Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Spisak kandidata (državljana BiH) za polaganje prijemnog ispita
koji će se održati 05.09.2011. godine, za upis studenata u
prvu godinu studija na Elektrotehničkom fakultetu u
Sarajevu u akademskoj 2011/2012 godini
R.br.
Prezime i ime
Opći uspjeh
Ključni
predmeti
Dodatni
bodovi
Ukupno
bodova
1
Cernica Nedim
17.92
30
0
47.92
2
Cero Eldin
12.16
19.3
0
31.46
3
Čolo Šejla
12.52
19.3
0
31.82
4
Duzan Armina
17.72
34.7
0
52.42
5
Hasić Zerina
20
40
0
60
6
Kapetanović Kenan
11.64
16.7
0
28.34
7
Kaplan Harun
16.92
20.7
0
37.62
8
Katana Sanin
17.24
32.7
0
49.94
9
Klisura Nejla
16.64
27.3
0
43.94
9.76
16
0
25.76
10
Krupalija Almedin
11
Kukić Kenan
13.12
16.7
0
29.82
12
Mulić Maida
17.56
32
0
49.56
13
Muminović Armin
19.32
36
0
55.32
14
Okanović Sadmir
12.88
19.3
0
32.18
15
Popara Muhamed
14.96
22.7
0
37.66
16
Šećerkadić Selver
18.12
36
0
54.12
17
Šiljak Dino
14.28
21.3
0
35.58
18
Tihak Najla
18.56
37.3
0
55.86
Zaključno sa rednim brojem: 18.
P r e d sjed n i k K o m i s ije
R ed.prof.dr N a r cis B ehlilović,dipl.el.ing.
Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Spisak kandidata (stranih državljana) za polaganje prijemnog ispita
koji će se održati 05.09.2011. godine, za upis studenata u
prvu godinu studija na Elektrotehničkom fakultetu u
Sarajevu u akademskoj 2011/2012 godini
R.br.
Prezime i ime
Opći
uspjeh
Ključni
predmeti
Dodatni
bodovi
Ukupno
bodova
1
Mušović Mahir
15.44
21.3
0
36.74
2
Pačariz Emir
11.64
20
0
31.64
3
Rama Nuridin
15.56
31.3
0
46.86
4
Šašivari Deniz
15.8
36.7
0
52.5
Zaključno sa rednim brojem: 4.
P r e d sjed n i k K o m i s ije
R ed.prof.dr N a r cis B ehlilović,dipl.el.ing.
Download

Predsjednik Komisije Red.prof.dr Narcis Behlilović,dipl.el.ing.