Projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione i vodovodne infrastrukture u opštini Bar
Projekat obuhvata izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izgradnju 33,4 km vodovodne i kanalizacione mreže i 4
pumpne stanice.
Procijenjena vrijednost radova: 37,083 miliona eura. Projekat se finansira iz kreditnih sredstava Njemačke razvojne banke (KfW) u iznosu
od 19,6 miliona eura i sredstvima Opštine
Tokom 2009. i 2010. godine Konsultantska kuća „Dahlem“ pripremila je projektnu dokumentaciju čime su se stvorili uslovi za raspisivanje
pretkvalifikacionih tenderskih procedura u 2010. godini koje su završene.. Tokom 2012. godine planira se izbor izvođača radova i početak
radova na terenu.
Investicione mjere projekta:
1. Izgradnja PPOVa sa pripadajućom
infrastrukturom
- Izgradnja postrojenja za prečišćavanje
otpadnih voda na lokaciji Volujica
kapaciteta 68 000 ES,
- Rekonstrukcija i nadogradnja ispusta
„Volujica“ i priključenje na planirano
PPOV,
- izgradnja pumpne stanice „Volujica“,
- izgradnja potisnog cjevovoda od
pumpne stanice Volujica do PPOVa u
dužini od 1,530 m,
Sl 1. Prikaz PPOVa na lokaciji
„Volujica“ sa PS Volujica,
potisnim i gravitacionim cjevovodom
2. Rekonstrukcija i izgradnja sistema fekalne i
atmosferske kanalizacije i vodovodnog sistema naselja
Ratac, Sutomore, Zagrađe i Čanj
-
-
izgradnja novog ispusta u Sutomoru u dužini od 1,200
m,
izgradnja pumpne stanice Botun,
izgradnja potisnog cjevovoda od PS Botun do ispusta
Sutomore dužine 650 m,
Rekonstrukcija i izgradnja sistema fekalne i
atmosferske kanalizacije i vodovodnog sistema
naselja Ratac, Sutomore i Zagrađe u dužini od 7 300
m,
Rekonstrukcija i izgradnja sistema fekalne i
atmosferske kanalizacije i vodovodnog sistema duž
šetališta „Ivo Novaković“ u dužini od 2, 000 m
Rekonstrukcija sekundarne kanalizacione mreže u
naselju Čanj u dužini od 500 m.
Sl 2 i 3: Grafički prikaz investicionih mjera u naselju Ratac, Sutomore,
Zagrađe i Čanj
3. Rekonstrukcija i izgradnja sistema
fekalne i atmosferske kanalizacije i
vodovodnog sistema u centru Bara,
naseljima Polje, Bjeliši i Čeluga
-
-
Rekonstrukcija i izgradnja sistema
fekalne i atmosferske kanalizacije i
vodovodnog sistema u centru Bara u
dužini od 5,500 m,
Izgradnja kanalizacione mreže u
naselju Čeluga u dužini od 4 000 m,
Izgradnja fekalnog i atmosferskog
kanalizacionog sistema u naseljima
Polje i Bjeliši u dužini od 4 600 m.
Sl 4. Prikaz investicionih mjera u centru Bara, naseljima Polje, Bjeliši i Čeluga
4. Rekonstrukcija i izgradnja sistema fekalne i atmosferske kanalizacije i vodovodnog sistema u naselju Šušanj
-
Izgradnja rezervoara Šušanj 2 zapremine 1200 m3,
izgradnjoa cjevovoda od rezevara Šušanj 1 do rezervoara Šušanj 2 kao i izgradnja distributivne vodovodne mreže u naselju Šušanj u
dužini od 4,900 m,
Rekonstrukcija i izgradnja atmosferskog i fekalnog kanalizacionog sistema u naselju Šušanj u dužini od 2 100 m.
Sl.5: Prikaz investicionih mjera koje se odnose na izgradnju vodovodne infrastrukture, naselje Šušanj
Download

Projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i