ANADOLU CAM
SANAYİİ A.Ş.
FAALİYET RAPORU
2013
ANADOLU CAM
SANAYİİ A.Ş.
2013 FAALİYET RAPORU
İçindekiler
02 Finansal Göstergeler
04 Üretim Tesisleri 06 Yönetim
Kurulu 08 Ortaklarımıza 10 2013 Yılı Faaliyetleri 17 Konsolide
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 113 2013
Konsolide Karının Dağıtımı 114 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
130 Genel Kurul Gündemi 131 Dönem İçinde Yapılan Sermaye
Artışı, Esas Sözleşme Değişiklikleri ve Kar Dağıtımı, Diğer Hususlar,
Yıllık Faaliyet Raporu’nun Hukuki Dayanağı, Yıllık Faaliyet
Raporu’nun Hazırlanma İlkeleri, Yıllık Faaliyet Raporu’nun Onayı
132 Yıllık Faaliyet
133 İletişim Bilgileri
Raporuna Dair
Bağımsız Denetçi
Raporu
Fİ N AN S A L G Ö STE R G E L E R
Ö ZE T K ON S O Lİ DE F İ N A N SA L DURUM TABLOSU
2013
Mio TL
2012
Mio USD
Mio TL
Mio USD
Dönen Varlıklar
1.262
591
696
390
Duran Varlıklar
1.902
891
1.710
959
Aktif Toplamı
3.164
1.483
2.406
1.349
797
373
806
452
1.046
490
490
275
Özkaynaklar
1.321
619
1.110
623
Pasif Toplamı
3.164
1.482
2.406
1.349
Mio USD
Mio TL
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Ö ZE T K ON S O Lİ DE K Â R VE Y A ZARAR TABLOSU
2013
Mio TL
Hasılat
Satışların Maliyeti
2012
Mio USD
1.523
800
1.459
814
(1.281)
(673)
(1.136)
(634)
242
127
323
180
(236)
(124)
(226)
(126)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir ve Giderler
9
5
14
8
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen
Yatırımların Kâr/Zararlarındaki Paylar
8
4
10
5
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kâr
Faaliyet Giderleri
Esas Faaliyet Kârı
23
12
121
68
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler ve Giderler
110
58
13
7
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Kârı
Finansman Gelirleri/Giderleri (Net)
132
70
134
75
(100)
(53)
(66)
(37)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı
32
17
69
38
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri
41
21
(15)
(8)
(33)
(18)
(31)
(17)
74
39
16
9
73
38
54
30
(38)
(20)
(20)
(11)
111
59
74
41
132
70
134
75
209
110
178
99
Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK*)
341
179
312
174
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit
145
68
311
174
Net Finansal Borçlar**
934
438
867
487
Dönem Vergi Gelir/(Gideri)
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
Dönem Kârı
Dönem Kârının Dağılımı
Azınlık Payları
Ana Ortaklık Payları
Faiz ve Vergi Öncesi Kâr (FVÖK*)
Amortisman
Ö ZE T K ON S O Lİ DE K Â R VE Y A ZARAR TABLOSU
Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar/Toplam Kaynaklar
2013
2012
1,58
0,86
0,42
0,46
1,39
1,17
0,30
0,36
0,71
0,78
Brüt Kâr/Hasılat
0,16
0,22
FAVÖK*/Hasılat
0,22
0,21
FVÖK*/Hasılat
0,09
0,09
Net Finansal Borçlar**/FAVÖK*
2,73
2,78
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar
Net Finansal Borçlar/Toplam Kaynaklar
Net Finansal Borçlar/Özkaynaklar
* FVÖK ve FAVÖK hesaplanmasında finansman gideri öncesi faaliyet kârı dikkate alınmıştır.
** Net finansal borçlar kısa ve uzun vadeli borçlanmalar ve ilişkili taraflara diğer borçların toplamından ilişki
taraflardan diğer alacak ile nakitlerin düşülmesi sonucu hesaplanmıştır.
2
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
595
646
2011
2012
ÖZKAYNAKLAR
(Mio TL)
NET FİNANSAL BORÇLAR
(Mio TL)
2012
317
341
2013
2011
2012
2012
2013
54
73
312
121
FAVÖK
(Mio TL)
2011
NET KÂR
(Mio TL)
2011
780
867
934
2013
1.047
2011
1.110
2013
2012
2.299
2011
2012
2.406
1.321
3.164
AKTİF TOPLAMI
(Mio TL)
2013
2013
2011
2012
2013
689
797
662
ULUSLARARASI SATIŞLAR
(Mio TL)
877
TÜRKİYE SATIŞLARI
(Mio TL)
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
3
Üretim Tesisleri
Mersin Fabrikası
Türkiye
Yenişehir Fabrikası
Türkiye
Eskişehir Fabrikası
Türkiye
Ruscam Gorokhovets
Ruscam Pokrovsky
Ruscam Ufa
Fabrikası
Rusya Fabrikası
Rusya Fabrikası
Ruscam Kirishi
Fabrikası
Rusya
Ruscam Kuban
Fabrikası
Rusya
Mina-Ksani Cam Ambalaj
Fabrikası
Gürcistan
4
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Merefa Cam
Fabrikası
Rusya
Ukrayna
ÜRETİM TES İ S L E Rİ
2013 yılında
1,7 milyon ton cam ambalaj üretimi
Ruscam Kirishi
Fabrikası
Ruscam Pokrovsky
Fabrikası
Ruscam
Gorokhovets
Fabrikası
Ruscam Ufa
Fabrikası
Merefa Cam
Fabrikası
Ruscam Kuban
Fabrikası
Yenişehir
Fabrikası
Mina-Ksani Cam
Ambalaj Fabrikası
Eskişehir
Fabrikası
Mersin
Fabrikası
4 ülkede üretim faaliyeti
Türkiye, Rusya, Ukrayna, Gürcistan
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
5
Y Ö NE T İM K UR UL U
Mahmut Ekrem Barlas
Başkan1
(61) TED Ankara Koleji mezunu olan Barlas, 1974 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin
İşletme Bölümü’nde lisans, 1976 yılında aynı dalda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.
Şişecam Topluluğu’na 1979 yılında, Paşabahçe Ltd. Şti. Pazar Araştırmaları Raportörü olarak
katılan Barlas, çeşitli yönetim kademelerinde görev yapmıştır. 1995 yılında Cam Ambalaj
Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı olan Barlas, 15.02.2011 tarihinde Cam Ambalaj
Grup Başkanlığı’na atanmıştır. 11.04.2011 tarihinden itibaren Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi, 28.03.2012 tarihinden itibaren Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi, 26.03.2012 tarihinden itibaren Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,
17.05.2011 tarihinden itibaren JSC Mina Yönetim Kurulu Üyesi, 28.03.2011 tarihinden itibaren
OMCO İstanbul Kalıp Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmaktadır. Barlas, son 10
yılda Anadolu Cam Sanayii A.Ş.’nin çeşitli grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini
yürütmüştür.
İsmail Baba
Başkan Vekili2
(62) Baba, lisans eğitimini 1977 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır.
Şişecam Topluluğu’na 1981 yılında, Bütçe ve Mali Kontrol Uzman Yardımcısı olarak katılan
Baba, çeşitli yönetim kademelerinde görev yapmıştır. 1995 yılında Cam Ambalaj Grubu
Finans Kaynakları Müdürü olan Baba, 01.08.2011 tarihinde Cam Ambalaj Grubu Mali İşler
Direktörlüğü’ne atanmıştır. 11.04.2011 tarihinden itibaren Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi, 14.04.2011 tarihinden itibaren OOO Ruscam Kirishi’de Denetçi, 03.06.2011
tarihinden itibaren OAO Ruscam Pokrovsky’de Denetçi, 11.08.2008 tarihinden itibaren OJSC
Brewery Pivdenna’da Denetçi, 28.03.2011 tarihinden itibaren OMCO İstanbul Kalıp Sanayii
A.Ş.’de Denetçi olarak görev almıştır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli
olan İsmail Baba bağımsız üye değildir. Baba, 2004 yılından bu yana Anadolu Cam Sanayii
A.Ş.’nin çeşitli grup şirketlerinde Denetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür.
Zeynep Hansu Uçar
Üye3
(42) ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde eğitimini tamamlayan Uçar,
çalışma hayatına 1994 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü’nde Yatırım Uzman
Yardımcısı olarak başlamıştır. Aynı bölümde çeşitli grup şirketlerinden sorumlu olarak yönetim
kademelerinde görev alan Uçar, 2007 yılından bu yana İştirakler Bölümü
Birim Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Türkiye Şişe ve Cam
Fabrikaları A.Ş.’ye bağlı kuruluşların Yönetim ve Denetim Kurullarında görev almaktadır.
Ali Sözen
Üye
(80) Sözen, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. İstanbul
Barosu’na kayıtlı avukatlık yapan Sözen, halen mesleğini icra etmektedir. SPK Kurumsal
Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Ali Sözen bağımsız üye değildir. Sözen,
28.03.2008-31.03.2011 tarihleri arasında T. İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, 27.05.201128.03.2012 tarihleri arasında İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği
görevlerini yürütmüştür.
6
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
YÖNETİM KU RU L U
Prof Dr.Halil Ercüment Erdem
Bağımsız Üye4
(52) 1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. H. Ercüment
Erdem, 1984-1997 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde önce araştırma görevlisi olarak
daha sonra da Yardımcı Doçent unvanı ile ticaret hukuku ve mesleki Fransızca derslerini
yürütmüş, aynı zamanda yüksek lisans programında ders vermiş ve tez danışmanlığı yapmıştır.
1997 yılında Ticaret Hukuku alanında Doçent ve 2003 yılında Ticaret Hukuku alanında Profesör
unvanlarını kazanmıştır. 1997-2011 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
önce Doçent sonra Ticaret Hukuku Profesörü olarak, lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri
vermiş, çeşitli yüksek lisans ve doktora tezlerinin yönetilmesinde görev almıştır. Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk alanında yüksek lisans, İsviçre Fribourg
Üniversitesi’nde doktora, Yale Law School’da Amerikan Hukuku üzerine araştırma yapmış,
1998 yılından itibaren kurucu ortağı olduğu Erdem & Erdem Hukuk Bürosu’nda başta Ticaret
Hukuku olmak üzere özel hukukun çeşitli dallarında yerli ve yabancı müvekkillere danışmanlık
hizmeti vermektedir. CMA-CMG firmasında 2011 yılından, Yılport Holding A.Ş.’de de 2013
yılından bu yana bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Milletlerarası Ticaret Odası
Milletlerarası Ticari Uygulamalar Komisyonu Başkan Yardımcısı olan Erdem, İstanbul Barosu
üyesidir. Milletlerarası Ticaret Odası Konseyi’nde, International Bar Association’da, Banka ve
Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Danışma Kurulu’nda ve çeşitli mesleki kuruluşlarda da
üyeliği bulunmaktadır. Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem’in çeşitli tarihlerde yayınlanmış 9 adet
bilimsel kitabı, 50’den fazla makalesi ve 4 adet çevirisi bulunmaktadır.
G. Faik Byrns
Bağımsız Üye5
(64) 1973 yılında Amerika’da, Ortadoğu ve Kuzey Afrika üzerine Siyaset Bilimi eğitimini;
1981-1982 yılları arasında ise MBA yapmıştır. 1983 yılında CPA sertifikası almıştır. 1974-1980
arasında Amerikan Deniz Kuvvetleri’ne subay olarak katılmıştır. 1982-1984 arasında Coopers
Lybrand’da denetçi olarak, 1984-1987 yıllarında Suudi Arabistan’da McDonnell Douglas’ta
Kıdemli Muhasebeci, 1987-1988 yılları arasında Venezuella’daki General Dynamics’te Muhasebe
Müdürü olarak çalışmıştır. Türkiye’de 1988-1993 yılları arasında Vinnell, Brown Root’ta (VBR)
Finans Müdürü, 1994-1995 arasında İstanbul Thrace Genel Müdürü, 1995-1998 yıllarında Ansan
Meda’da Genel Müdür, 1998-2003’te Coca Cola International Turkey Doğu Bölgesi Direktörü
olarak görev yapmıştır. Anadolu Cam ve ilişkili taraflarıyla herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.
02.01.2014 tarihi itibarıyla emekli olan Sn. Mahmut Ekrem Barlas’ın yerine, Sn. Abdullah Kılınç seçilmiştir.
02.01.2014 tarihi itibarıyla emekli olan Sn. İsmail Baba’nın yerine, Sn. Frederic Colley Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.
3
Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesidir.
4
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanıdır.
5
Denetimden Sorumlu Komite üyesidir.
1
2
Yönetim Kurulu Üyeleri 24.05.2012-24.05.2015 dönemi için görevlendirilmiş olup yetkileri Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket Ana Sözleşmesi ile belirlenmiştir.
Yöneticiler
Serdar Özer
Pazarlama ve Satış Başkan Yrd.
Mustafa Çetiner
Mersin Fabrikası Müdürü
Abdullah Kılınç
Üretim Başkan Yrd.
Mehmet Habib Orhon
Yenişehir Fabrikası Müdürü
İsmail Baba
Mali İşler Direktörü
Hüseyin Yuluğ
Omco İstanbul Kalıp Sanayi ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü
Hasan Tuğrul Misoğlu
Geliştirme Direktörü
Mehmet Önder Çiğdem OOO Ruscam Gorokhovets Genel Müdürü
Bülent Aydın
Planlama Direktörü
Ercan Kahraman
OOO Ruscam Ufa Genel Müdürü
İrfan Halil Kürkçü
İnsan Kaynakları Direktörü
İbrahim Selçuk Özer
OOO Ruscam Kuban Genel Müdürü
Igor Bevz
Rusya ve BDT Ülke Müdürü
Yusuf Ay
OAO Ruscam Pokrovsky Genel Müdürü
Semih Büyükkapu
Rusya Operasyonlar Üretim Başkan Yrd.
Bilal Davutoğlu
OOO Ruscam Kirishi Genel Müdürü
Mehmet Nedim Kulaksızoğlu Rusya Operasyonlar Mali İşler Başkan Yrd.
Ümit Hakkı Aydoğan
JSC Mina Genel Müdürü
Fatih İlgürgen
Maxim Mamchur
Merefa Glass Company Genel Müdürü
1
2
1
2
Eskişehir Fabrikası Müdürü
Frederic Colley Kasım 2013 tarihi itibarıyla İsmail Baba yerine Mali İşler Direktörü olarak atanmıştır.
Baha Taşköy Eylül 2013 tarihi itibarıyla Fatih İlgürgen yerine Eskişehir Fabrikası Müdürü olarak atanmıştır.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
7
Değerli Ortaklarımız,
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin Cam
Ambalaj Grubu içinde yer alan Anadolu Cam;
ulaştığı büyüklükle dünyanın önde gelen cam
ambalaj üreticileri arasında yer almaktadır. Gıda,
su, maden suyu, meşrubat, meyve suyu, süt, bira,
şarap ve diğer yüksek alkollü içecekler ile ecza ve
kozmetik sektörlerine çeşitli hacim ve renklerde cam
ambalaj üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamayı
sürdürmüştür. Çevreye ve insana saygılı, tüketiciye
değer katmayı amaçlayan kuruluşumuz, 2013 yılı mali
dönemini de yurt içi ve yurt dışı piyasalarda karşılaştığı
tüm zorluklara rağmen başarıyla tamamlamıştır.
2013 yılının ilk yarısı itibarıyla küresel ekonomide
toparlanmanın ılımlı bir seyir izlediği gözlenmektedir.
Bu dönemde ABD potansiyelin altında büyürken
Avrupa Bölgesi’nde uzun süreli durgunluğun ardından
sınırlı bir toparlanma görülmektedir. Gelişmekte
olan ülkelerde ise büyüme yavaşlamış, sermaye
hareketlerindeki değişkenliğe bağlı olarak finansal
kırılganlıklar artmıştır. Politik ve siyasi gerilimlerin
para politikasına yansıdığı bir gündemde gelişmiş ve
gelişmekte olan pazarlardaki dalgalı seyir sanayinin
her koluna etki etmiş, yatırımların yön değiştirmesini
sağlamıştır.
ABD Merkez Bankası’nın (FED) Aralık ayında tahvil
alımlarını azaltma kararından sonra, gelişmekte olan
ülkelerin ekonomileri dalgalı bir seyir sergileyerek
durumdan hayli olumsuz etkilenmiştir. Büyüme
performansındaki düşüşlerle birlikte, dünya genelinde
kırılgan beşli olarak adlandırılan yeni bir ülke
gruplandırması ortaya çıkmıştır. Brezilya, Hindistan,
8
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Endonezya, Türkiye ve Güney Afrika’yı barındıran bu
yapı, paraları en çok değer kaybeden yükselen piyasa
ekonomileridir. Ayrıca gelecek yıl, grubu oluşturan
ülkelerin hepsinde genel seçimlerin yapılacak olması,
siyasal belirsizlikleri tetikleyerek ekonomik risklere
yukarı yönlü ivme kazandırması beklenmektedir.
Önümüzdeki dönemde kırılgan beşli ülkelerinin dış
finansman ihtiyaçlarında önemli artışlar olacağı ve
FED’in kolay para politikasını terk etmesi halinde bu
ekonomilerin gerekli dış finansmanı bulmakta güçlük
çekeceği de varsayımlar arasındadır.
2009 yılında küresel sistemin, özellikle de gelişmiş
ekonomilerin kriz yaşadığı bir ortamda Türkiye
ekonomisi de ciddi bir düşüş yaşamış fakat hızlı bir
toparlanma süreci geçirmiştir. 2010-2013 yılı sonlarına
kadar Türkiye de diğer yükselen piyasa ekonomileri
gibi krizden fazla etkilenmemiştir. Ancak bu görünüm;
yıl sonunda ABD Merkez Bankası’nın tahvil alımlarına
yönelik açıklaması ve ardından Türkiye içinde yaşanan
siyasi olumsuzluklarla birlikte negatif yönlü değişime
uğramıştır. Yıl bitimine denk gelen bu gelişmeler
sanayinin geneli gibi, cam ambalaja girdi oluşturan
sektörlerde de ani bir etki yaratmamasına rağmen
gelecek yıla ait belirsizlikler, güvensiz bir ortama zemin
hazırlamıştır.
Türkiye ve Avrupa’da yaşanan ekonomik durgunluk
ve sonrasındaki makro gelişmeler grubumuzun
faaliyet gösterdiği coğrafyalarda da konjektüre bağlı
değişimler yaşanmasına yol açmıştır. Öte yandan
ülkeler özelinde geliştirilen düzenlemeler bizlere
proaktif yaklaşımlar sergileyerek farklı aksiyon
ORTAKLARIMIZA
planları alma konusunda yön vermiştir. Topluluk
genelinde 2013 yılında başlayan, daha yenilikçi bir
yapıya bürünme inancı ve müşteri beklentilerinin
ötesinde hizmet sunma becerilerini geliştirerek
dünyanın ilk 3 büyük cam ambalaj üreticisinden biri
olma hedefi benimsenmiştir. Bu amaç doğrultusunda,
mevcut pazarlarımızda sektörü doğrudan etkileyen
yasal düzenlemeler, ülkeler arası iyileşme gösteren
ikili ilişkiler ve devam eden rekabet ortamında
geçmiş deneyimlerimiz ve yenilikçi bakış açımızın
harmanlanmasıyla geleceğe güvenli adımlar
atmaktayız. Benimsemiş olduğu değerler ışığında
sürekli gelişen ve değişen yapı gelecekte de yoluna
büyüyerek devam edecektir.
Rusya Federasyonu’nda, alkollü içkilerin kullanımının
kısıtlanmasına yönelik olarak uygulanmakta olan
kademeli vergi artışları ve diğer yasal düzenlemelere
bağlı olarak, özellikle bira sektörünün cam ambalaj
talebinde meydana gelen daralmanın satışlarımız
üzerindeki olumsuz etkisi, diğer sektörlere
yönelinerek bir ölçüde telafi edilmiş; üretim, stokların
makul seviyelerde tutulmasını sağlayacak şekilde
planlanmıştır.
Operasyonel anlamda alınan bu önlemler, başta
ayrı tüzel kişilikler halinde faaliyet göstermekte
olan şirketlerimizin, tek bir çatı altında birleştirilerek
yeniden yapılandırılmaları olmak üzere alınan diğer
finansal inisiyatiflerle de desteklenmiş, bu kapsamda
iki şirketimizin birleşmesi sonuçlandırılmış, diğerlerinin
de 2014 yılı içerisinde birleşmeleri yönündeki
çalışmalarımız devam etmektedir.
Diğer bir yanda, Rusya’nın Gürcistan’dan ithal edilen
ürünlere uyguladığı ambargoyu kaldırmasıyla iki ülke
arasındaki ekonomik ilişkilerin yeniden sağlanması,
cam ambalaj sektöründe de olumlu bir hava
sergilemiştir. Ukrayna’daki tesiste ise teknolojimizi
geliştirerek pazardan daha fazla pay almaya yönelik
harekete geçilmiştir. Böylelikle mevcut pazarlarımızda
üstünlüğümüzü korumaya devam ederek sürekli
gelişimin bir yansıması olmaya devam edilmiştir.
Anadolu Cam’ı dünden bugünlere taşıyan değerleri,
yenilenen vizyonu ve güçlü insan kaynağı gelecekte
de şirkete yön vererek kârlı büyümesine fayda
sağlayacaktır. Gelişen dünya dinamikleri, değişen
ekonomik koşullar ve bunların ışığında ortaklarımızın
bizlerden beklentileri yenilik yolunda sağlam ve
hızlı adımlar atmamıza katkıda bulunmaktadır.
Cam Ambalaj Grubu müşterisine sunduğu farklı
tasarımlar, benzersiz ürün kalitesi ve beklentilerin
ötesinde hizmet anlayışı ile varlığını sürekli büyüterek
bulunduğu coğrafyalara ekonomik ve sosyal fayda
sağlamaya devam edecektir. Kurumumuzu geleceğe
taşıyacak başta insan kaynağımız olmak üzere, tüm
iş ortaklarımıza, paydaşlarımıza ve hissedarlarımıza
teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.
Yönetim Kurulu
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
9
2013 yılı faaliyetlerimiz
2
013 yılında güvenilir bir büyüme sağlayan küresel
cam ambalaj pazarı bir önceki yıla göre % 5
artış göstererek 36,8 milyar dolar seviyelerine
yükselmiştir. İçecek ve gıda sektörleri 26
milyar dolarla toplam pazarın en geniş hacmini
oluşturmaktadır. Sağlık ve kişisel bakım en hızlı gelişim
sağlayan sektörler olmakla birlikte, büyümenin katalizörü
olarak pazarın potansiyelini artırmaya devam edecektir.
Gelişen ekonomileri, yükselen gelir seviyeleri ve kozmetik
sektörüne verdiği önemin artmasıyla büyüme potansiyelini
tetikleyen Çin, Hindistan ve bira sektöründe hızlı artışın
izlendiği Brezilya, cam ambalaj pazarının gelişmesine büyük
katkı sağlamıştır.
Tüketim alışkanlıkları incelendiğinde, doygun pazarlarda
cam ambalaja yönelik ürün çeşitliliği ön plana çıkarken,
gelişmekte olan coğrafyalarda özellikle ekonomik
rahatlamanın olumlu bir yansıması olarak cam ambalajlı
ürün tüketimine talep yoğunlaşmıştır. Özellikle Gürcistan ve
Rusya arasındaki siyasi gerilimin yerini olumlu gelişmelere
bırakması, Gürcistan cam ambalaj pazarının eski cazibesine
kavuşması için fırsat yaratmıştır. Gürcistan’dan Rusya’ya
yapılan ihracatın hızla artması bu bölgedeki cam ambalaj
taleplerini kısa sürede canlandırmıştır. Rusya cam ambalaj
pazarı ise küresel kriz sonrasında hükümetin alkollü
içki tüketimini azaltmaya yönelik girişimleri ve yasal
düzenlemeleri karşısında, ani talep düşüşüne maruz
kalmıştır. Alkollü içki tüketimine getirilen sınırlamalar birçok
dolumcu firmayı etkisi altına alırken bölgedeki büyük
oyuncuları küçülmeye veya tamamen pazardan çekilmeye
sevk etmiştir.
Öte yandan, Türkiye’de cam ambalaj talebinde özellikle
maden suyu, su, süt, bira ve şarap sektörlerinde artış
görülmüştür. Talepteki bu artışın yanı sıra ürün çeşitliliğine
eğilim, cam ambalajın gelişimine katkı sağlamıştır.
Anadolu Cam 2013 yılında da kârlı büyümesini sürdürmüştür.
Makro etkilerin yanı sıra yerel pazarda değişen dinamikler,
10
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
yeni rekabet ortamı, giderek artan sağlık bilincine karşın
ikame ambalaj pazarlarında hızla yükselen teknoloji ve
beraberinde getirdiği maliyet avantajları neticesinde;
2013, Anadolu Cam’ın yenilikçi tasarımlar ve müşteri
beklentilerinin ötesinde bir yaklaşımı kuvvetle benimsediği
bir yıl olmuştur. Sürdürülebilir kârlı büyüme yaklaşımının
yanında gayri maddi değerlere verilen önemin arttığı ve
küreselleşmeyi hedefleyen yenilikçi stratejilerin yön verdiği
başarılı bir mali yılın ardından, Türkiye faaliyetleri lider
konumda sürdürülmüştür.
Mevcut ekonomik şartlar altında Anadolu Cam’ın yıllık
net cirosu, 2013 yılında 1.523 milyon TL’ye ulaşmış, önceki
yıla göre % 4,4 büyüme göstermiştir. Net satış gelirlerinin
yaklaşık % 42’si yurt dışı faaliyetlerinden sağlanmıştır.
ÜRETIM TESISLERI BAZINDA FAALIYETLER
Faaliyetlerini 4 ülkede sürdüren Anadolu Cam;
• Türkiye’deki 3 tesiste 920 bin ton/yıl,
• Rusya Federasyonu’ndaki 5 tesiste 1,2 milyon ton/yıl,
• Gürcistan’daki 1 tesiste 28 bin ton/yıl,
• Ukrayna’daki 1 tesiste 85 bin ton/yıl,
olmak üzere, toplamda 2,2 milyon ton/yıl üretim
kapasitesine sahiptir.
Türkiye
Anadolu Cam, Türkiye’deki faaliyetlerini Eskişehir, Mersin
ve Bursa-Yenişehir’de kurulu 3 tesiste bulunan 9 fırınla
yürütmektedir. Anadolu Cam’ın İstanbul Topkapı’da bulunan
tesisinin faaliyetine 31.12.2012 itibarıyla son verilmiş, mevcut
makineler yenilenerek Eskişehir’e taşınmıştır. 2013 yılı
başında yeni lokasyonunda üretime geçen tesis, 180 bin
ton/yıl kapasiteli 2 fırınla cam ambalaj üretimine başlamıştır.
Önümüzdeki dönemde, tesise büyüme yatırımları yapılması
hedeflenmektedir.
Cam ambalajın rekabet gücünü artırmaya yönelik
çalışmalar, 2013 yılında da öncelikli konulardan biri olarak
ele alınmıştır. Cam ambalajların dayanımının artırılması,
Anadolu Cam, Türkiye,
Rusya, Ukrayna ve
Gürcistan’da devam eden
büyüme yatırımlarının yanı
sıra modernizasyon ve
iyileştirme yatırımlarıyla,
2013 yılında toplam
313 milyon TL tutarında
yatırım gerçekleştirmiştir.
ürünlerin hafifletilmesi, üretimdeki proses girdileri ve
atıkların azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımı ve cam
geridönüşümünün artırılması gibi konular önemini muhafaza
etmiş; projelerle ilgili yeni çalışmalar yıl içinde başlatılmıştır.
Bütün fabrikalarda, enerji tasarrufu başta olmak üzere çeşitli
geliştirme ve maliyet düşürme çalışmalarına hız verilmiştir.
Rusya Federasyonu
2000’li yıllarda, temel stratejisini “ölçeğini sürekli büyütmek
ve yakın coğrafyada lider üretici konumuna gelmek”
şeklinde tanımlayan Anadolu Cam, bu doğrultuda Rusya
Federasyonu’nda başlattığı büyüme hareketini, 2002
yılından bu yana “Ruscam” adı altında yürütmektedir.
Yenilenen vizyonuyla çevresindeki fırsatları takip eden grup,
Rusya Federasyonu’nun geniş coğrafyasında potansiyel
içeren Sibirya Bölgesi’ni, yatırım alternatifleri arasında
tutmaktadır.
Rusya pazarında sahip olduğu % 22 payı tüm sektörlere
hizmet vererek % 25’e çıkarmayı hedefleyen Anadolu
Cam, gelişen pazarlarda yapacağı doğrudan yatırım ve
satın almalar yoluyla hedeflediği kapasite artışını yaratmayı
planlamakta, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmektedir.
Grubun Rusya’daki ilk yatırımı, Vladimir bölgesindeki
Ruscam Gorokhovets Tesisi’dir. Bunu, ülkenin çeşitli
noktalarındaki diğer tesisler izlemiş, Ruscam ülkenin
en büyük cam ambalaj tedarikçilerinden biri durumuna
gelmiştir. Kapasite artırımı kapsamında son olarak Ruscam
Kirishi Fabrikası’nda inşa edilen 2. fırınla, grubun Rusya’daki
mevcudiyeti daha da güçlenmiştir. Alkollü içki sektörüne
getirilen kısıtlamalara önlem olarak, Ruscam’ın yıllık
200 bin ton/yıl kapasiteyle çalışan Pokrovsky Tesisi’nin
faaliyetine, 2013 yılı ortasında ara verilmiştir. Bu sayede,
daha güçlü üretim/satış/stok dengesinin oluşturulması
hedeflenmektedir.
Cam Ambalaj Grubu’nun Rusya Federasyonu’ndaki üretim
kapasitesinin artması, kaliteli ve ekonomik kum tedarikini en
hayati konulardan biri haline getirmiştir. Temel hammadde
ihtiyacını güvenli bir kaynaktan karşılayabilmeyi stratejik
öncelik olarak gören grubun, Rusya’da, 350 bin tonu cam
ambalaj için olmak üzere toplam 800 bin ton/yıl kapasiteye
sahip % 50 ortaklı bir kum tesisi bulunmaktadır.
Gürcistan
Anadolu Cam’ın 1997 yılında, ilk yurt dışı yatırımı olarak
Gürcistan’da özelleştirme kapsamında satın aldığı Mina
üretim tesisi, devreye girdiği 1998’den bu yana 28 bin ton/
yıl kapasiteli fırınla faaliyetini sürdürmektedir. Mina’nın,
2013 Kasım ayında yatırım faaliyetlerine başlanan 2. fırını,
Anadolu Cam’ın Gürcistan’daki mevcudiyetini daha da
güçlendirecektir. Yeni fırın yatırımıyla mevcut pazardaki
talep artışı karşılanacak, beklenen büyüme rakamları üzerine
genişleme projeleri hız kesmeden devam edecektir.
Ukrayna
Anadolu Cam, uluslararası faaliyetlerini güçlendirme ve yakın
coğrafyasında lider üretici olma hedefleri doğrultusunda,
Ukrayna’da mevcut bir cam ambalaj tesisini, 2011’in ilk
çeyreğinde bünyesine katmıştır. Ülkenin kuzeydoğusundaki
Merefa kentinde yer alan Merefa Cam Ambalaj Fabrikası,
modern teknolojiyle donatılmış tek fırınıyla, 85 bin ton/
yıl üretim kapasitesine sahiptir. Tesisin ISO 9000, 1400 ve
1800 belgeleri mevcuttur. Bölgede gözlenen yüksek yakıt
maliyetleri, üretim makinelerinde revizyona gidilmesini
gerekli kılmaktadır. Mevcut fırının üretim kabiliyetini daha
verimli hale dönüştürmek ve maksimum fayda sağlamak
adına, gelecek dönemlerde modernizasyon çalışmalarının
yapılması planlanmaktadır.
OMCO-İstanbul
Anadolu Cam ve Belçika merkezli OMCO International
NV’nin % 50 - % 50 ortaklığıyla 2001 yılında faaliyete
geçen OMCO-İstanbul, cam ambalaj ve cam ev eşyası
kalıbı üretmektedir. Şirket, 2013 yılında 61,4 milyon TL’lik
satış gerçekleştirerek, bütçe hedeflerinin üzerinde bir
performans sergilemiştir. Ürün ve hizmet kalitesiyle büyüyen
ve uluslararası pazarda talep gören OMCO-İstanbul, ihracatı
artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürecektir.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
11
YATIRIMLAR
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’da devam eden
büyüme yatırımlarının yanı sıra modernizasyon ve iyileştirme
yatırımlarını da sürdüren Anadolu Cam, 2013 yılında toplam
313 milyon TL tutarında yatırım harcaması yapmıştır.
2013’te maliyet düşürme, üretim verimliliğini yükseltme,
hafif şişe üretimi, ürün kalitesinin iyileştirilmesi gibi konular
önemini muhafaza etmiştir. Yıl içinde yatırımlara yönelik yeni
çalışmalar başlatılmış, kârlılığın artırılması hedefiyle geliştirme
çalışmalarına yoğunlaşılmıştır. Bütün fabrikalarda, enerji
tasarrufu başta olmak üzere çeşitli geliştirme ve maliyet
düşürme çalışmalarına hız verilmiş, bu doğrultuda Türkiye’de
yaklaşık 11,1 milyon TL civarında tasarruf sağlanmıştır.
Türkiye
• Mersin Tesisi’nde var olan üretim verimliliğini artırmak
amacıyla, 10 No’lu fırının soğuk tamir çalışmalarına, 2013 Aralık ayında başlanmıştır.
• İstanbul bölgesine cam ambalaj tedariki sağlayan, toplam
180 bin ton/yıl kapasiteye sahip 2 fırınla faaliyet gösteren
Topkapı Tesisi’nin üretim faaliyetleri, 31.12.2012 itibarıyla
durdurulmuştur.
• Eskişehir Tesisi, 2013 başlarında, 180 bin ton/yıl kapasiteli
2 fırınla faaliyete başlamıştır. Tesiste, ecza şişesi üretimi için özel “temiz oda“ uygulaması ve cam ambalaj üretiminde gelişmelere ön ayak olacak “deneme hattı“ yer almaktadır.
• 3 yeni makine ile güçlendirilen yeni Dekorlama Tesisi
Eskişehir’de faaliyete geçmiştir. Organik boyama, çok renkli ve hassas baskı yapabilen makinelerle donatılmış tesis, otomasyonla güçlendirilmiştir.
Rusya
• Pokrovsky Tesisi’nin cam ambalaj üretim faaliyetleri, 2013 yılı ortasında durdurulmuştur.
Gürcistan
• 2013 yılının Şubat ayında, Gürcistan Mina Tesisi’nde
bulunan fırının soğuk tamiri yapılmıştır.
12
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
• Mina’da hizmete girecek 30 bin ton/yıl kapasiteli 2. fırın
için 2013 Kasım ayında yatırım faaliyetlerine başlanmıştır.
Ukrayna
• Merefa tesisi 2013 yılında idame yatırımlara ağırlık vererek mevcut durumunu korumuştur.
YENİ ÜRÜN ÇALIŞMALARI
Anadolu Cam’ın Ürün Tasarım Merkezi, tüketiciye farklı
ve yenilikçi tasarımlar sunmak isteyen müşterilere destek
vermektedir. Merkezde; endüstriyel tasarım, ileri mühendislik
bilgileri ve yılların verdiği deneyimin yüksek teknolojiyle
donatılmasıyla ortaya çıkan tasarımlar, cam ambalajlara
yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar getirmektedir.
Ürün Tasarım Merkezi’nde 2013 yılında; 745’i Türkiye, 245’i
ise Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’daki üretim tesislerine
yönelik toplam 990 proje üzerinde çalışılmıştır. Bunlardan
268’i yeni ürün projesidir.
15 Litre Cam Damacana Üretimi
Anadolu Cam, sürekli büyüyen ambalajlı su pazarına yönelik
çalışmalarına, 2013 yılında da devam etmiştir. 2010’dan
itibaren ambalajlı su sektörüne sunduğu 1 litre ve daha az
hacimlerdeki standart ve markalı şişelerin; özellikle otel,
restoran ve kafeterya gibi yerinde tüketim noktalarında cam
şişeli suyun tekrar yaygınlaşmasında etkisi büyüktür.
Anadolu Cam, yalnız evinde değil ofis, restoran vb yerlerde
de suyu cam şişeden içmeyi tercih eden kitlenin talebini
karşılamak için, 2011 yılından bu yana “büyük hacimli cam
damacana” projesini sürdürmektedir. Bu bağlamda; müşteri
ve tüketici talepleri doğrultusunda pazara sunduğu 3, 5
ve 8 litrelik cam damacana ailesine; 2013 yılında 15 litrelik
cam damacanayı da katmıştır. Eskişehir Fabrikası’na özel
olarak alınan büyük hacimli makinede üretilen 15 litre cam
damacana, sektör firmaları tarafından talep görmektedir.
Ödüller
Anadolu Cam; Ambalaj Sanayicileri
Derneği tarafından bu yıl 4.’sü
gerçekleştirilen Ambalaj Ay Yıldızları
yarışmasında, 2 gümüş, 1 bronz,
3 yetkinlik olmak üzere toplam 6
tasarımıyla ödüle layık görülmüştür.
İÇECEK KATEGORİSİ
Gümüş Ödüller:
Freşa Doğal Maden Suyu Şişesi
Cappy&FuseTea Cam Şişe Serisi
GIDA KATEGORİSİ
Bronz Ödül:
Dimes Premium Meyve Suyu Şişesi
Yetkinlik Ödülleri:
Kristal Yağ Şişesi
Suzan & Haluk Dinçer Zeytinyağı Şişesi
Yetkinlik Ödülü:
Ceysu Su Şişesi
ÖNEMLI KAMPANYA VE ETKINLIKLER
Anadolu Cam, cam ambalaj, sürdürülebilirlik, geridönüşüm
ve çevre konulu haberleri; nihai tüketicilerle buluştuğu web
platformu www.hayatacamkat.com üzerinden yıl boyunca
paylaşmıştır. 2013 yılında toplam 169 bin kişi siteyi ziyaret
etmiştir.
“Hayata Cam Kat” Facebook sayfası önemli bir başarıya
imza atmış, yıl içinde 10.700 yeni takipçi kazanarak, 2013
sonunda toplam takipçi sayısını 21.000 kişiye çıkarmıştır.
Aynı ismi taşıyan YouTube kanalında sunulan 60 video
13.420 kez izlenmiştir.
Anadolu Cam, “Biz Camı Hayata Katıyoruz” temasıyla
2013 yılında 19.’su gerçekleştirilen Uluslararası Ambalaj
Endüstrisi Fuarı’na katılmıştır. Cam ambalajın çevre dostu ve
sürdürülebilir bir malzeme olduğunun altı çizilen stand, yerli
ve yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlamıştır.
Afiş Tasarım Yarışması
Anadolu Cam 2013 yılında; geridönüşüm bilincinin
yaratılması ve bu konudaki farkındalığın artırılması amacıyla,
Türkiye genelinde bir afiş tasarım yarışması düzenlemiştir.
“Cam Şişe ve Sürdürülebilir Gelecek” konulu yarışmaya; 17
üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi’nde okuyan grafik
tasarım ve görsel iletişim tasarımı bölümü öğrencilerinin
yaptığı 226 çalışma katılmıştır. Çalışmalar arasından 50 eser,
26 Nisan – 13 Mayıs 2013 tarihleri arasında Rahmi M. Koç
Müzesi’nde sergilenmiştir.
ÇEVRE UYGULAMALARI
Enerjinin giderek daha fazla önem taşıdığı günümüzde,
enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan TS EN 50001
Enerji Yönetim Sistemi Belgesi, 2013 yılında Mersin ve
Yenişehir Fabrikaları için alınmıştır. Faaliyetine 2013 yılı
başında başlayan Eskişehir Fabrikası’nı belgelendirmek için,
2014 yılında başvuru yapılması planlanmaktadır.
Cam Ambalaj Hafifletme Çalışmaları
Dünyanın en sürdürülebilir ve çevreci ambalajının üreticisi
Anadolu Cam, enerji tüketimini ve karbon salımını düşürmeyi
hedeflemektedir. Üretimde malzeme kullanımını azaltmayı
hedefleyen hafifletme çalışmalarıyla, son 3 yılda 37 bin ton
cam, 27 bin ton karbon gazı emisyonu tasarrufu sağlamıştır.
“Cam Yeniden Cam” Projesi
Anadolu Cam tarafından, ÇEVKO Vakfı ve belediyelerle
yapılan işbirliğiyle 2011 yılında hayata geçirilen “Cam
Yeniden Cam”, Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve
sosyal sorumluluk çalışmalarından biridir. Projeyle gelecek
nesillere çevre bilincinin aktarılması, geridönüşümlü camın
çevre ve sağlık açısından en doğru ambalaj olduğunun
anlatılması hedeflenmektedir. 2011 yılından günümüze
toplam 113 bin ilköğretim öğrencisine geridönüşüm
konusunda eğitim verilen projenin esas amacı, toplumsal
bir davranış değişikliği yaratarak geridönüşüm toplumuna
geçişi sağlamaktır.
Çalışma üç temel üzerinde yürütülmektedir:
• Cam ambalaj geridönüşümü konusunda farkındalık yaratılması ve toplumun bilinçlendirilmesi,
• Cam ambalaj atıklarını toplama altyapısının geliştirilmesi,
• Cam ambalaj atıklarının işlendiği tesislerin modernize edilmesi ve evsel atıklara karışan cam ambalajların düzenli depolama öncesinde ayrıştırılması.
2013 yılının sonuna kadar Mersin, Ankara, İzmir, Muğla,
Manisa, İstanbul, Edirne, Kocaeli ve Tekirdağ’da toplam
55 ilçe belediyesiyle işbirliği yapılarak; toplumda bilinç
oluşturulması, toplama altyapısının geliştirilmesi ve cam geri
dönüşüm tesislerinin modernize edilmesi konularında destek
verilmiştir.
2013 yılında İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Muğla, Kocaeli,
Manisa ve Tekirdağ’da seçilen ilçe belediyelerine; 2.000 adet
900 litrelik, 750 adet 1.200 litrelik olmak üzere toplam 2.750
adet kumbara hibe edilmiştir. Belediyelerin sınırı içerisinde
yer alan, cam tüketiminin yoğun olduğu restoran ve otellere
cam kırma makineleri verilmiştir. Cam atık oluşturma
potansiyeli yüksek olan Şişli ve Marmaris Belediyeleri’ne ise
birer adet cam toplama aracı bağışlanmıştır.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
13
Cam Kırığı Geliştirme Çalışmaları
2014 YILINDA ANADOLU CAM
Toplanan cam atıkların hammadde olarak kullanılabilmesi
için, geridönüşüm tesisleri tarafından otomatik ayırma
cihazlarında işlenmesi gerekmektedir. Geridönüşüm
firmalarına bu donanıma sahip olmaları için danışmanlık
hizmeti verilirken, şirketler, sağlanan avantajlarla otomatik
ayrıştırma cihazlarına yatırım yapmaya özendirilmiştir.
Ayrıca, kalite ve miktar primleriyle, geri dönüşüm firmalarının
otomatik makinelere yatırım yapması teşvik edilmiştir.
Dünyada 5., Avrupa’da 4. büyük cam ambalaj şirketi
konumunda olan Anadolu Cam, 2020 vizyonuna giderken,
inorganik büyüme stratejileriyle birlikte dünyanın en büyük
ilk 3 cam ambalaj firmasından biri olmayı amaçlamaktadır.
Anadolu Cam, vizyonuyla uyumlu genişleme hedefleri
çerçevesinde, cam ambalaj tüketiminin artış gösterdiği
coğrafyalara yoğunlaşırken; bu hedef doğrultusunda
yakın bölgelerdeki yatırım ve birleşme fırsatlarını da
değerlendirmeye devam etmektedir.
2011 yılında başlanan kalite primi uygulamasıyla, fırına;
hazır cam kırığı içerisindeki taş, seramik, porselen içeriği
düştükçe artan miktarda kalite primi verilmeye başlanmıştır.
Böylelikle tedarikçi, otomatik makinelere yatırım yapmaya
teşvik edilmiştir. 2012 yılında ise miktar artışını teşvik etmek
amacıyla, miktar primi uygulamasına da başlanmıştır. Bu
teşvikler sonucunda bazı tedarikçiler otomatik ayrıştırma
cihazına yatırım yapmaya karar vermiş, Anadolu Cam
tarafından toplam 2.820.000 TL tutarında destek
sağlanmıştır.
Otomatik Kontrol Hatları sayesinde, fabrikaya sevk
edilen cam kırığının alım spesifikasyonlarına uygunluğu
daha verimli kontrol edilmekte, speklere uygun olmayan
malzeme indirimli fiyattan satın alınarak firmaların
mağduriyeti engellenmektedir. Yenişehir Fabrikası’na ilave
olarak Eskişehir Fabrikası için 549.000 Euro yatırımla
gerçekleştirilen Otomatik Kontrol Hattı, 2014 yılının başında
devreye alınacaktır. Eskişehir Fabrikası için sipariş edilen
ayırma makinesi cam kırığının içindeki alüminyum vs gibi
manyetik olmayan metalleri ve farklı renklerdeki cam
kırıklarını ayrıştırabilecek şekilde donatılmıştır. Yurt içinde
yaptırılan ayırma makinesi, 2014 Ocak ayından itibaren
Yenişehir Fabrikası’nda da devreye alınacaktır. Tüm bu
çalışmalar neticesinde, 2013 yılında cam ambalaj üretiminde
124.480 ton geri dönüştürülmüş cam kullanılarak, bu
konudaki hedefe ulaşılmıştır.
14
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Cam Ambalaj Grubu, gelecek dönemde yurt içi ve yurt
dışı pazarlarda giderek artan rekabet ortamında; müşteri
odaklı stratejilerin yanı sıra, yenilikçi ve özgün tasarımlarla,
teknolojisini sürekli geliştirerek daha hafif ve mukavemeti
yüksek, katma değerli ürün yapısıyla satışlarını artırmayı
hedeflemektedir. Deneyimli çalışanlarıyla birlikte üstün
hizmet kalitesi sunarak, çevreye ve doğaya saygılı, fark
yaratan şirket olma özelliğini sürdürecektir.
İNSAN KAYNAKLARI
Şirketlerimizde 2013 yılı sonu itibarıyla; 1.422 aylık
ücretli personel, 3.537 saat ücretli personel olmak üzere
toplam 4.959 kişi çalışmaktadır. Şirketin insan kaynakları
uygulamaları, yürürlükteki kanun ve mevzuata uygun
olarak, işveren ve çalışanın ortak menfaatleri gözetilerek,
Şişecam Topluluğu’nun kurum değerleri doğrultusunda
yürütülmektedir.
Şirketin işe alım, eğitim, performans yönetimi, optimum
kadro analizleri, reorganizasyon çalışmaları, ücretlendirme
ve kariyer yönetimi, yedekleme sistemleri başta olmak
üzere tüm İnsan Kaynakları uygulamaları; yürürlükteki
kanun ve mevzuata uygun, işveren ve çalışanın ortak
menfaatleri gözetilerek yürütülmektedir. Çalışanların bilgi ve
becerilerini artırmasına yönelik iç ve dış eğitim programları
gerçekleştirilmekte, yurt içi ve yurt dışı eğitim/sertifika
programları, konferans, panel, fuar ve zirve katılımlarıyla
çalışanların gelişimi desteklenmektedir. Şirketin globalleşen
kurum kültüründe insan kaynağının ihtiyaç duyduğu gelişim
faaliyetleri, başarı odaklı performans kültürü ve sürekli
gelişim anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
Potansiyel liderler ve uzman teknik insan kaynağının
uluslararası yönetim yetkinliklerinin geliştirilmesi için, yurt içi
ve yurt dışı eğitim ve gelişim programları uygulanmaktadır.
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ / İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yasal
yükümlülüklerle ilgili konularda çalışmalar yapılarak gerekli
eğitimler verilmekte, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün
yayılması için etkinlikler düzenlenmektedir.
Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlardaki endüstri ilişkileri süreci,
işyerinde yetkili yerli ve yabancı sendikalarla diyalog,
karşılıklı anlayış, çalışma barışının korunması ve üretimin
sürekliliği ilkeleri gözetilerek; ilgili kanun ve mevzuata uygun
Toplu İş Sözleşmeleri çerçevesinde yürütülmektedir.
Anadolu Cam Eskişehir San. A.Ş. için Kristal-İş Sendikası ile
01.01.2013 - 31.12.2015 tarihlerini kapsayan 1. Dönem İşyeri
Toplu İş Sözleşmesi 25.03.2013 tarihinde imzalanmıştır.
Kurumsal değerler çerçevesinde çalışanlar arasında ırk, din,
dil ve cinsiyet ayrımı yapılmamakta, çeşitliliğe ve farklılıklara
saygı gösterilmekte, tüm iş süreçlerinde Şişecam Etik İlkeleri
çerçevesinde hareket edilmesi hassasiyetle izlenmektedir.
RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
Kurumsal Yapı
Şirketin risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri Yönetim
Kurulu bünyesinde kurulan “Riskin Erkenden Saptanması
Komitesi” ve “Denetimden Sorumlu Komite” sorumluluğunda
yürütülmektedir. Komite toplantıları, önceden belirlenen
gündem doğrultusunda periyodik olarak yapılmakta,
toplantıda alınan karar ve öneriler kayıt altına alınarak, düzenli
bir şekilde Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır. Yönetim
Kurulu bu komiteler aracılığıyla grup genelinde yürütülen risk
yönetimi ve iç denetim faaliyetlerini yakından takip etmekte
ve gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır.
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu’na
bağlı olarak görev yapan Risk Yönetimi ve İç Denetim
Başkanlığı’nın sevk ve idaresi altında yürütülen faaliyetler
ve şirket çalışanlarının katkısıyla paydaşlara en üst seviyede
risk güvencesi sağlanması; şirketin maddi ve manevi
varlıklarının korunması, belirsizliklerden kaynaklanan
kayıpların en aza indirilmesi ve olası fırsatlardan en yüksek
faydanın sağlanması amacını taşımaktadır. Bu çalışmalar
esnasında iç denetim ve risk yönetimi fonksiyonlarının
birbiriyle iletişimi en üst seviyede tutulmakta, karar verme
sürecinin desteklenmesi ve yönetim etkinliğinin artırılması
hedeflenmektedir.
Risk Yönetimi
Cam Ambalaj Grubu’nun risk yönetimi faaliyetleri, bütünsel
ve proaktif bir yaklaşımla ele alınmakta ve kurumsal risk
yönetimi uygulamaları esas alınarak sürdürülmektedir.
Hazırlanan risk katalogları grup çalışanlarının katılımıyla
periyodik olarak güncellenmekte ve riskler önem derecesine
göre sıralanmaktadır. Analizi yapılan risklerle ilgili olarak
Yönetim Kurulu’nun risk iştahı dikkate alınarak uygulanacak
stratejiler belirlenmekte ve gereken önlemler alınmaktadır.
Bu çalışmalar finansal ve stratejik risklerle sınırlı kalmayıp;
üretim, satış, iş sağlığı ve güvenliği, acil durum yönetimi, bilgi
teknolojileri gibi operasyonel riskleri de kapsamaktadır.
İç Denetim
Grubun köklü ve kurumsal bir yapı çerçevesinde uzun
yıllardır devam eden iç denetim faaliyetlerinin amacı; grup
şirketlerinin sağlıklı gelişmesine, uygulamada birlik ve
beraberliğin sağlanmasına yardımcı olmak, faaliyetlerin
mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla etkin, yapıcı ve
verimli kontroller yapmak, düzeltici tedbirleri zamanında
almaktır. İç denetim çalışmaları Türkiye Şişe ve Cam
Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık
olağan denetim programı kapsamında yürütülmektedir.
Yıllık olağan denetim programı oluşturulurken risk yönetimi
faaliyetlerinden elde edilen sonuçlardan da faydalanılmakta
ve “risk odaklı denetim” uygulamaları hayata geçirilmektedir.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
15
16
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013
HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL
TABLOLAR
VE BAĞIMSIZ DENETÇİ
RAPORU
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
17
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu’na
1. Anadolu Cam Sanayii A.Ş.’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2013 tarihi
itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide finansal durum tablosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kar veya
zarar tablosunu, konsolide diğer kapsamlı gelir tablosunu, konsolide özkaynaklar değişim tablosunu, konsolide nakit akış
tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile diğer açıklayıcı dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.
Konsolide Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu
2. Grup yönetimi bu konsolide finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”)
tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak
sunumundan ve bunun için konsolide finansal tabloların usulsüzlük veya hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar
içermeyecek biçimde hazırlanmasını sağlamak amacıyla yönetim tarafından gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir.
Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak
gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloları gerçeği
doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini
gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak
amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide
finansal tabloların, hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli
yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu
risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin
etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Grup
yönetimi tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız
denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin
ve konsolide finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun
bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
18
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Görüş
4. Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Anadolu Cam Sanayii A.Ş.’nin ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2013
tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal performansını ve konsolide
nakit akışlarını, TMS (bkz. Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar
5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında
istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir, ayrıca Şirket’in 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap döneminde defter
tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli
bir hususa rastlanmamıştır.
6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu,
şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin
uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.
Aynı kanunun 398. Maddesinin 4. fıkrasına göre, denetçinin, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek
nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378. Maddede öngörülen sistemi
ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, esasları
KGK tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunması
gerekmektedir. Denetimimiz, bu riskleri yönetmek için Şirket Yönetimi’nin, gerçekleştirdiği faaliyetlerin operasyonel etkinliği
ve yeterliliğini değerlendirmeyi kapsamamaktadır. Bilanço tarihi itibariyle KGK tarafından henüz bu raporun esasları
hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Dolayısıyla bu konuya ilişkin ayrı bir rapor hazırlanmamıştır. Bununla birlikte, Şirket,
söz konusu komiteyi 17 Mayıs 2012 tarihinde kurmuş olup, komite 3 üyeden oluşmaktadır. Komite kurulduğu tarihten rapor
tarihine kadar Şirket’in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile
çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik 5 defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu’na
sunmuştur.
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers
GökhanYüksel, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 6 Mart 2014
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
19
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Durum Tabloları
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
Yeniden düzenlenmiş
(Dipnot 2)
Dipnot
VARLIKLAR
Referansları
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
6
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1.261.932.645
696.016.641
602.854.579
147.619.968
7
129.560
-
10,37
242.163.317
198.199.906
37
8.656.105
2.254.639
10
233.507.212
195.945.267
11,37
44.693.217
18.501.763
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37
25.732.662
12.182.025
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11
18.960.555
6.319.738
Stoklar
13
297.867.253
269.996.728
Peşin Ödenmiş Giderler
14
29.332.371
22.057.485
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35
3.555.646
8.604.214
Diğer Dönen Varlıklar
26
31.262.580
31.036.577
1.251.858.523
696.016.641
10.074.122
-
1.902.401.135
1.709.593.376
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Ara Toplam
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
7
213.553.946
204.640.623
Diğer Alacaklar
11
144.093
60.185
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16
48.799.672
46.495.537
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17
-
-
Maddi Duran Varlıklar
18
1.458.629.947
1.317.771.588
19,20
4.805.071
3.482.288
20
3.530.124
3.131.678
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
19
1.274.947
350.610
Peşin Ödenmiş Giderler
14
14.481.532
76.592.736
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35
136.138.692
60.550.419
Diğer Duran Varlıklar
26
25.848.182
-
3.164.333.780
2.405.610.017
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
20
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Durum Tabloları
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
Dipnot
Referansları
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8
8
10,37
37
10
24
11,37
37
11
14
35
22,24
24
22
26
Uzun Vadeli Yükümlülükler
31 Aralık 2013
Yeniden düzenlenmiş
(Dipnot 2)
31 Aralık 2012
796.629.670
805.342.123
134.965.563
235.078.953
179.211.002
49.819.288
129.391.714
3.335.146
201.281.423
198.126.696
3.154.727
5.898.267
13.656.000
10.033.843
4.427.566
5.606.277
13.169.473
310.901.673
228.577.283
179.761.725
34.604.372
145.157.353
4.528.557
58.915.465
54.433.574
4.481.891
4.556.615
2.376.689
4.689.169
3.636.001
1.053.168
11.034.947
1.046.152.112
489.862.522
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
8
24
35
994.221.133
43.139.690
8.791.289
433.157.990
49.418.494
7.286.038
ÖZKAYNAKLAR
27
1.321.551.998
1.110.405.372
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27
1.247.218.588
1.023.011.399
415.000.000
1.431
35
398.185.637
1.431
35
(4.713.172)
(4.713.172)
(4.713.172)
(4.713.172)
89.830.856
(42.103.104)
(1.143.518)
133.077.478
62.200.901
573.493.343
111.405.194
109.772.114
(14.837.705)
124.609.819
54.539.133
391.468.882
73.757.339
74.333.410
87.393.973
3.164.333.780
2.405.610.017
Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farkları
Paylara İlişkin Primler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı Aktüeryal Kayıp/(Kazanç) Fonu
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıplar
- Finansal Varlık Değer Artış Fonu
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları
Net Dönem Karı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR
27
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
21
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Kar Veya Zarar Tabloları
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
Yeniden düzenlenmiş
(Dipnot 2)
Dipnot
1 Ocak-
1 Ocak-
Referansları
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Hasılat
28
1.522.791.496
1.459.349.809
Satışların Maliyeti (-)
28
(1.281.060.375)
(1.135.884.955)
241.731.121
323.464.854
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar
Genel Yönetim Giderleri (-)
29,30
(131.042.486)
(122.374.738)
Pazarlama Giderleri (-)
29,30
(98.956.131)
(99.908.986)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
29,30
(5.608.899)
(3.465.380)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31
50.347.533
43.100.979
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
31
(41.178.715)
(28.877.668)
16
7.680.384
9.556.888
22.972.807
121.495.949
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen
Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar
Esas Faaliyet Karı
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32
115.869.332
18.470.117
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
32
(6.349.205)
(5.843.562)
132.492.934
134.122.504
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı
Finansman Gelirleri
33
84.346.318
91.036.324
Finansman Giderleri (-)
33
(184.830.478)
(156.628.832)
32.008.774
68.529.996
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri
35
40.788.530
(14.833.513)
- Dönem Vergi Gideri
35
(33.471.129)
(30.632.775)
- Ertelenmiş Vergi Geliri
35
74.259.659
15.799.262
72.797.304
53.696.483
Dönem Karı
Dönem Karının Dağılımı
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27
(38.607.890)
(20.060.856)
- Ana Ortaklık Payları
27
111.405.194
73.757.339
36
0,2684
0,1777
Pay Başına Kazanç
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
22
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tabloları
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
Yeniden düzenlenmiş
(Dipnot 2)
Dönem Karı
Dipnot
1 Ocak-
1 Ocak-
Referansları
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
27
72.797.304
53.696.483
27
153.058.690
(2.151.353)
161.114.410
-
-
(2.151.353)
(8.055.720)
-
(8.425.425)
38.324.079
(15.749.566)
1.146.010
Diğer Kapsamlı Gelirler
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacaklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin
Yeniden Değerleme Artışları
Tanımlanmış Fayda Planları
Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)
Ertelenmiş Vergi Gideri
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılacaklar
27
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların
Yeniden Değerleme Kazanç/(Kayıpları)
8.913.325
39.838.627
(1.143.518)
-
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)
(445.666)
(2.660.558)
Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider)
144.633.265
36.172.726
Toplam Kapsamlı Gelir
217.430.569
89.869.209
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
217.430.569
89.869.209
Riskten Korunma Kayıp ve Kazançları
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
(27.092.057)
(22.563.031)
- Ana Ortaklık Payları
244.522.626
112.432.240
0,5892
0,2709
Pay Başına Kazanç
36
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
23
24
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Sermaye
Düzeltme Farkları
1.431
1.431
-
-
1.431
Sermaye
398.185.637
398.185.637
-
16.814.363
-
415.000.000
-
-
(4.713.172)
-
(2.561.819)
(2.561.819)
(2.151.353)
-
Diğer Kazanç/
Kayıplar
-
-
(153.058.690)
153.058.690
-
-
Yeniden
Değerleme
Kazançları
-
(4.713.172)
-
(4.713.172)
(4.713.172)
-
Diğer
Kazanç/
Kayıplar
-
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler
-
-
-
Yeniden
Değerleme
Kazançları
-
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler
124.609.819
-
87.431.750
37.178.069
-
Diğer Kazanç
Kayıplar
87.431.750
(42.103.104)
(27.265.399)
-
(14.837.705)
-
Yabancı Para
Çevirim Farkları
(14.837.705)
131.933.960
7.324.141
-
124.609.819
-
Diğer Kazanç
Kayıplar
124.609.819
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler
(14.837.705)
-
(18.485.890)
3.648.185
-
Yabancı
Para Çevirim
Farkları
(18.485.890)
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler
62.200.901
-
54.539.133
7.661.768
Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
54.539.133
54.539.133
-
38.525.286
16.013.847
-
Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
38.525.286
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
35
-
35
-
Pay İhraç
Primleri
35
Karşılıklı
İştirak
Sermaye
Düzeltmesi
(-)
-
-
35
-
1.431
-
35
-
398.185.637
-
-
-
346.248.380
51.937.257
-
Pay İhraç
Primleri
35
-
1.431
-
Sermaye
346.248.380
Özkaynak değişim tablosuyla ilgili açıklamalar Dipnot 27’de sunulmuştur.
1 Ocak 2013 itibarıyla bakiye
UMS–19 “Çalışanlara sağlanan
faydalar” standardındaki değişiklik
etkisi (Dipnot 2)
Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak
Transfer
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul
satışından Kaynaklanan Sınıflama
Toplam kapsamlı gelir
Sermaye artırımları
Temettüler
Kontrol gücü olmayan pay
sahipleri ile yapılan işlemler
31 Aralık 2013 itibarıyla bakiye
Bağlı ortaklıklarda kontrol
kaybı ile sonuçlanmayan
pay oranı değişikliklerine
bağlı artış/(azalış)
Kısmi bölünme yoluyla birleşme
etkisi
31 Aralık 2012 itibarıyla bakiye
1 Ocak 2012 itibarıyla bakiye
UMS–19 “Çalışanlara sağlanan
faydalar” standardındaki değişiklik
etkisi (Dipnot 2)
Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak
Transfer
Toplam kapsamlı gelir
Sermaye artırımları
Temettüler
Bağlı ortaklık alım etkisi
Sermaye
Düzeltme Farkları
1.431
Karşılıklı
İştirak
Sermaye
Düzeltmesi
(-)
-
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Özkaynaklar Değişim Tabloları
73.757.339
573.493.343
153.058.690
(16.814.363)
(20.315.437)
2.561.819
391.468.882
66.095.571
Geçmiş Yıllar
Karları
388.907.063
-
568.526
134.861.388
(134.861.388)
73.757.339
-
111.405.194
111.405.194
-
2.151.353
73.757.339
(73.757.339)
Net Dönem Karı
71.605.986
1.247.218.588
244.522.626
(20.315.437)
1.023.011.399
-
Ana
Ortaklığa Ait
Özkaynaklar
1.023.011.399
1.023.011.399
(1.899.274)
920.213.489
112.432.240
(7.735.056)
-
Ana Ortaklığa
Net Dönem Karı Ait Özkaynaklar
134.292.862
920.213.489
Birikmiş Karlar
391.468.882
(1.899.274)
1.993.293
334.192.928
118.847.541
(51.937.257)
(7.735.056)
-
Geçmiş Yıllar
Karları
332.199.635
Birikmiş Karlar
74.333.410
(27.092.057)
26.262.983
(12.231.489)
87.393.973
-
Kontrol Gücü
Olmayan
Paylar
87.393.973
87.393.973
(24.656.407)
127.896.235
(22.563.031)
18.328.313
(11.611.137)
-
Kontrol Gücü
Olmayan
Paylar
127.896.235
1.321.551.998
217.430.569
26.262.983
(32.546.926)
1.110.405.372
-
Toplam
Özkaynaklar
1.110.405.372
1.110.405.372
(26.555.681)
1.048.109.724
89.869.209
18.328.313
(19.346.193)
-
Toplam
Özkaynaklar
1.048.109.724
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Nakit Akış Tabloları
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
Yeniden
düzenlenmiş
(Dipnot 2)
Dipnot
1 Ocak-
1 Ocak-
Referansları
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
145.225.430
310.627.285
72.797.304
53.696.483
180.374.164
254.640.482
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Dönem karı
27
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
Amortisman ve itfa giderleriyle ilgili düzeltmeler
18,19
208.961.657
178.087.643
10,11,13
988.008
491.091
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
3,22,24
10.702.260
4.903.651
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
8,31,33
102.127.417
60.137.380
31,33
15.583.863
24.411.325
İştiraklerin dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler
16
(7.680.384)
(9.556.888)
Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler
35
(40.788.530)
14.833.513
kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler
32
(102.898.504)
(1.009.916)
Temettü gelirleri
32
(6.621.623)
(11.616.638)
-
-
(6.040.679)
48.968.570
119.989.583
Değer düşüklüğü/iptali ile ilgili düzeltmeler
Gerçekleşmemiş yabancı para çevirim farkları ile ilgili düzeltmeler
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan
Kar zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
3,13
(28.211.454)
(40.096.279)
Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
3,10
(45.845.043)
87.167.692
3,11,37
(27.082.672)
(5.256.703)
3,10
(563.316)
51.503.978
3,11,14,26,37
142.514.201
19.023.885
3,14,26
8.156.854
7.647.010
302.140.038
428.326.548
8,31,33,37
(109.412.657)
(76.634.451)
31,33,37
3.175.457
6.549.303
Vergi ödemeleri/iadeleri
35
(39.041.020)
(41.798.789)
Ödenen kıdem tazminatı
24
(11.636.388)
(5.815.325)
Faaliyetle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
Ticari borçlardaki artış/azalışla ile ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/azalışla ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
Ödenen faiz
Alınan faiz
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
25
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Nakit Akış Tabloları
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
Yeniden
düzenlenmiş
(Dipnot 2)
Dipnot
1 Ocak-
1 Ocak-
Referansları
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
50.930.712
(320.318.077)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından
kaynaklanan nakit girişleri
18,19,32
13.769.964
19.536.066
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından
kaynaklanan nakit çıkışları
18,19
(313.310.186)
(308.415.974)
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satışından Kaynaklanan nakit girişi
17,32
295.495.194
-
- Verilen nakit avans ve borçlar
14
(107.410.773)
(56.210.380)
- Verilen nakit avans ve borçlardan geri ödemeler
14
169.663.663
540.595
16,32
13.924.465
19.062.162
- Alınan temettüler
- Alınan faiz
- Diğer nakit girişleri/çıkışları
6,33
4.730.472
9.610.375
10,11,26
(25.932.087)
(4.440.921)
240.590.037
(60.585.146)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
- Kontrol gücü olmayan payların sermaye katkıları
27
26.262.983
18.328.313
- Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan hisse alım satım
işlemleri
27
-
-
- Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
8
742.498.178
598.665.971
- Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
8
(495.389.123)
(658.233.237)
- Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç
ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
- Ödenen temettüler
8
(235.075)
-
27
(32.546.926)
(19.346.193)
436.746.179
(70.275.938)
18.217.668
(6.892.802)
31,33
37.093.772
(10.665.170)
27
(18.876.104)
3.772.368
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT
VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
- Kur değişiminin nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
- Yabancı para çevirim farklarının etkisi
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
(A+B+C+D)
454.963.847
(77.168.739)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6
147.472.471
224.641.210
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)
6
602.436.318
147.472.471
Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
26
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ve bağlı ortaklıkları (“Grup”), Anadolu Cam Sanayii A.Ş. (“Şirket”) ile toplam on beş bağlı ortaklık,
iki iş ortaklığı ve iki iştirakten oluşmaktadır. Şirket, 1969 yılında kurulmuş ve 1973 yılında üretime başlamıştır. 1976 yılında
Türkiye İş Bankası A.Ş. ile bu bankanın sermaye ve yönetim etkinliği altında olan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Topluluğu’na katılmıştır.
Grup’un faaliyet konusu cam ambalaj üretim ve satışıdır. Türkiye dahilindeki üretim faaliyetleri Mersin, Yenişehir ve Eskişehir
fabrikalarında gerçekleştirilmektedir. Şirket’in tüm pazarlama ve satış faaliyetleri kendi bünyesindeki “Satış ve Yönetim
Merkezi” bölümü tarafından yürütülmektedir. Yurtdışı satışları ise dış ticaret sermaye şirketi olan Şişecam Dış Ticaret A.Ş.
tarafından yapılmaktadır. Şirket’in hisseleri Borsa İstanbul A.Ş.’de 1986 yılından beri işlem görmektedir. T.Şişe ve Cam
Fabrikaları A.Ş. bilanço tarihi itibarıyla Şirket’te %79,11’lik paya sahiptir ve yönetimde kontrolü elinde tutmaktadır.
Şirket’in Merkez Adresi ve Ortaklık Yapısı
Şirket’in ortaklık yapısı Dipnot 27’de sunulmuştur.
Şirket Türkiye’de kayıtlıdır ve haberleşme bilgileri aşağıda sunulmuştur:
İş Kuleleri Kule 3, 4. Levent 34330, Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Telefon : + 90 (212) 350 50 50
Faks
: + 90 (212) 350 57 57
http://www.anadolucam.com.tr
Şirket’in Ticaret Sicil Bilgileri
Kayıtlı olduğu sicil: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Sicil No
: 103040
Mersis No
: 0–8127–3186–65213508
Grup’un Personel Yapısı
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Aylık ücretli
1.422
1.365
Saat ücretli
3.537
3.780
Toplam
4.959
5.145
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
27
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
1. GRUP’ UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (DEVAMI)
Konsolidasyona Dahil Edilen Şirketler:
Şirket aşağıda belirtilen bağlı ortaklıklarını tam konsolidasyon ilke ve esaslarına göre, iş ortaklıklarını ve iştiraklerini özkaynak
metoduna göre ilişikteki finansal tablolara dahil etmiştir.
Bağlı Ortaklıklar:
Şirket ünvanı
Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş.
Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş.
OOO Ruscam
OOO Ruscam Holding
OAO Ruscam Pokrovsky
OAO Ruscam Glass Packaging Holding (*)
OOO Ruscam Kuban
OOO Ruscam Sibir
OOO Ruscam Management Company (***)
JSC Mina
CJSC Brewery Pivdenna
Merefa Glass Company Ltd.
Anadolu Cam Investment BV
Balsand BV
AC Glass Invest BV(**)
Faaliyet konusu
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Finansman ve yatırım şirketi
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Cam ambalaj üretimi ve satışı
Finansman ve yatırım şirketi
Finansman ve yatırım şirketi
Finansman ve yatırım şirketi
Kayıtlı olduğu ülke
Türkiye
Türkiye
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Gürcistan
Ukrayna
Ukrayna
Hollanda
Hollanda
Hollanda
(*) OOO Ruscam Kirishi şirketinin adı 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle OOO Ruscam Glass Packaging Holding olarak
değişmiştir. 1 Ekim 2013 tarihinden itibaren OOO Ruscam Holding şirketi OOO Ruscam Glass Packaging Holding ile
birleşmiştir.
(**) AC Glass Invest B.V. 31/12/2013 tarihinde Balsand B.V.ile birleşmiştir.
(***) 2013 yılı içinde kurulmuştur.
Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş.
Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş.
OOO Ruscam
OOO Ruscam Holding
OAO Ruscam Pokrovsky
OOO Ruscam Glass Packaging Holding
OOO Ruscam Kuban
OOO Ruscam Sibir
JSC Mina
CJSC Brewery Pivdenna
Merefa Glass Company Ltd.
Anadolu Cam Investment BV
Balsand BV
AC Glass Invest BV
OOO Ruscam Management Company
28
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
31 Aralık 2013
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı %
oranı %
84,89
84,89
84,97
84,97
99,74
75,72
99,99
50,99
100,00
51,00
100,00
51,00
100,00
51,00
99,86
99,86
100,00
51,00
100,00
51,00
75,92
75,92
51,00
51,00
100,00
51,00
31 Aralık 2012
Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık
ortaklık
oranı %
oranı %
84,89
84,89
84,97
84,97
99,74
75,72
100,00
51,00
99,99
50,99
100,00
51,00
100,00
51,00
100,00
51,00
99,86
99,86
100,00
51,00
100,00
51,00
75,92
75,92
51,00
51,00
100,00
51,00
-
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)
İş Ortaklıkları:
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.(*)
OOO Balkum(*)
Faaliyet konusu
Kayıtlı olduğu ülke
Kalıp üretimi ve satışı
Türkiye
Kum işleme ve satışı
Rusya
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Doğrudan ve
dolaylı ortaklık
oranı %
Etkin
ortaklık
oranı %
Doğrudan ve
dolaylı ortaklık
oranı %
Etkin
ortaklık
oranı %
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
49,96
49,96
49,96
49,96
OOO Balkum
50,00
25,50
50,00
25,50
İştirakler:
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
OAO FormMat
Faaliyet konusu
Kayıtlı olduğu ülke
Elektrik üretimi ve satışı
Türkiye
Kum çıkarma ve satışı
Rusya
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Doğrudan ve
dolaylı ortaklık
oranı %
Etkin
ortaklık
oranı %
Doğrudan ve
dolaylı ortaklık
oranı %
Etkin
ortaklık
oranı %
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
26,09
26,09
26,09
26,09
OAO FormMat
48,46
24,71
48,46
24,71
(*)Bu şirketler 2012 yılı ve öncesinde “Müşterek yönetime tabi işletme” olarak %50 pay oranı ile oransal yöntemle
muhasebeleştirilirken, 1 Ocak 2013 tarihinde geçerli olan UFRS–11 “Müşterek Anlaşmalar” standardındaki değişiklik ile
birlikte özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmişlerdir.
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar
İlişikteki konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete
’de yayımlanan Seri II–14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun
olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”)
tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”)
ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıştır.
Grup ’un konsolide finansal tabloları ve notları SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara uygun
olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. Bu kapsamda geçmiş döneme ait konsolide finansal tablolarda
gerekli değişiklikler yapılmıştır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler için, 1 Ocak 2005
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Grup finansal
tabloları bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
29
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
Şirket (ve Türkiye’de kayıtlı olan bağlı ortaklıklar ile iş ortaklıkları), muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal
tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından
çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını esas almaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar, iş ortaklıkları ve
iştirakler kanuni finansal tablolarını faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak
hazırlamıştır. Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında,
tarihi maliyet esası baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre
hazırlanmış kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar
yansıtılarak düzenlenmiştir.
Kullanılan Para Birimi
Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in fonksiyonel para birimi
olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
SPK’ nun 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standartları’na (UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için,
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden,
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafından yayımlanmış 29 No.lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal
Raporlama” Standardı (“UMS / TMS 29”) uygulanmamıştır.
İşletmenin Sürekliliği Varsayımı
Konsolide finansal tablolar, Şirket’in ve konsolidasyona dâhil edilen iştirak, iş ortaklığı ve bağlı ortaklıkları önümüzdeki bir
yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı
altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un cari dönem konsolide finansal tabloları
önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk
sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.
Grup , SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca düzenlenecek mali tablo ve dipnot
formatları hakkındaki duyurusuna istinaden geçmiş dönemlere ait konsolide finansal tablolarda cari dönemde yapılan
gösterim değişikliklerine uygun olarak aşağıdaki gerekli sınıflandırmaları yapmıştır.
Grup , önceki dönem konsolide mali tablolarında 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenen UMS 19
“Çalışanlara Sağlanan Faydalar” ve UFRS 11 “Müşterek Anlaşmalar” uyarınca yeniden düzenlemeler yapmıştır. UFRS 10, 11
ve 12’ ye geçiş sürecinde düzeltilmesi gereken önceki dönem mali tablolara limit getirip karşılaştırması gereken mali tabloyu
bir önceki yıl ile sınırlı tutmaktadır.
30
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
UMS-19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardının Etkisi
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulaması zorunlu olmak üzere yayınlanan bu standarda göre; çalışanlara sağlanan faydalara
ilişkin aktüeryal kayıp/(kazanç) diğer kapsamlı gelirde muhasebeleşmesi gerekmektedir. Grup , 31 Aralık 2012 tarihine kadar
çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp/(kazancı) konsolide kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirmiştir. İlgili
standardın yeniden düzenlenmesi nedeniyle muhasebe politikasındaki söz konusu değişikliği standardın belirlediği şekilde
geçmişe dönük olarak uygulamış ve bu doğrultuda önceki dönemlerde konsolide finansal tablolar ve dipnotlarda raporlanmış
aktüeryal kayıp/(kazançlar), konsolide kar veya zarar tablolarından çıkarılıp, kapsamlı gelir tablolarında muhasebeleştirilmiştir.
UFRS–11 “Müşterek Anlaşmalar” Standardının Etkisi
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulaması zorunlu olmak üzere yayınlanan bu standart UMS–31 “İş Ortaklıklarındaki Paylar”
standardını uygulamadan tamamen kaldırmıştır. Müşterek anlaşmaları; müşterek faaliyet ve iş ortaklığı olarak iki kategoriye
ayırmakta ve iş ortaklıklarını özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmesini zorunlu tutmaktadır.
Grup, 31 Aralık 2012 tarihine kadar müşterek yönetime tabi işletmelerini %50 oransal konsolidasyon yöntemi kullanarak
konsolide etmiştir. Grup ’un müşterek kontrol edilen işletmeleri Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Tic. A.Ş. , OOO Balkum,
ilgili standardın yürürlüğe girmesi ile önceki dönem konsolide finansal tabloları özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmesi
suretiyle yeniden düzenlenmiştir.
Bu standartlardaki değişikliğe bağlı olarak; “İlişkili Taraf Açıklamaları”, “Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve
Düzeyi” ile “Finansal Araçlar (Gerçeğe Uygun Değer Açıklamaları ve Finansal Riskten Korunma Muhasebesi Çerçevesindeki
Açıklamalar)” da ki dipnot açıklamaları yeniden düzenlenmiştir.
Nakit akım tablosunun UMS 1 “Finansal Tabloların Sunumu” ve UMS 7 “Nakit Akış Tablosu” standardının öngördüğü
gösterimlerle uyumlaştırılması amacıyla 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla nakit akım tablosunda sınıflandırmalar yapılmıştır.
31 Aralık 2013 tarihi itibarı ile yeniden düzenlenen; 31 Aralık 2012 tarihli finansal durum tablosu, 1 Ocak - 31 Aralık 2012
dönemi kar veya zarar tablosu, kapsamlı gelir tablosu ve nakit akış tablosunuın önceden raporlanan finansal tablolarla
mutabakatı aşağıdaki gibidir:
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
31
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi (Devamı)
Finansal Durum Tablosu
Varlıklar
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan
Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan
Ticari Alacaklar
Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan
Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan
Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle
İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Varlıklar
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Diğer Alacaklar
Özkaynak Yöntemiyle
Değerlenen Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan
Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar
32
Daha Önce
Raporlanan
31 Aralık
2012
SPK Format
Değişimi
Etkisi
UFRS-11
Standardındaki
Değişikliğin
Etkisi
UMS-19
Standardındaki
Değişikliğin
Etkisi
Yeniden
Düzenlenmiş
31 Aralık
2012
705.071.269
151.096.761
-
(9.054.628)
(3.476.793)
-
696.016.641
147.619.968
199.758.603
-
(1.558.697)
-
198.199.906
2.707.974
-
(453.335)
-
2.254.639
197.050.629
-
(1.105.362)
-
195.945.267
18.931.288
-
(429.525)
-
18.501.763
12.182.025
-
-
-
12.182.025
6.749.263
-
(429.525)
-
6.319.738
273.040.750
-
22.415.367
(3.044.022)
(357.882)
-
269.996.728
22.057.485
62.243.867
8.604.214
(31.019.581)
(187.709)
-
8.604.214
31.036.577
Daha Önce
Raporlanan
31 Aralık
2012
SPK Format
Değişimi
Etkisi
UFRS-11
Standardındaki
Değişikliğin
Etkisi
UMS-19
Standardındaki
Değişikliğin
Etkisi
Yeniden
Düzenlenmiş
31 Aralık
2012
1.697.221.477
204.640.623
60.287
-
12.371.899
(102)
- 1.709.593.376
204.640.623
60.185
25.555.703
1.326.124.188
3.540.953
3.131.678
-
20.939.834
(8.352.600)
(58.665)
-
46.495.537
- 1.317.771.588
3.482.288
3.131.678
409.275
60.706.987
76.592.736
2.402.292.746
76.592.736
(76.592.736)
-
(58.665)
(156.568)
3.317.277
350.610
76.592.736
60.550.419
- 2.405.610.017
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi (Devamı)
Kaynaklar
Daha Önce
Raporlanan
31 Aralık
2012
SPK Format
Değişimi
Etkisi
UFRS-11
Standardındaki
Değişikliğin
Etkisi
UMS-19
Standardındaki
Değişikliğin
Etkisi
Yeniden
Düzenlenmiş
31 Aralık
2012
Kısa Vadeli Yükümlülükler
800.450.895
-
4.891.219
-
805.342.123
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun vadeli Borçlanmaların
Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara
Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer
Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara
İlişkin Kısa Vadeli Yükümlülükler
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
539.513.046
(228.577.283)
(34.090)
-
310.901.673
-
228.577.283
-
-
228.577.283
173.765.206
15.930.090
-
5.996.519
18.674.282
-
179.761.725
34.604.372
157.835.116
-
(12.677.763)
-
145.157.353
2
68.227.656
54.433.574
4.603.737
(9.265.248)
-
(75.182)
(46.943)
-
-
4.528.557
58.915.465
54.433.574
13.794.082
(9.265.248)
(46.943)
-
4.481.891
1
2.794.676
3.698.071
4.661.511
1.087.822
(104.897)
(417.987)
(96.724)
-
4.556.615
2.376.689
4.689.169
3.698.071
1.087.822
(62.070)
(34.654)
-
3.636.001
1.053.168
12.452.239
(1.087.815)
(329.477)
-
11.034.947
-
-
-
-
-
Uzun Vadeli Yükümlülükler
491.436.464
-
(1.573.942)
-
489.862.522
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara
İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
433.462.910
50.594.065
-
(304.920)
(1.175.571)
-
433.157.990
49.418.494
50.594.065
7.379.489
-
(1.175.571)
(93.451)
-
49.418.494
7.286.038
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Satış Amaçlı Sınıflandırılan
Varlık Gruplarına İlişkin
Yükümlülükler
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
33
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi (Devamı)
Daha Önce
Raporlanan
31 Aralık
2012
SPK Format
Değişimi
Etkisi
UFRS-11
Standardındaki
Değişikliğin
Etkisi
UMS-19
Standardındaki
Değişikliğin
Etkisi
Yeniden
Düzenlenmiş
31 Aralık
2012
Özkaynaklar
1.110.405.372
-
-
-
1.110.405.372
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
1.023.011.399
398.185.637
1.431
35
-
-
-
1.023.011.399
398.185.637
1.431
35
-
-
-
(4.713.172)
(4.713.172)
(4.713.172)
(4.713.172)
109.772.114
(14.837.706)
-
-
(1)
(1)
109.772.114
(14.837.705)
124.609.819
54.539.133
388.907.063
71.605.986
87.393.973
-
-
2.561.819
2.151.353
-
124.609.819
54.539.133
391.468.882
73.757.339
87.393.973
2.402.292.732
-
3.317.285
-
2.405.610.017
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya
Giderler
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler
veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma
Kazanç/Kayıpları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam kaynaklar
34
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi (Devamı)
Kar veya Zarar Tablosu
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Kar
Daha Önce
Raporlanan
1 Ocak31 Aralık 2012
1.475.211.599
(1.132.804.218)
342.407.381
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faliyetlerden Diğer Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen
Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar
Esas Faaliyet Karı/Zararı
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Finansman Geliri Gideri Öncesi
Faaliyet Karı/Zararı
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi
Karı/Zararı
Sürdürülen Faaliyetler vergi
Gideri/Geliri
- Dönem vergi gelir/gideri
- Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı
Dönem Karı/Zararı
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları
UFRS-11
UMS-19
Yeniden
SPK Format Standardındaki Standardındaki
Düzenlenmiş
Değişim
Değişikliğin
Değişikliğin
1 OcakEtkisi
Etkisi
Etkisi 31 Aralık 2012
(6.255.266)
(9.606.524)
- 1.459.349.809
(3.080.737)
- (1.135.884.955)
(6.255.266)
(12.687.261)
323.464.854
(127.186.387)
(100.798.677)
(3.465.380)
21.125.325
(13.727.552)
21.913.341
(15.610.275)
2.027.141
889.691
62.314
460.159
2.784.508
-
(122.374.738)
(99.908.986)
(3.465.380)
43.100.979
(28.877.668)
1.599.850
119.954.560
47.799
7.957.038
(1.290.918)
2.784.508
9.556.888
121.495.949
-
18.470.116
(5.843.562)
-
-
18.470.117
(5.843.562)
126.421.465
(178.615.848)
12.674.353
(34.128.191)
21.453.837
(1.290.919)
(1.256.950)
533.179
2.784.508
-
134.122.504
91.036.324
(156.628.832)
67.760.177
(16.291.575)
-
(2.014.690)
2.014.963
2.784.508
(556.902)
68.529.996
(14.833.513)
(32.748.212)
16.456.637
-
2.115.437
(100.474)
(556.902)
(30.632.775)
15.799.263
51.468.602
(20.137.383)
71.605.985
-
273
-
2.227.606
76.528
2.151.353
53.696.482
(20.060.856)
73.757.339
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
35
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi (Devamı)
Kapsamlı Gelir Tablosu
Daha Önce
Raporlanan
1 Ocak31 Aralık 2012
SPK Finansal
Tablo Format
Değişikliğinin
Etkisi
UFRS–11
Standardındaki
Değişikliğin Etkisi
UMS-19
Standardındaki
Değişikliğin Etkisi
Yeniden
Düzenlenmiş
1 Ocak31 Aralık 2012
51.468.603
-
2.227.880
-
53.696.483
-
-
-
(2.151.353)
(2.151.353)
Dönem Karı
Diğer Kapsamlı Gelirler
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacaklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin
Yeniden Değerleme Artışları
Tanımlanmış Fayda Planları
Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılacaklar
-
-
-
(2.151.353)
-
(2.151.353)
-
40.270.679
-
(1.946.600)
-
38.324.079
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların
Yeniden Değerleme Kazanç/(Kayıpları)
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)
Diğer Kapsamlı Gelirler
3.092.610
39.838.627
(2.660.558)
40.270.679
-
(1.946.600)
(1.946.600)
(2.151.353)
1.146.010
39.838.627
(2.660.558)
36.172.726
Toplam Kapsamlı Gelir
91.739.282
-
281.280
(2.151.353)
89.869.209
89.869.209
(22.563.031)
112.432.240
-
-
-
89.869.209
(22.563.031)
112.432.240
Daha Önce
Raporlanan
1 Ocak31 Aralık 2012
SPK Finansal
Tablo Format
Değişikliğinin
Etkisi
UFRS–11
Standardındaki
Değişikliğin Etkisi
UMS-19
Standardındaki
Değişikliğin Etkisi
Yeniden
Düzenlenmiş
1 Ocak31 Aralık 2012
226.389.495
92.203.702
(7.965.912)
-
310.627.285
(303.960.463)
(17.823.531)
1.465.917
-
(320.318.077)
392.054
(60.645.158)
(332.042)
-
(60.585.146)
-
(10.665.170)
-
(10.665.170)
(77.178.914)
6.842.212
-
(77.168.739)
Toplam Kapsamlı Gelir/(Gider)’in
Dağılımı
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları
Nakit Akış Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan
Nakit Akışları
Finansman Faaliyetlerinden Nakit
Akışları
Yabancı Para Çevirim Farklarının Nakit
ve Nakit
Benzerleri Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki
Net Artış/(Azalış)
36
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
(6.832.037)
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklıkların Finansal Tabloları
Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren iştirak, iş ortaklığı ve bağlı ortaklıkların finansal tabloları, faaliyet gösterdikleri ülkelerde
geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmış olup, Grup muhasebe politikalarına göre düzenlenmiş finansal
tablolarında yer alan; varlık ve yükümlülükleri konsolide rapor tarihindeki döviz kuru, gelir ve giderler ortalama döviz kuru
kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmiştir. Kapanış ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özkaynak içerisindeki
yabancı para çevirim farkları kalemi altında takip edilmektedir.
Konsolidasyon kapsamındaki yurtdışı faaliyetlerinin çeviriminde kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
31 Aralık 2011
Döviz Cinsi
Dönem
Sonu
Dönem
Ortalaması
Dönem
Sonu
Dönem
Ortalaması
Dönem Sonu
Dönem
Ortalaması
ABD Doları
2,13430
1,90334
1,78260
1,79219
1,88890
1,67075
Euro
2,93650
2,52904
2,35170
2,30433
2,44380
2,32437
Rus Rublesi
0,06478
0,05935
0,05808
0,05724
0,05815
0,05635
Gürcistan Larisi
1,22922
1,14423
1,07599
1,08535
1,13087
0,99093
Ukrayna Grivnası
0,26702
0,23813
0,22302
0,22427
0,23641
0,20969
Konsolidasyona İlişkin Esaslar
Konsolide finansal tablolar aşağıdaki maddelerde belirtilen esaslara göre hazırlanan Grup hesaplarını içerir. Konsolidasyon
kapsamına dâhil edilen şirketlerin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, SPK Finansal Raporlama Standartları’na
uygunluk ve Grup tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum biçimlerine uyumluluk açısından, gerekli düzeltme
ve sınıflandırmalar yapılmıştır. Bağlı ortaklıkların faaliyet sonuçları satın alma veya elden çıkarma işlemlerine uygun olarak söz
konusu işlemlerin geçerlilik tarihlerinde dâhil edilmiş veya hariç bırakılmışlardır.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
37
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
Konsolidasyona İlişkin Esaslar (Devamı)
Bağlı Ortaklıklar
Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla finansal ve operasyonel politikaları üzerinde kontrol
gücünün olması ile sağlanır.
Bağlı ortaklıklar, Şirket’in ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan ve Şirket’in üzerinde oy haklarına sahip
olduğu hisseler neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip olduğu ya
da (b) oy hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve işletme politikaları üzerinde fiili
hâkimiyet etkisini kullanmak suretiyle, mali ve işletme politikalarını Şirket’in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve
gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder.
Grup’un başka bir şirketi kontrol edip etmediğinin değerlendirilmesinde dönüştürülebilir veya kullanılabilir potansiyel oy
haklarının varlığı da göz önünde bulundurulur.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklar, oy hakları ve etkin ortaklık
oranları Dipnot 1’de gösterilmiştir.
Bağlı ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup’ a transfer olduğu tarihten itibaren konsolidasyon kapsamına alınır
ve kontrolün ortadan kalktığı tarihte de konsolidasyon kapsamından çıkartılır. Bağlı ortaklıklar için uygulanan muhasebe
politikaları Grup tarafından uygulanan muhasebe politikaları ile tutarlılığın sağlanması amacıyla değiştirilir.
Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların sonuçları, satın alım tarihinden sonra veya elden çıkarma tarihine
kadar konsolide kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir.
Bağlı ortaklıklar’ a ait finansal durum tabloları ve kar veya zarar tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide
edilmiş olup Şirket ve bağlı ortaklıkların sahip olduğu payların kayıtlı iştirak değerleri, ilgili özkaynaklar ile karşılıklı olarak
netleştirilmiştir. Şirket ile bağlı ortaklıklar arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon işlemi sırasında netleştirilmiştir.
Şirket’in sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynaklar ve kapsamlı gelir
tablosu hesaplarından netleştirilmiştir.
Konsolide bağlı ortaklıkların net varlıklarındaki ana ortaklık dışı paylar Grup’un özkaynağının içinde ayrı olarak belirtilir. Ana
ortaklık dışı paylar, ilk işletme birleşmelerinde oluşan bu paylar ile birleşme tarihinden itibaren özkaynakta meydana gelen
değişikliklerdeki ana ortaklık dışı payların toplamından oluşur. Konsolide edilen bir bağlı ortaklığın ana ortaklık dışı paya
düşen birikmiş zararları, söz konusu bağlı ortaklığın ana ortaklık dışı özsermaye tutarını aşabilir. Bu durumda, birikmiş zarar
ve ana ortaklık dışı paya düşecek daha sonraki cari yıl zararları, ana ortaklık dışı pay ile ilişkilendirilir.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla finansal pozisyonu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonucu, gerek tek başına
gerekse topluca, konsolide finansal tablolara göre parasal önemlilik arz etmeyen bağlı ortaklıkların finansal tabloları konsolide
edilmemiştir. Bu bağlı ortaklıklar, konsolide finansal tablolarda, satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmışlardır
(Dipnot 7).
38
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
İş Ortaklıklarındaki Paylar
İş ortaklıkları, Şirket ve bağlı ortaklıklar’ ı ile bir veya daha fazla müteşebbis ortak tarafından müştereken yönetilmek üzere,
bir ekonomik faaliyetin üstlenilmesi için bir sözleşme dâhilinde oluşturulan şirketleri ifade etmektedir. Grup, bu müşterek
kontrolü, kendisinin doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olduğu hisselerden yararlanarak sağlamaktadır. 31 Aralık 2013 ve 31
Aralık 2012 tarihi itibarıyla Grup’un müşterek yönetime tabi işletmelerinin detayı Dipnot 1’de açıklanmıştır. Müşterek yönetime
tabi ortaklıklar özkaynak yöntemi kullanılmak suretiyle konsolidasyon kapsamına alınırlar.
İştirakler
İştiraklerdeki yatırımlar özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmektedir. Bunlar, Grup’un genel olarak oy hakkının %20 ile
%50’sine sahip olduğu veya Grup’ un, şirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine sahip bulunmamakla birlikte önemli etkiye
sahip olduğu kuruluşlardır.
Grup ile iştirak arasındaki işlemlerden doğan gerçekleşmemiş karlar Grup’un iştirakteki payı ölçüsünde düzeltilmiş olup,
gerçekleşmemiş zararlar da; işlem, transfer edilen varlığın değer düşüklüğüne uğradığını göstermiyor ise düzeltilmiştir. Grup,
iştirak ile ilgili olarak söz konusu doğrultuda bir yükümlülük altına girmemiş veya bir taahhütte bulunmamış olduğu sürece
iştirakteki yatırımın kayıtlı değerinin sıfır olması veya Grup’un önemli etkisinin sona ermesi durumunda özkaynak yöntemine
devam edilmez. Önemli etkinin sona erdiği tarihteki yatırımın kayıtlı değeri, o tarihten sonra gerçeğe uygun değeri güvenilir
olarak ölçülebildiğinde gerçeğe uygun değerinden aksi takdirde maliyet bedeli üzerinden gösterilir.
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Grup’un toplam oy haklarının %20’ye kadar veya %20’nin üzerinde olmakla birlikte Grup’un önemli bir etkiye sahip olmadığı
veya konsolide finansal tablolar açısından önemlilik teşkil etmeyen; teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen ve gerçeğe
uygun değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar, maliyet bedelleri üzerinden, varsa, değer
kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.
Grup’un toplam oy haklarının %20’nin altında olduğu veya Grup’un önemli bir etkiye sahip olmadığı ve aktif piyasalarda kote
pazar fiyatları olan ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde hesaplanabilen satılmaya hazır finansal varlık, gerçeğe
uygun değeriyle konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
39
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı)
Grup, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren döneme ilişkin konsolide finansal tablolarını SPK’nın Seri: II–14.1 No’lu tebliği
ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, hazırlamıştır. Konsolide finansal tablolar ve notlar, SPK tarafından
uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dâhil edilerek sunulmuştur.
2.3 Muhasebe Politikalarında Değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları
yeniden düzenlenmektedir. 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren dönem ait konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında
kullanılan muhasebe politikaları 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal tabloların hazırlanması
sırasında kullanılan muhasebe politikaları ile tutarlıdır.
Grup, UMS/TMS 19 (değişiklik), “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardının revize edilmesi ile ilgili olarak UMS 8’e
“Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar” uygun olarak geçmişe yönelik düzenlemeler
yapmıştır. Düzenlemelerin etkisi Not 2.5’te detaylı olarak anlatılmıştır.
2.4 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere
ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. 31 Aralık 2013
tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında kullanılan önemli tahminler, 31 Aralık 2012
tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında kullanılan tahminlerle tutarlıdır.
Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir.
2.5 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) Değişiklikler
Grup cari yılda Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK’ nun Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları
Komitesi (UFRYK) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2013 tarihinde başlayan yıla ait dönemler için geçerli olan yeni ve revize
edilmiş TMS/TFRS’lerdeki değişiklik ve yorumlardan Grup’un finansal tabloları üzerinde etkisi olan değişiklik ve yorumları
uygulamıştır. 1 Ocak 2013 tarihinde başlayan yıllık dönemler ve yine 1 Ocak 2013 tarihinde 31 Aralık 2013 dönemine ait
geçerli olan ve Grup ‘un finansal tabloları üzerinde önemli etkisi olan değişiklik ve yorum yoktur.
40
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) Değişiklikler (Devamı)
a. Yıllık raporlama dönemi sonu 31 Aralık 2013 olan finansal tablolarda geçerli yeni standartlar, değişiklikler ve yorumlar:
- TMS/UMS 1’deki değişiklikler, “Finansal tabloların sunumu” :diğer kapsamlı gelirlere ilişkin değişiklik; 1 Temmuz 2012
tarihinde veya bu tarihten sonra aşlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Buradaki en önemli değişiklik, şirketlerin
diğer kapsamlı gelir tablosunda bulunan kalemlerin, müteakip dönemlerde gelir tablosuna aktarılıp aktarılamayacağına
göre gruplandırması gerekliliğidir. Bununla birlikte değişiklik, hangi kalemlerin diğer kapsamlı gelir tablosunda yer alacağı
konusuna açıklık getirmez.
- TMS /UMS 19’daki değişiklik: ’’Çalışanlara sağlanan faydalar’’; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik koridor yöntemini ortadan kaldırır ve finansman maliyetinin net fon bazına
göre hesaplanmasını öngörür.
- TFRS/UFRS 1’deki değişiklikler, ‘Uluslararası finansal raporlama standartların ilk kez uygulanması’: devlet kredileri; 1 Ocak
2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, Uluslararası finansal
raporlama standartlarını ilk kez uygulayacaklar için piyasa faizinden düşük, devlet kredisinin nasıl muhasebeleştirileceği ile
ilgili bilgi verir. Ayrıca 2008 yılında yayınlanan TMS/UMS 20’e ilaveler getirerek, daha önce UFRS finansal tablo
hazırlayanlarında geçmişe dönük olarak, ilk defa TFRS/UFRS hazırlayanlara tanınan imtiyazdan yararlanmasını sağlar.
- TFRS/UFRS 7’deki değişiklik, ‘Finansal araçlar’: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi; 1 Ocak 2013 tarihinde veya
bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik Amerika Genel Kabul Görmüş Muhasebe
Prensipleri uyarınca finansal tablo hazırlayan kuruluşlarla, TFRS/UFRS finansal tabloları hazırlayan kuruluşlar arasındaki
karşılaştırmayı kolaylaştırmak için yeni açıklamaları içermektedir.
- TFRS/UFRS 10,11 ve 12 geçiş rehberindeki değişiklik; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik TFRS/UFRS 10,11 ve 12’de karşılaştırmalı bilginin sadece bir önceki
dönemle ilgili verilmesini sağlayan sınırlama getirmiştir. Konsolide edilmeyecek şekilde yapılandırılmış işletmelerde ilgili
açıklamalar için, ilgili değişiklikler, TFRS/UFRS 12 öncesi dönemler için karşılaştırmalı bilgi sunma zorunluluğunu kaldırmak
için uygulanacaktır.
- Yıllık iyileştirmeler 2011; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Bu yıllık iyileştirmeler, 2009–2011 raporlama dönemi içinde altı başlığı içerir.
Bu değişiklikler:
• TFRS/UFRS 1, ‘Uluslararası finansal raporlama standartların ilk kez uygulanması’
• TMS/UMS 1, ‘Finansal tabloların sunumu’
• TMS/UMS 16, ‘Maddi duran varlıklar’
• TMS/UMS 32, ‘Finansal Araçlar; Sunumları’
• TMS/UMS 34, ‘Ara dönem finansal raporlama’
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
41
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) Değişiklikler (Devamı)
a. Yıllık raporlama dönemi sonu 31 Aralık 2013 olan finansal tablolarda geçerli yeni standartlar, değişiklikler ve yorumlar
(Devamı):
- TFRS/UFRS 10,’’Konsolide finansal tablolar’’; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 10’un amacı bir veya birden çok şirkette kontrolü bulunan bir şirketin konsolide
finansal tabloları sunması için konsolide finansal tabloların sunumu ve hazırlamasıyla ilgili esasların belirlenmesidir. Kontrole
ilişkin esasları belirlemekte ve konsolidasyonun temeli olan kontroller hazırlanmaktadır. Yatırımcı iştirakini kontrol ediyorsa
ve bu nedenle iştirakin konsolide olması gerekmektedir. Kontrol esasının uygulanmasına yönelik düzenlemeler yatırımcının
iştirakini kontrol etmesi ve bu nedenle iştirakin konsolide olması gerekliliğini tanımlamıştır. Konsolide finansal tabloların
hazırlanmasına yönelik olarak muhasebe gerekliliklerini düzenlemektedir.
- TFRS/UFRS 11, Müşterek anlaşmalar; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. TFRS/UFRS 11 daha gerçekçi bir yaklaşımla şirketin yasal düzenlemeleri yerine müşterek anlaşmalara ilişkin
haklar ve yükümlülüklere odaklanmıştır. İki tür müşterek anlaşma bulunmaktadır: Müşterek faaliyet ve iş ortaklığı. Müşterek
faaliyet, müşterek katılımcının anlaşmaya ilişkin hak ve yükümlülüklere sahip olmasında ortaya çıkmaktadır ve bundan
dolayı paylarına ait varlıklar yükümlülükler, gelir ve giderleri muhasebeleştirir. İş ortaklığı, iş ortağının düzenlemeye göre net
varlıklar üzerindeki haklara sahip olmasıyla ortaya çıkmaktadır ve bu payların özkaynak muhasebeleştirilmesi yapılmaktadır.
İş ortaklığında oransal konsolidasyona izin verilmemektedir.
- TFRS/UFRS 12, ‘Diğer işletmelerdeki paylara ilişkin açıklamalar’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 12, müşterek anlaşmalar, iştirakler, özel amaçlı araçlar ve diğer
bilanço dışı araçlar dâhil olmak üzere her çeşit yatırım ile ilgili yapılacak dipnot açıklamalarını belirlemiştir.
- TFRS/UFRS 13, ‘Gerçeğe uygun değer ölçümlemesi’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 13 tutarlılığın gelişmesini gerçeğe uygun değerin tam bir tanımını yaparak ve
karmaşıklığın azalmasını ve tek kaynaklı gerçeğe uygun ölçümün ve dipnot açıklama gerekliliğini TFRS/UFRS üzerinden kesin
tanımlamalar yaparak sağlamayı amaçlamıştır. UFRS ve Amerika GKGMS ile arasında uyumu sağlarken ilgili standartlarda
var olan gerçeğe uygun değerin uygulama ile ilave zorunluluklar getirmeyip; yalnızca uygulamaya yönelik açıklık getirmiştir.
- TFRS/UMS 27 (revize 2011), ‘Bireysel finansal tablolar’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Daha önce TMS/UMS 27’de yer alıp şimdi TFRS/UFRS 10’da yer alan kontrol tanımı
dışında, bireysel finansal tablolar hakkında bilgi verir.
- TMS/UMS 28 (revize 2011), ‘İştirakler ve iş ortaklıkları’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 11’in yayımlanmasına müteakip TMS/UMS 28 (düzeltme 2011) iş ortaklıklarının ve
iştiraklerin özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmesi gerekliliğini getirmiştir.
42
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) Değişiklikler (Devamı)
a.Yıllık raporlama dönemi sonu 31 Aralık 2013 olan finansal tablolarda geçerli yeni standartlar, değişiklikler ve yorumlar
(Devamı):
- TFRYK/UFRYK 20, ‘Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj)’; 1 Ocak 2013 tarihinde veya
bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorumlama yerüstü maden işletmelerinde üretim
aşamasındaki hafriyat (dekapaj) maliyetinin muhasebeleştirilmesini ortaya koyar. Bu yorumlama, TFRS/UFRS raporlaması
yapan madencilik şirketlerinin, varlıkların bir cevher kütlenin belirlenebilir bir bileşenine atfedilememesi durumunda, mevcut
dekapaj varlıklarının açılış geçmiş yıl karlarından silinmesini de gerektirebilir.
b. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak 1 Ocak 2014 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan standartlar,
değişiklikler ve yorumlar:
- TMS/UMS 32’deki değişiklik, ‘’ Finansal Araçlar”: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi’ ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya
bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, TMS/UMS 32 ‘Finansal Araçlar:
Sunum’ uygulamasına yardımcı olmak için vardır ve bilançodaki finansal varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi için
gerekli bazı unsurları ortaya koymaktadır
- TFRS/UFRS 10, 12 ve TMS/UMS 27’deki ‘yatırım işletmelerinin konsolidasyonu ile ilgili değişiklikler’; 1 Ocak 2014 tarihinde
veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik “yatırım işletmesi” tanımına giren
şirketleri, bağlı ortaklıklarını konsolide etmekten muaf tutarak, bunun yerine, bu yatırımları gerçeğe uygun değer değişiklikleri
kar veya zarara yansıtmak suretiyle muhasebeleştirmelerine olanak sağlamıştır. TFRS/UFRS 12’ de de yatırım işletmelerine
ilişkin açıklamalar ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.
- TMS/UMS 36’daki değişiklik, ‘Varlıklarda değer düşüklüğü’ geri kazanılabilir tutar açıklamalarına ilişkin’; 1 Ocak 2014
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne
uğramış varlığın, geri kazanılabilir değeri, gerçeğe uygun değerinden satış için gerekli masrafları düşülmesi ile bulunmuşsa;
geri kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar getirmektedir.
- TMS/UMS 39’daki değişiklik ‘Finansal Araçlar’: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü’ - ‘türev araçların devredilmesi’; 1 Ocak
2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişik belirtilen şartlar
sağlandığı sürece, kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan korunma aracının taraflarının değişmesi veya karşı tarafın
yenilenmesi sebebiyle finansal risklerden korunma muhasebesi uygulamasına son verilmeyeceğine açıklık getirmektedir.
- TFRYK/UFRYK 21 – TMS/UMS 37, ‘Zorunlu vergiler’, ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. “Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar” üzerine bu yorum vergiye ilişkin yükümlülüğün
işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine
açıklık getirmektedir.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
43
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.5 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) Değişiklikler (Devamı)
b. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak 1 Ocak 2014 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan standartlar, değişiklikler ve yorumlar (Devamı):
- TFRS/UFRS 9 “Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm”; 1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve yükümlülüklerin, sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS/
UMS 39 standartlarının yerine geçmiştir. TFRS/UFRS 9; itfa edilmiş değer ve gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle
ilgili iki model sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe uygun değeri ile ölçülürken; borçlanma araçlarının kontrata bağlı
nakit getirisi Şirket tarafından alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve anaparayı içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiş değer
ile ölçülür. Yükümlülükler için standart, TMS/UMS 39’daki itfa edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin ayrıştırılması da
dâhil olmak üzere birçok uygulamayı devam ettirmektedir. Esas önemli değişiklik, finansal yükümlülüklerinin gerçeğe uygun
değerden takip edildiği durumlarda; muhasebesel uyuşmazlık olmadığı sürece gerçeğe uygun değer değişimindeki Şirketin
kendi kredi riskinden kaynaklanan kısmın artık gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmasıdır. Bu değişiklik
özellikle finansal kuruluşları etkileyecektir.
- TFRS/UFRS 9’daki değişiklik, “Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi” .Bu değişiklik TFRS/UFRS 9 Finansal
Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli değişiklikler getirerek riski yönetimi faaliyetlerinin
finansal tablolara daha iyi yansıtılmasını sağlamıştır.
- TMS/UMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış Fayda Planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü kişiler veya çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda planına
yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir
kısmının katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık getirmektedir.
- Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
İyileştirme projesi 2010–2012 dönem aşağıda yer alan 7 standarda değişiklik getirmiştir:
• TFRS/UFRS 2; Hisse Bazlı Ödemeler
• TFRS/UFRS 3, İşletme Birleşmeleri
• TFRS/UFRS 8, Faaliyet Bölümleri
• TMS/UMS 16; Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar
• TFRS/UFRS 9, Finansal Araçlar: UMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
• TMS/UMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm
- Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
İyileştirme projesi 2011–2013 dönem aşağıda yer alan 4 standarda değişiklik getirmiştir:
• TFRS/UFRS 1; “UFRS’nin İlk Uygulaması
• TFRS/UFRS 3, İşletme Birleşmeleri
• TFRS/UFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
• TMS/UMS40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Grup yukarıda yer alan değişikliklerin operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip geçerlilik tarihinden itibaren uygulayacaktır.
Yukarıdaki standart ve yorumların, uygulanmasının gelecek dönemlerde Grup ’un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli
bir etki yaratmayacağı beklenmektedir.
44
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Gelirlerin Kaydedilmesi
Gelirler, mal ve hizmet satışlarından alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden tahakkuk esasına
göre kayıtlara alınır. Net satışlar, teslim edilmiş malların ve gerçekleşmiş hizmetlerin fatura bedelinin, satış indirimleri ve
iadelerinden arındırılmış halidir. Satışların içerisinde önemli bir finansman unsuru bulunması durumunda, gerçeğe uygun
bedel gelecekte oluşacak tahsilatların, finansman unsuru içerisinde yer alan faiz oranı ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark,
tahakkuk esasına göre esas faaliyetlerden diğer gelirler olarak ilgili dönemlere kaydedilir (Dipnot 28, 31).
Malların Satışı
Topluluğun mal satışları cam ambalaj satışlarından oluşmaktadır. Bu malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartlar
karşılandığında muhasebeleştirilir:
• Grup’un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
• Grup’un mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün olmaması,
• Gelir tutarının güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi,
• İşlemle ilişkili olan ekonomik faydaların Grup’ a akışının olası olması ve
• İşlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi.
Faiz Geliri
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini nakit girişlerini söz
konusu varlığın net defter değerine getiren etkin faiz yöntemi esas alınarak ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.
Temettü Geliri
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman konsolide finansal
tablolara yansıtılır.
Stoklar
Stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da maliyet bedelinden düşük olanı ile değerlenir. Maliyet, ağırlıklı ortalama maliyet metodu
ile hesaplanmaktadır. Stoklara dâhil edilen maliyeti oluşturan unsurlar malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderleridir.
Kredi maliyetleri stok maliyetlerine dâhil edilmemektedir. Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan
tahmini satış fiyatından, tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli satış maliyetlerinin indirilmesiyle elde
edilen tutardır Stoklar, ilk madde ve malzeme, yarı mamüller, mamüller, işletme malzemesi, ticari mallar ve diğer stokları
kapsamaktadır (Dipnot 13).
Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın ve kalıcı değer kayıplarının düşülmesi ile bulunan net
değerleri ile gösterilmektedir.
Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan veya idari amaçlı kullanılacak ve inşa edilme aşamasındaki varlıklar, maliyet
değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dâhil edilir. Kullanıma veya
satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri Grup’un ilgili
muhasebe politikası uyarınca aktifleştirilir. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu
gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulur.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
45
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Maddi Duran Varlıklar (Devamı)
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal
amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Arazi ve arsalar için sınırsız ömürleri olması sebebi ile amortisman
ayrılmamaktadır. Beklenen faydalı ömür, artık değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası
etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir (Dipnot 18).
Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen ekonomik ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa olanı ile diğer maddi
duran varlıklarla aynı şekilde amortismana tabi tutulur.
Maddi duran varlıkların, tahmin edilen ekonomik ömürleri aşağıdaki gibidir:
Ekonomik ömür
Binalar
10–50 yıl
Yer altı ve yer üstü düzenleri
8–50 yıl
Tesis, makine ve cihazlar
3–25 yıl
Taşıtlar
3–15 yıl
Demirbaşlar
2–20 yıl
Diğer maddi varlıklar
4–15 yıl
Maddi duran varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve maddi duran varlığın kayıtlı değeri geri
kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir
değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun
değerinden yüksek olanı olarak kabul edilir.
Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran
varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı arttıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi
duran varlığın maliyetine eklenmekte ve ilgili maddi duran varlığın kalan tahmini faydalı ömrü üzerinden amortismana tabi
tutulmaktadır.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç veya
kayıp satış hasılatı ile varlığın net defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve cari dönemde ilgili diğer faaliyet gelirleri ve
giderleri hesaplarına yansıtılır.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Satın Alınan Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer düşüklükleri
düşüldükten sonraki tutarlarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen ekonomik ömürlerine göre doğrusal itfa yöntemi kullanılarak
itfaya tabi tutulur. Beklenen ekonomik ömür ve itfa yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit
etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. Söz konusu
maliyetler, alım maliyetlerini kapsamaktadır ve ekonomik ömürlerine göre (3–5 yıl) itfaya tabi tutulur (Dipnot 19).
46
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Devamı)
Bilgisayar Yazılımları
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen sürede oluşan
maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, ekonomik ömürlerine göre (3–5 yıl) itfaya tabi tutulur.
Bilgisayar yazılımlarını geliştirmek ve sürdürmekle ilişkili maliyetler, oluştukları dönemde konsolide kapsamlı gelir tablosuna
kaydedilmektedir. Kontrolü Grup’un elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü yazılım ürünleri ile direk ilişkilendirilebilen ve
bir yıldan fazla süre ile maliyetinin üzerinde ekonomik fayda sağlayacak harcamalar maddi olmayan duran varlık olarak
değerlendirilir. Maliyetler, yazılımı geliştiren çalışanların maliyetlerini ve genel üretim giderlerinin bir kısmını da içermektedir.
Maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilen bilgisayar yazılım geliştirme maliyetleri, ekonomik ömürleri üzerinden (5 yılı
geçmemek kaydıyla) itfaya tabi tutulurlar (Dipnot 19).
İşletme Birleşmesi Yoluyla Elde Edilen Maddi Olmayan Duran Varlıklar
İşletme birleşmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varlıklar, maddi olmayan duran varlık tanımını karşılaması
ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda şerefiye tutarından ayrı olarak tanımlanır ve
muhasebeleştirilir. Bu tür maddi olmayan duran varlıkların maliyeti, satın alma tarihindeki gerçeğe uygun değeridir. İşletme
birleşmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varlıklar başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında ayrı olarak satın
alınan maddi olmayan duran varlıklar gibi maliyet değerlerinden birikmiş itfa ve tükenme payları ve birikmiş değer düşüklükleri
düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler (Dipnot 19).
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak veya idari maksatlarla veya işlerin normal seyri esnasında satılmak yerine, kira elde
etmek veya değer kazanması amacıyla veya her ikisi için elde tutulan gayrimenkuller “yatırım amaçlı gayrimenkuller” olarak
sınıflandırılır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak finansal tablolara yansıtılmaktadır.
Sahibi tarafından kullanılan bir gayrimenkulün, gerçeğe uygun değer esasına göre gösterilecek yatırım amaçlı bir gayrimenkule
dönüşmesi durumunda kullanımdaki değişikliğin gerçekleştiği tarihe kadar UMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” standardı uygulanır.
UMS 16’ya göre hesaplanmış olan gayrimenkulün defter değeri ile gerçeğe uygun değeri arasında transfer tarihinde meydana
gelen farklılık UMS 16’ya göre yapılmış bir yeniden değerleme gibi işleme tabi tutulur ve değerleme farkları özkaynaklar ile
ilişkilendirilir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerinin belirlenmesi, her yıl için konuyla ilgili SPK lisansına ve
gerekli mesleki birikime sahip bağımsız değerleme firmaları tarafından yapılmaktadır (Dipnot 17). Sonraki dönemlerde, yatırım
amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değişimden kaynaklanan kazanç veya kayıp, oluştuğu dönemde kâr veya
zarar ile ilişkilendirilmektedir.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
47
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Varlık grupları, kullanılması suretiyle değil, satış işlemi sonucu geri kazanılması planlandığı durumlarda, satış amaçlı elde
tutulan varlık grupları olarak sınıflandırılır. Grup, satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılan bir duran varlığı (veya
elden çıkarılacak duran varlık grubunu) defter değeri ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden düşük olanı ile
değerler. Satış amaçlı sınıflandırılan veya satış amaçlı sınıflandırılan elden çıkarılacak varlık grubunun bir parçası olan bir
duran varlığı amortismana tabi tutmaz ( veya itfa etmez).
Türev Araçlar
Türev finansal araçlar ilk olarak kayda alınmalarında elde etme maliyeti ile kayda alınmalarını izleyen dönemlerde ise gerçeğe
uygun değerleri ile değerlenmektedir. Grup’un türev finansal araçlarını ağırlıklı olarak vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri
oluşturmaktadır. Söz konusu türev finansal araçlar ekonomik olarak Grup için risklere karşı etkin bir koruma sağlamakla
birlikte, genellikle risk muhasebesi yönünden gerekli koşulları taşımaması nedeniyle konsolide finansal tablolarda alım-satım
amaçlı türev finansal araçlar olarak muhasebeleştirilmektedir.
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Grup, şerefiye dışındaki tüm maddi ve maddi olmayan duran varlıkları için, her rapor tarihinde söz konusu varlığa ilişkin değer
düşüklüğü olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın
taşınmakta olan değeri, kullanım veya satış yoluyla elde edilecek olan tutarlardan yüksek olanı ifade eden net gerçekleşebilir
değer ile karşılaştırılır. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığın ait olduğu nakit üreten herhangi bir birimin kayıtlı değeri,
kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutardan yüksekse, değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Bu durumda oluşan
değer düşüklüğü zararları konsolide kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Değer düşüklüğünün iptali nedeniyle varlığın (veya nakit üreten birimin) kayıtlı değerinde meydana gelen artış, önceki yıllarda
değer düşüklüğünün konsolide finansal tablolara alınmamış olması halinde oluşacak olan defter değerini (amortismana
tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamalıdır. Değer düşüklüğünün iptali konsolide kapsamlı gelir tablosunda
muhasebeleştirilir.
Finansal Kiralamalar
a) Grup - kiracı olarak
Finansal kiralama
Grup’un esas olarak mülkiyetin tüm risk ve getirilerini üstüne aldığı maddi duran varlık kiralaması, finansal kiralama şeklinde
sınıflandırılır. Finansal kiralamalar, kiralama döneminin başlangıcında finansal kiralama konusu sabit kıymetin rayiç değeri
ile kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanını esas almak suretiyle maddi duran varlıklara dâhil edilmektedir.
Kiralamadan doğan finansman maliyetleri kiralama süresi boyunca sabit bir faiz oranı oluşturacak şekilde kira dönemine
yayılmaktadır. Ayrıca, finansal kiralama konusu sabit kıymetler faydalı ömürleri esas alınmak suretiyle amortismana tabi
tutulmaktadır. Finansal kiralama konusu sabit kıymetlerin değerinde bir azalma tespit edilirse değer düşüklüğü karşılığı ayrılır.
Finansal kiralama borçları ile ilgili faiz ve kur farkı giderleri kar veya zarar tablosuna yansıtılmaktadır. Kira ödemeleri finansal
kiralama borçlarından düşülür.
48
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Finansal Kiralamalar (Devamı)
a) Grup - kiracı olarak
Faaliyet kiralaması
Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemi, faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.
Faaliyet kiraları olarak (kiralayandan alınan teşvikler düşüldükten sonra) yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal
yöntem ile konsolide kar veya zarar tablosuna gider olarak kaydedilir.
b) Grup - kiralayan olarak
Faaliyet kiralaması
Faaliyet kiralamasında, kiralanan varlıklar, gayrimenkuller, arsa ve yatırım amaçlı elde tutulan gayrimenkuller hariç, konsolide
finansal durum tablosunda maddi duran varlıklar altında sınıflandırılır ve elde edilen kira gelirleri kiralama dönemi süresince,
eşit tutarlarda konsolide kar veya zarar tablosuna yansıtılır. Kira geliri kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile konsolide kar
veya zarar tablosuna yansıtılmaktadır.
Borçlanma Maliyetleri
Banka kredileri, alındıkları tarihlerde, işlem maliyetleri düşürülmüş gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda alınırlar. Müteakip
dönemlerde etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleriyle değerlenir ve işlem masrafları düşüldükten sonra
kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark, konsolide kapsamlı gelir tablosuna kredi dönemi süresince
finansman maliyeti olarak yansıtılır (Dipnot 8 ve 33).
Finansman faaliyetlerinin içerisinde kur farkı gelirleri yer alması durumunda, söz konusu gelirler aktifleştirilmiş bulunan toplam
finansman giderlerinden indirilir.
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen özellikli varlıklar söz konusu olduğunda, satın alınması,
yapımı veya üretimi ile ilişki kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar
varlığın maliyetine dâhil edilmektedir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemlerde konsolide kapsamlı gelir
tablosuna kaydedilmektedir.
Banka kredilerine ilişkin kur farkları, faiz giderleri ile ilişkilendirildikleri sürece aktifleştirilirler. Faiz giderleriyle birlikte
aktifleştirilecek kur farkı gelir ve giderleri şirketin kendi fonksiyonel para biriminde borçlanması halinde katlanacağı borçlanma
giderleri ile hâlihazırda yabancı para cinsinden borçlanma yoluyla katlandığı borçlanma giderleri arasındaki değer farkı göz
önünde bulundurularak belirlenir.
İlişkili Taraflar
Bu konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda, ortaklar, üst düzey yönetim (genel müdürler, grup başkanları, genel
müdür yardımcıları, başkan yardımcıları ve fabrika müdürleri) ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol
edilen ve önemli etkinliğe sahip bulunulan şirketler ile konsolidasyona dahil edilmeyen bağlı ortaklıklar ve iştirakler “ilişkili
taraflar” olarak kabul edilmişlerdir (Dipnot 37).
Netleştirme/Mahsup
İçerik ve tutar itibarıyla önemlilik arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda ayrı gösterilir. Önemli
olmayan tutarlar, esasları ve fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler itibarıyla toplanarak gösterilir. Varlık ve
yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya
varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
49
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Finansal Yatırımlar
Sınıflandırma
Grup, finansal varlıklarını şu şekilde sınıflandırmıştır: krediler ve alacaklar, satılmaya hazır finansal varlıklar, vadesine kadar elde
tutulacak finansal varlıklar. Sınıflandırma, finansal varlıkların alınma amaçlarına göre yapılmıştır. Yönetim, finansal varlıklarının
sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte yapar.
Alacaklar
Alacaklar, sabit veya belirli ödemeleri olan, aktif bir piyasada işlem görmeyen ve türev araç olmayan finansal
varlıklardır. Vadeleri rapor tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise dönen varlıklar, 12 aydan uzun ise duran varlıklar olarak
sınıflandırılırlar. Alacaklar finansal durum tablosunda ‘ticari ve diğer alacaklar’ olarak sınıflandırılırlar (Dipnot 10 ve 11).
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar, bu kategoride sınıflandırılan ve diğer kategorilerin içinde sınıflandırılmayan türev araç
olmayan varlıklardır. Yönetim, ilgili varlıkları rapor tarihinden itibaren 12 ay içinde elden çıkarmaya niyetli değilse söz konusu
varlıklar duran varlıklar içerisinde sınıflandırılırlar (Dipnot 7).
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dâhil olmak
üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile
sabit vadesi bulunan ve işletme kaynaklı krediler ve alacaklar dışında kalan finansal varlıklardır. Vadeye kadar elde tutulacak
finansal varlıklar etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedel üzerinden değerlenmektedir (Dipnot 7).
Muhasebeleştirme ve Ölçümleme
Düzenli olarak alınıp-satılan finansal varlıklar, alım-satımın yapıldığı tarihte kayıtlara alınır. Alım-satım yapılan tarih, yönetimin
varlığı alım satım yapmayı vaat ettiği tarihtir. Finansal varlıklar deftere ilk olarak gerçeğe uygun değerine işlem maliyeti
eklenmek suretiyle kaydedilir. Finansal varlıklardan doğan nakit akım alım hakları sona erdiğinde veya transfer edildiğinde
ve Grup tüm risk ve getirilerini transfer ettiğinde, finansal varlıklar defterlerden çıkartılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar
müteakip dönemlerde gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilmektedirler.
Krediler ve alacaklar etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş değerleriyle muhasebeleştirilmektedir. Satılmaya hazır olarak
sınıflandırılmış yabancı para cinsinden parasal finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerde, finansal
varlığın iskonto edilmiş değerindeki değişiklikler ile finansal varlığın kayıtlı değerindeki diğer değişikliklerden oluşan kur farkları
analiz edilirler. Parasal finansal varlıklardan oluşan kur farkları kar veya zarar tablosuna, parasal olmayan finansal varlıklardan
oluşan kur farkları özkaynaklara yansıtılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak kaydedilen parasal ve parasal olmayan
finansal varlıkların gerçeğe uygun değerindeki değişimler özkaynaklara yansıtılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak
sınıflandırılan finansal varlıklar, satıldığında veya değer düşüklüğü oluştuğunda özkaynaklarda gösterilen birikmiş gerçeğe
uygun değer düzeltmeleri kar veya zarar tablosuna finansal varlıklardan doğan kar ve zararlar olarak aktarılır. Grup satılmaya
hazır finansal varlıklara ilişkin temettü ödemelerini almaya hak kazandığında, satılmaya hazır finansal varlıklardan elde edilen
temettü geliri, kar veya zarar tablosunda yatırım faaliyetlerinden gelirler içinde gösterilir. Borsada işlem gören satılmaya
hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri piyasa alış fiyatlarına göre belirlenmektedir. Finansal varlıklar için aktif bir
piyasanın (borsada işlem görmeyen menkul kıymetler) bulunmaması durumlarında, Grup ilgili finansal varlığın gerçeğe uygun
değerini değerleme yöntemleri kullanarak hesaplamaktadır. Bu yöntemler piyasa verilerinden yararlanılarak muvazaasız
benzer işlemlerin kullanılmasını, benzer enstrümanların gerçeğe uygun değerlerinin referans alınmasını indirgenmiş nakit
akımları analizini ve opsiyon fiyatlandırma modelleri yöntemlerini içerir. Teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen ve gerçeğe
uygun değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar, maliyet bedelleri üzerinden, varsa, değer
kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.
50
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Finansal Yatırımlar (Devamı)
Grup, rapor tarihinde, finansal varlıklarının değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıt olup olmadığını değerlendirir. Satılmaya
hazır olarak sınıflandırılan hisse senetlerinin gerçeğe uygun değerinin maliyetinin altına önemli ölçüde ve uzun süreli olarak
düşmesi değer düşüklüğü göstergesi olarak değerlendirilir. Satılmaya hazır finansal varlıkların değer düşüklüğü ile ilgili nesnel
kanıtların varlığı durumunda ilgili finansal varlığın elde etme maliyeti ile gerçeğe uygun değeri arasındaki farktan oluşan toplam
zarardan daha önce kar veya zarar tablosuna yansıtılan değer düşüklüğü tutarı çıkarıldıktan sonra kalan zarar özkaynaklardan
çıkarılarak kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir. Sermaye araçları ile ilgili kar veya zarar tablosuna kaydedilen değer
düşüklüğü giderleri, takip eden dönemlerde söz konusu değer düşüklüğünün ortadan kalkması durumunda dahi kar veya
zarar tablosu ile ilişkilendirilmez.
Ticari Alacaklar
Alıcıya ürün veya hizmet sağlanması sonucunda oluşan ticari alacaklar tahakkuk etmemiş finansman gelirlerinden netleştirilmiş
olarak gösterilirler. Tahakkuk etmemiş finansman gelirleri sonrası ticari alacaklar, orijinal fatura değerinden kayda alınan
alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplanır. Belirlenmiş faiz
oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, orijinal etkin faiz oranının etkisinin çok büyük olmaması durumunda, maliyet değerleri
üzerinden gösterilmiştir.
Tahsil imkânının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari alacaklar için değer düşüklüğü karşılığı
ayrılmaktadır. Söz konusu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün
tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari
alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir.
Değer düşüklüğü karşılığı ayrılmasını takiben, değer düşüklüğüne uğrayan alacak tutarının tamamının veya bir kısmının tahsil
edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan değer düşüklüğü karşılığından düşülerek esas faaliyetlerden diğer gelirlere
kaydedilir (Dipnot 10,31).
Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemler, eldeki nakit, vadesiz mevduat ve vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, nakde kolayca
çevrilebilen ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır (Dipnot
6). Vadesi 3 aydan daha uzun 1 yıldan kısa olan banka mevduatları kısa vadeli finansal yatırımlar altında sınıflandırılır (Dipnot
7).
Finansal Yükümlülükler
Finansal yükümlülükler, ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür. İlgili finansal yükümlülüğün
yüklenimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun değere ilave edilir.
Finansal yükümlülükler özkaynağa dayalı finansal araçlar ve diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.
Özkaynağa dayalı finansal araçlar
Ana ortaklık dışı paylara verilen satın alma opsiyonları ile ilgili finansal yükümlülükler söz konusu opsiyonun itfa planına uygun
olarak indirgenmiş değeri üzerinden finansal tablolara yansıtılmıştır. Finansal yükümlülüğün indirgenmiş tutarının opsiyona
konu olan finansal varlığın gerçeğe uygun değerine yaklaştığı kabul edilmektedir.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
51
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Finansal Yükümlülükler (Devamı)
Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi
kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir (Dipnot 8).
Etkin faiz yöntemi; finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilişkili olduğu döneme
dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir
zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü
değerine indirgeyen orandır.
Ticari Borçlar
Ticari borçlar, olağan faaliyetler içerisinde tedarikçilerden sağlanan mal ve hizmetlere ilişkin yapılması gereken ödemeleri ifade
etmektedir. Ticari borçlar, ilk olarak gerçeğe uygun değerinden ve müteakip dönemlerde etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa
edilmiş maliyetinden ölçülürler (Dipnot 10).
İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye
İşletme birleşmeleri, ayrı tüzel kişiliklerin veya işletmelerin raporlama yapan tek bir işletme şeklinde birleşmesi olarak
değerlendirilmektedir. İşletme birleşmeleri, UFRS 3 kapsamında, satın alma yöntemine göre muhasebeleştirilir (Dipnot 3).
İktisap maliyeti, alım tarihinde verilen varlıkların gerçeğe uygun değeri, çıkarılan sermaye araçları, değişimin yapıldığı tarihte
varsayılan veya katlanılan yükümlülükler ve buna ilave iktisapla ilişkilendirilebilecek maliyetleri içerir. İşletme birleşmesi
sözleşmesi gelecekte ortaya çıkacak olaylara bağlı olarak maliyetin düzeltilebileceğini öngören hükümler içerirse; bu
düzeltmenin muhtemel olması ve değerinin tespit edilebilmesi durumunda, edinen işletme birleşme tarihinde birleşme
maliyetine bu düzeltmeleri dahil eder. Alıma ilişkin maliyetler oluştukları dönemde giderleştirilir. Bağlı ortaklık alımı, iştirak
edinimi ve iş ortaklıklarının kurulmasından ortaya çıkan şerefiye ödenen bedelin Grup ‘un edinilen işletmedeki net tanımlanabilir
varlık, yükümlülük ve koşullu yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerinin oranı ve edinilen işletmedeki işletmede ki kontrol gücü
olmayan pay tutarını aşan kısmıdır. Değer düşüklüğü testi için şerefiye, nakit üreten birimlere dağıtılır. Dağıtım, şerefiyenin
oluştuğu işletme birleşmesinden fayda sağlaması beklenen nakit üreten birimlere veya nakit üreten birim gruplarına yapılır.
Şerefiye ’nin dağıtıldığı her bir birim veya birim grubu işletme içi yönetsel amaçlarla, şerefiyenin izlendiği işletmenin en küçük
varlık grubudur. Şerefiye faaliyet bölümleri bazında takip edilir. Şerefiyedeki değer düşüklüğü gözden geçirmeleri yılda bir
kez veya olay veya şartlardaki değişikliklerin değer düşüklüğü ihtimalini işaret ettiği durumlarda daha sık yapılmaktadır.
Şerefiyenin defter değeri kullanım değeri ve satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerinin büyük olanı olan geri
kazanılabilir değer ile karşılaştırılır. Herhangi bir değer düşüklüğü durumunda zarar derhal muhasebeleştirilir ve takip eden
dönemde geri çevrilmez.
Grup tarafından kontrol edilen işletmeler arasında gerçekleşen yasal birleşmeler UFRS 3 kapsamında değerlendirilmemektedir.
Dolayısıyla, bu tür birleşmelerde şerefiye hesaplanmamaktadır. Ayrıca, yasal birleşmelerde taraflar arasında ortaya çıkan
işlemler konsolide finansal tabloların hazırlanması esnasında düzeltme işlemlerine tabi tutulur.
52
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye (Devamı)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar İle Yapılan Kısmi Hisse Alış - Satış İşlemleri
Grup , kontrol gücü olmayan paylar ile gerçekleştirdiği hali hazırda kontrol etmekte olduğu ortaklıklara ait hisselerin alış ve
satış işlemlerini Grup’un özkaynak sahipleri arasındaki işlemler olarak değerlendirmektedir. Buna bağlı olarak, kontrol gücü
olmayan paylardan ilave hisse alış işlemlerinde, elde etme maliyeti ile ortaklığın satın alınan payı nispetindeki net varlıklarının
kayıtlı değeri arasındaki fark özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilir. Kontrol gücü olmayan paylara hisse satış işlemlerinde,
satış bedeli ile ortaklığın satılan payı nispetindeki net varlıklarının kayıtlı değeri arasındaki fark sonucu oluşan kayıp veya
kazançlar da özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilir.
Kur Değişiminin Etkileri
Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in fonksiyonel para birimi
olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.
Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri ya da ilgili
işletmenin fonksiyonel para birimi dışındaki para birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle
kaydedilmektedir. Finansal durum tablosunda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler rapor tarihinde geçerli
olan kurlar kullanılarak TL’ye çevrilmektedir.
Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe
uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı
para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar.
Grup’un yabancı faaliyetlerindeki varlık ve yükümlülükler, konsolide finansal tablolarda rapor tarihinde geçerli olan
kurlar kullanılarak TL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, işlemlerin gerçekleştiği tarihteki kurların kullanılması
gereken dönem içerisindeki döviz kurlarında önemli bir dalgalanma olmadığı takdirde (önemli dalgalanma olması halinde,
işlem tarihindeki kurlar kullanılır), dönem içerisindeki ortalama kurlar kullanılarak çevrilir. Oluşan kur farkı özkaynak olarak
sınıflandırılır ve Grup’un yabancı para çevirim farkları fonuna transfer edilir. Söz konusu çevirim farklılıkları yabancı faaliyetin
elden çıkarıldığı dönemde kar veya zarar tablosuna kaydedilir.
Yurtdışında faaliyet satın alımından kaynaklanan şerefiye ve gerçeğe uygun değer düzeltmeleri, yurtdışındaki faaliyetin varlık
ve yükümlüğü olarak ele alınır ve dönem sonu kuru kullanılarak çevrilir.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
53
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Pay Başına Kazanç
Konsolide kar veya zarar tablosunda belirtilen pay başına kazanç, ana ortaklık payına düşen konsolide net karın ilgili yıl içinde
mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.
Türkiye’deki şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan ve özkaynak enflasyon düzeltmesi farkları hesabından hisseleri
oranında hisse dağıtarak (“bedelsiz hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz
hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla pay başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi
ortalaması, çıkarılan bedelsiz hisselerin geriye dönük olarak dikkate alınması suretiyle elde edilir (Dipnot 36).
Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar
Grup, raporlama tarihinden sonra düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, konsolide finansal tablolara alınan
tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Raporlama tarihinden sonra ortaya çıkan düzeltme gerektirmeyen hususlar,
mali tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyen hususlar olmaları halinde konsolide finansal tablo dipnotlarında
açıklanır.
Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması
ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır.
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, rapor tarihi itibarıyla
yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.
Paranın zaman değeri etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşılık tutarı, yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması
beklenen giderlerin bugünkü değeri olarak belirlenir. Karşılıkların bugünkü değerlerine indirgenmesinde kullanılacak iskonto
oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluşan faiz oranı ile söz konusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. Söz konusu
iskonto oranı vergi öncesi olarak belirlenir ve gelecekteki nakit akımlarının tahmini ile ilgili riski içermez.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca karşılanmasının
beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde
ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir (Dipnot 22).
54
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması
Grup’un, yönetim tarafından performanslarını değerlendirme ve kaynak dağılımına karar vermek için kullandığı bilgileri
içeren, üç adet faaliyet bölümü bulunmaktadır. Bu bölümler risk ve getiri açısından farklı ekonomik durumlardan ve farklı
coğrafi konumlardan etkilendikleri için ayrı ayrı yönetilmektedir. Grup’un faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili merci, Şirket
Yönetimi’dir ve bölümlerin performansını değerlendirirken brüt karlılığı en uygun yöntem olarak belirlemiştir (Dipnot 5).
Bölümlere göre raporlama, Grup’un faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili merciine yapılan raporlamayla yeknesaklığı
sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Grup’un faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili mercii, bölümlere tahsis edilecek
kaynaklara ilişkin kararların alınmasından ve bölümlerin performansının değerlendirilmesinden sorumludur. “Diğer” altında
birleştirilen sektörler raporlanabilir bölüm olmak için yeterli sayısal alt sınırları karşılayamamaları nedeniyle bölümlere göre
raporlamanın sunumu için birleştirilmiştir.
Bölümlere göre raporlamada favök sunulmaktadır ve TFRS kuralları çerçevesinde favök tanımı yapılmamakta olup yönetimin
takip ettiği sonuçlara göre favök hesaplaması sunulmuştur.
Bir faaliyet bölümünün, raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için, işletme dışı müşterilere yapılan satışlar ve bölümler
arası satışlar veya transferler de dahil olmak üzere, hasılatının, işletme içi ve dışı tüm faaliyet bölümlerinin toplam hasılatının
%10’unu veya daha fazlasını oluşturması, raporlanan kâr veya zararının %10’u veya daha fazlası olması veya varlıklarının,
tüm faaliyet bölümlerinin toplam varlıklarının %10’u veya daha fazlası olması gerekmektedir.
Yönetimin bölüme ilişkin bilgilerin finansal tablo kullanıcıları için faydalı olacağına inanması durumunda, yukarıdaki sayısal
alt sınırlardan herhangi birini karşılamayan faaliyet bölümleri de raporlanabilir bölümler olarak değerlendirilebilir ve bunlara
ilişkin bilgiler ayrı olarak açıklanabilir.
Devlet Teşvik ve Yardımları
Devlet bağışları, bağışların alınacağına ve Grup’un uymakla yükümlü olduğu şartları karşıladığına dair makul bir güvence
olduğunda gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda alınırlar (Dipnot 21).
Maliyetlere ilişkin devlet bağışları, karşılayacakları maliyetlerle eşleştikleri ilgili dönemler boyunca tutarlı bir şekilde gelir olarak
muhasebeleştirilir.
Maddi duran varlıklara ilişkin devlet bağışları, ertelenmiş devlet bağışları olarak cari olmayan borçlar altında sınıflandırılır ve
faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman uygulanarak kar veya zarar tablosuna gelir kaydedilir.
Dönem Vergi Gideri ve Ertelenen Vergi
Vergi gideri, cari dönem vergi giderini ve ertelenmiş vergi giderini kapsar. Vergi, doğrudan özkaynaklar altında muhasebeleştirilen
bir işlemle ilgili olmaması koşuluyla, kar veya zarar tablosuna dâhil edilir (Dipnot 35). Aksi takdirde vergi de ilgili işlemle birlikte
özkaynaklar altında muhasebeleştirilir.
Dönem vergi gideri, rapor tarihi itibarıyla Grup’un bağlı ortaklıklarının ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarının
faaliyet gösterdiği ülkelerde yürürlükte olan vergi kanunları dikkate alınarak hesaplanır.
Ertelenmiş vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin konsolide finansal tablolarda yer alan değerleri ile
vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Bununla birlikte, işletme birleşmeleri dışında, hem ticari hem de
mali karı veya zararı etkilemeyen varlık ve yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara alınması durumunda ertelenmiş vergi varlığı
veya yükümlülüğü mali tablolara alınmaz. Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, yürürlükte olan veya rapor tarihi itibarıyla
yürürlüğe giren vergi oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa
edileceği dönemde uygulanması beklenen vergi oranları üzerinden hesaplanır.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
55
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)
Dönem Vergi Gideri ve Ertelenen Vergi (Devamı)
Başlıca geçici farklar, maddi duran varlıkların kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki farktan, hâlihazırda vergiden
indirilemeyen/vergiye tabi gider karşılıklarından ve kullanılmayan vergi indirim ve istisnalarından doğmaktadır.
Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan
ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel
olması şartıyla hesaplanmaktadır.
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi
konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması durumunda ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri karşılıklı
olarak birbirinden mahsup edilir.
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Kıdem tazminatı karşılığı, Grup’un Türk İş Kanunu ve bağlı ortaklıkların faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanunlar
uyarınca personelin emekliye ayrılmasından doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının bugünkü
değerini ifade eder. Türkiye’de geçerli olan çalışma hayatını düzenleyen yasalar ve Türk İş Kanunu uyarınca, Grup, en az
bir yıllık hizmetini tamamlayan kendi isteği ile işten ayrılması veya uygunsuz davranışlar sonucu iş akdinin feshedilmesi
dışında kalan sebepler yüzünden işten çıkarılan, vefat eden veya emekliye ayrılan her personeline toplu olarak kıdem
tazminatı ödemekle yükümlüdür. Tanımlanmış sosyal yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri ile ilgili ayrılan karşılık
öngörülen yükümlülük yöntemi kullanılarak hesaplanır. Tüm aktüeryal karlar ve zararlar konsolide kapsamlı gelir tablosunda
muhasebeleştirilir (Dipnot 24).
Nakit Akış Tablosu
Grup, net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akışlarının tutar ve zamanlamasında değişen şartlara göre
yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, diğer finansal tabloların ayrılmaz bir parçası
olarak nakit akım tablosu düzenlemektedir. Döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetleri olarak
sınıflandırılmaktadır.
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları Grup’un faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve
elde ettiği nakit akımlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri
ödemelerini gösterir.
Temettüler
Grup, temettü gelirlerini ilgili temettü alma hakkı oluştuğu tarihte, konsolide finansal tablolara yansıtmaktadır. Temettü borçları
kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük olarak konsolide finansal tablolara yansıtılır.
56
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.7 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Konsolide finansal tabloların hazırlanması, rapor tarihi itibarıyla raporlanan varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlık
ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin
ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe, diğer
faktörler ile o günün koşullarıyla gelecekteki olaylar hakkında makul beklentiler dikkate alınarak sürekli olarak değerlendirilir.
Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar,
varsayımlardan farklılık gösterebilir. Gelecek finansal raporlama döneminde, varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerinde önemli
düzeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Grup vergiye esas finansal tabloları ile SPK raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir.
Grup şirketlerinin gelecekte oluşacak karlardan indirilebilecek kullanılmamış mali zararlar ve diğer indirilebilir geçici farklardan
oluşan ertelenmiş vergi varlıkları bulunmaktadır. Ertelenmiş vergi varlıklarının kısmen ya da tamamen geri kazanılabilir tutarı
mevcut koşullar altında tahmin edilmiştir. Değerlendirme sırasında, gelecekteki kar projeksiyonları, cari dönemlerde oluşan
zararlar, kullanılmamış zararların ve diğer vergi varlıklarının son kullanılabileceği tarihler ve gerektiğinde kullanılabilecek vergi
planlama stratejileri göz önünde bulundurulmuştur.
Yapılan değerlendirme neticesinde, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla vergi indirimlerinden kaynaklanan geçici farklar üzerinden
öngörülebilir ve vergi kanunları çerçevesinde vergi indirim hakkının devam edebileceği süre içerisinde yararlanılabileceği
sonucuna varılan 78.612.608 TL (31 Aralık 2012: 49.538.027 TL) tutarındaki vergiden mahsup edilecek geçmiş yıl mali
zararları ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde, indirimli kurumlar vergisinden kaynaklanan
geçici farklar üzerinden öngörülebilir ve vergi kanunları çerçevesinde indirimli kurumlar vergisi hakkının devam edebileceği
süre içerisinde yararlanılabileceği sonucuna varılan 65.333.865 TL (31 Aralık 2012: 14.962.593 TL) indirimli kurumlar vergisi
için ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilmiştir (Dipnot 35).
Gerçeğe Uygun Değer
Paşabahçe Cam Sanayi A.Ş., (“Paşabahçe”), Grup’un toplam %4.4’üne sahip olduğu, borsada işlem görmeyen satılmaya
hazır finansal varlıklarındandır. Grup’un sahip olduğu Paşabahçe hisselerinin gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde
belirlenemediği için bu hisseler, maliyet bedelleri üzerinden, varsa, değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra konsolide
finansal tablolara yansıtılmıştır. Grup, Paşabahçe hisselerinin değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığını karşılaştırılabilir
çarpanlar ve diğer karşılaştırılabilir değerleme metotları kullanarak değerlendirmektedir. Karşılaştırılabilir çarpan analizlerinde
FAVÖK ve benzeri ölçütlerden yararlanılmaktadır. Grup, yaptığı değerlendirmeler sonucunda Paşabahçe hisselerine ilişkin
herhangi bir değer düşüklüğü tespit etmemiştir.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
57
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ
1 Ocak - 31 Aralık 2013 döneminde UFRS-3 “İşletme Birleşmeleri” standardı kapsamında işletme birleşmesi olmamıştır.
4. DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR
Grup, 31 Aralık 2012 tarihine kadar müşterek yönetime tabi işletmelerini UMS–31 “İş Ortaklıklarındaki Paylar” standardına
göre oransal konsolidasyon yöntemi kullanarak konsolide etmiştir.
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren UFRS–11 “Müşterek Anlaşmalar” standardı UMS–31 “İş Ortaklıklarındaki
Paylar” standardını uygulamadan tamamen kaldırmıştır. Yeni standart müşterek anlaşmaları; müşterek faaliyet ve iş ortaklığı
olarak iki kategoriye ayırmakta ve iş ortaklıklarını özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmesini zorunlu tutmaktadır.
Bu kapsamda Grup’un müşterek kontrol edilen Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Tic. A.Ş.ve OOO Balkum, UMS–28
“İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar” standardına göre özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmesi suretiyle yeniden
düzenlemiştir. Bu şirketlere ilişkin açıklamalar Dipnot 16’da verilmiştir.
Grup, bağlı ortaklıklarındaki sahiplik payında, bağlı ortaklık üzerindeki kontrolün kaybıyla sonuçlanmayacak şekilde meydana
gelen değişikliklere ilişkin açıklamaları Dipnot 27’de vermiştir.
Grup‘un, bağlı ortaklıkları, iş ortaklıkları ve iştiraklerinin unvanı, faaliyet konusu, kayıtlı olduğu ülke ve sahiplik oranına ilişkin
bilgiler Dipnot 1’de açıklanmıştır.
Bağlı ortaklıklardaki kontrol gücü olmayan payların özet finansal bilgileri coğrafi bölümlere göre gruplandırılarak Dipnot 5’de
açıklanmıştır.
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tabloları
Türkiye
Rusya
Ukrayna
Gürcistan
Diğer
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
282.989.226
648.472.751
458.187.534
819.235.980
44.500.445
557.249.710
Toplam varlıklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
931.461.977
288.609.745
32.606.990
1.277.423.514
581.321.223
722.126.706
601.750.155
83.471.577
34.870.938
Toplam borçlar
321.216.735
1.303.447.929
118.342.514
92.011.557
(45.583.023)
204.094.584
518.233.685
19.558.609
279.313.056
67.150.000
22.349.100
9.217.582
1 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Kar/Zarar Bilgileri
Hasılat
Net dönem karı/(zararı)
Diğer kapsamlı gelir
581.221.916
117.550.492
-
649.339.159
(137.399.221)
(76.071.511)
15.593.664
3.635.937
Toplam kapsamlı kar/(zarar)
117.550.492
-213.470.732
19.229.601
Kontrol gücü olmayan paylar
Şirkete ait net varlıklar
Ödenen temettüler
58
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
4. DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR (Devamı)
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tabloları
Rusya
Ukrayna
Türkiye
Gürcistan
Diğer
Dönen varlıklar
150.847.055
428.652.778
72.074.402
Duran varlıklar
462.076.080
802.692.388
425.250.025
Toplam varlıklar
612.923.135
1.231.345.167
497.324.427
Kısa vadeli yükümlülükler
203.567.291
533.316.167
83.354.352
4.511.094
718.129.504
34.870.938
208.078.385
1.251.445.671
118.225.290
61.129.135
(52.562.861)
197.811.850
343.715.614
12.293.879
259.499.288
62.805.000
4.838.935
4.468.230
428.168.871
616.973.510
-
82.609.196
(63.391.785)
945.344
-
(9.734.500)
4.348.150
82.609.196
(73.126.285)
5.293.494
Uzun vadeli yükümlülükler
Toplam borçlar
Kontrol gücü olmayan paylar
Şirkete ait net varlıklar
Ödenen temettüler
1 Ocak - 31 Aralık 2012 Dönemi Kar/Zarar Bilgileri
Hasılat
Net dönem karı/(zararı)
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı kar/(zarar)
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
59
60
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
33.453.562
112.811.988
66.625.936
1.277.423.514
18.664.993
1.303.447.929
251.449.222
32.673.800
284.123.022
280.196.679
96.148.364
346.267.125
2.624.655.252
30.134.679
916.129.463
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi dönem karı/(zararı)
Dönem vergi geliri/(gideri)
Dönem karı/(zararı)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
Amortisman, itfa ve tükenme payları
Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (favök)
Finansal durum tablosu bilgileri (31 Aralık 2013)
Toplam varlıklar
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen finansal yatırımlar
Toplam yükümlülükler
(*)Net satışların coğrafi bölgelere göre dağılımı, satışları gerçekleştiren şirketlerin bulunduğu ülkelere göre verilmiştir.
(145.271.471)
8.114.730
(137.156.741)
(46.186.051)
13.536.198
(112.621.618)
250.118.760
87.245.419
(85.914.957)
Finansman geliri gideri öncesi faaliyet karı/(zararı)
Finansman gelirleri
Finansman giderleri
7.622.060
(5.268.626)
(96.058.242)
11.551.022
(20.568.060)
242.481
(48.539.485)
56.293.314
649.339.158
(593.045.844)
Rusya, Ukrayna ve Gürcistan
574.699.492
74.639.666
186.908.087
(8.049.006)
(177.127.011)
45.587.519
(29.581.100)
7.437.903
71.259.679
224.942.368
1.600.612.812
(1.375.670.444)
Türkiye
948.092.004
652.520.808
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Faaliyet giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/zararlarındaki paylar
Faaliyet karı/(zararı)
Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar)
Net hasılat toplamı (*)
Satışların maliyeti
1 Ocak - 31 Aralık 2013
Net Grup dışı hasılat
Gruplar arası hasılat
Coğrafi bölgelere göre raporlama
5.BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
18.257.269
601.750.155
118.342.514
1.305
15.593.664
15.593.664
18.255.964
678.840
(3.341.140)
19.106.886
-
(483.333)
715.230
(1.082.819)
(850.922)
-
-
Diğer
-
(89.695.739)
(1.339.495.141)
(495.138.124)
-
(89.762.641)
(89.762.641)
(89.695.739)
(17.114.139)
17.047.237
(97.767.701)
6.968.427
38.061.070
(7.506.238)
10.053.264
1.103.535
(39.504.561)
(727.160.474)
687.655.913
Konsolidasyon düzeltmeleri
(727.160.474)
341.454.591
3.164.333.780
48.799.672
1.842.781.782
313.650.241
208.961.657
32.008.774
40.788.530
72.797.304
132.492.934
84.346.318
(184.830.478)
115.869.332
(6.349.205)
(235.607.516)
50.347.533
(41.178.715)
7.680.384
22.972.807
241.731.121
1.522.791.496
(1.281.060.375)
Konsolide
1.522.791.496
-
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
61
98.133.483
105.789.171
93.083.065
1.139.595.400
16.496.536
1.006.185.427
210.282.490
72.297.259
274.751.106
1.645.771.916
29.999.001
434.524.500
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
Amortisman, itfa ve tükenme payları
Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (favök)
Finansal durum tablosu bilgileri (31 Aralık 2012)
Toplam varlıklar
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen finansal yatırımlar
Toplam yükümlülükler
(*)Net satışların coğrafi bölgelere göre dağılımı, satışları gerçekleştiren şirketlerin bulunduğu ülkelere göre verilmiştir.
(69.462.761)
7.151.173
(62.311.588)
200.477.298
(21.427.785)
179.049.513
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi dönem karı/(zararı)
Dönem vergi geliri/(gideri)
Dönem karı/(zararı)
(12.706.106)
59.993.361
(116.750.016)
89.737.625
(103.384.573)
10.545.906
(10.703.576)
1.050.310
(12.754.308)
2.343.869
(2.295.667)
616.973.510
(527.235.885)
601.327.196
15.646.314
Rusya, Ukrayna ve Gürcistan
202.453.847
60.475.967
(62.452.516)
275.186.519
(165.102.069)
12.411.158
(3.212.093)
8.506.578
127.790.093
74.663.754
-
1.348.332.520
(1.073.146.001)
858.022.613
490.309.907
Türkiye
Finansman geliri gideri öncesi faaliyet karı/(zararı)
Finansman gelirleri
Finansman giderleri
Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar)
Faaliyet giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/zararlarındaki paylar
Faaliyet karı/(zararı)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Net hasılat toplamı (*)
Satışların maliyeti
Net Grup dışı hasılat
Gruplar arası hasılat
1 Ocak - 31 Aralık 2012 Yeniden düzenlenmiş
Coğrafi bölgelere göre raporlama (Devamı)
5.BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı)
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
6.364.943
551.389.393
144.382.771
1.213
945.344
945.344
6.363.729
4.908.797
(10.327.182)
(544.666)
3.956.467
(4.443.441)
(1.031.640)
7.395.369
-
-
-
Diğer
(61.988.966)
(931.146.692)
(289.888.051)
-
(63.429.885)
(556.901)
(63.986.786)
(61.988.966)
(34.341.801)
32.900.882
(41.459.290)
43.282.204
16.187.448
(10.518.558)
7.491.804
(65.932.875)
(3.547.895)
(505.956.221)
464.496.931
(505.956.221)
Konsolidasyon düzeltmeleri
312.210.147
2.405.610.017
46.495.537
1.295.204.645
308.415.973
178.087.643
68.529.996
(14.833.513)
53.696.483
134.122.504
91.036.324
(156.628.832)
323.464.854
(225.749.104)
43.100.979
(28.877.668)
9.556.888
121.495.949
18.470.117
(5.843.562)
1.459.349.809
(1.135.884.955)
1.459.349.809
-
Konsolide
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
6. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 Aralık 2013
Kasa
Bankadaki nakit
- Vadesiz mevduatlar
- Vadesi üç aydan kısa vadeli mevduatlar
31 Aralık 2012
14.679
18.446
602.839.900
147.601.522
20.298.277
28.428.962
582.541.623
119.172.560
602.854.579
147.619.968
Vadeli mevduatlar
Para birimi
Faiz oranı (%)
Vade
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Euro
%2.85-%2.95
2014
23.758.696
-
ABD Doları
%2.85-%2.95
2014
272.049.730
119.172.560
TL
%7,00-%9,40
2014
285.631.934
-
1.101.263
-
582.541.623
119.172.560
31 Aralık
2013
31 Aralık 2012
602.854.579
147.619.968
Diğer dövizlerin TL karşılığı
Hazır değerler
Eksi: Faiz tahakkukları
(418.261)
(147.497)
602.436.318
147.472.471
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
7. FİNANSAL YATIRIMLAR
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Aktif bir piyasası olmayan finansal yatırımlar
20.949.012
20.949.012
Borsa fiyatı ile değerlenen finansal yatırımlar
192.604.934
183.691.611
213.553.946
204.640.623
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
204.640.623
135.309.018
-
19.413.209
Satılmaya hazır finansal varlıkların dönem içi hareketleri aşağıdaki gibidir:
Daha önce raporlanan - 1 Ocak
Kısmi bölünme etkisi
Birleşme etkisi
Bedelsiz sermaye artışı
Gerçeğe uygun değer değişimi
Bedelsiz temettü geliri
62
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
(477)
-
477
6.040.676
8.913.323
33.797.952
-
10.079.768
213.553.946
204.640.623
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
7. FİNANSAL YATIRIMLAR (Devamı)
Hisse
Borsa fiyatı ile değerlenen
finansal yatırımlar
Soda Sanayii A.Ş. (*)
Hisse
oranı
31 Aralık
oranı
31 Aralık
(%)
2013
(%)
2012
14,2
192.604.934
17,93
183.691.611
Hisse
Aktif bir piyasası olmayan
oranı
31 Aralık
oranı
31 Aralık
finansal yatırımlar
(%)
2013
(%)
2012
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
4,7
20.949.012
4,4
20.948.535
Paşabahçe Eskişehir Cam San. ve Tic. A.Ş. (**)
<1
-
<1
477
20.949.012
20.949.012
(*)Soda Sanayi hisse senetleri Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmektedir ve finansal tablolarda rayiç bedelleri ile gösterilmiştir.
Grup cari dönemde borsa rayici ile değerlenen finansal yatırımından net ertelenmiş vergi etkisinden sonra oluşan 8.467.659
TL (31 Aralık 2012: 37.178.069 TL) tutarında artışı doğrudan özkaynaklar içerisinde kayda almıştır.
(**) Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic.A.Ş ile birleşmiştir.
8. FİNANSAL BORÇLANMALAR
Kısa vadeli finansal borçlanmalar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
134.965.563
310.901.673
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
233.755.465
228.342.209
1.312.693
-
(272.273)
-
Finansal kiralama işlerinden borçlar
332.568
332.568
Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)
(49.500)
(97.494)
Toplam uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları
235.078.953
228.577.283
Toplam kısa vadeli finansal borçlanmalar
370.044.516
539.478.956
Kısa vadeli krediler
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli anapara taksitleri ve faizleri
Çıkarılmış tahvillerin anapara borç ve taksitleri (*)
Çıkarılmış tahvillerin ihraç farkı
(*) 9 Mayıs 2013 tarihinde nominal tutarı 100 milyon ABD Doları ve itfa tarihi Mayıs 2020 olan 7 yıl vadeli, sabit faizli tahvilin
faiz oranı yüzde 4,25 olarak belirlenmiştir. Kupon faiz ödemeleri altı ayda bir eşit taksitler halinde yapılacak olup, anapara
ödemesi ise son vade tarihinde yapılacaktır.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
63
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
8. FİNANSAL BORÇLANMALAR (Devamı)
Uzun vadeli finansal borçlanmalar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Uzun vadeli kredilerin uzun vadeli kısmı
782.149.318
432.768.259
Çıkarılmış tahviller
213.430.000
-
Çıkarılmış tahvillerin ihraç farkları
Finansal kiralama işlerinden borçlar
Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)
Toplam uzun vadeli finansal borçlar
Toplam finansal borçlanmalar
(1.464.847)
-
111.126
443.694
(4.464)
(53.963)
994.221.133
433.157.990
1.364.265.649
972.636.946
Grup’un, rapor tarihi itibarıyla, kredilerinin faiz oranlarındaki değişim riski ve sözleşmedeki yeniden fiyatlama tarihleri aşağıdaki
gibidir:
Kredilerin yeniden fiyatlandırma dönemleri
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
3 aydan kısa
227.472.784
473.536.923
3 ay - 12 ay arası
413.346.808
384.453.729
1 - 5 yıl arası
478.795.180
80.066.577
5 yıl ve üzeri
31.255.574
33.954.912
1.150.870.346
972.012.141
214.742.693 TL tutarındaki çıkarılmış tahvillerin kupon faiz oranı %4,25 olup, kupon faiz ödemeleri altı ayda bir eşit taksitler
halinde yapılacaktır. 443.694 TL tutarındaki finansal kiralama işlerinden borçlar aylık eşit taksitler halinde ödenmektedir
(2012: 776.262 TL).
İskontolama işleminin etkisinin önemli olmamasından dolayı kısa vadeli kredilerin kayıtlı değerinin gerçeğe uygun değerine
yakınsadığı öngörülmektedir. Gerçeğe uygun değerler, ortalama etkin yıllık faiz oranları kullanılarak belirlenmiştir. Uzun vadeli
kredilerin genellikle üç ile altı ay arasında yeniden fiyatlandırmaya tabi olmaları ve uzun vadeli kredilerin önemli bir kısmının
yabancı para cinsinden kullanılmış olması nedeniyle, etkin faiz oranı yöntemi benimsenerek, kayıtlı değerlerinin gerçeğe
uygun değerlerine yakınsadığı öngörülmüştür.
64
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
8. FİNANSAL BORÇLANMALAR (Devamı)
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlanmalara ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Döviz cinsi
Vade
Faiz aralığı
Kısa
Uzun
(%) (*)
vadeli
vadeli
ABD Doları
2013-2016
%1,93-%1,96
25.940.510
371.122.472
Euro
2013-2018
%2,79-%3,98
108.185.595
102.226.018
Rus Rublesi
2013-2017
%7,90-%10,5
161.475.534
442.691.996
Ukrayna Grivnası
2013-2018
%11-%26
73.001.864
78.180.647
1.441.014
-
370.044.517
994.221.133
Türk Lirası ve diğer
2013
(*)Alt ve üst oranları ifade etmekte olup, ağırlıklı ortalama maliyeti Euro için Euribor + %2,68, ABD Doları için Libor + %2,42,
RUR için Mosprime + %2,16, UAH için %15,15, TL için %10,04’tür (Ortalama etkin yıllık faiz oranı Euro için %3,08, ABD
Doları için %4,04, RUR için %9,45, UAH için %15,15 ve TL için %10,04’tür).
31 Aralık 2012
Faiz aralığı
Kısa
Uzun
Döviz cinsi
Vade
(%) (*)
vadeli
vadeli
ABD Doları
2013-2015
%2,00-2,88
53.146.431
28.807.181
Euro
2013-2016
%1,35-4,86
81.923.169
156.708.421
Rus Rublesi
2013-2018
%7,75-9,98
372.356.829
173.069.212
Ukrayna Grivnası
2013-2021
%23-36
29.770.475
74.183.446
2.282.052
389.730
539.478.956
433.157.990
Türk Lirası ve diğer
2013
(*) Alt ve üst oranları ifade etmekte olup, ağırlıklı ortalama maliyeti Euro için Euribor + %2,57, ABD Doları için Libor + %2,31,
RUR için Mosprime + %2,23, UAH için %20,68, TL için %7,38’dir (Ortalama etkin yıllık faiz oranı Euro için %3,22, ABD
Doları için %2,86, RUR için %9,51, UAH için %20,68 ve TL için %7,38’dir).
Finansal borçların geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1 yıl içinde ödenecekler
370.044.517
539.478.956
1–2 yıl içinde ödenecekler
244.575.759
158.996.638
2–3 yıl içinde ödenecekler
459.180.992
141.844.580
3–4 yıl içinde ödenecekler
20.172.305
84.583.618
4–5 yıl içinde ödenecekler
16.323.758
13.778.241
253.968.319
33.954.913
1.364.265.650
972.636.946
5 yıl ve sonrası
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
65
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
9. DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Bulunmamaktadır.
10.TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Ticari Alacaklar
Kısa vadeli ticari alacaklar
Alıcılar
Alacak senetleri
Alacak senetleri reeskontu (-)
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 37)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
235.205.910
200.307.983
6.056.942
2.123.398
(1.383.937)
(758.415)
8.656.105
2.254.639
31.243
9.299
(6.402.946)
(5.736.998)
242.163.317
198.199.906
Diğer ticari alacaklar
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
Grup’un yurtiçi satışlarında ana ürün grupları itibarıyla uyguladığı satış vadeleri aşağıda sunulmuştur:
Yurtdışı satışların bir bölümü peşin, bir bölümü ise ortalama 60 gün vadelidir (2012: 60 gün).
Grup, ürünlerini 1 Kasım 2009 tarihinden itibaren peşin fiyatla satmaktadır. Müşteri talebine göre 121 güne kadar uygulanan
vadeler için aylık %1,25, 121 günü aşan vadeler için aylık %3 vade farkı uygulanmaktadır.
Grup tahsil imkânı kalmayan alacakları için şüpheli alacak karşılığı ayırmıştır. Şüpheli alacak karşılığı geçmiş tahsil edilememe
tecrübesine dayanılarak belirlenmiştir. Grup, alacaklarının tahsil edilip edilemeyeceğine karar verirken, söz konusu alacakların
kredi kalitesinde, ilk oluştuğu tarihten rapor tarihine kadar bir değişiklik olup olmadığını değerlendirir.
Çok sayıda müşteriyle çalıştığından dolayı Grup’un kredi riski dağılmış durumdadır ve önemli bir kredi riski yoğunlaşması
yoktur. Dolayısıyla, Grup Yönetimi ekli konsolide finansal tablolarda yer alan şüpheli alacak karşılığından daha fazla bir
karşılığa gerek olmadığı kanaatindedir.
Şüpheli ticari alacaklar karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
1 Ocak – Daha önce raporlanan
UFRS–11 Standardının etkisi (Dipnot 2)
Yeniden düzenlenmiş – 1 Ocak
Dönem gideri
Tahsilatlar
Yabancı para çevirim farkları
66
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
(5.788.107)
(6.029.298)
51.109
53.876
(5.736.998)
(5.975.422)
(988.008)
(132.499)
799.490
405.750
(477.430)
(34.827)
(6.402.946)
(5.736.998)
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
10.TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
Grup’un ticari alacakları için almış olduğu teminatlar aşağıdaki gibidir:
Teminat mektupları
Teminat çek ve senetleri
İpotekler
Doğrudan Borçlanma Sistemi (DBS)
Diğer
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
43.475.636
38.469.064
1.494.368
1.218.977
5.515.905
5.959.962
15.448.369
4.915.301
19.002
-
65.953.280
50.563.304
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla ticari alacakların 29.745.199 TL tutarındaki (31 Aralık 2012: 44.841.717 TL) kısmının vadesi
geçmiş olduğu halde, bu alacaklara ilişkin karşılık ayrılmamıştır. Söz konusu alacaklar yakın zamanda tahsil edilememe riski
yaşanmamış çok sayıda farklı müşteriye aittir. Bahse konu ticari alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
20.889.743
30.078.973
Vadesi üzerinden 1–3 ay geçmiş
5.835.982
10.667.863
Vadesi üzerinden 3–12 ay geçmiş
1.809.161
3.868.253
Vadesi üzerinden 1–5 yıl geçmiş
1.210.313
226.628
Toplam vadesi geçen alacaklar
29.745.199
44.841.717
2.449.079
10.447.895
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
129.384.252
145.115.830
49.819.288
34.604.372
7.462
41.523
179.211.002
179.761.725
-
-
Vadesi üzerinden 1–30 gün geçmiş
Teminat ve benzeri garantiler ile güvence altına alınmış kısım
Ticari Borçlar
Kısa vadeli ticari borçlar
Satıcılar
İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 37)
Diğer ticari borçlar
Uzun vadeli ticari borçlar
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
67
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
11.DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
Kısa vadeli diğer alacaklar
Diğer çeşitli alacaklar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
8.031.519
12.002.154
Vergi dairesinden alacaklar
16.266.927
-
İlişkili taraflardan alacaklar (Dipnot 37)
25.732.662
12.182.025
1.264.179
288.875
172.974
169.907
(6.775.044)
(6.141.198)
44.693.217
18.501.763
Personelden alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)
Şüpheli diğer alacaklar karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
(6.147.296)
(6.314.362)
6.098
8.490
(6.141.198)
(6.305.872)
(891.219)
(727.433)
257.373
892.107
(6.775.044)
(6.141.198)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
144.093
60.185
144.093
60.185
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
198.126.696
54.433.574
Alınan depozito ve teminatlar
1.988.679
1.846.195
Diğer çeşitli borçlar
1.166.048
2.635.696
201.281.423
58.915.465
1 Ocak – Daha önce raporlanan
UFRS–11 Standardının etkisi (Dipnot 2)
Yeniden düzenlenmiş - 1 Ocak
Yabancı para çevirim farkları
Tahsilatlar
Uzun vadeli diğer alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Kısa vadeli diğer borçlar
İlişkili taraflara borçlar (Dipnot 37)
68
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
12.TÜREV ARAÇLAR
Grup 2013 yılı içerisinde Rusya’da yerleşik cam ambalaj grubu şirketlerinin pasif yapısının para birimi cinsinden aktif yapısıyla
uyumlu hale getirilmesi ve şirketlerin faiz oranlarında olası yükselişe karşı korunması amacıyla HSBC Rusya’dan temin ettiği
ABD Doları para cinsi ve değişken faizli kredileri cross-currency ve faiz takası işlemleri ile Ruble’ ye dönmüş, faiz oranını da
kredilerin vadesi boyunca sabitlemiştir.
Riskten korunma araçları; 3 yıl vadeli 70 milyon ABD Doları olan krediler üzerinden, 3 ayda bir Libor+ %2,55 değişken faiz
oranını %9,30 sabit faiz ödemeli faiz swapları ve de anapara ve faizler için ABD Doları alıp, Ruble ödenen çapraz kur sabit
faiz swaplarıdır.
Türev araçların ve vadeli döviz alım satımların dönem içindeki işlemleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
-
-
Kar zararda muhasebeleştirilen kur farkı gelir / (giderleri)
(1.678.418)
-
Özkaynaklarda muhasebeleştirilen değer farkı
(1.143.518)
-
Kar zararda muhasebeleştirilen faiz gelir / (giderleri)
(793.248)
-
Yabancı para çevirim farkları
(180.908)
-
Vergi Etkisi
(331.107)
-
(4.127.199)
-
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Mamuller
185.694.647
173.048.889
İlk madde ve malzeme
104.976.257
89.213.593
1 Ocak
Net varlık / (yükümlülük)
13.STOKLAR
Ticari mallar
4.958.525
7.277.525
Yarı mamuller
2.663.910
1.694.408
Diğer stoklar
2.006.101
2.101.398
(2.432.187)
(3.339.085)
297.867.253
269.996.728
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
(3.339.085)
(811.121)
1.247.828
-
Dönem içinde ayrılan karşılık
-
(2.528.479)
Yabancı para çevirim farkları
(340.930)
515
(2.432.187)
(3.339.085)
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
Stok değer düşüklüğü karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
1 Ocak
Dönem içinde kullanılan karşılık
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
69
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
14.PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
Peşin Ödenmiş Giderler
Dönen varlıklar içerisindeki peşin ödenmiş giderler
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
28.570.526
17.382.187
761.845
4.675.298
29.332.371
22.057.485
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar için verilen avanslar
8.997.078
70.686.127
Gelecek aylara ait giderler
5.484.454
5.906.609
14.481.532
76.592.736
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
5.898.267
4.556.615
5.898.267
4.556.615
Stoklar için verilen sipariş avansları
Gelecek aylara ait giderler
Duran varlıklar içerisindeki peşin ödenmiş giderler
Ertelenmiş Gelirler
Kısa vadeli ertelenmiş gelirler
Alınan sipariş avansları
15.İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
Yoktur.
70
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
16. İŞ ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLER
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların finansal durum tablosunda yer alan net varlık tutarları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
15.846.988
15.796.619
Camiş Elektrik
14.287.692
14.202.382
OAO FormMat
12.750.449
11.353.323
OOO Balkum
5.914.543
5.143.213
48.799.672
46.495.537
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dönem içi hareketleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1 Ocak - Daha önce raporlanan
25.555.704
43.380.764
UFRS–11 “Müşterek Faaliyetler” Standardının etkisi (Dipnot 2)
20.939.833
20.419.858
Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak
46.495.537
63.800.622
-
(19.413.209)
Kısmi bölünme etkisi
İştiraklerden gelir ve giderler (net)
7.680.384
9.556.888
İştiraklerden temettü gelirleri
(7.302.842)
(7.445.524)
Yabancı para çevirim farkları
1.926.592
(3.240)
48.799.672
46.495.537
İş ortaklıkları ve iştiraklerin özet finansal bilgileri aşağıda sunulmuştur:
OAO Formmat
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Dönen varlıklar
1.209.378
900.240
Duran varlıklar
26.953.190
24.394.281
Toplam varlıklar
28.162.568
25.294.521
1.762.210
1.784.798
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Toplam borçlar
Net varlıklar (şerefiye dâhil)
Grup pay oranı (%)
89.073
81.487
1.851.283
1.866.285
26.311.285
23.428.236
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
- Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)
48,46
48,46
- Etkin ortaklık oranı (%)
24,72
24,72
12.750.449
11.353.323
Net varlıklarda Grup’un payı (şerefiye dâhil)
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
71
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
16. İŞ ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLER (Devamı)
Hasılat
Sürdürülen faaliyetlerden kar/(zarar)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
5.288.857
4.307.596
165.290
257.466
Diğer kapsamlı kar / (zarar)
2.717.759
1.745
Toplam kapsamlı kar / (zarar)
2.883.049
259.211
80.100
124.768
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
58.999.427
53.066.181
Sürdürülen faaliyetlerden kar / (zararın) içindeki Grup’un payı
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
5.663.671
8.948.198
64.663.098
62.014.379
9.453.293
6.937.934
451.822
645.414
9.905.115
7.583.348
54.757.983
54.431.031
- Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)
26,09
26,09
- Etkin ortaklık oranı (%)
26,09
26,09
14.287.692
14.202.382
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
47.013.538
175.749.643
3.326.952
5.136.544
-
-
3.326.952
5.136.544
868.083
1.340.249
3.000.000
-
782.773
-
Toplam varlıklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Toplam borçlar
Net varlıklar (şerefiye dâhil)
Grup pay oranı (%)
Net varlıklarda Grup’un payı
Hasılat
Sürdürülen faaliyetlerden kar/(zarar)
Diğer kapsamlı kar
Toplam kapsamlı kar
Sürdürülen faaliyetlerden kar / (zararın) içindeki Grup’un payı
Geçmiş yıllar karlarından temettü dağıtımları
Dağıtılan temettüden Grup’un payı
72
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
16. İŞ ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLER (Devamı)
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Dönen varlıklar
33.591.207
32.686.068
Duran varlıklar
9.557.129
8.965.084
43.148.336
41.651.152
Kısa vadeli yükümlülükler
8.556.245
7.679.104
Uzun vadeli yükümlülükler
2.873.526
2.353.060
Toplam borçlar
11.429.771
10.032.164
Net varlıklar (şerefiye dâhil)
31.718.565
31.618.988
- Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)
49,96
49,96
- Etkin ortaklık oranı (%)
49,96
49,96
15.846.988
15.796.619
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Hasılat
61.413.769
64.616.619
Sürdürülen faaliyetlerden kar/zarar)
13.149.832
14.073.902
-
-
13.149.832
14.073.902
6.569.819
7.031.221
13.050.255
14.903.184
6.520.069
7.445.524
Toplam varlıklar
Grup pay oranı (%)
Net varlıklarda Grup’un payı
Diğer kapsamlı kar / (zarar)
Toplam kapsamlı kar / (zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden kar / (zararın) içindeki Grup’un payı
Geçmiş yıllar karlarından temettü dağıtımları
Dağıtılan temettüden Grup’un payı
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
73
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
16. İŞ ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLER (Devamı)
OOO Balkum
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Dönen varlıklar
3.201.786
4.433.190
Duran varlıklar
10.533.746
8.178.070
Toplam varlıklar
13.735.532
12.611.260
1.906.446
1.528.092
-
796.742
1.906.446
2.324.834
11.829.086
10.286.426
- Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%)
50,00
50,00
- Etkin ortaklık oranı (%)
25,50
25,50
5.914.543
5.143.213
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
16.524.583
14.928.822
324.763
1.851.084
Diğer kapsamlı kar / (zarar)
1.217.898
16.890
Toplam kapsamlı kar / (zarar)
1.542.662
1.867.974
162.382
925.543
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Toplam borçlar
Net varlıklar (şerefiye dâhil)
Grup pay oranı (%)
Net varlıklarda Grup’un payı
Hasılat
Sürdürülen faaliyetlerden net dönem karı
Sürdürülen faaliyetlerden kar / (zararın) içindeki Grup’un payı
74
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
17.YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Şirket, 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla idari maksatlarla kullanımının sona ermesi sebebiyle İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Topkapı’
da bulunan “Topkapı” gayrimenkullerini yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırmıştır. Söz konusu gayrimenkullerin
gerçeğe uygun değeri 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla 184.879.212 TL olarak belirlenmiştir. SPK lisansına sahip değerleme
firması tarafından yapılan değerlemeler sonucu oluşan 161.114.410 TL tutarındaki değer artışı, 8.055.720 TL tutarındaki
ertelenen vergi etkisi de dikkate alınarak özkaynaklar altında “Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları” hesabında
muhasebeleştirilmiştir. Topkapı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri, konuyla ilgili SPK lisansına ve gerekli mesleki
birikime sahip ve Topkapı gayrimenkullerinin sınıf ve yeri hakkında güncel bilgisi bulunan bağımsız değerleme firması
tarafından yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır. Gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri; “Emsal Karşılaştırma Yöntemi”
ile belirlenmiştir.
Söz konusu gayrimenkulün satış, hasılat paylaşımı veya kat karşılığı verilmesi yöntemleriyle etkin bir şekilde değerlendirilerek
likit hale getirilebilmesine yönelik tanıtım, pazarlama ve satış süreci bu konuda yetkilendirilmiş olan “DTZ Pamir & Soyuer
Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş. (DTZ)” tarafından yürütülmüş olup, bu kapsamda da DTZ tarafından gayrimenkul geliştirme
konusunda piyasanın önde gelen firmaların tamamı ile temas kurulmuş ve bu firmaların önemli bir kısmından kapalı zarf
usulüyle teklifler alınmıştır. Alınan tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda oluşan kısa listeye dahil edilen firmaların yetkilileri ile
birebir pazarlık görüşmeleri sonucunda; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Yönetim Kurullarının
9 Ekim 2013 tarihinde yapılan toplantılarında; en uygun teklif sahibi olan “İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İŞGYO)
ve Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. (NEF)” ortak girişimine katma değer vergisi hariç 295.495.194 TL
peşin bedelle satılmasına ve satış işlemi sonucunda oluşan karın Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e madde kapsamında
değerlendirilmesine karar verilmiştir. 295.494.194 TL’nin %75’i İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’den, %25’i ise Timur
Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ’den tahsil edilmiştir.. Söz konusu gayrimenkul satışından satışa ilişkin masraflar
düşüldükten sonra 100.429.768 TL kar elde edilmiştir (Not 32). Satışa ilişkin 10.855.433 TL masraf oluşmuştur
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
75
76
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
23.712.300
23.477.832
35.849.388
7.295.760
12.741.310
47.288.999
3.113.497
1.418.152
(15.971.260)
47.288.999
-
43.145.148
3.461.577
450.667
(21.353.007)
555.602
üstü düzenleri
60.030.309
60.030.309
189.945.215
520.232.348
440.737.326
172.722.330
1.091.004
16.155.992
25.607.691
(70.033)
(25.561.769)
173.344.222
(621.892)
710.177.563
51.426.080
3.010.894
(70.033)
(40.864.894)
83.215.860
Binalar
616.382.589
(2.922.933)
613.459.656
1.064.456.549
752.535.320
597.830.929
999.504.860
(1.091.004)
51.667.792
123.281.638
(10.435.478)
(98.471.259)
-
1.007.524.776
(8.019.916)
1.816.991.869
(19.047)
92.215.803
2.284.055
(11.344.564)
(108.314.908)
244.834.741
ve cihazlar
1.610.463.215
(13.127.426)
1.597.335.789
Tesis, makine
7.884.202
1.700.367
2.124.128
9.323.944
604.957
963.600
(1.923.034)
(1.085.265)
-
10.066.758
(742.814)
9.584.569
764.198
59.988
(1.978.020)
(1.105.491)
395.822
Taşıtlar
12.746.903
(1.298.831)
11.448.072
29.114.787
11.269.005
8.259.520
31.241.452
841.730
3.314.707
(253.947)
(6.029.155)
-
31.487.743
(246.291)
40.383.792
16.437
1.131.730
200.134
(283.748)
(6.239.402)
6.057.669
Demirbaşlar
39.869.508
(368.536)
39.500.972
176.810.545
94.437.728
76.926.224
139.991.332
7.950.242
53.735.321
(21.980.857)
(2.885.493)
-
140.525.455
(534.123)
271.248.273
2.610
12.754.544
18.579.892
(32.483.184)
(2.885.493)
58.362.348
varlıklar
217.458.863
(541.307)
216.917.556
Diğer maddi
Yapılmakta
47.447.119
47.447.119
155.674.319
1.504.060.686
1.458.629.947
1.317.771.588
1.400.072.917
80.334.210
208.321.109
(34.663.349)
(108.471.172)
(41.533.029)
1.410.237.953
(10.165.036)
-
2.962.690.633
164.715.871
312.068.454
(48.095.071)
(118.545.294)
(65.297.832)
-
Toplam
2.736.362.136
(18.517.631)
2.717.844.505
47.447.119
2.767.438
287.480.940
(1.935.522)
(396.540.056)
olan yatırımlar
155.932.917
(258.598)
155.674.319
Banka kredileri nedeniyle arazi ve binalar üzerinde ipotek bulunmamaktadır (2012: Yoktur).
(**) Alımların içerisinde 340.022 TL finansman gideri aktifleştirilmiştir (2012: Yoktur).
(*) Grup, ekonomik ömrü dolan varlıkları yeniden gözden geçirmiş, ilgili hesap sınıflama ve netleştirmelerini yapmıştır. Söz konusu varlıkların kar/(zarar) üzerinde etkisi bulunmamaktadır (2012: Bulunmamaktadır).
31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi
31 Aralık 2013 itibarıyla net defter değeri
31 Aralık 2012 itibarıyla net defter değeri
-
Yeniden düzenlenmiş – 1 Ocak 2013
Ekonomik ömrü dolan varlıkların sınıflaması (*)
Yabancı para çevirim farkları
Dönem gideri
Çıkışlar
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklara transfer
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler
23.712.300
31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi
Birikmiş amortismanlar ve değer düşüklüğü
-
194.501
1.884
(3.079.931)
3.118.014
Ekonomik ömrü dolan varlıkların sınıflaması (*)
Yabancı para çevirim farkları
Alımlar (**)
Çıkışlar
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklara transfer
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler
Yapılmakta olan yatırımlardan transferler
Daha önce raporlanan - 1 Ocak 2013
UFRS–11 Standardındaki değişikliğin etkisi
arsalar
23.477.832
23.477.832
Arazi ve Yer altı ve yer
Maliyet değer
Daha önce raporlanan- 1 Ocak 2013
UFRS–11 Standardındaki değişikliğin etkisi
Yeniden düzenlenmiş – 1 Ocak 2013
18. MADDİ DURAN VARLIKLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
77
18.439.064
31 Aralık 2011 itibarıyla net defter değeri
-
31 Aralık 2012 kapanış bakiyesi
23.477.832
-
Yabancı para çevrim farkları
Dönem gideri
Çıkışlar
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklara sınıflanan
31 Aralık 2012 itibarıyla net defter değeri
-
-
23.477.832
Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak 2012
Daha önce raporlanan 1 Ocak 2012
UFRS 11 standardındaki değişikliğin etkisi
Birikmiş amortismanlar ve değer düşüklüğü
31 Aralık 2012 kapanış bakiyesi
(9.413)
20.210
5.027.971
18.439.064
Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak 2012
Yabancı para çevrim farkları
Alımlar
Çıkışlar
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler
Sınıflama
Yapılmakta olan yatırımlardan transferler
18.439.064
-
arsalar
Arazi ve
Daha önce raporlanan 1 Ocak 2012
UFRS 11 standardındaki değişikliğin etkisi
Maliyet değer
18. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
11.800.852
12.741.310
47.288.999
(27.704)
1.097.690
(7.727)
-
46.226.740
46.226.740
-
60.030.309
(23.973)
70.691
(7.727)
1.963.726
58.027.592
58.027.592
-
üstü düzenleri
Yer altı ve yer
390.836.288
440.737.326
172.722.330
(427.570)
22.309.981
(1.331)
-
150.841.250
151.366.228
(524.978)
613.459.656
(1.471.292)
2.680.587
(3.829)
72.978.131
539.276.059
542.202.516
(2.926.457)
Binalar
519.756.428
597.830.929
999.504.860
(2.558.431)
106.381.251
(4.762.424)
(8.215.772)
908.660.236
916.219.421
(7.559.185)
1.597.335.789
(4.544.803)
12.694.999
(5.548.361)
170.956.949
1.423.777.005
1.435.975.822
(12.198.817)
ve cihazlar
Tesis, makine
3.112.574
2.124.128
9.323.944
(14.471)
998.424
(248.989)
-
8.588.980
9.235.355
(646.375)
11.448.072
(41.506)
314.600
(330.332)
161.474
11.343.836
12.347.929
(1.004.093)
Taşıtlar
7.279.490
8.259.520
31.241.452
(28.563)
2.948.885
(454.312)
-
28.775.442
29.535.891
(760.449)
39.500.972
(57.141)
433.608
(471.811)
3.591.277
36.005.039
36.279.728
(274.689)
Demirbaşlar
72.586.298
76.926.224
139.991.332
8.215.772
(77..807)
43.606.004
(38.145.074)
126.392.437
126.392.437
-
216.917.556
(250.494)
20.201.094
(47.127.727)
45.118.554
198.976.129
199.514.388
(538.259)
varlıklar
Diğer maddi
Yapılmakta
195.153.832
155.674.319
-
-
-
-
155.674.319
(2.983.700)
271.982.160
(8.656.220)
(299.798.082)
195.130.161
195.153.832
(23.671)
olan yatırımlar
1.218.964.826
1.317.771.588
1.400.072.917
(3.134.546)
177.342.235
(43.619.857)
-
1.269.485.085
1.278.976.072
(9.490.987)
2.717.844.505
(9.382.322)
308.397.949
(62.146.007)
-
2.480.974.885
2.497.940.871
(16.965.986)
Toplam
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
19.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Maliyet değeri
Daha önce raporlanan - 1 Ocak 2013
UFRS–11 Standardındaki değişikliğin etkisi
Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak 2013
Ekonomik ömrü dolan varlıkların sınıflaması
Yabancı para çevirim farkı
Bağlı ortaklık alım etkisi
Alımlar
Çıkışlar
4.419.506
4.419.506
204.821
1.581.787
(1.155)
31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi
6.204.959
Birikmiş itfa ve tükenme payları
Daha önce raporlanan - 1 Ocak 2013
UFRS–11 Standardındaki değişikliğin etkisi
4.068.897
Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak 2013
Ekonomik ömrü dolan varlıkların sınıflaması
Yabancı para çevirim farkı
Bağlı ortaklık alım etkisi
Dönem gideri (*)
Çıkışlar
4.068.897
221.723
640.547
(1.155)
31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi
31 Aralık 2013 itibarıyla net defter değeri
31 Aralık 2012 itibarıyla net defter değeri
4.930.012
1.274.947
350.610
Maliyet değeri
Daha önce raporlanan - 1 Ocak 2012
UFRS–11 Standardındaki değişikliğin etkisi
4.644.393
(186.930)
Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak 2012
Yabancı para çevirim farkı
Bağlı ortaklık alım etkisi
Alımlar
Çıkışlar
4.457.463
(55.982)
18.025
31 Aralık 2012 kapanış bakiyesi
Birikmiş itfa ve tükenme payları
Daha önce raporlanan - 1 Ocak 2012
UFRS–11 Standardındaki değişikliğin etkisi
4.419.506
Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak 2012
Yabancı para çevirim farkı
Bağlı ortaklık alım etkisi
Dönem gideri (*)
Çıkışlar
31 Aralık 2012 kapanış bakiyesi
31 Aralık 2012 itibarıyla net defter değeri
31 Aralık 2011 itibarıyla net defter değeri
3.362.674
(39.186)
(*) Dönem itfa ve tükenme payları giderlerinin dağılımı Dipnot 28 ve Dipnot 30’da verilmiştir.
78
-
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
3.479.568
(116.894)
745.408
4.068.896
350.610
1.094.790
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
20.ŞEREFİYE
1 Ocak
Yabancı para çevirim farkları
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
3.131.678
3.171.580
398.446
(39.902)
3.530.124
3.131.678
21.DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Yoktur.
22.KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (Not 24)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
4.427.566
3.636.001
Türev araçlar
4.127.199
-
Maliyet giderleri karşılığı
1.479.078
1.053.168
10.033.843
4.689.169
Grup, dönem içerisinde olağan faaliyetleri dâhilinde birden çok davaya davalı ve davacı olarak taraf olmuştur. Bu kapsamda
Grup Yönetimi, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, bağımsız hukuk ve vergi danışmanlarından alınan görüşler doğrultusunda
34.916.146 TL tutarındaki davalara ilişkin bir zarara uğrama olasılığının düşük olarak değerlendirmektedir.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
79
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
22. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (DEVAMI)
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla Şirket’in teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2013
Şirket Tarafından Verilen TRİ’ler
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş
Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına
Dâhil Edilen Ortaklıklar Lehine
Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam
Tutarı
C. Olağan Ticari Faaliyetlerin
Yürütülmesi Amacıyla Diğer
3.Kişilerin Borcunu Temin
Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ’lerin
Toplam Tutarı
D. Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam
Tutarı
i. Ana Ortak Lehine Vermiş
Olduğu TRİ’lerin Toplam
Tutarı
ii. B ve C maddeleri
kapsamına Girmeyen Diğer
Grup Şirketleri Lehine Vermiş
Olduğu TRİ’lerin Toplam
Tutarı
iii. C Maddesi Kapsamına
Girmeyen 3. Kişiler Lehine
Vermiş Olduğu TRİ’lerin
Toplam Tutarı
Toplam
TL karşılıkları
ABD Doları
Euro
Rus Rublesi
1.301.789
-
-
768.595.374
16.160.204
47.565.507
9.176.112.052
-
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
281.948.335
100.000.000
23.333.334
-
-
213.430.000
100.000.000
-
-
-
68.518.335
-
23.333.334
-
-
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
1.051.845.498
116.160.204
70.898.841
9.176.112.052
1.301.789
1.301.789
Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’ lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla %21,33’dur.
80
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Türk Lirası
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
22. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (DEVAMI)
31 Aralık 2012
Şirket Tarafından Verilen TRİ’ler
TL karşılıkları
ABD Doları
Euro
Rus Rublesi
Türk Lirası
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına
Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam
Tutarı
-
-
-
-
-
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına
Dâhil Edilen Ortaklıklar Lehine
Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam
Tutarı
363.813.398
28.509.432
69.376.211
2.579.897.552
-
977.962
-
-
-
977.962
264.619.244
47.555.556
76.475.193
-
-
164.671.994
47.555.556
33.975.193
-
-
99.947.250
-
42.500.000
-
-
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
629.410.604
76.064.988
145.851.404
2.579.897.552
977.962
C. Olağan Ticari Faaliyetlerin
Yürütülmesi Amacıyla Diğer
3.Kişilerin Borcunu Temin
Amacıyla Vermiş Olduğu
TRİ’lerin Toplam Tutarı
D. Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam
Tutarı
i. Ana Ortak Lehine Vermiş
Olduğu TRİ’lerin Toplam
Tutarı
ii. B ve C maddeleri
kapsamına Girmeyen
Diğer Grup Şirketleri
Lehine Vermiş Olduğu
TRİ’lerin Toplam Tutarı
iii. C Maddesi Kapsamına
Girmeyen 3. Kişiler Lehine
Vermiş Olduğu TRİ’lerin
Toplam Tutarı
Toplam
Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’ lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla %23,83’dur.
23. TAAHHÜTLER
Şirket ile Shell Enerji A.Ş., Boru Hatları ve Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ve Eskişehir Organize Sanayii Bölge Müdürlüğü
arasında yapılan sözleşmeler gereği 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında 164.735.000 sm3 doğalgaz alım
taahhüdü bulunmaktadır (31 Aralık 2012: 168.230.000 sm3).
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
81
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
24.ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar kapsamında borçlar
Personele borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
Yıllık izin karşılığı
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
3.335.146
4.528.557
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
4.427.566
3.636.001
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
Kıdem tazminatı karşılıkları
Yürürlükteki İş Yasası hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona
erenlere hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı Yasalar ile Değişik
60’ıncı Maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını
ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002
tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı her hizmet yılı için bir aylık maaş üzerinden 3.254,44 TL (31 Aralık
2012: 3.129,25 TL) tavanına tabidir. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, Grup’un kıdem tazminatı
karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan 3.438,22 TL tavan tutarı dikkate alınmıştır (31 Aralık
2012: 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan 3.129,25 TL). Kıdem tazminatı yükümlülüğü zorunluluk olmadığından dolayı
herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı yükümlülüğü şirketin çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki
olası yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. UMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, işletmenin
yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak hesaplanmasını öngörür.
Toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir. Aktüeryal kayıp / (kazanç)
kapsamlı gelir tablosunda “Değer Artış Fonları” içerisinde muhasebeleştirilmiştir.
Esas varsayım her hizmet yılı için azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. Dolayısıyla uygulanan iskonto
oranı gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel faiz oranını ifade eder. Sonuçta 31 Aralık 2013
ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ekli konsolide finansal tablolarda yükümlülükler çalışanların emekliliğinden kaynaklanan
geleceğe ait olası yükümlülüğün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. Rapor tarihindeki karşılıklar yıllık %5,00 enflasyon
(31 Aralık 2012: %5,00) ve %8,37 iskonto oranı (31 Aralık 2012: %8,37) varsayımlarına göre yaklaşık %3,21 olarak elde
edilen reel iskonto oranı (31 Aralık 2012: %3,21) kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır. İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde
ödenmeyip Grup’ a kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmıştır.
82
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
24.ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (DEVAMI)
Kıdem tazminatı karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Daha önce raporlanan - 1 Ocak
50.594.065
45.767.331
UFRS–11 “Müşterek Anlaşmalar” Standardının etkisi (Dipnot 2)
(1.175.571)
(864.815)
Yeniden düzenlenmiş - 1 Ocak
49.418.494
44.902.516
Aktüeryal kayıp/(kazanç)
-
2.784.508
Hizmet maliyeti
3.536.831
5.479.634
Faiz maliyeti
1.820.753
2.067.161
Dönem içinde yapılan ödemeler
(11.636.388)
(5.815.325)
43.139.690
49.418.494
25. VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
Varlıklarda değer düşüklükleri
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
Şüpheli diğer alacaklar karşılı
Stok değer düşüklüğü karşılığı
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
(6.402.946)
(5.736.998)
(6.775.044)
(6.141.198)
(2.432.187)
(3.389.085)
(15.610.177)
(15.267.281)
26.DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer dönen varlıklar
Devreden KDV
Yurtdışı satışlardan kaynaklanan terkin edilecek KDV
İş avansları
Diğer
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
24.437.455
31.009.454
6.779.553
-
15.320
-
30.252
27.123
31.262.580
31.036.577
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
25.848.182
-
25.848.182
-
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Ödenecek vergi ve harçlar
9.246.442
6.720.023
Ödenecek SSK primleri
3.552.819
4.172.677
Diğer duran varlıklar
Gelecek yıllarda indirilecek KDV
Kısa vadeli diğer yükümlülükler
Hesaplanan KDV ve diğer yükümlülükler
161.167
-
Diğer
209.045
142.247
13.169.473
11.034.947
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
83
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
27.ÖZKAYNAKLAR
Özkaynak kalemlerinden “Çıkarılmış Sermaye”, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili
maddesi gereğince yasal yedek statüsünde olan “Hisse Senedi İhraç Primleri” yasal kayıtlardaki tutarları ile gösterilmiştir.
Bu kapsamda SPK Raporlama Standartları çerçevesinde yapılan değerlemelerde ortaya çıkan ve rapor tarihi itibarıyla kar
dağıtımına veya sermaye artırımına konu edilemeyen farkların (enflasyon düzeltmelerinden kaynaklanan farklılıklar gibi)
çıkarılmış sermaye ile ilgili kısmı çıkarılmış sermaye kaleminden sonra gelen “Sermaye Düzeltmesi Farkları” kalemiyle,
“Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri” nden kaynaklanan farklar ise “Geçmiş Yıllar Karları /
Zararları”’yla ilişkilendirilmiştir.
a) Sermaye / Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
Şirket’in çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 41.500.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Kayıtlı sermaye tavanı (*)
500.000.000
500.000.000
Onaylı çıkarılmış sermaye
415.000.000
398.185.637
(*) Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 22 Ocak 2013 tarihinde yapılan ortaklar olağanüstü genel kurul toplantısında 500.000.000
TL’ye yükseltilmiştir.
31 Aralık 2013
Pay tutarı
31 Aralık 2012
Hisse oranı
Pay tutarı
Hisse oranı
Pay tutarı
Ortaklar
TL
(%)
TL
(%)
Şişecam
328.304.347
79,11
315.002.591
79,11
55.312
0,01
53.071
0,01
32
0,00
31
0,00
86.640.309
20,88
83.129.944
20,88
415.000.000
100,00
398.185.637
100,00
Camiş Madencilik
Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.
Diğer
Nominal sermaye
Sermaye düzeltmesi farkları
Düzeltilmiş sermaye
1.431
1.431
415.000.000
100,00
398.185.637
100,00
Şirket’in dolaylı yoldan nihai ortakları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Ortaklar
31 Aralık 2012
Pay tutarı
Hisse oranı
Pay tutarı
Hisse oranı
TL
(%)
TL
(%)
113.200.627,76
27,28
101.178.833
25,41
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal
Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi)
60.424.543,31
14,56
60.228.495
15,13
Diğer (*)
241.374.828,93
58,16
236.778.309
59,46
Nominal sermaye
415.000.000,00
100,00
398.185.637
100,00
(*) T. İş Bankası A.Ş.’nin diğer ortaklarının ve halka açık kısmını temsil etmektedir.
84
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
27.ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
b) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirler veya Karlar
Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
(4.713.172)
(4.713.172)
(4.713.172)
(4.713.172)
Değer artış fonlarının dönem içerisindeki hareketleri kapsamlı gelir tablosu ve özkaynaklar değişim tablolarında sunulmuştur.
Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu
UMS–19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardındaki değişiklikle birlikte kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında
dikkate alınan aktüeryal kayıp kazançların kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilmesine izin vermemektedir.
Aktüeryal varsayımların değişmesi sonucu oluşan kayıp ve kazançlar özkaynaklar içerisinde “Değer Artış Fonu” hesabında
muhasebeleştirilmiştir. Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
niteliktedir.
c) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Yabancı para çevrim farkları
(42.103.104)
(14.837.705)
Finansal varlık değer artış fonu
133.077.478
124.609.819
(1.143.518)
-
89.830.856
109.772.114
Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
Finansal varlık değer artış fonu
Finansal varlık değer artış fonu satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinden değerlemesi sonucu ortaya
çıkar. Gerçeğe uygun değeriyle değerlenen bir finansal aracın elden çıkarılması durumunda değer artış fonunun satılan
finansal varlıkla ilişkili parçası doğrudan kar / zararda muhasebeleştirilir. Yeniden değerlenen bir finansal aracın kalıcı değer
düşüklüğüne uğraması durumunda ise değer artış fonunun değer düşüklüğüne uğrayan finansal varlıkla ilişkili kısmı kar veya
zarar tablosunda muhasebeleştirilir.
d) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde dağıtılabilirler.
Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret
Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar kanuni net karın %5’i
olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise dağıtılan karın ödenmiş sermayenin %5’ini aşan kısmının %10’u oranında ayrılır.
Holding şirketleri bu uygulamaya tabi değildir.
Halka açık şirketler temettü dağıtımlarını SPK tarafından yayımlanan standartlar ve tebliğlerin öngördüğü esaslar çerçevesinde
yaparlar.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
85
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
27.ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
d) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler (Devamı)
Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince ayrılan “Yasal Yedekler” yasal yedek statüsünde olan “Hisse Senedi İhraç
Primleri” ve kar dağıtımı dışındaki belli amaçlar (vergi avantajı elde edebilmek için ayrılan iştirak satış kazançları) için ayrılmış
yasal yedekler kayıtlardaki tutarları ile gösterilmiştir. Bu kapsamda UFRS esasları çerçevesinde yapılan değerlemelerde
ortaya çıkan ve rapor tarihi itibarıyla kar dağıtımına veya sermaye artırımına konu edilmeyen enflasyon düzeltmelerinden
kaynaklanan farklılıkları geçmiş yıllar karları / zararlarıyla ilişkilendirilmiştir.
Ana ortaklığa ait kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Yasal yedekler
43.644.568
38.966.692
Statü yedekleri
18.556.333
15.572.441
62.200.901
54.539.133
e) Geçmiş Yıllar Karları
Rapor tarihi itibarıyla 573.493.343 TL (31 Aralık 2012: 391.468.882 TL) tutarındaki geçmiş yıllar karları içerisinde yer alan ana
ortaklığın olağanüstü yedek akçe tutarı 252.872.492 TL’dir (31 Aralık 2012: 204.925.601 TL).
Kar Dağıtımı
Kar dağıtımının SPK’nın Seri: II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği’nde yer alan esaslar, ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan
hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar
verilmiştir.
Bunun yanında söz konusu SPK Kararı ile konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan şirketlerin, yasal
kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, Seri: II–14.1 sayılı Tebliğ çerçevesinde
hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplamaları
gerektiği düzenlenmiştir.
Kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklar
Şirket’in rapor tarihi itibarıyla yasal kayıtlarında yer alan net dağıtılabilir dönem karı ile kar dağıtımına konu edilebilecek diğer
kaynakların tutarı aşağıda belirtilmiştir.
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Net dönem karı
325.499.629
92.745.213
I. tertip yasal yedek karşılığı
(16.274.981)
(4.637.261)
Dağıtılabilir net dönem karı (*)
309.224.648
88.107.952
Olağanüstü yedek
309.224.648
47.946.890
(*) Net dönem karının içerisinde Kurumlar Vergisi Kanunu 5/1-e maddesi gereği nakit temettü olarak dağıtılmayacak özel fon
tutarı 195.587.001 TL’dir.
86
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
27.ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
f)Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş / çıkarılmış sermaye dahil bütün özkaynak hesap grubu kalemlerinden
ana ortaklık dışı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide finansal durum tablosunda özkaynak hesap grubunda
“Kontrol Gücü Olmayan Paylar” kaleminde gösterilir. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların net dönem kar veya
zararlarından ana ortaklık dışındaki paylara isabet eden kısım dönem karı/ (zararı) kaleminden sonra dönem karı / (zararının)
dağılımı altında kontrol gücü olmayan paylar adıyla gösterilir.
Şirketlerimizin yeniden yapılandırılması kapsamında 1 Ocak – 31 Aralık 2013 döneminde yapılan işlemler:
• Grup‘un Rusya’da faaliyet gösteren şirketlerinden OOO Ruscam Kuban ve European Bank for Reconstruction and
Development (“EBRD”) arasında 31 Mart 2008 tarihinde imzalanan kredi sözleşmesi ve bu sözleşmenin bütününü oluşturan,
Hollanda’da yerleşik, Balsand B.V. , Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. , Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ve European Bank
for Reconstruction and Development (“EBRD”) arasında 14 Nisan 2008 tarihinde, AC Glass Invest B.V. hisselerine ilişkin
akdedilmiş Hisse Alım ve Satım Opsiyon Sözleşmesi (“Put and Call Option Agreement”) kapsamında, 15 Kasım 2013 tarihi
itibarıyla EBRD’nin AC Glass Invest BV’deki %40 payının opsiyon sözleşmesi uyarınca 10.654.287,13 Euro bedelle bağlı
ortaklıklarımızdan Balsand B.V. tarafından satın alınmasına karar verilmiştir.
• Grup, Rusya’daki şirketlerin yeniden yapılandırılması kapsamında, OOO Ruscam’ın yatırım şirketi olan Hollanda’da
mukim Anadolu Cam Investment BV’nin ortaklarından Mosimmobillia’nın %24,075 oranındaki 8.705.280 Euro tutarındaki
nominal hissesini uzman değerleme kuruşu tarafından yapılan Mart 2012 değerleme raporuna dayanarak 14.950.000 USD
(=26.555.682 TL) değerle 21 Aralık 2012 tarihinde satın almıştır.
28.HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ
Satışlar
1 Ocak31 Aralık 2013
1 Ocak31 Aralık 2012
Hasılat
Diğer gelirler
Satış iskontoları
Satış iadeleri
Satışlardan diğer indirimler
1.609.138.090
7.113.622
(63.675.181)
(3.474.465)
(26.310.570)
1.523.226.303
1.193.809
(57.941.741)
(2.623.181)
(4.505.381)
1.522.791.496
1.459.349.809
(432.733.649)
(105.314.396)
(477.011.573)
(200.379.537)
(969.501)
(12.645.759)
(408.204.400)
(95.418.052)
(484.775.391)
(167.722.918)
342.893
33.586.590
(1.229.054.415)
(1.122.191.278)
(47.156.499)
(2.560.525)
(2.288.936)
(4.142.770)
(7.690.913)
(1.859.994)
(1.281.060.375)
(1.135.884.955)
Satışların maliyeti
İlk madde ve malzeme giderleri
Doğrudan işçilik giderleri
Genel üretim giderleri
Amortisman giderleri
Yarı mamul stoklarındaki değişim
Mamul stoklarındaki değişim
Satılan mamullerin maliyeti
Satılan ticari malların maliyeti
Verilen hizmetlerin maliyeti
Diğer maliyetler
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
87
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
29.GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
Genel yönetim giderleri
Pazarlama giderleri
Araştırma ve geliştirme giderleri
1 Ocak-
1 Ocak-
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
(131.042.486)
(122.374.738)
(98.956.131)
(99.908.986)
(5.608.899)
(3.465.380)
(235.607.516)
(225.749.104)
30.ÇEŞİT ESASINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞ GİDERLER
1 Ocak-
1 Ocak-
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Çeşitli giderler
(86.334.017)
(86.905.370)
Dışarıdan sağlanan hizmet
(71.361.520)
(62.099.615)
İşçi ve personel ücret giderleri
(65.832.766)
(62.690.269)
Amortisman ve itfa payları giderleri
(8.582.120)
(10.364.725)
Endirekt malzeme giderleri
(3.497.093)
(3.689.125)
(235.607.516)
(225.749.104)
31.ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER
1 Ocak-
1 Ocak-
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Esas faaliyetlerle ilgili finansal gelirler
32.578.579
28.838.979
Hammadde ve malzeme satış karları
7.090.285
4.179.272
Kira geliri
3.337.117
2.514.876
Konusu kalmayan karşılıklar
1.019.429
435.476
772.274
890.528
5.549.849
6.241.848
50.347.533
43.100.979
1 Ocak-
1 Ocak-
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Hizmet geliri
Diğer esas faaliyetlerden gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler
Ticari alacak ve borçlara ilişkin kambiyo zararları
(23.898.589)
(20.808.669)
Reklamasyon gideri
(8.922.909)
(158.597)
Malzeme satış zararı
(3.255.854)
(1.231.992)
Ticari faaliyetlere ilişkin reeskont faiz giderleri
(953.682)
(645.168)
Komisyon giderleri
(234.491)
(85.851)
(3.913.190)
(5.947.391)
(41.178.715)
(28.877.668)
Diğer
88
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
32. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım amaçlı sınıflanan gayrimenkul satış karı
Maddi duran varlık satış karları
Temettü gelirleri
1 Ocak31 Aralık 2013
100.429.768
8.817.941
6.621.623
115.869.332
1 Ocak31 Aralık 2012
6.853.479
11.616.638
18.470.117
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Maddi duran varlık satış zararları
1 Ocak31 Aralık 2013
(6.349.205)
(6.349.205)
1 Ocak31 Aralık 2012
(5.843.562)
(5.843.562)
33.FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ
Finansman Gelirleri
Kambiyo karları
Faiz gelirleri
1 Ocak31 Aralık 2013
76.169.624
8.176.694
84.346.318
1 Ocak31 Aralık 2012
74.944.827
16.091.497
91.036.324
Finansman Giderleri
Faiz giderleri
Kambiyo zararları
1 Ocak31 Aralık 2013
(107.469.321)
(77.361.157)
(184.830.478)
1 Ocak31 Aralık 2012
(84.764.992)
(71.863.840)
(156.628.832)
34.SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR
Maliyet bedeli
Tesis, makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer duran varlıklar
Birikmiş amortismanları
Tesis, makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer duran varlıklar
Net defter değeri
31 Aralık 2013
(108.314.908)
(1.105.491)
(6.239.402)
(2.885.493)
(118.545.294)
31 Aralık 2012
-
(98.471.259)
(1.085.265)
(6.029.155)
(2.885.493)
(108.471.172)
-
10.074.122
-
Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklara sınıflanan sabit kıymetler İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Topkapı gayrimenkullerine
ilişkindir.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
89
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
35. GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÂHİL)
Ertelenmiş Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri
Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile SPK Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri muhasebeleştirmektedir. Söz konusu
farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile SPK Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan finansal
tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmaktadır.
Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve bağlı ortaklıklarına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına izin vermediğinden ekli konsolide finansal
tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir işletme bazında ayrı olarak hesaplanmıştır. Bu kapsamda ekli konsolide finansal
tablolarda konsolide edilen işletmelere ait ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri de netleştirilmeden ayrı olarak gösterilmiştir.
Ertelenmiş vergi varlıkları
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (-)
Ertelenmiş vergi varlıkları (net)
Ertelenmiş vergiye baz teşkil eden zamanlama farklılıkları
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
136.138.692
60.550.419
(8.791.289)
(7.286.038)
127.347.403
53.264.381
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
104.812.973
85.774.969
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerleme ve
ekonomik ömür farklılıkları
İndirimli kurumlar vergisi
(326.669.323)
(74.812.965)
Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıllar zararları
(396.602.916)
(262.660.541)
Satılmaya hazır finansal varlıkları
154.157.906
145.244.581
Kıdem tazminatı karşılığı
(43.139.690)
(49.418.494)
10.074.122
-
Satış amaçlı sınıflanan duran varlıklar
Stokların yeniden değerlemesi
1.132.310
647.354
(4.127.199)
-
(24.006.670)
(17.453.690)
(524.368.487)
(172.678.786)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
(21.047.319)
(17.047.750)
İndirimli kurumlar vergisi
65.333.865
14.962.593
Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıllar zararları
78.612.608
49.538.027
Satılmaya hazır finansal varlık
Vadeli döviz alım satım işlemleri
Diğer
Ertelenmiş vergi varlıkları / (yükümlülükleri)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerleme ve
ekonomik ömür farklılıkları
(7.707.895)
(7.262.229)
Kıdem tazminatı karşılığı
8.627.938
9.883.699
Satış amaçlı sınıflanan duran varlıklar
2.014.824
-
Stokların yeniden değerlemesi
(320.631)
(253.424)
Vadeli döviz alım satım işlemleri
(825.440)
-
Diğer
90
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
2.659.453
3.443.465
127.347.403
53.264.381
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
35. GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÂHİL) (Devamı)
Ertelenmiş Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri (Devamı)
Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıllar zararlarının vadesi aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Birinci yılda sona erecek
-
19.660.034
İkinci yılda sona erecek
-
12.753.154
15.317.876
-
Üçüncü yılda sona erecek
Dördüncü yılda sona erecek
27.422.751
-
Beşinci yılda sona erecek
91.169.840
3.883.955
Altıncı yılda sona erecek
20.159.095
7.757.256
Yedinci yılda sona erecek
20.489.611
34.459.257
Sekizinci yılda sona erecek
30.630.168
29.016.105
104.207.189
99.207.609
87.206.386
55.923.171
396.602.916
262.660.541
Dokuzuncu yılda sona erecek
Onuncu yılda sona erecek
Mali zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere Türkiye’de maksimum 5 yıl, Rusya’da ise
maksimum 10 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Ertelenmiş vergi varlığı hesaplanmamış mali zararların tutarı 114.391.080 TL (31 Aralık 2012: 4.269.342 TL)’dir.
Ertelenen vergi varlık / (yükümlülüklerinin) hareketleri aşağıdaki gibidir:
Daha önce raporlanan - 1 Ocak
UFRS–11 “Müşterek Anlaşmalar” Standardının etkisi (Dipnot 2)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
53.327.498
39.533.313
(63.117)
37.232
Yeniden düzenlenmiş -1 Ocak
53.264.381
39.570.545
Kar veya zarar tablosu ile ilişkilendirilen
74.259.659
15.799.262
Özkaynaklar ile ilişkilendirilen
(8.217.316)
(2.660.558)
Yabancı para çevrim farkı
8.040.679
555.132
127.347.403
53.264.381
Kurumlar Vergisi
Grup Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Türk Vergi Kanunu ana şirket ve bağlı ortaklıklarının konsolide bir vergi
beyannamesi doldurmasına izin vermemektedir. Dolayısıyla ekteki konsolide finansal tablolarda yansıtılan vergi karşılıkları
konsolide edilen şirketleri ayrı tüzel kişilik bazında dikkate alarak hesaplanmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi
matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler
(varsa geçmiş yıllar zararları kullanılan yatırım indirimleri ve Ar-Ge merkezi indirimi) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden
hesaplanmaktadır.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
91
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
35. GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÂHİL) (Devamı)
Kurumlar Vergisi (Devamı)
Türkiye’deki kurumlar vergisi vergi oranı %20’dir (2012 %20).
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla her bir ülkedeki yürürlükteki vergi mevzuatları dikkate alınarak ertelenen vergi hesaplamasında
kullanılan vergi oranları (%) aşağıdaki gibidir:
Ülke
Gürcistan
Vergi oranı (%)
15,0
Rusya (*)
2,0–20,0
Ukrayna
19,0
(*) Rusya’nın-Tataristan bölgesinde vergi oranı %2,0, diğer bölgelerde ise vergi oranı %20,0 olarak kullanılmaktadır.
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2013 yılı kurum kazançlarının
geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden %20 oranında geçici vergi
hesaplanmıştır (2012: %20).
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler ilgili
yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1–25 Nisan tarihleri arasında (özel hesap dönemine sahip olanlarda dönem
kapanışını izleyen dördüncü ayın 1–25 tarihleri arasında) vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu
beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek şirketin ödemesi gereken kurumlar vergisi
değiştirilebilir.
Gelir Vergisi Stopajı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda
dâhil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara
hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir
23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren tüm şirketlerde %15
payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.
kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına
ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar
vergisi stopajı yapılması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı
olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar
24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden
%19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından şirketlerin
üretim faaliyetiyle doğrudan ilgili olanların %40’ı vergilendirilebilir kazançtan düşülebilir. Yararlanılan teşvik belgesiz yatırım
harcamalarından vergi tevkifatı yapılmamaktadır.
Yatırım İndirimi Uygulaması
Yatırım indirimi uygulaması 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, şirketlerin
vergilendirilebilir kazançlarının yetersiz olması sebebiyle, 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla yararlanamadığı yatırım indirimi
tutarları ile 1 Ocak 2006 öncesi başlayan ve iktisadi ve teknik bütünlük arz eden yatırımlara ait yatırım indirimi tutarları sonraki
yıllarda elde edilecek vergilendirilebilir kazançlardan düşülmek üzere sonraki yıllara taşınabilir.
92
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
35. GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÂHİL) (Devamı)
Yatırım İndirimi Uygulaması (Devamı)
1 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6009 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme gereğince hak kazanılan yatırım
indirimi tutarları yıl sınırlaması olmaksızın kullanılabilecektir. Ayrıca indirim sonrası kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oranına
göre %20 kurumlar vergisi hesaplanacaktır. 6009 sayılı Kanunla yapılan düzenleme 2010 yılı kazançlarına uygulanmak üzere
1 Ağustos 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması
2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama
kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde, indirimli
kurumlar vergisi desteği alınmaktadır. Teşvik belgesinde belirtilen yatırıma katkı oranına göre hesaplanan yatırıma katkı
tutarına ulaşılana kadar her yıl ödenecek kurumlar vergisi tutarı eksik ödenmek suretiyle bu teşvikten yararlanılmaktadır. Aynı
Karar kapsamında alınan yatırım teşvik belgeleri gereğince KDV ve gümrük vergisi teşvikinden de yararlanılmaktadır.
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 3.555.646 TL (31 Aralık 2012 8.604.214 TL)’dir. Bazı bağlı ortaklıklarda peşin ödenen vergi,
vergi yükümlülüğünden daha yüksektir ve bu bağlı ortaklıklar için vergi yükümlülüğünü aşan peşin ödenmiş vergi cari dönem
vergisi altında sınıflandırılmıştır.
31 Aralık 2013
33.660.397
(20.004.397)
13.656.000
31 Aralık 2012
30.733.969
(28.357.280)
2.376.689
(33.660.397)
189.268
74.259.659
40.788.530
(30.733.969)
101.194
15.799.262
(14.833.513)
Vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi kar
Geçerli vergi oranı
32.008.774
%20
68.529.996
%20
Hesaplanan vergi
Ayrılan ile hesaplanan vergi karşılığının mutabakatı
(6.401.755)
(13.705.999)
5.011.589
52.861.800
8.055.721
(6.959.173)
1.536.077
(250.010)
(13.235.330)
169.611
40.788.530
2.831.296
437.904
(3.838.759)
15.893.432
835.763
257.717
(17.544.867)
(14.833.513)
Kurumlar vergisi karşılığı
Peşin ödenen vergi ve fonlar (-)
Finansal durum tablosundaki vergi karşılığı
Cari dönem kurumlar vergisi karşılığı
Yabancı para çevirim farkları
Ertelenmiş vergi geliri
Kar veya zarar tablosundaki vergi karşılığı
Vergi karşılığının mutabakatı
Temettü ve vergiden muaf diğer gelirler
İndirimli kurumlar vergisi
Yatırım amaçlı gayrimenkul satışından kaynaklanan vergi düzeltmesi
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Vergiden mahsup edilebilecek geçmiş yıllar zararları
Konsolidasyon düzeltmeleri
Farklı vergi oranlarına tabi yurtdışı şirketlerin etkisi
Karşılık ayrılan ertelenmiş vergi
Türev araç işlemleri
Diğer
Kar veya zarar tablosundaki vergi karşılığı
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
93
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
36. PAY BAŞINA KAZANÇ
1 Ocak-
1 Ocak-
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Dönem boyunca mevcut olan hisselerin ortalama sayısı (tam değeri)
415.000.000
415.000.000
Ana şirket hissedarlarına ait net dönem karı
111.405.194
73.757.339
0,2684
0,1777
244.522.626
112.432.240
0,5892
0.2709
Pay başına kazanç
Pay başına kazanç
Ana şirket hissedarlarına ait toplam kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı gelirden elde edilen pay başına kazanç
37.İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Grup’un ana ortağı T. İş Bankası A.Ş.’dir. Şirket ile konsolide edilen bağlı ortaklıkları arasında gerçekleşen işlemler
konsolidasyon sırasında elimine edildiklerinden bu notta açıklanmamıştır. Grup ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin
detayları aşağıda açıklanmıştır.
İlişkili taraflarda tutulan mevduatlar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
581.440.361
119.172.560
1.253.304
3.902.146
582.693.665
123.074.706
602.713
8.198.640
602.713
8.198.640
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
T. İş Bankası A.Ş.
96.843.779
184.516.156
İşbank AG
52.780.669
3.527.550
149.624.448
188.043.706
T. İş Bankası A.Ş.
- Vadeli
- Vadesiz
İşbank AG
- Vadesiz
İlişkili taraflardan kullanılan krediler
94
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
37.İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
4.270.447
-
Camiş Limited
2.281.675
1.827.285
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
1.766.620
127.754
161.171
137.516
OOO Balkum
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
23.367
24.685
Trakya Glass Rus ZAO
23.228
62.165
Paşabahçe Mağazaları B.V.
15.810
11.940
Trakya Cam Investment B.V.
15.810
6.020
Trakya İnvestment B.V.
15.810
6.020
TRSG Autoglass Holding B.V.
15.810
6.020
TRSG Glass Holding B.V.
15.810
6.020
Paşabahçe Investment B.V.
15.810
6.020
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.
13.877
793
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
12.957
3.130
Sudel Invenst S.A.R.L.
5.250
3.647
Madencilik Sanayii Ve Tic. A.Ş.
1.255
1.055
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
770
-
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.
628
17.038
-
7.531
8.656.105
2.254.639
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
19.175.646
11.247.169
Soda Sanayii A.Ş.
3.564.381
-
Camiş Madencilik A.Ş.
1.319.847
-
887.448
28.308
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
506.833
128.977
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
137.089
658.078
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.
73.754
67.812
Şişecam Dış Ticaret A.Ş
44.777
-
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.
22.887
18.914
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
-
29.489
Paşabahçe Eskişehir Cam Sanayi ve Tic.A.Ş
-
3.278
25.732.662
12.182.025
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
95
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
37.İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.
İlişkili taraflara ticari borçlar
12.016.284
4.728.710
Soda Sanayii A.Ş.
11.676.760
1.623.716
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
11.456.710
17.876.215
Camiş Limited
9.262.445
7.399.949
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
2.540.246
406.798
OOO Balkum
779.354
901.594
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.
774.976
154.331
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.
747.580
1.298.126
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
361.063
35.860
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
176.293
105.652
İş Merkezleri Yönetim Ve İşletim A.Ş.
25.400
19.309
Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
781
781
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
769
30.344
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.
627
10.652
OOO Posuda
İlişkili taraflara diğer borçlar
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
12.335
34.604.372
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
188.867.263
40.726.291
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.
3.505.135
551.013
Soda Sanayii A.Ş.
1.438.046
3.251.612
Camiş Madencilik A.Ş.
934.875
4.774.082
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.
561.470
138.604
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
375.859
1.065
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
238.201
41.998
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
221.860
317.348
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.
192.051
12.732
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.
188.814
62.857
Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Tic. A.Ş.
132.419
-
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
41.395
3.148.261
Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
34.314
235
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
21.493
5.955
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.
Paşabahçe Eskişehir Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Diğer
96
49.819.288
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
514
-
-
8.193
1.372.987
1.393.328
198.126.696
54.433.574
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
37.İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
İlişkili taraflarla ilgili gelir ve giderler:
İlişkili taraflarla ilgili faiz gelirleri
T. İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Soda Sanayii A.Ş.
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
Camiş Madencilik A.Ş.
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.
Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.
Paşabahçe Eskişehir Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.
Oxyvit Kimya Sanayii ve Tic. A.Ş.
1 Ocak31 Aralık 2013
6.214.571
249.299
54.123
43.532
37.947
35.066
21.086
6.494
5.036
1.503
457
300
6.669.414
1 Ocak31 Aralık 2012
6.039.217
293
78.846
39.950
11.769
2.251
326
7.232
2.389
1.208
486
35
6.184.002
İlişkili taraflarla ilgili faiz giderleri
T. İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Camiş Madencilik A.Ş.
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
Soda Sanayii A.Ş.
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
İş Finansal Kiralama A.Ş.
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.
Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
Paşabahçe Eskişehir Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
1 Ocak31 Aralık 2013
10.671.267
8.582.697
231.152
163.673
155.013
154.930
116.906
97.493
83.618
27.652
23.417
22.717
7.013
6.431
3.330
489
20.347.798
1 Ocak31 Aralık 2012
5.013.566
754.381
109.760
207.872
96.550
75.736
52.420
12.863
21.687
27.993
434
2.431
5.789
173
12.528
6.394.183
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
97
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
37.İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
İlişkili taraflarla ilgili gelir ve giderler (Devamı):
İlişkili taraftan alınan temettü gelirleri
Soda Sanayii A.Ş.
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
Paşabahçe Eskişehir Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
İlişkili taraflarla ilgili diğer gelirler
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (1)
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
1 Ocak-
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
5.738.962
10.079.765
882.661
1.536.583
-
290
6.621.623
11.616.638
1 Ocak-
1 Ocak-
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
75.322.326
-
1.169.525
2.192.985
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
393.015
-
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
322.557
284.004
Trakya Glass Rus ZAO
213.207
1.983
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
130.876
121.644
TRSG Autoglass Holding B.V.
13.616
17.578
Trakya İnvestment B.V.
13.616
28.941
Paşabahçe Investment B.V.
13.616
28.941
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
47.369
20.477
Trakya Cam Investment B.V.
13.616
28.941
TRSG Glass Holding B.V.
13.616
28.941
Camiş Limited
-
3.747.901
Paşabahçe Eskişehir Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
-
30.195
Paşabahçe Mağazaları B.V.
-
28.941
77.666.955
6.561.472
(1) Topkapı yatırım amaçlı gayrimenkul satışından kaynaklanan gelirdir.
98
1 Ocak-
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
37.İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
İlişkili taraflarla ilgili gelir ve giderler (Devamı):
1 Ocak-
1 Ocak-
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
25.310.511
24.412.532
1.594.362
1.549.961
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.
710.880
487.300
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. (2)
668.997
678.135
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.
244.461
389.216
Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
117.337
-
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
38.113
-
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.
İlişkili taraflarla ilgili diğer giderler
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
(1)
33.424
32.135
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.
5.657
17.739
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.
1.502
2.406
28.725.244
27.569.424
(1) 1 Ocak - 31 Aralık 2013 dönemi içinde 1.564.106 TL’lik kısmı iş merkezinin bulunduğu İş Kuleleri Kule-3’ün kira
giderlerinden oluşmaktadır. (1 Ocak - 31 Aralık 2012: 1.518.537 TL.)
(2) Şirket merkezinin bulunduğu İş Kuleleri Kule-3’ün yönetim ve işletim giderlerinden oluşmaktadır.
1 Ocak-
1 Ocak-
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Ana ortaklık (Holding)
1.233.423
1.299.184
Konsolidasyona tabi diğer şirketler
3.319.887
1.776.799
4.553.310
3.075.983
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar
Şirket’in üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile genel müdür, grup başkanları, genel müdür yardımcıları,
başkan yardımcıları ve fabrika müdürlerinden oluşmaktadır. 1 Ocak- 31 Aralık 2013 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2012 dönemlerinde
üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer
uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
99
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
38.FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
a) Sermaye Riski Yönetimi
Grup sermaye yönetiminde bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken diğer yandan da borç ve özkaynak
dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir. Grup’un sermaye yapısı Dipnot 8 ve 10’da
açıklanan kredileri de içeren borçlar, Dipnot 6’da açıklanan nakit ve nakit benzerleri ve Dipnot 27’de açıklanan sırasıyla
çıkarılmış sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve geçmiş yıl karlarını da içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.
Grup’un sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler Şirket Yönetimi tarafından değerlendirilir.
Şirket Yönetimi değerlendirmelerine dayanarak sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri
ödenmesiyle olduğu kadar temettü ödemeleri ve yeni hisse ihracı yoluyla dengede tutulması amaçlanmaktadır.
Grup sermayeyi borç/toplam özkaynak oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam özkaynağa bölünmesiyle bulunur.
Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (finansal durum tablosunda gösterildiği gibi finansal borçlar
ve yükümlülükleri, finansal kiralama ve ticari borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla net borç / toplam özkaynak oranı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1.721.829.476
1.152.398.672
(602.854.579)
(147.619.968)
Net borç
1.118.974.897
1.004.778.704
Toplam özkaynak
1.321.551.998
1.110.405.371
0,85
0,90
Finansal ve ticari borçlar
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri
Net borç / özkaynak oranı
Grup’un genel stratejisinde önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir.
Finansal Risk Faktörleri
Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riski),
kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup risk yönetimi programı genel olarak finansal piyasalardaki belirsizliğin,
Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.
Grup finansal araçlarını Finansal İşlemler Grup Başkanlığı vasıtasıyla merkezi olarak Grup’un risk politikaları çerçevesinde
yönetmektedir. Grup’un nakit giriş ve çıkışları günlük olarak, aylık nakit akım bütçeleri haftalık raporlarla, yıllık nakit akım
bütçeleri ise aylık nakit raporlarla izlenmektedir.
Risk yönetimi Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda merkezi bir Risk Yönetimi Birimi tarafından
yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin olarak ise Grup ’un Risk Yönetimi Birimi tarafından finansal risk tanımlanır,
değerlendirilir ve Grup’un operasyon üniteleri ile birlikte çalışmak suretiyle riskin azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır.
Yönetim Kurulu tarafından risk yönetimine ilişkin olarak gerek yazılı genel bir mevzuat gerekse de döviz kuru riski, faiz riski,
kredi riski, türev ürünlerinin ve diğer türevsel olmayan finansal araçların kullanımı ve likidite fazlalığının nasıl değerlendirileceği
gibi çeşitli risk türlerini kapsayan yazılı prosedürler oluşturulur.
100
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
38.FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b)Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
b.1) Kredi Riski Yönetimi
Finansal araçları elinde bulundurmak karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Grup
Yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak
karşılamaktadır. Grup’un tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Grup, bayilerinden doğabilecek bu riski,
bayiler için belirlenen kredi limitlerini alınan teminatlar ile sınırlayarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Grup tarafından
sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin
kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Ticari alacaklar Grup politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte
ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra finansal durum tablosunda net olarak gösterilmektedir (Dipnot 10).
Ticari alacaklar çeşitli sektör ve coğrafi alanlara dağılmış çok sayıdaki müşteriyi kapsamaktadır. Müşterilerin ticari alacak
bakiyeleri üzerinden sürekli olarak kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
101
102
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
-
Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
Değer düşüklüğü (-)
Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
-
-
Değer düşüklüğü (-)
E. Finansal durum tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar
-
-
-
-
-
-
(6.402.946)
6.402.946
-
(2.449.079)
-
-
29.745.199
-
-
(65.953.280)
-
203.762.013
(65.953.280)
8.656.105
-
8.656.105
Diğer
taraf
İlişkili
taraf
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25.732.662
-
Diğer
taraf
-
-
(4.791)
4.791
-
(6.770.253)
6.770.253
-
-
-
-
-
-
18.960.555
-
18.960.555
Diğer alacaklar
25.732.662
Alacaklar
233.507.212
Ticari alacaklar
İlişkili
taraf
Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri
Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi geçmiş veya değerdüşüklüğüne uğramış
sayılacak finansal varlıkların defter değeri
Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış fin. varlıkların net defter değeri
Azami riskin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E)
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri
b.1) Kredi Riski Yönetimi (Devamı)
b)Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
Nakit ve
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
602.839.899
-
602.839.899
nakit benzeri
kalemler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Türev
araçlar
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
103
-
Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
Değer düşüklüğü (-)
Net değerin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
-
-
E. Finansal durum tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar
-
Değer düşüklüğü (-)
-
-
-
-
-
-
2.254.639
-
2.254.639
İlişkili
taraf
Diğer
taraf
-
-
-
-
-
(5.736.998)
5.736.998
-
(10.447.895)
44.841.717
-
-
(50.563.304)
151.103.550
(50.563.304)
İlişkili
taraf
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.182.025
-
-
-
-
-
-
(6.141.198)
6.141.198
-
-
-
-
-
-
6.319.738
-
6.319.738
Diğer
taraf
Diğer alacaklar
12.182.025
Alacaklar
195.945.267
Ticari alacaklar
Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri
Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış
sayılacak finansal varlıkların defter değeri
Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış fin. varlıkların net defter değeri
Azami riskin teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E)
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri
b.1) Kredi Riski Yönetimi (Devamı)
b)Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
147.601.522
-
147.601.522
nakit benzeri
kalemler
Nakit ve
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Türev
araçlar
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
38.FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b)Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
b.1) Kredi Riski Yönetimi (Devamı)
Grup’un müşterilerinden aldığı teminatların toplamı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
43.475.636
38.469.064
1.494.368
1.218.977
5.515.905
5.959.962
15.448.369
-
Teminat mektupları
Teminat çek ve senetleri
İpotekler
Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS)
Diğer
19.002
4.915.301
65.953.280
50.563.304
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış ticari alacaklar aşağıdaki gibidir:
Vadesi üzerinden 1–30 gün geçmiş
20.889.743
30.078.973
Vadesi üzerinden 1–3 ay geçmiş
5.835.982
10.667.863
Vadesi üzerinden 3–12 ay geçmiş
1.809.161
3.868.253
Vadesi üzerinden 1–5 yıl geçmiş
1.210.313
226.628
Toplam vadesi geçen alacaklar
29.745.199
44.841.717
2.449.079
10.447.895
Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı (-)
b.2) Likidite Risk Yönetimi
Grup, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla
yeterli fonların ve borçlanma rezervinin Devamını sağlayarak likidite riskini yönetir.
Likidite riski tabloları
İhtiyatlı likidite riski yönetimi yeterli ölçüde nakit tutmayı yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini
ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının
erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.
104
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
38.FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b)Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
Likidite riski tabloları (Devamı)
Aşağıdaki tablo, Grup’un finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Aşağıdaki tablolar, Grup’un yükümlülükleri iskonto
edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki
tabloya dâhil edilmiştir.
31 Aralık 2013
Türev olmayan
finansal
yükümlülükler
Banka kredileri
Borçlanma senedi
ihraçları
Finansal kiralama
yükümlülükleri
Ticari borçlar
İlişkili taraflara
borçlar
Diğer borçlar
Toplam yükümlülük
Defter
değeri
1.150.321.974
Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışları
toplamı
(I+II+III+IV)
1.360.350.106
Üç aydan
kısa
(I)
152.554.258
3–12 ay
arası
(II)
250.185.696
1–5 yıl
arası
(III)
846.592.482
5 yıldan uzun
(IV)
111.017.670
213.553.945
272.390.038
-
9.070.775
36.283.100
227.036.163
389.730
179.211.002
443.694
179.424.878
83.142
145.549.082
249.426
33.875.796
111.126
-
-
201.281.423
1.744.758.074
201.834.386
2.014.443.102
201.825.291
500.011.773
9.095
293.390.788
882.986.708
338.053.833
31 Aralık 2012
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Banka kredileri
Çıkarılmış Tahviller
Finansal kiralama
yükümlülükleri
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar
Toplam yükümlülük
Defter
değeri
972.012.141
38.973
Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışları toplamı
(I+II+III+IV)
1.136.799.341
38.973
Üç aydan
3–12 ay
kısa
arası
(I)
(II)
176.398.333 363.786.292
-
1–5 yıl
arası
(III)
523.303.083
38.973
5 yıldan
uzun
(IV)
73.311.633
-
624.804
179.761.725
58.915.465
1.211.353.109
624.804
179.954.753
59.074.655
1.376.492.526
54.740
180.334
144.979.957
34.974.796
59.048.260
26.395
380.481.290 398.967.817
389.730
523.731.786
73.311.633
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla türev finansal varlık ve yükümlülük bulunmamaktadır.
b.3) Piyasa Riski Yönetimi
Faaliyetleri nedeniyle Grup, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Grup
düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir. Cari yılda Grup’un maruz kaldığı piyasa
riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye
göre bir değişiklik olmamıştır.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
105
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
38.FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b)Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
b.3) Piyasa Riski Yönetimi (Devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Grup, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin faaliyet
gösterdiği ülkelerin ekonomilerine göre geçerli fonksiyonel para birimleri dışında kalan para birimlerini yabancı para olarak
kabul etmiştir.
Grup’un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıkları ile parasal ve parasal olmayan yükümlülüklerinin rapor
tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Döviz Pozisyonu Tablosu
TL karşılığı
ABD Doları
Euro
Diğer
1.
2a.
2b.
3.
4.
5.
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
11.
12a.
12b.
13.
14.
15.
16a.
16b.
17.
18.
19.
19a.
19b.
20.
21.
22.
23.
24.
106
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar (kasa,
banka hesapları dahil)
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Dönen varlıklar (1+2+3)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Duran varlıklar (5+6+7)
Toplam varlıklar (4+8)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
Toplam yükümlülükler (13+17)
Bilanço dışı türev araçların net varlık /
(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
Net yabancı para varlık / (yükümlülük)
Pozisyonu (9–18+19)
Parasal kalemler net yabancı para varlık /
/(yükümlülük) pozisyonu (=1+2a+5+6a–
10–11-12a–14–15-16a)
Döviz hedge’ i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
İhracat
İthalat
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
1.061.500
418.894
57.025
-
305.438.930
306.500.430
306.500.430
13.406.946
64.637.123
78.044.069
465.203.806
465.203.806
543.247.875
131.720.604
132.139.498
132.139.498
719.239
12.413.353
13.132.592
173.761.005
173.761.005
186.893.597
8.277.761
8.334.786
8.334.786
4.042.866
12.989.376
17.032.242
32.128.620
32.128.620
49.160.862
59.366
59.366
59.366
416.022
416.022
416.022
135.978.404
63.711.008
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(236.747.445)
(54.754.099)
(40.826.076)
(356.656)
47.504.427
123.652.900
9.257.000
49.338.194
11.816.819
11.761.794
-
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
38.FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b)Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
b.3) Piyasa Riski Yönetimi (Devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi (Devamı)
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Döviz Pozisyonu Tablosu
TL karşılığı
ABD Doları
Euro
Diğer
1.
2a.
2b.
3.
4.
5.
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
11.
12a.
12b.
13.
14.
15.
16a.
16b.
17.
18.
19.
19a.
19b.
20.
21.
22.
23.
24.
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar (kasa,
banka hesapları dahil)
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Dönen varlıklar (1+2+3)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Duran varlıklar (5+6+7)
Toplam varlıklar (4+8)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
Toplam yükümlülükler (13+17)
Bilanço dışı türev araçların net varlık /
(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
Net yabancı para varlık / (yükümlülük)
Pozisyonu (9–18+19)
Parasal kalemler net yabancı para varlık /
/(yükümlülük) pozisyonu (=1+2a+5+6a–
10–11-12a–14–15-16a)
Döviz hedge’ i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
İhracat
İthalat
10.482.003
2.390.562
2.645.145
-
121.575.109
132.057.112
-
67.746.761
70.137.323
-
209.897
2.855.042
-
316.117
316.117
-
132.057.112
27.844.990
100.084.247
127.929.237
86.646.214
86.646.214
214.575.451
70.137.323
447.312
29.813.997
30.261.309
16.160.205
16.160.205
46.421.514
2.855.042
11.292.907
19.959.100
31.252.007
24.594.563
24.594.563
55.846.570
316.117
490.082
490.082
490.082
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(82.518.339)
23.715.809
(52.991.528)
(173.964)
17.777.367
61.751.181
5.498.138
3.707.975
2.977.023
22.261.983
975.322
2.787.838
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
107
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
38.FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b)Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
b.3) Piyasa Riski Yönetimi (Devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi
Grup, başlıca ABD Doları ve Euro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Diğer kurların etkisi önemsizdir.
Aşağıdaki tablo Grup’un ABD Doları ve Euro kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını göstermektedir. %10’luk
oran, üst düzey yöneticilere Grup içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran Grup
Yönetimi’nin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece dönem sonundaki açık
yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin yılsonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini
gösterir. Bu analiz, dış kaynaklı krediler ile birlikte Grup içindeki yurt dışı faaliyetler için kullanılan, krediyi alan ve de kullanan
tarafların fonksiyonel para birimi dışındaki kredilerini kapsamaktadır. Pozitif değer, vergi öncesi kar / zararda ve diğer özkaynak
kalemlerindeki artışı ifade eder.
Kur riskine duyarlılık
31 Aralık 2013
Kar / (Zarar)
Özkaynaklar
Yabancı paranın Yabancı paranın
Yabancı paranın Yabancı paranın
değer
değer
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
123-
ABD Doları net varlık / yükümlülük
ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
ABD Doları net etki (1+2)
(11.686.167)
(11.686.167)
11.686.167
11.686.167
-
-
4- Euro net varlık / yükümlülük
5- Euro riskinden korunan kısım (-)
6- Euro net etki (4+5)
Diğer dövizlerin TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
(11.988.577)
(11.988.577)
11.988.577
11.988.577
48.352.579
48.352.579
(48.352.579)
(48.352.579)
789-
(23.674.744)
23.674.744
(2.353.616)
(2.353.616)
45.998.963
2.353.616
2.353.616
(45.998.963)
Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
Diğer dövizler cinsinden net varlık / yükümlülük
Diğer dövizlerin riskinden korunan kısım (-)
Diğer dövizlerin net etkisi (7+8)
Toplam (3+6+9)
31 Aralık 2012
Kar / (Zarar)
Özkaynaklar
Yabancı paranın Yabancı paranın
Yabancı paranın Yabancı paranın
değer
değer
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
1- ABD Doları net varlık / yükümlülük
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1+2)
Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
4- Euro net varlık / yükümlülük
5- Euro riskinden korunan kısım (-)
6- Euro net etki (4+5)
Diğer dövizlerin TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
7- Diğer dövizlerin net varlık / yükümlülüğü
8- Diğer dövizlerin riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer dövizlerin net etkisi (7+8)
Toplam (3+6+9)
108
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
4.227.580
4.227.580
(4.227.580)
(4.227.580)
-
-
(12.462.018)
(12.462.018)
12.462.018
12.462.018
40.700.663
40.700.663
(40.700.663)
(40.700.663)
(17.936)
(17.936)
(8.251.834)
17.936
17.936
8.251.834
14.031.074
14.031.074
54.731.737
(14.031.074)
(14.031.074)
(54.731.737)
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
38.FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b) Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
b.3) Piyasa Riski Yönetimi (Devamı)
b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi
Grup’un
finansal
yükümlülükleri,
Grup’u
faiz
oranı
riskine
maruz
bırakmaktadır.
Grup’un
finansal
yükümlülükleri ağırlıklı olarak değişken faizli borçlanmalardır. Değişken faizli finansal yükümlülüklerin
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla mevcut finansal durum pozisyonuna göre TL faiz oranlarında %1’lik ve yabancı para faiz
oranlarında %0,25’lik bir düşüş / yükseliş olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması durumunda; vergi ve ana ortaklık
dışı paylar öncesi kar 1.282.226 TL değerinde artacak/azalacaktır (31 Aralık 2012: 3.658.035 TL).
Faiz oranı duyarlılığı
Grup’un faiz oranına duyarlı finansal araçlarının dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer alacaklar
Finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Borçlanma senedi ihraçları
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar
Değişken
Faizli
23.761.700
23.761.700
854.447.962
854.447.962
-
Sabit
Faizli
824.654.876
559.055.955
229.248.181
34.388.767
1.961.973
885.223.499
506.844.118
127.278.670
247.945.984
3.154.727
Faiz Riskine
Maruz
Kalmayan
254.848.483
20.036.924
213.553.946
4.259.031
16.998.582
5.086.613
2.973.569
2.113.044
-
Toplam
1.116.411.560
602.854.579
213.553.946
233.507.212
34.388.767
18.960.555
1.744.758.074
1.364.265.649
129.391.714
247.945.984
3.154.727
Faiz Riskine
Maruz
Kalmayan
233.102.226
28.461.604
204.640.622
-
Toplam
568.962.259
147.619.968
204.640.622
195.945.267
14.436.664
6.319.738
1.211.314.136
972.636.946
145.157.353
89.037.946
4.481.891
31 Aralık 2012
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Türev finansal araçlar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer alacaklar
Finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar
Değişken
Faizli
402.910.999
402.910.999
-
Sabit
Faizli
335.860.033
119.158.364
195.945.267
14.436.664
6.319.738
808.403.137
569.725.947
145.157.353
89.037.946
4.481.891
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
109
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
38.FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
b)Finansal Risk Faktörleri (Devamı)
b.3) Piyasa Riski Yönetimi (Devamı)
b.3.3) Diğer fiyat riskleri
Özkaynak fiyat duyarlılığı
Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde maruz kalınan hisse senedi fiyat risklerine göre belirlenmiştir.
Raporlama tarihinde, diğer tüm değişkenlerin sabit ve değerleme yöntemindeki verilerin %10 oranında fazla / az olması
durumunda:
• 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, hisse senedi yatırımları, satılmaya hazır varlıklar olarak sınıflandırıldığı ve elden çıkarılmadığı
ya da değer düşüklüğüne uğramadığı sürece, net kar / zarar etkilenmeyecektir.
• Diğer özkaynaktaki fonlarda 18.297.469 TL tutarında artış / azalış (2012 yılında 17.450.703 TL tutarında artış / azalış)
olacaktır. Bu durum esasen, satılmaya hazır hisselerin gerçeğe uygun değerindeki değişikliklerden kaynaklanmaktadır.
Grup’un hisse senedi fiyatları ile ilgili duyarlılığı daha önceki yıla kıyasla önemli bir değişiklik göstermemiştir.
39.FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN
KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)
Finansal Araçlar Kategorileri
Etkin faiz
yöntemi ile
değerlenen
finansal
varlık ve
yükümlülükler
Finansal varlıklar
602.854.579
Nakit ve nakit benzerleri
31 Aralık 2013
Defter
Değeri
286.856.534
213.553.946
-
1.103.265.059
Not
602.854.579
-
-
-
602.854.579
6
Ticari alacaklar
-
252.467.767
-
-
252.467.767
10
İlişkili taraflardan alacaklar
-
34.388.767
-
-
34.388.767
37
Türev finansal varlıklar
-
-
-
-
-
Finansal yatırımlar
-
-
213.553.946
-
213.553.946
Finansal yükümlülükler
1.757.904.575
-
-
-
1.757.904.575
Finansal borçlar
7
1.364.265.649
-
-
-
1.364.265.649
8
Ticari borçlar
132.546.441
-
-
-
132.546.441
10
İlişkili taraflara borçlar
261.092.485
-
-
-
261.092.485
37
-
-
-
-
-
Türev finansal yükümlülükler
110
Krediler ve
alacaklar
Satılmaya
hazır
finansal
varlıklar
Gerçeğe uygun
değer farkı kar
veya zarara
yansıtılan
finansal
varlık ve
yükümlülükler
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
39.FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN
KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)
Finansal Araçlar Kategorileri (Devamı)
31 Aralık 2012
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Türev finansal varlıklar
Finansal yatırımlar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Türev finansal yükümlülükler
Krediler ve
alacaklar
216.701.669
Satılmaya
hazır
finansal
varlıklar
204.640.623
Gerçeğe uygun
değer farkı kar
veya zarara
yansıtılan
finansal
varlık ve
yükümlülükler
-
Defter
Değeri
568.962.260
147.619.968
-
202.265.005
14.436.664
-
204.640.623
-
147.619.968
202.265.005
14.436.664
204.640.623
1.211.314.136
-
-
- 1.211.314.136
972.636.946
149.639.244
89.037.946
-
-
-
-
Etkin faiz
yöntemi ile
değerlenen
finansal
varlık ve
yükümlülükler
147.619.968
972.636.946
149.639.244
89.037.946
-
Not
6
10
37
7
8
10
37
Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri
Finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Türev finansal araçlar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
Toplam
Toplam
213.553.946
213.553.946
31 Aralık 2013
Kategori 1
192.604.934
192.604.934
Kategori 2
-
Kategori 3
20.949.012
20.949.012
Finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Türev finansal araçlar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
Toplam
Toplam
204.640.623
204.640.623
31 Aralık 2012
Kategori 1
183.691.611
183.691.611
Kategori 2
-
Kategori 3
20.949.012
20.949.012
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:
•• Kategori 1:Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada işlem gören borsa
fiyatlarından değerlenmiştir.
•• Kategori 2:Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci kategoride belirtilen borsa fiyatından
başka direkt ya da endirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir.
•• Kategori 3:Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında kullanılan
piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiştir.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
111
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir)
40.BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
- Şirketimiz ile Kristal İş Sendikası arasında imzalanmış olan Grup Toplu İş Sözleşmesi’nin yürürlük süresi 31 Aralık 2013
tarihinde sona ermiş olup, 24. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine başlanmıştır.
- Şirket Yönetim Kurulu’nun 31 Ocak 2014 tarihli toplantısında; Rusya Federasyonu’nda faaliyet gösteren bağlı
ortaklıklarımızdan OOO Ruscam Kuban, OOO Ruscam Glass Packaging Holding ve OOO Ruscam’ ın Citibank LLC’den
12,5 Milyon Amerikan Doları eşdeğeri 3 yıl vadeli 417,5 Milyon Ruble kredinin alınmasını temin etmek amacıyla, Şirketimiz
ve bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Cam Sanayii AŞ’nin müşterek ve müteselsilen garantör olmalarına karar verilmiştir.
41.FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER
HUSUSLAR
Finansal Tabloların Onaylanması
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren döneme ait Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II–14.1 sayılı Tebliğ hükümlerine
göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları, Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü de dikkate alınarak incelenmiş olup; söz konusu konsolide finansal tabloların faaliyet sonuçlarının gerçek durumunu yansıttığına ve
Şirket’in izlediği muhasebe ilkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun ve doğru olduğuna, konsolide finansal
raporların Mali İşler Direktörü Frederic Robert Colley ile Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı Sibel Koç Karacaoğlu tarafından elektronik ortamda imzalanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında gerekli bildirimlerin yapılmasına Şirket
Yönetim Kurulu’nun 6 Mart 2014 tarihli toplantısında karar verilmiştir.
112
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 2013 Yılı Karının Dağıtımı
Sayın Ortaklarımız,
Şirketimiz 2013 yılı hesap dönemini 111.405.194 TL. karla kapatmış bulunmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Seri II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne
göre hazırlanan 2013 yılı konsolide bilançomuzda yer alan 111.405.194 Türk Lirası tutarındaki net dönem kârımızın, SPK’nun
kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 29. maddesi ve kamuya açıklanan şirketimiz “Kar Dağıtım
Politikası”’nda belirtilen esaslara göre aşağıdaki şekilde tefrik edilmesini;
1. Net Dönem Karı
111.405.194
2. Birinci Tertip Yasal Yedek
(16.274.982)
3. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
95.130.212
4. Ortaklara Birinci Temettü
58.000.000
5. Kuruculara Kar Payı
6. B Grubu Hissedarlara Kar Payı
7. Genel Kanuni Yedek Akçe
8. Olağanüstü Yedek
2.970.417
742.604
1.196.302
32.220.889
Net Dağıtılabilir dönem karının % 60,97 oranına tekabül eden 58.000.000 TL tutarındaki brüt temettünün 29.000.000 TL’sinin
sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması, kalan 29.000.000 TL’nin ise nakit olarak dağıtılması, ana
sözleşmemizin 29. Maddesine göre kurucu intifa senetlerine brüt 2.970.417 TL, B grubu hisselerine 742.604 TL temettünün
nakit olarak dağıtılması, nakit temettü ödeme tarihinin 31 Mayıs 2014 olarak belirlenmesi ve bedelsiz payların ise yasal
sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması hususlarını,
Görüş ve onaylarınıza sunarız.
Saygılarımla,
Abdullah Kılınç
Yönetim Kurulu Başkanı
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
113
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU
1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
Bu beyan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren, Seri: IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile bu Tebliğde
değişiklik yapan Seri: IV, No:57 sayılı Tebliğ’deki Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; pay sahipleri, kamuyu aydınlatma
ve şeffaflık, menfaat sahipleri ile ilişkilerin düzenlenmesi ve Yönetim Kurulu ile ona bağlı olarak çalışan komite ve yöneticilerin
görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konularında, Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi (Şirket)’in aşağıda belirtilen
sorumluluklarını ifade etmektedir.
Anadolu Cam San. A.Ş. ve bağlı ortaklıkları olarak Cam Ambalaj Grubu Anadolu Cam San. A.Ş. ile 15 bağlı ortaklık, 2
müşterek yönetime tabi işletme ve 2 iştirakten oluşmaktadır. Şirket, 1969 yılında kurulmuş ve 1973 yılında üretime başlamıştır.
1976 yılında T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş. Topluluğu’na katılmıştır.
Şirketin faaliyet konusu cam ambalaj üretimi ve satışıdır. Türkiye dahilindeki üretim faaliyetleri Mersin fabrikasında
gerçekleştirilmektedir. Şirketin tüm pazarlama ve satış faaliyetleri kendi bünyesindeki “satış ve yönetim merkezi “ bölümü
tarafından yürütülmektedir. Yurt dışı satışları ise dış ticaret sermaye şirketi olan Şişecam Dış Ticaret A.Ş. tarafından
yapılmaktadır. Şirketin hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) 1986 yılından beri işlem görmektedir.
İlk yurtdışı üretim tesisini 1997 yılında Gürcistan’da satın alan Anadolu Cam San. A.Ş., 2002 yılında Rusya’da ilk yatırımını
gerçekleştirmiş ve son olarak 2011 yılı başında Ukrayna’da mevcut bir cam ambalaj tesisini bünyesine katarak gücünü
pekiştirmiştir. Şirket, günümüzde üretimini Türkiye dışında 3 ana merkezde sürdürmekte ve toplam 2,2 Milyon Ton/Yıl üretim
kapasitesiyle dünya cam ambalaj üretiminde 5., Avrupa’da ise 4. büyük şirket konumundadır.
Anadolu Cam Şişecam Topluluğunun bir parçası olarak faaliyet gösterdiği sektörlerde dünya şirketi olma konumunun gereği,
yönetim anlayışını eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine kurmuştur. Şirketin bugün ulaştığı boyutlarla,
ihtisaslaşması ve rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle sahasında Avrupa’nın ve dünyanın seçkin üreticileri arasında bulunma
konumu, üstlenmiş olduğu bu yönetim anlayışının en açık kanıtıdır.
Anadolu Cam’ı bugünlere taşıyan çağdaş yönetim ve sanayicilik ilkeleri, yüksek kurumsallaşma düzeyi, pazara ve Ar-Ge’ye
odaklılık gibi hususlar, geleceğin daha güçlü Anadolu Cam’ının da temel dayanaklarını oluşturmaktadır. Cam Ambalaj
Grubu, faaliyet alanlarında çevre ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyanın lider üreticisi olma vizyonunu bu temeller
üzerinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni benimseyerek daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir. Şirketimiz, kurumsal yönetim
uygulamalarında, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uyuma azami özen
göstermekte olup, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve henüz
tam olarak uyum sağlanamayan prensipler, mevcut durum itibariyle bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir
çıkar çatışmasına yol açmamıştır.
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin
Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden Şirket açısından uygulanması zorunlu olmayan ilkelere ilişkin açıklamalar
raporun ilgili bölümlerinde yer almaktadır.
Diğer yandan, dönem içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda yapılan ve özellik arz eden çalışmalar aşağıda
özetlenmiştir.
• 2013 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında Türk Ticaret Kanunu ile 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na uyum çalışmaları gelmektedir. Bu
kapsamda, Şirket Esas Sözleşmesinde TTK ve SPK mevzuatlarında öngörülen tüm değişiklikler yapılmıştır.
• 2013 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. 2013 yılı içinde
bağımsız üyelerin onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf veya önemli nitelikte
işlem olmamıştır.
• Yöneticilerinin görevleri esnasındaki kusurları nedeniyle şirketin ve üçüncü kişilerin zararlarının tazmini ile ilgili “yönetici
sorumluluk sigortası” yaptırılmıştır.
Önümüzdeki dönemde de, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, II-17.1sayılı
“Kurumsal Yönetim Tebliği” hükümleri dikkate alınarak gerekli uyumlaştırma çalışmaları yapılacaktır.
Bu bağlamda, 2013 yılına ilişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu; SPK’nın 27 Ocak 2014 tarih ve 2014/2 sayılı haftalık
Bülteninde yayımlanan 2/35 sayılı kararı doğrultusunda, 1 Şubat 2013 tarih ve 2013/4 sayılı Kurul Bülteninde yer verilen
formata göre hazırlanmış ve aşağıda bölümler halinde sunulmuştur.
114
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
BÖLÜM I. PAY SAHİPLERİ
2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin mevzuatla belirlenen kurallar çerçevesinde yerine getirilebilmesi
ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, merkezi bir anlayış benimsenmiş ve Topluluğumuzda buna
uygun bir yapılanmaya gidilmiştir. Anadolu Cam Sanayii A.Ş.’nin Türk Ticaret Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatından
kaynaklanan tüm yükümlülükleri, öteden beri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Şişecam Topluluğu Finansal
İşlemler Grup Başkanlığı bünyesinde oluşturulan “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” gözetim, yönlendirme ve koordinasyonu altında
Şirket Mali İşler Direktörlüğü tarafından yerine getirilmektedir.
Pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını eksiksiz yerine getirilmesini
sağlamak amacıyla oluşturulan “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği
haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.
Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirket Kurumsal İnternet
Sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.
Dönem içinde bu kapsamda yürütülen başlıca faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.
a) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili
sözlü ve yazılı bilgi talepleri karşılanmıştır.
b) Genel Kurul Toplantıları yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmıştır.
c) Genel Kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanlar hazırlanmış ve Şirket’in Kurumsal İnternet
Sitesinde yayınlanmıştır.
d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulması ve sonuçlarla ilgili raporların talep eden pay sahiplerine gönderilmesi sağlanmıştır.
e) Mevzuat ve Şirket Bilgilendirme Politikası dahil kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve izlenmesi
sağlanmıştır.
f) Şirket merkezinde düzenlenen toplantılar ile yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kurumlar tarafından düzenlenen konferans ve
toplantılara katılarak yatırımcılar bilgilendirilmiştir.
g) Şirket hakkında değerlendirme yapan analistler bilgilendirilmiştir.
h) Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi güncellenmiş ve böylece Şirket ile ilgili bilgilere pay sahiplerinin internet vasıtasıyla hızlı
ve kolay ulaşımları sağlanmıştır.
i) Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirketin Kurumsal İnternet
Sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.
j) SPK’nun “Özel Durumlar Tebliği” hükümleri dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamaları KAP (Kamuyu Aydınlatma
Platformu) aracılığıyla kamuya açıklanmıştır.
k) Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikler takip edilerek Şirket’in ilgili birimlerinin gerekli
düzenlemeleri yapmaları sağlanmıştır.
Yatırımcı ilişkileri ile ilgilenmek üzere Şirketimiz Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde yer alan Bütçe ve Mali Kontrol
Müdürlüğü’nde mali işler personelleri görevlendirilmiş olup, bu bölümde görev yapan Sibel Koç Karacaoğlu ’nun “Kurumsal
Yönetim Derecelendirme Lisansı” ile Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı” bulunmaktadır.
Adı ve Soyadı
Görev Ünvanı
Telefon
e-mail
Frederic Robert Colley
Mali İşler Direktörü
0212 350 58 23
[email protected]
İbrahim Cem Tahtasız
Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü
0212 350 50 99
[email protected]
Sibel Koç Karacaoğlu
Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı
0212 350 38 22
[email protected]
Fikret Yılmaz
Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı
0212 350 39 87
[email protected]
Dilek Erdoğan
Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı
0212 350 34 23
[email protected]
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
115
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
2013 yılı içerisinde yatırımcılara Şirket faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aktarmak amacıyla yapılan çalışmalar aşağıda
özetlenmiştir.
• 2013 yılı içinde üçü yurtiçi, ikisi yurt dışı olmak üzere toplam beş adet yatırımcı konferansına iştirak edilmiştir.
• 130 hisse ve 48 bono yatırımcısı olmak üzere toplam yatırımcılarla 178, hisse senedi analistleri ile de 35 birebir toplantı
yapılmıştır. Ayrıca, Eurobond ihracı kapsamında düzenlenen roadshow ile de ABD ve İngiltere’de yatırımcılarla toplantı
yapılmıştır.
• Yatırımcılar tarafından şirketimize ulaştırılan sorular Sermaye Piyasası mevzuatına, SPK düzenlemelerine ve Esas
Sözleşmeye uygun telefon ve e-mail ortamında cevaplandırılmıştır.
Ayrıca Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesinde “Yatırımcı İlişkileri – Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?” başlığı altında bulunan
Yatırımcı İlişkileri İletişim Formu aracılığıyla e-mail ortamında gelen yatırımcı soruları da ivedilikle cevaplanmıştır.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Her pay
sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Esas Sözleşmede bilgi alma haklarını kısıtlayan bir düzenleme bulunmamaktadır.
2013 yılı içinde yatırımcılar ve pay sahiplerinin yazılı ve sözlü bilgi talepleri Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve
kararlarına uygun olarak yanıtlanmış, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik
prensibi gözetilerek, yatırımcı ve pay sahiplerine ulaştırılmıştır.
Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak
kullanılabilmesi amacıyla, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi etkin olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda, Şirket’in www.
anadolucam.com.tr Kurumsal İnternet Sitesi’nde Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve
belgeler pay sahiplerinin kullanımına Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır.
Bilgilendirme ve kamunun aydınlatılmasına yönelik olarak Kurumsal İnternet Sitesinde; faaliyet grupları, ürünler, yıllık ve ara
dönem faaliyet raporları, kurumsal yönetim uyum raporu, Şirket Esas Sözleşmesi, ticaret sicil bilgileri, özel durum açıklamaları,
ortaklık yapısı, Genel Kurul Toplantı gündemleri, Genel Kurul toplantı tutanakları, Genel Kurul Toplantısına katılanlar Cetveli,
vekaleten oy kullanma formu, izahname ve halka arz sirküleri, etik kurallar, Bilgilendirme Politikası, birleşme ve bölünmelere
ilişkin duyurular Şirketin Kurumsal İnternet sitesinde yer almaktadır. Kurumsal İnternet Sitesi’nin sürekli olarak güncel
tutulmasına azami özen gösterilmektedir. Ayrıca, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacına yönelik
olarak, Şirket yetkilileri tarafından basın-yayın organlarına verilen röportajlar, mülakatlar ve üçer aylık dönem sonlarında
faaliyet sonuçlarına ilişkin olarak yapılan basın açıklamaları, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi içerisindeki “Yatırımcı İlişkileri”
bölümünde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
Azınlık pay sahiplerinin Genel Kurul’dan özel denetçi atanmasını talep etme hakları yasal mevzuat ile düzenlenmiştir.
Sermayenin en az yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da azınlık hakları tanınabilir. Hissedarlar Genel
Kurulu’ndan kanunda öngörülen halleri incelemek için özel denetçi atanmasını isteyebilir. Şirketimiz esas sözleşmesinde
özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde
herhangi bir talep olmamıştır.
4. Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, Kamuyu Aydınlatma
Platformu (KAP), Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS), Şirket Kurumsal İnternet Sitesi ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmaktadır. Ayrıca, genel kurul toplantısı öncesinde, gündem
maddeleri ile ilgili olarak “bilgilendirme dokümanı” hazırlanmakta ve kamuya duyurulmaktadır. Tüm ilan ve bildirimlerde Türk
Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararları ile Esas Sözleşmeye uyulmaktadır.
Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar
dikkati çekecek şekilde Şirket’in www.anadolucam.com.tr adresindeki Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinde “Yatırımcı
İlişkileri” bölümü altında yer alan “Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları” başlığı altındaki “Bilgilendirme Dokümanları”nda pay
sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle Şirket’in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,
b)Şirket’in ve Şirket’in önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap
döneminde planlanan Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler,
c)Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyeleri’nin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme
gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği’ne aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,
116
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının
gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,
e)Gündemde Esas Sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte, Esas Sözleşme
değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.
Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilir ve gündem başlıkları
açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilir. Gündemde “diğer“, “çeşitli” gibi ibarelerin yer almamasına özen
gösterilmektedir.
Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Pay Sahipleri ile İlişkiler Bölümüne yazılı olarak iletmiş olduğu ve gündemde
yer almasını istedikleri konular, Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmaktadır. Dönem içinde bu konuda herhangi bir talep
olmamıştır.
Genel Kurul toplantılarının, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle
katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesine azami özen gösterilmektedir. Bu kapsamda, Genel Kurul saatleri, trafik,
ulaşım ve benzeri çevresel etkenler de dikkate alınarak belirlenmektedir. Elektronik genel kurul uygulaması da, pay sahiplerinin
toplantılara katılım imkanını artırıcı bir uygulama olarak değerlendirilmektedir.
Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle
aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma
imkanı verilmektedir. Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her
sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmasını sağlamaktadır. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması
veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından en kısa
sürede yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin
ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden
olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir
işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak
sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem
maddesi konulmakta ve genel kurul tutanağına işlenmektedir.
Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu Üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında
sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Genel
Kurul toplantısında hazır bulunmaktadır.
Genel Kurul’un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel
Kurul Sistemi (EGKS) aracılığıyla açıklama yapılarak kamu bilgilendirilmektedir. Ayrıca, yerli ve yabancı pay sahiplerinin Genel
Kurul ilan metinleri ve gündem maddeleri hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla, Genel Kurul dokümanları Şirket Kurumsal
İnternet Sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
Bu kapsamda Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, bağımsız olanlarla birlikte tüm Yönetim
Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri Genel Kurul toplantısından 21 gün öncesinde, Şirket merkezi ve internet sitesinde pay
sahiplerinin en kolay yolla ulaşacağı şekilde incelemeye açık tutulmaktadır. Ayrıca gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme
dokümanlarında her bir gündem maddesi için detaylı açıklama yapılmakta, ilkelerde Genel Kurul toplantıları için öngörülen
diğer bilgiler yatırımcılara sunulmaktadır.
SPK düzenlemeleri uyarınca, finansal tabloların hesap dönemi sonundan itibaren 70 gün içinde kamuya açıklanması
gerekmektedir. Şirket pay sahiplerinin hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla finansal tablolarını mümkün olan en kısa
sürede tamamlayıp kamuya açıklamayı hedeflemektedir.
Şirket’in, yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişikliğin söz konusu olması halinde, mevzuat dahilinde kamuya
açıklama yapılmaktadır.
Bu kapsamda, Şirketimizin tabi olduğu Şişecam Topluluğu Personel Yönetmeliği'nin 20. maddesi uyarınca görev sürelerinin
sona ermesi nedeniyle 02 Ocak 2014 tarihinde ayrılan;
-Cam Ambalaj Grup Başkanı Mahmut Ekrem Barlas'ın yerine, Cam Ambalaj Grup Başkanı olarak Cam Ambalaj Grubu Üretim
Başkan Yardımcısı Abdullah Kılınç,
ve 02 Ocak 2014 tarihinde ayrılan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Şirket Mali İşler Direktörü İsmail Baba’nın yerine Yönetim
Kurulu Başkan Vekili ve Şirket Mali İşler Direktörü olarak Frederic Robert Colley
02 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere atanmıştır. Şirket’in, yönetim ve faaliyet organizasyonunda yapılan bu
değişiklikler, mevzuat dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ta kamuya açıklanmıştır.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
117
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
SPK düzenlemelerinde tanımlanan önemli nitelikteki işlemler ile ilişkili taraf işlemlerinde, üçüncü kişiler lehine teminat,
rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulacağı hususuna ilişkin olarak Şirket Esas
Sözleşmesinde düzenleme yapılmıştır.
Bu kapsamda dönem içinde;
- Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ile Anadolu Cam Yenişehir Sanayii A.Ş. ve Anadolu Cam Eskişehir Sanayii A.Ş.’nin birleşme
işlemlerinden, 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu’nun “Ayrılma Hakkı” başlıklı 24. maddesi hükmünün yayımı tarihinde getirmiş olduğu belirsizlikler dikkate alınarak,
sarfı nazar edildiği 19 Şubat 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ta açıklanmıştır.
- Grubumuzun Rusya'da faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarımızdan OOO Ruscam Glass Packaging Holding (OOO Ruscam
Kirishi) ile OOO Ruscam Holding (Ruscam Ufa) birleşmesi OOO Ruscam Glass Packaging Holding adı altında 3 Ekim 2013
tarihinde gerçekleşmiştir.
- Rusyada faaliyet gösteren LLC Ruscam Kuban ve European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD") arasında
31 Mart 2008 tarihinde imzalanan kredi sözleşmesi ve bu sözleşmenin bütününü oluşturan, Hollanda'da yerleşik Balsand
B.V., T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile Anadolu Cam San. A.Ş. ve European Bank for Reconstruction and Development
("EBRD") arasında 14 Nisan 2008 tarihinde, AC Glass Invest B.V. hisselerine ilişkin akdedilmiş Hisse Alım ve Satım Opsiyon
Sözleşmesi ("Put and Call Option Agreement") kapsamında, 15 Kasım 2013 itibariyle EBRD'nin Anadolu Cam Glass Invest
B.V.'deki % 40 payının 10.654.287,13 avro bedelle Balsand B.V. tarafından 14 Kasım 2013 tarihinde satın almıştır. Satın
alma işlemi sonrasında, Balsand B.V.’nin AC Glass Invest B.V.'deki payının %100’e yükselmesi sonrasında, AC Glass
Invest B.V.'nin Balsand bünyesinde başlatılan birleşme çalışmaları tamamlanmıştır.
- Anadolu Cam Sanayii A.Ş. aktifinde bulunan Topkapı gayrimenkulleri, 320.000.000 Türk Lirası bedel karşılığında, İş
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile NEF ortak girişimine 30 Aralık 2013 tarihinde satılmış ve aynı gün KAP’a gerekli
açıklama yapılmıştır. Bahse konu edilen işlem yönetim kurulu kararı oybirliği ile yapılmıştır.
Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesi ile Genel Kurul’a
bilgi verilmektedir.
Genel Kurul toplantıları medya dahil kamuya açık olarak yapılmaktadır. Genel Kurul toplantımız Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmaktadır. Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesinde yer alan Genel
Kurul tutanakları, Şirket merkezinde ve Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır.
Dönem içinde, ilişkili taraf işlemleri ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ayrı bir gündem
maddesi ile Genel Kurul’a bilgi verilmektedir.
Dönem içinde; 22 Ocak 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yüzde 82,77, 8 Nisan 2013 tarihinde yapılan
2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yüzde 87,54 nisapla toplanmıştır.
Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak yapılan ilan ve duyurularda;
- Genel Kurul gündemi, toplantı yeri, tarihi, saati ve Genel Kurul toplantısında kendisini fiziki ortamda vekil vasıtasıyla temsil
ettirecekler için vekaletname formu ve vekaletnamelerin düzenlenme esasları,
- Genel kurul toplantılarının fiziki ve elektronik ortamda yapılacağı ve elektronik ortamda yapılacak genel kurul toplantılarında
temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından
sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılacağı ve genel kurula elektronik ortamda şahsen veya
temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahiplerinin bu tercihlerini EGKS esaslarına uygun olarak yapılacağı,
- Fiziki ortamda Genel Kurula katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan “Pay
Sahipleri Listesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını şahsen veya temsilcileri aracılığıyla kullanmak istemeleri
durumunda kimlik veya vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerektiği,
- Yıllık faaliyet raporu dahil finansal tablolar, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım
önerisi, Esas Sözleşme değişikliği yapılacaksa tadil metninin eski ve yeni şeklinin Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç
hafta önce Şirket Merkezinde ve Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacağı
belirtilmektedir.
5. Oy Hakları ve Azlık Hakları
Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca
her pay bir oy hakkı vermektedir. Karşılıklı iştirak ilişkisi, beraberinde bir hakimiyet ilişkisini de getiriyorsa, karşılıklı iştirak
içerisinde bulunan şirketler, nisap oluşturmak gibi, çok zaruri durumlar ortaya çıkmadıkça, karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde
118
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
bulundukları Şirket’in Genel Kurul’larında oy haklarını kullanmazlar.
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ’nin karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. 2013 yılında pay sahiplerimizin bu konuda herhangi bir eleştiri ya da şikayeti
olmamıştır.
6. Kar Payı Hakkı
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin tabi olduğu sair mevzuatlar ile Esas Sözleşme
hükümleri dikkate alınarak belirlenen ve aşağıda tam metni sunulan Kar Dağıtım Politikası”, genel kurul toplantısında ayrı bir
gündem maddesi ile ortakların bilgisine sunulmuş ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır.
Kar Dağıtım Politikası;
Şirketimizin kar dağıtım politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin tabi olduğu sair
mevzuatlar ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir.
Buna göre;
a)Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yılsonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem
karının asgari %50’sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir. Ekonomik koşullar,
yatırım planları ve nakit pozisyonu gibi hususlar dikkate alınarak, Ortaklar Olağan Genel Kurulu hedeflenen orandan farklı
bir dağıtım yapılmasına karar verebilir.
b)Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları da içeren Yönetim Kurulumuzun
kar dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla
kamuya duyurulur.
c)Genel Kurul’da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak nakit kar payları Genel Kurulda kararlaştırılan tarihte ödenir. Bedelsiz
pay şeklinde dağıtılacak kar paylarına ilişkin işlemler ise, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen yasal süre
içerisinde tamamlanır.
d)Kar dağıtım politikası çerçevesinde kar payları, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap
tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
e)Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın
kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur.
f) Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenir.
g)Esas sözleşmemizde kurucu intifa senedi ile kar payı verilmesi uygulaması bulunmakta fakat Yönetim Kurulu üyelerimize
ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.
h)Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası
Kanunu’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu ile ilgili düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtabilir. Genel
Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır.
7. Payların Devri
Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
119
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
BÖLÜM II. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Bilgilendirme Politikası
SPK’nun “Özel Durumlar Tebliği” ile payları borsada işlem gören ortaklıklara, kamunun aydınlatılmasına yönelik Bilgilendirme
Politikası oluşturulması ve Şirket internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulması yükümlülüğü getirilmiştir.
Bu kapsamda oluşturulan ve Yönetim Kurulu’muzun 27 Mart 2012 tarih ve 48 sayılı toplantısında onaylanan “Bilgilendirme
Politikası” Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi’nde yer alan “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde kamuya duyurulmuş ve ayrıca genel
kurulda ayrı bir gündem maddesi konularak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar,
çalışanlar, müşteriler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir
olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.
Kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenerek uygulanması konusunda aktif bir yaklaşım içinde olan Şirketimiz kamuyu
aydınlatma ve bilgilendirme konusunda da, ilgili mevzuat gereklerinin ve uluslararası en iyi uygulamaların hayata geçirilmesine
azami gayreti göstermektedir.
Bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır.
Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile yatırımcı ilişkileri
bölümü görevlendirilmişlerdir. Söz konusu yetkililer Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde
bu sorumluluklarını ifa etmektedirler.
Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu olan kişilerin isimleri ve görevlerine aşağıda sunulmuştur.
Adı ve Soyadı
Görev Ünvanı
Telefon
e-mail
Frederic Robert Colley
Mali İşler Direktörü
0212 350 58 23
[email protected]
İbrahim Cem Tahtasız
Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü
0212 350 50 99
[email protected]
Sibel Koç Karacaoğlu
Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı
0212 350 38 22
[email protected]
Fikret Yılmaz
Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı
0212 350 39 87
[email protected]
Dilek Erdoğan
Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı
0212 350 34 23
[email protected]
9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirket’in, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak
amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin öngördüğü şekilde Kurumsal İnternet Sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Bu
sitede yer alan bilgiler Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nin sorumluluğunda sürekli olarak güncellenmektedir. Şirket Kurumsal
İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte olmakta,
çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.
Şirket’in www.anadolucam.com.tr adresinde Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan Kurumsal İnternet Sitesi’nde; mevzuat
uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı,
imtiyazlı hisse senedi bulunmadığı, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket Esas
Sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirkülerleri,
Genel Kurul dokümanları, katılanlar cetveli ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, Kar Dağıtım Politikası,
Bilgilendirme Politikası, Şirket Etik Kuralları ve sıkça sorulan sorulara ilişkin cevaplara yer verilir. Bu kapsamda, en az son 5
yıllık bilgilere Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde yer verilmektedir. İnternet sitesinde yer alan önem ve özellik arz eden bilgiler,
uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanmaktadır.
10. Faaliyet Raporu
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket’in faaliyetleri hakkında kamuoyunun tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak
ayrıntıda hazırlanmaktadır. 2013 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu’nun 516 ncı maddesinin
üçüncü fıkrasına, 518 inci maddesine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı “Şirketlerin Yıllık Faaliyet
Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlar Tebliği”nin 8.maddesinde belirtilen asgari içerikte hazırlanmış ve bağımsız denetimden
geçirilmiştir.
120
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
BÖLÜM III -MENFAAT SAHİPLERİ
11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahipleri, Şirket’in hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler,
tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirket, işlem ve faaliyetlerinde
menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının
mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve
Şirket imkânları ölçüsünde korunmaktadır.
Menfaat sahipleri, Şirket politikaları ve prosedürleri hakkında bilgilendirilir. Menfaat sahiplerinin Şirket’in mevzuata aykırı ve
etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Denetimden Sorumlu Komite’ye iletebilmesi mümkündür. Menfaat sahipleri arasında
çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda, sahip olunan
hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenmekte ve her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak
korunması hedeflenmektedir.
Şirketimizin bir parçası olduğu Şişecam Topluluğu Kurumsal İletişim Birimi’nce çalışanlarla iletişimin artırılması amacıyla
kamuoyu tarafından da takip edilen hususları da içeren “Kurumsal TV” yayınının yanı sıra, Fabrikalarımızda aylık dergiler,
“Şişecam Topluluğu Dergisi” ile Teknik Bülten” adı altında kurum içi periyodik yayınlar yayınlamaktadır. Ayrıca, kurum içi
çalışanların kullanımına sunulan portal aracılığı ile uygulanmakta olan politika, prosedür, talimatlar sistemlere ilişkin kullanma
kılavuzları ve duyurular çalışanların bilgisine sunulmaktadır.
12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde başta Şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine
katılımı desteklenmekte ve menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri
alınmaktadır. Düzenlenen geniş katılımlı platformlarda çalışanlara iletişim imkanı yaratılmakta, ilaveten çalışanların Şişecam
Topluluğu Genel Müdürü ile direkt olarak bağlantı kurabileceği mesaj platformları da işlevsel tutulmaktadır. Ayrıca, Topluluk
şirketlerimizin muhtelif bölgelerde yapmış oldukları bayi toplantılarında, karşılıklı ve detaylı fikir alışverişleri yapılmakta ve
bu toplantılarda ortaya konan fikirler Şirket yönetimince değerlendirmeye alınmakta ve müşteri memnuniyetine azami önem
verilmektedir.
13. İnsan Kaynakları Politikası
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. “insan kaynakları politikası” parçası olduğu Şişecam Topluluğu tarafından yazılı hale getirilmiş
olup, bu kapsamda hazırlanan yönetmelik ve prosedürler, Topluluk çalışanlarının kullanımına açık olan portal üzerinden
çalışanların bilgisine sunulmuştur.
Şirket’in İnsan Kaynakları Sistemleri kapsamında; işe alma, çalışma şartları, derecelendirme sistemleri, ücret yönetimi,
parasal ve sosyal haklar, performans değerlendirme, kariyer yönetimi, tanıma takdir, öneri geliştirme ve hizmet akdinin sona
erme usul ve esasları gibi hususlar oluşturulmuştur. Şirket çalışanları ile ilişkiler Şirket İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nün
sorumluluğunda yürütülmektedir.
Personel alımına ilişkin ölçütler Şirket insan kaynakları Sistemlerinde yazılı olarak belirlenmiş olup, bu kurallara uyulmaktadır.
İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi
benimsenmiştir. Dönem içinde Şirket yöneticilerine ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet intikal etmemiştir.
Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim
programları gerçekleştirilmektedir. Şirket’in finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik
bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulmaktadır.
Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilmektedir.
Bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikalardan görüş alınmaktadır.
Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulmakta, çalışanlara
verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilmektedir.
Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmamakta ve çalışanların Şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü
muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
121
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
14.1 Sosyal Sorumluluk
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. yasalara ve çevresel değerlere karşı sorumluluğunun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuşaklara
yaşanabilir bir dünya bırakmanın gereğine inanmaktadır. Stratejik yönetimin temel unsurlarından biri olarak algıladığı bu
yaklaşımı faaliyetlerinin her aşamasında dikkate almaktadır. Amacımız; Grubumuzda sürdürülen çevre koruma çalışmalarının,
çevre yönetim sistemi anlayışıyla yürütülmesi ve tüm çalışanların desteği alınarak sürekli iyileşmenin sağlanmasıdır.
Bu amaçla, çevresel etkisi en az olan üretim tekniklerinin kullanımına öncelik verilmiş, enerjinin etkin kullanımı, yakıt ve
hammadde alternatiflerinin değerlendirilmesi, doğal kaynak tasarrufu, atık geri kazanımı ve kirliliği kaynağında önlemeye
yönelik çözümler üzerinde önemle durulmaktadır.
14.2 Etik Kurallar
Şirket Yönetim Kurulu’nun 28.05.2013 tarih ve 24 sayılı kararı ile dürüstlük, şeffaflık, gizlilik, tarafsızlık ve yasalara uyum
genel ilkeleri çerçevesinde düzenlenen Şişecam Topluluğu Etik Kuralları yürürlüğe alınmış ve tüm Topluluk çalışanlarının,
müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer paydaşlar ile olan ilişkilerine yön verecek, rehber mahiyetinde düzenlemeler
hayata geçirilmiştir.
Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi’nde (www.anadolucam.com.tr) “Yatırımcı İlişkileri” bölümü altında kamuya duyurulan,
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Şişecam Topluluğu Etik Kurallar’ın genel çerçevesi aşağıda özetlenmiştir.
14.2.1 Genel İlkeler
- Şişecam Topluluğu’nda; çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve tüm paydaşlar ile olan ilişkilerde doğruluk ve
dürüstlükle hareket edilir.
- Şişecam Topluluğu tüm paydaşlarına karşı şeffaf ve açıktır.
- Şişecam Topluluğu’nda; din, dil, ırk, cinsiyet, sağlık durumu, medeni durum, siyasi görüş gibi nedenlerle paydaşlar arasında
herhangi bir ayrım yapılmaz. Herkese adil ve eşit davranılır, önyargılı davranışlardan kaçınılır.
- Şişecam Topluluğu’nda; çalışanların, müşterilerin ve tedarikçilerin özel bilgilerinin korunmasına özen gösterilir, bu bilgilerin
üçüncü şahıslar ile paylaşılmasına izin verilmez.
- Şişecam Topluluğu tüm faaliyetlerini yasalara uygun olarak yürütür. Topluluk, yasa ve düzenlemeleri yakından takip eder,
yasalara uyum için gerekli tedbirleri alır.
14.2.2 Sorumluluklar
Şişecam Topluluğu Etik Kurallarının Topluluk genelinde etkin bir şekilde uygulanmasından en üst seviyede Yönetim Kurulu ve
Denetimden Sorumlu Komite sorumludur. Tüm Topluluk çalışanları Şişecam Topluluğu Etik Kurallarına uygun davranmakla
yükümlüdür.
14.2.3 Uygulamalar
- Şişecam Topluluğu’nda Topluluk kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına her zaman özen gösterilir ve tüm faaliyetlerde
tasarruf ilkesi göz önünde bulundurulur. Topluluk çalışanları Topluluk kaynaklarını sadece Topluluk yararı için kullanırlar ve
korurlar.
- Şişecam Topluluğu’nda kamuya açık olmayan her türlü bilginin korunmasına azami özen gösterilir. Topluluğa ait bilgilerin
güvenliği ile ilgili yönetmelik ve prosedürler eksiksiz uygulanır ve bu bilgilerin dikkatli bir şekilde saklanması, arşivlenmesi
ve açığa çıkmaması için gerekli tedbirler alınır.
- Şişecam Topluluğu’nda çalışanlar; yürüttükleri görevlerde yasal ve Topluluk içi düzenlemeler çerçevesinde Topluluk
menfaatlerini gözetir ve çıkar çatışmalarından uzak durmaya özen gösterir.
- Şişecam Topluluğu’nda müşterilerden, tedarikçilerden ve diğer kurumlardan gelebilecek makul ölçüleri aşan hediyeler
kabul edilmez. Makul ölçülerin sınırı etik kurallar içerisinde parasal olarak belirlenmiştir. Ancak Topluluğu temsilen katılınan
toplantı veya seminerlerde verilen plaket ve şilt gibi sembolik değeri olan hediyeler kabul edilebilir.
- Şişecam Topluluğu çalışanlarınca kaçınılmaz olarak aile bireyleri, yakın akraba ve arkadaşları ile iş ilişkisi kurulması
gerekmesi durumunda; çıkar çatışması yaratılmasına izin verilmez.
- Şişecam Topluluğu’nda müşteri ve tedarikçilerle olan ilişkilerde saygı, eşitlik, nezaket ve adalet kuralları dikkate alınır,
yasalara ve etik kurallara azami ölçüde uyulur. Müşterilere ve tüketicilere karşı yanıltıcı ve aldatıcı davranışlar içerisinde
olunmaz.
122
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
- Rekabette dürüstlük ve doğruluk ilkesinden ayrılmayan Şişecam Topluluğu’nda; faaliyet gösterilen ülkelerdeki rekabet
kurallarına ve yasalarına uyulur.
- Şişecam Topluluğu’nun resmi kurumlar ile olan ilişkileri her zaman şeffaf ve açıktır. Resmi kurumlar tarafından talep edilen
her türlü bilgi ve belge doğru, eksiksiz ve zamanında temin edilir, resmi kurumlar nezdinde yanıltıcı, aldatıcı davranışlarda
bulunmaya kesinlikle izin verilmez.
14.2.4 Şişecam Topluluğu Etik Kurallarına Uyum
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. çalışanları Şişecam Topluluğu Etik Kurallarına uyum konusunda azami özeni gösterir. İletişim
kanalları etkin kullanılmak suretiyle Topluluk faaliyetlerinde Etik Kuralların gözetildiği izlenir.
BÖLÜM IV. YÖNETİM KURULU
15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
Yönetim Kurulu; üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin
oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenmektedir.
Yönetim Kurulu’nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi,
Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirket’te başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirket’in günlük iş akışına ve
olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden
oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ekrem Barlas ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Baba İcracı üye olarak
Yönetim Kurulu’nda bulunmaktadır.
Şirket Esas Sözleşmesine göre Şirket işleri, ortaklar genel kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 17 Mayıs
2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Esas Mukavele değişikliği yapılarak, Yönetim Kurulu’nda Sermaye
Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörülen bağımsızlık kriterlerine uygun iki bağımsız üye seçilmiştir.
Bağımsız üyeler, Kurumsal yönetim ilkelerinde öngörülen süreçlere uygun olarak Denetimden Sorumlu Komite tarafından 16
Mart 2012 tarihinde belirlenmiş ve aynı tarihte Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Önerilen Bağımsız üyeler Yönetim Kurulumuzun
19 Mart 2012 tarihli toplantısında uygun bulunmuş ve seçilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri faaliyet raporumuzun ilgili bölümünde ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde
kamuya açıklanmış olup, bu dönemde, bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamış olup,
bu hususa ilişkin bağımsız üyelerin beyanları aşağıda sunulmuştur.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
123
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
BAĞIMSIZLIK BEYANI
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ, ilke
Kararı ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği” koşullarını halen
taşıdığımı; söz konusu bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde bu durumu gerekçesi ile birlikte Kamuyu
Aydınlatma Platformunda açıklanmak üzere derhal Yönetim Kurulu Başkanlığınıza ve eş anlı olarak, Sermaye Piyasası
Kurulu’na yazılı olarak bildireceğimi ve Yönetim Kurulunuzun kararı doğrultusunda hareket ederek Kurumsal Yönetim
İlkelerinin 4.3.8 maddesinde öngörülen hususlara uyacağımı beyan ederim.
Saygılarımla
Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem
28 Şubat 2014
BAĞIMSIZLIK BEYANI
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ, ilke
Kararı ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği” koşullarını halen
taşıdığımı; söz konusu bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde bu durumu gerekçesi ile birlikte Kamuyu
Aydınlatma Platformunda açıklanmak üzere derhal Yönetim Kurulu Başkanlığınıza ve eş anlı olarak, Sermaye Piyasası
Kurulu’na yazılı olarak bildireceğimi ve Yönetim Kurulunuzun kararı doğrultusunda hareket ederek Kurumsal Yönetim
İlkelerinin 4.3.8 maddesinde öngörülen hususlara uyacağımı beyan ederim.
Saygılarımla
G. Faik Byrns
28 Şubat 2014
124
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev bölümüne ilişkin karar alınmak suretiyle
Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili belirlenmektedir. Şirket’in mevcut Yönetim Kurulu’nda aşağıda
isimleri belirtilen 2 icracı 4 icracı olmayan üye bulunmaktadır.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri’nin Şirket’in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür
işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri kapsamında Genel Kurul’dan
onay alınmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyeleri her türlü etkiden uzak olarak görüşlerini özgürce aktarabilmekte ve ifade edebilmektedir. Kurumsal
Yönetim İlkeleri uyarınca Şirket Yönetim Kurulu’nda kadın üye olarak Zeynep Hansu Uçar bulunmaktadır.
Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, Şirket’in risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve
tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirket’in öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, Şirketi idare ve temsil eder.
Yönetim Kurulu Şirket’in stratejik hedeflerini tanımlar, Şirket’in ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirler,
yönetimin performansını denetler, Şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan
politikalara uygunluğunu gözetir.
Şirket’in bağlı ortaklıkları ve iştirakleri mevcuttur. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri’nin bu şirketlerin yönetiminde de yer
almalarının, Topluluk menfaatine olacağı düşünülerek, Şirket dışındaki bu görevleri alması sınırlandırılmamış olup, yönetim
kurulu üyelerinin şirket dışındaki görevleri aşağıda belirtilmiştir.
Şirket Dışında Aldığı Görevler
Adı Soyadı
Görevi
Cam Ambalaj Grubu İçi
Mahmut Ekrem
Barlas
Yönetim Kurulu Başkanı
Anadolu Cam Yenişehir
Yok
Sanayi A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi, Anadolu
Cam Eskişehir Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi, JSC
Mina Yönetim Kurulu Üyesi,
Omco İstanbul Kalıp Sanayii
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail Baba
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili
OOO Ruscam Kirishi
Yok
Denetçi, OAO Ruscam
Pokrovsky Denetçi, OJSC
Brewery Pivdenna Denetçi,
Omco İstanbul Kalıp Sanayii
A.Ş. Denetçi
Ali Sözen
Üye
Yok
Yok
Halil Ercüment
Erdem
Üye. Denetimden
Sorumlu Komite Üyesi.
Kurumsal Yönetim
Komitesi Üyesi. Riskin
Erken Saptanması
Komitesi Üyesi.
Yok
Milletlerarası Ticaret Odası Milletlerarası Ticari
Uygulamalar Komisyonu Başkan Yardımcısı, İstanbul
Barosu üyesidir, Milletlerarası Ticaret Odası Konseyi'nde
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Danışma
Kurulu'nda Üye, Soda Sanayii A.Ş.'de Denetimden
Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.
G Faik Byrns
Üye. Denetimden
Yok
Sorumlu Komite Üyesi.
Riskin Erken Saptanması
Komitesi Üyesi.
Yok
Zeynep Hansu Uçar
Üye. Kurumsal Yönetim
Komitesi Üyesi. Riskin
Erken Saptanması
Komitesi Üyesi.
Trakya Cam Sanayii A.Ş., Trakya Yenişehir Cam Sanayii
A.Ş., Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş., Paşabahçe Cam
Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş.,
Çayırova Cam Sanayii A.Ş., Camiş Madencilik A.Ş. ve
Cam Elyaf Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Trakya
Cam Sanayii A.Ş. de Riskin Erken Saptanması Komitesi
ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Türkiye Şişe ve
Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Şişe
ve Cam Fabrikaları A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi ve
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Asmaş Ağır
Sanayi Makinaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kültür
Yayınları İş Türk A.Ş., Camiş Yatırım Holding A.Ş., Avea
İletişim Hizmetleri A.Ş., İş Faktoring A.Ş., İş Finansal
Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Anadolu Cam Yenişehir
Sanayi A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi, Anadolu
Cam Eskişehir Sanayii A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Cam Ambalaj Grubu Dışı
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
125
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu, her Genel Kurulu müteakip bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ancak, başkan ve/veya başkan vekilinin
herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılmaları halinde, Yönetim Kurulu boşalan yerler için yeniden seçim yapar. Başkan'ın
bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu’na Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili'de yoksa Yönetim Kurulu’na o
toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder. Yönetim Kurulu’nun toplantı gün ve gündemi Başkan
tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak, toplantı günü Yönetim
Kurulu kararı ile de belirlenebilir. Yönetim Kurulu, Şirket işi ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa
toplanması mecburidir.
Dönem içinde yönetim kurulunca alınan karar sayısı 53 olup, kararlar mevcudun oybirliği ile alınmıştır. Alınan kararlara muhalif
kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır. Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve
ilgili mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisapları dikkate alınmaktadır.
Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan
yeterli zaman önce Yönetim Kurulu Üyeleri’nin incelemesine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıdan önce,
Yönetim Kurulu Başkanı’na gündemde değişiklik önerisinde bulunabilirler. Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı
olarak Yönetim Kurulu’na bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu’nda her üyenin bir
oy hakkı vardır.
Yönetim Kurulu’nun sekreteryalık görevi, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörülen esaslara uygun olarak görevli Şirket
personeli tarafından sorunsuz olarak yerine getirilmektedir.
Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı,
Yönetim Kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti göstermektedir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına
geçirilmektedir. Karşı oy kullanan üyelerin ayrıntılı gerekçeleri kamuya açıklanır. Ancak, 2013 yılında gerçekleştirilen Yönetim
Kurulu Toplantılarında bu türde bir muhalefet veya görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.
Yönetim Kurulu Toplantıları Şirket merkezinde yapılmakta olup, önemli nitelikteki Yönetim Kurulu Kararları KAP aracılığıyla
kamuya duyurulmakta ve kamuya duyurulan metin, Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşmede açıkça belirtilmiştir. Yetkiler, Şirket imza sirkülerinde daha
detaylı olarak belirtilmiştir. Bu dokümanlar yasaların öngördüğü şekilde tescil ve ilan edilmiştir. Yönetim Kurulu; Şirket ile pay
sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında
öncü rol oynar ve bu amaca yönelik olarak Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi ile yakın işbirliği içerisindedir.
2013 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. 2013 yılı içinde
bağımsız üyelerin onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf veya önemli nitelikte
işlem olmamıştır.
Yöneticilerinin görevleri esnasındaki kusurları nedeniyle şirketin ve üçüncü kişilerin zararlarının tazmini ile ilgili olarak “Yönetici
Sorumluluk Sigortası” yaptırılmıştır.
17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komite Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla “Denetimden Sorumlu Komite”,
“Kurumsal Yönetim Komitesi” ve “Riskin Erken Saptanması Komitesi” Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak oluşturulmuş
ve kamuya açıklanmıştır. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu Yönetim Kurulumuzun 17
Mayıs 2012 tarihli toplantısında belirlenmiş ve aynı tarihte kamuya açıklanmıştır.
Şirket’in 17 Mayıs 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı’na bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem’in, üyeliğine ise
bağımsız üye G Faik Byrns’ın seçilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığı’na bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem’in, üyeliklerine ise
İsmail Baba ve Zeynep Hansu Uçar’ın seçilmelerine,
- Riskin erken Saptanması Komite Başkanlığı’na bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem’in, üyeliklerine
ise bağımsız üye G Faik Byrns ve Zeynep Hansu Uçar’ın seçilmelerine,
karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi faaliyetlerini Sermaye
Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörülen esaslara uygun olarak düzenli bir şekilde yürütmektedir.
126
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Kurumsal Yönetim Komitesi 2013 yılının Aralık ayında toplanmış ve Komite üyeleri bu toplantıda hazır bulunmuştur. Kurumsal
Yönetim Komitesi toplantısında Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi ile Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin faaliyetleri, Yönetim Kurulu
bünyesindeki komitelerin çalışmaları ve kurumsal yönetime uyum konusundaki ilerlemeler görüşülmüş ve Yönetim Kurulu’na
gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.Denetimden Sorumlu Komite; 2013 yılında Şubat ayında iki kez, Mayıs, Ağustos ve
Kasım aylarında ise birer kez toplanmış ve Komite üyeleri bu toplantılarda hazır bulunmuştur. Denetimden Sorumlu Komite
toplantılarında yürütülmekte olan iç denetim faaliyetlerine ve bağımsız denetim sürecine ilişkin konular görüşülmüş ve Yönetim
Kurulu’na gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şubat , Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında
birer kez toplanmış ve Komite üyeleri bu toplantılarda hazır bulunmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi toplantılarında
yürütülmekte olan risk yönetimi faaliyetleri, hazırlanan risk raporları ve etik kuralların revizyonuna ilişkin konular görüşülmüş
ve Yönetim Kurulu’na gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket’in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza
indirebilecek risk yönetimi ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili komitelerinin
görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin
etkinliğini gözden geçirmektedir. İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi
verilmektedir.
18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Yoğun bir iç ve dış rekabet ortamında faaliyet gösteren Anadolu Cam, paydaşlarına yeterli düzeyde risk güvencesi
sağlayabilmek için etkin risk yönetimi ve iç denetim süreçlerini parçası olduğu Şişecam Topluluğu vasıtasıyla uygulamaktadır.
2008 yılından bu yana süregelen küresel krizin yarattığı belirsizlik ortamının yanı sıra yoğun rekabet koşulları, yükselen müşteri
beklentileri, sıkılaşan yasal düzenlemeler ve kurumsal yönetim alanındaki gelişmeler; hissedarlar başta olmak üzere tüm
paydaşların daha fazla risk güvencesi talep etmesine sebep olmuş, bu gelişmenin bir sonucu olarak şirketler, risk yönetimi ve
iç denetim süreçlerinin yeterliliğini sürekli olarak sorgular hale gelmişlerdir.
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.’nin parçası olduğu Şişecam Topluluğu da bahis konusu sorgulamayı süreklilik arz edecek şekilde
yapmakta, mevcut ve potansiyel riskleri proaktif bir yaklaşımla ele almakta ve denetim faaliyetlerini risk odaklı bakış açısı
ile sürdürmektedir. Topluluğun, kurumsal yönetim ilkelerini tüm faaliyetlerinde rehber edindiğinin önemli bir göstergesi olan
söz konusu faaliyetlere, 2013 yılı içerisinde uygulamaya alınan “uyum yönetimi” çalışmaları da eklenmiş, bu çalışmalar ile
Topluluk dahili mevzuatının daha da yaygın şekilde benimsenmesi ve içselleştirilmesinin sağlanması hedeflenmiştir.
Anadolu Cam Sanayi A.Ş.’de risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde
yapılandırılmıştır. Faaliyetler, temel faaliyet alanlarını yöneten Grup Başkanlıkları ile koordinasyon içerisinde, Türkiye Şişe
ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu’na bağlı olarak yürütülmekte, şirketimiz bünyesinde yapılandırılan “Riskin Erken
Saptanması Komitesi”, “Denetimden Sorumlu Komite” ve “Kurumsal Yönetim Komitesi” ile yapılan düzenli ve planlı
toplantıların sonuçları Yönetim Kurullarına mevzuata uygun şekilde raporlanmaktadır.
Kurumsal bir yapının tesis edilmesi, paydaşlara gereken güvencenin sağlanması, Grubun maddi ve maddi olmayan varlıklarının
korunması, belirsizliklerden kaynaklanan kayıpların en aza indirilmesi ve olası fırsatlardan en fazla faydanın sağlanması
amacıyla yapılan çalışmalar esnasında, iç denetim ve risk yönetimi fonksiyonlarının birbirleri ile olan iletişimi en üst seviyede
tutulmakta, karar verme sürecinin desteklenmesi ve yönetim etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Şişecam Topluluğu içerisinde Cam Ambalaj Grubu’nda yer almaktadır ve daha öncede belirtildiği
gibi risk yönetimi ve iç denetim fonksiyonları Şişecam Topluluğu bünyesinde yerine getirilmektedir.
Şişecam Topluluğunda Risk Yönetimi
Şişecam Topluluğu’nda risk yönetimi faaliyetleri kurumsal risk yönetimi prensipleri esas alınarak sürdürülmekte, bütünsel ve
proaktif bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Risklerin birbirleri ile olan etkileşimi ve Topluluğumuzun faaliyet gösterdiği ülkelerin
özellikleri de süreç içerisinde göz önünde bulundurulmaktadır. Bu bakış açısı sayesinde, coğrafi dağılım ve risk çeşitliliği
önemli bir avantaja dönüştürülmekte; ülke ve/veya iş kolu özelinde karşılaşılan riskler diğer ülkelerde ve iş kollarında
gerçekleşmeden risk süreçlerine entegre edilmekte, risklerin birbirleri ile olan etkileşimi izlenerek karar destek süreçlerine
yardımcı olunmakta ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması sağlanmaktadır.
Grubumuzda iş kolları bazında hazırlanan risk katalogları Grup çalışanlarının katılımıyla periyodik olarak güncellenmekte
ve riskler önem derecesine göre sıralanmaktadır. Analizi yapılan risklerle ilgili olarak Yönetim Kurulu’nun risk iştahı dikkate
alınarak uygulanacak stratejiler belirlenmekte ve gereken önlemler alınmaktadır. Bu çalışmalar finansal ve stratejik riskler
ile sınırlı kalmayıp, üretim, satış, iş sağlığı ve güvenliği, acil durum yönetimi, bilgi teknolojileri gibi operasyonel riskleri de
kapsamaktadır.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
127
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Şişecam Topluluğu’nda İç Denetim
Grubumuzda uzun yıllardır sürdürülen iç denetim faaliyetlerinin amacı; Grup şirketlerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine ve
uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanmasına yardımcı olmak, faaliyetlerin iç ve dış mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini
ve düzeltici tedbirlerin zamanında alınmasını sağlamaktır. Anılan amaç doğrultusunda, Grubun yurtiçi ve yurtdışı kuruluşları
bünyesinde süreklilik arz edecek şekilde denetim çalışmaları yapılmaktadır. İç denetim çalışmaları Yönetim Kurulu tarafından
onaylanan dönemsel denetim programları kapsamında yürütülmektedir. Denetim programları oluşturulurken risk yönetimi
çalışmalarından elde edilen sonuçlardan da faydalanılmakta, diğer bir deyişle “risk odaklı denetim” uygulamaları hayata
geçirilmektedir.
19. Şirketin Stratejik Hedefleri
Şirketin stratejik hedef oluşturması ve oluşan stratejik hedefleri gözden geçirerek güncellemesi süreci, Yönetim Kurulu’nun
Vizyon/Misyon ve Değerler setini netleştirmesi ile başlamaktadır.
Şirket Misyon ifadesini; hangi ürün ya da hizmetleri, kimin için, nasıl ve hangi coğrafyalarda üreteceğini ve sunacağını ortaya
koymak için kullanmaktadır. Vizyon ifadesi ise; şirketin gelecekte ulaşmak istediği yerin, arzuladığı durumun en genel ifadesidir.
Yönetim Kurulu, Topluluğun 2020 yılında ulaşmak istediği noktayı “Camda ve faaliyet alanlarında öncü bir geleceğe oynarken
iş ortakları ile yaratıcı çözümler üreten, teknoloji ve markaları ile fark yaratan, bireye ve çevreye saygılı bir dünya şirketi
olmaktır” şeklinde ortaya koymuştur. Misyon ve Vizyon’unun gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan şirket kültürü ise değerler
seti ile belirlenmiştir. Topluluk değerleri Şişecam genelinde tanımlanmakta ve uygulamada tüm kurumu bağlamaktadır.
İzleyen aşamada, vizyonun gereklerini yapabilmek için hangi koşullar altında faaliyet gösterileceğini anlamaya yönelik bir dizi
çalışma yapılır. Topluluk düzeyinde yapılan Analizler, Stratejik Temaların ve Önceliklerin Netleştirilmesi, Portföy Optimizasyonu,
Üst Yönetim Hedef Validasyon ve Onay ile Topluluk Bazında Hedef Sahiplerinin Belirlenmesi etkinlikleri, daha alt düzeylerdeki
çalışmalara rehberlik edecek bir çerçeve sunar.
Bir sonraki adımda, Topluluk Stratejik Planı’nı besleyen alt (grup, faaliyet alanı) düzeyinde stratejik analizler gerçekleştirilir.
Stratejik analiz, vizyonun gereklerini yapabilmek için hangi koşullar altında faaliyet gösterileceğini anlamaya yönelik olarak
gerçekleştirilen bir dizi çalışmadır. Analizlerden kurum içine yönelik olanı İç Analiz; pazar, rakipler, girdi verilen ve alınan
sektörler, farklı coğrafyalar, tüketiciler, tedarikçilerden vb. oluşan geniş bir alana yönelik olanı da Dış Analiz adıyla yürütülür.
Tüm bunlar birleşerek, her bir grup ve faaliyet alanımız için “Fırsat / Tehditler / Güçlü Yönler / Zayıf Yönler” setini ortaya koyar.
Analizleri izleyen aşamada ise Stratejik Haritaların oluşturulması ve/veya güncellenmesi gerçekleştirilir. Stratejik Harita;
Topluluğun Finans, Müşteri, Süreçler ve Gayri Maddi Varlıklar başlıklarında hangi konulara odaklanacağı, hangi fark
yaratıcı (stratejik) unsurlarda mükemmelleşeceğini belirler. Stratejik Harita, İş Alanları bazında çeşitlendirilir. Böylelikle,
faaliyetlerin gelecekte izleyeceği yol haritası oluşturulmuş olur. Haritaların uygulamaya konulması ise Kurumsal Karne yoluyla
gerçekleştirilir. Haritada tanımlanmış her bir strateji, bir Performans Göstergesi, bu göstergenin ulaştırılmak istendiği başarı
seviyesi, bu etkinlik için gerekli olan projeler ve örgütsel yapı ile ilişkilendirilir.
Faaliyet alanları düzeyinde netleştirilmiş stratejik plan daha da uygulanabilir kılmak için, iki ana fonksiyon üzerinden
(Pazarlama/Satış ve Üretim) detaylandırılır. Bu noktada Ana Şirket bünyesinde konumlandırılmış, İnsan Kaynakları, Araştırma
ve Geliştirme, Finansal İşlemler, Bilgi Teknolojileri gibi paylaşılan hizmetler de süreçle ilişkilendirilir.
Topluluktan başlayarak detaylandırılmış Stratejik Plan, finansal projeksiyonlarla test edilir. Bütün unsurlarıyla son bir kez
netleştirilen plan, icra birimleriyle “Plan Toplantılarında” paylaşılır. Olgunlaşan ve projelerle desteklenen plan ilk icra yılı için
Bütçe dokümanını besler.
Sürecin sonunda plan Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü düzeltmeleri yaptıktan sonra
plan Genel Müdür’ün liderliğinde uygulamaya konulur.
Stratejinin uygulama başarısını ölçmek ve izlemek için Kurumsal Performans Programı kullanılır. Program, yılda dört kez
ana izleme toplantılarıyla performansı değerlendirme şansı verir. Ayrıca icracı birimler, Faaliyet Raporu (Bütçe) sistematiğiyle
aylık, Grup Toplantıları ile üç aylık, Karar Destek Birimleri, Yönetim Bilgilendirme Sistemleri, vs. aracılığıyla da planın kısa ve
uzun vadede seyrini takvimden bağımsız olarak izler, gerekli görülmesi halinde de yeni plan döneminde stratejik öncelikleri
değiştirirler. Tüm izleme sonuçları ilgili dönem içerisinde Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulur.
Yeniden yapılandırılmış Stratejik Planlama sistematiği içerisinde Vizyon, uzun vadeli bir metindir. İç ve Dış Analiz her yıl
bütün boyutlarıyla tekrarlanmaktadır. Stratejik Harita bir kez oluşturulduktan sonra güncellemelerle her yıl yenilenen bir metin
niteliğindedir. Kurumsal Karne uygulaması da yıllık bir çevrim içinde çalıştırılan bir sistematiktir. Vizyon genellikle beş, misyon
ise on yılda bir yenilenmektedir.
Performansın kurumsal düzeyden çalışan düzeyine indirilmesi için de Bireysel Performans Yönetim Sistemi, Stratejik Plan’la
ilişkilendirilir.
128
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Bu çerçevede şirket finansal olarak;
Organik ve inorganik büyümeyi,
Maliyet ve verimlilik optimizasyonu sağlamayı,
Faaliyet alanlarını optimize ederek en karlı alanlara odaklanmayı; Müşteri ilişkileri bağlamında;
Müşteriye ve iş ortaklarına çözüm sunarak iki yönlü bir değer artışı içinde olmayı,
Yüksek katma değerli ürünlere hızlı dönüşümü, Süreçler boyutunda;
Pazar ve müşteri odaklı bir yapılanma içinde olmayı,
Hızlı, yalın ve esnek süreçlerle verimliliği arttırmayı,
ArGe, ÜrGe ve Tasarım çalışmalarıyla yenilikçi bir şirket olmayı,
Tüm bunları çevreci bir anlayış ve sürdürülebilir bir tutum içinde gerçekleştirmeyi, Organizasyonel Gelişim ve Altyapı açısından;
En iyilerin tercih ettiği, çalışan motivasyonunun sürekli yükseldiği, küreselleşmeye son derece uyumlu, yetkin çalışanların bir
araya geldiği bir şirket olmayı,
Bilgiyi en üst düzeyde beceriyle yönetmeyi, Öğrenen, en iyi uygulamaları benimseyen, aynı zamanda geleneklerini de ihmal
etmeyen bir kurum kültürü yaratmayı; planının ana unsurları olarak benimsemiştir.
20. Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler Esas Sözleşmede belirtildiği üzere her yıl Genel Kurul’ca
saptanmaktadır. Şirket’in 8 Nisan 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeleri’ne
ödenecek aylık ücretler belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve 8 Nisan 2013 tarihinde
yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve
Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanmıştır.
Şirket Üst Düzey Yöneticilerine ciro, karlılık ya da diğer temel göstergelere doğrudan endeksli, teknik anlamda prim olarak
mütalaa edilebilecek herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Ayrıca Üst Düzey Yöneticilerine maaş, ikramiye, sosyal yardım gibi
nakdi ödemelerin yanı sıra, Yönetim Kurulumuzca Şirket’in faaliyet hacmi, Şirket faaliyetinin niteliği ve risklilik düzeyi, sevk ve
idare edilen yapının büyüklüğü ve faaliyet gösterilen sektör gibi kriterler dikkate alınarak belirlenen ve enflasyon, genel ücret
ve Şirket karlılık artışları gibi göstergeler göz önünde bulundurulmak suretiyle, duruma göre artırılarak veya artırılmaksızın
yılda bir defaya mahsus olmak üzere, jestiyon ikramiyesi adı altında bir ödeme de yapılmaktadır. Ayrıca, Şirket Üst Düzey
Yöneticilerine gayri nakdi olarak da makam aracı tahsis edilmektedir. Bu kapsamda, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey
yöneticilerine ücret politikası çerçevesinde yapılan ödemeler toplamı, finansal tablo dipnotlarımızda kamuya açıklanmaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilere borç ve kredi verilmemekte, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi
kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
129
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin
Okunması,
3. 2013 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi, Müzakere Edilmesi ve Onayı,
4. Yıl İçinde İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyesinin Yerine Yapılan Seçimin Onayı,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ıncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
8. 2013 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi
Hakkında Karar Alınması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Hazırlanan “Bağış Politikası”nın Onayı,
11. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2014 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
12. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.
130
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Dönem İçinde Yapılan Sermaye Artışı, Esas Sözleşme Değişiklikleri ve Kar Dağıtımları
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri kapsamında 500.000.000 Türk Lirası olan kayıtlı
sermaye tavanının 1.000.000.000 Türk Lirasına yükseltilmesi ile ilgili olarak Şirket Esas Sözleşmesinin Sermayeye ilişkin 7’inci
maddesinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin
Yönetmelik” hükümleri gereğince Genel Kurul ile ilgili 15’nci maddelerindeki değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan gerekli izinleri müteakiben 22 Ocak 2013 Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu’nun
onayından geçirilerek 28 Ocak 2013 tarihinde tescil edilmiştir.
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu’na uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan
Şirket Esas Sözleşmesi değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izinlerden
sonra 8 Nisan 2013 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul’un onayından geçirilerek 25 Nisan 2013 tarihinde tescil
edilmiştir.
3 Nisan 2013 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurulunun mevcut çıkarılmış sermayenin; % 4,27 oranına tekabül eden
17.000.000 Türk Lirası Tutarındaki brüt temettünün nakden, % 4,22 oranına tekabül eden 16.814.363 Türk Lirası tutarındaki
brüt temettünün ise bedelsiz, 663.087,23 TL nin imtiyazlı hisse senedi sahiplerine nakten, 2.652.348,91 TL nin intifa senedi
sahiplerine nakten pay olarak dağıtılması kararı doğrultusunda; 2012 yılı karından karşılanan 33.814.363 TL tutarındaki
temettü ortaklara 31 Mayıs 2013 tarihinde dağıtılmıştır.
Mevcut 1.000.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 398.185.637 Türk Lirası olan şirketimiz çıkarılmış sermayesi
415.000.000 Türk Lirasına yükseltilmiş olup, artırılan 16.814.363 Türk Lirasının 8 Nisan 2013 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan
Genel Kurulu’nun birinci temettünün 16.814.363 Türk Liralık kısmının ortaklarımıza bedelsiz pay olarak dağıtılması kararı
doğrultusunda 2012 yılı kar payından karşılanmış ve sermaye artış işlemlerine ilişkin gerekli yasal prosedür tamamlanarak
27 Haziran 2013 tarihinde tescil edilmiştir. Mevcut çıkarılmış sermayenin % 4,22 oranına isabet eden bedelsiz paylar ise,
ortaklara 4 Temmuz 2013 tarihinde payları oranında dağıtılmış olup, bahse konu edilen sermaye artış işlemleri kapsamında,
Şirket Esas Sözleşmesinin Sermayeye ilişkin 7. maddesi tadil edilmiş ve tadil metni 27 Haziran 2013 tarihinde tescil edilmiştir.
Diğer Hususlar
Türk Ticaret Kanunu’nun 199.maddesi hükmü gereğince hazırlanan ‘’Bağlılık Raporu’’ Sonuç Bölümü:
Şirketimizin 2013 yılında hakim şirketimiz ve hakim şirketimizin bağlı şirketleriyle gerçekleştirdiği tüm işlemlerde transfer
fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun işlem yapılmış ve Bağlılık Raporunda
açıklanan işlemler nedeniyle, 2013 yılında zarar denkleştirmesini gerektirecek bir durum ortaya çıkmamıştır.
Yıllık Faaliyet Raporu’nun Hukuki Dayanağı:
Grubun 2013 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu’nun 516 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına,
518 inci maddesine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari
İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlar Tebliği”nin hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
Yıllık Faaliyet Raporu’nun Hazırlanma İlkeleri:
Yıllık faaliyet raporu, şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışını, her yönüyle finansal durumunu, şirketin hak ve
yararını da gözetecek şekilde, doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmaktadır. Yıllık faaliyet raporunda,
yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilmemiştir.
Yıllık faaliyet raporu, ortakların şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye tam ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacak
ayrıntıda hazırlanmasına özen gösterilmiştir.
Yıllık Faaliyet Raporu’nun Onayı:
Grubun 2013 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporu, Şirket Yönetim kurulu üyeleri tarafından 11 Mart 2014 tarihinde
imzalanarak onaylanmıştır.
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
131
YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
Yönetim Kurulu’na,
1.
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2013 tarihi
itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerinin, Yönetim Kurulu’nun değerlendirmelerinin ve
açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş
bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin
Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Grup yönetiminin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız
denetimden geçmiş ve 6 Mart 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin
olarak görüş bildirmektir.
Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına
ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet
raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetçinin
denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence
sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.
Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
4. Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu’nun değerlendirmeleri
ve açıklamaları Anadolu Cam Sanayii A.Ş.’nin ve bağlı ortaklıklarının bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli
konsolide finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers
Gökhan Yüksel
Sorumlu Denetçi, SMMM
İstanbul, 11 Mart 2014
132
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. İletişim Bilgileri
Anadolu Cam Sanayii A.Ş
Yönetim ve Satış Merkezi
İş Kuleleri, Kule-3 34330 4.Levent-İSTANBUL
Tel : +90 212 – 3505050 Faks: 0212 – 3505757
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.-Mersin Fabrikası:
Yeni Taşkent Kasabası Toroslar Mah. Tekke Cad. No:1 33100 Yenitaşkent Mersin
Tel: 0 324 241 70 70 Faks: 0 324 454 28 29
Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Yenişehir-Bursa
Tel:0 224 280 10 00 Faks:0 224 280 10 22
Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 1203 Sokak 15.Cadde No:6 Odunpazarı ESKİŞEHİR
Tel : (0850) 206 52 00 PBX Faks: (0850) 206 52 02
Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Ankara Asfaltı üzeri, P.K. 12, 41401 Çayırova Gebze -KOCAELİ
Tel: 0 262 -744 4425 Faks: 0 262 -7444456
Ruscam Management Company
Ulitsa Iskry, 17A 129344, Moskova-Rusya Federasyonu
Tel: (+7 495) 662 70 00 Faks: (+7 495) 662 41 88
OOO Ruscam
84, Gagarin Str. Gorokhovets, 601481 Vladimir Region, RUSYA
Tel: (+7 492) 3824052 Faks: (+7 492) 3823981
OAO Ruscam Pokrovsky
Sovetskaya Street, 96, 162430 Vologda Oblast Chagodashensky Region, Sazanova, RUSYA
Tel: (+7 817) 4131140
OOO Glass Packaging Holding
OOO Glass Packaging Holding -Ufa Fabrikası
450028, Bashkortostan Ufa, Proizvodstvennaya 10/1 Ufa Bashkortostan Cumhuriyeti Rusya
Tel: (+7 347) 2924053 Faks: (+7 347) 292 40 52
OOO Glass Packaging Holding -Kirishi Fabrikası
Kirishi, Leningradskaya Region 1878110 Rusya
Tel: (+7 813) 6896903 Faks: (+7 813) 6853534
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
133
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. İletişim Bilgileri
OOO Ruscam Kuban
Krasnodar 13 Sineva Str Krymsk City Krasnodar Region -Rusya
Tel: (+7 492) 382 40 03
JSC Mina
Ksani Village Mtskheta Region, 3312 Gürcistan
Tel: +99532449981
Merefa Glass Company
84-A Leonivska Str.Merefa, 62472, Kharkiv region, Ukrayna
Tel: (+7 495) 662 70 00
OOO Ruscam Sibir
630100, Russia, Novosibirsk Stanislavskogo str., 3/1, 4 fl. -Rusya
CJSC Brewery Pivdenna
65496, Odessa region, Ovidiopol Dist., Tairove, 5 Pyvovarna str.Ukrayna
Tel: (+8048) 716 79 79 Faks: (+8048) 716 79 79
OAO FormMat
Nizhegorodskya Oblast, Balahninskiy Rayon, Gidrotort, ul. Administrativnaya, h.1 606425 Rusya Federasyonu
Tel: (+7 831) 442 31 51-49578 231 63 Faks: (+7 831) 442 36 50
OOO Balkum
1 Administrativnaya St. Gidrotorf, Balakhna District, Nijegorodskij Region Rusya
Tel: +78314423151 Faks:+78314423650
Anadolu Cam Investment B.V.
Strawinskylaan 1265, 1077XX Amsterdam, Netherlands
Tel: +31(0)20 8201120 Faks: +31(0)20 8908645
Balsand B.V.
Strawinskylaan 1265, 1077XX Amsterdam, Netherlands
Tel: +31(0)20 8201120 Faks: +31(0)20 8908645
134
ANADOLU CAM SANAYİİ 2013 FAALİYET RAPORU
Download

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.