BIOLOGIJA ČOVEKA
28.11.2013.
Bubreg
Ureter
Bubrežna
piramida
Bubrežna
arterija
Bubrežna
karlica
Bubrežna medula
(srž)
Bubrežna kora
(korteks)
Osnovna morfološka i funkcionalna jedinica građe
bubrega naziva se nefron
1-Bowman-ova kapsula
2-glomerularni kapilar
3-proksimalni tubul
4-distalni tubul
5-sabirni kanalić
6-Henle-ova petlja
Primarna uloga bubrega i višestruke
uloge u homeostazi:
- u izlučivanju - oslobađanje tela od otpadnih materija koje su
unete ili proizvedene metabolizmom
- kontrola zapremine i sastava telesnih tečnosti (regulacija
ravnoteže vode i elektrolita)
- regulacija osmolarnosti telesnih tečnosti i koncentracije
elekrtolita
- regulacija acido-bazne ravnoteže
- izlučivanje metabolički aktivnih produkata i stranih hemikalija
- regulacija arterijskog pritiska
- sekrecija hormona (eritropoetin)
- glukoneogeneza (tokom gladovanja sintetišu glukozu)
ULOGA BUBREGA U REGULACIJI KRVNOG PRITISKA
- hipertenzija
- hipotenzija
SISTEMI ZA REGULACIJU KRVNOG PRITISKA
- mehanizmi za brzu kontrolu (nervni sistem: baro i
mehanoreceptori)
- srednjoročni mehanizmi (renin-angiotenzin; stres-relaksacija
krvnih sudova;pomak tecnosti kroz zidove kapilara)
- dugoročni mehanizmi (bubrežna regulacija)
-diureza (vodena, osmotska)
- natriureza
- princip beskonačne amplifikacije (vraćanje arterijskog pritiska u
tačku ravnoteže u regulaciji krvnog pritiska sistemom bubrezitelesna tečnost
- Uticaj minutnog volumena srca na povećanje pritiska
- neposredan uticaj
- posredan uticaj putem lokalne autoregulacije protoka krvi
Povećanje volumena ekstracelularne tečnodti
Povećanje volumena krvi
Povećanje srednjeg cirkulatornog pritiska
Povećano vensko vraćanje krvi u srce
Povećan minutni volumen srca
Povećan arterijski pritisak
VAŽNOST SOLI U REGULACIJI ARTERIJSKOG
PRITISKA BUBREZIMA
- stimuliše centar za žeđ
(povećanjem osmolarnosti)
-stimuliše sekretorni mehanizam
hipotalamusa
da luči antidiuretski hormon
SISTEM RENIN-ANGIOTENZIN U KONTROLI ARTERIJSKOG PRITISKA
Jukstaglomerularni aparat –
jukstaglomerularne ćelije aferentne
(ćelije koje luče renin i ćelije inervisane
simpatikusom) i eferentne arteriole,
ćelije makula denze debelog ushodnog
kraka Henleove petlje
jukstaglomerulske mezangijalne ćelije
Pad srednjeg arterijskog pritiska (ispod 90 mmHg)
→ renin pretvara angiotenzinogen → angiotenzin I
→ angiotenzinogen II (pod uticajem angiotenzin
konvertujućeg enzima) → vazokonstriktrikcija,
centri u hipotalamusu, lučenje ADH, lučenje
aldosterona iz nadbubrega
Download

BIOLOGIJA ČOVEKA 28.11.2013.