TENDERSKA DOKUMENTACIJA
ZA JAVNU NABAVKU AVIONSKIH KARATA
PUTEM OTVORENOG POSTUPKA
SADRŢAJ
1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA.............................................................................................. ......3
2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM................................................................................3
3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU..........................................................................................4
4. PREDMET NABAVKE.................................................................................................................................4
5. INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAČE...........................................................................................................5
NAĈIN KOMUNICIRANJA SA DOBAVLJAĈIMA........................................................................................................5
PRIPREMA PONUDE...............................................................................................................................................5
POVJERLJIVOST....................................................................................................................................................6
DOSTAVLJANJE PONUDA......................................................................................................................................6
IZMJENA ILI POVLAĈENJE PONUDA.......................................................................................................................6
RAĈUNANJE CIJENE..............................................................................................................................................6
MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA PONUDA......................................................................................................6
MJESTO, DATUM I VRIJEME OTVARANJA PONUDA................................................................................................7
6. KVALIFIKACIJA............................................................................................................. ............................7
KRITERIJI ZA UĈEŠĆE I POTREBNI DOKAZI............................................................................................................7
7. OCJENA PONUDA.......................................................................................................... ............................9
KRITERIJI DODJELE UGOVORA..............................................................................................................................9
PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG...............................................................................................................9
ZABRANA PREGOVORA.......................................................................................................................................10
NEPRIRODNO NISKE PONUDE..............................................................................................................................10
ISPRAVKE GREŠAKA I PROPUSTA........................................................................................................................10
8. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA..........................................................................11
9. POTPISIVANJE UGOVORA.....................................................................................................................11
USLOVI IZ UGOVORA...........................................................................................................................................12
10. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI.....................................................................11
11. ANEKSI......................................................................................................................................................12
.
2
1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
Broj nabavke:................
Ovim pozivom za dostavljanje ponuda objavljenom u „Službenom glasniku BiH“ broj _____ od
______, pozivate se da dostavite ponudu u otvorenom postupku za nabavku avionskih karata u
2012. i 2013. godini
Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, dobavljaĉi moraju zadovoljiti minimalne uslove iz ĉl.2226. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u taĉki 6. tenderske dokumentacije.
PredviĊa se zakljuĉenje okvirnog sporazuma za vremenski period, 01.01.2012.-31.12.2013. godine.
Ponude se trebaju dostaviti na sledeću adresu: Agencija za javne nabavke BiH, Filijala Banja Luka,
Nikole Tesle 13, 78000 Banja Luka, najkasnije do 26.12.2011. godine do 11.00 sati.
Ponude se otvaraju u prostorijama Agencije za javne nabavke BiH, Filijala Banja Luka, Nikole
Tesle 13, 78000 Banja Luka, 26.12.2011. godine u 11.30 sati u prisustvu ponuĊaĉa.
Kriteriji dodjele ugovora
Ugovor će se dodijeliti dobavljaĉu koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu.
Period važenja ponuda je 90 dana, raĉunajući od isteka roka za podnošenje ponuda.
Svi dobavljaĉi će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa, o rezultatu postupka javne nabavke,
u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Postupak dodjele ugovora će se provesti u
skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).
Svaki dobavljaĉ koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je
Agencija za javne nabavke u toku postupka dodjele ugovora izvršila povredu jedne ili više
odredaba Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak, na naĉin i u
roku koji je odreĊen u ĉlanu 51. Zakona.
2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM
2.1
Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znaĉe slijedeće:
“Ovlašteno lice / lica” – lice / lica koje/a je Agencija za javne nabavke ovlastila da djeluje/u u
njegovo ime i lice / lica koje/a ima/ju pismenu punomoć da djeluje/u u ime dobavljaĉa
“Ugovorni organ” – Agencija za javno nabavke
“Zakon” – Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
“Postupak nabavke”– postupak koji provodi Agencija za javne nabavke na osnovu ove tenderske
dokumentacije
“Podzakonski akti” – podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona: Uputstvo o primjeni
Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj 3/05), Uputstvo o naĉinu pripreme
obavještenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poništenju postupka nabavke („Službeni glasnik BiH“
broj 17/05) i Uputstvo o naĉinu voĊenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH“ broj
17/05)
3
“Dobavljaĉ” – svaki privredni subjekt koji može biti fiziĉko ili pravno lice ili grupa ponuĊaĉa koja
na tržištu nudi usluge i koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom
“TD” – ova tenderska dokumentacija.
2.2
Postupak javne nabavke će se izvršiti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni
u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.
2.3
Okvirni sporazum se dodjeljuje dobavljaĉu koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.
2.4
U skladu sa ĉlanom 12. Zakona, Agencija za javne nabavke može poništiti postupak nabavke iz
jednog od sledećih razloga:
a)
b)
c)
d)
nijedna ponuda nije dostavljena u utvrĊenom roku;
nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva;
cijene svih prihvatljivih ponuda su znaĉajno veće od budžeta ugovornog organa;
broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu
konkurenciju;
e) broj kvalifikovanih dobavljaĉa je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu
konkurenciju;
f) zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu se mogli
predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.
3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU
Agencija za javne nabavke BiH, Filijala Banja Luka
Adresa: Nikole Tesle 13, 78000 Banja Luka
Identifikacioni broj: 4201071380009
Detaljna adresa za korespondenciju: Nikole Tesle 13, 78000 Banja Luka
Telefon: 051/227 341
Faks: 051/ 227 347
E-mail: [email protected]
Web stranica: www.javnenabavke.gov.ba
Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa dobavljaĉima:
Tanja Zubović tel. 051 227 341 , faks: 051 227 347
4. PREDMET NABAVKE
4.1. Predmet nabavke su avionske karte za potrebe Agencije za javne nabavke, za vremenski
period, od 01.01.2012. do 31.12.2013. godine. Okvirni sporazum će se zakljuĉiti za 2012. i 2013.
godinu, a za svaku isporuku avionskih karata će se zakljuĉiti poseban ugovor, u periodu trajanja
okvirnog sporazuma.
4.2
Usluge isporuke avionskih karata će se pružati u vremenskom periodu od 01.01.2012. do
31.12.2013. godine.
Rok za isporuku avionske karte ne može biti duži od 3 dana prije poĉetka putovanja
Dobavljaĉ sa kojim bude zakljuĉen okvirni sporazum je dužan dostavljati avionske karte u Agenciju
za javne nabavke, La Benevolencija 8/1, 71 000 Sarajevo, u radnom vremenu Agencije od 09 – 17
ĉasova.
4
Dobavljač sa kojim bude zaključen okvirni sporazum je duţan za svaki zahtjev koji dobije od
Agencije za javne nabavke dostaviti najmanje 3 opcije za traţenu destinaciju od najmanje 3
različita avio-prevoznika. Ukoliko za svaki zahtjev za isporuku avio-karata ne dostavi 3
opcije za traţenu destinaciju od najmanje 3 avio-prevoznika, Agencija za javne nabavke
zadrţava pravo da raskine okvirni sporazum.
4.3
Dobavljaĉima nije dozvoljeno podugovaranje
5. INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAČE
Način komuniciranja sa dobavljačima
5.1
Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) izmeĊu Agencije za javne
nabavke i dobavljaĉa treba se voditi u pisanoj formi, na naĉin da se ista dostavlja poštom ili liĉno na
adresu naznaĉenu u tenderskoj dokumentaciji.
5.2
Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem faksa uz obavezu da se ista
proslijedi i poštom prije isteka roka utvrĊenog za dostavu informacije, odnosno ponude.
Priprema ponude
5.3
Dobavljaĉi su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrĊeni u ovoj
tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti
odbaĉene kao neprihvatljive.
5.4
Dobavljaĉi snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Agencija za
javne nabavke ne snosi nikakve troškove dobavljaĉa u postupku nadmetanja.
5.5
Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom izmeĊu dobavljaĉa i Agencije za javne
nabavke moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.
5.6
Original ponude treba biti otkucan ili napisan neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti
ĉvrsto uvezani, sa oznaĉenim stranicama. Svi listovi ponude osim neizmijenjene odštampane
literature, trebaju parafirati ili potpisati lica koja su ovlaštena da zastupaju dobavljaĉa. Sve dopune i
izmjene ponude moraju biti ĉitljive i parafirane od ovlaštenih lica. Osim toga, u sluĉaju da ponude
dostavljaju grupe ponuĊaĉa, uz ponudu se mora dostaviti i punomoć kojom se navedena lica
ovlaštćuju da predstavljaju grupu ponuĊaĉa u toku postupka nabavke (punomoć može takoĊe
sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora).
5.7
Ponuda treba sadržavati sledeće dokumente:
a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu 2
tenderske dokumentacije;
b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu 3
tenderske dokumentacije;
c) Izjava dobavljaĉa, popunjena u skladu sa zahtjevima datim u aneksu 5 tenderske
dokumentacije.
5
Svaki dobavljaĉ može dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da dobavljaĉi dostave više
modaliteta ponude.
Povjerljivost
5.9
Ĉlan 9. (a) Zakona navodi da:
“Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne,
finansijske ili tehniĉke informacije ili poslovne tajne ili know how uĉesnika tendera, ne smiju se ni
pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvaniĉno ukljuĉeno u postupak nabavke.”
Agencija za javne nabavke pretpostavlja da nisu sve informacije koje dobavljaĉi dostave potpuno
povjerljive. Neke informacije – ukljuĉujući i komercijalne, finansijske ili tehniĉke i know how će
već biti javne ili će, u budućnosti, postati javno znanje.
Agencija za javne nabavke zahtijeva od dobavljaĉa da u ponudi navedu koje informacije se moraju
smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive.
Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom sluĉaju.
Dobavljaĉi moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u aneksu 4) informacija koje
bi se trebale smatrati povjerljivim.
Dostavljanje ponuda
5.10 Dobavljaĉ će dostaviti jednu ponudu u originalu. Ponuda sa peĉatom i potpisom treba biti
zapeĉaćen u jednoj neprovidnoj koverti, sa imenom i adresom dobavljaĉa, na kojoj će pisati sledeće
rijeĉi: „Ponuda za NABAVKU AVIO-KARATA – ne otvarati do --------------------.Na zatvorenoj i zapeĉaćenoj (ili na ivicama potpisanoj) koverti, štampanim slovima je jasno
naznaĉeno: „ORIGINAL PONUDA“.
Izmjena ili povlačenje ponuda
5.11 Dobavljaĉi mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlaĉenje
ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Agencija za javne nabavke mora biti
obaviještena u pisanoj formi i o izmjenama i o povlaĉenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se
nalazi izjava dobavljaĉa, treba pisati sledeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAĈENJE
PONUDE”.
Računanje cijene
5.12 Dobavljaĉ treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u
prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku usluga koje će pružati, njihov kraći opis, cijenu i
sl.
Napomena: Dobavljači su duţni dostaviti jedinstvenu cijenu odnosno popust za sve letove, bez
razdvajanja na evropske i daleke destinacije.
Mjesto, datum i vrijeme prijema ponuda
5.13 Ponude se trebaju dostaviti na sledeću adresu: Agencija za javne nabake BiH, Filijala Banja Luka,
Nikole Tesle 13, 78000 Banja Luka.
5.14 Rok za dostavljanje ponuda istiĉe 26.12.2011. godine u 11.00 sati. Ponude koje su
dostavljene po isteku ovoga roka će biti vraćene dobavljaĉu neotvorene.
6
Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda
5.18
Javno otvaranje ponuda će se održati 26.12.2011. godine u 11.30. sati, u prostorijama
Agencije za javne nabavke, Filijale Banja Luka, Nikole Tesle 13, 78000 Banja Luka.
Dobavljaĉi ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu
u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim dobavljaĉima koji su u roku dostavili ponude.
6. KVALIFIKACIJA
Kriteriji za učešće i potrebni dokazi
6.1
U skladu sa ĉl. 22-26. Zakona, dobavljaĉi trebaju ispunjavati slijedeće uslove:
a) da nema smetnji za njihovo uĉešće u smislu odredbi ĉlana 23. Zakona;
b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u
relevantnim profesionalnim ili trgovaĉkim registrima;
c) da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspješnu realizaciju ugovora;
d) da njihova tehniĉka i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu realizaciju ugovora.
6.2
U skladu sa ĉlanom 23. Zakona ponuda će biti odbijena ako je dobavljaĉ:
a) pod steĉajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u odreĊeni aranžman sa povjeriocima, ili je
obustavio ili ograniĉio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proistjeĉe iz
sliĉnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili
u zemlji u kojoj je registrovan;
b) predmet postupaka za proglašenje steĉaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili
postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sliĉnog postupka u skladu sa
relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je
registrovan;
c) osuĊen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u
periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude;
d) proglašen krivim za teži profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u BiH u periodu
od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude;
e) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa
relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
f) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim
odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
g) propustio da dostavi ili dostavio pogrešne informacije na traženje prema ĉlanu 23. do 26.
Zakona.
Dokazi koji se zahtjevaju
6.2.1 Dobavljaĉi trebaju dostaviti slijedeće dokaze:
a) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji
izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj
dobavljaĉ dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod steĉajem ili pred likvidacijom, niti da je
ušao u odreĊeni aranžman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograniĉio poslovne
7
b)
c)
d)
e)
aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proistiĉe iz sliĉnog postupka u skladu sa
relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan;
Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji
izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj
dobavljaĉ dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupka za proglašenje steĉaja,
za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti
bilo kojeg drugog sliĉnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u
Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;
Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument
koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz
koje taj dobavljaĉ dolazi u cilju dokazivanja da nije osuĊen sudskom presudom za
kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina
prije dostavljanja ponude;
Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u
cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno
osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje, u skladu sa
relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je
registrovan;
Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju
dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza, a koje obuhvata direktne i
indirektne poreze, u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini
ili zemlji u kojoj je registrovan.
6.2.2 Dokumenti ili uvjerenja navedena u taĉki 6.2.1 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca raĉunajući od
trenutka dostavljanja ponude, a kojim se dokazuje da dobavljaĉ izmiruje obaveze iz taĉke 6.2.1.
podtaĉka d) i f) ove tenderske dokumentacije u skladu sa propisima iz tih oblasti. Dokazi koji se
zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.
6.3 Dobavljaĉi trebaju uz ponudu dostaviti dokaz da su registrovani za obavljanje djelatnosti iz koje je
predmet ove nabavke, ili da su ĉlanovi profesionalnog ili trgovaĉkog registra u zemlji u kojoj su
osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se
profesionalno bave odreĊenom djelatnošću. Kao dokaz može se dostaviti ovjerena fotokopija
rješenja o registraciji, ili ovjerena fotokopija izvoda iz registra
6.4. Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja dobavljaĉa će se izvršiti na osnovu sledećih dokumenata:
a) pozitivan bilans uspjeha za poslednje dvije finansijske godine iz kojeg je vidljivo da je dobavljaĉ
u navedenom periodu poslovao sa dobitkom tj. pozitivno.
6.5 Ocjena tehniĉke i profesionalne sposobnosti dobavljaĉa će se izvršiti na osnovu slijedećih izjava i
dokumenata koje dostave dobavljaĉi :
a) listu glavnih usluga (isporuka avio-karata) pruženih u posljednje dvije (2) godine, sa
ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u
formi potvrda o izvršenim uslugama koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne
mogu dobiti iz razloga izvan kontrole dobavljaĉa usluga, samo uz izjavu dobavljaĉa usluga
o izvršenim uslugama; u sluĉaju dostavljanja izjave i ozbiljne sumnje u njenu taĉnost,
Agencija za javne nabavke zadržava pravo provjere iste;
b) dokaz da koriste Amadeus program za prodaju avio-karata (ovjerena fotokopija dozvole za
pristup programu ili sliĉan dokaz iz kojeg se vidi potvrda da ispunjava ovaj zahtjev);
c) dokaz da su ovlašteni ili licencirani za prodaju avio-karata od strane IATA ili da imaju
ugovor o poslovno-tehniĉkoj saradnji sa drugom agencijom, koja ima licencu IATA i, uz
ugovor su dužni dostaviti i kopiju licence IATA, agencije sa kojom imaju ugovor.
8
6.6 Ako je period od registracije/osnivanja dobavljaĉa kraći od perioda za koji Agencija za javne nabavke
zahtjeva izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i tehniĉku i
profesionalnu sposobnost dobavljaĉa, dobavljaĉ treba dostaviti dokumente samo za period od svoje
registracije /osnivanja.
6.7 U sluĉaju da ponudu dostavljaju grupe ponuĊaĉa, Agencija za javne nabavke će prilikom ocjene
stepena u kojem su ispunjeni uslovi utvrĊeni u tenderskoj dokumentaciji, uzeti u obzir finansijsko
stanje, kvalifikacije i tehniĉku i profesionalnu sposobnost ĉlanova grupe ponuĊaĉa. Stoga, ĉlanovi
grupe ponuĊaĉa mogu dostaviti jedan paket dokumenata koji su navedeni u taĉki 6.4. i 6.5
tenderske dokumentacije i izjave u vezi sa predmetom nabavke (taĉka 4). Dokumenti koji su
navedeni pod taĉkom 6.2 i 6.3 moraju se posebno pripremiti za svakog ĉlana grupe ponuĊaĉa.
6.8
Dokumenti koji su pomenuti pod taĉkom 6.2.i 6.3. mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj
od nadležne institucije. Dokument koji je pomenut pod taĉkom 6.4 mora biti dostavljeni u kopiji
ovjerenoj od nadležne institucije. Dokazi iz taĉke 6.5 se dostavljaju na naĉin i u formi koja se
zahtjeva ovom taĉkom. U sluĉaju ozbiljne sumnje u pogledu autentiĉnosti ili ĉitljivosti kopije,
Agencija za javne nabavke može zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu.
6.9
U sluĉaju da ponudu dostavljaju grupe ponuĊaĉa, ugovorni organ će prilikom ocjene stepena u
kojem su ispunjeni uslovi utvrĊeni u tenderskoj dokumentaciji, uzeti u obzir finansijsko stanje,
kvalifikacije i tehniĉku i profesionalnu sposobnost ĉlanova grupe ponuĊaĉa. Stoga, ĉlanovi grupe
ponuĊaĉa mogu dostaviti jedan paket dokumenata koji su navedeni u taĉki 6.5. i 6.7 tenderske
dokumentacije i izjave u vezi sa predmetom nabavke (taĉka 4). Dokumenti koji su navedeni pod
taĉkom 6.2 i 6.3 moraju se posebno pripremiti za svakog ĉlana grupe ponuĊaĉa.
6.10 Dobavljaĉi će biti odmah obaviješteni o odlukama u vezi sa rezultatima postupka i izbora
najpovoljnijeg dobavljaĉa, u svakom sluĉaju u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke.
7. OCJENA PONUDA
Sve ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke i uslovima iz ove tenderske
dokumentacije će se odbiti.
Kriteriji dodjele ugovora
7.1 Ekonomski najpovoljnija ponuda
Kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda sadrži slijedeće podkriterije:
a) Popust na naknadu za prodaju avionskih karata -70 bodova,
- popust na naknadu do 5 KM ....................................0 bodova
- popust na naknadu od 5 KM do 10 KM ................ 10 bodova
- popust na naknadu od 10 KM do 20 KM................ 20 bodova
- popust na naknadu od 20 KM do 30 KM ................ 30 bodova
- popust na naknadu od 30 KM do 40 KM................. 40 bodova
- popust na naknadu od 40 KM do 45 KM ................ 50 bodova
- popust na naknadu od 45 KM do 50 KM ................ 60 bodova
- popust na naknadu preko 50 KM ............................. 70 bodova
Popust na naknadu za prodaju avio-karte bit će izražen u u KM na slijedeći naĉin ( npr. popust na
naknadu 35 KM - ovako izražen popust odražava ĉinjenicu da će Agencija za javne nabavke platiti
9
samo preostalu razliku od naknade koju agencija ima od avio kompanije (naknada za prodaju avio
karte 100 KM –Agencija za javne nabavke će platiti 65 KM za jednu avio kartu aviokompanije koja
plaća naknadu 100 KM. Ukoliko je naknada koju plaća avio kompanija agenciji po prodatoj karti
30 KM, onda Agencija za javne nabavke nema troškova po osnovu naknade.)
NAPOMENA: PonuĊaĉi ne mogu ponuditi meĊupopust (napr. 5,5KM, ili 30,5KM). U sluĉaju da
ponude meĊupopust, bit će im dodjeljen prvi niži popust (napr: ako su ponudili 5,5KM, raĉunat će
im se popust do 5 KM).
b) Rok plaćanja 30 bodova Rok plaćanja vrednovat će se na sledeći naĉin:
- plaćanje prije isporuke avio-karte ........................ 0 bodova
- plaćanje u roku do 7 dana po isporuci karte ........... 5 bodova
- plaćanje u roku od 8 dana do15 dana ................... 10 bodova
- plaćanje u roku od 16 dana do 30 dana ..................15 bodova
- plaćanje u roku od 31 dan i više..............................30 bodova
NAPOMENA: PonuĊaĉi mogu ponuditi rok samo na pune dane. U sluĉaju da ponude drugaĉije, dodjelit
će im se broj bodova na broj punih dana, koje nude (napr. 15,5 dana se zaokružuje na 15 dana, ili
17,8 dana se zaokružuje na 18 dana).
Preferencijalni tretman domaćeg
7.2
Agencija za javne nabavke obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni
tretman cijene) iz ĉlana 37. Zakona i podzakonskih akata.
7.3
Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poreĊenja ponuda prilikom ocjene
ponuda u skladu sa ĉlanom 35. Zakona.
7.4
Prilikom raĉunanja cijena iz ponuda u svrhu poreĊenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti
umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijeća ministra Bosne i Hercegovine.
7.5
U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fiziĉka ili pravna lica sa sjedištem u
BiH, osnovana u skladu sa zakonom BiH, u kojima je najmanje 50% radne snage za izvršenje
ugovora iz BiH. Ugovorni organ će definisati dokumente kojim se dokazuje da je najmanje 50%
radne snage porijeklom iz BiH. Cijene ponuda koje nisu iz BiH će se umanjiti za 5%, ako je
najmanje 50% radne snage angažovano za izvršenje ugovora porijeklom iz BiH.
Zabrana pregovora
7.6
Sa dobavljaĉima se neće obavljati nikakvi pregovori u vezi sa ponudama. MeĊutim, Agencija za
javne nabavke može od dobavljaĉa tražiti da pismenim putem pojasne svoje ponude, u odreĊenom
roku s tim da ne unose bilo kakve promjene u ponudu.
Neprirodno niske ponude
7.7
Ako su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na usluge koje su predmet ugovora, Agencija
za javne nabavke će zahtijevati od dobavljaĉa da opravda ponuĊenu cijenu. Ako dobavljaĉ ne
dostavi zadovoljavajuće opravdanje, ugovorni organ ima pravo odbiti takvu ponudu .
10
7.8
Da bi dobio obrazloženje za neprirodno nisku cijenu, Agencija za javne nabavke u pisanoj formi
zahtjeva od dobavljaĉa da pruži detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude,
ukljuĉujući i elemente cijene i kalkulacija. Agencija za javne nabavke će uzeti u obzir objašnjenje:
a) tehniĉkih rješenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su
na raspolaganju dobavljaĉu za pružanje usluga;
b) originalnosti usluga koje dobavljaĉ predlaže;
c) poštivanja odredbi koje se odnose na zaštitu na radu i radne uslove koji su na
snazi na lokaciji gdje će se usluge pružati.
Ispravke grešaka i propusta
7.9
Agencija za javne nabavke će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je ĉisto aritmetiĉke prirode,
ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Agencija za javne nabavke će neodložno dobavljaĉu
uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom sa ispravljenom greškom, pod
uslovom da je dobavljaĉ to odobrio u roku koji je odredila Agencija za javne nabavke. Ako
dobavljaĉ ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko
postoji, vraća se dobavljaĉu.
7.10 Agencija za javne nabavke će ispraviti greške u raĉunanju cijene u slijedećim sluĉajevima:
a) kada postoji razlika izmeĊu iznosa izraženog u brojevima i rijeĉima - u tom sluĉaju
prednost ima iznos izražen rijeĉima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetiĉka
greška;
b) ako postoji razlika izmeĊu jediniĉne cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem
jediniĉne cijene i koliĉine, jediniĉna cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno
je ispraviti konaĉan iznos;
c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa,
podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.
Iznosi koji se isprave na taj naĉin će biti obavezujući za dobavljaĉa. Ako ih dobavljaĉ kao takve ne
prihvata, njegova ponuda se odbacuje.
8. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA
8.1
Svaki dobavljaĉ koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je Agencija za
javne nabavke u toku datog postupka dodjele ugovora izvršila povrede Zakona i/ili podzakonskih
akata ima pravo da uloži prigovor na postupak na naĉin i u vremenskom roku koji je odreĊen u
ĉlanu 51. Zakona.
8.2
Prigovor se dostavlja Agenciji za javne nabavke u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana
kada je dobavljaĉ saznao ili je trebao saznati da je došlo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu)
godinu od datuma navodne povrede.
8.3
Ako Agencija za javne nabavke ne razmotri prigovor u roku koji je utvrĊen u ĉlanu 51. stav (4).
Zakona, ili prigovor odbije, podnosilac prigovora može uložiti žalbu u pisanoj formi Uredu za
razmatranje žalbi u roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je naveden u
taĉki 8.2 ili u sluĉaju da Agencija za javne nabavke odbije prigovor, od dana kada je podnosilac
prigovora o tome obaviješten od strane ugovornog organa. Agenciji za javne nabavke će se poslati
kopija žalbe istovremeno sa njenim podnošenjem Uredu.
11
9. POTPISIVANJE UGOVORA
9.1
Agencija za javne nabavke će obavijestiti dobavljaĉa ĉija je ponuda izabrana o datumu i mjestu
zakljuĉivanja ugovora.
Uslovi iz okvirnog sporazuma
9.2. Agencija za javne nabavke zakljuĉuje okvirni sporazum sa dobavljaĉem ĉija je ponuda odabrana kao
najbolja. Najbolja ponuda je ona koja u ukupnom zbiru podriterijuma iz taĉke 7. ove tenderske
dokumentacije ima najveći broj bodova.
9.3. Svaku stranu ponude koju popuni dobavljaĉ, treba parafirati ovlašteno lice dobavljaĉa, kao i
nacrt izjave priložen uz tendersku dokumentaciju –aneks 5. u obrascu za podnošenje
ponuda dobavljaĉ potvrĊuje svoju spremnost da zakljuĉi okvirni sporazum.
10. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
10.1 Tenderska dokumentacija je dostupna na adresi Agencije za javne nabavke i na web stranici
www.javnenabavke.gov.ba . Za tendersku dokumentaciju se ne plaća naknada.
10.2 Zainteresovani dobavljaĉi mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od Agencija za
javne nabavke, Filijale Banja Luka, Nikole Tesle 13, u pisanoj formi, i to blagovremeno, a
najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.
10.3 Agencija za javne nabavke će pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj će zadržati stvarnu
konkurentsku osnovu postupka dodjele ugovora, koji će se dostaviti svim dobavljaĉima najkasnije
5 (pet) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko je na temelju sadržaja odgovora
potrebno mijenjati tendersku dokumentaciju, ugovorni organ će, produžiti rok za dostavljanje
ponuda i to najmanje za 7 (sedam) dana.
10.4 Agencija za javne nabavke može u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju pod uslovom
da su sve izmjene dostupne zainteresiranim dobavljaĉima isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije
datuma koji je odreĊen kao rok za podnošenje ponuda. Donesena izmjena će biti sastavni dio
tenderske dokumentacije.
11. ANEKSI
Slijedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije:
Aneks 1: Obavještenje o javnoj nabavci
Aneks 2: Obrazac za dostavljanje ponude
Aneks 3: Obrazac za cijenu ponude
Aneks 4: Spisak povjerljivih informacija
Aneks 5: Izjava dobavljaĉa
ANEKS 2
OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE - USLUGE
Naziv ugovora i broj nabavke: ……………………………….
12
Obavještenje o nabavci objavljeno u “Službenom glasniku BiH” broj …………………………..
(mjesto i datum)
PRIMA: (Naziv i adresa ugovornog organa)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli)
Ime / imena dobavljača
Potpis
Glavni
dobavljač*
Član grupe
ponuĎača*
Itd… *
* dodati ili oduzeti rubrike za ĉlanove grupe ponuĊaĉa, prema potrebi. Vodite raĉuna o tome da
se podugovaraĉ ne smatra ĉlanom grupe ponuĊaĉa u smislu postupka javne nabavke. Ako
ponudu dostavlja jedan dobavljaĉ, ime dobavljaĉa se treba upisati u rubriku 'glavni dobavljač'
(i sve ostale rubrike izbrisati)
KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)
Ime i prezime
Adresa
Telefon
Faks
E-mail
13
ANEKS 3
OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
Strana ____ od _____
Naziv dobavljaĉa: _____________________
Ponuda br. __________________________
1
2
Stavka br.
Opis usluga
3
Vrijeme pružanja
usluge od – do
4
Cijena
Ukupna cijena
Potpis dobavljaĉa__________________________
Napomena:
1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. U sluĉaju razlika izmeĊu jediniĉnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa
Instrukcijom dobavljaĉima.
3. Ovaj obrazac za cijenu je jedan od mogućih opcija.Ugovorni organ može samostalno odrediti
šta ukljuĉuje jediniĉna cijena usluge i naĉin definisanja cijene kao i eventualne popuste uz
ponudu.
14
ANEKS 4
POVJERLJIVE INFORMACIJE
Informacija koja je povjerljiva
Brojevi
stranica s tim
informacijama
u ponudi
Razlozi za
povjerljivost tih
informacija
Vremenski period u
kojem će te
informacije biti
povjerljive
Potpis i peĉat dobavljaĉa
____________________
15
ANEKS 5
IZJAVA DOBAVLJAČA
U odgovoru na vaše pismo poziva na tender za gore navedeniokvirni sporazum, Mi, dolje potpisani,
ovim izjavljujemo slijedeće:
1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadržaj tenderske dokumentacije za javnu nabavku broj
………….........Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili
ograniĉenja.
2. Nudimo pružanje usluga prodaje avio-karata, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije,
kriterijima i utvrĊenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograniĉenja.
3. Naša ponude je:
Popust na naknadu za prodaju avio-karata ___________ .
Rok plaćanja za svaku isporuĉenu kartu je ___________ dana.
U prilogu se nalazi popunjen obrazac za ponudu.
4. Naše preduzeće je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage je iz BiH, te stoga naša
ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg / OPCIJA - Naša ponuda ne
uživa preferencijalni tretman domaćeg.
6. Ova ponuda važi 90 dana raĉunajući od isteka roka za podnošenje ponuda, tj. od 30.06.2008. godine.
7. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su navedeni u taĉki 6. tenderske dokumentacije i ne
nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili
iskljuĉeni iz uĉešća. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrĊujemo da su kvalifikacijski uslovi
ispunjeni.
Ime i prezime lica koje je ovlašteno da predstavlja dobavljaĉa:
[…………………………………………………………………]
Potpis: […………………………………………………………]
Mjesto i datum: [………………………………..………………]
Peĉat firme / preduzeća:
Uz ponudu dostavljamo slijedeće:
[Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivom istih]
16
Download

tenderska dokumentacija za javnu nabavku avionskih karata putem