Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS
VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky
Rozsah základních informací o veřejné zakázce na profilu zadavatele:
1. identifikátor profilu zadavatele - jedná se o evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku veřejných
zakázek přidělené na základě Oznámení profilu zadavatele,
2. IČO a název nebo obchodní firma zadavatele,
3. Země sídla - dvoumístný kód podle ISO 3166
4. Sdružení zadavatelů – příznak, zde se jedná o sdružení zadavatelů. Pokud zakázku zadává sdružení
zadavatelů, zveřejněna je na profilu vedoucího účastníka s jeho údaji.
5. Typ zadavatele, který odpovídá v souladu s XML schématy uveřejněnými na internetových stránkách
Informačního systému o veřejných zakázkách jedné z možných hodnot
a. Veřejný
b. Dotovaný
c. Sektorový
6. Druh veřejného zadavatele, který odpovídá v souladu s XML schématy uveřejněnými na
internetových stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách jedné z možných hodnot
a. Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
b. Celostátní či federální úřad/agentura
c. Regionální či místní orgán
d. Regionální či místní úřad/agentura
e. Veřejnoprávní instituce
f. Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
g. Jiný - zadavatel uvede textem druh veřejného zadavatele
7. Hlavní předmět činnosti zadavatele, který odpovídá v souladu s XML schématy uveřejněnými na
internetových stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách jedné z možných hodnot
a. Služby pro širokou veřejnost
b. Obrana
c. Veřejný pořádek a bezpečnost
d. Životní prostředí
e. Hospodářské a finanční záležitosti
f. Zdravotnictví
g. Bydlení a občanská vybavenost
h. Sociální služby
i. Rekreace, kultura a náboženství
j. Školství
k. Jiný - zadavatel uvede textem hlavní předmět činnosti
8. jednoznačný identifikátor veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele odpovídající struktuře
PrrVnnnnnnnn, kde:
„P“ specifikuje, že se jedná o veřejnou zakázku uveřejněnou na profilu zadavatele
„rr“ specifikuje poslední dvojčíslí letopočtu
„V“ specifikuje, že se jedná o veřejnou zakázku
„nnnnnnnn“ udává osmimístné pořadové číslo veřejné zakázky přidělené zadavatelem
v příslušném roce
9. evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek - uvádí se, je-li veřejná zakázka
uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek
10. název veřejné zakázky,
11. stav řízení, který odpovídá v souladu s XML schématy uveřejněnými na internetových stránkách
Informačního systému o veřejných zakázkách jedné z možných hodnot
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
a. veřejná zakázka neukončena – informace o zakázce byly uveřejněny na profilu
zadavatele, běží lhůta pro podání nabídek nebo probíhá hodnocení nabídek
b. veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
c. veřejná zakázka byla zrušena
d. ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
specifikace zadávacího řízení, která odpovídá v souladu s XML schématy uveřejněnými na
internetových stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách jedné z možných hodnot
a. otevřené řízení
b. užší řízení
c. jednací řízení s uveřejněním
d. jednací řízení bez uveřejnění
e. soutěžní dialog
f. zjednodušené podlimitní řízení
g. soutěž o návrh
h. zakázka malého rozsahu
i. Minitendr (zadání na základě rámcové smlouvy podle §89 odst. 6 ZVZ)
j. Nákup v DNS
Způsob zahájení veřejné zakázky, která odpovídá v souladu s XML schématy uveřejněnými na
internetových stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách jedné z možných hodnot
a. výzvou
b. oznámením
Klasifikace hlavního předmětu pomocí CPV
Klasifikace vedlejšího předmětu pomocí kódů CPV
Popis zakázky - jedná se o popis předmětu VZ volným textem
Místo plnění VZ - jedná se o NUTS kód hlavního místa plnění VZ
Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)
Způsob hodnocení, která odpovídá v souladu s XML schématy uveřejněnými na internetových
stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách jedné z možných hodnot
a. Nejnižší nabídková cena
b. Ekonomická výhodnost nabídky
c. Pouze pro zakázky malého rozsahu:
d. Přímé zadání (zakázka byla přímo zadána danému dodavateli)
e. Oslovení několika zájemců (více než jeden zájemce byl vyzván k podání nabídky)
f. Veřejná soutěž (výzva byla veřejně oznámena, s možností účasti předem neomezeného
počtu dodavatelů)
Předmět zakázky, která odpovídá v souladu s XML schématy uveřejněnými na internetových
stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách jedné z možných hodnot
a. Dodávky
b. Služby
c. Stavební práce
Typ zakázky - uvádí se, pokud se nejedná o minitendry a nákupy v DNS
a. Nadlimitní
b. Podlimitní
c. Malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek
Jedná se o elektronickou aukci (ano/ne)
Jedná se o rámcovou smlouvu (ano/ne)
Aplikován § 101 ZV (ano/ne)
Centralizované zadávání (ano/ne)
Jedná se o zavedení DNS (ano/ne)
Poslední změna ve zveřejněných datech
29. Zadáváno jménem sdružení zadavatelů - uvádí se příznakem ano/ne včetně identifikace vedoucího
účastníka pomocí IČO
30. Zadáváno jménem jiného zadavatele (ano/ne)
31. Identifikace zadavatele, jehož jménem je zadáváno - uvádí se IČO a název nebo obchodní firma
zadavatele
32. Seznam dokumentů VZ - ke každému dokumentu se uvádí
a. URL, na které je dokument umístěn
b. Typ dokumentu, který odpovídá v souladu s XML schématy uveřejněnými na
internetových stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách jedné z možných
hodnot
i. Zadávací dokumentace (nebo její textová část, § 48 ZVZ)
ii. Písemná výzva ve zjednodušeném podlimitním řízení (§ 38 ZVZ)
iii. Dodatečné informace (§ 49 ZVZ)
iv. Výzva k podání nabídek na základě rámcové smlouvy (§92 ZVZ), může jich být
více k jedné rámcové smlouvě
v. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (§81 ZVZ)
vi. Písemná zpráva zadavatele (§85 ZVZ)
vii. Smlouva o sdružení zadavatelů (§2 ZVZ)
viii. Smlouva s dodavatelem (§82 ZVZ) (vyplňuje se pokud není evidován u
dodavatele)
ix. Dodatek smlouvy (vyplňuje se pokud není evidován u dodavatele)
x. Jiný dokument
I.
Název tohoto typu dokumentu (uvede zadavatel)
c. Datum a čas vložení této verze dokumentu na profil
33. Očekávaný počet vítězných uchazečů rámcové smlouvy
34. Seznam zdrojů financování VZ (pokud je VZ financována z jiných než vlastních zdrojů)
a. dotace ze státního rozpočtu - bližší identifikace akce (např. číslo projektu, rozhodnutí, č.j.
ap.)
b. příspěvky z veřejných a jiných rozpočtů- bližší identifikace akce (např. číslo projektu,
rozhodnutí, č.j. ap.)
c. prostředky podle zvláštního právního předpisu- bližší identifikace akce (např. číslo
projektu, rozhodnutí, č.j. ap.)
d. prostředky z fondů EU nebo podobných fondů a zdrojů - pokud ano pak volitelně číslo
projektu
e. Jiný zdroj, pokud ano uveďte jeho název a bližší identifikaci akce (např. číslo projektu,
rozhodnutí, č.j. ap.)
35. Čas zveřejnění - uvádí se datum včetně hodiny a minuty zpřístupnění VZ na profilu
36. Datum zahájení VZ (datum odeslání výzvy dodavatelům, v případě uveřejnění VZ na VVZ odpovídá
datumu uveřejnění formuláře F02, F05 nebo F04, která je výzvou k soutěži)
37. Datum proplacení - datum faktické úhrady poslední platby celé VZ
38. seznam uchazečů – uvádí se, pokud jsou tyto údaje známy. Ke každému uchazeči se uvádí následující
údaje:
a. IČO
b. název nebo obchodní firma uchazeče v případě právnické osoby/ jméno, příjmení
uchazeče v případě fyzické osoby
c. země sídla, místa podnikání nebo bydliště uchazeče
d. nabídková cena uchazeče s DPH
e. Uchazeč je sdružením dodavatelů - uvádí se příznakem ano/ne včetně identifikace
vedoucího účastníka pomocí IČO
f. Uchazeč byl/nebyl vyřazen
g. Důvod vyřazení uchazeče - uvádí se druh důvodu, který odpovídá v souladu s XML
schématy uveřejněnými na internetových stránkách Informačního systému o veřejných
zakázkách jedné z možných hodnot
I.
Omezení počtu uchazečů
II.
Nesplnění kvalifikačních předpokladů
III.
Mimořádně nízká nabídková cena
IV.
Neúplná nebo nepřijatelná nabídka
V.
Jiný důvod vyloučení nabídky
h. Nabídka - uvádí se seznam čísel částí VZ společně s nabídkovou cenou s DPH
39. specifikace vybraného uchazeče nebo seznam vybraných uchazečů – uvádí se, pokud dojde k výběru
nejvhodnější nabídky. Ke každému vybranému uchazeči se uvádí následující hodnoty:
a. IČO
b. název nebo obchodní firma uchazeče v případě právnické osoby/ jméno, příjmení
uchazeče v případě fyzické osoby
c. země sídla, místa podnikání nebo bydliště uchazeče
d. celková cena dle smlouvy bez DPH – uvádí veřejný zadavatel, pokud byla smlouva
uzavřena
e. celková cena dle smlouvy s DPH – uvádí veřejný zadavatel, pokud byla smlouva uzavřena
f. skutečně uhrazená cena bez DPH v jednotlivých letech plnění – uvádí veřejný zadavatel,
pokud došlo k realizaci veřejné zakázky
g. skutečně uhrazená cena s DPH v jednotlivých letech plnění - uvádí veřejný zadavatel,
pokud došlo k realizaci veřejné zakázky
h. Seznam smluv - (odpovídá typu dokumentu Smlouva dle §82 ZVZ) ke každému
dokumentu se uvádí
I.
URL, na které je dokument umístěn
II.
Seznam části VZ, které na základě smlouvy dodavatel realizuje
1. celková cena dle smlouvy odpovídající části VZ bez DPH –
uvádí veřejný zadavatel, pokud byla smlouva uzavřena
2. celková cena dle smlouvy odpovídající části s DPH – uvádí
veřejný zadavatel, pokud byla smlouva uzavřena
3. skutečně uhrazená cena odpovídající části bez DPH v
jednotlivých letech plnění – uvádí veřejný zadavatel, pokud
došlo k realizaci veřejné zakázky
4. skutečně uhrazená cena odpovídající části s DPH v
jednotlivých letech plnění - uvádí veřejný zadavatel, pokud
došlo k realizaci veřejné zakázky
III.
Datum podpisu smlouvy
IV.
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou (ano/ne)
V.
Seznam Dodatků ke smlouvě
1. URL, na které je dokument umístěn
2. Datum podpisu dodatku
i. seznam subdodavatelů - uvádí veřejný zadavatel, pokud jsou tyto údaje známy. Ke
každému subdodavateli se uvádí následující údaje:
i. IČO
ii. název nebo obchodní firma uchazeče v případě právnické osoby/ jméno,
příjmení uchazeče v případě fyzické osoby
iii. země sídla, místa podnikání nebo bydliště uchazeče
40. Migrace profilu zadavatele - uvádí se administrativní údaje k identifikaci původního profilu
zadavatele v případě, že původní VZ je přečíslována na novém profilu).
i. Identifikace původní VZ - uvádí se evidenční číslo VZ na původním profilu
Identifikace původního profilu - uvádí se původním kód profilu
41. Seznam částí zakázky - ke každé části VZ se uvádí
a. Číslo části - části VZ jsou značeny souvislou řadou začínající číslem 1
b. Název části zakázky
c. Popis předmětu části VZ
d. Stav části VZ, který nabývá v souladu s XML schématy uveřejněnými na internetových
stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách jedné z možných hodnot
I.
Část VZ byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem
II.
Část VZ byla zrušena
III.
Ukončeno plnění smlouvy části VZ
e. Klasifikace hlavního předmětu pomocí CPV
f. Klasifikace vedlejšího předmětu pomocí kódů CPV
g. Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH)
h. Celková konečná hodnota části VZ v Kč bez DPH - uvádí se smluvní cena části VZ
i. Místo plnění části zakázky - jedná se o NUTS kód hlavního místa plnění části VZ
j. Datum proplacení - datum faktické úhrady poslední platby části VZ
k. Datum očekávaného zahájení plnění části VZ
l. Datum očekávaný konec plnění - uvádí se pokud je VZ na dobu určitou
m. Datum zrušení části VZ
n. Popis důvodu zrušení VZ
o. Způsob hodnocení, který nabývá v souladu s XML schématy uveřejněnými na
internetových stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách jedné z možných
hodnot
I.
Nejnižší nabídková cena
II.
Ekonomická výhodnost nabídky
III.
Pouze u zakázek malého rozsahu se uvádí:
IV.
Přímé zadání (zakázka byla přímo zadána danému dodavateli)
V.
Oslovení několika zájemců (více než jeden zájemce byl vyzván k podání
nabídky)
VI.
Veřejná soutěž (výzva byla veřejně oznámena, s možností účasti předem
neomezeného počtu dodavatelů)
Download

Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro