DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI
Mi
Metalka Majur, Vihorska 9, 35000
Jagodina, Republika Srbija
izjavljujemo pod sopstvenom
odgovornošću da je proizvod
Produžni savitljivi kablovi
proizvodnog programa
(brojevi artikala, nazivi, tipovi i druge
karakteristike su date u prilogu)
na koje se ova deklaracija o
usaglašenosti odnosi, u skladu sa
sledećim standardom (standardima) i
normativnim dokumentom
(dokumentima)
SRPS IEC 60884-1: 2012
SRPS EN 61058-1: 2010
SRPS EN 60228:2009
Pravilnik
Pravilnik o električnoj opremi
namenjenoj za upotrebu u okviru
odreĎenih granica napona
(„Sl.glasnik RS“, br.13/2010)
Podaci o Potvrdi o usaglašenosti
Potvrda o usaglašenosti
br.VINČA.PU.12KA081
Izdao: Institut za nuklearne nauke
„VINČA“
Poslednje dve cifre godine u kojoj je
stavljen znak usaglašenosti
12
`
.
Jagodina, 02.09.2012.g.
Metalka Majur /Nabavka:+381 35 200 014/Prodaja: +381 200 040; +381 200 050/ Fax:+381 35 200 022
e-mail: [email protected] ; http: //www.metalka-majur.com
Str. 1 od 2
Prilog:
Br. artikla
Naziv
01.27.60
Trostruka prenosna priključnica bez pregibne
sklopke, kabl 1,5m
01.28.60
Trostruka prenosna priključnica sa
pregibnom sklopkom, kabl 1,5m
01.27.20
Trostruka prenosna priključnica bez pregibne
sklopke, kabl 3m
01.28.20
Trostruka prenosna priključnica sa
pregibnom sklopkom, kabl 1,5m
01.27.30
Trostruka prenosna priključnica bez pregibne
sklopke, kabl 5m
01.28.30
Trostruka prenosna priključnica sa
pregibnom sklopkom, kabl 5m
01.52.60
Šestostruka prenosna priključnica bez
pregibne sklopke, kabl 1,5m
01.53.60
Šestostruka prenosna priključnica sa
pregibnom sklopkom, kabl 1,5m
01.52.20
Šestostruka prenosna priključnica bez
pregibne sklopke, kabl 3m
01.53.20
Šestostruka prenosna priključnica sa
pregibnom sklopkom, kabl 3m
01.52.30
Šestostruka prenosna priključnica bez
pregibne sklopke, kabl 5m
01.53.30
Šestostruka prenosna priključnica sa
pregibnom sklopkom, kabl 5m
Karakteristike
16A/250V
Maksimalno opterećenje: 3500W
2
Tip kabla: PP/J 3X1,5mm
Nalivena glava utikača
16A/250V
Maksimalno opterećenje: 3500W
2
Tip kabla: PP/J 3X1,5mm
Nalivena glava utikača
16A/250V
Maksimalno opterećenje: 3500W
2
Tip kabla: PP/J 3X1,5mm
Nalivena glava utikača
16A/250V
Maksimalno opterećenje: 3500W
2
Tip kabla: PP/J 3X1,5mm
Nalivena glava utikača
16A/250V
Maksimalno opterećenje: 3500W
2
Tip kabla: PP/J 3X1,5mm
Nalivena glava utikača
16A/250V
Maksimalno opterećenje: 3500W
2
Tip kabla: PP/J 3X1,5mm
Nalivena glava utikača
16A/250V
Maksimalno opterećenje: 3500W
2
Tip kabla: PP/J 3X1,5mm
Nalivena glava utikača
16A/250V
Maksimalno opterećenje: 3500W
2
Tip kabla: PP/J 3X1,5mm
Nalivena glava utikača
16A/250V
Maksimalno opterećenje: 3500W
2
Tip kabla: PP/J 3X1,5mm
Nalivena glava utikača
16A/250V
Maksimalno opterećenje: 3500W
2
Tip kabla: PP/J 3X1,5mm
Nalivena glava utikača
16A/250V
Maksimalno opterećenje: 3500W
2
Tip kabla: PP/J 3X1,5mm
Nalivena glava utikača
16A/250V
Maksimalno opterećenje: 3500W
2
Tip kabla: PP/J 3X1,5mm
Nalivena glava utikača
Metalka Majur /Nabavka:+381 35 200 014/Prodaja: +381 200 040; +381 200 050/ Fax:+381 35 200 022
e-mail: [email protected] ; http: //www.metalka-majur.com
Str. 2 od 2
Download

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI