Dom zdravlja " 1. oktobar’’
Karañorñeva broj 13
Broj: 6/2014
Datum: 15.01.2014.godine
Plandište
Na osnovu člana 39. i člana 53. Zakona o javnim nabavkama ( "Službeni glasnik Republike
Srbije", broj 124/12) i Direktor Doma zdravlja "1. oktobar" Plandište d o n o s i
ODLUKU
O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
- Sanitetski i potrošni materijal I
POKREĆE SE postupak javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku sanitetski i potrošni
materijal redni broj JNMV 1/2014.
1. Predmet javne nabavke male vrednosti su dobra.
2. Procenjena vrednost javne nabavke je 1.085.000,00 dinara bez PDV-a
Sredstva za navedenu nabavku su predviñena u finansijskom planu Doma zdravlja "1.
oktobar" Plandište na poziciji 426701.
3. Predmet javne nabavke oblikovan je u tri partije.
4. Utvrñuje se sledeći plan aktivnosti u sprovoñenju pojedinih faza postupka ove javne :
nabavke
Priprema konkursne dokumentacije
Rok: 15.01.2014. godine
Zadužen za realizaciju
Komisija
Prikupljanje ponuda
Rok: 27.01.2014.godine do 11,00
Zadužen za realizaciju
Komisija
Javno otvaranje ponuda i izrada Zapisnika i Izveštaja
Rok: 27.01.2014.godine u 11,15
Zadužen za realizaciju
Komisija
Izbor najpovoljnije ponude i realizacija nabavka
Rok: 06.02.2014.godine
Zadužen za realizaciju
Komisija
II
Naručilac zadržava pravo da odustane od postupka javne nabavke iz člana I ove Odluke.
III
Ova Odluka stupa na snagu i primenjivaće se danom donošenja.
DIREKTOR
Dr Josif Musta
1
Dom zdravlja " 1. oktobar’’
Karañorñeva broj 13
Broj: 6/2014-1
Datum: 15.01.2014.godine
Plandište
POZIV
za podnošenje ponuda za JNMV broj 1/2014 za 2014. godinu
- Sanitetski i potrošni medicinski materijal Pozivamo Vas da podnesete ponudu na dostavljenom obrascu ponude sa svim prilozima
najkasnije do 27.01.2014. godine do 11,00 časova Komisiji za javnu nabavku Doma zdravlja
’’1. oktobar’’ Plandište na sledeću adresu: Karañorñeva broj 13, 26360 Plandište.
Javno otvaranje ponuda obaviće Komisija 27.01.2014. godine u 11,15 časova u Sali za
sastanke Doma zdravlja ’’1. oktobar’’ Plandište.
Ponuda sa svim prilozima se dostavlja na obrascu ponude u svemu prema ovom Pozivu i
konkursnoj dokumentaciji koju Vam u prilogu dostavljamo, u pisanom obliku na srpskom
jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj je:
- Na prednjoj strani tekst: „Ponuda – ne otvarati“, naziv i broj javne nabavke;
- Na poleñini: naziv, sedište, adresa i broj telefona ponuñača.
Ponude po varijantama nisu dozvoljene.
Naručilac će doneti odluku o izboru najpovoljnije ponude doneti 06.02.2014. godine, na
osnovu kriterijuma najniže ponuñene cene i istu će dostaviti svim ponuñačima u roku od 3
dana od dana donošenja Odluke.
Naručilac će zaključiti ugovor o javnoj nabavci sa najpovoljnijim ponuñačem po isteku
roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuñača.
Prilog: Konkursna dokumentacija
DIREKTOR,
Dr Josif Musta
2
Dom zdravlja " 1. oktobar’’
Karañorñeva broj 13
Broj: 6/2014-2
Datum: 15.01.2014.godine
Plandište
UPUTSTVO PONUĐAČIMA
Predmet javne nabavke:
Predmet javne nabavke je
Uslov:
1. Ponuñač je dužan da svoju ponudu dostavi najkasnije do 27.01.2014. godine do 11,00
časova, isključivo na obrascu PONUDE i u skladu sa ovim Uputstvom potpisanu od
strane ovlašćenog lica, sa pečatom firme, u protivnom NEĆE SE UZETI U
RAZMATRANJE.
2. Rok za isporuku po zahtevu ovlašćenog lica Doma zdravlja ’’1. oktobar’’ Plandište je
najviše dva dana i drugačije ponude se neće uzeti u razmatranje.
3. Rok plaćanja: do 150 dana od dana prijema robe.
4. Mesto isporuke je Dom zdravlja "1. oktobar", Plandište, Karañorñeva broj 13.
5. Komisija će dana 27.01.2014. godine u 11,15 časova pristupiti javnom otvaranju
ponuda i ponuñači mogu prisustvovati otvaranju ponuda SAMO SA pismenim
ovlašćenjem ili uz ličnu kartu (za direktora firme). Za najpovoljnijeg ponuñača biće
izabran onaj ko ponudi najnižu cenu, uz ispunjenje ostalih uslova iz uputstva
ponuñačima.
DIREKTOR
Dr Josif Musta
3
Dom zdravlja " 1. oktobar’’
Karañorñeva broj 13
Broj: 6/2014-3
Datum: 15.01.2014.godine
Plandište
OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI USLOVA koje ponuñač mora da ispuni i Uputstvo
kako se dokazuje ispunjenost uslova za JNMV broj 1/2014
Sanitetski i potrošni materijal
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
4
Uslov iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama
Dokaz
- da je ponuñač registrovan kod nadležnog organa, Fotokopija Izvoda iz registra
odnosno upisan u odgovarajući registar
Agencije
za
privredne
registre, odnosno drugog
registra nadležnog organa
Da ponudjač i njegov zakonski zastupnik nije Potvrde nadleznog Suda
osudjivan za neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osudjivan za
krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv
zivotne sredine, krivično delo primanja ili davanja
mita, krivično delo prevare.
- da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja Potvrde nadležnog Suda ili
delatnosti koja je na snazi u vreme objavljivanja, nadležnog
organa
za
odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda.
registraciju
privrednih
subjekata.
- da je ponuñač izmirio dospele poreze i druge javne Fotokopija
potvrde
dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili nadležnog republičkog i
strane države, kada ima sedište i na njenoj teritoriji
oštinskog organa, s tim da
nije proteklo više od 2
meseci od dana izdavanja
potvrde do dana dostave
poziva
- da ponuñač ima važeću dozvolu nadležnog organa Fotokopija važećeg rešenja
za obavljanje delanosti koja je predmet javne nadležnog ministarstva da je
nabavke, ako je to predviñeno Zakonom
ponuñaču
dozvoljeno
obavljanje delatnosti
- da ponuñač raspolaže neophodnim finansijskim i Izjava Direktora ponuñača poslovnim kapacitetom
u tekstu PONUDE
- da ponuñač raspolaže dovoljnim tehničkim i Izjava direktora ponuñača o
kadrovskim kapacitetom
najvažnijim tehničkim i
kadrovskim kapacitetima - u
tekstu PONUDE
Da bi ponuda bila ispravna ponuñač je dužan da uz Ponudu dostavi:
1. Fotokopiju izvoda iz registra Agencije za privredne registre (redni broj 1 iz
obrasca);
2. Fotokopija važećeg rešenja nadležnog ministarstva da je ponuñaču dozvoljeno
obavljanje delatnosti
3. IZJAVU o ispunjenosti uslova
4. Izjavu o nezavisnoj ponudi;
5. potpisan i overen nacrt ugovora.
Ponuñač nije dužan da uz Ponudu dostavi dokaze iz rednog broja 2,3,4,6 i 7 ovog
Obrasca, ali dostavljanjem Izjave o ispunjavanju uslova iz člana 75. Zakona o javnim
nabavkama i konkursne dokumentacije, ponuñač tvrdi da te uslove ispunjava, pod punom
materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću.
DIREKTOR
Dr Josif Musta
5
Na osnovu člana 77. Stav 4 Zakona o javnim nabavkama („Službeni
glasnik Republike Srbije“, broj 124/12), pod punom materijalnom i krivičnom
odgovornošću dajem sledeću
IZJAVU
Da moja firma – PONUĐAČ ispunjava uslove iz člana 75. Zakona o
javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 124/12) i
OBRASCA za ocenu ispunjenosti uslova konkursne dokumentacije
NARUČIOCA u postupku JNMV broj 1/2014 za nabavku
DIREKTOR
Ime i prezime
Potpis
U ______________,dana ____________ godine.
6
Na osnovu člana 26. stav 2. Zakona o javnim nabavkama (" Službeni glasnik
Republike Srbije", broj 124/12), pod punom materijalnom i krivičnom
odgovornošću dajem sledeću:
IZJAVU O NEZAVISNOJ PONUDI
Izjavom o nezavisnoj ponudi ponuñač pod punom materijalnom i krivičnom
odgovornošću potvrñuje da je ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa
drugim ponuñačima ili zainteresovanim licima.
Ponuñač
__________________________
(Potpis ovlašćenog lica)
7
UGOVOR
O
KUPOPRODAJI
izmeñu:
Doma zdravlja "1. oktobar", sa sedištem u Plandištu, Karañorñeva broj 13, koga
zastupa Direktor dr Josif Musta (u daljem tekstu: Kupac) i
•
•
___________________, sa sedištem u ______________, __________ broj __, koga
zastupa Direktor __________________ (u daljem tekstu: Prodavac).
Član 1.
Predmet ovog Ugovora je kupoprodaja dobara - Sanitetski i potrošni materijal, po
sprovedenom postupku javne nabavke male vrednosti broj 1/2014., a u skladu sa ponudom
koja je ocenjena kao najpovoljnija od starne Komisije, tako što se prodavac obavezuje da po
prijemu porudžbenice isporuči dobra, a kupac se obavezuje da sukcesivno, a u skladu sa
svojim potrebama uputi porudžbenicu, zvanično preuzme i plati vrednost isporučenih dobara.
Ponuda prodavca sa specifikacijom ponuda, sa količinama i cenama je sastavni deo ovog
Ugovora.
Član 2.
Kupoprodajna cena iz člana 1. ovog Ugovora iznosi ____________________ dinara bez
PDV-a, odnosno u ukupnoj vrednosti _________________ dinara, sa obračunatim PDV-om.
Kupoprodajna cena je fiksna i obuhvata sve zavisne troškove Prodavca franko
istovareno u magacin naručioca.
Član 3.
Kupac se obavezuje da ugovorenu cenu iz člana 2. ovog Ugovora isplati Prodavcu u
roku do 150 dana od dana prijema robe na tekući račun broj:_____________________ kod
______________________ banke.
Član 4.
Prodavac se obavezuje da će dobra iz člana 1. ovog Ugovora isporučiti u roku do 48 sati
od prijema trebovanja, sukcesivno prema potrebama Kupca. Mesto isporuke je Dom zdravlja
"1. oktobar" Plandište. Datum isporuke smatra se datum na otpremnici koju je kupac dužan da
potpiše prilikom prijema robe. Prodavac je dužan da u otpremnici tačno naznači broj i datum,
naziv robe i broj komada. Podaci naznačeni u otpremnici moraju biti identični sa podacima iz
računa koji će prodavac dostaviti kupcu u zakonskom roku.
Član 5.
Prodavac garantuje da će roba iz člana 1. ovog ugovora odgovarati propisanim i
prihvaćenim standardima i biti ispravna.
Ukoliko se na robi koja je predmet ovog Ugovora ustanovi bilo kakav nedostatak, kupac
je dužan da odma vrati robu, a prodavac je dužan da izvrši zamenu reklamirane robe istog
dana.
8
Član 6.
Kupac je u obavezi da obezbedi uslove za preuzimanje dobara i da ispoštuje rokove
plaćanja iz člana 3. ovog Ugovora.
Član 7
.
Kupac zadržava pravo nabavke manjih količina robe zavisno od potreba i sredstava od
RZZO.
Član 8
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica ugovornih
strana. Ovaj Ugovor se zaključuje sa rokom trajanja od 1 (jedan) godine i to od
_____________2014. do _____________2015.godine
Član 9.
Na sve odnose koji nisu regulisani ovim Ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o
obligacionim odnosima.
Član 10.
Sve everntualne sporove ugovorne strane će rešavati sporazumno, mirnim putem, a u
slučaju spora nadležan je Privredni sud u Pančevu.
Član 11.
Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana
zadržava po 2 (dva) primerka.
PRODAVAC
9
KUPAC
DOM ZDRAVLJA "1. oktobar"
Plandište
DIREKTOR
Dr Josif Musta
Dom zdravlja “1. oktobar’’ Plandište
( naziv i sedište ponuñača )
OBRAZAC
Plan
Sanitetskog materijala za 2014 godinu
PONUDE
Sanitetski materijal
Partija 1
Redni
broj
Sanitetski materijal
1
Kaliko Zavoj 5x5
2
3
4
Jedinica
mere
Količina
600
Kaliko Zavoj 6x5
kom
kom
Kaliko Zavoj 8x5
kom
850
Kaliko Zavoj 10x5
kom
400
5
Kaliko Zavoj 12x5
kom
600
6
Kaliko Zavoj 15x5
kom
20
7
Sterilna Gaza 1/4m
kom
1200
8
Sterilna Gaza 1/2m
kom
2000
9
Sterilna Gaza 1m
kom
600
10
Nesterilna Gaza a/100m
kom
60
11
Komprese 5x5 sterilne
kom
100
12
Sanitetska vata 1kg
kom
100
13
Papirna vata 1kg
kom
110
14
Galoplast 5x5
kom
300
Papirni ubrusi
kom
400
15
Procenjena vrednost
SLOVIMA:
DINAMIKA ISPORUKE:
MESTO ISPORUKE:
ROK I NAČIN PLAĆANJA:
10
Cena po
jedinici
mere
Vrednost na
godišnjem
nivou
bez PDV
900
595.000,00
Vrednost na
godišnjem
nivou
sa PDV
OBR-100
IZNOS RABATA I USLOVI
Ponuñač:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Matični broj:
Registarski broj:
11
Dom zdravlja “1. oktobar’’ Plandište
( naziv i sedište ponuñača )
OBRAZAC
Plan medicinskog potrošnog materijala
za 2014 godinu
PONUDE
Medicinski potrošni materijal
OBR-100
Partija 2
Redni
broj
Medicinski potrošni materijal
Jedinica
mere
Količina
1
Pregledne rukavice (latex)
kom
7000
2
Infuzioni sistem
kom
2100
3
Bebi sistem (standardni)
kom
300
4
Foly Kateter
kom
10
5
Braunile-roze
kom
100
6
Braunile-plave
kom
500
7
Traka indikator za suvu sterilizaciju
kom
3
8
Medicinski benzin
l
1
9
Alkohol 96% 1l
l
160
10
Asepsol a / l
l
70
11
Špatule drvene
kom
4000
12
Poveska sa mehanizmom
kom
5
13
Hidrogen 30%
l
10
14
Sredstvo za dezinfekciju ruku
l
50
15
Gel za EKG
kg
5
16
Glicerin 1l
l
1
17
EKG trake za Nihon Kogden
pak
50
18
EKG trake Mac 500 90x90
pak
50
19
EKG trake za Cardipiu
pak
150
20
Skalper
kut
1
21
Konac za hirurško šivenje rana 3,0
kut
1
22
Konac za hirurško šivenje rana 2,0
kut
1
23
Igla za hirurško šivenje rana
kut
1
24
Kramerove šine 50x5
kom
2
25
Kramerove šine 100x10
kom
2
26
Sterilne rukavice
kom
100
Procenjena vrednost
12
Cena po
jedinici
mere
Vrednost na
godišnjem
nivou
bez PDV
250.000,00
Vrednost na
godišnjem
nivou
sa PDV
SLOVIMA:
DINAMIKA ISPORUKE:
MESTO ISPORUKE:
ROK I NAČIN PLAĆANJA:
IZNOS RABATA I USLOVI
Ponuñač:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Matični broj:
Registarski broj:
13
Dom zdravlja “1. oktobar’’ Plandište
( naziv i sedište ponuñača )
OBRAZAC
Plan špriceva i igala
za 2014 godinu
PONUDE
ŠPRICEVI I IGLE
Partija 3
Redni
broj
Špricevi i igle
Jedinica
mere
Količina
1
PVC Špric 2ccm
kom
15000
2
PVC Špric 5ccm
kom
20000
kom
3200
kom
600
kom
5000
kom
2000
kom
2000
kom
35000
kom
2000
3
4
5
6
7
8
9
PVC Špric 10ccm
PVC Špric 20ccm
Igle 0.45
Igle 0.60
Igle 0.70
Igle 0.80
Igle 0.90
Procenjena vrednost
SLOVIMA:
DINAMIKA ISPORUKE:
MESTO ISPORUKE:
ROK I NAČIN PLAĆANJA:
IZNOS RABATA I USLOVI
Ponuñač:
Adresa:
Šifra delatnosti:
Matični broj:
Registarski broj:
14
Cena po
jedinici
mere
Vrednost
na
godišnjem
nivou
bez PDV
240.000,00
Vrednost na
godišnjem
nivou
sa PDV
OBR-100
15
16
Download

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti JNMV