MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PRAVILNIK
O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA NOVČANIH PODSTICAJA ZA RAZVOJ
POLjOPRIVREDE I SELA
Ha osnovu člana 8. stav 2. i člana 11. Zakona o obezbjeđenju i usmjeravanju sredstava za
podsticanje razvoja poljoprivrede i sela („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 43/02 i
106/09), člana 26. stav 2. Zakona o poljoprivredi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.
70/06, 20/07, 86/07 i 71/09) i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni
glasnik Republike Srpske“, br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 i 121/12), mi-nistar
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi
PRAVILNIK
O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA NOVČANIH PODSTICAJA ZA RAZVOJ
POLjOPRIVREDE I SELA
I OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje moraju da ispunjavaju pravna i fizička lica (u
daljem tekstu: korisnik) za ostvarivanje prava na novčane podsticaje, postupci za njihovo
ostvarivanje, vrsta, visina i način isplate novčanih podsticaja, obaveze koje mora da ispuni
korisnik nakon primanja novčanih podsticaja, kao i potrebna dokumentacija i obrasci.
Član 2.
(1) Pravo na podsticajna sredstva i druge oblike podrške u poljoprivredi imaju ko-risnici,
poljoprivredna gazdinstva sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Srpskoj (u
daljem tekstu: Republika), koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na terito-riji
Republike i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao i drugi subjekti u
skladu sa članom 26. Zakona o poljoprivredi.
(2) Za ostvarivanje prava na novčane podsticaje, korisnici podnose Agenciji za agrarna
plaćanja (u daljem tekstu: Agencija) zahtjev i dokumentaciju propisanu ovim pravilnikom.
(3) Zahtjev iz stava 2. ovog člana mora biti čitko popunjen štampanim slovima i sa-državati
sljedeće podatke:
a) za fizička lica:
1) ime i prezime korisnika – nosioca poljoprivrednog gazdinstva, adresu stanovanja,
opštinu, broj telefona, jedinstveni matični broj građana (JMB), registracio-ni broj
poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: RBPG), broj žiro računa ili broj te-kućeg
računa i naziv banke kod koje je otvoren račun i datum,
2) vrstu podsticaja za koji se zahtjev podnosi,
3) popis dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev,
4) izjavu o tačnosti navedenih podataka i prihvatanju odgovornosti,
5) potpis podnosioca zahtjeva,
b) za poslovne subjekte (pravna lica i preduzetnike):
1) poslovno ime i sjedište, opštinu, broj telefona, JIB, RBPG, broj žiro računa i naziv
banke,
2) vrstu podsticaja za koji se zahtjev podnosi,
3) popis dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev,
4) izjavu o tačnosti navedenih podataka i prihvatanju odgovornosti i
5) pečat i potpis ovlašćenog lica.
(4) Zahtjevi za ostvarivanje novčanih podsticaja u poljoprivredi podnose se na obrascima 1.
i 2. koji se nalaze u Prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio, osim ako ovim
pravilnikom nisu propisani posebni obrasci za podnošenje zahtjeva.
(5) Dokazi o investiranim sredstvima su:
a) za fizička lica:
1) ugovor o izvođenju radova sa privremenom ili okončanom situacijom sa specifikacijom
izvršenih radova uz koje se obavezno prilaže fiskalni račun,
2) fiskalni račun i faktura na kojima je naznačeno ime podnosioca zahtjeva ili
3) fiskalni račun na kojem nije naznačeno ime podnosioca zahtjeva, uz potpisanu i ovjerenu
fakturu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva, pod uslovom da se faktura odnosi samo na
jedan fiskalni račun i
4) dokaz o uplati na žiro račun dobavljača za sve račune od 10.000 KM i veće,
b) za poslovne subjekte i subjekte u sistemu PDV-a:
1) ugovor o izvođenju radova sa privremenom ili okončanom situacijom sa specifikacijom
izvršenih radova uz koje se obavezno prilaže fiskalni račun,
2) fiskalni račun i faktura na kojima je naznačeno ime podnosioca zahtjeva ili
3) fiskalni račun na kojem nije naznačeno ime podnosioca zahtjeva, uz potpisanu i ovjerenu
fakturu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva, pod uslovom da se faktura odnosi samo na
jedan fiskalni račun i
4) dokaz o uplati u skladu sa obaveznim poslovanjem preko žiro računa.
(6) Za nabavke, odnosno usluge, izvršene od dobavljača/izvođača van područja Republike,
uz dokaze o investiranim sredstvima iz stava 5. ovog člana, korisnik dostavlja i dokaz o
uplati na žiro račun dobavljača/izvođača.
(7) Kao predmet obračuna novčanih podsticaja neće se uzimati u obzir stavke na računima
koje nisu predmet podsticaja.
(8) Za nabavljena sredstva i opremu u inostranstvu, uz dokumentaciju iz st. 5. i 6. ovog
člana prilaže se prateća carinska dokumentacija.
(9) Nakon obrade zahtjeva, provjere dostavljene dokumentacije i ispunjenosti uslova,
direktor Agencije rješenjem odobrava isplatu novčanih podsticaja korisnicima.
(10) Isplata podsticajnih sredstava vrši se direktnim plaćanjem na tekuće, odnosno žiro
račune korisnika ili na osnovu instrukcije za plaćanje izvođaču radova u skladu sa
ugovorom.
(11) Na zahtjev korisnika podsticaja, isplata podsticajnih sredstava može se vršiti i na
račun primaoca potraživanja, a na osnovu ugovora o prodaji ili ustupanju potraživanja
zaključenog između korisnika podsticajnih sredstava i primaoca potraživanja, uz obavezno
dostavljanje ovjerene kopije ugovora o prodaji ili ustupanju potraživanja.
(12) Razvijenost jedinica lokalne samouprave utvrđuje se prema Odluci o stepenu
razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj za 2013. godinu („Službeni
glasnik Republike Srpske“, broj 102/12).
Član 3.
(1) Pravo na podsticajna sredstva u skladu sa ovim pravilnikom nemaju poljoprivredna
gazdinstva, odnosno korisnici koji na dan podnošenja zahtjeva:
a) imaju dospjele a neizmirene obaveze po bilo kojem osnovu prema Ministarstvu
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), Agenciji i Javnom
preduzeću „Robne rezerve Republike Srpske” a. d. Banja Luka,
b) nezakonito koriste poljoprivredno zemljište koje je dodijeljeno korisnicima na osnovu
ugovora o koncesiji ili zakupu i lica koja ometaju ili izbjegavaju uvođenje u posjed, a što je
utvrđeno u postupku inspekcijskog nadzora i sačinjen zapisnik i
v) su zaposleni kao državni službenici i namještenici.
(2) Direktor Agencije donosi zaključak kojim odbacuje zahtjev poljoprivrednog gazdinstva,
odnosno korisnika koji nema pravo na podsticajna sredstva iz razloga navedenih u stavu 1.
ovog člana.
II NOVČANI PODSTICAJI ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE I SELA
Član 4.
(1) Pravo na novčane podsticaje za razvoj poljoprivrede i sela, korisnik ostvaruje kroz:
podršku proizvodnji i dohotku, podršku ruralnom razvoju, interventne mjere i vanredne
potrebe.
(2) U okviru podrške proizvodnji i dohotku – direktna plaćanja, korisnik ostvaruje pravo
na sljedeće vrste novčanih podsticaja:
a) podrška za stočarsku proizvodnju:
1) premija za priplodnu stoku,
2) premija za mlijeko,
3) premija za nabavku steonih junica,
4) premija za proizvodnju mesa – tov,
5) podrška pčelarskoj proizvodnji,
6) mjere za zaštitu zdravlja životinja,
b) podrška biljnoj prizvodnji:
1) premija za proizvedeno i prodato voće i povrće,
2) podrška po jedinici sjetvene površine – dodatni regres za proljećnu sjetvu 2012,
3) podrška po jedinici sjetvene površine – za jesenju sjetvu 2013,
4) premija za sjemenski materijal,
5) premija za sadni materijal,
6) premija za industrijsko bilje i
7) mjere za zaštitu zdravlja biljaka.
(3) U okviru podrške ruralnom razvoju korisnik ostvaruje pravo na novčani podsticaj za:
a) poboljšanje konkurentnosti:
1) investicije u poljoprivrednu mehanizaciju,
2) investicije u stočarsku proizvodnju (objekti i oprema),
3) investicije u biljnu proizvodnju (podizanje višegodišnjih zasada, izgradnju staklenika i
plastenika),
4) unapređivanje poljoprivrednog zemljišta (navodnjavanje),
5) investicije u modernizaciju postojećih i izgradnju novih prerađivačkih kapaciteta,
6) podrška opremanju laboratorija za kontrolu kvaliteta prizvoda,
7) podrška udruženjima na selu, organizacijama poljoprivrednih proizvođača i
prerađivača poljoprivrednih proizvoda,
8) podrška izgradnji objekata od republičkog ili regionalnog značaja,
9) podrška uvođenju standarda kontrole kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih
proizvoda,
10) unapređivanje ljudskih resursa u ruralnim područjima,
b) očuvanje prirode i racionalno gazdovanje prirodnim resursima:
1) podrška mjerama zaštite životne sredine,
2) sufinansiranje protivgradne zaštite i premije osiguranja poljoprivredne proizvodnje,
v) poboljšanje uslova života i uvođenje raznovrsnosti prilikom ostvarivanja prihoda u
seoskoj ekonomiji:
1) opšte namjene u razvoju ruralnih područja,
2) podrška proizvodnji i očuvanju poljoprivrednih proizvoda tipičnih za region i zaštitu
geografskog porijekla,
3) podrška osnivanju i razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća na selu,
4) unapređivanje i razvoj usluga ruralnog turizma,
5) podrška inicijativama lokalnog razvoja i
g) institucionalna podrška.
(4) U okviru interventnih mjera na tržištu i vanrednih potreba, korisnik ostvaruje pravo na
novčani podsticaj za sezonske intervencije na tržištu poljoprivrednih proizvoda, vanredne
potrebe i pomoći.
(5) Isplata sredstava po sudskim presudama i žalbama na rješenja Agencije vrši se iz
sredstava iz stava 4. ovog člana.
1. Podrška proizvodnji i dohotku
1.1. Stočarska proizvodnja
Član 5.
(1) Pravo na premiju za proizvodnju i uzgoj kvalitetno priplodnih junica i uzgoj krava u
sistemu krava–tele (krave dojilje) imaju nosioci poljoprivrednih gazdinstava ako:
a) zahtjev podnose prvi put za ženska grla uvedena u priplod prema Programu uzgoja
goveda u Republici Srpskoj (‘Službeni glasnik Republike Srpske’, br. 4/10 i 38/11),
b) su upisani u Registar uzgajivača kvalitetne priplodne stoke,
v) je plotkinja koja je predmet podsticaja osjemenjena sjemenom bika koji je upisan u
Registar muških priplodnih grla i
g) su upisani u Registar farmi životinja u skladu sa članom 56. Pravilnika o zaštiti životinja
za držanje i uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti za držanje životinja (‘Službeni
glasnik Republike Srpske’, broj 93/12).
(2)
Premiju iz stava 1. ovog člana ostvaruju podnosioci zahjeva koji:
a) u toku godine odgoje minimalno jedno kvalitetno priplodno grlo oteljeno i odgojeno na
vlastitom imanju ili kupljeno u dobi do četiri mjeseca i služiće za vlastitu proizvodnju ili
b) posjeduju minimalno pet krava kombinovanih (meso–mlijeko) ili tovnih rasa, odnosno
križance tovnih i kombinovanih rasa i priplodnog bika navedenog tipa koji je upisan u
Centralni registar muških matičnih grla (ukoliko uzgojno područje nije pokriveno
vještačkim osjemenjavanjem), a koje daju potomstvo i od kojih je jedini prihod prirast
teleta.
(3) Premija za proizvodnju i uzgoj kvalitetnih priplodnih goveda ostvaruje se na osnovu
zahtjeva koji se podnosi Agenciji, uz koji se dostavlja:
a) obračun premije sačinjen na Obrascu 3, koji se nalazi u prilogu Pravilnika i
b) kopija pasoša za grla navedena u zahtjevu.
(4)
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar)
imenuje komisiju koja utvrđuje ispunjenost uslova iz ovog člana i sačinjava zapisnik koji se
prilaže uz prethodno dostavljeni zahtjev sa propisanom dokumentacijom, čime se sti-ču
uslovi za obradu zahtjeva.
(5) Premija za proizvodnju i uzgoj kvalitetno priplodnih životinja utvrđuje se nakon
obrade i obračuna prispjelih zahtjeva za svaku vrstu proizvodnje i utvrđenog broja
jedinica (grlo), a u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava za
podsticanje razvoja poljoprivrede i sela (u daljem tekstu: Plan korišćenja sredstava) do
15% od prosječne tržišne cijene po grlu i isplaćuje se u narednoj godini.
(6) Maksimalan iznos koji podnosilac zahtjeva može da ostvari za podsticaje iz ovog člana u
tekućoj godini je 25.000 KM.
(7) Zahtjev za isplatu premije za proizvodnju i uzgoj kvalitetno priplodne stoke iz stava 1.
ovog člana, podnosi se u periodu uzgoja, prema Pravilniku o načinu vođenja evidencije,
izdavanju potvrda i dostavljanju izvještaja pri osjemenjavanju domaćih životinja
(‘Službeni glasnik Republike Srpske’, broj 98/09), a najkasnije 31. oktobra tekuće godine.
Član 5a.
(1) Pravo na premiju za proizvodnju i uzgoj kvalitetno priplodnih životinja imaju nosioci
poljoprivrednih gazdinstava koji se bave proizvodnjom i uzgojem kvalitetno priplodnih
životinja koje vode porijeklo od roditelja upisanih u matičnu evidenciju, te služe za dalju
reprodukciju i ako su upisane u registre životinja koje vodi Ministarstvo i to za:
a) proizvodnju i uzgoj kvalitetno priplodnih krmača, sa minimalno tri prasenja, čije
osnovno stado ima najmanje 15 umatičenih krmača,
b) proizvodnju i uzgoj kvalitetnih priplodnih svinja (suprasne nazimice), čije osnovno stado
ima najmanje 50 umatičenih krmača,
v) proizvodnju i uzgoj kvalitetnih priplodnih ovaca i koza čije osnovno stado ima
minimalno 100 grla ovaca ili 50 koza ili ovaca plemenitih rasa (osnovno stado jesu ženske
jedinke koje su dale potomstvo, priplodni ovnovi i jarčevi osjemenitelji),
g) uzgoj kokica i pijetlova roditeljskih karakteristika (teška i laka linija) koji uzgoje
minimalno 2.000 kljunova,
d) uzgoj osamnaestonedjeljnih pilenki koji uzgoje minimalno 4.000 kljunova u turnusu i
đ) proizvodnju selekcionisanih matica imaju registrovani proizvođači selekcionisanih
matica.
(2) Premija za proizvodnju i uzgoj kvalitetno priplodnih životinja ostvaruje se na osnovu
zahtjeva koji se podnosi Agenciji, uz koji se dostavlja:
a) opšta dokumentacija:
1) izjava podnosioca zahtjeva da se zahtjev za životinju podnosi prvi put u toku godine,
2) obračun premije sačinjen na Obrascu 3, koji se nalazi u prilogu Pravilnika, i
3) prepis kartona upotrebe u priplodu za priplodne životinje, osim za pernatu živinu, ovce,
koze i pčele sačinjen na Obrascu 4, koji se nalazi u prilogu Pravilnika,
b) osim dokumentacije iz stava 2. tačka a) ovog člana, za pojedine vrste proizvodnje
dostavlja se i posebna dokumentacija:
1) za uzgoj kokica i pijetlova i osamnaestonedjeljnih pilenki: potvrda o porijeklu (račun o
kupovini jednodnevnih pilića ili jaja za inkubiranje i izjavu odgovornog lica da su jaja
inkubirana u vlastitoj inkubatorskoj stanici koja sadrži datum inkubiranja i broj
inkubiranih pilića, ovjeren pregled/prepis zapisnika o inkubiranju sa brojem interne
otpremnice), registar podmlatka kokoši i evidencija uginuća tokom uzgoja – ovjerena od
podnosioca zahtjeva, za uzgojene i prodane osamnaestonedjeljne pilenke račun o prodaji i
uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja,
2) za proizvodnju selekcionisanih matica, knjigu evidencije o prodaji selekcionisanih
matica.
(3) Ministar imenuje komisiju koja provjerava i utvrđuje da li životinja za koju se podnosi
zahtjev ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana.
(4) Komisija iz stava 3. ovog člana sačinjava zapisnik koji se prilaže uz prethodno
dostavljeni zahtjev sa propisanom dokumentacijom, čime se stiču uslovi za obradu zahtjeva.
(5) Premija za proizvodnju i uzgoj kvalitetno priplodnih životinja utvrđuje se nakon
obrade i obračuna prispjelih zahtjeva za svaku vrstu proizvodnje i utvrđenog broja
jedinica (grlo/kljun/komad), a u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja
sredstava do 15% od prosječne tržišne cijene po grlu/kljunu/komadu i isplaćuje se u
narednoj godini.
(6) Maksimalan iznos koji podnosilac zahtjeva može da ostvari za podsticaje iz ovog člana u
tekućoj godini je 25.000 KM, izuzev za pčele 5.000 KM i 70.000 KM za
osamnaestonedjeljne pilenke.
(7) Zahtjev za isplatu premije za proizvodnju i uzgoj kvalitetno priplodne stoke iz stava 1.
ovog člana, podnosi se u periodu uzgoja, prema Pravilniku o načinu vođenja evidencije,
izdavanju potvrda i dostavljanju izvještaja pri osjemenjavanju domaćih životinja
(‘Službeni glasnik Republike Srpske’, broj 98/09), a najkasnije do 31. decembra tekuće
godine.
Član 6.
(1) Premiju za kravlje, ovčije i kozje mlijeko ostvaruju korisnici čija muzna grla od kojih se
uzima mlijeko imaju zdravstvene kartone, na osnovu zahtjeva koje podnose:
a) privredna društva i preduzetnici koji se bave otkupom mlijeka od poljoprivrednika i
dalje ga prerađuju,
b) privredna društva, poljoprivredne zadruge i preduzetnici koji se bave otkupom mlijeka
od poljoprivrednih proizvođača radi dalje prodaje prerađivačima,
v) udruženja poljoprivrednih proizvođača koja se bave organizovanjem sakupljanja
mlijeka od poljoprivrednika za prerađivače,
g) privredna društva, poljoprivredne zadruge i preduzetnici koji proizvode mlijeko i
prodaju ga radi dalje prerade i
d) privredna društva, poljoprivredne zadruge i preduzetnici koji se bave proizvodnjom i
preradom mlijeka.
(2) Privredna društva, poljoprivredne zadruge i preduzetnici iz stava 1. t. a), b), g) i d) ovog
člana moraju imati sklopljen ugovor sa ovlašćenom laboratorijom koja vrši kontrolu
kvaliteta svježeg sirovog mlijeka na osnovu Pravilnika o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka.
(3) Visina premije iz stava 1. ovog člana iznosi:
a) 0,30 KM/litru – mlijeko ekstra klase (E) je mlijeko koje sadrži do 400.000 l somatskih
ćelija po mililitru mlijeka i do 80.000 mikroorganizama/ml mlijeka i
b) 0,10 KM/litru – mlijeko bez klase (BK) je mlijeko koje sadrži više od 400.00 l somatskih
ćelija po mililitru mlijeka i 80.001 mikroorganizama/ml mlijeka.
(4) Zahtjeve mogu podnositi samo organizatori otkupa sa područja Republike koji su dužni
da vode i dostavljaju urednu dokumentaciju.
(5) Uz zahtjev koji se podnosi Agenciji podnosioci zahtjeva iz stava 1. t. a), b) i v)
dostavljaju:
a) spisak poljoprivrednika koji sadrži: redni broj, registarski broj poljoprivrednog
gazdinstva (RBPG), JMB/JIB, ime i prezime/naziv korisnika, opštinu, ukupan broj muznih
grla od kojih se uzima mlijeko za obračunski period, količinu otkupljenog mlijeka, sadržaj
mliječne masti (%) u mlijeku po rezultatima analize, sadržaj proteina (%) u mlijeku po
rezultatima analize, klasu mlijeka, iznos premije za pojedinačno plaćanje i brojeve tekućih
ili žiro računa krajnjih korisnika premije grupisanih po bankama sačinjen na Obrascu 6.
koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, koji je potrebno dostaviti pored štampane forme i
u elektronskoj formi na mejl adresu Agencije (obrazac je dostupan na internet stranici
Ministarstva),
b) obračun premije sačinjen na Obrascu 5. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika,
v) potvrdu prerađivača o preuzetim količinama mlijeka,
g) pregled proizođača mlijeka (kooperanata) koji sadrži: JMB/JIB, ime i prezime/naziv
proizvođača, količina mlijeka, klasa, broj uzetih uzoraka u mjesecu za vršenje analiza
mlijeka, iznos naplaćenih sredstava za analize u konvertibilnim markama, utvrđenu
vrijednost preuzetog svježeg sirovog mlijeka i tekući ili žiro račun na koji se plaća mlijeko,
sačinjen na Obrascu 6a. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika,
d) izjava organizatora otkupa o izvršenim isplatama proizvođačima, za ranije preuzeto
mlijeko, sa priloženim dokazima o plaćanju na žiro/tekuće račune proizvođača i
đ) potvrdu ovlašćene laboratorije o izmirenim obavezama za izvršene laboratorijske
analize mlijeka.
(6) Uz zahtjev koji se podnosi Agenciji podnosilac zahtjeva iz stava 1. tačka g) ovog člana
dostavlja:
a) račun o prodatim količinama mlijeka,
b) potvrdu prerađivača o preuzetim količinama mlijeka,
v) obračun premije sačinjen na Obrascu 6. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i
g) potvrdu ovlašćene laboratorije o izmirenim obavezama za izvršene laboratorijske analize
mlijeka.
(7) Uz zahtjev koji se podnosi Agenciji podnosilac zahtjeva iz stava 1. tačka d) ovog člana
dostavlja:
a) račun o prodaji ili dokument o prelasku robe iz jedne u drugu proizvodnju (interna
faktura) kao dokaz o zaduženju preuzetih količina svježeg sirovog mlijeka u preradu ili
drugu knjigovodstvenu dokumentaciju,
b) obračun premije sačinjen na Obrascu 6 koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i
v) potvrdu ovlašćene laboratorije o izmirenim obavezama za izvršene laboratorijske analize
mlijeka.
(8) Zahtjevi za premiju za mlijeko proizvedeno i otkupljeno u 2013. godini, rješavaće se po
odredbama ovog pravilnika.
(9) Zahtjev za isplatu premije za kravlje, ovčije i kozje mlijeko podnosi se za svaki mjesec
najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.
Član 7.
(1)
Pravo na podsticajna sredstva za nabavku kvalitetno priplodnih steonih junica u
cilju povećanja broja muznih krava i povećanja proizvodnje svježeg sirovog mlijeka ima
korisnik koji sa Javnim preduzećem „Robne rezerve Republike Srpske“ sklopi ugovor o
načinu korišćenja muznih krava.
(2)
Podsticajna sredstva ostvaruju korisnici koji su se prijavili na Javni poziv za
iskazivanje interesa broj: 12.07.337-436/11 od 27. decembra 2011. godine, a nakon provjere
ispunjenosti uslova na terenu, koje će utvrditi komisija formirana rješenjem direktora
Agencije.
(3)
Komisija će utvrditi ispunjenost uslova na osnovu postavljenih kriterijuma i ocjene
uslova, kao što su objekti za držanje i smještaj muznih krava, minimalni broj muznih
krava u vlasništu, način držanja, mogućnosti proizvodnje dovoljnih količina hrane i drugih
uslova.
(4)
Ministarstvo i Javno preduzeće „Robne rezerve Republike Srpske“ će sa odabranim
poljoprivrednim proizvođačima potpisati ugovor u kojem će definisati međusobna prava i
obaveze.
(5)
Novčana sredstva isplaćuju se Javnom preduzeću „Robne rezerve Republike
Srpske“ nakon sprovedene procedure javnih nabavki na osnovu zahtjeva, ugovora o
izvršenju poslova i odluke Vlade.
Član 8.
(1) Pravo na premiju za proizvodnju tovnog materijala imaju korisnici koji se bave
proizvodnjom i prodajom tovnog materijala junadi i svinja i koji prijave početak
proizvodnje u roku od 30 dana od obilježavanja, kupovine ili uvoza, i ispune uslove
propisane ovim pravilnikom.
(2) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana mogu ostvariti podnosioci zahtjeva za:
a) proizvodnju tovne junadi, koji utove i prodaju minimalno četiri grla u toku godine,
ostvare minimalni prirast od 300 kg po grlu sa minimalno 200 dana u tovu i maksimalnom
ulaznom težinom do 300 kg, ako grlo nije starije od 20 mjeseci i
b) proizvodnju tovnih svinja, koji u toku godine utove i prodaju minimalno 60 tovljenika,
minimalanog prirasta od 70 kg po tovljeniku sa maksimalnom ulaznom težinom do 35 kg i
starosti svinja do tri i po mjeseca i izlaznom težinom od 90 kg do 120 kg u jednom turnusu
sa minimalno 80 dana tova, ako grlo nije starije od devet mjeseci.
(3) Dani tova iz stava 2. ovog člana računaju se od dana obilježavanja životinja u vlasništvu
ili prenosa vlasništva na životinjama do datuma prodaje, odnosno od dana uvoza do dana
prodaje.
(4) Prijava proizvodnje tovnog materijala iz stava 1. ovog člana podnosi se Agenciji na
Obrascu 7. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i sadrži sljedeće podatke: ime i prezime
uzgajivača – nosioca poljoprivrednog gazdinstva, adresu, opštinu (JMB/JIB), RBPG, broj
telefona, specifikaciju ušnih markica sa brojem grla koja se stavljaju u tov sa ulaznim
težinama grla i kopiju priznanice za obavljene mjere zdravstvene zaštite životinja, sa
identifikacionim brojevima i starošću koje izdaje nadležna veterinarska služba.
(5) Premija za proizvodnju ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji, uz
koji:
a) pravna lica podnose fiskalni račun i fakturu – otpremnicu o prodaji, sa navedenim
brojem životinja, težinom i unesenim identifikacionim brojevima za grla,
b) fizička lica registrovana u sistem PDV-a podnose račun fakturu o prodaji sa navedenim
brojem životinja, težinom i unesenim identifikacionim brojevima za grla i kopiju rješenja o
registraciji na PDV i
v) fizička lica koja nisu u sistemu PDV-a podnose otkupne blokove.
(6) Podnosioci zahtjeva osim dokumentacije iz stava 5. ovog člana uz zahtjev prilažu i:
a) dokument za prijavu kretanja C obrazac – za junad ili kopija uvjerenja o zdravstvenom
stanju životinja koja prati transport D obrazac – za svinje,
b) obračun premije sačinjen na Obrascu 8. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika,
v) kopiju rješenja o registraciji za klaonice koje su registrovane po osnovu preduzetničke
djelatnosti, a ukoliko su grla otkupljena od pravnog lica za potrebe izvoza živih životinja i
dokaze o izvozu,
g) kopije pasoša životinje – za junad ukoliko je uz prijavu za tov junadi priložen A1
obrazac i
d) subjekti koji imaju vlastitu proizvodnju tovnog materijala i preradu mesa, odnosno izlaz
robe iz jedne u drugu proizvodnju, podnose izjavu da je tovni materijal proizveden na
sopstvenoj farmi i knjigovodstvenu dokumentaciju kao dokaz o zaduženju preuzetih
količina tovnog materijala u preradu, odnosno prodaju.
(7) Premija za proizvodnju tovnog materijala utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih
zahtjeva, za svaku proizvodnju, a u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja
sredstava, na bazi odobrenih jedinica mjere (grla, kilograma), koje ispunjavaju uslove u
skladu sa ovim pravilnikom, utvrđene tržišne cijene i koeficijenta obrta, i ne može iznositi
više od 15% od prosječne tržišne cijene po grlu ili kilogramu i isplaćuje se u narednoj
godini.
(8) Maksimalan iznos podsticajnih sredstava koji korisnik premije može da ostvari za ovu
vrstu podsticaja u tekućoj godini je 100.000 KM po svakoj vrsti proizvodnje iz stava 2. t. a)
i b) ovog člana.
(9) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se po
realizaciji proizvodnje, a najkasnije do 15. decembra tekuće godine.
Član 9.
(1) Pravo na premiju za brojlere imaju korisnici nosioci poljoprivrednih gazdinstava koji
utove i prodaju minimalno 5.000 kljunova brojlera u turnusu minimalne prosječne izlazne
težine 1,70 kg po brojleru u vlastitom ili zakupljenom objektu, na osnovu zahtjeva koji se
podnosi Agenciji, uz koji prilažu:
a) račun za nabavljene jednodnevne piliće ili izjavu odgovornog lica o porijeklu
jednodnevnih pilića i uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja za jednodnevne piliće,
b) račun ili otkupni blok (list) o prodaji brojlera i uvjerenje o zdravstvenom stanju
životinja za brojlere,
v) subjekti koji imaju vlastitu proizvodnju brojlera i preradu mesa, odnosno izlaz robe iz
jedne u drugu proizvodnju podnose izjavu da su brojleri utovljeni na sopstvenoj farmi i
knjigovodstvenu dokumentaciju kao dokaz o zaduženju preuzetih količina brojlera u
preradu,
g) evidenciju uginuća tokom uzgoja ovjerenu od podnosioca zahtjeva i
d) obračun premije sačinjen na Obrascu 9. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika.
(2)
Korisnici koji vrše uslužni tov brojlera za organizatora proizvodnje i koji utove i
isporuče minimalno 12.000 kljunova brojlera u toku godine po turnusu minimalne
prosječne izlazne težine 1,70 kg po brojleru, pravo na premiju ostvaruju na osnovu
zahtjeva, uz koji prilažu:
a) ugovor o uslužnom tovu brojlera sa organizatorom tova,
b) otpremnice koje prate isporuku jednodnevnih pilića i uvjerenje o zdravstvenom stanju
životinja za jednodnevne piliće,
v) evidenciju uginuća tokom uzgoja ovjerenu od tovljača,
g) uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja za brojlere,
d) obračun tova ovjeren od organizatora,
đ) izvod iz banke kao dokaz o plaćanju uslužnog tova i
e) obračun premije sačinjen na Obrascu 9. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika.
(3) Premija za proizvodnju tovnog materijala utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih
zahtjeva, za svaku proizvodnju, a u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja
sredstava, na bazi odobrenih jedinica mjere (kljunova, kilograma), koje ispunjavaju uslove
u skladu sa ovim pravilnikom, utvrđene tržišne cijene i koeficijenta obrta, i ne može iznositi
više od 15% od prosječne tržišne cijene po kljunu ili kilogramu i isplaćuje se u narednoj
godini.
(4) Maksimalan iznos podsticajnih sredstava koji korisnik premije može da ostvari za ovu
vrstu podsticaja u tekućoj godini je 100.000 KM.
(5) Zahtjev za isplatu premije za proizvodnju iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se u roku od
30 dana od dana isporuke.
(6) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se
najkasnije do 15. decembra tekuće godine.
Član 10.
(1) Pravo na premiju za proizvodnju konzumne ribe (šarana i pastrmke) i njihove riblje
mlađi imaju pravna lica i preduzetnici koji se bave uzgojem i prodajom ribe i riblje mlađi.
(2) Premija za uzgojenu konzumnu ribu i riblju mlađ ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji
se podnosi Agenciji, uz koji se prilaže:
a) mjesečni pregled realizacije po kupcima sa količinama prodate ribe,
b) obračun premije sačinjen na Obrascu 10. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika,
v) fakture i otpremnice za prodate količine konzumne ribe i riblje mlađi, potpisane i
ovjerene od kupca i fiskalni račun,
g) kopija izvozne carinske deklaracije za ribu prodatu van granica BiH,
d) subjekti koji imaju vlastiti uzgoj i preradu ribe, odnosno izlaz robe iz jedne u drugu
proizvodnju, podnose izjavu da je konzumna riba uzgojena na vlastitim ribogojilištima i
knjigovodstvenu dokumentaciju kao dokaz o zaduženju preuzetih količina konzumne ribe
u preradu,
đ) subjekti koji imaju proizvodnju i prodaju konzumne ribe u vlastitim maloprodajnim
objektima (ribarnice) potrebno je da dostave pored interne fakture i kalkulaciju o
zaduženju maloprodaje za svaku izvršenu transakciju i kopiju knjige izlaznih faktura za
mjesec u kome su izdate fakture,
e) potvrda o porijeklu mlađi ili izjava odgovornog lica da je mlađ iz vlastitog mrijesta,
ž) kopija vodoprivredne dozvole ili saglasnosti,
z) potvrda Javne ustanove „Vode Srpske“ o izmirenoj vodnoj naknadi,
i) zemljišno-knjižni izvadak ili posjedovni list ako nije uspostavljena zemljišno-knjižna
evidencija ili ugovor o zakupu,
j) rješenje o davanju poljoprivredne saglasnosti i
k) rješenje o odobrenoj proizvodnji riblje mlađi za proizvođače riblje mlađi.
(3) Premija za proizvodnju konzumne ribe i riblje mlađi utvrđuje se nakon obrade svih
prispjelih zahtjeva, za svaku proizvodnju, a u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom
korišćenja sredstava, na bazi odobrenih jedinica mjere (kilograma), koje ispunjavaju
uslove u skladu sa ovim pravilnikom, utvrđene tržišne cijene i koeficijenta obrta, i ne može
iznositi više od 15% od prosječne tržišne cijene po kilogramu i isplaćuje se u narednoj
godini.
(4) Maksimalan iznos podsticajnih sredstava koji podnosilac zahtjeva može da ostvari u
tekućoj godini za uzgoj i prodaju ribe je 100.000 KM, a za proizvodnju riblje mlađi 10.000
KM.
(5) Zahtjev za isplatu premije za proizvodnju iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30
dana od dana prodaje.
(6) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se
najkasnije do 15. decembra tekuće godine.
Član 11.
(1) Pravo na premiju za proizvodnju i uzgoj pčela ostvaruju korisnici – nosioci
poljoprivrednih gazdinstava koji su upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka u Republici
Srpskoj, koji posjeduju najmanje 50 košnica, odnosno pčelinjih društava i premiju mogu
ostvariti samo preko jednog udruženja u toku godine.
(2) Visina premije iz stava 1. ovog člana utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva
za ovu vrstu proizvodnje u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava i
isplaćuje se jednom godišnje.
(3) Premija za proizvodnju i uzgoj pčela ostvaruje se na osnovu zahtjeva udruženja pčelara
ili poljoprivrednih zadruga (pčelarskih) čiji su članovi, uz koji se prilaže:
a) specifikacija korisnika podsticaja po bankama na Obrascu 11, koji se nalazi u prilogu
Pravilnika, i rekapitulacija broja pčelara i iznosa sredstava po bankama na Obrascu 12,
koji se nalazi u prilogu Pravilnika, koje je potrebno dostaviti u štampanoj i u elektronskoj
formi na internet adresu Agencije (obrazac je dostupan na internet stranici Ministarstva) i
b) izjava odgovornog lica udruženja, odnosno zadruge o broju pčelinjih društava u
vlasništvu članova udruženja, odnosno zadruge, na Obrascu 12a, koji se nalazi u Prilogu
ovog pravilnika.
(4) Maksimalan iznos podsticajnih sredstava koji korisnik premije može da ostvari za ovu
vrstu podsticaja u tekućoj godini je 5.000 KM.
(5) Zahtjev za isplatu premije podnosi se najkasnije do 31. jula tekuće godine.
Član 12.
(1) Za sprovedene mjere laboratorijske dijagnostike naročito opasnih zaraznih bolesti
životinja i zoonoza koje su od posebnog interesa za Republiku pravo na podsticajna
sredstva ostvaruju ovlašćene veterinarske laboratorije, a na osnovu odobrenog plana i
rješenja ministra za: bolest ludih krava (BSE) za goveda iz domaće proizvodnje, listerioza,
bruceloza, leptospiroza, bjesnilo, klasična kuga svinja, antraks, kju groznica, avijarna
influenca, salmoneloza, IBR, IAK, BVD, paratuberkuloza, američka gnjiloća i drugih
bolesti i zoonoza.
(2) Podsticajna sredstva za sprovedene dijagnostičke mjere iz stava 1. ovog člana isplaćuju
se u sljedećim iznosima: bolest ludih krava (BSE) za goveda iz domaće proizvodnje 107,64
KM, bruceloza 4 KM, listerioza 30 KM, leptospiroza 24,50 KM, tuberkuloza 29,25 KM,
enzootska leukoza goveda 7,02 KM, bjesnilo 117 KM, klasična kuga svinja 70,20 KM,
antraks 58,50 KM, kju groznica 10,53 KM, avijarna influenca 100 KM, salmoneloza 35,10
KM, IBR 10,80 KM, IAK 23,40 KM, BVD 9,36 KM, paratuberkuloza 9,36 KM, američka
gnjiloća 11,50 KM, preventivno otkrivanje američke gnjiloće 20 KM, a za dijagnostiku
drugih naročito opasnih zaraznih bolesti se isplaćuju na osnovu rješenja direktora Agencije
u okviru planom predviđenih sredstava po cjenovniku koji je usaglašen sa dijagnostičkim
laboratorijama.
(3) Podsticajna sredstva za dijagnostiku bolesti iz st. 1. i 2. ovog člana ostvaruju se na
osnovu zahtjeva koji Agenciji podnosi ovlašćena veterinarska laboratorija, a na osnovu
odobrenog plana i rješenja ministra, uz koji se prilažu račun i podaci o uzorku: imanje
(kod, opština, mjesto i vlasnik), oznaka grla (broj ušne markice), broj dostavljenih uzoraka
za dijagnostiku, dijagnostička metoda i rezultat dijagnostičkog ispitivanja.
(4) Za preventivno otkrivanje američke gnjiloće odobravaju se sredstva u iznosu od 50%
od iznosa iz stava 2. ovog člana.
(5) Zahtjev za podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana podnosi se
do petog u mjesecu za prethodni mjesec.
Član 13.
(1) Za potrebe sprovođenja Studije klasične kuge svinja u Bosni i Hercegovini u divljoj
populaciji neophodna je dijagnostika trihineloze kod divljih svinja.
(2) Nadoknada za sprovedenu mjeru dijagnostike trihineloze kod divljih svinja vršiće se u
iznosu od 15 KM.
(3) Podsticajna sredstva za dijagnostiku trihineloze ostvaruju se na osnovu zahtjeva
sadržanog na Obrascu 13. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, a koji Agenciji podnosi
Javna ustanova Veterinarski institut Republike Srpske „Dr Vaso Butozan“ Banja Luka (u
daljem tekstu: Veterinarski institut) i uz koji se prilaže račun i nalaz o izvršenom
dijagnostičkom ispitivanju sa sljedećim podacima o uzorku: opština, lovačko udruženje,
imanje (kod, opština, mjesto i vlasnik), oznaka grla, broj dostavljenih uzoraka za
dijagnostiku, dijagnostička metoda, rezultat dijagnostičkog ispitivanja.
Član 14.
(1) Podsticaj za vakcinaciju protiv antraksa na području opštine na kojima se ova bolest
pojavi, ostvaruju vlasnici životinja jednom godišnje posredstvom ovlašćenih veterinarskih
organizacija.
(2) Veterinarske organizacije dužne su da obezbijede materijal za sprovođenje mjere
vakcinacije protiv antraksa na svom epizootiološkom području u slučaju pojave ove bolesti.
(3) Za sprovedene mjere vakcinacije protiv antraksa, pravo na podsticajna sredstva za
sprovođenje mjera zdravstvene zaštite životinja ostvaruju registrovane veterinarske
organizacije, na epizootiološkom području za koje im je izdato rješenje od Ministarstva.
(4) Podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana isplaćuju se u iznosu od
4 KM po vakcinisanoj životinji za male životinje i 6 KM po vakcinisanoj životinji za krupne
životinje.
(5) Isplata podsticajnih sredstava za sprovedene mjere iz stava 4. ovog člana vršiće se
nakon obrade zahtjeva i kontrole rada veterinarskih organizacija od Agencije.
(6) Samo za životinju vakcinisanu protiv antraksa, na području opštine na kojima se ova
bolest pojavi, može se izdati uvjerenje o zdravstvenom stanju.
(7) Agencija obezbjeđuje podsticajna sredstva za priznanice, a veterinarska organizacija na
osnovu plana Ministarstva zadužuje potreban broj priznanica koje preuzima u
Veterinarskom institutu.
(8) Lice koje je izvršilo vakcinaciju obavezno je da vlasniku izda originalnu priznanicu o
izvršenoj vakcinaciji sa upisanim brojevima svih markica kojima su obilježena grla,
sadržanoj na Obrascu 14. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, sa naznakom: „plaća
Agencija za agrarna plaćanja“ koju potpisuje i vlasnik i o čemu je veterinarska
organizacija dužna da vodi evidenciju.
(9) Podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana, ostvaruju se na osnovu
zahtjeva sadržanog u Obrascu 15. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, a koji Agenciji
podnosi registrovana veterinarska organizacija i uz koji se prilažu kopije priznanica za
sprovedene mjere vakcinacije životinja protiv antraksa i fiskalni račun o nabavljenoj
vakcini, do petog u mjesecu za mjere sprovedene u prethodnom mjesecu.
Član 15.
(1) Podsticajna sredstva za vakcinaciju protiv klasične kuge svinja ostvaruju vlasnici svinja
jednom godišnje posredstvom ovlašćenih veterinarskih organizacija.
(2) Od 1. januara do 15. aprila 2013. godine, sve veterinarske organizacije dužne su da
obezbijede materijal za sprovođenje mjere vakcinacije protiv klasične kuge svinja, a
troškove sprovođenja vakcinacije snosi vlasnik u iznosu iz stava 5. ovog člana.
(3) Obaveze iz stava 1. ovog člana ne odnose se na revakcinaciju, jer troškove revakcinacije
snose vlasnici svinja.
(4) Za sprovedene mjere vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja, pravo na
podsticajna sredstva za sprovođenje mjera zdravstvene zaštite životinja ostvaruju
registrovane veterinarske organizacije, na epizootiološkom području za koje im je izdato
rješenje Ministarstva.
(5) Podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana isplaćuju se u iznosu od
5,00 KM po vakcinisanoj životinji u brdsko-planinskim područjima i u izrazito
nerazvijenim opštinama, a u iznosu od 3,00 KM po vakcinisanoj životinji za ostala
područja.
(6) Veterinarske organizacije obavezne su da:
a) obavljaju poslove u skladu sa pravilima struke,
b) se pridržavaju rješenja o ovlašćenju,
v) obavljaju poslove samo na terenu koji im je dodijeljen i
g) postupaju u skladu sa odredbama zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliše
sprovođenje obaveznih veterinarskih mjera.
(7) Isplata podsticajnih sredstava iz stava 5. ovog člana za sprovedene mjere vršiće se
nakon obrade zahtjeva i kontrole rada veterinarskih organizacija od Agencije.
(8) Samo za vakcinisanu svinju može se izdati uvjerenje o zdravstvenom stanju.
(9) Agencija obezbjeđuje podsticajna sredstva za priznanice, a veterinarska organizacija na
osnovu plana Ministarstva zadužuje potreban broj priznanica koje preuzima u
Veterinarskom institutu.
(10) Registrovane veterinarske organizacije dužne su da Ministarstvu dostave godišnji plan
potreba za priznanicama, u roku od tri dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, sa
izraženim mjesečnim potrebama radi blagovremenog planiranja i njihovog preuzimanja.
(11) Lice koje je izvršilo vakcinaciju obavezno je da vlasniku izda originalnu priznanicu o
izvršenoj vakcinaciji sa upisanim brojevima svih markica kojima su obilježena grla,
sadržanom na Obrascu 14. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, sa naznakom: „plaća
Agencija za agrana plaćanja“ koju potpisuje i vlasnik i o čemu je veterinarska organizacija
dužna da vodi evidenciju.
(12) Podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu
zahtjeva sadržanog u Obrascu 16, koji se nalazi u prilogu Pravilnika, a koji Agenciji
podnosi registrovana veterinarska organizacija i uz koji se prilažu kopije priznanica za
sprovedene mjere vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja, fiskalni račun o
nabavljenoj vakcini od veterinarske apoteke na veliko i fiskalni račun o nabavljenim ušnim
markicama u Veterinarskom institutu, do petog u mjesecu za mjere sprovedene u
prethodnom mjesecu.
Član 16.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za proizvodnju sjemena za vještačko osjemenjavanje u
govedarstvu i distribuciju elitnog sjemena ima proizvođač sjemena pod uslovom: da je
registrovan u Ministarstvu, da je sa Ministarstvom usaglasio plan korišćenja sredstava i
distribucije sjemena, da je sjeme dobijeno od priplodnjaka sa pedigreom, pozitivno
ispitanih i da je sjeme isporučeno veterinarskim stanicama, ambulantama i ostalim
subjektima koji su osposobljeni za vještačko osjemenjavanje.
(2) Podsticajna sredstva odnose se na nabavku repromaterijala za proizvodnju sjemena za
vještačko osjemenjavanje u govedarstvu, a to su: razređivač za sjeme, pajete, rezervni i
potrošni materijal za pakovanje, reagensi i drugi.
(3) Podsticajna sredstva za proizvodnju sjemena za vještačko osjemenjavanje iznose do
100.000 KM, a za sufinansiranje uvezenog elitnog sjemena bikova u iznosu od 50% od
cijene doze sjemena za mliječna grla sa minimalnom proizvodnjom u laktaciji 6.000 litara
za simentalsku rasu i za 8.000 litara za holštajnfrizijsku rasu, a koji su u sistemu kontrole
proizvodnosti, a maksimalno do 100.000 KM.
(4) Podsticajna sredstva iz stava 3. ovog člana mogu se isključivo koristiti za nabavku
repromaterijala za proizvodnju sjemena, a ostvaruju se na osnovu zahtjeva proizvođača,
koji se podnosi Agenciji i uz koji prilažu predračun o nabavljenom repromaterijalu za
proizvodnju sjemena za vještačko osjemenjavanje u govedarstvu.
(5) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana podnosi se Agenciji po
prijemu predračuna za nabavku repromaterijala za proizvodnju sjemena.
(6) Korisnik sredstava iz stava 1. ovog člana dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom
utrošku sredstava, dokumentovan sa računima, specifikacijama nabavljenog materijala iz
stava 2. ovog člana, dokazima o izvršenim uplatama, u roku 90 dana od dana uplate
sredstava na račun korisnika.
Član 17.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za sprovedene mjere obilježavanja (mikročipovanja) i
vađenja krvi kopitara, starosti do šest mjeseci, laboratorijsku dijagnostiku infektivne
anemije kopitara (u daljem tekstu: IAK) i vođenje baze podataka obilježenih
(mikročipovanih) i dijagnostikovanih kopitara, ostvaruju vlasnici životinja posredstvom
registrovanih veterinarskih organizacija u skladu sa rješenjem o ovlašćenju za sprovođenje
obaveznih veterinarskih mjera na veterinarsko-epidemiološkom području opštine i
Veterinarski institut.
(2) Troškove obilježavanja (mikročipovanja), vađenja krvi i dijagnostike infektivne
anemije kopitara starijih od šest mjeseci, snosiće vlasnici kopitara po cjenovniku
veterinarske komore i Veterinarskog instituta.
(3) U Republici će se od 1. septembra do 30. novembra 2013. godine, nastaviti sprovođenje
projekta kontrole i iskorjenjivanja IAK.
(4) Kontrola IAK iz stava 3. ovog člana će se vršiti na životinjama koje se nalaze u bazi
podataka u Veterinarskom institutu, i to u opštinama u kojima je bilo pet i više pozitivnih
grla, a na osnovu plana kontrole IAK od Ministarstva, a troškove će snositi Agencija.
(5) Podsticajna sredstva za obilježavanja (mikročipovanja) i vađenja krvi kopitara
isplaćuju se u iznosu od 11,70 KM po grlu, a za sprovedene dijagnostičke mjere i vođenje
baze podataka iz st. 1. i 3. ovog člana isplaćuje se u iznosu od 23,40 KM po uzorku.
(6) Agencija obezbjeđuje podsticajna sredstva za mikročitače, mikročipove, vakutajnere i
priznanice.
(7) Registrovane veterinarske organizacije dostavljaju zahtjeve za mikročitačima,
mikročipovima, vakutajnerima i priznanicama u Ministarstvo, a preuzimaju ih u
Veterinarskom institutu.
(8) Veterinarske organizacije upotrebljavaju mikročipove u kontinuitetu po redoslijedu
serijskih brojeva.
(9) Lice koje je izvršilo obilježavanje (mikročipovanje) i vađenje krvi kopitara starosti do
šest mjeseci, izdaje vlasniku originalnu priznanicu o izvršenoj mjeri obilježavanja
(mikročipovanja) i vađenja krvi kopitara sa upisanim brojevima mikročipa kojim su
obilježena grla, na Obrascu 19. žute boje koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, sa
naznakom: „plaća Agencija za agrarna plaćanja“, koju potpisuje i vlasnik i o čemu
veterinarska organizacija vodi pisanu i/ili elektronsku evidenciju, a kod kopitara koji su
stariji od šest mjeseci lice koje je izvršilo obilježavanje (mikročipovanje) i vađenje krvi
kopitara izdaje vlasniku originalnu priznanicu u kojoj precrtava naznaku: „plaća Agencija
za agrarna plaćanja“ i upisuje tekst: „plaća vlasnik“.
(10) Veterinarska organizacija koja izvrši obilježavanje (mikročipovanje) i vađenje krvi
kopitara, uzorak krvi sa upisanim podacima na kopiji priznanice dostavlja na
dijagnostičko ispitivanje u Veterinarski institut, na Obrascu 21. plave boje koji se nalazi u
Prilogu ovog pravilnika, sa naznakom: „plaća Agencija za agrarna plaćanja“, koji
potpisuje i vlasnik, i o čemu veterinarska organizacija vodi pisanu i/ili elektronsku
evidenciju, a kod kopitara koji su stariji od šest mjeseci, lice koje je izvršilo obilježavanje
(mikročipovanje) i vađenje krvi kopitara, kopiju priznanice u kojoj precrtava naznaku:
„plaća Agencija za agrarna plaćanja“ i upisuje tekst: „plaća vlasnik“, dostavlja na
dijagnostičko ispitivanje u Veterinarski institut.
(11) Nadležne veterinarske organizacije dužne su da prilikom promjene vlasnika kopitara
koji su mikročipovani, službeno dostave podatke o promjeni vlasnika u Veterinarski
institut u cilju ažuriranja baze podataka.
(12) Veterinarski institut vodi i ažurira bazu podataka obilježenih (mikročipovanih) i
dijagnostikovanih kopitara, omogućava Ministarstvu uvid u bazu podataka i dostavlja
tromjesečni izvještaj iz baze podataka Ministarstvu u pisanoj i/ili elektronskoj formi.
(13) Podsticajna sredstva za obilježavanja (mikročipovanja) i vađenja krvi kopitara
ostvaruju se na osnovu zahtjeva sadržanog u Obrascu 22. koji se nalazi u Prilogu ovog
pravilnika, a koji Agenciji podnosi registrovana veterinarska organizacija i uz koji se
prilaže kopija priznanice braon boje na Obrascu 20. koji se nalazi u Prilogu ovog
pravilnika.
(14) Podsticajna sredstva za dijagnostiku bolesti iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na
osnovu zahtjeva sadržanog na Obrascu 23. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, koji
Agenciji podnosi Veterinarski institut i uz koji se prilaže račun, kopija Obrazca 21. koji se
nalazi u Prilogu ovog pravilnika (kojim se potvrđuje da su uzorci krvi predani na
dijagnostiku) i nalaz o izvršenom dijagnostičkom ispitivanju sa sljedećim podacima o
uzorku: imanje (kod, opština, mjesto i vlasnik), oznaka grla (broj mikročipa), broj
dostavljenih uzoraka za dijagnostiku, dijagnostička metoda i rezultat dijagnostičkog
ispitivanja.
(15) Veterinarska organizacija koja izvrši vađenje krvi kopitara, za dijagnostiku bolesti iz
stava 3. ovog člana uzorak krvi sa upisanim podacima na uputnici iz Obrasca 24. koji se
nalazi u Prilogu ovog pravilnika, dostavlja na dijagnostičko ispitivanje u Veterinarski
institut.
(16) Podsticajna sredstva za izvršenu mjeru vađenja krvi kopitara za dijagnostiku bolesti iz
stava 3. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva sadržanog na Obrascu 22. koji se nalazi
u Prilogu ovog pravilnika, koji Agenciji podnosi registrovana veterinarska organizacija i uz
koji se prilaže uputnica, kopija Obrasca 24. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika kojim
se potvrđuje da su uzorci krvi predani na dijagnostiku.
(17) Podsticajna sredstva za dijagnostiku bolesti iz stava 3. ovog člana ostvaruju se na
osnovu zahtjeva sadržanog na Obrascu 23. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, koji
Agenciji podnosi Veterinarski institut i uz koji se prilaže račun, kopija Obrazca 24. koji se
nalazi u Prilogu ovog pravilnika, kojim se potvrđuje da su uzorci krvi predani na
dijagnostiku i nalaz o izvršenom dijagnostičkom ispitivanju sa sljedećim podacima o
uzorku: imanje (kod, opština, mjesto i vlasnik), oznaka grla (broj mikročipa), broj
dostavljenih uzoraka za dijagnostiku, dijagnostička metoda, rezultat dijagnostičkog
ispitivanja.
(18) Zahtjev za podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana podnosi se
do petog u mjesecu za mjere sprovedene u prethodnom mjesecu.
Član 18.
„(1) Za utvrđivanje zdravstvenog stanja goveda koja ne podliježu izdavanju mliječnog
kartona na tuberkulozu za grla starija od šest nedjelja, na enzootsku leukozu za grla starija
od 24 mjeseca, podsticajna sredstva ostvaruju registrovane veterinarske organizacije u
skladu sa Rješenjem o ovlašćenju za sprovođenje obaveznih veterinarskih mjera na veterinarsko-epidemiološkom području pripadajuće opštine.
(2) Kontrola na tuberkulozu vršiće se metodom tuberkulinizacije aplikacijom tuberkulina,
koja će se isplaćivati po grlu u iznosu od 11,70 KM, a na osnovu plana kon-trole koji je
sačinilo Ministarstvo.
(3) Kontrola na enzootsku leukozu vršiće se analizom uzorka krvi, vađenje krvi isplaćuju se
u iznosu od 5,20 KM po grlu, a na osnovu plana kontrole koji je sačinilo Ministarstvo.
(4) Agencija obezbjeđuje podsticajna sredstva za vakutejnere iz stava 3. ovog člana, a
veterinarska organizacija na osnovu plana Ministarstva zadužuje potreban broj vakutejnera, koje preuzima u ovlašćenoj veterinarskoj laboratoriji.
(5) Veterinarska organizacija koja izvrši vađenje krvi goveda iz stava 3. ovog člana uzorak
krvi sa upisanim podacima na uputnici iz Obrasca 24, koji se nalazi u prilogu Pravilnika
dostavlja na dijagnostičko ispitivanje u ovlašćenu veterinarsku laborato-riju, a na osnovu
odobrenog plana i rješenja ministra.
(6) Dijagnostika enzootske leukoze vrši se ELISA testom.
(7) Podsticajna sredstva za izvršenu mjeru tuberkulinizacije kod goveda iz stava 2. ovog
člana, ostvaruje se na osnovu zahtjeva sadržanog na Obrascu 25. iz Priloga ovog pravilnika, a koji Agenciji podnosi registrovana veterinarska organizacija i uz koji se prilaže
potvrda o sprovođenju TBC na Obrascu 24a. iz Priloga ovog pravilnika i fiskalni račun o
nabavljenom tuberkulinu od veterinarske apoteke na veliko, kojima se potvrđuje da je
mjera tuberkulinizacije izvršena.
(8) Podsticajna sredstva za izvršenu mjeru vađenja krvi kod goveda iz stava 3. ovog člana,
ostvaruju se na osnovu zahtjeva sadržanog na Obrascu 25. iz Priloga ovog pravil-nika, a
koji Agenciji podnosi registrovana veterinarska organizacija i uz koji se prila-že uputnica
na Obrascu 24, koji se nalazi u prilogu Pravilnika, kojim se potvrđuje da su uzorci krvi
predati na dijagnostiku.
(9) Veterinarske organizacije obavezne su da:
a) obavljaju poslove u skladu sa pravilima struke,
b) se pridržavaju rješenja o ovlašćenju,
v) obavljaju poslove samo na terenu koji im je dodijeljen i
g) postupaju u skladu sa odredbama zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliše
sprovođenje obaveznih veterinarskih mjera.
(10) Podsticajna sredstva za sprovedene mjere dijagnostike bolesti iz stava 3. ovog člana
ostvaruje ovlašćena veterinarska laboratorija u skladu sa članom 12. ovog pravil-nika.
(11) Zahtjev za podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana, uz koji se
dostavlja detaljan izvještaj o izvršenim analizama, podnosi se do petog u mjesecu za
prethodni mjesec.“.
Član 19.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za dijagnostiku salmoneloze ostvaruju ovlašćene
veterinarske laboratorije, a na osnovu plana odobrenog rješenjem ministra.
(2) Mjere iz stava 1. ovog člana će se sprovoditi na osnovu godišnjeg plana uzimanja
uzoraka u okviru službene kontrole u Republici Srpskoj.
(3) Podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu
zahtjeva koji Agenciji podnose ovlašćene veterinarske laboratorije, uz koji se prilažu račun
i podaci o uzorku, broj dostavljenih uzoraka za dijagnostiku, dijagnostička metoda i
rezultat dijagnostičkog ispitivanja.
(4) Zahtjev za podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana podnosi se
do petog u mjesecu za prethodni mjesec.
Član 19a.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za laboratorijsko ispitivanje na aflatoksin ostvaruju
ovlašćene veterinarske laboratorije, a na osnovu plana odobrenog rješenjem ministra.
(2) Mjere iz stava 1. ovog člana će se sprovoditi na osnovu godišnjeg plana uzimanja
uzoraka u okviru službene kontrole u Republici Srpskoj.
(3) Podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu
zahtjeva koji Agenciji podnose ovlašćene veterinarske laboratorije, uz koji se prilažu:
račun i podaci o uzorku, broj dostavljenih uzoraka na laboratorijsko ispitivanje, metoda
analize i rezultat laboratorijskog ispitivanja.
(4) Zahtjev za podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. ovog člana podno-si se
do petog u mjesecu za prethodni mjesec.
Član 20.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za validaciju, akreditaciju dijagnostičkih metoda,
kalibraciju i atestiranje mjernih instrumenata, ostvaruju laboratorije koje su u postupku
akreditacije, a koje su ovlašćene rješenjem ministra.
(2) Podsticajna sredstva ostvaruju se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji
se prilaže račun o izvršenim uslugama iz stava 1. ovog člana.
(3) Podsticajna sredstva iz ovog člana isplaćivaće se u visini od 30% od iznosa na
dostavljenom računu, a maksimalan iznos podsticajnih sredstava koji podnosilac zahtjeva
može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini na osnovu rješenja direktora je
50.000 KM, a sredstva veća od 50.000 KM odobrava Vlada.
(4) Zahtjev za podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije do 30.
septembra tekuće godine.
1.2. Biljna proizvodnja
Član 21.
(1) Pravo na premiju za proizvedeno i prodato voće, povrće i gljive imaju proizvođači
(fizička i pravna lica) koji u tekućoj godini ostvare proizvodnju i prodaju voća, povrća i
gljiva i prerađivači i/ili organizatori proizvodnje (u daljem tekstu: otkupljivači)
posredstvom kojih se podnosi zahtjev, a na osnovu Ugovora o organizovanoj proizvodnji
i/ili otkupu voća, povrća i gljiva.
(2) Ugovor iz stava 1. ovog člana mora biti zaključen sa pravnim licem registrovanim za
otkup i/ili preradu poljoprivrednih proizvoda na teritoriji Republike.
(3) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana utvrđuje se za sljedeće vrste:
a) voće: jabuka, kruška, šljiva, breskva, višnja, malina, kupina, jagoda i grožđe,
b) povrće: krompir, krastavac, paprika, paradajz, luk, grašak, mrkva, cvekla, paštrnjak i
v) gljive.
(4) Pravo na premiju iz ovog člana proizvođači fizička lica ostvaruju posredstvom
prerađivača ili organizatora proizvodnje, na osnovu zahtjeva uz koji se prilaže:
a) spisak proizvođača od kojih je otkupljeno voće, povrće ili gljive, koji sadrži: ime i
prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva proizvođača, mjesto prebivališta, JMB/JIB i
broj otkupnog bloka,
b) ugovor sa proizvođačima voća, povrća i gljiva o organizovanoj proizvodnji i/ili otkupu
voća, povrća i gljiva,
v) specifikacija korisnika podsticaja sa brojevima njihovih tekućih ili žiro računa i
količinama otkupljenih proizvoda, na Obrascu 26. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika,
koji je potrebno dostaviti osim u štampanoj i u elektronskoj formi na mejl adresu Agencije
(obrazac je dostupan na internet stranici Ministarstva),
g) sintetička kartica dobavljača (kooperanata), faktura i fiskalni račun o prodatim
količinama, ukoliko je otkup izvršen radi dalje prodaje i
d) sintetička kartica dobavljača (kooperanata), ako je otkup izvršen radi dalje prerade.
(5) Pravo na premiju iz ovog člana pravna lica i poljoprivredni proizvođači koji su u
sistemu PDV-a ostvaruju na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji, uz koji se prilaže:
a) ugovor sa organizatorom proizvodnje voća, povrća i gljiva o organizovanoj proizvodnji
i/ili otkupu voća, povrća i gljiva i
b) faktura i fiskalni račun o prodatim količinama voća, povrća i gljiva za pravna lica i
v) poreska faktura o prodatim količinama voća, povrća i gljiva za poljoprivredne
proizvođače koji su u sistemu PDV-a.
(6) Visina premije za proizvedeno i prodato voće, povrće i gljive, utvrđuje se nakon obrade
prispjelih zahtjeva, u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava i
iznosi do 15% od prosječne tržišne cijene po jedinici proizvoda.
(7) Iznos iz stava 6. ovog člana isplaćivaće se u omjeru 90% proizvođačima i 10%
otkupljivačima (osim prerađivača) od visine obračunate premije.
(8) Premija iz stava 7. ovog člana isplaćuje se u narednoj godini, nakon obrade prispjelih
zahtjeva.
(9) Zahtjev za isplatu premije za proizvedeno i prodato voće, povrće i gljive korisnik
podnosi najkasnije do 15. decembra tekuće godine.
Član 22.
(1) Podsticajna sredstva za dodatno regresiranje vještačkog đubriva za podršku po jedinici
sjetvene površine, odobravaju se za korisnike regresiranog mineralnog đubriva
distribuisanog za potrebe proljećne sjetve u 2012. godini, i to za:
a) planiranu sjetvu/sadnju poljoprivrednih kultura u proljećnoj sjetvi u 2012. godini i
b) površine voćnjaka/vinograda za održavanje.
(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruju registrovani
poljoprivredni proizvođači koji su preuzeli regresirano mineralno NPK đubrivo za potrebe
proljećne sjetve u 2012. godini, i sklopili ugovor sa Javnim preduzećem „Robne rezerve
Republike Srpske“.
(3) Za dodatni iznos regresa u visini od 10% uvećava se iznos odobrenog regresa od 25% za
proljećnu sjetvu u 2012. godini, a krajnji korisnici će dobijeni repromaterijal platiti u
novcu u visini od 65% od cijene, a na osnovu korigovanih umanjenih faktura koje im
dostavlja Javno preduzeća „Robne rezerve Republike Srpske”.
(4) Ukupnu vrijednost dodatnog regresa Agencija plaća Javnom preduzeću „Robne rezerve
Republike Srpske”, a na osnovu dostavljenog zahtjeva i konačne evidencije o odobrenim,
preuzetim količinama vještačkog đubriva iz 2012. godine i dodatno obračunatog regresa.
Član 22a.
(1) Podsticajna sredstva za regresiranje dizel i eurodizel goriva (u daljem tekstu: dizelgorivo) za izvođenje proljećnih radova u poljoprivredi u 2013. godini i žetvu strnih žita,
utvrđuju se u iznosu od 0,60 KM/litru i odobravaju se za površine koje su registrovane kao
obradive u Registru poljoprivrednih gazdinstava, na kojima je izvršena jesenja sjetva u
2012. godini, proljećna sjetva/sadnja u 2013. godini, kao i za održavanje postojećih
višegodišnjih zasada voćnjaka i vinograda.
(2) Pravo na podsticajna sredstva za regresiranje dizel-goriva ostvaruju registrovana
poljoprivredna gazdinstva, koja po hektaru registrovane obradive površine na području
Republike Srpske, u periodu od 17. aprila do 1. jula tekuće godine za proljećne radove
izvrše kupovinu:
a) do 50 litara goriva po hektaru – za ratarske i povrtarske kulture i
b) do 35 litara po hektaru – za voćnjake i vinograde.
(3) Minimalna ukupna količina dizel-goriva za koju je moguće ostvariti pravo na regres
iznosi 10 litara.
(4) Korisnici iz stava 2. ovog člana regresirano dizel-gorivo kupuju po maloprodajnoj cijeni
umanjenoj za iznos regresa od 0,60 KM/litru, na području cijele Republike Srpske po
vlastitom izboru u jednom od maloprodajnih objekata ovlašćenih distributera nafte i
naftnih derivata (u daljem tekstu: ovlašćeni distributeri), koji su sa Ministarstvom,
odnosno Agencijom zaključili Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji za prodaju
regresiranog dizel-goriva za potrebe proljećnih radova u poljoprivredi.
(5) Agencija će svim nadležnim administrativnim službama opština i gradova u Republici
Srpskoj, kao i svim ovlašćenim distributerima, dostaviti elektronske spiskove svih
potencijalnih korisnika regresiranog dizel-goriva sa područja opština u kojima se nalaze
maloprodajni objekti ovlašćenih distributera, sa pripadajućim ukupnim odobrenim
količinama goriva, a na zvaničnoj internet stranici Ministarstva objaviti objedinjen spisak
svih potencijalnih korisnika regresiranog dizel-goriva u Republici Srpskoj, izuzimajući
njihove zaštićene lične podatke.
(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na regres za dizel-gorivo na Obrascu 26a. iz Prilogu ovog
pravilnika, nakon evidentiranja i protokolisanja, korisnici preuzimaju od strane nadležnih
administrativnih službi opština i gradova u Republici Srpskoj i prilikom prve kupovine
podnose ga ovlašćenom distributeru, koji ga nakon isteka roka iz stava 2. ovog člana,
prosljeđuje Agenciji.
(7) Uz zahtjev iz stava 6. ovog člana podnosi se neovjerena kopija lične karte za fizička lica,
odnosno potvrda o registraciji poreskog obveznika (JIB) za pravna lica i preduzetnike i
originali fiskalnih računa, izdatih u skladu sa propisima iz oblasti fiskalizacije, na čijim
poleđinama je upisan registarski broj poljoprivrednog gazdinstva (RBPG) i potpis
korisnika.
(8) Rok za podnošenje zahtjeva ovlašćenom distributeru iz stava 4. ovog člana je
najkasnije do 1. jula tekuće godine.
(9) Korisnik iz stava 2. ovog člana može podnijeti jedan zahtjev za proljećne radove, s tim
da se uz jedan zahtjev može priložiti više fiskalnih računa, koji su realizovani u odvojenim
kupovinama, ali isključivo kod jednog ovlašćenog distributera u jednom maloprodajnom
objektu.
(10) Agencija upoređuje podatke iz stava 5. ovog člana i podatke iz fiskalnih računa sa
podacima o ukupnim odobrenim količinama regresiranog dizel-goriva, koje su odobrene na
osnovu registrovanih površina pod katastarski obradivim kulturama (njiva/oranica,
bašta/vrt, livada, voćnjak i vinograd), koje su upisane u Registar poljoprivrednih
gazdinstava i utvrđuje da li su ispunjeni propisani uslovi za ostvarivanje prava na
korišćenje regresa za dizel-gorivo, odobrava isplatu i daje nalog za prenos sredstava na
osnovu regresiranja na namjenske račune ovlašćenih distributera.
(11) Nakon okončanja procesa obnove registracije poljoprivrednih gazdinstava u tekućoj
godini, Agencija vrši naknadnu provjeru količina koje su odobrene na osnovu ukupnih
registrovanih obradivih površina sa količinama koje se obračunavaju na osnovu ažurnih
podataka o prijavljenim zasijanim, odnosno zasađenim površinama.
(12) U slučaju da se naknadnom administrativnom i terenskom provjerom utvrdi
neosnovano korišćenje većih količina dizel-goriva u odnosu na stvarno obrađenu površinu,
Agencija nalaže povrat razlike sredstava regresa, uz dodjelu pasivnog statusa korisnicima
koji u propisanom roku ne izvrše povrat sredstava.
Član 23.
(1) Podsticajna sredstva za proizvodnju merkantilne pšenice u 2014. godini utvrđuju se u
iznosu do 250 KM/ha i odobravaju se za površine registrovane kao obradive u Registru
poljoprivrednih gazdinstava, na kojima je izvršena jesenja sjetva merkantilne pšenice u
2013. godini.
(2) Obračun i isplata podsticajnih sredstava iz stava 1. ovoga člana izvršiće se dvokratno:
a) prvi obračun u proljeće 2014. godine i
b) drugi obračun nakon izvršene žetve i utvrđene visine prinosa pšenice po hektaru
prijavljene sjetvene površine.
(3) Za ostvarivanje prava na prvi dio podsticajnih sredstava za proizvodnju merkantilne
pšenice u iznosu do 125 KM/ha registrovani poljoprivredni proizvođači moraju ispuniti
sljedeće uslove:
a) da zasiju minimalno 2 ha merkantilne pšenice i
b) da u proizvodnom ciklusu primjene preporučene normative koji su predviđeni u
Programu unapređivanja proizvodnje merkantilne pšenice u Republici od 2011. do 2016.
godine.
(4) Za ostvarivanje prava na drugi dio podsticajnih sredstava za proizvodnju merkantilne
pšenice u iznosu do 125 KM/ha registrovani poljoprivredni proizvođači moraju da ostvare
minimalan prinos od 4 t/ha.
(5) Prijavu sjetvenih površina zasijanih merkantilnom pšenicom u jesenjoj sjetvi 2013.
godine i zahtjev za regresiranje repromaterijala za proizvodnju merkantilne pšenice
poljoprivredna gazdinstva podnose područnim jedinicama Ministarstva ili gradskim,
odnosno opštinskim odjeljenjima za privredu odnosno poljoprivredu gdje ne postoje
područne jedinice Ministarstva na Obrascu 27. (PJS2013) i Obrascu 28. (ZRMP2014) koji
se nalaze u Prilogu ovog pravilnika, a najkasnije do 2. decembra 2013. godine.
(6) Kao dokaz o primjeni preporučenih normativa repromaterijala iz stava 3. tačka b) ovog
člana korisnici uz zahtjev prilažu:
a) fiskalni račun (fiskalni isječak) na kojem je naznačeno ime podnosioca zahtjeva ili
b) fiskalni račun (fiskalni isječak) na kojem nije naznačeno ime podnosioca zahtjeva, uz
potpisanu i ovjerenu fakturu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva, uz naznačen JMB/JIB
i broj predmetnog fiskalnog računa (BF) pod uslovom da se jedna faktura odnosi isključivo
na jedan fiskalni račun.
(7) Područne jedinice Ministarstva ili gradska, odnosno opštinska odjeljenja za privredu,
odnosno poljoprivredu gdje ne postoje područne jedinice Ministarstva dostavljaju Agenciji
objedinjeno sve zaprimljene prijave, zahtjeve i specifikaciju prijava zasijanih površina pod
merkantilnom pšenicom u jesen 2013. godine Obrazac 28a. (SPJS2013), sa prilozima prema
uputstvu i obrascima dostavljenim od Ministarstva.
(8) Agencija vrši prvi obračun zahtjeva provjerom prijavljenih sjetvenih površina sa
površinama iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, preporučenim normativima
repromaterijala, priloženim računima, na osnovu čega odobrava gazdinstvima prvi dio
subvencije u iznosu do 125 KM/ha, u skladu raspoloživim iznosom koji je utvrđen Planom
korišćenja sredstava.
(9) Nakon izvršene žetve, a najkasnije do 5. avgusta 2014. godine, gazdinstva dostavljaju
područnim jedinicama Ministarstva ili gradskim, odnosno opštinskim odjeljenjima za
privredu, odnosno poljoprivredu gdje ne postoje područne jedinice Ministarstva podatke o
uskladištenim količinama merkantilne pšenice u formi potpisane i ovjerene izjave o
uskladištenim količinama pšenice u vlastitim silosima/objektima i/ili dokaz o prodatim,
odnosno uskladištenim količinama pšenice od otkupljivača ili skladištara, koja ih zatim
prosljeđuju Agenciji.
(10) Uslov za prihvatanje dokaza o prodaji merkantilne pšenice iz stava 9. ovog člana je da
na računu (otkupnom bloku) izdatom od otkupljivača moraju biti navedeni sljedeći podaci:
ime i prezime i JMB, odnosno naziv i JIB korisnika podsticaja, neto količina otkupljene
pšenice u kilogramima, otkupna cijena po kilogramu, ukupna vrijednost otkupljene
pšenice, uz potpis ovlašćenog lica i ovjeru pečatom.
(11) U slučaju uslužnog uskladištenja merkantilne pšenice kao dokaz će se prihvatati
isključivo potpisan i ovjeren dokument izdat od skladištara (potvrda, sporazum ili ugovor o
uskladištenju), na kojem moraju biti navedeni sljedeći podaci: ime i prezime i JMB,
odnosno naziv i JIB korisnika podsticaja, neto količina uskladištene pšenice u kilogramima,
uslovi za uskladištenje pšenice, uključujući i cijenu usluge uskladištenja.
(12) Agencija na osnovu dokaza o uskladištenim i/ili prodatim količinama merkantilne
pšenice vrši obračun drugog dijela podsticaja i svakom poljoprivrednom gazdinstvu koje
ispunjava propisane uslove, obračunava dodatni iznos sredstava, proporcionalno
ostvarenom prinosu u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava, i to:
a) za prinose od četiri i više tona/ha – iznos do 125 KM/ha i
b) za prinose manje od četiri tone /ha – gazdinstva nemaju pravo na isplatu drugog dijela.
Član 24.
(1) Pravo na premiju za proizvedenu i prodatu heljdu, uljanu repicu, suncokret,
aromatično i ljekovito bilje ostvaruju proizvođači koji u tekućoj godini imaju zasijano
najmanje 0,3 ha heljde, aromatičnog ili ljekovitog bilja, odnosno 0,5 ha uljane repice ili
suncokreta.
(2) Pravo na premiju za proizvedenu i prodatu soju u skladu sa Programom Dunav soja, a
na osnovu ugovora sa otkupljivačem ostvaruju proizvođači koji u tekućoj godini imaju
zasijano najmanje 0,5 ha soje.
(3) Premija iz st. 1. i 2. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji,
uz koji se prilaže:
a) za pravna lica – račun/faktura sa dokazom o uplati na žiro račun o prodatim naplaćenim
količinama, a za fizička lica otkupni blok i dokaz o naplati za predate količine,
b) obračun premije sačinjen na Obrascu 29. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, a koji
je potrebno dostaviti osim u štampanoj i u elektronskoj formi na mejl adresu Agencije ili
na CD-u (obrazac je dostupan na internet stranici Ministarstva) i
v) za proizvedenu i prodatu soju i ugovor sa otkupljivačem.
(4) Visina premije utvrđuje se nakon obrade prispjelih zahtjeva u skladu sa iznosom koji je
utvrđen Planom korišćenja sredstava i iznosiće do 15% od prosječne tržišne cijene po
jedinici proizvoda, a maksimalno 10.000 KM po korisniku.
(5) Iznos iz stava 4. ovog člana isplaćivaće se u omjeru 90% proizvođačima i 10% od visine
obračunate premije poljoprivrednim zadrugama kao organizatorima otkupa.
(6) Zahtjev za isplatu premije korisnik podnosi najkasnije do 30. novembra tekuće godine.
Član 25.
(1) Pravo na premiju za sjeme imaju proizvođači koji su registrovani za proizvodnju, čija
je proizvodnja i dorada ostvarena u Republici i kontrolisana na osnovu propisa koji
regulišu oblast proizvodnje, dorade i prometa sjemenskog i sadnog materijala za sljedeće
kulture:
a) sjemena strnih žita (pšenica, tritikale, ječam i raž) roda 2012. godine,
b) ovsa roda 2012. godine,
v) sjemenskog kukuruza roda 2012. godine,
g) sjemenske soje roda 2012. godine,
d) sjemena krmnog bilja roda 2012. godine i
đ) sjemenskog krompira roda 2012. godine.
(2) Premija za proizvedena sjemena ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi
Agenciji uz koji se prilažu:
a) računi ili kopije računa o prodatim količinama sjemena ili izjavu odgovornog lica sa
knjigovodstvenim dokumentom podnosioca zahtjeva o izlazu robe za količine sjemena koje
se koriste za vlastitu proizvodnju,
b) uvjerenje o priznavanju sjemenskog usjeva, koje izdaje ovlašćena institucija u Republici,
v) završni zapisnik fitosanitarnog inspektora o kontroli proizvodnje i proizvedenim
količinama sjemena,
g) potvrdu dorađivača o dorađenim i deklarisanim količinama sjemena i
d) obračun premije sačinjen na Obrascu 30. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika.
(3) Visina premije za proizvedenu, deklarisanu i prodatu količinu sjemena utvrđuje se
nakon obrade prispjelih zahtjeva u skladu sa iznosom koji je utvrđen u Planu korišćenja
sredstava i iznosi do 15% od prosječne tržišne cijene po jedinici proizvoda.
(4) Zahtjev za isplatu premije za proizvodnju sjemena korisnik podnosi najkasnije do 31.
maja, osim za strna žita (pšenica, tritikale, ječam i raž) najkasnije do 15. novembra tekuće
godine.
Član 26.
(1) Pravo na premiju za plasteničku proizvodnju rasada povrća proizvedenog u
kontejnerima i čašicama od hibridnog sjemena – F1 generacije, imaju pravna lica i
preduzetnici koja su upisana u Registar proizvođača sjemena i sadnog materijala, i čija se
proizvodnja prati na osnovu propisa koji regulišu oblast proizvodnje, dorade i prometa
sjemena i sadnog materijala.
(2) Pravo na premiju za proizvedeni i prodani rasad povrća ostvaruje se na osnovu
zahtjeva proizvođača koji se podnosi Agenciji, uz koji se prilažu:
a) računi u skladu sa članom 2. st. 5, 6. i 8. Pravilnika kao dokaz o nabavci materijala –
sjemena F1 generacije i prodatom rasadu povrća,
b) uvjerenje ovlašćene institucije u Republici o zdravstvenom stanju rasada povrća,
v) završni zapisnik fitosanitarnog inspektora o kontroli proizvodnje i proizvedenim
količinama rasada i
g) specifikacija prodanog rasada sačinjena na Obrascu 31. koji se nalazi u Prilogu ovog
pravilnika.
(3) Visina premije za proizvedeni i prodani rasad povrća utvrđuje se nakon obrade
prispjelih zahtjeva u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava i iznosi
do 15% od prosječne tržišne cijene po jedinici proizvoda.
(4) Zahtjev za isplatu premije za proizvedeni rasad povrća podnosi se najkasnije do 15.
maja tekuće godine.
Član 27.
(1) Pravo na podršku u rasadničkoj proizvodnji za uspostavljanje matičnjaka za
proizvodnju certifikovanog sadnog materijala imaju pravna lica i preduzetnici koji su
upisani u Registar proizvođača sadnog materijala i čija se proizvodnja prati na osnovu
propisa koji regulišu oblast proizvodnje i prometa sadnog materijala i to za matičnjake
podloga, matičnjak plemki i matičnjake jagodastog voća.
(2) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva proizvođača
koji se podnosi Agenciji, uz koji se prilažu:
a) računi ili kopije računa kao dokaz o nabavci certifikovanog sadnog materijala za
uspostavljanje matičnjaka,
b) deklaracija proizvođača sadnog materijala od koga je kupljen certifikovani sadni
materijala za uspostavljanje matičnjaka,
v) zapisnik o umatičenju od ovlašćene institucije i
g) zapisnik fitosanitarnog inspektora o kontroli proizvodnje u matičnjacima i
d) fitosanitarni certifikat i dokaz o bezvirusnom sadnom materijalu za sadni materijal iz
uvoza.
(3) Visina premije u rasadničkoj proizvodnji za uspostavljanje matičnjaka utvrđuje se
nakon obrade prispjelih zahtjeva u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja
sredstava i iznosi do 50% od uloženih sredstava za nabavku certifikovanog sadnog
materijala za uspostavljanje matičnjaka, a maksimalno do 10.000 KM po korisniku u
tekućoj godini.
(4) Pravo na premiju za proizvedene, deklarisane i prodate sadnice imaju pravna lica i
preduzetnici koji su upisani u Registar proizvođača sadnog materijala i čija se proizvodnja
prati na osnovu propisa koji regulišu oblast proizvodnje i prometa sadnog materijala za
sljedeće kulture:
a) sadnica jabučastog, koštičavog i jezgrastog voća,
b) sadnice jagodastog voća (maline, kupine i jagode),
v) sadnice loznih kalemova i
g) sadnice ljekovitog i aromatičnog bilja.
(5) Pravo na premiju iz stava 4. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva proizvođača
koji se podnosi Agenciji, uz koji se prilažu:
a) računi ili kopije računa kao dokaz o prodaji sadnica,
b) uvjerenje ovlašćene institucije u Republici o čistoći sorte sadnog materijala,
v) završni zapisnik fitosanitarnog inspektora o kontroli proizvodnje i proizvedenim
količinama sadnica i
g) obračun premije sačinjen na Obrascu 31, koji se nalazi u prilogu Pravilnika.
(6) Visina premije za proizvedene i prodate sadnice iz stava 4. ovog člana utvrđuje se nakon
obrade prispjelih zahtjeva u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja
sredstava i iznosi do 15% od prosječne tržišne cijene za pojedine vrste sadnica i isplaćuje se
u narednoj godini.
(7) Zahtjev za isplatu premije za namjenu iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije do
31. maja tekuće godine, a za namjenu iz stava 4. ovog člana najkasnije do 31. decembra
tekuće godine.
Član 28.
(1)
Pravo na premiju za proizvodnju duvana u listu imaju proizvođači (fizička i pravna
lica) za proizvedeni i prodati osušeni duvan u tekućoj godini, na osnovu Ugovora o
organizovanoj proizvodnji i/ili otkupu duvana.
(2)
Ugovor iz stava 1. ovog člana mora biti sklopljen sa pravnim licem registrovanim za
otkup i/ili obradu duvana na teritoriji Republike.
(3)
Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana fizička lica ostvaruju posredstvom
organizatora proizvodnje, a na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilaže
sljedeća dokumentacija:
a) ugovor sa organizatorom proizvodnje o organizovanoj proizvodnji i otkupu duvana,
b) spisak proizvođača od kojih je otkupljen duvan, koji sadrži:
1) ime i prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva – proizvođača,
2) mjesto prebivališta,
3) JMB,
4) količinu otkupljenog duvana po tipovima,
5) broj otkupnog bloka,
v) izjavu organizatora proizvodnje da su sve količine duvana za koje se podnosi zahtjev za
premiju otkupljene od proizvođača,
g) specifikaciju korisnika podsticaja sa brojevima njihovih tekućih ili žiro računa
grupisanih po bankama, sačinjenu na Obrascu 33. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika,
a koji je potrebno dostaviti osim u štampanoj i u elektronskoj formi na mejl adresu
Agencije ili na CD-u (obrazac je dostupan na internet stranici Ministarstva),
d) sintetička kartica dobavljača (kooperanata), faktura i fiskalni račun o prodatim
količinama ukoliko je otkup izvršen radi dalje prodaje i
đ) sintetička kartica dobavljača (kooperanata) ako je otkup izvršen radi dalje prerade.
(4)
Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana pravna lica ostvaruju za vlastitu
proizvodnju na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilaže sljedeća
dokumentacija:
a) dokaz o količini proizvedenog duvana vastite proizvodnje,
b) račun/faktura u skladu sa članom 2. st. 5. i 6. ovog pravilnika za prodati i naplaćeni
duvan,
v) ugovor o uslužnoj proizvodnji duvana sa kooperantima/proizvođačima i
g) spisak kooperanata sa količinama proizvedenog duvana po vrstama.
(5)
Pravo na premiju iz ovog člana ne mogu ostvariti proizvođači duvana koji
proizvodnju duvana obavljaju kao uslužnu djelatnost.
(6)
Premija za duvan utvrđuje se nakon obrade i obračuna prispjelih zahtjeva i
utvrđenog broja proizvedenih jedinica, a u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom
korišćenja sredstava i ne može iznositi više od 20% od prosječne otkupne cijene po jedinici
proizvoda i isplaćuje se u narednoj godini.
(7)
Maksimalan iznos premije koju podnosilac zahtjeva može da ostvari za ovu vrstu
podsticaja u tekućoj godini je 25.000 KM.
(8)
Zahtjev za isplatu premije za duvan podnosi se Agenciji nakon završetka otkupa, a
najkasnije do 15. decembra tekuće godine.
Član 29.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za finansiranje programa iz oblasti zaštite zdravlja bilja
ostvaruju pravna lica koja se bave stručnim i naučnoistraživačkim radom u oblasti zaštite
zdravlja bilja i koja su za to ovlašćena od nadležnog organa.
(2) Programi iz stava 1. ovog člana moraju se sprovoditi u skladu sa propisima i
međunarodno priznatim metodama, a primjena međunarodno priznatih metoda mora biti
dokumentovana u izvještaju o sprovođenju programa.
(3) U 2013. godini podsticaće se finansiranje Programa posebnog nadzora (sistemske
kontrole) karantinskih štetnih organizama na krompiru u BiH na teritoriji Republike
Srpske koji obuhvata sljedeće štetne organizme:
a) Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et
Kotthoff) Davis et al. prouzrokovač prstenaste truleži krtola krompira,
b) Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. koja prouzrokuje smeđu trulež
krompira i bakterijalnog uvenuća na krompiru i paradajzu,
v) krompirove cistolike nematode (Globodera rostochiensis Woll.) i (Globodera pallida
Stone) i
g) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. uzročnik bolesti raka krompira.
(4) U skladu sa procjenom rizika finansiraće se sprovođenje i drugih programa zaštite
zdravlja bilja koje odobri ministar u skladu sa čl. 31. i 32. Zakona o zaštiti zdravlja bilja.
(5) Uslovi za realizaciju programa i korišćenje sredstava utvrđuju se ugovorom između
Ministarstva i institucije koja sprovodi programe.
(6) Iznos sredstava za sprovođenje programa iz ovog člana utvrđuje se na osnovu broja
izvršenih vizuelnih pregleda, broja ispitanih uzoraka i cijene usluge za ove aktivnosti u
skladu sa odobrenim programom, a za programe iz stava 4. ovog člana ne može biti veći od
20.000 KM po odobrenom programu.
(7) Podsticajna sredstva iz stava 6. ovog člana isplaćuju se na osnovu rješenja direktora
Agencije.
(8) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva sa prijedlogom programa za finansiranje je 31.
mart tekuće godine.
(9) Korisnici novčanih podsticaja iz stava 1. ovog člana dužni su da dostave izvještaje o
utrošku odobrenih sredstava, realizaciji i rezultatima odobrenih programa, uz dokaz o
primjeni međunarodno priznatih metoda najkasnije do 1. decembra tekuće godine.
Član 30.
Komisija koju formira direktor Agencije će prema procjeni opravdanosti podnesenih
prijava i zahtjeva za sve proizvodnje, a za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za
mjere podrške proizvodnji i dohotku, na osnovu priložene dokumentacije u pojedinim
slučajevima, prije odobravanja novčanih podsticaja uvidom na licu mjesta izvršiti provjeru
ispunjenosti uslova propisanih ovim pravilnikom i o tome sačiniti zapisnik.
2. Podrška ruralnom razvoju
2.1. Poboljšanje konkurentnosti
Član 31.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za poboljšanje konkurentnosti poljoprivredne
proizvodnje i prerađivačke industrije imaju korisnici koji izvrše investiranje u tekućoj
godini za:
a) investicije u poljoprivrednu mehanizaciju,
b) investicije u stočarsku proizvodnju (objekti i oprema),
v) investicije u biljnu proizvodnju (podizanje višegodišnjih zasada, izgradnju staklenika i
plastenika),
g) unapređivanje poljoprivrednog zemljišta (navodnjavanje),
d) investicije za modernizaciju postojećih i izgradnju novih prerađivačkih kapaciteta,
đ) podršku opremanju laboratorija za kontrolu kvaliteta proizvoda,
e) podršku udruženjima na selu, organizacijama poljoprivrednih proizvođača i
prerađivača poljoprivrednih proizvoda,
ž) podršku izgradnji objekata od republičkog ili regionalnog značaja,
z) podršku uvođenju standarda kontrole kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih
proizvoda i
i) unapređivanje ljudskih resursa u ruralnim područjima.
(3) Podrška iz stava 1. t. a) do đ) ovog člana ostvaruje se nakon investiranja, obrade
prispjelih zahtjeva i komisijskog pregleda na terenu, a sredstva se isplaćuju u skladu sa
iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava u tekućoj godini, a ostatak u narednoj
godini.
(4) Podrška iz stava 1. t. e) do i) ovog člana ostvaruje se nakon obrade prispjelih za-htjeva u
predviđenom roku za svaku namjenu i mišljenja komisije, a u skladu sa iznosom ko-ji je
utvrđen Planom korišćenja sredstava.
Član 32.
(1) Troškovi nastali po osnovu investicionih ulaganja koji se priznaju kao osnov za obračun
sredstava podsticaja su:
a) troškovi kupovine nove opreme (uključujući troškove transporta i montaže/ugradnje),
b) troškovi prilikom izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije građevinskih objekata, i to:
1) troškovi nabavke novog građevinskog materijala ili gotovih montažnih elemenata
(uključujući troškove transporta), a prema računima ili ugovorima o prodaji izdatim od
dobavljača i troškovi priključaka (električna energija, voda),
2) troškovi izvođenja radova (uključujući pripremne, građevinske, instalaterske radove,
troškove montaže na objektu ili troškove izvođenja radova na licu mjesta i troškove
transporta),
v) troškovi prilikom podizanja višegodišnjih zasada: troškovi kupovine sadnica, stubova,
žice, obrade tla, sadnje, ugradnje stubova, žice i
g) troškovi prilikom podizanja protivgradne mreže: troškovi kupovine mreže, stubova za
protivgradnu mrežu, sajli, ankera i njihove ugradnje – postavljanja.
(2) Troškovi na računima ili ugovorima mogu biti izraženi u konvertibilnim markama ili
stranoj valuti.
(3) Troškovi na računima ili ugovorima čija je vrijednost izražena u stranoj valuti biće
preračunati u vrijednost konvertibilnih maraka prema srednjem kursu Centralne banke
BiH važećem na dan zaprimanja zahtjeva.
Član 33.
Troškovi nastali po osnovu investicionih ulaganja koji nisu prihvatljivi kao osnov za
obračun sredstava podsticaja su:
a) kupovina građevinskog zemljišta i postojećih zgrada i objekata,
b) nabavka korišćene opreme, građevinskog materijala i poljoprivredne mehanizacije,
v) rekonstrukcija i adaptacija postojeće opreme,
g) troškovi poslovanja osoblja, uključujući troškove održavanja i kirije,
d) bankarski troškovi, troškovi garancija i slični troškovi,
đ) troškovi konverzije, troškovi kursnih razlika i naknada,
e) troškovi poslova javne uprave (troškovi opšteupravnih poslova, troškovi iznajmljivanja
opreme, mašina i prostora, plate zaposlenih na poslovima upravljanja, izvođenja, praćenja
i nadzora),
ž) troškovi za isplatu usluga arhitekata, inženjera i savjetnika, izrade studija izvodljivosti i
ekonomske opravdanosti, troškovi nabavke patenata i licenci za pripremu,
z) plaćanje u naturi (kompenzacija), troškovi vlastitog rada,
i) izdaci prilikom investicija koji su nastali zbog komunalnih naknada, doprinosa,
j) za nabavke izvršene lizingom, osim kod nabavke nove poljoprivredne mehanizacije i
k) za nabavke izvršene na osnovu donacija i poklona.
Član 34.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za investicije u poljoprivrednu mehanizaciju imaju
korisnici koji se isključivo bave komercijalnom poljoprivrednom proizvodnjom i koji su
kupili novu poljoprivrednu mehanizaciju u tekućoj godini.
(2) Podsticajna sredstva za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije odobravaju se za
sljedeće vrste poljoprivrednih mašina:
a) poljoprivredni traktor,
b) žitni kombajn i kombajn za silažu (ili samoadapter),
v) rolo-baler, uvijač za rolo-baler, silo miks prikolica, cisterna za osoku i samoutovarna
prikolica za sijeno,
g) prikolice za traktor (jednoosovinske, dvoosovinske prikolice i prikolice za stajnjak),
d) moto-kultivator (sa prikolicom i priključcima) ili moto-kosačica i
đ) traktorske priključke i opremu: berač kukuruza, presa za sijeno, plug, tanjirača,
drljača, sjetvo-spremač, pneumatska sijačica ili sijačica za strna žita, rasipač mineralnog
đubriva, utovarivač stajnjaka, rasturač stajnjaka, kultivator za međurednu obradu, freza,
mulčer, berač za jagodasto voće, rotaciona kosačica, bočna i zadnja linijska kosačica,
prevrtač i sakupljač sijena, vučeni silo-kombajn, prskalica, atomizer, sadilica i vadilica za
povrtarske vrste i duvan, mješaona stočne hrane, krunjač, podrivač i platforma za berbu
voća (vučena i samohodna).
(3) Korisnik može ostvariti pravo na podsticajna sredstva za kupovinu najviše jedne
poljoprivredne mašine i jednog priključnog oruđa u toku godine ili dva priključna oruđa u
toku godine, pod uslovom da je vlasnik ili zakupac poljoprivrednog zemljišta od najmanje
dva hektara.
(4) Iznos podsticajnih sredstva za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije utvrđuje se
na osnovu računa, s tim da se za obračun prihvataju maksimalne cijene za pojedine vrste
mehanizacije navedene u specifikaciji, koja se nalazi u Prilogu ovog pravilnika.
(5) Iznos podsticajnih sredstava za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije putem
finansijskog lizinga utvrđuje se na osnovu potvrde davaoca lizinga o visini izmirenih
obaveza korisnika lizinga do dana podnošenja zahtjeva, umanjenih za iznos kamata, s tim
da se za obračun prihvataju maksimalne cijene za pojedine vrste mehanizacije navedene u
specifikaciji, koja se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, a iznos ukupno isplaćenog podsticaja
ne može biti veći od propisanog maksimuma na dan konačne isplate lizinga.
(6) Visina podsticajnih sredstava za namjenu iz stava 2. ovog člana iznosi 30% od iznosa iz
stava 4. ovog člana i ne može biti veća od:
a) 30.000 KM za kupljeni traktor preko 99,1 kW kombajn i samohodni silažni kombajn,
b) 20.000 KM za kupljeni traktor od 70,1 kW do 99 kW, adapter za kombajn i platformu
za berbu voća,
v) 14.000 KM za kupljeni traktor od 36,1 kW do 70 kW, berač za jagodasto voće i silo miks
prikolicu,
g) 10.000 KM za kupljeni dvoredi berač za kukuruz, cisternu za osoku preko 10 000 l i rolobaler i samoutovarnu prikolicu za sijeno,
d) 5.000 KM za kupljeni traktor do 36 kW, uvijač za rolo-baler, rasturač stajnjaka,
jednoredi berač za kukuruz i pneumatske sijačice,
đ) 4.000 KM za kupljeni obrtni plug, cisternu za osoku do 10 000 l, prikolice preko 4 t
nosivosti,
e) 3.000 KM za tanjiraču vučenu, sjetvospremač, drljača, sijačica za strna žita, kultivator
za međurednu obradu, rotaciona kosačica, vučeni silo-kombajn, podrivač, atomizer i
ž) 2.000 KM za kupljeni moto-kultivator (sa prikolicom i priključcima) ili moto-kosačicu sa
priključcima, traktorske priključke i opremu (traktorsku prikolicu do 4 t, prskalica,
utovarivač stajnjaka, freza-mulčar, bočna i zadnja linijska kosačica, sadilice i vadilice za
povrtarske vrste i duvan, mješaona stočne hrane, plug, tanjirače nošene, rasipač
mineralnog đubriva, prevrtač i sakupljač sijena, krunjač).
(7) Za poljoprivrednu mehanizaciju proizvedenu u Republici Srpskoj visina podsticajnih
sredstava iz stava 6. ovog člana uvećava se za 10%.
(8) Pravo na podsticajna sredstva za nabavku poljoprivredne mehanizacije iz stava 2. ovog
pravilnika ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji, uz koji se prilažu:
a) računi u skladu sa članom 2. st. 5, 6. i 8. ovog pravilnika, a za mehanizaciju proizvedenu
u Republici Srpskoj račun prodavca mora sadržavati ovjerenu napomenu o porijeklu
mehanizacije, naziv proizvođača i serijski broj poljoprivredne mašine/priključka,
b) kopija kartice tekućeg/žiro računa i kopija lične karte sa JMB,
v) ovjerena kopija saobraćajne dozvole za poljoprivredne mašine koje podliježu registraciji
i
g) ovjerena izjava korisnika da poljoprivrednu mašinu neće otuđiti u periodu od tri godine.
(9) Pravo na podsticajna sredstva za nabavku poljoprivredne mehanizacije iz stava 2. ovog
člana putem finansijskog lizinga ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji,
uz koji se prilaže:
a) ugovor o finansijskom lizingu,
b) potvrda o visini izmirenih obaveza korisnika lizinga do dana podnošenja zahtjeva, izdata
od davaoca lizinga sa naznačenim iznosima osnovice i kamate,
v) dokaz o uplati sredstava na žiro račun davaoca lizinga,
g) kopija kartice tekućeg/žiro računa i kopija lične karte sa JMB,
d) ovjerena kopija saobraćajne dozvole za poljoprivredne mašine koje podliježu registraciji
na ime korisnika podsticaja i
đ) ovjerena izjava korisnika da poljoprivrednu mašinu neće otuđiti u periodu od tri godine.
(10) Za mehanizaciju nabavljenu od stranih dobavljača dokaz plaćanja je račun dobavljača
i SWIFT ili izvod sa žiro računa.
(13) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se do
30. septembra tekuće godine.
(14) Zahtjevi i računi nastali poslije 30. septembra 2012. godine rješavaće se po
odredbama ovog pravilnika.
Član 35.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za nabavku muznih uređaja imaju korisnici koji
posjeduju minimalno pet muznih grla, bave se proizvodnjom mlijeka i koji u tekućoj godini
izvrše ulaganja za navedenu namjenu.
(2) Pravo na podsticajna sredstva za nabavku sistema za zatvorenu linijsku mužu,
laktofriza, sistema za izđubravanje, postrojenja za proizvodnju bio-gasa na stočarskim
farmama i ostale opreme sa visokim stepenom automatizacije, imaju korisnici koji
posjeduju minimalno 20 muznih grla, odnosno pet muznih grla za nabavku laktofriza, bave
se proizvodnjom mlijeka i koji u tekućoj godini izvrše ulaganja za navedenu namjenu.
(3) Korisnici ostvaruju podsticajna sredstva iz st. 1. i 2. ovog člana na osnovu zahtjeva koji
podnose Agenciji, uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:
a) račune u skladu sa članom 2. st. 5, 6. i 8. ovog pravilnika,
b) ovjerenu izjavu korisnika da uređaj ili opremu neće otuđiti u periodu od najmanje pet
godina i
v) dokaz o vlasništvu muznih grla (kopije pasoša).
(4) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana utvrđuju se u visini od 30% od
vrijednosti nabavljene opreme i ne mogu biti veća od 1.500 KM za prenosivi muzni uređaj.
(5) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 2. ovog člana utvrđuju se u visini od 30% od
investiranih sredstava ili 40% za korisnike mlađe od 35 godina koji su nosioci
poljoprivrednih gazdinstava i ne mogu biti veća od 80.000 KM po korisniku.
(6) Računi nastali poslije 30. septembra 2012. godine uzimaće se u obradu po odredbama
ovog pravilnika.
(7) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se
najkasnije 30. septembra tekuće godine.
Član 36.
(1) Pravo na podsticajna sredstva imaju korisnici koji u tekućoj godini izvrše ulaganja za
adaptaciju postojećih i izgradnju novih objekata u iznosu od minimalno 5.000 KM za
sljedeće namjene:
a) objekat smještajnog kapaciteta za najmanje 20 muznih grla, uključujući objekat za
mužu i laktofrize i lagune za čvrsti stajnjak,
b) ovčarnik/kozarnik smještajnog kapaciteta za najmanje 100 grla,
v) objekat za tovne svinje smještajnog kapaciteta za najmanje 100 grla i priplodne svinje
smještajnog kapaciteta za najmanje 20 grla,
g) objekat za tov junadi smještajnog kapaciteta za najmanje 20 grla i lagune za čvrsti
stajnjak,
d) objekat za živinarsku proizvodnju smještajnog kapaciteta za najmanje 5.000 kljunova i
đ) izgradnju novih ili adaptaciju postojećih ribnjaka.
(2) Korisnici ostvaruju podsticajna sredstva na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji, uz
koji prilažu sljedeću dokumentaciju:
a) kopiju građevinske dozvole,
b) kopiju projekta izgradnje novih ili adaptacije postojećih objekata,
v) program izgradnje novih objekata ili adaptacije postojećih na Obrascu 32. koji se nalazi
u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio,
g) račune u skladu sa članom 2. st. 5, 6. i 8. ovog pravilnika, kao dokaz o investiranim
sredstvima za nabavku materijala, opreme ili o izvršenim uslugama i
d) vodoprivrednu saglasnost za objekte iz stava 1. tačka đ) ovog člana.
(3) Komisija koju formira direktor Agencije, na osnovu priložene dokumentacije i uvidom
na licu mjesta konstatuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva
i o tome sačinjava zapisnik.
(4) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u visini od 30% od
investiranih sredstava ili 40% za korisnike mlađe od 35 godina koji su nosioci
poljoprivrednih gazdinstava i ne mogu biti veća od 30.000 KM po korisniku, odnosno po
vrsti objekta, a za objekte iz stava 1. tačka a) kao i objekte iz tačke d) kapaciteta za
najmanje 5.000 komada u turnusu ne mogu biti veća od 90.000 KM po korisniku, odnosno
objektu.
(5) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se
najkasnije do 30. septembra tekuće godine.
Član 37.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za izgradnju nadzemnih laguna za tečni stajnjak i silo
trenčeva imaju korisnici koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji u tekućoj godini
izvrše ulaganja za navedenu namjenu.
(2) Korisnici mogu dobiti podsticajna sredstva za izgradnju laguna za tečni stajnjak i silo
trenčeva pod uslovom da posjeduju minimalno deset muznih grla, deset junadi ili 50 svinja.
(3) Korisnici ostvaruju podsticajna sredstva na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji, uz
koji prilažu sljedeću dokumentaciju:
a) račune ili kopije računa u skladu sa članom 2. st. 5, 6. i 8. ovog pravilnika, kao dokaz o
investiranim sredstvima za nabavku materijala, opreme ili o izvršenim uslugama i
b) dokaz o vlasništvu minimalnog broja grla (kopije pasoša) iz stava 2. ovog člana.
(4) Komisija koju formira direktor Agencije na osnovu priložene dokumentacije i uvidom
na licu mjesta konstatuje ispunjenost uslova investiranja i o tome sačinjava zapisnik.
(5) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u visini od 30% od visine
investiranih sredstava ili 40% za korisnike mlađe od 35 godina koji su nosioci
poljoprivrednih gazdinstava i ne mogu biti veća od 10.000 KM po korisniku za izgradnju
silo trenčeva, a za nadzemne lagune za tečni stajnjak izgrađene od nepropusnog betona,
emajliranog ili nerđajućeg čelika ne mogu biti veća od 30.000 KM po korisniku.
(6) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se
najkasnije do 30. septembra tekuće godine.
Član 38.
(1) Pravo na podsticajna sredstva imaju korisnici koji se bave poljoprivrednom
proizvodnjom i koji u tekućoj godini izvrše ulaganja u:
a) izgradnju staklenika i nabavku opreme za stakleničku proizvodnju ukupne korisne
površine od najmanje 100 m2 i
b) izgradnju novih plastenika i nabavku opreme za plasteničku proizvodnju, najmanje 300
m2 ukupne korisne površine i/ili nabave opremu za plasteničku proizvodnju (sistem
grijanja i ventilacije, sistem za navodnjavanje, mreže za zasjenjivanje) za navedenu
površinu.
(2) Korisnici ostvaruju podsticajna sredstva na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji, uz
koji prilažu račune u skladu sa članom 2. st. 5, 6. i 8. ovog pravilnika, kao dokaz o
investiranim sredstvima, za nabavku materijala, opreme ili o izvršenim uslugama.
(3) Komisija koju formira direktor Agencije na osnovu priložene dokumentacije i uvidom
na licu mjesta konstatuje ispunjenost uslova investiranja i o tome sačinjava zapisnik.
(4) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana utvrđuju se u visini od 30% od
investiranih sredstava i ne mogu biti veća od 25.000 KM po korisniku za staklenike,
odnosno 15.000 KM po korisniku za plastenike i 2.500 KM po plasteniku.
(5) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za staklenike podnosi se najkasnije do 30.
septembra tekuće godine, a za plastenike najkasnije do 31. maja tekuće godine.
Član 39.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada
jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodastog voća (malina, kupina, borovnica, aronija i
jagoda), podizanje vinograda i maslinjaka imaju korisnici koji se bave poljoprivrednom
proizvodnjom i koji su izvršili ulaganja za navedenu namjenu.
(2) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana, korisnici ostvaruju ako podižu zasade
jabučastog, koštičavog i jezgrastog voća minimalne površine jedan hektar, osim za region
Hercegovine, gdje je minimalna površina 0,5 hektara po voćnoj vrsti pojedinačno, sa
odgovarajućim brojem sadnica po hektaru, i to:
a) za jabučaste voćke minimalno 1.000 sadnica/ha,
b) za koštičave voćke minimalno 800 sadnica/ha,
v) za lješnik minimalno 500 sadnica/ha i
g) za orah minimalno 120 sadnica/ha.
(3) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana, korisnici ostvaruju ako podižu zasade
jagodastog voća minimalne površine 0,1 hektara po voćnoj vrsti pojedinačno, sa
odgovarajućim brojem sadnica po hektaru, i to:
a) za malinu minimalno 10.000 sadnica/ha,
b) za kupinu minimalno 2.000 sadnica/ha,
v) za borovnicu minimalno 2.000 sadnica/ha i
g) za jagodu minimalno 34.000 sadnica/ha.
(4) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana, korisnici ostvaruju ako podižu zasade
vinograda i maslinjaka minimalne površine 0,3 hektara, sa najmanje 3.000 loznih
kalemova/ha, a za masline 200 sadnica/ha.
(5) Korisnici podsticajna sredstva ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji, uz
koji prilažu sljedeću dokumentaciju:
a) račune u skladu sa članom 2. st. 5, 6. i 8. ovog pravilnika, kao dokaz o nabavci materijala
(sadnice, lozni kalemovi, stubovi i žica) ili o izvršenim uslugama (mašinska obrada) kao
dokaz o investiranim sredstvima i
b) deklaraciju o kvalitetu sadnog materijala.
(6) Na osnovu podnesenih zahtjeva, ministar formira komisiju koja uvidom na licu mjesta
utvrđuje ispunjenost uslova i o tome sačinjava zapisnik, koji dostavlja Agenciji u roku od
15 dana.
(7) Zapisnik iz stava 4. ovog člana prilaže se uz prethodno dostavljeni zahtjev sa
propisanom dokumentacijom, čime se stiču uslovi za obradu zahtjeva.
(8) Visina podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana utvrđuje se u visini od 30% od
visine investiranih sredstava ili 40% za korisnike mlađe od 35 godina koji su nosioci
poljoprivrednih gazdinstava i ne može biti veća od 8.000 KM/ha ili 80.000 KM po
korisniku.
(9) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se
najkasnije do 15. novembra tekuće godine.
(10) Investicije u višegodišnje zasade iz stava 1. ovog člana nastale poslije 15. novembra
2012. godine, a do stupanja na snagu ovog pravilnika, uzimaće se u obzir ako je korisnik
podigao zasad voća na površini od minimalno 0,5 ha, a za region Hercegovine 0,3 hektara
po voćnoj vrsti pojedinačno sa odgovarajućim brojem sadnica.
Član 40.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za kupovinu i postavljanje protivgradne mreže na
višegodišnjim proizvodnim zasadima jabučastog, koštičavog i jezgrastog voća i na
proizvodnim zasadima sadnog materijala jabučastog, koštičavog i jezgrastog voća
(registrovani rasadnici) imaju korisnici koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji
su izvršili ulaganja za navedenu namjenu.
(2) Minimalna površina za ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana je zasad od jednog
hektara, osim za region Hercegovine, gdje je minimalna površina 0,5 hektara po voćnoj
vrsti pojedinačno, sa odgovarajućim brojem sadnica po hektaru, i to:
a) za jabučaste voćke minimalno 1.000 sadnica/ha,
b) za koštičave voćke minimalno 800 sadnica/ha,
v) za lješnik minimalno 500 sadnica/ha i
g) za orah minimalno 120 sadnica/ha.
(3) Korisnici podsticajna sredstva ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji, uz
koji prilažu: račune u skladu sa članom 2. st. 5, 6. i 8. ovog pravilnika, kao dokaz o nabavci
i montaži protivgradne mreže.
(4) Ministar formira komisiju koja na osnovu podnesenih potpunih zahtjeva uvidom na licu
mjesta utvrđuje ispunjenost uslova i o tome sačinjava zapisnik, koji dostavlja Agenciji u
roku od 15 dana.
(5) Zapisnik iz stava 4. ovog člana prilaže se uz prethodno dostavljeni zahtjev sa
propisanom dokumentacijom, čime se stiču uslovi za obradu zahtjeva.
(6) Visina podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana utvrđuje se u visini od 30% od
visine investiranih sredstava ili 40% za korisnike mlađe od 35 godina koji su nosioci
poljoprivrednih gazdinstava i ne može biti veća od 8.000 KM/ha ili 50.000 KM po
korisniku.
(7) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se
najkasnije do 30. septembra tekuće godine.
(8) Korisnici koji su podigli zasade voća u 2011. i 2012. godini mogu ostvariti pravo na
podsticajna sredstva iz ovog člana ako imaju zasad voća na površini od minimalno 0,5 ha, a
za region Hercegovine 0,3 hektara po voćnoj vrsti pojedinačno sa odgovarajućim brojem
sadnica.
Član 41.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za izgradnju sistema za navodnjavanje imaju udruženja
korisnika voda za navodnjavanje, fizička i pravna lica koja se bave poljoprivrednom
proizvodnjom i koja izvrše ulaganja za navedenu namjenu.
(2) Predmet podsticaja mogu biti izvršena ulaganja u nabavljenu pokretnu opremu za
navodnjavanje (pumpe, cijevi, crijeva i slično) ili izvršeni radovi na izgradnji stalne
infrastrukture za navodnjavanje (bušenje i izgradnja bunara, bazena, betonski kanali,
objekti pumpnih stanica i tifoni za navodnjavanje).
(3) Udruženja korisnika voda i fizička lica, korisnici sistema za navodnjavanje ostvaruju
podsticajna sredstva na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji, uz koji prilažu sljedeću
dokumentaciju:
a) vodoprivrednu saglasnost kojom je korisniku odobreno zahvatanje vodnog resursa koji
koristi za navodnjavanje,
b) račune o izvršenoj nabavci opreme i usluga kao dokaz o visini izvršenih ulaganja koja su
predmet subvencionisanja, a za tifone proizvedene u Republici Srpskoj račun prodavca
mora sadržavati ovjerenu napomenu o porijeklu tifona, nazivu proizvođača i serijski broj
tifona i
v) carinsku dokumentaciju za opremu iz uvoza.
(4) Pravna lica, korisnici sistema za navodnjavanje ostvaruju podsticajna sredstva na
osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji, uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:
a) rješenje o registraciji,
b) kopiju projekta za izgradnju sistema za navodnjavanje izrađenog od ovlašćenog lica za
ulaganja veća od 20.000 KM,
v) vodoprivrednu saglasnost kojom je korisniku odobreno zahvatanje vodnog resursa koji
koristi za navodnjavanje,
g) račune o izvršenoj nabavci opreme i usluga kao dokaz o visini izvršenih ulaganja koja su
predmet subvencionisanja, a za tifone proizvedene u Republici Srpskoj račun prodavca
mora sadržavati ovjerenu napomenu o porijeklu tifona, naziv proizvođača i serijski broj
tifona i
d) carinsku dokumentaciju za opremu iz uvoza.
(5) Visina podsticajnih sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuje se u iznosu od 40% od
visine investiranih sredstava ili 50% za korisnike mlađe od 35 godina koji su nosioci
poljoprivrednih gazdinstava i ne može biti veća od 2.000 KM/ha.
(6) Za tifone proizvedene u Republici Srpskoj visina podsticajnih sredstava iz stava 5. ovog
člana uvećava se za 10%.
(7) Maksimalan iznos podsticajnih sredstava koji podnosilac zahtjeva može ostvariti za
namjenu iz ovog člana u tekućoj godini iznosi 70.000 KM.
(8) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se
najkasnije do 30. septembra tekuće godine.
Član 42.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za investicije i modernizaciju postojećih i izgradnju
novih kapaciteta u prehrambenoj i prerađivačkoj industriji imaju fizička i pravna lica koji
u tekućoj godini izvrše ulaganja za navedenu namjenu u iznosu od mini-malno 10.000 KM.
(2) Predmet podsticaja mogu biti izvršena ulaganja u proširenje postojećih ili izgradnju
novih kapaciteta za preradu prehrambenih proizvoda, kao i za izgradnju ili nabavku
tehnološke opreme, hladnjača, sušara, skladišta i opreme za preradu, sortiranje i
pakovanje.
(3) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva koji podnosi
Agenciji, uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:
a) građevinska dozvola,
b) računi u skladu sa članom 2. st. 5, 6. i 8. ovog pravilnika,
v) kopija projekta adaptacije, proširenja postojećih ili izgradnje novih kapaciteta za
preradu prehrambenih proizvoda, kao i za izgradnju ili nabavku tehnološke opreme,
hladnjača, sušara, skladišta i opreme za preradu, sortiranje i pakovanje,
g) program izgradnje ili adaptacije objekata ili nabavke opreme sačinjen na Obrascu 32.
koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio i
d) za pravna lica dokaz da nema dospjelih neizmirenih poreskih obaveza i obaveza po
osnovu doprinosa.
(4) Komisija koju formira direktor Agencije, na osnovu priložene dokumentacije i uvidom
na licu mjesta konstatuje ispunjenost uslova investiranja i o tome sačinjava zapisnik.
(5) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u visini od 30% od visine
investiranih sredstava i ne mogu biti veća od 90.000 KM/korisniku u toku godine.
(6) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se
najkasnije do 31. avgusta tekuće godine.
(7) Zahtjevi i računi podneseni poslije 31. avgusta 2012. godine uzimaće se u obradu u
skladu sa odredbama ovog pravilnika.
Član 43.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za opremanje laboratorija za kontrolu kvaliteta
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda od značaja za Republiku, ostvaruju pravna lica
koja su u postupku akreditacije i imaju ovlašćenje od Ministarstva za navedene djelatnosti.
(2) Pravna lica ostvaruju podsticajna sredstva na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji, uz
koji prilažu sljedeću dokumentaciju:
a) program ili projekat opremanja i rada laboratorije,
b) račune u skladu sa članom 2. st. 5, 6. i 8. ovog pravilnika, kao dokaz o investiranim
sredstvima za nabavku materijala, opreme ili o izvršenim uslugama i
v) dokaz da je laboratorija u postupku dobijanja akreditacije.
(3) Komisija koju formira direktor Agencije, na osnovu priložene dokumentacije i uvidom
na licu mjesta konstatuje ispunjenost uslova investiranja i o tome sačinjava zapisnik.
(4) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana ne mogu biti veća od 40.000 KM/korisniku u toku godine.
(5) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se
najkasnije do 31. maja tekuće godine.
Član 44.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za troškove registracije zadruge i opremanja
kancelarijskog prostora imaju novoosnovane poljoprivredne zadruge čija registracija nije
duža od godinu dana od dana upisa u sudski registar i koje podnesu zahtjev Agenciji, uz
koji prilažu sljedeću dokumentaciju:
a) kopiju sudskog rješenja o registraciji,
b) spisak članova zadruge,
v) poslovni plan za razvoj aktivnosti unutar zadruge,
g) dokaz o uplati sudskih taksa i
d) račun ili predračun.
(2) Pravo na podsticajna sredstva imaju poljoprivredne zadruge za razvoj poslovnih
aktivnosti unutar zadružnog sektora za izgradnju, adaptaciju i uređenje poslovnih
objekata, nabavku osnovnih ili obrtnih sredstava i opreme, koje podnesu zahtjev Agenciji,
uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:
a) kopiju sudskog rješenja o registraciji zadruge u skladu sa Zakonom o poljoprivrednim
zadrugama ili potvrda nadležnog privrednog suda da je preregistracija u toku,
b) bilans stanja i uspjeha za prethodnu godinu,
v) poslovni plan o aktivnostima unutar zadruge koji doprinosi pokretanju, razvoju i
konkurentnosti proizvodnje,
g) račun, predračun za nabavku osnovnih ili obrtnih sredstava, potrebnog materijala i
opreme ili ugovor sa izvođačem radova,
d) program ili projekat za izgradnju, adaptaciju i uređenje poslovnog objekta,
đ) dokaz o vlasništvu nad objektom,
e) ovjerenu izjavu korisnika da će objekat i opremu koristiti u skladu sa njihovom
namjenom iz odobrenog programa najmanje pet godina,
ž) dokaz o izmirenim obavezama prema poljoprivrednom zadružnom savezu Republike
Srpske za prethodni period i
z) izvještaj o obavljenoj zadružnoj reviziji i izvještaj o postupanju po nalazima revizije.
(3) Pravo na podsticajna sredstva za kadrovsko jačanje zapošljavanjem pripravnika
diplomiranih inžinjera poljoprivrede imaju poljoprivredne zadruge koje podnesu zahtjev
Agenciji, uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:
a) kopiju sudskog rješenja o registraciji zadruge u skladu sa Zakonom o poljoprivrednim
zadrugama ili potvrdu nadležnog privrednog suda da je preregistracija u toku,
b) poresko uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima,
v) program koji sadrži razloge i potrebe za prijem pripravnika,
g) potvrdu JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske da je lice prijavljeno na evidenciju
nezaposlenih i da pripada ciljnoj grupi koja aktivno traži prvo zaposlenje i
d) ovjerenu izjavu korisnika da će sa pripravnikom nakon položenog pripravničkog ispita
u skladu sa zakonom zasnovati radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme, u skladu
sa odobrenim programom, u trajanju od najmanje tri godine.
(4) Podsticajna sredstva za namjene iz ovog člana isplaćuju se na osnovu mišljenja komisije
i rješenja direktora, i to:
a) za namjenu iz stava 1. ovog člana ne mogu biti veća od 5.000 KM/korisniku u tekućoj
godini,
b) za namjenu iz stava 2. ovog člana ne mogu biti veća od 30.000 KM/korisniku u teku-ćoj
godini, odnosno za investicije veće od 200.000 KM ne mogu biti veća od 50.000
KM/korisniku u tekućoj godini, a odobrava ih Vlada i
v) za namjenu iz stava 3. ovog člana ne mogu biti veća od 500 KM/mjesečno po pripravniku
i korisniku u tekućoj godini.
(5) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na
Obrascu 34. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, dokumentovan sa računima, ugovorima, okončanim situacijama, dokazima o izvršenim uplatama, u roku 90 od dana od
dana uplate sredstava na račun korisnika.
(6) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se
najkasnije do 31. jula tekuće godine.
Član 45.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za formiranje mašinskih prstenova imaju udruženja
poljoprivrednih proizvođača i poljoprivredne zadruge, u okviru kojih djeluju mašinski
prstenovi, koji podnesu zahtjev Agenciji, a uz koji prilažu:
a) sudsko rješenje o registraciji,
b) pravilnik o organizovanju i vođenju radne i finansijske dokumentacije, donesen u skladu
sa preporukama Ministarstva za rad mašinskih prstenova,
v) cjenovnik usluga,
g) poslovni plan za razvoj aktivnosti mašinskog prstena koje će doprinijeti razvoju i
kvalitetu u pružanju usluga poljoprivredne mahanizacije i poljoprivredne proizvodnje i
d) predračun ili račun za nabavku osnovnih ili obrtnih sredstava, potrebnog materijala i
opreme.
(2) Pravo na podsticajna sredstva imaju udruženja poljoprivrednih proizvođača i
udruženja žena, čija registracija nije duža od godinu dana od dana upisa u Registar
udruženja, za troškove opremanja kancelarijskog prostora, koja podnesu zahtjev Agenciji
uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:
a) kopiju sudskog rješenja o registraciji,
b) spisak članova udruženja,
v) poslovni plan za razvoj aktivnosti unutar udruženja,
g) račun ili predračun i
d) dokaz o vlasništvu ili zakupu kancelarijskog prostora.
(3) Pravo na podsticajna sredstva za razvoj poslovnih aktivnosti unutar udruženja imaju
udruženja poljoprivrednih proizvođača i udruženja žena koja su registrovana u sudskom
registru udruženja najmanje godinu dana, koja podnesu zahtjev Agenciji, a uz zahtjev
prilažu sljedeću dokumentaciju:
a) kopiju sudskog rješenja,
b) program rada,
v) plan utroška sredstava,
g) račun ili predračun i
d) za ulaganja u objekte i dokaz o vlasništvu.
(4) Podsticajna sredstva za namjene iz ovog člana isplaćuju se na osnovu mišljenja
komisije i rješenja direktora, i to:
a) visina podsticajnih sredstava za namjenu iz stava 2. ovog člana ne može biti veća od
5.000 KM/korisniku u tekućoj godini,
b) za namjenu iz st. 1 i 3. ovog člana ne može biti veća od 18.000 KM/korisniku u tekućoj
godini.
(5) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na
Obrascu 34. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, dokumentovan sa računima,
ugovorima, dokazima o izvršenim uplatama do 31. decembra tekuće godine.
(6) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se
najkasnije do 31. jula tekuće godine.
Član 46.
(1) Pravo na podsticajna sredstva imaju pravna lica za sufinansiranje izgradnje objekata i
potrebne infrastrukture i opreme od republičkog ili regionalnog značaja u seoskom
području, kao što su:
a) objekti za skladištenje, pakovanje, preradu, doradu, sušenje, sortiranje, čuvanje i
pripremu poljoprivrednih proizvoda namijenjenih tržištu i
b) infrastrukturni objekti za agroindustrijske zone (vodovod, elektroenergetski sistem,
putevi, kanalizacija, telekomunikacije) i objekti za kontrolu kvaliteta poljoprivrednih
proizvoda.
(2) Objekte od republičkog ili regionalnog značaja u ruralnom području i infrastrukturu i
opremu iz stava 1. ovog člana čine objekti, infrastruktura i oprema koji služe zajedničkim
interesima više korisnika i koji omogućuju bolji i sigurniji plasman poljoprivrednih
proizvoda.
(3) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. tačka a) ovog člana ostvaruje se na osnovu
zahtjeva, koji se podnosi Agenciji, a uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:
a) program ili projekat za izgradnju, adaptaciju i uređenje objekta od zajedničkog interesa,
b) ugovor sa izvođačem radova,
v) dokaz o vlasništvu nad objektom,
g) ugovor ili račun za nabavku osnovnih sredstava, potrebnog materijala, opreme, ili za
izvršene usluge za izgradnju, adaptaciju i uređenje objekta,
d) odobrenje za građenje i
đ) ovjerena izjava korisnika da će objekat i opremu koristiti u skladu sa njihovom
namjenom iz odobrenog programa u trajanju od najmanje pet godina.
(4) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. tačka b) ovog člana ostvaruje se na osnovu
zahtjeva, koji se podnosi Agenciji, a uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:
a) projekat za izgradnju infrastrukturnih objekata za agroindustrijsku zonu, odnosno
objekata za kontrolu kavaliteta poljoprivrednih proizvoda,
b) dokaz o vlasništvu nad objektom,
v) odobrenje za građenje i
g) ugovor sa izvođačem radova.
(5) Proceduru ugovaranja za izvođenje radova iz stava 1. tačka b) ovog člana sprovodi
komisija imenovana rješenjem ministra, koja se sastoji od tri člana iz Ministarstva i
Agencije.
(6) U slučaju da podnosilac zahtjeva ne obezbijedi korišćenje objekta i opreme u skladu sa
njihovom namjenom iz odobrenog programa u trajanju od najmanje pet godina, dužan je
da vrati cjelokupni iznos dobijenih sredstava.
(7) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana isplaćuju se na osnovu mišljenja komisije i
rješenja direktora Agencije u iznosu do 30.000 KM, a sredstva veća od 30.000 KM
odobrava Vlada, s tim da podsticajna sredstva iz stava 1. tačka a) ovog člana ne mogu biti
veća od 200.000 KM, a sredstva iz stava 1. tačka b) ovog člana ne mogu biti veća od
2.000.000 KM, odnosno 200.000 KM po ispostavljenoj privremenoj situaciji ili po računima
za nabavku građevinskog materijala u skladu sa Ugovorom.
(8) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na
Obrascu 34. koji je se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, dokumentovan sa računima,
ugovorima, okončanim situacijama i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od
dana uplate sredstava na račun korisnika.
(9) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz stava 1. tačka a) ovog čla-na
podnosi se najkasnije do 31. avgusta tekuće godine, a za namjenu iz stava 1. tačka b) ovog
člana podnosi se najkasnije do 30. novembra tekuće godine.
Član 47.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za uvođenje sistema kvaliteta i bezbjednosti hrane
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda imaju korisnici koji se bave proizvodnjom i
preradom poljoprivrednih proizvoda namijenjenih tržištu, za uvođenje i certifikaciju
dobre poljoprivredne prakse na poljoprivrednim imanjima i za certifikaciju organske
poljoprivredne proizvodnje.
(2) Podrška se odnosi na troškove pripreme za uvođenje standarda i dobijanja certifikata
za one korisnike koji su ispunili uslove i dobili certifikat prema međunarodnim
standardima kvaliteta.
(3) Korisnici podsticajna sredstava ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji, uz
koji prilažu:
a) ugovor za pripremu uvođenja sistema kvaliteta,
b) račune ili kopije računa o direktnim troškovima u skladu sa članom 2. st. 5, 6. i 8. ovog
pravilnika i
v) kopiju certifikata.
(4) Visina podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana utvrđuje se u visini do 50% od
visine investiranih sredstava i ne može biti veća od 10.000 KM/korisniku u tekućoj godini.
(5) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se
najkasnije do 31. avgusta tekuće godine.
Član 48.
(1)
Pravo na podsticajna sredstva za unapređivanje znanja i vještina u ruralnim
područjima ostvaruje se kroz podršku:
a) poljoprivrednim sajmovima i izložbama u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja i
b) podršku informisanju, medijskim aktivnostima, promociji, savjetovanjima i studijskim
putovanjima, stručnim časopisima i literaturi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.
(2)
Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici ostvaruju na osnovu
zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:
a) predračun ili račun i program za namjenu iz stava 1. tačka a) ovog člana i
b) specifikaciju troškova, predračun ili račun i program za namjenu iz stava 1. tačka b)
ovog člana.
(3) Troškovi iz stava 1. ovog člana koji ne mogu biti predmet podsticaja su: honora-ri, lična
primanja (osim za lica koja imaju ugovor o radu za obavljanje navedenih aktivnosti, a koja
nisu zaposlena kod subjekta koji je podnosilac zahtjeva), režijski troškovi (struja, voda,
održavanje, telefon i slično) i svi drugi troškovi za koje nije moguće obezbijediti dokaz.
(4) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. tačka a) ovog člana isplaćuju se za
aktivnosti: od republičkog i međunarodnog karaktera u visini do 20.000 KM, od
regionalnog do 6.000 KM i lokalnog do 4.000 KM, a za namjenu iz stava 1. tačka b) ovog
člana u visini do 10.000 KM po programu ili korisniku, a na osnovu mišljenja komisije i
rješenja direktora Agencije.
(5) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na
Obrascu 34. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, dokumentovan sa računima,
ugovorima, dokazima o izvršenim uplatama, u roku 90 dana od dana uplate sredstava na
račun korisnika.
(6) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se
najkasnije do 31. maja tekuće godine.
2.2. Očuvanje prirode i racionalno gazdovanje prirodnim resursima
Član 49.
(1) Pravo na premiju za organsku biljnu proizvodnju ostvaruju proizvođači (fizička i
pravna lica) za certifikovanu organsku proizvodnju i certifikovanu proizvodnju u
prelaznom periodu (konverziji) zasnovanu na vlastitim ili zakupljenim površinama.
(2) Minimalna površina za koju se može ostvariti premija za organsku biljnu proizvodnju
iz stava 1. ovog člana je 0,5 hektara.
(3) Premija za organsku biljnu proizvodnju ostvaruje se na osnovu zahtjeva Agenciji, uz
koji se prilažu:
a) izjava fizičkog lica ili odgovornog lica u pravnom licu da je ostvarena organska biljna
proizvodnja,
b) zapisnik ovlašćenog certifikacionog tijela o zasnovanim površinama u sistemu organske
biljne proizvodnje, sa unesenim podacima o katastarskim česticama i katastarskoj opštini,
biljnoj vrsti (jednogodišnjoj ili višegodišnjoj) i
v) kopija certifikata organske proizvodnje izdatog od certifikacionog tijela ovlašćenog od
Ministarstva za poslove certifikovanja organske poljoprivredne proizvodnje.
(4) Visina podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana ne može biti veća od 250 KM/ha
ili 30.000 KM/korisniku u tekućoj godini.
(5) Zahtjev za isplatu premije za organsku proizvodnju korisnik podnosi najkasnije do 31.
avgusta tekuće godine.
Član 51.
(1) Pravo na sredstva za poribljavanje ribolovnih područja i rad ribočuvarske službe imaju
subjekti koji imaju ugovor sa Ministarstvom o korišćenju ribarskog područja.
(2) Sredstva za poribljavanje usmjeravaju se u vidu podrške poboljšanju poribljavanja
rijeka u ruralnim oblastima, a na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji, uz koji se
prilaže:
a) rješenje o registraciji,
b) plan poribljavanja i
v) račun u skladu sa članom 2. st. 5, 6. i 8. ovog pravilnika, sa specifikacijom troškova za
traženu namjenu.
(3) Pravo na podsticajna sredstva za vršenje javnih ovlašćenja u skladu sa Zakonom o
ribarstvu i Ugovorom sa Ministarstvom o sprovođenju aktivnosti u oblasti sportskog i
privrednog ribolova ima Sportsko-ribolovni savez Republike Srpske.
(4) Podsticajna sredstva iz stava 2. ovog člana ostvaruju se za troškove distribucije dozvola,
izrade ribočuvarskih znački, ribočuvarskih legitimacija, uvjerenja o položenim
ribočuvarskim ispitima, uvjerenja o položenim ribarskim ispitima, izrade brošura, a na
osnovu zahtjeva koji Sportsko-ribolovni savez Republike Srpske podnosi Agenciji, uz koji
prilaže:
a) rješenje o registraciji i
b) račune u skladu sa članom 2. ovog pravilnika sa specifikacijom toškova.
(5) Podsticajna sredstva isplaćuju se na osnovu mišljenja komisije i rješenja direktora
Agencije, i to:
a) za namjenu iz stava 1. ovog člana u iznosu od 50% od visine investiranih sredstava, a
najviše 5.000 KM po korisniku ili ribarskom području i
b) za namjenu iz stava 3. ovog člana u iznosu do 15.000 KM u tekućoj godini.
(6) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se
najkasnije do 30. juna tekuće godine.
Član 52.
(1) Podrška preventivnim mjerama radi sprečavanja i ublažavanja elementarne nepogode
− grada, usmjerava se Javnom preduzeću „Protivgradna preventiva Republike Srpske” a.
d. Gradiška, u skladu sa Odlukom Vlade o visini naknade za finansiranje sistema
protivgradne zaštite u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 16/10 i
61/11).
(2) Sredstva podrške za mjere iz stava 1. ovog člana odobrava Vlada.
(3) Korisnik novčanih podsticaja dužan je da dostavi izvještaj o utrošku odobrenih
sredstava na Obrascu 34. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika.
2.3. Poboljšanje uslova života i uvođenje raznovrsnosti prilikom ostvarivanja prihoda
u seoskoj ekonomiji
Član 54.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za podršku razvoju seoskih područja od opšteg interesa,
za izgradnju, adaptaciju, uređenje i opremanje seoskih domova, igrališta, obdaništa,
nadstrešnica za autobuska stajališta, otkupnih stanica za otkup i prodaju poljoprivrednih
proizvoda, bazena i pojila za stoku, katuna, otkupnih stanica za mlijeko i samoniklo bilje,
kao i za opremanje prostorija za obuku i dokvalifikaciju mladih na selu i radno sposobnog
stanovništva u ruralnim zajednicama (tehnička i informaciona oprema), mogu imati
lokalne zajednice, udruženja i drugi subjekti vlasnici objekata koji služe zajedničkim
interesima seoskog stanovništva.
(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici ostvaruju na osnovu
zahtjeva, koji se podnosi Agenciji, uz koji prilažu:
a) program ili projekat za izgradnju, adaptaciju i uređenje objekta od zajedničkog interesa,
b) dokaz o vlasništvu nad objektom,
v) predračun ili račun za nabavku potrebnog materijala, opreme ili za izvršene usluge za
izgradnju, adaptaciju i uređenje objekta,
g) ovjerenu izjavu da će objekat koristiti u skladu sa njegovom namjenom iz odobrenog
programa najmanje pet godina i
d) ugovor sa izvođačem radova ako su podnosioci zahtjeva lokalne zajednice.
(3) U slučaju da podnosilac zahtjeva ne obezbijedi korišćenje objekta u skladu sa njegovom
namjenom iz odobrenog programa u trajanju od najmanje pet godina, dužan je da vrati
cjelokupan iznos podsticaja.
(4) Komisija koju formira direktor Agencije na osnovu priložene dokumentacije konstatuje
ispunjenost uslova investiranja i o tome sačinjava zapisnik.
(5) Podsticajna sredstva za podršku u izgradnji, adaptaciji i uređenju objekata od
zajedničkog interesa, isplaćuju se na osnovu mišljenja komisije i rješenja direktora
Agencije u iznosu do 50% po odobrenom i realizovanom programu, a najviše do 20.000
KM po odobrenom i realizovanom programu.
(6) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na
Obrascu 34. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, dokumentovan sa računima,
ugovorima, dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava
na račun korisnika.
(7) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se
najkasnije do 31. maja tekuće godine.
Član 55.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za podršku razvoju konjarstva ostvaruje se na osno-vu
zahtjeva koji se podnosi Agenciji, uz koji se prilaže:
a) kopija rješenja o djelatnosti,
b) kopija dokaza o porijeklu (pedigre ili matični list),
v) spisak vlasnika za grla koja se nalaze u konjičim klubovima,
g) zapisnik Ministarstva o godišnjem pregledu,
d) potvrda o sprovedenim veterinarsko-zdravstvenim mjerama tokom uzgoja i
đ) godišnji program rada i unapređivanja konjarstva.
(2) Pravo na sredstva podsticaja ergelama, konjičkim klubovima, hipodromima i razvoju
konjarstva ostvaruju se za uzgoj čistih rasa, i to: bosansko-brdske, lipicanske, arapske i
engleske punokrvne rase.
(3) Podsticajna sredstva za ovu namjenu isplaćuju se na osnovu mišljenja komisije i
rješenja direktora Agencije, u iznosu od 400 KM/grlu za ergele ili 200 KM/grlu za konjičke
klubove.
(4) Pravo na podsticajna sredstva za podršku ergelama od javnog interesa za Republiku za
sredstva u iznosu većem od 30.000 KM odobrava Vlada.
(5) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na
Obrascu 34. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, dokumentovan sa računima,
ugovorima i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava
na račun korisnika.
(6) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se
najkasnije do 31. marta tekuće godine.
Član 56.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za podršku proizvodnji i očuvanju poljoprivrednih
proizvoda tipičnih za region i zaštitu geografskog porijekla određenih poljoprivrednih
proizvoda, imaju korisnici koji se bave proizvodnjom i preradom poljoprivrednih
proizvoda i koji Agenciji podnesu zahtjev uz koji prilažu:
a) program proizvodnje koji sadrži: opis i način proizvodnje, količinu proizvodnje u toku
godine i
b) račun u skladu sa članom 2. st. 5, 6. i 8. ovog pravilnika, kao dokaz o investiranim
sredstvima za nabavku materijala, opreme ili o izvršenim uslugama.
(2) Pod pojmom tipični proizvod iz stava 1. ovog člana podrazumijeva se proizvod iz
tradicionalnog načina proizvodnje baziran na upotrebi za lokalitet specifičnih resursa, koji
proizvodu daju specifične kvalitativne karakteristike, jedinstvenost tehnologije i nosi naziv
lokaliteta sa koga potiče.
(3) Visina podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana isplaćuje se na osnovu mišljenja
komisije i rješenja direktora Agencije, u iznosu do 50% po odobrenom i realizovanom
programu, a najviše do 5.000 KM za fizička i 10.000 KM za pravna lica.
(4) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se
najkasnije do 31. maja tekuće godine.
Član 57.
(1) Podršku za proširenje proizvodnje postojećih i osnivanje mikro, malih i srednjih
proizvodnih pogona u ruralnim područjima imaju preduzetnici i pravna lica (subjekti koji
proširuju postojeću djelatnost ili koji je tek počinju osnivanjem novih proizvodnih pogona
u cilju proizvodnje za tržište) sa prebivalištem ili sjedištem u ruralnim područjima.
(2) Podrška iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji
uz koji se prilažu:
a) program ili projekat proširenja proizvodnje postojećih proizvodnih pogona ili osnivanje
novih proizvodnih pogona u ruralnim područjima,
b) kopija rješenja o registraciji djelatnosti i
v) računi u skladu sa članom 2. st. 5, 6. i 8. ovog pravilnika, kao dokaz o investiranim
sredstvima za nabavku materijala, opreme ili o izvršenim uslugama.
(3) Podsticajna sredstva za namjene iz stava 1. ovog člana, isplaćuju se na osnovu mišljenja
komisije i rješenja direktora Agencije u iznosu do 50% od traženih sredstava, a najviše do
15.000 KM po podnosiocu zahtjeva u tekućoj godini.
(4) Korisnici podsticajnih sredstava koji su podnijeli zahtjev ili ostvarili pravo na
podsticajna sredstva u okviru mjera ruralnog razvoja za poboljšanje konkurentnosti
nemaju pravo na sredstva po ovom članu.
(5) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se
najkasnije do 31. maja tekuće godine.
Član 58.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za samozapošljavanje imaju nezaposleni diplomirani
inženjeri poljoprivrede koji imaju do 40 godina, a koji su nosioci poljoprivrednog
gazdinstva i bave se poljoprivrednom proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda
na poljoprivrednom gazdinstvu sa prebivalištem u seoskom području.
(2) Podrška iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji,
uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:
a) rodni list,
b) uvjerenje o prebivalištu,
v) kopija diplome o završenom poljoprivrednom fakultetu,
g) dokaz o vlasništvu nad zemljištem ili ugovor o korišćenju zemljišta,
d) program razvoja poljoprivredne proizvodnje ili prerade poljoprivrednih proizvoda na
gazdinstvu,
đ) predračun za nabavku osnovnih sredstava, potrebnog materijala i opreme i
e) ovjerenu izjavu da će sredstva koristiti u skladu sa namjenom iz stava 2. tačka d) ovog
člana najmanje pet godina.
(3) Korisnik sredstava dužan je da redovno izmiruje doprinose za zdravstveno i penzijsko
osiguranje i da Agenciji u roku od godinu dana od dana dobijanja sredstava dostavi
potvrdu o plaćenim doprinosima za zdravstveno i penzijsko osiguranje.
(4) U slučaju da se korisnik sredstava zaposli na nekom drugom radnom mjestu ili se
prijavi na Zavod za zapošljavanje prije isteka roka od pet godina dužan je da vrati
dobijena sredstva Agenciji.
(5) Komisija koju formira direktor Agencije, na osnovu priložene dokumentacije i uvidom
na licu mjesta konstatuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva
i o tome sačinjava zapisnik.
(6) Podsticajna sredstva za namjene iz stava 1. ovog člana, isplaćuju se na osnovu mišljenja
komisije i rješenja direktora Agencije u iznosu do 20.000 KM po podnosiocu zahtjeva u
tekućoj godini.
(7) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na
Obrascu 34. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, dokumentovan sa računima,
ugovorima, dokazima o izvršenim uplatama, u roku 90 dana od dana uplate sredstava na
račun korisnika.
(8) Pravo na podsticajna sredstva u skladu sa ovim članom može ostvariti maksimalno 30
korisnika.
(9) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se
najkasnije do 31. maja tekuće godine.
Član 59.
(1) Podsticajna sredstva za razvoj turističkih aktivnosti imaju fizička i pravna lica sa
boravištem, odnosno sjedištem ili poslovnom jedinicom u seoskom području, koja Agenciji
podnesu zahtjev, a uz koji prilažu:
a) dokaz o registraciji turističke djelatnosti,
b) program investiranja i
v) račune u skladu sa članom 2. st. 5, 6. i 8. ovog pravilnika, kao dokaz o investiranim
sredstvima za nabavku materijala, opreme ili o izvršenim uslugama.
(2) Pod razvojem turističkih aktivnosti smatraju se: izgradnja centara za smještaj turista
na poljoprivrednim gazdinstvima, izgradnja, popravka i označavanje šetačkih staza i
pristupnih puteva u turstičkim područjima, izgradnja i opremanje izložbenih prostora i
manjih smještajnih kapaciteta za seoski turizam i drugih aktivnosti značajnih za seoski
turizam.
(3) Podsticajna sredstva za podršku razvoju turističkih aktivnosti u seoskom području,
isplaćuju se na osnovu mišljenja komisije i rješenja direktora u iznosu do 50% po
odobrenom i realizovanom programu, a najviše do 8.000 KM za fizička i do 15.000 KM za
pravna lica u tekućoj godini.
(4) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se
najkasnije do 31. maja tekuće godine.
Član 60.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za projekte razvoja poljoprivrede i sela imaju formirane
lokalne akcione grupe koje realizuju projekte čiji je cilj razvoj poljoprivrede i sela, koje
Agenciji podnesu zahtjev, a uz koji prilažu:
a) rješenje o registraciji lokalne akcione grupe,
b) ovjeren premjer radova ili program za razvoj poljoprivrede i sela i
v) ugovor o izvođenju radova ili predračun za nabavku materijala i opreme.
(2) Pravo na podsticajna sredstva za sufinansiranje projekata razvoja poljoprivrede i sela
ostvaruju korisnici koji su se prijavili na konkurs za finansiranje projekta iz
međunarodnih sredstava i čiji su projekti odobreni i koji Agenciji podnesu zahtjev uz koji
prilažu:
a) rješenje o registraciji,
b) okvirni sporazum sa Ministarstvom o partnerskom učešću u realizaciji projekta i
v) dokaz da je projekat odobren.
(3) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana isplaćuju se po odobrenom i
realizovanom programu ili projektu na osnovu zapisnika komisije koja pregledom
dokumentacije utvrđuje ispunjenost uslova i rješenja direktora Agencije, za namjenu iz
stava 1. ovog člana najviše do 20.000 KM, a za namjenu iz stava 2. ovog člana do 30.000
KM.
(4) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na
Obrascu 34. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, dokumentovan sa računima,
ugovorima, dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava
na račun korisnika.
(5) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz stava 1. ovog člana podnosi se
najkasnije do 31. maja tekuće godine, a za namjenu iz stava 2. ovog člana podnosi se
najkasnije do 30. septembra tekuće godine.
2.4. Sredstva za institucionalnu podršku
Član 61.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za uspostavljanje i vođenje Registra poljoprivrednih
gazdinstava ostvaruje se na osnovu ugovora između Ministarstva i Agen-cije za
posredničke, informatičke i finansijske usluge.
(2) Namjenska sredstva za uspostavljanje i vođenje Registra poljoprivrednih gazdinstava,
uspostavljanje i održavanje baze podataka isplaćuju se na osnovu rješenja direktora
Agencije.
Član 63.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za rad komisija i radnih grupa imenovanih rješenjem
ministra ili na osnovu ugovora za izradu strateških dokumenata, studija, analiza, zakona,
podzakonskih akata i anketa, ostvaruju korisnici na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji.
(2) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana isplaćuju se korisnicima nakon
izrade dokumenta u skladu sa rješenjem ili ugovorom, a ostvaruju se na osnovu rješenja
direktora Agencije i maksimalno iznose do 5.000 KM po članu.
Član 64.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za sprovođenje zadružnih revizija, uspostavljanje baze
podataka i registra zadrugara, edukaciju članica i promociju zadrugarstva, u cilju jačanja
zadrugarstva i potpunog institucionalnog uređenja, uspostavljanja standarda savremenog
poljoprivrednog zadrugarstva i kadrovsko jačanje, ima korisnik koji podnosi zahtjev
Agenciji, uz koji prilaže:
a) plan aktivnosti,
b) izvještaj o sprovedenim aktivnostima sa specifikacijom troškova i
v) predračun ili račun za sve aktivnosti osim aktivnosti koje se odnose na sprovođenje
zadružne revizije,
g) ugovor o zasnivanju radnog odnosa sa pripravnicima nakon završenog pripravničkog
staža na određeno ili neodređeno vrijeme u trajanju od najmanje dvije godine,
d) godišnji plan edukacije članica i
đ) godišnji plan promotivnih aktivnosti osim aktivnosti koje se odnose na poljoprivredne
sajmove i izložbe u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.
(2) Isplata sredstava iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu zahtjeva koji se dostavlja
Agenciji do petog u mjesecu za prethodni mjesec i nakon dostavljanja izvještaja o
sprovedenim aktivnostima i dokaza o nastalim troškovima.
(3) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana isplaćuju se na osnovu mišljenja komisije i
rješenja direktora Agencije, u iznosu od 50% po odobrenim i realizovanim aktivnostima, a
najviše do 15.000 KM mjesečno.
Član 65.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za realizaciju zajedničkih projekata Vlade i lokalne
zajednice Srebrenica ostvaruju korisnici na području lokalne zajednice Srebrenica.
(2) Vlada određuje vrstu ulaganja, troškove i odobrava sredstva iz stava 1. ovog člana.
(3) Visina podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana ne može biti veća od 100.000
KM u tekućoj godini.
(4) Korisnik novčanih podsticaja dužan je da dostavi izvještaj o utrošku odobrenih
sredstava na Obrascu 34. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika.
(5) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se
najkasnije do 30. aprila tekuće godine.
3. Interventne mjere na tržištu i vanredne potrebe i pomoći
Član 66.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za intervencije na tržištu i vanredne potrebe i pomoći
imaju korisnici koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, otkupom, preradom ili
izvozom poljoprivrednih proizvoda za sljedeće namjene:
a) sezonske intervencije na tržištu poljoprivrednih proizvoda, kada se pojave sezonski
tržišni viškovi određenih primarnih poljoprivrednih proizvoda i kada je potrebno,
interventnim otkupom, uticati na stabilizaciju cijena u cilju zaštite poljoprivrednih
proizvođača od stvaranja poslovnih gubitaka,
b) podsticanje povećanja izvoza poljoprivrednih proizvoda, kada se pojave sezonski tržišni
viškovi određenih primarnih poljoprivrednih proizvoda koji imaju kratak rok upotrebe
kao svježi proizvodi te se ne mogu skladištiti na duži period i kada je potrebno, povećanjem
izvoza, uticati na stabilizaciju cijena u cilju zaštite poljoprivrednih proizvođača od
stvaranja poslovnih gubitaka i
v) vanredne potrebe i pomoći za prevazilaženje problema u poljoprivrednoj proizvodnji i
preradi poljoprivrednih proizvoda, koji su nastali u tekućoj godini a prouzrokovani su
pojavom određenih otežavajućih okolnosti na poljoprivrednom gazdinstvu (nabavka
repromaterijala, stočne hrane i sl.), te pomoć poljoprivrednim gazdinstvima u slučaju
pojave vanrednih okolnosti u tekućoj godini (požar, uginuće stoke, uništavanja biljaka po
nalogu fitosanitarnog inspektora zbog prisustva karantinskih štetnih organizama), a zbog
kojih može doći do zastoja proizvodnje koji bi mogao izazvati materijalnu štetu.
(2) Pravo na podsticajna sredstva imaju i korisnici koji učestvuju u postupku prikupljanja
podataka za potrebe računovodstvene baze podataka na poljoprivrednim gazdinstvima u
okviru uspostavljanja mreže podataka o računovodstvu na poljoprivrednim gazdinstvima
(FADN), a koji zaključe ugovor sa Ministarstvom.
(3) Vanredne okolnosti na poljoprivrednim gazdinstvima, po osnovu kojih korisnici ne
mogu ostvariti pravo na podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. tačka v) ovog člana je
šteta nastala usljed: mraza, niskih temperatura, grada, snježnih padavina, poplave, suše,
klizišta i štete od divljih životinja.
(4) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. tačka a) ovog člana odobrava Vlada.
(5) Korisnici ostvaruju pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. tačka b) ovog člana na
osnovu zahtjeva uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:
a) izvoznu carinsku deklaraciju,
b) Obrazac 3.8,
v) fakturu ovjerenu od carinske službe sa podacima koji su navedeni u Obrascu 3.8,
g) Obrazac EUR 1 za fakturisanu vrijednost robe u iznosu preko 6.000 evra i
d) fitosanitarni certifikat.
(6) Korisnici ostvaruju pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. tačka v) ovog člana na
osnovu zahtjeva uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:
a) predračun ili račun za nabavku repromaterijala,
b) izvještaj o nastaloj šteti, sa navedenim iznosom procijenjene štete odgovarajuće komisije
ili nadležne institucije (opštinska komisija, MUP, civilna zaštita, nadležne veterinarske
službe i drugo) i fotografije nastale štete ili
v) rješenje fitosanitarnog inspektora o sprovedenim mjerama i obimu uništavanja, u
slučaju podnošenja zahtjeva za vanrednu pomoć zbog uništavanja biljaka po nalogu
fitosanitarnog inspektora usljed prisustva karantinskih štetnih organizama.
(7) Korisnici ostvaruju pravo na podsticajna sredstva iz stava 2. ovog člana na osnovu
zahtjeva uz koji prilažu kopiju ugovora sa Ministarstvom.
(8) Podsticajna sredstva za namjene iz ovog člana odobravaju se na sljedeći način:
a) za namjenu iz stava 1. t. a) i b) ovog člana odobravaju se na osnovu dostavljene
dokumentacije i mišljenja komisije koju rješenjem imenuje ministar, i to u iznosu do 30.000
KM na osnovu rješenja direktora Agencije, a sredstva veća od 30.000 KM odobrava Vlada,
b) za namjenu iz stava 1. tačka v) ovog člana odobravaju se na osnovu dostavljene
dokumentacije i mišljenja komisije koju rješenjem imenuje ministar, u skladu sa
raspoloživim iznosom sredstava koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava i to u iznosu
do 10.000 KM za fizička lica i do 15.000 KM za pravna lica na osnovu rješenja direktora
Agencije, a sredstva veća od 15.000 KM odobrava Vlada i
v) za namjenu iz stava 2. ovog člana odobravaju se u iznosu od 100 KM po korisniku na
osnovu rješenja direktora Agencije.
(9) Korisnici podsticajnih sredstava za namjene iz ovog člana, dužni su da podnesu izvještaj
o utrošku odobrenih sredstava na Obrascu 34. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, u
roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.
(10) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se
najkasnije do 30. septembra tekuće godine.
Član 67.
(1) Pravo na podsticajna sredstva ostvaruje se za:
a) nadoknadu štete nastale usljed ubijanja životinja, uginuća životinje ili prinudnog klanja
u skladu sa čl. 41. i 42. Zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj („Službeni glasnik
Republike Srpske“, br. 42/08 i 6/12),
b) mjere sanacije terena koje su izvršene po rješenju veterinarskog inspektora,
v) rad Kancelarije za unos podataka u Banjoj Luci (u daljem tekstu: KUP) i
g) vanredne veterinarsko-sanitarne mjere za koje Ministarstvo donese posebnu naredbu ili
rješenje o njihovom sprovođenju u skladu sa čl. 5, 7. i 9. Zakona o veterinarstvu u
Republici Srpskoj i isplaćuju se korisnicima mjera, odnosno izvršiocima mjera, a ostvaruju
ih pravna i fizička lica.
(2) Veterinarski inspektor podnosi Ministarstvu zahtjev za formiranje komisije koja će
prisustvovati sprovođenju obaveznih mjera i izvršiti procjenu nastale štete za mjere iz
stava 1. t. a) i b) ovog člana, a obaveza Komisije i veterinarskog inspektora je da nakon
sprovedenih mjera podnesu Ministarstvu izvještaj sa svim činjenicama bitnim za
rješavanje zahtjeva za sanaciju štete u roku od 30 dana.
(3) Pravo na djelimičnu nadoknadu štete do 50% od procijenjene vrijednosti iz stava 2.
ovog člana može se ostvariti za sljedeće zarazne bolesti: bruceloza, leukoza, bolest plavog
jezika, bolest ludih krava, tuberkuloza, kju groznica, antraks, bjesnilo (za životinje za koje
nije obavezna vakcinacija), avijarna influenca, IAK, američka kuga pčelinjeg legla i druge
bolesti za koje ministar posebnim rješenjem naloži sanaciju štete.
(4) Podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. tačka b) ovog člana isplaćuju se u
sljedećim iznosima: vađenje krvi 4 KM, eutanazija 11 KM po grlu, preparat T-61 1,10 KM
po 1 ml utrošenog preparata, dezinfekcija zaraženih objekata, dvorišta i jama grobnica
0,50 KM po 1 m², dezinfekcija prevoznih sredstava 10 KM po prevoznom sredstvu i za
druge mjere po najnižem iznosu iz cjenovnika Veterinarske komore Republike Srpske, a u
iznos koji plaća Agencija po eutanaziranom grlu uračunati su troškovi rada, izlaska
veterinara na teren i potrošni materijal (lična zaštitna oprema).
(5) Podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. t. a) i b) ovog člana ostvaruju se na
osnovu zahtjeva sadržanog u Obrascu 17. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, a koji
Agenciji podnosi oštećeno pravno ili fizičko lice, uz koji se prilaže:
a) zapisnik Komisije o procjeni štete,
b) foto-dokumentacija,
v) priznanica,
g) račun (ovjeren i od veterinarskog inspektora),
d) rješenje veterinarskog inspektora i
đ) laboratorijski nalaz ako se odnosi na predmet zahtjeva.
(6) Podsticajna sredstva za rad Kancelarije za unos podataka u Banjoj Luci, ostvaruju se se
na osnovu zahtjeva sadržanog na Obrascu 18. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, uz
koji se prilaže:
a) račun Veterinarsko-stočarskog centra Banja Luka (o korišćenju prostora, korišćenju
telefona sa telefonskim uslugama, električne energije u paušalnom iznosu od 200 KM za
tekući mjesec, računa za grijanje u iznosu od 3,70 KM po kvadratnom metru u vrijeme
sezone od 15. oktobra do 15. aprila tekuće godine, kancelarijskog materijala i drugih
usluga) i
b) izvještaj koji se podnosi Agenciji na Obrascu 18. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika
(koji sadrži: izvještaj o sprovedenoj registraciji imanja i obilježavanju goveda i
specifikaciju troškova, koja obuhvata troškove unošenja i obrade podataka (plate),
korišćenje prostora, telefona sa telefonskim uslugama, električne energije, grijanja,
kancelarijskog materijala i drugih usluga).
(7) Pravo na djelimičnu nadoknadu štete do 50% od procijenjene vrijednosti nemaju
pravna i fizička lica koja ne poštuju Naredbu o zabrani nomađenja, ne sprovode obavezne
mjere zdravstvene zaštite životinja, kao i vlasnici čiji kopitari nisu obilježeni
(mikročipovani), a stariji su od šest mjeseci.
(8) Zahtjev za podsticajna sredstva za sprovedene mjere iz stava 1. t. a) i b) ovog člana
podnosi se u roku od 60 dana nakon sprovedenih mjera u tekućoj godini, a za KUP podnosi
se jednom za svaki mjesec, najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.
Član 68.
(1) Pravo na premiju u oblasti prehrambene industrije imaju prerađivači registrovani za
preradu poljoprivrednih proizvoda na teritoriji Republike, za otkupljeno voće, povrće i
šumske plodove čija je proizvodnja ostvarena u Republici.
(2) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana, prerađivači ostvaruju na osnovu zahtjeva koji
se podnosi Agenciji, uz koji se prilaže plan otkupa po vrstama voća/povrća sa količinama i
okvirnim cijenama.
(3) Osim dokumentacije iz stava 2. ovog člana nakon izvršenog otkupa prerađivači podnose
sljedeće:
a) ugovor sa proizvođačima voća/povrća o organizovanoj proizvodnji i otkupu voća/povrća
sa vrstama i količinama,
b) spisak proizvođača od kojih je otkupljeno voće/povrće, koji sadrži: ime i prezime nosioca
poljoprivrednog gazdinstva proizvođača, mjesto prebivališta, JMB/JIB, količine
otkupljenih proizvoda i broj otkupnog bloka, na Obrascu 26. koji se nalazi u Prilogu ovog
pravilnika, koji je potrebno dostaviti osim u štampanoj i u elektronskoj formi na mejl
adresu Agencije (obrazac je dostupan na internet stranici Ministarstva) i
v) dokaz o plaćanju otkupljenog voća/povrća na račun proizvođača.
(4) Visina premije za otkupljeno voće/povrće, utvrđuje se nakon obrade prispjelih zahtjeva,
u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korišćenja sredstava i iznosi 10% od
vrijednosti otkupljenih proizvoda.
(5) Iznos iz stava 4. ovog člana isplaćivaće se u omjeru 5% na osnovu plana otkupa, a 5%
nakon realizacije otkupa.
(6) Korisnik sredstava iz ovog člana dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku
sredstava na Obrascu 34. koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, dokumentovan sa
računima, ugovorima, dokazima o izvršenim uplatama, u roku 30 dana od dana uplate
sredstava na račun korisnika.
(7) Zahtjev za isplatu premije za namjenu iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije do
31. marta tekuće godine.
Član 69.
(1) Direktor Agencije rješenjem formira komisiju koja će na osnovu dokumentacije
propisane ovim pravilnikom utvrditi ispunjenost uslova za korišćenje podsticajnih
sredstava za mjere podrške ruralnom razvoju iz čl. 44, 45, 46, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 59,
60. i 64. ovog pravilnika.
(2) Direktor rješenjem formira komisiju koja na osnovu dokumentacije propisane ovim
pravilnikom i na osnovu uvida na licu mjesta utvrđuje ispunjenost uslova za korišćenje
podsticajnih sredstava za mjere podrške ruralnom razvoju iz čl. 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43 i.
58. ovog pravilnika.
(3) Komisija za svaki pojedinačni zahtjev iz st. 1. i 2. ovog člana sačinjava zapisnik sa
ocjenom i mišljenjem o ispunjavanju uslova za korišćenje novčanih podsticaja
namijenjenih za podršku ruralnom razvoju.
(4) Direktor Agencije donosi rješenje kojim odobrava isplatu podsticajnih sredstava
pojedinačno za sve namjene iz st. 1. i 2 ovog člana, do visine sredstava predviđenih Planom
korišćenja sredstava u tekućoj godini.
Član 70.
(1) Ministar može u pojedinim slučajevima formirati komisiju koja će izvršiti provjeru
ispunjenosti uslova za korišćenje podsticajnih sredstava u skladu sa odredbama ovog
pravilnika.
(2) Komisija iz stava 1. ovog člana sačinjava zapisnik sa ocjenom i mišljenjem o
ispunjavanju uslova za korišćenje novčanih podsticaja.
III PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 71.
Nadzor nad sprovođenjem i izvršavanjem odredaba ovog pravilnika vrši Republička
uprava za inspekcijske poslove i inspekcije jedinice lokalne samouprave posredstvom
poljoprivredne, veterinarske i tržišne inspekcije.
Član 72.
(1) Podsticajna sredstva za sve namjene navedene u članu 4. ovog pravilnika isplaćuju se
krajnjim korisnicima do visine predviđene Planom korišćenja podsticajnih sredstava u
tekućoj godini.
(2) Korisnici prava dužni su da namjenski koriste podsticajna sredstva i druge oblike
podrške u poljoprivredi.
(3) Korisnik prava dužan je da vrati podsticajna sredstva ostvarena na osnovu netačno
navedenih podataka ili ako ih nenamjenski utroši, u roku od 30 dana od dana donošenja
rješenja kojim nadležni inspektor naloži korisniku vraćanje sredstava.
(4) U slučaju iz stava 3. ovog člana korisniku se sa danom donošenja rješenja od nadležnog
inspektora, dodjelom pasivnog statusa do daljeg blokiraju sva prava na podsticajna
sredstva iz člana 4. ovog pravilnika, a najkraće do isteka perioda dvije godine, računajući
od dana vraćanja podsticajnih sredstava zajedno sa zateznom kamatom.
(5) Korisnici prava moraju čuvati dokumentaciju na osnovu koje su ostvarili podsticajna
sredstva najmanje tri godine od dana dobijanja podsticajnih sredstava.
Član 73.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela („Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 18/12, 77/12 i 117/12).
Član 74.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku
Republike Srpske”.
Download

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za