Ani jeden den bez modlitby svatého růžence,
ani jedna neděle bez oběti mše svaté,
ani jeden měsíc bez svaté zpovědi!
MODLITBY
k Nejsvětější Oběti Mše svaté
Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj!
Mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj.
Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.
Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám.
A v tom svatém obcování, ať setrvám do skonání.
Po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně.
nejen pro děti
Zpracováno podle
R. D. V. T. Blanický: Dítko Boží na cestě k Otci nebeskému.
Co je oběť?
Oběť je viditelný dar, který přinášíme Bohu, abychom
zničením anebo změněním daru uznali ho za nejvyššího
Pána.
Byly však oběti vždycky?
Oběti byly vždycky; již Kain a Abel obětovali, a Židům ve
Starém zákoně byly oběti od Boha výslovně přikázány.
Proč přestaly oběti Starého zákona?
Oběti Starého zákona přestaly, protože byly pouze
předobrazy nebo nástiny oběti Nového zákona.
Co je to oběť Nového zákona?
Oběť Nového zákona je sám Syn Boží, Ježíš Kristus, jenž
se za nás svou smrtí na kříži obětoval nebeskému Otci.
Čím se oběť Pána Ježíše na kříži ustavičně obnovuje?
Oběť Pána Ježíše na kříži se ustavičně obnovuje mší
svatou.
Co je mše svatá?
Mše svatá je ustavičná oběť Nového zákona, ve které se
Ježíš Kristus pod způsobami chleba a vína nekrvavým
způsobem obětuje svému nebeskému Otci.
Je nějaký rozdíl mezi obětí mše svaté a obětí na kříži?
Mezi obětí mše svaté a obětí na kříži není rozdílu co do
podstaty; jenom způsob obětování je rozdílný.
Přehled Mše svaté
Levá strana
oltáře
Střed oltáře
Pravá strana
oltáře
Přípravná část
Modltby stupňové
Introit
Kyrie
Gloria
Modlitby
Epištola
Graduale
Evangelium
Credo
I. Obětování
chleba a vína
Secreta
Preface
Vzpomínka na živé
II. Proměňování
a pozdvihování Těla a Krve Páně
Vzpomínka na mrtvé
Hlavní část
Pater noster
Prosba za odvrácení zlého a
udělení pokoje
Lámání sv. Hostie
Beránku Boží
Modlitby k sv. přijímání
Pane, nejsem hoden...
III. Přijímání
Těla a Krve Páně
Úprava kalicha
Communio
Modlitby po
přijímání
Ite, missa est
Požehnání
Poslední
Evangelium
Když jsi na mši sv., je to zrovna tak jako bys byl na
Kalvárii pod křížem, na kterém za tebe s velikou
láskou umírá Pán Ježíš.
Ať se nikdy svým chováním při mši sv. nepodobáš
vojákům a židům pod křížem! Měj při mši sv.
podobnou úctu, zbožnost a lásku, jakou měla pod
křížem Panna Maria.
Příprava na mši svatou
Již jest oběť svatá skončena. Přijmi, Bože, díky
nejvřelejší za převelikou tu milost, že mně bylo
popřáno, abych přesvatému úkonu Oběti Nového
Zákona přítomen býti mohl.
Po celou dobu denní, v každém okamžiku, chci
připomínati si s vděčností utrpení a smrt Tvého
jednorozeného Syna a chci život i muky Jeho míti
před očima jako vzor nejkrásnější, kterého
toužím následovati. Vyslyš, Bože, modlitby moje,
které jsem v této chvíli posvátné za svoje rodiče a
dobrodince, za všecky lidi živé i mrtvé, ku
nesmírné Velebnosti Tvé vysílal.
Poskytuj mně posily v mém předsevzetí, abych
Tvou vůli vždy rád a věrně plnil a nevinností a
čistotou srdce Tobě byl milejším a pomoci Tvojí
hodnějším.
Skrze Pána našeho Ježíše Krista, jenž s Tebou a
s Duchem svatým, Bůh, žije a kraluje na věky
věkův. Amen.
Setrvej 15 minut po sv. přijímání v tichém
díkůčinění.
Po mši svaté
Před mší svatou, když přijdeš do kostela nebo
kaple, uvědom si Boží přítomnost a modli se:
Věčný, trojjediný Bože, Otče, Synu a Duchu svatý!
K většímu rozmnožení cti a slávy Tvé chci býti
nyní přítomen přetajemné Oběti mše svaté
s největší pozorností a uctivostí. Ve zbožném
rozjímání chci tuto památku na přehořké
umučení a smrt Tvou na kříži přinésti v oběť:
1. ke cti a chvále Trojjediného Boha
2. na poděkování za mnohé od Boha přijaté
milosti a dobrodiní a zvláště na poděkování za
vykoupení skrze Ježíše Krista
3. k oslavě Panny Marie a všech andělů a svatých
4. jako dostiučinění za všechny poklesky a
spáchané hříchy
5. na vyprošení, abych dosáhl všechny milosti,
které jsou nám potřebny pro blaho časné i
věčné a abych zachoval nevinnost a čistotu
srdce
6. (můžeš přidat svůj zvláštní úmysl)
,
Kéž zalíbí se Tobě, Bože, tyto dobré úmysly, se
kterými chci přesvatou Oběť mše sv. obětovati a
uděl mně prosím všecko, co mně k časnému i
věčnému životu třeba jest. Amen.
Modlitby
u stupňů oltáře
Požehnej mne všemohoucí Bůh: † Otec, † Syn a †
Duch svatý a toto požehnání Boží posiluj mne
v dobrém, ochraňuj a zachovej moji nevinnost a
v hodině smrti buď mně ku spáse věčné. Amen.
K požehnání
Když se kněz oblékl ke mši sv., přistupuje s jáhnem
a podjáhnem nebo jen s ministranty k oltáři, na
kterém Pán Ježíš zpřítomní svou oběť. Dole u
stupňů vyjadřuje kněz nejprve touhu po
milostiplném oltáři. Připoj se k němu modlitbou:
Nejdobrotivější Bože! Jaké veliké štěstí jest to
pro mne, že mohu vstoupiti do svatyně Tvé! Jak
velice se cítím blaženým, že se mohu účastniti té
nejpamátnější Oběti nového zákona, kterou Pán
Ježíš Kristus na kříži přinesl a která se mší
svatou ustavičně obnovuje na oltáři způsobem
nekrvavým.
Pln radosti a touhy chce již kněz vystoupiti
k oltáři, ale tu si vzpomene na svou hříšnost, jež
nesmí se odvážiti bez pokání vstoupiti před tvář
Boží a hluboce skloněn vyznává se ze svých hříchů.
,
Se všemi anděly padám, Bože, před nekonečnou
velebností Tvou na kolena a klaním se Tobě
v pokoře největší. Očisť mne, ó Pane, ode všech
poskvrn, jež by se Tvému nejsvětějšímu oku
nelíbily a učiň mne hodným, abych modlitby své
spojiti mohl s modlitbami kněze u oltáře a
s úmysly celé Církve svaté.
Kyrie
Když kněz přijal Tělo a Krev Páně, ukazuje je
věřícím a říká: Ecce, Agnus Dei... (Hle, Beránek
Boží...). Odpovídáme 3x:
Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum
menum, sed tantum dic verbo, et sanabitur
anima mea. (Pane, nejsem hoden, abys vešel
pod střechu mou, ale řekni jen slovo, a má duše
bude uzdravena.)
Po přijímání se modli:
Pane Ježíši, jakým štěstím jsem naplněn, že jsi ke
mně přišel a jsi v mém srdci. Děkuji Ti, žes ráčil
do mého ubohého srdce zavítati. Zůstávej v něm
se svou milostí. Posiluj ve mně víru, oživuj ve
mně naději a rozněcuj ve mně lásku Svou. Chci
být s Tebou navždy spojen a v lásce k Tobě nikdy
neutichající chci žíti i umříti! Amen.
K přijímání
Když kněz vystoupil k oltáři, na pravé straně se
pomodlil Introit – vstup, kde vzdal chválu
Nejsvětější Trojici a nyní se k Ní u středu oltáře
obrací devaterou prosbou Kyrie, eléison...
Modli se:
Vševědoucí, nejsvětější Bože! Ty prohlédáš mne
celého a Tobě je známa každá moje myšlenka i
každá nejtajnější žádost má. Ach, jak často
přestupuji přikázání Tvá a promarním tolik
vzácných příležitostí k dobrému. Mnohých
dobrých napomenutí jsem neuposlechl a mnoho
prospěšných povzbuzení k dobrému jsem
pronedbal a tím rodičům svým jsem zármutek
často způsobil. Uznávám vinu svou a lituji
veškerou svoji nevděčnost, neposlušnost a
lehkomyslnost. Smiluj se nade mnou, Bože. Při
této mši sv. obnovuji veškerá svá dobrá
předsevzetí a volám k Tobě o pomoc a přispění.
Po Kyrie (a Gloria) se kněz vrací na pravou stranu
oltáře a čte modlitbu a epištolu. Máš-li misálek,
sleduj v něm jejich český text.
Evangelium
Bože, Otče, plný slitování! Tvůj jednorozený Syn
se Tobě nyní na oltáři vydal za Oběť na usmíření
světa. Ó, odpusť nám pro Něj hříchy naše! Buď
milostiv všem, kteří v Kristu zesnuli a ještě
v očistci trpěti musí tresty za hříchy své. Zvláště
Tebe prosím, Bože za ...
(jmenuj nyní zemřelé, za které se chceš modliti).
Pro převeliké milosti této nejsvětější Oběti, pro
předrahou Krev, která prýštila ze Srdce Ježíšova,
račiž otevříti žalář muk očistcových a vyvésti je
do příbytku pokoje věčného. Amen.
Potom se modlí Pater noster (Otče náš) a Agnus
Dei (Beránku Boží).
Po pozdvihování
Po epištole a stupňovém zpěvu ministrant
přenese misál na levou stranu oltáře, kam přejde i
kněz a čte Evangelium. Když vstáváš, modli se:
Vstávám, abych ukázal, že si vážím slov Pána
Ježíše. A tato slova chci v paměti udržovat (křížek
na čele), ústy vyznávat (křížek na ústech) a podle
nich se řídit (křížek na prsou).
Pomož mi, Pane Ježíši, abych byl Tvým svatým
slovům vždy poslušný a abych Ti zůstal věrný až
do smrti. Amen.
Po Evangeliu může být kázání. Pozorně a zbožně
je vyslechni.
O nedělích a svátcích se po Evangeliu nebo po
kázání říká nebo zpívá Vyznání víry neboli Credo.
Pak se kněz opět obrací k lidu a pozdravuje jej
slovy Dominus vobiscum! (Pán s vámi!) a lid
odpovídá Et cum spiritu tuo! (I s duchem tvým!)
a začíná Obětování.
Obětování
Při pozdvihování nejsvětějšího Těla Páně se s ním
spojíme na kříži slovy:
Pane Ježíši, s tebou jsem ukřižován, chci přibít s
tebou na kříž své ruce, aby nečinily nic zlého, aby
se zbožně modlily, svědomitě pracovaly a všem
dobře činily. Chci přibít s tebou své nohy, aby
chodily jen cestou tvých přikázání. A mé srdce ať
je probodeno se srdcem tvým, mrtvé pro
všechno, co vede ke hříchu. Ať žije a plane jen
pro tebe a pro tvé svaté zájmy.
Při pozdvihování nejsvětější Krve Páně
pohlédneme s vírou na zdvižený kalich a
rohodneme se pracovat pro svaté zájmy Pána
Ježíše ze všech sil až do potu a krve, a proto
řekneme:
Pane, Ježíši, s tebou se chci modlit, pracovat,
trpět i umírat.
Tyto modlitby šeptáme jen sami u sebe, abychom
nerušili posvátné ticho, které je náznakem
hlubokého tajemství proměňování.
Proměňování
Kněz obětuje Bohu chléb a víno, které se promění
v Tělo a Krev Pána Ježíše Krista. Poté přináší
v oběť i sám sebe a všechny věřící. Modli se:
Svatý Bože, přijmi milostivě obětní dary, které
Tobě služebník Tvůj, kněz, nyní přináší. Rád bych
Tobě také nějakou oběť přinesl. Ježíš, náš
Spasitel a božský Syn Tvůj, ujišťuje nás, že čisté,
Tebe milující srdce, je Tobě obětí nejpříjemnější.
Shlédni ke mně, nejlaskavější Otče! V oběť dávám
Tobě srdce své s radostí největší a přáním
nejvřelejším, aby Tebe vroucněji a všecky lidi
více milovalo. Nejen srdce, ale celý život svůj Ti
v oběť dávám, konaje povinnosti, jež mám Tobě,
svému Tvůrci, sobě a bližnímu.
Kéž je Tobě oběť kněze i nás všech příjemnou a
líbeznou a nám ku požehnání a ke spáse. Amen.
Pak kněz zpívá Prefaci. Již se blíží ten posvátný
okamžik, kdy Král nebes i země na oltář sestoupí.
Je v pravdě důstojné a spravedlivé, abychom Jej
chválili a díky Jemu vzdávali v pobožnosti
nejupřímnější. Připojujeme se ke chvále, kterou Mu
zpívají andělé a zpíváme Sanctus (Svatý).
Kánon mešní
Nejposvátnější část mše sv. říká kněz potichu.
Zaměř se svým srdcem na tajemství utrpení a
smrti našeho Vykupitele, jak jsou skutečně a
podstatně zpřítomňovány v této svaté Oběti a
pros:
Všemohoucí, věčný Bože, Otče nejdobrotivější!
Prosím Tě skrze Ježíše Krista, Pána našeho:
zachovej a řiď svou svatou Církev. Žehnej
rodičům a učitelům mým; odvrať od nich
všechno zlo a neštěstí! Popřej mně ještě dlouho
s nimi žíti a odměnu jim chystej za všecku starost
a péči, kterou o mne mají a za všecka dobrodiní,
která mně prokazují. Chraň všecky mé bratry a
sestry, spolužáky, příbuzné a přátele. Smilování
Tvému poroučím všechny zarmoucené a
utiskované lidi. I nad hříšníky se smiluj, ó Pane, a
uveď je na cestu ctnosti. Amen.
Download

MODLITBY