PRILOG 1: SPISAK PRIJAVLJENIH PROIZVODNIH
KAPACITETA
P1-1
Termoelektrane
Proizvodni kapaciteti prijavljeni za Indikativni plan proizvodnje 2013-2022
R.br.
1
Naziv objekta
TE-TO Zenica (gas)
Broj
agregata
3
Snaga
agregata
(MW)
2 x 126
1 x135.5
Instalisana
snaga
(MW)
387.5
Godišnja
proizvodnja
(MWh)
Investitor
3,250,800
KTG Zenica d.o.o.
P1-2
Godina
Saglasnost nadležnih organa
2014
• Federacija BiH, Federalno ministarstvo prostornog
uređenja, Urbanistička saglasnost, UPI/03-23-2323/11, 11.01.2011.
• Elektroprenos - Načelna saglasnost za priključenje,
01-6698/11, 08.12.2011
• FMOIT - Rješenje o okolinskoj dozvoli, UPI-05-23341-4/09 MK, 24.11.2011.
• BH GAS - Saglasnost, 02-1711, 17.05.2010.
• Vlada FBiH - Podrška Vlade FBIH, 131/2010,
08.03.2010.
• Prethodna vodna saglasnost, Agencija za vodno
područje rijeke Save, UP-I/25-1-40-045-2/10,
09.02.2010.
• Okvirna saglasnost FERK-a
• Elaborat o priključku u izradi
• Ugovor o izgradnji
Termoelektrane
Proizvodni kapaciteti prijavljeni za Indikativni plan proizvodnje 2013-2022
R.br.
2
3
Naziv objekta
TE Stanari
TE Kakanj - Blok 8
Broj
agregata
1
1
Snaga
agregata
(MW)
300
300
Instalisana
snaga
(MW)
300
300
Godišnja
proizvodnja
(MWh)
Investitor
ETF - Rudnik i
Termoelektrana
Stanari d.o.o.
2,000,000
1,652,060
EP BIH d.d.
P1-3
Godina
Saglasnost nadležnih organa
2015
• REERS - Dozvola za izgradnju Termoelektrane
Stanari, 01-299-04/26/08, 07.08.2008.
• Vlada Republike Srpske, MPUGiE Banja Luka Ekološka dozvola za Termoelektranu „Stanari“, 1596-70/08, 19.05.2008.
• Vlada Republike Srpske, MPUGiE Banja Luka Odobrenje za izvođenje pripremnih radova za
izgradnju objekta Termoelektrana Stanari, 16-361247/09, 18.06.2009.
• Elaborat o priključku
• Odobrenje za građenje, izdato od strane
Ministarstva za prostorno uređenje,građevinarstvo i
ekologiju Republike Srpske dana 07.11.2011.god.,
broj: 15.03-360-163/11
2019
• FMOIT - Rješenje o okolinskoj dozvoli za izgradnju
bloka 8 TE Kakanj, UPI-I/05-23-172-6/09 SN,
04.11.2010.
• Agencija za vodno područije rijeke Save, Sarajevo Rješenje o predhodnoj vodnoj saglasnosti, UP-I/251-40-230-2/10, 03.06.2010.
• Elektroprenos BiH - Načelna saglasnost za
priključenje bloka 8 u TE Kakanj na prenosnu mrežu
BiH, ,
• Federacija BiH, Ministarstvo prostornog uređenja
- Urbanistička saglasnost, UPI/03-23-2-78/11,
30.09.2011.
• Elaborat o priključku
Termoelektrane
Proizvodni kapaciteti prijavljeni za Indikativni plan proizvodnje 2013-2022
R.br.
4
5
Naziv objekta
TE Tuzla - Blok 7
TE Bugojno
Broj
agregata
1
1
Snaga
agregata
(MW)
450
300
Instalisana
snaga
(MW)
450
300
Godišnja
proizvodnja
(MWh)
Investitor
2,527,230
EP BIH d.d.
1,675,060
EP BIH d.d.
P1-4
Godina
Saglasnost nadležnih organa
2018
• Federacija BiH, Ministarstvo okoliša I turizma Rješenje o okolinskoj dozvoli za izgradnju bloka 7,
TE Tuzla, UPI-05-23-142-5/09 FM, 22.11.2010.
• Agencija za vodno područije rijeke Save, Sarajevo Rješenje o predhodnoj vodnoj saglasnosti, UP-I/251-40-124-2/10, 26.04.2010.
• Elektroprenos BiH - Načelna saglasnost za
priključenje bloka 7 u TE Tuzla na prenosnu mrežu
BiH, 01-608/11, 07.02.2011.
• Elaborat o priključku
2022
• Federacija BiH, Ministarstvo energije, rudarstva i
industrije - Rješenje o odobrenju izvođenja
geoloških istraživanja mineralne sirovine ugljalignita na istražnom prostoru bugojanso neogenog
basena iI istražnog prostora na području općina
Gornji Vskuf-Uskoplje, Bugojno I Donji Vakuf, Up/I
broj:07-18-495/04, 28.01.2011.
Termoelektrane
Proizvodni kapaciteti prijavljeni za Indikativni plan proizvodnje 2013-2022
R.br.
Naziv objekta
Broj
agregata
Snaga
agregata
(MW)
Instalisana
snaga
(MW)
Godišnja
proizvodnja
(MWh)
Investitor
Godina
Saglasnost nadležnih organa
• Odluka Vlade F BiH – Sl. Novine FBiH 553/06
•Lokacijska dozvola za izvodenje istražnih radova br.
07-23-31733/06 od 04.12.2006.god. Opcina Tomislavgrad,
• Odobrenje za istraživanja br. 05-05-186/07 od
14.03.2007. god, Ministarstvo gospodarstva
Hercegbosanske županije
• Rješenje o priznavanju rezervi ugljena na ležištu
lignita Kongora br. 05-05-18-6/07 od 05.01.2010.,
Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije
• Katalog projekata Vlade F BiH – Ožujak 2010.
• Odluka Vlade F BiH o proglašenju javnog interesa i
pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih EEO u FBiH,
"Službene novine Federacije BiH", broj 8/10
/24.2.2010./
• Odluka Vlade F BiH – Odluka o pripremi i izgradnji
RiTE Kongora br. 149/10 od 08.03.2010. «Službene
novine Federacije BiH», broj 15/10 /24.3.2010./
6
RiTE Kongora
2
275
550
3,000,000
EP HZ HB d.d.
2012/2018
7
8
TE Gacko II
TE Ugljevik II
2
1
330
300
660
300
3,247.50
4620000
1500000
MH ERS a.d.
MH ERS a.d.
•
•
TOTAL
P1-5
•
•
Hidroelektrane
Proizvodni kapaciteti prijavljeni za Indikativni plan proizvodnje 2013-2022
R.br.
1
Naziv objekta
HE Ulog
Broj
agregata
2
Snaga
agregata
(MW)
17.22
Instalisana
snaga
(MW)
34.44
Godišnja
proizvodnja
(MWh)
Investitor
82,340
EFT - HE Ulog d.o.o.
P1-6
Godina
Saglasnost nadležnih organa
2015
• SO Kаlinovik - Grаđevinskа dozvolа zа izgrаdnju
pristupnih putevа S1 i S2 , Up/1-04-361-4/10 ,
8.10.2010
• SO Kаlinovik - Odlukа o usvаjаnju regulаcionog
plаnа HE Ulog , 01-022-5/10, 22.2.2010
• Vlаdа RS - Odlukа o dodeli koncesije zа izgrаdnju i
korišćenje HE Ulog nа reci Neretvi , 04/1-012-21556/09, 26.8.2009
• Elektroprenos BiH - Nаčelnа sаglаsnost zа
priključenje HE Ulog nа nа prenosnu mrežu BiH , 011950/10 , 14.4.2010
• MPŠiV - Sаglаsnost nа UT Uslove zа izgrаdnju HE
Ulog, nа reci Neretvi, Opštinа Kаlinovik , 06-337-38971/10 , 29.6.2010
• Elaborat o priključku
• Uslovi za priključak Korisnika na prenosnu mrežu br.
01/11 izdati od strane Elektroprenos BiH dana
14.10.2011.
Hidroelektrane
Proizvodni kapaciteti prijavljeni za Indikativni plan proizvodnje 2013-2022
R.br.
2
3
4
Naziv objekta
HE Begov Han
HE Globarica
HE Dolina
Broj
agregata
1
Snaga
agregata
(MW)
10
Instalisana
snaga
(MW)
10
Godišnja
proizvodnja
(MWh)
Investitor
Greta Hydro Energy
d.o.o.
45,000
Godina
Saglasnost nadležnih organa
2014
• FMERI - Saglasnost, 09-17-2713/09-3, 02.11.2009
• OV Žepče - Prethodna saglasnost, zaključak br. 0123-163/09, 24.11.2009
• OV Žepče - Prijedlog članova komisije, 01-23164/09, 24.11.2009
• Bičakčić d.o.o. - Fizibiliti studija
• Mott MacDonald - Revizija
• ES Hydrotehnics d.o.o Sarajevo - Verifikacija sa
Licencom A
1
14.4
14.4
75,630
Greta Hydro Energy
d.o.o.
2016
• FMERI - Saglasnost, 09-17-2713/09-3, 02.11.2009
• OV Žepče - Prethodna saglasnost, zaključak br. 0123-163/09, 24.11.2009
• OV Žepče - Prijedlog članova komisije, 01-23164/09, 24.11.2009
• Bičakčić d.o.o. - Fizibiliti studija
• Mott MacDonald - Revizija
• ES Hydrotehnics d.o.o Sarajevo - Verifikacija sa
Licencom A
1
8
8
46,900
EP BIH
2018
•
1
14.51
14.51
75,119
Greta Hydro Energy
d.o.o.
2017
• FMERI - Saglasnost, 09-17-2713/09-3, 02.11.2009
• Bičakčić d.o.o. - Fizibiliti studija
• Mott MacDonald - Revizija
• ES Hydrotehnics d.o.o Sarajevo - Verifikacija sa
Licencom A
1
10.2
10.2
61 000
EP BIH
2018
•
P1-7
Hidroelektrane
Proizvodni kapaciteti prijavljeni za Indikativni plan proizvodnje 2013-2022
R.br.
5
6
Naziv objekta
HE Komšići
HE Želeče
Broj
agregata
Snaga
agregata
(MW)
Instalisana
snaga
(MW)
Godišnja
proizvodnja
(MWh)
Investitor
Godina
Saglasnost nadležnih organa
1
14.37
14.37
77,220
Greta Hydro Energy
d.o.o.
2017
• FMERI - Saglasnost, 09-17-2713/09-3, 02.11.2009
• Bičakčić d.o.o. - Fizibiliti studija
• Mott MacDonald - Revizija
• ES Hydrotehnics d.o.o Sarajevo - Verifikacija sa
Licencom A
1
10.2
10.2
61 000
EP BIH
2018
•
1
11.5
11.5
45,660
Greta Hydro Energy
d.o.o.
2015
• FMERI - Saglasnost, 09-17-2713/09-3, 02.11.2009
• OV Žepče - Prethodna saglasnost, zaključak br. 0123-163/09, 24.11.2009
• OV Žepče - Prijedlog članova komisije, 01-23164/09, 24.11.2009
• Bičakčić d.o.o. - Fizibiliti studija
• Mott MacDonald - Revizija
• ES Hydrotehnics d.o.o Sarajevo - Verifikacija sa
Licencom A
1
5.45
5.45
30,400
EP BIH
2018
•
7
HE Potklečka
Polja
1
11.6
11.6
56,957
Greta Hydro Energy
d.o.o.
2016
• FMERI - Saglasnost, 09-17-2713/09-3, 02.11.2009
• Bičakčić d.o.o. - Fizibiliti studija
• Mott MacDonald - Revizija
• ES Hydrotehnics d.o.o Sarajevo - Verifikacija sa
Licencom A
8
HE Babino selo
1
11.5
11.5
59,900
EP BIH d.d.
2018
• Vlada FBiH - Odluka o proglašenju javnog interesa I
prisupanju I izgradnji prioritetnih EEO u FBiH , Sl.nov.
FBiH br. 8/10 , 24.2.2010
P1-8
Hidroelektrane
Proizvodni kapaciteti prijavljeni za Indikativni plan proizvodnje 2013-2022
R.br.
Naziv objekta
Broj
agregata
Snaga
agregata
(MW)
Instalisana
snaga
(MW)
Godišnja
proizvodnja
(MWh)
Investitor
Godina
Saglasnost nadležnih organa
• Vlada FBiH - Odluka o proglašenju javnog interesa I
prisupanju I izgradnji prioritetnih EEO u FBiH, Sl.nov.
F BiH br. 8/10 , 24.2.2010
• Vlada FBiH - Odluka o pripremi I izgradnji HE Čaplje,
Sl.nov. 25/10 , 14.4.2010
9
HE Čaplje
1
12
12
56,800
EP BIH d.d.
2017
10
11
12
13
HE Janjići
HE Kljajići
HE Kovanići
HE Kozluk
1
1
1
1
13.3
6.4
13.3
67.2
13.3
6.4
13.3
67.2
59,700
16,000
65,700
354,000
EP BIH d.d.
EP BIH d.d.
EP BIH d.d.
EP BIH d.d.
2017
2018
2018
2019
•
•
•
•
• Vlada F BiH - Odluka o proglašenju javnog interesa I
prisupanju I izgradnji prioritetnih EEO u F BiH , Sl.nov.
F BiH br. 8/10 , 24.2.2010
• Vlada F BiH - Odluka o pripremi I izgradnji HE
Kruševo sa HE Zeleni Vir , Sl.nov. 17/10 , 31.3.2010
14
HE Kruševo sa HE
Zeleni Vir
1
11.8
11.8
31,120
EP BIH d.d.
2017
15
16
17
HE Lašva
HE Maglaj
HE Tegare
1
1
1
5.3
10.8
248
5.3
10.8
248
28,500
65,200
1,025,000
EP BIH d.d.
EP BIH d.d.
EP BIH d.d.
2018
2018
2019
18
HE Unac
1
73.6
73.6
259,000
EP BIH d.d.
2019
• Vlada FBiH - Odluka o proglašenju javnog interesa I
prisupanju I izgradnji prioritetnih EEO u FBiH , Sl.nov.
FBiH br. 8/10 , 24.2.2010
2016
• Vlada F BiH - Odluka o proglašenju javnog interesa i
prisupanju i izgradnji prioritetnih EEO u F BiH , Sl.nov.
F BiH br. 8/10 , 24.2.2010
• Agencija za vodno područje rijeke Save-Sarajevo Prethodna vodna saglasnost , UP-I/25-1-40-465-7/09 ,
23.12.2009
19
HE Ustikolina
1
64.6
63.6
255,000
EP BIH d.d.
P1-9
•
•
•
Hidroelektrane
Proizvodni kapaciteti prijavljeni za Indikativni plan proizvodnje 2013-2022
R.br.
20
21
22
Naziv objekta
HE Vinac
HE Vranduk
HE Vrhpolje
Broj
agregata
1
1
1
Snaga
agregata
(MW)
11.5
19.63
79.4
Instalisana
snaga
(MW)
11.5
19.63
79.4
Godišnja
proizvodnja
(MWh)
Investitor
61,300
EP BIH d.d.
95,781
EP BIH d.d.
157,500
EP BIH d.d.
P1-10
Godina
Saglasnost nadležnih organa
2018
• Vlada FBiH - Odluka o proglašenju javnog interesa I
prisupanju I izgradnji prioritetnih EEO u FBiH , Sl.nov.
FBiH br. 8/10 , 24.2.2010
2015
• Vlada F BiH - Odluka o proglašenju javnog interesa I
prisupanju I izgradnji prioritetnih EEO u F BiH , Sl.nov.
F BiH br. 8/10 , 24.2.2010
• Vlada F BiH - Odluka o pripremi I izgradnji HE
Vranduk, Sl.nov. 13/10 , 17.3.2010
• Agencija za vodno područje rijeke Save-Sarajevo Prethodna vodna saglasnost , UP-I/25-1-40-314-5/09 ,
21.10.2009
• OV Zenica - Saglasnost za dodjelu koncesije
• Elaborat o priključku
• Postupak pregovaranja za dodjelu koncesije
• Rješenje o okolinskoj dozvoli,izdao Fedralno
ministarstvo okoliša i turzma,broj dozvole UPI 05-23209/09, datum izdavanja 14.04.2011
2017
• Vlada F BiH - Odluka o proglašenju javnog interesa I
prisupanju I izgradnji prioritetnih EEO u F BiH ,
Sl.nov. F BiH br. 8/10 , 24.2.2010
• Vlada F BiH - Odluka o pripremi I izgradnji HE
Vrhpolje , Sl.nov. 25/10 , 14.4.2010
Hidroelektrane
Proizvodni kapaciteti prijavljeni za Indikativni plan proizvodnje 2013-2022
R.br.
23
24
Naziv objekta
mHE Neretvica
CHE Vrilo
Broj
agregata
•
2
Snaga
agregata
(MW)
•
32
Instalisana
snaga
(MW)
26.1 MVA
64
Godišnja
proizvodnja
(MWh)
Investitor
102,144
EP BIH d.d.
242,960
EP HZ HB d.d.
P1-11
Godina
Saglasnost nadležnih organa
2013
2015
2017
• HN Kanton - Ugovor o koncesiji , 01-19-360/09 ,
23.02.2009.
• HN Kanton - Okolinske dozvola za mHE Plavuzi,
Ruste, Prolaz, Gorovnik ušće, Gorovnik, Srijanski most
I Crna rijeka , UPI/10-05-25-210/09, UPI/10-05-25211/09, UPI/10-05-25-208/09, UP-I/05-23-185-4/07,
UP-I/05-23-186-4/07, UP-I/05-23-188-4/07 i UP-I/0523-189-4/07 , 23.02.2011. 25.02.2011. 21.02.2011.
12.01.2011.
• Okolinske dozvole za 5. MHE iz nadležnosti
kantonalnog ministarstva.Rješenja pravosnažna
• Dobijene su okolinske dozvole za 4 MHE iz
nadležnosti federalnog ministarstva. Rješenja
pravosnažna.
• Prethodne vodne saglasnosti dobijene 08.02.2010.
godine.
• Dobijene saglasnosti za istražne radove (IFaza),završeno 15.02.2011.
2011/
2015
• Odluka Vlade F BiH o proglašenju javnog interesa i
pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih EEO u
FBiH, "Službene novine Federacije BiH", broj 8/10
/24.2.2010./
• Odluka Vlade F BiH – Odluka o pripremi i izgradnji
CHE Vrilo br. 191/10 od 24.03.2010. «Službene novine
Federacije BiH», broj 17/10 /31.3.2010./
• Rješenje o davanju prethodne suglasnosti za
izgradnju CHE Vrilo; OV Tomislavgrad br. 01-02- 789
/11 od 29.04.2011. godine
Hidroelektrane
Proizvodni kapaciteti prijavljeni za Indikativni plan proizvodnje 2013-2022
R.br.
25
26
27
28
Naziv objekta
CHE Kablić
HE Ugar Ušće
HE Ivik
HE Vrletna Kosa
Broj
agregata
1
2
2
2
Snaga
agregata
(MW)
52
5.8
5.6
5.6
Instalisana
snaga
(MW)
52
11.6
11.2
11.2
Godišnja
proizvodnja
(MWh)
Investitor
73,442
EP HZ HB d.d.
33,188
EP HZ HB d.d.
21,880
EP HZ HB d.d.
22,538
EP HZ HB d.d.
Godina
Saglasnost nadležnih organa
2017/
2021
• Odluka Vlade F BiH o proglašenju javnog interesa i
pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih EEO u
FBiH, "Službene novine Federacije BiH", broj 8/10
/24.2.2010./
• Odluka Vlade F BiH – Odluka o pripremi i izgradnji
CHE Kablic «Službene novine Federacije BiH», broj
25/10 /28.4.2010./
2015/
2016
• Odluka Vlade F BiH o proglašenju javnog interesa i
pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih EEO u
FBiH, "Službene novine Federacije BiH", broj 8/10
/24.2.2010./
• Katalog projekata Vlade F BiH – Ožujak 2010.
2016/
2017
• Odluka Vlade F BiH o proglašenju javnog interesa i
pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih EEO u
FBiH, "Službene novine Federacije BiH", broj 8/10
/24.2.2010./
• Katalog projekata Vlade F BiH – Ožujak 2010.
2017/
2018
• Odluka Vlade F BiH o proglašenju javnog interesa i
pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih EEO u
FBiH, "Službene novine Federacije BiH", broj 8/10
/24.2.2010./
• Katalog projekata Vlade F BiH – Ožujak 2010.
29
HE Han Skela (HE
Bravnice)
2
6
12
52,053
EP HZ HB d.d.
2014/
2015
• Odluka Vlade F BiH o proglašenju javnog interesa i
pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih EEO u
FBiH, "Službene novine Federacije BiH", broj 8/10
/24.2.2010./
• Katalog projekata Vlade F BiH – Ožujak 2010.
30
HE Skakala
3
8.8
26.4
124,300
EP HZ HB d.d.
2014/
2017
• Katalog projekata Vlade F BiH – Ožujak 2010.
P1-12
Hidroelektrane
Proizvodni kapaciteti prijavljeni za Indikativni plan proizvodnje 2013-2022
R.br.
Naziv objekta
Broj
agregata
Snaga
agregata
(MW)
Instalisana
snaga
(MW)
Godišnja
proizvodnja
(MWh)
Investitor
Godina
Saglasnost nadležnih organa
31
HE Dabar
3
53.5
160.5
251,800
MH ERS a.d.
2017
• SR Bosna i Hercegovina, Republicka uprava za
vodoprivredu, Sarajevo - Vodoprivredna saglasnost za
prevodenje voda iz Dabarskog polja (sliv Bregave) u
sliv Trebišnjice , UP-I-03-78-1/69 , 29.07.1969.
• SR Bosna i Hercegovina, Republicki komitet za
poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Sarajevo Vodoprivredna saglasnost za izgradnju HE Dabar sa
pripadajucim objektima , UP-I-06-337-134/86 ,
23.06.1986.
• Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srpske - Vodna saglasnost
koja je uskladena sa vodoprivrednom saglasnošcu broj
UP-I- 06 – 337 -134/86 od 23.06.1986. god. , 12.07337-35/11 , 01.03.2011.
32
HE Nevesinje
2
60
100,600
MH ERS a.d.
2017
•
33
HE Buk Bijela
3
30
(2 x 53.1 +
13.2)
119.4
369,400
MH ERS a.d.
2017
•
34
HE Foča
3
53.84
183,620
MH ERS a.d.
2017
•
35
36
37
HE Dubrovnik II
HE Bileća
HE Mrsovo
2
2
3
304
35.6
43.8
318,000
116,400
165,100
MH ERS a.d.
MH ERS a.d.
MH ERS a.d.
•
2019
•
•
38
HE Sutjeska
3
37.5
90,190
MH ERS a.d.
•
•
39
HE Paunci
3
38.15
154,120
MH ERS a.d.
•
•
40
HE Dubravica
4
87.2
335,480
MH ERS a.d.
2021
•
(2 x 23.95 +
5.94)
152
17.8
14.6
(2 x 18.2 +
1.1)
(2 x 17 +
4.15)
21.8
P1-13
•
•
Hidroelektrane
Proizvodni kapaciteti prijavljeni za Indikativni plan proizvodnje 2013-2022
R.br.
41
42
43
44
45
46
Naziv objekta
Broj
agregata
HE Tegare
HE Rogačica
Rasklopište
Tođevac
4
4
3
Rasklopište
Sastavci
•
HE Dub
2
HE Ustiprača
2
TOTAL
Snaga
agregata
(MW)
Instalisana
snaga
(MW)
Godišnja
proizvodnja
(MWh)
30.22
28.3
(0.4+3.2+1.
05)
120.88
113.2
448,046
413,422
4.552
23,540
•
4.7
3.86
19.15
9.4
7.72
83,600
Investitor
Godina
MH ERS a.d.
MH ERS a.d.
Drina Hydro Energy
d.o.o.
Drina Hydro Energy
d.o.o. - Ugljevik
Hydro Energy d.o.o. Gacko
2021
2021
2013/
2014
41,280
Hidroinvest d.o.o.
33,130
Hidroinvest d.o.o.
2,221.40
P1-14
Saglasnost nadležnih organa
•
•
•
2013/
2014
• Projektna dokumentacija
• Dodjeljene koncesije i potpisani ugovori za sve
objekte
• Elaborat o priključku
2014
• MPUGiE - Urbanistička saglasnost , 16-364-6/09 ,
08.04.2010.
• MPUGiE - Ekološka dozvola , 15-96-233/10 ,
09.12.2010.
• Elaborat o priključku
2014
• MPUGiE - Urbanistička saglasnost , 16-364-7/09 ,
12.04.2010.
• MPUGiE - Ekološka dozvola , 15-96-232/10 ,
16.12.2010.
• Elaborat o priključku
Vjetroelektrane
Proizvodni kapaciteti prijavljeni za Indikativni plan proizvodnje 2013-2022
R.br
.
1
Naziv objekta
VE Orlovača
Broj
agregat
a
20
Snaga
agregat
a (MW)
2.1
Instalisana
snaga
(MW)
42
Godišnja
proizvodnja
(MWh)
115,820
Investitor
HB Wind d.o.o.
P1-15
Godina
Saglasnost nadležnih organa
2012
• Lokacijska dozvola za mjerni stup
Općina Livno br. doz. 07-23-3-246/09 dana, 30.04.2009.
god.
• Ugovor o koncesiji
HB Županija Livno br. doz. 05-04-3-17-457/10 dana,
31.03.2010. god.
• Prethodna vodna suglasnost
Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar br.
doz. UP/40-1/25-2-62/10 dana,18.05.2010. god.
• Okolinska dozvola
• Suglasnost na lokaciju HT ERONET br. doz. 05-023/11
dana, 01.07.2011. god.
• Suglasnost na lokaciju ELEKTROPRIJENOS BIH
Operativno područje Mostar br. doz. 08-3940/11 dana,
19.08.2011. god.
• Suglasnost na lokaciju J.P. Komunalno d.o.o. Livno br.
doz. N-16/2011 dana, 25.07.2011. god.
• Suglasnost na lokaciju JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d.
Mostar br. doz. III-1-L-1-1434/11 dana, 26.08.2011. god.
• Suglasnost na lokaciju Ministarstvo poljoprivrede
vodoprivrede I šumarstva Glamoč br. doz. 08-02-24695/11 dana. 09.08.2011. god.
• Stručno mišljenje (pozitivno) Federalno ministarstvo
kulture i sporta, Zavod za zaštitu spomenika br. doz. 0740-4-2910-2-1/11 dana, 27.10. 2011. god.
Federalno min. okoliša I turizma br. doz. UPI/05-2-3-23-5118/10SS dana, 14.07.2010. god.
• Urbanistička suglasnost - Federalno min. prostornog
uređenja br. doz. UPI/03-23-2-109/11 dana, 08.11.2011.
god.
Vjetroelektrane
Proizvodni kapaciteti prijavljeni za Indikativni plan proizvodnje 2013-2022
R.br
.
Naziv objekta
Broj
agregat
a
Snaga
agregat
a (MW)
Instalisana
snaga
(MW)
Godišnja
proizvodnja
(MWh)
Investitor
Godina
2
VE Baljci
16
3
48
121,000
Tomislavgrad-Kupres
d.o.o.
2014
3
VE Derale
29
3
87
259,199
G&G Energija d.o.o.
2014
4
VE Mučevača
30
2.1
63
185,120
Balkan Energy Wind
d.o.o.
2013
P1-16
Saglasnost nadležnih organa
• Ministarstvo gospodarstva HBŽ - Ugovor o koncesiji, 0504-2-17-23/11, 19.04.2011
• Federalno ministarstvo okoliša i turizrna, Rjesenje UPI
OS/2-23-5-195 SS, 23.11.2011
• Općinsko vijeće Tomislavgrad, Rjesenje na odredbe
Ugovora o međusobnoj suradnji , broj: 02-23-1057/11 od
22.06.2011.
• Općina B. Grahovo - Ugovor o zakupu zemljišta, 02-315-660/11, 20.05.2011
• Općina B. Grahovo - Urbanistička saglasnost mjerenja,
05-23-1UP-076-11, 20.05.2011
• Općina B. Grahovo - Saglasnost za mjerenje i izgradnju,
02-23-1-1UP176-11, 25.05.2011
• FMERI - Upis u jedinstveni registar projekata OIEL - 0517-2036/11, 17.08.2011
• FMOIT - Okolinska dozvola, UPI/05-23-5-374/10 SS,
01.04.2011.
• Ministarstvo gospodarstva HBŽ - Ugovor o koncesiji, 0504-3-17-235/11, 28.01.2011.
• Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar Prethodna vodna suglasnost, UP/40-1/25-2-117/10,
23.08.2010.
• Ministarstvo gospodarstva HBŽ - Rješenje za
geotehničko istraživanje, 05-04-3-17-457/09, 30.09.2010.
Vjetroelektrane
Proizvodni kapaciteti prijavljeni za Indikativni plan proizvodnje 2013-2022
R.br
.
Naziv objekta
Broj
agregat
a
Snaga
agregat
a (MW)
Instalisana
snaga
(MW)
Godišnja
proizvodnja
(MWh)
Investitor
Godina
Saglasnost nadležnih organa
5
VE Gradina
35
2
70
242,632
Vran-Dukić d.o.o.
2015/
2019
• Rješenje o dodjeli zemljišta za postavljanje mjernog
stupa br. 05/2-31-5-1836/06 od 20.12.2006. (Općina
Tomislavgrad)
• Ugovor o koncesiji za VE Gradina br. 05-01-18-136/08
od 30.04.2008. (Min. gospodarstva HBŽ)
• Ugovor o međusobnoj suradnji s općinom Tomislavgrad
br. 02-17-1227/09 od 23.07.2009. za VE Gradina,
• Okolišna dozvola kod Federalnog ministarstva okoliša i
turizma, br. UP-I/05-23-257/08 VI od 05.11.2008.
• Prethodna vodna suglasnost br. 08-04—25-178/08 od
31.10.2008. – MPVŠ HBŽ,
• Načelna Elektroenergetska suglasnost Elektroprijenosa
a.d. Banja Luka br. 01-2267/10 od 30.04.2010.
• Suglasnost Ministarstva obrane BiH BR. 11-03-28-17621-1/10 od 05.04.2010.
• Rješenje o priključku na magistralnu cestu JP Direkcije
cesta Federacije BiH br. UP-1-02.2-23-47/11-RK od
19.04.2011.
• Urbanistička suglasnost kod Federalnog ministarstva
prostornog uređenja br. UPI/03-5-23-2-349/10 od
01.12.2011.
6
VE Bitovnja
•
•
60 MVA
104,000
EP BIH d.d.
2018
• Opcina Konjic - Urbanisticka saglasnost za mjerenje
vjetropotencijala, 07-25-4-1262, 20.10.2009.
7
VE Borisavac
•
•
50 MVA
120,000
EP BIH d.d.
2021
• Urbanistička saglasnost za mjerenje vjetropotencijala
8
VE Medveđak
•
•
40 MVA
96,000
EP BIH d.d.
2016
• Urbanistička saglasnost za mjerenje vjetropotencijala
9
VE Rostovo
•
•
20 MVA
48,000
EP BIH d.d.
2016
•
P1-17
Vjetroelektrane
Proizvodni kapaciteti prijavljeni za Indikativni plan proizvodnje 2013-2022
R.br
.
Naziv objekta
Broj
agregat
a
Snaga
agregat
a (MW)
Instalisana
snaga
(MW)
Godišnja
proizvodnja
(MWh)
Investitor
Godina
10
VE Vlašić
•
•
50 MVA
120,000
EP BIH d.d.
2016
11
VE Podveležje
(Maligrad i Svetigora)
•
•
45 MVA
95,000
EP BIH d.d.
2013
12
VE Kamen 1
25
2
50
132,000
Dvokut Pro d.o.o.
2015
13
VE Bahtijevica
18
2
36
90,000
Impro Impex d.o.o.
2016
14
VE Morine
20
2
40
98,000
VE Grebak d.o.o.
15
VE Grebak
17
2
34
83,395
VE Grebak d.o.o.
P1-18
2015/
2016
2012/
2013
Saglasnost nadležnih organa
• UGOVOR O KONCESIJI, 02.12.2011. godine za 10.
mikrolokacija za korištenje energije vjetra, svaka
maksimalno do 5 MW, na lokaciji Vlašic, Travnik
• Odluka o proglašenju javnog interesa I prisupanju I
izgradnji prioritetnih EEO u F BiH
• HNK - Ugovor o koncesiji za izgradnju vjetroparka, JP EP
broj 01-07-6965/2011 i 07-04-19-37-11/11 Vlada HNK,
11.03.2011.
• Urbanistièka saglasnost za izgradnju vjetroelektrane sa
16 vjetroagregata na mikrolokacijama Mali Grad i
Svetigora, br. UPI-09-02-25-74/10, od 31.5.2011. Rješenje
pravosnažno: 27.6.2011.
• Služba za graditeljstvo, prostornouređenje i stambenokomunalne poslove općine Livno - Lokacijska dozvola, 0723-4-300/11, 07-23-4-301/11, 07-23-4-302/11,
05.04.2010.
• FMERI - Registar projekata OIEiK, I-B-4/11, I-B-5/11, I-C6/11
• FMOIT - Okolinska dozvola, u pripremi
• FMERI - Registar Projekata OIEiK, br:I-B-3/11
• FMOIT - Ekološka dozvola
• Okolinska dozvola br: UPI 05/2-23-5-217/11 SS
• SO Nevesinje - Saglasnost za istraživanje, 6-364-76/08,
17.06.2008
•
Vjetroelektrane
Proizvodni kapaciteti prijavljeni za Indikativni plan proizvodnje 2013-2022
R.br
.
Naziv objekta
Broj
agregat
a
Snaga
agregat
a (MW)
Instalisana
snaga
(MW)
Godišnja
proizvodnja
(MWh)
Investitor
Godina
16
VE Mesihovina
22
2
44
128,527
EP HZ HB d.d.
2011/
2013
17
VE Velika Vlajna
16
2
32
89,360
EP HZ HB d.d.
2012/
2015
18
VE Poklečani
36
2
72
258,595
EP HZ HB d.d.
2013/
2016
P1-19
Saglasnost nadležnih organa
• Katalog projekata Vlade F BiH – Ožujak 2010.
• Odluka Vlade F BiH o proglašenju javnog interesa i
pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih EEO u FBiH,
"Službene novine Federacije BiH", broj 8/10 /24.2.2010./
• Odluka o uvjetima i lokacijama za izgradnju farmi
vjetroelektrana 01-02-3516/07 od prosinca
2007.godine,HBŽ-Opcina Tomislavgrad.
• Ugovor o koncesiji za VE Mesihovinabr. I-7025/09
• Ugovor o medusobnoj suradnji s opcinom Tomislavgrad
br. I-7270/09 za VE Mesihovina
• Odluka Vlade F BiH – Odluka o pripremi i izgradnji VE
Mesihovina «Službene novine Federacije BiH», broj 17/10
/31.3.2010./
• Okolišna dozvola kod Federalnog ministarstva okoliša i
turizma, UP-I/05-23-159-1/109-SN od 12.11.2009.
• Urbanisticka suglasnost kod Federalnog ministarstva
prostornog uredenja, UPI/02-23-2-95/10 od 07.03.2011.
• Katalog projekata Vlade F BiH – Ožujak 2010.
• Odluka Vlade F BiH o proglašenju javnog interesa i
pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih EEO u FBiH,
"Službene novine Federacije BiH", broj 8/10 /24.2.2010./
• Odluka Vlade F BiH – Odluka o pripremi i izgradnji VE
Velika Vlajna «Službene novine Federacije BiH», broj
25/10 /28.4.2010./
• Okolišna dozvola kod Federalnog ministarstva okoliša i
turizma, UP-I/05-23-157-2/109-SN od 20.01.2011.
• Katalog projekata Vlade F BiH – Ožujak 2010.
• Odluka Vlade F BiH o proglašenju javnog interesa i
pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih EEO u FBiH,
"Službene novine Federacije BiH", broj 8/10 /24.2.2010./
• Odluka Vlade F BiH – Odluka o pripremi i izgradnji VE
Poklecani «Službene novine Federacije BiH», broj 25/10
Vjetroelektrane
Proizvodni kapaciteti prijavljeni za Indikativni plan proizvodnje 2013-2022
R.br
.
Naziv objekta
Broj
agregat
a
Snaga
agregat
a (MW)
Instalisana
snaga
(MW)
Godišnja
proizvodnja
(MWh)
Investitor
Saglasnost nadležnih organa
Godina
/28.4.2010./
19
VE Livno (Borova
Glava)
26
2
52
149,620
EP HZ HB d.d.
20
VE Mokronoge
35
2
70
151,343
EP HZ HB d.d.
21
VE Srđani
15
2
30
53,460
EP HZ HB d.d.
22
VE Planinica
21
2
42
99,338
EP HZ HB d.d.
23
VE Crkvine
12
2
24
64,210
EP HZ HB d.d.
24
VE Velja Međa
9
2
18
35,630
EP HZ HB d.d.
P1-20
2014/
17.
2014/
2017
2015/
2018
2016/
2018
2018/
2020
2019/
2021
• Katalog projekata Vlade F BiH – Ožujak 2010.• Katalog
projekata Vlade F BiH – Ožujak 2010.
• Odluka Vlade F BiH o proglašenju javnog interesa i
pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih EEO u FBiH,
"Službene novine Federacije BiH", broj 8/10 /24.2.2010./
• Odluka Vlade F BiH – Odluka o pripremi i izgradnji VE
Borova glava«Službene novine Federacije BiH», broj
25/10 /28.4.2010./
• Katalog projekata Vlade F BiH – Ožujak 2010.
• Katalog projekata Vlade F BiH – Ožujak 2010.
• Katalog projekata Vlade F BiH – Ožujak 2010.
• Katalog projekata Vlade F BiH – Ožujak 2010.
• Katalog projekata Vlade F BiH – Ožujak 2010
Vjetroelektrane
Proizvodni kapaciteti prijavljeni za Indikativni plan proizvodnje 2013-2022
R.br
.
Naziv objekta
Broj
agregat
a
Snaga
agregat
a (MW)
Instalisana
snaga
(MW)
Godišnja
proizvodnja
(MWh)
Investitor
Godina
25
VE Trusina
17
3
51
115,515
EOL Prvi d.o.o.
2012/
2013
26
VE Nevino Brdo
•
•
130
364,000
Kraft Grupa d.o.o.
2015
27
VE Golubov kamen
•
•
150
420,000
Kraft Grupa d.o.o.
2017
P1-21
Saglasnost nadležnih organa
• SO Nevesinje - Ugovor o stranom ulaganju, 01/013-6/10
,09.12.2009. 29.01.2010.
• Sud u Trebinju - Registracija zajedničkog preduzeća EOL
PRVI ,11056547 ,12.04.2010.
• MVTiEO - Registracija Ugovora osnivanju zajedničkog
preduzeća,UP-I-02-2-19-14/10, UP-I-02-2-19-1152-1/10 ,
7.01.2010., 30.03.2010.
• Vlada RS - Podrška razvoju i izgradnji projekta, 041.731/10, 16.04.2010.
• Opština Nevesinje - Rešenje o urbanističkoj saglasnosti
na privremeno postavljanje stuba za merenje potencijala
vetra na lokaciji Trusina, 06/364-99/09, 10.12.2009.
• Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, katastar
Kupres - Lokacijska dozvola, 05-23-3-410/10. 411/10.
412/10, 16.08.2010
• Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, katastar
Kupres - Lokacijska dozvola, 05-23-3-525/10. 526/10.
527/10, 24.08.2010
• Općina Kupres - Ugovor o zakupu,02-14-165/10.166/10,
25.08.2010
• Općina Kupres - Ugovor o zakupu,02-14-165/10.166/10,
25.08.2010
• Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, katastar
Kupres - Posjedovni list, 05/2-30-4-605/10, 12.08.2010
• Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, katastar
Kupres - Lokacijska dozvola, 05-23-3-464/11, 09.11.2011
• Ugovor o zakupu, br. 02-14-257/11, sklopljen između
Općine Kupres i Kraft Grupe d.o.o.
• Služba za prostorno uređenje i graditeljstvo Općine
Ravno, Urbanistička saglasnost, 04-I-219/11, 01.07.2011
Vjetroelektrane
Proizvodni kapaciteti prijavljeni za Indikativni plan proizvodnje 2013-2022
R.br
.
Naziv objekta
Broj
agregat
a
Snaga
agregat
a (MW)
Instalisana
snaga
(MW)
Godišnja
proizvodnja
(MWh)
Investitor
Godina
Saglasnost nadležnih organa
• Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, katastar
Kupres - Lokacijska dozvola, 05-23-3-465/11, 09.11.2011
• Općina Kupres, Ugovor o zakupu - 02-14-252/11,
17.11.2011
• Vlada HBŽ - Ugovor o koncesiji, 05-01-18-294/08,
7.5.2010.
• OV Kupres - Dozvola za mjerenje vjetra, 15-17528/2006, 21.06.2006.
• FMOiT Sarajevo - Okolišna dozvola, 05/2-23-5-92/10,
23.9.2010
• Lokacijska dozvola FMPU Sarajevo, 032-23-2-46/11,
14.07.2011
• Upis u registar OIEiK, FMERI, 05-17-2154/11,
19.09.2011
• FMERI - Registar projekata
• FMOIT - Ekološka saglasnost, UPI/03/15-23-4-116/05,
13.4.2006
• ELEKTROPRENOS BiH - Prethodna EE saglasnost, 032596/2006, 12.10.2006
• HNK Mostar - Urbanistička saglasnost, UP/I-07/III-25267/05, 20.10.2005
28
VE Rastičevo
•
•
120
336,000
Kraft Grupa d.o.o.
2018
29
VE Debelo Brdo
26
2.1
54.6
150,000
Koncig d.o.o.
2013
30
VE Kamena
8
2
16
36,000
Energy 3 d.o.o.
2014/
2017
31
VE Pločno
17
2
34
85,000
Energy 3 d.o.o.
2012/
2013
• Upis u registar projekata br: I-B-2/11
• Okolinska dozvola br:UP I 5/2-23-5/11 SS
2013
• FMERI - registar projekata br:I-B-1/11
• FMOIT - ekološka saglasnost, UPI/05-2-3-23-5-100/10
SS, 14.7.2010
• Vlada HNK - Odluka o dodjeli koncesije, 01-1-022166/07, 14.12.2007
• Okolinska dozvola br: UP I/05-2-3-23-5-100/10 SS
• Urbanistička saglasnost br: UPI-07-25-871/06
32
VE Podveležje
(Merdžan glava i
Poljice)
15
2
30
75,000
Energy 3 d.o.o.
P1-22
Vjetroelektrane
Proizvodni kapaciteti prijavljeni za Indikativni plan proizvodnje 2013-2022
R.br
.
Naziv objekta
Broj
agregat
a
Snaga
agregat
a (MW)
Instalisana
snaga
(MW)
Godišnja
proizvodnja
(MWh)
Investitor
Saglasnost nadležnih organa
Godina
• HBŽ - Koncesijski ugovor za izgradnju i korištenje
vjetroparka, 29.08.2008.
• Općina Kupres - Ugovor o međusobnoj suradnji na
izgradnji vjetroparka, 10.3.2010
• FMOIT - Okolišna dozvola, UP-I/05-23-355-2/09 SN,
27.1.2010
• HBŽ - Koncesijski ugovor za izgradnju i korištenje
vjetroparka, 29.08.2008.
• Općina Tomislavgrad - Ugovor o međusobnoj suradnji
na izgradnji vjetroparka, 23.7.2009
• FMOIT - Okolišna dozvola, UP-I/05-23-347-2/09 SN,
27.1.2010
• HBŽ - Koncesijski ugovor za izgradnju i korištenje
vjetroparka, 29.08.2008.
• Općina Tomislavgrad - Ugovor o međusobnoj suradnji
na izgradnji vjetroparka, 23.7.2009
• FMOIT - Okolišna dozvola, UP-I/05-23-347-2/09 SN,
27.1.2010
33
VE Kupres
39
3
117
327,973
Kamen dent d.o.o.
2013
34
VE Ljubuša
48
3
144
441,504
Kamen dent d.o.o.
2014
35
VE Pakline
64
3
192
588,672
Kamen dent d.o.o.
2013
36
VE Berkovići 1 - Hrgud
13
3.157
42
102,938
Vjetroelektrane na
Trusini i Hrgudu d.o.o.
2013
• Po ugovoru, zajednički projekt općine Berkovići i Nove
Energije d.o.o. Glamoč
37
VE Berkovići 2 Trusina
10
3.157
32
75,000
Vjetroelektrane na
Trusini i Hrgudu d.o.o.
2013
• Po ugovoru, zajednički projekt općine Berkovići i Nove
Energije d.o.o. Glamoč
38
VE Bileća Hadžibegovo Brdo
26
2.421
64
95,949
Nova Energija d.o.o.
2013
•
39
VE Busovača - Suha
Jela
10
2.421
24
39,636
Nova Energija d.o.o.
2013
•
40
VE Ljubinje 1 - Golo
Brdo
10
2.421
24
40,446
Nova Energija d.o.o.
2013
•
P1-23
Vjetroelektrane
Proizvodni kapaciteti prijavljeni za Indikativni plan proizvodnje 2013-2022
R.br
.
Naziv objekta
Broj
agregat
a
Snaga
agregat
a (MW)
Instalisana
snaga
(MW)
Godišnja
proizvodnja
(MWh)
Investitor
Godina
Saglasnost nadležnih organa
41
VE Ljubinje 2 Radimlja
17
3.157
54
110,240
Nova Energija d.o.o.
2013
•
42
VE Stolac - Bačnik
18
2.421
44
54,949
Nova Energija d.o.o.
2013
•
43
VE Glamoč 1 - Slovinj
41
3.157
130
348,180
Vjetroelektrane d.o.o.
2013
• Po ugovoru, zajednički projekt općine Glamoč i Nove
Energije d.o.o. Glamoč
44
VE Glamoč 2 - Dževa
19
2.421
46
68,731
Vjetroelektrane d.o.o.
2013
• Po ugovoru, zajednički projekt općine Glamoč i Nove
Energije d.o.o. Glamoč
45
VE Ivovik
42
2
84
259,951
VE Ivovik d.o.o.
2014
46
VE Hrgud
16
3
48
106,000
MH ERS a.d.
2016
47
VE Ošljar
•
•
24
•
L.U.N.A d.o.o.
2013
48
VE Vlašić
10
3.075
30.75
2,804.00
93.196
Eberkon d.o.o.
2013
TOTAL
P1-24
• Ministarstvo gospodarstva HBŽ - Ugovor o koncesiji, 0501-18-244/08, 24.07.2008.
• OV Tomislavgrad - Suglasnost na ugovor o suradnji
Općina Tomislavgrad - VE Ivovik d.o.o., 01-02-466/11,
09.03.2011.
• OV Tomislavgrad - Ugovor o međusobnoj suradnji na
izgradnji vjetroparka, 01-02-466/11, 09.03.2011.
•
• O.V. Tomislavgrad - Područje proglašeno vjetrozonom,
2010.g
• HB županija - Pozitivno mišljenje-koncesija, 01-02-461/11, 29.03.2011
• Hrvoje Požar - Studija utj. V.P. na mreže,35/kv I 110/kv,
U tijeku izrada
• EPHZHB - PES za 35/kv dalekovod, Čeka se izrada od H.
Požar
• Okolišna dozvola, U tijeku
• Min. privrede SBK - Ugovori o koncesiji, Prilog,
10.10.2011.
Elektrane na biomasu
Proizvodni kapaciteti prijavljeni za Indikativni plan proizvodnje 2013-2022
R.br.
1
Naziv objekta
Elektrana na biomasu Livno
Broj
agregata
3
Snaga
agregata
(MW)
4.33 MVA
Instalisana
snaga
(MW)
13 MVA
Godišnja proizvodnja
(MWh)
99,840
P1-25
Investitor
ESCO ECO Energija
d.o.o.
Godina
Saglasnost nadležnih organa
2014
• Okolišna dozvola broj: 07-01-23-623/10 od 15.10.2010. - Ministarstvo
graditeljstva obnove, prostornog
uređenja i zaštite okoliša HB
Županije, Livno
• Građevinska dozvola broj 07-23-54483/10 od 07.10.2011. - Služba za
graditeljstvo, prostorno uređenje i
stambeno-komunalne poslove
općine Livno.
• Upis u registar OIEiK, reg broj II-C1/11 i II-C-2/
• Prethodna elektroenergetska
suglasnost za proizvođača broj: 00412-11/4331 od 07.12.2011 - EP HZHB
d.d. Mostar
Elektrane na sunčevu energiju
Proizvodni kapaciteti prijavljeni za Indikativni plan proizvodnje 2013-2022
R.br.
2
Naziv objekta
SE Golubov kamen
Broj
agregata
•
Snaga
agregata
(MW)
•
Instalisana
snaga
(MW)
10 MVA
Godišnja proizvodnja
(MWh)
27,500
P1-26
Investitor
Kraft Grupa d.o.o.
Godina
2013
Saglasnost nadležnih organa
• Služba za prostorno uređenje i
graditeljstvo Općine Ravno, Načelna
suglasnost Općinskog Vijeća - 04584/11, 02.12.2011
PRILOG – OPTEREĆENJA TS 110/x kV
ZA PERIOD 2013. – 2022. GOD.
PRILOG 2: ELEKTROPRIVREDA HERCEGBOSNE - EP HZHB
P2-1
QF-C-006
STANDARDNI PODACI PLANIRANJA ZA MREŽNO ČVORIŠTE DISTRIBUTERA
KOJI PREUZIMAJU ELEKTRIČNU ENERGIJU SA PRENOSNE MREŽE
1. NAZIV KORISNIKA
JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
2. Sjedište
Mostar
3. Adresa
Dr. Mile Budaka 106a
4. Telefon
+387 36 335 700
5. Fax
+387 36 335 777
6. Elektronska adresa
[email protected]
7. Odgovorna
osoba
Ime
Nikola
Prezime
Krešić
Adresa
Petra Krešimira IV b.b. Čapljina
8. Licencu izdao
FERK
9. Broj licence
06-03-476/15/07
10. Datum izdavanja licence
01.12.2007.
11. Balansno odgovorno područje
JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
12. Regionalni centar
OP Banja Luka
Elektroprenosa
ŽUPANIJA HBŽ
P2-2
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
TS Bosansko Grahovo
Godina
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
Regionalni centar
Elektroprenosa
20/14/20MVA
OP Banja Luka
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3.486,83
3.539,13
3.592,22
3.646,10
3.700,80
3.756,31
3.812,65
3.869,84
3.927,89
3.986,81
Stopa rasta – viši scenario (%)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
0,87
0,88
0,90
0,92
0,94
0,96
0,98
0,99
1,01
1,03
Faktor snage cos φ
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
0,20
0,20
0,20
0,20
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja 13,00 %, kućanstva 64,00%, ostala potrošnja
23,00%. U narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno
smanjenje učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji
obrađeni su na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar HBŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
.
P2-3
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Drvar
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20/20/14MVA
OP Banja Luka
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
18.669,87
18.949,92
19.234,16
19.522,68
19.815,52
20.112,75
20.414,44
20.720,66
21.031,47
21.346,94
Stopa rasta – viši scenario (%)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
3,66
3,74
3,81
3,89
3,96
4,04
4,12
4,21
4,29
4,38
Faktor snage cos φ
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
0,77
0,77
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78
0,79
0,79
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja 13,00 %, kućanstva 64,00%, ostala potrošnja 23,00%.
U narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno
smanjenje učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji
obrađeni su na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar HBŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
P2-4
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Glamoč
Godina
2,5MVA, 4MVA
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Mostar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8.732,01
8.862,99
8.995,94
9.130,88
9.267,84
9.406,86
9.547,96
9.691,18
9.836,55
9.984,10
Stopa rasta – viši scenario (%)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
1,92
1,96
2,00
2,04
2,08
2,12
2,16
2,20
2,25
2,29
Faktor snage cos φ
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
0,48
0,48
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja 13,00 %, kućanstva 64,00%, ostala potrošnja
23,00%. U narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno
smanjenje učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji
obrađeni su na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar HBŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
P2-5
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Kupres
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20/20/10MVA
OP Mostar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10.285,24
10.439,52
10.596,11
10.755,05
10.916,38
11.080,12
11.246,33
11.415,02
11.586,25
11.760,04
Stopa rasta – viši scenario (%)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
4,46
4,55
4,64
4,73
4,82
4,92
5,02
5,12
5,22
5,33
Faktor snage cos φ
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
0,48
0,48
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja 13,00 %, kućanstva 64,00%, ostala potrošnja 23,00%.
U narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno
smanjenje učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji
obrađeni su na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar HBŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
P2-6
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Livno
Godina
2 X 20/20/14MVA
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Mostar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
65.366,00
66.346,49
67.341,68
68.351,81
69.377,09
70.417,74
71.474,01
72.546,12
73.634,31
74.738,82
Stopa rasta – viši scenario (%)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
15,81
16,13
16,45
16,78
17,12
17,46
17,81
18,16
18,53
18,90
Faktor snage cos φ
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
3,09
3,10
3,10
3,11
3,12
3,12
3,13
3,13
3,14
3,15
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja 13,00 %, kućanstva 64,00%, ostala potrošnja 23,00%.
U narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno
smanjenje učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji
obrađeni su na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar HBŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
P2-7
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
TS Tomislavgrad
Godina
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
2 X 20/14/20MVA
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Mostar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
57.582,04
58.445,77
59.322,45
60.212,29
61.115,47
62.032,21
62.962,69
63.907,13
64.865,74
65.838,72
Stopa rasta – viši scenario (%)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
13,50
13,77
14,04
14,32
14,61
14,90
15,20
15,51
15,82
16,13
Faktor snage cos φ
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
2,80
2,81
2,81
2,82
2,82
2,83
2,84
2,84
2,85
2,85
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja 13,00 %, kućanstva 64,00%, ostala potrošnja 23,00%.
U narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno
smanjenje učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji
obrađeni su na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar HBŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
.
P2-8
QF-C-006
STANDARDNI PODACI PLANIRANJA ZA MREŽNO ČVORIŠTE DISTRIBUTERA
KOJI PREUZIMAJU ELEKTRIČNU ENERGIJU SA PRENOSNE MREŽE
1. NAZIV KORISNIKA
JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
2. Sjedište
Mostar
3. Adresa
Dr. Mile Budaka 106a
4. Telefon
+387 36 335 700
5. Fax
+387 36 335 777
6. Elektronska adresa
[email protected]
7. Odgovorna
osoba
Ime
Nikola
Prezime
Krešić
Adresa
Petra Krešimira IV b.b. Čapljina
8. Licencu izdao
FERK
9. Broj licence
06-03-476/15/07
10. Datum izdavanja licence
01.12.2007.
11. Balansno odgovorno područje
JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
12. Regionalni centar
OP Mostar
Elektroprenosa
ŽUPANIJA HNŽ
P2-9
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
TS Blidinje - Risovac
Godina
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
Regionalni centar
Elektroprenosa
4MVA
OP Mostar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
542,98
551,12
559,39
567,78
576,30
584,94
593,72
602,62
611,66
620,84
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
1,93
1,97
2,01
2,05
2,09
2,13
2,18
2,22
2,26
2,31
Faktor snage cos φ
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja 12,00 %, kućanstva 63,00%, ostala potrošnja 25,00%.
U narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno
smanjenje učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji
obrađeni su na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar HNŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
P2-10
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Čapljina
Godina
2 X 20/20/14MVA
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Mostar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
71.914,81
72.993,53
74.088,43
75.199,76
76.327,75
77.472,67
78.634,76
79.814,28
81.011,50
82.226,67
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
18,03
18,39
18,76
19,14
19,52
19,91
20,31
20,71
21,13
21,55
Faktor snage cos φ
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
2,45
2,45
2,45
2,46
2,46
2,47
2,47
2,48
2,48
2,49
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja 12,00 %, kućanstva 63,00%, ostala potrošnja 25,00%.
U narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno
smanjenje učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji
obrađeni su na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar HNŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
P2-11
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Čitluk
Godina
2 X 20/20/14MVA
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Mostar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
105.183,83
106.761,59
108.363,02
109.988,46
111.638,29
113.312,86
115.012,55
116.737,74
118.488,81
120.266,14
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
23,79
24,26
24,75
25,24
25,75
26,26
26,79
27,32
27,87
28,43
Faktor snage cos φ
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
4,99
5,00
5,01
5,02
5,03
5,04
5,05
5,06
5,07
5,08
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja 12,00 %, kućanstva 63,00%, ostala potrošnja 25,00%.
U narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno
smanjenje učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji obrađeni
su na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar HNŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
P2-12
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
EVP Mostar
Godina
2013
2014
2015
Regionalni centar
Elektroprenosa
2016
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Stopa rasta – viši scenario (%)
Stopa rasta – niži scenario (%)
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Javna rasvjeta (%)
P2-13
2017
2018
2019
OP Mostar
2020
2021
2022
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Mostar 4
Godina
2 X 20/14/20 MVA
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Mostar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
9.544,50
9.687,67
9.832,98
9.980,48
10.130,18
10.282,14
10.436,37
10.592,91
10.751,81
10.913,08
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
2,60
2,65
2,70
2,76
2,81
2,87
2,93
2,98
3,04
3,10
Faktor snage cos φ
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
0,25
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja12,00%, kućanstva 63,00%, ostala potrošnja 25,00%.
U narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno
smanjenje učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji
distributivnih čvorišta za RJ Mostar su obrađeni na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar
HNŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
P2-14
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Mostar 5
Godina
2 X 20/20/14 MVA
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Mostar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
33.791,56
34.298,43
34.812,91
35.335,10
35.865,13
36.403,10
36.949,15
37.503,39
38.065,94
38.636,93
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
10,58
10,80
11,01
11,23
11,46
11,68
11,92
12,16
12,40
12,65
Faktor snage cos φ
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
1,49
1,49
1,50
1,50
1,50
1,50
1,51
1,51
1,51
1,52
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja12,00%, kućanstva 63,00%, ostala potrošnja 25,00%.
U narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno
smanjenje učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji
distributivnih čvorišta za RJ Mostar su obrađeni na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar
HNŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
P2-15
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Mostar 6
Godina
2 X 20/20/14 MVA
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Mostar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
126.784,60
128.686,37
130.616,66
132.575,91
134.564,55
136.583,02
138.631,76
140.711,24
142.821,91
144.964,24
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
32,74
33,39
34,06
34,74
35,44
36,14
36,87
37,60
38,36
39,12
Faktor snage cos φ
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
4,84
4,85
4,86
4,87
4,88
4,89
4,90
4,91
4,92
4,93
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja12,00%, kućanstva 63,00%, ostala potrošnja 25,00%. U
narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno smanjenje
učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji distributivnih
čvorišta za RJ Mostar su obrađeni na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar HNŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
P2-16
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Mostar 7
Godina
2 X 20/20/14 MVA
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Mostar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
87.428,54
88.739,96
90.071,06
91.422,13
92.793,46
94.185,36
95.598,14
97.032,12
98.487,60
99.964,91
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
23,07
23,54
24,01
24,49
24,98
25,48
25,99
26,51
27,04
27,58
Faktor snage cos φ
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
3,72
3,73
3,73
3,74
3,75
3,76
3,76
3,77
3,78
3,79
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja12,00%, kućanstva 63,00%, ostala potrošnja 25,00%. U
narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno smanjenje
učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji distributivnih
čvorišta za RJ Mostar su obrađeni na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar HNŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
P2-17
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Mostar 9
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
2 X 4MVA
OP Mostar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
16.832,77
17.085,26
17.341,54
17.601,66
17.865,69
18.133,67
18.405,68
18.681,76
18.961,99
19.246,42
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
3,92
3,99
4,07
4,16
4,24
4,32
4,41
4,50
4,59
4,68
Faktor snage cos φ
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,47
0,47
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja12,00%, kućanstva 63,00%, ostala potrošnja 25,00%.
U narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno
smanjenje učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji
distributivnih čvorišta za RJ Mostar su obrađeni na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar
HNŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
P2-18
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Neum
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20/20/14MVA
OP Mostar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
19.924,59
20.223,46
20.526,81
20.834,71
21.147,23
21.464,44
21.786,41
22.113,20
22.444,90
22.781,58
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
6,26
6,38
6,51
6,64
6,77
6,91
7,05
7,19
7,33
7,48
Faktor snage cos φ
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
1,07
1,07
1,07
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
1,09
1,09
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja 12,00 %, kućanstva 63,00%, ostala potrošnja 25,00%.
U narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno
smanjenje učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji
obrađeni su na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar HNŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
P2-19
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Rama
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20/20/14MVA
OP Mostar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
22.251,17
22.584,94
22.923,71
23.267,57
23.616,58
23.970,83
24.330,39
24.695,35
25.065,78
25.441,77
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
5,56
5,68
5,79
5,91
6,02
6,14
6,27
6,39
6,52
6,65
Faktor snage cos φ
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
1,09
1,10
1,10
1,10
1,10
1,11
1,11
1,11
1,11
1,11
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja 12,00 %, kućanstva 63,00%, ostala potrošnja 25,00%.
U narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno
smanjenje učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji
obrađeni su na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar HNŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
P2-20
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Stolac
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20/20/20MVA
OP Mostar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
32.446,20
32.932,90
33.426,89
33.928,29
34.437,22
34.953,78
35.478,08
36.010,25
36.550,41
37.098,66
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
7,25
7,39
7,54
7,69
7,84
8,00
8,16
8,32
8,49
8,66
Faktor snage cos φ
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
1,43
1,43
1,43
1,43
1,44
1,44
1,44
1,45
1,45
1,45
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja 12,00 %, kućanstva 63,00%, ostala potrošnja 25,00%.
U narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno
smanjenje učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji
obrađeni su na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar HNŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
P2-21
QF-C-006
STANDARDNI PODACI PLANIRANJA ZA MREŽNO ČVORIŠTE DISTRIBUTERA
KOJI PREUZIMAJU ELEKTRIČNU ENERGIJU SA PRENOSNE MREŽE
1. NAZIV KORISNIKA
JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
2. Sjedište
Mostar
3. Adresa
Dr. Mile Budaka 106a
4. Telefon
+387 36 335 700
5. Fax
+387 36 335 777
6. Elektronska adresa
[email protected]
7. Odgovorna
osoba
Ime
Nikola
Prezime
Krešić
Adresa
Petra Krešimira IV b.b. Čapljina
8. Licencu izdao
FERK
9. Broj licence
06-03-476/15/07
10. Datum izdavanja licence
01.12.2007.
11. Balansno odgovorno područje
JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
12. Regionalni centar
OP Tuzla
Elektroprenosa
ŽUPANIJA PŽ
P2-22
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Odžak
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20/20/14MVA
OP Tuzla
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
41.887,22
42.515,53
43.153,26
43.800,56
44.457,57
45.124,44
45.801,30
46.488,32
47.185,65
47.893,43
Stopa rasta – viši scenario (%)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
12,20
12,45
12,70
12,95
13,21
13,47
13,74
14,02
14,30
14,58
Faktor snage cos φ
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
2,02
2,02
2,02
2,03
2,03
2,04
2,04
2,04
2,05
2,05
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja 6,00 %, kućanstva 70,00%, ostala potrošnja 24,00%.
U narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno
smanjenje učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji
obrađeni su na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar PŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
P2-23
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Orašje
Godina
2 X 20/20/14MVA
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Tuzla
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
68.520,71
69.548,52
70.591,75
71.650,63
72.725,39
73.816,27
74.923,51
76.047,36
77.188,07
78.345,89
Stopa rasta – viši scenario (%)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
17,54
17,89
18,25
18,61
18,99
19,37
19,75
20,15
20,55
20,96
Faktor snage cos φ
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
3,99
4,00
4,01
4,01
4,02
4,03
4,04
4,05
4,05
4,06
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja 6,00 %, kućanstva 70,00%, ostala potrošnja 24,00%.
U narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno
smanjenje učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji
obrađeni su na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar PŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
P2-24
QF-C-006
STANDARDNI PODACI PLANIRANJA ZA MREŽNO ČVORIŠTE DISTRIBUTERA
KOJI PREUZIMAJU ELEKTRIČNU ENERGIJU SA PRENOSNE MREŽE
1. NAZIV KORISNIKA
JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
2. Sjedište
Mostar
3. Adresa
Dr. Mile Budaka 106a
4. Telefon
+387 36 335 700
5. Fax
+387 36 335 777
6. Elektronska adresa
[email protected]
7. Odgovorna
osoba
Ime
Nikola
Prezime
Krešić
Adresa
Petra Krešimira IV b.b. Čapljina
8. Licencu izdao
FERK
9. Broj licence
06-03-476/15/07
10. Datum izdavanja licence
01.12.2007.
11. Balansno odgovorno područje
JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
12. Regionalni centar
OP Sarajevo
Elektroprenosa
ŽUPANIJA SBŽ
P2-25
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Busovača
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20/20/14MVA
OP Sarajevo
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
31.989,73
32.469,58
32.956,62
33.450,97
33.952,73
34.462,03
34.978,96
35.503,64
36.036,19
36.576,74
Stopa rasta – viši scenario (%)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
7,25
7,40
7,55
7,70
7,85
8,01
8,17
8,33
8,50
8,67
Faktor snage cos φ
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
1,22
1,22
1,23
1,23
1,23
1,23
1,24
1,24
1,24
1,24
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja 13,00 %, kućanstva 58,00%, ostala potrošnja 29,00%.
U narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno
smanjenje učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji
obrađeni su na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar SBŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
P2-26
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Jajce 1
Godina
20MVA, 40MVA
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Banja Luka
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
34.503,68
35.021,23
35.546,55
36.079,75
36.620,95
37.170,26
37.727,81
38.293,73
38.868,14
39.451,16
Stopa rasta – viši scenario (%)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
7,46
7,61
7,76
7,91
8,07
8,23
8,40
8,57
8,74
8,91
Faktor snage cos φ
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
2,00
2,01
2,01
2,02
2,02
2,02
2,03
2,03
2,04
2,04
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja 13,00 %, kućanstva 58,00%, ostala potrošnja 29,00%.
U narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno
smanjenje učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji
obrađeni su na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar SBŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
P2-27
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Jajce 2
Podatak
Godina
2 X 40MVA, 63MVA
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Banja Luka
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
395.000,00
400.925,00
406.938,88
413.042,96
419.238,60
425.527,18
431.910,09
438.388,74
444.964,57
451.639,04
Stopa rasta – viši scenario (%)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
50,10
50,20
50,30
50,40
50,50
50,60
50,70
50,81
50,91
51,01
Faktor snage cos φ
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
5,01
5,02
5,03
5,04
5,05
5,06
5,07
5,08
5,09
5,10
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Pdaci o potrošnji na mrežnom čvorištu Jajce II planirani su na osnovu najava o pokretanju proizvodnje u pogonima
FEROSIL-a Jajce čiji se prikčljučak nalazi u TS Jajce II.
Domaćinstva (%)
Javna rasvjeta (%)
P2-28
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Kiseljak
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20/20/14MVA
OP Sarajevo
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
77.660,19
78.825,09
80.007,47
81.207,58
82.425,69
83.662,08
84.917,01
86.190,77
87.483,63
88.795,88
Stopa rasta – viši scenario (%)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
16,93
17,27
17,61
17,97
18,33
18,69
19,07
19,45
19,84
20,23
Faktor snage cos φ
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
3,01
3,01
3,02
3,02
3,03
3,04
3,04
3,05
3,05
3,06
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja 13,00 %, kućanstva 58,00%, ostala potrošnja 29,00%.
U narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno
smanjenje učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji
obrađeni su na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar SBŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
P2-29
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
TS Novi Travnik
Godina
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
2 X 20/14/20MVA
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Sarajevo
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
36.109,05
36.650,69
37.200,45
37.758,46
38.324,83
38.899,71
39.483,20
40.075,45
40.676,58
41.286,73
Stopa rasta – viši scenario (%)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
8,30
8,47
8,64
8,81
8,99
9,17
9,35
9,54
9,73
9,92
Faktor snage cos φ
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
1,73
1,74
1,74
1,74
1,75
1,75
1,75
1,76
1,76
1,76
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja 13,00 %, kućanstva 58,00%, ostala potrošnja 29,00%.
U narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno
smanjenje učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji
obrađeni su na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar SBŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
P2-30
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Uskoplje
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20/20/14MVA
OP Mostar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
21.904,70
22.233,27
22.566,77
22.905,27
23.248,85
23.597,58
23.951,55
24.310,82
24.675,48
25.045,61
Stopa rasta – viši scenario (%)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
6,23
6,36
6,48
6,61
6,75
6,88
7,02
7,16
7,30
7,45
Faktor snage cos φ
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,70
0,70
0,70
0,70
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja 13,00 %, kućanstva 58,00%, ostala potrošnja 29,00%.
U narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno
smanjenje učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji
obrađeni su na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar SBŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
P2-31
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Vitez
Godina
2 X 20/20/14MVA
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Sarajevo
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
67.897,44
68.915,90
69.949,64
70.998,88
72.063,86
73.144,82
74.241,99
75.355,62
76.485,96
77.633,25
Stopa rasta – viši scenario (%)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
14,63
14,93
15,22
15,53
15,84
16,16
16,48
16,81
17,14
17,49
Faktor snage cos φ
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
2,95
2,96
2,97
2,97
2,98
2,98
2,99
3,00
3,00
3,01
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja 13,00 %, kućanstva 58,00%, ostala potrošnja 29,00%.
U narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno
smanjenje učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji
obrađeni su na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar SBŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
P2-32
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Žepče
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
3 X 4MVA
OP Sarajevo
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
39.184,73
39.772,50
40.369,09
40.974,62
41.589,24
42.213,08
42.846,28
43.488,97
44.141,31
44.803,42
Stopa rasta – viši scenario (%)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
8,71
8,88
9,06
9,24
9,42
9,61
9,80
10,00
10,20
10,40
Faktor snage cos φ
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
2,13
2,13
2,14
2,14
2,14
2,15
2,15
2,16
2,16
2,17
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja 13,00 %, kućanstva 58,00%, ostala potrošnja 29,00%.
U narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno
smanjenje učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji
obrađeni su na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar SBŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
P2-33
QF-C-006
STANDARDNI PODACI PLANIRANJA ZA MREŽNO ČVORIŠTE DISTRIBUTERA
KOJI PREUZIMAJU ELEKTRIČNU ENERGIJU SA PRENOSNE MREŽE
1. NAZIV KORISNIKA
JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
2. Sjedište
Mostar
3. Adresa
Dr. Mile Budaka 106a
4. Telefon
+387 36 335 700
5. Fax
+387 36 335 777
6. Elektronska adresa
[email protected]
7. Odgovorna
osoba
Ime
Nikola
Prezime
Krešić
Adresa
Petra Krešimira IV b.b. Čapljina
8. Licencu izdao
FERK
9. Broj licence
06-03-476/15/07
10. Datum izdavanja licence
01.12.2007.
11. Balansno odgovorno područje
JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
12. Regionalni centar
OP Mostar
Elektroprenosa
ŽUPANIJA ZHŽ
P2-34
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Grude
Godina
2 X 20/14/20MVA
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Mostar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
63.855,24
64.813,07
65.785,27
66.772,04
67.773,63
68.790,23
69.822,08
70.869,41
71.932,46
73.011,44
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
14,22
14,51
14,80
15,10
15,40
15,70
16,02
16,34
16,67
17,00
Faktor snage cos φ
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
2,73
2,73
2,74
2,74
2,75
2,75
2,76
2,76
2,77
2,77
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja 19,00 %, kućanstva 61,00%, ostala potrošnja 20,00%.
U narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno
smanjenje učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji
obrađeni su na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar ZHŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
P2-35
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS LJubuški
Godina
2 X 20/20/14MVA
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Mostar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
110.771,11
112.432,68
114.119,17
115.830,95
117.568,42
119.331,94
121.121,92
122.938,75
124.782,83
126.654,58
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
26,67
27,20
27,74
28,30
28,86
29,44
30,03
30,63
31,24
31,87
Faktor snage cos φ
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
4,86
4,87
4,88
4,89
4,90
4,91
4,92
4,93
4,94
4,95
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja 19,00 %, kućanstva 61,00%, ostala potrošnja 20,00%.
U narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno
smanjenje učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji obrađeni
su na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar ZHŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
P2-36
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Posušje
Godina
2 X 20/20/14MVA
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Mostar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
59.126,93
60.013,83
60.914,04
61.827,75
62.755,17
63.696,49
64.651,94
65.621,72
66.606,04
67.605,14
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
13,45
13,72
13,99
14,27
14,56
14,85
15,14
15,45
15,76
16,07
Faktor snage cos φ
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
2,85
2,86
2,86
2,87
2,88
2,88
2,89
2,89
2,90
2,90
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja 19,00 %, kućanstva 61,00%, ostala potrošnja 20,00%.
U narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno
smanjenje učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji
obrađeni su na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar ZHŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
P2-37
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
TS Široki Brijeg
Godina
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
2 X 20/20/14MVA
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Mostar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
104.038,88
105.599,46
107.183,45
108.791,20
110.423,07
112.079,42
113.760,61
115.467,02
117.199,02
118.957,01
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Stopa rasta – niži scenario (%)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Ukupna proizvodnja (MWh)
764,00
764,00
764,00
764,00
764,00
764,00
764,00
764,00
764,00
764,00
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
764,00
764,00
764,00
764,00
764,00
764,00
764,00
764,00
764,00
764,00
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
22,11
22,55
23,00
23,46
23,93
24,41
24,90
25,39
25,90
26,42
Faktor snage cos φ
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
4,99
5,00
5,01
5,02
5,03
5,04
5,05
5,06
5,07
5,08
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Ostvarena struktura potrošnje u 2010. godini: industrijska potrošnja 19,00 %, kućanstva 61,00%, ostala potrošnja 20,00%.
U narednom periodu očekuje se povećanje učešća ostale i industrijske potrošnje u ukupnoj potrošnji te relativno
smanjenje učešća kućanstava u ukupnoj potrošnji. Procentualno učešće kategorija potrošnje u ukupnoj potrošnji obrađeni
su na osnovu ukupne potrošnje po svim distributivnim čvorištima unutar ZHŽ-a.
Javna rasvjeta (%)
P2-38
PRILOG – OPTEREĆENJA TS 110/x kV
ZA PERIOD 2012. – 2021. GOD.
PRILOG 3: ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE - ERS
P3-1
QF-C-006
STANDARDNI PODACI PLANIRANJA ZA MREŽNO ČVORIŠTE DISTRIBUTERA
KOJI PREUZIMAJU ELEKTRIČNU ENERGIJU SA PRENOSNE MREŽE
1. NAZIV KORISNIKA
ZP „Elektrokrajina“ a.d.
2. Sjedište
Banja Luka
3. Adresa
Kralja Petra I Karađorđevića 95
4. Telefon
+387(0)51246300
5. Fax
+387(0)51215610
6. Elektronska adresa
[email protected]
7. Odgovorna
osoba
Ime
Seka
Prezime
Kuzmanović
Adresa
Kralja Petra I Karađorđevića 95
8. Licencu izdao
RERS
9. Broj licence
01-466-04/10-1/07
10. Datum izdavanja licence
28.12.2007.godine
11. Balansno odgovorno područje
ERS
12. Regionalni centar Elektroprenosa
Banja Luka
ELEKTROKRAJINA
P3-2
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Banja Luka 1
2013
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
189.31
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
2014
196.89
2015
204.76
Regionalni centar
Elektroprenosa
2 x 40
2016
2017
212.95
2018
221.47
230.33
2019
239.54
OP Banja Luka
2020
249.12
2021
259.08
2022
269.31
Stopa rasta – viši scenario (%)
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
39.70
40.46
41.21
41.97
42.81
43.57
44.41
44.41
45.17
45.42
Faktor snage
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
14.60
14.78
15.05
15.23
15.51
15.69
15.96
16.23
16.50
16.78
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Industrijska potrošnja (%)
23.34
Transport (%)
2.51
Ostala potrošnja (%)
18.51
Domaćinstva (%)
54.22
Javna rasvjeta (%)
1.43
NAPOMENA: Izgradnjom TS 110/X Banja Luka 9 dolazi do preuzimanja dijela konzuma napojenog sa TS 110/x kV Banja Luka 2,a
time i smanjenja opterećenja stanice TS 110/x kV Banja Luka 2
P3-3
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Banja Luka 2
2013
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
207.18
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
2014
215.46
2015
224.08
Regionalni centar
Elektroprenosa
2 x 20
2016
2017
233.05
2018
242.37
252.06
2019
262.15
OP Banja Luka
2020
272.63
2021
283.53
2022
295.04
Stopa rasta – viši scenario (%)
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
43.20
44.01
44.81
45.71
46.52
47.41
48.31
49.20
50.10
51.00
Faktor snage
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
9.60
9.69
9.86
10.03
10.21
10.29
10.46
10.64
10.81
10.98
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Industrijska potrošnja (%)
24.72
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
20.34
Domaćinstva (%)
53.44
Javna rasvjeta (%)
1.51
NAPOMENA: Izgradnjom TS 110/X Banja Luka 9 dolazi do preuzimanja dijela konzuma napojenog sa TS 110/x kV Banja Luka 2,a
time i smanjenja opterećenja stanice TS 110/x kV Banja Luka 2
P3-4
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Banja Luka 3
2013
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
226.16
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
2014
235.22
2015
244.62
Regionalni centar
Elektroprenosa
40 + 20
2016
2017
254.41
2018
264.59
275.17
2019
286.18
OP Banja Luka
2020
297.62
2021
308.61
2022
320.07
Stopa rasta – viši scenario (%)
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
50.90
51.82
52.84
53.86
54.88
55.90
56.92
57.94
58.96
59.98
Faktor snage
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
9.8
9.90
10.10
10.21
10.40
10.51
10.70
10.90
11.09
11.30
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Industrijska potrošnja (%)
24.72
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
20.34
Domaćinstva (%)
53.44
Javna rasvjeta (%)
1.51
NAPOMENA: Izgradnjom TS 110/X Banja Luka 9 i TS 110/X Banja Luka 10 dolazi do preuzimanja dijela konzuma napojenog sa
TS 110/x kV Banja Luka 3,a time i smanjenja opterećenja stanice TS 110/x kV Banja Luka 3
P3-5
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Banja Luka 4
2013
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
2014
2015
Regionalni centar
Elektroprenosa
2 x 20
2016
2017
2018
2019
OP Banja Luka
2020
2021
2022
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
59.807
62.199
64.687
67.275
69.966
72.765
75.675
78.702
82.675
85.702
Stopa rasta – viši scenario (%)
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
15.3
15.5
15.8
16.1
16.4
16.7
17.1
17.4
17.7
18.0
Faktor snage
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
0.99
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
4.3
4.4
4.5
4.5
4.6
4.7
4.8
4.8
4.9
4.9
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
24.72
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
20.34
Domaćinstva (%)
53.44
Javna rasvjeta (%)
1.51
P3-6
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Banja Luka 5
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
OP Banja Luka
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
58.13
60.51
62.93
65.44
68.06
70.78
73.61
76.52
80.14
84.14
Stopa rasta – viši scenario (%)
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
11.10
11.32
11.54
11.75
11.97
12.30
12.51
12.73
12.95
13.28
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
4
4.00
4.11
4.22
4.22
4.32
4.32
4.43
4.54
4.54
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
24.72
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
20.34
Domaćinstva (%)
53.44
Javna rasvjeta (%)
1.51
P3-7
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Banja Luka 6
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
Regionalni centar
Elektroprenosa
40
OP Banja Luka
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
23.97
24.92
25.92
26.96
28.04
17.58
30.33
31.54
32.79
33.85
Stopa rasta – viši scenario (%)
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
6.60
6.72
6.83
6.95
7.06
7.18
7.41
7.41
7.53
7.64
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
2
2.00
2.00
2.12
2.12
2.12
2.12
2.24
2.24
2.24
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
24.72
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
20.34
Domaćinstva (%)
53.44
Javna rasvjeta (%)
1.51
P3-8
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Banja Luka 7
2013
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
2014
2015
Regionalni centar
Elektroprenosa
2x20
2016
2017
2018
2019
OP Banja Luka
2020
2021
2022
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
40.335
41.948
43.626
45.371
47.186
49.073
51.036
53.078
54.536
56.078
Stopa rasta – viši scenario (%)
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.0
Faktor snage
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
2.9
2.9
3.0
3.0
3.1
3.1
3.2
3.2
3.3
3.3
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
50.00
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
10.00
Domaćinstva (%)
40.00
Javna rasvjeta (%)
P3-9
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Banja Luka 8
2013
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
2014
2015
Regionalni centar
Elektroprenosa
2x40
2016
2017
2018
2019
OP Banja Luka
2020
2021
2022
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
55.702
57.930
60.247
62.657
65.163
67.770
70.480
73.300
75.250
78.300
Stopa rasta – viši scenario (%)
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
12.2
12.4
12.7
12.9
13.1
13.4
13.6
13.9
14.1
14.4
Faktor snage
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
3.3
3.3
3.4
3.4
3.5
3.5
3.6
3.6
3.7
3.7
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
24.72
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
20.34
Domaćinstva (%)
53.44
Javna rasvjeta (%)
1.51
P3-10
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Banja Luka 9
2013
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
131.68
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
2014
136.95
2015
142.43
Regionalni centar
Elektroprenosa
2x40
2016
148.12
2017
2018
154.05
160.21
2019
166.62
OP Banja Luka
2020
173.28
2021
180.96
2022
189.31
Stopa rasta – viši scenario (%)
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
15.50
16.32
17.14
17.97
18.91
19.84
20.78
21.84
20.78
21.84
Faktor snage
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
7.20
7.56
7.94
8.33
8.75
9.19
9.65
10.14
10.65
11.18
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Industrijska potrošnja (%)
24.72
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
20.34
Domaćinstva (%)
53.44
Javna rasvjeta (%)
1.51
P3-11
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Banja Luka 10
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
Regionalni centar
Elektroprenosa
2x40
OP Banja Luka
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
95.15
98.96
102.91
107.03
111.31
115.76
120.39
125.21
130.76
136.79
Stopa rasta – viši scenario (%)
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
11.20
11.79
12.39
12.98
13.66
14.34
15.02
15.78
15.02
15.78
Faktor snage
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
5.14
5.40
5.67
5.95
6.25
6.56
6.89
7.24
7.60
7.98
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
24.72
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
20.34
Domaćinstva (%)
53.44
Javna rasvjeta (%)
1.51
P3-12
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Banja Luka 11
2013
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
2014
2015
Regionalni centar
Elektroprenosa
2x40
2016
2017
2018
2019
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
51.840
53.914
56.070
58.313
Stopa rasta – viši scenario (%)
4.0
4.0
4.0
4.0
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.5
0.5
0.5
6.0
6.3
Faktor snage
0.95
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
2.57
OP Banja Luka
2020
60.42
2021
2022
62.713
64.582
4.0
4.0
4.0
0.5
0.5
0.5
0.5
6.6
6.9
7.2
7.5
7.8
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
2.70
2.84
2.98
3.11
3.25
3.4
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Javna rasvjeta (%)
P3-13
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Banja Luka 12
2013
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
2014
2015
Regionalni centar
Elektroprenosa
2x40
2016
2017
2018
2019
OP Banja Luka
2020
2021
2022
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
51.840
53.914
56.070
58.313
Stopa rasta – viši scenario (%)
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
6.0
6.3
6.6
6.9
7.2
7.5
Faktor snage
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
2.57
2.70
2.84
2.98
3.11
3.25
60.42
62.713
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Javna rasvjeta (%)
P3-14
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Čelinac
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
Regionalni centar
Elektroprenosa
2h20
OP Banja Luka
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
38.40
39.94
41.53
43.20
44.92
46.72
48.59
50.53
51.92
53.46
Stopa rasta – viši scenario (%)
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
8.90
9.02
9.27
9.39
9.63
9.75
10.00
10.12
10.24
10.36
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
2
2.02
2.06
2.10
2.12
2.16
2.19
2.22
2.24
2.27
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
24.72
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
20.34
Domaćinstva (%)
53.44
Javna rasvjeta (%)
1.51
P3-15
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Gradiška
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
Regionalni centar
Elektroprenosa
2 x 20
OP Banja Luka
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
117.38
122.07
126.96
132.04
137.32
142.81
148.52
154.46
161.75
168.22
Stopa rasta – viši scenario (%)
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
22.60
23.05
23.50
23.94
24.39
24.84
25.29
25.73
26.18
26.63
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
6
6.09
6.18
6.27
6.36
6.46
6.56
6.65
6.74
6.87
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
15.20
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
15.37
Domaćinstva (%)
68.17
Javna rasvjeta (%)
1.26
P3-16
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Gradiška 2
2013
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
OP Banja Luka
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
69.12
71.885
74.76
77.751
80.861
84.095
88.295
92.43
Stopa rasta – viši scenario (%)
4
4
4
4
4
4
4.00
4.00
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.50
0.50
8
8.7
9.5
10.4
11.3
12.3
13.1
14.3
Faktor snage
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
3.43
3.74
4.07
4.44
4.84
5.28
5.53
5.75
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
2014
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Javna rasvjeta (%)
P3-17
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Kostajnica
2013
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
2014
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
OP Banja Luka
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
36.80
38.27
39.80
41.40
43.05
44.77
46.57
48.43
Stopa rasta – viši scenario (%)
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
7.00
7.15
7.30
7.41
7.55
7.70
7.85
8.00
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
3
3.04
3.09
3.13
3.18
3.23
3.28
3.33
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Javna rasvjeta (%)
P3-18
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Kotor Varoš
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
OP Banja Luka
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
38.52
40.06
41.66
43.33
45.06
46.86
48.74
50.69
51.94
53.78
Stopa rasta – viši scenario (%)
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
8.20
8.34
8.48
8.69
8.83
8.97
9.18
9.32
9.46
9.67
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
2
2.03
2.06
2.09
2.12
2.15
2.19
2.22
2.25
2.27
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
24.72
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
20.34
Domaćinstva (%)
53.44
Javna rasvjeta (%)
1.51
NAPOMENA: Izgradnjom TS 110/ x Kneževo dolazi do preuzimanja dijela konzuma napojenog sa TS 110/x kV Kotor Varoš,a
time i smanjenja opterećenja stanice TS 110/x kV Kotor Varoš
P3-19
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Kozarska Dubica
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
Regionalni centar
Elektroprenosa
2 x 20
OP Banja Luka
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
115.66
120.28
125.10
130.10
135.30
140.72
146.34
152.20
157.37
162.53
Stopa rasta – viši scenario (%)
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
18.70
19.02
19.34
19.77
20.10
20.53
20.85
21.28
21.71
22.14
Faktor snage
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
8.6
8.73
8.86
8.99
9.13
9.26
9.40
9.54
9.68
9.81
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
36.38
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
12.90
Domaćinstva (%)
48.66
Javna rasvjeta (%)
2.06
P3-20
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Laktaši
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
OP Banja Luka
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
109.35
113.73
118.28
123.01
127.93
133.05
138.37
143.90
149.80
155.52
Stopa rasta – viši scenario (%)
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
20.80
21.24
21.68
22.01
22.45
22.89
23.33
23.77
24.21
24.65
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
6
6.09
6.18
6.27
6.36
6.46
6.56
6.66
6.76
6.87
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
13.74
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
22.85
Domaćinstva (%)
62.03
Javna rasvjeta (%)
1.39
P3-21
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Laktaši 2
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
OP Banja Luka
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
42.06
43.74
45.49
47.31
49.20
51.17
53.22
55.35
57.62
59.82
Stopa rasta – viši scenario (%)
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
8.00
8.17
8.34
8.47
8.63
8.80
8.97
9.14
9.31
9.48
Faktor snage
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
3.43
3.48
3.53
3.58
3.64
3.69
3.75
3.81
3.86
3.93
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
13.74
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
22.85
Domaćinstva (%)
62.03
Javna rasvjeta (%)
1.39
P3-22
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Mrkonjić Grad
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
OP Banja Luka
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
68.25
70.98
73.82
76.77
79.84
83.03
86.36
89.81
93.35
96.69
Stopa rasta – viši scenario (%)
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
11.90
12.15
12.39
12.63
12.79
13.03
13.28
13.60
13.92
14.25
Faktor snage
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
2.4
2.44
2.48
2.51
2.55
2.59
2.63
2.67
2.71
2.76
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
4.62
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
22.84
Domaćinstva (%)
70.65
Javna rasvjeta (%)
1.89
NAPOMENA: Izgradnjom TS 110/ x Šipovo dolazi do preuzimanja dijela konzuma napojenog sa TS 110/x kV Mrkonjić
Grad,a time i smanjenja opterećenja stanice TS 110/x kV Mrkonjić Grad
P3-23
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Nova Topola
2013
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
2014
2015
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
2016
2017
2018
2019
OP Banja Luka
2020
2021
2022
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
70.348
73.162
76.088
79.132
82.297
85.589
89.013
92.573
95.123
97.673
Stopa rasta – viši scenario (%)
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
14.3
14.5
14.8
15.1
15.4
15.7
15.9
16.2
16.4
16.7
Faktor snage
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
4.37
4.44
4.50
4.57
4.64
4.71
4.78
4.85
4.92
5.00
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
15.20
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
15.37
Domaćinstva (%)
68.17
Javna rasvjeta (%)
1.26
P3-24
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Novi Grad Poljavnice
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
OP Banja Luka
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
87.85
91.36
95.01
98.82
102.77
106.88
111.15
115.60
120.04
124.60
Stopa rasta – viši scenario (%)
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
16.50
16.83
17.16
17.49
17.82
18.15
18.48
18.81
19.14
19.47
Faktor snage
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
5.1
5.18
5.25
5.33
5.42
5.50
5.57
5.66
5.76
5.85
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
7.02
Transport (%)
7.94
Ostala potrošnja (%)
19.21
Domaćinstva (%)
64.47
Javna rasvjeta (%)
1.37
P3-25
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Prijedor 1
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
Regionalni centar
Elektroprenosa
20 + 40
OP Banja Luka
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
137.790
143.302
149.034
154.995
161.195
167.643
174.349
181.323
187.112
193.715
Stopa rasta – viši scenario (%)
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
30.4
31.0
31.5
32.1
32.7
33.4
34.0
34.6
35.2
35.8
Faktor snage
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
7.82
7.94
8.06
8.18
8.30
8.42
8.55
8.68
8.81
8.94
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
24.22
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
16.80
Domaćinstva (%)
57.23
Javna rasvjeta (%)
1.75
P3-26
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Prijedor 2
2013
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
2015
OP Banja Luka
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
129.600
134.784
140.175
145.782
151.614
156.32
161.783
Stopa rasta – viši scenario (%)
4
4
4
4
4
4
4.0
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
15
15.3
15.6
15.9
16.2
16.5
16.8
Faktor snage
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
2014
Regionalni centar
Elektroprenosa
20 + 40
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Javna rasvjeta (%)
P3-27
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Prijedor 3
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
OP Banja Luka
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
86.53
89.99
93.59
97.33
101.22
105.27
109.49
113.86
118.27
123.46
Stopa rasta – viši scenario (%)
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
17.50
17.83
18.16
18.49
18.82
19.15
19.48
19.92
20.36
20.80
Faktor snage
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
6.1
6.20
6.29
6.39
6.47
6.57
6.67
6.77
6.87
6.97
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
24.22
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
16.80
Domaćinstva (%)
57.23
Javna rasvjeta (%)
1.75
P3-28
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Prijedor 4
2013
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
OP Banja Luka
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
69.12
71.885
74.76
77.751
80.861
84.095
88.295
92.43
Stopa rasta – viši scenario (%)
4
4
4
4
4
4
4.00
4.00
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.50
0.50
8
8.7
9.5
10.4
11.3
12.3
13.1
14.3
Faktor snage
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
3.43
3.74
4.07
4.44
4.84
5.28
5.53
5.75
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
2014
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Javna rasvjeta (%)
P3-29
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Prijedor 5
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
OP Banja Luka
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
50.77
52.80
54.92
57.11
59.40
61.77
64.24
66.81
70.09
73.79
Stopa rasta – viši scenario (%)
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
11.90
12.11
12.31
12.52
12.82
13.03
13.23
13.54
13.95
14.16
Faktor snage
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
4.1
4.16
4.22
4.29
4.35
4.42
4.48
4.55
4.62
4.69
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
24.22
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
16.80
Domaćinstva (%)
57.23
Javna rasvjeta (%)
1.75
P3-30
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Prijedor 6
2013
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
OP Banja Luka
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
69.12
71.885
74.76
77.751
80.861
84.095
88.295
92.43
Stopa rasta – viši scenario (%)
4
4
4
4
4
4
4.00
4.00
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.50
0.50
8
8.7
9.5
10.4
11.3
12.3
13.1
14.3
Faktor snage
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
3.43
3.74
4.07
4.44
4.84
5.28
5.53
5.75
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
2014
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Javna rasvjeta (%)
P3-31
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Prnjavor
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
2013
2014
2015
2016
109.450
113828
118.381
123.116
2017
128.041
OP Banja Luka
2018
2019
2020
2021
2022
133.162
138.489
144.028
150.030
155.428
Stopa rasta – viši scenario (%)
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
23.1
23.6
24.0
24.5
25.4
24.9
25.9
26.4
26.9
27.5
Faktor snage
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
5.89
5.98
6.07
6.16
6.25
6.35
6.44
6.54
6.64
6.63
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
8.88
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
19.61
Domaćinstva (%)
70.74
Javna rasvjeta (%)
0.78
P3-32
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Prnjavor 2
2013
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
OP Banja Luka
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
69.12
71.885
74.76
77.751
80.861
84.095
88.295
92.43
Stopa rasta – viši scenario (%)
4
4
4
4
4
4
4.00
4.00
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.50
0.50
8
8.7
9.5
10.4
11.3
12.3
13.1
14.3
Faktor snage
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
3.43
3.74
4.07
4.44
4.84
5.28
5.53
5.75
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
2014
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Javna rasvjeta (%)
P3-33
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
TS 110/x kV Šipovo
2013
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
2014
2015
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
2016
2017
2018
2019
OP Banja Luka
2020
2021
2022
69.120
71.885
74.760
77.751
80.861
84.095
87.459
90.957
94.595
98.379
Stopa rasta – viši scenario (%)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
8
8.4
8.8
9.3
9.7
10.2
10.7
11.3
11.8
12.4
Faktor snage
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
3.43
3.6
3.78
3.97
4.17
4.38
4.59
4.82
5.07
5.32
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Javna rasvjeta (%)
P3-34
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Srbac
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
OP Banja Luka
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
64.068
66.631
69.296
72.068
74.950
77.948
81.066
84.309
87.203
90.300
Stopa rasta – viši scenario (%)
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
13.6
13.8
14.1
14.3
14.6
14.9
15.2
15.5
15.8
16.1
Faktor snage
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
3.80
3.86
3.91
3.97
4.03
4.09
4.15
4.22
4.29
4.35
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
6.87
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
20.76
Domaćinstva (%)
71.57
Javna rasvjeta (%)
0.81
P3-35
Naziv mrežnog
čvorišta
TS 110/x kV Ukrina
2013
Instalisana snaga
transformatora (MVA)
2014
2015
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
2016
2017
2018
2019
OP Banja Luka
2020
2021
2022
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
12.382
12.877
13.393
13.928
14.485
15.065
15.667
16.294
16.900
17.540
Stopa rasta – viši scenario (%)
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
Stopa rasta – niži scenario (%)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
3.4
3.4
3.5
3.6
3.6
3.7
3.8
3.8
3.9
3.9
Faktor snage
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.59
0.60
0.60
0.61
Ukupna proizvoodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
8.63
Transport (%)
30.52
Ostala potrošnja (%)
13.19
Domaćinstva (%)
46.64
Javna rasvjeta (%)
1.02
P3-36
QF-C-006
STANDARDNI PODACI PLANIRANJA ZA MREŽNO ČVORIŠTE DISTRIBUTERA
KOJI PREUZIMAJU ELEKTRIČNU ENERGIJU SA PRENOSNE MREŽE
1. NAZIV KORISNIKA
ZP “Elektrodoboj” a.d. Doboj
2. Sjedište
Doboj
3. Adresa
Nikole Pašića 77
4. Telefon
053/241-344
5. Fax
053/241-036
6. Elektronska adresa
[email protected]
7. Odgovorna
osoba
Ime
Milenko
Prezime
Cvijanović
Adresa
Nikole Pašića 77
8. Licencu izdao
RERS
9. Broj licence
01-431-9/07
10. Datum izdavanja licence
24.12.2007.
11. Balansno odgovorno područje
ERS
12. Regionalni centar Elektroprenosa
Tuzla
ELEKTRODOBOJ
P3-37
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni scenario (MWh)
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Doboj 1
2013
2014
2015
2016
Regionalni centar
Elektroprenosa
40.00
2017
2018
2019
2020
Tuzla
2021
2022
120600.44
124218.45
127945.01
131783.36
135736.86
139808.96
144003.23
148323.33
152773.03
157356.22
Stopa rasta – viši scenario (%) u odnosu na
bazni
123556.19
127880.66
132356.48
136988.96
141783.57
146746.00
151882.11
157197.98
162699.91
168394.41
Stopa rasta – niži scenario (%) u odnosu na
bazni
117700.40
120642.91
123658.98
126750.45
129919.21
133167.20
136496.38
139908.78
143406.50
146991.67
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
28.17
28.88
29.60
30.34
31.10
31.88
32.67
33.49
34.33
35.18
0.96
0.96
0.96
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.98
0.98
16.90
17.32
17.75
18.20
18.65
19.12
19.60
20.09
20.59
21.10
Industrijska potrošnja (%)
15.11
15.12
15.14
15.15
15.17
15.18
15.20
15.21
15.23
15.24
Transport (%)
10.77
11.04
11.31
11.60
11.89
12.18
12.49
12.80
13.12
13.45
Ostala potrošnja (%)
24.17
24.41
24.65
24.90
25.15
25.40
25.65
25.91
26.17
26.43
Domaćinstva (%)
48.31
47.77
47.21
46.65
46.08
45.50
44.91
44.31
43.70
43.07
Javna rasvjeta (%)
1.65
1.66
1.68
1.70
1.71
1.73
1.75
1.77
1.78
1.80
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži prenosa (MW)
Faktor snage cos 
Minimalna snaga na mreži prenosa (MW)
P3-38
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni scenario (MWh)
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Doboj 2
Regionalni centar
Elektroprenosa
40.00
Tuzla
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
67366.51
69387.50
71469.13
73613.20
75821.60
78096.25
80439.13
82852.31
85337.88
87898.01
69018.76
71434.41
73934.62
76522.33
79200.61
81972.63
84841.67
87811.13
90884.52
94065.48
65746.06
67389.72
69074.46
70801.32
72571.35
74385.64
76245.28
78151.41
80105.20
82107.83
32.32
33.29
34.29
35.32
36.38
37.47
38.59
39.75
40.94
42.17
0.92
0.93
0.93
0.94
0.94
0.95
0.95
0.96
0.96
0.97
Minimalna snaga na mreži prenosa (MW)
9.59
9.87
10.17
10.48
10.79
11.11
11.45
11.79
12.14
12.51
Industrijska potrošnja (%)
14.07
14.08
14.10
14.11
14.13
14.14
14.15
14.17
14.18
14.20
26.28
26.54
26.80
27.07
27.34
27.62
27.89
28.17
28.45
28.74
57.34
57.04
56.74
56.43
56.13
55.81
55.50
55.18
54.86
54.54
2.31
2.34
2.36
2.38
2.41
2.43
2.45
2.48
2.50
2.53
Stopa rasta – viši scenario (%) u odnosu na
bazni
Stopa rasta – niži scenario (%) u odnosu na
bazni
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži prenosa (MW)
Faktor snage cos 
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Javna rasvjeta (%)
P3-39
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni scenario
(MWh)
Stopa rasta – viši scenario (%) u odnosu
na bazni
Stopa rasta – niži scenario (%) u odnosu
na bazni
Ukupna proizvodnja (MWh)
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Doboj 3
Regionalni centar
Elektroprenosa
40.00
Tuzla
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
41122.93
42356.62
43627.32
44936.14
46284.22
47672.75
49102.93
50576.02
52093.30
53656.10
42130.80
43605.37
45131.56
46711.17
48346.06
50038.17
51789.51
53602.14
55478.21
57419.95
40134.44
41137.80
42166.25
43220.41
44300.92
45408.44
46543.65
47707.24
48899.92
50122.42
10.31
10.62
10.93
11.26
11.60
11.95
12.31
12.68
13.06
13.45
0.91
0.92
0.92
0.93
0.93
0.94
0.94
0.94
0.95
0.95
2.26
2.33
2.40
2.47
2.54
2.62
2.70
2.78
2.86
2.95
8.04
8.05
8.06
8.06
8.07
8.08
8.09
8.10
8.10
8.11
24.17
24.41
24.66
24.91
25.15
25.41
25.66
25.92
26.18
26.44
66.95
66.69
66.43
66.16
65.90
65.63
65.36
65.09
64.81
64.53
0.84
0.85
0.86
0.87
0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.92
Proizvodnja iz obnovljivih izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih izvora
(MW)
Maksimalna snaga na mreži prenosa
(MW)
Faktor snage cos 
Minimalna snaga na mreži prenosa
(MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Javna rasvjeta (%)
P3-40
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni scenario (MWh)
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Stanari
Regionalni centar
Elektroprenosa
10.00
Tuzla
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
26509.77
27305.06
28124.21
28967.94
29836.98
30732.09
31654.05
32603.67
33581.78
34589.24
27704.64
28674.30
29677.91
30716.63
31791.71
32904.42
34056.08
35248.04
36481.72
37758.58
25334.16
25967.52
26616.70
27282.12
27964.17
28663.28
29379.86
30114.36
30867.22
31638.90
8.17
8.41
8.67
8.93
9.19
9.47
9.75
10.05
10.35
10.66
0.91
0.92
0.92
0.93
0.93
0.94
0.94
0.94
0.95
0.95
Minimalna snaga na mreži prenosa (MW)
3.00
3.09
3.19
3.28
3.38
3.48
3.59
3.69
3.80
3.92
Industrijska potrošnja (%)
15.08
15.09
15.11
15.12
15.14
15.15
15.17
15.18
15.20
15.21
Ostala potrošnja (%)
19.97
20.17
20.37
20.57
20.78
20.99
21.20
21.41
21.62
21.84
Domaćinstva (%)
63.90
63.68
63.45
63.22
62.99
62.76
62.52
62.28
62.04
61.80
Javna rasvjeta (%)
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.12
1.13
1.14
1.15
Stopa rasta – viši scenario (%) u odnosu na
bazni
Stopa rasta – niži scenario (%) u odnosu na
bazni
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži prenosa (MW)
Faktor snage cos 
Transport (%)
P3-41
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Stopa rasta – viši scenario (%) u
odnosu na bazni
Stopa rasta – niži scenario (%) u
odnosu na bazni
Ukupna proizvodnja (MWh)
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Brod
2013
2014
2015
2016
Regionalni centar
Elektroprenosa
71.50
2017
2018
2019
2020
Tuzla
2021
2022
111394.50
114736.34
118178.43
121723.78
125375.49
129136.76
133010.86
137001.18
141111.22
145344.56
116415.38
120489.92
124707.06
129071.81
133589.32
138264.95
143104.22
148112.87
153296.82
158662.21
106454.58
109115.94
111843.84
114639.94
117505.94
120443.58
123454.67
126541.04
129704.57
132947.18
15.44
15.90
16.38
16.87
17.37
17.89
18.43
18.98
19.55
20.14
0.91
0.92
0.92
0.93
0.93
0.94
0.94
0.94
0.95
0.95
7.88
8.12
8.36
8.61
8.87
9.14
9.41
9.70
9.99
10.29
25.13
25.15
25.18
25.20
25.23
25.25
25.28
25.30
25.33
25.35
Ostala potrošnja (%)
22.07
22.29
22.51
22.74
22.97
23.20
23.43
23.66
23.90
24.14
Domaćinstva (%)
50.91
50.65
50.38
50.11
49.84
49.56
49.29
49.01
48.72
48.44
Javna rasvjeta (%)
1.89
1.91
1.93
1.95
1.97
1.99
2.01
2.03
2.05
2.07
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos 
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
P3-42
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni scenario (MWh)
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Šamac
Regionalni centar
Elektroprenosa
40.00
Tuzla
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
64223.78
66150.50
68135.01
70179.06
72284.43
74452.97
76686.56
78987.15
81356.77
83797.47
65797.82
68100.75
70484.27
72951.22
75504.51
78147.17
80882.32
83713.20
86643.17
89675.68
62680.01
64247.02
65853.19
67499.52
69187.01
70916.68
72689.60
74506.84
76369.51
78278.75
Maksimalna snaga na mreži prenosa (MW)
13.90
14.32
14.75
15.19
15.64
16.11
16.60
17.09
17.61
18.14
Faktor snage cos 
0.91
0.92
0.92
0.93
0.93
0.94
0.94
0.94
0.95
0.95
Minimalna snaga na mreži prenosa (MW)
9.95
10.24
10.55
10.87
11.19
11.53
11.88
12.23
12.60
12.98
Industrijska potrošnja (%)
15.08
15.09
15.11
15.12
15.14
15.15
15.17
15.18
15.20
15.21
Transport (%)
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
Ostala potrošnja (%)
18.92
19.11
19.30
19.49
19.69
19.88
20.08
20.28
20.49
20.69
Domaćinstva (%)
59.43
59.21
58.99
58.76
58.54
58.31
58.08
57.85
57.61
57.37
Javna rasvjeta (%)
1.58
1.59
1.61
1.62
1.64
1.66
1.67
1.69
1.71
1.72
Stopa rasta – viši scenario (%) u odnosu na
bazni
Stopa rasta – niži scenario (%) u odnosu na
bazni
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih izvora (MW)
P3-43
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni scenario (MWh)
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Modriča
Regionalni centar
Elektroprenosa
20.00
Tuzla
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
76673.36
78973.57
81342.77
83783.06
86296.55
88885.44
91552.01
94298.57
97127.52
100041.35
80129.26
82933.78
85836.46
88840.74
91950.17
95168.42
98499.32
101946.79
105514.93
109207.95
73273.19
75105.02
76982.65
78907.21
80879.90
82901.89
84974.44
87098.80
89276.27
91508.18
20.06
20.67
21.29
21.93
22.58
23.26
23.96
24.68
25.42
26.18
0.92
0.93
0.93
0.94
0.94
0.95
0.95
0.96
0.96
0.97
Minimalna snaga na mreži prenosa (MW)
10.39
10.70
11.02
11.35
11.69
12.04
12.40
12.77
13.16
13.55
Industrijska potrošnja (%)
14.07
14.08
14.10
14.11
14.13
14.14
14.15
14.17
14.18
14.20
Ostala potrošnja (%)
18.92
19.11
19.30
19.49
19.69
19.88
20.08
20.28
20.49
20.69
Domaćinstva (%)
64.91
64.69
64.46
64.23
64.00
63.77
63.53
63.29
63.06
62.81
Javna rasvjeta (%)
2.10
2.12
2.14
2.17
2.19
2.21
2.23
2.25
2.28
2.30
Stopa rasta – viši scenario (%) u odnosu na
bazni
Stopa rasta – niži scenario (%) u odnosu na
bazni
Ukupna proizvodnja (MWh)
2022
Proizvodnja iz obnovljivih izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži prenosa (MW)
Faktor snage cos 
Transport (%)
P3-44
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Derventa
Regionalni centar
Elektroprenosa
40.00
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
82714.21
85195.63
87751.50
90384.05
93095.57
95888.43
98765.09
101728.04
104779.88
107923.28
84741.42
87707.37
90777.13
93954.32
97242.73
100646.22
104168.84
107814.75
111588.26
115493.85
80725.98
82744.13
84812.73
86933.05
89106.37
91334.03
93617.38
95957.82
98356.76
100815.68
15.57
16.03
16.51
17.01
17.52
18.05
18.59
19.14
19.72
20.31
0.91
0.92
0.92
0.93
0.93
0.94
0.94
0.94
0.95
0.95
7.63
7.86
8.09
8.34
8.59
8.84
9.11
9.38
9.66
9.95
19.10
19.11
19.13
19.15
19.17
19.19
19.21
19.23
19.25
19.27
Ostala potrošnja (%)
18.92
19.11
19.30
19.49
19.69
19.88
20.08
20.28
20.49
20.69
Domaćinstva (%)
60.41
60.19
59.96
59.73
59.50
59.27
59.03
58.80
58.56
58.32
Javna rasvjeta (%)
1.58
1.59
1.61
1.62
1.64
1.66
1.67
1.69
1.71
1.72
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni scenario
(MWh)
Stopa rasta – viši scenario (%) u
odnosu na bazni
Stopa rasta – niži scenario (%) u
odnosu na bazni
2020
Tuzla
2021
2022
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih izvora
(MW)
Maksimalna snaga na mreži prenosa
(MW)
Faktor snage cos 
Minimalna snaga na mreži prenosa
(MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
P3-45
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Stopa rasta – viši scenario (%) u
odnosu na bazni
Stopa rasta – niži scenario (%) u
odnosu na bazni
Ukupna proizvodnja (MWh)
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Teslić
Regionalni centar
Elektroprenosa
20.00
Tuzla
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
96529.27
99425.15
102407.91
105480.14
108644.55
111903.89
115261.00
118718.83
122280.40
125948.81
98895.08
102356.40
105938.88
109646.74
113484.37
117456.33
121567.30
125822.15
130225.93
134783.84
94208.97
96564.19
98978.30
101452.75
103989.07
106588.80
109253.52
111984.86
114784.48
117654.09
22.84
23.52
24.23
24.96
25.70
26.48
27.27
28.09
28.93
29.80
0.91
0.92
0.92
0.93
0.93
0.94
0.94
0.94
0.95
0.95
13.33
13.73
14.14
14.57
15.00
15.46
15.92
16.40
16.89
17.39
16.08
16.10
16.11
16.13
16.14
16.16
16.18
16.19
16.21
16.23
19.97
20.17
20.37
20.57
20.78
20.99
21.20
21.41
21.62
21.84
Domaćinstva (%)
62.37
62.14
61.91
61.67
61.43
61.19
60.95
60.71
60.46
60.21
Javna rasvjeta (%)
1.58
1.59
1.61
1.62
1.64
1.66
1.67
1.69
1.71
1.72
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos 
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
P3-46
QF-C-006
STANDARDNI PODACI PLANIRANJA ZA MREŽNO ČVORIŠTE DISTRIBUTERA
KOJI PREUZIMAJU ELEKTRIČNU ENERGIJU SA PRENOSNE MREŽE
1. NAZIV KORISNIKA
ZP “Elektro-Bijeljina” a.d.
2. Sjedište
Bijeljina
3. Adresa
ul. Majevička 97
4. Telefon
055/226-700
5. Fax
055/210-304
6. Elektronska adresa
[email protected]
7. Odgovorna
osoba
Ime
Zlatan
Prezime
Lazarević
Adresa
ul. Majevička 97
8. Licencu izdao
RERS
9. Broj licence
01-1045-04/11/05
10. Datum izdavanja licence
28.12.2007.
11. Balansno odgovorno područje
ERS
12. Regionalni centar Elektroprenosa
Tuzla
ELEKTRO-BIJELJINA
P3-47
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
Bijeljina 1
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
2x20+20 MVA
Tuzla
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
174.787
178.283
181.849
185.486
189.196
192.980
196.840
200.777
204.793
208.889
Stopa rasta – viši scenario (%)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Stopa rasta – niži scenario
(%)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Ukupna proizvodnja (MWh)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Instalisana snaga obnovljivih
Izvora (MW)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
39,9
40,7
41,5
42,3
43,2
44,1
44,9
45,8
46,8
47,7
Faktor snage cos φ
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
10,0
10,2
10,4
10,6
10,8
11,0
11,2
11,5
11,7
11,9
Industrijska potrošnja (%)
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ostala potrošnja (%)
16,24
16,24
16,24
16,24
16,24
16,24
16,24
16,24
16,24
16,24
Domaćinstva (%)
63,31
63,31
63,31
63,31
63,31
63,31
63,31
63,31
63,31
63,31
Javna rasvjeta (%)
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Transport (%)
P3-48
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
Bijeljina 3
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
40+20 MVA
Tuzla
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
140.454
143.263
146.128
149.051
152.032
155.073
158.174
161.337
164.564
167.855
Stopa rasta – viši scenario (%)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Stopa rasta – niži scenario
(%)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32,1
32,7
33,4
34,0
34,7
35,4
36,1
36,8
37,6
38,3
Faktor snage cos φ
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
8,0
8,2
8,3
8,5
8,7
8,9
9,0
9,2
9,4
9,6
Industrijska potrošnja (%)
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ostala potrošnja (%)
16,24
16,24
16,24
16,24
16,24
16,24
16,24
16,24
16,24
16,24
Domaćinstva (%)
63,31
63,31
63,31
63,31
63,31
63,31
63,31
63,31
63,31
63,31
Javna rasvjeta (%)
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
Izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Transport (%)
P3-49
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
Lopare
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20 MVA
Tuzla
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
15.606
15.918
16.236
16.561
16.892
17.230
17.575
17.927
18.286
18.652
Stopa rasta – viši scenario (%)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Stopa rasta – niži scenario
(%)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,6
3,6
3,7
3,8
3,9
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
Faktor snage cos φ
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
Industrijska potrošnja (%)
26,21
26,21
26,21
26,21
26,21
26,21
26,21
26,21
26,21
26,21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ostala potrošnja (%)
9,84
9,84
9,84
9,84
9,84
9,84
9,84
9,84
9,84
9,84
Domaćinstva (%)
61,93
61,93
61,93
61,93
61,93
61,93
61,93
61,93
61,93
61,93
Javna rasvjeta (%)
2,02
2,02
2,02
2,02
2,02
2,02
2,02
2,02
2,02
2,02
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
Izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Transport (%)
P3-50
Naziv mrežnog
čvorišta
RP TE Ugljevik
(Modran, B.Selo, Priboj)
Godina
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
Regionalni centar
Elektroprenosa
42 MVA
Tuzla
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
64.505
65.795
67.111
68.453
69.822
71.218
72.642
74.095
75.577
77.089
Stopa rasta – viši scenario (%)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Stopa rasta – niži scenario
(%)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14,7
15,0
15,3
15,6
15,9
16,3
16,6
16,9
17,3
17,6
Faktor snage cos φ
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
3,7
3,8
3,8
3,9
4,0
4,1
4,1
4,2
4,3
4,3
Industrijska potrošnja (%)
26,21
26,21
26,21
26,21
26,21
26,21
26,21
26,21
26,21
26,21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ostala potrošnja (%)
9,84
9,84
9,84
9,84
9,84
9,84
9,84
9,84
9,84
9,84
Domaćinstva (%)
61,93
61,93
61,93
61,93
61,93
61,93
61,93
61,93
61,93
61,93
Javna rasvjeta (%)
2,02
2,02
2,02
2,02
2,02
2,02
2,02
2,02
2,02
2,02
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
Izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Transport (%)
P3-51
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
Zvornik
(bez Glinice)
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
16 MVA
Tuzla
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
78.030
79.591
81.183
82.807
84.463
86.152
87.875
89.633
91.426
93.255
Stopa rasta – viši scenario (%)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Stopa rasta – niži scenario
(%)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17,8
18,2
18,5
18,9
19,3
19,7
20,1
20,5
20,9
21,3
Faktor snage cos φ
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
4,5
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
Industrijska potrošnja (%)
13,68
13,68
13,68
13,68
13,68
13,68
13,68
13,68
13,68
13,68
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ostala potrošnja (%)
16,88
16,88
16,88
16,88
16,88
16,88
16,88
16,88
16,88
16,88
Domaćinstva (%)
67,88
67,88
67,88
67,88
67,88
67,88
67,88
67,88
67,88
67,88
Javna rasvjeta (%)
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
Izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Transport (%)
P3-52
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
Vlasenica
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20 MVA
Tuzla
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
58.262
59.427
60.616
61.828
63.065
64.326
65.613
66.925
68.264
69.629
Stopa rasta – viši scenario (%)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Stopa rasta – niži scenario
(%)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
9.510
9.510
9.510
9.510
9.510
9.510
9.510
9.510
9.510
9.510
9.510
9.510
9.510
9.510
9.510
9.510
9.510
9.510
9.510
9.510
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
13,3
13,6
13,8
14,1
14,4
14,7
15,0
15,3
15,6
15,9
Faktor snage cos φ
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
3,3
3,4
3,5
3,5
3,6
3,7
3,7
3,8
3,9
4,0
Industrijska potrošnja (%)
32,36
32,36
32,36
32,36
32,36
32,36
32,36
32,36
32,36
32,36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ostala potrošnja (%)
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
Domaćinstva (%)
52,17
52,17
52,17
52,17
52,17
52,17
52,17
52,17
52,17
52,17
Javna rasvjeta (%)
2,12
2,12
2,12
2,12
2,12
2,12
2,12
2,12
2,12
2,12
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
Izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Transport (%)
P3-53
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
Srebrenica
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
40+20 MVA
Tuzla
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
65.545
66.856
68.193
69.557
70.948
72.367
73.814
75.290
76.796
78.332
Stopa rasta – viši scenario (%)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Stopa rasta – niži scenario
(%)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,0
15,3
15,6
15,9
16,2
16,5
16,9
17,2
17,5
17,8
Faktor snage cos φ
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
3,7
3,8
3,9
4,0
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
Industrijska potrošnja (%)
42,63
42,63
42,63
42,63
42,63
42,63
42,63
42,63
42,63
42,63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ostala potrošnja (%)
10,82
10,82
10,82
10,82
10,82
10,82
10,82
10,82
10,82
10,82
Domaćinstva (%)
44,84
44,84
44,84
44,84
44,84
44,84
44,84
44,84
44,84
44,84
Javna rasvjeta (%)
1,71
1,71
1,71
1,71
1,71
1,71
1,71
1,71
1,71
1,71
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
Izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Transport (%)
P3-54
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
Janja
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20 MVA
Tuzla
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
27.050
27.591
28.143
28.706
29.280
29.866
30.463
31.072
31.693
32.327
Stopa rasta – viši scenario (%)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Stopa rasta – niži scenario
(%)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,2
6,3
6,4
6,6
6,7
6,8
7,0
7,1
7,2
7,3
Faktor snage cos φ
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
1,5
1,6
1,6
1,6
1,7
1,7
1,7
1,8
1,8
1,9
Industrijska potrošnja (%)
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ostala potrošnja (%)
16,24
16,24
16,24
16,24
16,24
16,24
16,24
16,24
16,24
16,24
Domaćinstva (%)
63,31
63,31
63,31
63,31
63,31
63,31
63,31
63,31
63,31
63,31
Javna rasvjeta (%)
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
Izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Transport (%)
P3-55
QF-C-006
STANDARDNI PODACI PLANIRANJA ZA MREŽNO ČVORIŠTE DISTRIBUTERA
KOJI PREUZIMAJU ELEKTRIČNU ENERGIJU SA PRENOSNE MREŽE
1. NAZIV KORISNIKA
ZP “Elektrodistribucija” a.d.Pale
2. Sjedište
Pale
3. Adresa
Ul. Nikole Tesle 12, 71420 Pale
4. Telefon
057/205-100
5. Fax
057/227-084
6. Elektronska adresa
[email protected]
7. Odgovorna
osoba
Ime
Ljubomir
Prezime
Mrda
Adresa
Ul. Nikole Tesle 12, 71420 Pale
8. Licencu izdao
RERS
9. Broj licence
01-498-04/12-1/07
10. Datum izdavanja licence
28.12.2007.
11. Balansno odgovorno područje
ERS
12. Regionalni centar Elektroprenosa
Sarajevo
ED PALE
P3-56
Višegrad
Instalisana
snaga
transformat
ora (MVA)
2x20
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40.735
41.334
41.941
42.558
43.184
43.818
44.462
45.116
45.779
46.452
Stopa rasta – viši scenario (%)
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
Stopa rasta – niži scenario (%)
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Ukupna proizvodnja (MWh)
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
8,05
8,17
8,29
8,41
8,53
8,66
8,79
8,92
9,05
9,18
Faktor snage cos φ
0,94
0,94
0,94
0,95
0,95
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
Minimalna snaga na mreži prenosa
(MW)
5,58
5,79
5,87
5,95
6,04
6,12
6,20
6,29
6,38
6,46
Industrijska potrošnja (%)
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ostala potrošnja (%)
17,45
17,45
17,45
17,45
17,45
17,45
17,45
17,45
17,45
17,45
Domaćinstva (%)
57,0
57,0
57,0
57,0
57,0
57,0
57,0
57,0
57,0
57,0
Javna rasvjeta (%)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Naziv mrežnog čvorišta
Godina
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni scenario
(MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih Izvora
(MW)
Maksimalna snaga na mreži prenosa
(MW)
Transport (%)
Regionalni centar Elektroprenosa
P3-57
Sarajevo
Rogatica
Instalisana
snaga
transformat
ora (MVA)
20
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
27.920
28.330
28.727
29.129
29.537
29.951
30.370
30.795
31.226
31.663
Stopa rasta – viši scenario (%)
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
Stopa rasta – niži scenario (%)
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
17.045
17.200
17.357
17.514
17.674
17.835
17.997
18.161
18.326
18.493
17.045
17.200
17.357
17.514
17.674
17.835
17.997
18.161
18.326
18.493
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
5,63
5,71
5,80
5,88
5,97
6,06
6,15
6,24
6,33
6,42
Faktor snage cos φ
0,94
0,95
0,95
0,95
0,95
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
Minimalna snaga na mreži prenosa
(MW)
3,85
3,90
3,96
4,01
4,07
4,13
4,18
4,24
4,30
4,36
Industrijska potrošnja (%)
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ostala potrošnja (%)
26,7
26,7
26,7
26,7
26,7
26,7
26,7
26,7
26,7
26,7
Domaćinstva (%)
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
Javna rasvjeta (%)
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
Naziv mrežnog čvorišta
Godina
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni scenario
(MWh)
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih izvora
(MW)
Maksimalna snaga na mreži prenosa
(MW)
Transport (%)
Regionalni centar Elektroprenosa
P3-58
Sarajevo
Sokolac
Instalisana
snaga
transformat
ora (MVA)
20
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
35.134
35.650
36.175
36.706
37.246
37.793
38.349
38.913
39.485
40.065
Stopa rasta – viši scenario (%)
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
Stopa rasta – niži scenario (%)
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,11
8,23
8,35
8,47
8,60
8,72
8,85
8,98
9,11
9,25
Faktor snage cos φ
0,94
0,94
0,94
0,95
0,95
0,95
0,95
0,96
0,96
0,96
Minimalna snaga na mreži prenosa
(MW)
4,76
4,83
4,83
4,83
4,83
4,83
4,83
4,83
4,83
4,83
Industrijska potrošnja (%)
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ostala potrošnja (%)
24,7
24,7
24,7
24,7
24,7
24,7
24,7
24,7
24,7
24,7
Domaćinstva (%)
50,4
50,4
50,4
50,4
50,4
50,4
50,4
50,4
50,4
50,4
Javna rasvjeta (%)
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
Naziv mrežnog čvorišta
Godina
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni scenario
(MWh)
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivihizvora
(MW)
Maksimalna snaga na mreži prenosa
(MW)
Transport (%)
Regionalni centar Elektroprenosa
P3-59
Sarajevo
Pale
Instalisana
snaga
transformat
ora (MVA)
2x20
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
81.106
82.728
84.383
86.070
87.792
89.548
91.339
93.165
95.029
96.929
Stopa rasta – viši scenario (%)
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
Stopa rasta – niži scenario (%)
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19,44
19,73
20,03
20,33
20,63
20,94
21,26
21,58
21,90
22,23
Faktor snage cos φ
0,92
0,93
0,94
0,95
0,95
0,95
0,95
0,96
0,96
0,96
Minimalna snaga na mreži prenosa
(MW)
12,24
12,42
12,61
12,80
12,99
13,19
13,38
13,58
13,79
14,00
Industrijska potrošnja (%)
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ostala potrošnja (%)
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
Domaćinstva (%)
47,2
47,2
47,2
47,2
47,2
47,2
47,2
47,2
47,2
47,2
Javna rasvjeta (%)
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Naziv mrežnog čvorišta
Godina
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni scenario
(MWh)
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih izvora
(MW)
Maksimalna snaga na mreži prenosa
(MW)
Transport (%)
Regionalni centar Elektroprenosa
P3-60
Sarajevo
Lukavica
Instalisana
snaga
transformat
ora (MVA)
2x20
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
93,59
95,46
97,37
99,32
101,30
103,33
105,40
107,51
109,66
111,85
Stopa rasta – viši scenario (%)
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
Stopa rasta – niži scenario (%)
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
33.620
33.620
33.620
33.620
33.620
33.620
33.620
33.620
33.620
33.620
33.620
33.620
33.620
33.620
33.620
33.620
33.620
33.620
33.620
33.620
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
19,71
20,10
20,51
20,92
21,33
21,76
22,20
22,64
23,09
23,56
Faktor snage cos φ
0,92
0,93
0,94
0,95
0,95
0,95
0,95
0,96
0,96
0,96
Minimalna snaga na mreži prenosa
(MW)
12,56
12,81
13,07
13,33
13,60
13,87
14,14
14,43
14,72
15,01
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ostala potrošnja (%)
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
Domaćinstva (%)
53,2
53,2
53,2
53,2
53,2
53,2
53,2
53,2
53,2
53,2
Javna rasvjeta (%)
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
Naziv mrežnog čvorišta
Godina
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni scenario
(MWh)
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih izvora
(MW)
Maksimalna snaga na mreži prenosa
(MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Regionalni centar Elektroprenosa
P3-61
Sarajevo
Foča
Instalisana
snaga
transformat
ora (MVA)
2x20
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
44.969
45.644
46.328
47.023
47.728
48.444
49.171
49.909
50.657
51.417
Stopa rasta – viši scenario (%)
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
Stopa rasta – niži scenario (%)
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,54
9,68
9,82
9,97
10,11
10,26
10,41
10,57
10,72
10,88
Faktor snage cos φ
0,92
0,93
0,94
0,95
0,95
0,95
0,95
0,96
0,96
0,96
Minimalna snaga na mreži prenosa
(MW)
6,16
6,25
6,34
6,43
6,53
6,62
6,72
6,82
6,92
7,02
Industrijska potrošnja (%)
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ostala potrošnja (%)
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
Domaćinstva (%)
55,6
55,6
55,6
55,6
55,6
55,6
55,6
55,6
55,6
55,6
Javna rasvjeta (%)
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
Naziv mrežnog čvorišta
Godina
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni scenario
(MWh)
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih izvora
(MW)
Maksimalna snaga na mreži prenosa
(MW)
Transport (%)
Regionalni centar Elektroprenosa
P3-62
Sarajevo
Novo
Goražde
Instalisana
snaga
transformat
ora (MVA)
20
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5.796
5.854
5.912
5.972
6.031
6.092
6.153
6.214
6.276
6.339
Stopa rasta – viši scenario (%)
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
Stopa rasta – niži scenario (%)
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
2,14
2,16
2,18
2,20
2,23
2,25
2,27
2,29
2,32
2,34
Faktor snage cos φ
0,92
0,93
0,94
0,95
0,95
0,95
0,95
0,96
0,96
0,96
Minimalna snaga na mreži prenosa
(MW)
0,96
0,97
0,98
0,99
1,00
1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
Industrijska potrošnja (%)
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ostala potrošnja (%)
15,8
15,8
15,8
15,8
15,8
15,8
15,8
15,8
15,8
15,8
Domaćinstva (%)
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
Javna rasvjeta (%)
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
Naziv mrežnog čvorišta
Godina
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni scenario
(MWh)
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh) izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih izvora
(MW)
Maksimalna snaga na mreži prenosa
(MW)
Transport (%)
Regionalni centar Elektroprenosa
P3-63
Sarajevo
QF-C-006
STANDARDNI PODACI PLANIRANJA ZA MREŽNO ČVORIŠTE DISTRIBUTERA
KOJI PREUZIMAJU ELEKTRIČNU ENERGIJU SA PRENOSNE MREŽE
1. NAZIV KORISNIKA
ZP “Elektro-Hercegovina” a.d.
2. Sjedište
Trebinje
3. Adresa
Trg Jovana Raškovića br.6
4. Telefon
059/279-801
5. Fax
059/260-678
6. Elektronska adresa
[email protected]
7. Odgovorna
osoba
Ime
Miroslav
Prezime
Krstović
Adresa
Trg Jovana Raškovića br.6
8. Licencu izdao
RERS
9. Broj licence
01-472-04/09-1/07
10. Datum izdavanja licence
28.12.2007.
11. Balansno odgovorno područje
ERS
12. Regionalni centar Elektroprenosa
Mostar
ELEKTRO-HERCEGOVINA
P3-64
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
Trebinje 1
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20 MVA
Mostar
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
57,436
58,297
59,172
60,059
60,960
61,875
62,803
63,745
64,701
65,672
Stopa rasta – viši scenario (%)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Stopa rasta – niži scenario
(%)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17,918
18,187
18,459
18,736
19,017
19,303
19,592
19,886
20,184
20,487
Faktor snage cos φ
0,94
0,95
0,95
0,95
0,96
0,96
0,97
0,97
0,98
0,98
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
8,195
8,318
8,443
8,569
8,698
8,828
8,961
9,095
9,232
9,370
Industrijska potrošnja (%)
33.5
33.5
33.5
33.5
33.5
33.5
33.5
33.5
33.5
33.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ostala potrošnja (%)
16.8
16.8
16.8
16.8
16.8
16.8
16.8
16.8
16.8
16.8
Domaćinstva (%)
47.2
47.2
47.2
47.2
47.2
47.2
47.2
47.2
47.2
47.2
Javna rasvjeta (%)
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
Izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Transport (%)
P3-65
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
RP Trebinje
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
2 x20 MVA
Mostar
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
52,001
52,782
53,573
54,377
55,192
56,020
56,861
57,714
58,579
59,458
Stopa rasta – viši scenario (%)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Stopa rasta – niži scenario
(%)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,738
15,974
16,213
16,456
16,703
16,954
17,208
17,466
17,728
17,994
Faktor snage cos φ
0,94
0,95
0,95
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,97
0,97
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
6,827
6,929
7,033
7,139
7,246
7,354
7,465
7,577
7,690
7,806
Industrijska potrošnja (%)
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ostala potrošnja (%)
24.2
24.2
24.2
24.2
24.2
24.2
24.2
24.2
24.2
24.2
Domaćinstva (%)
69.9
69.9
69.9
69.9
69.9
69.9
69.9
69.9
69.9
69.9
Javna rasvjeta (%)
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
Izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Transport (%)
P3-66
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Trebinje 3
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20 MVA
Mostar
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
22,221
22,554
22,893
23,236
23,585
23,938
24,297
24,662
25,032
25,407
Stopa rasta – viši scenario (%)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Stopa rasta – niži scenario
(%)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,12
7,23
7,34
7,45
7,56
7,67
7,79
7,90
8,02
8,14
Faktor snage cos φ
0,94
0,95
0,95
0,96
0,96
0,97
0,97
0,98
0,98
0,98
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
4,38
4,44
4,51
4,58
4,65
4,72
4,79
4,86
4,93
5.01
Industrijska potrošnja (%)
33.5
33.5
33.5
33.5
33.5
33.5
33.5
33.5
33.5
33.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ostala potrošnja (%)
16.8
16.8
16.8
16.8
16.8
16.8
16.8
16.8
16.8
16.8
Domaćinstva (%)
47.2
47.2
47.2
47.2
47.2
47.2
47.2
47.2
47.2
47.2
Javna rasvjeta (%)
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
Izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Transport (%)
P3-67
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Bileća
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20 MVA
Mostar
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
36,531
37,079
37,635
38,200
38,773
39,354
39,944
40,544
41,152
41,769
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,746
7,863
7,781
8,100
8,222
8,345
8,470
8,597
8,726
8,857
Faktor snage cos φ
0,92
0,92
0,93
0,94
0,95
0,95
0,96
0,96
0,96
0,97
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
5,497
5,580
5,663
5,748
5,835
5,922
6,011
6,101
6,193
6,285
Industrijska potrošnja (%)
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ostala potrošnja (%)
38,1
38,1
38,1
38,1
38,1
38,1
38,1
38,1
38,1
38,1
Domaćinstva (%)
55,9
55,9
55,9
55,9
55,9
55,9
55,9
55,9
55,9
55,9
Javna rasvjeta (%)
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
41.396Stopa rasta – viši
scenario (%)
Stopa rasta – niži scenario
(%)
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
Izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Transport (%)
P3-68
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Gacko
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20 MVA
Mostar
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
42,086
42,717
43,358
44,008
44,669
45,339
46,019
46,709
47,410
48,121
Stopa rasta – viši scenario (%)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Stopa rasta – niži scenario
(%)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,413
10,569
10,728
10,889
11,052
11,218
11,386
11,557
11,730
11,906
Faktor snage cos φ
0,94
0,94
0,95
0,95
0,96
0,96
0,97
0,97
0,97
0,97
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
6,745
6,846
6,949
7,053
7,159
7,266
7,375
7,486
7,598
7,712
Industrijska potrošnja (%)
51,3
51,3
51,3
51,3
51,3
51,3
51,3
51,3
51,3
51,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ostala potrošnja (%)
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
Domaćinstva (%)
36,2
36,2
36,2
36,2
36,2
36,2
36,2
36,2
36,2
36,2
Javna rasvjeta (%)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
Izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Transport (%)
P3-69
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Nevesinje
Godina
Podatak
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
2013.
22,992
2014.
23,337
Regionalni centar
Elektroprenosa
20 MVA
Mostar
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
23,687
24,042
24,403
24,769
25,140
25,517
25,900
26,289
Stopa rasta – viši scenario (%)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Stopa rasta – niži scenario
(%)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,399
5,480
5,562
5,645
5,730
5,816
5,903
5,992
6,082
6,173
Faktor snage cos φ
0,92
0,93
0,93
0,94
0,94
0,95
0,95
0,96
0,96
0,97
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
3,833
3,890
3,648
4,008
4,068
4,129
4,191
4,254
4,317
4,382
Industrijska potrošnja (%)
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ostala potrošnja (%)
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
Domaćinstva (%)
70,1
70,1
70,1
70,1
70,1
70,1
70,1
70,1
70,1
70,1
Javna rasvjeta (%)
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
Izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Transport (%)
P3-70
PRILOG – OPTEREĆENJA TS 110/x kV
ZA PERIOD 2012. – 2021. GOD.
PRILOG 4: ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE - EP BIH
P4-1
QF-C-006
STANDARDNI PODACI PLANIRANJA ZA MREŽNO ČVORIŠTE DISTRIBUTERA
KOJI PREUZIMAJU ELEKTRIČNU ENERGIJU SA PRENOSNE MREŽE
1. NAZIV KORISNIKA
Elektrodistribucija Bihać
2. Sjedište
Bihać
3. Adresa
Bosanska 25
4. Telefon
037 22 91 03
5. Fax
037 22 91 09
6. Elektronska adresa
www.elektroprivreda.ba
Ime
7. Odgovorna
osoba
Generalni direktor
Prezime
Vilsonovo šetalište 15
Adresa
8. Licencu izdao
FERK
9. Broj licence
06-03-466/11/07
10. Datum izdavanja licence
01.12.2007.
11. Balansno odgovorno područje
12. Regionalni centar
Elektroprenosa
Elektrodistribucija:
P4-2
BIHAĆ
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS B. Krupa
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
OP Banja Luka
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
45.850,9
47.895,8
50.032,0
52.263,9
54.594,3
57.029,2
59.572,7
62.229,6
65.465,5
68.384,7
Stopa rasta – viši scenario (%)
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
1.750
1.750
1.750
1.750
1.750
1.750
1.750
1.750
1.750
1.750
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
8,5
8,8
9,2
9,6
10,1
10,5
11,0
11,5
12,1
12,6
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
9,0
10,2
10,0
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
20,5
20,9
20,9
Domaćinstva (%)
69,0
68,3
68,5
Javna rasvjeta (%)
1,5
1,6
1,6
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-3
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS B. Petrovac
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
OP Banja Luka
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
28.932,6
30.223,0
31.570,9
32.979,0
34.449,8
35.986,3
37.591,3
39.267,9
41.309,8
43.152,2
Stopa rasta – viši scenario (%)
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,5
5,7
6,0
6,3
6,6
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
15,2
17,1
17,0
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
24,0
24,6
24,6
Domaćinstva (%)
58,8
56,2
56,3
Javna rasvjeta (%)
2,0
2,1
2,1
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-4
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Bihać 1
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20+20
OP Banja Luka
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
71.300,9
74.481,0
77.802,8
81.272,8
84.897,6
88.698,4
92.639,3
96.771,0
101.803,1
106.343,5
Stopa rasta – viši scenario (%)
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
17,4
18,2
19,0
19,8
20,7
21,6
22,6
23,6
24,8
25,9
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
18,3
21,8
21,5
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
19,7
20,5
20,8
Domaćinstva (%)
60,5
56,1
56,1
Javna rasvjeta (%)
1,5
1,6
1,6
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-5
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Bihać 2
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
16
OP Banja Luka
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
52.626,4
54.973,5
57.425,4
59.986,5
62.661,9
65.456,7
68.376,0
71.425,6
75.139,7
78.490,7
Stopa rasta – viši scenario (%)
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
10,4
10,8
11,3
11,8
12,3
12,9
13,5
14,1
14,8
15,5
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
18,3
21,8
21,5
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
19,7
20,5
20,8
Domaćinstva (%)
60,5
56,1
56,1
Javna rasvjeta (%)
1,5
1,6
1,6
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-6
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Ključ
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
16
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
28.334,0
29.597,7
30.917,7
32.296,6
33.737,1
35.241,8
Stopa rasta – viši scenario (%)
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
5,5
5,7
6,0
6,2
2018.
OP Banja Luka
2019.
2020.
2021.
36.813,5
38.455,4
40.455,1
42.259,4
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
6,5
6,8
7,1
7,4
7,8
8,1
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
12,1
13,9
13,6
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
20,7
21,0
21,0
Domaćinstva (%)
64,4
62,5
62,9
Javna rasvjeta (%)
2,8
2,6
2,5
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-7
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
TS Sanski Most
Godina
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
Regionalni centar
Elektroprenosa
16+20
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
67.023,8
70.013,6
73.135,6
76.397,5
79.804,8
83.364,1
Stopa rasta – viši scenario (%)
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
12,6
13,2
13,8
14,4
2018.
OP Banja Luka
2019.
2020.
2021.
87.082,2
90.966,1
95.696,3
99.964,4
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
15,0
15,7
16,4
17,1
18,0
18,8
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
8,5
11,2
11,0
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
23,0
23,8
24,0
Domaćinstva (%)
65,0
61,8
61,9
Javna rasvjeta (%)
3,5
3,2
3,1
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-8
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
TS Velika Kladuša
Godina
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
Regionalni centar
Elektroprenosa
20+20
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
57.609,3
60.178,7
62.862,7
65.666,3
68.595,1
71.654,4
Stopa rasta – viši scenario (%)
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
10,8
11,3
11,8
12,4
2018.
OP Banja Luka
2019.
2020.
2021.
74.850,2
78.188,5
82.254,3
85.922,5
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
12,9
13,5
14,1
14,7
15,5
16,2
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
12,7
14,9
14,5
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
17,5
18,2
18,5
Domaćinstva (%)
68,9
65,8
65,9
Javna rasvjeta (%)
0,9
1,1
1,1
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-9
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Vrnograč
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
46.451,2
48.523,0
50.687,1
52.947,7
55.309,2
57.776,0
Stopa rasta – viši scenario (%)
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
8,9
9,3
9,7
10,2
2018.
OP Banja Luka
2019.
2020.
2021.
60.352,8
63.044,5
66.322,8
69.280,8
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
10,6
11,1
11,6
12,1
12,7
13,3
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
12,7
14,9
14,5
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
17,5
18,2
18,5
Domaćinstva (%)
68,9
65,8
65,9
Javna rasvjeta (%)
0,9
1,1
1,1
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-10
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Cazin 1
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
OP Banja Luka
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
92.357,4
96.476,5
100.779,4
105.274,1
109.969,3
114.874,0
119.997,4
125.349,3
131.867,5
137.748,8
Stopa rasta – viši scenario (%)
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
18,6
19,4
20,3
21,2
22,1
23,1
24,1
25,2
26,5
27,7
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
11,6
13,2
13,2
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
17,9
18,3
18,9
Domaćinstva (%)
69,3
67,2
66,6
Javna rasvjeta (%)
1,2
1,3
1,3
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-11
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Cazin 2
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
OP Banja Luka
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
20.430,5
21.341,7
22.293,5
23.287,8
24.326,4
25.411,4
26.544,7
27.728,6
29.170,5
30.471,5
Stopa rasta – viši scenario (%)
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
4,6
4,9
5,1
5,3
5,5
5,8
6,0
6,3
6,6
6,9
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
11,6
13,2
13,2
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
17,9
18,3
18,9
Domaćinstva (%)
69,3
67,2
66,6
Javna rasvjeta (%)
1,2
1,3
1,3
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-12
QF-C-006
STANDARDNI PODACI PLANIRANJA ZA MREŽNO ČVORIŠTE DISTRIBUTERA
KOJI PREUZIMAJU ELEKTRIČNU ENERGIJU SA PRENOSNE MREŽE
1. NAZIV KORISNIKA
Elektrodistribucija Mostar
2. Sjedište
Mostar
3. Adresa
Adema Buće 34
4. Telefon
036 50 21 00
5. Fax
036 50 21 55
6. Elektronska adresa
www.elektroprivreda.ba
Ime
7. Odgovorna
osoba
Generalni direktor
Prezime
Vilsonovo šetalište 15
Adresa
8. Licencu izdao
FERK
9. Broj licence
06-03-466/11/07
10. Datum izdavanja licence
01.12.2007.
11. Balansno odgovorno područje
12. Regionalni centar
Elektroprenosa
Elektrodistribucija:
P4-13
MOSTAR
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Jablanica
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
31.620,6
32.664,1
33.742,0
34.855,5
36.005,7
37.193,6
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
4,3
4,5
4,6
4,8
2018.
OP Mostar
2019.
2020.
2021.
38.421,3
39.689,2
41.435,5
43.258,7
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
4,9
5,1
5,3
5,5
5,7
5,9
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
13,6
14,8
14,3
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
27,9
31,2
31,3
Domaćinstva (%)
54,1
49,8
50,3
Javna rasvjeta (%)
4,4
4,2
4,1
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-14
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Konjic
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
2x20
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
71.464,6
73.822,9
76.259,0
78.775,6
81.375,2
84.060,6
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
2018.
OP Mostar
2019.
2020.
2021.
86.834,6
89.700,1
93.646,9
97.767,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
17.500
84.000
126.000
5
24
36
12,4
12,8
13,2
13,7
14,1
14,6
15,1
15,6
16,3
17,0
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
30,4
38,2
38,0
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
20,8
21,4
21,5
Domaćinstva (%)
47,3
39,0
39,1
Javna rasvjeta (%)
1,5
1,4
1,4
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-15
Naziv mrežnog
čvorišta
TS Mostar 2 Opine
Podatak
Godina
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
Regionalni centar
Elektroprenosa
40+20
OP Mostar
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
125.815,1
129.967,0
134.256,0
138.686,4
143.263,1
147.990,7
152.874,4
157.919,3
164.867,7
172.121,9
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
25,7
26,6
27,5
28,4
29,3
30,3
31,3
32,3
33,7
35,2
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
5,9
7,2
10,0
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
30,0
30,4
29,2
Domaćinstva (%)
61,0
59,6
58,5
Javna rasvjeta (%)
3,1
2,8
2,3
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-16
QF-C-006
STANDARDNI PODACI PLANIRANJA ZA MREŽNO ČVORIŠTE DISTRIBUTERA
KOJI PREUZIMAJU ELEKTRIČNU ENERGIJU SA PRENOSNE MREŽE
1. NAZIV KORISNIKA
Elektrodistribucija Sarajevo
2. Sjedište
Sarajevo
3. Adresa
Zmaja od Bosne 49
4. Telefon
033 75 14 50
5. Fax
033 75 14 55
6. Elektronska adresa
www.elektroprivreda.ba
Ime
7. Odgovorna
osoba
Generalni direktor
Prezime
Vilsonovo šetalište 15
Adresa
8. Licencu izdao
FERK
9. Broj licence
06-03-466/11/07
10. Datum izdavanja licence
01.12.2007.
11. Balansno odgovorno područje
12. Regionalni centar
Sarajevo
Elektroprenosa
Elektrodistribucija:
P4-17
SARAJEVO
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Goražde
Podatak
Godina
2x20
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Sarajevo
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
54.287,0
56.713,6
59.248,7
61.897,1
64.663,9
67.554,4
70.574,1
73.728,8
77.562,7
81595,96
Stopa rasta – viši scenario (%)
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
12.950
12.950
12.950
12.950
12.950
12.950
12.950
12.950
12.950
12.950
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
10,6
11,1
11,6
12,1
12,6
13,2
13,8
14,4
15,1
15,8
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
18,0
23,0
22,7
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
16,5
17,0
17,1
Domaćinstva (%)
63
57,6
58,0
Javna rasvjeta (%)
2,5
2,4
2,2
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-18
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Hadžići
Podatak
Godina
2012.
2013.
2014.
20
2015.
2016.
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Sarajevo
2017.
2019.
2018.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
60.118,4
62.805,7
65.613,1
68.546,0
71.610,1
74.811,0
78.155,1
81.648,6
85.894,3
90360,8
Stopa rasta – viši scenario (%)
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
10,2
10,7
11,2
11,7
12,2
12,7
13,3
13,9
14,6
15,3
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
33,1
38,2
37,5
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
16,8
17,0
17,1
Domaćinstva (%)
48,5
43,1
43,7
Javna rasvjeta (%)
1,6
1,7
1,7
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-19
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Pazarići
Podatak
Godina
2012.
2013.
2014.
20
2015.
2016.
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Sarajevo
2017.
2019.
2018.
2020.
2020.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
19.600,7
20.476,9
21.392,2
22.348,4
23.347,4
24.391,0
25.481,3
26.620,3
28.004,6
29460,8
Stopa rasta – viši scenario (%)
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,5
5,7
6,0
6,3
6,6
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
33,1
38,2
37,5
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
16,8
17,0
17,1
Domaćinstva (%)
48,5
43,1
43,7
Javna rasvjeta (%)
1,6
1,7
1,7
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-20
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Sarajevo 1
Podatak
Godina
63+20
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Sarajevo
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
141.858,8
148.199,9
154.824,4
161.745,0
168.975,1
176.528,2
184.419,0
192.662,5
202.680,9
213.220,3
Stopa rasta – viši scenario (%)
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
20,8
21,8
22,8
23,8
24,8
25,9
27,1
28,3
29,8
31,4
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
37,7
44,5
42,5
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
19,6
20,5
20,0
Domaćinstva (%)
40,5
32,5
34,8
Javna rasvjeta (%)
2,2
2,5
2,7
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-21
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Sarajevo 2
Podatak
Godina
31,5+63
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Sarajevo
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
121.061,6
126.473,1
132.126,4
138.032,5
144.202,5
150.648,4
157.382,4
164.417,4
172.967,1
181.961,4
Stopa rasta – viši scenario (%)
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
23,2
24,3
25,4
26,5
27,7
28,9
30,2
31,5
33,1
34,8
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
20,3
25,5
25,7
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
31,2
31,6
31,5
Domaćinstva (%)
46,3
40,8
40,7
Javna rasvjeta (%)
2,2
2,1
2,1
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-22
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Sarajevo 4
Podatak
Godina
2012.
2013.
2014.
2x20
2015.
2016.
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Sarajevo
2017.
2019.
2018.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
65.289,1
68.207,5
71.256,4
74.441,6
77.769,1
81.245,4
84.877,0
88.671,0
93.281,9
98.132,6
Stopa rasta – viši scenario (%)
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
14,9
15,6
16,3
17,0
17,7
18,5
19,4
20,3
21,4
22,6
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
26,0
28,2
27,9
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
14,8
15,1
15,1
Domaćinstva (%)
56,4
54,1
54,4
Javna rasvjeta (%)
2,8
2,6
2,6
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-23
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Sarajevo 5
Podatak
Godina
2x31,5
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Sarajevo
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
192.752,9
201.369,0
210.370,2
219.773,7
229.597,6
239.860,6
250.582,4
261.783,4
275.396,1
289.716,7
Stopa rasta – viši scenario
(%)
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Stopa rasta – niži scenario
(%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
37,5
39,2
41,0
42,8
44,7
46,7
48,8
50,9
53,5
56,2
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
14,2
13,8
13,6
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
32,6
35,6
35,9
Domaćinstva (%)
50,7
48,3
48,3
Javna rasvjeta (%)
2,5
2,3
2,2
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-24
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Sarajevo 7
Podatak
Godina
2x31,5
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Sarajevo
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
182.920,2
191.096,8
199.638,8
208.562,7
217.885,4
227.624,9
237.799,7
248.429,3
261.347,6
274.937,7
Stopa rasta – viši scenario (%)
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
35,5
37,1
38,7
40,5
42,3
44,2
46,1
48,2
50,7
53,3
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
31,7
35,8
34,8
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
14,5
14,8
15,0
Domaćinstva (%)
51,8
47,5
48,3
Javna rasvjeta (%)
2,0
1,9
1,9
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-25
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Sarajevo 8
Podatak
Godina
2x31,5
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Sarajevo
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
123.957,7
129.498,7
135.287,2
141.334,6
147.652,2
154.252,3
161.147,4
168.350,7
177.104,9
186.314,4
Stopa rasta – viši scenario (%)
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
23,2
24,3
25,4
26,5
27,7
28,9
30,2
31,5
33,1
34,8
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
31,7
35,8
34,8
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
14,5
14,8
15,0
Domaćinstva (%)
51,8
47,5
48,3
Javna rasvjeta (%)
2,0
1,9
1,9
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-26
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Sarajevo 11
Podatak
Godina
2012.
2013.
2014.
31,5
2015.
2016.
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Sarajevo
2017.
2019.
2018.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
Stopa rasta – viši scenario (%)
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
Transport (%)
Ostala potrošnja (%)
Domaćinstva (%)
Javna rasvjeta (%)
P4-27
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Sarajevo 13
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
2x31,5
OP Sarajevo
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
172.238,1
179.937,1
187.980,3
196.383,0
205.161,3
214.332,1
223.912,7
233.921,6
246.085,5
258.881,9
Stopa rasta – viši scenario (%)
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
32,3
33,7
35,2
36,8
38,5
40,2
42,0
43,9
46,2
48,6
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
14,2
13,8
13,8
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
32,6
35,6
35,9
Domaćinstva (%)
50,7
48,3
48,3
Javna rasvjeta (%)
2,5
2,3
2,2
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-28
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Sarajevo 14
Podatak
Godina
2x31,5
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Sarajevo
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
192.144,3
200.733,2
209.706,0
219.079,8
228.872,7
239.103,3
249.791,2
260.956,9
274.526,7
288.802,1
Stopa rasta – viši scenario (%)
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
37,2
38,8
40,6
42,4
44,3
46,2
48,3
50,5
53,1
55,8
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
31,7
35,8
34,8
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
14,5
14,8
15,0
Domaćinstva (%)
51,8
47,5
48,3
Javna rasvjeta (%)
2,0
1,9
1,9
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-29
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Sarajevo 15
Podatak
Godina
2x31,5
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Sarajevo
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
105.881,0
110.613,9
115.558,4
120.723,8
126.120,2
131.757,7
137.647,3
143.800,1
151.277,7
159.144,1
Stopa rasta – viši scenario (%)
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
21,8
22,8
23,8
24,9
26,0
27,1
28,3
29,6
31,1
32,7
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
31,7
35,8
34,8
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
14,5
14,8
15,0
Domaćinstva (%)
51,8
47,5
48,3
Javna rasvjeta (%)
2,0
1,9
1,9
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-30
Naziv mrežnog
čvorišta
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Sarajevo 18
Podatak
Godina
2012.
2013.
2014.
31,5
2015.
2016.
Regionalni centar
Elektroprenosa
OP Sarajevo
2017.
2019.
2018.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
59.520,9
62.181,4
64.961,0
67.864,7
70.898,3
74.067,4
77.378,2
80.837,0
85.040,5
89.462,6
Stopa rasta – viši scenario (%)
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
10,0
10,5
10,9
11,4
11,9
12,5
13,0
13,6
14,3
15,0
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
37,1
44,8
42,5
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
19,8
20,5
20,0
Domaćinstva (%)
40,8
32,5
34,8
Javna rasvjeta (%)
2,3
2,5
2,7
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-31
QF-C-006
STANDARDNI PODACI PLANIRANJA ZA MREŽNO ČVORIŠTE DISTRIBUTERA
KOJI PREUZIMAJU ELEKTRIČNU ENERGIJU SA PRENOSNE MREŽE
1. NAZIV KORISNIKA
Elektrodistribucija Tuzla
2. Sjedište
Tuzla
3. Adresa
Rudarska 38
4. Telefon
035 30 43 03
5. Fax
035 30 43 30
6. Elektronska adresa
www.elektroprivreda.ba
Ime
7. Odgovorna
osoba
Generalni direktor
Prezime
Vilsonovo šetalište 15
Adresa
8. Licencu izdao
FERK
9. Broj licence
06-03-466/11/07
10. Datum izdavanja licence
01.12.2007.
11. Balansno odgovorno područje
12. Regionalni centar
Elektroprenosa
Elektrodistribucija:
P4-32
TUZLA
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Banovići
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
31,5+31,5
OP Tuzlar
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
85.752,1
88.753,4
91.859,8
95.074,9
98.402,5
101.846,6
105.411,2
109.100,6
113.901,0
118.981,0
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
16,4
17,0
17,6
18,2
18,8
19,5
20,2
20,9
21,8
22,8
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
55,9
57,1
56,0
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
10,9
11,2
11,1
Domaćinstva (%)
32,4
30,7
31,7
Javna rasvjeta (%)
0,8
1,0
1,2
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-33
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Đurđevik
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
31,5+31,5
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
80.284,3
83.094,3
86.002,6
89.012,6
92.128,1
95.352,6
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
17,8
18,4
19,1
19,7
2018.
OP Tuzlar
2019.
2020.
2021.
98.689,9
102.144,1
106.638,4
111.394,5
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
20,4
21,1
21,9
22,7
23,7
24,8
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
47,4
52,5
51,8
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
10,5
11,0
11,2
Domaćinstva (%)
41,2
35,5
36,0
Javna rasvjeta (%)
0,9
1,0
1,0
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-34
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Dubrave
Godina
2012.
2013.
Regionalni centar
Elektroprenosa
2x31,5
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
OP Tuzlar
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
108.402,4
112.196,5
116.123,4
120.187,7
124.394,2
128.748,0
133.254,2
137.918,1
143.986,5
150.408,3
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
1.750
1.750
1.750
1.750
1.750
1.750
1.750
1.750
1.750
1.750
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
29,4
30,4
31,5
32,6
33,7
34,9
36,1
37,4
39,0
40,7
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
29,2
32,8
32,0
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
15,4
16,0
15,8
Domaćinstva (%)
53,9
49,5
50,5
Javna rasvjeta (%)
1,5
1,7
1,7
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-35
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Gračanica
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
31,5+20
OP Tuzlar
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
129.420,8
133.950,5
138.638,8
143.491,1
148.513,3
153.711,3
159.091,2
164.659,4
171.904,4
179.571,3
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
21,7
22,4
23,2
24,0
24,9
25,8
26,7
27,6
28,8
30,1
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
21,0
26,8
27,2
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
23,8
24,8
24,2
Domaćinstva (%)
53,4
46,7
48,0
Javna rasvjeta (%)
1,8
1,7
1,6
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-36
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Gradačac
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
2x20
OP Tuzlar
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
96.073,1
99.435,6
102.915,9
106.517,9
110.246,1
114.104,7
118.098,3
122.231,7
127.609,9
133.301,3
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
18,0
18,6
19,3
20,0
20,7
21,4
22,1
22,9
23,9
25,0
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
18,2
23,8
23,2
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
21,4
21,7
21,5
Domaćinstva (%)
57,7
52,3
53,2
Javna rasvjeta (%)
2,7
2,2
2,1
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-37
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Kladanj
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
28.969,1
29.983,1
31.032,5
32.118,6
33.242,7
34.406,2
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
5,5
5,7
5,9
6,1
2018.
OP Tuzlar
2019.
2020.
2021.
35.610,5
36.856,4
38.478,1
40.194,2
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
6,3
6,5
6,8
7,0
7,3
7,6
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
17,0
19,2
19,0
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
20,8
21,2
21,2
Domaćinstva (%)
60,9
58,2
58,3
Javna rasvjeta (%)
1,3
1,4
1,5
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-38
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Lukavac
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20+20+31,5
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
164.982,2
170.756,6
176.733,1
182.918,8
189.320,9
195.947,1
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
2018.
OP Tuzlar
2019.
2020.
2021.
202.805,3
209.903,5
219.139,2
228.912,
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
5.950
5.950
5.950
5.950
5.950
5.950
5.950
5.950
5.950
5.950
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
35,5
36,7
38,0
39,3
40,7
42,1
43,6
45,1
47,0
49,0
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
63,0
70,0
68,5
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
8,2
7,9
8,0
Domaćinstva (%)
28,0
21,2
23,6
Javna rasvjeta (%)
0,8
0,9
0,9
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-39
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Srebrenik
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
73.488,1
76.060,2
78.722,3
81.477,6
84.329,3
87.280,9
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
13,3
13,8
14,3
14,8
2018.
OP Tuzlar
2019.
2020.
2021.
90.335,7
93.497,5
97.611,4
101.964,9
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
15,3
15,8
16,4
17,0
17,7
18,5
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
6,3
7,2
7,1
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
23,0
24,1
24,1
Domaćinstva (%)
69,7
67,6
67,7
Javna rasvjeta (%)
1,0
1,1
1,1
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
Naziv mrežnog
TS Tuzla Centar
Instalisana snaga
2x40
P4-40
Regionalni centar
OP Tuzlar
čvorišta
Podatak
transformatora
(MVA)
Godina
Elektroprenosa
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
246.961,6
255.605,3
264.551,5
273.810,8
283.394,1
293.312,9
Stopa rasta – viši scenario
(%)
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
Stopa rasta – niži scenario
(%)
3,1
3,1
3,1
3,1
47,5
49,2
50,9
52,7
2018.
2019.
2020.
2021.
303.578,9
314.204,2
328.029,1
342.659,2
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
54,5
56,4
58,4
60,4
63,0
65,8
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
25,3
28,2
28,0
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
19,7
20,2
20,2
Domaćinstva (%)
52,7
49,4
49,6
Javna rasvjeta (%)
2,3
2,2
2,2
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-41
QF-C-006
STANDARDNI PODACI PLANIRANJA ZA MREŽNO ČVORIŠTE DISTRIBUTERA
KOJI PREUZIMAJU ELEKTRIČNU ENERGIJU SA PRENOSNE MREŽE
1. NAZIV KORISNIKA
Elektrodistribucija Zenica
2. Sjedište
Zenica
3. Adresa
Safvet bega Bašagića 6
4. Telefon
032 44 96 03
5. Fax
032 44 96 04
6. Elektronska adresa
www.elektroprivreda.ba
Ime
7. Odgovorna
osoba
Generalni direktor
Prezime
Vilsonovo šetalište 15
Adresa
8. Licencu izdao
FERK
9. Broj licence
06-03-466/11/07
10. Datum izdavanja licence
01.12.2007.
11. Balansno odgovorno područje
12. Regionalni centar
Elektroprenosa
Elektrodistribucija:
P4-42
ZENICA
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Breza
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
OP Sarajevo
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
63.732,4
65.963,1
68.271,8
70.661,3
73.134,4
75.694,1
78.343,4
81.085,4
84.653,1
88.377,8
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
14,3
14,8
15,4
15,9
16,5
17,0
17,6
18,2
19,0
19,8
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
23,8
28,1
28,0
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
17,5
17,8
17,2
Domaćinstva (%)
56,5
52,0
52,8
Javna rasvjeta (%)
2,2
2,1
2,0
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-43
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Bugojno
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20+20
OP Sarajevo
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
63.810,7
65.916,4
68.091,7
70.338,7
72.659,9
75.057,6
77.534,6
80.093,2
83.617,3
87.296,5
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
14,3
14,8
15,3
15,8
16,3
16,9
17,4
18,0
18,8
19,6
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
16,4
20,8
20,2
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
21,6
22,2
22,8
Domaćinstva (%)
60,0
55,1
55,1
Javna rasvjeta (%)
2,0
1,9
1,9
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-44
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Donji Vakuf
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
OP Sarajevo
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni scenario
(MWh)
18.962,4
19.588,2
20.234,6
20.902,3
21.592,1
22.304,6
23.040,7
23.801,0
24.848,2
25.941,5
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
4,6
4,7
4,9
5,0
5,2
5,4
5,5
5,7
5,9
6,1
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži prenosa
(MW)
Industrijska potrošnja (%)
10,3
12,1
12,0
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
25,3
25,5
26,0
Domaćinstva (%)
63,0
60,8
60,4
Javna rasvjeta (%)
1,4
1,6
1,6
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-45
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Maglaj
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20+40
OP Tuzla
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
78.776,9
81.534,0
84.387,7
87.341,3
90.398,3
93.562,2
96.836,9
100.226,2
104.636,1
109.240,1
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
26,2
27,1
28,0
29,0
30,0
31,1
32,2
33,3
34,7
36,2
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
37,0
43,5
45,6
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
12,9
15,3
15,1
Domaćinstva (%)
48,5
39,5
37,8
Javna rasvjeta (%)
1,6
1,7
1,5
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-46
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Tešanj
Godina
2012.
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
OP Tuzla
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni scenario
(MWh)
99.715,8
103.206,0
106.818,0
110.557,0
114.426,0
118.431,0
122.576,0
126.866,2
132.448,3
138.276,0
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
18,4
19,0
19,7
20,4
21,1
21,8
22,6
23,4
24,4
25,4
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži prenosa
(MW)
Industrijska potrošnja (%)
19,7
24,3
30,1
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
22,3
22,8
21,0
Domaćinstva (%)
56,1
51,1
47,2
Javna rasvjeta (%)
1,9
1,8
1,7
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-47
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Travnik 1
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20+40
2012.
2013.
2014.
2015.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
86.959,4
89.829,0
92.793,4
95.855,6
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,4
4,4
4,4
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3.325
2016.
OP Sarajevo
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
99.018,8
102.286,0
105.662,0
109.148,8
113.951,3
118.965,2
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3.325
3.325
3.325
3.325
3.325
3.325
3.325
3.325
3.325
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
17,2
17,8
18,3
19,0
19,6
20,2
20,9
21,6
22,5
23,4
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
26,2
29,3
28,9
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
21,0
21,9
30,1
Domaćinstva (%)
51,0
47,1
47,3
Javna rasvjeta (%)
1,8
1,7
1,7
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-48
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Travnik 2
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20
2012.
2013.
2014.
2015.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
49.015,7
50.633,3
52.304,2
54.030,2
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,4
4,4
4,4
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
11,2
11,5
2016.
OP Sarajevo
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
55.813,2
57.655,0
59.557,6
61.523,0
64.230,0
67.056,1
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
11,9
12,3
12,7
13,1
13,6
14,0
14,6
15,2
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
26,2
29,3
28,9
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
21,0
21,9
30,1
Domaćinstva (%)
51,0
47,1
47,3
Javna rasvjeta (%)
1,8
1,7
1,7
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-49
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Vareš
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
40
OP Sarajevo
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
26.670,7
27.604,2
28.570,3
29.570,3
30.605,2
31.676,4
32.785,1
33.932,6
35.425,6
36,984,3
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
4,6
4,8
4,9
5,1
5,3
5,5
5,6
5,8
6,0
6,2
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
32,4
36,2
41,2
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
14,6
14,3
14,0
Domaćinstva (%)
51,5
48,1
43,5
Javna rasvjeta (%)
1,5
1,4
1,3
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-50
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Visoko
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20+20
OP Sarajevo
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
104.551,0
108.210,0
111.997,0
115.917,0
119.974,0
124.174,0
128.560,0
133.059,6
138.914,2
145.026,4
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
17,8
18,4
19,1
19,7
20,4
21,1
21,9
22,7
23,7
24,7
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
30,6
35,4
34,8
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
18,4
20,2
21,8
Domaćinstva (%)
49,7
43,0
41,9
Javna rasvjeta (%)
1,3
1,4
1,5
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-51
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Zavidovići
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
40
OP Tuzla
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
106.249,0
109.968,0
113.817,0
117.800,0
121.923,0
126.191,0
130.607,0
135.178,2
141.126,0
147.335,5
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
26,8
27,9
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
20,2
20,9
21,6
17.500
31.500
5,0
9,0
22,4
23,2
24,0
24,8
25,7
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
22,5
27,2
29,4
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
14,8
15,3
14,9
Domaćinstva (%)
60,7
55,7
54,0
Javna rasvjeta (%)
2,0
1,8
1,7
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-52
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Zenica 1
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
20+31,5
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
16.105,0
16.668,7
17.252,1
17.855,9
18.480,9
19.127,7
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
4,2
4,4
4,5
4,7
2018.
OP TSarajevo
2019.
2020.
2021.
19.797,2
20.490,1
21.391,6
22.332,8
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
4,9
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
16,5
20,6
25,8
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
21,6
22,2
21,8
Domaćinstva (%)
59,4
54,9
50,3
Javna rasvjeta (%)
2,5
2,3
2,1
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-53
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Zenica 3
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
40
OP TSarajevo
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni
scenario (MWh)
157.519,3
163.032,4
168.738,6
174.644,4
180.757,0
187.083,5
193.631,4
200.408,5
209.226,5
218.432,5
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
30,2
31,2
32,3
33,5
34,6
35,8
37,1
38,4
40,0
41,7
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih
izvora (MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Industrijska potrošnja (%)
16,5
20,6
25,8
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
21,6
22,2
21,8
Domaćinstva (%)
59,4
54,9
50,3
Javna rasvjeta (%)
2,5
2,3
2,1
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-54
Naziv mrežnog
čvorišta
Podatak
Instalisana snaga
transformatora
(MVA)
TS Zenica 4
Godina
Regionalni centar
Elektroprenosa
40
OP TSarajevo
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Ukupna potrošnja – bazni scenario
(MWh)
65.462,9
67.754,1
70.125,5
72.579,9
75.120,2
77.749,4
80.470,6
83.287,1
86.951,7
90.777,6
Stopa rasta – viši scenario (%)
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
Stopa rasta – niži scenario (%)
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
13,9
14,4
14,9
15,4
15,9
16,5
17,1
17,7
18,4
19,1
Ukupna proizvodnja (MWh)
Proizvodnja iz obnovljivih izvora
(MWh)
Instalisana snaga obnovljivih
izvora (MW)
Maksimalna snaga na mreži
prenosa (MW)
Faktor snage cos φ
Minimalna snaga na mreži prenosa
(MW)
Industrijska potrošnja (%)
16,5
20,6
25,8
Transport (%)
X
X
X
Ostala potrošnja (%)
21,6
22,2
21,8
Domaćinstva (%)
59,4
54,9
50,3
Javna rasvjeta (%)
2,5
2,3
2,1
Prilozi: 1. – Prijedlog načina i vremenskog horizonta priključenja novog čvorišta na prenosni sistem sa potrebnim tehno-ekonomskim
obrazloženjem.
P4-55
PRILOG – OPTEREĆENJA TS 110/x kV
ZA PERIOD 2010. – 2019. GOD.
PRILOG 5: ELEKTRODISTRIBUCIJA BRČKO DISTRIKT BiH
P5-1
P5-2
P5-3
PRILOG 6: NOVE TS 110/x KV ZA PERIOD 2012. – 2021. GOD.
P6-1
TS 110/X - NOVI OBJEKTI
NAZIV TRANSFORMATORKE
STANICE
TS BIHAČ 3
TS BUŽIM
TS BUGOJNO 2
TS FOJNICA
TS JELAH
TS OLOVO
TS TURBE
TS VOLJEVAC
TS BUTUROVIĆ POLJE
TS ZALIK
TS ŽELJUŠA
TS ILIJAŠ
TS PRAČA
TS SARAJEVO 6 BETANIJA
TS SARAJEVO 10 RELJEVO
TZ SARAJEVO 12
TS USTIKOLINA
TS DOBOJ ISTOK
TS GRAČANICA
TS KALESIJA
TS KEREP
TS LUKAVAC 2
TS RUDNIK SOLI TUŠANJ
TS TINJA
TS TUZLA 3
TS MOSTAR 11
TS ČITLUK 2
TS LJUBUŠKI 2
ŠIROKI BRIJEG 2
ČAPLJINA 2
TS IVANJICA
SNAGA TRANSFORMATORA
(MVA)
ELEKTROPRIVREDA BiH
ELEKTRODISTRIBUCIJE
ED BIHAČ
20
20
ED ZENICA
20
20 + 20
31.5
20
20
20
ED MOSTAR
31.5
2x40
20
ED SARAJEVO
20/20/10
8
31.5
31.5
2x31,5
10
ED TUZLA
20
10
20
40
40
20
40
ELEKTROPRIVREDA HZHB
2x20/20/14
3x20/20/14
2x20/20/14
2x20/20/14
2x20/20/14
20/20/14
P6-2
GODINA ULASKA U
POGON
2012
2015
2012
2015
2015
2012
2013
2012
2015
2012
2021
2015
2012
2015
2012
2016
2012
2014
2012
2012
2012
2013
2013
2016
2016
2016
2020
Download

INDIKATIVNI PLAN RAZVOJA PROIZVODNJE 2013.-2022.