Na osnovu člana 67. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 47/2006) i člana 4.
Pravilnika o izveštavanju javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/06)
preduzeće
Akcionarsko društvo „Feršped“ Beograd iz Beograda
Objavljuje
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
I
Opšti podaci:
1. Poslovno ime
Sedište
Adresa
Matični broj
PIB
Web i E-mail
2. Br. i datum rešenja o upisu
u registar priv.subjekata
3. Delatnost (šifra i opis)
4. Broj zaposlenih
5. Broj akcionara
6. Deset najvećih akcionara
„Feršped“ A.D.
Beograd
Nemanjina 6
07460651
100351446
www.fersped.co.rs i [email protected]
BD 21390 od 16.06.2005.god.
60250 prevoz robe u drumskom saobraćaju
82 na neodređeno i 12 na određeno
493 akcionara
BEOKOM DOO BEOGRAD 135447 akcija
FERŠPED AD BEOGRAD
8057
Todorović Aca
445
Stanić Dragan
434
Kljajić Edita
407
Baranac Rade
403
Zorić Vida
395
Belčević Zoran
391
Vojinović Cvetanka
387
Zdravković Zlativoje
373
7. Vrednost osnovnog kapitala
8. Broj izdatih akcija
Običnih
CFI kod
ISIN broj
9. Poslovno ime,sedište i poslovna adresa
revizorske kuće koja je revidirala
poslednji finansijski izveštaj
203.943.000,00 din
203.943 običnih, prioritetnih nema
CFI: ESVUFR
ISIN: RSFERSE98796
DST REVIZIJA DOO, Novi Beograd
Goce Delčeva 38/I
10. Poslovno ime organizovanog tržišta
na koje su uključene akcije
II
Beogradska berza a.d. Omladinskih brigada 1,
Novi Beograd
Podaci o upravi društva
1.
Članovi uprave
sadašnje zaposl.
-
Avramović Goran
Menadžer, „BEOKOM“ DOO Beograd
Čika Miše Đurića 67, Beograd
Direktor „BANBUS“ Obrenovac
IV br. 21, Obrenovac
Ekonomski tehničar „BANBUS“ DOO Beograd
Dušana Ilića 181, Beograd
Direktor „BEOKOM“ DOO Beograd
22. oktobra br. 2, Zemun
Rukovodilac službe za komercijalne poslove u
u „Feršped“ AD Beograd
Saše Filipovića 8/13, Resnik, Beograd
Komercijalista u „Feršped“AD Beograd
Luja Adamiča 16, Beograd, VŠ, ekonomista
Kovačević Branislav
-
Kovačević Veljko
-
Kojić Milan
-
Đurić Radenko
-
Đurić Stela
2.
-
Članovi nadzornog odbora
Blažević Ljubica
Pecnik Ljubica
3.
Kodeks ponašanja i web site
Obrazov.
Čl.UO i NO dr.druš.
Ispl.nakn.
br.akc.
/
bez naknade
/
/
bez naknade
/
/
bez naknade
/
/
bez naknade
/
/
bez naknade
/
bez naknade
200-0,10%
230-0,11%
„Železnice Srbije“
Rukovodilac službe za računovodstvene poslove
u „Feršped“ AD Beograd
Kosovska 39, Beograd, SSS
bez naknade, 359 akcija – 0,18%
Pravilnik o radu „Feršped“ a.d. Web site nije objavljen
III
Podaci o poslovanju društva
1.
Izveštaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike
2.
Analiza poslovanja
1.
3.
-
Ukupan prihod
Ukupan rashod
Bruto dobit/gubitak
Prihod po delatnostima iz osnovne delatnosti šped.usluge
Iz ostalih delatnosti
Prihodi od prodaje robe i usluga
Opis osnovnih proizvoda i usluga
Ekonomičnost poslovanja (ukup.prih./ukup.rashod)
Rentabilnost poslovanja (ost.dobit/ukup.prihod)
Prinos na ukupan kapital (bruto dobit/ukup.kapital)
Neto prinos na sopstveni kapital (neto dob./akc.kap.)
Poslovni neto dobitak (posl.dob./neto prih.od prod.)
Stepen zaduženosti (ukup.obav./ukup.kapital)
Likvidnost I stepena
Likvidnost II stepena
Neto obrtni kapital
Cena akcija najviša-najniža
Tržišna kapitalizacija
Dobit po akciji
Isplaćene dividende 2007
Isplaćene dividende 2008
Isplaćene dividende 2009
Informacije o ostvarenjima društva po segmentima
Prihodi od prodaje eksternim kupcima
Prihodi od prodaje drugim segmentima u okviru istog društva
Rezultati svakog segmenta
Imovina i obaveze segmenta
Glavni kupci i dobavljači
4.
-
Način formiranja transfernih cena
Promene bilansnih vrednosti (većih od 10% u odnosu na prethodnu godinu)
Imovina i obaveze
-
neto dobitak / gubitak
Poslovna politika društva sprovedena je je u
skladu sa planom za 2009. godinu
80.305
79.702
603
72.098
8.207
76.315
međunarodna i unutrašnja špedicija
100,76%
0,75%
3,24%
0,33%
9,52%
15,72%
3,10%
352,49%
85.625
/
/
/
/
/
/
sa više od 10% učešća u ukupnim prihodima su kupci :
Knauf insulation iz Surdulice 23,26%
Železnice Srbije 11%, Tibi pap 10%
Najznačajniji dobavljači su Savezna uprava carina,
Železnice Srbije, Telekom Srbije
Primenjuju se tržišne cene
politikom racionalnosti smanjene su kratkoročne
obaveze za 28% što je uticalo na rast poslovnog
dobitka i smanjenje poslovnih rashoda,finansijski
prihodi su smanjeni za 54% a ostali prihodi za 59%,
ostali rashodi povećani su za 74% usled obezvređenja
potraživanja što je uticalo na dobit čije je uvećanje
207%
neto dobit je rezultat poboljšanja postojećih nivoa
kvaliteta poslovanja i racionalizacije troškova
5.
Neizvesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova:
- Društvo smatra da nepostoji neizvesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova koji mogu značajno da utiču na
finansijsku poziciju društva.
6.
Informacije o stanju (broj i %) sticanju, prodaji i poništenju sopstvenih akcija
Društvo je steklo 8.057 sopstvenih akcija po osnovu obaveze investiranja koja je utvrđena Ugovorom o prodaji društvenog
kapitala i uvećalo osnovni kapital za 4,11%
7.
Ulaganja u istraživanje i razvoj osnovne delatnosti, informacione tehnologije i ljudske resurse:
Društvo je investiralo u nabavku najnužnije sitne opreme
8.
-
Iznos, način formiranja i upotreba rezervi u poslednje dve godine:
Nije bilo
„FERŠPED“ AD BEOGRAD
DIREKTOR
Ljubiša Vujnović, dipl.ecc.
Download

Na osnovu člana 67. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih