2012 cislo 0
12
14
OTEVRENY CASOPIS OBCANU BUSTEHRADU
Í
N
B
E
L
O
V
Í HA
N
L LO
Á
I ŘÍ
C
E P
SP
SLOVO REDAKCE – KRONIKÁŘŮV PŘÍSPĚVEK K VOLBÁM –
– VOLEBNÍ MÍSTNOST V HASIČÁRNĚ – NABROUŠENÝ HUDEBNÍ FESTIVAL –
– BUŠTĚHRADSKÁ JEDNODENNÍ 2014 – ŽIJÍ MEZI NÁMI –
– VÍTÁNÍ NEVIŇÁTEK V BUŠTĚHRADĚ –
– PŘEDVOLEBNÍ ANEB PRÁVĚ JSEM SE VRÁTIL V HRADU
2 0 1 4 , Č Í S LO 1 2
ST R A N A
1
2012 cislo 0
OTEVRENY CASOPIS OBCANU BUSTEHRADU
SLOVO REDAKCE
Vážení
ážení čtenáři Buštěhradských list
listů,
Přinášíme vám další informace
a události, které se týkají života
našeho města. Kromě rubrik, na
které jste zvyklí, přináší toto číslo i speciální volební přílohu, kterou jsme se rozhodli do časopisu
zařadit, protože se našeho města
bytostně týká. Ve dnech 10. a 11.
října budeme rozhodovat o vedení naší obce na další čtyři roky.
Vy jako voliči svou účastí a rozhodnutím, komu svěříte svůj hlas,
rozhodnete, kdo vás na toto období bude zastupovat.
Po řadu předvolebních období
komunálních voleb bylo obvyklé komunikovat s občany formou
kontaktních aktivit jednotlivých
politických subjektů na veřejnosti,
formou osobních dopisů a nakonec klasicky, volebním letákem, s
představením kandidátů a programu. Jako redakční rada otevřeného
časopisu máme zájem, abyste se o
svých kandidátech a stranách či
hnutích dozvěděli pokud možno,
co nejvíce. Proto jsme umožnili, v
rámci placené inzerce, všem kandidujícím stranám a hnutím, aby své
představy o vedení obce na další
volební období zveřejnily i v našem
časopise. Této možnosti využily tři
subjekty. Jejich příspěvek naleznete uprostřed Buštěhradských listů.
Strana TOP 09 a hnutí Pro Buštěhrad (tedy současná koalice vedení
města) tuto příležitost nevyužily,
ačkoli jim byla tato nabídka včas a
za standartních, rovných podmínek pro všechny, nabídnuta.
Chtěli bychom vám tedy jako redakční rada popřát dobrou volbu
pro naše město.
Redakce
Vaše finanční příspěvky na vydání Buštěhradských listů můžete posílat na číslo našeho
bankovního účtu: 2200312227 / 2010. Potvrzení o předání daru vám na požádání vystaví
občanské sdružení Buštěhradské fórum.
Buštěhradské listy můžete také nalézt na www.bustehradskeforum.cz
V tištěné podobě do vyčerpání zásob v Hotelu Buštěhrad, U Bečvářů nebo v knihovně.
ˇ NEVEŠLO
CO SE DO INFORMACÍ Z MEÚ
Můj příspěvek k volbám
Jako
kronikář jsem zvyklý
bádat v historických materiálech. I zase ne
tak starých, jak
by mnozí předpokládali. A protože naše paměť není v mnoha případech spolehlivá (zvláště nás dříve
narozených, kam, ať se mi to líbí nebo
ne, taky patřím), nahlédnu do materiálů Městského úřadu. Ještě dodám, že
jako pravidelný návštěvník veřejných
zasedání jsem nemohl přehlédnout
značnou „rivalitu“ i mezi zastupiteli.
Na jedné straně mezi exstarostou ing.
V. Novým a p. starostkou ing. J. Leflerovou či dvěma místostarosty, bývalým učitelem P. Sejkorou a RNDr.
M. Opltem. Podle mých informací už
ing. Nový ani P. Sejkora letos do zastupitelstva nekandidují.
2 0 1 4 , Č Í S LO 1 2
Co se dozvíme z nedávné volební
historie o zbývajících protagonistech, kteří se o vedení města ucházejí
znovu?
Ing. J. Leflerová (58 let) v r. 2002
kandidovala za KSČM a získala 20,3
% hlasů (nejvíc). RNDr. M. Oplt (68
let) v r. 2006 kandidoval za KSČM a
získal 15,7 % hlasů (nejvíc). V r. 2010
oba kandidují za sdružení Pro Buštěhrad, ing. Leflerová (66 let) se
ziskem 14,2 % hlasů, RNDr. Oplt
(72 let) se ziskem 11,98 % hlasů.
(Nejvíc získal P. Sejkora, 18,56 %, a
ing. arch. D. Javorčeková, 15,98 %
hlasů.) Poprvé byla ing. J. Leflerová
zvolena starostkou 25. 6. 2003, aby
nahradila odcházejícího P. Dütsche.
V Buštěhradském zpravodaji r. 30,
č. 5, z r. 2006, na str. 9 v rozhovoru
s red. J. Paulíkem v článku „Žijí mezi
námi“ napsala, cituji: „Ne ne, vážně
už nebudu kandidovat. Jsem nejstar-
ší z celého současného sboru zastupitelů. Tím, jak se Buštěhrad rozrůstá,
jak mládne, tak je i potřeba, aby se
tady objevil také někdo mladší …“
Dále jsem to už nemínil komentovat, ale nedá mi to, abych nepřiložil
informaci z internetu, která s tím
zdánlivě nesouvisí „Při narození má
mozek dítěte asi 14 miliard buněk.
Po 25 letech začne ztrácet až 10 000
buněk denně. Již po padesáti letech
věku se objem lidského mozku velmi výrazně sníží.“ Jsem přesvědčen,
že tenkrát si to uvědomovala i paní
starostka.
Na závěr bych dodal jednu moudrost, která není z mé hlavy, zato je
dějinami mnohokrát prokázána:
„K tomu, aby zlo zvítězilo, stačí jediná věc – aby dobří lidé neudělali
nic.“
Váš kronikář J. Pergl
ST R A N A
2
2012 cislo 0
OTEVRENY CASOPIS OBCANU BUSTEHRADU
Atmosféra, kterou pamětníci města nepamatují
S ou č a s n é
vedení města se často
vyjadřuje v
tom smyslu,
že ve městě je špatná
at m o s f é r a ,
jakou nikdo
n e p am atu je, neboť zde
stále někdo bezdůvodně kritizuje jejich práci. Kritika je podávána jako
něco zcela nepatřičného, co tu nikdy
nebylo, v Buštěhradě byl vždy „klid
na práci“, beránek se pásl vedle vlka a
neděly se tu takové ohavné věci, jako
se dějí nyní. Není tomu tak. Stačí jen
osvěžit si paměť.
V souvislosti s přípravou na
volby se ke mně dostaly materiály z předvolebního období v roce
2002. Tehdy se zformovala nezávislá kandidátka „Zabuš“ (která neměla se současnou postkomunistickou
kandidátkou „Probuš“ pana Oplta a
paní Leflerové pranic společného;
nicméně mi připadá, že název někoho inspiroval), složená převážně
z aktivních novousedlíků a „dlouhousedlíků“, která také ostře kritizovala tehdejší radnici. Zabuš velmi
naléhavě apeloval na občany, aby
napomohli změně na radnici tím,
že budou volit nové lidi. Reakcí na
jejich předvolební kampaň byl anonymní dopis, který se ocitl ve všech
schránkách pod názvem „Otevře-
ný dopis Městského zastupitelstva
občanům Buštěhradu“, který haněl
sdružení Zabuš. Posléze se ukázalo, že anonym je dílem jednoho ze
zastupitelů, a ostatní o něm zřejmě
ani nevěděli. Jestlipak se těsně před
volbami v našich schránkách také
objeví nějaký „Otevřený dopis“?
Zabuš tehdy v roce 2002 volby
vyhrál (což umožnilo ve městě některé pozitivní změny). Možná se
vedení města nyní obává podobného scénáře. Historie se totiž stále
opakuje. A kdo se nedokáže z historie poučit, bude stále opakovat
stejné chyby.
chodu chodník a veřejné osvětlení.
Příslušný orgán státní moci stanovil termín dokončení požadované
stavby pro zprovoznění přechodu
na 15. listopad 2014. Pokud se to
nestihne, tak se přechod neobnoví.
Do Buštěhradu chodí z Lidic
děti do školy. Občané Lidic mají
v Buštěhradu své lékaře. Prostě
druhý přechod je potřeba.
Pokud se tato nepodložená informace zakládá na pravdě, tak už s
tím nové zastupitelstvo Buštěhradu
nejméně 5 let nehne.
DJ
Jedna paní povídala…
Přechod z Buštěhradu do Lidic
je jenom jeden.
Druhý přechod
byl bez náhrady zrušen. Má
být obnoven, až
obce Buštěhrad
a Lidice vybudují k tomuto pře-
LZ
JoachimBarrande a Honza Neruda
Buštěhradský zámek od roku 1830
hostil francouzského krále Karla X.
Vyhnali ho z Paříže. S královskou
rodinou se do Buštěhradu dostal i
vychovatel panovníkova vnuka Jindřicha. Pro vnuka francouzského
krále byl vybrán ten nejlepší. Byl to
Joachim Barrande.
Joachim Barrande se naučil česky.
V Čechách žil až do roku 1883. Seznámil se s představiteli tehdy probouzejícího se českého národa.Po
skončení své služby u francouzského
dvora bydlel v Praze. Jeho dlouholetou hospodyní byla matka Jana Nerudy. S Janem Nerudou se spřátelil a
2 0 1 4 , Č Í S LO 1 2
zdůrazňoval, jak je pro český národ
důležité vzdělání.
„Víte, básně psát, to není nic pro
váš národ. Třeba vám budou kamarádi připíjet, ale chcete-li svému národu opravdu prospět, zanechte veršů a věnujte se vědě.“
Navrhuji využít historické skutečnosti, že na buštěhradském zámku
žil Joachim Barrande a inspirovat
představitele Středočeského kraje ke
zřízení Přírodovědecko-technického
institutu Joachima Barranda v části
buštěhradského zámku, která je jeho
majetkem.Buštěhrad je blízko Vysokých technických škol na Praze 6 a
má zároveň blízko do Kladna, kde
jsou rovněž technické školy.Na zámku může být instalován i IQ park,
který bude názorně demonstrovat
fyzikální zákony.
Dá se předpokládat, že na projekty vzdělávání technického směru se
seženou granty z fondů EU.Funkce
města Buštěhrad by spočívala v neinvestiční činnosti. Např.: zahrnout
novou funkci zámku v novém územním plánu, podpořit vybudování
městské infrastruktury v souvislosti
s velkým nárůstem dojíždějících studentů a zaměstnanců.
LZ
ST R A N A
3
2012 cislo 0
Volební místnost v hasičárně
Volby v Buštěhradu se odehrávají
na dvou místech. Voliči z volebního
okrsku č.1 volí v bývalé hasičárně a
z volebního okrsku č.2 v budově základní školy.Volební místnost v bývalé hasičárně slouží mimo období
voleb potřebám zaměstnanců technických služeb.
Poslední volby v Buštěhradě byly
23. a 24. května 2014. Pro starousedlíka je prostředí v hasičárně normální, protože se tam volilo odjakživa.
V hasičárně byla tehdy ale ve volební
OTEVRENY CASOPIS OBCANU BUSTEHRADU
komisi většina nových tváří. Někteří
z nich volili v Buštěhradě poprvé.
Neokoralý pohled mladých členů volební komise byl nesmlouvavý k nedostatkům. Symboly české státnosti byly
potrhané, místnost dlouhá léta nevymalovaná. Volební místnost sice splňovala požadavky stanovené zákonem,
ale rozhodně nesplňovala kritérium
estetické přiměřenosti, kladené zejména mladými lidmi na volební místnost.
Nedostatky byly pojmenovány,
návrhy řešení byly členy volební ko-
misí sepsány a formou Zápisu z jednání volební komise předány vedení
města Buštěhrad.Paní starostka i pan
místostarosta se závěry volební komise souhlasili a přislíbili přemístění
místa voleb na zámek v nejbližším
možném termínu.Podle dostupných
informací se pro volby letos v říjnu
znovu počítá s bývalou hasičárnou.
Snad tam bude alespoň vymalováno
a bude zakoupen nový státní znak.
LZ
Podlaha tělocvičny podruhé
„Dobrá zpráva pro rodiče dětí buštěhradské školy“, jásal titulek na přední straně červencového Zpravodaje.
Paní starostka nakonec problém vyřešila tak, že sama bez zastupitelstva
rozhodla o přidělení zakázky za více,
než 1,7 milionu Kč firmě SAT-AN.
Ano, pro děti je dobrá zpráva, že budou mít novou podlahu. Pro školu
i rodiče je to o jednu velkou starost
méně. Pro všechny je zde ovšem také
špatná zpráva, že při včasnějším naplánování (nejen této) stavební akce
město mohlo ušetřit několik set tisíc
Kč (za které se dětem také dalo leccos pořídit). Ale to už nikdo nevidí,
jen ti stále stejní šťouralové. Na závěr přeci jen dobrá zpráva: volby se
blíží!
DJ
ˇ
SPOLECENSKÁ
A KULTURNÍ RUBRIKA
Nabroušený hudební festival
Tak jsme se na festivalu buštěhradských kapel v r. 2014 sešli podruhé a
zase bylo plno spokojených lidiček –
čumáčků v dobrém slova smyslu. Program opět obstaraly výhradně kapely
z Buštěhradu, popřípadě ty, ve kterých
nějaký Buštěhraďák účinkuje. Podotýkám, že všichni vystoupili bez jakéhokoli nároku na odměnu. Naslouchali
jsme nejen písničkám, ale i mnoha připomínkám, které budeme posuzovat,
obhajovat a řešit. Tentokrát nehodlám
na tomto místě ani tak hodnotit jednotlivá vystoupení a hudební úroveň, jelikož kredit na to mají jiní fundovanější
hudebníci. Rád bych ale povýšil nad
ostatní obětavost party lidí, kteří nesli
na trh svoji kůži bez jakéhokoli předem
jasného výsledku, úspěchu a profitu.
Jak nepopulární je dnes dělat něco pro
někoho jen tak za nic, pro radost, a právě to je podstata tohoto konání.
Budeme velice rádi, když sami jakoukoli formou diskuze přispějete například na našich webových stránkách také
svojí připomínkou a pomůžete tak tím
2 0 1 4 , Č Í S LO 1 2
budovat tuto kulturní tradici tak, aby
i díky vašemu názoru mohla být lepší.
Každý konstruktivní příspěvek může
v něčem napovědět, a tím prospět. Jen
jako podnět dávám do fóra a diskuse tu
skutečnost, že město nejenže nemá svůj
sál nebo místo, kde by se lidi mohli na
podobných kulturních akcích scházet,
ale ani obyčejné mobilní pódium, které
by mělo do budoucna určitě všestrannější využití než jen pro tento festival.
Mám dojem, že by tato investice byla
asi pro město reálná a hojně využívaná.
Poznamenávám, že protentokrát jsme
si ho museli za úplatu zapůjčit z mnohem menší přilehlé obce. Nevím, kde je
zakopaný pes a jak dalece jsme chudá
obec, že si nevážíme ani za mák lidí, kteří jsou ochotni pracovat a zviditelňovat
právě město Buštěhrad, že není zájem se
přijít na takovou akci podívat, natož jí
třeba jen popřát úspěch, nebo ji zahájit?
Jelikož byla tato akce dle prvních
ohlasů přijata veřejností kladně a návštěvou převýšila naše očekávání, myslíme si, že je na místě dát ve známost,
že co se týče loňského festivalu, akce se
líbila také, a to natolik, že v kladensko-slánském regionu si velice dobře stála
mezi ostatními festivaly a v hudebně
kulturní soutěži Kladenského deníku,
v kategorii počin roku se umístila na
pátém místě z třiceti nominovaných.
Rádi bychom, aby Buštěhradský hudební festival byl součástí buštěhradského
kulturního dění i do budoucna a stal se
tradicí s přínosem pro naše město.
Za zamyšlení také stojí posouzení
otázky, zdali je reálné, aby takovýto
festival nadále vyrůstal na holé louce a
celá tíha odpovědnosti a nelehké práce
ležela na čtyřech pěti lidech bez sebemenší podpory a prostředků. I obětavá
práce a nadšení je někdy málo platné,
když není co uchopit a o co se opřít.
Rád bych také další dotaz směřoval na
zastupitele, popřípadě sponzory, zdali
je zajímavé tuto činnost podporovat a
zvážit, je-li rozvoj kultury přínosem, a
postrčí tak v pomyslném žebříčku hodnot Buštěhrad o stupínek výše.
Paustek www.bustehradskadraha.cz
ST R A N A
4
2012 cislo 0
OTEVRENY CASOPIS OBCANU BUSTEHRADU
Lidický okruh – obnovená tradice
Málokdo asi ví, že po válce byly Lidice středem dění i automobilového
závodění! Členové kladenského Autoklubu se při příležitosti 8. výročí
vyhlazení obce v roce 1953 rozhodli
uspořádat automobilový a motocyklový závod nazvaný Lidický okruh.
Jejich myšlenka v sobě navíc nesla i
symbol a poselství, že Lidice opět žijí
a budou žít. Připomenout tyto události se nyní rozhodla obec Lidice a
Památník Lidice, a v sobotu 13. 9.
2014 uspořádali spanilou jízdu veteránů pod stejným názvem - Lidický
okruh.
Sobotní počasí vyšlo krásně, a tak
mohli lidé na prostranství před Lidickou galerií obdivovat přes osmdesát veteránů různých značek,
automobily, motocykly i bicykly, i
jejich řidiče a řidičky, leckdy krásně dobově oblečené. Od nablýskaných krasavců z 20. a 30. let až po
trabanty z doby méně dávné. Velká
účast veteránů i počet návštěvníků
byl příjemným překvapením. Na pó-
diu vyhrávala vynikající Etno kapela
Roberta Kováče, tančily mažoretky,
nechybělo občerstvení ani program
pro děti, poté proběhla spanilá jízda
všech vozidel do Hřebče, Makotřas
a zase zpět. Vše bylo zakončeno vyhlášením vítězů divácké ankety o
nejkrásnější a nejzajímavější vozi-
dlo. Bylo zde i několik reprezentantů
z Buštěhradu. Krásná akce, která se
bude, doufejme, opakovat i v dalších
letech, nám připomněla, že co je staré, to je krásné, a vůbec nevadí, že to
někdy jede pomalu.
Text DJ, foto Tauber
Buštěhradská jednodenní 2014
průměru se auta dostávala do cíle za
2,5 hodiny. Účast byla vyšší než loni.
Na poslední chvíli se 1 posádka přihlásila a tři posádky svou účast zrušily. Nakonec startovalo celkem 6 vozů.
Trasa byla místy náročná a řidiči
museli opatrně projíždět výmoly zaplněné vodou po nedávných deštích.
Nejzajímavějším místem zastavení,
podle účastníků,
byl pozoruhodný
hřbitov v Noutonicích a bývalá sovětská základna.
Dospělí i nedávno narození ověřili
své znalosti vyplněním dotazníků
na
jednotlivých
zastaveních a na
závěr se jejich odpovědi porovnaly.
Všichni účastníci
Start Buštěhradské jednodenní 2014; foto J. Pergl
Letošní druhý
ročník se konal 13.
září v sobotu a jeho
působením byla
tentokrát
oblast
východně od Buštěhradu. Celkově
se natočilo na tachometru něco málo nad 40 km a v
2 0 1 4 , Č Í S LO 1 2
byli s poznávací a znalostní soutěží spokojeni, včetně těch nejmenších. Na závěr se všichni zasytili
buřty, které si v cíli opekli na ohni.
Malé dárky pro děti a dospělé zpestřily konec zdařilé akce, které nakonec přálo i dobré počasí bez deště.
Ve znalostních dovednostech zvítězila posádka ze Slaného s řidičem
Davidem Korytou, navigátorem Michalem Polákem a velitelkou posádky
Nikolou Korytovou. Získali 25 bodů z
možných 30ti. Přestože byla tato akce
plánována dlouho dopředu, nevyhnula se souběhu několika jiných aktivit
pro veřejnost, které účast ovlivnily.
Snad bude tedy i příští rok tato buštěhradská soutěž pro rodiny, a nejen pro
ně, pokračovat. Již nyní srdečně zvou
pořadatelé za občanské sdružení Buštěhradské fórum – Jaroslav Pergl, Luděk Zámyslický a Jiří Janouškovec st.
JJ
ST R A N A
5
2012 cislo 0
Žijí mezi námi
Zakoupil jsem si knihu, o jejímž
pomalém vznikání, v renomovaném
nakladatelství TORST, jsem se dozvídal při svých občasných návštěvách
zámecké vinotéky. Byl jsem nejprve
zmaten jejím názvem „Vrstvami“.
Nevěda, co si pod tím představit jsem
se začetl a byl pohlcen vzpomínkami
ženy – dámy, která prožívá život naplněný a prožitý tak, jak si málokdo z
nás vůbec dokáže představit. Vzpomínky osoby, která prožívá téměř
OTEVRENY CASOPIS OBCANU BUSTEHRADU
celé století s jeho radostmi
i traumaty díky svému začlenění do „vysoké kultury tohoto národa“. Ať už
díky svým rodičům, kteří
patřili mezi protagonisty
kabaretu U Červené sedmy, či později sama, jako
fotografka, se pohybovala
v těsné blízkosti osobností
jako Voskovec a Werich,
Karel Čapek, Ferdinand
Peroutka, Milena Jesenská,
Adolf Hoffmaister a mnohých dalších.
Knihou jsem byl nadšen, a když
jsem zjistil, že ona dáma občas pobývá u svého syna Petra, tady v Buštěhradě, drze jsem se vnutil na návštěvu s cílem získat do knihy její
autogram. To odpoledne, trávené
ve starém hradě u Fleischmannů,
bylo jedno z nejhezčích za poslední
dobu. I když začínalo i končilo deštěm. Ten dlouhý život, jehož střípky
jsme, mohli sbírat v těch staletých
místnostech, taky nebyl jenom samé
slunce. Její popis dějinných událostí, z pohledu přímého účastníka, se
mnohdy velmi odlišoval od toho, jak
byl ve škole předkládán nám. Její celoživotní zájem o věci veřejné, popis
provázanosti osudů jednotlivců ve
vztahu na stav společnosti atd. Vlastně jsme se probírali vrstvami času,
společnosti, prostředí.
V tom starém hradě jsem pochopil, jakými vrstvami každý z nás
za svůj život prochází, aniž by si to
uvědomil. A dovolím si být netaktní, když připomenu, že ona dáma,
Staša Fleischmannová, stále mladá
duchem, se 24. září dožívá požehnaného věku devadesáti pěti let. Chtěl
bych jí tímto, i za vás, popřát ještě
mnoho slunečných dnů v okruhu své
rodiny a přátel.
i to, že kromě 100 Kč na oběd byla
tato akce pro účastníky zdarma.
Chválu zasluhují všichni, kteří Varhany znějící 2014 zorganizovali. Jde
nejen o nevšední hudební prožitky,
ale i o záchranu kulturního dědictví
našich předků, které by jinak časem
jistě vzalo za své.
Chcete i jako amatéři vědět, jak
varhany fungují? Čemu se říká rejstřík? Jak válčí červotoč s člověkem?
Čemu se říká na varhanech čert a k
čemu slouží? Nezapomeňte se zaregistrovat na příští Varhany znějící.
JP
Varhany znějící
Devět členů občanského sdružení
Buštěhradské fórum a jejich přátel se
zúčastnilo v sobotu 6. září velmi zdařilé společenské a kulturní události
pod názvem Putování za varhanami na Slánsku pod záštitou festivalu
Varhany znějící 2014. Tento mezinárodní varhanní festival zahrnuje časový úsek od 6. do 27. září a je vyplněn sérií koncertů nejen na varhany
a s účastí interpretů i ze zahraničí.
Počáteční den Putování byl jako
tradičně věnován návštěvě malých
vesnických kostelů v okolí Slaného.
Navštíveny byly kostely v Malíkovicích, Hořešovicích, Klobukách a
Smolnici. Vyčerpávající výklad k
vzniku nástrojů a jejich historii a
funkci podal organolog Štěpán Svoboda. Na varhany precizně provázel
Jakub Janšta. Nádherné hudební a
poučné zážitky si odnesli všichni,
kteří ve dvou autobusech jednotlivá
zastavení absolvovali. Příjemné bylo
2 0 1 4 , Č Í S LO 1 2
JJ
ST R A N A
6
SLOVO LÍDRA KANDIDÁTKY SOCIÁLNÍCH DEMOKRATŮ V BUŠTĚHRADĚ ING. JIŘÍHO JANOUŠKOVCE
Vážení občané,
v komunálních volbách, které nás čekají, máte reálnou možnost změny k lepšímu Buštěhradu. Proč si to myslím?
Naše složení kandidátů přichází s nabídkou čistého štítu z minulosti. Všichni jsme jednotní v našem volebním programu. Chceme svými kroky na radnici viditelnou prosperitu obce ve všech směrech. A na tom budeme důsledně
pracovat. Máme zkušenosti z různých profesních oblastí. Někteří z nás jsou velmi zdatnými organizátory. Jedním z
našich největších potenciálů je schopnost se smysluplně domluvit napříč politickým spektrem ve prospěch
obce. Tato schopnost nesmí být potlačena zákulisními koaličními dohodami, které ekonomicky Buštěhrad poškozují, jak jsme tomu byli v minulosti svědky. Máme nové kandidáty, kteří se aktivně veřejného života v minulém
období účastnili a jako občané mnohé ovlivnili k lepšímu, i ty, kteří mají za sebou roky v minulých zastupitelstvech.
Můžeme s novým elánem navázat na to dobré, co již bylo v minulosti vykonáno.
Stavíme na ideálech demokracie a sociálních jistot. Máme zájem o všechny naše občany bez rozdílu. Naší velkou
výhodou je i možnost čerpat pomoc a radu u úspěšných obcí, které jsou pod vedením starostů sociální demokracie.
Například v Klobukách nebo v Unhošti.
K tomu, abychom mohli hmatatelně prosadit náš volební program, však potřebujeme vaši silnou podporu. Složení kandidátů pěti stran a hnutí ukazuje, že to budou zajímavé volby. Pokud získáme většinu míst v zastupitelstvu,
mohu vás ubezpečit, že nebudete naší prací zklamáni. Jsme klidnou a tichou silou, která má skutečně schopnost
změnit naše město k lepšímu.
Chci vás, milí voliči, povzbudit k volbě změny k lepšímu Buštěhradu s kandidáty sociální demokracie pod číslem 5.
Ing. Jiří Janouškovec
KANDIDÁTI NA ZASTUPITELE BUŠTĚHRADU NA KANDIDÁTCE ČSSD
Vážení občané Buštěhradu, dovolte, abychom se vám představili jako kandidáti na zastupitele naší obce.
Každý z nás se vyjadřuje ke své osobě, krátce představuje svůj profesní život a svá přání týkající se budoucnosti našeho Buštěhradu. Věříme, že se tímto s našimi kandidáty lépe seznámíte. Věříme, že vám také naše vyjádření pomohou zvolit za zastupitele ty z nás, kteří jsou vám svými zkušenostmi, nasazením a názory nejbližší
a získají si tak vaši důvěru. Za vaše hlasy na kandidátce č. 5 předem děkujeme.
5
ING. JIŘÍ JANOUŠKOVEC
Po ukončení Vysoké školy báňské v Ostravě jsem pracoval v různých firmách na technickém nebo
na obchodním místě, převážně v potravinářském oboru. Tuto práci vykonávám jako obchodní ředitel
potravinářské firmy dosud. Jsem ženatý a mám syna a dceru. V posledním volebním období jsem
aktivně, jako občan, podporoval sportovní, kulturní a společenské aktivity v obci. Přicházel jsem s
podněty na zlepšení činnosti zastupitelstva města. Byl jsem na převážné většině veřejných zasedání.
Organizoval jsem Buštěhrad na vodě, Buštěhradskou jednodenní a koncert Simeon. Jsem předsedou
občanského sdružení Buštěhradské fórum, které, mimo jiné, vydává časopis Buštěhradské listy, které
koordinuji, a do kterých také přispívám svými články.
Chtěl bych, aby naši občané byli maximálně informováni o tom, jak vedení města hospodaří ve formě, která jim bude srozumitelná. Jsem pro protikorupční politiku vedení města, pro lepší nakládání s veřejnými financemi, pro kvalitní komunikace, navázání úzkých vztahů s partnerskými obcemi, ze kterých bude mít obec prospěch. Je toho více na to, aby se vše dalo vypsat. Zkrátka bych si přál uvést
Buštěhrad na úroveň moderní obce s historickými tradicemi, na které je třeba navázat. Jsem pro změnu k lepšímu Buštěhradu.
ING. JIŘÍ MÜLLER
Po ukončení Strojní fakulty Českého vysokého učení technického v Praze a absolvování základní
vojenské služby jsem nastoupil jako konstruktér do strojírenské firmy. U této zahraniční společnosti
nyní působím jako vedoucí jednoho technického úseku. Žiji v Buštěhradě od narození, jsem ženatý a
mám dvě dcery. V minulém období jsem několik let působil jako předseda školské rady ZŠ a MŠ Buštěhrad. Aktivně se zajímám o dění v Buštěhradě. Účastnil jsem se takřka všech veřejných zasedání a
snažil jsem se věcnými připomínkami korigovat projednávané body.
Protože jsem buštěhradský rodák a mám toto město rád, chtěl bych, aby došlo k celkovému zlepšení vzhledu obce. Zejména se jedná o dobudování a opravy infrastruktury, zlepšení komunikací,
opravy a dobudování chodníků. Jistě by se toho našlo mnohem více k vyjmenování. Cílem je to, aby se
naše město mohlo srovnávat s evropskými městy podobné velikosti. Chtěl bych prosadit kvalitnější
plánování investičních i údržbových činností. Jako další důležitou prioritu vidím zlepšení finančního a materiálního zabezpečení
spolků pracujících s mládeží. Buštěhrad, dobré místo k žití pro všechny generace.
JIŘÍ JANOUŠKOVEC
Po ukončení studia na gymnáziu studuji nyní na Vysoké škole ekonomické v Praze, fakultě mezinárodních vztahů, kde nyní začínám druhý ročník studia. Osobně mě baví poslech hudby, tanec, tvorba
grafiky a plavání.
Ve svém volném čase jsem se snažil věnovat dobrovolným a jiným aktivitám ve městě. Například
jsem vypomáhal ve skautském oddíle Liščata. Ve spolupráci s žáky z deváté třídy jsem točil videa pro
Buštěhradský filmový štáb, v kvalitě a v časových možnostech, které jsme měli. Aktivně se snažím
zapojovat do akcí pořádaných občanským sdružením Buštěhradské fórum, jehož jsem také členem.
Pomáhal jsem s organizací Buštěhradu na vodě nebo jsem byl pořadatelem na koncertě Simeon. Byl
jsem celkem třikrát členem volební komise, z toho dvakrát jsem jí předsedal. Snažil jsem se účastnit
veřejných zasedání, kdy to bylo možné. O veřejný život a správu obce se pozorně zajímám.
5
Chtěl bych, aby věci v našem městě lépe fungovaly, včetně hledání dotací, které by nám v mnohém pomohly. Mohu do zastupitelstva města přinést „mladé“ nápady, které nejsou zatíženy zajetými kolejemi. Uvědomuji si, že vstupuji na pole, o které se
moc mladých lidí nezajímá, třeba se to ale i díky mě do budoucna změní.
JANA ZEMANOVÁ
Po ukončení středoškolského studia jsem pracovala 18 let v POLDI-SONP Kladno, poté 8 let v Československé obchodní bance na pobočce v Kladně a od r. 2005 pracuji na Městském úřadě v Buštěhradě. Právě tady na úřadě se setkávám s většinou obyvatel města, ať už na úseku podatelny, nebo
evidence obyvatel a dalších správních agend, které městský úřad může vyřizovat. V Buštěhradě žiji od
narození, pozoruji město i lidi kolem sebe se zájmem a optimismem. Mám ráda dobré konzervativní
hodnoty. Zajímají mě vztahy mezi lidmi, politika, ale také knihy, filmy a příroda.
Zamýšlím se nad tím, kam by se Buštěhrad měl ubírat v budoucnu. V letech 1998-2002 a 2006-2010
jsem byla aktivní členkou Zastupitelstva města Buštěhradu a díky své práci na MěÚ rozumím spoustě
problémů, vím, co nás trápí a co nás omezuje. V komunálních volbách se totiž můžeme bavit o konkrétních problémech, možnostech jejich řešení, zkrátka o konkrétních projektech. Osobně bych se ráda věnovala sociální problematice – co můžeme udělat pro mladé maminky, které by chtěly jít do práce, ale
nemohou, protože nejsou místa v mateřských školách, jak zlepšíme výuku v základní škole, co podnikneme pro to, aby důchodci
mohli smysluplně trávit volný čas, jak reagovat na rostoucí kriminalitu atd. Jako optimistka věřím v pozitivní budoucí časy našeho města a přeji nám všem pevné zdraví, a v neposlední řadě mnoho dobrých lidí kolem nás, kteří nám dodají energii a inspiraci.
MGR. MAGDA KINDLOVÁ
Po absolvování gymnázia v Kladně jsem vystudovala PedF UK v Praze v oboru matematika a základy techniky. Studium jsem ukončila v roce 1994. Poté jsem učila na různých středních školách. Od
roku 2007 jsem ředitelkou osmiletého gymnázia – Mensa gymnázium, o. p. s. – pro mimořádně nadané děti. V Buštěhradě jsem se narodila a dodnes zde žiji. Zajímá mě vše, co se naší obce a zejména
života v ní týká. Po dobu dvou volebních období jsem byla členkou zastupitelstva města Buštěhrad.
Ráda bych v budoucnu prosadila co největší a co možná přátelskou spolupráci všech politických
uskupení, ze kterých vzejdou noví zastupitelé. Jsem toho názoru, že neustálé spory a neochota ke
spolupráci, často i osobní antipatie, narušují plynulou a hlavně smysluplnou práci zastupitelstva i vedení obce. Chtěla bych, aby byl pouze jeden městský časopis. V této souvislosti bych ráda prosadila
naprostou transparentnost hospodaření i práce na radnici. Chtěla bych, aby se vedení obce stalo
skutečnou občanskou samosprávou, aby byli obyvatelé města co nejvíce vtaženi do veškerého dění
a zejména rozhodování.
ING. JITKA MÜLLEROVÁ
Po ukončení Provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze, jsem pracovala postupně v několika společnostech na různých ekonomických pozicích. Nyní jsem již 5 let hlavní účetní a
ekonomka ve státní příspěvkové organizaci. Na Buštěhrad jsem se přivdala před více než 20 lety, jsem
vdaná a mám dvě dcery. Aktivně se zajímám o společenské dění na Buštěhradě. Byla jsem členkou
Sokola, SRPŠ ZŠ a MŠ Buštěhrad, Kulturního výboru (později komise). Několik let jsem byla členkou
redakční rady Buštěhradského zpravodaje a jeden rok jsem byla jeho výkonnou redaktorkou. V současnosti jsem členkou Buštěhradského fóra a členkou redakční rady Buštěhradských listů.
Chtěla bych, aby město Buštěhrad bylo místem, kde se příjemně a bezpečně žije, a kde budou
chtít zůstat žít i naše děti. Ráda bych navázala větší spolupráci nejen s okolními obcemi a městy, ale
i s italským Valle di Ledro, zejména v kulturně společenské oblasti. Jsem pro maximální možnou informovanost občanů o hospodaření města. Také se chci podílet na získávání a využívání finančních
prostředků z dotačních titulů pro další rozvoj Buštěhradu.
LUKÁŠ HOMOLA
Po ukončení středoškolského vzdělání s maturitou, jsem pracoval jako knihkupec a galerista v Ostravě. Poté jsem 15 let pracoval v kulturní sféře a v současné době zastávám post
referenta odboru vnějších vztahů a komunikace MČ Praha 3. Přestože nejsem rodákem, žiji
v Buštěhradu osmým rokem, pokládám toto místo za svůj nový domov, kde se ze sousedů
stanou přátelé.
Přál bych si, aby Buštěhrad byl místem, o kterém si „přespolní“ budou říkat, tady by bylo hezké žít!
Jsem pro maximálně otevřenou správu města, povinné zveřejňování všech smluv na internetu, možnost občanů vyjádřit se k plánovaným investicím a záměrům vedení obce. Jsem pro maximální
podporu zakázek malého rozsahu, aby místní podnikatelé měli možnost podílet se na zvelebování
obce. Jsem pro efektivní a v co největší možné míře hospodárné vedení města.
MGR. PETR MENCL
Po absolvování gymnázia jsem dvacet let pracoval u Policie ČR, posledních pět let u Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality. Poté jsem pracoval na Finančním úřadu ve Slaném na oddělení
vymáhání daní. V letech 2007 až 2011 jsem pracoval na Městském úřadu v Buštěhradě, kde jsem se
zabýval problematikou vymáhání pohledávek zejména z místních poplatků, přípravou podkladů pro
poskytovatele dotací včetně spolupráce a komunikace s příslušnými orgány státní a veřejné správy a
zpracovával jsem i další běžnou agendu úřadu. Později jsem pracoval v bance na útvaru vnitřní bezpečnosti na pozici vyšetřovatele. V současné době jsem OSVČ. V Buštěhradě žiji od roku 2000.
V předchozím volebním období jsem navštěvoval zasedání zastupitelstva do doby, kdy na těchto
zasedáních byla vedena konstruktivní jednání. V tomto volebním období bych chtěl jako zástupce voličů přispět ke zlepšení komunikace mezi občany a úřadem, zejména důsledné dodržování zákonných
lhůt pro reakci na dotazy občanů, hledání příležitostí pro získání dotací na zlepšení infrastruktury města a na kulturní a zájmovou činnost. Přál bych si, aby město Buštěhrad více spolupracovalo s místní
podnikatelskou komunitou. Chtěl bych docílit zlepšení komunikace mezi tzv. koalicí a opozicí tak, aby jednání zastupitelstva města byla konstruktivní a aby jejich cílem bylo zejména řešení aktuálních problémů města a jeho občanů a nikoli osobních antipatií.
5
VÁCLAVA ŠUMNÁ
Jako Buštěhradský rodák, jsem poměrně patriot, nikdy jsem necítila potřebu žít jinde. Po ukončení
studia na střední průmyslové škole, jsem dala vale oboru stavitelství a začala pracovat v bankovním
sektoru. České spořitelně, a.s. jsem věnovala bezmála 21let, naplněných činorodou a velmi obohacující
prací v přímém kontaktu s klienty. Mou kariéru ukončilo mé těhotenství. Na mateřské dovolené setrvávám neplánovaně již čtvrtým rokem, můj syn se „nevešel“ do místní školky.
V zastupitelstvu města jsem již působila. V roce 2004 jsem nastupovala zhruba v polovině volebního období do rozjetého vlaku, a to z důvodu úmrtí pana Petra Dütsche. Na starosti jsem měla vedení
Sociálně zdravotního výboru, s převažující činností pro DPS Buštěhrad. V tomto období, dovolím si
připomenout, byla pro činnost zastupitelstva dominantním projektem úspěšná výstavba místní kanalizace a ČOV. Dále pak započaly první práce na rekonstrukci zámku.
V případě, že získám důvěru voličů, v následujícím období bych ráda věnovala pozornost podpoře
kvality a zvýšení kapacity místního školství, protože si myslím, že to není v současné době téma aktuální jen pro mě, ale, dovolím si odhadnout, pro drtivou část rodin s malými dětmi. Dále mi pak není lhostejný vzhled a upravenost
města a nebyla bych, myslím, sama, kdo by uvítal rozšíření zeleně, a to nejen v parcích nebo odpočinkových částech města.
JAN MAŠKULÍK
Po ukončení středoškolského vzdělání s maturitou a studia pedagogiky v Litomyšli, pracuji již pátým rokem jako pracovník vězeňské služby. Jsem buštěhradský rodák, který má rád naše krásné
historické město. Mám rád přírodu, sport, historii. Vedu sportovní oddíl na Kladensku, který je po
Buštěhradu pojmenován.
Jsem po rozvoj kultury, sportu a sportovišť ve městě, aby mládež mohla sportovat v místě bydliště,
a aby byl sport pro všechny finančně nenáročný. Podle mého názoru drahé sportovní kroužky a nečinnost mládeže vede k ničení zastávek, k užívání návykových látek, apod. Chci využívat dotace EU
pro občany našeho města, aby se zde každý cítil bezpečně a zdravě. Buštěhrad tradice, Buštěhrad
budoucnost nás všech.
KAMIL MAYRHOFER
V Buštěhradě bydlím se svou rodinou od roku 2004. Do Buštěhradu jsme se přistěhovali proto,
že jsme hledali klidné a bezpečné místo, kde bychom mohli vychovávat naše děti. Do veřejného dění
jsem se zapojil poté, co nejstarší syn začal navštěvovat zdejší ZŠ. Stal jsem se členem SRPŠ a později i školské rady. Chtěl jsem se podílet a rozhodovat o tom, jaké se dostane mým dětem výchovy a
vzdělání.
Kandidovat do zastupitelstva jsem se rozhodl proto, že bych rád, aby Buštěhrad zůstal tím klidným
a bezpečným domovem, který jsme se ženou pro rodinu hledali. Naše ZŠ prodělala dvě velké změny,
a to nástupem nové paní ředitelky a vstoupil v platnost zákon o pedagogických pracovnících. Rád
bych pomohl stabilizovat školu, rozvinout spolupráci a dialog mezi školou, městem a rodiči. Město
také začíná trpět neduhy velkého množství obyvatel a tím vymizení osobních vztahů. Po zastávkách
se nám poflakují podivná individua, demolují vybavení města, ve městě stoupá kriminalita. Ještě je
čas tento trend zastavit a tyto osoby z města vyhnat. Vzhledem ke své profesi vím jak a v případě, že
budu v zastupitelstvu, se společně s vámi o to pokusím.
Najdete nás také na https://www.facebook.com/bustehrad2014cssd/
Koncert Simeon. J. Janouškovec
- organizátor.
„A“ Vejšlap. Z leva pořadatelé: J. Maškulík,
J.Müller, J. Kumar, Janouškovec st. a ml.
Buštěhradská jednodenní.
Předseda volební komise
J. Janouškovec.
Buštěhrad na vodě. K. Mayhofer a J. Janouškovec jako organizátoři.
PROGRAMOVÉ OKRUHY KANDIDÁTŮ ODS A NEZÁVISLÝCH
Městská správa přátelská občanovi:
Chceme vytvořit úřad, který poskytne každému obyvateli našeho města co nejlepší servis a dá mu pocit, že
úřad je tu pro něj, a ne naopak. Budeme dělat vše pro to, aby úřad byl k občanovi poctivý, rychlý v rozhodování
a pomoci, ochotný spolupracovat (např. dodržování zákonných lhůt v komunikaci s občany, častější a kratší
veřejná zasedání, pořádání veřejných diskusí s občany…)
Efektivnost, transparentnost, zamezení plýtvání
Naším cílem je získávat velkou část rozpočtu města formou grantů a dotací, což bylo v posledním volebním
období opomíjeno. Chceme zamezit dalšímu plýtvání a neefektivnímu vynakládání financí. Hospodaření města chceme podrobit veřejné kontrole, nejen z řad opozičních zastupitelů. Transparentnost je totiž nejlepším
receptem k zamezení případné korupce. Občané by si měli být jisti, že je jejich obec řízena efektivně a odborně, a nemusí mít obavu z neférového jednání (nakupování formou výběrových řízení, zveřejňování smluv na
webových stránkách města, stejně jako rozpočtů a hospodaření města, využívání Místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy k získání finančních prostředků pro revitalizaci města, realizace akcionářských práv
města v akciové spol. Vodárny Kladno Mělník…)
Čistší a bezpečnější Buštěhrad
Všichni v Buštěhradě žijeme a to, co pálí nás, nejspíš pálí i Vás. Řada z nás má děti, takže chceme, abychom
žili v bezpečném a čistém prostředí (prozkoumání možnosti zavedení kamerového systému, likvidace skládky u
haldy a zabránění jejího dalšího vytváření, snaha napojit nepřipojené části města na čističku odpadních vod…)
KANDIDÁTNÍ LISTINA ODS A NEZÁVISLÝCH Č. 3 WWW.BUSTEHRADPRAVY.CZ
Ing. Luděk Zámyslický, ODS
V Buštěhradě podnikám od roku 1997. V roce 2000 jsem začal stavět rodinný
domek. Bohužel jsem nevěděl, že není schválen územní plán obce, a při kolaudaci RD jsem zjistil, že k mémuobydlí nevede komunikace. S postupem času
jsem zjistil, že takovýchto kostlivců je na radnici celá řada. Budu se snažit je
odstranit a nedělat další. Jako podnikatel jsem zvyklý hledat finanční rezervy
tam, kde to není obvyklé. Budu se snažit tyto skryté poklady objevit a využít je
pro realizaci potřeb občanů Buštěhradu.
Jiří Kratochvíl, nezávislý kandidát
V Buštěhradě žiji od roku 2007 a už od počátku jsem nadšený z toho, kolik věcí
jsme si jako občané byli schopni i přes překážky ze strany města zařídit. Bohužel
řadu věcí, které mě trápí, nelze řešit zvenčí, ale je potřeba být tam, kde veškerá
rozhodnutí vznikají a schvalují se. Chci usnadnit život svým spoluobčanům, zpřehlednit a zefektivnit hospodaření města.
Milan Mudra, nezávislý kandidát
Občanem Buštěhradu jsem od roku 1988. Jsou věci, které změnit nejdou, ale
na druhé straně jsou věci, které změnit jdou, a ty bych změnit chtěl. Rád bych
přispěl k prosperujícímu, zelenému, čistému a bezpečnému městu, kde lidé
žijí a ne kam chodí přespávat. Zajímám se o kulturu, sport a lhostejná mi není
ani bezpečnost, pořádek ve městě a okolí. V této oblasti bych rád společně
s občany a zastupiteli, kteří chtějí pomoci radou či názorem, vytvořil tvůrčí a
komunikativní tým.
Mgr. Ivona Kasalická, nezávislá kandidátka
Pro Buštěhrad, který jsem si vybrala pro svůj domov, pracuji dlouhodobě a ráda.
A budu v tom případně pokračovat i jako zastupitelka, a to především v oblasti
kultury, ke které mám díky svému vzdělání a profesi nejblíž. Vytvořit tým, který se
umí domluvit a společně pracovat, by mělo být hlavním heslem voleb. Čtyři roky
je dlouhá doba, proto je potřeba vybírat pečlivě a uváženě.
Mgr. akad. mal. Michal
Fiala, nezávislý kandidát
Bydlím na Buštěhradě
poměrně krátce. Je to
můj domov, proto chci,
aby se vedení města, ve
kterém žiji, soustředilo
jen na to důležité - smysluplné a čisté jednání, jednoduché, legislativně správné
fungování agendy a účelné nakládání s prostředky města.
Bc. Eliška Hrabinová, nezávislá kandidátka
Pracuji ve výchovném zařízení, kde mám
na starosti problémové teenagery. Mým
úkolem je pomoct jim
udělat krok ke změně.
Učím je vidět ve věcech
příležitost, vyeliminovat zbytečnosti, zkoušet nové způsoby jednání a hlavně uvědomit si, že život máme každý ve svých rukou. A přesně to je důvod, proč kandiduji.
Jiří Čermák, nezávislý
kandidát
Jelikož v obci Buštěhrad žiji od svého
narození, jsem s ní pochopitelně svázán. Proto jsem se rozhodl kandidovat, abych mohl v
rámci svých možností
a schopností přispět k rozvoji a prosperitě naší obce.
Ing. Pavel Skála, nezávislý
kandidát
Téměř 20 let žiji v Buštěhradě a po celou dobu
sleduji a vnímám působení všech střídajících
se místních zastupitelů.
Potenciál, který naše
město nabízí, nebyl za
tuto dobu ani zdaleka využit k rozvoji města.
Proto se chci zasadit o to, aby byl Buštěhrad městem, které se rozvíjí, jepřívětivější a bližší svým občanům a ve kterém budou chtít žít i naše děti.
Ing. Eva Zámyslická, nezávislá kandidátka
V Buštěhradě bydlím
od roku 2000. Chci podpořit a urychlit proměnu
Buštěhradu v místo setkávání zajímavých lidí z
domova i z Evropy. Budu
se podílet na rozvoji
vztahů s partnerskými obcemi, a to nejen z Itálie z oblasti
Lago di Ledro.
Marie Buková, ODS
Žiji v Buštěhradě od
roku 1962. Narodili se
mi tady dva synové. Již
jako malá jsem chodila
do Sokola, a proto jsem
po roce 1989 patřila k
těm, kteří Sokol v Buštěhradě obnovili. Buštěhrad znám dobře, protože jsem zde celou dobu i pracovala.
Patřím sice ke dříve narozeným, ale přesto fandím novým
spoluobčanům Buštěhradu. Mohu být prostředníkem při
vyřizováníproblémů mých vrstevníků s vedením města
Buštěhrad.
Milan Šumný, nezávislý
kandidát
V Buštěhradě žiji od
dvou let, chodil jsem
zde do školy, od 15 let
hraji za Buštěhrad volejbal. Žijí zde také moje
děti s rodinami. Do voleb jdu s představou, že
by občané měli mít možnost jednoduše zjistit, jak město
hospodaří a jaké jsou jeho plány a výsledky. Svůj přínos
vidím hlavně v podpoře smysluplně vynakládaných prostředků na vybudování stále chybějících chodníků, zlepšení stavu silnic a podpoře budování sportovišť pro občany.
�. 1 - NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ KANDIDÁT�„SPOLE�N�“
Pro� volit práv� nás? Máme Bušt�hrad rádi. Nabízíme schopné lidi, kte�í nejsou opot�ebovaní
dlouholetým p�sobením v zastupitelských funkcích. Jsme DOOPRAVDY nezávislí na jakékoliv
politické stran�. A hlavn�, chceme se vlastními silami pokusit o to, aby zde v�ci fungovaly lépe.
Pomozte nám v tom. Zm�ny k lepšímu jsou možné a SPOLE�N� to zvládneme!P�edstavujeme Vám
naše volební témata, podrobn�ji jsou rozvedena na našem letáku, a na naší facebookové stránce.
1) BUŠT�HRAD BEZPE�NÝ
- Budeme se snažit o z�ízení služebny policie –
obecní policie si na sebe dokáže vyd�lat!
- Zasadíme se o likvidaci �erných skládek–na
jejich místa umístíme fotopasti.
2) BUŠT�HRAD ZELENÝ
- Vypracujeme nový územní plán, který bude
vytvo�en s ohledem ke skute�ným pot�ebám
m�sta.
- Budeme proti kontroverzním pr�myslovým
zám�r�m v okolí m�sta.
- Pokusíme se sehnat více dotací na chodníky,
zele�, ve�ejná prostranství, do�ešíme propojení
Bušt�hradu a Lidic (chodník od h�bitova,
p�echod).
- V souladu s legislativou zvýhodníme ob�any,
kte�í t�ídí odpad.
- Budeme se snažit o efektivní fungování
technických služeb m�sta na základ� jasné
koncepce.
3) BUŠT�HRAD VST�ÍCNÝ A
HOSPODÁRNÝ
- Budeme s ob�any m�sta komunikovat.
- Z�ídíme nové webové stránky, jejichž
smyslem bude ve�ejná kontrola práce
zastupitelstva.
- Prov��íme možnost výhodn�jších dodavatel�
všech služeb a energií
- Budeme hospoda�it transparentn�.
obyvatele
Pokusíme
se
p�esv�d�it
Bušt�hradu hlášené jinde, aby se k nám
p�ihlásili.
- Budeme pamatovat na seniory a sociáln�
slabé ob�any
- Zrušíme zákazy v zámeckém parku.
- Zjistíme možnosti z�ízení bankomatu ve
m�st�.
4) BUŠT�HRAD VZD�LANÝ A KULTURNÍ
- Budeme v roli z�izovatele aktivn� podporovat
bušt�hradskou školu a starat se o její kvalitu.
- Podpo�íme vzájemnou spolupráci
vzd�lávacích institucí i spolk�
- Podpo�íme pedagogický sbor školy v jeho
práci tak,aby rodi�e nem�li pot�ebu dávat své
d�ti do jiných škol
- Podpo�íme neziskové, ale i ziskové aktivity,
které budou pro m�sto prosp�šné
- Podpo�íme dokon�ení obnovy
bušt�hradského zámku
- Podpo�íme aktivní spolupráci s Italy z Valle di
Ledro.
5) BUŠT�HRAD SPORTOVNÍ
- obnovíme a rozší�íme bušt�hradský sportovní
areál – ve spolupráci s UCEEBem
- Z�ídíme koupališt� na dolním rybníku –
�istota vody se již velmi zlepšila
- Zapo�neme s p�em�nou staré slánské
silnice, která je (nevyužitá) v majetku m�sta,
na stezku pro p�ší i cyklisty.
Malá politická úvaha
Politika má v �echách špatnou pov�st. Bohužel za to �asto mohou naši nejvyšší p�edstavitelé, jejichž
�iny a rozhodnutí nebudí d�v�ru. Názor spousty lidí pak je, že do politiky se hrnou lidé, kte�í nic
po�ádného neumí. Nikdo „normální“, kdo má svoji profesi, by to p�ece ned�lal. Mám svoji profesi, která
m� baví, i rodinu, která vyžaduje spoustu �asu. Pro� do toho tedy znovu jdu? V situaci, kdy jsem na
radnici �ty�i roky byla za „potížistku“, a mnoho mých dobrých úmysl� bylo obráceno proti mn�? Asi
tedy nejsem „normální“. Možná jsem chorobná idealistka a životní optimistka, která stále v��í, že když
se na radnici sejde dostate�ný po�et rozumných a inteligentních lidí, dokážou pro obec n�co dobrého
ud�lat. Nevyšlo to v tomto volebním období – je t�eba se nevzdávat a zkusit to znovu. A práv� Vy
m�žete napomoci tomu, aby se to poda�ilo. Naše m�sto je úžasné místo k životu. Bušt�hra�áci si
zaslouží zm�nu k lepšímu. Musejí ji ale sami chtít. D�ležité je, aby lidé, kte�í by od našeho m�sta
cht�li n�co víc, k volbám šli. Volte toho, komu d�v��ujete, ale hlavn� prosím p�ij�te volit. Sou�asné
vedení m�sta má, podobn� jako n�které strany ve velké politice, stabilní voli�skou základnu, a pasivita
voli�� bude zkrátka znamenat, že vše z�stane p�i starém. Slušných a schopných lidí tu p�eci máme
dost.
Daniela Javor�eková
Kandidáti nezávislého sdružení „Společně“:
1. Ing. Arch. Daniela Javorčeková, 40 let: V letech 2001-02 byla členkou Poradního sboru pražského primátora J. Kasla pro
architekturu, urbanismus a památkovou péči. Navštěvovala semináře „Školy obnovy venkova“, které byly později zásadní inspirací v jejích aktivitách pro Buštěhrad, kde žije od roku 2002. Věnuje se převážně obnově památek. V minulých letech se v
Buštěhradě podílela např. na záchraně a obnově zámku, či na záchraně pivovaru před demolicí. Působí ve dvou občanských
sdruženích, podílí se na organizaci např. Masopustu a dalších akcí.
2. Jan Mrkvička, 36 let: Pracuje jako ředitel Humanitární a rozvojové sekce společnosti Člověk v tísni. Přímo pomáhal lidem
zasaženým přírodními katastrofami a válkami na Srí Lance, na Filipínách, v Afghánistánu nebo v Etiopii. Svou zkušenost ze
zahraničních misí, se získáváním financí od Evropské unie a psaním a řízením projektů by chtěl využít i při práci pro Buštěhrad.
Chce také podporovat aktivní nevládní organizace a buštěhradské vzdělávací instituce, které navštěvují jeho děti. V Buštěhradě
několikrát školil místní lidi v psaní projektů.
3. Jirka Blesk, 53 let: tesař, pokrývač a horolezec, ale také osobitý pozorovatel, píšící typické glosy do buštěhradských časopisů (buštěhradský Chodecosobnost vymykající se všem škatulkám. O sobě píše: Rád poslouchám lidi a jejich vzpomínání, jsem
staromilec, ale osobně chci myslet trochu dopředu. V Buštěhradě mi chybí třeba kus zámku, vycházková zeleň, skejtpark pro
mládež i jiné věci, ale víc se raduji z toho, že se na ulicích zdravíme, že se tu pořád něco děje, a hlavně, že se mi tu dobře žije.
4. Zdena Vesfálová: 52 let, účetní-referentka. V Buštěhradě od roku 1980. Buštěhrad a jeho obyvatele nejlépe poznala, když
před lety chodila s poštou a novinami jako doručovatelka. Pracovala na Odboru kultury okresního úřadu v Kladně, další tři roky
po revoluci strávila jako tajemnice Obecního úřadu v Buštěhradě. V minulém volebním období byla členkou sociálně-zdravotního výboru a spolupracovala s DPS.
5. Linda Libertinová, 34 let: V Buštěhradě žije 14 let. Z toho 13 let, až do nedávna pracovala na MěÚ Buštěhrad, ale představě
úřednice se zcela vymyká. Působí také jako účetní v obci Číčovice a Mikroregionu údolí Lidického potoka. Byla členkou buštěhradského Junáka, a stále jezdí vařit dětem na tábory, které Junák pořádá u řeky Střely.
6. Bc. Jiřina Kopsová, 37 let: V současnosti pracuje jako recepční v UCEEB. Oblastí jejího profesního působení je podniková
ekonomika a logistika. Významně se podílela na chodu RC Buštěhradský pelíšek, v roce 2013 jako předsedkyně. Má zkušenost
s vedením projektů a získáváním grantů. Od roku 2010 se angažuje proti výstavbě bioplynové stanice. Dlouhodobě se organizačně podílí na většině dětských akcí pořádaných Rodinným centrem, jehož je také členkou.
7. Honza Zelenka, 46 let: Původně umělecký kovář, hokejový brankář, nyní podnikatel v oblasti výroby reklamy, designu a
umění. Jeho cílem je snaha o oživení fungování buštěhradského zámku pro sportovně kulturní účely, obnovení fungování pivovaru, podpora občanské angažovanosti a rozšiřování městské zeleně. Svou aktivitou opakovaně pozitivně zasáhnul do osudu
buštěhradských památek.
8. Stanislava Šumná, 58 let: Původně dětská sestra, pracovala také v MŠ Buštěhrad, později v Domově pro seniory v Kladně,
posledních 10 let byl ředitelkou DPS Buštěhrad, kde se jí podařilo vybudovat fungující Pečovatelskou službu. Vždy se zajímala
o dění v obci a dvě volební období byla aktivní členkou Sociálně-zdravotního výboru. Do zastupitelstva kandiduje poprvé, hlavně
z důvodu podpory opravdu otevřené práce města k občanům Buštěhradu a účasti na sociálních programech.
9. Ing. Zdeněk Malý, 50 let, manažer správy budov. Je předsedou spolku „Buštěhrad sobě“, který ve městě vybudoval a provozuje Muzeum Oty Pavla, Stezku historií Buštěhradu, a každoročně pořádá buštěhradský Masopust. Ve volebním období 2002
– 2006 byl členem stavebního výboru města. Podílel se např. na sponzorských pracích pro buštěhradská dětská hřiště.
10. Irena Vřešťálová, 39 let. Od roku 2009 pracuje v Rodinném centru Buštěhradský pelíšek jako koordinátorka, od března
2013 je jeho místopředsedkyně. Oblastí jejího profesního působení je práce s dětmi. Několik let byla členkou kulturního výboru
(a posléze komise) města, dlouhodobě se organizačně podílí na většině dětských akcí pořádaných rodinným centrem i na akcích Buštěhradského fóra, jehož je také členkou.
11. Vítězslav Helísek, 58 let, vyučen automechanik, potom střední průmyslová škola strojní. Celý život je bez politické příslušnosti, v Buštěhradě žije od roku 2003, opravuje bývalou zámeckou sýpku a postupně ji mění v netradiční kulturní a společenské
centrum (galerie Sýpka) – konají se zde kulturní akce pro děti i dospělé (výstavy, koncerty, happeningy apod.).
Kde�jste�mohli�v�minulých�letech�potkat�v�tšinu�našich�kandidát�?�
��Bušt�hradské�Masopusty�
��Slavnostní�otev�ení�nové�kadibudky�v�zám.�sýpce,�Ideje�Urbanity�–�práce�se�studenty�architektury�
��Bušt�hrad�na�vod��
�
�
�
Dotazy na paní Lenku Kohoutovou kandidátku do senátu za ODS v našem volebním obvodu. Paní Lenka Kohoutová je zakladatelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
a ředitelka domova pro osoby se zdravotním postižením. Prosazuje
pravicové řešení sociálních témat za ODS.
1. Proč kandidujete za stranu ODS, která je po událostech souvisejících s pádem Nečasovy vlády vnímána veřejností jako strana plná korupce?
Jsem v ODS od roku 2007. Vstoupila jsem do ní po zralé úvaze, kdy jsem
se chtěla angažovat v oblasti sociální politiky v pravicovém pojetí. Věnuji se
dlouhodobě integraci osob se zdravotním postižením zpět do aktivního života a viděla jsem, že je nutné udělat změny i na legislativní úrovni. Nemyslím
si, že v ODS je více lidí spjatých s korupcí než kde jinde. Jednání některých
členů mě pobuřuje stejně jako ostatní. Klade to větší nároky na voliče, aby
vybírali kandidáty, které znají, znají jejich práci a schopnosti. Jsem ráda, že
právě ODS jako jedna z mála politických stran se začala s problematickými
členy loučit. V ODS zůstávám, protože chci pomoci ke změně. Měla jsem
řadu možností kandidovat za jiné strany, ale nepřišlo mi fér převlékat kabát,
byť mi to možná mnozí vyčítají. Přijmout přestup jinam je jednoduché, odejít z politické scény úplně je ještě jednodušší, nejtěžší je zůstat a postavit se k
problému čelem a snažit se ho řešit.
2. Jaký bude váš osobní přínos pro občany Buštěhradu, pokud budete zvolena do senátu?
Jsem člověk z oblasti sociální oblasti, potažmo neziskového sektoru. Jsem zvyklé mluvit s lidmi o jejich problémech
a pomáhat hledat řešení pro ty, kteří si sami pomoci nemohou. Nejenom pro občany Buštěhradu, ale pro všechny
občany v mém volebním obvodu bych velmi ráda fungovala stejně jako když jsem byla poslankyní, nebo v neziskovém sektoru. Kontakty na sebe neskrývám, každý se na mne může obrátit. Pomáhala jsem s nejrůznějšími odvoláními k úřadům, pomáhala jsem lidem se zdravotním postižením najít práci, odvraceli jsme několik nespravedlivých
exekucí. To samé nabízím jako možná senátorka, protože právě senátorky a senátoři jsou zástupci občanů a daného
regionu v Parlamentu.
3. Proč si myslíte, že není potřeba minimální mzda, když ji má i Německo a Francie?
Vidíte a Švédsko ji třeba nemá. Nemůžeme se přeci řídit podle ostatních, vždy záleží na řadě ekonomických souvislosti a zákonů daného státu. Pokud chceme mít dostatek pracovních míst, nemůžeme svazovat zaměstnavatelům
ruce diktátem, komu mají kolik platit. Není pravda, že se zaměstnancům bude žít o těch 500 Kč lépe, ti nejméně
kvalifikovaní přijdou o místa a absolventi středních a vysokých škol, či učilišť budou shánět zaměstnání velmi těžko.
Pro zaměstnavatele bude jejich pracovní místo stát více a mnozí do toho rizika nepůjdou, mimo jiné to potvrdilo i
aktuální jednání tripartity. Navyšování minimální mzdy je trik současné vlády a bohužel na něj doplatí ti nejslabší.
Jen pro zajímavost, studie Českého statistického úřadu říkají následující: „„ Výzkumy vlivu výše minimální mzdy na
zaměstnanost ukázaly, že růst minimální mzdy vede k růstu nabídky práce, a to jak pracovníků s nízkou kvalifikací,
tak i těch lidí, kteří by chtěli znovu vstoupit do pracovního poměru v důsledku zvýšené mzdy. V některých zemích,
kde minimální mzdy jsou jak vysoké, tak i závazné, byl evidován vzestup nezaměstnanosti mezi mladistvými a dále
též u pracovníků s nízkou kvalifikací.“
4. Jsme podle vás po 25 letech od politického převratu v naší zemi společností ekonomicky bohatší nebo chudší ve srovnání s našimi západními sousedy např Německem a Rakouskem a doháníme je?
Skutečně chceme svobodu měřit penězi? Jsme především 25 letech svobodní. Za svobodný názor se lidé zavírali, mučili, ničili se životy celých rodin. Já si svobody vážím už 25 let. A je jen na nás jak se svobodou naložíme.
Nemám ráda srovnávání s nesrovnatelnými. Ale pokud mám srovnávat, pak umím uvést některá fakta. Jsme
zemí, která je stále nejméně ohrožena propadem chudoby. Jsme stále zemí, která patří do první desítky těch
nejméně ohrožených nezaměstnaností. Jestli doháníme Německo či Rakousko, to je otázka, kterou z médií
slýchám snad od 90. let. Nesnažme se být lepší než ostatní, snažme se být lepší než jsme sami. Poté se skutečně
někam posuneme.
5. Kdy si myslíte, že si bude moci dovolit rodina s průměrným měsíčním platem oběd v restauraci v západní Evropě,
aniž by to považovala za luxus?
V jaké restauraci? A v jaké zemi? Jaká je definice luxusu? Obávám se, že je to velmi submisivní pohled. Myslíte, že
rodina s průměrným platem v západní Evropě považuje obědy v restauracích za denní rutinu?
6. Chudne podle vašeho názoru střední vrstva v naší zemi, chudší chudnou a bohatší bohatnou?
Jsme zemí, které je jednou z těch, které jsou nejméně ohroženy chudobou. Rozhodně si nemyslím, že bohatí bohatnou na chudých. Je fakt, že byrokracie kolem živnostenského podnikání je stále velmi komplikovaná a trh práce
rigidní. Tak to pojďme změnit.
7. Co budete jako politička prosazovat, aby se ekonomika a soběstačnost naší země zlepšila?
Změny v sociální oblasti. Rozvolnění trhu práce, vyšší spolupráci škol a učilišť se zaměstnavateli, zpřísněný režim
sociálních dávek pro dlouhodobě nezaměstnané bez ochoty práci shánět, skutečnou podporu pro drobné podnikatele, tyto kroky povedou k vyšší konkurenceschopnosti České republiky.
8. Kde končí role sociálního státu při péči o lidi v hmotné nouzi?
Pomoc v hmotné nouzi má být jasně zacílená a sociální pomoc musí být aktivní, tedy s rodinou musí někdo pracovat na tom, aby pouze nepřijímala dávky, ale snažila se ze své situace dostat. Pro mě velmi důležité nastavit sociální
systém tak, aby ten kdo nepracuje a práci se vyhýbá za to, že pobírá sociální dávky něco pro stát odváděl. Tedy pro
něj pracoval. Je slušné za peníze od společnosti něco takové společnosti odvést. Kdo práci trvale odmítá, má ho
odmítnout i společnost. Takový člověk má mít pouze existenční minimum, žádné příspěvky na bydlení, žádná další
finanční pomoc.
Stát má vést své občany k soběstačnosti a odpovědnosti, nikoliv k závislosti. To je pro mě velmi důležité.
9. Jak je ošetřeno nevyplácení dávek v sociální nouzi, když mají tito lidé soukromý majetek (rekreační nemovitost, rodinný domek, automobil)?
Pokud má kdokoliv majetek, který lze zpeněžit, pak jej má prodat, v zákoně jsou přesně stanovené lhůty, do kdy.
Jinak dávky nejsou vypláceny. Zvláštní zřetel je například na nemovitosti velmi těžko prodatelné. Příkladem může
být osmdesátiletá žena žijící bez příbuzných ve starém domku v odlehlé vesnici, ta svoji nemovitost jen velmi těžce
zpeněží a je nemožné po ní chtít aby si prodala střechu nad hlavou. V takovém případě musí přijít sociální pomoc,
ne tam kde je některými nadužívána.
10. Jak se díváte na státní podporu zahraničních investorů, kteří nakonec zaměstnávají cizí státní příslušníky, protože
čeští občané raději budou brát sociální dávky, než aby pracovali nebo dojížděli? Vina zahraničních investorů to rozhodně není. Oni platí stejnou mzdu bez ohledu na státní příslušnost. Nebylo by od státu zodpovědnější, aby podpořil české
živnostníky? Např.: Na určitou dobu zavedl roční odpisy nově pořízených technologií apod.?
Nejsem ekonom ani průmyslník. Myslím, že zahraniční podpora investorů je běžná věc, ale vždy záleží na tom jaký
objem a druh práce může nabídnout českým zaměstnancům a jestli se podpora adekvátně vrátí. Musíme usilovat o
to aby český trh generoval kvalitní pracovní sílu s přidanou hodnotou, ne jen montéry u pásu. Česká republika jako
montovna nikdy nebude úspěšná vzhledem k počtu obyvatel a i z historického hlediska by byla veliká škoda, kdybychom neuměli konkurovat především chytrými a originálními řešeními, právě ty považuji za zmiňovanou přidanou
hodnotu. Normální je pracovat, proto si myslím, že by výplata sociálních dávek měla být odvislá, alespoň od základní aktivity každého občana. Pochopitelně nehovořím o seniorech či lidech s vážným zdravotním postižením, to jsou
naopak skupiny, které jsou bity na tom, že některým jiným se prostě nechce. A to musíme změnit.
11. Kde vidíte výhody a kde nevýhody Švarc systému?
Jde o podnikání osob samostatně výdělečně činných, jen nejsem zaměstnána, ale svou profesi provádím v jiném
režimu. Pokud odvádím řádně daně, mám práci a nepotřebuji ku pomoci stát, pak mi tento systém nevadí. Neměl
by ani státu. Tento systém je stále lepší, než zástup lidí na úřadech práce.
Otázky kladl: Luděk Zámyslický
Dotazy na senátora Jiřího Dienstbiera
Pane senátore, všiml jsem si, že jste poměrně často v našem malém městě návštěvníkem různých akcí a aktivit. Chodíte pravidelně na Čarodějnice, letos jste rozdával v místní základní
škole dětem vysvědčení, navštívil jste poprvé i s manželkou Buštěhrad na vodě. Co vás přitahuje k Buštěhradu?
Je zde řada lidí, díky kterým Buštěhrad žije. Málokde se děje tolik zajímavých věcí v oblasti
kultury, zábavy nebo veřejného života obecně. Je pro mě příjemným zpestřením zastavit se,
když to můj program jen trochu dovolí.
Pokud můžete srovnat aktivity na Kladensku i v jiných obcích, jak z tohoto pohledu vychází
Buštěhrad?
Buštěhrad nepochybně patří k obcím, kde se místní občané nadstandardně snaží, aby jejich
město bylo příjemné pro život.
Líbí se mi váš postoj, kdy se nebojíte říci svůj názor, přestože není většinový. Mám na mysli
vaše vyjádření ve volbě prezidenta ve druhém kole, kde jste veřejně proti názoru své strany
nepodpořil současného prezidenta, proč?
Pokud bych nestál za svými názory i v případech, kdy to není zrovna pohodlné a nepřináší to zrovna žádné výhody, považoval
bych svoji účast v politice za zbytečnou. V případě prezidentské volby jsem měl vůči současnému prezidentovi výhrady týkající se jeho ekonomických vazeb i jeho politické motivace, která je často spíše osobní než státnická. Na svém názoru nemám
dodnes co měnit.
Proč si myslíte, že vaše tolerance homosexuálních vztahů je správná?
Každý jsme na tento svět nějak přišli, aniž bychom na to měli vliv, aniž bychom si mohli vybrat, do jakých poměrů se narodíme, jakou barvu pleti budeme mít nebo jakou sexuální orientaci. Přesto bychom každý měli mít právo na lidskou důstojnost a
právo usilovat o své osobní štěstí. Samozřejmě vždy s respektem k právu druhých.
Jste ve vládě ministrem bez portfeje. Mohl byste shrnout, co se vám za dobu, co jste ve vládě podařilo prosadit?
Jsem ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Vláda prosazuje svůj program především prostřednictvím
legislativy – zákonů, jejichž řádná příprava trvá řadu měsíců. Za poměrně krátkou dobu se nám podařilo předložit celou řadu
zákonů do parlamentu. Právě teď dokončujeme například návrh ústavního zákona o referendu, který by měl lidem po mnoha
letech konečně umožnit, aby mohli rozhodovat o zásadních otázkách fungování státu sami, pokud si to budou přát. V oblasti
ochrany lidských práv bych mohl zmínit rovněž dokončovanou novelu zákona o „ombudsmanovi“, která posílí ochranu práv
zdravotně postižených nebo ochranu před diskriminací.
Není podle vás instituce Senátu zbytečným přepychem tak malé země, jako jsme my?
Senát opakovaně prokázal, že je dobrou pojistkou proti chybám při tvorbě zákonů i proti občas příliš politicky vyhrocenému
dění v Poslanecké sněmovně. Demokracie není přepychem a vyvážené rozdělení moci ve státě pomáhá demokracii chránit.
Mohl bych připomenout také roli při ustavování soudců Ústavního soudu, který tvoří další pojistku ochrany demokracie,
ústavnosti a lidských práv. Demokratické a mírové poměry přestávají být v dnešním světě bohužel opět samozřejmostí a do
jejich ochrany se vyplatí investovat.
Jakým způsobem jste jako senátor zlepšil život lidem například u nás v Buštěhradě?
Jako senátor se snažím zlepšovat život všem lidem v republice prostřednictvím zákonů, které projednáváme. Z mé činnosti stojí za zmínku dlouhodobá snaha o nastavení pravidel, která by měla zabránit zneužívání exekucí k odírání lidí, prosazování protikorupčních zákonů, například pravidel omezujících financování politických stran a kampaní nebo postihování nepoctivě nabytého majetku, v čemž pokračuji i jako člen vlády.
Proč by vás podle vašeho mínění měli občané volit do dalšího období?
Pokud mají pocit, že má smysl to, o co usiluji, tak mi mohou svou podporou pomoci, abych mohl pokračovat měnit naši společnost tak, aby se tu lépe žilo.
Co byste odpověděl lidem, kteří říkají, že sociální demokracie podporuje ty, co nepracují, na úkor těch, co pracují?
Že o žádné takové podpoře nevím. Snažíme se nastavit pravidla tak, aby každý měl šanci dostat se i ze sebehorší sociální situace. Podmínkou však musí být, že se bude sám v rozsahu svých možností snažit. Naopak se snažíme zastavit některé zjevné cesty
zneužívání sociálních dávek, které umožnily minulé chyby. Konkrétně už v parlamentu projednáváme vládní návrh zákona,
který byl zastavil stamiliónové zneužívání dávek na bydlení zejména provozovateli ubytoven.
A na závěr něco na odlehčení, jaké jsou vaše koníčky a záliby mimo politiku?
Mimo jiné historie, cestování nebo včelařství.
Děkuji za vaše odpovědi.
(dotazy kladl Jiří Janouškovec st.)
2012 cislo 0
OTEVRENY CASOPIS OBCANU BUSTEHRADU
Pelíšek informuje
PROGRAM NA ŘÍJEN
PROGRAM NA LISTOPAD
6.10.2014 od 15:30. Výtvarné kouzlení. Přijďe si s námi vyrobit zvířátka ze skořápek ořechů. Kurzovné včetně materiálu 15,- Kč (členi
RC 10,- Kč).
3.11.2014 od 15:30. Vánoční keramika pro děti. V naší dílně si mohou práci s tvárnou keramickou hlínou vyzkoušet již ti nejmenší a
ještě si vyrobit krásný dárek k Vánocům. Vyrobené výtvory se budou 19.12. vypalovat a budou k vyzvednutí v herně Pelíšku.
7.10.2014 od 17:00. Kurz první pomoci. V první části semináře,
kterou povede Mgr. Radka Jakubová, MBA, se zaměříme na prevenci úrazů (pasivní a aktivní prevence, nejčastější úrazy, vybavení
domácnosti, vhodné vybavení lékárničky apod.). Druhá část, pod
vedením Heleny Šmucerové, bude o správném poskytnutí první pomoci jak u lehkých zranění (typu odřeniny, vyražený zub, správné
vyndání klíštětě) až po ta těžká (údery do hlavy, otravy, popáleniny,
omrzliny, bezvědomí a zástava srdce), včetně nácviku masáže srdce
a dýchání z úst do úst na figuríně. Cena kurzu je 200,- Kč. Rezervace
nutná do 2.10.2014 na [email protected] Hlídání dětí není zajištěno. Kurz je podpořen z projektu MPSV.
8.10.2014 od 16:00. Čteme knížku v Pelíšku. Pro všechny, kteří rádi
čtou pohádkové příběhy, se Zuzkou Šípkovskou. Rodinné vstupné
10,- Kč (členi RC zdarma).
11.10.2014 od 13:30. Bleší bazárek v Sokolovně. RC Buštěhradský
pelíšek ve spolupráci s T. J. Sokol Buštěhrad pořádá bazar, na kterém
můžete prodat i koupit nejen dětské oblečení, ale veškeré potřeby
pro rodinu. Vstup zdarma. Při prodeji nutno rezervovat stůl (poplatek 50,- Kč) do 9.10.2014 na [email protected] Bazar se koná v
Sokolovně, ul. Sokolská 291. Přijďte se podívat!
18.10.2014 16:00. Drakiáda. Jako již tradičně se bude drakiáda
konat v parku Ořešín. Přijďte si zalétat ať již s doma vyrobeným
nebo koupeným drakem. Nejlepší drak vyhrává! Můžete se také
těšit na soutěže pro děti a táborák. Špekáčky si vezměte s sebou!
Vstup zdarma.
21.10.2014 od 18:00. Dobrou noc mami. Seminář o dětském spánku, spánkové fáze, cykly, usínací rituály. Spánek novorozenců a starších dětí, jak naučit dítě lépe spát. Denní versus noční spánek a nejčastější spánkové poruchy. Seminář je podpořen z projektu MPSV.
Více informací již brzy na www.mcpelisek.cz.
22.10.2014 Pohádkové odpoledne. Pro všechny, kteří mají rádi pohádky, budeme hrát tentokát maňáskovou pohádku O Kohoutkovi
a slepičce. Rodinné vstupné 30,- Kč (členi RC 15,- Kč).
4.11.2014 od 18:00. Seminář - Malý gurmán. Zavádění příkrmů do
jídelníčku dětí, kdy a jak začít, pokračovat a hlavně jak naučit děti
jíst s radostí a potěšením, co s malým nejedlíkem. Vařené či kupované, a na co dbát po prvním roce přikrmování. Seminář je podpořen
z projektu MPSV. Více informací již brzy na www.mcpelisek.cz.
5.11.2014 od 16:00. Kinohrátky. Pro všechny malé i velké milovníky
kina tu opět máme Kinohrátky. Pojďte si s námi zahrát na opravdové
kino, postavíme si řady sedadel, zakoupíme popcorn a i ta pohádka
bude. Rodinné vstupné 20,- Kč (členi RC 10,- Kč). Nezapomeňte si
přinést drobné mince na popcorn.
10.11.2014 od 15:30. Výtvarné kouzlení. Přijďte si k nám vyrobit
vlastní originální lampion na zítřejší Svatomartinský průvod. Kurzovné včetně materiálu 50,- Kč (členi RC 25,- Kč).
11.11.2014 od 17:00. Svatomartinský průvod. Srdečně zveme malé
i velké na tradiční světélkovou pouť za legendou svatého Martina
a symbolikou Martinského pokladu. Sraz v 17.00 hod. na Žižkově
náměstí (před restaurací u Bečvářů). Čeká nás divadelní zastavení,
společně najdeme ukrytý poklad a pustíme martinská světélka po
vodě. Vstupné dobrovolné. Nezapomeňte si vzít s sebou lampiony!
18.11.2014 od 19:00. Večerní dílna pro dospělé - Vánoční keramika.
Pojďte si s námi vytvořit keramický adventní svícen - jako originální dekoraci anebo jako vánoční dárek. Kurzovné včetně materiálu
200,- Kč. Na dílnu je nutné se přihlásit do 17.11.2014 na [email protected] Vyrobené výtvory budou 19.11. vypáleny a budou k
vyzvednutí v herně Pelíšku.
19.11.2014 Pohádkové odpoledne. Pro všechny, kteří mají rádi pohádky, budeme hrát pohádku O neposlušných kůzlátkách. Přijďte si
ji poslechnout nebo třeba i zahrát. Rodinné vstupné 30,- Kč (členi
RC 15,- Kč).
25.11.2014 od 19:00. Večerní dílna pro dospělé - Výroba adventních věnců. Také si nemůžete v záplavě nabídky vybrat ten pravý
adventní věnec pro vás? Nevadí, přijďte si do Pelíšku vyrobit svůj
vlastní originál. Kurzovné 250,- Kč + poplatek za svíčky zvlášť, podle výběru svíček. Na dílnu je nutné se přihlásit do 21.11.2014 na
[email protected]
VÍTE, ŽE …
Alena Antonová vystavuje ve Slaném
V galerii Ikaros ve Slaném byla
dne 2. září zahájena výstava obrazů Aleny Antonové a soch Petra
Šturmy. Paní Alena Antonová byla
osobně přítomna při vernisáži. Jsou
zde vystaveny převážně kubistické akty z celého období její tvorby.
Studovala u Emila Filly na Vysoké
2 0 1 4 , Č Í S LO 1 2
škole umělecko-průmyslové v Praze
v letech 1949-1951.
Sochy pana Petra Šturmy vhodně
doplňují tuto výstavu. Jeho dílo je
rovněž ovlivněno kubismem. Až na
jednu sochu jsou všechna vystavená díla prodejná. Prostředí galerie
se vyznačuje velice pohostinnou až
domáckou atmosférou. Pokud se
rozhodnete galerii Ikaros navštívit,
buďte připraveni, že je zde celá řada
dalších velice zajímavých plastik,
obrazů nebo soch, které sice nejsou
vystaveny, ale budou Vám ochotně
ukázány a předvedeny. Výstava potrvá do 11. října 2014.
LZ
ST R A N A
18
2012 cislo 0
OTEVRENY CASOPIS OBCANU BUSTEHRADU
Víte, že ...
V pátek 12. 9., v podvečer se strhla
nepříjemná průtrž mračen v naší oblasti. Kolem 17,00 hod. museli hasiči
zasahovat v blízké Stehelčevsi, kde se
rozvodnit Dřetovický potok. U mostu
z ulice Hermacha k ulici K Homolce
prakticky zmizel prostor mezi tělesem
mostu a hladinou vody. Hasiči vybírali naplavené předměty, které by mohly
průtok zatarasit a vzniklý tlak by mohl
most poškodit nebo dokonce zničit. V
této souvislosti můžeme být rádi, že náš
Buštěhradský potok se stále chová mírumilovně ke svým obyvatelům, i přes
nepřízeň počasí.

Dne 11. Října 1414 za velikého nářku
a kvílení svých posluchačů, opustil Mistr JanHus nedaleký hrad Krakovec. Za
doprovodu pánů, Václava z Dubé, Jana z
Chlumu, Petra z Mladenovica mnohých
dalších jiných Čechů a jezdců stavu
panského a rytířského, se vydal na cestu,
ze které se již nevrátil. Jeho ctitel Ondřej
Polák loučil se s ním slovy: „Bóh buď s
tebú, mistře, zdá mi sě, že sě nevrátíš.“
Pobyt na Krakovci byl posledním útočištěm Jana Husa před odjezdem do
Kostnice. Letos si tedy budeme připomínat 600 let od jeho odjezdu z nedalekého Krakovce u Rakovníku.

Také si připomínáme 70. výročí od
překročení hranic bývalé Československé republiky sovětskými a československými vojsky v rámci Karpatsko – dukelské operace. Toho dne, 6. října 1944,
zemřel při přechodu hranic i jediný československý generál, který padl na frontě Jaroslav – Vedral Sázavský, když jeho
vozidlo najelo na minu. Na frontě byl
pouhých 16 dní po příjezdu z Anglie.
Operace začala po pouhých 4 dnech
příprav jako pomoc Slovenskému národnímu povstání (SNP). Přestože byla
kritizována za nepřiměřeně vysoké lidské ztráty, faktem zůstává, že vázala 20
německých divizí, které nemohly být
použity proti povstalcům. Byla tak pravděpodobně největším přínosem Rudé
armády v pomoci SNP. Karpatsko – dukelská operace, která trvala od 8. září do
28. října, měla trvat podle plánu jen 5
dní.

Někdy může zaznít otázka, proč se
Židé proti masovým vraždám nebránili povstáním? V říjnu si připomínáme
hromadnou vzpouru a útěk z vyhlazovacího tábora Sobibor. Stalo se 14. října
1943. Povstalo zhruba 600 vězňů. Je to
jeden ze dvou příkladů, kdy Židé našli
odvahu a vzali osud do svých rukou
proti svým katům. Dalším příkladem je
vzpoura v Treblince (2. srpna 1943). Zde
fungovalo jen několik příslušníků SS na
velitelských postech, většinu ostrahy
tvořili ukrajinští strážci tábora. Povstalo
asi 850 vězňů, 300 jich skutečně uprchlo
a z nich 60 přežilo válku.
JJ
Vítání neviňátek v Buštěhradě
V jednom z posledních Buštěhradských zpravodajů jsme se mohli
dočíst, že nedávno proběhlo vítání
nových občánků města Buštěhrad.
Jedná se o slavnostní obřad a hlavně signál rodičům, že město si váží
svých občanů, kteří přivedli na svět
nového „Buštěhraďáka“. Sám se také
řadím k rodičům, kteří v minulém
roce přivedli na svět nového človíčka. Když jsme za celý rok nedostali
pozvánku na tuto událost a ani jsem
neslyšel o tom, že by se vítání občánků mělo konat, usoudil jsem, že město na takové aktivity rezignovalo, a
zapomněl na to.
Jaké pak bylo mé překvapení, když
jsem se pak právě z Buštěhradského
zpravodaje dozvěděl, že vítání občánků město pořádá a že už proběhlo,
byť bez nás. „Asi na nás zapomněli,“
pomyslel jsem si. Bylo mi to trochu
líto, ale dále jsem se tím nezabýval.
Jenže pak jsem se dozvěděl, že jsem
nebyl jediný, kdo nebyl pozván. Jak
to, ptal jsem se sám sebe. Pak jsem
narazil na jednu maminku, která se
na důvod nepozvání některých rodičů a miminek zeptala. Když mi tlu2 0 1 4 , Č Í S LO 1 2
močila, co se dozvěděla, skoro jsem
tomu nemohl uvěřit. Úřednice jí totiž vysvětlila, že nových přírůstků je
hodně a že prostě nestíhají. Proto se
rozhodli zvát na vítání občánků pouze „starousedlíky“ – tedy obyvatele,
respektive maminky, které jsou v
Buštěhradě hlášené déle než tři roky.
Je takový přístup v pořádku? Osobně se domnívám, že nikoliv. Jsou
snad rodiče a obyvatelé Buštěhradu
kastováni podle délky jejich pobytu
na občany první a druhé kategorie?
Pikantní na tom celém je skutečnost,
že o poplatky za děti se úřad umí velice rychle přihlásit, a to mu najednou nevadí, že je v Buštěhradě dětí
hodně. Ale poděkovat občanovi za
to, že přivedl na svět nového daňového poplatníka, to už je moc práce.
Přitom organizace takovéto události by mohla být jednoduchá a
nekomplikovaná. Nemusí se přeci
jednat o nějakou opulentní akci, koneckonců i já mám raději komornější
akce. Nepořádejme jednou ročně obrovský obřad, kam se budeme snažit
pozvat všechny nové buštěhradské
občánky, abychom pak zjistili, že se
nám tam všichni nevejdou, a my pak
museli řešit, koho budeme moci pozvat. Není přeci složité říci si, že budeme pořádat vítání občánků třeba
pro pět malých Buštěhraďáků. Pak
jen stačí mít přehled o tom, kolik
dětí se nám v Buštěhradě narodilo,
respektive se na matrice zaregistrovalo, a operativně je zvát, když jejich
počet dosáhne této hranice. A že by
to bylo organizačně složité? Nevěřím
tomu! Máme tu vynikající dětský
sbor, kde je spousta skvělých malých
zpěváků, kteří rádi a ochotně vystupují (ostatně naposledy to bylo třeba
na posledním Buštěhradském festivalu). Pak už jen krátký proslov paní
starostky, pár fotek a je to. Důležité je
totiž právě to sdělení, o kterém jsem
psal na začátku svého článku, tedy
to, že tito človíčkové jsou u nás vítáni. Každému občánkovi bychom pak
mohli věnovat drobný dárek, třeba
v podobě malého přívěšku ve tvaru „klíče od Buštěhradu“, který mu
bude připomínat jeho rodiště.
Jiří Kratochvíl
ST R A N A
19
2012 cislo 0
OTEVRENY CASOPIS OBCANU BUSTEHRADU
Předvolební aneb právě jsem se vrátil v hradu
Tak tohle byste vážně chtěli?
Koho z vás to napadlo?
Bez porady, bez svolení,
rozehrát své divadlo.
Podle tebe nestarám se,
o dotace netahám se,
než znalostí nabývat,
líp je zákon ohýbat.
Nevážíš si, chátro pravá,
rad staršího kamaráda,
který za tě dýchá, myslí,
mozek tvůj obratně čistí.
Nechechtej se, pravouši,
těžko znáš, co zakouší
rovný chlap či čestná žena,
nevděčníky odvržena.
K čemu bys měl filozofy,
rytce, hráče, tvůrce sochy,
když - naplaven či domácíneměl bys klid na práci!
Unaveni jsme jak kotě,
máme skončit jak kůl v plotě,
odložit nás mezi veteš?
Kdepak, hochu, to se pleteš!
Vzpomeneme reků slavných,
zkušeností z bojů dávných,
informace těžím cele,
k likvidaci nepřítele!
P.S. Těš se, přijde odveta!
Sněhurka + Popleta
Eva Zámyslická
Buštěhradské listy - dvouměsíčník; Ev. č. MK ČR E 20893
Obrázek na titulní straně: Buštěfest. Foto Luděk Zámyslický
Vydavatel: Občanské sdružení Buštěhradské fórum, Okružní 849; www.bustehradskeforum.cz
Odpovědný koordinátor: Ing. Jiří Janouškovec; [email protected]
Redakční rada: Jiří Blesk (JB), Ing. Jiří Janouškovec (JJ), Ing. Arch. Daniela Javorčeková (DJ),
Ing. Jitka Müllerová (JM), Jaroslav Pergl (JP), Ing. Luděk Zámyslický (LZ)
Korektura textu: Jan Dvořák; Design a grafika: Michal Fiala a Dana Stolzová
Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Den vydání: 26. 9. 2014. Uzávěrka dalšího čísla bude 15. 11. 2014
Tisk: Kočka Slaný
Náklad 1300 ks
2 0 1 4 , Č Í S LO 1 2
ST R A N A
20
Download

SPECIÁLNÍ VOLEBNÍ PŘÍLOHA