Na osnovu lana 33. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni
glasnik RS“, br. 35/00, 57/03 – odluka US, 72/03 – dr. zakon, 18/04,
85/05 – dr zakon, 101/05 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon, 28/11 –
odluka US i 36/11) i lana 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skuppštini
(„Službeni glasnik RS“, broj 9/10),
Narodna skupština Republike Srbije, na sednici etvrtog vanrednog
zasedanja u 2012. godini, održanoj 25. jula 2012. godine, donela je
ODLUKU
O RAZREŠENjU I IMENOVANjU LANOVA I ZAMENIKA LANOVA
REPUBLI KE IZBORNE KOMISIJE
I
Razrešavaju se lanstva u Republi koj izbornoj komisiji:
- Predrag Grgi , predsednik Republi ke izborne komisije,
- Slavoljub Milenkovi , zamenik predsednika Republi ke izborne
komisije;
- Mirjana Arnautovi , lan Republi ke izborne komisije,
- Mirjana Ka anski, zamenik lana Republi ke izborne
komisije;
- Milorad Gaši , lan Republi ke izborne komisije,
- Božidar Proti , zamenik lana Republi ke izborne
komisije;
- Miloš Jovanovi , lan Republi ke izborne komisije,
- Predrag Savi , zamenik lana Republi ke izborne komisije;
- Vesna iri , lan Republi ke izborne komisije,
-
Žarica Veselinovi , zamenik lana Republi ke izborne komisije;
Biljana Krasi , lan Republi ke izborne komisije,
Karmen uk, zamenik lana Republi ke izborne komisije;
Marica Savi , lan Republi ke izborne komisije,
Milan Terzi , zamenik lana Republi ke izborne komisije;
Željka Radeta, lan Republi ke izborne komisije,
- Saša Suboti , zamenik lana Republi ke izborne komisije;
- Nikola Dobrijevi , lan Republi ke izborne komisije,
- Snežana Prodanovi , zamenik
lana Republi ke izborne
komisije;
- Miodrag Petrovi , lan Republi ke izborne komisije,
- Jovanka Savinšek, zamenik lana Republi ke izborne komisije;
-
Aleksandar Nikoli , lan Republi ke izborne komisije,
Ilija Davidovi , zamenik lana Republi ke izborne komisije;
Vladimir ukanovi , lan Republi ke izborne komisije,
Snežana Vukoti , zamenik lana Republi ke izborne
komisije;
2
- Dragan R. Ninkovi , lan Republi ke izborne komisije,
- Marko Palamarevi , zamenik lana Republi ke izborne komisije;
- Jovo Popovi , lan Republi ke izborne komisije,
-
Dragiša Okolišanov, zamenik lana Republi ke izborne komisije;
Marko Danilovi , lan Republi ke izborne komisije,
or e Mamula, zamenik lana Republi ke izborne komisije;
Miljkan Karli , lan Republi ke izborne komisije,
Vladimir Tasi , zamenik lana Republi ke izborne
komisije;
ula Ladocki, lan Republi ke izborne komisije,
- Gordana Radi - Popovi , zamenik lana Republi ke izborne
komisije;
- Dragan Vukmirovi ,
lan Republi ke izborne komisije,
predstavnik republi ke organizacije nadležne za poslove
statistike;
- Veljko Odalovi , sekretar Republi ke izborne komisije,
- Bojan Pudar, zamenik sekretara Republi ke izborne
komisije.
II
U Republi ku izbornu komisiju imenuju se:
- za predsednika prof. dr Dejan ur evi , dipl. pravnik,
-
za zamenika predsednika Tamara Stoj evi , dipl. pravnik;
za lana Vladimir ukanovi , dipl. pravnik,
za zamenika lana Zoran Luki , dipl. pravnik;
za lana Miladin Panteli , dipl. pravnik,
-
za zamenika lana Vukoje Radovanovi , dipl. pravnik;
za lana Marko Jankovi , dipl. pravnik,
za zamenika lana Miloš Sre kovi , dipl. pravnik;
za lana Bojan Pudar, dipl. pravnik,
-
za zamenika lana ula Ladocki, dipl. pravnik;
za lana Dragan Radulovi , dipl. pravnik,
za zamenika lana Igor Jovi , dipl. pravnik;
za lana Miloš Jovanovi , dipl. pravnik,
za zamenika lana Gordana Radi - Popovi , dipl. pravnik;
za lana Milorad Gaši , dipl. pravnik,
za zamenika lana Božidar Proti , dipl. pravnik;
- za lana Miljkan Karli , dipl. pravnik,
- za zamenika lana Zoran Militarov, dipl. pravnik;
- za lana Vladimir Tasi , dipl. pravnik,
3
- za zamenika lana Sonja Podunavac, dipl. pravnik;
- za lana Miodrag Petrovi , dipl. pravnik,
- za zamenika lana Aleksandar Nikoli , dipl. pravnik;
-
za lana Marko Danilovi , dipl. pravnik,
za zamenika lana Rade Bulatovi , dipl. pravnik;
za lana Vladimir Jestratijevi , dipl. pravnik,
za zamenika lana Milan Kora , dipl. pravnik;
za lana Veljko Raki , dipl. pravnik,
za zamenika lana Sara Resimi , dipl. pravnik;
-
za lana Jovo Popovi , dipl. pravnik,
za zamenika lana Zoran Lon ar, dipl. pravnik;
za lana Ivan Todosijevi , dipl. pravnik,
za zamenika lana Predrag Savi , dipl. pravnik;
za
lana
Dragan
Vukmirovi ,
predstavnik
organizacije nadležne za poslove statistike;
republi ke
- za sekretara Jana Ljubi , dipl. pravnik,
- za zamenika sekretara Veljko Odalovi , dipl. pravnik.
III
Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
RS broj 9
U Beogradu, 25. jula 2012. godine
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE
PREDSEDNIK
mr Nebojša Stefanovi
Download

O D L U K U