Četvrtak, 23.Oktobar 2014. / Thursday, 23. October 2014.
UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA/UNIVERSITY CLINICAL CENTER TUZLA
KLINIKA ZA NEUROHIRURGIJU/DEPARTMENT OF NEUROSURGERY
UDRUŽENJE NEUROHIRURGA U BOSNI I HERCEGOVINI/ASSOCIATION OF
NEUROSURGEONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
POZVANI PREDAVAČI / INVITED FACULTY
Prof.dr.med.sci. Stefan Rath - Direktor Klinike za neurohirurgiju i interventnu neuroradiologiju
u Deggendorf-u, Njemačka
Dr. Adisa Kuršumović – Neurohirurg u Klinici za neurohirurgiju i interventnu neuroradiologiju
u Deggendorf-u, Njemačka
Dr.med.sci. Suad Jaganjac – Načelnik Radiologije u Schon Klinik Hamburg Eilbek, Njemačka
Dr. med.sci Mirza Moranjkić - Neurohirurg u Klinici za neurohirurgiji UKC Tuzla
Prof. dr.med.sci. Haris Huseinagić - Interventni radiolog i načelnik Klinike za radiologiju UKC Tuzla
Petak, 24.10.2014. / Friday 24 October 2014
POZVANI PREDAVAČI / INVITED FACULTY
Branislav ANTIĆ, MD, PhD – Department of Neurosurgery, Military Medical Academy, Belgrade, Serbia
Vaso ANTUNOVIĆ, MD, PhD - Clinic for Neurosurgery at Clinical Center of Serbia, Belgrade, Serbia
Darko CHUDY, MD, PhD – Director of Department of Neurosurgery, Clinical Hospital Dubrava,
Zagreb, Croatia
Elmir ČIČKUŠIĆ, MD, PhD – Dean of Faculty of Medicine, University of Tuzla, Department of Pathology,
University Clinical Center Tuzla, BH
Munevera HADŽIMEŠIĆ, MD – Department of Anesthesiology and Reanimatology, University Clinical Center
Tuzla, BH
Mirsad HODŽIĆ, MD, PhD – Director of Department of Neurosurgery, University Clinical Center Tuzla, BH
Adisa KURŠUMOVIĆ, MD- Neurosurgeon at the Department of Neurosurgery and Interventional
Neuroradiology in Deggendorf, Germany
Jody LEONARDO, MD, PhD - Assistant Professor of Neurosurgery, Residency Program Director,Director
of Brain and Skull Base Endoscopy, Neurosurgery State University of New York at Buffalo, USA
Veetai LI, MD, PhD - Chief of Service Pediatric Surgery, Medical Director of Pediatric
Neurosurgery, Medical Director of Neurosurgery/Epilepsy Kaleida Health's Women & Children's Hospital
of Buffalo, USA
Pavle MIKLIĆ, MD, PhD - Medical Director of Pediatric Neurosurgery, Department of Neurosurgery,
Clinical Hospital Centar Zagreb, Croatia
Ibrahim OMERHODŽIĆ, MD – Neurosurgeon at Department of Neurosurgery,
Clinical Center University of Sarajevo, BH
Selcuk PEKER, MD, PhD – Department of Neurosurgery, Acibadem Hospitals Group,
Istanbul, Turkey
Robert J. PLUNKETT, MD, PhD – Department of Neurosurgery State University of New York at Buffalo;
Surgical director of Comprehensive Movement Disorders Center of Neurosurgery University at Buffalo,
USA
Stefan RATH, MD, PhD- Chair of the Department of Neurosurgery and Interventional Neuroradiology,
Klinikum Deggendorf, Germany
Franck E. ROUX, MD, PhD – Service de Neurochirurgie, Hopital Purpan,
Toulouse, France
Rasim SKOMORAC, MD, PhD – Department of Neurosurgery, Clinical Hospital
Zenica, BH
Izvršni producent:
NEUROINTERVENCIONALNI
ENDOVASKULARNI KURS I
NEUROONKOLOŠKI
SIMPOZIJUM
''Obilježavanje 30 godina postojanja i rada Klinike za
neurohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla''
‘'30th Anniversary of Department of Neurosurgery
University Clinical Center Tuzla''
23. i 24. oktobar 2014.godine
Tuzla, Bosna i Hercegovina
Internacionalni Simpozijum Neuroonkologije /
International Neurooncology Symposium
Klinika za neurohirurgiju / Department of Neurosurgery
Univerzitetski klinički centar Tuzla / University Clinical Center Tuzla
Udruženje neurohirurga u Bosni i Hercegovini / Association of Neurosurgeons
in Bosnia and Herzegovina
Ljekarska komora Tuzlanskog kantona / Medical Chamber of Tuzla Canton
Četvrtak, 23.Oktobar 2014. / Thursday, 23. October 2014.
Neurointervencionalni endovaskularni kurs/Neurointerventional endovascular course
REGISTRACIJA:07:30-09:00 i 18:00-19:00h
KOORDINATORI KURSA / COURSE COORDINATORS
Mirza Moranjkić i Haris Huseinagić
PROGRAM KURSA / COURSE PROGRAMME
Prvi dio – Predavanja pozvanih predavača / Part A- Lectures by invited faculty
Mjesto održavanja – Edukacioni centar UKC Tuzla / Location – Education center
Moderatori: Adisa Kuršumović, Mirza Moranjkić, Haris Huseinagić
·9.00-9.05 Pozdravni govor / Welcome and Introduction
·9.05-9.25 Trenutno stanje u endovaskularnom liječenju moždanog udara / Current status of endovascular stroke
treatment (S. Rath)
·9.25-9.45 “Flow-diversion” tehnike u liječenju cerebralnih aneurizmi: kontroverze / Flow-diversion for treatment
of cerebral aneurysms: a discussion of controversies (A. Kuršumović )
·9.45-10:00 Stent-asistirano koilovanje intrakranijalnih aneurizmi – tehnike i izazovi / Stent-assisted coiling of
intracranial aneurysms – techniques and challenges
(M. Moranjkić)
·10:00-10.15 Preintervencionalna antiagregacijska i antikoagulacijska terapija u endovaskularnom liječenju
cerebralnih aneurizmi / Antiaggregation and anticoagulation protocols for intracranial endovascular procedures
(H. Huseinagić, M. Moranjkić)
·10.15-10.30 Endovascular interventional treatment of subclavian artery stenosis/ Endovaskularno liječenje
stenoze potključne arterije (S. Jaganjac)
·10:30-10:40 Diskusija / Discussion
·10:40-11:00 Kafe pauza / Coffee Break
Drugi dio - Endovaskularni slučajevi uživo / Part B - Live endovascular cases
Mjesto održavanja – Angio sala u Kliničkom centru Tuzla / Location – Endovascular suite in Clinical Center
Tuzla
·11.00-12.30 Slučaj 1 - Stent- asistirano koilovanje intrakranijalne aneurizme / Live case 1 - Stent assisted
coiling of a large intracranial aneurysm
·12.30-14.00 Ručak / Lunch·
·14.00-15:30 Slučaj 2 - Onyx® embolizacija cerebralne AV malformacije / Live case II - Onyx® embolysation of a
large cerebral AVM
Petak, 24.10.2014. / Friday 24 October 2014 Tuzla, Bosnia and Herzegovina
Mjesto održavanja: Kristalna dvorana, Hotel Tuzla, Tuzla
Jednodnevni opšti sastanak posveċen modernim pristupima dijagnozi, liječenju i praćenju pacijenata sa
neoplazmama mozga.
Dužina predavanja: 15-20 minuta
POLAZNICI: Simpozijum je namijenjen ljekarima različitih specijalnosti kao što su neurohirurgija, radijaciona
terapija, onkologija, patologija, radiologija, neurologija i srodnih medicinskih grana, te studentima medicine,
medicinske i više medicinske škole.
BROJ POLAZNIKA: nije ograničen
KOTIZACIJA: besplatan pristup
REGISTRACIJA: 07:30-08:30h
Naučni program / Scientific Program
24. oktobar 2014 / 24 October 2014 Friday
08:30 Pozdravni govor / Welcome and Introduction
SESIJA I / SESSION I – NISKOGRADUSNI GLIOMI / LOW GRADE GLIOMAS
Moderatori: Branislav Antić, Frank Roux, Mirsad Zornić
·8:35 Bazična i molekularna histopatologija tumora mozga / Basic and molecular histopathology of brain tumors
(ELMIR ČIČKUŠIĆ)
·8:55 Hirurški principi niskogradusnih glioma / Surgical principles in low grade gliomas (FRANK ROUX)
·9:15 Progresija i tretman glioma u odnosu na radioloske promjene / Progression and treatment related changes
of gliomas on neuroimaging (BRANISLAV ANTIĆ)
·9:15-9:25 Diskusija / Discussion
SESIJA II / SESSION II - MALIGNI GLIOMI / MALIGNANT GLIOMAS
Moderatori: Darko Chudy, Adisa Kuršumović, Dželil Korkut
·9:25 Intraoperativna fluoroscencijom-vodjena resekcija malignih glioma (Gr 3 i GBM) uz upotrebu
5-aminolevulonske kiseline inducirane porfirinima / Intraoperative fluorescence-guided resection of malignant
gliomas (Gr 3 and GBM) using 5-aminolevulinic acid-induced porphyrins (ADISA KURŠUMOVIĆ)
·9:45 Suvremeni standardi u tretmanu malignih glioma / Current standard treatment of malignant gliomas
(Gr 3 and GBM) (DARKO CHUDY)
·10:05 Uspostavljanje i razvoj interdisciplinarnih neuroonkoloških centara / Establishmet and devolpement of
interdisciplinary neurooncologic centers (STEFAN RATH)
·10:25-10:35 Diskusija / Discussion
·10:35-11:05 Kafe pauza / Coffee Break
SESIJA III / SESSION III – TUMORI BAZE LOBANJE / SKULL BASE TUMORS
Moderatori: Vaso Antunović, Robert Plunkett, Zlatko Ercegović
·11:05 Vestibularni švanomi, priroda bolesti i opcije hirurškog liječenja / Vestibular schwannoma, natural history
and surgical options (VASO ANTUNOVIĆ)
·11:25 Endoskopska hirurgija hipofize / Endoscopic pituitary surgery (JODY LEONARDO)
·11:45 Stereotaktička radiohirurgija i radioterapija u liječenju tumora mozga / Stereotactic radiosurgery and
radiotherapy in the treatment of brain tumors (ROBERT J. PLUNKETT)
·12:05 Radiohirurgija parasagitalnih meningeoma gama-nožem / Gamma knife radiosurgery for parasagittal
meningiomas (SELCUK PEKER)
·12:25-12:35 Diskusija / Discussion
12:35.14:00 Ručak / Lunch
SESIJA IV / SESSION IV – TUMORI MOZGA U DJECE / PEDIATRIC BRAIN TUMORS
Moderatori: Veetai Li, Pavle Miklić, Selma Jakupović
·14:00 Tumori stražnje lobanjske jame i nova klasifikacija meduloblastoma / Posterior Fossa Tumors and a New
Classification for Medulloblastomas (VEETAI LI)
·14:20 Suvremeno liječenje pedijatrijskih intrakranijskih tumora / Contemporary treatment of pediatric intracranial
tumors (PAVLE MIKLIĆ)
·14:40-14:50 Diskusija / Discussion
14:50-15:20 Kafe pauza / Coffee Break
SESIJA V / SESSION V – OPĆE TEME / GENERAL TOPICS
Moderatori: Harun Brkić, Rasim Skomorac, Ibrahim Omerhodžić
·15:20 Tretman tumora CNS-a u KBC Zenica – 10-godišnje iskustvo / Treatment of tumors of central nervous
system in Clinical Hospital Zenica – 10-year of experience (RASIM SKOMORAC)
·15:35 Vertikalna incizija u hirurgiji supratentorijalnih tumora: indikacije, tehnike i rezultati / Vertical incision in
supratentorial tumor surgery: indications, technique and results (IBRAHIM OMERHODŽIĆ)
·15:50 Okvirna stereotaktična lokalizacija tumorskih lezija u cilju ekscizije / Frame-based stereotactic localization
of brain lesion for excision (MIRSAD HODŽIĆ)
·16:05 Uloga anesteziologa - od neurohirurške anestezije do intenzivnog liječenja / Role of Anesthesiologist –
from Neurosurgical Anesthesia to Critical Care Medicine (MUNEVERA HADŽIMEŠIĆ)
·16:20-16:30 Diskusija / Discussion
Organizacioni odbor / Organization Committee
Mirsad Hodžić
Nešad Hotić
Mirsada Prašo
Zlatko Ercegović
Selma Jakupović
Mirsad Zornić
Harun Brkić
Dželil Korkut
Mirza Moranjkić
Download

Program (pdf)