SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE
STUDIJSKI PROGRAM STOČARSTVO
NASTAVNI PLAN
I semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
4P+2L
7
3P+1V
4P+2L
3P+2V
6
7
6
3P+1V
4
PREDMETNI NASTAVNIK
NAZIV PREDMETA
291207049
Tehnologija prerade mesa
291207036
291207052
291207023
Stočarstvo i životna sredina
Tehnologija prerede mlijeka
Konjarstvo
291207078
Dobra proizvoñačka praksa u
stočarstvu*
291207010
Agrarna politika i zakonodastvo*
Dr Aleksandra Martinović
Stjepanović
Dr Slavko Mirecki
Dr Slavko Mirecki
Dr Nikola Adžić
Prof. dr Božidarka Marković
Dr Aleksandra Martinović
Stjepanović
Dr Miomir Jovanović
UKUPNO
* Od ponuñenih izbornih predmeta student bira jedan predmet
3P+1V
4
17P+4V+4L
30
II semestar
FOND
ČASOVA
ŠIFRA
NAZIV PREDMETA
291208020
Reprodukcija domaćih životinja
291208033
Troškovi i kalkulacije
291208046
Biotehnologija u stočarstvu
291208017
291207065
Genetički resursi u stočarstvu*
Agrobiznis*
Završni rad
Pred. + Vjež.
Broj
ECTS
kredita
3P+1V+1L
6
3P+2V
6
4P+2L
7
3P+1V
3P+1V
4
4
7
16P+5V+3L
30
PREDMETNI NASTAVNIK
Dr Nikola Adžić
Mr Nikola Pejović
Prof.dr Aleksandra
Despotović
Dr Aleksandra Martinović
Stjepanović
Prof.dr Božidarka Marković
Dr Bogdan Bulatović
UKUPNO
* Od ponuñenih izbornih predmeta student bira jedan predmet
Šifra predmeta
291207049
Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA PRERADE MESA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
OBAVEZNI
I
7
Fond časova
4P + 2L
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke akademske studije Studijski program - Stočarstvo (studije traju 2
semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta: : upoznavanje i sticanje znanja iz opštih fizičkih, hemijskih i biohemijskih karakteristika mesa,
tehnologija prerade i konzerviranje mesa, te parametri kvaliteta mesa
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Aleksandra Martinović Stjepanović
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski radovi, terenska nastava i
ostali nastavni sadržaji.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Meso, značaj, istorijat, hemijski sastav mesa. Proizvodnja i potrošnja mesa u svijetu i kod nas.
II nedjelja
Ultrastruktura i hemijska graña mišića
III nedjelja
Priprema stoke za klanje i tehnološke operacije na liniji klanja
IV nedjelja
Postmortalne promjene na mesu (promjena pH, boje, mekoće, ukusa, arome, itd.)
V nedjelja
Tehnološki i senzorni parametri kvaliteta mesa
VI nedjelja
Rasijecanje i klasiranje trupova, sporedni proizvodi klanja
VII nedjelja
Kolokvijum I
VIII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
IX nedjelja
Operacije, procesi i oprema u preradi mesa
X nedjelja
Tehnologija proizvodnje polutrajnih prerañevina od mesa
XI nedjelja
Tehnologija proizvodnje trajnih prerañevina od mesa
XII nedjelja
Tehnologija proizvodnje mesnih konzervi, dimljenih proizvoda i sl.
XIII nedjelja
Standardi kvaliteta i metode kontrole kvaliteta prerañevina od mesa
XIV nedjelja
Principi dobre proizvoñačke prakse, preduslovni programi, HACCP sistem i sledljivost
XV nedjelja
Dobrobit životinja. Kolokvijum II
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
Nastava i završni ispit: 9h i 30nedjelja x 16 = 152 sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 2 x 9 sati i
Struktura:
30 min. = 19 sati.;
4 časova predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
2 časa vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
3 sata i 20 min. individualnog rada polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata
studenata (pripreme vježbi, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 152 sata (nastva) + 19 sati (priprema) + 39 sati
rada) uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; izrada domaćih zadataka, polaganje kolokvijuma i
testova.
Literatura:
1. Rede R. i Ljiljana Petrović: Tehnologija mesa i nauka o mesu. Tehnološki fakultet Novi Sad 1997.
2. Vuković, I. (1998). ,,Osnove tehnologije mesa. Veterinarski fakultet, Beograd
3. D’Mello J. P. F. Ed: Food Safety: Contaminants and Toxins, © Cab International 2003
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama - 6 poena;
Seminarski ili domaći rad - 5 poena;
Dva kolokvijuma po 22 poena - 44 poena;
Završni ispit - 45 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Aleksandra Martinović Stjepanović
Napomena:
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta
Šifra predmeta
291207036
Naziv predmeta: STOČARSTVO I ŽIVOTNA SREDINA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
I
Fond časova
3P+1V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske specijalističke diplomske studije na BIOTEHNIČKOM FAKULTETU,
studijski program STOČARSTVO (studije traju 8 semestara, 240 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenta sa različitim sistemima poljoprivredne proizvodnje i njihovim uticajem
na životnu sredinu, značajem monitoringa zagañenja životne sredine, uticajem prerade stočarskih proizvoda tj. industrije na
životnu sredinu, tretmanima otpada agro-industrije i ekološkim standardima i zakonskim regulativama koji se odnose na zaštitu
poljoprivredne sredine
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Slavko Mirecki
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, izrada seminarskog rada. Konsultacije.
SADRŽAJ PREDMETA:
Priprema i upis semestra
Pripremna nedjelja
I nedjelja
II nedjelja
III nedjelja
IV nedjelja
V nedjelja
VI nedjelja
VII nedjelja
VIII nedjelja
IX nedjelja
X nedjelja
XI nedjelja
XII nedjelja
XIII nedjelja
XIV nedjelja
XV nedjelja
XVI nedjelja
Završna nedjelja
XVIII-XXI nedjelja
Uvod – stočarstvo i životna sredina; gubici prirodnih resursa ; sistemi poljoprivredne proizvodnje, monitoring;
Life Cycle Assesment
Konceptualni modeli procjene odnosa stočarstvo / životna sredina: PSR Sistem, DPSIR sistem, indikatori
zagañenja životne sredine, ''stočarska revolucija''
Monitoring – važan faktor u rješenju problema zagañenja životne sredine, Deforestacija, primjena PSR sistema
u slučaju deforestacije, balans hraniva . Diverzitet domaćih životinja i uticaj na životnu sredinu
Uticaj poljoprivrednih aktivnosti na životnu sredinu, najveći zagañivači: ñubriva, sedimenti, animalni otpad,
soli i pesticidi.
KOLOKVIJUM 1
Uticaj stočarskih aktivnosti na životnu sredinu: Skladištenje , utovar i istovar hrane – opasnosti i prevencija,
Smještaj životinja – opasnosti i prevencija
SLOBODNA NEDJELJA
Uticaj stočarskih aktivnosti na životnu sredinu: Ishrana životinja, održavanje zdravlja i liječenje. Biosigurnost
– termin i procedure biosigurnosti
Uticaj stočarskih aktivnosti na životnu sredinu postupci sa animalnim otpadom – opasnosti i prevencija. Best
Management Practice
KOLOKVIJUM 2
Uticaj stočarskih aktivnosti na životnu sredinu: kontrola mirisa na farmi, rukovanje leševima uginulih
životinja, kontrola štetočina (Integrated Pest Management)
Uticaj poljoprivrednih prerañivačkih kapaciteta na životnu sredinu: prerada mesa, prerada mlijeka, prerada
voća i povrća, industrija skroba, šećera, konditorskih proizvoda i piva.
Meñunarodni standardi sistema menadžmenta životnom sredinom
Dobra poljoprivrdna praksa (Good Agriculture Practice). Održiva poljoprivreda. Koncept i principi GAP-a
Preduslovni programi: GAP, GHP, GDP, GMP...
Standardne operativne procedure: SPO i SSOP
HACCP sistem. Termini, definicije, istorijat. 7 HACCP principa. 12 koraka primjene HACCP principa.
Završni ispit
Ovjera semestra i upis ocjena
Dopunska nastava i poravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16= 149 sati i 30 min.
4 x 40/30= 5 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija,upis i
ovjera): 2 x 9 sati i 20 minuta =18 sati i 40 min.
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući i
1 sat laboratorijskih vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata (preostalo vrijeme od prve dvije
3 sata i 20 minuta samostalnog rada stavke do ukupnog opterećenja za predmet 210 sati)
uključujući i konsultacije
Struktura opterećenja: 149 sati i 30 min.(nastava) + 18 sati i 40
min.(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade vježbe i
rade oba kolokvijuma i završni ispit
Literatura:
1. Selimbašić. V., ðonlagić, N., Montero, J.A. i Marquez, M. A. C., (2004): ''Uticaj poljoprivrede i proizvodnje hrane
na okoliš''
2. de Haan, C., Steinfild, H. and Blackburn, H., : ''Livestock and environment:Finding a balance'' , FAO
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost u toku predavanja (0-5 poena)
Aktivnost na vježbama (0-5 poena)
Seminarski rad (0-5 poena)
I kolokvijum (0-20 poena)
II kolokvijum (0-20 poena)
Završni ispit (0-45 poena)
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slavko Mirecki
Napomena:
Nedeljno:
Šifra predmeta
291207052
Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA PRERADE MLIJEKA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
I
7
Fond časova
4P+2L
Studijski program za koji se organizuje: Akademske specijalističke diplomske studije Studijski program-STOČARSTVO
(studije traju 2 semestra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Položen ispit MLJEKARSTVO
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenta sa fizičkim i hemijskim osobinama mlijeka, osnovnim karakteristikama
fermentisanog mlijeka, tehnološkim procesima proizvodnje fermentisanih mlijeka, ulozi bakterija mlječne kiseline i starter
kultura, tehnologijom proizvodnje sireva, tehnološkim procesima proizvodnje pojedinih vrsta sireva i zakonskim odredbama, tj.
Pravilnikom o kvalitetu mlijeka i mlječnih proizvoda
Ime i prezime nastavnika i saradnika: nastavnik: Dr Slavko Mirecki
saradnik: Nikoleta Nikolić, dipl. ing.
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe (laboratorijske), izrada seminarskog rada. Konsultacije.
SADRŽAJ PREDMETA:
Priprema i upis semestra
Pripremna nedjelja
Transport mlijeka od farme do mljekare: organizacija transporta, transportna sredstva,
I nedjelja
II nedjelja
III nedjelja
IV nedjelja
V nedjelja
VI nedjelja
VII nedjelja
VIII nedjelja
IX nedjelja
X nedjelja
XI nedjelja
XII nedjelja
XIII nedjelja
XIV nedjelja
XV nedjelja
XVI nedjelja
Završna nedjelja
XVIII-XXI nedjelja
Postupci preuzimanja mlijeka na farmi i prijema u mljekari, tehnološke operacije pri prijemu mlijeka:
klarifikacija, deaerizacija, hlañenje...
Konzumna mlijeka: definicija, svježe mlijeko, pojam i vrste pasterizacije, pojam i vrste sterilizacije,
termizacija, rekuperacija...
Tehnološki procesi u proizvodnji pasterizovanog i sterilisanog mlijeka
KOLOKVIJUM 1
Opšte sirarstvo: definicija sira, pojam sinerezisa, podjela sireva, grušanje i vrste grušanja, osnovne tehnološke
faze u proizvodnji sireva.
SLOBODNA NEDJELJA
Specijalno sirarstvo. Tehnologija: tvrdih i polutvrdih sireva, sireva parenog tijesta bijelih salamurnih sireva,
sirava sa plemenitim plijesnima, svježih sireva, topljenih sireva, surutke i sireva od surutke.
Fermentisani mlječni proizvodi. Definicija i osnovni pojmovi. Uticaj osobina svježeg mlijeka na proizvod.
Mljekarske (starter) kulture. Pojam i vrste fermentacija. Vrste fermentisanih proizvoda
KOLOKVIJUM 2
Tehnološki procesi u proizvodnji fermentisanih mlijeka: Jogurt, Kefir i Kumis
Pavlaka. Tehnološki procesi u proizvodnji: pasterizovane slatke i kisele pavlake, sterilisane pavlake, tučenog
vrhnja (pavlake). Mliječni deserti, Mlaćenica, Kajmak-Skorup..
Maslac. Teorije stvaranja maslaca, tehnološki proces proizvodnje pavlake, mane maslaca, Maslo, Ghee,
Anhidrovana mlječna mast.
Sladoledi. Kategorije sladoleda, specifični tipovi sladoleda, tehnologija sladoleda, greške u proizvodnji
Koncentrovani i sušeni mlječni proizvodi. Značaj, prednost, hranljiva vrijednost. Kondenzovano nezaslañeno i
zaslañeno mlijeko, mlijeko u prahu, obrano mlijeko u prahu, instant mlijeko u prahu
Završni ispit
Ovjera semestra i upis ocjena
Dopunska nastava i poravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16= 149 sati i 30 min.
7 x 40/30= 9 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra(administracija,upis i
ovjera): 2 x 9 sati i 20 minuta =18 sati i 40 min
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 = 210 sati
Struktura:
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući i
4 sata predavanja
2 sata laboratorijskih vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata (preostalo vrijeme od prve dvije
3 sata i 20 minuta samostalnog rada stavke do ukupnog opterećenja za predmet 210 sati)
uključujući i konsultacije
Struktura opterećenja: 149 sati i 30 min.(nastava) + 18 sati i 40
min.(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohañaju nastavu, rade seminarski rad, odrade
laboratorijske vježbe i rade oba kolokvijuma.
Literatura:
1.
Zora Mijačević: Tehnologija mleka-fermentisana mleka i sirevi.Univerzitet u Beogradu. Veterinarski fakultet.
Beograd. 1992.
2.
Vujičić: Mlekarstvo – I deo. Naučna knjiga, Beograd, 1985.
3.
Carić, M., Milanović, S., Vucelja, D.(2000): '' Standardne metode analize mlijeka i mlečnih proizvoda''. Prometej,
Novi Sad.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnost u toku predavanja (0-5 poena)
Aktivnost na vježbama i predati izvještaj (0-5 poena)
Seminarski rad (0-5 poena)
I kolokvijum (0-20 poena)
II kolokvijum (0-20 poena)
Završni ispit (0-45 poena)
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet: Uslov za pohañanje predmeta je položen ispit iz MLJEKARSTVA
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Slavko Mirecki
Napomena:
Nedeljno:
Šifra predmeta
291207023
Naziv predmeta: KONJARSTVO
Status predmeta
Semestar
OBAVEZNI
II
Broj ECTS kredita
6
Fond časova
3P + 2V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske specijalističke studije Studijski program STOČARSTVO (studij traje
2 semstara, 60 kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Položeno Opšte stočarstvo i Fiziologija domaćih životinja
Ciljevi izučavanja predmeta: upoznavanje studenata sa osnovnim principima gajenja konja
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Nikola Adžić
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje, praktične vježbe, kolokvijumi.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Razvoj konjarstva i njegov privredni značaj.
II nedjelja
Konj i njegovi srodnici
III nedjelja
Osnove morfološke i fiziološke osobenosti konja.
IV nedjelja
Rase konja
V nedjelja
Podjela konja prema načinu iskorišćavanja i namjeni
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Ocjena eksterijera konja
IX nedjelja
Reprodukcija konja
X nedjelja
Izbor konaj za priplod
XI nedjelja
Metode odgoja, selekcije i oplemenjivanja
XII nedjelja
Ishrana konja
XIII nedjelja
Njega i smještaj konja
XIV nedjelja
Kolokvijum II
XV nedjelja
Konjički sportovi
XVI nedjelja
Provjera znanja - ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 3 x 3 sati
= 24 sata
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati .
3 sata predavanja
2 sat vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
3 sata individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 128 sati (nastave) + 24 sata (priprema) + 28 sata
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; izrada domaćih zadataka, polaganje kolokvijuma i
testova.
Literatura:
1. Pejić N.: Konjarstvo, Edicija univerzitetski udžbenik, Poljoprivredni fak. Novi Sad, 1999.
2. Inaković A.: Konjogojstvo, Zagreb 2008.
3. Pejić N. : Ishrana konja, Prosveta – Žabalj.
4. Mitrović i Grubić: Odgajivanje i ishrana konja. Poljoprivredni fakultet Beograd.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama - 5 poena;
Seminarski rad - 5 poena;
Dva kolokvijuma po 20 poena - 40 poena;
Završni ispit - 50 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
Šifra predmeta
291207078
Naziv predmeta: DOBRA PROIZVOðAČKA PRAKSA U STOČARSTVU
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
IZBORNI
I
4
Fond časova
3P + 1V
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke akademske studije ; Studijski program Stočarstvo (studij traje 2
semstra, 60 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta:
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski radovi, terenska nastava i
ostali nastavni sadržaji.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Osnovna načela dobre poljoprivredne prakse, Kodeks DPP
II nedjelja
Načela dobre proizvoñačke prakse na farmama (promet, obilježavanje, voñenje evidencija)
III nedjelja
Proizvodnja i skladištenje stajnjaka u skladu sa DPP
IV nedjelja
Tretman i upotreba stajnjaka, Nitratna direktiva
V nedjelja
Osnovna načela dobrobiti životinja
VI nedjelja
Objekti i oprema u stočarstvu u skaldu sa DPP. Kolokvijum I
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Proizvodnja zdravstveno bezbjedne hrane životinjskog porijekla
IX nedjelja
Integrisani pristup sistemu bezbjednosti hrane
X nedjelja
Codex Alimentarius, FAO, WHO
XI nedjelja
Preduslovni programi u prerañivačkoj industriji (DPP, DHP, SOP)
XII nedjelja
Bezbjednost (HACCP sistem) u proizvodnji hrane životinjskog porijekla
XIII nedjelja
Bezbjednost u proizvodnji autohtonih proizvoda životinjskog porijekla
XIV nedjelja
Snabdijevanje vodom i zaštita životne sredine
XV nedjelja
Metode u kontroli bezbjednosti hrane . Kolokvijum II
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 5,5 sati x 16 = 88 sati
4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min.
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis i
ovjera): 2 x 5,5 sati =11 sati
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120 sati
Struktura:
3 sata predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući i
1 sat vježbi
polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata (preostalo vrijeme od prve dvije
1 sat i 20 min. individualnog rada stavke do ukupnog opterećenja za predmet 120 sati)
Struktura opterećenja: 88 sati (nastava) + 12 sati (priprema) + 20 sati
studenata uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; izrada domaćih zadataka, polaganje kolokvijuma i testova.
Literatura:
1. Načela dobre poljoprivredne prakse, Zagreb 2009,
2. GAP – guidelines, FAO
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama - 6 poena;
Seminarski ili domaći rad - 5 poena;
Dva kolokvijuma po 22 poena - 44 poena;
Završni ispit - 45 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Božidarka Marković
Dr Aleksandra Martinović Stjepanović
Napomena:
Šifra predmeta
291207010
Naziv predmeta: AGRARNA POLITIKA I ZAKONODAVSTVO
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
I
4
Fond časova
3P+1V
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke akademske studije Studijski program Stočarstvo (studije traju 2
semestra, 60 ECTS kredita, nakon završenih osnovnih studija u trajanju od 3 godine i 180 ECTS)
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Da studenti steknu osnovna znanja iz oblasti agrarne politike i zakonodavstva u oblasti
poljoprivrede
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Miomir Jovanović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe i i izrada seminarskih radova iz oblasti koje se obrañuju na
predavanjima
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Značaj i zadatak poljoprivrede u privrednom razvoju
II nedjelja
Ekonomska teorija i mjesto poljoprivrede u privrednom razvoju
III nedjelja
Činioci razvoja poljoprivrede
IV nedjelja
Agrarna politika - definisanje
V nedjelja
Mjere agrarne politike
VI nedjelja
I kolokvijum
VII nedjelja
SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja
Evropski model poljoprivrede i agrarna podrška
IX nedjelja
Značajnije reforme CAP
X nedjelja
Politika ruralnog razvoja (RDP) u EU
XI nedjelja
Modeli transformacije poljoprivrede od tradicionalne do moderne
XII nedjelja
II kolokvijum
XIII nedjelja
Tržište i država u modernoj privredi
XIV nedjelja
Agrarna politika, Cijene i organizacioni oblici tržišta
XV nedjelja
Mjere podržavanja razvoja poljoprivrede- savremena iskustva,Usklañivanje zakonodavstva
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 = 85 sati i 20 min
4 kredita x 40/30= 5sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 5sati i 20 minuta = 10 sati i 40 min
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120
Struktura:
Dopunski rad: za pruipremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
3 sata predavanja
1 sata vježbe
i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati (preostalo vrijeme od prve
1 sata i 20 minuta samostalnog rada, dvije stavke do ukuipnog opterećenja za predmet 120 sati)
uključujući i konsultacije
Struktura opterećenja: 85sati i 20 min (nastava) + 10 sati i 40 min
(priprema) + 24 sat (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi, obavljaju vježbe i polažu dva
kolokvijuma.
Literatura:
1. Jovanović. M.: (2008): „Agrarna politika i zakonodavstvo”, Biotehnički fakultet, skripta.
2. Stipetić, V. (1998): “Poljoprivreda i privredni razvoj”, Informator, Zagreb
3. Tracy, M.(1996): „Država i poljoprivreda u Zapadnoj Evropi 1880-1988”, MATE, Zagreb
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena)
Urednost na predavanjima
10 poena
Završni ispit
50 poena
Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi najmanje 51 poen
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Miomir Jovanović
Napomena:
Šifra predmeta
291208020
Naziv predmeta: REPRODUKCIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
OBAVEZNI
II
6
Fond časova
3P +1V+1L
Studijski program za koji se organizuje: : Akademske specijalisticke studije
Studijski program STOČARSTVO (studije
traju 6 semestara, 180 kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Položena Anatomija i fiziologija domačih životinja
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa principima reprodukcije, tehnikama i mogućnostima njenog unapreñenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Nikola Adžić i Mr Nikola Pejović
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski radovi, terenska nastava i sl.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Funkcionalna morfologija i histologija ženskih polnih organa.
II nedjelja
Funkcionalna morfologija i histologija muških polnih organa.
III nedjelja
Endokrinologija reproduktivnih funkcija
IV nedjelja
Reproduktivni ciklus ženke i reproduktivne funkcije mužjaka.
V nedjelja
Oplodnja, brazdanje, implantacija
VI nedjelja
Kolokvijum I
VII nedjelja
Slobodna nedjelja
VIII nedjelja
Fiziologija gravidnosti i partusa
IX nedjelja
Metode povećanja reproduktivne efikasnosti domaćih sisara
X nedjelja
Reprodukcija goveda, ovaca i koza
XI nedjelja
Reprodukcija svinja, konja i živine
XII nedjelja
Genetika i reprodukcija
XIII nedjelja
Imunologija i reprodukcija
XIV nedjelja
Poremećaji reprodukcije
XV nedjelja
Kolokvijum II
XVI nedjelja
Provjera znanja – ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: : 8 sati x 16 = 128 sati;
Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera semestra): 3 x 3 sati
= 24 sata ;
Struktura:
3 sata predavanja
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30 = 180 sati .
2 sat vježbi
Dopunski rad: za pripreme ispita u popravnom roku uključujući i
3 sata individualnog rada studenata polaganje popravnog ispita od 0 do 42 sata.
(pripreme vježbi, izrada seminarskog rada) Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 24 sata (priprema) + 28 sata
uključujući i konsultacije
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; izrada domaćih zadataka, polaganje kolokvijuma i
testova.
Literatura:
1. Stančić B. i sar.: Reprodukcija domaćih životinja. Edicija univerzitetski udžbenik 2002.
2. Stančić B.: Reprodukcija domaćih životinja – praktikum. Poljoprivredni fakultet Novi Sad 2005.
3. Miljković V:, Veselinović C.: Porodiljstvo, sterilitet i vještačko osjemenjivanje domaćih životinja.
Univerzitet u Beogradu 2000.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama - 5 poena;
Seminarski ili domaći rad - 5 poena;
Dva kolokvijuma po 20 poena - 40 poena;
Završni ispit - 50 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:
Šifra predmeta
291208033
Naziv predmeta: TROŠKOVI I KALKULACIJE
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Obavezni
II
6,0
Fond časova
3P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke - akademske studije Studijski program -STOČARSTVO(studije traju 2 semestara, 60 ECTS kredita
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslovljenosti za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj upoznavanje studenata sa metodama utvrñivanja troškova i sastavljanja
kalkulacija (posebana osvrt na stočarsku proizvodnju), kao i metodama utvrñivanja pokazatelja ekonomskog rezultata.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Aleksandra Despotović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije i dr.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Osnovni činioci procesa proizvodnje, osnovna i obrtna sredstva, ljudski rad kao proizvodni činilac
I nedjelja
II nedjelja
Pojam troškova, značaj i svrha utvrñivanja troškova i osnovni elementi troškova
III nedjelja
Osnovni elementi troškova, materijalni troškovi, troškovi amortizacije
IV nedjelja
Podjela troškova prema izvorima nastajanja i složenosti njihove strukture
V nedjelja
Podjela troškova obzirom na mogućnost i način njihovog nastajanja
VI nedjelja
I Kolokvijum Direktni i indirektni troškovi
VII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja
Pojam kalkulacije, svrha sastavljanja i podjela kalkulacija
IX nedjelja
Analitičke kalkulacije u stočarskoj proizvodnji
X nedjelja
Izračunavanje cijene koštanja po jedinici mjere dobijenih proizvoda u stočarskoj proizvodnji
XI nedjelja
Analitička kalkulacija na bazi utvrñivanja varijabilnih troškova u stočarskoj proizvodnji
XII nedjelja
Pokazatelji vrijednosti proizvodnje, pokazatelji troškova poslovanja u stočarskoj proizvodnji
XIII nedjelja
II Kolokvijum Značaj i namjena poslovnih planova
XIV nedjelja
Pokazatelji ekonomskog rezultata i način mjerenja ekonomskih rezultata u stočarskoj proizvodnji
XV nedjelja
Investiciona kalkulacija u stočarskoj proizvodnji
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
6 kredita x 40/30 = 8 sati
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 8 sati = 16 sati
Struktura:
predavanja: - 3 sata
Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30= 180 sati;
vježbe: - 2 sata
Dopunski rad: 0 do 36 sati
samostalni rad: 3 sata
Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 36 sati
(dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi, i aktivno učestvuju u izradi
postvljenih zadataka u okviru grupe.
Literatura:
1. Andrić, Jovan: Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji, Beograd, 1998.;
2. Majcen, Željko: Troškovi u teoriji i praksi, Zagreb, 1981.
3. Čevjanović i sar.: Teorija troškova i kalkulacija u poljoprivredi, Sarajevo, 2010.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prisustvo nastavi i aktivnosti na času (5 poena)
Prvi kolokvijum (0 – 20) poena
Drugi kolokvijum (0 - 20) poena
Dva testa: 5 poena
Ukupno: 50 poena
Završni ispit: (0 - 50 poena);
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen;
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Aleksandra Despotović
Napomena:
Šifra predmeta
291208046
Naziv predmeta: BIOTEHNOLOGIJA U STOČARSTVU
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
OBAVEZNI
II
7
Fond časova
4P + 2L
Studijski program za koji se organizuje: Specijalističke akademske studije Studijski program Stočarstvo (studije traju 2
semstra, 60 ECTS kredita
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta: upoznavanje i sticanje znanja iz oblasti genetike i biotehnologije u stočarstvu, metoda i tehnika
biotehnologije kao i njihove primjene u oplemenjivanju i gajenju domaćih životinja
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: predavanje, praktične vježbe, kolokvijumi, seminarski radovi i ostali nastavni
sadržaji.
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Genom životinja i njegova struktura.
II nedjelja
DNK, RNK proteini i mitohondrije
III nedjelja
Mapiranje i sekvenciranje genoma
IV nedjelja
Proizvodnja genetskih markera
V nedjelja
Upotreba genetskih markera za gensko mapiranje
VI nedjelja
Krakterizaciju populacija domaćih životinja upotrebom genetskih markera
VII nedjelja
Kolokvijum I
VIII nedjelja
SLOBODNA NEDJELJA
IX nedjelja
Genetički inžinjering
X nedjelja
Kloniranje, pojam i metode kloniranja
XI nedjelja
Tehnike kloniranja domaćih i gajenih životinja i mogućnosti za primjenu kloniranja u praksi
XII nedjelja
Rekombinovani proteini i njihova primjena
XIII nedjelja
Transgene životinje- bioreaktori za dobijanje hormona i drugih supstanci
XIV nedjelja
Primjena biotehnologije radi poboljšanja genetičke vrijednosti domaćih životinja
XV nedjelja
Uloga biotehnologije u ishrani domaćih životinja. Kolokvijum II
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nedeljno:
7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 minuta
Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta X 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 9 sati i 20 minuta = 18 sati i 40 minuta
Struktura:
Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30 =210 sati
4 časova predavanja
Dopunski rad: za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
2 časa vježbi
3 sata i 20 min. individualnog rada i polaganje popravnog ispita od 0 – 42 sata
studenata (pripreme vježbi, izrada seminarskog Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava) + 18 sati i 40 minuta
rada) uključujući i konsultacije
(priprema) + 42 sata (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: pohañanje predavanja i vježbi; izrada domaćih zadataka, polaganje kolokvijuma i
testova.
Literatura:
1. Brem, G. 1993. Transgenic animals. C H-J Rehm, G. Reed, eds: Biotechnology, 2nd edition, VCH, Weinheim, New
York, Basel, Cambridge ISBN3-527-28312-9, stran-745-835;
2. Zapiski predavanj animalne biotehnologije, Prof. Peter Dovc, Mojca Jez, Lidija Berke, Biotechnical University of
Ljubljana;
3. Biotechnology in Animal Husbandry. Eds: R. Renaveille, A. Burney. Kluwer Academic Publications, Amsterdam
2001. (ISBN 0792368517);
4. John G. Vandenbergh, Alwynelle S. Ahl, John M. Coffin (2002): Animal biotechnology
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Aktivnosti na predavanjima i vježbama 6 poena;
Seminarski ili domaći rad 5 poena;
Dva kolokvijuma
po 22 poena 44 poena;
Završni ispit 45 poena;
Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Aleksandra Martinović Stjepanović
Napomena:
Šifra predmeta
291208017
Naziv predmeta: GENETIČI RESURSI U STOČARSTVU
Status predmeta
Semestar
Broj ECTS kredita
Izborni
II
4
Fond časova
3P+1V
Studijski program za koji se organizuje:
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta:
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva:
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
I nedjelja
II nedjelja
III nedjelja
IV nedjelja
V nedjelja
VI nedjelja
VII nedjelja
VIII nedjelja
IX nedjelja
X nedjelja
XI nedjelja
XII nedjelja
XIII nedjelja
XIV nedjelja
XV nedjelja
XVI nedjelja
Završna nedjelja
XVIII-XXI nedjelja
Priprema i upis semestra
Biodiverzitet i njegov značaj
Značaj agrobiodiverziteta kao dijela globalnog biodiverziteta
Ekonomska, ekološka i socijalna opravdanost očuvanja život. genetičkih resursa
Stanje genetičkih resursa kod nas i u Reginu i perspektive razvoja
Pregled autohtonih rase i sojeva,
Kolokvijum I
Slobodna nedjelja.
Konzerviranje i metode konzervacije.
Primjena metoda biotehnologije u postupku očuvanja genetičkih resursa
In situ i ex situ konzervacija
Genotipizacija u cilju identifikacije životinja
Razvoj globalnih internacionalnih sistema konzervacije
Intenacionalni aspekti i regulative iskorišćavanja genetičkih resursa, Kolokvijum II
Strateški dokumenti i pravni okvir za genetičke resurse u stočarstvu
Provjera znanja – ispit
Završni ispit.
Ovjera semestra i upis ocjena
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit (5 sati i 20 minuta) x 16 = 95 i 20 minuta;
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
4 kredita x 40/30= 5 sati i 20 minuta
ovjera) 2 x (5sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet 4 x 30 = 120
Struktura:
Dopunski rad za pruipremu ispita od 0 do 30 sati
3 sata predavanja
Struktura opterećenja:95 sata i 20 minuta (nastava) +10 sata i 40 minuta
1 sat vježbi
1 sata i 20 minuta samostalnog rada, (priprema)+ 14 sati (dopunski rad)
Nedeljno:
uključujući i konsultacije
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi, obavljaju vježbe i polažu dva
kolokvijuma.
Literatura:
1. Janković M.: Biodiverzitet, suština i značaj, Beograd 1995.
2. The state of world animal genetic resources for food and agriculture. FAO 2008.
3. Hall (1998) Livestock BioDiversity.
4. Caput i sar. (2010): Očuvanje biološke raznovrsnosti u stočarstvu, Zagreb.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prvi kolokvijum 20 poena
Drugi kolokvijum 20 poena
Aktivnost na predavnjima 10 poena
Završni ispit 50 poen; Prelazna ocjena se dobija kad se kumulativno sakupi minimalno 51 poen.
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Božidarka Marković
Napomena:
Šifra predmeta
291207065
Naziv predmeta: AGROBIZNIS
Status predmeta
Semestar
Izborni
II
Broj ECTS kredita
4
Fond časova
2P+2V
Studijski program za koji se organizuje: Akademske osnovne studije Studijski program – Stočarstvo,( studije traju 6
semestara, 180 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta: Organizovanje i voñenje biznisa u poljoprivredi
Ime i prezime nastavnika i saradnika:
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe i i izrada seminarskih radova iz oblasti koje se obrañuju na
predavanjima
SADRŽAJ PREDMETA:
Pripremna nedjelja
Priprema i upis semestra
I nedjelja
Definisanje biznisa i konkretan izbor biznis ideja. Koncept upravljanja biznisom
II nedjelja
Organizacija za upravljanje biznisom- različiti modeli organizacije
III nedjelja
Rizici projekta
IV nedjelja
Tržište projektovanog biznisa
V nedjelja
Obezbjeñenost stručnog kadra- planiranje rukovodioca i radne snage
VI nedjelja
I kolokvijum
VII nedjelja
Slobodna nedelja
VIII nedjelja
Planiranje troškova. Evidencija i praćenje realizacije biznis ideje
IX nedjelja
Sistem operativnog planiranja i izvještavanja o rezultatima projekta-standardni rač.programi
X nedjelja
Modeli kao način prikaza biznis ideje
XI nedjelja
Investicioni programi - izrada i ocjena
XII nedjelja
Sastavljanje kompletnog biznis plana
XIII nedjelja
Izrada investicionog programa
XIV nedjelja
Posjeta jednog uspješnog preduzetnika
XV nedjelja
II Kolokvijum
XVI nedjelja
Završni ispit
Završna nedjelja
Ovjera semestra i upis ocjena
XVIII-XXI nedjelja
Dopunska nastava i popravni ispitni rok
OPTEREĆENJE STUDENATA PO PREDMETU:
Nedeljno:
U toku semestra:
Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 = 83 sata i 20 minuta
4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta
Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis,
ovjera): 2 x 5 sati i 20 minuta = 10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet: 4 x 30 = 120
Struktura:
2 sata predavanja
Dopunski rad: za pruipremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući
2 sat vježbe
i polaganje popravnog ispita od 0 do 26 sati
1 sati i 20 minuta samostalnog rad, Struktura opterećenja: 83 sata i 20 minuta (nastava) + 10 sati i 40 minuta
uključujući i knsultacije
(priprema) + 26 sati (dopunski rad)
Navesti obaveze studenta u toku nastave: Praćenje savremenih metoda u primjeni izrade investicionih projekata
Literatura:
1. Dr. Bogdan Bulatović: Modeli stočarske proizvodnje na porodičnim gazdinstvima sjevernog dijela Crne Gore,
Biotehnički institut, 1999.godine
2. Dr. Bogdan Bulatović i saradnici: Izvedeni - realizovani Biznis planovi i Investicioni projekti u Crnoj Gori
3. Petar Jovanović: Priručnik za upravljanje projektima YUPMA - Beograd, 2003.godine
4. Dr Nenad Novković, dr Šandor Šomoñi: Organizacija u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, 2001.g.
5. Udruženje Banaka Jugoslavije - Beograd: Priručnik za primjenu zajedničke metodologije za ocjenjivanje i izradu
investicijskih studija, Beograd, 1988.godine
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Prvi kolokvijum 20 poena
Drugi kolokvijum 20 poena
Urednost na predavnjima 10 poena
Ukupno 50 poena
Završni ispit 50 poena minimum
Posebnu naznaku za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr Bogdan Bulatović
Napomena:
Download

specijalističke akademske studije studijski program stočarstvo