se neuspješna zaštita priznaje u okviru stavke dobici/gubici
od finansijskih instrumenata za trgovanje.
18
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
2.
Pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)
2.12 Krediti i poslovi lizinga
Krediti su nederivativna finansijska sredstva sa fiksnim ili odredivim isplatama koja se ne
kotiraju na aktivnom tržištu.
Krediti se inicijalno priznaju po fer vrijednosti na dan plaćanja. Krediti se priznaju kada se
sredstva prenesu korisniku.
Krediti su iskazani u bilansu stanja u visini odobrenog plasmana, umanjenog za otplaćene
glavnice i rezerve za kreditne gubitke, formiranim u skladu sa propisima Centralne banke Crne
Gore. Rashodi umanjenja vrijednosti kredita se priznaju u bilansu uspjeha na poziciji Troškovi
za gubitke po bilansnim i vanbilansnim plasmanima.
2.13 Osnovna sredstva
Osnovna sredstva iskazuju se po nabavnoj vijednosti, umanjenoj za ispravku vrijednosti i
obezvređenje. Nabavna vrijednost uključuje izdatke koji se direktno pripisuju nabavci osnovnog
sredstava.
Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrijednost sredstva ili se priznaju kao posebno
sredstvo, samo kada postoji vjerovatnoća da će Banka u budućnosti imati ekonomsku korist od
tog sredstva i ako se njegova vrijednost može pouzdano utvrditi. Svi drugi troškovi tekućeg
održavanja terete bilans uspjeha finansijskog perioda u kome su nastali.
Zemljište se ne amortizuje. Amortizacija drugih sredstava se obračunava primjenom
proporcionalne metode, kako bi se rasporedila njihova nabavna ili revalorizovana vrijednost do
njihove rezidualne vrijednosti, tokom njihovog procijenjenog vijeka trajanja koji je prikazan u
narednoj tabeli:
%
Građevinski objekti
3
Računari i računarska oprema
20
Namještaj i oprema
10
Vozila
20
Dobici i gubici po osnovu otuđenja sredstva utvrđuju se iz razlike između novčanog priliva i
knjigovodstvene vrijednosti i iskazuju se u bilansu uspjeha.
2.14 Stečena aktiva
Stečena aktiva predstavlja imovinu koja je postala vlasništvo Banke po osnovu naplate
potraživanja za plasmane koji su bili obezbijeđeni navedenom imovinom. Banka evidentira
primljena sredstva po vrijednosti neotplaćene glavnice i pripadajućih kamata i drugih naknada u
momentu sticanja prava. U skladu sa odredbama Odluke o minimalnim standardima za
upravljanje kreditnim rizikom u bankama (Službeni list CG 60/2008, 41/2009) Banka je dužna
da izvrši klasifikaciju stečene aktive i obračun rezerve za kreditne gubitke shodno
računovodstvenoj politici obelodanjenoj u Napomeni 2.6.
19
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
2.
Pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)
2.15 Ulaganja u kapital drugih pravnih lica
Ulaganja u vlasničke finansijske instrumente se priznaju po fer vrijednosti. Fer vrijednost
instrumenata, kojima se trguje na aktivnom tržištu, se određuje na osnovu objavljene tržišne
cijene na datum bilansa.
Ulaganja u vlasničke finansijske instrumente koji nemaju kotiranu tržišnu cijenu na aktivnom
tržištu i čija se fer vrijednost ne može pouzdano izmjeriti, priznaju se po trošku ulaganja,
umanjenom za eventualnu ispravku vrijednosti koja odražava smanjenje vrijednosti usljed
nastalih gubitaka u poslovanju pravnog lica.
Ulaganja u kapital drugih pravnih lica, u kojima Banka nema ni većinsko ni značajno učešće, se
računovodstveno klasifikuju kao hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju.
Ulaganje u kapital zavisnog društva se iskazuje po istorijskom trošku ulaganja. Banka zavisno
društvo nije konsolidovala u finansijskim izvještajima, jer je njegova bilansna suma ispod limita
od 1% bilansne sume Banke u skladu sa članom 134 Zakona o bankama (Službeni list CG br.
17/2008, 44/2010).
Komisija za hartije od vrijednosti je Rješenjem br 03/16-2/6-09 od 22.04.2010 oduzela dozvolu
za rad zavisnom društvu Banke - Društvu za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondom NLB
Penzija. Od 2007. godine, kada je osnovano, ovo društvo nije počelo sa radom.
2.16 Nematerijalna ulaganja
Licence
Stečene licence iskazuju se po istorijskoj nabavnoj vrijednosti. Licence imaju ograničen vijek
trajanja i iskazuju se po nabavnoj vrijednosti, umanjenoj za akumuliranu ispravku vrijednosti.
Amortizacija se obračunava primjenom proporcionalne metode, kako bi se troškovi licenci
raspodijelili u toku njihovog procijenjenog vijeka upotrebe od 5 godina.
Računarski softver
Troškovi računarskih softvera kapitalizuju se u iznosu troškova nastalih u sticanju i stavljanju u
upotrebu. Ovi troškovi se amortizuju tokom njihovog procijenjenog vijeka upotrebe od 10
godina.
2.17 Obaveze po kreditima
Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer vrijednosti, bez nastalih troškova. Obaveze po
kreditima se naknadno iskazuju po amortizovanoj vrijednosti, sve razlike između priliva
sredstava, umanjenog za transakcione troškove i iznosa otplata, priznaju se u bilansu uspjeha u
periodu korištenja kredita, primjenom metode efektivne kamatne stope.
Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim ukoliko Banka nema bezuslovno
pravo da odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 mjeseci nakon dana bilansa stanja.
2.18 Izdate dužničke hartije od vrijednosti
Izdati dužnički vrijednosni papiri priznaju se u visini primljenih novčanih sredstava, umanjenih
za neposredne troškove nabavke koji su povezani sa njihovim izdavanjem. Izdati dužnički
vrijednosni papiri su prikazani u okviru pozicije „Obaveze po uzetim kreditima i pozajmicama“.
Izdati dužnički vrijednosni papiri kasnije se mjere po otplaćenoj vrijednosti. Kamate, diskonti i
premije se iskazuju u bilansu uspjeha kao kamatni rashodi, razgraničeni prema roku dospijeća.
20
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
2.
Pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)
2.19 Akcijski kapital
Uplaćeni akcionarski kapital Banke predstavlja iznos gotovine uplaćene od strane akcionara za
sve obične akcije. Akcionarski kapital Banke čine obične akcije i evidentiraju se kao posebna
pozicija u bilansu stanja.
Dividende od akcija evidentiraju se kao obaveza u periodu u kojem je donijeta odluka o njihovoj
isplati. Dividende odobrene za godinu nakon datuma bilansa stanja se objelodanjuju u
napomeni o događajima nakon datuma bilansa stanja.
2.20 Prebijanje finansijskih instrumenata
Finansijska sredstva i obaveze se prebijaju, a razlika između njihovih suma se priznaje u bilansu
stanja, kada postoji zakonom omogućeno pravo da se izvrši prebijanje priznatih iznosa i postoji
namjera da se poravnaju na neto bazi, ili da se istovremeno proda sredstvo i namiri obaveza.
2.21Rezervisanja za obaveze i troškove
Rezervisanja za obaveze i troškove se priznaju kada su ispunjeni sljedeći uslovi:



Banka ima važeću zakonsku ili ugovorenu obavezu koja je rezultat prošlih događaja;
Postoji vjerovatnoća da će podmirenje obaveze iziskivati odliv sredstava, koja stvaraju
ekonomske koristi;
Kada se pouzdano može procijeniti iznos obaveze.
Rezervisanja se odmjeravaju po sadašnjoj vrijednosti očekivanih izdataka potrebnih za izmirenje
obaveza, primjenom diskontne stope koja odražava tekuću tržišnu procjenu vremenske
vrijednosti novca.
Rezervisanja se razmatraju na datum svakog bilansa stanja i prilagođavaju tako da odražavaju
najbolju sadašnju procjenu. Ako više nije vjerovatno da će odliv sredstava koji predstavlja
ekonomske koristi biti potreban za namirenje date obaveze, rezervisanje bi trebalo ukinuti preko
bilansa uspjeha.
a) Primanja zaposlenih
Kratkoročne naknade zaposlenima uključuju zarade i naknade zarada i doprinose za socijalno
osiguranje. Kratkoročne naknade zaposlenima priznaju se kao rashod u periodu u kome su
nastale.
Banka i njeni zaposleni su u zakonskoj obavezi da vrše plaćanja u skladu sa definisanim
planovima doprinosa Penzionom fondu Crne Gore. Banka nije u obavezi da zaposlenima
isplaćuje naknade koje predstavljaju obavezu Fonda. Porezi i doprinosi koji se odnose na
definisane planove naknada po osnovu zarada, evidentiraju se kao rashod perioda na koji se
odnose.
b) Otpremnine i jubilarne nagrade
Otpremnine se isplaćuju pri raskidu radnog odnosa, poslije datuma redovnog penzionisanja, ili
kada zaposleni prihvati sporazumni raskid radnog odnosa u zamjenu za otpremninu.
Banka priznaje otpremninu pri raskidu radnog odnosa kada je evidentno obavezno da: ili
raskine radni odnos sa zaposlenim radnikom u skladu sa detaljnim zvaničnim planom, bez
mogućnosti odustajanja; ili da obezbijedi otpremninu za prestanak radnog odnosa, kao rezultat
ponude u namjeri da podstakne dobrovoljni raskid radnog odnosa u cilju smanjenja broja
zaposlenih.
Banka isplaćuje jubilarne nagrade za stalnost u periodu 10, 20 i 30 godina.
21
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
2.
Pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)
Rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade zaposlenih su izračunata od strane nezavisnog
aktuara. Najvažnije pretpostavke upotrebljene za aktuarski obračun su: odgovarajući diskontni
faktor, broj zaposlenih koji imaju pravo na isplatu otpremnina i jubilarnih nagrada, rast plata u
skladu sa rastom inflacije, napredovanje i rast plata u skladu sa minulim radom.
Otpremnine i jubilarne nagrade, koje dospijevaju u razdoblju dužem od 12 mjeseci nakon dana
bilansa stanja, svode se na sadašnju vrijednost i izvršena su odgovarajuća rezervisanja.
b)
Ostala rezervisanja
Banka, u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje operativnim rizikom u
bankama (Službeni list CG br.24/2009), vrši rezervisanja za operativni rizik i potencijalne
gubitke po sudskim sporovima.
2.22 Preuzete i potencijalne obaveze po vanbilansnim stavkama
Kao dio redovnog poslovanja Banka je preuzela ugovorene i potencijalne obaveze po
vanbilansnim stavkama kao što su: garancije, obaveze za kreditiranjem i akreditive, te
transakcije sa finansijskim instrumentima. Ovi finansijski instrumenti se evidentiraju u bilansu,
ako i kada postanu plativi.
Rezervisanja za moguće gubitke po preuzetim i potencijalnim obavezama se formiraju na
osnovu procjene mogućih gubitaka, u skladu sa kriterijumima utvdjenim u Odluci o minimalnim
standardima upravljanja kreditnim rizikom u bankama (Napomena 2.6).
2.23 Transakcije sa povezanim licima
Prema definiciji MRS 24 povezane strane su strane koje predstavljaju:




društva koja direktno ili indirektno putem jednog ili više posrednika kontrolišu izvještajno
društvo ili su pod njegovom kontrolom, odnosno koja izvještajno društvo kontrolišu
zajedno s drugim subjektima;
pridružena društva u kojima Banka ima značajan uticaj, a koja nisu ni povezano lice, niti
zajedničko ulaganje investitora;
fizičke osobe koje direktno ili indirektno imaju pravo glasa u Banci koje im omogućava
značajan uticaj na Banku, kao i bilo koji drugi subjekt za koji se očekuje da će uticati ili biti
pod uticajem povezane osobe u poslovanju sa Bankom;
rukovodioci na ključnim položajima, odnosno osobe koje imaju ovlaštenja i odgovornosti
za planiranje, usmjeravanje i kontrolisanje aktivnosti Banke, uključujući Upravu Banke i
ključno rukovodstvo.
Prilikom posmatranja svake moguće transakcije sa povezanom stranom pažnja je usmjerena na
suštinu odnosa, a ne samo na pravni oblik.
2.24 Izvještavanje o segmentima
Poslovni segment predstavlja grupu sredstava i poslovnih aktivnosti u pružanju usluga koje
podliježu rizicima i koristima različitim od onih u nekim drugim poslovnim segmentima.
Banka prati poslovanje po poslovnim segmentima (privreda, stanovništvo, finansijska tržišta),
koji posluju u Crnoj Gori, tako da segmentacija po osnovu geografskog područja nije relevantna
za Banku.
2.25 Ključne računovodstvene procjene i prosuđivanja
Banka vrši procjene i pretpostavke o efektima koje će iznosi sredstava i obaveza, sadržani u
finansijskim izvještajima, imati u narednoj finansijskoj godini. Procjene i prosuđivanja se
kontinuirano vrednuju i zasnivaju na istorijskom iskustvu i drugim faktorima, uključujući
očekivanja budućih događaja za koje se vjeruje da će u datim okolnostima biti razumna.
22
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
2.
Pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)
2.25.1 Gubici zbog umanjenja vrijednosti bilansnih i vanbilansnih plasmana
Banka vrši pregled kreditnog portfolia najmanje jednom mjesečno, u cilju procjene umanjenja
vrijednosti kreditnih potraživanja. Banka prosudjuje da li postoje pouzdani dokazi koji pokazuju
da će doći do smanjenja budućih novčanih tokova od kreditnog portfolia, koji se može
identifikovati na pojedinačnim kreditima, a koji mogu uticati na bilans uspjeha. Rukovodstvo
koristi stope rezervisanja utvrđene propisima Centralne banke Crne Gore za sva sredstva sa
karakteristikama kreditnog rizika (identičnim grupama rezervisanja utvrđenim od strane
Centralne banke Crne Gore).
Metodologija i pretpostavke koje se koriste za procjenu iznosa rezervisanja u skladu sa
regulativom Centralne banke Crne Gore objelodanjeni su u Napomeni 2.6.
2.25.2 Fer vrijednost finansijskih instrumenata
Fer vrijednost predstavlja iznos za koji se neko sredstvo može razmijeniti, odnosno obaveza
izmiriti, u nezavisnoj transakciji između obaviještenih i voljnih strana.
Fer vrijednost finansijskih instrumenata, kojima se trguje na aktivnoj berzi se određuju na
osnovu objavljene tržišne cijene na datum bilansiranja, tj cijene koja predstavlja najbolju
potražnju za finansijskim sredstvima, odnosno najbolju ponudu za finansijske obaveze.
Fer vrijednost finansijskih instrumenata kojima se ne trguje na aktivnoj berzi se određuje
upotrebom metoda vrednovanja. Metode vrednovanja uključuju upoređenje sa cijenama
prilikom zadnjih transakcija, upotrebu metoda diskontovanja budućih novčanih tokova,
vrednovanje na osnovu cjenovniih metoda i druge metode.
Te metode odražavaju tržišne uslove na dan vrednovanja i mogu biti različite od tržišnih uslova
prije i poslije toga dana. Na dan bilansiranja se provjeravaju metode sa ciljem provjere da li
odražavaju tržišne uslove, uključujući razmatranje likvidnosti i primjenu odgovarajućih
kreditnih marži. Promjena tih procjena bi uticala na fer vrijednost finansijskih instrumenata
namijenjenih trgovanju i finansijskih sredstava za prodaju.
2.25.3 Otpremnine i jubilarne nagrade
Ukupan trošak dugoročnih rezervisanja po osnovu budućih isplata otpremnina za odlazak u
penziju i jubilarnih nagrada zaposlenih procjenjuje se na bazi aktuarskog obračuna u skladu sa
MRS 19. Za ovaj obračun Banka angažuje ovlaštenog aktuara koji vrši obračun na bazi podataka
iz kadrovske evidencije Banke, prema predviđenom vremenu penzionisanja zaposlenih.
Sadašnja vrijednost buduće obaveze izračunava se primjenom diskontne kamatne stope.
Procjena kratkoročnih rezervisanja za neiskorištene godišnje odmore vrši se prema broju dana
neiskorištenih godišnjih odmora na dan bilansiranja i prosječnoj mjesečnoj bruto plati po
zaposlenom.
2.25.4 Sudski sporovi
Rukovodstvo Banke vrši procjenu iznosa rezervisanja za odliv sredstava po osnovu sudskih
sporova na bazi procjene vjerovatnoće da će do odliva sredstava zaista doći prema ugovorenoj ili
zakonskoj obavezi iz prošlih perioda.
23
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
2.
Pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)
2.25.5 Globalna finansijska kriza
Tekuća kriza likvidnosti u svijetu koja je počela sredinom 2007. godine je, između ostalog,
rezultirala smanjenjem nivoa ulaganja na tržištu kapitala, smanjenjem likvidnosti bankarskog
sistema i katkada povećanjem međubankarskih kamatnih stopa i velikim kolebanjima na tržištu
hartija od vrijednosti. Nije moguće s preciznošću predvidjeti obim posljedica finansijske krize
niti je moguće u potpunosti preduzeti mjere zaštite od njih.
Povoljni uticaji oporavka svjetske ekonomije u prvoj polovini 2011. godine su imali pozitivan
efekat na rast većine ekonomskih indikatora u Crnoj Gori. Međutim, ljeto 2011. je nagovijestilo
mogućnost novog talasa krize. Ovaj negativni trend je do kraja godine postajao sve izvjesniji,
prvenstveno zbog rasta skepticizma na međunarodnim finansijskim tržištima u sposobnost
nosioca ekonomske politike da zaustave trend pogoršavanja javno-finansijskih performansi
svojih zemalja i, u tom kontekstu, povećavanja javnog duga. Osim sniženja projekcije svjetskog
privrednog rasta za 2011. i narednu godinu, u posljednjim mjesecima došlo je do povećanja
fiskalnih i finansijskih rizika u razvijenim zemljama koji će imati negativan uticaj na privredni
rast u 2012. godini. Produbljivanje negativnih trendova u Evropi nije samo posljedica nastavka
krize u perifernim zemljama euro zone, nego i njenog prenošenja na centralne zemlje ovog
područja.
Pozitivni trendovi u bankarskom sektoru su visoke i kontinuirane stope rasta depozita
stanovništva, kao i održavanje likvidnosti bankarskog sektora. I pored visokog učešća
nekvalitetnih kredita u ukupnim, zabilježen je njihov pad sa 26% u avgustu na 14.4% u
decembru 2011. godine, kao rezultat izmještanja nekvalitetne aktive u majke banke. Ukupni
depoziti su u odnosu na kraj prethodne godine ostvarili rast od 1,5%. Depoziti stanovništva su
iznosili 1.033,6 mil EUR i povećani su na godišnjem nivou 8,6%. Hroničan problem i dalje
predstavlja rastuća nelikvidnost privrede. Krajem decembra 2011. od ukupno 57.464 pravnih i
fizičkih lica, koja obavljaju neku djelatnost, više od četvrtine, odnosno 15.186 ili 26,4 % je bilo u
blokadi, što je rast od 7.6% na godišnjem nivou. Ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno
blokiranje računa je 377,6 mil EUR, što predstavlja rast od 48,7 % u odnosu na decembar 2010.
Rukovodstvo nije u mogućnosti da pouzdano procijeni efekte bilo kog daljeg pogoršanja
likvidnosti finansijskih tržišta i povećane nestabilnosti valuta, tržišta i kapitala na finansijski
položaj Banke. Rukovodstvo smatra da preduzima sve neophodne mjere kako bi podržalo
opstanak i razvoj poslovanja banke u tekućim okolnostima.
Dužnici mogu doći u situaciju smanjene likvidnost što posljedično može uticati na njihovu
sposobnost da otplaćuju pozajmljene iznose. Pogoršanje uslova poslovanja dužnika takođe može
uticati na tokove gotovine planirane od strane Rukovodstva kao i na našu procjenu umanjenja
vrijednosti finansijskih i nefinansijskih sredstava.
U mjeri u kojoj su informacije bile dostupne, Rukovodstvo je pravilno iskazalo revidirane
procjene očekivanih budućih tokova gotovine u procjenama umanjenja vrijednosti.
Iznos rezervisanja za kredite kojima je vrijednost umanjena, zasniva se na njihovom
vrednovanju na datum bilansa stanja nakon uzimanja u obzir tokova gotovine koji mogu
proisteći iz zaplijene i prodaje imovine uzete u zalog umanjenih za troškove pribavljanja i
prodaje zaloga. Tržište sredstava datih u zalog u Crnoj Gori, posebno tržište nekretnina,
pretrpjelo je ozbiljne posljedice zbog nedavnih kolebanja na globalnim finansijskim tržištima,
što je dovelo do pada likvidnosti određene vrste sredstava. Shodno tome, stvarna prodajna
vrijednost imovine pri zaplijeni i prodaji može se razlikovati od vrijednosti koja joj je pripisana
prilikom procjene iznosa rezervisanja po osnovu umanjenja vrijednosti.
24
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
2.
Pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)
2.26 Pravična vrijednost
Finansijski izvještaji su prikazani po metodu prvobitne nabavne vrijednosti, uključujući
korekcije i rezervisanja u cilju svođenja pozicija sredstava na realnu vrijednost.
Poslovna politika Banke je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti aktive ili pasive za
koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od
knjigovodstvene vrijednosti.
U Crnoj Gori ne postoji dovoljno tržišno iskustvo, stabilnost i likvidnost kod kupovine i prodaje
kredita i ostale finansijske aktive ili pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom
trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi. Po mišljenju
rukovodstva, iznosi imovine i obaveza, iskazani u finansijskim izvještajima odražavaju realnu
vrijednost koja je, u datim okolnostima, najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe
izvještavanja.
3.
Prihodi i rashodi od kamata
Prihodi od kamata
Banke
Država
Ostale finansijske institucije
Lokalna samouprava
Privredna društva
Fizička lica
Ostalo
Ukupno prihodi od kamata
Rashodi od kamata
Vlada
Banke
Privredna društva
Ostale finansijske institucije
Fizička lica
Lokalna samouprava
Ostalo
Ukupno rashodi od kamata
Neto prihodi od kamata
25
2011
2010
363
488
89
648
22.701
14.821
8
299
623
324
20.833
14.606
-
39.118
36.685
341
3.012
4.199
2.098
7.377
74
670
854
3.421
4.427
2.312
7.138
13
550
17.771
18.715
21.347
17.970
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
4.
Troškovi za gubitke po bilansnim i vanbilansnim plasmanima
2011
2010
(14.720)
(11.496)
253
(644)
(52)
(43)
(135)
(14.519)
(12.318)
2011
2010
Prihodi od naknada
Naknade za izvršene usluge
Naknade po kreditima
Naknade po vanbilansnim poslovima
Ostale naknade
7.460
2.053
970
229
6.982
2.291
898
219
Ukupno prihodi od naknada
10.712
10.390
Rashodi naknada
Platni promet
Naknade po vanbilansnim poslovima
Naknade po kreditima
Ostalo
1.759
160
328
1.921
1.644
158
457
1.642
Ukupno rashodi od naknada
4.168
3.901
6.544
6.489
2011
2010
963
(12)
1.181
(165)
(63)
19
513
120
18
815
1.420
1.969
Troškovi za gubitke po stavkama bilansne aktive (Napomena17)
Troškovi za gubitke po stavkama vanbilansne aktive (Napomena
17)
Troškovi rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade
(Napomena 22)
Troškovi ostalih rezervisanja (Napomena 17)
Ukupno
5.
Prihodi i rashodi od naknada
Neto prihodi od naknada
6.
Operativni prihodi
Neto pozitivne realizovane kursne razlike
Neto nerealizovane kursne razlike
Prihodi/rashodi po osnovu trgovine derivatima i po osnovu
kamatnog swapa
Prihodi od kastodi poslova
Ostali prihodi
Ukupno operativni prihodi
26
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
6.
Operativni prihodi (nastavak)
a) Prihodi/ rashodi po osnovu trgovine derivatima i po osnovu kamatnog swapa
Izvedeni finansijski instrumenti za zaštitu i osigurane stavke
(Napomena 21)
Izvedeni finansijski instrumenti za trgovanje
Ukupno
2011
2010
(29)
(34)
(32)
152
(63)
120
Izvedeni finansijski instrumenti za zaštitu i osigurane stavke:
Promjena u fer vrijednosti osigurane stavke
Promjena u fer vrijednosti izvedenih finansijskih instrumenata
Ukupno
2011
2010
(200)
(320)
171
288
(29)
(32)
Gubici od izvedenih finansijskih instrumenata za trgovanje u iznosu od EUR 34 hiljada su
nastali po osnovu derivata u stranoj valuti, koje je Banka zaključila sa NLB d.d.
b) Ostali prihodi
Ostali prihodi se najvećim dijelom odnose na refundaciju bolovanja, primanja pripravnika i
premija osiguranja, naplatu otpisanih potraživanja iz stečajne mase i otpis zastarelih obaveza,
na osnovu potvrđenih stanja od strane povjerilaca Banke.
27
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
7.
Opšti i ostali troškovi
Troškovi plata i doprinosa
Troškovi poslovnog prostora i fiksne aktive
Ostali operativni troškovi
Ukupno
a)
2010
(7.689)
(4.206)
(2.557)
(14.452)
(6.954)
(4.144)
(2.271)
(13.369)
Troškovi poslovnog prostora i fiksne
aktive
Troškovi zakupnine
Troškovi električne energije i grijanja
Troškovi obezbjeđenja imovine
Troškovi amortizacije fiksnih sredstava,
Troškovi amortizacije softvera
Troškovi osiguranja
Troškovi održavanja poslovnog prostora i opreme
Ostali troskovi poslovnog prostora I fiksne aktive
Ukupno
a)
2011
2011
2010
(1.511)
(165)
(223)
(1.381)
(90)
(179)
(609)
(48)
(4.206)
(1.398)
(193)
(211)
(1.384)
(84)
(198)
(567)
(31)
(4.066)
Ostali operativni troškovi
Troškovi revizije i stručnih naknada
Troškovi poštarine, telefona i komunikacionih
mreža
Troškovi reklame i propagande
Troškovi sponzorstva i donacija
Troškovi kancelarijskog i potrošnog materijala
Troškovi amortizacije licenci
Ostali troškovi poslovanja
Ukupno
28
2011
2010
(350)
(397)
(596)
(244)
(481)
(172)
(113)
(601)
(2.557)
(448)
(321)
(443)
(168)
(78)
(494)
(2.349)
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
8.
Porez na dobit
2011
2010
Tekući poreski rashod
Odloženi poreski prihod/rashod
(74)
22
(104)
15
Ukupno
(52)
(89)
Poreski rashod u iznosu od EUR 52 hiljade nastao je po osnovu tekućeg poreskog rashoda
obračunatog na oporezivu dobit, iskazanu u Poreskom bilansu, u iznosu od EUR 74 hiljade i
smanjenja odložene poreske obaveze, koje je priznato u bilansu uspjeha u iznosu od EUR 22
hiljada.
Porez na dobit Banke je izračunat kao što slijedi:
Tekući porez
2011
2010
Dobitak po bilansu uspjeha prije oporezivanja
Rashodi koji se ne priznaju u poreske svrhe
353
466
741
419
Uskladjena dobit
Stopa poreza na dobit
819
9%
1.160
9%
Tekući poreski rashod
(74)
(104)
22
15
22
15
(52)
14.7%
(89)
12.9%
Odloženi porez
Odložene poreske obaveze po osnovu privremene oporezive
razlike računovodstvene i poreske vrijednosti osnovnih
sredstava (Napomena 22)
Odloženi poreski prihod/rashod
Porez na dobit prikazan u bilansu uspjeha - poreski
rashod
Efektivna poreska stopa
U skladu sa poreskom regulativom, u roku od pet godina od kraja godine za koju je utvrdjena
poreska obaveza, poreski organi mogu utvrditi dodatne obaveze po osnovu poreza na dobit.
Rukovodstvo nije upoznato sa okolnostima koje mogu prouzrokovati eventualne obaveze po tom
osnovu. Poslednji period koji je bio predmet inspekcijske kontrole je 2008. godina.
29
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
9.
Novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih institucija
2011
2010
Gotov novac i nekamatonosni računi depozita
Gotov novac
Gotovina
Devizni računi
Žiro račun
Ostala gotovina
Ukupno gotov novac
13.905
32.484
14.456
74
60.919
8.654
28.778
11.691
58
49.181
Nekamatonosni računi depozita
Obavezna rezerva kod Centralne banke Crne Gore
Ukupno nekamatonosni računi depozita
Ukupno gotov novac i nekamatonosni računi depozita
19.597
19.597
80.516
18.101
18.101
67.283
6.532
1
6.533
6.034
66
6.100
87.049
73.382
Kamatonosni računi depozita
Obavezna rezerva kod Centralne banke Crne Gore
Depoziti kod ino banaka sa rokom dospijeća do 3 mjeseca
Ukupno kamatonosni računi depozita
Ukupno novčana sredstva i računi depozita kod
depozitnih
Institucija
a)
Na dan 31.decembra 2011. i 2010. godine Banka je imala sredstva na deviznim računima
kod sledećih banaka:
2011
2010
Nova Ljubljanska banka d.d. LJubljana
Deutsche bank A.G. zentrale Frankfurt
Commerzbank A.G.Frankfurt am Main Frankfurt
Raiffeisen zentralbank, Vienna
LHB bank Frankfurt
Nova Ljubljanska banka Triest
Nova Ljubljanska banka Beograd
Banca intesa SPA
Fortis banque Brusseles
Adriabank, Wienna
Den Danske Landmandsbank Copenhagen
The bank of Tokyo
Citibank London
Citibank, N.A.New York
Ukupno
30
28.164
2.066
655
543
273
231
186
145
137
66
16
2
32.484
21.845
681
2.160
1.645
762
236
325
129
488
11
2
456
38
28.778
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
9.
Novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih institucija (nastavak)
b)
Obavezna rezerva je izdvojena u skladu sa Odlukom o obaveznoj rezervi banaka kod
Centralne banke Crne Gore, koja propisuje da banke izdvajaju obaveznu rezervu u iznosu
od 9.50%, odnosno 8.50% prosječnog stanja depozita po vidjenju i oročenih depozita , u
zavisnosti od perioda oročavanja (Napomena 2.9).
10.
Hartije od vrijedosti raspoložive za prodaju
Dužničke hartije od vrijednosti na dan 31.12.2011. godine iznose EUR 18.625 hiljada
(31.12.2010. godine: EUR 16.864 hiljade).
U skladu sa usvojenom Strategijom investiranja u visoko bonitetne dužničke hartije od
vrijednosti, Banka je i u 2011. godini nastavila sa jačanjem sekundarnih rezervi likvidnosti.
Pored korištenja mogućnosti investiranja 25% sredstva obavezne rezerve u državne zapise Crne
Gore, Banka je investirala u visoko likvidne državne belgijske i slovenačke državne zapise.
Rejting slovenačkih zapisa po FITCH agenciji je AA-, rejting belgijskih zapisa je AA+.
Državni zapisi Crne Gore su diskontne kratkoročne hartije od vrijednosti sa rokom dospijeća od
182 dana, kojima se može trgovati na sekundarnom tržištu. Diskontovana cijena na osnovu koje
se izračunava kupovna cijena je ekvivalentna ponuđenoj stopi prinosa.
Na dan bilansa je izvršeno vrijednosno svođenje hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju
na fer vrijednost. Fer vrijednost slovenačkih i belgijskih državnih zapisa je kotirana cijena na
aktivnom tržištu, dok je fer vrijednost državnih zapisa Crne Gore određena primjenom
diskontnih faktora, formiranih na bazi krivulje Euribora. Po tom osnovu kumulirani negativni
efekti u neto iznosu od Eur 142 hiljade priznati su na posebnoj stavki Rezerve kapitala –
revalorizacione rezerve (Napomena 24).
a)
Detalji i knjigovodstvena vrijednost investicija u hartije od vrijednosti raspoložive za
prodaju na dan 31.12.2011. godine su dati u sljedećoj tabeli:
Datum
kupovine
Datum
dospijeća
Stopa
prinosa
Nominalna
vrijednost
Neamortizovani
diskont
Promjena
fer
vrijednosti
Knjigovodstvena
vrijednost
Državni
26.10.2011.
25.04.2012
2,00
3.000
(19)
(12)
2.969
Zapisi
30.08.2011.
28.02.2012 2,40/2,60
10.000
(39)
(17)
9.944
Crne Gore
28.12.2011.
27.06.2012.
4,90
2.000
(48)
(12)
1.940
Belgijski
zapisi
28.10.2011.
15.03.2012.
1,00
2.000
(4)
(1)
1.995
Slovenački
zapisi
06.12.2011.
06.06.2013
Ukupno
3,99
2.000
19.000
(109)
(219)
(114)
(156)
1.777
18.625
Nominalna
vrijednost
Neamorti
zovani
diskont
Promjena
fer
vrijednosti
Knjigovodstvena
vrijednost
Na dan 31.12.2010:
Datum
kupovine
Datum
dospijeća
Stopa prinosa
31.08.2010.
01.03.2011
3,35/3,45
12.000
(67)
(17)
11.916
14.09.2010.
15.03.2011
3,40
2.000
(14)
(4)
1.982
27.10.2010.
27.04.2011
2,30/2,50/2,70
3.000
(24)
(10)
2.966
17.000
(105)
(31)
16.864
Ukupno
31
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
11.
Krediti i poslovi lizinga
Stanje kratkoročnih i dugoročnih kredita po vrsti komitenata:
Kratkoročni
Privatna društva
Društva u državnom vlasništvu
Vlada Crne Gore
Finansijske institucije
Neprofitne organizacije
Opština
Fondovi
Preduzetnici
Fizička lica
Ukupno
Minus: ispravka vrijednosti
(Napomena 17)
61.908
1.230
65
7.000
420
954
29
4.279
2011
Dugo- Ukupno Kratkoročni
Ročni
162.702
7.878
899
3.809
6.579
24
1.103
169.858
225.188
9.108
65
7.899
4.229
7.533
24
1.132
173.559
76.627
971
562
110
36
3.728
2010
Dugo- Ukupno
ročni
171.157
8.445
42
4.091
5.161
17
1.446
163.128
247.784
9.416
42
4.653
5.271
17
1.482
166.856
75.885 352.852 428.737 82.034 353.487 435.521
Neto krediti
(22.052)
(19.600)
406.685
415.921
Kratkoročni krediti su najvećim dijelom odobravani privatnim društvima i investicionim
fondovima za nabavku obrtnih sredstava. Krediti su odobravani na rok od jednog mjeseca do
godinu dana, uz kamatnu stopu od 8,25 % do 15,00% na godišnjem nivou (2010: od 6,00% do
14,50%).
Dugoročni krediti su najvećim dijelom odobravani za reprogramiranje postojećih kredita i za
investiciona ulaganja. Krediti su najčešće odobravani na rok od 13 mjeseci do 5 godina, sa
odloženim periodom plaćanja od 6 mjeseci i promjenljivom kamatnom stopom 6MEuribor +
6.75% do 15,00% na godišnjem nivou (2010: 6MEuribor + 4,50% do 15,00%, na rok od 13
mjeseci do 5 godina).)
a)
Granska koncentracija kredita
Koncentracija ukupno plasiranih kredita po industrijskim granama na dan 31. decembra je
sljedeća:
2011
2010
Trgovina
Rudarstvo
Usluge, turizam, ugostiteljstvo
Građevinarstvo
Finansije
Administracija i druge javne usluge
Transport, skladištenje, PTT, komunikacije
Poljoprivreda
Energetika
Stanovništvo
Ostalo
Ukupno
32
95.606
7.782
29.625
48.500
7.899
7.621
10.916
2.074
1.426
173,559
43.729
102.664
18.906
28.306
51.887
5.330
8.746
435
4.083
166.856
48.308
428.737
435.521
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
11.
b)
Krediti i poslovi lizinga (nastavak)
Promjene na kreditima su bile sljedeće:
2011
2010
Početno stanje 01.01.
Neto povećanje plasmana
435.521
2.973
418.194
24.115
Efekti vrednovanja štićene stavke ( Napomena 6)
Prenos na vanbilansnu evidenciju (Napomena 17a)
(200)
(9.557)
(320)
(6.468)
428.737
435.521
Stanje na dan 31.12.
12.
Faktoring i forfeting
Banka je zaključila tri forfeting aranžmana, na bazi kupovine potraživanja od članica NLB
Grupacije:


NLB InterFinans AG Zirich, kredit od EUR 4.000 hiljada po stopi 6MEurLibor + 7,00 %
na godišnjem nivou, sa rokom forfetinga 2017. godine;
NLB d.d.Ljubljana, dva kredita u iznosu od EUR 1.261 hiljadu, po stopi 3,29% % promjenljivi Euribor, odnosno 6,40% - fiksno, sa rokom forfetinga 2017. odnosno 2016.
godine.
Pregled po dužnicima je prikazan u sledećoj tabeli:
Bellevue Hotels Group
Mtel d.o.o.Podgorica
Vektra d.o.o.Montenegro Podgorica
Ukupno
Minus: Ispravka vrijednosti (Napomena 17)
Neto forfeting i faktoring
2011
2010
234
833
-
276
985
4.000
1.067
(25)
1.042
5.261
(1.629)
3.632
Potraživanje po forfeting aranžmanu Vektra d.o.o. Montenegro Podgorica je klasifikovano u E
bonitetnu kategoriju, 100% rezervisano i otpisano iz bilansa u vanbilansnu evidenciju
(Napomena 17a).
33
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
13.
Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva
Gradj.
Gradjeviobjekti
Sredstva
nski
van
u
objekti upotrebe Oprema pripremi Ukupno
Zemljište
Nabavna vrijednost
Stanje na dan 01.01.2011.
Nove nabavke
Prenos na građevinske
objekte
Prodaja
Rashodovanje
Stanje na dan 31.12.2011.
Ispravka vrijednosti
Stanje na dan 01.01.2011.
Tekuća amortizacija
Prenos na građevinske
objekte
Prodaja
Rashodovanje
Stanje na dan 31.12.2011.
Sadašnja vrijednost
31.12. 2011.
Nabavna vrijednost
Stanje na dan 01.01.2010.
Nove nabavke
Prenos sa sredstava van
upotrebe
Prenos na građevinske
objekte
Prodaja
Rashodovanje
Stanje na dan
31.12.2010.
Ispravka vrijednosti
Stanje na dan 01.01.2010.
Tekuća amortizacija
Prodaja
Rashodovanje
Stanje na dan
31.12.2010.
Sadašnja vrijednost
31.12. 2010.
134
3.173
915
-
7.623
550
-
10.796
1.599
134
(444)
(207)
3.437
-
(135)
(342)
7.696
-
(444)
(342)
(342)
11.267
-
1.102
254
-
4.388
1.127
-
5.490
1.381
-
(315)
(54)
987
-
(126)
(340)
5.049
-
(315)
(180)
(340)
6.036
134
2.450
-
2.647
-
5.231
-
3.161
-
12
-
6.812
-
10
893
9.995
893
-
12
(12)
-
-
-
-
-
-
903
(52)
(40)
(903)
-
(52)
(40)
-
3.173
-
7.623
-
10.796
-
794
308
-
-
3.402
1.076
(51)
(39)
-
4.196
1.384
(51)
(39)
-
1.102
-
4.388
-
5.490
-
2.071
-
3.235
-
5.306
34
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
14.
Stečena aktiva
Stečena aktiva se odnosi na sljedeće:
Doo „Fert-company“ Berane
Fizička lica
Fenix trade doo
Ukupno stečena aktiva
Minus: ispravka vrijednosti (Napomena 17)
Neto stečena aktiva
2011
2010
73
55
-
165
128
(56)
165
(49)
72
116
Nekretnina, stečena po osnovu plasmana Fenix trade doo je prodata fizičkom licu, pri čemu je
izvršen konačan otpis u iznosu od EUR 45 hiljada (Napomena 17a).
15.
Ulaganja u kapital drugih pravnih lica
Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
Ukupno ulaganje
2011
2010
128
255
128
173
383
301
Vlasnički udio Banke u kapitalu drugih pravnih lica, broj akcija i vrijednost ulaganja na dan
31.12.2011. i 31.12.2010. godine su dati u sljedećoj tabeli:
CDA
VISA Inc
AD za upravljanje penzionim
fondom NLB Penzija
Učešće %
Broj akcija
2011
2010
2
-
2
3,182
5
250
5
168
51
1,275
128
128
383
301
Ukupno ulaganje
Ulaganja u kapital drugih pravnih lica predstavljaju vlasničke finansijske instrumente,
razvrstane u finansijske instrumente raspoložive za prodaju. Ulaganje u CDA se ne kotira, dok se
akcije VISA inc kotiraju na aktivnom tržištu.
Na dan bilansa je izvršeno vrijednosno svođenje ulaganja u Visa Inc na fer vrijednost (kotirana
cijena jedne akcije na dan 31.12.2011. godine iznosi 101.53 USD, 2010: 70.29 USD). Kumulirani
dobici u neto iznosu od EUR 147 hiljade, iskazani su na posebnoj stavki u okviru pozicije Ostali
kapital - revalorizacione rezerve (Napomena 24).
Učešća u CDA i VISA Inc, nemaju ni značajan uticaj ni kontrolu, dok u Društvu za upravljanje
dobrovoljnim penzionim fondom NLB Penzija, sa upravljačkim udjelom od 51%, Banka ima
kontrolu nad poslovanjem.
35
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
16.
Ostala aktiva
Potraživanja po osnovu prodaje poslovnog prostora
Potraživanja za kamate
Razgraničeni troskovi i naknade
Dati avansi
Razgraničeni prihod po osnovu kamata
Potraživanja za naknade
Potraživanja za kartice
Ostala potraživanja
Nematerijalna ulaganja
Akumulirana amortizacija nematerijalnih ulaganja
Ukupno ostala aktiva
Minus: ispravka vrijednosti (Napomena 17)
2011
2010
868
1.892
1.106
13
1.065
176
155
623
1.918
(825)
1.180
2.501
1.722
49
1.211
150
185
853
1.416
(622)
6.991
(332)
6.659
8.645
(690)
7.955
Potraživanja po osnovu prodaje poslovnog prostora na dan 31. decembra 2011. godine odnose se
na potraživanja od Vlade – Glavni račun trezora – Opština Bijelo Polje u iznosu od EUR 455
hiljade (2010: EUR 553 hiljade), Uniproma d.o.o. u iznosu od EUR 283 hiljada (2010: EUR 414
hiljada) i potraživanja od ostalih komitenata u iznosu od EUR 130 hiljada (2010: EUR 213
hiljade).
Ostala potraživanja u iznosu od EUR 662 hiljade su 100% rezervisana i otpisana iz bilansa u
vanbilans (Napomena 17a).
a)
Promjene na nematerijalnim ulaganjima su sledeće:
Softwer
Licence
Ukupno
Nabavna vrijednost
Stanje na dan 01.01.2011.
Nove nabavke
Stanje na dan 31.12.2011.
875
317
1.192
541
185
726
1.416
502
1.918
Ispravka vrijednosti
Stanje na dan 01.01.2011.
Tekuća amortizacija
Stanje na dan 31.12.2011.
433
90
523
189
113
302
622
203
825
Sadašnja vrijednost 31.12. 2011.
669
424
1.093
Sadašnja vrijednost 31.12. 2010.
442
352
794
36
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
17.
Rezerve za kreditne gubitke i potencijalne kreditne gubitke na ostalu aktivu i
vanbilansne izloženosti
U skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama
(Službeni list CG br. 60/2008, 41/2009) i Odlukom o privremenim mjerama za upravljanje
kreditnim rizikom u bankama (Službeni list CG 64/2009,87/2009, 66/2010, 70/2010) izvršena
je klasifikacija dužnika na dan 31. decembra 2011. godine i procijenjena su rezervacije po
stavkama aktive i vabilansnih izloženosti u sledećem iznosu:
Rezerve po kreditima (Napomena 11)
Rezerve za stečenu aktivu (Napomena 14)
Rezerve po kamatama i ostaloj aktivi (Napomena 16)
Rezerve za forfeting i faktoring (Napomena 12)
Ukupno rezerve za potencijalne gubitke na ostalu aktivu
Ukupno rezerve po bilansnim pozicijama
Rezervisanja za garancije i preuzete obaveze
Rezervisanja za sudske sporove
Rezervisanja za ostale operativne rizike
Ukupno rezerve po vanbilansnim pozicijama
Ukupno rezerve za obezbjeđenje od
potencijalnih gubitaka
37
2011
2010
22.052
19.600
56
332
25
413
49
690
1.629
2.368
22.465
21.968
1.891
61
407
2.144
61
355
2.359
2.560
24.824
24.528
Napomene NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
17.
Rezerve za kreditne gubitke i potencijalne gubitke na ostalu aktivu (nastavak)
a)
Promjene na rezervama za potencijalne gubitke u toku 2011. i 2010. godine bile su sljedeće:
2011
Bilansna
aktiva
Vanbilansna
aktiva
Ostala
rezervisanja
Stanje na dan 01.01.
Povećanje rezervi
Ukidanje rezervi
21.968
16.311
(1.590)
2.144
34
(287)
Neto troškovi (Napomena 4)
Korištenje rezervi
Prenos na vanbilansnu
evidenciju
Stanje na dan 31.12.
14.720
(14.224)
22.465
2010
Ukupno
Bilansna
aktiva
Vanbilansna
aktiva
Ostala
rezervisanja
416
52
-
24.528
16.396
(1.877)
17.029
46.859
(35.363)
1.500
5.573
(4.929)
545
135
19.074
52.567
(40.292)
(253)
-
52
-
14.519
-
11.496
-
644
-
135
(264)
12.275
(264)
1.891
468
(14.224)
24.824
(6.557)
21.968
2.144
416
(6.557)
24.528
Ukupno
U okviru iznosa od EUR 14.224 hiljada, koji je prenesen na vanbilans, na E kategoriju kredita se odnosi EUR 9.557 hiljada (Napomena 11), na forfeting
aranžmane EUR 4.000 hiljade (Napomena 12), na stečenu aktivu EUR 45 hiljada (Napomena 14) i na ostala sredstva EUR 622 hiljade (Napomena 16).
38
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
17. Rezerve za kreditne gubitke i potencijalne gubitke na ostalu aktivu
(nastavak)
Napomena: u koloni kolateral (izdvojena rezerva) uključeni su iznosi rezervisanja za operativne
rizike (EUR 407 hiljada) i sudske sporove (EUR 61 hiljada).
18. Depoziti
2011
2010
3.748
372.498
3.478
364.467
376.246
367.945
Depoziti po viđenju
2011
2010
Privredna društva u privatnom vlasništvu
Inostrane banke
Ostali
Inostrana preduzeća
Domaće banke u privatnom vlasništvu
Pokriće po akreditivima
Preduzetnici
Zavod za zapošljavanje
Domaće neprofite organizacije
Domaća privredna društva u državnom vlasništvu
Vlada RCG
3.170
494
59
12
6
2
2
2
1
-
2.420
416
98
5
169
336
4
2
1
16
11
3.748
3.478
Nekamatonosni depoziti
Kamatonosni depoziti
Ukupno
a)
Nekamatonosni depoziti
Ukupno depoziti po viđenju
39
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
18.
Depoziti (nastavak)
b)
Kamatonosni depoziti
Depoziti po viđenju
2011
Privredna društva u privatnom vlasništvu
Fizička lica, rezidenti
Fizička lica, nerezidenti
Domaća privredna društva u državnom vlasništvu
Domaće neprofitne organizacije
Vlada RCG
Inostrana preduzea
Domaće finansijske institucije u priv. vlas
Inostrane finansijske institucije
Ostali
Osiguravajuća društva u privatnom vlasništvu
Preduzetnici
Opštine
Inostrane neprofitne organizacije
Domace banke u privat.vlas
Republički fond za zdravstvo
Organizacije u javnom vlasništvu
ostali fondovi
Penzioni fond - privatni
Fond za razvoj
Vladine agencije
Penzioni fond - državni
Ukupno depoziti po viđenju
40
57.394
53.344
20.733
6.931
5.524
4.039
2.381
2.045
916
876
787
372
367
322
253
180
174
133
42
34
3
2
156.849
2010
50.555
46.017
14.753
5.007
4.495
5.361
2.142
3.929
373
1.215
7.653
358
426
282
250
349
181
270
18
6
2
143.642
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
18.
Depoziti (nastavak)
Oročeni depoziti
2011
2010
109.202
54.098
24.179
11.994
3.838
3.278
2.312
2.050
1.500
1.347
659
532
300
250
100
10
-
99.026
61.913
24.047
7.628
610
6.000
9.560
1.050
3.290
1.434
3.030
250
10
2.977
Ukupno oročeni depoziti
215.649
220.825
Ukupno kamatonosni depoziti
372.498
364.467
Fizička lica, rezidenti
Privredna društva u privatnom vlasništvu
Fizička lica, nerezidenti
Osiguravajuća društva u privatnom vlasništvu
Ostalo
Vlada RCG
Investicioni fondovi
Privredna društva u državnom vlasništvu
Domaće finansijske institucije
Neprofitne organizacije
Organizacije u javnom vlasništvu
Opštine
Vladine agencije
Penzioni fond- privatni
Inostrana privredna društva
Penzioni fond- državni
Fond za razvoj
19.
Obaveze po uzetim kreditima i pozajmicama
2011
2010
Obaveze po uzetim kreditima
Obaveze po emitovanim obveznicama
78.726
3.991
84.279
3.985
Ukupno
82.717
88.264
2011
2010
Nova Ljubljanska banka d.d.
The European Investment Bank
EFSE
KFW
IFC Washington
SID Ljubljana
CBCG
22.147
20.000
12.375
14.545
5.000
4.615
44
26.362
10.217
17.125
16.000
8.333
6.154
88
Ukupno
78.726
84.279
a)
Obaveze po uzetim kreditima:
41
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
19.
Obaveze po uzetim kreditima i pozajmicama (nastavak)
2011
2010
Dospjelo za plaćanje u roku od 12 meseci od datuma bilansa
Dospijeva za plaćanje u roku 1-5 godina
Dospijeva za plaćanje u roku preko 5 godina
41.767
30.498
6.461
37.460
39.655
7.164
Ukupno
78.726
84.279
Najveći dio obaveza po uzetim kreditima i pozajmicama se odnosi na dugoročne kredite od Nove
Ljubljanske Banke d.d. u ukupnom iznosu od EUR 22.147 hiljade (2010:EUR 26.362 hiljada) i
rokom dospjeća u periodu. od 2011. – 2016. godine. Na kredite od Nove Ljubljanske banke d.d.
Banka plaća kamatnu stopu 6MEuribor + 2,00 do 2,70%. Tri kredita od Nove Ljubljanske
banke, ugovorenih po istoj kamatnoj stopi od 6Meuribor+2,00%, u potpunosti su isplaćeni
tokom 2011.godine.
U 2011.godini povučen je novi kredit u iznosu og EUR 5.000 hiljada, sa rokom dospijeća
2016.godine i ugovorenom kamatnom stopom od 6Meuribor+2.70%.
Banka sa EFSE ima zaključene ugovore o kreditima sa rokom dospjeća 2013. – 2014. godine. Po
istim plaća kamatu u iznosu od 6MEuribor + 2,00%, odnosno 4,25%. Banka se čl.11 (m)
Pokazatelji iz Okvirnog Ugovora o kreditu od 23.04.2007. godine i čl. 11.2. Pokazatelji iz Aneksa
1 Okvirnog Ugovora o kreditu od 22.04.2009. godine obavezala da će poštovati sve definisane
limite za finansijske pokazatelje, jer u suprotnom kreditor zadržava pravo da zahtijeva
prijevremenu otplatu navedenih kredita (djelimično ili u cjelosti) i da raskine Okvirne i
Pojedinačne Ugovore o kreditu. Na bazi izračuna pokazatelja u prethodna tri kvartala i
projekcije istih za poslednji kvartal, po kojima bi Banka kršila limite za tri finansijska
pokazatelja, Banka je na 30.12.2011. godine od kreditora dobila Pismo podrške sa rokom do i
zaključno sa 31.12.2012. godine. Dobijeno Pismo podrške je izdato i važi samo ukoliko se ispuni
uslov, kojim je definisano da stvarna kršenja finansijskih pokazatelja na 31.12.2011. godine ne
budu veća od 10% u odnosu na kršenja istih pokazatelja na 30.09.2011. godine. S obzirom da je
prekršila navedenu limitirajuću klauzulu od 10% rasta kršenja pokazatelja u odnosu na nivo od
30.septembra, Banka je iznos obaveza po EFSE kreditu u ovim finansijskim izvještajima
klasifikovala kao kratkoročni kredit.
Banka sa KFW ima dva kreditna aranžmana u ukupnom iznosu od EUR 16.000 hiljada. Oba
Ugovora o kreditu potpisana su 26.10.2009.godine, sa rokom dospjeća do 2016. godine i
kamatnom stopom od 6MEuribor + 3,60% za kredit u iznosu od EUR 14.000 hiljada i 2,40%
p.a. fiksno za kredit u iznosu od EUR 2.000 hiljade. Čl.11. Financial Ratios i Aneksom 3.
Financial Ratios and Reports Ugovora o kreditu definisani su finansijski pokazatelji i limiti za
iste, a obzirom da je Banka na 31.12.2011. godine u kršenju limita za tri pokazatelja, KfW je u
fazi izdavanja Pisma podrške Banci. Pismo bi bilo izdato sa rokom važenja od 01.01.2012. do
30.06.2012. godine, usljed čega je Banka cjelokupan iznos obaveza po ovom kreditu
klasifikovala kao kratkoročni kredit. Nakon datuma bilansa (28.02.2012.), Banka je dobila
potvrdu od KFW-a o prihvatanju neusaglašenosti ovih pokazatelja, u kome kreditor potvrđuje da
nema namjeru da iskoristi mogućnost da raskine Ugovor, zaključno do 30.06.2012, uz uslov da
Banka, najkasnije do 30.04.2012. dostavi godišnji revizoraski izvještaj za 2011.godinu i da do
15.03.2012. godine plati naknadu za izdavanje pisma podrške u iznosu od 0.10% na iznos
kredita.
Pismo podrške od strane kreditora smatra se nekorektivnim događajem nakon datuma bilansa i
ne utiče na izmjenu klasifikacije obaveze po kreditima od KFW na datum bilansa (Napomena
30).
42
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
19.
Obaveze po uzetim kreditima i pozajmicama (nastavak)
International Finance Corporation (IFC) je sa NLB Montenegrobankom a.d. Podgorica
16.06.2009. godine potpisao Ugovor o kreditu na iznos od EUR 10.000 hiljada, sa rokom
dospjeća 2013. godine i uz kamatnu stopu od 6MEuribor + 4,00%. U Ugovoru o kreditu u čl.
5.03. Financial Covenants data je lista finasijskih pokazatelja sa limitima za iste. Banka na dan
31.12.2011. godine nije uskladila dva pokazatelja sa limitima definisanim Ugovorom, usljed čega
je cjelokupan iznos obaveze po ovom kreditu klasifikovala kao kratkoročni kredit, imajući u vidu
činjenicu da kreditor može zahtijevati prijevremenu otplatu i raskid Ugovora.
Dugoročni kredit od SID Ljubljana dospijeva za naplatu novembra 2014. godine i po osnovu
njega Banka plaća kamatu kreditoru po stopi od 6MEuribor + 1,45%.
Na povučene tranše kredita od The European investment Bank u iznosu od EUR 20.000
hiljada, ugovorene su fiksne kamatne stope od 2.776%, 2.305%, 2.987% i 3.362%, sa dospijećem
2018.godine (tokom 2011. godine povučene su preostale tranše odobrenog kredita).
Obaveze po uzetim kreditima od Centralne banke proističu od primarne emisije odobrene od
strane prethodnika Centralne banke Crne Gore (Narodna banka Jugoslavije). Rok dospjeća
kredita je 2013. godina, sa kamatnom stopom 1% godišnje. Kredit se otplaćuje u polugodišnjim
anuitetima.
Dugoročni kredit od SID Ljubljana dospijeva za naplatu novembra 2014. godine i po osnovu
njega Banka plaća kamatu kreditoru po stopi od 6MEuribor + 1,45%.
Na povučene tranše kredita od The European investment Bank u iznosu od EUR 20.000
hiljada, ugovorene su fiksne kamatne stope od 2.776%, 2.305%, 2.987% i 3.362%, sa dospijećem
2018.godine ( tokom 2011. godine povučene su preostale tranše odobrenog kredita).
Obaveze po uzetim kreditima od Centralne banke proističu od primarne emisije odobrene od
strane prethodnika Centralne banke Crne Gore (Narodna banka Jugoslavije). Rok dospjeća
kredita je 2013. godina, sa kamatnom stopom 1% godišnje. Kredit se otplaćuje u polugodišnjim
anuitetima.
b)
Obaveze po emitovanim obveznicama su prikazane u tabeli:
2011
2010
Lovćen osiguranje AD, Podgorica
NLB razvojna banka
NLB Priština
SAVA Montenegro AD, Podgorica
Neamortizovani transakcioni trošak emisije obveznica
2.000
1.000
500
500
(9)
2.000
1.000
500
500
(15)
Ukupno
3.991
3.985
U cilju usklađivanja ročne strukture bilansa i upravljanja kamatnim rizikom, u skladu sa
Odlukom Skupštine akcionara Banke od 29.09.2010. godine, Banka je emitovala (II emisija)
dužničke obveznice u iznosu od EUR 5.000 hiljada, sa rokom dospijeća od 3 godine. Od ukupne
emisije realizovano je EUR 4.000 hiljade sa fiksnom kamatnom stopom od 6,50%, koja se
obračunava proporcionalnom metodom i isplaćuje polugodišnje. Emitovane obveznice
dospijevaju u novembru 2013. godine.
43
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
20.
Obaveze prema Vladi
Obaveze prema Vladi čine obaveze prema sljedećim povjeriocima:
2011
2010
Investiciono- razvojni fond
Fond za razvoj Crne Gore
Direkcija za razvoj malih i sred preduzeća
3.908
467
329
4.380
426
Ukupno
4.704
4.806
Najveći dio obaveza prema Vladi se odnosi na kredite od Investicionog razvojnog fonda, za koje
je ugovorena fiksna kamatna stopa od 1.75 do 5,00%.
21.
Derivativne finansijske obaveze koje se koriste kao instrument zaštite
Derivativne finansijske obaveze koje se koriste kao instrument zaštite se odnose na kamatni
swap za zaštitu fer vrijednosti koji na dan 31.12.2011. godine iznosi EUR 441 hiljada (31.12.2010.
godine EUR 614 hiljada).
Detalji, kao i mark to market vrijednost kamatnih swapova za zaštitu, na dan 31.12.2011. i 2010.
godine dati su u sljedećoj tabeli:
Datum
zaključenja
Dospjeće
15.06.2006.
19.06.2013.
Nominalna
vrijednost
10.000
Kamatna stopa
4,120/EURIBOR3M
Ukupno
NPV 2011
NPV 2010
(441)
(614)
(441)
(614)
Kamatni swap-ovi se koriste za zaštitu od izloženosti kamatnom riziku i evidentirani su po
pravilima specijalnog računovodstva zaštite, obzirom da ispunjavaju kriterijume za priznavanje
kao instrumenta za zaštitu od rizika. Sa ciljem upravljanja kamatnim rizikom Banka se odlučila
da mijenja vrstu kamatne stope štićenog posla sa kupovinom kamatne zamjene sa istim
karakteristikama. Način zaštite se temelji na vremenskoj uskladjenosti novčanih tokova štićene
stavke i instrumenta za zaštitu. Na taj način je Banka smanjila pozitivni kamatni spred u
pojedinim vremenskim intervalima i smanjila kamatni rizik kome je izložena.
Na dan 31.12.2011. godine je izvršena korekcija fer vrijednosti u računovodstvu zaštite,
rezultujući negativnim efektom na bilans uspjeha u iznosu od EUR 29 hiljade (Napomena 6).
Neto prihodi/rashodi od vrijednosnog svođenja u računovodstvu zaštite su u bilansu uspjeha
iskazani u okviru pozicije Operativni prihodi – prihodi po osnovu trgovanja (neto) derivativima,
i po osnovu kamatnih swapova (Napomena 6).
Ugovorene vrijednosti izvedenih finansijskih instrumenata su objelodanjene u Napomeni 25.
44
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
22.
Ostale obaveze
Primljeni avansi za otplate kredita
Razgraničena kamata po osnovu pozajmica i depozita
Razgraničene provizije na date kredite i garancije
Obaveze prema zaposlenima, u skladu sa zahtjevima MRS 19
Razgraničeni nefakturisani troskovi
Obaveze prema dobavljačima
Obaveze za nerasporedjene prilive
Obaveze za odložene poreze
Obaveze za porez na dobit
Obaveze po kamatama
Obveze za isplatu dividendi
Ostale obaveze
Ukupno
45
2011.
2010.
1.744
3.444
2.856
724
708
191
163
29
74
106
9
260
2.791
2.949
2.717
666
699
309
71
55
26
16
10
252
10.308
10.561
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
22.
Ostale obaveze (nastavak)
a)
Promjene na obavezama prema zaposlenima, u skladu sa zahtjevima MRS 19, u toku 2011. i 2010. godine bile su sljedeće:
2011
Rezervisanje za Rezervisanje za
Rezervisanje
jubilarne
godišnje
za otpremnine
nagrade
odmore
2010
Rezervisanje za Rezervisanje za
Rezervisanje
jubilarne
godišnje
Ukupno za otpremnine
nagrade
odmore Ukupno
Stanje na dan 01.01.
Iskorištena rezervisanja
Povećanje rezervisanja
Ukidanje rezervisanja
431
(16)
101
-
45
(6)
(15)
190
(190)
184
-
666
(212)
285
(15)
425
(24)
30
-
43
(11)
13
-
192
(192)
190
-
660
(227)
233
-
Stanje na dan 31.12.
516
24
184
724
431
45
190
666
Troškovi rezervisanja za obaveze prema zaposlenima, u skladu sa zahtjevima MRS 19, su u bilansu uspjeha iskazani u okviru pozicije Opšti i ostali
troškovi - troškovi plata i doprinosa (Napomena 7).
b)
Promjene na odloženim poreskim obavezama u toku 2011. i 2010.godine bile su sljedeće:
Stanje na dan 01.01.
Smanjenje priznato u bilansu uspjeha (Napomena 8)
Smanjenje (povećanje) priznato u kapitalu (Napomena 24)
Privremene razlike u
osnovnim sredstvima
Promjena fer vrijednosti
hartija od vrijednosti
raspoloživih za prodaju
2011
2010
51
(22)
-
4
(4)
55
(22)
(4)
74
(15)
(4)
29
-
29
55
Stanje na dan 31.12.
46
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
23.
Subordinisani dug
Na dan 31.12.2011. Banka iskazuje dva subordinisana dugoročna kredita, koji se u skladu sa
Odlukom o adekvatnosti kapitala banaka (Službeni list CG br. 38/11), uključuju u dopunski
kapital II. Krediti su uzeti od NLB InterFinanz AG Zurich i EFSE Vestern Balkan B.V., sa ciljem
održavanja ciljnog koeficijenta kapitalske adekvatnosti, koji po zakonskoj regulativi ne smije biti
manji od 10%.
Subordinisani dug se odnosi na sledeće:
Datum
dospijeća
NLB InterFinanz AG
Zurich
29.12.2018.
Kamatna stopa
6MEuribor+4,50%
do 29.12.2014. g
Iznos kredita
2011
2010
5.000
5.000
5.000
5.000
10.000
10.000
6MEuribor+8,50%
od 30.12.2014. g
do 29.12.2018. g
EFSE Vestern
Balkan B. V.
30.06.2020.
6MEuribor+5,70%
do 30.06.2015.g
6MEuribor +7,70%
od 01.07.2015. g
do 30.06.2020.g.
Ukupno
Subordinisani krediti ne nose pravo zamjene za kapital, i posljedično ne predstavljaju nove
potencijalne obične akcije.
24.
Kapital
Emitovani kapital - obične akcije
Emisiona premija
Ostali kapital
Neraspoređena dobit
Ukupno
2011.
2010.
12.925
7.146
5.664
13.235
12.925
7.146
5.704
12.934
38.970
38.709
Akcijski kapital čine obične akcije, istog reda, izdate u nematerijalizovanom obliku upisom na
račune imaoca u centralnom registru kod CDA. Imaoci akcija imaju pravo učešća u upravljanju,
pravo na dio dobiti (dividendu) i pravo na odgovarajući dio imovine pri likvidaciji ili stečaju, u
skladu sa zakonom.
47
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
24.
Kapital (nastavak)
Akcijski kapital Banke na dan 31. decembra 2011. godine sastoji se od 2.322.939 akcija
pojedinačne nominalne vrijednosti od EUR 5,5640 (31. decembra 2010. godine: 2.322.939
akcija).
Zakonom o bankama (Službeni list CG br. 17/2008, 44/2010), koji je stupio na snagu
19.03.2008. godine, definisan je minimalni iznos novčanog kapitala banke u vrijedosti od EUR
5.000 hiljada. Na dan 31. decembra 2011. godine sopstveni kapital Banke je iznosio EUR 47.448
hiljada (31. decembra 2010. godine EUR 47.135 hiljada).
Vlasnička struktura akcijskog kapitala banke na dan 31. decembra 2011. i 2010. godine
prikazana je u sljedećoj tabeli:
Nova Ljubljanska banka d.d.
Ljubljana
EBRD
Ostali akcionari
Ukupno
a)
2011
% učešća
2010
% učešća
11.626
883
416
89,95
6,83
3,22
11.626
883
416
89,95
6,83
3,22
12.925
100,00
12.925
100,00
2011
2010
5
5.659
45
5.659
5.664
5.704
Ostali kapital čine
Revalorizacione rezerve
Ostale rezerve
Ukupno
Revalorizacione rezerve
Revalorizacione rezerve predstavljaju kumulativne nerealizovane dobitke/gubitke od promjene
fer vrijednosti finansijskih instrumenata raspoloživih za prodaju, umanjene za odložene poreze.
U okviru iznosa od EUR 5 hiljada, po osnovu promjene fer vrijednosti dužničkih finansijskih
instrumenata Banka je priznala nerealizovani gubitak od EUR 142 hiljade, a po osnovu
vlasničkih finansijskih instrumenata nerealizovanu dobit od EUR 147 hiljade.
Promjene na revalorizacionoj rezervi u toku 2011. i 2010. godine, prikazane u Izvještaju o
promjenama na kapitalu, bile su sljedeće:
Stanje 01.01.
Promjena fer vrijednosti
Odloženi porez (Napomena 22)
Stanje 31.12.
Vlasničke
hartije od
vrijednosti
Dužničke
hartije od
vrijednosti
2011
2010
73
81
(7)
(28)
(125)
11
45
(44)
4
87
(46)
4
147
(142)
5
45
48
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
25.
Vanbilansna evidencija
Rizična vanbilansna aktiva
Nepokriveni dokumentarni akreditivi
Kratkoročne garancije
Dugoročne garancije
Preuzete obaveze iz odobrenih kredita
Ukupna rizična vanbilansna aktiva
Ostala vanbilansna aktiva
Ugovorene vrijednosti izvedenih finansijskih instrumenata
Strani čekovi poslati na naplatu
Ostale vanbilansne izloženosti banke
Ukupno ostala vanbilansna aktiva
Memorandum racuni
Otpisani krediti
Otpisane kamate
Ukupno memorandum racuni
Ukupno vanbilansna evidencija
2011
2010
4.399
33.708
30.798
16.851
85.756
3.341
34.913
26.234
11.090
75.578
10.000
1.852.100
1.862.100
10.000
41
2.070.945
2.080.986
29.799
6.192
35.991
15.788
3.954
19.742
1.983.847
2.176.306
a)
Garancije su date lokalnim vlastima i preduzećima za izmirenje obaveza po osnovu uzetih
kredita i izvršenja ugovorenog posla. Na izdate garancije i ostale preuzete obaveze Banka
je izdvojila rezervacije u iznosu od EUR 1.891 hiljade (2010: EUR 2.144 hiljada)
(Napomena 17).
b)
Ugovorene vrijednosti izvedenih finansijskih instrumenata u iznosu od EUR 10.000
hiljada (2010: EUR 10.000 hiljada) se odnosi na kamatni swap, zaključen sa NLB d.d..
c)
Otpisani krediti i kamate predstavljaju vanbilansno evidentirana potraživanja od dužnika
sa kojima Banka vodi sudske sporove ili čija potraživanja nisu naplaćena u određenom
vremenskom periodu.
d)
Ostale vanbilansne stavke
Ostale vanbilansne stavke odnose se na primljene garancije EUR 10.200 hiljada,
primljena sredstva obezbjeđenja u iznosu od EUR 1,755.188 hiljada i poslove u ime i za
račun trećih lica u iznosu od EUR 86.712 hiljada, koje Banka vrši uz odgovaraju naknadu i
po kojima ne snosi bankarski ili drugi rizik.
U okviru poslova u ime i za račun trećih lica iznos od EUR 10.820 hiljade (2010: EUR
10.542 hiljade) se odnosi na kredit odobren Banci radi izmirenja obaveza po osnovu
popravke i zaplijene brodova tokom sankcija Ujedinjenih nacija Crnogorskog preduzeća
„Prekookeanska plovidba". Ugovorom između Banke i Vlade Republike Crne Gore, Vlada
je preuzela sva prava i obaveze koje proističu iz ugovora između Montenegrobanke a.d. i
Narodne banke Jugoslavije i obavezala Banku da potpiše ugovor sa krajnjim dužnikom
„Prekookeanskom plovidbom". Međutim, preduzeće nije priznalo obaveze i ugovor nije
potpisan. Iznos koji je objelodanjen predstavlja samo glavnicu kredita, dok kamata na
kredit nije uključena.
49
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
25.
Vanbilansna evidencija (nastavak)
Banka je preuzela obavezu praćenja, naplate i plaćanja kupcu (NLB d.d. Ljubljana,
Razvojna banka Banja Luka) participacije po osnovu prodatih kredita u vrijednosti od
EUR 59.159 hiljada (2010: EUR 69.558 hiljada), kao i potencijalnih obaveza - risk
participacion po osnovu prodatih garancija NLB d.d. u iznosu od EUR 3.400 hiljada
(2010: EUR 3.400 hiljada). Hartije od vrijednosti na čuvanju, po osnovu kastodi usluga
koje Banka vrši za klijente, iznose Eur 13.062 hiljada (2010: 7.025 hiljade). Evidentirani
poslovi u ime i za račun trgovaca - loyaliti kartice iznose EUR 271 hiljadu.
Struktura primljenih sredstava obezbjeđenja je data u narednom pregledu:
Nekretnine
Hartije od vrijednosti
Ostalo
Ukupno
26.
2011
2010
888.097
2.776
864.315
1.002.666
4.756
962.665
1.755.188
1.970.087
Odnosi sa povezanim licima
Banka obavlja brojne transakcije sa povezanim licima u toku svog redovnog poslovanja.
Transakcije uključuju plasmane, depozite, transakcije u stranoj valuti i lična primanja članova
Uprave i lica sa zaključenim individualnim ugovorima u Grupaciji NLB.
Poslovi sa povezanim licima se vrše po tržišnim uslovima i cijenama.
50
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
26. Odnosi sa povezanim licima (nastavak)
Obim transakcija sa povezanim licima, stanje sredstava i obaveza na dan 31.12.2011. godine i odnosni rashodi i prihodi u bilansu uspjeha prikazani su u sljedećoj tabeli:
NLB d.d.
Ljubljana
Potraživanja
Devizni racuni
Orocena sreds.kod banaka
Dati krediti
Izvedeni finansijski
instrum.
Ostala potrazivanja
Ukupno potraživanja
Obaveze
Depoziti po vidjenju
Oroceni depoziti
Primljeni krediti
Izvedeni finansijski
instrumenti
Duznicke HOV
Ostale obaveze
Ukupno obaveze
Neto
potraživanja(obaveze)
Vanbilansne stavke
28.164
28.164
255
22.147
441
228
23.071
5.093
35.203
Nlb
Trieste
231
231
231
-
NLB
LHB
Leasing
NLB Razvojna Tuzlanska
Frankfurt Podgorica Interfinanz
banka
banka
Ostala Povezana
NLB Kontinental Tutunska povezana
fizička
Priština
banka
banka
lica
lica
Ukupno
273
-
-
-
-
-
-
186
-
-
66
-
1.027
28.920
1.027
273
-
66
66
-
-
-
186
-
66
1
1.028
67
30.014
-
1.179
-
916
5.000
3
-
47
-
103
-
31
-
28
-
42
250
-
50
93
-
2.654
343
27.147
-
1.179
2
5.918
1.000
14
1.017
47
500
4
607
31
28
7
299
143
441
1.500
255
32.340
273
(1.179)
(5.852)
(1.017)
(47)
(607)
155
(28)
(233)
885
(2.326)
264
-
-
2.998
-
13
635
111
39.224
Tokom 2011. godine Banka je poslovala sa matičnom bankom pod uobičajenim tržišnim uslovima. Pojedinačno najznačajnije transakcije i stanja odnose se na matičnu banku i
povezana lica i predstavljaju plasmane, pozajmice i subordinisani dug čiji uslovi su obelodanjeni u napomenama 9, 19. i 23.
51
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
26. Odnosi sa povezanim licima (nastavak)
NLB d.d.
Ljubljana
Prihodi
Prihodi od kamata
Prihodi od naknada
Finansijski prihodi
Ukupno prihodi
NLB
NLB
LHB
Leasing
Trieste Frankfurt Podgorica
LB
Interfinans
Razvojna Tuzlanska
banka
banka
Ostala
NLB Kontinent Tutunska povezana
Priština al banka
banka
lica
Poveza
na
fizička
lica
Ukupno
135
28
403
566
1
1
1
1
13
13
-
39
39
1
1
-
-
-
-
38
38
175
81
403
659
Rashodi
Rashodi kamata
Rashodi provizija
Finansijski rashodi
Trošk.zakupa.licni i
mater.
Ukupno rashodi
(1.165)
(264)
(276)
(2)
-
(2)
-
(16)
-
(304)
(8)
-
(66)
(11)
-
-
(33)
-
(20)
-
-
(15)
-
(2)
-
(1.601)
(307)
(276)
(1)
(1.706)
(2)
(2)
(784)
(800)
(312)
(77)
-
(33)
(20)
-
(15)
(874)
(876)
(1.659)
(3.843)
Neto
prihodi/(rashodi)
(1.140)
(1)
(1)
(787)
(312)
(38)
1
(33)
(20)
-
(15)
(838)
(3.184)
Ostala povezana lica su: Akcionarsko društvo za upravljanje penzionim fondom NLB Penzija i pridružena stranka u Grupaciji NLB Adria Bank Vienna.
52
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
26. Odnosi sa povezanim licima (nastavak)
Obim transakcija sa povezanim licima, stanje sredstava i obaveza na dan 31.12.2010. godine i odnosni rashodi i prihodi u bilansu uspjeha prikazani su u sljedećoj tabeli:
NLB d.d.
Ljubljana
Potraživanja
Devizni računi
Orocena sreds.kod
banaka
Dati krediti
Izvedeni finansijski
instrum.
Ostala potrazivanja
Ukupno
potraživanja
NLB
NLB
LHB
Leasing
Trieste Frankfurt Podgorica
LB
Interfinans
Razvojna Tuzlanska
banka
banka
Ostala Povezan
NLB Kontinent Tutunska povezana a fizička
Priština al banka
banka
lica
lica
Ukupno
21.845
236
761
-
-
-
-
-
-
-
488
-
23.330
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
897
897
3
-
-
-
33
-
-
-
-
-
-
-
36
21.848
236
761
-
33
-
-
-
-
-
488
897
24.263
234
26.361
-
-
2.944
-
373
5.000
1
-
31
-
105
-
-
21
-
26
250
-
66
100
-
3.801
350
31.361
614
229
27.438
-
-
2.944
1
5.374
1.000
11
1.012
31
500
4
609
-
21
276
166
614
1.500
245
37.871
Neto
potraživanja(obavez
e)
(5.590)
236
761
(2.944)
(5.341)
(1.012)
(31)
(609)
-
(21)
212
731
(13.608)
Vanbilansne stavke
24.891
-
297
575
108
Obaveze
Depoziti po vidjenju
Oroceni depoziti
Primljeni krediti
Izvedeni finansijski
instrumenti
Duznicke HOV
Ostale obaveze
Ukupno obaveze
4.260
53
30.131
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
26.
Odnosi sa povezanim licima (nastavak)
NLB d.d.
Ljubljana
Prihodi
Prihodi od kamata
Prihodi od naknada
Finansijski prihodi
Ukupno prihodi
NLB
NLB
LHB
Leasing
Trieste Frankfurt Podgorica
LB
Interfinans
Razvojna Tuzlanska
banka
banka
NLB
Priština
KontineOstala Povezan
ntal Tutunska povezana a fizička
banka
banka
lica
lica
Ukupno
88
32
921
1.041
4
4
5
5
8
8
-
72
72
5
5
-
-
-
5
5
25
25
127
117
921
1.165
Rashodi
Rashodi kamata
Rashodi provizija
Finansijski rashodi
Trošk.zakupa.licni i mater.
Ukupno rashodi
(2.237)
(268)
(265)
(3)
(2.773)
(1)
(1)
(22)
(5)
(27)
(32)
(60)
(792)
(279)
(5)
(284)
(7)
(37)
(44)
-
(44)
(44)
-
-
(17)
(17)
(3)
(638)
(641)
(2.641)
(316)
(265)
(1.401)
(4.623)
Neto
prihodi/(rashodi)
(1.732)
3
(22)
(784)
(284)
28
5
(44)
-
-
(12)
(616)
(3.458)
54
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
26.
Odnosi sa povezanim licima (nastavak)
Obračunata lična primanja za povezana fizička lica, po vrstama primanja, u 2011.godini su
iznosila:
Uprava
Banke
Ključno
rukovodstvo
Članovi
odbora
Ukupno
Plate i druge kratkoročne ugodnosti
Otpremnine i druge usluge
Dugoročne naknade
Naknada za članstvo u odborima
Nagrade
296
104
5
26
388
52
3
-
684
104
5
3
78
Ukupno
431
440
3
874
Uprava
Banke
Ključno
rukovodstvo
Članovi
odbora
Ukupno
Plate i druge kratkoročne ugodnosti
Naknada za članstvo u odborima
Nagrade
168
23
405
34
5
3
573
5
60
Ukupno
191
439
8
638
Na 31.12.2010 lična primanja za povezana fizička lica iznosila su:
55
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
27.
Poslovanje po segmentima
Segmenti poslovanja su komponente koje se bave poslovnom aktivnošću, ostvaruju prihode ili
rashode, čije poslovne rezultate, kao glavni organ upravljanja (glavni izvršilac sa pravom
odlučivanja), redovno pregleda i ocjenjuje Odbor za upravljanje bilansnim odnosima kapitalom
(ALCO) i za koje su raspoložive zasebne finansijske informacije. Januara 2010. godine ALCO je
usvojio metodologiju za merenje profitabilosti Banke kao celine i njenih poslovnih segmenata,
kojom se definišu tri poslovna segment:



Corporate, koji obuhvata poslovanje sa velikim preduzećima i segmentom države (vlada,
opštine, fondovi);
Retail, koji obuhvata poslovanje sa fizičkim licima i segmentom malih i srednjih
preduzeća (SME);
Finansijsko tržište, koji obuhvata investiciono bankarstvo, međubankarske odnose,
poslovanje sa međunarodnim finansijskim institucijama.
Ostale djelatnosti Banke odnose se na usluge i aktivnosti od kojih nijedna ne predstavlja
poseban segment poslovanja za svrhe izvještavanja, niti ima opšti značaj. Nije bilo izmjena u
izvještajnim segmentima u toku godine.
Osnov za izradu bilansa stanja i uspjeha definisanih segmenata je:
 Primjena sistema transferne cijene, kojim se vrši preraspodjela dohodovnog efekta na
pojedinačne dijelove (OJ, segmente);
 Postupak alokacije troškova, kojim se indirektni troškovi (režijski troškovi), odnosno
troškovi uslužnih sektora, razvrstavaju na definisane (profitne) segmente.
Budući da se svi poslovni segmenti Banke bave finansijskim poslovanjem, tj. najveći dio prihoda
ostvaruju po osnovu kamate, ALCO se oslanja, prije svega, na neto prihod od kamate, kako bi
ocijenio rezultate poslovanja datog segmenta. Prihod od eksternih strana odmjerava se na način
koji odgovara onom u bilansu uspjeha.
Transakcije između poslovnih segmenata vrše se po transfernim cijenama, koje odražavaju
tržišne uslove, što za posljedicu ima objelodanjivanje prenosa troškova finansiranja pod
stavkom ’Neto kamatni prihod između segmenata’. Ne postoje druge materijalno značajne
stavke prihoda, odnosno rashoda, po osnovu transakcija između segmenata poslovanja.
Informacije o svakom segmentu zasnivaju se na internim izvještajima o dobiti ili gubitku
segmenta, aktivi i drugim informacijama, čiji pregled redovno vrši Odbor za upravljanje
bilansnim odnosima i kapitalom Banke.
56
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
27.
Poslovanje po segmentima (nastavak)
Informacije o izvještajnim segmentima koje se dostavljaju ALCO-u na dan 31. decembra 2011. i
31.decembra 2010.godine su, kao što slijedi:
U hiljadama EUR
Ukupni neto prihod
Neto prihod od eksternih
klijenata
Neto
prihod
izmedju
segmenata
Ukupni
neto
kamatni
prihod
Neto kamatni prihod od
eksternih klijenata
Neto kamatni prihod izmedju
segmenata
Rezerve za kreditne gubitke i
obezvređenje
Administrativni troškovi
Amortizacija
Dobit prije oporezivanja
Porez na dobit
Neto prihod za godinu
Sredstva
Obaveze
Investicije
Finansijska
tržišta Ostalo Ukupno
Corporate
Retail
15.805
13.004
129
386
29.324
18.896
13.286
(3.244)
386
29.324
(3.091)
(282)
3.373
-
-
11.480
10.326
(458)
-
21.348
14.571
10.608
(3.832)
-
21.348
(3.091)
(282)
3.373
-
-
(7.186)
(3.692)
(396)
4.531
(7.037)
(8.210)
(1.093)
(3.337)
(877)
(95)
(843)
4.531
(3.337)
(843)
(296)
(89)
1
(52)
(51)
(14.519)
(12.868)
(1.584)
353
(52)
301
208.254
173.305
7
209.496
216.602
1.109
57
45.222 62.775 525.746
94.485 2.384 486.776
52
935
2.102
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
27.
Poslovanje po segmentima (nastavak)
U hiljadama EUR
Ukupni neto prihod
Neto prihod od eksternih
klijenata
Neto prihod izmedju segmenata
Ukupni neto kamatni
prihod
Neto kamatni prihod od
eksternih klijenata
Neto kamatni prihod izmedju
segmenata
Rezerve za kreditne gubitke i
obezvređenje
Administrativni troškovi
Amortizacija
Dobit prije oporezivanja
Porez na dobit
Neto prihod za godinu
Sredstva
Obaveze
Investicije
Finansijska
tržišta Ostalo
Corporate
Retail
13.973
10.770
1.073
613
26.429
16.775
(2.802)
12.455
(1.685)
(3.414)
4.487
613
-
26.428
-
9.448
8.309
298
(84)
17.970
12.250
9.993
(4.189)
(84)
17.970
(2.802)
(1.685)
4.487
-
-
(9.715)
(3.203)
(435)
620
(2.043)
(7.804)
(1.020)
(97)
30
(774)
(91)
238
620
(97)
(238)
(591)
(42)
(20)
(89)
(109)
(12.318)
(11.823)
(1.546)
741
(89)
652
230.003
191.561
1
200.015
190.884
217
41.755 51.703
100.110
2.213
1
880
523.477
484.768
1.099
58
Ukupno
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
28.
28.1.
Upravljanje rizicima
Rizik likvidnosti
Adekvatno upravljanje rizikom likvidnosti predstavlja osnovni uslov za sigurno i efikasno
poslovanje banke. Kvalitet upravljanja rizikom likvidnosti zavisi od bilansne strukture Banke,
odnosno usklađenosti priliva i odliva sredstava. Potrebna likvidnost ostvaruje se racionalnim
upravljanjem sredstvima i obavezama u cilju održavanja odgovarajućeg srazmjera između
likvidne aktive i nestabilne pasive.
Banka je u 2011. godini nastavila sa strategijom jačanja domaćih izvora finansiranja, pa se
tokom godine bilježi rast depozita nebankarskog sektora u iznosu od cca 8 mio eur. Uslijed
jačanja domaćih izvora finansiranja, Banka na 31.12.2011. godine nije imala zaduženosti po
osnovu korišćenja depozita od banaka.
Za period I-XII 2011.godine stanje zaduženosti po osnovu dugoročnih kreditnih linija smanjeno
je za 5,5 mio eur (povučeno novih linija od ino-kreditora 14,7 mio eur, vraćeno po osnovu
redovnih otplata cca 20,2 mio eur).
U skladu sa rastom depozita nebankarskog sektora i strategijom investiranja jednog dijela
stabilnih depozita u dužničke hartije od vrijednosti, Banka je u 2011.godini ostvarila rast
sekundarnih rezervi likvidnosti za 2 mio eur, ulaganjem u državne zapise Crne Gore, Slovenije i
Belgije.
Na osnovu praćenja i mjerenja osnovnih indikatora likvidnosti, kako interno-propisanih, tako i
onih koji su zahtijevani od strane Centralne banke Crne Gore, svi koeficijenti bili su iznad
propisanih minimuma, čime je Banka je adekvatno upravljala, kako operativnom, tako i
strukturnom likvidnošću.
Tabela u nastavku predstavlja analizu rokova dospjeća sredstava i obaveza Banke na osnovu
ugovorenih uslova plaćanja. Ugovoreni rokovi dospjeća sredstava i obaveza određeni su na
osnovu preostalog perioda na dan bilansa stanja u odnosu na ugovoreni rok dospjeća.
Depoziti po viđenju razvrstani su po stabilnosti, na taj način da je 50% (EUR 80.299 hiljade) tj.
stabilni dio, svrstan je : od 1-2 god (EUR 26.766 hiljada); od 2-5 god (EUR 26.766 hiljada) i od
5-10 god (EUR 26.766 hiljada), a ostalih 50% (nestabilni dio) je rasporedjen u periodu do 30
dana: od 1-7 dana (EUR 26.766 hiljada), od 7-15 dana (EUR 26.766 hiljada) i od 15-30 (EUR
26.766 hiljada).
Naime, banka izračunava i prati stabilnost depozita po viđenju na osnovu interno usvojene
metodologije koja se bazira na dnevnim podacima za dvije godine unazad. Na osnovu ove
metodologije, stabilnost a vista depozita na 31.12.2011. godine je 70,03%, međutim, uzimajući u
obzir iskustvene faktore, cjelokupno makroekonomsko okruženje, ovaj procenat je, za
sagledavanje ročne usklađenosti, korigovan na gore pomenuti procenat od 50%.
Na dan 31. decembra 2011. godine, Banka je obavezu po kreditima od EFSE. IFC i KFW
klasifikovala kao kratkoročne obaveze koje dospjevaju u roku do godinu dana, imajući u vidu
prekršaj ugovornih uslova, tj. ugovorene finansijske pokazatelje. Tabela ročne strukture
sredstava i obaveza na dan 31.12.2011. godine, prilagođena je u dijelu prezentacije ročne
strukture obaveza po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama da bi adekvatno prikazala
ugovornu dospjelost.
59
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
28.
Upravljanje rizicima (nastavak)
Ročna struktura sredstava i obaveza na dan 31.12.2011. godine prikazana je kako slijedi.
1-7
dana
8-15
dana
16-30
dana
31-90
dana
91-180
dana
181-365
dana
1-5
godina
Preko 5
godina
Ukupno
Aktiva
Novčana sredstva i računi depozita kod
depozitnih institucija
Krediti i ostala potraživanja
HoV raspoložive za prodaju
Ostala finansijska aktiva uključujući
ulaganje u akcije
87.049
8.204
-
8.742
-
15.292
-
16.407
11.938
32.248
4.910
83.087
-
178.077
1.777
86.680
-
87.049
428.737
18.625
4.278
-
246
60
131
246
1.613
459
7.033
Ukupno
99.531
8.742
15.538
28.405
37.289
83.333
181.467
87.139
541.444
46.688
33.718
42.028
43.166
47.864
62.889
68.099
31.794
376.246
454
68
8.502
2
-
3
10
3.351
142
-
4.967
231
-
32.995
555
-
34.489
3.351
5.000
441
6.461
352
5.000
-
82.717
4.704
10.000
8.953
Ukupno
55,712
33.720
42.041
46.659
53.062
96.439
111.380
43.607
482.620
Gap dospijeća (1)- (2)
Kumulativni Gap
% od ukupnog izvora sredstava
43.819
43.819
9,08%
(24.978)
18.841
3,90%
(26.503)
(7.662)
(1,59%)
(18.254)
(25.916)
(5,37%)
(15.773)
(41.689)
(8,64%)
(13.106)
(54.795)
(11,35%)
70.087
15.292
3,17%
43.532
58.824
12,19%
58.824
Pasiva
Depoziti
Obaveze po uzetim kreditima i ostalim
pozajmicama
Obaveze prema vladi
Subordinisani dug
Ostale finansijske obaveze
60
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
28.
Upravljanje rizicima (nastavak)
Ročna struktura sredstava i obaveza na dan 31.12.2010. godine
1-7
Dana
Aktiva
Novčana sredstva i računi depozita
kod depozitnih institucija
Krediti i ostala potraživanja
HoV raspoložive za prodaju
Ostala finansijska aktiva
uključujući ulaganje u akcije
8-15
Dana
16-30
dana
31-90
dana
91-180
dana
181-365
dana
1-5
godina
Preko 5
godina
Ukupno
73.382
8.787
-
10.806
-
20.452
-
24.609
13.895
36.737
2.969
73.877
-
184.586
-
75.667
-
73.382
435.521
16.864
5.883
311
67
59
127
569
3.860
1.649
12.525
88.052
11.117
20.519
38.563
39.833
74.446
188.446
77.316
538.292
41.809
34.139
37.036
61.822
54.232
53.266
59.896
25.745
367.945
455
31
7.775
-
545
45
28
3.351
123
-
5.816
190
-
27.293
382
-
43.640
3.502
5.000
614
7.164
533
5.000
-
88.264
4.806
10.000
8.417
Ukupno
50.070
34.139
37.654
65.296
60.238
80.941
112.652
38.442
479.432
Gap dospijeća (1)- (2)
Kumulativni Gap
% od ukupnog izvora sredstava
37.982
37.982
7,92%
(23.022)
14.960
3,12%
(17.135)
(2.175)
(0,45%)
(26.733)
(28.908)
(6,03%)
(20.405)
(49.313)
(10,29%)
(6.495)
(55.808)
(11,64%)
75.794
19.986
4,17%
38.874
58.860
12,28%
58.860
Ukupno
Pasiva
Depoziti
Obaveze po uzetim kreditima i
ostalim pozajmicama
Obaveze prema vladi
Subordinisani dug
Ostale finansijske obaveze
61
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
28.
Upravljanje rizicima (nastavak)
28.2 Rizik od promjene kamatnih stopa
Osjetljivost aktive, pasive i vanbilansnih pozicija na promjenu kamatne stope utiče na dvije
kategorije visinu neto kamatnih prihoda i tržišnu vrijednost pojedinih finansijskih instrumenata
(kamatno osjetljivih izvora i plasmana), što posljedično utiče na tržišnu vrijednost kapitala
banke.
U cilju zaštite pozicija bankarske knjige, odnosno zatvaranja kamatnih gapova po pojedinim
periodima banka je sklopila kamatne swap u nominalnom iznosu od 10 mio EUR sa dospjećem
19. jun 2013. godine.
Izloženost Banke riziku od promjene kamatnih stopa na dan 31.12.2011. godine prikazana je u
sljedećoj tabeli. Tabela sadrži sredstva i obaveze prikazane po datumu ponovnog određivanja
kamate ili datumu dospjeća, u zavisnosti od toga koji je datum raniji.
62
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
28.
Upravljanje rizicima (nastavak)
Na dan 31. decembra 2011.
1-30 dana
31-90
dana
91-180
dana
181-365
dana
preko 1
godine
Ukupno
Aktiva
Kamatonosni depoziti u ostalim
institucijama
Kamatonosne hartije od
vrijednosti
Krediti
Ostala osjetljiva aktiva
6.532
-
-
-
-
6.532
108.052
293
11.938
34.387
853
4.910
90.582
88
71.868
160
1.777
123.848
810
18.625
428.737
2.204
Ukupno
114.877
47.178
95.580
72.028
126.435
456.098
% od ukupne kamatonosne
aktive
25,19%
10,34%
20,96%
15,79%
27,72%
100,00%
Pasiva
Kamatonosni depoziti
Kamatonosne pozajmice
Subordinisani kredit
114.285
1.994
-
45.106
18.741
-
51.901
37.350
10.000
62.889
3.004
-
98.317
26.383
-
372.498
87.422
10.000
Ukupno
116.229
63.847
99.251
65.893
124.700
469.920
% od ukupnih
kamatonosnih obaveza
24,73%
13,59%
21,12%
14,02%
26,54%
100,00%
(1.352)
(1.352)
(16.669)
(18.021)
(3.671)
(21.692)
6.135
(15.557)
1.735
(13.822)
(13.822)
(0,26%)
(3,43%)
(4,13%)
(2,96%)
(2,63%)
(1.352)
(1.352)
10.000
(6.669)
(8.021)
(3.671)
(11.692)
6.135
(5.557)
(10.000)
(8.265)
(13.822)
(0,26%)
(1,53%)
(2,22%)
(1,06%)
(2,63%)
121.645
112.312
9.333
9.333
59.549
87.211
(27.662)
(18.329)
93.873
107.822
(13.949)
(32.278)
63.215
56.164
7.051
(25.227)
126.643
104.028
22.615
(2.612)
1,78%
(6,17%)
(4,82%)
9.333
9.333
(3,5%)
10.000
(17.662)
(8.329)
(13.949)
(22.278)
7.051
(15.227)
(0,5%)
(10.000)
12.615
(2.612)
1,78%
(1,59%)
(4,26%)
(2,91%)
(0,50%)
Gap
Kumulacioni Gap
Kumulativan Gap / Ukupna
aktiva %
Efekti hedging-a
Gap dospjeca
Kumulacioni Gap
Kumulativan Gap / Ukupna
aktiva %
Na dan 31. decembra 2010.
Aktiva
Pasiva
GAP
Kumulacioni Gap
Kumulativan Gap / Ukupna
aktiva %
Efekti hedzing-a
Gap dospjeca
Kumulativni Gap
Kumulativan Gap / Ukupna
aktiva %
63
(13.822)
464.925
467.537
(2.612)
(2.612)
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
28.
Upravljanje rizicima (nastavak)
Analiza osjetljivosti
Upravljanje rizikom likvidnosti je dopunjeno praćenjem osjetljivosti bilansa uspjeha Banke u
odnosu na različita scenaria promjene kamatnih stopa. Osjetljivost bilansa uspjeha je efekat
pretpostavljenih promjena u kamatnim stopama na neto prihode od kamata u toku jedne
godine.
Analiza osjetljivosti bilansa uspjeha na promjene u kamatnim stopama je prikazana u sljedećoj
tabeli:
Uvećanje kamatnih stopa
+100 bp
Uticaj na bilans
uspjeha u 000 EUR
(126)
Smanjenje
kamatnih stopa
-100 bp
Uticaj na bilans
uspjeha u EUR
126
Osetljivost bilansa uspeha na promenu kamatnih stopa za 31.12.2010.
Uvećanje kamatnih stopa
+100 bp
Uticaj na bilans
uspjeha u 000 EUR
(24)
64
Smanjenje
kamatnih stopa
-100 bp
Uticaj na bilans
uspjeha u EUR
24
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
28.
Upravljanje rizicima (nastavak)
28.3 Rizici od promjena kursa valuta
Rizik od promjene kurseva stranih valuta jeste rizik od promjene vrijednosti sredstava i obaveza,
usljed promjene kursa strane valute. Analiza sredstava i obaveza po valutama sa stanjem na dan
31.12.2011. godine je sljedeća:
USD
GBP
CHF
Ostalo Ukupno
11.036
11.036
445
445
4.019
4.019
792
792
16.292
16.292
10.999
10.999
441
441
4.010
4.010
500
500
15.950
15.950
NETO DUGE (KRATKE) POZICIJE (1) - (2)
% od osnovnog kapitala
37
0,10%
4
0,01%
9
0,02%
292
0,75%
342
Agregatno stanje u svim stranim valutama
% od osnovnog kapitala
342
0,88%
31. decembar 2010.
DUGE POZICIJE
KRATKE POZICIJE
13.448
13.477
204
205
1.992
2.001
437
317
16.081
16.000
(29)
(1)
(9)
(0,08%) (0,00%) (0,02%)
120
0,32%
81
DUGE POZICIJE
Devizna sredstva
UKUPNO
KRATKE POZICIJE
Obaveze u devizama
UKUPNO
NETO POZICIJA
NETO POZICIJA
NETO DUGE (KRATKE) POZICIJE (1) - (2)
% od osnovnog kapitala
Agregatno stanje u svim stranim valutama
% od osnovnog kapitala
65
81
0,22%
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
28.
Upravljanje rizicima (nastavak)
28.4 Kreditni rizik
Kreditnim rizikom se upravlja, kako na nivou pojedinog kreditnog plasmana, tako i na nivou
cjelokupnog portfelja.
U cilju obezbjeđivanja neophodnih pretpostavki za adekvatno upravljanje kreditnim rizikom
analiza izloženosti vrši se po dva osnova – na nivou pojedinačnog plasmana kada se utvrđuje
bonitet i gornja granica zaduženja komitenta ili grupe povezanih komitenata i na nivou
cjelokupnog portfelja po sljedećim osnovama:







struktura portfelja po pojedinim kategorijama (krediti privredi, državi, stanovništvu,
vanbilansne izloženosti);
struktura portfelja po bonitetnim grupama (kretanja između pojedinih bonitetnih
kategorija, prelazne matrice, procenat pokrića rezervama, coverage ratio);
struktura portfelja po urednosti izmirivanja obaveza
struktura portfelja po djelatnostima (najveća koncentracija u 2010. godini bila je kod
djelatnosti trgovina, građevina i proizvodnja);
koncentracija kod klijenata tzv. velikih izloženosti (klijenti ili grupe povezanih klijenata kod
kojih je izloženost veća od 10% rizičnog kapitala, redovno praćenje izloženosti kod 30
najvećih dužnika);
koncentracija kredita fizičkim licima po gradovima i pojedinim tipovima proizvoda;
Intenzivno praćenje komitenata na “watch” listi i “intensive care” listi
Rezerve za kreditne rizike izdvajaju se u skladu sa važećom regulativom Centralne banke Crne
Gore, detaljnije videti Napomenu 2.6. Iznos rezervi za potencijalne gubitke po stavkama aktive
obračunava se korištenjem knjigovodstvene vrijednosti potraživanja koja se množi sa utvrđenim
procentom rezervi, s tim što banka može prethodno knjigovodstvenu vrijednost stavke aktive za
koju obračunava rezervu umanjiti za:
1) iznos kolaterala u vidu novčanog depozita;
2) iznos potraživanja koji je pokriven neopozivom garancijom:
- zemalja ili centralnih banaka zemalja OECD-a;
- banaka sa rejtingom
boljim od BBB+/A+, utvrđenim od eksterne agencije
Standard&Poor`s, odnosno ekvivalentim rejtingom drugih međunarodno priznatih
rejting agencija;
- pravnih lica čije poslovanje kontroliše Centralna banka Crne Gore.
U cilju što efikasnijeg upravljanja kreditnim rizikom, banka izrađuje stresne scenarije kreditnog
rizika, pri čemu se posmatra uticaj slabljenja kvaliteta kreditnog portfelja na likvidnost,
profitabilanost i adekvatnost kapitala banke.
66
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
28.
Upravljanje rizicima (nastavak)
Analiza kreditnog rizika je data u sljedećim pregledima.
Maksimalna izloženost kreditnom riziku ne uzimajući u obzir sredstva obezbeđenja:
2011
2010
Maksimalna izloženost
kreditnom riziku
Maksimalna izloženost
kreditnom riziku
Krediti državi
7.260
5.225
Krediti finansijskim
organizacijama
7.894
-
Krediti fizičkim licima
167.641
163.334
- okvirni krediti
- kartice
- stambeni krediti
- potrošački krediti
- ostali krediti fizickim
licima
865
7.813
110.029
48.306
938
8.822
75.183
38.452
628
39.938
223.890
539
247.362
-
-
-
223.351
406.685
247.362
415.921
1.042
18.625
2.980
3.632
16.864
3.800
Vanbilansne stavke
- akreditivi
- garancije
- ostale potencijalne
obaveze
83.865
4.316
63.086
73.434
3.281
59.684
16.463
10.469
Ukupno
513.197
513.651
Krediti pravnim licima
-kartice
-krediti velikim
preduzećima
-krediti malim i srednjim
preduzećima
Ukupno krediti
Forfeting i faktoring
HOV namijenjeni prodaji
Ostala sredstva
67
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
28.
Upravljanje rizicima (nastavak)
2011
Sektorska analiza kredita
Bruto
krediti
Država
Finansijske organizacije
Stanovništvo
Energetika
Gradjevinarstvo
Proizvodnja
Rudarstvo
Poljoprivreda
Usluge. turizam i hotelijerstvo
Transport i komunikacije
Trgovina
Ostalo
Ukupno
Rezerve
Neto
krediti
7.621
7.899
173.559
1.426
48.500
33.187
7.782
2.074
29.625
10.916
95.606
10.542
(361)
(5)
(5.918)
(2)
(4.081)
(3.001)
(169)
(50)
(2.478)
(1.144)
(4.421)
(422)
428.737
(22.052)
2010
%
Bruto
krediti
Rezerve
Neto
krediti
%
7.260
7.894
167.641
1.424
44.419
30.186
7.613
2.024
27.147
9.772
91.185
10.120
1,79
1,94
41,22
0,35
10,92
7,42
1,87
0,50
6,68
2,41
22,49
2,42
5.330
166.856
4.083
51.887
39.650
18.906
435
28.306
8.746
102.664
8.658
(105)
(3.521)
(7)
(2.726)
(5.081)
(543)
(13)
(2.283)
(233)
(4.549)
(539)
5.225
163.335
4.076
49.161
34.569
18.363
422
26.023
8.513
98.115
8.119
1,25
39,27
0,97
11,81
8,31
4,41
0,10
6,29
2,06
23,58
1,95
406.685
100,00
435.521
(19.600)
415.921
100,00
2011
Kreditni interni bonitetni sistem
Stanje
kredita
Iznos
rezerve
%
kredita
%
rezerve
2010
Stanje
kredita
Iznos
rezerve
%
kredita
% rezerve
Bonitetna grupa A
171.164
-
39,92
-
173.616
4
39,86
0,02
Bonitetna grupa B
161.244
4.594
37,61
20,83
181.536
4.972
41,68
25,37
Bonitetna grupa C
90.748
13.222
21,17
59,96
74.191
9.963
17,03
50,83
Bonitetna grupa D
5.581
4.236
1,30
19,21
6.179
4.661
1,42
23,78
428.737
22.052
100,00
100,00
435.521
19.600
100,00
100,00
Ukupno
68
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
28.
Upravljanje rizicima (nastavak)
Krediti
2010
Krediti
153.457
140.226
26.587
248.693
49.267
246.027
Bruto krediti
428.737
435.521
Manje: Ispravka vrednosti
(22.052)
(19.600)
406.685
415.921
Krediti koji nisu u kašnjenju i na koje nisu
oblikovane rezerve
Krediti koji su u kašnjenju i na koje nisu
oblikovane rezerve
Krediti sa oblikovanim rezervama
Neto krediti
Krediti koji nisu u kašnjenju i na koje nisu oblikovane rezerve:
2010
Krediti državi
Krediti finansijskim organizacijama
Krediti fizičkim licima
- okvirni krediti
Stanje
kredita
Stanje
kredita
-
1.800
7.747
-
118.008
108.923
762
736
7.111
7.534
- stambeni krediti
74.292
50.512
- potrošački
35.460
26.103
383
24.038
27.702
430
29.503
- kartice
- ostali krediti fizičkim licima
Krediti pravnim licima
-kartice
- krediti velikim preduzećima
- krediti malim i srednjim preduzećima
Ukupno
69
-
-
27.272
-
27.702
29.503
153.457
140.226
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
28.
Upravljanje rizicima (nastavak)
Krediti koji su u kašnjenju i na koje nisu oblikovane rezerve
2011
do 30
dana
Krediti državi
Krediti finansijskim
organizacijama
Krediti fizičkim
licima
- okvirni krediti
- kartice
- stambeni krediti
- potrošački krediti
- ostali krediti fizickim
licima
Krediti pravnim
licima
-kartice
- krediti velikim
preduzećima
- krediti malim i
srednjim preduzećima
Ukupno
do 90
dana
preko 90
dana
2010
Ukupno
do 30 dana
do 90
dana
preko 90
dana
Ukupno
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21.874
661
52
22.586
24.759
7.243
157
32.159
55
15
-
70
67
20
157
244
-
301
8
309
354
250
-
604
16.198
141
-
16.339
9.739
5.876
-
15.615
5.519
203
44
5.765
5.151
353
-
5.504
103
-
-
103
9.448
744
-
10.192
3.207
779
15
4.001
3.101
13.577
430
17.108
-
66
-
66
-
-
-
-
-
-
-
-
3.207
713
15
3.935
3.101
13.577
430
17.108
25.300
1.220
67
26.587
27.860
20.820
587
49.267
70
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
28.
Upravljanje rizicima (nastavak)
Obezvređeni krediti po vrstama
2010
Bruto krediti
Krediti državi
Krediti finansijskim
organizacijama
Krediti fizičkim licima
Neto
krediti
Rezerve
Bruto
krediti
Rezerve
Neto krediti
7.621
(361)
7.260
3.530
(105)
3.425
152
32.964
(5)
(5.918)
147
27.047
25.842
(3.522)
22.320
- okvirni krediti
257
(224)
33
134
(17)
117
- kartice
605
(212)
393
903
(219)
684
- stambeni krediti
23.478
(4.080)
19.398
10.178
(1122)
9.056
- potrosacki krediti
8.475
(1.395)
7.081
7.698
(852)
6.846
149
207.956
(7)
(15.768)
142
192.187
6.929
216.655
(1.312)
(15.973)
5.617
200.682
82
(39)
43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
207.874
(15.729)
192.144
216.655
(15.973)
200.682
248.693
(22.052)
226.641
246.027
(19.600)
226.427
- ostali krediti fizickim licima
Krediti pravnim licima
- kartice
- krediti velikim preduzećima
- krediti malim i srednjim
preduzećima
Ukupno krediti
71
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
28.
Upravljanje rizicima (nastavak)
Finansijski efekat kolaterala
Finansijski efekat kolaterala je obelodanjen kroz uticaj na nivo rezervisanja na kraju finansijske
godine. Bez kolaterala iznos rezervisanja bi bio viši za:
31.12.2011
Krediti državi
Krediti finansijskim organizacijama
Krediti fizičkim licima
- okvirni krediti
- kartice
- stambeni krediti
- potrosacki krediti
- ostali krediti fizickim licima
Krediti pravnim licima
- kartice
- krediti velikim preduzećima
- krediti malim i srednjim
preduzećima
Ukupno
31.12.2010
361
27
6,038
225
215
4,143
1,448
7
18,104
39
160
0
3,636
176
217
1,121
852
1,270
18,821
10
18,065
24,530
18,811
22,617
Stečena aktiva po osnovu naplate
2011
2010
Knjigovodstvena vrijednost stečene aktive po osnovu
naplate potraživanja
72
115
Obračunate kamate na oslabljene kredite (kategorije
C, D, E)
801
2.954
29.
Upravljanje kapitalom
Banka kontinuirano upravlja kapitalom, koji predstavlja širi koncept od pozicije kapitala u
bilansu stanja, sa ciljem da:
 obezbedi usaglašenost sa zahtjevima vezanim za kapital, koji su definisani od strane,
 Centralne banke Crne Gore,
 obezbedi adekvatan nivo kapitala za nastavak poslovanja po principu “nastavka,
 poslovanja” i
 održi kapital na nivou koji će omogućiti budući razvoj poslovanja.
Adekvatnost kapitala, kao i korišćenje kapitala Banke, prati se mjesečno od strane rukovodstva
Banke. Centralna banka Crne Gore je definisala sljedeće limite za kapital:
 Minimalni novčani iznos kapitala od EUR 5 miliona i
 koeficijent adekvatnosti kapitala od 10%.
72
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
29.
Upravljanje kapitalom (nastavak)
Ukupan kapital, odnosno sopstvena sredstva banke sastoje se od osnovnog kapitala, dopunskog
kapitala i odbitnih stavki:
Osnovni kapital čini: uplaćeni akcionarski kapital po nominalnoj vrijednosti, isključujući
kumulativne povlašćene akcije; naplaćene emisione premije; rezerve koje su formirane na teret
dobiti nakon njenog oporezivanja (zakonske, statutarne i druge rezerve); neraspoređena dobit iz
prethodnih godina; dobit u tekućoj godini za koju je skupština akcionara donijela odluku da
bude uključena u osnovni kapital; kapitalna dobit ostvarena kupovinom i prodajom sopstvenih
akcija.
Odbitne stavke od osnovnog kapitala su: gubitak iz prethodnih godina; gubitak iz tekuće godine;
kapitalni gubitak ostvaren na osnovu sticanja i prodaje sopstvenih akcija; nematerijalna imovina
u obliku goodwilla, licenci, patenata, zaštitnih znakova i koncesija; nominalni iznos stečenih
sopstvenih akcija, isključujući kumulativne povlašćene akcije; manje obračunate rezervacije za
potencijalne gubitke, utvrđene u postupku kontrole.
Dopunski kapital čini: nominalni iznos povlašćenih kumulativnih akcija; iznos opštih rezervi, a
najviše do 1,25% ukupne rizikom ponderisane aktive; subordinisani dug hibridni instrumenti, za
koji su ispunjeni uslovi iz Odluke o adekvatnosti kapitala banaka za uključivanje u dopunski
kapital I. Odbitne stavke od dopunskog kapitala I su: stečene sopstvene povlašćene kumulativne
akcije i potraživanja i potencijalne obaveze obezbjeđeni hibridnim instrumentima ili
subordinisanim dugom banke do iznosa u kojem su ti instrumenti uključeni u dopunski kapital
I.
Potrebe po kapitalu se utvrđuju posebno za različite vrste rizika – kreditni, operativni, tržišni i
drugi rizici u skladu sa važećim propisima na tom području. Najveći dio potreba po kapital
odnosi se na kapital potreban za pokriće kreditnog rizika. U tom smislu kreditnim rizikom
ponderisana aktiva izračunava se primenom pondera koji se kreću u rasponu od 0% do 150%
zavisno od vrste izloženosti i visine kreditnog rizika koji svaka pojedinačna izloženosti nosi.
U sljedećoj tabeli je prikazana struktura ukupnog kapitala Banke na dan 31.12.2011., kao i
koeficijent adekvatnosti kapitala.
73
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
29.
Upravljanje kapitalom (nastavak)
Struktura sopstvenih sredstava i adekvatnost kapitala na 31.12.2011.
Osnovni kapital
2011
Uplaćeni akcionarski kapital po nominalnoj vrijednosti isključujući kumulativne
povlašćene akcije
Naplaćene emisione premije
Rezerve koje su formirane na teret dobiti nakon njenog oporezivanja (zakonske,
statutarne i druge)
Neraspoređena dobit iz prethodnih godina
Iznos osnovnog kapitala
Odbitne stavke pri izračunu osnovnog kapitala
Nematerijalna imovina
Iznos odbitnih stavki pri izračunu osnovnog kapitala
Dopunski elementi sopstvenih sredstava
Subordinisani dug
Revalorizacione reserve
Iznos dopunskog kapitala I
Odbitne stavke od sopstvenih sredstava
Direkna ili indirektna ulaganja u drugu banku ili drugu kreditnu ili finansijsku
instituciju u većem iznosu od 10% kapitala tih institucija
Iznos odbitnih stavki od sopstvenih sredstava
Sopstvena sredstva banke
Kreditnim rizikom ponedrisana aktiva
Ponderisana bilansna aktiva
Ponderisana vanbilansna aktiva
Ukupno kreditnim rizikom ponederisana aktiva
Potreban kapital za tržišne rizike
Potreban kapital za operativni rizik
Potreban kapital za rizik Zemle
Potreban kapital za druge rizike
Adekvatnost kapitala
12.925
7.146
5.659
12.934
38.664
1.093
1.093
10.000
5
10.005
128
128
47.448
269.341
55.615
324.956
112
4.493
48
12.77%
74
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Napomene uz finansijske izvještaje za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR ’000 osim ako nije drugačije naznačeno)
29.
Upravljanje kapitalom (nastavak)
Struktura sopstvenih sredstava i adekvatnost kapitala na 31.12.2010. godine
Osnovni capital
Uplaćeni akcionarski kapital po nominalnoj vrijednosti isključujući kumulativne
povlašćene akcije
Naplaćene emisione premije
Rezerve koje su formirane na teret dobiti nakon njenog oporezivanja (zakonske,
statutarne i druge)
Neraspoređena dobit iz prethodnih godina
Iznos osnovnog kapitala
Odbitne stavke pri izračunu osnovnog kapitala
Nematerijalna imovina
Iznos odbitnih stavki pri izračunu osnovnog kapitala
Dopunski elementi sopstvenih sredstava
Subordinisani dug
Revalorizacione reserve
Iznos dopunskog kapitala I
Odbitne stavke od sopstvenih sredstava
Direkna ili indirektna ulaganja u drugu banku ili drugu kreditnu ili finansijsku
instituciju u većem iznosu od 10% kapitala tih institucija
Iznos odbitnih stavki od sopstvenih sredstava
Sopstvena sredstva banke
Kreditnim rizikom ponedrisana aktiva
Ponderisana bilansna aktiva
Ponderisana vanbilansna aktiva
Ukupno kreditnim rizikom ponederisana aktiva
Potreban kapital za tržišne rizike
Potreban kapital za operativni rizik
Potreban kapital za rizik Zemle
Potreban kapital za druge rizike
Adekvatnost kapitala
30.
2010
12.925
7.146
5.659
12.282
38.012
794
794
10.000
45
10.045
128
128
47.135
274.978
32.657
305.402
124
4.021
20
13.49%
Događaji nakon datuma bilansa
Nije bilo usklađujućih događaja nakon bilansa stanja koji mogu uticati na finansijski položaj i
rezultat Banke na dan 31. decembra 2011. godine.
Banka je nakon datuma bilansa dobila potvrdu od kreditora KFW, kojom kreditor prihvata
neusaglašenosti ugovorenih finansijskih pokazatelja i potvrđuje da nema nameru da do 30.juna
2012. godine zahtijeva prijevremenu otplatu kredita, odnosno da raskine Ugovor ukoliko Banka
ispuni ostale ugovorom predviđene uslove, detaljnije Napomena 19.
75
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Analiza finansijskih izvještaja
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
NLB MONTENEGROBANKE A.D. PODGORICA
ZA 2011. GODINU
76
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Analiza finansijskih izvještaja
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
UVOD
Finаnsiјski iskаzi NLB Montenegrobanke a.d. Podgoricа (u dаljem tekstu „Bаnkа"), koјi su bili
predmet reviziјe sаstаvljeni su u sklаdu sа rаčunovodstvenim stаndаrdimа i propisimа Crne Gore.
Propisаni obrаsci finаnsiјskih iskаzа su u zаkonskom roku dostаvljeni Centrаlnoј bаnci Crne Gore.
ANALIZA BILANSA USPJEHA
Struktura bilansa uspjeha za 2011. i 2010. godinu, kao i promjene u odnosu na 2010. godinu date su u
sljedećem pregledu:
2011
%
2010
%
Indeks
Prihodi od kamata
Rashodi kamata
Neto prihodi od kamata
39.118
(17.771)
21.347
76,31
34,87
36.685
(18.715)
17,970
74,80
38,67
106.63
94.96
Troškovi za gubitke po bilansnim i vanbilansnim
plasmanima
Neto prihodi
Prihodi od naknada
Rashodi naknada
Neto prihodi od naknada
(14.519)
6.828
10.712
(4.168)
6.544
28,49
(12.318)
5.652
10.390
(3.901)
6.489
25,45
117.87
120.81
103.10
106.84
100.85
Neto prihodi od kamata i naknada
Operativni prihodi
Opšti i ostali troškovi
13.372
1.433
(14.452)
Neto (rashodi)/prihodi prije poreza na dobit
Porezi i doprinosi iz dobitka
353
(52)
301
20,90
8,18
2,80
28,36
0,10
12.141
1.969
(13.369)
741
(89)
652
21,19
8,06
4,01
27,63
0,18
110.14
72.78
108.10
47.64
58.43
46.17
Neto (gubitak)/dobitak
0,130
0,341
51.263
(50.962)
49.044
(48.392)
Zarada po akciji / u EUR
Ukupni prihodi
Ukupni rashodi
77
104.52
105.31
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Analiza finansijskih izvještaja
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
ANALIZA BILANSA USPJEHA (nastavak)
1.
Prihodi i rashodi od kamata
2011
%
2010
%
Prihodi od kamata
Banke
Država
Ostale finansijske institucije
Lokalna samouprava
Privredna društva
Fizička lica
Ostalo
Ukupno prihodi od kamata
363
488
89
648
22.701
14.821
8
39.118
0,93
1,25
0,23
1,66
58,03
37,89
0,02
100,00
299
623
324
20.833
14.606
36.685
0,82
1,70
0,88
56,79
39,81
0,00
100,00
Rashodi od kamata
Vlada
Banke
Privredna društva
Ostale finansijske institucije
Fizička lica
Lokalna samouprava
Ostalo
Ukupno rashodi od kamata
(341)
(3.012)
(4.199)
(2.098)
(7.377)
(74)
(670)
(17.771)
1,92
16,95
23,63
11,81
41,51
0,42
3,77
100,00
(854)
(3.421)
(4.427)
(2.312)
(7.138)
(13)
(550)
(18.715)
4,56
18,28
23,65
12,35
38,14
0,07
2,94
100,00
Neto prihodi od kamata
21.347
17.970
Prihodi od kamata u 2011. godini veći su za iznos od EUR 2.433 hiljade (odnosno za 6,63%) u odnosu
na prihode od kamata koji su ostvareni u 2010. godini. U ukupnim prihodima od kamata najznačajnije
učešće od 58,03% imaju prihodi od kamata ostvarenih po kreditima plasiranim privrednim društvima,
dok prihodi od kamata po kreditima plasiranim fizičkim licima učestvuju u ukupnim prihodima sa
37,89%.
Prihodi od kamata su 2,2 puta veći od rashoda po kamatama u 2011. godini. Zahvaljujući nižim
kamatnim stopama na depozite koje Banka koristi kao izvore za kreditiranje sa jedne strane, i visokim
kamatnim stopama na plasmane privredi i stanovništvu na teritoriji Crne Gore, Banka je u 2011. godini
ostvarila neto prihod od kamata EUR 21.347 hiljada. Neto prihodi od kamata veći su u odnosu na
2010. godinu za EUR 3.377 hiljada, odnosno 18,79%.
Rashodi od kamata u 2011. godini manji su za iznos od EUR 944 hiljada (odnosno za 5.04%) u odnosu
na rashode od kamata koji su ostvareni u 2010. godini. U ukupnim rashodima od kamata najznačajnije
učešće od 41,51% imaju rashodi od kamata po depozitima i pozajmicama od fizičkih lica, slede rashodi
od kamata po depozitima privrednih društava sa učešćem od 23.63%, dok rashodi od kamata po
depozitima banaka učestvuju u ukupnim rashodima sa 16.95% u 2011. godini.
78
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Analiza finansijskih izvještaja
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
ANALIZA BILANSA USPJEHA (nastavak)
2.
Troškovi za gubitke po bilansnim i vanbilansnim plasmanima
Troškovi za gubitke po bilansnim i vanbilansnim plasmanima u 2011. godini veći su za iznos od EUR
2.201 hiljada (17,87%) u odnosu na troškove za gubitke po bilansnim i vanbilansnim plasmanima u
2010. godini.
Troškovi za gubitke po stavkama bilansne aktive
Troškovi za gubitke po stavkama vanbilansne aktive
Troškovi rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade
Troškovi ostalih rezervisanja
Ukupno
2011
2010
(14.720)
253
(52)
(11.496)
(644)
(43)
(135)
(14.519)
(12.318)
Kretanja na računima troškova za gubitke po stavkama aktive i vanbilansnih stavki prikazano je u
sljedećoj tabeli:
2011
2010
Bilansna Vanbilansna
Ostala
Bilansna Vanbilansna
Ostala
aktiva
aktiva rezervisanja Ukupno
aktiva
aktiva rezervisanja Ukupno
Stanje na dan 01.01.
Povećanje rezervi
Ukidanje rezervi
21.968
16.311
(1.590)
2.144
34
(287)
416
52
-
24.528
16.396
(1.877)
17.029
46.859
(35.363)
1.500
5.573
(4.929)
545
135
19.074
52.567
(40.292)
Neto troškovi
Korištenje rezervi
Prenos na
vanbilansnu
evidenciju
Stanje na dan
31.12.
14.720
-
(253)
-
52
-
14.519
-
11.496
-
644
-
135
(264)
12.275
(264)
(14.224)
-
- (14.224)
(6.557)
-
-
(6.557)
22,465
1,891
468 24,824
21.968
2.144
416
24.528
79
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Analiza finansijskih izvještaja
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
ANALIZA BILANSA USPJEHA (nastavak)
3.
Prihodi i rashodi od naknada
2011
%
2010
%
Prihodi od naknada
Naknade za izvršene usluge
Naknade po kreditima
Naknade po vanbilansnim poslovima
Ostale naknade
Ukupno prihodi od naknada
7.460
2.053
970
229
10.712
69,64
19,17
9,06
2,14
100,00
6.982
2.291
898
219
10.390
67,20
22,05
8,64
2,11
100,00
Rashodi naknada
Platni promet
Naknade po vanbilansnim poslovima
Naknade po kreditima
Ostalo
Ukupno rashodi od naknada
(1.759)
(160)
(328)
(1.921)
(4.168)
42,20
3,84
7,87
46,09
100,00
(1.644)
(158)
(457)
(1.642)
(3.901)
42,14
4,05
11,71
42,09
100,00
Neto prihodi od naknada
6.544
6.489
Prihodi od naknada u 2011. godini iznose EUR 10.712 hiljada i veći su za 3,09% u odnosu na prethodnu
godinu. U strukturi prihoda od naknada 69,64% se odnosi na naknade za usluge platnog prometa u
zemlji i inostranstvu, a ostatak od ukupnih naknada se odnosi na naknade po kreditnim poslovima i
poslovima sa stanovništvom kao i poslovima izdavanja garancija komitentima Banke.
Povećanje prihoda u posmatranom periodu rezultat je porasta broja transakcija u okviru domaćeg i
inostranog platnog prometa kao i povjećanja obima ukupne kreditne aktivnosti Banke.
Rashodi od naknada u posmatranom periodu iznose EUR 4.168 hiljada i veći su za 6.84% u odnosu na
prethodnu godinu. U strukturi rashoda od naknada 42.20% se odnosi na naknade za usluge platnog
prometa. U ostalie rashode naknada spadaju troškovi za usluge osiguranja depozita i kredita, naknade
za kontrolu Centralne Banke, kao i usluge inostranog platnog prometa.
4.
Operativni prihodi
2011
Neto pozitivne realizovane kursne razlike
Neto nerealizovane kursne razlike
Prihodi/rashodi po osnovu trgovine derivatima i po osnovu
kamatnog swapa
Prihodi od kastodi poslova
Ostali prihodi
Ukupno operativni prihodi
%
2010
%
963
(12)
67,20
(0,84)
1.181
(165)
59,98
(8,38)
(63)
19
526
1.433
(4,40)
1,33
36,71
100,00
120
18
815
1.969
6,09
0,91
41,39
100,00
Ukupni operativni prihodi su smanjeni u odnosu na prethodnu godinu za EUR 536 hiljada kao
posledica pada neto pozitivnih realizovanih kursnih razlika za EUR 218 hiljada ili 18,46% i smanjenja
ostalih prihoda za EUR 289 hiljada odnosno 35,46%.
80
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Analiza finansijskih izvještaja
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
ANALIZA BILANSA USPJEHA (nastavak)
5.
Opšti troškovi
2011
Troškovi plata i doprinosa
Troškovi poslovnog prostora i fiksne aktive
Ostali operativni troškovi
Ukupno
(7.689)
(4.206)
(2.557)
(14.452)
%
53,20
29,10
17,69
100,00
2010
(6.954)
(4.144)
(2.271)
(13.369)
%
52,02
31,00
16,99
100,00
Opšti troškovi su u odnosu na prethodnu godinu povećani za EUR 1.083 hiljade i u strukturi ukupnih
rashoda čine 28,36%. Najveće povećanje je ostvareno u okviru troškova plata i doprinosa u iznosu od
EUR 735 hiljada ili 10,57% kao posledica povećanja broja stalno zaposlenih sa 269 (31. decembra
2010.) na 338stalno zaposlenih na dan 31. decembra 2011.
U 2010. godini troškovi poslovnog prostora i fiksne aktive odnose se na troškove zakupa u iznosu od
EUR 1.511 hiljade (2010: EUR 1.398 hiljada), troškove električne energije i grijanja u iznosu EUR 165
hiljada (2010: EUR 193 hiljada), troškove obezbjeđenja imovine u iznosu od EUR 223 hiljada (2010:
EUR 211 hiljada), troškove osiguranja u iznosu od EUR 179 hiljade (2010: EUR 198 hiljade) i ostale
troškove održavanja poslovnog prostora i opreme.
Ostali operativni troškovi za 2011. godinu odnose se na troškove revizije, sudskih troškova i stručnih
naknada u iznosu od EUR 359 hiljada (2010: EUR 397 hiljada), troškove telefona i komunikacionih
mreža u iznosu od EUR 596 hiljade (2010: EUR 448 hiljada), troškove reklame i propagande u iznosu
od EUR 244 hiljada (2010: EUR 321 hiljada), troškove sponzorstva i donacija u iznosu EUR 481 hiljada
(2010: EUR 443 hiljada), troškove kancelarijskog materijala u iznosu od EUR 172 hiljada (2010: EUR
168 hiljada), ostale troškove poslovanja EUR 601 hiljada (2010: EUR 494 hiljada) i amortizaciju licenci
EUR 172 hiljade (2010:EUR 164 hiljade).
81
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Analiza finansijskih izvještaja
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
ANALIZA BILANSA STANJA
Struktura bilansa stanja za 2011. i 2010. godinu, kao i promjene u odnosu na 2010. godinu date su u
sljedećoj tabeli:
2011
%
2010
%
Index
AKTIVA
Novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih institucija
87.049
16,56
73.382
14,02
118,62
Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju
18.625
3,54
16.864
3,22
110,44
428.737
(22.052)
406.685
81,55
(4,19)
77,35
435.521
(19.600)
415.921
83,20
(3,74)
79,45
98,44
112,51
97,78
Faktoring i forfeting
1.067
0,20
5.261
1,01
20,28
Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva
Stečena aktiva
Ulaganja u kapital drugih pravnih lica
5.231
128
383
0,99
0,02
0,07
5.306
165
301
1,01
0,03
0,06
98,59
77,58
127,24
Ostala aktiva
6.991
1,33
8.645
1,65
80,87
Minus: Rezerva za potencijalne gubitke na ostalu aktivu
(413)
(0,08)
(2.368)
(0,45)
17,44
525.746
100,00
523.477
100,00
100,43
376.246
71,56
367.945
70,29
102,26
1
-
18
0,00
5,56
82.717
15,73
88.264
16,86
93,72
4.704
0,89
4.806
0,92
97,88
441
10.308
0,08
1,96
614
10.561
0,12
2,02
71,82
97,60
2.359
10.000
0,45
1,90
2.560
10.000
0,49
1,91
92,15
100,00
486.776
92,59
484.768
92,61
100,41
12.925
7.146
2,46
1,36
12.925
7.146
2,47
1,37
100,00
100,00
5.664
13.235
1,08
2,52
5.704
12.934
1,09
2,47
99,30
102,33
Ukupan kapital
38.970
7,41
38.709
7,39
100,67
Ukupna pasiva
525.746
100,00
523.477
100,00
100,43
Krediti i poslovi lizinga
Minus: Rezerve za kreditne gubitke
Neto krediti
Ukupna aktiva
PASIVA
Obaveze
Depoziti
Obaveze po osnovu kastodi poslova
Obaveze po uzetim kreditima i pozajmicama
Obaveze prema Vladi
Derivativne finansijske obaveze kao instrument zaštite
Ostale obaveze
Rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke po vanbilansnim
izloženostima
Subordinisani dugovi
Ukupne obaveze
Kapital
Akcijski kapital
Emisiona premija
Ostali kapital
Nerasporedjena dobit
82
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Analiza finansijskih izvještaja
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
ANALIZA BILANSA STANJA (nastavak)
6.
Novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih institucija
U strukturi aktive Banke, novčana sredstva i računi depozitnih institucija učestvuju sa 16,56% (2010.
godina: 14,02%).
Na dan 31. decembra 2011. godine ukupna novčana sredstva i depozitni računi veći su za 18,62% u
odnosu na 31. decembar 2010. godine. U 2011. godini došlo je do povećanja gotovine za 60,68%
odnosno EUR 5.251 hiljada, povećanja stanja na deviznim računima od EUR 3.706 hiljada odnosno
12,88%, povećanja stanja na žiro računu od EUR 2.765 hiljada odnosno 23,65%, povećanja obavezne
rezerve od EUR 1.994 hiljada odnosno 8,26% u odnosu na prethodnu godinu.
2011
%u
aktivi
2010
%u
aktivi
Gotov novac i nekamatonosni računi depozita
Gotov novac
Gotovina
Devizni računi
Žiro račun
Ostala gotovina
Ukupno gotov novac
13.905
32.484
14.456
74
60.919
2,64
6,18
2,75
0,01
11,59
8.654
28.778
11.691
58
49.181
1,65
5,50
2,23
0,01
9,40
Nekamatonosni računi depozita
Obavezna rezerva kod Centralne banke Crne Gore
Inostrane banke - finansijske institucije
Ukupno nekamatonosni računi depozita
Ukupno gotov novac i nekamatonosni računi depozita
19.597
19.597
80.516
3,73
3,73
15,31
18.101
18.101
67.283
3,46
3,46
12,85
6.532
1
6.533
1,24
1,24
6.034
66
6.100
1,15
0,01
1,17
87.049
16,56
73.382
14,02
Kamatonosni računi depozita
Obavezna rezerva kod Centralne banke Crne Gore
Depoziti kod ino banaka sa rokom dospijeća do 3 mjeseca
Ukupno kamatonosni računi depozita
Ukupno novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih
institucija
Na dan 31. decembra 2011. godine ukupna novčana sredstva na deviznim računima kod
korespondentskih banaka veća su u odnosu na 31. decembar prethodne godine za 12.88%. Od ukupnih
novčanih sredstava na deviznim računima, Banka je na dan 31. decembra 2011. godine imala kod Nove
Ljubljanske banke d.d. Ljubljana 86,7% novčanih sredstava, kod Deutsche bank A.G. zentrale
Frankfurt nalazilo se 6,36%, dok se kod ostalih korespondentskih banaka nalazilo preostalih 6.94%
novčanih sredstava.
83
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Analiza finansijskih izvještaja
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
ANALIZA BILANSA STANJA (nastavak)
7.
Krediti i poslovi lizinga
U strukturi aktive Banke krediti i poslovi lizinga učestvuju sa 81,55% (2010. godina: 83,2%).
Na dan 31. decembra 2011. godine ukupni krediti i poslovi lizinga manji su za 1,56% u odnosu na 31.
decembar 2010. godine.
Rezerve za kreditne gubitke iznose EUR 22.052 hiljade ili 5,14% (2010: 4,50%) od ukupnih bruto
plasmana.
Kratkoročni krediti
Dugoročni krediti
Rezerva za kreditne gubitke
Ukupno
2011
%
2010
%
75.885
352.852
(22.052)
406.685
18,66
86,76
(5,42)
100,00
82.034
353.487
(19.600)
415.921
19,72
84,99
(4,71)
100,00
a)
Kratkoročni krediti su se smanjili za 7,50% u odnosu na isti period prethodne godine, kao
posljedica pada kratkoročnog kreditiranja privatnih preduzeća. Kratkoročni krediti su najvećim
dijelom odobravani privatnim preduzećima za nabavku obrtnih sredstava. Krediti su odobravani
na rok od jednog mjeseca do godinu dana uz kamatnu stopu od 8,25% do 15% na godišnjem
nivou (2010: od 6% do 15%).
b)
Dugoročni krediti su se smanjili za 0,18% u odnosu na isti period prethodne godine, pre svega
kao rezultat smanjenja obima dugoročnog kreditiranja privatnih preduzeća. Dugoročni krediti su
najvećim dijelom odobravani za reprogramiranje postojećih kredita i za investiciona ulaganja.
Krediti su najčešće odobravani na rok od 13 mjeseci do 5 godina, sa odloženim periodom
plaćanja od 6 mjeseci i promjenljivom kamatnom stopom 6MEuribor + 6.75% do 15,00% na
godišnjem nivou (2010: 6MEuribor + 4,50% do 15,00%, na rok od 13 mjeseci do 5 godina).
84
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Analiza finansijskih izvještaja
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
ANALIZA BILANSA STANJA (nastavak)
7.
c)
Krediti i poslovi lizinga (nastavak)
Na dan 31. decembra 2011. godine najveći dužnici banke uključujući i njihova povezana lica bili
su sledeći komitenti:
Klijent
Melgonija primorka
MCC Engineering
Rokšped doo
Euro Petrol
Cijevna Komerc doo
Plus commerce ad
Kips doo
Jep Elektroprivreda ad
Vuk Pertol doo
Lovćen osiguranje ad
Efel Motors doo
Celebic doo
Okov doo
Ostala pravna lica
Ukupno najvećih izloženosti
d)
Bilansna
izloženost
14.629
9.409
6.954
8.830
8.078
7.115
3.406
1.348
5.240
7.009
2.724
2.930
4.335
14.602
96.609
Vanbilansna
izloženost
102
21
2.178
0
454
919
4.434
6.149
2.178
200
3.719
3.306
1.404
5.679
30.743
Ukupno
14.731
9.430
9.132
8.830
8.532
8.034
7.840
7.497
7.418
7.209
6.443
6.236
5.739
20.281
127.352
%
11,57
7,40
7,17
6,93
6,70
6,31
6,16
5,89
5,82
5,66
5,06
4,90
4,51
15,93
100,00
Granska koncentracija kredita
Koncentracija ukupno plasiranih kredita po industrijskim granama na dan 31. decembra 2011. godine
je sljedeća:
2011
%
2010
%
95,606
7,782
29,625
48,500
7,899
7,621
10,916
2,074
1,426
173,559
43,729
22.30
1.82
6.91
11.31
1.84
1.78
2.55
0.48
0.33
40.48
10.20
102,664
18,906
28,306
51,887
5,330
8,746
435
4,083
166,856
48,308
23.57
4.34
6.50
11.91
1.22
2.01
0.10
0.94
38.31
11.09
428,737
100.00
435,521
100.00
Trgovina
Rudarstvo
Usluge, turizam, ugostiteljstvo
Građevinarstvo
Finansije
Administracija i druge javne usluge
Transport, skladištenje, PTT, komunikacije
Poljoprivreda
Energetika
Stanovništvo
Ostalo
Ukupno
85
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Analiza finansijskih izvještaja
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
ANALIZA BILANSA STANJA (nastavak)
7.
Krediti i poslovi lizinga (nastavak)
e)
Promjene na kreditima su bile sljedeće:
2011
2010
Početno stanje 01.01.
Neto povećanje plasmana
435.521
2.973
418.194
24.115
Efekti vrednovanja štićene stavke ( Napomena 6)
Prenos na vanbilansnu evidenciju (Napomena 17a)
(200)
(9.557)
(320)
(6.468)
428.737
435.521
Stanje na dan 31.12.
f)
Kreditna politika Banke
Kreditnom politikom utvrđeno je da prilikom upravljanja kreditnim rizikom, Banka mora da razmatra
sve komponente rizika, kako one koje su specifične za posmatranog komitenta, tako i one vezane za
cjelokupni portfolio Banke. Pored propisanih kriterijuma vezanih za kategorizaciju klijenta u određenu
kategoriju rizika, Banka treba da kontinuirano prati ukupan nivo zaduženosti prema pojedinačnim
komitentima, tržišnu vrijednost imovine komitenata, tržišnu poziciju komitenata i kvalitet
instrumenata obezbjeđenja. Kreditnom politikom predviđeno je da Banka uloži napore u cilju
poboljšanja strukture portfolija i to prvenstveno tako što će:
•
•
atraktivnom ponudom pridobiti nove komitente, ali istovremeno zadržati i povećati obim
poslovanja sa postojećim komitentima,
učiniti maksimalni napor kroz sprovođenje aktivnosti vezanih za naplatu i smanjenje nivoa
zaduženosti klijenata koji su svrstani u problematične kategorije rizičnosti.
Kreditnom politikom definisano je da su osnovni kriterijumi za plasiranje sredstava profitabilnost
posla i ocjena stepena rizičnosti. Poslovnom i kreditnom politikom je takođe definisano da Banka u
cilju minimiziranja rizika prilikom plasmana sredstava maksimalno poštuje načelo sigurnosti i
prioriteta i da treba da:
•
•
•
•
•
•
•
•
analizira kreditne zahteve,
kontinuirano prati stepen izloženosti kreditnom riziku,
odobrava plasmane u skladu sa projektovanim obimom i strukturom kreditnog bilansa,
usmjerava plasmane u skladu sa poslovnom orijentacijom Banke,
vrši disperziju plasmana,
obezbjeđuje kvalitetne instrumente obezbjeđenja,
primjenjuje adekvatne kamatne politike i
vrši kontrolu namenskog korišćenja kredita.
Kreditnom politikom utvrđeno je da Banka u cilju obezbjeđenja potraživanja, uzima od svojih klijenata
prvoklasna obezbjeđenja (bankarske depozite, garancije Republike i njenih institucija, zaloge u novcu,
kratkoročnim hartijama od vrijednosti koje se mogu refinansirati kod Centralne banke Crne Gore,
garancije na prvi poziv domaće prvoklasne banke i prvoklasne dužničke hartije od vrijednosti kojima
se trguje na finansijskom tržištu, ili ostala obezbjeđenja) i ostala obezbjeđenja (uspostavljanje založnog
prava na nepokretnim i pokretnim stvarima u korist Banke, jemstva i ustupanja potraživanja od bolje
klasifikovanih dužnika, osiguranja kod organizacija za osiguranje potraživanja, mjenice i ostale
instrumente obezbjeđenja predviđene zakonskim propisima).
86
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Analiza finansijskih izvještaja
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
ANALIZA BILANSA STANJA (nastavak)
7.
Krediti i poslovi lizinga (nastavak)
Banka odobrava kredite u skladu sa poslovnom politikom pravnim licima i preduzetnicima za
finansiranje poslova iz djelatnosti preduzeća na rok do 12 mjeseci (kratkoročni krediti) i na dug rok od
13 mjeseci do 5 godina sa odloženim periodom plaćanja od 6 mjeseci. Iznos odobrenog kredita zavisi
od poslovne pozicije i kreditne sposobnosti klijenata. Kao instrumente obezbjeđenja, dužnici podnose
Banci ovlašćenja i mjenice preduzeća, jemstvo i mjenice vlasnika preduzeća, devizno obezbjeđenje
(depozit), hipoteke i dr.
8.
Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju
U strukturi aktive Banke, hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju učestvuju sa 3,54% (2010:
3,22%).
Dužničke hartije od vrijednosti
Ukupno
2011
2010
18.625
16.864
18.625
16.864
Državni zapisi Crne Gore su diskontne kratkoročne hartije od vrijednosti sa rokom dospijeća od 182
dana, kojima se može trgovati na sekundarnom tržištu. Diskontovana cijena na osnovu koje se
izračunava kupovna cijena je ekvivalentna ponuđenoj stopi prinosa.
9.
Faktoring i forfeting
U strukturi aktive Banke, faktoring i forfeting učestvuju sa 0,2% (2010: 1,01%)
2011
Bellevue Hotels Group
Mtel d.o.o.Podgorica
Vektra d.o.o.Montenegro Podgorica
Ukupno
234
833
1.067
%
21,93
78,07
100,00
2010
276
985
4.000
5.261
%
5,25
18,72
76,03
100,00
Banka je zaključila dva forfeting aranžmana, na bazi kupovine potraživanja od članica NLB Grupacije:



NLB InterFinans AG Zirich, kredit od EUR 4.000 hiljada po stopi 6M Libor + 7,00% na
godišnjem nivou, sa rokom forfetinga 2017. godine;
NLB d.d.Ljubljana, dva kredita u iznosu od EUR 1.261 hiljadu, po stopi 3,29% - promjenljivi
Euribor, odnosno 6,40% - fiksno, sa rokom forfetinga 2017. odnosno 2016. godine.
Potraživanje po forfeting aranžmanu Vektra d.o.o. Montenegro Podgorica je klasifikovano u E
bonitetnu kategoriju, 100% rezervisano i otpisano iz bilansa u vanbilansnu evidenciju .
87
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Analiza finansijskih izvještaja
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
ANALIZA BILANSA STANJA (nastavak)
10.
Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva
U strukturi aktive Banke, poslovni prostor i ostala fiksna aktiva učestvuju sa 0,99% (2010. godina:
1,01%).
Na dan 31. decembra 2011. godine ukupna osnovna sredstva manja su za 1,41% u odnosu na 31.
decembar 2010. godine.
Osnovna sredstva na kraju izvještajnih perioda su se sastojala iz:
Građevinski objekti i zemljište
Oprema
Total
11.
2011
2,584
2,647
5,231
%
49,40
50,60
100,00
2010
2.071
3.235
5.306
%
39,03
60,97
100,00
Stečena aktiva
U strukturi aktive Banke neto stečena imovina učestvuje sa 0,02% (2010. godina: 0,03%).
Doo „Fert-company“ Berane
Fizička lica
Fenix trade doo
Ukupno stečena aktiva
Minus: ispravka vrijednosti (Napomena 17)
Neto stečena aktiva
2011
2010
73
55
-
165
128
(56)
165
(49)
72
116
Na dan 31. decembra 2011. godine ukupna neto stečena aktiva se značajno nije menjala u
procentualnom učešću u ukupnoj aktivi dok se u apsolutnom iznosu smanjila za EUR 44 hiljade u
poređenju sa 2010. godinom.
Na nepokretnosti stečene po osnovu naplate potraživanja, Banka je formirala rezerve u iznosu od EUR
56 hiljada, odnosno 44% bruto iznosa stečene aktive (31.12.2010: EUR 49 hiljada, odnosno 30%).
88
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Analiza finansijskih izvještaja
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
ANALIZA BILANSA STANJA (nastavak)
12.
Ulaganja u kapital drugih pravnih lica
U strukturi aktive Banke ulaganja u kapital drugih pravnih lica učestvuje sa 0,07% (2010. godina:
0,06%).
2011
128
255
383
Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
Ukupno ulaganje
2010
128
173
301
Ulaganja u kapital drugih pravnih lica iznosi EUR 383 hiljada i povećalo se za 21,4% u odnosu na
prethodnu godinu. Ulaganja u kapital drugih pravnih lica odnose se na uloge kod Centralne
depozitarne agencije u iznosu od EUR 5 hiljada, VISA Inc u iznosu od EUR 250 hiljada u kojima Banka
nema ni značajan uticaj ni kontrolu, i osnivački ulog u Akcionarsko društvo za upravljanje penzionim
fondom NLB Penzija u iznosu od EUR 128 hiljada, što čini 51% akcijskog kapitala Društva (Banka ima
kontrolu nad poslovanjem).
13.
Ostala aktiva
U strukturi aktive Banke ostala aktiva učestvuje sa 1,33% (2010. godina: 1,65%).
Potraživanja po osnovu prodaje poslovnog prostora
Potraživanja za kamate
Razgraničeni troskovi i naknade
Dati avansi
Razgraničeni prihod po osnovu kamata
Potraživanja za naknade
Potraživanja za kartice
Ostala potraživanja
Nematerijalna ulaganja
Akumulirana amortizacija nematerijalnih ulaganja
Ukupno ostala aktiva
Minus: ispravka vrijednosti
2011
868
1.892
1.106
13
1.065
176
155
623
1.918
(825)
6.991
(332)
6.659
%
12,42
27,06
15,82
0,19
15,23
2,52
2,22
8,91
27,44
(11,80)
100,00
2010
1.180
2.501
1.722
49
1.211
150
185
853
1.416
(622)
8.645
(690)
7.955
%
13,65
28,93
19,92
0,57
14,01
1,74
2,14
9,87
16,38
(7,19)
100,00
Na dan 31. decembra 2011. godine ukupna bruto ostala aktiva manja je za 19,13% u odnosu na 31.
decembar 2010. godine.
89
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Analiza finansijskih izvještaja
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
ANALIZA BILANSA STANJA (nastavak)
14.
Rezerve za obezbjeđenje od potencijalnih gubitaka
Na dan 31. decembra 2011. godine rezerve za obezbjeđenje od potencijalnih gubitaka imale su sljedeću
strukturu:
2011
Rezerve po kreditima (Napomena 11)
Rezerve za stečenu aktivu (Napomena 14)
Rezerve po kamatama i ostaloj aktivi (Napomena 16)
Rezerve za forfeting i faktoring (Napomena 12)
Ukupno rezerve za potencijalne gubitke na ostalu
aktivu
Ukupno rezerve po bilansnim pozicijama
Rezervisanja za garancije i preuzete obaveze
Rezervisanja za sudske sporove
Rezervisanja za ostale operativne rizike
Ukupno rezerve po vanbilansnim pozicijama
Ukupno rezerve za obezbjeđenje od
potencijalnih gubitaka
%
2010
%
22.052
56
332
25
88,83
0,23
1,34
0,10
19.600
49
690
1.629
79,91
0,20
2,81
6,64
413
1,66
2.368
9,65
22.465
90,50
21.968
89,56
1.891
61
407
7,62
0,25
1,64
2.144
61
355
8,74
0,25
1,45
2.359
9,50
2.560
10,44
24.824
100,00
24.528
100,00
Struktura rezervi za potencijalne gubitke po kategorijama rizika na dan 31. decembra 2011. godine
predstavljena je u sljedećoj tabeli:
Rizične stavke
Bilansna aktiva
Vanbilansna aktiva
Ukupno rizične stavke
Bilans na koji se ne
izdvaja rezerva
Vanbilans na koji se ne
izdvaja rezerva
Izdvojena rezerva 31.
decembar 2011.
% izdvojene rezerve
Izdvojena rezerva 31.
decembar 2010.
% izdvojene rezerve
Novčani
kolateral
Kolateral
A
B
C
D
E
Ukupno
22.886
4.881
27.767
11.664
3.078
14.742
159.732
30.611
190.343
155.790
43.381
199.171
77.411
3.789
81.200
5.688
16
5.704
-
433.171
85.756
518.927
-
-
115.040
-
-
-
-
115.040
1.862.100
-
-
-
-
-
-
1.862.100
468
-
-
-
5.975
3,00%
14.070
17,33%
4.311
75.59%
-
24.824
4,78%
416
-
-
4
-
6.202
3,00%
12.984
18,60%
4.922
75,56%
-
24.528
4,71%
Rezerve za obezbjeđenje od potencijalnih gubitaka Banka procjenjuje na nivou svakog komitenta u
skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama.
Individualne kreditne izloženosti procjenjuju se na osnovu karaktera zajmoprimaca, ukupnog
finansijskog stanja, resursa i evidencije plaćanja; izgleda da dobije podršku nekog kreditnog garanta i
kada postoji instrument obezbjeđenja, na bazi njegove prodajne vrijednosti.
90
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Analiza finansijskih izvještaja
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
ANALIZA BILANSA STANJA (nastavak)
15.
Depoziti
U strukturi pasive Banke, depoziti učestvuju sa 71,56% (2010. godina: 70,29%) i predstavljaju značajan
izvor finansiranja poslovanja Banke.
Na dan 31. decembra 2011. godine ukupni depoziti bilježe rast od 2,26% u odnosu na 31. decembar
2010. godine. Porast depozita je rezultat povećanja broja deponenata koji kod Banke drže
kamatonosne depozite.
U ukupnim depozitima Banke na dan 31. decembra 2011. godine kamatonosni depoziti učestvuju sa
99,00% (2010. godina 99,05%). Kamatonosni depoziti veći su u odnosu na prethodnu godinu za
2,20%. Na dan 31. decembra 2011. godine nekamatonosni depoziti u ukupnim depozitima učestvuju sa
1,00% (2010. godine 0.95%) i povećali su se u odnosu na isti period prethodne godine za 7,76%.
Nekamatonosni depoziti
Kamatonosni depoziti
Ukupno
2011
3.748
372.498
376.246
%
1,00
99,00
100,00
2010
3.478
364.467
367.945
%
0,95
99,05
100,00
Pregled najvećih deponenata na dan 31. decembra 2011. godine dat je u sljedećoj tabeli:
Deponent
Crnogorski Elektroprenosni sistemi ad, Podgorica
JEP Elektroprivreda CG
Crnogorski Telekom, Podgorica
Lovcen osiguranje ad, Podgorica
Ministarstvo finansija Crne Gore
Zeta Energy doo, Danilovgrad
Fond zajednckog ulaganjaTrend, Podgorica
Montenegro Metropolis, Podgorica
Mtel doo, Podgorica
Fudbalski Savez Crne Gore
Fizičko lice
Delhaize Montenegro doo, Podgorica
Fizičko lice
Uniprom, Niksic
Ostali deponenti
Ukupno
Depoziti po viđenju
6.551
3.456
560
125
3.331
2.231
125
989
556
3.462
13
390
236
261.658
283.683
91
Oročeni depoziti
9.000
10.350
10.200
7.200
3.326
3.950
3.910
3.000
3.090
3.285
2.800
2.819
2.271
27.362
92.563
Ukupno
15.551
13.806
10.760
7.325
6.657
6.181
4.035
3.989
3.646
3.462
3.298
3.190
3.055
2.271
289.020
376.246
%
4,13
3,67
2,86
1,95
1,77
1,64
1,07
1,06
0,97
0,92
0,88
0,85
0,81
0,60
76,82
100,00
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Analiza finansijskih izvještaja
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
ANALIZA BILANSA STANJA (nastavak)
16.
Obaveze po uzetim kreditima i pozajmicama
U strukturi pasive Banke obaveze po uzetim kreditima i pozajmicama učestvuju sa 15,73% (2010.
godina: 16,86%) i predstavljaju značajan izvor finansiranja poslovanja Banke.
Na dan 31. decembra 2011. godine ukupne obaveze po pozajmicama manje su za 6,28% u odnosu na
31. decembar 2010. godine i imaju sledeću strukturu
2011
%
2010
%
Obaveze po uzetim kreditima
Obaveze po emitovanim obveznicama
78.726
3.991
95,18
4,82
84.279
3.985
95,49
4,51
Ukupno
82.717
100,00
88.264
100,00
Najveći dio obaveza po uzetim kreditima i pozajmicama se odnosi na dugoročne kredite od Nove
Ljubljanske Banke d.d. u ukupnom iznosu od EUR 22.147 hiljade (2010:EUR 26.362 hiljada) i rokom
dospjeća u periodu. od 2011. – 2016. godine. Na kredite od Nove Ljubljanske banke d.d. Banka plaća
kamatnu stopu 6MEuribor + 2,00 do 2,70%. Tri kredita od Nove Ljubljanske banke, ugovorenih po
istoj kamatnoj stopi od 6Meuribor+2,00%, u potpunosti su isplaćeni tokom 2011.godine. Struktura
kredita je data u tabeli ispod:
2011
%
2010
%
Nova Ljubljanska banka d.d.
The European Investment Bank
EFSE
KFW
IFC Washington
SID Ljubljana
CBCG
22.147
20.000
12.375
14.545
5.000
4.615
44
28,13
25,40
15,72
18,48
6,35
5,86
0,06
26.362
10.217
17.125
16.000
8.333
6.154
88
31,28
12,12
20,32
18,98
9,89
7,30
0,10
Ukupno
78.726
100,00
84.279
100,00
92
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Analiza finansijskih izvještaja
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
ANALIZA BILANSA STANJA (nastavak)
17.
Ostale obaveze
U strukturi pasive Banke ostale obaveze učestvuju sa 1,96% (2010. godina: 2,02%).
2011
Primljeni avansi za otplate kredita
Razgraničena kamata po osnovu pozajmica i
depozita
Razgraničene provizije na date kredite i garancije
Obaveze prema zaposlenima, u skladu sa
zahtjevima MRS 19
Razgraničeni nefakturisani troskovi
Obaveze prema dobavljačima
Obaveze za nerasporedjene prilive
Obaveze za odložene poreze
Obaveze za porez na dobit
Obaveze po kamatama
Obveze za isplatu dividendi
Ostale obaveze
Ukupno
%
2010
%
1.744
16,92
2.791
26,43
3.444
2.856
33,41
27,71
2.949
2.717
27,92
25,73
724
708
191
163
29
74
106
9
260
10.308
7,02
6,87
1,85
1,58
0,28
0,72
1,03
0,09
2,52
100,00
666
699
309
71
55
26
16
10
252
10.561
6,31
6,62
2,93
0,67
0,52
0,25
0,15
0,09
2,39
100,00
Na dan 31. decembra 2011. godine ukupne ostale obaveze manje su za 2,40% u odnosu na 31.
decembar 2010. godine.
Najznačajniji iznosi u ostalim obavezama Banke odnose se na razgraničenu kamatu po osnovu
pozajmica i depozita u ukupnom iznosu od EUR 3.444 (33,41%), razgraničene provizije na date kredite
i garancije od EUR 2.856 (27,71%), kao i primljeni avansi za otplate kredita u iznosu od EUR 1.744
(16,92%).
18.
Subordinirani dug
U strukturi pasive Banke subordinrani dug učestvuje sa 1,90% (2010: 1,91%).
Banka je krajem 2008. godine od NLB InterFinanz AG, članice Grupacije NLB, uzela subordinirani
kredit u iznosu od EUR 5.000 hiljada, sa dospijećem 29. decembar 2018. godine. Na ovaj kredit u
2011. godini Banka je plaćala kamatu po stopi 6MEuribor + 4,50. Kamatna stopa od na ovaj kredit se
uvećava za period od 30.12.2014 do dospeća na 6MEuribor + 8,50%. Tokom 2010. godine Banka je
povukla još jedan subordinirani kredit u iznosu od EUR 5.000 hiljada, sa dospijećem 30. juna 2020.
Na ovaj kredit Banka plaća kamatu po stopi 6MEuribor + 5,70. Kamatna stopa od na ovaj kredit se
uvećava za period od 01.07.2015 do dospeća na 6MEuribor + 7,70%.
Navedeni krediti se uključuju u dopunski kapital i služe za održavanje ciljnog koeficijenta kapitalske
adekvatnosti, koji po zakonskoj regulativi ne smije biti manji od 10%.
Subordinirani kredit ne nosi pravo zamjene za kapital, i posljedično ne predstavlja nove potencijalne
obične akcije.
93
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Analiza finansijskih izvještaja
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
ANALIZA BILANSA STANJA (nastavak)
19.
Kapital
U strukturi pasive Banke kapital učestvuje sa 7,41% (2010. godine: 7,39%). Banka je poslovala sa
dobitkom u 2011. godini u neto iznosu od EUR 301 hiljada (u 2010. Godini sa dobitkom u neto iznosu
od EUR 652 hiljade).
Emitovani kapital - obične akcije
Emisiona premija
Ostali kapital
Neraspoređena dobit
Ukupno
2011
12.925
7.146
5.664
13.235
38.970
%
33,17
18,34
14,53
33,96
100,00
2010
12.925
7.146
5.704
12.934
38.709
%
33,39
18,46
14,74
33,41
100,00
Akcijski kapital Banke na dan 31. decembra 2011. godine sastoji se od 2.322.939 akcija pojedinačne
nominalne vrijednosti od EUR 5,5640 (31. decembra 2010. godine: 2.322.939 akcija).
Zakonom o bankama (Službeni list CG br. 17/2008, 44/2010), koji je stupio na snagu 19.03.2008.
godine, definisan je minimalni iznos novčanog kapitala banke u vrijedosti od EUR 5.000 hiljada. Na
dan 31. decembra 2011. godine sopstveni kapital Banke je iznosio EUR 47.448 hiljada (31. decembra
2010. godine EUR 47.135 hiljada).
Najveći akcionari Banke na dan 31. decembra 2011. godine su:
Akcionar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Iznos učešćaobične akcije
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.
EBRD
CK ZBIRNI KASTODI RACUN 1
HTP BUDVANSKA RIVIJERA AD
KOMBINAT ALUMINIJUMA PODGORICA
OBOD EI - CETINJE
AKCIONARSKO DRUŠTVO "GORNJI
IBAR"-ROŽAJE
MONTE ADRIA BROKER-DILER
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
NIKŠIC
CK ZBIRNI KASTODI RACUN 5
A.D. "BJELASICA - RADA "
JP " STAMBENO - KOMUNALNO
PREDUZECE "
" DUNAV " D.D. SMEDEREVO
SOLANA "BAJO SEKULIC"-ULCINJ
Ostali
Ukupno
94
% Učešća- obične akcije
11.626
883
115
51
21
19
89,96
6,83
0,89
0,39
0,16
0,15
17
14
0,13
0,11
12
11
11
0,09
0,09
0,09
11
5
5
123
12.924
0,09
0,04
0,04
0,95
100,00
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Analiza finansijskih izvještaja
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
ANALIZA BILANSA STANJA (nastavak)
20.
Vanbilansna evidencija
Na dan 31. decembra 2011. godine struktura vanbilansnih obaveza Banke je sljedeća:
2011
Rizična vanbilansna aktiva
Nepokriveni dokumentarni akreditivi
Kratkoročne garancije
Dugoročne garancije
Preuzete obaveze iz odobrenih kredita
Ukupna rizična vanbilansna aktiva
Ostala vanbilansna aktiva
Ugovorene vrijednosti izvedenih
finansijskih instrumenata
Strani čekovi poslati na naplatu
Ostale vanbilansne izloženosti banke
Ukupno ostala vanbilansna aktiva
Memorandum racuni
Otpisani krediti
Otpisane kamate
Ukupno memorandum racuni
Ukupno vanbilansna evidencija
%
2010
%
4.399
33.708
30.798
16.851
85.756
0,22
1,70
1,55
0,85
4,32
3.341
34.913
26.234
11.090
75.578
0,15
1,60
1,21
0,51
3,47
10.000
1.852.100
1.862.100
0,50
93,36
93,86
10.000
41
2.070.945
2.080.986
0,46
95,16
95,62
29.799
6.192
35.991
1,50
0,31
1,81
15.788
3.954
19.742
0,73
0,18
0,91
1.983.847
100,00
2.176.306
100,00
e)
Garancije su date lokalnim vlastima i preduzećima za izmirenje obaveza po osnovu uzetih
kredita i izvršenja ugovorenog posla. Na izdate garancije i ostale preuzete obaveze Banka je
izdvojila rezervacije u iznosu od EUR 1.891 hiljade (2010: EUR 2.144 hiljada).
f)
Ugovorene vrijednosti izvedenih finansijskih instrumenata u iznosu od EUR 10.000 hiljada
(2010: EUR 10.000 hiljada) se odnosi na kamatni swap, zaključen sa NLB d.d..
g)
Otpisani krediti i kamate predstavljaju vanbilansno evidentirana potraživanja od dužnika sa
kojima Banka vodi sudske sporove ili čija potraživanja nisu naplaćena u određenom
vremenskom periodu.
95
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Analiza finansijskih izvještaja
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
ANALIZA BILANSA STANJA (nastavak)
h)
Ostale vanbilansne stavke
Ostale stavke vanbilansne stavke banke odnose se na primljene garancije EUR 10.200 hiljada,
primljena sredstva obezbjeđenja u iznosu od EUR 1,755.188 hiljada i poslove u ime i za račun
trećih lica u iznosu od EUR 86.712 hiljada, koje Banka vrši uz odgovaraju naknadu i po kojima
ne snosi bankarski ili drugi rizik.
U okviru poslova u ime i za račun trećih lica iznos od EUR 10.820 hiljade (2010: EUR 10.542
hiljade) se odnosi na kredit odobren Banci radi izmirenja obaveza po osnovu popravke i
zaplijene brodova tokom sankcija Ujedinjenih nacija Crnogorskog preduzeća „Prekookeanska
plovidba". Ugovorom između Banke i Vlade Republike Crne Gore, Vlada je preuzela sva prava i
obaveze koje proističu iz ugovora između Montenegrobanke a.d. i Narodne banke Jugoslavije i
obavezala Banku da potpiše ugovor sa krajnjim dužnikom „Prekookeanskom plovidbom".
Međutim, preduzeće nije priznalo obaveze i ugovor nije potpisan. Iznos koji je objelodanjen
predstavlja samo glavnicu kredita, dok kamata na kredit nije uključena.
Banka je preuzela obavezu praćenja, naplate i plaćanja kupcu (NLB d.d. Ljubljana, Razvojna
banka Banja Luka) participacije po osnovu prodatih kredita u vrijednosti od EUR 59.159 hiljada
(2010: EUR 69.558 hiljada), kao i potencijalnih obaveza - risk participacion po osnovu prodatih
garancija NLB d.d. u iznosu od EUR 3.400 hiljada (2010: EUR 3.400 hiljada). Hartije od
vrijednosti na čuvanju, po osnovu kastodi usluga koje Banka vrši za klijente, iznose Eur 13.062
hiljada (2010: 7.025 hiljade). Evidentirani poslovi u ime i za račun trgovaca - loyaliti kartice
iznose EUR 271 hiljadu.
96
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prikaz i ocjena kvaliteta poslovanja i finansijske pozicije
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
I
Ocjena kvaliteta aktive
Klasifikacija aktive i odgovarajućih vanbilansnih stavki, sa ciljem utvrđivanja kvaliteta aktive, izvršena
je saglasno Odluci o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama (Sl. list
Crne Gore 60/2008 i 41/2009) i Odluci o privremenim mjerama za upravljanje kreditnim rizikom u
bankama (Sl. list Crne Gore 64/2009, 87/2009, 66/2010, 70/2010).
Na osnovu izvršene klasifikacije, a u skladu sa propisima, NLB Montenegrobanka a.d. Podgorica je
utvrdila ukupnu rizičnu bilansnu i vanbilansnu aktivu u iznosu od EUR 518.927 hiljada, za čije je
pokriće formirala rezerve za potencijalne gubitke u iznosu od EUR 24.824 hiljada.
Analiza i ocjena finansijskog stanja i rezultata poslovanja najvećih dužnika vršena je na osnovu
godišnjih izvještaja za 2011. i 2010. godinu, koji nisu revidirani od strane ovlašćenih revizora.
Sumirajući rezultate ispitivanja bilansne i vanbilansne aktive Banke sa stanovišta naplativosti i potrebe
za stvaranjem rezerve za obezbjeđenje od potencijalnih gubitaka, dobijeni su sljedeći rezultati:
Stavke aktive i vanbilansnih
izloženosti na koje se
izdvajaju rezerve
Krediti
Dospijela potraživanja
Kamate
Ostala aktiva na koju se izdvajaju
rezerve
Ukupno bilansna aktiva na
koju se izdvajaju rezerve
Vanbilansna aktiva na koju
se izdvajaju rezerve
Ukupno
Rizična
aktiva
408,260
20,477
1,891
% učešća u
rizičnoj aktivi i
vanbilansnim
stavkama
78.67
3.95
0.36
2,543
0.49
433,171
85,756
518,927
Stavke aktive
bilansa
Krediti
Dospjela potraživanja
Kamata
Ostale stavke aktive
na koje se izdvajaju
rezervacije
Aktiva na koju se
izdvajaju
rezervacije za
potencijalne
gubitke
Aktiva na koju se ne
izdvajaju rezervacije
za potencijalne
gubitke
Ukupno:
% učešća u
ukupnoj
rezervi
22,465
90.50
83.47
22,465
90.50
16.53
100.00
2,359
24,824
9.50
100.00
KLASIFIKACIJA
Ukupno
Novčani
kolateral
Kolateral
20,363
11,341
157,373
147,473
68,893
2,817
2,498
298
1,788
5,703
7,429
2,761
25
19
269
1,121
457
6
302
1,493
632
110
11,664
159,732
155,790
77,411
5,688
22,886
A
B
C
D
E
3,179
22,886
11,664
274,772
-
-
97
408,260
20,477
1,891
2,543
3,179
115,040
Formirane rezervacije
Pokrivenost
Formirane
rezerve
433,171
115,040
155,790
77,411
5,688
4,674
13,496
4,295
3.00%
17.43%
75.51%
3,179
548,211
22,465
-
5.19%
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prikaz i ocjena kvaliteta poslovanja i finansijske pozicije
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
I
Ocjena kvaliteta aktive (nastavak)
KLASIFIKACIJA
STAVKE AKTIVE
VANBILANSA
Garancije
Akreditivi
Ostale VO
Vanbilans na koji je
se izdvajaju rezerve
Vanbilans na koji je se
ne izdvajaju rezerve
STAVKE
VANBILANSA
UKUPNO:
Formirane rezerve
Pokrivenost
Novčani
kolateral
Kolateral
A
B
C
D
1,458
32,402
2,767
8,212
2,886
10
903
6
43,381
3,789
16
3,663
539
679
1,620
24,087
1,093
5,431
4,881
3,078
30,611
E
UKUPNO
64,506
4,399
16,851
-
85,756
1,862,100
4,881
-
3,078
468
15.20%
1,892,711
-
1,862,100
43,381
1,301
3.00%
3,789
574
15.15%
16
16
100.00%
-
1,947,856
2,359
2.75%
Zakonom o bankama (Službeni list CG br 17/08 i br. 44/2010) definisano je da je izloženost Banke
prema jednom licu ili grupi povezanih lica velika ako je jednaka ili veća od 10% sopstvenih sredstava
banke. Ukupna izloženost Banke prema pojedinačnom korisniku ili grupi povezanih korisnika ne može
preći iznos od 25% sopstvenih sredstava banke. Banka može odobriti kredit veći od 25% sopstvenih
sredstava ukoliko je obezbijeđen novčanim depozitom. Zbir svih velikih izloženosti banke ne sme preći
iznos od 800% sopstvenih sredstava Banke.
Na dan 31. decembra 2011. godine Banka je imala sopstvena sredstva u iznosu od EUR 47.448 hiljada.
Najveća izloženost Banke prema komitentima, nakon umanjenja za iznos potraživanja obezbijeđen
kvalitetnim instrumentima obezbijeđenja, na dan 31. decembra 2011. godine je sledeća:
Lice ili grupa povezanih lica
Melgonija primorka
Euro Petrol
Cijevna Komerc doo
MCC Engineering
Kips doo
Rokšped doo
Plus commerce ad
Vuk Pertol doo
Lovćen osiguranje ad
Efel Motors doo
Jep Elektroprivreda ad
Okov doo
Celebic doo
Ukupno najvećih izloženosti (iznad 10%
sopstvenih sredstava)
Sopstvena sredstva banke
10% sopstvenih sredstava banke
25% sopstvenih sredstava banke
800% sopstvenih sredstava banke
Ukupna izloženost
% Sopstvenih
sredstava
10.678
8.830
8.532
8.522
7.790
7.571
7.550
7.218
7.209
6.176
6.138
5.698
4.952
22,50
18,61
17,98
17,96
16,42
15,96
15,91
15,21
15,19
13,02
12,94
12,01
10,44
96.864
204,15
2011
4,745
11,862
379,584
98
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prikaz i ocjena kvaliteta poslovanja i finansijske pozicije
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
I
Ocjena kvaliteta aktive (nastavak)
Na dan 31. decembra 2011. godine Banka je imala ukupnu bruto izloženost koja prelazi 10% sopstvenih
sredstava u iznosu od EUR 121.228 hiljada.
Banka na dan 31. decembra 2011. godine nije imala bruto izloženosti preko 25% sopstvenih sredstava
Banke.
Banka je kreditnom politikom i procedurama za odobravanje kredita definisala osnove strategije za
identifikovanje, mjerenje, praćenje i kontrolu kreditnog rizika, kao što je propisano Odlukom o
minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama (Službeni list Crne Gore
60/08).
II
Kapital i solventnost kapitala
Kapital Banke sastoji se od akcijskog kapitala i rezervi kapitala.
U pregledu ispod su iskazane promene na kapitalu tokom 2011. godine.
Akcijski Emisiona Rezerve Neraspoređekapital
premija kapitala
na dobit
Ukupno
Stanje na dan 01.01.2010.
Emisija akcija
Troškovi emisije
Raspodjela dobiti – kapital.dividende
Efekti promjene fer vrijednosti hartija
od vrijednosti raspoloživih za prodaju
Rezultat tekućeg perioda
Stanje na dan 31.12.2010.
Efekti promjene fer vrijednosti hartija
od vrijednosti raspoloživih za prodaju
Rezultat tekućeg perioda
Stanje na dan 31.12.2011.
9.524
7.146
5.757
13.683
36.110
3.401
-
-
(11)
-
(1.401)
3.401
(11)
(1.401)
-
-
(42)
-
652
(42)
652
12.925
7.146
5.704
12.934
38.709
-
-
(40)
-
301
(40)
301
12.925
7.146
5.664
13.235
38.970
Akcijski kapital čine obične akcije, istog reda, izdate u dematerijalizovanom obliku upisom na račune
imaoca u centralnom registru kod CDA. Vlasnici akcija imaju pravo učešća u upravljanju, pravo na dio
dobiti (dividendu) i pravo na odgovarajući dio imovine pri likvidaciji ili stečaju, u skladu sa zakonom.
Akcijski kapital Banke na dan 31. decembra 2011. godine sastoji se od 2.322.939 akcija pojedinačne
nominalne vrijednosti od EUR 5,5640 (31. decembra 2010. godine: 2.322.939 akcija).
Osnovni kapital, formiran u skladu sa Odlukom o adekvatnosti kapitala banaka (Službeni list Crne
Gore 60/08 i 41/09) na dan 31. decembra 2011. godine iznosi EUR 38.970 hiljada (31. decembra 2010:
EUR 38.709 hiljade) i sastoji se od akcijskog kapitala u iznosu od EUR 12.925 hiljada (31. decembra
2010: EUR 12.925 hiljada), naplaćenih emisionih premija u iznosu od EUR 7.146 hiljada (2010: EUR
7.146 hiljada), zakonskih rezervi koje iznose EUR 5.664 hiljade (2010: EUR 5.704 hiljada) i
neraspoređene dobiti iz ranijih godina u iznosu od EUR 13.235 hiljada (31. decembra 2010: EUR
12.934 hiljada).
99
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prikaz i ocjena kvaliteta poslovanja i finansijske pozicije
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
II
Kapital i solventnost kapitala (nastavak)
Dopunski kapital I na dan 31. decembra 2011. godine iznosi EUR 10.006 hiljade (31. decembra 2010:
EUR 10.045 hiljada).
Sopstvena sredstva Banke na dan 31. decembra 2011. iznose EUR 47.448 hiljade (31. decembra 2010:
EUR 47.135 hiljade).
Na dan 31. decembra 2011. godine koeficijent solventnosti kapitala Banke iznosi 12.77% (31. decembra
2010. 13.49%) i veći je od propisanog minimuma od 10%.
Pregled najvećih akcionara Banke na dan 31. decembra 2011. godine dat je u sljedećoj tabeli:
Nova Ljubljanska banka d.d.
Ljubljana
EBRD
Ostali akcionari
Ukupno
2011
% učešća
2010
% učešća
11.626
883
416
89,95
6,83
3,22
11.626
883
416
89,95
6,83
3,22
12.925
100,00
12.925
100,00
Na dan 31. decembra 2011. godine NLB Montenegrobanka a.d. ima većinskog akcionara Novo
Ljubljansku banku d.d. Ljubljana sa učešćem od 89.95% i EBRD sa učešćem od 6.83% u akcijskom
kapitalu Banke.
III Ocjena likvidnosti Banke
Banka je politikom likvidnosti definisala osnovu strategije i politike upravljanja rizikom likvidnosti
kratkoročno i dugoročno, kao što je propisano Odlukom Centralne banke Crne Gore o minimalnim
standardima za upravljanje rizikom likvidnosti u bankama (Službeni list Crne Gore 60/08).
Banka je u toku 2011. godine obezbijedila potpunu dnevnu likvidnost. Banka je u toku 2011. godine
nije koristila sredstva obavezne rezerve.
Iako je najveći deo rasta rizične bilansne aktive finansiran iz depozita, Banka je u toku 2011. godine
izmirivala sve obaveze na vrijeme, a istovremeno i deponenti su u potpunosti raspolagali sredstvima na
svojim računima.
Likvidnost Banke se na dan 31. decembra 2011. godine može se sagledati iz sljedećih pokazatelja:
Dati krediti
Depoziti
2011
406.685
376.246 ═
Likvidna aktiva
Depoziti
60.919
376.246
Likvidna aktiva
Ukupna aktiva
60.919
523.746
Likvidna aktiva
Kratkoročne obaveze
60.919
327.776
═
═
═
Dati krediti
Depoziti
2010
415.921
367.945 ═
113,03
16,19
Likvidna aktiva
Depoziti
49.181
367.945
═
13,36
11,63
Likvidna aktiva
Ukupna aktiva
49.181
523.477
═
9,40
18,59
Likvidna aktiva
Kratkoročne obaveze
49.181
328.338
═
14,98
108,09
100
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prikaz i ocjena kvaliteta poslovanja i finansijske pozicije
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
III
Ocjena likvidnosti Banke (nastavak)
Struktura aktive i pasive Banke po ročnosti na dan 31. decembar 2011. godine je prikazana u sljedećoj tabeli:
1-7
dana
8-15
dana
16-30
dana
31-90
dana
91-180
dana
181-365
dana
1-5
godina
Preko 5
godina
Ukupno
Aktiva
Novčana sredstva i računi depozita kod
depozitnih institucija
Krediti i ostala potraživanja
HoV raspoložive za prodaju
Ostala finansijska aktiva uključujući
ulaganje u akcije
87.049
8.204
-
8.742
-
15.292
-
16.407
11.938
32.248
4.910
83.087
-
178.077
1.777
86.680
-
87.049
428.737
18.625
4.278
-
246
60
131
246
1.613
459
7.033
Ukupno
99.531
8.742
15.538
28.405
37.289
83.333
181.467
87.139
541.444
46.688
33.718
42.028
43.166
47.864
62.889
68.099
31.794
376.246
454
68
8.502
2
-
3
10
3.351
142
-
4.967
231
-
32.995
555
-
34.489
3.351
5.000
441
6.461
352
5.000
-
82.717
4.704
10.000
8.953
Ukupno
55,712
33.720
42.041
46.659
53.062
96.439
111.380
43.607
482.620
Gap dospijeća (1)- (2)
Kumulativni Gap
% od ukupnog izvora sredstava
43.819
43.819
9,08%
(24.978)
18.841
3,90%
(26.503)
(7.662)
(1,59%)
(18.254)
(25.916)
(5,37%)
(15.773)
(41.689)
(8,64%)
(13.106)
(54.795)
(11,35%)
70.087
15.292
3,17%
43.532
58.824
12,19%
58.824
Pasiva
Depoziti
Obaveze po uzetim kreditima i ostalim
pozajmicama
Obaveze prema vladi
Subordinisani dug
Ostale finansijske obaveze
Likvidnost Banke, kao njena sposobnost da u roku izvršava obaveze, zavisi pre svega od ročne strukture aktive i pasive Banke, odnosno usklađenosti priliva i
odliva sredstava. Struktura aktive i pasive po ročnosti ukazuje na postojanje neusklađenosti priliva i odliva u vremenskim intervalima, od 8-15 dana, od 16-30
dana, kao i od 1-5 godina. Banka prati poslovanje najvećih deponenata, kako likvidnost Banke ne bi bila ugrožena zbog njihove potrebe da izvrše određene
obaveze u tačno definisanim vremenskim periodima.
101
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prikaz i ocjena kvaliteta poslovanja i finansijske pozicije
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
IV
Ocjena rizika od promjene kamatnih stopa
Izloženost riziku od promjene kamatnih stopa na dan 31. decembra 2011. godine data je u sljedećoj
tabeli:
Na dan 31. decembra 2011.
Aktiva
Kamatonosni depoziti u ostalim
institucijama
Kamatonosne hartije od
vrijednosti
Krediti
Ostala osjetljiva aktiva
Ukupno
% od ukupne kamatonosne
aktive
Pasiva
Kamatonosni depoziti
Kamatonosne pozajmice
Subordinisani kredit
Ukupno
% od ukupnih
kamatonosnih obaveza
Gap
Kumulacioni Gap
Kumulativan Gap / Ukupna
aktiva %
Efekti hedging-a
Gap dospjeca
Kumulacioni Gap
Kumulativan Gap / Ukupna
aktiva %
Na dan 31. decembra 2010.
Aktiva
Pasiva
GAP
Kumulacioni Gap
Kumulativan Gap / Ukupna
aktiva %
Efekti hedzing-a
Gap dospjeca
Kumulativni Gap
Kumulativan Gap / Ukupna
aktiva %
1-30 dana
31-90
dana
91-180
dana
181-365
dana
preko 1
godine
Ukupno
6.532
-
-
-
-
6.532
108.052
293
114.877
11.938
34.387
853
47.178
4.910
90.582
88
95.580
71.868
160
72.028
1.777
123.848
810
126.435
18.625
428.737
2.204
456.098
25,19%
10,34%
20,96%
15,79%
27,72%
100,00%
114.285
1.994
116.229
45.106
18.741
63.847
51.901
37.350
10.000
99.251
62.889
3.004
65.893
98.317
26.383
124.700
372.498
87.422
10.000
469.920
24,73%
(1.352)
(1.352)
13,59%
(16.669)
(18.021)
21,12%
(3.671)
(21.692)
14,02%
6.135
(15.557)
26,54%
1.735
(13.822)
100,00%
(13.822)
(0,26%)
(4,13%)
(2,96%)
(1.352)
(1.352)
(3,43%)
10.000
(6.669)
(8.021)
(3.671)
(11.692)
6.135
(5.557)
(2,63%)
(10.000)
(8.265)
(13.822)
(0,26%)
(1,53%)
(2,22%)
(1,06%)
(2,63%)
121.645
112.312
9.333
9.333
59.549
87.211
(27.662)
(18.329)
93.873
107.822
(13.949)
(32.278)
63.215
56.164
7.051
(25.227)
126.643
104.028
22.615
(2.612)
1,78%
(6,17%)
(4,82%)
9.333
9.333
(3,5%)
10.000
(17.662)
(8.329)
(13.949)
(22.278)
7.051
(15.227)
(0,5%)
(10.000)
12.615
(2.612)
1,78%
(1,59%)
(4,26%)
(2,91%)
(0,50%)
(13.822)
464.925
467.537
(2.612)
(2.612)
Primjenjivane kamatne stope utvrđene su Odlukama o kamatnim stopama za 2011. godinu. Ova
Odluke definiše osnovne ciljeve i smernice politike kamatnih stopa, principe i načine utvrđivanja
kamatnih stopa po kojima Banka ugovara, obračunava i naplaćuje kamate na plasmane, odnosno plaća
na depozite i ostala primljena sredstva. Banka može promijeniti kamatnu stopu u roku trajanja
ugovora, u skladu sa promjenama zakonskih propisa i akata poslovne politike Banke.
102
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prikaz i ocjena kvaliteta poslovanja i finansijske pozicije
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
IV
Ocjena rizika od promjene kamatnih stopa (nastavak)
Kod obračuna kamate primjenjuje se konformni metod, a broj dana odgovara kalendarskom broju
dana. Za kredite, obračun i naplata kamate se vrši na kraju mjeseca ili o roku dospjeća kredita. Banka
je tokom 2011. godine uglavnom ugovarala kamatne stope na godišnjem nivou. Zateznu kamatu Banka
obračunava u skladu sa zakonskim propisima. U cilju zaštite pozicija bankarske knjige, odnosno
zatvaranja kamatnih gapova po pojedinim periodima Banka je sklopila kamatni swap u nominalnom
iznosu od 10 miliona EUR sa dospjećem do 2013. godine.
V
Ocjena deviznog rizika
Devizna usklađenost aktive i pasive prikazana je u sljedećoj tabeli:
USD
GBP
CHF
Ostalo Ukupno
11.036
445
4.019
792
16.292
11.036
445
4.019
792
16.292
10.999
441
4.010
500
15.950
10.999
441
4.010
500
15.950
NETO DUGE (KRATKE) POZICIJE (1) - (2)
% od osnovnog kapitala
37
0,10%
4
0,01%
9
0,02%
292
0,77%
342
Agregatno stanje u svim stranim valutama
% od osnovnog kapitala
342
0,88%
DUGE POZICIJE
Devizna sredstva
Ugovori o kupovini stranih valuta i ostalih
vanbilansnih računa za deviznu razmjenu
UKUPNO
KRATKE POZICIJE
Obaveze u devizama
Ugovori o prodaji stranih valuta i ostalih
vanbilansnih računa za deviznu razmjenu
UKUPNO
NETO POZICIJA
Imajući u vidu da je na dan 31. decembra 2011. godine najveći deo potraživanja i obaveza Banke u
EUR, odnosno da agregatno stanje u svim valutama iznosi 0,9% od osnovnog kapitala banke, može se
zaključiti da je Banka nije bila značajnije izložena riziku od promjene kurseva valuta.
103
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Informacioni sistem
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
VI
Informacioni sistem Banke
Uvod
Informacioni sistem Banke predstavlja važan element podrške izvršenju i unaprijeđenju poslovnih
procesa. Svojim osnovnim poslovima prikupljanja, obrade, arhiviranja i izvještavanja, informacioni
sistem omogućava efikasno obavljanje poslovnih operacija i stvara preduslove za kvalitetno
odlučivanje, planiranje i upravljanje.
Orgаnizаcionа strukturа
Sektor je formalno podijeljen na dva odeljenja: Odjeljenje za održavanje i razvoj aplikativnih rješenja i
Odjeljenje za IT infrastrukturu.
U Sektoru je trenutno zaposleno trinaest inženjera koji su raspoređeni na sljedećim radnim mjestima:
direktor sektora, vođa odjeljenja za razvoj poslovnih rješenja, vođa odjeljenja za IT infrastrukturu,
četiri inženjera za razvoj software-a, dva administratora baze podataka, jedan sistem inženjer za
održavanje mreže, jedan sistem inženjer za održavanje operativnih sistema i dvojica zaposlenih u Help
Desk-u.
Direktor sektora
Rukovodilac
odjeljenja
Rukovodilac
odjeljenja
Administrator
sistema
Inženjer za razvoj
sodftware
Administrator baza
podataka
Razvojni tehnolog
Administrator
mreže
Odjeljenje za razvoj poslovnih rešenja
Help Desk
Odjeljenje za IT infrasturkturu
Sektor informacione tehnologije
104
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Informacioni sistem
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
VI
Informacioni sistem Banke (nastavak)
Hardverski sistem
Pored centralne lokacije u Podgorici, Banka ima dvadeset i jednu izdvojenu lokaciju: Podgorica (4),
Ulcinj (2), Bar (2), Budva, Cetinje, Bjelo Polje, Rožaje, Mojkovac, Herceg Novi, Kotor, Petrovac, Tivat,
Tuzi, Bečići, Pljevlja i Berane. Za potrebe razmjene podataka i obezbjeđenja ažurnih podataka u
svakom trenutku, Banka je uspostavila neprekidnu vezu između centralne lokacije i filijala korišćenjem
MIPnet mreže Telekoma Crne Gore. U slučaju prekida primarne veze i obezbjeđenja nastavka
poslovanja, na većini lokacija je postavljen WiMax link kao rezervni dok je na manjem broju lokacija
obezbijeđena rezervna veza preko 3G mreže. Za backup transportnu mrežu je odabran M:Tel kao
provajder čime je obezbijeđena ne samo redundantnost transportne mreže već i provajdera.
Od eksternih veza Banka posjeduje veze sa Centralnom Bankom Crne Gore, NLB Bankom u Sloveniji
(SWIFT), Halcom i E-mon procesnim centrima (elektronsko poslovanje), Europlanetom (kartično
poslovanje), First Data International (kartično poslovanje) Pošta Crne Gore, NLB, CIS (SWIFT
provajder) i Internet konekciju. Sve eksterne konekcije su zaštićene od neautorizovanog pristupa sa
Cisco PIX i Check Point firewallima uz uspostavljanje VPN tunela sa IPSec-om.
Spisak aktivne opreme:
Model rutera / Proizvođač
Cisco 2851
Cisco 1721
Broj rutera
2
1
U mreži Banke postoji oko 50 switch uređaja (Cisco L2/L3, Allied Telesyn).
Hardversku platformu informacionog sistema Banke čini centralna serverska instalacija, rezervna
oprema na centralnoj lokaciji, određeni broj servera za pomoćne funkcije i personalni računari sa
odgovarajućim operativnim sistemima. Značajne promjene u hardveru desile su se u septembru 2011.te godine kad je izvršena nabavka i implementacija redundantnog CoreSwitch-a. U oktobru 2011,
urađen je upgrade operativnih sistema na centralnim (Core i WAN) firewall-ima
U Banci su sljedeći serveri u upotrebi za centralnu obradu i ostale funkcije:
Display Name
Device Type
Lokacija
Namjena
aaa
Win 2008 R2 Ent
Data Centar
Server za aaa bazu
appsrv1.mnb.com
Win 2003 Ent
Data Centar
Server srednjeg sloja za domaći platni promet
AVISTA
Win XP
Centrala (PP)
Automatska obrada, PP
BACKUP-DB
Win XP
Centrala (Trezor)
Storage za backup baze
BACKUP-DRS
BACKUPSRVNODE1
BACKUPSRVNODE2
Win XP
DRL
Storage za backup baze
Win 2003 Ent
Data Centar
Backup, Interni Site
Win 2003 Ent
Data Centar
Backup, Interni Site
bdc.mnb.com
Win 2003 Ent
Data Centar
Domain controller
CORE-FW1
Linux Server
Data Centar
Core check point firewall
CORE-FW2
Linux Server
Data Centar
Core Check point firewall
dc.mnb.com
Win 2003 Ent
Data Centar
Domain controller
dr-dc2.mnb.com
Win 2003 Ent
Data Centar
Domain controller
DRESX1
ESXi 4.1
Data Centar
Virtual Machines Cluster Member
DRESX2
ESXi 4.1
Data Centar
Virtual Machines Cluster Member
Dr-isa
Win 2003 R2 Std
DRL
Dr msproxy
ESX1
ESXi 4.1
Data Centar
Virtual Machines Cluster Member
ESX2
ESXi 4.1
Data Centar
Virtual Machines Cluster Member
ESX3
ESXi 4.1
Data Centar
Virtual Machines Cluster Member
105
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Informacioni sistem
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
Display Name
Device Type
Lokacija
Namjena
FW-MGMT1
Win 2008 Ent
Data Centar
Serveri za management Check point firewalla
FW-MGMT2
Win 2008 Ent
Data Centar
Serveri za management Check point firewalla
MNBAMEPG_S
Win 2003 R2 Std
Data Centar
SWIFT Alliance Server
MNBAMEPG-B
Win 2003 R2 Std
Data Centar
SWIFT Alliance Server
MSPROXY
Win 2003 R2 Std
Data Centar
Proxy server (MS ISA 2004)
node1pr.mnb.com
Win 2003 Ent
Data Centar
Nod 1 na produkcionoj konfiguraciji
node1stb.mnb.com
Win 2003 Ent
Data Centar
Nod 1 na standby konfiguraciji
node2pr.mnb.com
Win 2003 Ent
Data Centar
Nod 2 na produkcionoj konfiguraciji
node2stb.mnb.com
Win 2003 Ent
Data Centar
Nod na standby konfiguraciji
Oracle-plate
Linux Server-Suse
Data Centar (Virtual Machine)
Oracle baza za plate
OTHA-FDI
PRINUDNA
NAPLATA
Win XP
Data Centar
Adapter za On-Line-To-Host autorizaciju (FDI)
Win XP
Centrala (PP)
RTGS-BACKUP
Win 2003 Std
Data Centar
Prinudna naplata, PP
Adapter za razmjenu poruka sa RTGS/GC
CBCG
spica.mnb.com
Win 2003 Ent
Data Centar
Aplikativni server za Time&Space
ssZaDR
Win 2003 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
Srednji sloj za Ebank
vm-aaa
vm-ADAPTERNLB
vmappsrv2.mnb.com
Win 2008 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
Server za aaa bazu
Win 2003 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
Adapter za elektronsko bankarstvo (E-Mon)
Win 2003 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
Server srednjeg sloja za domaći platni promet
VM-ASSET
vm-atmmonitoring
Win 2003 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
Asset Management
Win 2003 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
Server za fotografije sa ATM mreže
vm-av
Win 2008 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
Sophos antivirus
vm-cm
Win 2008 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
Change Management
vm-custodysrv
Win 2003 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
Srednji sloj za Custody bazu
vm-digitrust1
Win 2008 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
Digitrust servisi za AAA
vm-digitrust2
vm-dr-ADAPTERNLB
Win 2008 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
Digitrust servisi za AAA
Win 2003 R2 Std
DRL (Virtual Machine)
Adapter za elektronsko bankarstvo (E-Mon)
vm-dr-AppSrv
Win 2003 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
Server srednjeg sloja za domaći platni promet
vm-dr-av
Win 2003 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
DR antivirus server
vm-DR-AVISTA
Win XP
DRL
Automatska obrada, PP
vm-dr-backupsrv
Win 2003 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
DR backup server
vm-dr-mail
Win 2003 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
Interni mail server
vm-dr-otha
Win XP
DRL (Virtual Machine)
Adapter za On-Line-To-Host autorizaciju (FDI)
vm-dr-prinudna
Win XP
DRL (Virtual Machine)
Prinudna naplata, PP
vm-dr-pubsql
Win 2008 R2 Ent
Data Centar (Virtual Machine)
vm-DR-RTGS
Win 2003 R2 Std
DRL (Virtual Machine)
Server za DR bazu-Core
Adapter za razmjenu poruka sa RTGS/GC
CBCG
vm-Dr-Swift
Win 2003 R2 Std
DRL (Virtual Machine)
SWIFT Alliance Server
vm-dr-vcenter
Win 2008 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
Vmware vCenter
vm-EDNS
Win 2003 Ent
Data Centar (Virtual Machine)
Eksterni DNS server
vm-esafe
Win XP
Data Centar (Virtual Machine)
vm-fsecure
Linux 2.6
Data Centar (Virtual Machine)
106
Eksterni E-mail server, F-Secure Messaging
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Informacioni sistem
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
Display Name
Device Type
Lokacija
Namjena
Gateway
vm-hqvcenter
Win 2008 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
Vmware vCenter
vm-hqvdr
CentOS
Data Centar (Virtual Machine)
VMware data recovery
vm-mail.mnb.com
vmmbankadapter1
Win 2003 R2 Ent
Data Centar (Virtual Machine)
Interni mail server
RedHat EL 5.5
Data Centar (Virtual Machine)
Adapter za mbanking
vm-mbankproxy1
RedHat EL 5.5
Data Centar (Virtual Machine)
Proxy za mbanking
vm-mbankservisi
Win 2003 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
Servisi za mbanking
vm-mbankweb
Win 2003 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
Adapter za mbanking
vm-mont
Win XP
Data Centar (Virtual Machine)
Oracle admin alati
vm-netflow
Win 2003 R2 Ent
Data Centar (Virtual Machine)
VM-NETMON3
Win 2003 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
Device Expert (Cisco config management)
vm-otha
Win XP
Data Centar (Virtual Machine)
Adapter za On-Line-To-Host autorizaciju (FDI)
vm-postaftp
CentOS
Data Centar (Virtual Machine)
NTP server 1
vm-quest
Win 2003 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
server za quest
vm-rmserver
Win 2008 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
vm-RTGS
Win 2003 Ent
Data Centar (Virtual Machine)
Replication Manager
Adapter za razmjenu poruka sa RTGS/GC
CBCG
vm-ssebank
Win 2003 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
Srednji sloj za Ebank
vm-ssl1
Win 2008 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
vm-ssrpl
vm-TComADAPTER
Win 2003 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
Win 2003 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
Srednji sloj za RPL
Adapter server za razmjenu fajlova sa T-Com om
vm-tmg2010
Win 2008 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
TMG 2010 proxy server
vm-webextension
Win XP
Data Centar (Virtual Machine)
Webextension za bankomate
VM-WSUS
Win 2003 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
Windows Update
vm-WU
Win 2003 R2 Std
Data Centar (Virtual Machine)
Western Union service online
WAN-FW1
Linux Server
Data Centar
WAN Check Point firewall
WAN-FW2
Linux Server
Data Centar
WAN Check Point firewall
wugsrv
Win 2003 R2 Std
Data Centar
Monitoring mreze i notifikacija
Testne mašine:
Display Name
Device Type
Lokacija
Namjena
esx1
Linux Server - ESXi 4.1
Data Centar
testni ESX server
esx2
Linux Server - ESXi 4.1
Data Centar
testni ESX server
SSzaTcomAdapter-test
Win 2003 Std
Data Centar (Virtual Machine)
vm-domencic
Win 2003
Data Centar (Virtual Machine)
testni domen
vm-sqltest
Win 2003
Data Centar (Virtual Machine)
Testna baza za AAA
vm-pexim
Win XP
Data Centar (Virtual Machine)
Pexim VPN radna stanica
vm-SCCM
Win 2003
Data Centar (Virtual Machine)
vm-ssl-XP
Win XP
Data Centar (Virtual Machine)
vm-test
Win XP
Data Centar (Virtual Machine)
vm-dr-isa2010
Win 2008
DRL (Virtual Machine)
Testni proxy
nas1.mnb.com
Linux Server
Data Centar
Storage za virtual cluster
Banka ima oko 300 radnih stanica u sistemu (Dell i HP Compaq). Sve radne stanice koriste licencirani
Microsoft Windows XP kao operativni sistem.
107
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Informacioni sistem
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
VI
Informacioni sistem Banke (nastavak)
Аplikаtivni softver
Banka koristi integralno aplikativno rješenje PUB2000, beogradske firme Pexim (sada Asseco SEE),
koje objedinjava sve segmente poslovanja Banke na MS SQL bazi podataka. Kao najbolje rješenje za
zadovoljenje potreba Banke, Pexim-ovo rješenje implementirano je u NLB Montenegrobanci a.d
Podgorica, krajem oktobra 2005. godine.
Integralni sistemu PUB2000 se sastoji od sljedećih osnovnih modula:
-
Krediti privredi
Glavna knjiga
Menadžerski podsistem
Osnovna sredstva
Krediti stanovništva
Sredstva
Stanovništvo - salter
Trezor
Platni promet: Obrada
Automatska obrada
Blokade
Platni promet: DisponIautoriz
Platni promet: Kraj dana
Platni promet: Otvaranje racuna
Platni promet – Salter
Stanovnistvo - pozadina
DEVIZNA APLIKACIJA
Kartice - pozadina
Stanovništvo - klasifikacija
Arhiva PP
108
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Informacioni sistem
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
VI
Informacioni sistem Banke (nastavak)
Аplikаtivni softver (nastavak)
Banka koristi sljedeći softver za podršku dnevnim bankarskim, međubankarskim i custody poslovima:
Naziv aplikacije
Krediti privredi
Glavna knjiga
Menadžerski podsistem
Osnovna sredstva
Krediti stanovništva
Sredstva
Stanovništvo - salter
Trezor
Platni promet: Obrada
Automatska obrada
Blokade
Platni promet: DisponIautoriz
Platni promet: Otvaranje
racuna
Platni promet - Salter.exe
Stanovnistvo - pozadina
DEVIZNA APLIKACIJA
Kartice
Stanovništvo - klasifikacija
Verpex
VerPexAdmin
Naziv
integralnog
sistema
PUB2000
PUB2000
PUB2000
PUB2000
PUB2000
Assseco
Assseco
Assseco
Assseco
Assseco
PUB2000
PUB2000
Assseco
Assseco
PUB2000
PUB2000
PUB2000
Assseco
Assseco
Assseco
PUB2000
PUB2000
PUB2000
Assseco
Assseco
Assseco
PUB2000
PUB2000
Assseco
Assseco
PUB2000
PUB2000
PUB2000
PUB2000
Assseco
Assseco
Assseco
Assseco
PUB2000
Assseco
PUB2000
Assseco
PUB2000
Assseco
PUB2000
Assseco
PUB2000
Assseco
WU
Eki transfers
Entitet
FMC
Entitet
Incendo
First Data
International
Asseco
Isporučilac
Aplikativna podrška za kreditno poslovanje sa privredom
Aplikativna podrška za knjigovodstvo i kontroling
Aplikativna podrška za MIS
aplikativna podrška za poslovanje sa osnovnim sredstvima
Aplikativna podrška za kreditno poslovanje sa
stanovništvom
Aplikativna podrška za depozitne poslove sa privredom
Aplikativna podrška za kreditno-depozitne poslove sa
stanovništvom
Aplikativna podrška za trezorsko poslovanje
Aplikativna podrška za poslove domaćeg platnog prometa
Aplikativna podrška za obradu poruka u domaćem
platnom prometu
Aplikativna podrška za obradu poruka prinudne naplate
Aplikativna podrška za poslove domaćeg platnog prometa
Aplikativna podrška za poslove domaćeg platnog prometa
Aplikativna podrška za poslove domaćeg platnog prometa
Aplikativna podrška za kreditno-depozitne poslove sa
stanovništvom
Aplikativna podrška za poslove u ino platnom prometu
Aplikativna podrška za poslove u kartičarstvu
Aplikativna podrška za klasifikaciju kredita fizičkih lica
Aplikativna podrška za konzolno aktiviranje aplikacija iz
sistema PUB2000
Aplikativna podrška za administraciju prava pristupa
aplikacijama iz sistema PUB2000
Aplikativna podrška za pristup arhivskim podacima iz
domaćeg platnog prometa
Aplikativna podrška za pristup arhivskim podacima iz
domaćeg platnog prometa
Aplikativna podrška za pristup arhivskim podacima iz
domaćeg platnog prometa
Arhiva PP 2006
Arhiva PP 2009
Arhiva PP 2011
OTHA_FD
WU
Plate
Custody
TOL
TOL
TMS
Datacard ID Works Standard
TMS
Datacard ID
Works
Standard
Super Card
Super Card
PINMailer
PINMailer
ATMeye
ATMeye
Namjena
First Data
International
First Data
International
First Data
International
First Data
International
109
Aplikativna podrška za on-line autorizacija transakcija sa
ATM/POS mreže preko First Data International
Aplikativna podrška za transfer novca preko western
uniona
Aplikativna podrška za obračun ličnih dohodaka
Aplikativna podrška za obavljanje custody poslova
Online aplikacija za praćenja rada MC kartica i bankomata
i POS terminaka koje vodi First Data
Aplikacija koja služi za administriranje POS terminala,
autor aplikacije je Hypercom
Aplikacija za štampu kartica na mašini DataCard SE48
Aplikacija za štampu kartica na mašini DataCard 150i
Aplikacija za štampu pin-ova za kartice
Aplikacija na svim bankomatima koja služi za logovanje
snimljenih fotografija na bankomatima
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Informacioni sistem
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
Naziv aplikacije
Universal Payment Gateway
Naziv
integralnog
sistema
Universal
Payment
Gateway
Isporučilac
First Data
International
Namjena
Asseco
SWIFT Alliance Server
LTS
SystemManager
SWIFT Alliance
Workstation
SWIFT Alliance
Server
LTS
FileAdapter
FileAdapter
CBCG
SimpleChecker
SimpleChecker
CBCG
TimeSpace
TimeSpace
Špica
Audit viewer
PUB2000
Asseco
Change management
LER
CM
LER
Centralni reg.
Komitenata
In-house
NLB
Web aplikacija za topup
Aplikativna podrška za upravljanje podacima o
korisnicima e-bankinga
Aplikativna podrška za obavljanje ino platnog prometa
preko SWIFT mreže
Aplikativna podrška za obavljanje ino platnog prometa
preko SWIFT mreže
Aplikativna podrška za upravjanje kreditnim portfoliom
Aplikativna podrška za komunikaciju sa RTGS/GC
sistemom CBCG
Aplikativna podrška za potpisivanje i razmjenu poruka sa
RTGS/GC sistemom CBCG
Aplikativna podrška za evidenciju prisutnosti na radnom
mjestu
Aplikativna podrška za logovanje aplikativnih akcija iz
PUB2000 aplikacija
Aplikativna podrška za sistematsko vođenje evidencije o
razvojnim zahtjevima
Aplikativna podrška za evidenciju štetnih događaja
NLB
Aplikativna podrška za evidenciju klijenata na nivou NLB
SystemManager
SWIFT Alliance Workstation
Centralni reg. Komitenata
SWIFT
SWIFT
In-house
110
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Informacioni sistem
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
VI
Informacioni sistem Banke (nastavak)
Sigurnost sistemа
Sigurnost sistema sprovodi se na nekoliko nivoa:
-
Sigurnosne politike i procedure
Logička zaštita sistema
Fizička zaštita sistema
Sigurnost mreže
Antivirusna zaštita
Backup podataka
Nastavak poslovanja u slučaju katastrofe
Sigurnosne politike i procedure
Tokom 2009. i 2010. su izrađeni i usvojeni Politika bezbjednosti informacija i Interni standard
bezbjednosti. Takođe, minimalni standardi upravljanja IT u NLB Grupi su usvojeni na nivou grupacije
i implementirani u maju 2010. Godine. Svi navedeni standardi su i dalje na snazi.
Logička zaštita:
Zaštita sistema na logičkom nivou podrazumijeva kontrolisan pristup informatičkim resursima Banke
korišćenjem jedinstvenog korisničkog imena i lozinke. Pristup informatičkim resursima je omogućen
svim zaposlenima u Banci uz saglasnost rukovodilaca službi / sektora u kojima zaposleni rade.
Fizička sigurnost:
Pristup prostorijama Sektora Informacionih tehnologija moguć je jedino uz upotrebu elektronskih
kartica i ograničen je na zaposlene u odjeljenju generalnog direktora i interne revizore.
Sistemska sala je posebna prostorija koja je smještena u okviru IT odeljenja. Ulaz u sistemsku salu je
strogo kontrolisan i samo određeni zaposleni iz IT odsjeka imaju pristup uz upotrebu elektronskih
kartica. Prostorija je opremljena sa centralizovanim rashladnim sistemom i dodatnim uređajima za
rashlađivanje. Postoje detektori dima i sistemi za nadgledanje prostorije. U slučaju nestanka struje
postoje UPS uređaji koji bi omogućili nesmetan rad servera u trajanju od sat vremena. Banka, takođe,
posjeduje i automatski generator koji se stavlja u funkciju 20 sekundi po nestanku električne energije.
Sigurnost mreže:
Komunikacija sa udaljenim lokacijama se odvija kroz MipNet mrežu Crnogorskog Telekoma. Zaštita
podataka se obezbjeđuje uspostavljanjem VPN tunela koji osigurava da neautorizovana lica ne mogu
da pristupe podacima. Kompletan saobraćaj između centrale i poslovne mreže je enkriptovan
podizanjem IPSec na komunikacionim uređajima. Banka je u u toku 2010. integrisala sistem za
nadgledanje dostupnosti kompletne IT infrastrukture i automatsko obavještavanje (mail/SMS) u
slučaju bilo kakvih problema u radu. Za monitoring performansi produkcionih baza podataka Banka
koristi specijalizovani alat – Quest Central for SQL Server.
Kompletan saobraćaj u mreži se nadgleda i filtrira kroz dva Check Point firewall-a na kojima su
definisane politike pristupa pojedinim poslovnim i IT resursima u mreži Banke.
U cilju obezbjeđenja nesmetanog prenosa saobraćaja između centralne lokacije i poslovne mreže, na
komunikacionoj infrastrukturi je postavljen QoS (Quality of Service) koji omogućava definisanje
različitih nivoa prioriteta saobraćaja zavisno od stepena kritičnosti.
111
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Informacioni sistem
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
VI
Informacioni sistem Banke (nastavak)
Sigurnost sistemа (nastavak)
Antivirusni softver:
U cilju zaštite od virusa, banka je licencirala softver kompanije Sophos. Softver je instaliran na svim
radnim stanicama. Ažuriranje softvera sa najnovijim antivirusnim definicijama radi se jednom dnevno
sa centralne konzole.
Backup podataka
U cilju prevencije od gubitka podataka i nastavka poslovanja uspostavljeni su različiti modeli
formiranja kopija produkcionih podataka:
-
Asinhrona replikacija između primarnog i standby storage sa Mirror View (EMC)
Formiranje reporting baze podataka na svakih tri sata sa Replication Manager (EMC)
Petnaestominutni log shipping na standby storage i SAN okruženje na DRL
Full backup (dnevni) i restore na standby storage-u
Kopiranje backup fajlova na DVD, od kojih se jedan čuva u sefu u centrali banke, a drugi u filijali
Podgorica
U 2009. godini Banka je implemementirala rješenje formiranja sigurnosnih kopija baza podataka sa
MirrorView u Replication Manager software-skim alatima (EMC). Ovi alati omogućavaju formiranje
tzv. „zlatne kopije“ produkcionih baza podataka sa kašnjenjem od jednog minuta. Replication Manager
omogučava osvježavanje reporting baze podataka (baza kojoj pristupaju pojedini korisnici u mreži za
generisanje izvještaja, internih i eksternih, razdvojena od transakcione baze podataka zbog
performansi) više puta u toku dana kako bi se obezbijedili što ažurniji podaci za reporting sistem.
Oporavak u slučaju katastrofe:
Tokom 2009. godine Banka je počela sa realizacijom dva strateška projekta – „Konsolidacija data
centra“ i „Uspostavljanje DR lokacije“. U okivru prvog projekta, koji je završen u decembru 2010.
zamijenjena je kompletna serverska, komunikaciona i sigurnosna oprema.
Zamijenjena oprema je u potpunosti iskorišćena na DR lokaciji za integraciju poslovnih i IT servisa.
Planirano je da Disaster Recovery lokacija bude smještena u poslovnoj zgradi filijale Nikšić.
112
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Sistem interne kontrole i interne revizije
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
VII
Sistem interne kontrole i interne revizije
Interna revizija je posebna organizaciona jedinica (sektor) koja je nezavisna u svom radu i neposredno
odgovorna Odboru za reviziju i Odboru direktora Banke. Rad Interne revizije je usaglašen sa radom
interne revizije na nivou NLB Grupe. Izrada godišnjih planova i izvještaja, kao i sam proces
revidovanja, obavlja se prema metodologiji koja je važeća na nivou NLB Grupe (zasniva se na
Medjunarodnim standardima stručnog postupanja u internoj reviziji i Kodeksu profesionalne etike
internog revizora) i definisana je u Priručniku za interno revidovanje.
Takođe, rad Interne revizije je usklađen sa zakonskim i podzakonskim aktima. Urađena su akta interne
revizije: Krovni dokument o radu Sektora interne revizije, Pravilnik o radu Sektora interne revizije i
Priručnik za interno revidovanje.
Interna revizija je tokom 2011. godine redovno izvještavala Odbor za reviziju i Odbor direktora
(izvještaji o obavljenim pregledima, mjesečni izvještaji o realizaciji preporuka, tromjesečni i godišnji
izvještaji o radu Interne revizije, informacije o spoljnoj reviziji i kontroli Centralne banke Crne Gore).
Rad Interne revizije se kontroIiše i od strane Centra unutrašnje revizije NLB.
Centralnoj banci Crne Gore je na polugodišnjoj osnovi dostavljan izvještaj o stanju internih kontrola (u
skladu sa Odlukom o osnovama sistema interne kontrole u bankama).
Tokom 2011. godine rad Interne revizije Banke se obavljao u skladu sa Planom interne revizije za 2011.
godinu (urađen na osnovu metodologije analize rizika) i Rebalansom Plana interne revizije za 2011.
godinu.
U periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine Interna revizija je obavila 9 planiranih i dva
vanredna revizijska pregleda. Obavljeni su sljedeći planirani pregledi: Upravljanje kreditnim rizikom
(pravna lica), Upravljanje kreditnim rizikom (fizička lica) i 7 nenajavljenih pregleda filijala: Podgorica
V, Podgorica IV, Bar, Cetinje, Pljevlja, Rožaje i Budva. Pregledima su ocijenjeni adekvatnost i
efikasnost upravljanja rizicima i djelovanje sistema internih kontrola, usaglašenost poslovanja sa
zakonskim propisima i internim aktima, knjigovodstveno evidentiranje transakcija i sistem
izvještavanja.
Sprovedena su još dva neplanirana pregleda, Vanredni pregled odredbi Banke Slovenije koji je bio
usmjeren na upravljanje kreditnim rizikom i pregled realizacije preporuka iz Vanrednog pregleda
odredbi Banke Slovenije iz 2010.godine.
Takođe, na dan 30.12.2011.godine obavljen je popis gotovine u Centralnom trezoru uz prisustvo
zaposlenog iz Interne revizije.
Tokom 2010. godine održano je 11 sjednica Odbora za reviziju. U skladu sa Poslovnikom o radu, Odbor
za reviziju je tokom 2011. godine o svom radu tromjesečno i godišnje izvještavao Odbor direktora.
113
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Organizaciona struktura Banke
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
VIII Organizaciona struktura Banke na dan 31.12.2011. godine
I Rukovodstvo Banke
- Glavni izvršni director- Anton Ribnikar
- Izvršni direktor Darko Radunović,
-
Izvršni direktor Dino Redžepagić
-
Sektor interne revizije – glavni revizor Milo Bracanović,
II Sprečavanje pranja novca – Ovlašćeno lice za sprečavanje novca Senka Radonjić,
- Kabinet – šef kabineta Svetlana Radonjić,
- Sektor upravljanja rizicima- direktor Daniela Golubović,
- Sektor pravnih poslova i upravljanja problematičnim plasmanima – direktor Saša Kovačević,
Julija Boljević, vođa odeljenja pravnih poslova; Marko Gajovic, vođa odeljenja upravljanja
problematičnim plasmanima;
III Direkcija poslovne mreže – i direktor direkcije Samir Bibezić,
- Sektor koordinacije i marketinga – direktor Miloš Miketić,
- Sektor naprednih kanala prodaje i kartičnog poslovanja – direktor Mile Grbin,
- Filijale: Podgorica I – vođa filijale Milena Mučalica; Podgorica II – vođa filijale Ivana Mićević;
Podgorica III –vođa filijale Biljana Belojević; Podgorica IV – vođa Radosava Sekulić; Cetinje –
vođa Dragan Raičković; Budva – vođa Dragan Bujković; Kotor – vođa Juna Bjelica; Tivat –
vođa Ivana Soldat; Herceg Novi – vođa Marko Radojičić; Bar – vođa Mile Adrović; Ulcinj,
vođa Suad Šurla; Tuzi – vođa Martini Bojaj; Bijelo Polje – vođa Edin Ćeranić; Mojkovac- vođa
Edin Ćeranić; Rožaje – vođa Džemal Kalač; Pljevlja – vođa Marija Terzić; Berane – vođa
Zvonko Labudović; Podgorica V- vođa Miloš Radenović
IV Direkcija poslovanja sa pravnim licima – direktor direkcije Mirko Marojević
V Direkcija upravljanja bilansnim odnosima i operacijama na finansijskim tržištima – direktor
direkcije Irena Radović
- Sektor upravljanja bilansnim odnosima – ALM Irena Radović,
- Sektor upravljanja operacijama na finansijskim tržištima – direktor Andrijana Ulić,
- Sektor kastodi- direktor Andrijana Ulić,
VI Direkcija finansijskog upravljanja – direktor direkcije Svetlana Ivanović,
- Sektor kontrolinga – direktor Lana Đurasović,
- Sektor finansijskog računovodstva – Svetlana Ivanović, direktor
VII Direkcija podrške poslovanju – direktor direkcije Nataša Adžić,
- Sektor platnog prometa – direktor Srđan Radonjić,
- Sektor praćenja poslovanja – direktor Nataša Martinović,
- Sektor informacione tehnologije – direktor Nenad Albijanić,
- Sektor tehničkih poslova – direktor Borislav Ljesar,
- Sektor trezora – koordinator Miroslav Kaluđerović
Na dan 31. decembra 2011. godine u NLB Montenegrobanci AD Podgorica zaposlena su 338 radnika.
Kvalifikaciona struktura radnika Banke na dan 31. decembra 2011. godine je sljedeća:
Stručna sprema
Manje od srednje školske spreme
Srednja škola
Visoka I Viša školska sprema
Ukupno
114
Broj
radnika
% Učešća
1
134
203
338
0,38
39,62
60
100,00
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Pravni postupci Banke
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
IX
Pravni postupci Banke u toku
Banka vodi više pojedinačnih sudskih sporova za naplatu potraživanja od pravnih lica i preduzetnika.
Rukovodstvo Banke očekuje pozitivan ishod ovih sporova.
Protiv Banke se vodi veliki broj sudskih sporova sa značajnim tužbenim zahtevima.
Banka je formirala rezervacije za sudske sporove u iznosu od EUR 61 hiljada (2010: EUR 61 hiljada) i
rezervacije za operativne rizike u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje
operativnim rizikom u bankama u iznosu od EUR 407 hiljada (2010: EUR 355 hiljada).
Rezervisanja se priznaju kada:



Banka ima važeću zakonsku ili ugovorenu obavezu koja je rezultat prošlih događaja;
kada je u većoj mjeri vjerovatno da će podmirenje obaveze iziskivati odliv sredstava;
kada se pouzdano može procijeniti iznos obaveze.
Rezervisanja se odmjeravaju po sadašnjoj vrijednosti očekivanih izdataka potrebnih za izmirenje
obaveza.
Rezervisanja se razmatraju na datum svakog bilansa stanja i prilagođavaju tako da odražavaju najbolju
sadašnju procjenu.
115
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Izvještaj u skraćenom obliku
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
IZVJEŠTAJ U SKRAĆENOM OBLIKU SASTOJI SE OD IZVJEŠTAJA REVIZORA AKCIONARIMA
NLB MONTENEGROBANKE, A.D. PODGORICA, BILANSA USPJEHA, BILANSA STANJA,
IZVJEŠTAJA O PROMJENAMA NA KAPITALU I IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA, KOJI SU
PRIKAZANI NA STRANAMA OD 117 DO 121.
116
117
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Finansijski izvještaji za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
118
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Finansijski izvještaji za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
119
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Finansijski izvještaji za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
Akcijski Emisiona Rezerve Neraspoređekapital
premija kapitala
na dobit
Ukupno
Stanje na dan 01.01.2010.
Emisija akcija
Troškovi emisije
Raspodjela dobiti – kapital.dividende
Efekti promjene fer vrijednosti hartija
od vrijednosti raspoloživih za prodaju
Rezultat tekućeg perioda
Stanje na dan 31.12.2010.
Efekti promjene fer vrijednosti hartija
od vrijednosti raspoloživih za prodaju
Rezultat tekućeg perioda
Stanje na dan 31.12.2011.
9.524
7.146
5.757
13.683
36.110
3.401
-
-
(11)
-
(1.401)
3.401
(11)
(1.401)
-
-
(42)
-
652
(42)
652
12.925
7.146
5.704
12.934
38.709
-
-
(40)
-
301
(40)
301
12.925
7.146
5.664
13.235
38.970
Napomene na stranama 7 do 75 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.
120
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Finansijski izvještaji za godinu završenu 31. decembra 2011. godine
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NOVČANIM TOKOVIMA
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti
Prilivi od kamata i naknada
Odlivi po osnovu plaćenih kamata i provizija
Odlivi po osnovu zarada i troškova
Prilivi od dividendi
Prilivi od ostalih prihoda
Priliv iz poslovanja prije promjena na poslovnim
sredstvima
(Povećanje) smanjenje na poslovnim sredstvima
Neto povećanje potraživanja po kreditima
Kratkoročna sredstva
2011
2010
50.151
(21.061)
(12.721)
5
1.207
46.231
(22.585)
(11.860)
1.973
17.581
13.759
(3.439)
332
(23.931)
943
Povećanje (smanjenje) poslovnih obaveza
Neto povećanje obaveza po depozitima
Neto povećanje (smanjenje) u ostalim obavezama
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti prije
poreza na dobit
Odliv gotovine po osnovu poreza na dobit
8.289
(951)
10.803
221
21.812
(27)
1.795
-
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
21.785
1.795
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja
Otuđenje osnovnih sredstava
Kupovina hartija od vrijednosti kojima se ne trguje
Kupovina postrojenja i opreme
74
(1.443)
(1.083)
13
(3.125)
(1.099)
(2.452)
(4.211)
(5.654)
-
(4.840)
5.000
(3.006)
(1.042)
(5.654)
(3.888)
13.679
(6.304)
73.382
79.851
(12)
(165)
87.049
73.382
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odliv po osnovu dugoročnog kredita
Priliv po osnovu subordinisanog duga
Odliv po osnovu emisije obveznica
Plaćene dividende
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv/(odliv) gotovine i gotovinskih ekvivalenata
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda
(Napomena 9)
Učinci od promjene kursa razmjene
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda
(Napomena 9)
Napomene na stranama 7 do 75 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.
121
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Izvještaj u skraćenom obliku
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
PODACI O SASTAVU UPRAVNOG ODBORA - ODBORA DIREKTORA, TIJELIMA
ODBORA DIREKTORA, RUKOVODSTVU BANKE, GLAVNOM REVIZORU BANKE I
EKSTERNOM REVIZORU BANKE
ODBOR DIREKTORA
Od 01.07.2011. godine
David Benedek, predsjednik (član Uprave NLB d.d. Ljubljana)
Jure Peljhan, zamjenik predsjednika (direktor Direkcije za korporativno i poslovno upravljanje NLB
Grupe)
Nataša Veselinović, član (direktorica Područja za rizike)
Vesna Ambrož Potočnik, član (nosilac područja za oblast poslovanja za stanovništvo i MSP u bankama
NLB Grupe)
Anton Ribnikar, član (glavni izvršni direktor NLB Montenegrobanke)
Do 30.06.2011. godine
David Benedek , predsjednik (član Uprave NLB d.d. Ljubljana)
Andrej Hazabent, zamjenik predsjednika (pomoćnik Uprave NLB d.d. Ljubljana)
Milan Marinič, član (pomoćnik Uprave NLB d.d. Ljubljana)
Matej Narat, član (pomoćnik Uprave NLB d.d. Ljubljana)
Dejan Bajić, član(Delta Generali osiguranje ad Podgorica)
Anton Ribnikar, član (izvršni direktor NLB Montenegrobanke)
Črtomir Mesarič, član (glavni izvršni direktor NLB Montenegrobanke)
ODBOR ZA REVIZIJU
Od 12.07.2011. godine
Jure Peljhan, predsjednik (direktor Direkcije za korporativno i poslovno upravljanje NLB Grupe)
Andreja Golubić, član ( Savjetnik podrućja finansijskog računovodstva u NLB d.d.).
Milan Lakićević, član (profesor na Ekonomskom fakultetu Podgorica)
Do 12.07.2011. godine
Milan Marinič, predsjednik ( pomoćnik Uprave NLB d.d. Ljubljana),
Milan Lakićević, član (profesor na Ekonomskom fakultetu Podgorica)
Irena Kosić, član (zamjenik direktora Poslovnog sektora za upravljanje bilansa banke, NLB d.d.)
ODBORA ZA UPRAVLJANJE BILANSNIM ODNOSIMA I KAPITALOM
Anton Ribnikar, predsjednik, glavni izvršni direktor
Darko Radunović, zamjenik predsjednika, izvršni direktor
Dino Redžepagić, član, izvršni direktor
Svetlana Ivanović, član, Direkcija finansijskog upravljanja
Lana Đurasović, član, Sektor kontrolinga
Irena Radović, član, Direkcija upravljanja bilansnim odnosima i operacijama na finansijskim tržištima
Nataša Martinović, član, Sektor praćenja poslovanja
Daniela Golubović, član, Sektor upravljanja rizicima
Sanja Jaredić, sekretar
122
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Izvještaj u skraćenom obliku
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
RUKOVODSTVO BANKE
Do 01.07.2011. godine
Črtomir Mesarič, glavni izvršni direktor
Anton Ribnikar, izvršni direktor
Darko Radunović, izvršni direktor
Od 01.07.2011. godine
Anton Ribnikar, glavni izvršni direktor
Darko Radunović, izvršni direktor
Dino Redžepagić, izvršni direktor
Glavni revizor јe Milo Bracanović.
Eksterni revizor je revizorska kuća PricewaterhouseCoopers d.o.o. Podgorica.
123
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
PRILOZI UZ IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ EKONOMSKO-FINANSIJSKOJ REVIZIJI ZA
2011. GODINU
124
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
NIJE POTREBAN UNOS PODATAKA - INFORMACIJE POTIČU IZ KNJBIFO-a
BILANS USPJEHA
2011395
31/12/2011
OBRAZAC-BU
(000 €)
POZICIJA
PR 1.
1)
2)
3)
4)
5)
RA 1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
I.
II.
III.
PR 2.
1)
2)
3)
4)
RA 2.
1)
2)
3)
4)
IV.
V.
PR 3.
1)
2)
3)
Prihodi od kamata
Depoziti
Hartije od vrijednosti kupljene po ugovoru o ponovnoj prodaji
Krediti i poslovi lizinga
Hartije od vrijednosti koje se drže do dospijeća
Ostali prihodi od kamata
Rashodi od kamata
Depoziti
HoV prodate uz obavezu ponovnog otkupa
Uzete pozajmice – dospjele obaveze
Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama
Subordinisani dugovi I hibridni instrumenti
Ostali rashodi po kamatama
NETO PRIHODI/RASHODI OD KAMATA (PR 1. - RA 1.)
Troškovi za gubitke po stavkama aktive
NETO PRIHODI/RASHODI (I-II)
Prihodi od naknada
Naknade po kreditima
Naknade po vanbilansnim poslovima
Naknade za izvršene usluge
Ostale naknade
Rashodi od naknada
Naknade po kreditima
Naknade po vanbilansnim poslovima
Naknade za izvršene usluge
Ostale naknade
NETO PRIHODI/RASHODI OD NAKNADA (PR 2. - RA 2.)
NETO PRIHODI/RASHODI OD KAMATA I NAKNADA (III+IV)
Ostali prihod
Prihodi iz poslovanja sa devizama (neto)
Ponovna procjena prihoda/gubitaka iz poslovanja sa devizama (revalorizacija)
Prihodi po osnovu trgovine hartija od vrijednosti (neto) i dobici/gubici hartija od vrijednosti
raspoloživih za prodaju i onih koje se drže do dospijeća (uključujući ulaganja u kapital)
4) Prihodi po osnovu trgovanja (neto) derivatima futures-forward, opcije,swap,drugim
derivatima , trgovanja devizama spot-transakcije, i po osnovu kamatnih Swopova
5) Neto gubici/dobici od kastodi poslova
6) Ostali prihodi
Opšti i ostali troškovi
RA 3.
1) Troškovi plata i doprinosa
2) Troškovi poslovnog prostora i fiksne aktive
3) Ostali troškovi
NETO PRIHODI/RASHODI PRIJE VANREDNIH STAVKI (V.+PR3-RA3)
VI.
Vanredni prihodi
PR 4.
Vanredni rashodi
RA 4.
NETO OSTALI VANREDNI PRIHODI I RASHODI (PR 4. - RA 4.)
VII.
NETO PRIHODI/RASHODI POSLE VANREDNIH STAVKI (VI+VII)
VIII.
Porezi i doprinosi iz dobitka
RA 5.
NETO DOBITAK/GUBITAK (VIII - RA 5.)
IX.
125
31/12/2011
39,118
363
58
36,826
0
1,871
17,771
12,939
0
3,527
670
635
21,348
14,519
6,828
10,712
2,053
970
7,460
229
4,168
328
160
1,759
1,921
6,544
13,372
1,433
963
-12
0
-63
18
525
14,452
7,689
4,206
2,557
353
0
0
0
353
52
301
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
NIJE PO TREBAN UNO S PO DATAKA - O SIM NA PO ZICIJAMA 17a,17b,19a
BILANS STANJA
2011395
31/12/2011
OBRAZAC – BS
(000 €)
Red. br.
1.
1.a.
1.b.
1.c.
2.
2.a.
2.b.
2.c.
2.d.
3.
4.
4.a.
4.b.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
AKTIVA
Novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih institucija
Novčana sredstva i nekamatonosni računi depozita
Kamatonosni računi depozita
Sredstva klijenata iz kastodi poslova
Aktiva za trgovinu i aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija i derivatna fin. imovina
Aktiva za trgovinu, izuzev akcija
Aktiva raspoloživa za prodaju, izuzev akcija
Derivatna, fin. imovina koja se drži radi trgovanja
Derivatna, fin. imovina koja se koja s ekoristi kao instrument za štite (fer vrijednost derivata)
Hartije od vrijednosti kupljenje po ugovoru o ponovnoj prodaji
Krediti i poslovi lizinga
Minus: Rezerve za kreditne gubitke
Krediti i poslovi lizinga, neto rezerve za gubitke
Hartije od vrijednosti koje se drže do dospijeća
Faktoring i Forfeting
Potraživanja iz kastodi poslova
Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva
Stečena aktiva
Ulaganja u kapital drugih pravnih lica
Ostala aktiva
MINUS: Rezerve za gubitke na ostalu aktivu (osim pozicije 4.a)
UKUPNA AKTIVA:
PASIVA
14.
Depoziti
Nekamatonosni depoziti
Kamatonosni depoziti
Hartije od vrijednosti prodate po ugovoru o rekupovini
Obaveze po osnovu kastodi poslova
Obaveze po kreditima i pozajmicama
Kratkoročne pozajmice -manje od jedne godine
Dugoročne pozajmice- preko jedne godine
Obaveze prema Vladi
Ostale pozajmice - dospjele obaveze
Dospjele obaveze
Stanje neizmirenih - pozvanih za plaćanje vanbilansnih obaveza
Derivatne finansijske obaveze koje se drže radi trgovanja (fer vrijednost)
Derivatne finansijske obaveze koje se koriste kao instrumenti za štite (fer vrijednost)
Ostale obaveze
Rezerve za kreditne gubitke po vanbilansnim kreditnim izloženostima
Subordinisani dug i hibridni instrumenti
UKUPNE OBAVEZE:
MANJINSKO UČEŠĆE AKCIONARA
KAPITAL
Povlašćene akcije
Obične akcije
Emisione premije
Neraspoređena dobit / gubitak
Ostali kapital
UKUPAN KAPITAL: (27. do 31.)
UKUPNA PASIVA: (25. + 26. + 32.)
14.a.
14.b.
15.
16.
17.
17.a.
17.b.
18.
19.
19.a.
19.b.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29
30.
31.
32.
33.
126
87,048
80,516
6,532
0
18,625
0
18,625
0
0
0
428,737
22,052
406,685
0
1,067
0
5,231
128
382
6,991
413
525,746
376,246
3,748
372,498
0
1
82,718
41,767
40,951
4,704
0
0
0
441
10,308
2,359
10,000
486,776
0
0
12,925
7,146
13,234
5,665
38,970
525,746
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
OBRAZAC SSB
IZVJEŠTAJ O SOPSTVENIM SREDSTVIMA BANKE
(000 €)
I/A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Osnovni elementi sopstvenih sredstava
Pozicija
Uplaćeni akcionarski kapital po nominalnoj vrijednosti, isključujući kumulativne povlašćene akcije
Naplaćene emisione premije
Rezerve koje su formirane na teret dobiti nakon njenog oporezivanja (zakonske, statutarne i druge rezerve)
Neraspoređena dobit iz prethodnih godina
Dobit u tekućoj godini za koju je skupština akcionara donijela odluku da bude uključena u osnovni kapital
Kapitalna dobit ostvarena kupovinom i prodajom sopstvenih akcija
Ukupno (pozicije 1+2+3+4+5+6)
Iznos
1
2
3
4
5
6
12,925
7,146
5,659
12,934
7
38,664
I/B Odbitne stavke pri izračunu osnovnog kapitala
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Gubitak iz prethodnih godina
Gubitak iz tekuće godine
Kapitalni gubitak ostvaren na osnovu sticanja i prodaje sopstvenih akcija
Nematerijalna imovina (goodwill, licence, patenti, zaštitni znakovi, koncesije)
Nominalni iznos stečenih sopstvenih akcija, isključujući povlašćene kumulativne akcije
Manje obračunate rezervacije za potencijalne gubitke, utvrđene u postupku kontrole
Ukupno (pozicije 8+9+10+11+12+13)
I/C Osnovni kapital (osnovni elementi sopstvenih sredstava minus odbitne stavke, pozicija 7-14)
8
9
10
11
12
13
1,094
14
1,094
15
37,570
16
17
18
19
20
10,000
II/A Dopunski elementi sopstvenih sredstava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nominalni iznos povlašćenih kumulativnih akcija
Iznos opštih rezervi, a najviše do 1,25% ukupne rizikom ponderisane aktive
Subordinisani dug (za koji su ispunjeni uslovi iz člana 6 Odluke)
Hibridni instrumenti (za koje su ispunjeni uslovi iz člana 7 Odluke)
Revalorizacione rezerve
Ukupno (pozicije 16+17+18+19+20)
21
6
10,006
II/B Odbitne stavke pri izračunu dopunskog kapitala
1.
2.
Stečene sopstvene povlašćene kumulativne akcije
Potraživanja i potencijalne obaveze obezbijeđeni hibridnim instrumentima ili subordinisanim dugom banke do iznosa u
kojem su ti instrumenti uključeni u dopunski kapital I
Ukupno (pozicije 22+23)
22
23
24
0
II/C Dopunski kapital I (dopunski elementi sopstvenih sredstava minus odbitne stavke, pozicija 21-24)
25
10,006
II/D Dopunski kapital I koji se uključuje u sopstvena sredstva
26
10,006
3.
III/A Subordinisani dug koji se tretira kao dopunski element sopstvenih sredstava
Subordinisani dug koji se uključuje u dopunski kapital II (ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 8 Odluke)
27
III/B Dopunski kapital II koji se uključuje u sopstvena sredstva (u skladu sa članom 8 Odluke)
28
0
III/C Dopunski kapitaI I + dopunski kapital II koji se ukuljučuju u sopstvena sredstva ( u skladu sa članom 9 Odluke)
29
10,006
30
47,576
1.
IV/A
Sopstvena sredstva (osnovni kapital+dopunski kapital I koji se uključuje u sopstvena sredstva +
dopunski kapital II koji se uključuje u sopstvena sredstva, 15+29)
IV/B Odbitne stavke od sopstvenih sredstava
1.
2.
3.
4.
5.
Direktna ili indirektna ulaganja u drugu banku ili drugu kreditnu ili finansijsku instituciju u iznosu većem od 10%
kapitala tih institucija
Ulaganje banke u subordinisani dug i hibridne instrumente druge banke ili druge kreditne ili finansijske institucuje u
kojoj banka ima direktna ili indirektna ulaganja u iznosu većem od 10% kapitala te institucije
Direktna ili indirektna ulaganja kao i ulaganja u subordinisani dug i hibridne instrumente druge banke ili druge
kreditne ili finansijske institucije u iznosu do 10% kapitala te institucije, ukoliko prelaze 10% iznosa sopstvenih
sredstava banke, prije umanjenja izvršenih u skladu sa članom 10 Odluke
Iznos direktnog ili indirektnog ulaganja u pravno lice koje se bavi nefinansijskom poslovnom aktivnošću koji prelazi
10% iznosa sopstvenih sredstava banke,prije umanjenja koja se vrše u skladu sa čl.10 Odluke
Iznos ukupnih direktnih i indirektnih ulaganja u pravna lica koja se bave nefinansijskom poslovnom aktivnošću, koji
prelazi 30% iznosa sopstvenih sredstava banke, prije umanjenja koja se vrše u skladu sa članom 10 Odluke
127
31
32
33
34
35
128
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
OBRAZAC PBA
IZVJEŠTAJ O PONDERISANOJ BILANSNOJ AKTIVI
Iznos
izloženosti
Naziv potraživanja
31/12/2011
Rizikom
ponderisani
iznos izlož.
Pozicija
Ponder 0%
1
Izloženost prema Evropskoj centralnoj banci
Izloženost prema centralnim vladama,centralnim bankama, javnim državnim tijelima koja pri utvrđivanju pondera rizika imaju
2
tretman centralne vlade, za koje banka koristi priznati rejting eksterne institucije sa stepenom kreditnog kvaliteta 1
Izloženost prema centralnim vladama,centralnim bankama, javnim državnim tijelima koja pri utvrđivanju pondera rizika imaju
3
tretman centralne vlade, za koje banka koristi priznati rejting izvozne kreditne agencije sa stepenom kreditnog kvaliteta 0 ili 1
4 Izloženost prema centralnoj vladi u Crnoj Gori i CBCG
5 Izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama (iz člana 26 Odluke)
6 Izloženost prema međunarodnim organizacijama ( Evropska zajednica, MMF, Banka za međunarodna poravnanja)
7 Gotovina i gotovinski ekvivalenti
8 Zlatne poluge u trezoru banke ili obaveze koje se zasnivaju na podlozi zlatnih poluga deponovanih na drugom mjestu
Izloženost banke prema dužniku iz Crne Gore koji je član bankarske grupe kojoj pripada i ta banka, ukoliko je dužnik
9
institucija ili finansijski holding koji su dužni da primjenjuju regulativu o upravljanju rizicima
Izloženost banke prema dužniku iz Crne Gore koji je član bankarske grupe kojoj pripada i ta banka ukoliko je dužnik
10
uključen u konsolidaciju i to primjenom metoda pune konsolidacije
Izloženosti koje su predmet materijalne i nematerijalne kreditne za štite, a za koje su ispunjeni uslovi za primjenu pondera
11
0%
37,873
60,882
37
22,887
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
3
4
5
6
7
8
0
9
0
10
0
11
Ponder 20%
Izloženost prema centralnim vladama,centralnim bankama, javnim državnim tijelima koja pri utvrđivanju pondera rizika imaju
tretman centralne vlade, za koje banka koristi priznati rejting eksterne institucije sa stepenom kreditnog kvaliteta 2
Izloženost prema centralnim vladama, centralnim bankama, javnim državnim tijelima koja pri utvrđivanju pondera rizika imaju
2
tretman centralne vlade, za koje banka koristi priznati rejting izvozne kreditne agencije sa stepenom kreditnog kvaliteta 2
Izloženost prema institucijama, jedinicama regionalne ili lokalne samouprave, ostalim javnim državnim tijelima (član 23,25
3 Odluke), multirateralnim razvojnim bankama (član 26 Odluke), za koje banka koristi rejting utvrđen od strane priznate
eksterne institucije, sa izvornim ili preostalim rokom dospijeća dužim od tri mjeseca, sa stepenom krteditnog kvaliteta 1
Izloženost prema institucijama, jedinicama regionalne ili lokalne samouprave, ostalim javnim državnim tijelima (član 23,25
4 Odluke), multirateralnim razvojnim bankama (član 26 Odluke), za koje banka koristi rejting utvrđen od strane priznate
eksterne institucije, sa izvornim ili preostalim rokom dospijeća do tri mjeseca, sa stepenom kreditnog kvaliteta 1,2 ili 3
Izloženost prema institucijama, jedinicama regionalne ili lokalne samouprave, ostalim javnim državnim tijelima (član 23,25
Odluke), multirateralnim razvojnim bankama (član 26 Odluke), za koje banka ne koristi rejting utvrđen od strane priznate
5
eksterne institucije, sa izvornim ili preostalim rokom dospijeća do tri mjeseca (ili ponder rizika koji se dodjeljuje
izloženostima prema centralnoj vladi u kojoj je sjedište te institucije, ukoliko je veći)
Kratkoročne izloženosti prema institucijama za koje postoji kreditni rejting (kratkoročni rejting emitetna) dodijeljen od strane
6
eksterne institucije sa stepenom kreditnog kvaliteta 1
Izloženost prema privrednim društvima za koje banka koristi kreditni rejting utvrđen od strane priznate eksterne institucije sa
7
stepenom kreditnog kvaliteta 1
Kratkoročne izloženosti prema privrednim društvima za koje postoji kreditni rejting (kratkoročni rejting emitetna) dodijeljen od
8
strane priznate eksterne institucije, sa stepenom kreditnog kvaliteta 1
Izloženosti u vidu udjela u kapitalu investicionih fondova za koje banka koristi rejting utvrđen od strane priznate eksterne
9
institucije, sa stepenom kreditnog kvaliteta 1
10 Gotovina na putu
1
0
0
12
13
14
0
15
0
16
68
14
0
0
0
0
0
0
17
18
19
20
21
Ponder 35%
1
2
3
4
Izloženosti obezbijeđene hipotekom ili fiducijom na stambenoj nepokretnosti u Crnoj Gori ukoliko je vrijednost nepokretnosti
materijalno odvojiva od kreditne sposobnosti dužnika
Izloženosti obezbijeđene hipotekom ili fiducijom na stambenoj nepokretnosti u Crnoj Gori ukoliko rizik vezan za dužnika
materijalno ne zavisi od nekretnine, već od sposobnosti dužnika da otplaćuje dug iz drugih izvora otplate
Izloženosti obezbijeđene hipotekom ili fiducijom na stambenoj nepokretnosti u Crnoj Gori ukoliko vrijednost nepokretnosti
značajno prelazi visinu izloženosti, a najmanje 50%
Izloženosti banke nastale po osnovu ugovora o lizingu čiji je predmet stambena nepokretnost ukoliko ugovor o lizingu sadrži
opciju sticanja svojina na stambenoj nepokretnosti ili je izloženost banke u cjelosti obezbijeđena vlasništvom banke na
0
30,724
10,753
65,225
22,829
0
22
23
24
25
Ponder 50%
1
2
3
Izloženost prema centralnim vladama, centralnim bankama, javnim državnim tijelima koja pri utvrđivanju pondera rizika imaju
tretman centralne vlade, za koje banka koristi priznati rejting eksterne institucije sa stepenom kreditnog kvaliteta 3
Izloženost prema centralnim vladama, centralnim bankama, javnim državnim tijelima koja pri utvrđivanju pondera rizika imaju
tretman centralne vlade, za koje banka koristi priznati rejting izvozne kreditne agencije sa stepenom kreditnog kvaliteta 3
Izloženost prema institucijama, jedinicama regionalne ili lokalne samouprave, ostalim javnim državnim tijelima (član 23,25
Odluke), multirateralnim razvojnim bankama (član 26 Odluke), za koje banka koristi rejting utvrđen od strane priznate
eksterne institucije, sa izvornim ili preostalim rokom dospijeća dužim od tri mjeseca, sa stepenom krteditnog kvaliteta 2 ili 3
128
0
0
26
27
28
0
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
OBRAZAC PVB
IZVJEŠTAJ O PONDERISANIM VANBILANSNIM STAVKAMA
R. br.
Vrsta vanbilansnih stavki
Nizak rizik
Neiskorišćeni kreditni aranžmani (ugovori o kreditu, kupovini hartija od vrijednosti, izdavanju garancija ili akcept)
1. koji se mogu bezuslovno opozvati u svakom trenutku bez prethodnog obavještavanja, ili daju mogućnost
automatskog otkaza zbog pogoršanja kreditne sposobnosti korisnika kredita
Besuslovno opozive kreditne linije odobrene stanovništvu (kreditne kartice, prekoračenja na računu) za koje
2.
ugovoreni uslovi dozvoljavaju banci da ih u potpunosti opozove (bezuslovno opozive kreditne linije)
Izloženosti koje su predmet materijalne i nematerijalne kreditne zaštite, a za koje su ispunjeni uslovi za primjenu
3.
pondera 0%
Ukupan iznos vanbilansnih stavki ponderisanih sa faktorom konverzije 0%
Srednje nizak rizik
Dokumentarni akreditivi kod kojih isporuka ima ulogu kolaterala i drugi instrumenti za koje postoji mogućnost
1.
potpunog namirenja iz kolaterala
Neiskorišćeni kreditni aranžmani s originalnim rokom dospijeća do jedne godine, koji ne mogu biti bezuslovno
2. opozvani u bilo koje vrijeme bez prethodnog obavještenja kao i neiskorišćeni kreditni aranžmani koji ne pružaju
mogućnost automatskog otkaza zbog pogoršanja kreditne sposobnosti korisnika
Ukupan iznos vanbilansnih stavki ponderisanih sa faktorom konverzije 20%
Srednji rizik
1. Izdati i potvrđeni dokumentarni akreditivi (koji ne predstavljaju stavku srednje niskog rizika)
Jemstva i garancije (uključujući činidbene garancije, garancije za dobro izvršenje posla, carinske garancije i
2.
garancije za izmirenje poreza) i garancije koje nemaju svojstvo kreditnih supstituta
3. Neopozivi stand-by akreditivi koji nemaju svojstvo kreditnih supstituta
Neiskorišćeni kreditni aranžmani (kupovina HOV, izdavanje garancija ili akcepta) sa originalnim rokom dospijeća
4.
dužim od jedne godine
Aranžmani u vezi s izdavanjem kratkoročnih obveznica i obnovljivi aranžmani pokroviteljstva nad izdavanjem
5.
srednjoročnih obveznica
Ukupan iznos vanbilansnih stavki ponderisanih sa faktorom konverzije 50%
Visoki rizik
1. Garancije koje imaju svojstvo kreditnih supstituta
2. Akcepti
3. Indosirane mjenice koje ne glase na drugu banku
4. Transakcije sa pravom na regres
5. Neopozivi stand-by akreditivi koji imaju svojstvo kreditnih supstituta
6. Imovina kupljena na osnovu ugovora o direktnoj terminskoj kupovini
7. Ugovori o terminskim depozitima
8. Neplaćeni dio djelimično uplaćenih akcija i hartija od vrijednosti
9. Ugovori o prodaji i reotkupu imovine
10. Ostale rizične vanbilansne obaveze
Ukupan iznos vanbilansnih stavki ponderisanih sa faktorom konverzije 100%
UKUPAN IZNOS PONDERISANIH VANBILANSNIH STAVKI
129
Iznos
Faktor
Ponderisana
izloženosti
konverzije
vrijednost
Pozicija
2,670
0%
0%
0
2
1,867,761
0%
0
3
0
4
0
5
1,486
6
1,486
7
1,870,431
20%
7,429
20%
7,429
0
1
50%
0
8
20,715
50%
10,358
9
873
50%
437
10
6,363
50%
3,182
11
50%
0
12
13,976
13
37,249
0
0
0
2,905
0
0
0
0
0
40,154
55,615
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27,951
37,249
2,905
40,154
1,945,965
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
IZVJEŠTAJ O KOEFICIJENTU SOLVENTNOSTI BANKE
31/12/2011
OBRAZAC KSB
(000 EUR-a)
R. br.
Opis stavki
Pozicija
Tabela
Iznos
I
1.
2.
3.
4.
5.
Sopstvena sredstva banke
Osnovni kapital
Dopunski kapital I + Dopunski kapital II koji se uklj.u obračun sopstvenih sred. banke
Bruto sopstvena sredstva
Odbitne stavke od bruto sopstvenih sredstava
Ulaganja u nepokret. i os.sred.koja prelaze 25%sopstvenih sredstava banke
41
15
29
30
38
40
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
47,448
37,570
10,006
47,576
128
0
II
1.
2.
Ukupno ponderisana bilansna aktiva
Ponderisana bilansna aktiva
Ponderisane vanbilansne stavke
67
25
PBA
PVB
324,956
269,341
55,615
III
Potreban kapital za tržišne rizike
IV
Potreban kapital za operativni rizik
V
Potreban kapital za rizik zemlje
48
VI
Potreban kapital za druge rizike
0
VII
Koeficijent solventnosti banke
130
112
4,493
12.77%
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
IZVJEŠTAJ O POTREBNOM KAPITALU ZA OPŠTI RIZIK DUŽNIČKIH INSTRUMENATA (METOD DOSPIJEĆA)
OBRAZAC OR1
(000 EUR-a)
R.
br.
Zona 1
1
Otvorena
pozicija
Razred dospjeća
2 (kamatna stopa ?3%)
3 (kamatna stopa <3%)
1.
0 ? 1 mjesec
0 ? 1 mjesec
2.
>1 ? 3 mjeseca
>1 ? 3 mjeseca
3.
>3 ? 6 mjeseci
>3 ? 6 mjeseci
4.
>6 ? 12mjeseci
>6 ?12 mjeseci
Duga
Kratka
4
5
Ponder
(%)
6
Ponderisana otvorena Usklađena Neusklađena
Usklađena
pozicija
pozicija po
ponderisana
pozicija
razredim a pozicija razreda unutar zone
Duga
Kratka
7=4*6
8=5*6
9
10
11
0,10%
0
0
0
0
11,938
0,20%
24
0
0
24
4,910
0,40%
20
0
0
20
0,70%
0
0
0
0
1,25%
22
0
0
22
Zona 2
I Usklađena ponderisana pozicija u Zoni 1
5.
>1 ? 2 godine
>1 ? 1,9 godina
1,777
6.
>2 ? 3 godine
>1,9 ? 2,8 godina
1,75%
0
0
0
0
7.
>3 ? 4 godine
>2,8 ? 3,6 godina
2,25%
0
0
0
0
II Usklađena ponderisana pozicija u Zoni 2
>4 ? 5 godina
>3,6 ? 4,3 godine
2,75%
0
0
0
0
9.
>5 ? 7 godina
>4,3 ? 5,7 godina
3,25%
0
0
0
0
10.
>7 ? 10 godina
>5,7 ? 7,3 godine
3,75%
0
0
0
0
11.
>10 ? 15 godina
>7,3 ? 9,3 godine
4,50%
0
0
0
0
12.
>15 ? 20 godina
>9,3 ? 10,6 godina
5,25%
0
0
0
0
13.
>20 godina
>10,6 ? 12 godina
6,00%
0
0
0
0
14.
>12 ? 20 godina
8,00%
0
0
0
0
15.
>20 godina
12,50%
0
0
0
0
Zona 3
8.
III Usklađena ponderisana pozicija u Zoni 3
IV Usklađena ponderisana pozicija za sve razrede dospjeća
Neusklađena
ponderisana
pozicija zone
12
0
44
0
22
0
0
0
V Usklađena ponderisana pozicija izm eđu zone 1 i 2
22
VI Usklađena ponderisana pozicija izm eđu zone 2 i 3
0
VII Usklađena ponderisana pozicija izm eđu zone 1 i 3
0
VIII Preostala neusklađena ponderisana pozicija
I.Potrebni kapital za opšti cjenovni rizik po osnovu dužničkih
HoV u pojedinačnoj valuti (10% iznosa iz reda IV + 40% iznosa
iz reda I, kolona 11.+30% iznosa iz reda II, kolona 11. + 30%
iznosa iz reda III, kolona 11.+ 40% iznosa iz reda V.+ 40%
iznosa iz reda VI + 150% iznosa iz reda VII + 100% iznosa iz
reda VIII)
21
30
POTREBNI KAPITAL ZA OPŠTI RIZIK DUŽNIČKIH
INSTRUMENATA
38
* Izvještaj dostavlja banka koja primjenjuje metod dospjeća
Napom ena:
1. Banka popunjava posebnu tabelu za svaku valutu na koju glase stavke izložene cjenovnom riziku.
2. Vrijednost pozicija (u kolonama 4. i 5.) izračunava se diskontovanjem budućih novčanih tokova hartije od vrijednosti primjenom nerizične kamatne stope na odgovarajuću valutu. Diskontovanje
nije obavezno za hartije od vrijednosti čiji je preostali rok dospjeća kraći od jedne godine, kao i za hartije od vrijednosti izražene u valutama za koje ne postoji nerizična kriva prinosa. Kod ovih
hartija se u obzir uzimaju njihove tržišne vrijednosti, uvećane za nedospjele kamate.
3. U kolonama 10. i 12. (neusklađene pozicije po razredima i zonama) vrijednosti se upisuju sa pripadajućim predznakom (ako je iznos duge pozicije veći od iznosa kratke pozicije za taj razred ili
zonu, neusklađena ponderisana pozicija ima pozitivan predznak, koji se izostavlja, a ako je iznos kratke pozicije veći od iznosa duge pozicije za taj razred ili zonu, neusklađena ponderisana
pozicija ima negativan predznak, koji se upisuje ispred iznosa). U svim ostalim kolonama vrijednosti se upisuju bez predznaka, kao pozitivni brojevi.
4. Ukupni potrebni kapital predstavlja zbir potrebnih kapitala po svim valutama.
131
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
IZVJEŠTAJ O POTREBNOM KAPITALU ZA OPŠTI RIZIK DUŽNIČKIH INSTRUMENATA (METOD TRAJANJA)
OBRAZAC OR2
Zona 1
(000 EUR-a)
R.
br.
Zona
1
2
I
Modifikovano trajanje vece od 0
i m anje ili jednako 1,0 godina
Zona 2
Duga
Kratka
3
4
5
6
Usklađena
pozicija
ponderisana
trajanjem za
zonu
Pozicija ponderisana
trajanjem
Duga
Kratka
7=3*5*6
8=4*5*6
9
0
0
1.2.
0
0
1.3.
0
0
1.4.
0
0
1.5.
0
0
1.6.
0
0
1.7.
0
0
1.8.
0
0
1.9.
0
0
1.10.
0
0
1.11.
0
0
2.1.
0
0
2.2.
0
0
2.3.
0
0
2.4.
0
0
2.5.
0
0
2.6.
0
0
2.7.
0
0
2.8.
0
0
Modifikovano trajanje vece od
1,0 i m anje ili jednako 3,6 godina
2.9.
0
0
0
0
2.11.
0
0
3.1.
0
0
3.2.
0
0
3.3.
0
0
3.4.
0
0
3.5.
0
0
3.6.
0
0
3.7.
0
0
3.8.
0
0
Modifikovano trajanje vece od
3,6 godina
10
11
12
13
Preostala
neusklađena
pozicija
ponderisana
trajanjem
14
0
0
0
0
0
0
0
0,85
2.10.
III
Usklađena
Usklađena
Usklađena
Neus klađe
pozicija
pozicija
pozicija
na pozicija
ponderisana ponderisana ponderisana
ponderisan
trajanjem
trajanjem
trajanjem
a trajanjem
izm eđu
izm eđu Zone
izm e đu
za zonu
Zone 1 i 2
2i3
Zone 1 i 3
1,00
1.1.
II
Zona 3
Otvorena pozicija
Pretpostavljena
prom jena
Modifikovano
kam atne stope
trajanje
(%)
0
0,70
3.9.
0
0
3.10.
0
0
3.11.
0
0
IV
Usklađena pozicija ponderisana
trajanjem za svaku zonu (zbir
iznosa re dova I, II i III, kolona 9)
0
V
Potrebni k apital za opšti rizik dužničkih instrum enata u pojedinačnoj valuti (2% iznosa iz reda IV. + 40% iznosa iz reda I,
kolona 11. + 40% iznosa iz reda II, kolona 12. + 150% iznosa iz reda III, kolona 13. + 100% iznosa iz reda III, kolona 14.)
0
0
POTREBNI KAPITAL ZA OPŠTI CJENOVNI RIZIK PO OSNOVU
DUŽNIČKIH HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
* Izvještaj dostavlja banka koja primjenjuje metod trajanja.
Napom ene:
1. Banka popunjava posebnu tabelu (redovi od 1. do 5.) za svaku valutu na koju glase stavke izlo žene ovom riziku.
2. Banka računa modifikovano trajanje koristeći formulu iz člana 122 Odluke, pri čemu se kao faktor vremena t, uzima preostali rok dospijeća.
3. U kolonu 10. (neusklađena pozicija ponderisana trajanjem) vrijednosti se upisuju sa pripadajućim predznakom (ako je iznos duge pozicije ponderisane trajanjem veći od iznosa kratke pozicije ponderisane trajanjem za tu zonu, neusklađena
pozicija ponderisana trajanjem ima pozitivan predznak, koji se izostavlja, a ako je iznos kratke pozicije ponderisane trajanjem veći od iznosa duge pozicije ponderisane trajanjem za tu zonu, neusklađena pozicija ponderisana trajanjem ima
negativan predznak, koji se upisuje ispred iznosa). U svim ostalim kolonama vrijednosti se upisuju bez predznaka, kao pozitivni brojevi.
4. Ukupni potrebni kapital predstavlja zbir potrebnog kapitala po svim valutama.
5. Izračunati potrebni kapital uvećava se za 25%.
132
0
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
IZVJEŠTAJ O POTREBNOM KAPITALU ZA SPECIFIČNI RIZIK DUŽNIČKIH INSTRUMENATA
OBRAZAC SR
(000 EUR-a)
R.
br.
1
I
Ponderi
Duga
(%)
pozicija
Kategorije
2
Kratka
pozicija
3
Stavke koje ne nose specifični rizik
4
18,625
Dužnički instrumenti emitovani ili garantovani od strane centralne vlade, emitovani od strane centralnih banaka, međunarodnih
1. organizacija, multilateralnih razvojnih banaka i regionalnih i lokalnih vlasti država članica EU koje ispunjavaju uslove za stepen 1
kreditnog kvaliteta, ili kojima pripada ponder rizika 0%
0%
2. Dužnički instrumenti emitovani ili garantovani od strane države Crne Gore
0
Ponderisana
pozicija
5 (3-4)
6=5*ponder
18,625
0
3,771
14,854
II Kvalifikovane stavke sa rokom dospjeća do 6 mjeseci (uključujući i 6 mjeseci)
Dužnički instrumenti emitovani ili garantovani od strane centralne vlade, emitovani od strane centralnih banaka, međunarodnih
1. organizacija, multilateralnih razvojnih banaka i jedinica regionalne ili lokalne samouprave država članica EU koje ispunjavaju
uslove za stepen 2 ili 3 kreditnog kvaliteta
2. Dužnički instrumenti emitovani ili garantovani od strane institucija koje ispunjavaju uslove za stepen 1 ili 2 kreditnog kvaliteta
Neto
pozicija
0
0
0,25%
3,771
0
14,854
0
0
0
0
0
0
0
Dužnički finansijski instumenti emitovani ili garantovani od strane trgovinskih društava koja ispunjavaju uslove za stepen 1 ili 2
3.
kreditnog kvaliteta
0
0
4. Ostale kvalifikovane stavke u skladu sa članom 116 ove odluke
0
0
0
0
0
0
III Kvalifikovane stavke sa rokom dospjeća od 6 do 24 mjeseca (uključujući i 24 mjeseca)
0
0
Dužnički instrumenti emitovani ili garantovani od strane centralne vlade, emitovani od strane centralnih banaka, međunarodnih
1. organizacija, multilateralnih razvojnih banaka i jedinica regionalne ili lokalne samouprave država članica EU koje ispunjavaju
uslove za stepen 2 ili 3 kreditnog kvaliteta
2. Dužnički instrumenti emitovani ili garantovani od strane institucija koje ispunjavaju uslove za stepen 1 ili 2 kreditnog kvaliteta
1,00%
0
0
Dužnički finansijski instumenti emitovani ili garantovani od strane trgovinskih društava koja ispunjavaju uslove za stepen 1 ili 2
3.
kreditnog kvaliteta
0
0
4. Ostale kvalifikovane stavke u skladu sa članom 116 ove odluke
0
0
0
0
0
0
IV Kvalifikovane stavke sa rokom dospjeća preko 24 mjeseca
Dužnički instrumenti emitovani ili garantovani od strane centralne vlade, emitovani od strane centralnih banaka, međunarodnih
1. organizacija, multilateralnih razvojnih banaka i jedinica regionalne ili lokalne samouprave država članica EU koje ispunjavaju
uslove za stepen 2 ili 3 kreditnog kvaliteta
2. Dužnički instrumenti emitovani ili garantovani od strane institucija koje ispunjavaju uslove za stepen 1 ili 2 kreditnog kvaliteta
0
0
1,60%
0
0
Dužnički finansijski instumenti emitovaniili garantovani od strane trgovinskih društava koja ispunjavaju uslove za stepen 1 ili 2
3.
kreditnog kvaliteta
0
0
4. Ostale kvalifikovane stavke u skladu sa članom 116 ove odluke
0
0
0
0
0
0
0
0
V Druge stavke
Dužnički finansijski instrumenti emitovani ili garantovani od strane centralne vlade, emitovani od strane centralnih banaka,
1. međunarodnih organizacija, multilateralnih razvojnih banaka, jedinica regionalne ili lokalne samouprave država članica EU i
institucija koje ispunjavaju uslove za stepen 4 ili 5 kreditnog kvaliteta
Dužnički finansijski instrumenti emitovani ili garantovani od strane institucija koje ispunjavaju uslove za stepen 3 kreditnog
2.
kvaliteta
3.
0
8,00%
Dužnički finansijski instrumenti emitovani ili garantovani od strane privrednih društava koja ispunjavaju uslove za stepen 3 ili 4
kreditnog kvaliteta i izloženosti za koje nije dostupna kreditna procjena od od strane priznate eksterne institucije
VI Druge stavke
Dužnički finansijski instrumenti emitovani ili garantovani od strane centralne vlade, izdati od strane centralnih banaka,
1. međunarodnih organizacija, multilateralnih razvojnih banaka, regionalnih ili lokalnih vlasti država članica EU i institucija koje
ispunjavaju uslove za stepen 6 kreditnog kvaliteta
Dužnički finansijski instrumenti emitovani ili garantovani od strane privrednih društava koja ispunjavaju uslove za stepen 5 ili 6
2.
kreditnog kvaliteta
VII
0
Potrebni kapital za specifični rizik dužničkih instrumenata u pojedinačnoj valuti (red I, kolona 6. + red II, kolona 6.
+ red III, kolona 6. + red IV, kolona 6. + red V, kolona 6. + red VI, kolona 6.)
0
12,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
POTREBNI KAPITAL ZA SPECIFIČNI RIZIK DUŽNIČKIH INSTRUMENATA
0
Napomena:
1. Banka popunjava posebnu tabelu (redovi od I do VII) za svaku valutu na koju glase stavke izlo žene ovom riziku.
2. Iznos neto pozicije u koloni 5. dobija se kao apsolutna vrijednost razlike kolone 3. (duga pozicija) i kolone 4. (kratka pozicija)
3. Ukupni potrebni kapital predstavlja zbir potrebnih kapitala po svim valutama.
4. Izračunati potrebni kapital uvećava se za 25%
133
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
1. Pojednostavljeni metod
I Kupljene opcije na HoV ili stranu valutu
(000 EUR-a)
R. br.
Opcija - opis
1
2
Proizvod tržišne vrijednosti
HoV ili strane valute koje su
predmet opcije i zbira faktora
za specifični i opšti rizik*
3
Tržišna
vrijednost
opcije
Potrebni kapital
5 = manja od
vrijednosti u koloni
3 ili 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
I
POTREBNI KAPITAL ZA KUPLJENE OPCIJE NA HoV ILI STRANU VALUTU(zbir kolone 5.)
0
0
0
Napomena:
Za opcije čiji je predmet s trana valuta pripadajući faktor za specifični i opš ti rizik je 10%.
II Kombinacije pozicija u hartijama od vrijednosti ili stranim valutama i pozicija u kupljenim opcijama koje su namijenjene za štiti tih pozicija
R.br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
II
Proizvod tržišne vrijednosti
HoV ili strane valute koje su
predmet opcije i zbira faktora
za specifični i opšti rizik
3
Opcija - opis
2
Iznos koji
ostvaruje
kupac opcije
Potrebni kapital
4
5= 3-4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
POTREBNI KAPITAL ZA KOMBINACIJU POZICIJA U HoV ILI STRANOJ VALUTI I POZICIJA KUPLJENIM
OPCIJAMA
(zbir kolone 5.)
0
0
Napomene:
1. Ako je razlika vrijednosti iz kolona 3. i 4. negativna, potrebni kapital za tu opciju je jednak nuli - u kolonu 5. se upisuje nula.
I + II
POTREBNI KAPITAL - POJEDNOSTAVLJENI PRISTUP
(000 EUR-a)
0
2. Delta - plus metod
(000 EUR-a)
I
II
I + II
Potrebni kapital za gama rizik
Potrebni kapital za vega rizik
POTREBNI KAPITAL - DELTA- PLUS METOD
0
Napomena:
1. Zbir apsolutnih vrijednosti s vih negativnih neto gama uticaja po s vim rizičnim kategorijama, uvećan za 25%, predstavlja potrebni kapital za gama rizik ukupne pozicije u opcijama.
2. Zbir apsolutnih vrijednos ti svih neto vega učinaka po svim rizičnim kategorijama, uvećan za 25%, predstavlja ukupni potrebni kapital za vega rizik ukupne pozicije u opcijama.
134
0
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
IZVJEŠTAJ O POTREBNOM KAPITALU ZA POZICIJSKI RIZIK PO OSNOVU POZICIJA U VLASNIČKIM INSTRUMENTIMA
OBRAZAC RVI
Opšti i specifični rizik vlasničkih instrumenata
R. br.
1
(000 EUR-a)
Naziv pozicije
Neto duga pozicija
2
3
Neto kratka pozicija
4
I
Crna Gora
5
1.
Akcije
Depozitne potvrde
Berzanski indeksi
Konvertibilne HoV
Finansijski derivati koji se odnose na akcije ili berzanske indekse
Ostale vlasničke hartije od vrijednosti
5
2.
3.
4.
5.
6.
II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
250
Akcije
Depozitne potvrde
Berzanski indeksi
Konvertibilne HoV
Finansijski derivati koji se odnose na akcije ili berzanske indekse
Ostale vlasničke hartije od vrijednosti
2.
3.
4.
5.
6.
2.
3.
4.
5.
6.
2.
3.
4.
5.
6.
2.
3.
4.
5.
6.
VII
VIII
IX
X=VIII+IX
0
0
0
0
0
0
Akcije
Depozitne potvrde
Berzanski indeksi
Konvertibilne HoV
Finansijski derivati koji se odnose na akcije ili berzanske indekse
Ostale vlasničke hartije od vrijednosti
VI
1.
0
Akcije
Depozitne potvrde
Berzanski indeksi
Konvertibilne HoV
Finansijski derivati koji se odnose na akcije ili berzanske indekse
Ostale vlasničke hartije od vrijednosti
V
1.
0
Akcije
Depozitne potvrde
Berzanski indeksi
Konvertibilne HoV
Finansijski derivati koji se odnose na akcije ili berzanske indekse
Ostale vlasničke hartije od vrijednosti
IV
1.
0
250
III
1.
0
Akcije
Depozitne potvrde
Berzanski indeksi
Konvertibilne HoV
Finansijski derivati koji se odnose na akcije ili berzanske indekse
Ostale vlasničke hartije od vrijednosti
Ukupna neto/bruto pozicija banke (I + II + III+IV+V+VI)
Potrebni kapital za specifični rizik vlasničkih instrumenata (5% ukupne bruto pozicije)
Potrebni kapital za opšti rizik vlasničkih instrumenata (10% ukupne neto pozicije)
UKUPNI POTREBNI KAPITAL ZA POZICIJSKI RIZIK PO OSNOVU POZICIJA U
VLASNIČKIM INSTRUMENTIMA
Napomene:
*U kolonu 6. upisuje se apsolutna vrijednost razlike iznosa iz kolone 3. i kolone 4.
135
Ukupna bruto
pozicija
Ukupna neto
pozicija
5=3+4
6=3-4
5
5
0
0
0
0
0
250
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
255
5
5
0
0
0
0
0
250
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
255
13
26
38
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
IZVJEŠTAJ O POTREBNOM KAPITALU ZA DEVIZNI RIZIK BANKE
OBRAZAC KDR
(000 EUR-a)
Spot pozicija
Forward pozicija
Pozicija opcije
Duga
Kratka
Duga pozicija
Kratka pozicija
Duga
Kratka
Ukupna duga
devizna pozicija
banke
2
3
4
5
6
7
8
Valuta
1
AUD
CAD
HRK
DKK
JPY
NOK
SEK
CHF
GBP
USD
Ostalo
52
64
17
47
7
43
29
9
5
37
32
Ukupno
342
0
0
0
Pozicija u zlatu (neto)
12
Ukupna otvorena devizna pozicija
354
Potrebni kapital za devizni rizik
35
0
0
Ukupna kratka
devizna pozicija
banke
9
52
64
17
47
7
43
29
9
5
37
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
342
0
Napomene:
1. Ukupna otvorena devizna pozicija se računa tako što se od ukupne duge devizne pozicije i ukupne kratke devizne pozicije uzme veća i sabere sa neto pozicijom u zlatu.
2. Potreban kapital za devizni rizik se dobija tako što se iznos ukupne otvorene devizne pozicije pomnoži sa 10%.
136
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
IZVJEŠTAJ O POTREBNOM KAPITALU ZA RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE
I " Slobodne isporuke"
R.br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
Potraživanja od ugovorne
strane kojoj se dodjeljuje
ponder kreditnog rizika
2
ponder kreditnog rizika 0%
ponder kreditnog rizika 20%
ponder kreditnog rizika 50%
ponder kreditnog rizika 100%
ponder kreditnog rizika 150%
Ukupno (od 1. do 5.)
OBRAZAC RDS
(000 EUR-a)
Tržišna vrijednost HoV ili
gotovine koji se duguju banci potraživanje banke
3
Ponderisana vrijednost
Potrebni kapital
4 = 3 * ponder rizika
5 = 4 * 0,10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II " Repo" ugovori i ugovori o pozajmljivanju HoV drugoj ugovornoj strani
R.br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
Potraživanja od ugovorne
strane kojoj se dodjeljuje
ponder kreditnog rizika
Tržišna vrijednost prodatih,
odnosno pozajmljenih HoV
drugoj ugovornoj strani
2
ponder kreditnog rizika 0%
ponder kreditnog rizika 20%
ponder kreditnog rizika 50%
ponder kreditnog rizika 100%
ponder kreditnog rizika 150%
Ukupno (od 1. do 5.)
3
(000 EUR-a)
Iznos koji je banka primila,
odnosno tržišna vrijednost
sredstva obezbjeđenja
primljenog od druge
ugovorne strane
4
0
Razlika (samo ako je
pozitivna)
5
Ponderisana vrijednost
Potrebni kapital
6 = 5 * ponder rizika
7 = 6 * 0,10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III "Reverse repo" ugovori i ugovori o pozajmljivanju HoV od druge ugovorne strane
R.br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
Potraživanja od ugovorne
strane kojoj se dodjeljuje
ponder kreditnog rizika
2
ponder kreditnog rizika 0%
ponder kreditnog rizika 20%
ponder kreditnog rizika 50%
ponder kreditnog rizika 100%
ponder kreditnog rizika 150%
Ukupno (od 1. do 5.)
Iznos koji je banka platila,
Tržišna vrijednost kupljenih, odnosno tržišna vrijednost
odnosno pozajmljenih HoV od
sredstva obezbjeđenja
druge ugovorne strane
isporučenog drugoj
ugovornoj strani
3
4
0
1
1.
2.
3.
4.
5.
Potraživanja od ugovorne
strane kojoj se dodjeljuje
ponder kreditnog rizika
2
ponder kreditnog rizika 0%
ponder kreditnog rizika 20%
ponder kreditnog rizika 50%
ponder kreditnog rizika 100%
ponder kreditnog rizika 150%
Ukupno (od 1. do 5.)
Razlika (samo ako je
pozitivna)
5
0
Ponderisana vrijednost
Potrebni kapital
6 = 5 * ponder rizika
7 = 6 * 0,10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ponderisana vrijednost
1
1.
2.
3.
4.
5.
Potraživanja od ugovorne
strane kojoj se dodjeljuje
ponder kreditnog rizika
2
ponder kreditnog rizika 0%
ponder kreditnog rizika 20%
ponder kreditnog rizika 50%
ponder kreditnog rizika 100%
ponder kreditnog rizika 150%
Ukupno (od 1. do 5.)
0
0
0
0
0
0
(000 EUR-a)
Tekuća izloženost
Potencijalna izloženost
Ukupni troškovi zamjene
3
4
5=3+4
50
0
50
Potrebni kapital
7 = 6 * 0,10
6 = 5 * ponder rizika
0
50
0
0
0
50
0
10
0
0
0
10
Ponderisana vrijednost
V Transakcije sa dugim rokom izmirenja
R.br.
0
(000 EUR-a)
IV Derivati kojima se ne trguje na berzanskom tržištu
R.br.
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
(000 EUR-a)
Tekuća izloženost
Potencijalna izloženost
Ukupni troškovi zamjene
3
4
5=3+4
0
0
UKUPNO POTREBNI KAPITAL ZA RIZIKE DRUGE UGOVORNE STRANE (zbir
kapitalnih zahtjeva pod I, II, III, IV i V)
1
137
7 = 6 * 0,10
6 = 5 * ponder rizika
0
0
0
0
0
0
Potrebni kapital
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
IZVJEŠTAJ O POTREBNOM KAPITALU ZA RIZIK PORAVNANJA
OBRAZAC RP
(000 EUR-a)
R.br.
Broj radnih dana nakon isporuke ili datuma
predviđenog za ispunjenje obaveze
Ugovorena cijena
2
3
1
Razlika koja
predstavlja
gubitak za
banku
5
Tržišna cijena
4
Faktor
Potrebni kapital
6
7=5*6
I
Transakcije s dužničkim HoV (zbir pozicija od 1. do 4.)
1.
5 do 15 radnih dana
8%
2.
16 do 30 radnih dana
50%
3.
31 do 45 radnih dana
75%
4.
preko 45 radnih dana
100%
II
Transakcije s vlasničkim HoV (zbir pozicija od 1. do 4.)
1.
5 do 15 radnih dana
8%
2.
16 do 30 radnih dana
50%
3.
31 do 45 radnih dana
75%
4.
III
preko 45 radnih dana
Ostale transakcije (zbir pozicija od 1. do 4.)
1.
5 do 15 radnih dana
8%
2.
16 do 30 radnih dana
50%
3.
31 do 45 radnih dana
75%
4.
preko 45 radnih dana
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
POTREBNI KAPITAL ZA RIZIK PORAVNANJA
(red I kolona 7. + red II kolona 7. + red III kolona 7.)
0
0
0
0
0
Napomena:
*Banka prikazuje samo transakcije kod kojih se tržišna cijena HoV promijenila tako da je nepovoljna za banku - iznosi u koloni 5. prikazuju se u apsolutnom iznosu.
138
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
IZVJEŠTAJ O POTREBNOM KAPITALU ZA RIZIK ZEMLJE
OBRAZAC RZ
I Nerizična kategorija (ponder 0%)
R.
br.
Zemlja
1
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SAD
AUSTRIJA
NJEMAČKA
V. BRITANIJA
ŠVAJCARSKA
SLOVENIJA
KANADA
ITALIJA
BELGIJA
JAPAN
DANSKA
(000 EUR-a)
Krediti
Pravna lica
Fizička lica
3
Vanbilans
Pravna lica
Fizička lica
4
5
6
Depoziti banke
(plasmani)
Investiranje u
HOV
Ulaganje u kapital
drugih pravnih lica
7
8
9
Ukupna
izloženost
Ostalo
10
72
0
609
2,995
0
28,163
1,777
376
137
2
16
1,996
Ukupno
0
74
0
0
0
3,773
250
12
72
609
2,995
250
0
29,942
0
376
2,133
2
16
250
2
Primijenjeni
ponder
11
32,298
13
Zemlja
1
2
36,395
(000 EUR-a)
Krediti
Pravna lica
Fizička lica
3
Vanbilans
Pravna lica
Fizička lica
4
5
6
Depoziti banke
(plasmani)
Investiranje u
HOV
Ulaganje u kapital
drugih pravnih lica
7
8
9
Ukupna
izloženost
Ostalo
10
Primijenjeni
ponder
11
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.
Ukupno
0
0
0
0
0
0
0
0
Zemlja
1
13
2
3
0
Vanbilans
Pravna lica
Fizička lica
4
5
0
30
30
75
30
105
6
Depoziti banke
(plasmani)
Investiranje u
HOV
Ulaganje u kapital
drugih pravnih lica
7
8
9
Ukupna
izloženost
Ostalo
10
11
12
0
186
0
0
0
0
0
Primijenjeni
ponder
30
291
0
0
0
0
0
0
0
0
0
186
Zemlja
1
2
Krediti
Pravna lica
Fizička lica
3
13
4
321
5
6
Depoziti banke
(plasmani)
Investiranje u
HOV
Ulaganje u kapital
drugih pravnih lica
7
8
9
Ukupna
izloženost
Ostalo
10
Primijenjeni
ponder
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 .
0
45
437
0
0
0
0
0
0
0
0
0
482
(000 EUR-a)
Vanbilans
Pravna lica
Fizička lica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ukupno
Potrebni kapital
150%
150%
IV Zemlje visokog rizika (ponder minimalno 300%)
R.br.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(000 EUR-a)
Krediti
Pravna lica
Fizička lica
1. BOSNA I HERCEGOVINA
2. SRBIJA
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ukupno
Potrebni kapital
50%
III Zemlje srednjeg rizika (ponder 150% - 250%)
R.
br.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
II Zemlje niskog rizika (ponder 50% - 100%)
R.br.
Potrebni kapital
0
Ukupni potrebni kapital po osnovu rizika zemlje
I + II + III + IV)
0
0
0
0
0
(potreban kapital za kategorije
48
139
0
0
Potrebni kapital
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
VANBILANSNA EVIDENCIJA
31/12/2011
OBRAZAC BS-VB
(000 EUR-a)
Pozicija
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
10.
11.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5
Iznos
Opis pozicije
Neopozive obaveze za davanje kredita
Neopozivi dok. akreditivi izdati za plaćanje u inostranstvu
Ostali akreditivi izdati za plaćanje u inostranstvu
Izdate garancije
Izdate plative garancije
Izdate činidbene garancije
Ostale vrste garancija
Izdate mjenice i dati avali
Strani čekovi poslati na naplatu
Nostro finansijske aktivnosti vezane za proces naplate
Tekući ugovori za transakcije sa devizama
Promptna prodaja deviza
Promptna kupovina deviza
Terminska prodaja deviza
Terminska kupovina deviza
16,851
4,399
64,506
41,713
11,515
11,278
0
Kolateral po osnovu potraživanja
1,765,389
96,712
1,947,857
Ostale stavke vanbilansne izloženosti banke
Ukupno
MEMORANDUM
Ukupan iznos stavki otpisane aktive
Naknadno naplaćena ranije otpisana aktiva
Ukupan iznos otpisane suspendovane kamate
Naknadno naplaćena ranije otpisana susp. kamata
Ostalo
35,991
9,067
6,192
5,225
140
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
PROMJENE U REZERVAMA ZA POTENCIJALNE GUBITKE PO STAVKAMA
31/12/2011
OBRAZAC BS-PR
(000 EUR-a)
R. br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Opis pozicije
Iznos
Stanje u prosloj godini (Iznos mora biti jednak iznosu u bilansu stanja na kraju prosle godine)
Dodatna rezervisanja
Smanjenje rezervi
Ostale ispravke (opisati)
24,528
14,519
14,223
0
Ukupan iznos rezervi - mora biti jednak iznosu pozicija 4a 12 i 23 u bilansu stanja
24,824
Napomena:
* Ako banka više dobije kroz plaćanje ili povraćaj nego što je stanje aktive minus konkretna rezerva za tu stavku aktive, razlika se
odobrava računu 4990, pozicija PR 3.4 na Obrascu BU.
141
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
OSTALA AKTIVA
31/12/2011
OBRAZAC BS-OA
(000 EUR-a)
R. br.
1.
2.
3.
Opis pozicije
Iznos
Kamatna potrazivanja
Privremeni racun
Ostalo
1,892
14
5,085
5,085
Potrazivanja po osnovu prodatog poslovnog prostora
Razgraniceni prihodi po osnovu kamata
Razgraniceni troskovi I naknade
nematerijalna aktiva
Potrazivanja od Paribas
Potrazivanja za naknade
Oostala potrazivanja
867
1,066
1,106
1,094
269
145
538
Ukupan iznos ostale aktive - mora biti jednak iznosu pozicije 11. u bilansu stanja
142
6,991
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
OBRAZAC BS - OP
OSTALA PASIVA
(000 EUR-a)
R. br.
1.
2.
3.
4
Opis pozicije
Fakturisana kamata na depozite
Fakturisana kamata na ostale obaveze
Privremeni račun
Ostalo
Iznos
94
13
36
10,165
10,165
Primljeni avansi za otplatu kredita
1,753
Razgranicena kamata po osnovu pozajmica I depozita 3,444
Razgranicene provizije na date kredite I garancije
2,482
Obaveza prema zapos.neiskor. god. odmori
184
Obaveza prema zapos.otpremnine I jubilarne nagrade
540
Razgraniceni nefakturisani troskovi
700
Obaveze prema dobavljacima
231
Obaveze za porez
73
Ostale obaveze
758
Ukupan iznos ostale obaveze - mora biti jednak iznosu pozicije 22. u bilansu stanja
143
10,308
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
STATISTIČKI PODACI
2011395
31/12/2011
OBRAZAC BS- ST
(000 EUR-a)
R. br.
I
A
1.
2.
3.
B
4.
5.
6.
C
7.
8.
9.
II
1.
2.
3.
III
1.
2.
3.
4.
PROSJEČNE VRIJEDNOSTI
BILANSNE STAVKE
AKTIVA
Prosječan iznos ukupne aktive
Prosječan iznos kamatonosne aktive
Prosječan iznos kredita i potraživanja po poslovima lizinga
OBAVEZE
Prosječan iznos ukupnih obaveza
Prosječan iznos kamatonosnih obaveza
Prosječan iznos kamatonosnih depozita
KAPITAL
Prosječan iznos ukupnog kapitala
Prosječan iznos osnovnog kapitala
Prosječan iznos akcionarskog kapitala
BROJ ZAPOSLENIH RADNIKA
Broj radnika koji su stalno zaposleni u banci
Broj radnika koji su privremeno zaposleni u banci
Broj radnika prema ostvarenim efektivnim časovima rada
BROJ ORGANIZACIONIH JEDINICA BANAKA
Filijala
Ekspozitura
Šalteri
Instalirani bankomati
144
Iznos
536,510
491,731
417,304
497,020
479,244
378,539
39,592
37,570
12,925
281
57
338
19
4
59
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
IZVJEŠTAJ O KLASIFIKACIJI AKTIVE I IZDVOJENIM REZERVACIJAMA
OBRAZAC KA1
Klasifikacija aktive
R.
br
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
(000 EUR-a)
KLASIFIKACIJA
Stavke aktive bilansa
Krediti
Dospjela potraživanja
Kamata
Ostale stavke aktive na koje se izdvajaju rezervacije
Aktiva na koju se izdvajaju rezervacije za potencijalne
gubitke (1+2+3+4)
Aktiva na koju se ne izdvajaju rezervacije za potencijalne gubitke
Ukupno: (5+6)
Formirane rezervacije
Pokrivenost (pozicija 8. podijljeno sa pozicijom 5.)
Novčani
kolateral*
Kolateral*
A
B
C
D
Ukupno
E
20,363
2,498
25
11,341
298
19
6
157,373
1,788
269
302
147,473
5,703
1,121
1493
68,893
7,429
457
632
2,817
2,761
3,179
408,260
20,477
1,891
2,543
22,886
11,664
159,732
155,790
77,411
5,688
3,179
433,171
22,886
11,664
115,040
274,772
0.00%
0.00%
0.00%
155,790
4,674
3.00%
77,411
13,496
17.43%
5,688
4,295
75.51%
3,179
110
0.00%
Napomena:
* Iznos sredstava obezbjeđenja koji se oduzima od knjigovodstvenog stanja stavki aktive, prilikom obračuna rezervi shodno Odluci o minimalnim standardima za upravljanje
kreditnim rizikom u bankama (Član 41 Odluke)
145
115,040
548,211
22,465
5.19%
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
IZVJEŠTAJ O KLASIFIKACIJI AKTIVE I IZDVOJENIM REZERVACIJAMA
OBRAZAC KA2
Klasifikacija vanbilansnih stavki
R.
br
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
(000 EUR-a)
KLASIFIKACIJA
Stavke vanbilansa
Garancije
Akreditivi
Ostale VO
Vanbilans na koji je se izdvajaju rezervacije (1+2+3)
Vanbilans na koji je se ne izdvajaju rezervacije
Ukupno: (4+5)
Formirane rezervacije
Pokrivenost (pozicija 7. podijljeno sa pozicijom 4.)
Novčani
Kolateral*
kolateral *
3,663
539
679
4,881
1,458
4,881
3,078
468
15.20%
0.00%
1,620
3,078
A
24,087
1,093
5,431
30,611
1,862,100
1,892,711
0.00%
B
C
D
32,402
2,767
8,212
43,381
2,886
10
903
3,789
6
16
43,381
1,301
3.00%
3,789
574
15.15%
16
16
100.00%
Napomena:
* Iznos sredstava obezbeđenja koji se oduzima od knjigovodstvenog stanja stavki aktive, prilikom obračuna rezervi shodno Odluci o minimalnim standardima
za upravljanje kreditnim rizikom u bankama (Član 41 Odluke)
146
Ukupno
E
0
0
64,506
4,399
16,851
85,756
1,862,100
1,947,856
2,359
2.75%
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
2011395
31/12/2011
2. Pravna lica otpisani krediti
3. Fizicka lica otpisani krediti
4. Fizicka lica
5. Fizicka lica
6. Melgonja primorka Doo Bar
7. Mcc Engineering
8. Plus Commerce Ad Niksic
9. Primat Doo
10. Gintasmont Doo
11. Lipa Doo
12. Primus Electronics
13. Samcommerc Doo
73
3,485
-306
10,416
1,553
10,625
8,505
6,069
4,932
4,902
4,377
3,075
3,525
14. Indego Doo Tivat
15. Office centar Doo
959
1,920
16. Montenegro Premier Doo
17. Uniprom Doo
18. Sloles Montenegro Doo
1,182
8,406
19. Ostala pravna lica u C kategoriji
20. Export-Import VST Trend Doo
21. Polini Doo Podgorica
389
22. MR Inzinjering Doo Podgorica
40
871
32
2
21
3,396
30
2
778
9
1,732
540
103
349
346
282
111
308
457
37
742
23. Gintas M Construction Contracting and Trade
24. Enel Doo Rozaje
25. Ostala pravna lica u D kategoriji
Ukupno
320
163
392
74,889
558
1,509
21
239
10,190
7
8
9
10
11
12
13
14
73
3,485
-306
11,014
3,062
10,625
8,505
6,942
4,964
4,902
4,398
3,075
3,525
3,396
989
1,922
1,406
1,191
10,557
540
492
349
320
184
668
86,278
17
4
392
176
292
60
525
25
40
20
1,881
10
2,896
357
0
0
6
909
0
0
0
0
0
0
17
396
176
0
292
585
0
0
25
0
40
20
2,238
0
0
0
0
0
16
3,805
55
3,004
2,348
1,594
1,276
1,043
745
735
661
461
529
509
297
288
211
177
1,966
405
368
262
240
138
478
17,790
* Napomena: Banka mora da izvijesti o svim stavkama aktive i vanbilansa klasifikovanim u C,D i E
Šifarnik kolaterala
Šifra
01
02
03
04
05
Bezuslovne garancije koje je izdala Vlada Crne Gore, ili vlade i centralne banke zemalja OECD-a koje ispunjavaju uslov iz stava 2 tačka 1) člana 10 Odluke o minimalnim
standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama.
Bezuslovne garancije izdate od strane banaka koje imaju rejting »A« ili viši, utvrđen od strane eksterne institucije »Standard & Poor’s«, odnosno ekvivalentni rejting
utvrđen od druge priznate eksterne institucije.
Gotovinski depozit u konvertibilnim valutama, u visini deponovanih sredstava, ukoliko su sredstva deponovana u banci, ukoliko jedino banka može raspolagati
deponovanim sredstvima u visini dospjelog nenaplaćenog potraživanja, a rok za povraćaj depozita ističe tek nakon potpunog izmirenja obaveze dužnika.
Zaloga u vidu hartija od vrijednosti koje su izdale vlade ili centralne banke zemalja OECD-a, čija je tržišna vrijednost najmanje za 25% veća od neotplaćenog iznosa
izloženosti.
Zaloga u vidu instrumenata tržišta novca izdatih na razvijenim finansijskim tržištima, čija je tržišna vrijednost najmanje za 30% veća od neotplaćenog iznosa kredita, uz
saglasnost Centralne banke.
147
Kategorije
C,D i E
Rezervacije
na stavke
vanbilansa
6
Rezervacije
na stavke
aktive
5
Vanbilans
ukupno
4
Ostalo
Ostala
potraživanja
3
Potraživanja
po osnovu
nenaplaćene
otpisane
aktive
Kamata
2
1. Stecena aktiva
Akreditivi
Dospjela
potraživanja
1
Garancije
Ime (naziv) dužnika
OBRAZAC KNA
Ukupno
R.
br.
Krediti
IZVJEŠTAJ O KLASIFIKACIJI AKTIVE I LISTA NEKVALITETNE AKTIVE
3
59
26
44
88
8
6
3
337
16
590
15
D
E
E
C1
D
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C2
C1
C1
C1
C1
D
D
D
D
D
D
Kolateral
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
16
63
4,000
458
50
2,226
35
9,346
3
16,181
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
TABELA KATEGORIJA IZLOŽENOSTI
OBRAZAC KI
(000 EUR-a)
Rbr.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Vrsta izloženosti
2
Izloženosti prema centralnim vladama i centralnim bankama
Izloženosti prema jedinicama regionalne ili lokalne samouprave
Izloženosti prema javnim državnim tijelima
Izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama
Izloženosti prema međunarodnim organizacijama
Izloženosti prema institucijama
Izloženosti prema privrednim društvima
Izloženosti prema fizičkim licima i preduzetnicima
Izloženosti obezbijeđene nepokretnostima
Izloženosti prema neurednim dužnicima
Izloženosti koje pripadaju kategoriji visokog rizika
Izloženosti prema institucijama ili preduzećima sa kratkoročnom
12.
bonitetnom ocjenom
13. Izloženosti po osnovu ulaganja u investicione fondove
14. Ostale izloženosti
Ukupno
Izloženost
3
Dospjela
potraživanja
4
37,744
7,682
468
111
3
66,956
61,137
231,195
10,855
1
5,628
971
7,958
5,826
15
Kamata
Kolateral
Šifra
kolaterala
5
6
7
129
97
13,225 01
563
87
1,016
12,002 03
10,500 03
385 03
1,569
2,148,073
2,565,680
148
1,517 02
20,512
1,892
4,880 03
42,509
Ukupno
8 = 3+4+5-6
24,648
7,890
471
0
0
0
61,145
51,695
240,169
16,296
16
52
0
2,143,193
2,545,575
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
IZVJEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA AKCIONARIMA BANKE
OSNOV IZLOŽENOSTI
R.
br
.
MB
Akcionar
JMBG
3
Pravno lice
koje je pod
kontrolom
akcionara
MB
Krediti
Dospjela
potraživanja
Kamata
Ostala
potraživanja
Garancije
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
I Akcionar koji nema kvalifikovano učešće u banci, uključujući i izloženost prema pravnim licima koja su pod kontrolom tih akcionara
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
0
0
0
0
0
149
Ostale
Nenaplaćena
vanbilansne
otpisana
Kolateral
izloženosti
aktiva
Akreditivi
12
0
13
0
14
0
0
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
IZVJEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA AKCIONARIMA BANKE
OSNOV IZLOŽENOSTI
MB
R.
br
.
1
II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Akcionar
2
JMBG
3
Pravno lice
koje je pod
kontrolom
akcionara
MB
4
5
Krediti
Dospjela
potraživanja
6
7
Kamata
Ostala
potraživanja
Garancije
Akreditivi
8
9
10
11
Ostale
Nenaplaćena
vanbilansne
otpisana
Kolateral
izloženosti
aktiva
12
13
14
Akcionari koji imaju kvalifikovano učešće u banci, uključujući i izloženost prema pravnim licima koja su pod kontrolom tih akcionarama
NLB d.d. Ljubljana
LHB Bank Frankfurt
Adria bank
NLB Banka ad Beograd
00002705
00002276
00002040
00002688
28,164
273
66
186
0
0
150
0
28,689
0
873
10,000
873
10,000
0
0
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
IZVJEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA PREMA AKCIONARIMA BANKE
OSNOV IZLOŽENOSTI
R.
br
.
1
III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
MB
Akcionar
2
JMBG
3
Pravno lice
koje je pod
kontrolom
akcionara
MB
Krediti
Dospjela
potraživanja
Kamata
Ostala
potraživanja
Garancije
Akreditivi
4
5
6
7
8
9
10
11
Ostale
Nenaplaćena
vanbilansne
otpisana
Kolateral
izloženosti
aktiva
12
13
14
Pravna lica koja kontroliše lice koje kontroliše i banku
LHB Bank Frankfurt
Adria Bank
NLB Banka ad Beograd
00002276
00002040
00002688
273
66
186
0
0
151
0
525
0
0
0
0
0
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
OBRAZAC LPB
IZVJEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA BANKE PREMA LICIMA POVEZANIM SA BANKOM
(000 EUR-a)
OSNOV IZLOŽENOSTI
R. Lice povezano sa
br.
bankom
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
2
MB
JMBG
3
Napomena
1 - 12
Krediti
4
5
DARKO RADUNOVIĆ3103960210209
SRDJAN RADONJIĆ0805962210250
VLADAN RADUNOVIĆ
1407975210029
MILO BRACANOVIĆ 2509973210251
NENAD ALBIJANIĆ 1906970180004
BORISLAV LJESAR 0111959250029
MILOŠ MIKETIĆ
0304981210289
DINO REDŽEPAGIĆ1712974210308
MARKO GAJOVIĆ 1306980212942
JUNA BJELICA
2507959235036
JULIJA BOLJEVIĆ 1207951215225
MILENA MUČALICA 0507977255012
SAMIR BIBEZIĆ
1906975213008
SVETLANA RADONJIĆ
0601957215223
MILENA BOJOVIĆ 2608978265036
HANI AL ADHAM
3012979990013
1510966215218
17. SILVIJA TEPAVČEVIĆ
0104978315038
18. DANIELA GOLUBOVIĆ
1405978272022
19. DŽEMAL KALAČ
0612977212974
20. VASO POPOVIĆ
DEJAN
ĐURASOVIĆ0706981150023
21.
1102976250029
22. DRAGAN RAIČKOVIĆ
0607972840027
23. MILE GRBIN
2604955223012
24. SUAD ŠURLA
1503982255010
25. MILICA LOPIČIĆ RADUNOVIĆ
26. TAMARA KOVAČEVIĆ0204977285016
27. MILOŠ PAVLIĆEVIĆ 0404984210292
28. Ostali
Ukupno
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
178
172
135
133
123
122
122
121
116
108
105
98
98
95
95
94
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
93
94
93
92
91
90
88
87
87
86
86
6,846
9,748
Dospjela
potraživanja
6
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
22
Kamata
Ostala
potraživanja
Garancije
Akreditivi
Ostale
vanbilansne
izloženosti
7
8
9
10
11
Nenaplaćena
Klasifikacion
Ukupna
%Sopstvenih
otpisana
Kolateral
a grupa /
izloženost
sredstava
aktiva
podgrupa
12
14
15
180
174
135
133
124
123
123
121
116
108
105
98
98
95
95
94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
12
94
94
93
92
91
90
88
87
87
86
86
6,872
9,782
0
0
0
0
Napomena:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Član organa banke ili član njegove uže porodice
Pravno lice u kojem član organa banke ili član njegove uže porodice ima značajan uticaj
Pravno lice u kojem je član organa banke ili član njegove uže porodice direktor ili član odbora direktora ili drugog odgovar.organa tog prav.lica
Akcionar ili član njegove uže porodice
Pravno lice u kojem akcionar banke ili član njegove uže porodice ima značajan uticaj
Pravno lice u kojem je akcionar ili član njegove uže porodice direktor ili član odbora direktora ili drugog odgovarajućeg organa tog pravnog lica
Zaposleni u banci ili član uže porodice
Pravno lice u kojem zaposleni u banci ili član njegove uže porodice ima značajan uticaj
Pravno lice u kojem je zaposleni u banci ili član njegove uže porodice direktor ili član odbora direktora ili drugog odgovar.organa tog pravnog lica
Pravno lice u kojem lice koje ima kvalifikovano učešće u banci takođe ima kvalifikovano učešće
Pravno lice u kojem, pravno lice u kojem lice koje ima kvalifikovano učešće u banci takođe ima kvalifikovano učešće, ima značajan uticaj
Lice koje ima učešće u kapitalu ili glasačkim pravima od najmanje 50% u pravnom licu koje ima kvalifikovano učešće u banci
152
0
0
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B1
A
A
A
16
0.38%
0.37%
0.28%
0.28%
0.26%
0.26%
0.26%
0.26%
0.24%
0.23%
0.22%
0.21%
0.21%
0.20%
0.20%
0.20%
0.20%
0.20%
0.20%
0.19%
0.19%
0.19%
0.19%
0.18%
0.18%
0.18%
0.18%
14.48%
20.62%
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
OBRAZAC LLI
IZVJEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA BANKE PREMA LICIMA PREMA KOJIMA JE IZLOZENOST LIMITIRANA
(000 EUR-a)
OSNOV IZLOŽENOSTI
R. Lica sa limitiranom
br.
izloženošću
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
2
MB
JMBG
Napomena
1-7
Krediti
4
5
3
DARKO RADUNOVIĆ 3103960210209
SRDJAN RADONJIĆ 0805962210250
VLADAN RADUNOVIĆ 1407975210029
MILO BRACANOVIĆ 2509973210251
NENAD ALBIJANIĆ 1906970180004
BORISLAV LJESAR 0111959250029
MILOŠ MIKETIĆ
0304981210289
DINO REDŽEPAGIĆ 1712974210308
MARKO GAJOVIĆ
1306980212942
JUNA BJELICA
2507959235036
JULIJA BOLJEVIĆ
1207951215225
MILENA MUČALICA 0507977255012
SAMIR BIBEZIĆ
1906975213008
SVETLANA RADONJIĆ0601957215223
MILENA BOJOVIĆ
2608978265036
HANI AL ADHAM
3012979990013
SILVIJA
TEPAVČEVIĆ
1510966215218
17.
18. DANIELA GOLUBOVIĆ0104978315038
1405978272022
19. DŽEMAL KALAČ
0612977212974
20. VASO POPOVIĆ
21. DEJAN ĐURASOVIĆ 0706981150023
22. DRAGAN RAIČKOVIĆ 1102976250029
0607972840027
23. MILE GRBIN
2604955223012
24. SUAD ŠURLA
1503982255010
25. MILICA LOPIČIĆ RADUNOVIĆ
26. TAMARA KOVAČEVIĆ 0204977285016
27. MILOŠ PAVLIĆEVIĆ 0404984210292
0202977215279
28. ANDRIJANA ULIĆ
2807974218001
29. IRENA RADOVIĆ
30. VUKO TIODOROVIĆ 0810984210029
31. LANA ĐURASOVIĆ 1611977155013
0107971210043
32. ALEKSANDAR RAJKOVIĆ
1304962215052
33. MIRA LAKOVIĆ
MILENA
LALOVIĆ
2101982295023
34.
35. Ostali
Ukupno
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
178
172
135
133
123
122
122
121
116
108
105
98
98
95
95
94
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
93
94
93
92
91
90
88
87
87
86
86
86
85
83
82
80
77
77
6,276
9,748
Dospjela
potraživanja
6
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kamata
Ostala
potraživanja
Garancije
Akreditivi
7
8
9
10
Ostale
Nenaplaćena
vanbilansne
otpisana
Kolateral
izloženosti
aktiva
11
12
13
16
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
12
15
180
174
135
133
124
123
123
121
116
108
105
98
98
95
95
94
0
0
0
Napomena:
1. Član odbora direktora ili član njegove uže porodice (max 2% sopstvenih sredstava)
2. Član odbora za reviziju ili član njegove uže porodice (max 2% sopstvenih sredstava)
3. Izvršni direktor ili član njegove uže porodice (max 2% sopstvenih sredstava)
4. Pravno lice koje je pod kontrolom lica koje je član odbora direktora ili člana njegove uže porodice ( max 10% sopstvenih sredstava)
5. Pravno lice koje je pod kontrolom lica koje je član odbora za reviziju ili člana njegove uže porodice ( max 10% sopstvenih sredstava)
6. Pravno lice koje je pod kontrolom izvršnog direktora ili člana njegove uže porodice ( max 10% sopstvenih sredstava)
7. Zapolseni u banci
153
0
0
Klasifikaci
%
ona grupa Sopstvenih
/ podgrupa sredstava
14
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ukupna
izloženost
0
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
94 A
94 A
93 A
92 A
91 A
90 A
88 A
87 A
87 B1
86 A
86 A
86 A
85 A
83 A
82 A
80 A
77 A
77 A
6,302 A
9,782
16
0.38%
0.37%
0.28%
0.28%
0.26%
0.26%
0.26%
0.26%
0.24%
0.23%
0.22%
0.21%
0.21%
0.20%
0.20%
0.20%
0.20%
0.20%
0.20%
0.19%
0.19%
0.19%
0.19%
0.18%
0.18%
0.18%
0.18%
0.18%
0.18%
0.17%
0.17%
0.17%
0.16%
0.16%
13.28%
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
OBRAZAC PKL
IZVJEŠTAJ O IZLOŽENOSTIMA BANKE PREMA PRAVNIM LICIMA KOJE KONTROLISE BANKA
(000 EUR-a)
OSNOV IZLOŽENOSTI
R.
br.
Pravna lica koja
kontroliše banka
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
2
MB
JMBG
3
%
Vlasništva
Krediti
Dospjela
potraživanja
Kamata
Ostala
potraživanja
Garancije
4
5
6
7
8
9
Akreditivi
10
Ostale
Nenaplaćena
Klasifikacion
Ukupna
% Sopstvenih
vanbilansne
otpisana
Kolateral
a grupa /
izloženost
sredstava
izloženosti
aktiva
podgrupa
11
12
13
14
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43. Ostali
Ukupno
0
0
0
0
154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
IZVJEŠTAJ O VELIKIM IZLOŽENOSTIMA BANKE PREMA JEDNOM LICU ILI GRUPI POVEZANIH LICA ( ?10 % SOPSTVENIH SREDSTAVA)
OSNOV IZLOŽENOSTI
R.
br.
Lice ili grupa
povezanih lica
Oznaka za
grupu*
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
2
Melgonija primorka
Samo Jovićević
Svetozar Marković
Rokšped doo
Home depo doo
S press doo
3
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
MCC Engineering
Montenegro charter company
Predrag Božović
Tatjana Božović
Euro Petrol
Cijevna Komerc doo
Plus commerce ad
Panto Escrow I
Uniprom pekara doo
Vesko Nikolić
Milan Nikčević
Kips doo
Nikola Drekalović
Vuk Pertol doo
Lovćen osiguranje ad
Efel Motors doo
Trio Invest doo
Celebic doo
CMC ad
Tomislav Čelebić
Nikola Racković
Dragan Vukčević
Filip Vulić
Jep Elektroprivreda ad
Okov doo
Gojko Bajović
Ostala pravna lica
Ostala fizicka lica
Ukupno
MB
Krediti
JMBG
4
5
1 02764890
14,327
1 1105980240010
4
1 1506954710496
2 02096552
6,009
2 02730847
437
2 02766884
469
3 02636182
8,963
3 02441217
168
3 2208966210254 246
3 0508978217978
4 02665123
8,800
5 02070812
5,411
6 02338467
6,069
6 02215667
82
6 02055139
6 2111963260052
76
6 1004961260018
7 02047403
3,356
7 1611982760030
49
8 02276917
5,228
9 02018560
7,000
10 02377241
2,247
10 02698293
267
11 02073048
1,607
11 02015927
634
11 3101966210046 590
11 2606972210253
27
11 0801958210011
24
11 2612983210042
12 02002230
1,348
13 02226782
4,246
13 0505962263016
38
14,542
1
92265
Dospjela
potraživanja
Kamata
Ostala
potraživanja
6
7
8
Garancije Akreditivi
9
10
Ostale
Nenaplaćena
Šifra
vanbilansne
otpisana
Kolateral
kolaterala
izloženosti
aktiva
11
53
13
4,000
14
1
49
26
13
1,523
10
605
40
17
13
1
2,527
871
11
10
137
5
2
20
3
2
2
458
3
107
3
2
2
454
392
300
11
4
212
1
1
1,824
1
1
8
200
9
39
1
3
4
3
9
1
94
2,516
2,178
200
3
1,359
1
200
1,500
2,219
2,777
529
6,149
1,291
113
1
40
8
3
2
68
4074
194
76
468
20201
5,211
736
Napomena:
* Lica koja pripadaju grupi povezanih lica označiti istim arapskim brojem, svaka grupa mora imati različit broj po visini izloženosti
(grupa 1 ima najveću izloženost, grupa 2 manju izloženost itd)
Sopstvena sredstva banke
10% sopstvenih sredstava banke
25% sopstvenih sredstava banke
800% sopstvenih sredstava banke
12
298
4744.8
11862
379584
155
4277
5529
6124
Ukupna
izloženost
(000 EUR-a)
Klasifikaciona
grupa /
podgrupa
15
16
10,678 C1
4A
49 E
7,571 B1
487 B1
1,074 C1
8,522 C1
183 C1
254 C1
2 B1
8,830 B1
8,532 B1
7,550 C1
288 C1
11 B1
77 A
1A
7,790 A
50 A
7,218 B1
7,209 A
6,176 A
267 B1
4,952 B1
635 B1
597 B1
27 A
24 A
1A
6,138 A
5,698 A
41 A
20,291
1A
121,228
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
PREGLED KONCENTRACIJE IZLOŽENOSTI PO DJELATNOSTIMA / GRANAMA
OBRAZAC KID
(000 EUR-a)
Aktiva
Djelatnost / Grana
I
Kratkoročna aktiva - plasmani
€
Strana valuta
Dugoročna aktiva - plasmani
€
Strana valuta
Garancije i druga jemstva
€
Strana valuta
U KUPNO
€
Strana valuta
1. Poljoprivreda, lov, ribolov, itd
1,749
318
305
2,372
2. Rudarstvo
5,527
2,252
245
8,024
3. Energetika
0
0
41
1,385
7,527
8,953
0
4. Gradjevinarstvo
16,939
31,555
11,989
60,483
0
5. Trgovina
29,581
65,419
25,878
58
120,878
58
6. Usluge, turizam, ugostiteljstvo
5,628
23,953
8,436
36
38,017
36
7. Transport, skladištenje, ptt, komunikacije
1,702
9,214
683
11,599
0
8. Finansije
7,066
1,049
3,304
11,419
0
198
36
359
593
0
1,019
6,602
121
7,742
0
12,885
161,252
69
174,206
0
8,944
34,423
5,496
48,863
0
493,149
94
9. Trgovina nekretninama
10. Administracije, druge javne usluge
11. Stanovništvo
12. Ostalo
Ukupno
91,279
DEP OZIT I
Pasiva
II
Djelatnost / Grana
€
280
2. Rudarstvo
364
3. Energetika
35,576
337,458
0
UZ ET I KREDI T I
€
Strana valuta
1. Poljoprivreda, lov, ribolov, itd
4. Gradjevinarstvo
0
64,412
94
OSTALI IZVORI
€
Strana valuta
UKUPNI IZVORI
Strana valuta
€
Strana valuta
280
1
7,210
0
364
1
35,576
0
7,210
0
5. Trgovina
23,028
331
23,028
331
6. Usluge, turizam, ugostiteljstvo
12,391
642
12,391
642
7. Transport, skladištenje, ptt, komunikacije
27,454
79
8. Finansije
22,959
33
82,718
9,207
5
4,704
192,786
14,671
1
28,452
121
10,240
68
38,692
189
360,363
15,883
20,682
68
468,467
15,951
9. Trgovina nekretninama
10. Administracije, druge javne usluge
11. Stanovništvo
12. Ostalo
Ukupno
10,441
656
87,422
156
0
27,454
79
116,118
33
656
0
13,911
5
192,787
14,671
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
OBRAZAC PRK/I
IZVJEŠTAJ O RESTRUKTURIRANIM KREDITIMA
R br.
1
Opis restrukturiranja
2
Produženje roka otplate za glavnicu ili kamatu
Indego Doo Tivat
International Trade Company
Mugosa Milivoje Vanja
Zu Sveti Vraci
Vlahovic Manojlo Miodrag
Cupic Branko
Puric Sinisa Dejan
Mickovic Punisa Tomislav
Vujovic Lazar Aleksandar
Jovovic Novak Novica
Zecevic Danilo Zeljko
Dresaj Vaselj Sofija
Hotels Group Montenegro Stars
Radulovic Vasilije Vukota
Radulovic Dusan Zarko
Delic Marko
Mikovic Goran
Todorovic Dragan Aleksandar
Dokic Davor
Dumark Doo Budva
Spahija Ahmet
Enel Doo Rozaje
Golden Gate Doo
Breznik Dragana
Cabrio Doo
Ivanovic Anto
DSD WEG Tehnology Montenegro
Kasom Jovan
Tehnocolor Doo
Mermer Doo Bijelo Polje
Serviscommerce Doo
Elektron Export Import Doo
Krstajic Slavica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42. Ostali
Ukupno
(000 EUR-a)
Iznos
Kamata
Kolateral
Šifra kolaterala
Ukupno
3
4
5
6
7=3+4-5
3,396
2,536
1,952
1,395
1,232
1,080
857
727
724
638
583
572
448
430
395
345
291
284
223
222
198
153
151
131
130
69
60
50
50
48
30
10
8
19,418
Napomena:
* Neophodno je da banka prikaže sve restrukturirane kredite.
157
192
19
90
230
1,080 03
17
5
43
4
25
2
2
1
22
8
16
4
1
1
1
683
1,080
3,588
2,555
2,042
1,395
1,462
0
874
732
767
642
583
597
448
432
395
347
291
285
245
230
198
169
155
131
130
70
61
50
50
49
30
10
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,021
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
OBRAZAC PRK/II
IZVJEŠTAJ O RESTRUKTURIRANIM KREDITIMA
R br.
1
Opis restrukturiranja
2
Smanjenje kamatne stope na odobreni kredit
Ural Mont
Grafo Crna Gora
CMC Ad Podgoica
Montenegro Lubricants Doo Kotor
Institut Sigurnost Doo Podgorica
(000 EUR-a)
Iznos
Kamata
Kolateral
Sifra kolaterala
Ukupno
3
4
5
6
7=3+4-5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42. Ostali
Ukupno
1,015
811
413
30
12
2,281
Napomena:
* Neophodno je da banka prikaže sve restrukturirane kredite.
158
0
0
1,015
811
413
30
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,281
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
OBRAZAC PRK/III
IZVJEŠTAJ O RESTRUKTURIRANIM KREDITIMA
R br.
1
Opis restrukturiranja
2
Preuzeta potraživanja dužnika prema trećem licu, na ime potpune ili
djelimične naplate kredita
(000 EUR-a)
Iznos
Kamata
Kolateral
3
4
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42. Ostali
Ukupno
0
Napomena:
* Neophodno je da banka prikaže sve restrukturirane kredite.
159
0
Šifra kolaterala
6
0
Ukupno
7=3+4-5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
OBRAZAC PRK/IV
IZVJEŠTAJ O RESTRUKTURIRANIM KREDITIMA
R br.
1
Opis restrukturiranja
2
Smanjenje iznosa duga, glavnice ili kamate
(000 EUR-a)
Iznos
Kamata
Kolateral
3
4
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42. Ostali
Ukupno
0
Napomena:
* Neophodno je da banka prikaže sve restrukturirane kredite.
160
0
Šifra kolaterala
6
0
Ukupno
7=3+4-5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
OBRAZAC PRK/V
IZVJEŠTAJ O RESTRUKTURIRANIM KREDITIMA
R br.
1
Opis restrukturiranja
2
Kapitalizovanje kamate po kreditu odobrenom dužniku
(000 EUR-a)
Iznos
Kamata
Kolateral
3
4
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42. Ostali
Ukupno
0
Napomena:
* Neophodno je da banka prikaže sve restrukturirane kredite.
161
0
Šifra kolaterala
6
0
Ukupno
7=3+4-5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
OBRAZAC PRK/VI
IZVJEŠTAJ O RESTRUKTURIRANIM KREDITIMA
R br.
1
Opis restrukturiranja
2
Ostale slične pogodnosti koje olakšavaju finansijsku poziciju dužnika
Plus Commerc Ad Niksic
Primus Electronics Doo
Primat Doo Podgorica
Samcommerc Doo
Primat Doo Podgorica
Samcommerc Doo
ZU Sveti Vraci
Office center Doo
Polini Doo Podgorica
Samcommerc Doo
Montri Doo Igalo
Montri Doo Igalo
Office center Doo
Office center Doo
Iluminas Doo
16 novembar Co
Tref auto
Polini Doo Podgorica
Eshop Doo
Polini Doo Podgorica
(000 EUR-a)
Iznos
Kamata
Kolateral
3
4
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42. Ostali
Ukupno
Napomena:
* Neophodno je da banka prikaže sve restrukturirane kredite.
162
6,000
3,600
3,450
2,400
1,515
740
700
520
446
435
281
234
200
97
48
40
37
33
14
12
197
49
58
21
28
20
20,802
491
30
42
11
7
6
11
2
Šifra kolaterala
6
50 03
2
1
4
2
50
Ukupno
7=3+4-5
6,197
3,649
3,508
2,421
1,543
760
700
550
488
396
288
240
211
99
48
42
38
37
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,243
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
IZVJEŠTAJ O STRUKTURI KREDITA PO KOLATERALU
31/12/2011
OBRAZAC SKK
(000 EUR-a)
R.
br.
1
1
2
3
3.1.
3.2.
4
5
5.1.
5.2.
5.3.
6
7
8
8.1.
8.2.
8.3.
9
10
11
Vrijednost
kolaterala
Kolateral
2
Novčani depozit
Stambene nepokretnosti u Crnoj Gori
Poslovne nepokretnosti
Poslovne nepokretnosti u Crnoj Gori
Poslovne nepokretnosti van Crne Gore
Ostale izloženosti obezbijeđene hipotekom ili fiducijom
Zaloga hartija od vrijednosti
HoV izdate od vlada ili centralnih banaka zemalja OECD-a
Instrumenti tržišta novca izdati na razvijenim finansijskim tržištima
Ostale vrste HoV
Zaloga na pokretnim stvarima
Mjenice korisnika kredita
Jemstvo i garancije
Garancije Vlade CG i vlade i centralne banke zemalja OECD-a
Garancije banaka koje imaju rejting A ili više
Ostale vrste jemstva i garancija
Žiranti
Polise osiguranja vinkulirane u korist banke
Ostalo
Ukupno
Napomena:
1. Vrijednost kolaterala koji predstavljaju stambene nepokretnosti, poslovne
nepokretnosti i nepokretne stvari iskazuje se po procijenjenoj vrijednosti;
2. Vrijednost kolaterala koji predstavlja zaloga hartija od vrijednosti iskazuje se po
163
4
22,886
357,029
343,365
330,315
13,050
105,673
2,759
2,759
13,427
791,949
16,962
11,568
90
5,304
1,740
5,319
1,661,109
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
IZVJEŠTAJ O STRUKTURI KREDITA PO PROIZVODNIM LINIJAMA (POSMATRANO PO ROČNOSTI)
R.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Proizvodne linije
2
Krediti pravnim licima
Krediti fizičkim licima i preduzetnicima
Kreditne kartice
Stambeni krediti
Lombardni krediti
Ostalo
Ukupno
Do 3 mjeseca
3
2,625
178
Do 1 godine
4
68,952
4,130
2,803
73,082
164
Do 3 godine
Preko 3 godine
5
6
53,672
106,340
10,257
67,894
8,603
650
83,451
747
21,238
65,326
287,526
OBRAZAC SPL
(000 EUR-a)
Ukupno:
7=3+4+5+6
231,589
82,459
8,603
84,101
21,985
0
428,737
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
IZVJEŠTAJ O STRUKTURI KREDITA PO NAMJENI
OBRAZAC SKN
(000 EUR-a)
R.
br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Namjena kredita
2
Likvidnost (obrtna sredstva)
Izgradnja i adaptacija građevinskih objekata
Refinansiranje obaveza prema drugim bankama
Kupovina automobila
Kupovina hartija od vrijednosti
Nabavka osnovnih sredstava
Priprema turističke sezone
Potrošački krediti
Gotovinski (nenamjenski)
Stambeni krediti
Kreditne kartice
Overdraft
Ostalo
Ukupno
Do 3 mjeseca
Do 1 godine
Do 3 godine
3
4
5
2,455
170
0
0
0
0
0
0
178
0
0
0
0
2,803
165
49,604
3,599
92
0
0
7,800
0
108
2,804
0
0
5,228
3,847
73,082
Preko 3
godine
6
10,183
33,912
290
287
0
8,755
225
311
9,324
650
0
10
1,379
65,326
31,248
69,410
3,959
911
350
35,412
5,178
577
32,196
83,556
8,603
0
16,126
287,526
Ukupno
7=3+4+5+6
93,490
107,091
4,341
1,198
350
51,967
5,403
996
44,502
84,206
8,603
5,238
21,352
428,737
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
IZVJEŠTAJ O KONCENTRACIJI IZLOŽENOSTI
Lipa Doo
Montenegro Airlines Ad
Premia Doo Kotor
Termoinzenjering Doo
Primus Electronocs Doo
Uniprom doo
Samcommerce Doo
Indego Doo Tivat
Zetatrans Ad Podgorica
Via Paradiso Doo
Bemax Doo
Neckom Doo Niksic
Zetagradnja Doo
Porcelan Market Doo
Crnogorski Fond za Solid,Stamb. Izgradnju
S company Doo Bar
International Trade Company
Mtel Doo
Bast Doo
Ukupno
4,377
3,076
3,948
3,240
3,075
2,529
10
137
13
871
26
1
9
201
48
8
20
2
3
9
33
37
1
39
21
32
80
3,003
347
283
3,575
3,396
2,118
2,303
2
1
2,980
3,016
1,210
2,536
2,089
127,488
1
2
80
1
19
1
19
10,506
833
5
887
1,184
166
10
11
53
17
454
1,824
1,523
392
6,149
2,178
2,219
1,291
30
176
2,777
95
2,516
212
4
200
1,500
113
85
218
530
292
15
3
427
60
40
73
7
1,624
49
525
51
192
3,506
468
3,123
983
3,091
15
850
300
12
77
1,740
18
79
31,133
1,500
1,050
940
10,553
12
53
17
0
454
4,435
1,523
608
6,149
2,178
200
3,719
1,404
30
261
218
3,307
13=7+12
14,678
8,980
8,830
8,533
7,791
7,571
7,550
7,497
7,418
7,209
6,176
5,698
5,698
5,227
5,120
4,953
365
1,646
3
427
634
40
51
192
3,506
1,318
3,423
1,072
3,091
15
0
1,740
0
1,518
79
43,676
4,764
4,722
4,005
3,747
3,709
3,673
3,626
3,588
3,506
3,439
3,423
3,378
3,091
3,075
3,016
2,951
2,555
2,352
2,192
183,741
Kolateral
Ukupno
9
4,399
3,076
4,002
3,320
3,075
3,633
3,575
3,396
0
2,121
0
2,306
0
3,060
3,016
1,211
2,555
834
2,113
140,065
1
22
8
14,625
8,963
8,830
8,079
3,356
6,048
6,942
1,348
5,240
7,009
2,457
4,294
5,668
4,966
4,902
1,646
2
131
7
Ukupno
6
Ostale
vanbilansne
obaveze
5
Potraživanja
po osnovu
nenaplaćene
otpisane
aktive
4
298
Akreditivi
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
3
14,327
8,963
8,800
5,411
3,356
6,009
6,069
1,348
5,228
7,000
2,247
4,246
5,500
4,932
4,902
1,607
Garancije
2
Ukupno
Melgonija-Primorka Doo Bar
Mcc Engineering
Euro Petrol Doo
Cijevna Komerce Doo
Kips Doo
Roksped Doo Podgorica
Plus Commerce Ad Niksic
Elektroprivreda Crne Gore Ad
Vuk Petrol Doo
Lovcen Osiguranje Ad
Efel Motors Doo
Okov Doo
Rudnici Boksita Ad Niksic
Primat Doo Podgorica
Gintasmont
Celebic Doo
Ostala
potraživanja
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Kamata
Ime (naziv) dužnika
Krediti
R.
br.
Dospjela
potraživanja
Pregled najvećih dužnika banke
14
4,000
458
200
5,025
4,200
2,226
50
100
1,237
17,496
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
OBRAZAC NDI
IZVJEŠTAJ O KONCENTRACIJI IZLOŽENOSTI
Pregled najvećih dužnika banke (Opis izloženosti)
R.
br.
Ime (naziv) dužnika
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2
Melgonija-Primorka Doo Bar
Mcc Engineering
Euro Petrol Doo
Cijevna Komerc Doo
Kips Doo
Roksped Doo Podgorica
Plus commerce Ad Niksic
Elektroprivreda Crne Gore
Vuk Petrol Doo
Lovcen Osiguranje Ad
Efel Motors Doo
Okov Doo
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Rudnici Boksita Ad Niksic
Primat Doo Podgorica
Gintasmont
Celebic Doo
Lipa Doo
Montenegro Airlines Ad
Premia Doo Kotor
Termoinzenjering Doo
Primus Electronics
Uniprom Doo
Samcommerce Doo
Indego Doo Tivat
Zetatrans Ad Podgorica
Via Paradiso Doo
Bemax Doo
Neckom Doo Niksic
Zetagradnja Doo
Porcelan Market Doo
Crnogorski Fond za Solid.Stamb.Izgradnju
S company Doo Bar
International Trade Company
Mtel Doo
Bast Doo
Ukupno
(000 EUR-a)
Kategorija: Kasni sa Iznos kredita
A,B,C,D ili otplatom - drugih
E
broj dana plasmana
3
4
C1
C1
B1
B1
A
B1
C1
A
B1
A
A
A
C1
C1
C1
B1
C1
C1
B1
B1
C1
C1
C1
C1
A
B1
B1
A
A
B1
B1
B1
B1
B1
B1
3
18
70
30
92
1
31
5
49
61
147
2
43
5
14,625
8,963
8,800
7,940
3,356
6,022
6,940
1,348
5,229
7,009
2,448
4,294
27
31
31
122
62
77
5,500
4,965
4,902
1,646
4,398
3,076
3,970
3,240
3,075
3,286
3,575
3,396
31
2,118
46
2,305
31
2,980
3,016
1,210
2,536
834
2,108
139,110
13
31
Iznos
garancija
drugih
jemstava
6
454
1,919
1,523
392
6,149
2,178
2,219
1,404
30
176
3,307
292
15
3
427
60
40
3,506
468
3,423
995
3,091
15
18
79
32,183
Ukupno
Banka
Banka
Banka
Banka ga
plaćala
realizovala restrukturi
tužila (bilo
garancije
kolateral rala kredit
kad)
(bilo kad)
(bilo kad) (bilo kad)
(Da - Ne) (Da - Ne) (Da - Ne)
7=5+6
14,625
8,963
8,800
8,394
5,275
7,545
7,332
7,497
7,407
7,009
4,667
5,698
5,530
5,141
4,902
4,953
4,690
3,091
3,973
3,667
3,135
3,326
3,575
3,396
3,506
2,586
3,423
3,300
3,091
2,995
3,016
1,210
2,536
852
2,187
171,293
167
8
9
10
(Da - Ne)
11
MB
Banka izvršila
otpis duga
(bilo kad)
(DaNe)
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
12
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Iznos
otpisanog
duga
13
JMBG
14
02764890
02636182
02665123
02070812
02047403
02096552
02338467
02002230
02276917
02018560
02377241
02226782
02000687
02193949
02463865
02073048
02057433
02737175
02400863
02077256
02270315
02049520
02047802
02398087
02011468
02299399
02643448
02212684
02278383
02135345
02247097
02634694
02461153
02655284
02215586
0
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
IZVJEŠTAJ O KREDITIMA KOD KOJIH JE POKRENUTA ZAKONSKA PROCEDURA NAPLATE
OBRAZAC ZPN
(000 EUR-a)
R.
br.
1
I
1.
2.
3.
4.
5.
II
1.
2.
3.
4.
5.
III
1.
2.
3.
4.
5.
IV
1.
2.
3.
4.
5.
V
1.
2.
3.
4.
5.
Opis kolaterala
2
Hipoteka
TEHNO OIL DOO PODGORICA 2 kredita
JABUCANIN BRANKA HERCEG NOVI
TRGOMEN PV PODGORICA 3kredita
TARA LODGE DOO BUDVA
Ostalo
Fiducija
FENIX TRADE DOO PODGORICA
FERT COMPANY DOO BERANE
KEMIS DOO ROZAJE
GOSTIONICA STARA VAROS PODGORICA
Ostalo
Zaloga
MILRAPLAST DOO PODGORICA
Ostalo
Zirant - jemac
BACH SEKIBA i dr
NISRET KRASNIC i dr
RADOJEVIC MILADIN i dr
JAUKOVIC RADOJICA i dr
Ostalo
Mjenica
OPSTINA KOLASIN
ORBIS DOO BUDVA
OPSTINA BUDVA
OPSTINA BUDVA
Ostalo
Ukupno
Odobreni iznos
Iznos duga
Kamata
Procijenjena
vrijednost kolaterala
3
4
5
6
8,310
1,640
569
1,251
608
4,242
622
150
33
50
35
354
20
20
7,339
1,640
544
909
608
3,638
370
165
39
47
42
77
17
17
1,427
377
264
82
77
627
12
0
0
0
0
12
35
35
20,199
8,897
546
3,244
713
6,799
4,458
211
100
88
80
3,979
0
7,886
10
10
10
10
7,846
15,545
200
164
505
108
14,568
32,383
5,926
9
9
9
9
5,890
4,531
49
13
45
17
4,407
18,183
4
1
1
1
1
0
12
4
1
1
1
5
1,490
0
Napomena:
* Banka mora da prikaže sve kredite kod kojih je pokrenuta zakonska procedura naplate potra živanja.
168
24,657
Ukupno
7=4+5-6
-11,433
-6,880
262
-2,253
-28
-2,534
-4,076
-46
-61
-41
-38
-3,890
52
52
0
0
0
0
5,930
10
10
10
10
5,890
4,543
53
14
46
18
4,412
-4,984
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
IZVJEŠTAJ O DNEVNOM STANJU TRGOVAČKE KNJIGE BANKE I UKUPNIM POSLOVIMA BANKE
31/12/2011
OBRAZAC DTK
I
Dan u izvještajnom
mjesecu
Trgovačka knjiga
Učešće trgovačke knjige u
ukupnim poslovima banke
(u %)
1
2
3=2/II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Napomena:
* Učešće trgovačke knjige u ukupnim pos lovima banke dobija se kao količnik tržišne vrijednosti trgovačke knjige u EUR-ima (iznos u koloni 2 dijela I ovog
obrasca) na određeni dan i ukupnih poslova banke poslednjeg radnog dana prethodnog mjeseca (iznos u dijelu II ovog obrasca).
II
Ukupni poslovi banke posljednjeg radnog dana prethodnog mjeseca
III
1.
2.
3.
Ukupni poslovi banke posljednjeg radnog dana tekućeg mjeseca (1. + 2. + 3.)
Neto knjigovodstvena vrijednost bilansne aktive
Knjigovodstvena vrijednost vanbilansnih stavki umanjenih za rezervisanja za gubitke po vanbilansnoj
aktivi i pomnoženih faktorima kreditne konverzije
berzanskom tržištu
169
0
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
IZVJEŠTAJ O ELEMENTIMA TRGOVAČKE KNJIGE BANKE
31/12/2011
OBRAZAC ETK
(000 EUR-a)
R. br.
Naziv instrumenta
Oznaka
finansijskog
instrumenta
1
2
3
I
Duga pozicija
Kratka pozicija
Ukupno
4
5
6=4+5
Akcije
0
0
Učešće (%)*
7
0
1.
0
2.
0
3.
0
4.
0
5.
0
6.
0
7.
8.
II
0
Ostale akcije
Obveznice
0
0
0
0
1.
0
2.
0
3.
0
4.
0
5.
0
6.
0
7.
8.
III
0
Ostale obveznice
Finans ijski future s ugovori
0
0
0
0
1.
0
2.
0
3.
0
4.
0
5.
0
6.
0
7.
8.
IV
0
Ostali finansijski futures ugovori
Forw ard ugovori
0
0
0
0
1.
0
2.
0
3.
0
4.
0
5.
0
6.
0
7.
8.
V
0
Ostali forw ard ugovori
Sw ap ugovori
0
0
0
0
1.
0
2.
0
3.
0
4.
0
5.
0
6.
0
7.
8.
VI
0
Ostali sw ap ugovori
Opcije
0
0
0
0
1.
0
2.
0
3.
0
4.
0
5.
0
6.
0
7.
8.
VII
0
Ostale opcije
Izlozenos ti po osnovu repo ugovora
i ugovora o pozajm ljivanju hartija od
vrijednos ti drugoj ugovornoj strani
0
0
0
0
1.
0
2.
0
3.
0
4.
0
5.
0
6.
0
7.
8.
VIII
0
Ostale izlozenosti po osnovu repo
ugovora i ugovora o pozajmljivanju hartija
od vrijednosti drugoj ugovornoj strani
Izlozenos ti po osnovu reverse repo
ugovora o pozajm ljivanju hartija od
vrijednos ti od druge ugovorne
strane
0
0
0
0
1.
0
2.
0
3.
0
4.
0
5.
0
6.
0
7.
0
8.
Ostale izlozenosti po osnovu reverse
repo ugovora i ugovora o pozajmljivanju
hartija od vrijednosti od druge ugovorne
strane
IX
Ostale izlozenos ti
0
X
UKUPNO (zbir pozicija od I do IX)
0
0
* Učešće iznosa u koloni 6 u zbiru te kolone (pozicija pod rednim brojem X u koloni 6).
170
100.00%
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
IZVJEŠTAJ O IZNOSU DERIVATA KOJIMA SE NE TRGUJE NA BERZANSKOM TRŽIŠTU I KOJI SE UKLJUČUJE U
RIZIČNU AKTIVU BANKE
OBRAZAC RVD1
I Metod ''originalne izloženosti''
Originalni rok dospijeća
R. br.
1
2
I
Ugovori o kamatnim stopam a
1.
1 godina ili manje
2.
od 1 do 2 godine
3.
dodatak za svaku sljedeću godinu preko 2 godine
II
Ugovori koji se odnose na valute i zlato
1.
1 godina ili manje
2.
od 1 do 2 godine
3.
od 2 do 3 godine
4.
od 3 do 4 godine
5.
od 4 do 5 godine
6.
od 5 do 6 godine
7.
od 6 do 7 godine
8.
od 7 do 8 godine
9.
od 8 do 9 godine
10.
od 9 do 10 godine
11.
od 10 do 11 godine
12.
od 11 do 12 godine
13.
od 12 do 13 godine
14.
od 13 do 14 godine
15.
od 14 do 15 godine
III
UKUPNO: (I + II)
(000 EUR-a)
Nominalni iznos
Faktor
glavnice
konverzije
ugovora
3
4
PONDERI
Originalna
izloženost
0%
5=3*4
0
0,5%
1%
1%
0
2%
5%
8%
11%
14%
17%
20%
23%
26%
29%
32%
35%
38%
41%
44%
0
20%
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50%
7
100%
8
Ponderisana
vrijednost
150%
9
10
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Napomena:
1. Originalna izloženost (nominalni iznos glavnice ugovora (ugovorena vrijednost HoV ili strane valute koje su predmet ugovora) pomnožen odgovarajućim faktorom konverzije) iz kolone 5. raspoređuje se u kolone 6.
do 10, tako da je za svaki red vrijednost pozicije u koloni 5. jednaka zbiru pozicija u kolonama 6. do 10. Ponderisana vrijednost iz kolone 11. predstavlja zbir proizvoda vrijednosti iz kolona 6. do 10. i odgovarajućih
pondera.
2. Banka po potrebi dodaje red za svaku sljedeću godinu, i za svaki red izračunava faktor konverzije tako što faktor iz prethodne godine uveća za 1 procentni poen (u slučaju ugovora o kamatnim stopama), odnosno
za 3 procentna poena (u slučaju ugovora koj ise odnose na valute i zlato).
171
0
0
0
0
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
IZVJEŠTAJ O IZNOSU DERIVATA KOJIMA SE NE TRGUJE NA BERZANSKOM TRŽIŠTU I KOJI SE UKLJUČUJE U RIZIČNU AKTIVU BANKE
OBRAZAC RVD2
II Metod ''tekuće izloženosti''
R. br.
Preostali rok dospjeća
Faktor
konverzije
Tekuća
izloženost
2
3
4
1
I
Ugovori o kam atnim stopam a
1.
1 godina ili manje
2.
od 1 do 5 godina
3.
preko 5 godina
II
Ugovori o stranim valutam a i zlatu
1.
1 godina ili manje
2.
od 1 do 5 godina
3.
III
preko 5 godina
Ugovori o vlasničkim instrum entim a
1.
1 godina ili manje
2.
od 1 do 5 godina
3.
preko 5 godina
IV
Ugovori o plem enitim m etalim a, osim zlata
1.
1 godina ili manje
2.
od 1 do 5 godina
3.
preko 5 godina
Ugovori koji se ne m ogu rasporediti u druge
grupe
V
(000 EUR-a)
1.
1 godina ili manje
2.
od 1 do 5 godina
3.
preko 5 godina
VI
Ukupno (I + II + III + IV + V)
Nominalni
iznos glavnice
ugovora
Potenc.
kreditna
izložen.
5
6=3*5
0
0%
0,5%
1,5%
10,000
10,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,000
1%
5%
7,5%
6%
8%
10%
7%
7%
8%
10%
12%
15%
Zbir tekuće i
potenc.
kreditne
izloženosti
7
PONDERI
0%
20%
8
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
50
50%
9
100%
10
Ponderisana
vrijednost
150%
11
12
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Napomene:
1. U kolonu 4 unosi se tekuća tržišna vrijednost samo za ugovore za koje je ova vrijednost pozitivna.
2. Potencijalna izloženost u koloni 6. dobija se kao proizvod nominalne vrijednosti glavnice ugovora (ugovorena vrijednost HoV ili strane valute koje su predmet ugovora) i odgovarajućeg faktora konverzije i izračunava se za sve ugovore, nezavisno od
toga da li im je tržišna vrijednost pozitivna.
3. Zbir tekuće i potencijalne izloženosti iz kolone 7. raspoređuje se u kolone 8. do 12, tako da je za svaki red, vrijednost pozicije u koloni 7. jednaka zbiru pozicija u kolonama 8. do 12. Ponderisana vrijednost iz kolone
13. predstavlja zbir proizvoda vrijednosti iz kolona 8. do 12. i odgovarajućih pondera.
172
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
IZVJEŠTAJ O RIZIKU KAMATNE STOPE
OBRAZAC RKS
(000 EUR-a)
I
1.
2.
3.
4.
OSJETLJIVA AKTIVA
Kamatonosni depoziti u ostalim institucijama
Kamatonosne hartije od vrijednosti
Krediti i ostala potraživanja
Ostala osjetljiva aktiva
Ukupno
% od ukupne kam atonosne aktive
II
1.
2.
3.
4.
OSJETLJIVA PASIVA
Kamatonosni depoziti
Kamatonosne pozajmice
Subordinisani dug i obveznice
Ostale osjetljive obaveze
Ukupno
% od ukupnih kamatonosnih obaveza
1-30 dana
31-90 dana
91-180 dana
181-365 dana
preko 1 god
6,532
6,532
0
108,052
34,387
90,582
71,868
123,848
428,737
293
12,791
4,998
160
2,587
20,829
114,877
25.19%
47,178
10.34%
95,580
20.96%
72,028
15.79%
126,435
27.72%
456,098
100.00%
1-30 dana
31-90 dana
91-180 dana
181-365 dana
preko 1 god
Ukupno
114,285
45,106
51,901
62,889
98,317
372,498
1,944
18,741
37,350
3,004
26,383
87,422
10,000
10,000
0
116,229
63,847
99,251
65,893
124,700
469,920
24.73%
13.59%
21.12%
14.02%
26.54%
100.00%
III
RAZLIKA (GAP)
1.
IZNOS GAP - a - (I) minus (II) - Pozitivan/Negativan
Kumulacioni Gap - Pozitivan/Negativan
-1,352
-1,352
-16,669
-18,021
-3,671
-21,692
6,135
-15,557
1,735
-13,822
Kumulativan Gap / Ukupna aktiva
-0.26%
-3.43%
-4.13%
-2.96%
-2.63%
2.
Ukupno
1-30 dana
31-90 dana
173
91-180 dana
181-365 dana
preko 1 god
Ukupno
-13,822
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
31/12/2011
IZVJEŠTAJ O POZICIJI U DRUGIM VALUTAMA
OBRAZAC PDV
Duge pozicije
I
1.
2.
2011395
DINAR
20
11,036
Devizna sredstva
Kratke pozicije
DINAR
IV
USD
10,999
Obaveze u devizama
Ostalo
CHF
445
4,019
771
445
4,019
771
GBP
CHF
Ostalo
440
4,010
500
440
4,010
500
Ugovori o prodaji stranih valuta i ostalih vanbilansnih računa za deviznu razmjenu
Ukupno
III
1.
2.
GBP
Ugovori o kupovini stranih valuta i ostalih vanbilansnih računa za deviznu razmjenu
Ukupno
II
1.
2.
20
USD
11,036
0
Neto pozicija
DINAR
NETO DUGE (KRATKE) POZICIJE (I) - (II)
% od osnovnog kapitala
20
0%
Agregatno stanje u svim stranim valutama
342
1%
% od osnovnog kapitala
174
10,999
USD
GBP
37
0%
CHF
5
0%
Ostalo
9
0%
271
1%
(000 EUR)
Ukupno
16,291
0
16,291
Ukupno
15,949
0
15,949
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
IZVJEŠTAJ O ROČNOJ USKLAĐENOSTI AKTIVE I PASIVE
OBRAZAC RU
(000 €)
Finansijska aktiva u bilansu stanja
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih institucija
Aktiva za trgovinu i raspoložive za prodaju, izuzev akcija
HoV kupljenje po ugovoru o ponovnoj prodaji
Krediti i ostala potraživanja
HoV koje se drže do dospijeća
Ostala finansijska aktiva uključujući ulaganje u akcije (uključujući
faktoring, forfeting i potraživanja iz custody poslova)
Ukupno :
II
Finansijske obaveze u bilansu stanja
1.
Depoziti
HoV prodate po ugovoru o rekupovini
Obaveze po uzetim kreditima i pozajmicama
Obaveze prema Vladi
Ostale pozajmice - dospjele obaveze
Subordinisani dugovi
Ostale finansijske obaveze (uključujući obaveze po osnovu custody
poslova, derivativne finansijske obaveze koje se drže do dospijeća i
koje se koriste kao instrumenti zaštite - fer vrijednosti)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ukupno :
RAZLIKA :
III
1.
2.
Gap dospijeća I-II
Kumulativni Gap
% od ukupnog izvora sredstava
1-7
dana
8 - 15
dana
16 - 30
dana
31 - 90
dana
91 - 180 181 - 365
dana
dana
1-5
godina
Preko 5
godina
87,048
8,204
8,742
4,278
15,292
246
11,938
4,910
16,407
32,248
60
131
1,777
83,087
246
99,530
8,742
15,538
28,405
37,289
1-7
dana
8 - 15
dana
16 - 30
dana
31 - 90
dana
91 - 180 181 - 365
dana
dana
46,688
33,718
42,028
2
68
455
68
8,502
83,333
178,077
1,613
86,680
459
181,467
87,139
1-5
godina
Preko 5
godina
43,166
47,864
62,889
68,099
31,794
3,351
6,443
31,518
34,490
6,461
151
243
559
3,257
356
5,000
5,000
10
441
55,713
33,720
42,106
46,668
54,550
94,966
1-7
dana
8 - 15
dana
16 - 30
dana
31 - 90
dana
91 - 180 181 - 365
dana
dana
87,048
18,625
0
428,737
0
7,033
541,443
UKUPNO
376,246
0
82,718
4,704
0
10,000
8,953
111,287
43,611
1-5
godina
Preko 5
godina
43,817
43,817
-24,978
18,839
-26,568
-7,729
-18,263
-25,992
-17,261
-43,253
-11,633
-54,886
70,180
15,294
43,528
58,822
9.1%
3.9%
-1.6%
-5.4%
-9.0%
-11.4%
3.2%
12.2%
175
UKUPNO
482,621
UKUPNO
58,822
4,912
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
IZVJEŠTAJ O POZAJMICAMA
31/12/2011
OBRAZAC IP
(000 EUR-a)
R. br.
Naziv kreditora
Datum
odobrenja
Originalni iznos
Datum
dospijeća
1.
2.
KfW-Kreditanstalt fur Wiederaufbau
The European Investment Bank
20.11.2009
25.01.2011
14,000
6,245
30.12.2016
25.01.2019
3.
4.
EFSE-EUROPEAN FUND FOR SOUTHEAST EUROPE27.04.2007
The European Investment Bank
07.06.2010
10,000
5,787
22.09.2014
07.06.2018
5.
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
16.06.2009
10,000
16.06.2013
6.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA LJUBLJANA
12.10.2011
5,000
17.10.2016
7.
8.
9.
SID-SLOVENE EXPORT AND DEVELOPMENT BANK30.11.2007
INC., LJUBLJANA
The European Investment Bank
14.09.2010
The European Investment Bank
15.06.2011
10,000
4,430
3,538
30.11.2014
14.09.2018
15.06.2019
10.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA LJUBLJANA
24.12.2008
5,000
16.09.2015
11.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA LJUBLJANA
14.06.2007
8,000
14.06.2014
12.
EFSE-EUROPEAN FUND FOR SOUTHEAST EUROPE30.04.2009
4,000
22.03.2014
13.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA LJUBLJANA
01.04.2008
8,000
01.04.2013
14.
EFSE-EUROPEAN FUND FOR SOUTHEAST EUROPE31.03.2008
5,000
22.09.2013
15.
16.
EFSE-EUROPEAN FUND FOR SOUTHEAST EUROPE30.06.2009
LOVCEN OSIGURANJE AD
22.11.2010
3,000
1,850
22.03.2014
22.11.2013
17.
18.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA LJUBLJANA
KfW-Kreditanstalt fur Wiederaufbau
05.07.2006
26.10.2009
5,000
2,000
05.07.2013
30.12.2016
19
NOVA LJUBLJANSKA BANKA LJUBLJANA
21.03.2007
5,000
21.03.2014
20.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA LJUBLJANA
12.10.2007
4,000
12.10.2014
21.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA LJUBLJANA
20.02.2007
4,000
20.02.2014
22.
23.
24.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA LJUBLJANA
10.04.2007
NLB Razvojna Banka ad
22.11.2010
INVESTICIONO-RAZVOJNI FOND CRNE GORE AD 31.12.2008
4,000
1,000
750
10.04.2014
22.11.2013
31.12.2018
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA LJUBLJANA
NLB Prishtina sh.a.
SAVA MONTENEGRO AD ZA OSIGURANJE
INVESTICIONO-RAZVOJNI FOND CRNE GORE AD
INVESTICIONO-RAZVOJNI FOND CRNE GORE AD
INVESTICIONO-RAZVOJNI FOND CRNE GORE AD
INVESTICIONO-RAZVOJNI FOND CRNE GORE AD
INVESTICIONO-RAZVOJNI FOND CRNE GORE AD
INVESTICIONO-RAZVOJNI FOND CRNE GORE AD
INVESTICIONO-RAZVOJNI FOND CRNE GORE AD
INVESTICIONO-RAZVOJNI FOND CRNE GORE AD
INVESTICIONO-RAZVOJNI FOND CRNE GORE AD
LOVĆEN ŽIVOTNA OSIGURANJA AD
INVESTICIONO-RAZVOJNI FOND CRNE GORE AD
INVESTICIONO-RAZVOJNI FOND CRNE GORE AD
INVESTICIONO-RAZVOJNI FOND CRNE GORE AD
Ostali
Ukupno
2,000
500
500
390
250
224
210
200
200
198
200
200
150
200
150
140
2668
137,980
11.05.2014
22.11.2013
22.11.2013
25.11.2016
28.09.2019
28.06.2018
02.08.2018
30.06.2017
25.11.2015
11.03.2018
28.02.2015
24.09.2015
22.11.2013
28.10.2014
10.09.2016
06.05.2016
11.05.2007
22.11.2010
22.11.2010
25.11.2011
28.09.2010
28.06.2011
02.08.2011
31.12.2010
25.11.2010
11.12.2009
13.02.2009
24.09.2008
08.03.2011
28.10.2008
10.09.2010
06.05.2011
176
Kamatna
stopa
3.6G+EURIB
OR
6MDNEVNI
2.987G
2.2G+EURIB
OR
6MDNEVNI
2.776G
3.25G+EURIB
OR
6MDNEVNI
2.7G+EURIB
OR
6MDNEVNI
1.45G+EURIB
OR
6MDNEVNI
2.305G
3.362G
2.5G+EURIB
OR
6MDNEVNI
2.25G+EURIB
OR
6MDNEVNI
4.25G+EURIB
OR
6MDNEVNI
2.25G+EURIB
OR
6MDNEVNI
2G+EURIBO
R
6MDNEVNI
4.25G+EURIB
OR
6MDNEVNI
6.5G
2.5G+EURIB
OR
6MDNEVNI
2.4G
2.25G+EURIB
OR
6MDNEVNI
2G+EURIBO
R
6MDNEVNI
0G+EURIBO
R
6MDNEVNI
2.25G+EURIB
OR
6MDNEVNI
6.5G
3G
2.25G+EURIB
OR
6MDNEVNI
6.5G
6.5G
2.5G
5G
2.75G
3G
1.75G
1.75G
3G
2.5G
2.5G
6.5G
4G
3G
2.75G
Stanje na dan
12,727
6,245
6,000
5,787
5,000
5,000
4,615
4,430
3,538
3,000
2,857
2,500
2,400
2,000
1,875
1,850
1,818
1,818
1,786
1,714
1,429
1,429
1,000
750
714
500
500
390
250
224
210
200
200
198
168
156
150
149
148
140
1,557
87,422
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
IZVJEŠTAJ O NAJVEĆIM DEPONENTIMA BANKE - 50 NAJVEĆIH DEPONENATA (PRAVNA I FIZIČKA LICA)
OBRAZAC ND
(000 EUR-a)
R.
br.
Deponent
Oročeni depoziti
Depoziti po
viđenju
iznos
rok
Novčani
kolateral
Kamatna
stopa
1
Crnogorski Elektroprenosni sistemi ad, Podgorica
6,551
9,000 09.01.2012.-20.07.2012.
5.75-6.25
2
JEP Elektroprivreda CG
3,456
10,350 14.11.2011.-16.03.2012.
1,359 1.00-5.70
3
Crnogorski Telekom, Podgorica
560
4
Lovcen osiguranje ad, Podgorica
125
7,200 04.01.2012.-28.03.2012.
5
Ministarstvo finansija Crne Gore
3,331
3,326 26.08.2011.-01.06.2031
6
Zeta Energy doo, Danilovgrad
2,231
3,950 19.01.2012.-25.12.2012.
7
Fond zajednckog ulaganjaTrend, Podgorica
125
3,910 01.01.2012-02.01.2012.
8
Montenegro Metropolis, Podgorica
989
3,000 06.04.2012.
6.00
9
Mtel doo, Podgorica
556
3,090 31.12.2011.
6.00
10
Fudbalski Savez Crne Gore
11
Vasilije Milickovic
12
Delhaize Montenegro doo, Podgorica
390
2,800 25.01.2012.
4.25
13
Petar Erak
236
2,819 16.01.2012.-17.11.2012.
4.50-6.25
14
Uniprom, Niksic
15
Fibernet doo, Podgorica
16
Aleksandar Špadijer
17
Sava Montenegro ad za osiguranje
18
Zetatrans ad, Podgorica
19
10,200 30.04.2012.
Ukupni iznos
depozita
5.75
5.50-5.00
3,326 0.98
5.00-6.40
1,327 5.0-5.75
3,462
13
3,285 25.03.2012.-19.02.2014.
2,271 05.03.2012.
118
2,146 04.07.2012.-18.07.2012.
1,539
504 05.11.2012.-13.08.2014.
17
3,840 2.00
2,271 1.5
5.75
504 5.75-6.00
1,800 23.04.2012.
6.25
113
1,700 20.02.2012.-25.06.2012.
5.50
Škorpion doo, Herceg Novi
692
1,034 24.01.2012.-02.03.2012.
100 5.25
20
Alter Modus, Podgorica
237
1,400 30.06.2012.
6.00
21
Hotelska grupa Budvanska Rivijera, Budva
116
1,500 16.11.2017.
1,500 5.50
22
Delta genarali osiguranje
406
1,184 14.01.2012-18.11.2012.
23
Energy Financing Team Sw itzerland AG
1,559
24
Dusan Delic
1,265
206 10.02.2012.
25
Marina Plotkina
1,249
150 21.01.2012.
4.75
26
Vladislav Kharkin
1,274
120 21.01.2012.
4.75
27
Ljubomir Nikic
28
Alexey Skryabin
29
Nenad Lazovic
30
551
833 01.01.2012.-22.12.2012.
425 4.75-7.25
470 0.5
53 6.25-6.75
1,348 14.01.2012.
4.75
222
1,105 29.10.2012.
6.50
Alexander Ivashchenko
1,207
84 12.05.2012.
5.25
31
Zeljeznicka infrastruktura Crne Gore ad
1,267
32
Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju
6
1,237 31.10.2012.
1,237 0.50
33
Darko Lakovic
4
1,200 09.01.2012.-31.05.2012.
34
NLB Leasing doo, Podgorica
5.25-5.50
1,178
35
Branko Ćupić
36
Darko Nikolic
37
Institut za razvoj I istrazivanje u oblasti rada
332
38
Ljuba Malbasa
940
39
Dajkovic CO Namos doo, Podgorica
428
40
NLB Interfinanz AG
917
41
Luka Zivkovic
474
42
Neregelia doo, Podgorica
245
43
Jadroagent doo, Bar
44
Azalea pomorski trening centar
296
550 19.06.2012.
5.75
45
Inzinjerska komora Crne Gore
340
500 29.03.2012.
6.65
46
Zorica Lucic
800 22.06.2012.
5.25
47
Nada Jovanovic
62
723 14.06.2012.
7.00
48
Domen doo, Podgorica
64
718 07.01.2012.-31.01.2012.
4.50-5.00
542 4.00-6.00
3
54
1,080 05.03.2012.
1,080 5.25
1,000 01.03.2012.
5.50
610 12.04.2012.-10.08.2012.
500 31.03.2012.
6.00
482 6.25
436 12.03.2012-04.09.2012.
5.25-6.75
650 17.01.2012.
808 22.01.2012.-01.09.2012.
49
Investicioni razvojni fond Republike Crne Gore
34
736 06.02.2012.-09.08.2016.
50
Milanka Vukovic
59
700 26.11.2012.
51
Ostali deponenti
244,390
Ukupno
283,683
4.00-5.00
494 5.75-6.00
6.75
8,757
92,563
Napomena:
* Učešće u ukupnom iznosu depozita
** Ukupni iznos depozita banke mora se slagati sa pozicijom 14 u Bilansu stanja
177
27,767
0
Akcionar
banke
Učešće (%)*
4.13%
15,551
13,806
10,760
7,325
6,657
6,181
4,035
3,989
3,646
3,462
3,298
3,190
3,055
2,271
2,264
2,043
1,817
1,813
1,726
1,637
1,616
1,590
1,559
1,471
1,399
1,394
1,384
1,348
1,327
1,291
1,267
1,243
1,204
1,178
1,080
1,003
942
940
928
917
910
895
862
846
840
800
785
782
770
759
244,390
64.95%
376,246
100%
3.67%
2.86%
1.95%
1.77%
1.64%
1.07%
1.06%
0.97%
0.92%
0.88%
0.85%
0.81%
0.60%
0.60%
0.54%
0.48%
0.48%
0.46%
0.44%
0.43%
0.42%
0.41%
0.39%
0.37%
0.37%
0.37%
0.36%
0.35%
0.34%
0.34%
0.33%
0.32%
0.31%
0.29%
0.27%
0.25%
0.25%
0.25%
0.24%
0.24%
0.24%
0.23%
0.22%
0.22%
0.21%
0.21%
0.21%
0.20%
0.20%
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
OBRAZAC AB
IZVJEŠTAJ O AKCIONARIMA BANKE
000 EUR-a
RB
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
*
Akcionar
(po veličini učešća)
MB
JMBG
Strano lice /
Zemlja porijekla
2
3
4
Slovenija
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. 02011395
02011395
Engleska
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT
02011395
Crna Gora
CK ZBIRNI KASTODI RACUN 1
02011395
Crna Gora
HTP BUDVANSKA RIVIJERA AD
02011395
Crna Gora
KOMBINAT ALUMINIJUMA PODGORICA
02011395
Crna Gora
OBOD EI - CETINJE
02011395
Crna Gora
AKCIONARSKO DRUŠTVO "GORNJI IBAR"-ROŽAJE
02011395
Crna Gora
MONTE ADRIA BROKER-DILER
02011395
Crna Gora
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIC
02011395
Crna Gora
CK ZBIRNI KASTODI RACUN 5
02011395
Crna Gora
A.D. "BJELASICA - RADA "
02011395"
Crna Gora
JP " STAMBENO - KOMUNALNO PREDUZECE
02011395
Srbija
" DUNAV " D.D. SMEDEREVO
Crna Gora
SOLANA "BAJO SEKULIC"-ULCINJ 02011395
02011395
Crna Gora
C-PROMET
Crna Gora
GIP " RADNIK " DD. BIJELO POLJE 02011395
02011395
Crna Gora
SO " BUDVA " BUDVA
02011395
Crna Gora
OG DI "VUKMAN KRUŠCIC" - MOJKOVAC
02011395
OPŠTINSKI FOND ZAJEDNICKIH REZERVI
ULCINJ Crna Gora
02011395
Crna Gora
INEX " ZLATNA OBALA " - PJ SUTOMORE
02011395
Crna Gora
IMAKO - BIJELO POLJE
02011395
JZU. OPŠTA BOLNICA " BLAŽO ORLANDIC
" BAR. Crna Gora
02011395
Crna Gora
HORIZON LOGISTICS AD CETINJE
02011395
Crna Gora
DD "PUT"-BAR
02011395
Srbija
"CENTROKOP - EXPORT - IMPORT " BG.
02011395
Crna Gora
HTP ,,VELIKA PLAŽA'' AD
02011395
Crna Gora
R.O. " MOJKOVAC "
02011395
Crna Gora
" BAR BILJE " D. D. BAR
02011395
Crna Gora
JKP " ULCINJ "
02011395
Crna Gora
A.D. "OTRANTKOMERC" ULCINJ
02011395 -BOKA"H.NOVI
Crna Gora
AD ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM "VEKTRA
Crna Gora
" TRANSSERVIS " D. D. BIJELO POLJE02011395
02011395
Crna Gora
KODRE AD ULCINJ
02011395
Crna Gora
JP STANOVANJA ULCINJ
02011395
Crna Gora
OBOD ŠTAMPARIJA CETINJE
02011395
Crna Gora
JU SOCIJALNE I DJECIJE ZASTITE BAR
02011395
Srbija
BAZISS GRUPA
02011395
Crna Gora
OSTALI
Ukupno
Broj akcija
5
2,089,493
158,790
20,738
9,204
3,894
3,490
3,122
2,465
2,178
1,976
1,941
1,920
923
842
782
618
595
591
537
522
466
454
440
439
414
393
391
346
342
340
340
320
301
296
294
281
275
12,186
2,322,939
Osnov za
Kvalifikova
kvalifikovano
no učešće
učešće*
prioritetne obične prioritetne
Iznos
obične
6
11,626
883
115
51
21
19
17
14
12
11
11
11
5
5
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
68
12,924
% Učešća
7
8
89.96%
6.83%
0.89%
0.39%
0.16%
0.15%
0.13%
0.11%
0.09%
0.09%
0.09%
0.09%
0.04%
0.04%
0.03%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.53%
9
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
1. Samostalno učešće u kapitalu ili glasačkim pravima u pravnom licu od najmanje 5%
2. Zajednički sa drugim povezanim licem,direktno ili indirektno učešće u kapitalu ili glasačkim pravima u pravnom licu od najmanje 5%
3. Mogućnost vršenja značajnog uticaja na upravljanje, odnosno politiku nekog pravnog lica bez obzira na visinu učešća u kapitalu
178
10
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
11
1
1
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
IZVJEŠTAJ O POVEZANIM LICIMA KOJA SE SMATRAJU JEDNIM STICAOCEM UČEŠĆA U KAPITALU
BANKE, ODNOSNO UČEŠĆA U GLASAČKIM PRAVIMA
OBRAZAC PLK/I
000 EUR
rb.
1
Opis
2
Povezana lica koja čine grupu
MB/JMBG
3
% Učešća u obič. i priorit.
akcijam a
Iznos
Broj akcija
4
obične
prioritetne
obične
prioritetne
Oblik povezanosti
lica grupe*
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Ukupno grupa povezanih lica
*
0
1.
2.
3.
4.
0
0
Jedno lice kontroliše drugo lice
Jedno lice ima direktno ili indirektno učešće u kapitalu ili glasačkim pravima u drugom licu od najmanje 20%
Dva ili više lica su kontrolisana od strane trećeg lica
Direktor, član odbora direktora ili drugog organa upravljanja jednog pravnog lica istovremeno je i direktor, član odbora direktora
ili član drugog organa upravljanja drugog pravnog lica
5. Član porodice lica koje je direktor, član odbora direktora ili član drugog organa upravljanja jednog pravnog lica je direktor,
član odbora direktora ili član drugog organa upravljanja drugog pravnog lica
179
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
IZVJEŠTAJ O POVEZANIM LICIMA KOJA SE SMATRAJU JEDNIM STICAOCEM UČEŠĆA U KAPITALU OBRAZAC PLK/II
BANKE, ODNOSNO UČEŠĆA U GLASAČKIM PRAVIMA
000 EUR
rb.
1
Opis
2
Povezana lica koja čine grupu
MB/JMBG
3
Broj akcija
% Učešća u obič i priorit.
akcijama
obične
prioritetne
Iznos
4
obične
prioritetne
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Ukupno grupa povezanih lica
*
0
1.
2.
3.
4.
0
0
Jedno lice kontroliše drugo lice
Jedno lice ima direktno ili indirektno učešće u kapitalu ili glasačkim pravima u drugom licu od najmanje 20%
Dva ili više lica su kontrolisana od strane trećeg lica
Direktor, član odbora direktora ili drugog organa upravljanja jednog pravnog lica istovremeno je i direktor, član odbora direktora
ili član drugog organa upravljanja drugog pravnog lica
5. Član porodice lica koje je direktor, član odbora direktora ili član drugog organa upravljanja jednog pravnog lica je direktor,
član odbora direktora ili član drugog organa upravljanja drugog pravnog lica
180
Oblik povezanosti
lica grupe*
9
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
IZVJEŠTAJ O POVEZANIM LICIMA KOJA SE SMATRAJU JEDNIM STICAOCEM UČEŠĆA U KAPITALU OBRAZAC PLK/III
BANKE, ODNOSNO UČEŠĆA U GLASAČKIM PRAVIMA
000 EUR
rb.
1
Opis
2
Povezana lica koja čine grupu
MB/JMBG
3
Broj akcija
% Učešća u obič. i priorit.
akcijama
obične
prioritetne
Iznos
4
obične
prioritetne
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Ukupno grupa povezanih lica
*
0
1.
2.
3.
4.
0
0
Jedno lice kontroliše drugo lice
Jedno lice ima direktno ili indirektno učešće u kapitalu ili glasačkim pravima u drugom licu od najmanje 20%
Dva ili više lica su kontrolisana od strane trećeg lica
Direktor, član odbora direktora ili drugog organa upravljanja jednog pravnog lica istovremeno je i direktor, član odbora direktora
ili član drugog organa upravljanja drugog pravnog lica
5. Član porodice lica koje je direktor, član odbora direktora ili član drugog organa upravljanja jednog pravnog lica je direktor,
član odbora direktora ili član drugog organa upravljanja drugog pravnog lica
181
Oblik povezanosti
lica grupe*
9
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
OBRAZAC M-D
IZVJEŠTAJ O DEPOZITIMA
(000 €)
Red. br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Depoziti - domaća valuta
Privredna društva sa većinskim državnim
vlasništvom
Privredna društva u privatnom vlasništvu
Preduzetnici
Banke
Finansijske institucije
Neprofitne organizacije
Fizička lica
Ostalo
UKUPNO:
De poziti - strana valuta
1.
2.
3.
4.
5.
Red. br.
Privredna društva u privatnom vlasništvu
Preduzetnici
Banke
Finansijske institucije
Neprofitne organizacije
Fizička lica
Ostalo
UKUPNO:
2.
Depoziti po vidjenju
Oročeni depoziti
3.
3,278
9
10
7,316
1,958
222
895
1,800
9,786
116,693
372
753
22,665
6,525
192,786
392
360,363
532
909
13,983
5
7,255
5,959
1,102
1,874
50,113
4,460
1,270
63,758
10,456
151,970
18,367
89,285
84,081
16,660
Do 3 mjeseca
Do 1
godine
Do 3
godine
Preko 3
godine
33
592
7,492
3
77
22
1,897
4,421
839
8,627
99
1,897
4,421
839
Nekamatonosni UKUPNO:
3,748
160,597
0
215,649
372,498
Opis pozicije
610
UKUPNO
31,504
156,849
UKUPNO:
UKUPNI DEPOZITI - NEREZIDENTI
800
Preko 3
godine
8,706
Kamatonosni
Depoziti po viđenju
Posebni depoziti
Oroče ni depoziti
Ostali
1
Do 3
godine
1
3
6
4
28
463
2
Privredna društva sa većinskim državnim
Depoziti
Do 1
godine
62,495
372
753
3,889
5,255
66,585
392
Depoziti po viđenju
Vlada CG
Vladine agencije
Fondovi
Opštine
Red. br.
Do 3 mjeseca
4,038
539
212
363
7,077
Vlada CG
Vladine agencije
Fondovi
Opštine
Red. br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Depoziti po viđenju
EUR
215,649
3,748
Strane valute
182
0
376,246
UKUPNO:
45,620
3,517
49,137
23,523
1,335
24,858
22,097
2,182
24,279
UKUPNO:
1
3
6
4
28
463
2
0
33
669
14,671
3
15,883
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
IZVJEŠTAJ O KREDITIMA, POTRAŽIVANJIMA PO POSLOVIMA LIZINGA
Red. br.
Opis pozicije
Do 3
mjeseca
Do 1 godine
Do 3 godine
2
3
4
5
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Vlada CG
Vladine agencije
Fondovi
Opštine
Privredna društva u većinskom državnom vlasništvu
Privredna društva u privatnom vlasništvu
Preko 3
godine
Ukupno:
EUR
Strane valute*
0
65
2,585
Preduzetnici
Banke
Finansijske institucije
Neprofitne organizacije
Fizička lica
Kreditne kartice
Ostalo
65
954
1,230
17
1,074
2,548
7
5,505
5,330
59,323
29
46,075
187
116,627
916
7,000
380
4,101
899
3,806
10,720
24
7,533
9,108
224,610
1,132
0
40
178
7,899
3
150,535
8,603
4,229
165,534
8,603
0
UKUPNO:
Red. br.
Opis pozicije
Ukupno nerezidentima
1.
2,803
EUR
179
73,082
65,326
Strane valute ** UKUPNO:
179
NAPOMENA:
Ukupan zbir mora biti jednak poziciji 4. u bilansu stanja
* Strane valute denominirane u EUR na izvje štajni dan
183
287,526
428,737
0
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
IZVJEŠTAJI O NOVČANIM SREDSTVIMA I RAČUNIMA DEPOZITA KOD
DEPOZITNIH INSTITUCIJA
31/12/2011
OBRAZAC M-ND
(000 €)
Red. br.
Opis pozicije
EUR
Strana valuta*
Ukupno:
1.
Gotov novac
2.
Obračunski račun
3.
Korespodentni račun
4.
Depoziti kod Centralne banke CG
5.
Depoziti kod banaka CG
6.
Depoziti kod ostalih finansijskih institucija u CG
0
7.
Depoziti kod stranih banaka (van CG)
0
8.
Novčana sredstva u procesu naplate
9.
Sredstva klijenta iz kastodi poslova
0
10.
Neisplaceni dugovi
0
11.
Plemeniti metali
11,771
14,456
18,591
26,129
21
13,892
NAPOMENA:
* Strane valute dominirane u EUR na izvještajni dan
Ukupan iznos mora biti jednak poziciji 1. u bilansu stanja
184
32,483
26,129
1
17
37
71,006
13,904
14,456
1
UKUPNO:
12.
2,133
38
37
16,042
87,048
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
OBRAZAC M-UK
IZVJEŠTAJ O ULAGANJIMA U KAPITAL DRUGIH PRAVNIH LICA
(000 €)
Red. br. Učešće u kapitalu ili glasačkim pravima (naziv pravnog lica)
1
2
1. Centralna depozitarna agencija
2. NLB penzija
3. Visa
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
MB
Djelatnost F/N *
Oblik
ulaganja**
% vlasništva
Iznos
3
6
7
4
5
02320924
F
2
2.00%
5
02673312
F
2
51.00%
128
00001826
F
0.00%
250
383
UKUPNO
NAPOMENA:
* F - finansijska,
N - nefinansijska
* Ulaganja
u kapital drugih pravnih lica koja predstavljaju
** 1 - akcije namijenje za trgovanje
2 - akcije raspoložive za prodaju
3 -značajan uticaj
4 - ulaganja u kapital zavisnih lica
185
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI KOJE SE DRŽE DO DOSPIJEĆA
OBRAZAC M-HOV
(000 €)
Red. br.
Opis pozicije
Tržišna
vrijednost
Knjigovodstvena vrijednost
EUR
Ukupno
Strana valuta *
UKUPNO:
1.
Vladine hartije od vrijednosti (vrsta HOV)
0
2.
Strane hartije od vrijednosti (vrsta HOV)
0
3.
Ostale hartije od vrijednosti (vrsta HOV)
0
UKUPNO:
4.
0
NAPOMENA:
Ukupan iznos mora biti jednak poziciji 5 u bilansu stanja
* Strane valute denominirane u EUR na izvje štajni dan
186
0
0
0
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
IZVJEŠTAJ O KREDITIMA I POSLOVIMA LIZINGA KOJI KASNE SA OTPLATOM
Obrazac M-BSK-1
(000 EUR)
Red. br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Opis pozicije
Krediti od čijeg je
dospijeća prošlo
31-90 dana
Krediti od čijeg je
dospijeća prošlo
91-270 dana
Krediti od čijeg je
dospijeća prošlo
271-365 dana
Ukupno
2
3
4
5
6
Vlada CG
Vladine agencije
Fondovi
Opštine
Privredna društva u većinskom državnom vlasništvu
Privredna društva u privatnom vlasništvu
Preduzetnici
Banke
Finansijske institucije
Neprofitne organizacije
Fizička lica
Kreditne kartice
Ostalo
UKUPNO
0
0
0
0
44
60
0
104
59,271
11,554
1,409
72,234
99
116
0
215
0
0
1,000
11
0
1,010
11,897
8,583
2,596
23,076
521
320
203
1,044
72,832
20,643
4,209
97,683
0
NAPOMENA:
1.Krediti i poslovi lizinga koji kasne sa otplatom moraju biti prikazani u bruto iznosu
2. Krediti ili poslovi lizinga koji kasne sa otplatom, su oni kod kojih plaćanje tranše (rate) glavnice ili kamate
kasni 31 ili više dana, odnosno kod kojih glavnica ili kamata kasni sa plaćanjem 31 ili više dana.
187
NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA
Prilozi uz izvještaj o izvršenoj ekonomsko-finansijskoj reviziji
(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)
NLB MONTENEGROBANKA AD Podgorica
2011395
31/12/2011
IZVJEŠTAJ O KREDITIMA I POSLOVIMA LIZINGA SA FIZIČKIM LICIMA
Obrazac M-KFL
(000 EUR)
Red. br.
1
I
II
1.
2.
3.
4.
5.
III
IV
1.
2.
3.
4.
Vrsta kredita
2
Gotovinski - nenamjenski
Namjenski
Kupovina automobila
Stambeni krediti
Adaptacija stambenog ili poslovnog
prostora
Kupovina robe široke potrošnje
Ostalo
Hipotekarni krediti
Poslovi lizinga
Automobili
Oprema
Stanovi
Ostalo
UKUPNO: (I+II+III+IV)
Broj partija Do 3 mjeseca
3
4
10,427
Do 1
godine
5
Do 3
godine
6
Preko 3
godine
7
178
2,896
9,412
23,997
0
1,205
1,300
32,736
84
643
31
542
555
11,012
18,863
2,306
115
360
3,136
1,086
8,169
2,177
7
108
1,090
93,176
0
0
29
178
188
4,101
8
626
8
626
10,720
150,535
Ukupno:
8
36,483
35,241
639
11,655
18,901
2,956
1,090
93,176
634
0
0
634
0
165,534
Download

nlb montenegrobanka ad podgorica finansijski izvještaji na dan 31