Tomáš Karel
LS 2012/2013
Doplňkový materiál ke cvičení ze 4ST201.


Na případné faktické chyby v této prezentaci mě
prosím upozorněte. Děkuji
Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál – není v nich obsaženo
zdaleka všechno, co byste měli umět. Dalším studijním materiálem je
také učebnice, cvičebnice a poznámky z přednášek a cvičení!
Tomáš Karel - 4ST201
25.9.2013
2

Ing. Tomáš Karel

email: [email protected]

místnost: NB171 A

konzultační hodiny:
čtvrtek 10.15 – 12.15)
(jinak dle dohody)

materiály ke cvičení: Průběžně na

web Katedry statistiky a pravděpodobnosti: http://kstp.vse.cz/

web předmětu: http://statistika.vse.cz/predmety/4st201.php
25.9.2013
www.tomaskarel.cz/vse
Tomáš Karel - 4ST201
3
 Statistika pro ekonomy
Hindls R., Hronová S., Seger J.,
Fischer,J. (1. – 8. vydání)

Statistika v příkladech
– Marek L. a kolektiv
25.9.2013

Seznam kapitol a příkladů z učebnice a cvičebnice, které jsou náplní kurzu 4ST201:

http://statistika.vse.cz/download/materialy/4ST201_co_se_ucit.pdf
Tomáš Karel - 4ST201
4


kstp.vse.cz
statistika.vse.cz
◦ obsah přednášek a látka ke studiu
◦ požadavky k ukončení předmětu
Vzorce:
http://statistika.vse.cz/download/materialy/4ST201_vzorce.pdf
Tabulky:
http://statistika.vse.cz/download/materialy/tabulky.pdf
Vzorce a tabulky (bez individuálních úprav) z těchto webových stránek LZE
používat jak na přůběžných testech na cvičení, tak i na závěrečném
zkouškovém testu. Vzorce a tabulky si proto prosím vytiskněte a noste je
prosím na cvičení, ať se s nimi naučíte pracovat.
25.9.2013
Tomáš Karel - 4ST201
5
1. průběžný test
2. průběžný test
Celkem ze cvičení
20b
20b
40b
Zkouškový test
60 b
Celkem - maximum
Hodnocení:





90 – 100%
75 – 89%
60 – 74%
50 – 59%
pod 50%
=> 1
=> 2
=> 3
=> 4+
=> 4
100 b

1. test - 6. týden

2. test – 11. týden
• Za každý ze dvou průběžných testů lze získat maximálně 20 bodů.
Celkem lze tedy získat maximálně 40 bodů ze cvičení.
• Na každý průběžný test je pouze jeden pokus. Nebudete-li se moci testu
zúčastnit, je třeba donést omluvenku studijní referentce a budete psát test
náhradní.
• Neomluvená absence na testu znamená 0 bodů z daného testu.
• Možné minimum ze cvičení je 16 b !!!
25.9.2013
Tomáš Karel - 4ST201
6



30 minut (na konci cvičení)
pouze početní příklady
Možnost využití počítače, kalkulačky a vzorců, tabulek

1. test - 6. týden (popř. 7. týden)
2. test – 11. týden (popř. 12. týden)

60 minut, 60 bodů

ve zkouškovém období

obsahuje teorii i příklady

teorie (50% - 30b)

◦ zaškrtávací (1 správná odpověď, 5 × 4b)
(pozn. správná odpověď +4b, špatná odpověď -2b, žádná odpověď 0b)
◦ výroky (ano × ne, 5 × 2b)
(pozn. správná odpověď +2b, špatná odpověď -2b, žádná odpověď 0b)

◦ z teoretické části není možné získat záporný počet bodů, minimum je nula
příklady (50% - 30b)
◦
25.9.2013
3 příklady po 10 bodech
Tomáš Karel - 4ST201
7


statistika má v dnešní době četná uplatnění v mnoha odvětvích, včetně
ekonomie
vzhledem k možné rozsáhlosti vstupních dat a náročnosti operací spojených
s jejich klasifikací a analýzou je v dnešní době často využíván statistický
software:







25.9.2013
SAS
R
Statistica
Statgraphics
SPSS
Matlab
Na tomto cvičení MS EXCEL – běžnou součástí většiny systémů MS Windows
Tomáš Karel - 4ST201
8
1.
Úvod, popisná statistika
2.
Popisná statistika
3.
Míry variability, pravděpodobnost
4.
Pravděpodobnost, náhodné veličiny a jejich charakteristiky
5.
Pravděpodobnostní rozdělení
6.
TEST, odhady parametrů
7.
Testování hypotéz
8.
Chí – kvadrát test dobré shody, kontingenční tabulky, ANOVA
9.
Regrese
10. Regrese, korelace
11. TEST, časové řady (bazické a řetězové indexy)
12. Časové řady
13. Indexní analýza
25.9.2013
Tomáš Karel - 4ST201
9

kombinační čísla
n
n!

k 
  (n  k )!k!
 


25.9.2013
Využití např. počet pravděpodobnosti
(binomické rozdělení – další cvičení)
kombinační číslo „en nad ká“ vyjadřuje, kolik různých k-tic lze
vytvořit z n prvků, přičemž na pořadí prvků v dané k-tici nezáleží a
každý prvek se v dané k-tici smí vyskytnout maximálně jednou
n! – „faktoriál“, na kalkulačce „x!“
Tomáš Karel - 4ST201
10

Vypočítejte:
8
   ?
 3
10 
   ?
9
25.9.2013
Tomáš Karel - 4ST201
11


V populárním seriálu The Big Bang Theory (Teorie velkého třesku) jedna
z hlavních postav tohoto seriálu, Sheldon Cooper, uvádí rozšíření
tradiční hry
kámen – nůžky – papír
o další dva symboly tapíra a Spocka (postava ze Star Treku) celkem na
pětici symbolů
kámen – nůžky – papír – tapír – Spock
http://www.youtube.com/watch?v=_F0pszFyQqI

Kolik musí být ve hře s pěti symboly stanoveno pravidel, podle kterých
se vůči sobě jednotlivé symboly chovají?
Např. 1) Papír balí kámen,
2) nůžky stříhají papír …
Tomáš Karel - 4ST201
25.9.2013
12
Statistické
znaky
kvantitativní
ordinální
(pořadové)
25.9.2013
měřitelné
kvalitativní
alternativní
(binomické)
Tomáš Karel - 4ST201
množné
13
Pomocí metody dotazování získáme údaje o 10 studentech v
této třídě:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
25.9.2013
pohlaví studenta (x1)
věk studenta (x2)
studovaná fakulta (x3)
semestr (x4)
založení facebook účtu (x5)
počet přátel na facebooku (x6)
Tomáš Karel - 4ST201
14
Získaná data uspořádáme do přehledné tabulky tzv. datové matice
(viz soubor cviceni_1.xlsx na ISISu v sekci dokumenty )
číslo
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
25.9.2013
pohlaví
x1
věk
x2
fakulta
x3
semestr facebook
x4
x5
Tomáš Karel - 4ST201
Fb přátelé
x6
15
1)
Určete typy proměnných x1 – x6
dle výše uvedeného schématu na jednom z předchozích slidů
x1…pohlaví studenta
x2…věk studenta
x3…studovaná fakulta
x4…semestr ve kterém jste si zapsali tento předmět
x5…založení facebooku
x6…počet „přátel“ na Vašem facebooku
2)
25.9.2013
Pro proměnnou x2 – věk studenta sestrojte tabulku rozdělení
četností (absolutních, relativních, kumulativních absolutních a
kumulativních relativních)
Tomáš Karel - 4ST201
16

absolutní četnosti
ni , i  1,2,..., k

relativní četnosti
pi 

kumulativní absolutní četnosti
 platí:
k
n
i 1

k
p
i 1
i
n1 n2  ...
n
kumulativní relativní četnosti
 platí:
25.9.2013
i
ni
n
p1 p2  ...
1
Tomáš Karel - 4ST201
17
3) Sestrojte tabulku rozdělení četností pro
proměnnou x6 – počet facebookových „přátel“
◦ proměnná x4 nabývá mnoha obměn (tabulka četností i graf by
nevypadaly dobře)  vhodnější je intervalové rozdělení četností
◦ musíme zvolit vhodný počet a šířku intervalu
25.9.2013
Tomáš Karel - 4ST201
18
 Sturgesovo pravidlo pro počet intervalů
šířka jednoho intervalu:
 variační rozpětí:
R  xmax  xmin
25.9.2013
Tomáš Karel - 4ST201
19

průměr (aritmetický, geometrický, harmonický, kvadratický)

modus = hodnota s nejvyšší četností

a%-ní kvantil = dělí soubor uspořádaný podle velikosti (od
nejnižších hodnot po nejvyšší) na prvních a% hodnot a
zbývajících (100-a)%

medián = prostřední hodnota v souboru uspořádaném podle
velikosti = 50% kvantil

dolní kvartil = 25% kvantil

horní kvartil = 75% kvantil
25.9.2013
Tomáš Karel - 4ST201
20
25.9.2013
Tomáš Karel - 4ST201
21
Jaký je průměrný počet facebookových přátel?
(vypočtěte dvojím způsobem - nejdříve ze základní tabulky
a poté z tabulky rozdělení četností)
n

ze základní tabulky
x
(prostý aritmetický průměr)
x
i 1
i
n
k

z tabulky rozdělení četností
(vážený aritmetický průměr)
x
xn
i 1
k
i
n
i 1
25.9.2013
i
Tomáš Karel - 4ST201
i
22
Závodní okruh Sosnová má délku základní trasy 1,075 km.
Testovací závodník projel tento okruh celkem třikrát. V
prvním kole byla jeho průměrná rychlost 60 km/h, v
druhém kole už 72 km/h a ve třetím kole dosáhl průměrné
rychlosti 80 km/h.
Vypočítejte průměrnou rychlost jezdce za celou dobu jízdy,
definovanou jako podílcelkové dráhy za celkový čas
 www.autodrom.cz


s = 1,075 km
25.9.2013
Tomáš Karel - 4ST201
23
Pro proměnnou x2 - věk určete následující kvantily:
a) medián x0,5
b) horní kvartil x0,25
c) dolní kvartil x0,75
25.9.2013
Tomáš Karel - 4ST201
24

DÚ: Učebnice, cvičebnice – příklady
Tomáš Karel - 4ST201
25.9.2013
25
Download

4ST201 STATISTIKA 1. cvičení