CO MUSLIM,
TO TERORISTA?
CO MUSLIM,
TO TERORISTA?
METODIKA 4
Metodika „Co muslim, to terorista?“ vznikla v rámci dotace Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy v rámci projektu „Seznamte se“.
Metodika 4 – Islám a islamizace
METODIKA 4 - CO MUSLIM, TO TERORISTA?­
Aktivita
1 - 1Co
je toJEislám?
AKTIVITA
- CO
TO ISLÁM
Časová dotace: 25 minut
Pomůcky: 5 tužek, papíry
Inspirace pro lektora:
Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na
učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce
působícího v 7. století. Slovo islám znamená „podrobení se“ či
odevzdání se Bohu (arabsky Alláh). Stoupenec islámu se nazývá
muslim, což znamená „ten, kdo se podřizuje Bohu“. Počet muslimů
je 1,57 až 1,65 miliardy, což z islámu činí po křesťanství druhé
největší náboženství
světa.
Muslimové věří, že
Bůh
Mohamedovi
zjevil Korán, který
považují za základní
pramen
islámu.
Muslimové nepovažují
Mohameda
za
zakladatele nového
náboženství, ale za
obnovitele původní
monoteistické
víry
Adama,
Noeho,
Abraháma, Mojžíše,
Ježíše i dalších proroků islámu. Podle islámské tradice Židé a
křesťané zkreslili zjevení daná Bohem skrze proroky, a to buď
změnou textu, nesprávnou interpretací nebo obojím. Přesto
Metodika „Co muslim, to terorista?“ vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci projektu „Seznamte se“.
je islám od křesťanství i judaismu zásadně odlišný. Každý
Mohamedův následovník se musí v první řadě podvolit Alláhovi a
jeho vůli. V rámci toho je hlásán naprostý fatalismus, takže každý
krok lidské bytosti je předurčen Alláhem a vše, co se stane, je
jeho dílem.
Islám zahrnuje mnoho náboženských praktik. Obecně jsou
muslimové povinni dodržovat pět pilířů islámu. Jedná se o pět
povinností, které muslimy spojují ve společenství. Zahrnují jak
pravidla uctívání, tak islámské právo (šaría). Z něj se dále vyvinula
tradice různorodých pravidel, která se dotýkají prakticky všech
aspektů života muslima i celé společnosti. Zahrnuje vše od
bankovnictví, společenské solidarity, pravidel boje či postojů
k životnímu prostředí.
Případnou variantou k textu může být patnáctiminutový
dokument
dostupný
na
http://www.ceskatelevize.cz/
porady/10077100525-nabozenstvi-sveta/ online.
Příprava aktivity:
Lektor si vezme 5 tužek. Dále si ustřihne z papíru 5 pruhů o
rozměrech 0,5 x 15 cm. Vezme jeden proužek a ten přichytí
Metodika „Co muslim, to terorista?“ vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci projektu „Seznamte se“.
špendlíkem nahoře na tužce. Proužek papíru na tužku namotá,
tak aby se jednotlivé vrstvy papíru stáčely spirálovitě okolo tužky
a na ni pak napíše odshora dolů do sloupců následující text. Tužky
symbolizují pilíře islámu.
Tužka 1 – text: Víra v jedinost Boží a božské poslání Mohameda
Tužka 2 – text: Modlit se pětkrát denně
Tužka 3 – text: Půst (v měsíci ramadánu od úsvitu do soumraku)
Tužka 4 – text: Udílení almužny chudým
Tužka 5 – text: Vykonat pouť do Mekky jednou za život
Úkolem účastníků je rozmotané papírky na tužku navinout a
pomocí ni jej přečíst. Bez použití tužky se text stává nečitelným jen
na pruhu papíru. Pruh papíru je třeba na tužku těsně navinout.
Průběh aktivity:
Účastníkům rozdáme do pěti skupin tento text:
Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na
učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce
Metodika „Co muslim, to terorista?“ vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci projektu „Seznamte se“.
působícího v 7. století. Slovo islám znamená „podrobení se“ či
odevzdání se Bohu (arabsky Alláh). Stoupenec islámu se nazývá
muslim, což znamená „ten, kdo se podřizuje Bohu“. Počet
muslimů je 1,57 až 1,65 miliardy, což z islámu činí po křesťanství
druhé největší náboženství světa.
Muslimové věří, že Bůh Mohamedovi zjevil Korán, který považují
za základní pramen islámu. Muslimové nepovažují Mohameda
za zakladatele nového náboženství, ale za obnovitele původní
monoteistické víry Adama, Noeho, Abraháma, Mojžíše, Ježíše i
dalších proroků islámu. Podle islámské tradice Židé a křesťané
zkreslili zjevení daná Bohem skrze proroky, a to buď změnou
textu, nesprávnou interpretací nebo obojím. Přesto je islám
od křesťanství i judaismu zásadně odlišný. Každý Mohamedův
následovník se musí v první řadě
podvolit Alláhovi a jeho vůli. V rámci
toho je hlásán naprostý fatalismus,
takže každý krok lidské bytosti je
předurčen Alláhem a vše, co se
stane, je jeho dílem.
Islám zahrnuje mnoho náboženských
praktik. Obecně jsou muslimové
povinni dodržovat pět pilířů islámu.
Jedná se o pět povinností, které
muslimy spojují ve společenství.
Zahrnují jak pravidla uctívání, tak islámské právo (šaría). Z něj
se dále vyvinula tradice různorodých pravidel, která se dotýkají
prakticky všech aspektů života muslima i celé společnosti.
Zahrnuje vše od bankovnictví, společenské solidarity, pravidel
boje či postojů k životnímu prostředí.
Po jeho přečtení vyzveme skupiny, aby si každá vzala 1 tužku a
1 pruh papíru s textem a mají minutu na to, aby přečetli text,
který je napsán na pruhu papíru. Ten si zapíší na své papíry.
Poté tužku pošlou nejbližší skupině vlevo. Takto by k nim mělo
Metodika „Co muslim, to terorista?“ vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci projektu „Seznamte se“.
doputovat všec pět tužek s pěti texty.Úkolem účastníků je
rozmotané papírky na tužku navinout a pomocí ni jej přečíst.
Poté co účastníci text přečtou, s nimi o islámu debatujeme. Ke
konci této aktivity ukážeme účastníkům aktivity mapu rozšíření
islámu (viz Příloha 1 k Aktivitě 1) nebo jim pro upevnění znalostí
můžeme pustit dokument.
Aktivita
22
- V šátku
AKTIVITA
- V ŠÁTKU
Časová dotace: 25 minut
Pomůcky: šátek pro každého
Průběh aktivity:
Jedním ze stereotypních symbolů islámu je ženský šátek. Tato
aktivita se věnuje pojetí tohoto symbolu a definici několika
pojmů s ním spojených. Nejprve rozdáme žákům text v Příloze 2.
Po jeho přečtení pak vedeme pohybovou aktivitu. Účastníkům
ukážeme obrázek, který zobrazuje rozdíl v pojetí zahalování
v islámu. Zobrazení představuje podobu hidžábu, nikábu, čádoru
a burky (viz znázornění v Příloze 2).
Účastníci aktivity si vezmou šátek do ruky a zjednudušenými
pohyby pomalu ukáží symbol jednotlivých způsobů zahalování.
Hidžáb – dají si šátek na hlavu a jeho cípy chytnou pod bradou.
Nikáb – šátek v jeho prostředku chytnou pravou rukou a cípy levou
rukou. Dají jej do vodorovné polohy a vytvoří tak symbolickou
mezeru na oči, podpobně jako
u nikábu. Šátek si v mezeře
přiloží na oči.
Burka – šátek si přehodí přes
obličej a hlavu, tak aby obličej
nebyl vidět.
Čádor – šátek si dají na kolena
Metodika „Co muslim, to terorista?“ vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci projektu „Seznamte se“.
Účastníci se po tomto nácviku postaví vedle sebe do řady. Lektor
rychle říká jednotlivá označení způsobů zahalení v jakémkoli
pořadí. Na daný název musí předvést každý účastník onen
nacvičený pohyb s šátkem. Stejně tak musí hodit šátek přes hlavu
na označení burka apod.
Tempo vyřknutých názvů se zvyšuje a účastníci se postupně
pletou. Každý, kdo nacvičený pohyb splete, si dřepne a ze hry
vypadává. Vyhrávají poslední tři hráči, kteří stojí a mění pohyby
podle toho, co říká lektor.
Po této aktivitě vedeme debatu: Co si myslíte o muslimském
šátku? Je pro ženy omezující a nebo jim naopak dává svobodu?
Je pro vás rozdíl ve způsobech zahalování? Nebo je to jedno? Je
nějaký způsob pro vás ještě přijatelný a jiný už ne?
Co si myslíte o francouzském zákazu nošení muslimských šátků
do škol? Přestaly byste chodit do školy, kdybyste byly muslimkou
a musely tento zákon dodržovat?
Aktivita
- Pod
pokličku
aneb jaký
je život
AKTIVITA3 3
- POD
POKLIČKU
ANEB
JAKÝ muslimské
JE ŽIVOT
rodiny v ČR
MUSLIMSKÉ RODINY V ČR
Časová dotace: 60 minut
Pomůcky: vytištěné příběhy – kartičky (Příloha 3), hlášení a zvuky
letiště, označení stanovišť, cizojazyčné cedulky na dotvoření
atmosféry, papír a tužka pro každého
Seznam ženských jmen: Sabira, Tamila, Ainadjur, Tanzila, Birlant,
Raisa, Elsa, Saida, Mariam, Nazygul, Suna, Malika, Asya, Zainad
Seznam mužských jmen: Aslambek, Saibur, Magomed, Chalid,
Amir, Abu‑Baker, Abdulrachman, Nurgunzul, Malik, Adam, Sajad,
Timur
Metodika „Co muslim, to terorista?“ vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci projektu „Seznamte se“.
Průběh aktivity:
Účastníci se usazují na nějaké místo a zavřou oči. Jakmile všichni
sedí a mají zavřené oči, pouští se zvuková kulisa – přílet letadla
na letiště cizí země. Mezitím každému rozdáme text. Hlášení je
v cizím nesrozumitelném jazyce, následně v angličtině. Účastníci
otevřou oči a přečtou si dopis, který každý obdržel. Z dopisu se
dozví, že je své postavení v nové zemi – uprchlík a pokyny, co v této
situaci dělat. Jeho úkolem je najít druhou osobu, která do země
přicestovala za stejných podmínek a se stejným účelem, a společně
mají najít cizineckou policii
a požádat v zemi o azyl.
Instrukce pro účastnice
– ženy:
Jsi žena jménem …………
(vybrat ze seznamu),
uprchlice z Kyrgyzstánu.
Z důvodů náboženského
pronásledování jsi spolu se
svým manželem opustila
rodnou zemi, abyste hledali ochranu v Evropě. Právě se vám
podařilo překročit hranice České republiky, ale při celní kontrole
manžela odvedli a ty ho teď musíš na letišti najít. Chcete v této
zemi požádat o azyl. To můžete udělat buď na pracovišti policie,
nebo Správy uprchlických zařízení. Až tam dojdete, musíte říct
slovo“azyl“, jinak se můžete dostat do velkých problémů. Dále
musíte podle jejich instrukcí pokračovat do uprchlického tábora.
V táboře se dozvíte další informace, co s vámi bude v následujících
dnech a měsících.
Tvůj manžel je: …………………….
Instrukce pro účastníky – muže:
Jsi muž jménem ……………… (vybrat ze seznamu), původem
z Kyrgyzstánu. Z důvodu náboženského pronásledování jsi
Metodika „Co muslim, to terorista?“ vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci projektu „Seznamte se“.
spolu se svou manželkou opustil rodnou zemi, abyste hledali
ochranu v Evropě. Právě se vám podařilo překročit hranice České
republiky, ale při celní kontrole tě na chvíli odvedli bokem a ty teď
musíš na letišti najít svou manželku. Chcete v této zemi požádat
o azyl. To můžete udělat buď na pracovišti policie, nebo Správy
uprchlických zařízení. Až tam dojdete, musíte říct slovo“azyl“,
jinak se můžete dostat do velkých problémů. Dále musíte podle
jejich instrukcí pokračovat do uprchlického tábora. V táboře se
dozvíte další informace, co s vámi bude v následujících dnech a
měsících.
Tvoje manželka je: ……………………….
Další průběh hry:
První tři týdny stráví
manželé
v přijímacím
středisku v Zastávce u Brna.
Poté jsou každý převezen
do jiného uprchlického
tábora, které jsou zhruba
200 km vzdálené. Tábor je
plný dalších lidí – uprchlíků
– žádajících v České
republice o mezinárodní
ochranu (azyl), mezi nimiž
hovoří stejným jazykem jako muž a žena pouze pár dalších osob.
Manželé mezi sebou komunikují pomocí občasných telefonátů a
dopisů.
V místnosti jsou stanoviště s aktivitami, která představují různé
výzvy života v nové zemi. Muž i žena je musí všechny projít (viz
excelový dokument v příloze), aby se v nové zemi zorientovali,
získali azyl, našli práci atd. Vždy jeden z páru zůstává ve
svém táboře a druhý jde za aktivitou. Jakmile aktivitu splní,
vrací se za partnerem a vymění se s ním. Když je v táboře, čte si
partnerův dopis a píše mu svůj vlastní – pomocí dopisů si sdělují,
Metodika „Co muslim, to terorista?“ vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci projektu „Seznamte se“.
co prožívají, v čem ne/uspěli, jak se cítí atd.
Lektor hlídá čas a pět minut před koncem zazvoní. Po dalším
zazvonění hru ukončí. Všichni se shromáždí vprostřed místnosti.
Následuje debata o příletu, přístupu k informacím, podání
žádosti o azyl, uprchlických táborech, komunikaci mezi manželi a
o sdělování dojmů skrze dopisy. Dojmy účastníků jsou dávány do
kontextu reálné situace žadatelů o mezinárodní ochranu v ČR.
Aktivita
44
– -Zpětná
vazba
AKTIVITA
ZPĚTNÁ
VAZBA
Časová dotace: 10 minut
Pomůcky: balíček plastické gumy, papír s obrázkem teploměru
(viz příloha v ostatních metodikách)
Průběh aktivity: Na zeď nalepíme papír s obrázkem teploměru.
Poté rozdáme každému po kousku modelíny. Vyzveme každého,
aby modelínu nalepil na papír s teploměrem podle toho, jak se
jim aktivita líbila.
Čím více stupňů na teploměru – čím výš modelínu nad nulu
nalepí, tím více se jim výukový modul líbil. Naopak stupně pod
nulou – čím níže modelínu nalepí, tím méně se jim modul líbil.
Tato aktivita slouží jako zpětná vazba pro lektora
Metodika „Co muslim, to terorista?“ vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci projektu „Seznamte se“.
Příloha 1 k Aktivitě 1 – Co je islám?
Rozšíření islámu ve světě
Příloha 1 k Aktivitě 1 – Co je islám?
Rozšíření islámu ve světě
Metodika „Co muslim, to terorista?“ vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci projektu „Seznamte se“.
Příloha 2 k Aktivitě 2 – V šátku
(zdroj: J. Tomáš a J. Smolík. Psychologie den. Islámský závoj symbol svobody, nebo útlaku? Portál 2006.)
Metodika „Co muslim, to terorista?“ vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci projektu „Seznamte se“.
Metodika „Co muslim, to terorista?“ vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci projektu „Seznamte se“.
Metodika „Co muslim, to terorista?“ vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci projektu „Seznamte se“.
Příloha 3 k Aktivitě 3 - Pod pokličku aneb jaký je život muslimské
rodiny v ČR
1. kartička pro ženy
Paní ………………… je z Kyrgyzstánu, je členka ortodoxní muslimské komunity, které se v jinak křesťanské zemi nežije příliš dobře.
Paní …………………. však své každodenní starosti dělí především
mezi své tři děti a venkovský dům, kde žijí nejen s manželem jménen …………………, ale i jeho druhou ženou, která zde vychovává
další dvě děti. Ve společné domácnosti se jim žije poměrně dobře
a vzájemně si pomáhají. Jednoho dne však jejich muž rozhodne,
že je nutné odejít společně s ostatními členy komunity z důvodu
náboženského pronásledování do Evropy. Volba padne na Českou republiku.
Po příletu do České rupibliky je pan ………………… odveden celní
kontrolou a paní ……………….. ho musí na letišti nalézt. Následně
se oba musí dostavit na cizineckou policii a žíct „azyl“. V České
republice jsou od této chvíle jako uprchlíci. Dostávají se do uprchlického tábora, který mezi prvními věcmi řeší polygamní manželství. Vzhledem k tomu, že paní ………………… je druhou ženou
svého muže, je její manželství anulováno a je pro potřeby zákonů
v ČR prohlášena za svobodnou. Ona a tři děti jsou přestěhováni
do jiné budovy, určené pro ženy. Ztrácí tak možnost žít komunitně, jak byla zvyklá.
Finanční situace: Kapesné v uprchlickém táboře činí cca 80 Kč na
osobu a den. Peníze jsou vypláceny vždy jednou za dva týdny.
Paní s dětmi mají na měsí 7 020 Kč. Ubytování je v uprchlickém
táboře poskytováno zdarma, ostatní potřeby si musí platit.
Úkol: Napsat manželovi dopis, domluvit se na dalším postupu
Metodika „Co muslim, to terorista?“ vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci projektu „Seznamte se“.
2. kartička pro ženy
Vzhledem k situaci, kdy manželství paní …………… bylo anulováno, jako satisfakci dostává po měsíci pozitivní rozhodnutí ve věci
azylu. Stejné rozhodnutí dostávají i její dvě děti. Třetí nikoli, je
stále žadatelem o azyl, neboť jeho zákonný zástupce je po dohodě rodičů jeho otec, který společně se svou první ženou ještě pořád na azyl čeká. Udělený azyl ovšem pro paní …………. znamená
i to, že se musí do 14 dnů z uprchlického tábora vystěhovat. Na
tři měsíce se může nastěhovat do IAS (integračního azylového
střediska), pak si musí najít jiné bydlení.
Finanční situace: Společně s uděleným azylem dostává paní
……………… startovné – jednorázovou částku 3 100 Kč na každého člena rodiny s pozitivním rozhodnutím ve věci azylu. S těmito
penězi musí vystačit, než si najde práci nebo vyřídí sociální dávky.
Ubytování v IAS se platí, paušální částka je 4 500 Kč.
Úkol: Vyřídit si sociální dávky
Metodika „Co muslim, to terorista?“ vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci projektu „Seznamte se“.
3. kartička pro ženy
Za dobu pobytu v IAS hledá paní ……………… ubytování. Nějaké
našla v Mostě, kde je velká kyrgyzská komunita, která by jí pomohla. Její manžel pořád ještě se svojí ženou bydlí v uprchlickém
táboře v Havířově, kam již paní ……………. nemůže jít bydlet, protože má azyl. Její manžel si přeje, aby se nastěhovala do Prostějova, protože tak mu bude blíž a budou se moci více vídat. Paní
…………….. od komunity v Mostě příliš nechce, ale nakonec svého
manžela poslechne a přestěhuje se do bytu, který našli manželovi kamarádi. Ve městě jinak nikoho nezná, byt je vybaven minimálně. Vyhledává tedy společnost ostatních muslimek, které
v městě také žijí. Manžel zpočátku přijíždí každý druhý den (z
tábora může na propustku), pak ale méně a méně.
Finanční situace: Za dobu pobytu v IAS si paní vyřídila sociální
dávky. Jejich vyřízení však trvalo dlouho – celý měsíc. Poté, co
zaplatila za ubytování, zůstalo jí 2 400 Kč. Ty utratila do konce
měsíce za jídlo, které si teď musí kupovat pro sebe i své děti.
Na dávkách dostala další měsíc celkem 13 500 Kč. Po zaplacení
ubytování v IAS (4 500 Kč) jí zbylo 9 000 Kč, hodně šetří kvůli
stěhování. Za měsíc utratí za jídlo 3 000 Kč. V době stěhování má
6 000 Kč. Ty zaplatí za nájem nového bytu a dalších 6 000 Kč si
musí půjčit, aby měla na celkovou výši nájmu. Doufá, že peníze jí
budou zaplaceny v příštích sociálních dávkách.
Úkol: Hledání bydlení, stěhování
Metodika „Co muslim, to terorista?“ vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci projektu „Seznamte se“.
4. kartička pro ženy
V novém městě je paní ………………… poněkud osamocena, proto
si dělá ze svojí devítileté dcery Madiny společnici a sobě rovnou.
Dívenka však celou situaci velmi špatně snáší. Má začít chodit do
nové školy, kam chodit nechce. Nemá zde žádné kamarádky, nejsou zde ani žádné žákyně muslimky. Madina navíc umí špatně
česky a ve škole se jí nelíbí. Využívá svého postavení v domácnosti, stará se o své dva sourozence předškolního věku a do školy
nechodí. Ředitel školy je velmi rozezlený kvůli častým absencím
dívky, nakonec se s matkou a Madinou dohodnou, že Madina
přestoupí na jinou školu, kde do stejného ročníku chodí muslimská dívka, z rodiny, kterou její matka vzdáleně zná ještě z pobytu
v uprchlickém táboře. Ředitel školy se vyjádří sociální pracovnici,
která rodině pomáhá, že škola již v budoucnu nebude přijímat
žádné muslimské žáky, z důvodu těchto velmi špatných zkušeností.
Finanční situace: Z částky sociálních dávek paní zaplatí bydlení
(12 000 Kč za měsíc za 3 pokojový byt), jídlo, ošacení a školní pomůcky. Rodině nic nezbývá, není schopna nic ušetřit.
Požadavky matky při přijetí Madiny do školy (v souladu s ortodoxním výkladem koránu): - dcera bude mít po celou dobu vyučování na hlavě šátek, v hudební výchově nesmí zpívat, v hodině
VV nebude malovat živé bytosti.
Úkol: hledání školy pro dceru, komunikace o požadavcích při výuce
Metodika „Co muslim, to terorista?“ vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci projektu „Seznamte se“.
5. kartička pro ženy
Vzhledem k velmi špatné finanční situaci žádá paní manžela, aby
jim pomohl. Ten sice sežene nějaké peníze, ovšem není to jediný
dar z jeho strany. Měsíc po jeho odjezdu paní zjistí, že je těhotná.
Těhotenství neprobíhá dobře, je jí velmi špatně. Navíc ke všem
jejím povinnostem v domácnosti se jí nedaří najít gynekoložku,
ženu, jelikož všechny ordinace, které mají ženy, již nové pacientky nepřijímají. Od gynekologa muže se prohlédnout nechce
nechat. Nakonec přece jen na přímluvu sociální pracovnice ženu
gynekoložku najde. Ta zjistí velké komplikace a posílá paní na
další vyšetření. Ukáže se, že dítě se nenarodí živé. Na prenatální
diagnostice jí paní doktorka nabízí potrat, paní jej však odmítá
v souladu se svým náboženstvím. Paní doktorka ji proto posílá
do řádové nemocnice, kde ji k potratu nutit nebudou. Zde jsou
však všichni gynekologové muži. Paní se z tohoto důvodu velmi
brání dalším vyšetřením. Nakonec vzhledem k zdravotnímu stavu se musí od gynekologa muže nechat prohlédnout. Prohlídky
navštěvuje pravidelně, ale ne příliš ochotně. Nakonec dochází k
potratu.
Finanční situace: Paní je podporována ve své těžké situaci neziskovými oganizacemi a také kamarádkami z komunity. I tak je
po smrti dítěte pro ni situace velmi těžká, kdy si na pohřeb musí
vypůjčit. Majetek je 0,- Kč.
Pohled lékařů: Paní je ve velmi špatném zdravotním stavu. Na
prohlídkách však prakticky nespolupracuje. Jeví se jako problematická pacientka, má problém s lékaři gynekology.
Úkol: zajištění lékaře
Metodika „Co muslim, to terorista?“ vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci projektu „Seznamte se“.
6. kartička pro ženy
Po návratu z nemocnice dojdou alespoň dobré zprávy ze školy – Madina se dobře učí. Ne tak ovšem její spolužačka – další
muslimská dívka. Ta pravděpodobně propadne. Madina však bez
ní nechce chodit dál do školy. Proto a také z důvodu, aby byla s
manželem a jeho ženou, se nakonec paní rozhodne odstěhovat
do Mostu. Hledá tedy další byt a přemýšlí, kde sežene peníze na
stěhování. Naštěstí po pohřbu novorozence se přístup úřednice
ze sociálních dávek hodně změnil k lepšímu a paní částku na stěhování slibuje. Do Mostu se paní těší, bude s místní muslimskou
komunitou a v blízkosti svého manžela a rodiny. Co na tom, že
nemá žádné peníze..
Pohled školy v Mostu, kam přestupuje Madina: na novou žákyni
se těší, ostatně ve škole mají spoustu jiných muslimských dívek z
místní komunity. Madina má navíc z druhého pololetí velmi dobré známky, oproti pololetí prvnímu, kdy byla na propadnutí. Škola to přisuzuje velmi dobrému rodinnému prostředí.
Úkol: hledání bytu, převod sociálních dávek
Metodika „Co muslim, to terorista?“ vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci projektu „Seznamte se“.
1. kartička pro muže
Pan ………………… je z Kyrgyzstánu. Je členem ortodoxní muslimské komunity, které se v jinak křesťanské zemi nežije příliš dobře.
Má však práci a venkovský dům, kde živí úspěšně své dvě ženy
a celkem pět dětí. V společné domácnosti se jim žije poměrně
dobře a vzájemně si pomáhají. Nenávistné útoky na místní islámskou komunitu se v závislosti na dění na Kavkaze stávají každodenností. Komunita je díky svému orotodoxnímu výkladu Koránu
označena za sektu a postupně začíná reálně uvažovat o odchodu ze země. Volba padne na Českou republiku.
Pan ……………… rozhodnutí komunity oznámí svým dvěma ženám, nediskutuje s nimi o tom, jestli odejdou pryč s ním. Diskuse
se ženou není muže jeho postavení hodna. Ženy se příliš nebrání
a odchází ze země spolu s manželem a komunitou. Zde se jako
uprchlíci dostávají do uprchlického tábora, který mezi prvními věcmi řeší polygamní manželství. Vzhledem k tomu, že paní
…………. je druhou ženou svého muže, je její manželství anulováno a je pro potřeby zákonů v ČR prohlášena za svobodnou.
Ona a tři děti jsou přestěhováni do jiného města v ČR. Ztrácí tak
možnost žít komunitně, jak byla zvyklí. Pan …………….. bydlí dále
se svou první ženou a jejími dvěma dětmi v jednom pokoji. Se
svojí bývalou druhou ženou, paní …………., si nejprve píší pouze
dopisy. Poté, co získá azyl a přestěhuje se do nedalekého města,
se setkávají a snaží se žít jako dříve.
Finanční situace: Kapesné v uprchlickém táboře činí cca 80 Kč na
osobu a den. Celkem je příjem pana ………………, jeho dvou dětí a
jeho první ženy 10 250 Kč za měsíc. Aby rodině přilepšil shání občasnou nelegální práci jako zedník, jen málokdy však dostane zaplaceno. Ubytování mají zadarmo, ostatní potřeby si musí platit.
Úkol: napsat dopis, sepsat své pochybnosti
Metodika „Co muslim, to terorista?“ vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci projektu „Seznamte se“.
2. kartička pro muže
Vzhledem k situaci, kdy manželství pana ……………… s jeho druhou ženou ……………… bylo anulováno, je pán trochu nesvůj a
nejistý. Paní ……………… byla prohlášena za svobodnou a navíc
ona i jejich dvě děti dostaly azyl. Ne tak jejich poslední syn, jehož
zákonným zástupcem je právě pán. Pán toto vnímá jako velkou
nespravedlnost a uvažuje o tom, že již nebude svou druhou ženu
dále podporovat, ostatně není již jeho žena, jen podle muslimského práva. Pán moc neví, jak se rozhodnout. Ovšem mohl by
se se svou ženou o trochu méně stýkat, ostatně teď, když nemá
práci, je pro něj starost a jednu rodinu až až. Navíc udělený azyl
pro paní ……………. a jejich děti znamená i to, že se musí do 14
dnů z uprchlického tábora vystěhovat. Na tři měsíce se mohou
nastěhovat do IAS (integračního azylového střediska). Dále našli
možnost ubytování, které je ovšem v Mostě – na druhém konci
republiky. Pánovi se to moc nezamlouvá, mít druhou polovinu rodiny až v Mostě, zvláště když on a jeho první žena musí pobývat
v uprchlickém táboře v Havířově.
Finanční situace: Společně s uděleným azylem dostává paní
…………… startovné – jednorázovou částku 3100 Kč na každého
člena rodiny s pozitivním rozhodnutím ve věci azylu. S těmito penězi musí vystačit, než si najde práci nebo vyřídí sociální dávky.
Ubytování v IAS se platí, paušální částka je 4 500 Kč. Pán je tedy
alespoň takto uklidněn, že se finančně nemusí starat.
Úkol: hledání bydlení pro ženu
Metodika „Co muslim, to terorista?“ vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci projektu „Seznamte se“.
3. kartička pro muže
Za dobu pobytu v IAS hledá paní …………… ubytování. Nějaké
našla v Mostě, kde je velká kyrgyzská komunita, která by jí pomohla. Jakmile to ovšem pan …………… zjistí, je kvůli tomu velmi
naštvaný. Nelíbí se mu představa, že by jeho životní partnerka
byla na druhém konci republiky. Proto se rozhodne s pomocí
svých přátel pro ni a děti najít ubytování daleko blíže Havířovu.
Jedinou vhodnou alternativu pak najde v Prostějově. Alespoň je
bude moci navštěvovat a jezdit za nimi. Je to přece ještě pořád
jeho žena. Zpočátku přijíždí každý druhý den (z tábora může na
propustku), pak ale méně a méně. Azylové řízení se blíží ke konci
a tak pán věnuje velké úsilí tomu, aby i pro jeho první ženu, jeho
a děti dopadlo dobře. Po táboře se šíří zvěsti, že u případů, kdy
má muž dvě ženy, jednu v ČR nechají a zbytek rodiny vyhostí, a
to přece nemůže dopustit.
Finanční situace: Jídlo a ubytování má pan Halit s rodinou zatím
pořád zadarmo, na druhou stranu cesty za paní druhou manželkou, oblečení pro děti a zdravotní péše se čím dál více prodražují.
Navíc jeho první žena a děti žijí z ruky do úst. Pán doufá, že již
brzy bude mít azyl a bude moci sehnat legálně peníze. Příjmy a
výdaje jsou v rovině. Zůstatek nula.
Úkol: hledání zaměstnání
Metodika „Co muslim, to terorista?“ vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci projektu „Seznamte se“.
4. kartička pro muže
K panu ……………….. se dostávají znepokojivé zprávy o chování
jeho dcery Madiny. Nechce chodit do školy a nepomáhá matce.
Je to jasné, její matka ji nezvládá, je třeba otcovské autority. Půjčí
si 500 Kč od přátel v táboře, koupí novou aktovku a rozjede se
do Prostějova za rodinou. Madině domluví, ta nakonec do školy
odejde. Pán zůstane dva dny a vypadá to, že vše bude v pořádku.
Ano, může odjet. Po svém návratu do tábora mu přijde rozhodnutí o udělení azylu pro něj i jeho děti a druhou ženu. Výborně,
vzhledem k drobně narůstajícím dluhům se rozhodne okamžitě
odcestavat do Rakouska a vydělat nějaké peníze. Má tam kamarády, práci jistě sežene.
Finanční situace: Pán si musí půjčit na cestu do Rakouska a nějaké
jídlo a do začátku, celkem 10 000 Kč. Veškeré peníze, které měl,
nechal své první ženě a rodině. Protože se jeho první žena bude
muset z tábora vystěhovat, posílá jí do Mostu, kde je muslimská
komunita. Bude o ni dobře postaráno.
Úkol: Shánění finančních prostředků - půjčka
Metodika „Co muslim, to terorista?“ vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci projektu „Seznamte se“.
5. kartička pro muže
Pánovi se nakonec podaří sehnat v Rakousku práci jako zedník.
Docela dobře vydělává, ví že po návratu může splatit dluhy. S
rodinou je v kontaktu minimálně, nemá roaming a věnuje se více
práci. Ty tři měsíce, co může v Rakousku zůstat bez pracovního
povolení, se nic tak hrozného stát nemůže. Navíc jeho dvě ženy
si poradí. Na konci druhého měsíce pobytu se k němu však dostanou znepokojivé zprávy od jeho bývalé ženy ………….., je těhotná a dítě na tom není dobře. Navíc si paní stěžuje na přístup
v nemocnici. Paán se tedy vrací. Týden po jeho příjezdu jeho nenarozené dítě umírá. Pan ………….. velmi váhá, co dál. Jeho žena
v jeho očích ztratila na hodnotě. Udělala ona nějakou chybu?
Nebo se málo staral? Ne takto už to nejde, musí se rozhodnout.
Stačí jedna žena a jedna rodina. Obě dvě podporovat nemůže.
Na druhou stranu nechce, aby jeho děti v Prostějově strádali.
Jakmile se paní vrátí z nemocnice, bude muset něco udělat.
Úkol: psaní dopisu těhotné manželce
Metodika „Co muslim, to terorista?“ vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci projektu „Seznamte se“.
6. kartička pro muže
Po návratu z nemocnice dojdou alespoň dobré zprávy ze školy – Madina se dobře učí. Ne tak ovšem její spolužačka – další
muslimská dívka. Ta pravděpodobně propadne. Madina však bez
ní nechce chodit dál do školy. To je pro pána poslední kapka.
Rozhodne se, že se paní ………….. i s rodinou přestěhují do Mostu. Bude tak moci dohlížet na výchovu dětí. Najde však pro paní
…………… jiný byt, než kde bydlí s rodinou, není si totiž úplně jistý,
co dál, ale pro něj teď je vše vyřešeno. Jen s prací je to horší. Díky
jazykové bariéře je pro něj velmi nesnadné najít legální práci, kde
by dostal zaplaceno. Na druhou stranu může pravidelně vždy na
tři měsíce odcestovat do Rakouska a tam v muslimské kyrgyzské
komunitě zaměstnání najít.
Úkol: hledání zaměstnání
Metodika „Co muslim, to terorista?“ vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci projektu „Seznamte se“.
Příloha k aktivitě 4 – Zpětná vazba
Metodika „Co muslim, to terorista?“ vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci projektu „Seznamte se“.
Download

CO MUSLIM, TO TERORISTA?