PROGRAM RADA
LOKALNOG JAVNOG EMITERA RADIO KOTOR
ZA 2014.GODINU
(sa predlogom programskih sadržaja i prilogom programskih šema)
1.
Rad organa upravljanja Lokalnog javnog emitera (LJE) Radio Kotor
Savjet LJE Radio Kotora će u 2014. godini, na svojim redovnim i vanrednim sjednicama, usvajati
programska i druga opšta akta neophodna za rad LJE Radio Kotora, kao što su:
 Izvještaj o radu Radio Kotora za 2013. godinu,
 Saglasnosti na Cjenovnik programskih sadržaja Radio Kotora koji se finansiraju iz
opštinskog budžeta,
 Saglasnost na Ugovor Radio Kotora i Opštine Kotor o međusobnim pravima i obavezama
vezanim za korišćenje sredstava budžeta, opredijeljenih za proizvodnju i emitovanje
određenih programskih sadržaja Radio Kotora u 2014. godini,
 Plan rada za 2014. godinu sa predlogom programskih šema Radio Kotora,
 Odluku o izboru ovlašćenog revizora godišnjeg obračuna Radio Kotora
 Saglasnosti na Izvještaj o finansijskom poslovanju u 2013. godini i Finansijski plan za 2014.
godinu.
 Pravilnik o praćenju izborne kampanje,
Savjet će, radi obezbjedjivanja javnosti rada, o tome redovno obavještavati javnost, a u okviru
Biltena, sve značajnije odluke će prezentovati na web sajtu www.radiokotor.com
Komisija Savjeta Radio Kotora za razmatranje prestavki i prigovora slušalaca, pratiće poštovanje
programskih principa Radio Kotora i davati mišljenja i inicijative Savjetu. Na osnovu primjedbi
pristiglih putem pošte, telefona ili meila Radio Kotora, Komisija će davati odgovore Savjetu o
eventualnom kršenju programskih principa i profesionalnih standarda. Rad i uloga Komisije će se
povremeno reklamirati u okviru programa Radio Kotora.
2.
Saradnja sa SO Kotor
LJE Radio Kotor i Opština Kotor, sklopiće Ugovor o međusobnim pravima i obavezama vezanim za
korišćenje sredstava budžeta, opredijeljenih za proizvodnju i emitovanje određenih programskih
sadržaja Radio Kotora u 2014. godini, uz koji će Opštini biti predat i Cjenovnik programskih
sadržaja Radio Kotora za finansiraju iz opštinskog budžeta.
LJE Radio Kotor će kvalitetno i profesionalno realizovati programske sadržaje predviđene
Ugovorom o međusobnim pravima i obavezama vezanim za korišćenje sredstava budžeta,
opredijeljenih za proizvodnju i emitovanje određenih programskih sadržaja RDS Radio Kotor u
2014. godini. Pored programskih sadržaja predviđenih Ugovorom, RDS Radio Kotor će direktno
prenositi skupštinska zasjedanja i pratiti aktivnosti opštinskih organa kroz svoje programske
sadržaje. RDS Radio Kotor će Opštini Kotor pružati i usluge prezentacije na svom sajtu
www.radiokotor.com
1
3
Programske šeme
Tokom 2014. godine program RDS "Radio Kotora" će se realizovati prema sledećim programskim
šemama i to:
 Glavna «zimska» programska šema u periodu od 1. januara do 21. juna i od 22.
septembra do 31. decembra.

”Ljetnja” programska šema se sprovodi od 21. juna do 22. septembra.

Vikend programska šema (subotom i nedjeljom) je ”relaksirana” od programskih
sadržaja tipa ”dnevna autorska emisija” ili kao što je glavna dnevna iformativana emisija
”Kotorska hronika”. Slušaocima se u toku vikenda, uz info blokove i emisije, servira više
muzičkog i programa zabavnog karaktera.
Tokom novogodišnjih, državnih i vjerskih praznika, programska šema Radio Kotora će se
prilagoditi u informativnom, muzičkom i dijelu koji se odnosi na dnevne autorske emisije. U danima
praznika, reducira se broj govornih emisija i ”živi ” program uopšte, a informativni blokovi se
snimaju i emituju više puta u ostatku programa. Takođe, za vrijeme praznika , određuju se
dežurstva za novinara i tonskog urednika, koji su nakon radnog angažovanja toga dana, u slučaju
potrebe obavezni da se vrate u radio. Slušaoci se u danima praznika , kroz servisne informacije,
upućuju i na ”dežurni” mob.tel. Radio Kotora, 067 280 120.
4.
Programski sadržaji i emisije LJE "Radio Kotor"
Tokom 2014. godine u programu LJE "Radio Kotora biće zastupljeni brojni i raznovrsni
sadržaji.Emisijama finansiranim iz opštinskog budžeta, kao i informativnim, tematskim, zabavnim i
muzičkim programom (takođe u domenu, duhu i u skladu sa misijom i ulogom lokalnog javnog
emitera), direktnim prenosom zasjedanja lokalnog parlamenta i programskim sadržajima
emitovanim kroz posebne emisije, kao doprinos praćenju i afirmaciji brojnih kulturnih događaja,
LJE "Radio Kotor" će realizovati obaveze po osnovu Ugovora koji će zaključiti sa Opštinom Kotor,
a koji se odnosi na finansiranje dijela programskih sadržaja, pridržavajući se pri tom zakonskih
obaveza u ostvarivanju opšteg interesa, prava i obaveza u informisanju u skladu sa profesionalnim
standardima i Kodeksom novinara Crne Gore.
LJE "Radio Kotor" će sprovoditi Odluku Agencije za radio difuziju koja se odnosi na snimanje
programskih sadržaja sopstvene produkcije, što podrazumijeva snimanje skoro svih informativnih,
naučnih, kulturnih i tematskih emisija.
Slijedi opis pojedinačnih emisija LJE RADIO KOTOR
4.1
Informativne emisije

KOTORSKA HRONIKA - centralna informativna emisija koja se emituje svakog radnog
dana u trajanju 20 - 30 minuta (341 emit. godišnje), a njen sadržaj čine aktuelni dnevni
događaji u gradu, zatim oni iz oblasti privrede, ekonomije, politike, kulture i sporta,
emitovani kroz tonske priloge, kao i informacije i saopštenja.
Voditelj emisije: Mišo Govedarica, priloge pripremaju: Sanja Čavor, Dragan Sklender,
Jelena Vukasović, Jelena Kljajević, Dušan Davidović i Predrag Nikolić.

JUTARNJI MAGAZIN "GRAD" - informacije, prilozi, gosti, u trajanju 60 min.(341
emitovanja godišnje), prati dnevna dešavanja; Tonski prilozi iz oblasti privrede, ekonomije,
politike, "života grada", kulture i sporta se emituju uz informacije i muzičke i epp blokove.
2
Voditelji emisije i autori priloga i informacija: Sanja Čavor, Dragan Sklender,
Vukasović, Jelena Kljajević i Predrag Nikolić.
Jelena

VIJESTI - kratke, dnevne, aktuelne informacije iz grada, zatim iz privrede, ekonomije,
politike, kulture i sporta (1825 emitovanja godišnje). Uređuju i vode: Sanja Čavor, Dragan
Sklender, Jelena Vukasović, Jelena Kljajević, Mišo Govedarica i Predrag Nikolić.

SERVISNE INFORMACIJE - saopštenja, najave događaja, informacije o dežurnim
službama, u trajanju do 5 minuta (2387 emitovanja godišnje). Uređuju i vode: Sanja Čavor,
Dragan Sklender, Jelena Vukasović, Jelena Kljajević, Mišo Govedarica i Predrag Nikolić.

GRAD I VI - kontakt program o lokalnim temama sa uključenjem slušalaca. U emisiji je
svakim radnim danom omogućeno građanima da diskutuju o događajima i pojavama u
Kotoru, iznose pohvale i primjedbe na rad nadležnih organa, postavljaju pitanja i sl. Emisija
se koristi kao izvor tema koje novinari obrađuju u ostalim programskim sadržajima,
uglavnom u emisiji Hronika Radio Kotora i Vijesti. Trajanje emisije je do 25 minuta (341
emitovanja godišnje). Voditelji : Sanja Čavor, Jelena Kljajević, Jelena Vukasović, Mišo
Govedarica i Predrag Nikolić.
4.2
Tematske emisije:

KATAREO – emisija iz kulture koja prati otvaranja izložbi, koncerte, festivalska dešavanja,
ima goste iz kulturnog života, afirmiše kulturne vrijednosti Kotora. Trajanje emisije je do 30
min. (48 emitovanja godišnje). Voditelj: Mišo Govedarica, a priloge pripremaju: Jelena
Vukasović, Sanja Čavor, Jelena Kljajević i Predrag Nikolić.

LJETNJE TEME – emisija se realizuje tokom ljeta, kao dodatni termin u kojem su praćena
ljetnja kulturna dešavanja: Kotor Art, Festival stare muzike - Ars et musica antiqua,
Internacionalna smotra mode, Festival o podvodnom svijetu, Festival klapa u Perastu,
Ljetnji karneval, književne večeri... Trajanje emisije do 30. min (60 emitovanja godišnje).
Autori: Sanja Čavor, Jelena Kljajević, Jelena Vukasović, Mišo Govedarica i Predrag Nikolić.

SVIJET NAUKE - emisija o naučnim dostignućima koja afirmiše istoriju naučnih
dostignuća, aktuelnosti iz svijeta nauke i iz kompjuterske tehnologije. Trajanje emisije do 30
min. (48 emitovanja godišnje). Autor: Miroslav Govedarica.

EKO KUTAK - emisija o ekologiji i zaštiti životne sredine koja prati ekološku problematiku,
podstiče svijest slušalaca na potrebu očuvanja životne sredine. Trajanje emisije do 30 min.
(48 emitovanja godišnje). Autor : Saša Karajović.

RADOST - emisija posvećena djeci predškolskog uzrasta koja prati dešavanja u kotorskim
vrtićima i edukativnog karaktera je za ovu ciljnu grupu. Trajanje emisije je do 30 min. (40
emitovanja godišnje). Autor: Jelena Kljajević.

RADIO šKOLA - emisija posvećena djeci školskog uzrasta koja prati dešavanja u
osnovnim i srednjim školama. U emisiji se obrađuju teme adekvatne ovom uzrastu, afirmišu
se događaji u školama, a takođe se bavi i problemima droge i alkohola. Emisija traje do 30
min.(40 emitovanja godišnje). Autor: Sanja Čavor.

MEDIKAMENT - emisija o medicini i zdravlju koja afirmiše zdrav odnos prema životu. U
emisiji se koriste i savjeti ljekara, te prate dešavanja u gradu iz oblasti medicine
(predavanja, savjetodavni sastanci sa građanima i sl). Trajanje emisije je do 30 min. (24
emitovanja godišnje). Autor: Jelena Vukasović.
3

SVJETLOST ZVUKA - emisija posvećena slijepim i slabovidim licima, kao i drugim licima
sa invaliditetom. Trajanje emisije: 30 min. (24 emitovanja godišnje). Autor: Jelena
Vukasović.

HRONIKA FESTIVALA - emisija posvećena aktuelnostima Festivala pozorišta za djecu u
kojoj se emituju snimci sa predstava i pratećih manifestacija, gostovanje glumaca, režisera,
pozorišnih kritičara, praćenje okruglih stolova novinara i kritike. U trajanju do 30 min. (10
emitovanja godišnje) Autor: Jelena Vukasović.

HRONIKA KARNEVALSKIH SVEČANOSTI - sadržaj u okviru kojeg se prate zimske i
ljetnje karnevalske svečanosti. U trajanju do 15 min. (10 emitovanja godišnje) Autori: Sanja
Čavor, Jelena Vukasović i Jelena Kljajević.

RAZGOVORI NEDJELJOM - dokumentarni polusatni program u kojem gostuju poznate
ličnosti iz raznih oblasti. Najstarija emisija na talasima Radio Kotora, čije je emitovanje
počelo 1. decembra 1991. godine. Autor: Dušan Davidović.

FINALE – emisija prati sportska dešavanja, gosti su iz kotorskih klubova, afirmiše zdrav
život i odnos prema sportu, rad kotorskih sportskih kolektiva. Trajanje emisije do 30 min.
(48 emitovanja godišnje), Voditelj: Mišo Govedarica, materijal pripremaju: Dragan
Sklender i Predrag Nikolić.

EPICENTAR – humoristička i satirična emisija.. Trajanje do 15 min. (48 emitovanja
godišnje). Autor: Dragan Sklender.

ZRNCA MUDROSTI - aforizmi, misli poznatih i nepoznatih. Ovim, kratkim programskim
sadržajem, RDS "Radio Kotor" više puta svakodnevno podsjeća na misli i izreke poznatih
aforističara i na narodne mudrosti. Trajanje emisije tri min. dnevno i do 25 min. nedjeljom
Autor: Saša Karajović.

PUT OKO SVIJETA ZA 80 I NEŠTO MINUTA –zabavno- muzičko program. Trajanje
emisije do 90 min. (48 emit. godišnje). Autor Saša Karajović

VIKENDOM BEZ DNEVNOG REDA - zabavni program. Dinamičan sadržaj uz dosta
muzike i informacija iz šou biznisa, filma, muzike, i drugih zanimljivosti. Trajanje emisije do
90 min. (48 emit. godišnje). Autor: Saša Karajović.

EMISIJA POSVEĆENA RAE POPULACIJI -

BOKA U MOM SRCU : brojna literatura o Boki i domaća muzika glavni su segmenti
emisija o RAE populaciji u skladu sa
Dekadom i inkluzijom ovih građana u društvene tokove. 12 emitovaja godišnje,
trajanje do 30 minuta. Autor: po potrebi
polusatne emisije koja se emituje svake subote od 10 sati. Cilj emisije je afirmacija
bokeških vrijednosti, kulture, ličnosti, običaja, pomorstva... Urednik i voditelj Jelena
Vukasović ( 48 emitovanja godišnje).

ŽIVOT JE MORE - emisija o pomorstvu, turizmu i ribarstvu. Bavi

ZAJEDNIČKI TALAS - emisija Državnog javnog servisa Radio Crne Gore i lokalnih
se pomorskom
profesijom i aktuelnostima iz pomorstva i pomorske nauke, turističkim aktuelnostima i
ribarstvom. Trajanje emisije do 30 min. (48 emitovanja godišnje). Urednik i voditelj
Predrag Nikolić
javnih emitera. Aktuelizuje teme od značaja za cijelu Crnu Goru. Realizuje se uz priloge iz
studija crnogorskih lokalnih javnih emitera, uz uključenja novinara i slanje priloga. Trajanje
emisije do 60 min. (24 emitovanja godišnje). Autori: Dragan Đurović, urednik Radija Crne
Gore i novinari lokalnih javnih servisa.
4

MINUTI ZA KLASIKU - emisija klasične muzike (oblast kultura) u trajanju do 30 minuta
(48 emitovanja godišnje). Autor : Mišo Govedarica.
Muzički program
4.3
4.4

ČUVARI SNA - ex YU zabavna i pop muzika utrajanju do 30 min.(48 emitovanja godišnje)

DOMAĆIĆA – top lista domaće muzike u trajanju do 30 min. (48 emitovanja godišnje.).
Autor i voditelj: Saša Karajović.

KO TO TAMO PJEVA - izbor hita nedjelje u .trajanju do 30 min. (48 emitovanja godišnje).
Voditelj: Saša Karajović.

SIMPLY THE BEST – top lista strane muzike u trajanju do 30 min. (48 emitovanja
godišnje). Autor i voditelj: Saša Karajović.

NOĆNI MUZIČKI RADIO - non stop muzika u trajanju do 720 min.(365 emitovanja
godišnje) Muzika po ozboru tonskog urednika.

MUZIČKA GEOGRAFIJA - ovaj polusatni »muzički atlas« na talasima Radio Kotora
upoznaje sluđaoce sa muzičkom kulturom širom planete. Autor i voditelj: Saša Karajović.
Prenos zasjedanja SO KOTOR
Tokom 2014. godine, LJE "Radio Kotor" će obaviti prenošenje, snimanje i arhiviranje skupštinskih
zasijedanja. U saradnji sa nadležnom opštinskom službom, sjednice će biti blagovremeno
najavljene i tonski i tehnički realizovane iz prostora u zgradi "Bizanti".
LJE "Radio Kotor" će obavljati i usluge snimanja skupštinskih zasjedanja za potrebe nadležnih
opštinskoj službi. Saradnja sa SO Kotor realizovaće se i kroz objavljivanje putem internet stranice
LJE "Radio Kotor" dokumenata od potrebe za funksionisanje opštinske adminsitracije. U
informativnoj emisiji Hronika, LJE "Radio Kotor" će profesionalno i nepristrasno izvještavati o
zasjedanjima, obezbjeđujući ravnopravnu zastupljenost različitih stavova i opcija.
5.
Marketing
U skladu sa »Pravilnikom o oglašavanju i sponzorstvu u elektronskim medijima«, koji je donio
Savjet Agencije za radio difuziju (ARD), LJE Radio Kotor će obezbijediti poštovanje navedenog
akta, na način što će po jednom satu svog programa imati maksimalno šest minuta da ispuni
obaveze prema korisnicima ekonomsko propagandnog programa.
Reklame se emituju šest puta dnevno u ukupno 12 blokova, a oglasi u četiri termina.
6.
Internet prezentacija
LJE "Radio Kotor" će na sajtu www.radiokotor.com, uz internet prenos kompletnog 24-časovnog
audio programa putem »Radio Kotor on line«, prezentovati i aktuelne dnevne, kao i informacije o
svom radu, što je i jedan od oblika informisanja osoba sa problemom vida kao i Kotorana koji ne
žive u svom gradu. Sajt će na taj način takođe pružati i doprinos informisanju gluvih i nagluvih lica,
te je kao takav namijenjen informisanju lica sa posebnim potrebama.
VD direktor LJE Radio Kotor
Predrag Nikolić
5
Download

PDF