čís|oprogramu:
osA .
ochranný svaz autorský
pro práva k dí|ůmhudebním (dá|e jen oSA)
čsarmády 20, 160 56 Praha 6,p.schr.100,
lC: 638í19997
oběanské sdrrrženíreg. u MV čR dne 22.'.1996,
č.j.:||ls.oSÍ1.29 038,9&R
tď': 220315111' Ía* 220í115311, e mai|: [email protected]
Návrh na uzavření licenění smlouw pod|e 5 46 a 101 autorského zákona é,. L21'l2oo0 sb. ŽÁĎÓsŤo súoleňík užitíhudebních.dě! s téxtem nebo bez textu autorů zastupovaných oSA
Název, jméno (Včetně právní Íormy):
Zastoupený:
Žaaam o svolení k užitíhudebních dě| s textem nebo bez t€xtu z repertoáru
za nížeuvedených podmínek
oSA při hudebních produkcích
Název a adresa provozovny nebo místa
o
Datum konání
(nebo období od
-
do)
Produkce bude
opakována ve dnech
*
Hodina
od-do
Kapacita
místa
konání
Ceny všech druhů vstupného
(včetně DPH)
po, ÚL st, Čt, Pá, So, Ne
Název produkce
Počet produkcí ce|kem:
:
* pokud se produkce neopakují praúde|ně nebo se konají na různých mÍstech přiloXe prosÍm seznam obsahující podrobné inÍormace
Jméno inteřpreta, název souboru: Ešiband
Počet účinkujících1pouze
u koncertů váŽné hudby):
11. ostatní (vypište prosím)
ffúdaje o |ekcích k|rsů tance
Wplňte prosím, na zúáŠtnímtiskopise
o
o
o
o
7avazqi se, Že hudební díla budou provozována v sou|adu s autorsým zákonem a poskytnutou |icencí'
Zavazuji se, Že uhradím autorskou odměnu pod|e podmínek p|atných sazebníků oSA, se Kerýmijsem se seznámil'
Repertoárový |ist . program produkce s uvedením jmen autorů anázvťl skladeb je povinnou součástÍ této ŽádostÍ' Beru
navědomí' Že nedodánÍm progrďnu árácím nárok na poskytnutí slw záMsejících na jeho před|oŽení'
Prohlašuji, Že údaje wedené V této Žádostijsou pravdivé a Žádost neby|a sepsána pod nát|akem.
dne ......................
podpis a razftko pÍovozovate|e nebo osoby
oprávněné za provozovatele jednat
PRosÍM oBRAŤTE
Repertoárový |ist . program produkce
Seznam skladeb. které budou při produkci užitv
V případě, Že úěinkujícÍposkyt|i seznam hudebních děl, která budou uŽita při produkci, potvrzený
vedoucím hudebního souboru, popřípadě jinou odpovědnou osobou, je moŽné tento seznam při|oŽit k Žádosti
(není nutné vyp|ňovat seznam skladeb na tiskopise). V sou|adu s ustanovením $ í00 odst 5 autorského
zákona é,.12112000 Sb' v p|atném znění je nutné uvést seznam sk|adeb i v případě, Že budou uŽita dí|a autorů
nezastupovaných oSA.
Janda Petr
Název dÍla:
26'Alenka v říšídivů
Janda Petr
27.S|ečna zÁvist
SkladateVtextař:
Název dí|a:
l.otázky
2.osmÝ den
Sk|adateVtextař:
Z.Borovec
Henslev Ken
3.Ctěl jsem mít
Vostárek Lad.
28' Jarošovslcý
4.Přestáváš snít
Vostárek Lad.
29.Sýská se mi
Argema
PeÍ
3o'Krátke lásky
Habera Pavol
S.Hvězdička blyskavá
Novák
pivovar
Argema
6.Pihovatá dívka
Novák Pavel
3l.Plakala
Bláha Václav
7.o bláznech
Penk Michal
32'Cmelák
Bláha Václav
S.Sroubv a matice
Bolan Josef
33.Sluneční
9'Hledá se žena
Bolan Josef
34.S1adké mámení
KoníčekMartin
Zabradnk Václav
David Michal
35.Až
Ríha oldřich
David Michal
36.Jen jednou dostat šanci
Ríha oldřich
l2.Nonstop
David Michal
37.Zanědbaný sex
Ba|ážIán
13.Senlcýřka
Hypochondr
38.Dávej ber
Ba|áŽlán
10.Ruská máša
l.Kouzlo bílejch čar
1
14.Malá dáma
Vana Ota
39.Muchomfuky bílé
Hlavsa Milan
l5.Raci v práci
Vana Ota
40.Morava krásná zem
Slabák Jan
l6'Colorádo
Spalek Milan
41.Nedaleko od Trenčína
Slabák Jan
17.Hot and cold
Buxton Felix
42.Kateřinka
Slabák Jan
18'Jedeme dál
Janda Petr
43.Skoda láskv
19.Proč zrovna ty
Janda Pefr
44.Sulcýnka
Bláha Václav
Horák Zbyněk
45.Tuláček
Bláha Václav
20.Tohle je ráj
21.Lekná
Timko Igor
46.Večerníček
22.Ty ja a moj brat
Timko Igor
4T.Forever
Vejvoda JaromÍr
Cejka band
Russo Demis
Hill
23.The best
Knigbt Holly
48.Blueberrv
24Summer of 69
Adams Bryan
49.My Way
Sinatra F.
25Zrcadlo
Černoch Karel
50.VÍnečko
Lidová
Rose V.
NestačÍ.litento tiskopis pro uvedenívŠech provozovaných sk|adeb, pokračujte prosÍm na dalšímformu|áři
Žádosti nebo na da|ších volných |istech.
V ............................... dne
Žádost
osA
a sazebník osA si mŮŽete stáhnout
pioná|ní pracovištil oSA
SA Brno
tzuitská 17
12
@ Brno
15/.2215788
[email protected]
:
OSA
na
\IV.\MW'
Ostrava
10
ZahradnÍ ul.
702 00
ostrava
tel. 596
1
oSd. CZ.
OSA Karlovy Vary
í3 609.11 tel. 353
2u
834
[email protected] [email protected]
Brod
28
osA ČeskéBudějovice
oSA
tel. 386 359 906.8
rel.569 424080
senováŽné nám. 2
Na vyh|ídce 53
360 0í Kar|ovy Vary 370 21 ČeskéBudějovice
[email protected]
Hav|íčkúv
oSA Hradec Krá|ovt
Na ostrově
Hoňcká 976
580 01 Hav|íčkŮv BÍod 500 02 Hradec Krált
[email protected]
tel. 495 534 891
[email protected]
Download

Návrh na uzavření licenění smlouw pod|e 5 46 a 101 autorského