PERIODNI SISTEM
ELEMENATA (PSE)
Dmitri Mendeljejev (1869)
► 1869. Mendeljejev i Majer uobličili su PSE.
► Osnovu za klasifikaciju predstavljale su
relativne atomske mase i hemijske osobine
elemenata i jedinjenja.
Tri forme PSE:
► kratka (8 kolona)
► duga (18 kolona)
► superduga (32 kolone)
http://www.ptable.com
Elementi su poređani po atomskom broju, Z.
Periodni zakon: fizička i hemijska svojstva elemenata, kao i
njihovih jedinjenja, predstavljaju periodičnu funkciju
atomskog broja.
PSE: GLAVNE (REPREZENTATIVNE) GRUPE,
SPOREDNE GRUPE (deo njih, grupe 3-11: PRELAZNI ELEMENTI)
LANTANOIDI
AKTINOIDI
PSE: PERIODE (1-7) ⎯⎯→
Elementi imaju isti najviši glavni kvantni broj
1
IA
1
18
VIIIA
2
IIA
13
IIIA
2. perioda
2
3
3
IIIB
4
IVB
5
VB
6
VIB
4
5
6. perioda
6
7
7
VIIB
8
9
VIIIB
10
11
IB
12
IIB
14
IVA
15
VA
16
VIA
17
VIIA
PSE: GRUPE (1-18) ↓
Elementi imaju isti broj valentnih elektrona –
ns, np, (n-1)d i (n-2)f - imaju i slična hemijska svojstva
Alkalni metali (1)
1
IA
1
H
2
Li
3
4
Na Mg
K
Ca
13
IIIA
d-elementi (3-12)
Prelazni elementi, metali (3-11)
3
IIIB
4
IVB
5
VB
6
VIB
7
VIIB
8
9
VIIIB
Halogeni (17)
18
VIIIA
Zemnoalkalni metali (2)
2
IIA
Be
Halkogeni (16)
Plemeniti
gasovi (18)
10
11
IB
12
IIB
14
IVA
15
VA
16
VIA
17
VIIA
O
F
Ne
S
Cl
Ar
Se Br
Kr
He
5
Rb Sr
Te
6
Cs Ba
Po At Rn
7
Fr Ra
I
Xe
► skoro 80 % hemijskih elemenata: METALI (nalaze se
levo u PSE)
► NEMETALI se nalaze u desnom gornjem delu PSE
1
IA
1
18
VIIIA
2
IIA
13
IIIA
14
IVA
15
VA
16
VIA
17
VIIA
2
3
4
5
3
IIIB
4
IVB
5
VB
6
VIB
7
VIIB
8
9
VIIIB
10
METALI
11
IB
12
IIB
NEMETALI
6
7
► granica METALI-NEMETALI prolazi između B i Al, Si i
Ge, As i Sb, Te i Po (SEMIMETALI ili METALOIDI)
PSE: METALI, METALOIDI, NEMETALI, PLEMENITI GASOVI
PERIODIČNE PROMENE
OSOBINA ELEMENATA
Sa porastom atomskog broja u PERIODI (⎯→):
1. OPADA veličina atoma
2. RASTE energija (prve) jonizacije
3. RASTE afinitet prema elektronu
4. RASTE elektronegativnost i
5. RASTE standardni elektrodni potencijal.
Sa porastom atomskog broja u GRUPI (↓):
1. RASTE veličina atoma
2. OPADA energija (prve) jonizacije
3. OPADA afinitet prema elektronu
4. OPADA elektronegativnost i
5. OPADA standardni elektrodni potencijal.
PERIODIČNE PROMENE
ATOMSKIH RADIJUSA
REZIME:
Mnoga svojstva elemenata u PSE
imaju ekstremne vrednosti levo dole i
desno gore, znači po dijagonali PSE,
a ne po nekoj od ivica!
2.
3.
4.
5.
1. Veličina atoma
Energija (prve) jonizacije
Afinitet prema elektronu
Elektronegativnost
E
ө
ANOMALIJE ili
„PERIODIČNE NEPERIODIČNOSTI”
ANOMALIJE ili
„PERIODIČNE NEPERIODIČNOSTI”
- Anomalije u 2. periodi, zbog malog radijusa atoma.
- Anomalije u 3. periodi, zbog odstupanja radijusa atoma od
trendova u grupi.
- Pravilo dijagonala, zbog sličnih odnosa z+/ri i χ.
χ
χ
Li
1,0
Na
0,9
Be
1,6
Mg
1,2
B
2,0
Al
1,5
C
2,5
Si
1,8
- Anomalije kod teških elemenata 13, 14. i 15. grupe
(postprelazni metali), obuhvataju kvadrat Ga-As-Tl-Bi:
• smanjena stabilnost jedinjenja sa maksimalnim
oksidacionim brojevima,
• postojanje „inertnog elektronskog para”.
OSOBINE POJEDINAČNIH ELEMENATA
- Maksimalni oksidacioni broj jednak je broju grupe
(s-, d-elementi) ili broju grupe umanjenom za 10 (p-elementi).
- Minimalni oksidacioni broj jednak je 18 - broj grupe.
- Maksimalno naelektrisanje jona ne može biti veće od 3+.
- Ako element gradi više vrsta jedinjenja, onda:
PORAST OKSIDACIONOG BROJA
znači
PORAST KOVALENTNOG KARAKTERA VEZA
znači
PORAST KISELOG KARAKTERA OKSIDA
znači
PORAST OKSIDACIONE MOĆI JEDINJENJA
Download

STRUKTURA ATOMA