Broj: 06-23-5848-3/14
Sarajevo, 24.10.2014.godine
Na osnovu člana 35. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona
Sarajevo“, broj 45/12-Prečišćeni tekst i 26/14), čl. 17. do 20. Uredbe o načinu i uslovima rješavanja stambenih potreba boracabranitelja Bosne i Hercegovine (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 31/07, 23/09, 10/11, 33/12, 16/14 i 40/14) i čl. 5. i 8.
Pravilnika za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba (“Službene
novine Kantona Sarajevo” br. 36/07, 36/08, 18/11, 42/12 i 24/13) a u skladu s Javnim pozivima za podnošenje zahtjeva za
ostvarivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija u
Kantonu Sarajevo za 2014.godinu, Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo donosi
PRELIMINARNU LISTU
KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU
BESPOVRATNU DODJELU SREDSTVA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA BORCIMA BRANITELJIMA BOSNE I HERCEGOVINE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO ZA 2014. GODINU
(IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA I PRUŽANJE GRAĐEVINSKIH USLUGA)
I
R.b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Prezime (ime oca) ime
Mulavdić (Abid) Behija
Emeršić (Božo) Zlatka
Hadžić (Hamid) Nađa
Hodžić (Rasim) Fata
Mujezinović (Hasib) Samija
Jusić (Suljo) Ramiza
Avdibegović (Omer) Ibrahim
Šarkić (Vidak) Dušanka
Mistrić (Mehmed) Dženana
Ćurevac (Hasan) Muša
Hajro (Omer) Fadila
Ćosić (Mulo) Ramiza
Klino (Aljo) Nura
Bečić (Nazif) Fatima
Mrdić (Mehmed) Mejra
Branković (Mujo) Fehrija
Mahmutović (Nasuf) Muniba
Hodžić (Hasan) Mujo
Hrustanbegović (Ibrahim) Aiša
Maslo (Sejdo) Seida
Hodžić (Alija) Hatidža
Muhotić (Šemso) Milaleta
Duraković (Jusuf) Mustafa
Nezirević (Began) Zineta
Muhović (Ahmed) Jasmina
Status
ŠP
PRVI
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
Adresa
Miševići
Humska
Svrake
Hladivode
Brezanska
Rifata Burdževića
Kadarići
Grbavička
Logavina
Adema Buće
H.Beširevića
Salkanov han
Hambina carina
Humska
Sulje Jahića
Kromolj
Humska
Gorji Kromolj
Hladivode
Omera Šahića
Iza gaja
Potur Šahidijina
Trg nezavisnosti
Brezanska
Reisa ef. Spahe
88
318
13
50
57
33
bb
125
15
317
19
35
18
650
33
41
221
17
42
8
12
35
3
96
67
Općina
Bodovi
Hadžići
492
Novo Sarajevo
439
Vogošća
432
Stari Grad
432
Novi Grad
411
Novi Grad
411
Ilijaš
406
Novo Sarajevo
404
Stari Grad
402
Novi Grad
401
Centar
397
Ilijaš
390
Stari Grad
382
Novo Sarajevo
377
Novi Grad
377
Centar
374
Novo Sarajevo
372
Centar
371
Stari Grad
365
Novi Grad
357
Stari Grad
352
Novi Grad
342
Novi Grad
337
Novi Grad
332
Novi Grad
332
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Ivazović (Mehmed) Elvedina
Daglar (Suljo) Hajrija
Kandžetović (Ibrahim) Mirhad
Spasojević (Relja) Veselinka
Korjenić (Mustafa) Munira
Trifković (Aljo) Nura
Šuvalija (Selim) Pašija
Šahmanović (Ibrišim) Rešida
Beha (Šahbaza) Rasim
Čaušević (Mušan) Šaćira
Mašić (Šaćir) Munevera
Nišić (Osman) Zineta
Valjevčić (Mustafa) Mevlida
Hota (Salko) Rabija
Žiško (Agan) Mustafa
Sivac (Salko) Latifa
Softić (Abid) Sehija
Pehilj (Hazim) Nermina
Jahić (Ramiz) Zineta
Mujezin (Huso) Fadila
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
RVI 100%
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
Safeta Ahmetspahića
Plavi put
Bratunačka cesta
Bosanska
Muhameda ef. Pandže
Terezije
Baruthana Nova
Adema Buće
Makljen
R.f.Spahe čikma
Briješće brdo
Grbavička
Adija Mulabegovića
Jukićeva
Nova
Bistrik medresa
Gajev trg
Grbavička
Safeta Hadžića
Sulejmana ef. Musića
66
65
6
16
263
60
17
457
bb
128
164
61
4
132
14
7
2
42
40
5
Novi Grad
Ilidža
Ilidža
Novi Grad
Novo Sarajevo
Centar
Stari Grad
Novi Grad
Ilijaš
Novi Grad
Novi Grad
Novo Sarajevo
Novi Grad
Centar
Centar
Stari Grad
Stari Grad
Novo Sarajevo
Novi Grad
Novi Grad
332
332
331
326
324
317
317
301
297
297
296
287
281
277
277
264
262
257
251
242
Zaključno sa rednim brojem 45.
II
Iz gore navedene preliminarne liste kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba u
vidu izvođenja građevinskih radova i pružanja građevinskih usluga borcima-braniteljima Bosne i Hercegovine u 2014. godini,
pravo na izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga ostvariće, a pod uvjetom da službene provjere budu
uredne, lica sa najvećim brojem bodova, a u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima u 2014.godini predviđenim za ove
namjene.
III
Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo zadržava pravo da ukoliko naknadnom provjerom ustanovi da su neka lica
sa preliminarne liste dala netačne podatke o stambenoj situaciji, da iste eliminiše sa preliminarne liste kandidata koji
ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstva za rješavanje stambenih potreba
borcima - braniteljima Bosne i Hercegovine sa područja Kantona Sarajevo za 2014. godinu (izvođenje građevinskih radova i
pružanje građevinskih usluga).
IV
Smatra se da korisnicima kojima budu odobrene sredstva za rješavanje stambenih potreba borcima - braniteljima Bosne i
Hercegovine sa područja Kantona Sarajevo za 2014. godinu (izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga),
realizacijom istih trajno rješavaju svoje stambeno pitanje.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Ova preliminarna lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu sredstava za
rješavanje stambenih potreba u vidu izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga borcima - braniteljima
Bosne i Hercegovine u 2014. godini nije konačna i protiv iste može se izjaviti prigovor ministru za boračka pitanja Kantona
Sarajevo u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja "Obavještenja" u dnevnom listu. Prigovor se podnosi putem protokola
Kantona Sarajevo, neposredno ili putem pošte naslovljeno na ovo Ministarstvo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića br. 1,
Sarajevo.
Obradio:
Rasim Duraković
Kontrolisao:
Osman Smajlović
MINISTAR
mr. Faid Hećo
Download

P ugradnja.pdf - Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo