СИЛАБУС
НАЗИВ ПРЕДМЕТА: Теолингвистика
ПРЕДАВАЧ: Др Ксенија Кончаревић, редовни професор
НИВО ИЗВОЂЕЊА ПРЕДМЕТА: Докторске студије
ТРАЈАЊЕ ПРЕДМЕТА: 1 семестар
СТАТУС ПРЕДМЕТА: Изборни
ОБЛИЦИ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ: Интерактивна предавања, консултације,
вежбе
ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ: Похађање наставе, израда семинарског рада, учешће
у групним активностима.
ПРЕДУСЛОВИ: Слушање предмета независно је од страног језика који је студент
слушао (енглески, руски, француски или немачки), пошто се лингвистичка анализа
базира на материјалу српског језика.
ПРОВЕРА ЗНАЊА: Усмени испит
ЦИЉ НАСТАВЕ: Упознавање појмовно-категоријалног апарата теолингвистике,
методологије теолингвистичке анализе, стицање теоријских знања о структури и
функционисању конфесионално маркираних елемената језичког система на
синхронијском плану, изграђивање умења квалификоване анализе језичких појава и
елемената са становишта теолингвистике, као и умења активног и продуктивног
коришћења научне литературе.
ПОПИС САДРЖАЈА НАСТАВЕ ПО РАДНИМ НЕДЕЉАМА
(НАСТАВНЕ ЦЕЛИНЕ И ТЕМЕ)
1. Теолингвистика као научна дисциплина: појам, задаци, садржаји. Везе
теолингвистике са другим наукама. Методологија теолингвистичких
истраживања.
2. Језички феномен у патристичкој мисли: питања глотогенезе, природе,
суштине, функција језика, полилингвизма и др.
3. Језик и религија као моделативни системи свести. Историјски осврт: народи,
језици и религије у прошлости и данас. Језик, религија и менталитет.
4. Језичке колизије у историји сакралних текстова. Расправе о превођењу Св.
Писма.
Различити
приступи
семантици
речи
(конвенционално
и
неконвенционално схватање семантике језичког знака) као узрочник
конфесионалних
сукоба.
Схватања
о
допустивости
интервенција
у
сакралном тексту и унутарцрквени раздори.
5. Конфесионални статус језика као социолингвистички параметар. Сакрални
и профани језици. Социолингвистичка карта Pax Slavia Orthodoxa и Pax
Slavia Latina.
6. Конфесионална маркираност језичких јединица (системско-структурални
приступ). Теонема: појам и реализације.
7. Лексичко-семантички ниво језика из перспективе теолингвистике.
8. Ономастика из перспективе теолингвистике.
9. Фразеологија, паремиологија, афористика из перспективе теолингвистике.
10. Стилистика сакрума. Сакрални функционалностилски комплекс.
11. Сакрални
стилови,
подстилови,
језгрени
и
периферни
жанрови.
Религиолект.
12. Сакрална комуникациона култура: норме, традиције, средства. Ситуациони,
аспектатски и параметарски модел анализе.
13. Традуктолошка проблематика са становишта теолингвистике. Нивои
еквивалентности у превођењу. Врсте текстова и типови превођења.
Преводилачки поступци у транспоновању сакралног текста.
14. Нормативистичка проблематика у теолигвистици. Језичка политика и
језичко планирање у сфери теологије и деловања Цркве.
15. Савремени правци и тенденције у теолингвистици.
ЛИТЕРАТУРА:
1. К. Кончаревић, Језик и православна духовност. Крагујевац, 2006.
2. К. Кончаревић, Поглед у теолингвистику. Београд, 2014. (у штампи)
3. D. Škiljan, Pogled u lingvistiku. Zagreb, 1987.
4. А. К. Гадомски, К. Кончаревић (уред.), Теолингвистика. Београд, 2012.
5. Ј. Грковић-Мејџор, К. Кончаревић (уред.), Теолингвистичка истраживања
српског и других словенских језика. Београд, 2013.
6. Н. Б. Мечковская, Язык и религия. Москва, 1998.
7. К. Кончаревић, Сакрална комуникација: норме, традиције, средства.
Београд, 2013.
8. К. Кончаревић, Појмовник теолингвистике. Београд, 2014. (у штампи)
Download

С И Л А Б У С