Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst
(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 8. stav (1) tačka a) Uredbe o
načelima utvrđivanja unutrašnje organizacije kantonalnih i općinskih organa uprave i upravnih
organizacija („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 8/06), Vlada Zeničko-dobojskog
kantona na 200. sjednici, održanoj dana 15.01.2015. godine d o n o s i
ZAKLJUČAK
I.
Daje se saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji
Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.
II.
Zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona da tri potpisana i
ovjerena primjerka Pravilnika iz tačke I ovog zaključka dostavi Stručnoj službi Vlade radi ovjere
saglasnosti, nakon čega će po jedan primjerak biti dostavljen Ministarstvu za pravosuđe i upravu i
Sekretarijatu za zakonodavstvo, a jedan primjerak će biti vraćen Ministarstvu unutrašnjih poslova
Zeničko-dobojskog kantona.
III.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 02/15.
Datum, 15.01.2015. godine
Zenica
DOSTAVLJENO:
1x Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1x Ministarstvo za pravosuđe i upravu,
1x Sekretarijat za zakonodavstvo,
1x Stručna Služba Vlade,
1x a/a.
PREMIJER
Munib Husejnagić, dipl.ing.maš.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
ZENICA
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji
Ministarstva unutrašnjih poslova
Zeničko-dobojskog kantona
Zenica, 2014. godina
Na osnovu člana 52. stav (1) tačka 2. Zakona o organizaciji organa uprave u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj:
35/05), člana 8. stav 1. tačka a) Uredbe o načelima za utvrđivanje organizacije
kantonalnih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija ("Službene novine
Zeničko-dobojskog kantona", broj: 8/06) i člana 18. Zakona o unutrašnjim poslovima
Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst (“Službene novine Zeničkjo-dobojskog
kantona”, broj: 15/04, 11/05 i 9/09), ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničkodobojskog kantona, donosi
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji
Ministarstva unutrašnjih poslova
Zeničko-dobojskog kantona
Član 1.
U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničkodobojskog kantona (Prečišćeni tekst) broj: 08-01/1-02-1-5962/08 od 16. 10. 2008. godine
i broj: 08-04/2-02-1-2051-4/13 od 19. 4. 2013. godine član 4. stav (1) tačka c) mijenja se
i glasi:
“c) u Upravi policije:
1) Ured policijskog komesara
2) Jedinica za profesionalne standarde:
- Odsjek za unutrašnju kontrolu,
- Odsjek za revizije i inspekcije i zaštitu ličnih podataka,
- Odsjek za razvoj načela i procedura i zaštitu tajnih podataka
3) Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje
4) Odsjek za edukaciju
5) Sektor uniformisane policije
- Policijski inspektorat,
- Operativni centar,
- Specijalna policijska jedinica,
6) Odsjek za komunikacije
7) Odsjek za informatiku
8) Sektor kriminalističke policije
- Odsjek za opći kriminalitet,
- Odsjek za privredni kriminal i korupciju,
- Odsjek za posebne namjene,
- Odsjek za krim.obavještajni rad,
- Odsjek za istraživanje krivičnih djela protiv čovječnosti i
vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
- Odsjek za krim.tehniku i KDZ,
9) Policijska uprava I,
- Policijska stanica Centar,
2
- Policijska stanica Crkvice,
- Policijska stanica Nemila,
- Odsjek kriminalističke policije,
10) Policijska uprava II,
- Policijska stanica Visoko,
- Policijska stanica Kakanj,
- Policijska stanica Breza,
11) Policijska uprava III,
- Policijska stanica Zavidovići,
- Policijska stanica Maglaj,
12) Policijska uprava IV,
2.Policijska stanica Tešanj,
3.Policijska stanica Usora,
4.Policijska stanica Doboj-Jug,
13) Policijska uprava V,
- Policijska stanica Olovo,
- Policijska stanica Vareš,
14) Policijska uprava Žepče,
- Policijska stanica Žepče.”
Član 2.
(1) U članu 6. stavovi (2), (3), (4), (5), (6) i (7) mijenjaju se i glase:
“(2) Nadležnost Ureda policijskog komesara je da:
- neposredno pomaže policijskom komesaru u izvršavanju poslova iz
njegove nadležnosti propisane Zakonom o unutrašnjim poslovima i
Zakonom o policijskim službenicima;
- analizira, prati i procjenjuje stanje u oblasti bezbjednosti na području
Kantona,
- obezbjeđuje interno i eksterno informisanje i statističke izvještaje o radu
Uprave policije,
- prati i prikuplja informacije o stanju bezbjednosti na području Kantona,
- prikuplja informacije vezane za pravna, ekonomska, materijalna i
finansijska pitanja vezana za rad Uprave policije,
- vodi evidencije, planira personalne i logističke potrebe u cilju efikasnog i
blagovremenog obavljanja poslova iz nadležnosti policijskog komesara po
ovim pitanjima,
- priprema prijedloge za raspoređivanje policijskih službenika,
- vodi evidenciju izrečenih i brisanih disciplinskih sankcija,
- vodi upravni postupak vezano za primjenu Zakona o agencijama za zaštitu
ljudi i imovine i Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.
(3) Nadležnost Jedinice za profesionalne standarde je da:
- zaprima i vrši istrage predstavki vezanih za nezakonito i neprimjereno
postupanje službenika Ministarstva,
- sprovodi sve unutrašnje istrage,
- sprovodi istrage povodom bilo kojeg slučaja koji može rezultirati
pokretanjem disciplinskog postupka,
3
- sprovodi unutrašnje revizije i inspekcije,
- sprovodi postupak pravdanja upotrebe sredstava prinude,
- sprovodi poslove vezane za razvoj načela i procedura
- provodi poslove vezane za zaštitu ličnih podataka,
- provodi poslove vezane za zaštitu tajnih podataka.
(4) Nadležnost Odsjeka za unutrašnju kontrolu je da:
- zaprima i vrši istrage predstavki vezanih za nezakonito i neprimjereno
postupanje službenika Ministarstva,
- sprovodi sve unutrašnje istrage,
- sprovodi istrage povodom bilo kojeg slučaja koji može rezultirati
pokretanjem disciplinskog postupka,
(5) Nadležnost Odsjeka za revizije i inspekcije i zaštitu ličnih podataka je da:
- prati i sprovodi unutrašnje revizije i inspekcije,
- prati i sprovodi postupak pravdanja upotrebe sredstava prinude,
- prati i sprovodi propise iz oblasti zaštite ličnih podataka i inicira njihove
promjene,
- koordinira i usmjerava aktivnosti organizacionih jedinica u vezi obrade
ličnih podataka,
(6) Nadležnost Odsjeka za razvoj načela i procedura i zaštitu tajnih podataka je
da:
- prati i sprovodi poslove vezane za razvoj načela i procedura,
- prati i sprovodi propise iz oblasti zaštite tajnih podataka i inicira njihove
promjene,
- koordinira i usmjerava aktivnosti organizacionih jedinica u vezi obrade i
pristupa tajnim podacima,
- vrši poslove vezane za sigurnosne provjere i izdavanje sigurnosnih
dozvola za zaposlenike Ministarstva.
(7) Nadležnost Odsjeka za odnose s javnošću , analitiku i planiranje je da:
- organizuje poslove informisanja javnosti i brine se o blagovremenom
informisanju javnosti o aktivnostima Uprave policije
- brine se o ostvarivanju javnosti rada Uprave policije, te organizuje
konferencije za štampu, intervjue i razgovore policijskog komesara,
- sarađuje sa glavnim urednicima javnih glasila, službama za informisanje i
drugim organima u oblasti javnog informisanja,
- priprema materijale za objavljivanje u sredstvima javnog informisanja.
- sačinjava analize, izvještaje o radu i informacije koje su u nadležnosti
Uprave policije
- prikuplja, obrađuje i dostavlja podatke o radu Uprave policije FMUP-u i
drugima gencijama,
- dostavlja potrebne podatke o radu Uprave policije prema Kabinetu
ministra,
- prati i priprema materijale po pojedinim oblastima unutar Uprave policije i
o tome informiše policijskog komesara,
- prati realizaciju poslova planiranih programom rada Uprave policije
- daje preporuke organizacionim jedinicama o načinu rada i predlaže
otklanjanje tih nedostataka rukovodiocima organizacionih jedinica, prati
primjenu propisa kojima je regulisana oblast izvještavanja, statistike i
elektronske obrade podataka.”
(2) Iza stava (7) dodaje se novi stav (8) koji glasi:
4
„(8) Nadležnost Odsjeka za edukaciju je da:
- vrši analizu obučenosti i osposobljenosti policijskih službenika,
- vrši procjenu potreba za obukom i izrađuje programe vezano za
profesionalnu edukaciju policije i sprovodi programe obuke
- prati realizaciju obuke , te neposredno učestvuje u realizaciji iste
- prati i procjenjuje potrebu eksterne edukacije te prikuplja povratne
informacije, brošure i materijale, te po potrebi organizuje njeno
sprovođenje na nivo neposrednih izvršilaca.
- vodi evidenciju učešća policijskih službenika na različitim obilcima
edukacije, kursevima , seminarima i dr.“
(3) U stavu (11), broj “134” se zamjenjuje brojem “131”.
(4) Stav (13) mijenja se i glasi:
“ (13) Nadležnost Policijskog inspektorata je da:
- vrši nadzor i kontrolu rada uniformisane policije i predlaže mjere za
poboljšanje i unapređenje rada iste,
- pruža stručnu pomoć i stara se o zakonitosti i primjeni ovlaštenja
inspektora policije,
- pruža stručnu pomoć policijskim stanicama i obezbjeđuje razmjenu
podataka,
- organizuje, prati i koordinira mjere na funkcionalnom i organizacionom
radu policije na području kantona, shodno Uputstvu o radu na sprovođenju
propisa o bezbjednosti saobraćaja,
- pruža stručnu pomoć policijskim stanicama, koordinira i obezbjeđuje
istovjetnost primjene propisa o bezbjednosti saobraćaja,
- učestvuje i obezbjeđuje izradu analitičko-informativnih materijala iz
djelokruga bezbjednosti saobraćaja,
- prati primjenu zakonskih ovlaštenja policijskih službenika i predlaže mjere
na unapređenju bezbjednosti saobraćaja,
- učestvuje u pripremi zakonskih i drugih propisa kojima se reguliše
bezbjednost saobraćaja,
- usmjerava i koordinira aktivnosti policijskih stanica na sprovođenju
nadzora nad primjenom Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i
municije i drugih propisa.”
(5) U stavu (15) riječi „Nadležnost Jednice policije za podršku“ se zamjenjuju
riječima: „Nadležnost Specijalne policijske jedinice“.
(6) Stav (18) mijenja se i glasi:
„(18) Komandir, zamjenik komandira, inspektor za specijalističku obuku,
pomoćnici komandira, vođe operativnih grupa i vođe timova mogu obavljati
ove dužnosti sve dok ispunjavaju kriterije fizičke sposobnosti i ako imaju više
od 35 godina starosti“.
(6) U stavu (19) riječi “Jedinice policije za podršku” se zamjenjuju riječima
“Specijalne policijske jedinice”.
5
(8) Stav (35) briše se, a dosadašnji stavovi od (8) do (37) postaju stavovi od (9) do
(37).
Član 3.
U članu 9. stav (2) broj "71" zamijenjuje se brojem "72".
U stavu (3) broj "493" zamijenjuje se brojem "492".
Član 4.
U članu 10. tabelarni prikaz sistematizovanih radnih mjesta sa školskom spremom, brojem
izvršilaca, statusom službenika pod rednim brojem 2. Uprava policije mijenja se i glasi:
5. UPRAVA POLICIJE
Red.
Broj
1.
2.
3.
Radno mjesto
Policijski komesar
Viši referent
tehnički sekretar
Vozač-kurir
Ured policijskog komesara
Red.
Radno mjesto
Broj
4.
Šef Ureda policijskog
komesara
5.
Stručni savjetnik
za pravna pitanja
6.
Stručni savjetnik
za ekonomska pitanja
7.
Školska
sprema
VSS
broj
izvršilaca
1
status
Čin
PS
SSS
1
N
Generalni
inspektor
policije
-
SSS
1
PS
Stariji
policajac
školska
sprema
Visoka
stručna
sprema
Visoka
stručna
sprema
Visoka
stručna
sprema
SSS
broj
izvršilaca
1
status
Čin
2
DS
-
1
DS
-
1
N
-
1
N
-
broj
izvršilaca
1
status
Čin
PS
1
N
Samostalni
inspektor
-
Viši referent za materijalno
finansijske i opće poslove
8.
Referent za skladišno
SSS
poslovanje
Jedinica za profesionalne standarde
Red.
Radno mjesto
Školska
Broj
sprema
9.
Načelnik Jedinice za
VSS
profesionalne standarde
10.
Viši referent
SSS
Daktilograf
DS
6
Odsjek za unutrašnju kontrolu
11.
Šef Odsjeka za unutrašnju
VSS/VŠS
1
kontrolu
12.
Inspektor za unutrašnju
VSS/VŠS
2
kontrolu
Odsjek za reviziju i inspekcije i zaštitu ličnih podataka
13.
Šef Odsjeka za reviziju,
VSS/VŠS
1
inspekcije i zaštitu ličnih
podataka
14.
Inspektor za reviziju i
VSS/VŠS
3
inspekcije
Odsjek za razvoj načela i procedura i zaštitu tajnih podataka
15.
Šef Odsjeka za razvoj
VSS/VŠS
1
načela i procedura i zaštitu
tajnih podataka
16.
Inspektor za razvoj načela i VSS/VŠS
1
procedura i zaštitu tajnih
podataka
17.
Viši referent za evidenciju
SSS
1
tajnih podataka
Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje
18.
Šef odsjeka
VSS
1
19.
Portparol
20.
Stručni savjetnik
Analitičar
21.
Viši stručni saradnik
za odnose sa javnošću
22.
Viši referent
Daktilograf
Vozač kurir
23.
Odsjek za edukaciju
24.
Šef Odsjeka za edukaciju
PS
PS
Viši
inspektor
Inspektor
PS
Viši
inspektor
PS
Inspektor
PS
Viši
inspektor
PS
Inspektor
NS
_
PS
VSS/VŠS
1
PS
Visoka
stručna
sprema
Visoka
stručna
sprema
SSS
2
DS
Samostalni
inspektor
Viši
inspektor
-
1
DS
-
1
N
-
SSS
1
SP
Stariji
policajac
VSS
1
PS
Samostalni
inspektor/
Viši
inspektor
Viši
inspektor
Inspektor
25.
Inspektor za edukaciju
VSS/VŠS
1
PS
26.
Inspektor za edukaciju
VSS/VŠS
1
PS
27.
Inspektor za edukaciju
SSS
1
PS
28.
Viši referent daktilograf
SSS
1
N
Stariji
narednik
7
Sektor uniformisane policije
Red.
Radno mjesto
Broj
29.
Načelnik Sektora
uniformisane policije
30.
Viši referent
tehnički sekretar
31.
Vozač-kurir
Policijski inspektorat
32.
Šef inspektorata
33.
34.
Inspektor policije-komandir
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM-a u
većem obimu
Inspektor policije
35.
Inspektor policije
36.
Viši referent - operater
evidentičar
Operativni centar
Red.
Radno mjesto
broj
37.
Načelnik Operativnog
centra
38.
Operativni dežurnirukovodilac smjene
39.
Operativni dežurni
školska
sprema
VSS
broj
izvršilaca
1
status
Čin
PS
SSS
1
N
Glavni
inspektor
-
SSS
1
PS
Stariji
policajac
VSS
1
PS
VSS
1
PS
Samostalni
inspektor
Samostalni
inspektor
VSS
1
PS
VSS/VŠS
2
PS
SSS
1
N
Samostalni
inspektor
Viši
inspektor
-
školska
sprema
VSS
broj
izvršilaca
1
status
čin
PS
VSS/VŠS
5
PS
Glavni
inspektor
Inspektor
SSS
7
PS
40.
Istražitelj za potrage
SSS
1
PS
41.
Stručni savjetnik za
kriptozaštitu
Visoka
stručna
sprema
SSS
1
DS
Stariji
narednik
Stariji
narednik
-
1
N
-
SSS
12
N
-
SSS
1
N
-
Školska
sprema
VSS
broj
izvršilaca
1
status
čin
PS
Glavni
inspektor
42.
Viši referent – operater
evidentičar
43.
Viši referent
operator za kriptozaštitu
44.
Referent telefonski
posrednik na centrali
Specijalna policijska jedinica
Red.
Radno mjesto
broj
45.
Komandir specijalne
policijske jedinice
8
46.
Zamjenik komandira
VSS/VŠS
1
PS
47.
VSS/VŠS
1
PS
48.
49.
Inspektor za specijalističku
obuku-zamjenik komandira
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM-a u
većem obimu
Pomoćnik komandira
Vođa operativne grupe
VSS/VŠS
VSS/VŠS
1
2
PS
PS
50.
Vođa tima
SSS
7
PS
51.
52.
Policajac
Policajac
SSS
SSS
6
18
PS
PS
SSS
VSS
37
1
PS
DS
Inspektor
Mlađi
Inspektor
Stariji
narednik
Narednik
Stariji
policajac
Policajac
_
VŠS
1
N
_
SSS
SSS
1
1
N
N
-
Školska
sprema
VSS
broj
izvršilaca
1
status
Čin
PS
SSS
1
N
Glavni
inspektor
-
VSS/VŠS
1
PS
VSS/VŠS
1
PS
VSS/VŠS
VSS/VŠS
VSS/VŠS
4
2
4
PS
PS
PS
65.
Viši referent daktilograf
SSS
Odsjek za privredni kriminal i korupciju
66.
Šef Odsjeka za privredni
VSS/VŠS
kriminal i korupciju
1
N
1
PS
53.
54.
Policajac
Stručni saradnik-Instruktor
za opšte fizičke pripreme i
borilačke vještine
55.
Viši samostalni referent
Instruktor za opšte fizičke
pripreme
56.
Viši referent Daktilograf
57.
Referent za skladišno
poslovanje
Sektor kriminalističke policije
Red.
Radno mjesto
broj
58.
Načelnik Sektora
kriminalističke policije
59.
Viši referent
tehnički sekretar
Odsjek za opći kriminalitet
60.
Šef Odsjeka za opći
kriminalitet
61.
Inspektor
62.
63.
64.
Inspektor
Inspektor-poligrafista
Inspektor
Samostalni
Inspektor/
Viši
inspektor
Viši
Inspektor/
Inspektor
Samostalni
inspektor
Viši
inspektor
Inspektor
Inspektor
Mlađi
inspektor
Samostalni
inspektor
9
67.
Inspektor
VSS/VŠS
1
PS
68.
Inspektor
VSS/VŠS
5
PS
69.
Inspektor
VSS/VŠS
2
PS
SSS
1
N
VSS/VŠS
1
PS
VSS/VŠS
1
PS
VSS/VŠS
VSS/VŠS
5
2
PS
PS
SSS
1
N
VSS/VŠS
1
PS
VSS/VŠS
1
PS
70.
Viši referent
Daktilograf
Odsjek za posebne namjene
71.
Šef Odsjeka za posebne
namjene
72.
Inspektor
73.
74.
Inspektor
Inspektor
75.
Viši referent Daktilograf
Odsjek za krim.obavještajni rad
76.
Šef Odsjeka za
krim.obavještajni rad
77.
Inspektor
78.
79.
Inspektor
Inspektor
VSS/VŠS
VSS/VŠS
3
3
PS
PS
80.
Istražitelj
SSS
2
PS
81.
82.
Istražitelj
Istražitelj
SSS
SSS
2
2
PS
PS
Odsjek za istraživanje krivičnih djela protiv čovječnosti
i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom
83.
Šef Odsjeka za istraživanje
VSS/VŠS
1
krivičnih djela protiv
čovječnosti i vrijednosti
zaštičenih međunarodnim
pravom
84.
Inspektor
VSS/VŠS
1
85.
86.
Inspektor
Inspektor
Odsjek za krim.tehniku i KDZ
87.
Šef Odsjeka za
krim.tehniku i KDZ
88.
Inspektor
Viši
inspektor
Inspektor
Mlađi
inspektor
-
Samostalni
inspektor
Viši
inspektor
Inspektor
Mlađi
inspektor
Samostalni
inspektor
Viši
Inspektor
Inspektor
Mlađi
inspektor
Stariji
narednik
Narednik
Stariji
policajac
PS
Samostalni
inspektor
PS
Viši
inspektor
Inspektor
Mlađi
inspektor
VSS/VŠS
VSS/VŠS
3
3
PS
PS
VSS/VŠS
1
PS
VSS/VŠS
1
PS
Samostalni
inspektor
Viši
inspektor
10
89.
90.
Inspektor
Inspektor
91.
92.
93.
VSS/VŠS
VSS/VŠS
4
5
PS
PS
Krim.i KDZ tehničar
SSS
5
PS
Viši referent
fotograf-snimatelj
Viši referent
Daktilograf
SSS
2
N
Inspektor
Mlađi
inspektor
Stariji
narednik
-
SSS
1
N
-
Visoka
stručna
sprema
VŠS
1
DS
-
1
N
-
VŠS
1
N
-
VKV
1
N
-
SSS
1
N
-
SSS
1
N
-
SSS
2
N
-
VKV
1
N
-
Visoka
stručna
sprema
Visoka
stručna
sprema
Visoka
stručna
sprema
VŠS
1
DS
-
1
DS
-
1
DS
2
N
-
VŠS
1
N
-
Odsjek za komunikacije
94.
Šef Odsjeka za
komunikacije
95.
Viši samostalni referent za
TT veze
96.
Viši samostalni referent za
radio veze
97.
Viši referent
specijalista za TT veze
98.
Viši referent
tehničar za TT veze
99.
Viši referent
specijalista za radio veze
100.
Viši referent
tehničar za radio veze
101.
Viši referent
mehaničar za montažu i
agregate
Odsjek za informatiku
102.
Šef Odsjeka za informatiku
103.
104.
105.
106.
Viši stručni saradnik –
inžinjer za razvoj
aplikativnog softvera
Viši stručni saradnik
inžinjer za hardver
Viši samostalni referent
administrator baza
podataka
Viši samostalni referent
za razvoj aplikativnog
softvera
11
107.
108.
109.
110.
111.
112.
Viši samostalni referent
Sistem inžinjer
Viši referent-administrator
sistema matičnog registra
Viši referent
Sistem operator
Viši referent
operater za izradu putnih
isprava
Viši referent
tehničar za hardver
Viši referent
tehničar za mobilnu
opremu
POLICIJSKA UPRAVA I
Red.
Radno mjesto
Broj
113.
Načelnik Policijska uprave
I
114.
Viši referent
tehnički sekretar
115.
Koordinator-analitičar
116.
Viši referent
Vozač-kurir
Policijska stanica Centar
117.
Komandir Policijske
stanice Centar
VŠS
1
N
-
SSS
1
N
-
SSS
4
N
-
SSS
3
N
-
SSS
3
N
-
SSS
1
N
-
Školska
sprema
VSS
broj
izvršilaca
1
status
čin
PS
SSS
1
N
Glavni
inspektor
-
VSS/VŠS
SSS
1
1
PS
N
Inspektor
-
VSS/VŠS
1
PS
Samostalni
inspektor/
Viši
inspektor
Viši
inspektor/
Inspektor
Inspektor
Mlađi
inspektor
Mlađi
inspektor
118.
Zamjenik komandira
VSS/VŠS
1
PS
119.
120.
Pomoćnik komandira
Pomoćnik komandira
VSS/VŠS
VSS/VŠS
1
3
PS
PS
121.
Pomoćnik komandirakomandir Voda Jedinice
za sprečavanje narušavanja
JRM u većem obimu
Rukovodilac smjene
VSS/VŠS
1
PS
SSS
4
PS
Vođa pozornog-patrolnog
sektora-reona
Vođa pozornog-patrolnog
sektora-reona-pripadnik
Jedinice za sprečavanje
SSS
12
PS
Stariji
narednik
Narednik
SSS
2
PS
Narednik
122.
123.
124.
12
125.
JRM u većem obimu
Policajac
126.
Policajac- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u većem
obimu
127.
Policajac- za saradnju sa
zajednicom (RPZ)
128.
Policajac
129.
Policajac- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u većem
obimu
130.
Viši samostalni referent
za sprovođenje
prekršajnog postupka
131.
Viši referent
za prekršajni postupak
132.
Viši referent
za prekršajne evidencije
133.
Viši samostalni referent
za sprovođenje propisa o
oružju
134.
Viši referent Daktilograf
Policijska stanica Crkvice
135.
Komandir Policijske
stanice Crkvice
SSS
41
PS
Stariji
policajac
Stariji
policajac
SSS
10
PS
SSS
5
PS
SSS
SSS
76
12
PS
PS
Stariji
policajac
Policajac
Policajac
VŠS
3
N
-
SSS
2
N
-
SSS
2
N
-
VŠS
2
N
-
SSS
3
N
-
VSS/VŠS
1
PS
136.
Zamjenik komandira
VSS/VŠS
1
PS
137.
Pomoćnik komandira
VSS/VŠS
3
PS
138.
Rukovodilac smjene
SSS
4
PS
139.
Vođa pozorno-patrolnog
sektora-reona
Vođa pozorno-patrolnog
sektora-reona- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
JRM u većem obimu
Policajac
SSS
10
PS
Viši
inspektor/
Inspektor
Inspektor/
Mlađi
inspektor
Mlađi
inspektor
Stariji
narednik
Narednik
SSS
1
PS
Narednik
SSS
13
PS
Policajac- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u većem
SSS
2
PS
Stariji
policajac
Stariji
policajac
140.
141.
142.
13
obimu
Policajac za rad sa
zajednicom (RPZ)
144.
Policajac
145.
Policajac- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u većem
obimu
146.
Viši samostalni referent
za sprovođenje
prekršajnog postupka
147.
Viši referent daktilograf
Policijska stanica Nemila
148.
Komandir Policijske
stanice Nemila
143.
SSS
3
PS
SSS
SSS
26
5
PS
PS
Stariji
policajac
Policajac
Policajac
VŠS
2
N
-
SSS
1
N
-
VSS/VŠS
1
PS
149.
Zamjenik komandira
VSS/VŠS
1
PS
150.
Pomoćnik komandira
VSS/VŠS
1
PS
151.
Rukovodilac smjene
SSS
4
PS
152.
Vođa pozorno-patrolnog
sektora-reona
Vođa pozorno-patrolnog
sektora-reona- pripadnik
Jedinice za narušavanje
JRM u većem obimu
Policajac
SSS
5
PS
Viši
inspektor/
Inspektor
Inspektor/
Mlađi
inspektor
Mlađi
inspektor
Stariji
narednik
Narednik
SSS
1
PS
Narednik
SSS
7
PS
SSS
1
PS
SSS
SSS
12
2
PS
PS
Stariji
policajac
Stariji
policajac
Policajac
Policajac
VŠS
1
N
-
SSS
1
N
-
VSS
1
PS
Samostalni
inspektor/
Viši
inspektor
153.
154.
155.
Policajac za saradnju sa
zajednicom (RPZ)
156.
Policajac
157.
Policajac- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u većem
obimu
158.
Viši samostalni referent
za sprovođenje
prekršajnog postupka
159.
Viši referent daktilograf
Odsjek kriminalističke policije
160.
Šef Odsjeka
kriminalističke policije
14
161.
SSS
1
N
-
162.
Viši referent
tehnički sekretar
Inspektor
VSS/VŠS
3
PS
163.
164.
Inspektor
Inspektor
VSS/VŠS
VSS/VŠS
7
6
PS
PS
165.
VSS/VŠS
1
PS
166.
Inspektor-inspektor za
krim.obavještajne poslove
Istražitelj
SSS
10
PS
Viši
inspektor
Inspektor
Mlađi
inspektor
Mlađi
inspektor
Stariji
narednik
167.
Istražitelj-krim.tehničar
SSS
6
PS
168.
169.
Istražitelj
Istražitelj
SSS
SSS
5
2
PS
PS
170.
Viši referent za kaznene,
operativne i druge
evidencije
Viši referent
Daktilograf
SSS
5
N
Stariji
narednik
Narednik
Stariji
policajac
-
SSS
3
N
-
171.
POLICIJSKA UPRAVA II
Red.
Radno mjesto
Broj
172.
Načelnik Policijske
uprave II
173.
Viši referent
tehnički sekretar
174.
Koordinator-analitičar
Viši referent
175.
vozač-kurir
Policijska stanica Visoko
176.
Komandir Policijske
stanice Visoko
Školska
sprema
VSS
broj
izvršilaca
1
status
Čin
PS
SSS
1
N
Glavni
inspektor
-
VSS/VŠS
SSS
1
1
PS
N
Inspektor
-
VSS/VŠS
1
PS
Samostalni
inspektor/
Viši inspektor
Viši inspektor/
Inspektor
Mlađi
inspektor
Mlađi
inspektor
177.
Zamjenik komandira
VSS/VŠS
1
PS
178.
Pomoćnik komandira
VSS/VŠS
2
PS
179.
Pomoćnik komandirakomandir Voda Jedinice
za sprečavanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Rukovodilac smjene
VSS/VŠS
1
PS
SSS
4
PS
180.
Stariji
15
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
Vođa pozorno-patrolnog
sektora-reona
Vođa pozorno-patrolnog
sektora-reona- pripadnik
Jedinice za spreč~avanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Policajac
SSS
9
PS
narednik
Narednik
SSS
1
PS
Narednik
SSS
12
PS
Policajac- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Policajac za saradnju sa
zajednicom (RPZ)
Policajac
Policajac- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM-a u
većem obimu
Viši samostalni referent
za sprovođenje
prekršajnog postupka
Viši samostalni referent
za sprovođenje propisa o
oružju
Viši referent za kaznene,
operativne i druge
evidencije
Viši referent
operator za kriptozaštitu
Viši referent
Daktilograf
Pomoćnik komandira za
kriminalitet
Inspektor
Inspektor
SSS
2
PS
Stariji
policajac
Stariji
policajac
SSS
2
PS
SSS
SSS
22
7
PS
PS
Stariji
policajac
Policajac
Policajac
VŠS
2
N
-
VŠS
1
N
-
SSS
1
N
-
SSS
5
N
-
SSS
1
N
-
VSS/VŠS
1
PS
Viši inspektor
VSS/VŠS
VSS/VŠS
2
2
PS
PS
VSS/VŠS
1
PS
SSS
1
PS
Inspektor
Mlađi
inspektor
Mlađi
inspektor
Stariji
narednik
Stariji
narednik
Narednik
Stariji
197.
Inspektor za krim.
obavještajne poslove
Istražitelj
198.
Istražitelj- krim.tehničar
SSS
3
PS
199.
200.
Istražitelj
Istražitelj
SSS
SSS
2
2
PS
PS
16
201.
Viši referent daktilograf
Policijska stanica Kakanj
202.
Komandir Policijske
stanice Kakanj
SSS
1
N
VSS/VŠS
1
PS
policajac
-
203.
Zamjenik komandira
VSS/VŠS
1
PS
204.
Pomoćnik komandira
VSS/VŠS
3
PS
205.
Rukovodilac smjene
SSS
4
PS
206.
Vođa pozorno-patrolnog
sektora-reona
Vođa pozorno-patrolnog
sektora-reona- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Policajac
SSS
14
PS
Samostalni
inspektor/ Viši
inspektor
Viši inspektor/
Inspektor
Mlađi
inspektor
Stariji
narednik
Narednik
SSS
1
PS
Narednik
SSS
14
PS
Policajac- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Policajac za saradnju sa
zajednicom (RPZ)
Policajac
Policajac-pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM-a u
većem obimu
Viši samostalni referent
za sprovođenje
prekršajnog postupka
Viši samostalni referent
za sprovođenje propisa o
oružju
Viši referent za kaznene,
operativne i druge
evidencije
Viši referent
operator za kriptozaštitu
Viši referent
Daktilograf
Pomoćnik komandira za
kriminalitet
SSS
4
PS
Stariji
policajac
Stariji
policajac
SSS
3
PS
SSS
SSS
27
6
PS
PS
Stariji
policajac
Policajac
Policajac
VŠS
2
N
-
VŠS
1
N
-
SSS
1
N
-
SSS
5
N
-
SSS
1
N
-
VSS/VŠS
1
PS
Viši inspektor
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
17
219.
220.
Inspektor
Inspektor
VSS/VŠS
VSS/VŠS
3
3
PS
PS
221.
Istražitelj
SSS
2
PS
222.
Istražitelj –
krim.tehničar
Istražitelj
Istražitelj
SSS
3
PS
SSS
SSS
3
2
PS
PS
SSS
2
N
VSS/VŠS
1
PS
VSS/VŠS
1
PS
223.
224.
225.
Viši referent
Daktilograf
Policijska stanica Breza
226.
Komandir Policijske
stanice Breza
227.
Zamjenik komandira
Inspektor
Mlađi
inspektor
Stariji
narednik
Stariji
narednik
Narednik
Stariji
policajac
-
228.
Pomoćnik komandira
VSS/VŠS
2
PS
229.
Rukovodilac smjene
SSS
4
PS
230.
Vođa pozorno-patrolnog
sektora-reona
Vođa pozorno-patrolnog
sektora-reona- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Policajac
SSS
5
PS
Viši inspektor/
Inspektor
Inspektor/
Mlađi
inspektor
Mlađi
inspektor
Stariji
narednik
Narednik
SSS
1
PS
Narednik
SSS
3
PS
Policajac- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Policajac za saradnju sa
zajednicom (RPZ)
Policajac
Policajac- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Viši samostalni referent
za sprovođenje
prekršajnog postupka
Viši samostalni referent
za sprovođenje propisa o
SSS
3
PS
Stariji
policajac
Stariji
policajac
SSS
1
PS
SSS
SSS
10
1
PS
PS
Stariji
policajac
Policajac
Policajac
VŠS
2
N
-
VŠS
1
N
-
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
18
243.
oružju
Viši referent za kaznene,
operativne i druge
evidencije
Viši referent
operator za kriptozaštitu
Viši referent
Daktilograf
Pomoćnik komandira za
kriminalitet
Inspektor
244.
Istražitelj
SSS
1
PS
245.
Istražitelj –
krim.tehničar
Istražitelj –
krim.tehničar
Istražitelj
SSS
1
PS
SSS
1
PS
SSS
1
PS
Stariji
policajac
školska
sprema
VSS
broj
izvršilaca
1
status
čin
PS
SSS
1
N
Glavni
inspektor
-
VSS/VŠS
SSS
1
1
PS
N
Inspektor
-
VSS/VŠS
1
PS
Samostalni
inspektor/ Viši
inspektor
Viši inspektor/
Inspektor
Mlađi
inspektor
Mlađi
inspektor
239.
240.
241.
242.
246.
247.
POLICIJSKA UPRAVA III
Red.
Radno mjesto
Broj
248.
Načelnik Policijske
uprave III
249.
Viši referent
tehnički sekretar
250.
Koordinator-analitičar
251.
Viši referent
vozač-kurir
Policijska stanica Zavidovići
252.
Komandir Policijske
stanice Zavidovići
SSS
1
N
-
SSS
5
N
-
SSS
1
N
-
VSS/VŠS
1
PS
Inspektor
VSS/VŠS
1
PS
Mlađi
inspektor
Stariji
narednik
Stariji
narednik
Narednik
253.
Zamjenik komandira
VSS/VŠS
1
PS
254.
Pomoćnik komandira
VSS/VŠS
2
PS
255.
VSS/VŠS
1
PS
256.
Pomoćnik komandirakomandir Voda Jedinice
za sprečavanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Rukovodilac smjene
SSS
4
PS
257.
Vođa pozorno-patrolnog
SSS
12
PS
Stariji
narednik
Narednik
19
258.
sektora-reona
Vođa pozorno-patrolnog
sektora-reona- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Policajac
SSS
2
PS
Narednik
SSS
16
PS
SSS
4
PS
Stariji
policajac
Stariji
policajac
SSS
3
PS
SSS
SSS
37
4
PS
PS
Stariji
policajac
Policajac
Policajac
VŠS
2
N
-
VŠS
1
N
-
SSS
1
N
-
SSS
5
N
-
SSS
1
N
-
VSS/VŠS
1
PS
Viši inspektor
VSS/VŠS
VSS/VŠS
3
2
PS
PS
VSS/VŠS
1
PS
273.
Inspektor-inspektor za
krim.obavještajne
poslove
Istražitelj
Inspektor
Mlađi
inspektor
Mlađi
inspektor
SSS
1
PS
274.
Istražitelj-krim.tehničar
SSS
3
PS
275.
276.
Istražitelj
Istražitelj
SSS
SSS
3
2
PS
PS
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
Policajac- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Policajac za saradnju sa
zajednicom (RPZ)
Policajac
Policajac-pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Viši samostalni referent
za sprovođenje
prekršajnog postupka
Viši samostalni referent
za sprovođenje propisa o
oružju
Viši referent za kaznene,
operativne i druge
evidencije
Viši referent
operator za kriptozaštitu
Viši referent
Daktilograf
Pomoćnik komandira za
kriminalitet
Inspektor
Inspektor
Stariji
narednik
Stariji
narednik
Narednik
Stariji
policajac
20
277.
Viši referent daktilograf
Policijska stanica Maglaj
278.
Komandir Policijske
stanice Maglaj
279.
Zamjenik komandira
SSS
1
N
-
VSS/VŠS
1
PS
VSS/VŠS
1
PS
Viši inspektor/
Inspektor
Inspektor/
Mlađi
inspektor
Mlađi
inspektor
Stariji
narednik
Narednik
280.
Pomoćnik komandira
VSS/VŠS
2
PS
281.
Rukovodilac smjene
SSS
4
PS
282.
Vođa pozorno-patrolnog
sektora-reona
Policajac
SSS
11
PS
SSS
12
PS
SSS
4
PS
SSS
1
PS
SSS
SSS
25
6
PS
PS
Stariji
policajac
Policajac
Policajac
VŠS
2
N
-
VŠS
1
N
-
SSS
1
N
-
SSS
5
N
-
SSS
1
N
-
VSS/VŠS
1
PS
Inspektor
294.
Policajac- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Policajac za saradnju sa
zajednicom (RPZ)
Policajac
Policajac- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Viši samostalni referent
za sprovođenje
prekršajnog postupka
Viši samostalni referent
za sprovođenje propisa o
oružju
Viši referent za kaznene,
operativne i druge
evidencije
Viši referent
operator za kriptozaštitu
Viši referent
Daktilograf
Pomoćnik komandira za
kriminalitet
Inspektor
VSS/VŠS
2
PS
295.
Istražitelj
SSS
1
PS
296.
Istražitelj-krim.tehničar
SSS
3
PS
Mlađi
inspektor
Stariji
narednik
Stariji
narednik
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
Stariji
policajac
Stariji
policajac
21
297.
298.
Istražitelj
Istražitelj
SSS
SSS
2
2
PS
PS
299.
Viši referent
Daktilograf
SSS
1
N
Narednik
Stariji
policajac
-
školska
sprema
VSS
broj
izvršilaca
1
status
čin
PS
SSS
1
N
Glavni
inspektor
-
VSS/VŠS
SSS
1
1
PS
N
Inspektor
-
VSS/VŠS
1
PS
Samostalni
inspektor/ Viši
inspektor
Viši inspektor/
Inspektor
Inspektor
Mlađi
inspektor
Mlađi
inspektor
POLICIJSKA UPRAVA IV
Red.
Radno mjesto
Broj
300.
Načelnik Policijske
uprave IV
301.
Viši referent
tehnički sekretar
302.
Koordinator-analitičar
303.
Viši referent
vozač-kurir
Policijska stanica Tešanj
304.
Komandir Policijske
stanice Tešanj
305.
Zamjenik komandira
VSS/VŠS
1
PS
306.
307.
Pomoćnik komandira
Pomoćnik komandira
VSS/VŠS
VSS/VŠS
1
2
PS
PS
308.
Pomoćnik komandirakomandir Voda Jedinice
za sprečavanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Rukovodilac smjene
VSS/VŠS
1
PS
SSS
4
PS
Vođa pozorno-patrolnog
sektora-reona
Vođa pozorno-patrolnog
sektora-reona- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Policajac
SSS
8
PS
Stariji
narednik
Narednik
SSS
4
PS
Narednik
SSS
21
PS
Policajac- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Policajac za saradnju sa
zajednicom (RPZ)
SSS
1
PS
Stariji
policajac
Stariji
policajac
SSS
3
PS
309.
310.
311.
312.
313.
314.
Stariji
policajac
22
315.
316.
SSS
SSS
32
9
PS
PS
Policajac
Policajac
VŠS
2
N
-
VŠS
1
N
-
SSS
1
N
-
SSS
5
N
-
SSS
2
N
-
VSS/VŠS
1
PS
Viši inspektor
VSS/VŠS
VSS/VŠS
4
3
PS
PS
VSS/VŠS
1
PS
326.
Inspektor-inspektor za
krim.obavještajne
poslove
Istražitelj
Inspektor
Mlađi
inspektor
Mlađi
inspektor
SSS
2
PS
327.
Istražitelj-krim.tehničar
SSS
3
PS
328.
329.
Istražitelj
Istražitelj
SSS
SSS
3
2
PS
PS
SSS
2
N
VSS/VŠS
1
PS
VSS/VŠS
1
PS
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
Policajac
Policajac- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Viši samostalni referent
za sprovođenje
prekršajnog postupka
Viši samostalni referent
za sprovođenje propisa o
oružju
Viši referent za kaznene,
operativne i druge
evidencije
Viši referent
operator za kriptozaštitu
Viši referent
Daktilograf
Pomoćnik komandira za
kriminalitet
Inspektor
Inspektor
330.
Viši referent daktilograf
Policijska stanica Doboj-Jug
331.
Komandir Policijske
stanice Doboj-Jug
332.
Zamjenik komandira
Stariji
narednik
Stariji
narednik
Narednik
Stariji
policajac
-
333.
Pomoćnik komandira
VSS/VŠS
1
PS
334.
Rukovodilac smjene
SSS
4
PS
335.
Vođa pozorno-patrolnog
sektora-reona
Vođa pozorno-patrolnog
SSS
1
PS
Viši inspektor/
Inspektor
Inspektor/
Mlađi
inspektor
Mlađi
inspektor
Stariji
narednik
Narednik
SSS
1
PS
Narednik
336.
23
337.
338.
sektora-reona- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Policajac
SSS
3
PS
SSS
2
PS
SSS
1
PS
SSS
SSS
10
2
PS
PS
Stariji
policajac
Policajac
Policajac
VŠS
1
N
-
VŠS
1
N
-
SSS
1
N
-
SSS
5
N
-
SSS
1
N
-
VSS/VŠS
1
PS
Inspektor
VSS/VŠS
1
PS
Mlađi
inspektor
Stariji
narednik
Stariji
narednik
Narednik
Stariji
policajac
348.
Policajac- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Policajac za saradnju sa
zajednicom (RPZ)
Policajac
Policajac- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Viši samostalni referent
za sprovođenje
prekršajnog postupka
Viši samostalni referent
za sprovođenje propisa o
oružju
Viši referent za kaznene,
operativne i druge
evidencije
Viši referent
operator za kriptozaštitu
Viši referent
Daktilograf
Pomoćnik komandira za
kriminalitet
Inspektor
349.
Istražitelj
SSS
1
PS
350.
Istražitelj-krim.tehničar
SSS
1
PS
351.
352.
Istražitelj-krim.tehničar
Istražitelj
SSS
SSS
1
1
PS
PS
VSS/VŠS
1
PS
VSS/VŠS
1
PS
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
Policijska stanica Usora
353.
Komandir Policijske
stanice Usora
354.
Zamjenik komandira
Stariji
policajac
Stariji
policajac
Viši inspektor/
Inspektor
Inspektor/
Mlađi
inspektor
24
355.
Pomoćnik komandira
VSS/VŠS
1
PS
356.
Rukovodilac smjene
SSS
4
PS
357.
Vođa pozorno-patrolnog
sektora-reona
Policajac
SSS
3
PS
SSS
4
PS
SSS
1
PS
SSS
1
PS
SSS
SSS
10
4
PS
PS
Stariji
policajac
Policajac
Policajac
VŠS
1
N
-
VŠS
1
N
-
SSS
1
N
-
SSS
5
N
-
SSS
VSS/VŠS
1
1
N
PS
Inspektor
369.
Policajac-pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Policajac za saradnju sa
zajednicom (RPZ)
Policajac
Policajac- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Viši samostalni referent
za sprovođenje
prekršajnog postupka
Viši samostalni referent
za sprovođenje propisa o
oružju
Viši referent za kaznene,
operativne i druge
evidencije
Viši referent
operator za kriptozaštitu
Viši referent daktilograf
Pomoćnik komandira za
kriminalitet
Inspektor
VSS/VŠS
1
PS
370.
Istražitelj
SSS
1
PS
371.
Istražitelj-krim.tehničar
SSS
1
PS
372.
373.
Istražitelj-krim.tehničar
Istražitelj
SSS
SSS
1
1
PS
PS
Mlađi
inspektor
Stariji
narednik
Stariji
narednik
Narednik
Stariji
policajac
školska
sprema
VSS
broj
izvršilaca
1
status
Čin
PS
Glavni
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
POLICIJSKA UPRAVA V
Red.
Radno mjesto
Broj
374.
Načelnik Policijske
Mlađi
inspektor
Stariji
narednik
Narednik
Stariji
policajac
Stariji
policajac
25
uprave V
Viši referent
tehnički sekretar
376.
Koordinator-analitičar
377.
Viši referent
vozač-kurir
Policijska stanica Olovo
378.
Komandir Policijske
stanice Olovo
375.
SSS
1
N
inspektor
-
VSS/VŠS
SSS
1
1
PS
N
Inspektor
-
VSS/VŠS
1
PS
Viši
inspektor/
Inspektor
Inspektor/
Mlađi
inspektor
Mlađi
inspektor
Stariji
narednik
Narednik
379.
Zamjenik komandira
VSS/VŠS
1
PS
380.
Pomoćnik komandira
VSS/VŠS
2
PS
381.
Rukovodilac smjene
SSS
4
PS
382.
Vođa pozorno-patrolnog
sektora-reona
Policajac
SSS
8
PS
SSS
3
PS
Policajac- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Policajac za saradnju sa
zajednicom (RPZ)
Policajac
Policajac- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Viši samostalni referent
za sprovođenje
prekršajnog postupka
Viši samostalni referent
za sprovođenje propisa o
oružju
Viši referent za kaznene,
operativne i druge
evidencije
Viši referent
operator za kriptozaštitu
Viši referent
Daktilograf
Pomoćnik komandira za
kriminalitet
SSS
2
PS
SSS
1
PS
SSS
SSS
8
3
PS
PS
Stariji
policajac
Policajac
Policajac
VŠS
2
N
-
VŠS
1
N
-
SSS
1
N
-
SSS
5
N
-
SSS
1
N
-
VSS/VŠS
1
PS
Inspektor
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
Stariji
policajac
Stariji
policajac
26
394.
Inspektor
VSS/VŠS
1
PS
395.
VSS/VŠS
1
PS
396.
Inspektor-inspektor za
krim.obavještajne
poslove
Istražitelj
SSS
1
PS
397.
Istražitelj-krim.tehničar
SSS
3
PS
398.
Istražitelj
SSS
2
PS
399.
Istražitelj
SSS
2
PS
Viši referent
Daktilograf
Policijska stanica Vareš
401.
Komandir Policijske
stanice Vareš
SSS
1
N
VSS/VŠS
1
PS
400.
Mlađi
inspektor
Mlađi
inspektor
Stariji
narednik
Stariji
narednik
Narednik
Stariji
policajac
-
402.
Zamjenik komandira
VSS/VŠS
1
PS
403.
Pomoćnik komandira
VSS/VŠS
2
PS
404.
Rukovodilac smjene
SSS
4
PS
405.
Vođa pozorno-patrolnog
sektora-reona
Vođa pozorno-patrolnog
sektora-reona- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Policajac
SSS
6
PS
Samostalni
inspektor/Vi
ši inspektor
Viši
inspektor/
Inspektor
Mlađi
inspektor
Stariji
narednik
Narednik
SSS
2
PS
Narednik
SSS
4
PS
Policajac- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM-a u
većem obimu
Policajac za saradnju sa
zajednicom (RPZ)
Policajac
Policajac- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Viši samostalni referent
SSS
1
PS
Stariji
policajac
Stariji
policajac
SSS
1
PS
SSS
SSS
11
2
PS
PS
Stariji
policajac
Policajac
Policajac
VŠS
2
N
-
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
27
418.
za sprovođenje
prekršajnog postupka
Viši samostalni referent
za sprovođenje propisa o
oružju
Viši referent za kaznene,
operativne i druge
evidencije
Viši referent operator za
kriptozaštitu
Viši referent daktilograf
Pomoćnik komandira za
kriminalitet
Inspektor
419.
Istražitelj
SSS
1
PS
420.
Istražitelj-krim.tehničar
SSS
3
PS
421.
422.
Istražitelj
Istražitelj
SSS
SSS
2
2
PS
PS
423.
Viši referent daktilograf
SSS
2
N
Mlađi
inspektor
Stariji
narednik
Stariji
narednik
Narednik
Stariji
policajac
-
broj
izvršilaca
1
status
Čin
PS
1
N
Glavni
inspektor
-
1
1
PS
N
Inspektor
-
1
PS
Viši
inspektor/
Inspektor
Inspektor
/Mlađi
inspektor
Mlađi
inspektor
Stariji
narednik
Stariji
narednik
413.
414.
415.
416.
417.
VŠS
1
N
-
SSS
1
N
-
SSS
5
N
-
SSS
VSS/VŠS
2
1
N
PS
Inspektor
VSS/VŠS
2
PS
POLICIJSKA UPRAVA ŽEPČE
Red.
Radno mjesto
školska
Broj
sprema
424. Načelnik Policijske
VSS
uprave Žepče
425. Viši referent
SSS
tehnički sekretar
426. Koordinator-analitičar
VSS/VŠS
427. Viši referent vozač-kurir
SSS
Policijska stanica Žepče
428.
Komandir Policijske
VSS/VŠS
stanice Žepče
429.
Zamjenik komandira
VSS/VŠS
1
PS
430.
Pomoćnik komandira
VSS/VŠS
2
PS
431.
Rukovodilac smjene
SSS
3
PS
432.
Rukovodilac smjenepripadnik Jedinice za
sprečavanje narušavanja
SSS
1
PS
28
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
JRM u većem obimu
Vođa pozorno-patrolnog
sektora-reona
Policajac
Policajac-pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Policajac za saradnju sa
zajednicom (RPZ)
Policajac
Policajac- pripadnik
Jedinice za sprečavanje
narušavanja JRM u
većem obimu
Viši samostalni referent
za sprovođenje
prekršajnog postupka
Viši samostalni referent
za sprovođenje propisa o
oružju
Viši referent za kaznene,
operativne i druge
evidencije
Viši referent
operator za kriptozaštitu
Viši referent
Daktilograf
Pomoćnik komandira za
kriminalitet
Inspektor
SSS
10
PS
Narednik
SSS
9
PS
SSS
4
PS
Stariji
policajac
Stariji
policajac
SSS
1
PS
SSS
SSS
20
5
PS
PS
Stariji
policajac
Policajac
Policajac
VŠS
2
N
-
VŠS
1
N
-
SSS
1
N
-
SSS
5
N
-
SSS
1
N
-
VSS/VŠS
1
PS
Inspektor
VSS/VŠS
1
PS
VSS/VŠS
1
PS
Mlađi
inspektor
Mlađi
inspektor
446.
Inspektor-inspektor za
krim.obavještajne
poslove
447.
Istražitelj
SSS
1
PS
448.
Istražitelj-krim.tehničar
SSS
3
PS
449.
450.
Istražitelj
Istražitelj
SSS
SSS
2
2
PS
PS
451.
Viši referent daktilograf
SSS
1
N
Stariji
narednik
Stariji
narednik
Narednik
Stariji
policajac
-
29
Član 5.
U članu 10. Tabela označena kao "tabelarni pregled organizacije Uprave policije sa
brojem radnih mjesta" mijenja se i glasi:
Tabelarni pregled organizacije Uprave policije sa brojem radnih mjesta
Organizaciona
jedinica
Uprava policije
Ured policijskog
komesara
Odsjek za odnose sa
javnošću, analitiku i
planiranje
Jedinica za profes.
standarde.
Odsjek za edukaciju
Sektor uniformisane
policije
Inspektorat za
uniformisanu
policiju
Operativni centar
Specijalna
policijska jedinica
Sektor uniformisane policije
Ukupno
Sektor krim.
policije
Odsjek za opći
kriminalitet
Odsjek za priv.
kriminal i korup.
Odsjek za
posebne.namjene
Odsjek za
krim.obavješt. rad
Odsjek za
istraživanje kriv.
djela protiv čovječ. i
vrijed. zaštićenih
među. Pravom
Odsjek za krim.
tehniku i KDZ
Sektor krim. policije Ukupno
Odsjek za
komunikacije
GIP
GI
SI
VI
I
MI
SN
N
1
SP
P
1
1
1
1
1
3
6
1
1
1
1
1
1
NO
Uk.N
Uk.O
Ukupno
1
1
2
3
6
6
4
4
3
7
2
2
10
12
1
1
1
1
4
2
5
3
1
1
5
6
6
3
2
1
1
1
1
5
1
2
8
7
6
18
37
15
4
15
4
14
74
29
78
3
4
3
6
2
15
6
19
37
21
21
95
116
1
1
1
2
1
1
1
1
6
4
1
1
12
13
1
1
5
2
1
1
9
10
1
1
5
2
1
1
9
10
1
1
3
3
14
14
1
1
3
3
8
8
1
1
4
5
5
6
6
26
19
7
2
2
2
2
2
3
3
16
19
7
9
7
9
69
76
9
30
Odsjek za
informatiku
Organizaciona
jedinica
PU I
PS Centar
PS Crkvice
PS Nemila
Odsjek krim.pol.
PU I ukupno
PU II
PS Visoko
Krim. pol.
PS Kakanj
Krim. pol.
PS Breza
Krim. pol.
PU II ukupno
PU III
PS Zavidovići
Krim. pol.
PS Maglaj
Krim. pol.
PU III ukupno
PU IV
PS Tešanj
Krim. pol.
PS Doboj-Jug
Krim. pol.
PS Usora
Krim. pol.
PU IV ukupno
PU V
PS Olovo
Krim. pol.
PS Vareš
Krim. pol.
PU V ukupno
PU Žepče.
PS Žepče
Krim. pol.
PU Žepče ukupno
Ukupno neovlaštenih
Ukupno ovlaštenih
(policijskih službenika)
19
GIP GI
SI
VI
I
MI
SN
N
SP
P
1
1
1
1
3
6
1
1
1
1
7
11
1
4
3
1
7
15
4
4
4
16
26
14
11
6
5
38
56
18
8
2
84
88
31
14
3
3
3
3
2
1
15
4
4
4
5
4
2
23
10
2
15
3
6
1
37
16
2
21
2
7
1
49
29
3
3
2
2
10
4
4
4
4
16
14
3
11
2
30
23
2
17
2
44
41
3
4
1
1
1
1
11
4
5
4
2
4
2
19
12
3
2
1
3
1
24
25
2
6
1
6
1
41
41
2
2
2
2
8
4
4
4
4
16
8
2
8
2
20
6
2
6
2
16
11
2
2
4
4
4
8
10
2
12
14
2
16
25
84
135
165
273
431
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
1
1
1
1
1
34
82
1
3
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
20
Član 14. mijenja se i glasi:
3
1
1
8
1
3
1
1
6
1
1
4
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
5
1
1
1
3
1
1
1
2
19
19
NO
Uk.N
Uk.O
Ukup
2
12
3
2
9
28
2
10
1
10
2
10
2
12
3
2
9
28
2
10
1
10
2
10
12
35
2
10
1
10
1
24
2
11
2
9
35
2
10
1
10
1
24
2
11
2
9
14
9
9
67
33
2
10
1
11
2
26
2
10
1
13
229
33
2
10
1
11
2
26
2
10
1
13
229
2
169
69
35
41
316
2
64
14
78
17
32
6
213
2
87
16
67
11
183
2
88
19
27
6
30
6
178
2
33
11
35
11
92
2
57
11
70
4
181
72
37
50
342
4
74
15
88
19
42
6
248
4
97
17
77
12
207
4
99
21
36
6
39
6
211
4
43
12
46
13
118
4
67
12
83
229
1235
133
33
11
73
31
72
13
24
25
1235
Član 6.
31
“U organizacionim jedinicama Uprave policije:
1. POLICIJSKI KOMESAR
Opis poslova i zadataka, uslovi za vršenje poslova i čin, propisani su Zakonom o
unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona - prečišćen tekst ("Službene novine
Zeničko-dobojskog kantona", broj: 15/04, 11/05 i 9/09).
Čin: Generalni inspektor policije
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
2. VIŠI REFERENT-TEHNIČKI SEKRETAR
Opis poslova:
- vrši raspoređivanje otpremanje i arhiviranje prispjele pošte ;
- arhiviranje i otpremanje povjerljive pošte;
- vodi evidenciju putnih naloga, godišnjih odmora i bolovanja;
- vodi knjige depeša, trebuje kancelarijski i drugi materijal;
- zadužuje i razdužuje potvrde o privremenom oduzimanju predmeta kao i o
vraćanju oduzetih predmeta;
- vrši daktilografske poslove;
- radi na unosu, ažuriranju i korištenju podataka iz evidencije na računaru;
- vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: SSS, Gimnazija, Upravna ili Ekonomska škola
Radni staž: najmanje 10 mjeseci
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: administrativno-tehnički poslovi
Složenost poslova: djelimično složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
- Uredba o kancelarijskom poslovanju organa upravae i službama za upravu,
- Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja,
- Zakon o pečatu Zeničko-dobojskog kantona,
- Uputstvo o upotrebi i čuvanju pečata,
- Uredba o organizovanju i načinu vršenja arhivskih poslova u organima uprave
i službama za upravu,
- Pravilnici i instrukcije o radu,
- Zakon o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona,
- Zakon o zaštiti ličnih podataka.
3. VOZAČ-KURIR
Opis poslova
- vrši poslove upravljanja motornim vozilima i vodi računa o održavanju vozila,
32
njihovoj ispravnosti i čistoći;
- vodi knjigu evidencije o utrošku goriva i maziva;
- dostavlja potrebnu poštu na zadate adrese;
- obavlja operativno-tehničke i policijske poslove za potrebe Policijskog
komesara i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: SSS
Položen vozački ispit B kategorije
Čin: Stariji policajac
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
4. ŠEF UREDA POLICIJSKOG KOMESARA
- rukovodi Uredom policijskog komesara;
- stara se o izvršavanju poslova i zadataka iz njegovog djelokruga rada;
- prati stanje bezbjednosti iz djelokruga Ureda i predlaže mjere za unaprijeđenje
rada;
- obezbjeđuje izradu analitičko-informativnih materijala iz djelokruga Uprave
policije;
- analizira sve prijedloge upućene Policijskom komesaru u vezi sa usklađenošću
zakona;
- stara se o provođenju zakona i podzakonskih akata iz nadležnosti Uprave
policije;
- prikuplja sve informacije, organizuje vođenje evidencija i planira personalne i
logističke potrebe u cilju efikasnog i blagovremenog obavljanja poslova iz
nadležnosti Uprave policije po ovim pitanjima;
- analizira propise iz radnih odnosa koji se odnose na policijske i druge
službenike Uprave policije;
- daje pravna tumačenja iz oblasti radnih odnosa;
- priprema materijale iz oblasti statusnih pitanja sa prijedlozima za njihovo
rješavanje;
- priprema prijedloge potrebnih sredstava za funkcionisanje Uprave policije;
- priprema prijedloge nabavke naoružanja, municije, odjeće i druge opreme za
potrebe Uprave policije;
- sagledava stanje tehničkog održavanja objekta, sredstava i opreme i osiguranja
cjelokupne imovine Uprave policije;
- predlaže nabavku kancelarijskog, potrošnog materijala i druge kancelarijske
opreme;
- stara se o provođenju Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu
ljudi i imovine i Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije;
- vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena,odnosno
visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke.
33
Radni staž: najmanje 4 godine
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: upravno rješavanje i studijsko-analitički
Složenost poslova: najsloženiji
Status: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: šef unutrašnje organizacione jedinice
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
5. STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVNA PITANJA
Opis poslova:
prati kadrovsku problematiku, provođenje zakona i drugih propisa iz djelokruga
Uprave policije;
stara se o provođenju zakona i podzakonskih akata iz nadležnosti Uprave policije;
utvrđuje stanje i preduzima mjere radi obezbjeđenja funkcionalnosti organizacije
i sistematizacije radnih mjesta u Upravi policije;
vrši stručne poslove vezane za primjenu Zakona o agencijama za zaštitu ljudi i
imovine i Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije,
priprema plan za korištenje godišnjih odmora policijskih službenika;
vodi evidenciju izrečenih i brisanih disciplinskih sankcija;
vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena,odnosno
visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke.
Radni staž: 3 godine
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: poslovi upravnog rješavanja
Složenost poslova: najsloženiji
Status: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni savjetnik
Broj izvršilaca: 2 (dva)
6. STRUČNI SAVJETNIK ZA EKONOMSKA PITANJA
Opis poslova:
- priprema podatke i učestvuje u izradi prijedloga budžeta koji se odnosi na Upravu
policije;
- priprema informacije, vodi evidencije, priprema izvještaje i analize, te planira
logističke potrebe u cilju efikasnog i blagovremenog obavljanja poslova iz
nadležnosti Uprave policije;
- koordinira rad Uprave policije po ekonomskim pitanjima sa Sektorom za podršku
u vezi nabavke opreme i materijalnih sredstava za rad policije;
- stara se o provođenju Zakona i podzakonskih akata iz nadležnosti Uprave policije
(rokovi, nabavka opreme i sl.);
- vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
34
-
sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: : Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena,odnosno
visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja - ekonomske struke
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: studijsko-analitički poslovi
Složenost poslova: najsloženiji
Status: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni savjetnik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
7. VIŠI REFERENT ZA MATERIJALNO-FINANSIJSKE I OPĆE POSLOVE
Opis poslova:
- obavlja materijalne i opće poslove;
- obavlja operativno-tehničke poslove;
- vrši unos podataka;
- sačinjava izvještaje periodične i godišnje i kompletira dokumentaciju vezanu za
materijalno-finansijske i opće poslove;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: SSS, Gimnazija, Upravna, Ekonomska ili Tehnička
škola,
Radni staž: najmanje 10 mjeseci
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: računovodstveno-materijalni poslovi
Složenost poslova: djelimično složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
8. REFERENT SA SKLADIŠNO POSLOVANJE
Opis poslova:
- prima robu, materijal, opremu, uređaje i druga sredstava za rad Jedinice policije
za podršku, propisno ih skladišti i stara se o njihovom čuvanju i održavanju;
- vodi knjigovodstvene i druge propisane evidencije o primjeni materijalnotehničkih sredstava i odgovoran je za ažurnost i tačnost tih evidencija;
- na osnovu propisanih naloga izdaje robu iz skladišta krajnjim korisnicima;
- izvršava i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: SSS, Ekonomska, Trgovačka ili škola tehničkog smjera
Radni staž: do 6 mjeseci
35
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: računovodstveno-materijalni poslovi
Složenost poslova: jednostavni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: referent
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službama za upravu,
Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja,
Pravilnici i instrukcije o radu Ministarstva.
9. NAČELNIK JEDINICE ZA PROFESIONALNE STANDARDE
Opis poslova:
- rukovodi Jedinicom za profesionalne standarde
- rukovodi, prati i koordinira rad Odsjeka za unutrašnju kontrolu, Odsjeka za
inspekcije i revizije i Odsjeka za razvoj načela i procedura,
- planira aktivnosti i preduzima mjere u cilju onemogućavanja svakog kršenja
ljudskih prava i sloboda, zloupotrebe ovlaštenja ili bilo koje druge teške
povrede zakona ili kršenja etičkog kodeksa za profesionalne policajce;
- nakon uočenih nepravilnosti od strane službenika Odsjeka, preporučuje
policijskom komesaru mjere radi poboljšanja i ispravljanja nepravilnosti u
radu;
- ostvaruje saradnju sa organima za zaštitu ljudskih prava, ombudsmenima,
Uredom za pritužbe javnosti u MUP-u ZE-DO kantona, nadležnim
tužilaštvima, sudovima i drugim institucijama koje se bave pitanjima ljudskih
prava;
- organizuje aktivnosti na kompletiranju, pohranjivanju i čuvanju svih predmeta
i obezbjeđuje distribuciju istih i njihovo korištenje u skladu sa Pravilnikom o
radu Odsjeka za profesionalne standarde,
- obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac,
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena,odnosno visoko obrazovanje prvog
(najmanje 240 ECTS bodova), drugoog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja.
Čin: Samostalni inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
10. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
Opis poslova:
- radi na unosu, ažuriranju i korištenju podataka iz evidencije na računaru,
- vrši provjeru tačnosti i potpunosti unesenih podataka u evidencije,
- vodi dnevne evidencije o preuzetoj i vraćenoj dokumentaciji,
- vrši unos i sređivanje teksta u računar,
- vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
36
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: SSS, Gimnazija, Upravna, Ekonomska ili Škola
tehničkog smjera
Radni staž: najmanje 10 mjeseci
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: poslovi pomoćne djelatnosti
Naziv grupe poslova: operativno-tehnički
Složenost poslova: djelimično složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
- Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službama za upravu,
- Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja,
- Zakon o pečatu Zeničko-dobojskog kantona,
- Uputstvo o upotrebi i čuvanju pečata,
- Uredba o organizovanju i načinu vršenja arhivskih poslova u organima uprave
i službama za upravu,
- Pravilnici i instrukcije o radu Ministarstva.
11. ŠEF ODSJEKA ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU
Opis poslova:
- rukovodi, prati i koordinira rad Odsjeka;
- zaprima sve žalbe-predstavke i provodi temeljite i nepristrasne istrage na
osnovu pritužbi građana ili službenika, a posebno u slučajevima povreda
ljudskih prava, korupcije službenika, zloupotrebe ovlaštenja, upotrebe
smrtonosne sile ili bilo koje druge teške povrede zakona;
- sačinjava izvještaje o sprovedenim unutrašnjim istragama i dostavlja ih šefu
Odsjeka;
- provodi procedure interne revizije i inspekcije;
- provodi proceduru pravdanja upotrebe sredstava prinude;
- unapređuje i razvija načela i procedure policijskog rada;
- obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac,
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Viši inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
12. INSPEKTOR U ODSJEKU ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU
Opis poslova:
- zaprima sve žalbe-predstavke i provodi temeljite i nepristrasne istrage na
osnovu pritužbi građana ili službenika, a posebno u slučajevima povreda
37
ljudskih prava, korupcije službenika, zloupotrebe ovlaštenja, upotrebe
smrtonosne sile ili bilo koje druge teške povrede zakona;
- sačinjava izvještaje o sprovedenim unutrašnjim istragama i dostavlja ih šefu
Odsjeka;
- provodi proceduru internih inspekcija i revizija;
- provodi proceduru pravdanja upotrebe sredstava prinude;
- provodi poslove na razvoju načela i procedura u policijskom radu;
- obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac,
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
13. ŠEF ODSJEKA ZA REVIZIJU INSPEKCIJE I ZAŠTITU LIČNIH
PODATAKA
Opis poslova:
- rukovodi, prati i koordinira rad Odsjeka;
- zaprima sve žalbe-predstavke i provodi temeljite i nepristrasne istrage na
osnovu pritužbi građana ili službenika, a posebno u slučajevima povreda
ljudskih prava, korupcije službenika, zloupotrebe ovlaštenja, upotrebe
smrtonosne sile ili bilo koje druge teške povrede zakona;
- sačinjava izvještaje o sprovedenim unutrašnjim istragama i dostavlja ih šefu
Jedinice za profesionalne standarde;
- provodi procedure interne revizije i inspekcije;
- provodi proceduru pravdanja upotrebe sredstava prinude;
- unapređuje i razvija načela i procedure policijskog rada;
- prati, koordinira i daje mišljenja u vezi primjene Zakona o zaštiti ličnih
podataka u organizacionim jedinicama Uprave policije;
- predlaže izmjene i dopune propisa Ministarstva kojima je regulisana oblast
zaštite ličnih podataka;
- obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Viši inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
14. INSPEKTOR ZA REVIZIJU I INSPEKCIJE
Opis poslova:
38
obrađuje žalbe-predstavke i provodi temeljite i nepristrasne istrage na osnovu
pritužbi građana ili službenika, a posebno u slučajevima povreda ljudskih
prava, korupcije službenika, zloupotrebe ovlaštenja, upotrebe smrtonosne sile
ili bilo koje druge teške povrede zakona;
- sačinjava izvještaje o sprovedenim unutrašnjim istragama i dostavlja ih šefu
Odsjeka;
- provodi procedure interne revizije i inspekcije;
- provodi proceduru pravdanja upotrebe sredstava prinude;
- unapređuje i razvija načela i procedure policijskog rada;
- prati i vrši kontrolu u vezi primjene Zakona o zaštiti ličnih podataka u
organizacionim jedinicama Uprave policije;
- predlaže izmjene i dopune propisa Ministarstva kojima je regulisana oblast
zaštite tajnih podataka;
- obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Status: policijski službenik
Čin: Inspektor
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
-
15.ŠEF ODSJEKA ZA RAZVOJ NAČELA I PROCEDURA I ZAŠTITU TAJNIH
PODATAKA
Opis poslova:
- rukovodi, prati i koordinira rad Odsjeka;
- zaprima sve žalbe-predstavke i provodi temeljite i nepristrasne istrage na
osnovu pritužbi građana ili službenika, a posebno u slučajevima povreda
ljudskih prava, korupcije službenika, zloupotrebe ovlaštenja, upotrebe
smrtonosne sile ili bilo koje druge teške povrede zakona;
- sačinjava izvještaje o sprovedenim unutrašnjim istragama i dostavlja ih šefu
Odsjeka;
- provodi procedure interne revizije i inspekcije;
- provodi proceduru pravdanja upotrebe sredstava prinude;
- unapređuje i razvija načela i procedure policijskog rada;
- vrši poslove sigurnosnog službenika prema Zakonu o zaštiti tajnih podataka;
- obavlja poslove unutrašnjeg nadzora nad zaštitom tajnih podataka u skladu sa
Zakonu o zaštiti tajnih podataka;
- ostvaruje blisku saradnju sa oraganizacionim jedinicama Ministarstva
sigurnosti Bosne i Hercegovine nadlaženim za poslove koordinacije u oblasti
zaštite tajnih podtaka;
- predlaže izmjene i dopune propisa Ministarstva kojima je regulisana oblast
zaštite tajnih podataka;
- obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
39
Stepen školske spreme Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Viši inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
16.INSPEKTOR ZA RAZVOJ NAČELA I PROCEDURA I ZAŠTITU TAJNIH
PODATAKA
Opis poslova:
- zaprima sve žalbe-predstavke i provodi temeljite i nepristrasne istrage na
osnovu pritužbi građana ili službenika, a posebno u slučajevima povreda
ljudskih prava, korupcije službenika, zloupotrebe ovlaštenja, upotrebe
smrtonosne sile ili bilo koje druge teške povrede zakona;
- sačinjava izvještaje o sprovedenim unutrašnjim istragama i dostavlja ih šefu
Odsjeka;
- vrši poslove vezano za sigurnosne provjere i izdavanje sigurnosnih dozvoča
zaposlenicima Uprave policije
- vodi evidencije propisane u Zakonu o zaštiti tajnih podataka i podzakonskim
propisima iz te oblasti;
- provodi proceduru internih inspekcija i revizija;
- provodi proceduru pravdanja upotrebe sredstava prinude;
- provodi poslove na razvoju načela i procedura u policijskom radu;
- obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac,
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
17. VIŠI REFERENT ZA EVIDENCIJU TAJNIH PODATAKA
Opis poslova:
- radi na unosu, evidentiranju i zakonitom postupanju sa tajnim podacima,
- vrši provjeru tačnosti i potpunosti unesenih podataka u evidencije,
- vodi dnevne evidencije o preuzetoj i vraćenoj dokumentaciji iz oblasti tajnih
podataka,
- vrši unos i sređivanje teksta u računar,
- vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: SSS, Gimnazija, Upravna, Ekonomska ili Škola
tehničkog smjera
Radni staž: najmanje 10 mjeseci
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
40
Vrsta djelatnosti: poslovi pomoćne djelatnosti
Naziv grupe poslova: operativno-tehnički
Složenost poslova: djelimično složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
- Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službama za upravu,
- Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja,
- Zakon o pečatu Zeničko-dobojskog kantona,
- Uputstvo o upotrebi i čuvanju pečata,
- Uredba o organizovanju i načinu vršenja arhivskih poslova u organima uprave
i službama za upravu,
- Zakon o zaštiti tajnih podataka i podzakonski akti iz ove oblasti,
- Pravilnik o zaštiti tajnih podataka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničkodobojskog kantona,
- Pravilnici i instrukcije o radu Ministarstva.
18. ŠEF ODSJEKA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU, ANALITIKU I PLANIRANJE
Opis poslova:
- organizuje poslove informisanja javnosti i brine se o blagovremenom
informisanju domaće i inostrane javnosti vezane za aktivnosti policijskog
komesara i Uprave policije;
- organizuje konferencije za štampu, intervjue i razgovore policijskog
komesara;
- sarađuje sa glavnim i odgovornim uredicima javnih glasila, službama za
informisanje i drugim organima u oblasti javnog informisanja;
- organizuje i stara se o blagovremenoj pripremi podataka, informacija i drugih
materijala i po potrebi učestvuje u njihovoj pripremi za istupanje policijskog
komesara u javnim glasilima;
- vrši uređivanje i redakciju biltena, publikacija i brošura i drugih informativnih
materijala;
- brine o ažuriranju web stranice Ministarstva;
- vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena,odnosno
visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugoog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja.
Čin: Samostalni inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
19. PORTPAROL
Opis poslova:
- organizuje poslove informisanja javnosti i brine se o blagovremenom
informisanju domaće i inostrane javnosti vezane za aktivnosti policijskog
komesara i Uprave policije;
41
-
organizuje konferencije za štampu, intervjue i razgovore policijskog
komesara;
- sarađuje sa glavnim i odgovornim uredicima javnih glasila, službama za
informisanje i drugim organima u oblasti javnog informisanja;
- organizuje i stara se o blagovremenoj pripremi podataka, informacija i drugih
materijala i po potrebi učestvuje u njihovoj pripremi za istupanje policijskog
komesara u javnim glasilima;
- vrši uređivanje i redakciju biltena, publikacija i brošura i drugih informativnih
materijala;
- brine o ažuriranju web stranice Ministarstva;
- vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Viši inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
20. STRUČNI SAVJETNIK - ANALITIČAR
Opis poslova:
- proučava materijale i preprema odgovarajuće analitičke procjene;
- učestvuje u pripremi i izradi planova i izvještaja o radu Uprave policije i
učestvuje u analizi istih;
- analizira stanje savremenih informacionih rješenja, arhivira obrađene podatke,
daje ih na korištenje prema potrebi;
- vrši i druge poslove koje odredi neposrednih rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena,odnosno
visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja – društvene ili tehničke struke
Radni staž: 3 godine
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: informaciono-dokumentacioni i studijsko-analitički poslovi
Složenost poslova: najsloženiji
Status: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni savjetnik
Broj izvršilaca: 2 (dva)
21. VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Opis poslova:
- sarađuje sa predstavnicima sredstava javnog informisanja i prati informisanje
javnosti o radu Uprave policije;
- izrađuje prijedloge i planove za informisanje javnosti;
42
- prikuplja, sređuje i obrađuje podatke koji su u nadležnosti Uprave policije;
- priprema saopštenja za javnost, učestvuje u pripremanju sastanaka i
organizovanju konferencija za štampu;
- prati informisanje dnevne i nedeljne štampe o radu Uprave policije;
- vodi evidencije, sačinjava potrebne preglede objavljenih članaka u štampi koji se
odnose na rad Uprave policije;
- vrši i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: : Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena,odnosno
visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja – pravne, ekonomske ili druge društvene struke
Radni staž: 2 godine
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: informaciono-dokumentacioni poslovi
Složenost poslova: složeniji
Status: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: viši stručni saradnik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
22. VIŠI REFERENT –DAKTILOGRAF
(u Odsjeku za odnose s javnošću, analitiku i planiranje)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
23. VOZAČ- KURIR
Opis poslova
- vrši poslove upravljanja motornim vozilima i vodi računa o održavanju vozila,
njihovoj ispravnosti i čistoći;
- vodi knjigu evidencije o utrošku goriva i maziva;
- dostavlja potrebnu poštu na zadate adrese;
- obavlja operativno-tehničke,policijske i druge poslove koje odredi neposredni
rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: SSS
Položen vozački ispit B kategorije
Čin: Stariji policajac
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
24. ŠEF ODSJEKA ZA EDUKACIJU
Opis poslova:
43
priprema program stručnog i fizičkog osposobljavanja i usavršavanja
policijskih službenika;
- prati i prema potrebi neposredno učestvuje u realizaciji programa stručnog i
fizičkog osposobljavanja i usavršavanja policijskih službenika;
- vrši provjeru stručne osposobljenosti i testiranja;
- ostvaruje saradnju sa svim obrazovnim institucijama na području Kantona;
- predlaže i organizuje stručne seminare u cilju edukacije policijskih
službenika;
- predlaže program dopunske obuke policijskih službenika van BiH;
- predlaže saradnju sa policijama drugih zemalja;
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena ili
završeno obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja-sa činom samostalni inspektor; odnosno najmanje VI
stepen školske spreme ili završen prvi ciklus visokog obrazovanja (najmanje 180 ECTS
bodova)-sa činom viši inspektor.
Čin: Samostalni inspektor/viši inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
-
25. INSPEKTOR ZA EDUKACIJU
Opis poslova:
- učestvuje u pripremi programa stručnog i fizičkog osposobljavanja policijskih
službenika;
- učestvuje u praćenju i realizaciji programa stručnog i fizičkog osposobljava i
usavršavanja policijskih službenika;
- učestvu u vršenju provjere stručne ospobljenosti i testiranja;
- učestvuje u organizaciji stručnih seminara u cilju edukacije policijskih
službenika;
- vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno
obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja
Čin: Viši inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
26. INSPEKTOR ZA EDUKACIJU
Opis poslova
- učestvuje u pripremi programa stručnog i fizičkog osposobljavanja policijskih
službenika;
- učestvuje u praćenju i realizaciji programa stručnog i fizičkog osposobljava i
usavršavanja policijskih službenika;
- učestvu u vršenju provjere stručne ospobljenosti i testiranja;
- učestvuje u organizaciji stručnih seminara u cilju edukacije policijskih
službenika;
44
-
vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno
obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja
Čin: Inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
27. INSPEKTOR ZA EDUKACIJU
Opis poslova
- učestvuje u pripremi programa stručnog i fizičkog osposobljavanja policijskih
službenika;
- učestvuje u praćenju i realizaciji programa stručnog i fizičkog osposobljava i
usavršavanja policijskih službenika;
- učestvu u vršenju provjere stručne ospobljenosti i testiranja;
- učestvuje u organizaciji stručnih seminara u cilju edukacije policijskih
službenika;
- vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: SSS
Čin: Stariji narednik
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
28. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
(u Odsjeku za edukaciju)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
29. NAČELNIK SEKTORA UNIFORMISANE POLICIJE
Opis poslova
- organizuje vršenje poslova i zadataka iz djelokruga Sektora i stara se o njihovom
blagovremenom, stručnom i zakonitom izvršavanju;
- prati stanje javne sigurnosti i predlaže mjere za njeno unapređenje;
- učestvuje u pripremi zakonskih i drugih propisa kojima se regulišu poslovi i
zadaci Uprave policije;
- učestvuje u pripremi vanrednih i posebnih obezbjeđenja;
- priprema analitičko-informativne materijale iz djelokruga rada Sektora
uniformisane policije, analizira ih i predlaže mjere za poboljšanje stanja;
- organizuje i prati realizaciju poslova iz djelokruga Operativnog centra;
- koordinira, nadzire i usmjerava rad komandira policijskih stanica;
45
predlaže i učestvuje u pripremi Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja
policije;
- koordinira rad sa organizacionim jedinicama Ministarstva po pitanjima iz svoje
nadležnosti;
- prati i proučava organizaciju i metodologiju rada policije i predlaže mjere za
njeno unapređenje;
- daje incijativu za pokretanje disciplinskog postupka protiv policijskih službenika
Sektora;
- sarađuje u koordinaciji bezbjednosti saobraćaja na putevima i u koordinaciji rada
Jedinice za sprečavanje narušavanja JRM-a u većem obimu;
- zamjenjuje Policijskog komesara u njegovoj odsutnosti, u skladu sa Zakonom;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena,odnosno visoko
obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugoog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja.
Čin: Glavni inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
-
30. VIŠI REFERENT – TEHNIČKI SEKRETAR
(u Sektoru uniformisane policije)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni pod rednim brojem 2. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
31. VOZAČ-KURIR
(u Sektoru uniformisane policije)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni pod rednim brojem 23. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
32. ŠEF INSPEKTORATA
Opis poslova:
- pomaže načelniku Sektora uniformisane policije u izvršavanju poslova i
zadataka iz djelokruga rada načelnika;
- mijenja načelnika Sektora uniformisane policije u njegovom odsustvu;
- planira, organizuje i neposredno izvršava poslove nadzora nad radom
policijskih stanica i pruža im stručnu pomoć u vršenju poslova i zadataka iz
njihovog djelokruga rada, te nalaže mjere za otklanjanje uočenih
nepravilnosti;
- planira, organizuje i neposredno učestvuje u vršenju poslova i zadataka zaštite
života i lične sigurnosti građana, kao i zaštite objekata i drugih materijalnih
dobara u slučaju opšte opasnosti i kada je JRM narušen u većem obimu;
46
prati i proučava stanje JRM, posebno u slučajevima narušavanja JRM u većem
obimu i predlaže mjere za unaprijeđenje stanja u ovoj oblasti;
- organizuje i neposredno ostvaruje uvid u obavljanje poslova fizičke zaštite
objekata od posebnog značaja za Federaciju i Kanton i predlaže mjere za
unapređenje;
- prema posebnom zaduženju prati i usmjerava rad policije na određenom
području na sprovođenju zakona i drugih propisa u vezi sa neposrednom
zaštitom Ustavom utvrđenog poretka, zaštitom života i lične sigurnosti
građana, javnog reda i mira, sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela i hvatanja
počinilaca krivičnih djela, obezbjeđenjima određenih ličnosti i objekata,
kontrola saobraćaja, određenim poslovima bezbjednosti u željezničkom
saobraćaju;
- obezbjeđuje stalan rad na praćenju primjene zakonskih ovlaštenja policijskih
službenika i preduzima odgovarajuće mjere u slučajevima njihove zloupotrebe
i prekoračenja;
- usavršava organizaciju i metodologiju rada policijskih stanica;
- učestvuje u pripremi zakonskih i drugih propisa i analitičko-informativnih
materijala iz djelokruga rada policije;
- učestvuje u realizaciji stručnog osposobljavanja i usavršavanja policijskih
službenika;
- organizuje i prati izvršavanje poslova inspektora policije;
- pruža stručnu pomoć, stara se o zakonitosti i primjeni ovlaštenja inspektora
policije;
- pruža stručnu pomoć policijskim stanicama i obezbjeđuje razmjenu podataka;
- obezbjeđuje izradu analitičko-informativnih materijala iz djelokruga rada
Inspektorata;
- organizuje rad inspektora i učestvuje u pripremi zakonskih i drugih propisa
kojima se regulišu poslovi policije;
- vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena,odnosno visoko
obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja.
Čin: Samostalni inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
-
33. INSPEKTOR POLICIJE - KOMANDIR JEDINICE ZA SPREČAVANJE
NARUŠAVANJA JRM-a U VEĆEM OBIMU
Opis poslova:
- neposredno izvršava poslove nadzora nad radom policijskih stanica i pruža im
stručnu pomoć u vršenju poslova i zadataka iz njihovog djelokruga rada;
- neposredno učestvuje u vršenju poslova i zadataka zaštite života i lične
sigurnosti građana, kao i zaštite objekata i drugih materijalnih dobara u
slučaju opšte opasnosti i kada je JRM narušen u većem obimu;
- prati i proučava stanje JRM, posebno u slučajevima narušavanja JRM u većem
obimu;
47
predlaže mjere za unaprijeđenje stanja u ovoj oblasti;
neposredno ostvaruje uvid u obavljanje poslova fizičke zaštite objekata od
posebnog značaja za Federaciju i Kanton i predlaže mjere za unapređenje;
- prema posebnom zaduženju prati i usmjerava rad policije na određenom
području na sprovođenju zakona i drugih propisa u vezi sa neposrednom
zaštitom Ustavom utvrđenog poretka, zaštitom života i lične sigurnosti
građana, javnog reda i mira, sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela i hvatanja
počinilaca krivičnih djela, obezbjeđenjima određenih ličnosti i objekata,
kontrola saobraćaja, određenim poslovima bezbjednosti u željezničkom
saobraćaju;
- obezbjeđuje stalan rad na praćenju primjene zakonskih ovlaštenja policijskih
službenika i preduzima odgovarajuće mjere u slučajevima njihove zloupotrebe
i prekoračenja;
- usavršava organizaciju i metodologiju rada policijskih stanica;
- provodi aktivnosti na vršenju nadzora nad radom agencija za zaštitu ljudi i
imovine i unutrašnjih službi za zaštitu u skladu sa Zakonom o agencijama i
unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine;
- komanduje i rukovodi Jedinicom za sprečavanje narušavanja JRM u većem
obimu;
- učestvuje u pripremi zakonskih i drugih propisa i analitičko-informativnih
materijala iz djelokruga rada policije;
- učestvuje u realizaciji stručnog osposobljavanja i usavršavanja policijskih
službenika;
- radi i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena,odnosno visoko
obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja.
Čin: Samostalni inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
-
34. INSPEKTOR POLICIJE
Opis poslova:
- neposredno izvršava poslove nadzora nad radom policijskih stanica i pruža im
stručnu pomoć u vršenju poslova i zadataka iz njihovog djelokruga rada;
- neposredno učestvuje u vršenju poslova i zadataka zaštite života i lične
sigurnosti građana, kao i zaštite objekata i drugih materijalnih dobara u
slučaju opšte opasnosti i kada je JRM narušen u većem obimu;
- prati i proučava stanje JRM, posebno u slučajevima narušavanja JRM u većem
obimu;
- predlaže mjere za unaprijeđenje stanja u ovoj oblasti;
- neposredno ostvaruje uvid u obavljanje poslova fizičke zaštite objekata od
posebnog značaja za Federaciju i Kanton i predlaže mjere za unapređenje;
- prema posebnom zaduženju prati i usmjerava rad policije na određenom
području na sprovođenju zakona i drugih propisa u vezi sa neposrednom
zaštitom Ustavom utvrđenog poretka, zaštitom života i lične sigurnosti
48
građana, javnog reda i mira, sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela i hvatanja
počinilaca krivičnih djela, obezbjeđenjima određenih ličnosti i objekata,
kontrola saobraćaja, određenim poslovima bezbjednosti u željezničkom
saobraćaju;
- obezbjeđuje stalan rad na praćenju primjene zakonskih ovlaštenja policijskih
službenika i preduzima odgovarajuće mjere u slučajevima njihove zloupotrebe
i prekoračenja;
- usavršava organizaciju i metodologiju rada policijskih stanica;
- učestvuje u pripremi zakonskih i drugih propisa i analitičko-informativnih
materijala iz djelokruga rada policije;
- učestvuje u realizaciji stručnog osposobljavanja i usavršavanja policijskih
službenika;
- radi i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena,odnosno visoko
obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja.
Čin: Samostalni inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
35. INSPEKTOR POLICIJE
Opis poslova:
- neposredno izvršava poslove nadzora nad radom policijskih stanica i pruža im
stručnu pomoć u vršenju poslova i zadataka iz njihovog djelokruga rada;
- neposredno učestvuje u vršenju poslova i zadataka zaštite života i lične
sigurnosti građana, kao i zaštite objekata i drugih materijalnih dobara u
slučaju opšte opasnosti i kada je JRM narušen u većem obimu;
- prati i proučava stanje JRM, posebno u slučajevima narušavanja JRM u većem
obimu;
- predlaže mjere za unaprijeđenje stanja u ovoj oblasti;
- neposredno ostvaruje uvid u obavljanje poslova fizičke zaštite objekata od
posebnog značaja za Federaciju i Kanton i predlaže mjere za unapređenje;
- prema posebnom zaduženju prati i usmjerava rad policije na određenom
području na sprovođenju zakona i drugih propisa u vezi sa neposrednom
zaštitom Ustavom utvrđenog poretka, zaštitom života i lične sigurnosti
građana, javnog reda i mira, sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela i hvatanja
počinilaca krivičnih djela, obezbjeđenjima određenih ličnosti i objekata,
kontrola saobraćaja, određenim poslovima bezbjednosti u željezničkom
saobraćaju;
- obezbjeđuje stalan rad na praćenju primjene zakonskih ovlaštenja policijskih
službenika i preduzima odgovarajuće mjere u slučajevima njihove zloupotrebe
i prekoračenja;
- usavršava organizaciju i metodologiju rada policijskih stanica;
- mijenja komandira i pomaže u rukovođenju Jedinicom za sprečavanje
narušavanja JRM u većem obimu;
49
učestvuje u pripremi zakonskih i drugih propisa i analitičko-informativnih
materijala iz djelokruga rada policije;
- učestvuje u realizaciji stručnog osposobljavanja i usavršavanja policijskih
službenika;
- radi i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Viši inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
-
36. VIŠI REFERENT – OPERATER EVIDENTIČAR
(u Inspektoratu )
Opis poslova:
- radi na unosu, ažuriranju i korištenju podataka iz evidencije na računaru,
- vrši provjeru tačnosti i potpunosti unesenih podataka u evidencije,
- vodi dnevne evidencije o preuzetoj i vraćenoj dokumentaciji,
- vrši unos potraga za licima, vozilima i dr., kao i sređivanje teksta;
- vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: SSS, Gimnazija, Upravna, Ekonomska ili škola
tehničkog smjera
Radni staž: najmanje 10 mjeseci
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: poslovi pomoćne djelatnosti
Naziv grupe poslova: operativno-tehnički
Složenost poslova: djelimično složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
- Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službama za upravu,
- Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja,
- Zakon o pečatu Zeničko-dobojskog kantona,
- Uredba o organizovanju i načinu vršenja arhivskih poslova u organima uprave
i službama za upravu,
- Pravilnici i instrukcije o radu Ministarstva.
37. NAČELNIK OPERATIVNOG CENTRA
Opis poslova:
- organizuje i rukovodi radom Operativnog centra;
- koordinira radom dežurnih službi u policijskim upravama;
50
učestvuje u predlaganju mjera i aktivnosti na rješavanju određenih sigurnosnih
događaja koje se odnose na javni red i mir, sigurnost saobraćaja, kriminalitet i
dr.;
- određuje konkretne zadatke u vezi sa rješavanjem određenih događaja i
pojava;
- organizuje sistem prikupljanja, evidentiranja, obrade i distribucije podataka i
informacija iz djelokruga rada Uprave policije;
- vrši prikupljanje, statistički i analitičku obradu i distribuciju podataka i
informacija iz djelokruga rada Uprave policije;
- izrađuje analize, procjenu informacija iz djelokruga rada Uprave policije;
- izrađuje i usavršava metodologiju statističkog i analitičkog rada na nivou
Uprave policije;
- učestvuje u izradi i realizaciji Programa razvoja i modernizacije jedinstvenog
informacionog sistema;
- učestvuje u izradi i realizaciji planova razvoja, oprema i modernizacije
sistema veza;
- stara se o vođenju propisanih evidencija iz djelokruga rada Operativnog
centra;
- učestvuje u izradi programa rada i izvještaja o radu Uprave policije;
- zamjenjuje načelnika Sektora uniformisane policije u njegovoj odsutnosti,
- vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena,odnosno visoko
obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja.
Čin: Glavni inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
-
38. OPERATIVNI DEŽURNI-RUKOVODILAC SMJENE
Opis poslova:
- prima, procjenjuje i selektira informacije i prijave građana;
- organizuje postupanje sa prijavama i zahtjeva povratne informacije o
izvršenom zadatku;
- neposredno, prema potrebi, putem sredstava veze usmjerava rad dežurnih u
policijskim upravama posebno u slučajevima hitnih mjera na razrješavanju
složenih sigurnosnih događaja;
- organizuje vršenje uviđaja po izvršenim krivičnim djelima, saobraćajnim
nezgodama i drugim događajima;
- postupa po hitnim depešama i aktima u periodu od 16,00 do 07,30 sljedećeg
dana;
- prati stanje javne sigurnosti i s tim u vezi ostvaruje neposrednu vezu sa
operativnim centrima u drugim Ministarstvima.
- pruža pomoć strankama koje se obraćaju po osnovu događaja iz nadležnosti
Ministarstva;
- priprema dnevni bilten o važnijim sigurnosnim događajima;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
51
-
sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 5 ( pet )
39. OPERATIVNI DEŽURNI
Opis poslova:
- neposredno pomaže operativnom dežurnom-rukovodiocu smjene u vršenju
poslova iz nadležnosti Operativnog centra;
- neposredno, prema potrebi, putem sredstava veze, usmjerava rad u policijskim
upravama, a posebno u slučajevima preduzimanja hitnih mjera na
razrješavanju složenih sigurnosnih događaja;
- prima, procjenjuje i selektira informacije i prijave građana;
- organizuje postupanje po njima i zahtjeva povratnu informaciju o izvršenom
zadatku;
- organizuje vršenje uviđaja po izvršenim krivičnim djelima, saobraćajnim
nezgodama i drugim događajima;
- postupa po hitnim depešama i aktima u period od 16,00 do 07,30 sati
sljedećeg dana;
- pruža pomoć strankama koje se obraćaju po osnovu događaja iz nadležnsoti
Ministarstva;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: SSS
Čin: Stariji narednik
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 7 ( sedam )
40. ISTRAŽITELJ ZA POTRAGE
Opis poslova:
- raspisuje i prati realizaciju potjernica, vodi registre potraga za licima i evidencije
potraga za predmetima i nestalim licima, vrši provjere identiteta, vjerodostojnosti
dokumenata i adresa;
- koordinira i usmjerava aktivnosti službenika zaduženih za potražnu djelatnost u
svim policijskim stanicama;
- usmjerava aktivnosti operativnog dežurnog u pogledu hitnog raspisivanja potraga
za licima, vozilima i dr.;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima
standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: SSS
52
Čin: Stariji narednik
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
41. STRUČNI SAVJETNIK ZA KRIPTOZAŠTITU
Opis poslova:
- neposredno izvršava poslove i zadatke propisane Uredbom o jedinstvenom
sistemu kriptozaštite u FBiH, Upustvom o organizovanju i radu stanica
kriptozaštite i veza, Upustvom za pripremu i rukovanje depešama, Uputstvom o
sistemu kriptografske zaštite informacija koje se prenose sistemom veza i
Uputstvom o sistemu veza za prenos kriptografskih zaštićenih informacija;
- vrši osnovno održavanje računarske mašinske i programske opreme i sredstava
koje se koriste u mrežama za prenos kriptografski zaštićenih informacija, i pruža
stručnu pomoć organizacionim jedinicama za kriptozaštitu;
- vrši kontrolu sprovođenja mjera zaštite podataka, uputstava i vođenja potrebnih
evidencija;
- učestvuje u donošenju planova iz oblasti školovanja i obuke službenika za
kriptozaštitu;
- izučava i analizira izvještaje o stanju i problemima u oblasti kriptozaštite;
- vrši izradu i distribuiranje specijalnih i općih dokumenata kriptozaštite i brine se o
njihovoj realizaciji, učestvuje u pripremanju prijedloga planova razvoja i planova
materijalno-tehničkog opremanja srestvima kriptozaštite i brine se o njihovoj
realizaciji;
- vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena,odnosno
visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugoog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja – tehničke struke
Radni staž: 3 godine
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: informaciono-dokumentacioni poslovi
Složenost poslova: najsloženiji
Status: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni savjetnik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
42. VIŠI REFERENT – OPERATER EVIDENTIČAR
(u Operativnom centru)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 36. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
43. VIŠI REFERENT – OPERATOR ZA KRIPTOZAŠTITU
(U Operativnom centru)
Opis poslova:
53
- preuzimanje polaznih depeša od pošiljaoca;
- obrada i kriptografska zaštita podataka,
- prenos kriptografski zaštićenih informacija sredstvima veze (postojećim
mrežama) između stanica KZV pri organizacionim jedinicama Ministarstva;
- obrada dolaznih depeša, uručenje dolaznih depeša primaocu,
- registrovanje svih aktivnosti u odgovarajuće knjige i računarske baze podataka;
- rukovanje dokumentima kriptozaštite;
- izvršava poslove i zadatke propisane Uredbom o jedinstvenom sistemu KZ u
FBiH i uputstvima koja regulišu rad stanica veze i KZ-a;
- sprovodi mjere zaštite podataka, sredstava i dokumenata kriptozaštite;
- vrši posredovanje i povezivanje korisnika u specijalnoj, lokalnoj i javnoj
telefonskoj mreži;
- obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: SSS Gimnazija, Upravna, Ekonomska ili tehnička škola
Radni staž: najmanje 10 mjeseci
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: informaciono-dokumentacioni poslovi
Složenost poslova: djelimično složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršilaca: 12 (dvanaest)
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
- Uredba o jedinstvenom sistemu kriptozaštite u FBiH,
- Uputstvo o sistemu veza za prenos kriptografskih zaštićenih informacija,
- Uputstvo o sistemu kriptografske zaštite informacija koje se prenose sistemom
veza,
- Uputstvo za rad na poslovima veze i kriptozaštitu u Ministarstvu.
44. REFERENT - TELEFONSKI POSREDNIK NA CENTRALI
(U Operativnom centru)
Opis poslova:
- Vrši posredovanje i povezivanje korisnika u specijalnoj, javnoj i telefonskoj vezi;
- vodi evidenciju najavljenih i ostvarenih telefonskih veza;
- daje informacije o brojevima telefona;
- radi i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
6. sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: SSS Gimnazija, Upravna, Ekonomska ili tehnička škola;
Radni staž: do 6 mjeseci
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: poslovi pomoćne djelatnosti
Naziv grupe poslova: operativno-tehnički poslovi
Složenost poslova: jednostavni
Status: namještenik
54
Pozicija radnog mjesta: referent
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
- Uputstva za rad kriptozaštite i veze.
45. KOMANDIR SPECIJALNE POLICIJSKE JEDINICE
Opis poslova:
- neposredno rukovodi i komanduje Specijalnom policijskom jedinicom;
- organizuje i neposredno učestvuje u izvršavanju poslova i zadataka sa Jedinicom ili
njenim djelovima i to kod osiguranja javnih skupova, sportskih i drugih
manifestacija, prilikom lišavanja slobode opasnih kriminalnih lica, rješavanja
talačkih situacija, uspostavljanju narušenog javnog reda i mira u većem obimu ili sa
težim posljedicama i razrješavanju drugih sigurnosno interesantnih događaja i
pojava;
- vrši obuku policije i pripadnika Jedinice policije za spriječavanje narušavanja
javnog reda i mira u većem obimu;
- stara se o zakonitom, blagovremenom i efikasnom izvršavanju poslova i zadataka iz
djelokruga Specijalne policijske jedinice;
- kontroliše izvršavanje postavljenih zadataka i zakonitu primjenu ovlaštenja i daje
inicijative za eventualno utvrđivanje odgovornosti;
- stara se i neposredno učestvuje u realizaciji Programa stručnog osposobljavanja i
usavršavanja policije;
- prati i proučava propise, instrukcije i uputstva koja regulišu rad i ponašanje policije
i predlaže njihove izmjene;
- sačinjava planove rada, izvještaje o radu i druge analitičko-informativne materijale;
- sačinjava dnevni raspored službe i vrši kontrolu izvršavanja zadataka od strane
pripadnika Specijalne policijske jedinice;
- sačinjava analizu upotrebe Specijalne policijske jedinice i podnosi izvještaj
načelniku Sektora uniformisane policije;
- izvršava i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena,odnosno visoko
obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja.
Čin: Glavni inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
46.
ZAMJENIK KOMANDIRA SPECIJALNE POLICIJSKE JEDINICE
Opis poslova:
- u odsutnosti komandira rukovodi, organizuje, planira i kontroliše izvršavanje poslova i
zadataka;
- preventivno-operativne djelatnosti na održavanju javnog reda i mira, spriječavanja
vršenja krivičnih djela, hvatanja izvršilaca krivičnih djela, sigurnosti saobraćaja,
zaštite lične i imovinske sigurnosti građana i dr.;
- prati i proučava zakonske propise, instrukcije i uputstva koja regulišu rad policije i sa
istim upoznaje pripadnike Jedinice;
55
- priprema raspored policajaca u službi;
- prati primjenu zakonskih ovlaštenja u izvršavanju svakodnevnih poslova i zadataka i u
slučaju zloupotrebe preduzima odgovarajuće mjere;
- neposredno organizuje i učestvuje u izradi planova, programa, izvještaja, analiza i
drugih analitičko-informativnih materijala iz djelokruga rada Jedinice;
- neposredno učestvuje u realizaciji programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja
policije;
- priprema zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i potpisuje ih u odsutnosti
komandira Specijalne policijske jedinice;
- organizuje uredno i ažurno vođenje administracije i propisanih evidencija;
- organizuje, rukovodi osiguranjima sportskih, kulturnih i drugih manifestacija;
- učestvuje u postupku prikupljanja dokaza i činjenica neophodnih za kompletiranje
spisa o upotrebi sredstava prinude radi donošenja ocjene o zakonitosti i pravilnosti
upotrebe;
- neposredno vrši kontrolu izvršavanja zadataka od strane pripadnika Jedinice;
- stara se o tehničkoj opremljenosti Jedinice i pravilnoj upotrebi i korištenju tehničkih
sredstava i opreme kojom Jedinica raspolaže;
- vodi postupak prikupljanja dokaza i činjenica za kompletiranja spisa o napadima na
službenike policije;
- sačinjava analizu upotrebe Jedinice i podnosi izvještaj komandiru;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima
standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena ili završeno
obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja-sa činom samostalni inspektor; odnosno najmanje VI stepen školske
spreme ili završen prvi ciklus visokog obrazovanja (najmanje 180 ECTS bodova)-sa
činom viši inspektor.
Čin: Samostalni inspektor/viši inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
47.
INSPEKTOR ZA SPECIJALISTIČKU OBUKU - ZAMJENIK
KOMANDIRA JEDINICE ZA SPREČAVANJE NARUŠAVANJA JRM-A U
VEĆEM OBIMU
Opis poslova:
- prati i proučava zakonske propise, instrukcije i uputstva koja regulišu rad policije
i sa istim upoznaje pripadnike Specijalne policijske jedinice (u daljem tekstu:
Jedinica);
- prati primjenu zakonskih ovlaštenja u izvršavanju svakodnevnih poslova i
zadataka i u slučaju zloupotrebe preduzima odgovarajuće mjere;
- neposredno učestvuje u izradi planova, programa, izvještaja, analiza i drugih
analitičko-informativnih materijala iz djelokruga rada Jedinice;
- neposredno učestvuje u realizaciji programa stručnog osposobljavanja i
usavršavanja policije;
- planira, organizuje, koordinira, usmjerava i kontroliše operativno-taktički rad
grupa u Jedinici;
- sprovodi planove upotrebe grupa u izvođenju operativno-taktičkih mjera i radnji;
56
- neposredno učestvuje u operativno-taktičkim akcijama po naredbi komandira
Jedinice;
- prati razvoj kriminalističkih i operativno-taktičkih metoda i sredstava radi
poboljšanja operativne djelatnosti pripadnika Jedinice;
- učestvuje u organizaciji osiguranja sportskih, kulturnih i drugih manifestacija;
- učestvuje u postupku prikupljanja dokaza i činjenica neophodnih za kompletiranje
spisa o upotrebi sredstava prinude radi donošenja ocjene o zakonitosti i pravilnosti
upotrebe;
- neposredno vrši kontrolu izvršavanja zadataka od strane pripadnika Jedinice;
- vodi postupak prikupljanja dokaza i činjenica za kompletiranja spisa o napadima
na službenike policije;
- ostvaruje saradnju sa komandirom Jedinice za sprečavanje narušavanja JRM-a u
većem obimu, vrši poslove zamjenika komandira i u slučaju odsustva mijenja
komandira u poslovima vezanim za tu jednicu;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Viši inspektor/inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
48. POMOĆNIK KOMANDIRA
Opis poslova:
- izvodi obuku iz oblasti policijske taktike za pripadnike Jedinice;
- vrši preventivno-operativne djelatnosti na održavanju javnog reda i mira,
spriječavanja vršenja krivičnih djela, hvatanja izvršilaca krivičnih djela, sigurnosti
saobraćaja, zaštite lične i imovinske sigurnosti građana i dr.;
- prati i proučava zakonske propise, instrukcije i uputstva koja regulišu rad policije i
sa istim upoznaje pripadnike Jedinice;
- priprema raspored policajaca u službi;
- prati primjenu zakonskih ovlaštenja u izvršavanju svakodnevnih poslova i zadataka
i u slučaju zloupotrebe preduzima odgovarajuće mjere;
- neposredno organizuje i učestvuje u izradi planova, programa, izvještaja, analiza i
drugih analitičko-informativnih materijala iz djelokruga rada Jedinice;
- neposredno učestvuje u realizaciji programa stručnog osposobljavanja i
usavršavanja policije;
- organizuje uredno i ažurno vođenje administracije i propisanih evidencija;
- organizuje, rukovodi osiguranjima sportskih, kulturnih i drugih manifestacija;
- učestvuje u postupku prikupljanja dokaza i činjenica neophodnih za kompletiranje
spisa o upotrebi sredstava prinude radi donošenja ocjene o zakonitosti i pravilnosti
upotrebe;
- neposredno vrši kontrolu izvršavanja zadataka od strane pripadnika Jedinice;
- stara se o tehničkoj opremljenosti Jedinice i pravilnoj upotrebi i korištenju
tehničkih sredstava i opreme kojom Jedinica raspolaže;
57
- vodi postupak prikupljanja dokaza i činjenica za kompletiranja spisa o napadima na
službenike policije;
- sačinjava analizu upotrebe Jedinice i podnosi izvještaj komandiru;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
49. VOĐA OPERATIVNE GRUPE
Opis poslova:
- izvodi obuku iz oblasti policijske taktike za pripadnike Jedinice;
- vrši preventivno-operativne djelatnosti na održavanju javnog reda i mira,
spriječavanja vršenja krivičnih djela, hvatanja izvršilaca krivičnih djela, sigurnosti
saobraćaja, zaštite lične i imovinske sigurnosti građana i dr.;
- prati i proučava zakonske propise, instrukcije i uputstva koja regulišu rad policije i sa
istim upoznaje pripadnike Jedinice;
- priprema raspored policajaca u službi;
- prati primjenu zakonskih ovlaštenja u izvršavanju svakodnevnih poslova i zadataka i
u slučaju zloupotrebe preduzima odgovarajuće mjere;
- neposredno organizuje i učestvuje u izradi planova, programa, izvještaja, analiza i
drugih analitičko-informativnih materijala iz djelokruga rada Jedinice;
- neposredno učestvuje u realizaciji programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja
policije;
- organizuje uredno i ažurno vođenje administracije i propisanih evidencija;
- organizuje, rukovodi osiguranjima sportskih, kulturnih i drugih manifestacija;
- učestvuje u postupku prikupljanja dokaza i činjenica neophodnih za kompletiranje
spisa o upotrebi sredstava prinude radi donošenja ocjene o zakonitosti i pravilnosti
upotrebe;
- neposredno vrši kontrolu izvršavanja zadataka od strane pripadnika Jedinice;
- stara se o tehničkoj opremljenosti Jedinice i pravilnoj upotrebi i korištenju tehničkih
sredstava i opreme kojom Jedinica raspolaže;
- vodi postupak prikupljanja dokaza i činjenica za kompletiranja spisa o napadima na
službenike policije;
- sačinjava analizu upotrebe Jedinice i podnosi izvještaj komandiru;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja.
Poseban uslov: Položen vozački ispit B kategorije.
Čin: Mlađi inspektor
58
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
50. VOĐA TIMA
Opis poslova:
- neposredno komanduje Timom u svim akcijama i vježbama;
- naređuje, prati blagovremenost, zakonitost izvršavanja poslova i zadataka
pripadnika Tima i preduzima mjere za unapređenje izvršavanja zadataka;
- učestvuje u realizaciji i realizuje program stručnog ospobljavanja i usavršavanja
Tima;
- predlaže mjere za unapređenje obuke;
- prati i proučava sigurnosnu problematiku i sarađuje sa drugim timovima Jedinice
policije za podršku;
- odgovoran je za cjelokupno rukovođenje i komandovanje Timom;
- organizuje i vodi radne sastanke;
- vrši dresuru službenih pasa i stara se o njihovom zdravstvenom stanju, ishrani i
čistoći;
- analizira akcije Tima i podnosi izvješaj komandiru Jedinice policije za podršku;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: SSS
Čin: Stariji narednik
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 7 ( sedam )
51. POLICAJAC
Opis poslova:
- učestvuje u aktivnostima Jedinice na osiguravanju javnih skupova, sportskih i
drugih manifestacija, prilikom lišavanja slobode opasnih kriminalaca, rješavanja
talačkih situacija, uspostavljanju narušenog javnog reda i mira u većem obimu ili
sa težim posljedicama i razrješavanju drugih sigurnosno-interesantnih događaja;
- neposredno pomaže vođi tima na izvršavanju svih zadataka tima i mijenja ga
usljed odsutnosti istog
- neposredno komanduje manje brojčanim timom na izvršenju zadataka jedinice
- učestvuje u programu stručnog osposobljavanja i psihofizičkih treninga Jedinice;
- stara se o ispravnosti opreme i tehničkih sredstava koje duži;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- vrši dresuru službenih pasa i stara se o njihovom zdravstvenom stanju, ishrani i
čistoći;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: SSS
Čin: Narednik
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 6 ( šest )
59
52. POLICAJAC
Opis poslova:
- učestvuje u aktivnostima Jedinice na osiguravanju javnih skupova, sportskih i
drugih manifestacija, prilikom lišavanja slobode opasnih kriminalaca, rješavanja
talačkih situacija, uspostavljanju narušenog javnog reda i mira u većem obimu ili
sa težim posljedicama i razrješavanju drugih sigurnosno-interesantnih događaja;
- vrši dresuru službenih pasa i stara se o njihovom zdravstvenom stanju, ishrani i
čistoći;
- učestvuje u programu stručnog osposobljavanja i psihofizičkih treninga Jedinice;
- stara se o ispravnosti opreme i tehničkih sredstava koje duži;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: SSS
Čin: Stariji policajac
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 18 ( osamnaest )
53. POLICAJAC
Opis poslova:
- učestvuje u aktivnostima Jedinice na osiguravanju javnih skupova, sportskih i
drugih manifestacija, prilikom lišavanja slobode opasnih kriminalaca, rješavanja
talačkih situacija, uspostavljanju narušenog javnog reda i mira u većem obimu ili
sa težim posljedicama i razrješavanju drugih sigurnosno-interesantnih događaja;
- vrši dresuru službenih pasa i stara se o njihovom zdravstvenom stanju, ishrani i
čistoći;
- učestvuje u programu stručnog osposobljavanja i psihofizičkih treninga Jedinice;
- stara se o ispravnosti opreme i tehničkih sredstava koje duži;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: SSS
Poseban uslov: Položen vozački ispit B kategorije.
Čin: Policajac
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 37 ( tridesetsedam )
54. STRUČNI SARADNIK - INSTRUKTOR ZA OPŠTEFIZIČKE
PRIPREME (OFP) I BORILAČKE VJEŠTINE
Opis poslova
- planira, priprema i izvodi obuku iz samoodbrane i odbrambenih tehnika,
- planira, priprema i izvodi obuku iz oblasti borilačkih vještina
- planira, priprema i izvodi obuku iz kondicione i opšte fizičke pripreme i zdravstvene
zaštite;
- izvodi nastavu po pedagoško-psihološkim metodama;
- učestvuje u realizaciji praktične obuke na terenu i vrši provjeru fizičke sposobnosti i
obučenosti policajaca;
60
- obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima
standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena,odnosno
visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugoog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja – struke iz oblasti sporta;
Radni staž: najmanje 1 godine.
Položen stručni ispit, majstor borilačkih vještina.
Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: stručno-operativni poslovi
Složenost poslova: složeni
Status: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni saradnik
Broj izvršilaca: (1) jedan
55. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT- INSTRUKTOR ZA OPŠTEFIZIČKE
PRIPREME (OFP)
Opis poslova
-planira, priprema i izvodi obuku iz kondicione i opšte fizičke pripreme i zdravstvene
zaštite;
- izvodi nastavu po pedagoško-psihološkim metodama;
- učestvuje u realizaciji praktične obuke na terenu i vrši provjeru fizičke sposobnosti i
obučenosti policajaca;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: VŠS, I stepen Fakulteta za sport ili viša trenerska škola;
Radni staž: najmanje 1 godine
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: administrativno-tehnički poslovi
Složenost poslova: složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši samostalni referent
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
- Uputstvo o angažovanju i upotrebi Jedinice policije za podršku MUP-a ZE-DO kantona,
- Pravilnici i instrukcije o radu Ministarstva.
56. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
(u Jedinici policije za podršku)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
57. REFERENT SA SKLADIŠNO POSLOVANJE
61
(u Jedinici policije za podršku)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni pod rednim brojem 8. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
58. NAČELNIK SEKTORA KRIMINALISTIČKE POLICIJE
Opis poslova
- organizuje vršenje poslova i zadataka iz djelokruga rada Sektora;
- neposredno rukovodi i stara se o zakonitom, stručnom i blagovremenom
izvršavanju poslova i zadataka Sektora;
- prati i procjenjuje stanje iz oblasti kriminaliteta i s tim u vezi priprema analitičkoinformativne materijale;
- učestvuje u procjeni operativnih podataka i saznanja i planiranju operativnotaktičkih mjera, značajnijih akcija i neposredno rukovodi izvršavanjem takvih
akcija;
- prati i proučava organizaciju i metodologiju rada policije i predlaže mjere za
unapređenje;
- učestvuje u pripremi i realizaciji programa stručnog osposobljavanja i
usavršavanja kriminalističke policije;
- koordinira rad sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva;
- analizira i predlaže kadrovsku popunjenost i materijalno-tehničku opremljenost
Sektora;
- donosi programe i planove rada Sektora i priprema periodične i godišnje
izvještaje o radu Sektora, kao i druge analitičko-informativne materijale;
- učestvuje u izradi prijedloga zakonskih i drugih propisa kojima se regulišu
poslovi i zadaci iz djelokruga rada policije;
- daje inicijative za pokretanje disciplinskog postupka protiv službenika Sektora
kriminalističke policije;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena,odnosno visoko
obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja.
Čin: Glavni inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
59. VIŠI REFERENT – TEHNIČKI SEKRETAR
(u Sektoru kriminalističke policije)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 2. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
60. ŠEF ODSJEKA ZA OPĆI KRIMINALITET
Opis poslova:
62
-
organizuje i rukovodi radom Odsjeka i stara se o zakonitom, stručnom i
blagovremenom izvršavanju poslova i zadataka iz nadležnosti Odsjeka;
- predlaže programe i planove rada i priprema periodične i godišnje analitičkoinformativne materijale o radu;
- prati stanje i pojavne oblike kriminaliteta u nadležnosti Odsjeka i predlaže,
organizuje i stara se o provođenju mjera i radnji na sprečavanju i otkrivanju
krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka;
- učestvuje u procjeni operativnih saznanja i prikupljenih obavještenja i izradi
planova rada na rasvjetljavanju izvršenih najtežih oblika krivičnih djela i
neposredno rukovodi izvršenjem planiranih mjera i radnji;
- organizuje i stara se o blagovremenom izvršavanju administrativno-tehničkih
poslova u okviru Odsjeka i vođenju propisanih evidencija Odsjeka;
- izvršava i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena,odnosno visoko
obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja.
Čin: Samostalni inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
61. INSPEKTOR
(u Odsjeku za opći krimiminalitet)
Opis poslova:
- vrši uviđaj na licu mjesta izvršenih krivičnih djela čije je rasvjetljavanje i
otkrivanje izvršilaca u nadležnosti Odsjeka;
- planira i preduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju izvršenih krivičnih djela,
prikupljanju materijalnih dokaza i obavještenja, učestvuje u ekshumaciji
identifikaciji leševa, identifikovanju, hvatanju i lišavanju slobode izvršilaca ovih
krivičnih djela;
- učestvuje u operativnim, vanrednim i posebnim obezbjeđenjima; postupa po
zahtjevima sudova, tužilaštava, drugih organa unutrašnjih poslova, te drugih
organa i organizacija;
- vodi propisane evidencije u okviru Odsjeka;
- preduzima mjere i radnje na spriječavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju najsloženijih
krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka i mijenja Šefa Odsjeka za opći kriminalitet
- izvršava i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima
standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Viši inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
63
62. INSPEKTOR
(u Odsjeku za opći krimiminalitet)
Opis poslova:
- vrši uviđaj na licu mjesta izvršenih krivičnih djela čije je rasvjetljavanje i
otkrivanje izvršilaca u nadležnosti Odsjeka;
- planira i preduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju izvršenih krivičnih djela,
prikupljanju materijalnih dokaza i obavještenja, učestvuje u ekshumaciji
identifikaciji leševa, identifikovanju, hvatanju i lišavanju slobode izvršilaca ovih
krivičnih djela;
- učestvuje u operativnim, vanrednim i posebnim obezbjeđenjima; postupa po
zahtjevima sudova, tužilaštava, drugih organa unutrašnjih poslova, te drugih
organa i organizacija;
- vodi propisane evidencije u okviru Odsjeka;
- preduzima mjere i radnje na spriječavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju srednje
složenih krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka;
- izvršava i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 4 ( četiri )
63. INSPEKTOR – POLIGRAFISTA
(u Odsjeku za opći krimiminalitet)
Opis poslova:
- vrši uviđaj na licu mjesta izvršenih krivičnih djela čije je rasvjetljavanje i
otkrivanje izvršilaca u nadležnosti Odsjeka;
- planira i preduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju izvršenih krivičnih djela,
prikupljanju materijalnih dokaza i obavještenja, učestvuje u ekshumaciji i
identifikaciji leševa, identifikovanju, hvatanju i lišavanju slobode izvršilaca ovih
krivičnih djela;
- učestvuje u operativnim, vanrednim i posebnim obezbjeđenjima; postupa po
zahtjevima sudova, tužilaštava, drugih organa unutrašnjih poslova, te drugih
organa i organizacija;
- vodi propisane evidencije u okviru Odsjeka;
- preduzima mjere i radnje na spriječavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju srednje
složenih krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka;
- vrši poligrafska ispitivanja osoba za potrebe Uprave policije;
- izvršava i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
64
Čin: Inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
64. INSPEKTOR
(u Odsjeku za opći krimiminalitet)
Opis poslova:
- vrši uviđaj na licu mjesta izvršenih krivičnih djela čije je rasvjetljavanje i
otkrivanje izvršilaca u nadležnosti Odsjeka;
- planira i preduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju izvršenih krivičnih djela,
prikupljanju materijalnih dokaza i obavještenja, učestvuje u ekshumaciji
identifikaciji leševa, identifikovanju, hvatanju i lišavanju slobode izvršilaca ovih
krivičnih djela;
- učestvuje u operativnim, vanrednim i posebnim obezbjeđenjima; postupa po
zahtjevima sudova, tužilaštava, drugih organa unutrašnjih poslova, te drugih
organa i organizacija;
- vodi propisane evidencije u okviru Odsjeka;
- preduzima mjere i radnje na spriječavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju manje
složenih krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka;
- izvršava i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja.
Poseban uslov: Položen vozački ispit B kategorije.
Čin: Mlađi inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 4 ( četiri )
65. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
(u Odsjeku za opći krimiminalitet)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
66. ŠEF ODSJEKA ZA PRIVREDNI KRIMINAL I KORUPCIJU
Opis poslova:
- organizuje i rukovodi radom Odsjeka i stara se o zakonitom, stručnom i
blagovremenom izvršavanju poslova i zadataka iz nadležnosti Odsjeka;
- predlaže programe i planove rada i priprema periodične i godišnje analitičkoinformativne materijale o radu Odsjeka;
- prati stanje i pojavne oblike kriminaliteta u nadležnosti Odsjeka i predlaže,
organizuje i stara se o provođenju mjera i radnji na sprečavanju i otkrivanju
krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka;
65
učestvuje u procjeni operativnih saznanja i prikupljenih obavještenja i izradi
planova rada na rasvjetljavanju izvršenih najtežih oblika krivičnih djela i
neposredno rukovodi izvršenjem planiranih mjera i radnji;
- organizuje i stara se o blagovremenom izvršavanju administrativno-tehničkih
poslova u okviru Odsjeka i vođenju propisanih evidencija;
- izvršava i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena,odnosno visoko
obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja.
Čin: Samostalni inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
-
67. INSPEKTOR
(u Odsjeku za privredni kriminal i korupciju)
Opis poslova:
- vrši izuzimanje i uvid u dokumentaciju o izvršenju krivičnih djela čije je
rasvjetljavanje i otkrivanje izvršilaca u nadležnosti Odsjeka;
- planira i preduzima mjere i radnje na sprečavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju
izvršenih krivičnih djela, prikupljanju materijalnih dokaza i obavještenja,
identifikovanju, hvatanju i lišenju slobode izvršilaca krivičnih djela;
- postupa po zahtjevima sudova, tužilaštava, drugih organa unutrašnjih poslova, te
drugih organa i organizacija;
- prati naučna dostignuća u svojim oblastima rada u cilju primjene savremenih
metoda u otkrivanju i sprečavanju krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka;
- ostvaruje saradnju sa drugim organima unutrašnjih poslova, Graničnom policijom,
Carinskom upravom, Poreznom upravom i drugim organima i organizacijama;
- učestvuje u operativnim, vanrednim i posebnim obezbjeđenjima;
- vodi propisane evidencije u okviru Odsjeka;
- preduzima mjere i radnje na spriječavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju
najsloženijih krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka i mijenja načelnika Odsjeka za
privredni kriminal i korupciju u slučaju njegove odsutnosti;
- izvršava i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima
standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Viši inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
68. INSPEKTOR
(u Odsjeku za privredni kriminal i korupciju)
Opis poslova:
66
vrši izuzimanje i uvid u dokumentaciju o izvršenju krivičnih djela čije je
rasvjetljavanje i otkrivanje izvršilaca u nadležnosti Odsjeka;
- planira i preduzima mjere i radnje na sprječavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju
izvršenih krivičnih djela, prikupljanju materijalnih dokaza i obavještenja,
identifikovanju, hvatanju i lišenju slobode izvršilaca ovih krivičnih djela;
- postupa po zahtjevima sudova, tužilaštava, drugih organa unutrašnjih poslova, te
drugih organa i organizacija;
- prati naučna dostignuća u svojim oblastima rada u cilju primjene savremenih
metoda u otkrivanju i sprečavanju krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka;
- ostvaruje saradnju sa drugim organima unutrašnjih poslova, Graničnom policijom,
Carinskom upravom, Poreznom upravom i drugim organima i organizacijama;
- učestvuje u operativnim, vanrednim i posebnim obezbjeđenjima;
- vodi propisane evidencije u okviru Odsjeka;
- preduzima mjere i radnje na sprečavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju srednje
složenih krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka;
- izvršava i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 5 ( pet )
-
69. INSPEKTOR
(u Odsjeku za privredni kriminal i korupciju)
Opis poslova:
- vrši izuzimanje i uvid u dokumentaciju o izvršenju krivičnih djela čije je
rasvjetljavanje i otkrivanje izvršilaca u nadležnosti Odsjeka;
- planira i preduzima mjere i radnje na sprečavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju
izvršenih krivičnih djela, prikupljanju materijalnih dokaza i obavještenja,
identifikovanju, hvatanju i lišenju slobode izvršilaca ovih krivičnih djela;
- postupa po zahtjevima sudova, tužilaštava, drugih organa unutrašnjih poslova, te
drugih organa i organizacija;
- prati naučna dostignuća u svojim oblastima rada u cilju primjene savremenih
metoda u otkrivanju i sprečavanju krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka;
- ostvaruje saradnju sa drugim organima unutrašnjih poslova, Graničnom policijom,
Carinskom upravom, Poreznom upravom i drugim organima i organizacijama;
učestvuje u operativnim, vanrednim i posebnim obezbjeđenjima;
- vodi propisane evidencije u okviru Odsjeka;
- preduzima mjere i radnje na spriječavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju manje
složenih krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka,
- izvršava i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
67
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja.
Poseban uslov: Položen vozački ispit B kategorije.
Čin: Mlađi inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
70. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
(u Odsjeku za privredni kriminal i korupciju)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
71. ŠEF ODSJEKA ZA POSEBNE NAMJENE
Opis poslova:
- organizuje i rukovodi radom Odsjeka i stara se o zakonitom, stručnom i
blagovremenom izvršavanju poslova i zadataka iz nadležnosti Odsjeka;
- prati stanje kriminaliteta u nadležnosti Odsjeka, stanja maloljetničke delikvencije
i nasilja u porodici, organizuje i stara se o provođenju mjera i radnji iz nadležnosti
Odsjeka;
- predlaže programe i planove rada Odsjeka i priprema periodične i godišnje
analitičko-informativne materijale o radu Odsjeka;
- učestvuje u procjeni operativnih saznanja i prikupljenih obavještenja i izradi
planova rada na rasvjetljavanju krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka;
- organizuje i stara se o blagovremenom izvršavanju administrativno-tehničkih
poslova u okviru Odsjeka i vođenju propisanih evidencija Odsjeka;
- izvršava i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena,odnosno visoko
obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja.
Čin: Samostalni inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
72. INSPEKTOR
(u Odsjeku za posebne namjene)
Opis poslova:
- prati stanje, kretanje i pojavne oblike kriminaliteta u oblasti narkomanije, te
predlaže i sprovodi mjere na sprečavanju i otkrivanju izvršilaca iz ove oblasti;
- pronalazi i privodi nadležnom organu počinioce krivičnih djela iz oblasti
narkomanije;
- prati stanje u oblasti maloljetničke delikvencije i nasilja u porodici i trgovine
ljudima i prostitucije i koordinira aktivnosti službenika iz policijskih uprava i
policijskih stanica zaduženih za navedenu problematiku;
68
planira i preduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju izvršenih krivičnih djela iz
nadležnosti Odsjeka;
- ustrojava i vodi evidenciju lica sklonih rasturanju i uživanju opojnih droga;
- prikuplja operativne informacije, planira racije, stara se o maksimalnoj zaštiti
informacija, prikuplja materijalne dokaze i obavještenja, identifikuje izvršioce
ovih krivičnih djela i prema njima preduzima zakonom predviđene mjere i radnje;
postupa po zahtjevima sudova, tužilaštava, drugih organa unutrašnjih poslova te
drugih organa i organizacija;
- vodi propisane evidenicje i formira baze podataka u okrivu Odsjeka;
- preduzima mjere i radnje na sprečavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju najsloženijih
krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka i mijenja šefa Odsjeka za posebne namjene
u slučaju njegove odsutnosti,
- izvršava i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Viši inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
-
73. INSPEKTOR
( u Odsjeku za posebne namjene)
Opis poslova:
- prati stanje, kretanje i pojavne oblike kriminaliteta u oblasti narkomanije, te
predlaže i sprovodi mjere na sprečavanju i otkrivanju izvršilaca iz ove oblasti;
- pronalazi i privodi nadležnom organu počinioce krivičnih djela iz oblasti
narkomanije;
- prati stanje u oblasti maloljetničke delikvencije i nasilja u porodici i trgovine
ljudima i prostitucije i koordinira aktivnosti službenika iz policijskih uprava i
policijskih stanica zaduženih za navedenu problematiku;
- planira i preduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju izvršenih krivičnih djela iz
nadležnosti Odsjeka;
- ustrojava i vodi evidenciju lica sklonih rasturanju i uživanju opojnih droga;
- prikuplja operativne informacije, planira racije, stara se o maksimalnoj zaštiti
informacija, prikuplja materijalne dokaze i obavještenja, identifikuje izvršioce
ovih krivičnih djela i prema njima preduzima zakonom predviđene mjere i radnje;
postupa po zahtjevima sudova, tužilaštava, drugih organa unutrašnjih poslova te
drugih organa i organizacija;
- preduzima mjere i radnje na sprečavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju srednje
složenih krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka,
- vodi propisane evidenicje i formira baze podataka u okviru Odsjeka;
- izvršava i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
69
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 5 ( pet )
74. INSPEKTOR
( u Odsjeku za posebne namjene)
Opis poslova:
- prati stanje, kretanje i pojavne oblike kriminaliteta u oblasti narkomanije, te
predlaže i sprovodi mjere na sprečavanju i otkrivanju izvršilaca iz ove oblasti;
- pronalazi i privodi nadležnom organu počinioce krivičnih djela iz oblasti
narkomanije;
- prati stanje u oblasti maloljetničke delikvencije i nasilja u porodici i trgovine
ljudima i prostitucije i koordinira aktivnosti službenika iz policijskih uprava i
policijskih stanica zaduženih za navedenu problematiku;
- planira i preduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju izvršenih krivičnih djela iz
nadležnosti Odsjeka;
- ustrojava i vodi evidenciju lica sklonih rasturanju i uživanju opojnih droga;
- prikuplja operativne informacije, planira racije, stara se o maksimalnoj zaštiti
informacija, prikuplja materijalne dokaze i obavještenja, identifikuje izvršioce
ovih krivičnih djela i prema njima preduzima zakonom predviđene mjere i radnje;
postupa po zahtjevima sudova, tužilaštava, drugih organa unutrašnjih poslova te
drugih organa i organizacija;
- vodi propisane evidenicje i formira baze podataka u okviru Odsjeka;
- preduzima mjere i radnje na spriječavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju manje
složenih krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka,
- izvršava i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja.
Poseban uslov: Položen vozački ispit B kategorije.
Čin: Mlađi inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
75. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
(u Odsjeku za posebne namjene)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
76. ŠEF ODSJEKA ZA KRIM. OBAVJEŠTAJNI RAD
Opis poslova:
70
-
-
organizuje i rukovodi radom Odsjeka i stara se o zakonitom, stručnom i
blagovremenom izvršavanju poslova i zadataka iz nadležnosti Odsjeka;
predlaže programe i planove rada Odsjeka i priprema periodične i godišnje
analitičko-informativne materijale o radu Odsjeka;
prati realizaciju potjernica;
učestvuje u procjeni operativnih saznanja i prikupljenih obavještenja i izradi
planova rada na rasvjetljavanju izvršenih najtežih oblika krivičnih djela i
neposredno rukovodi izvršenjem planiranih mjera i radnji;
organizuje i stara se o blagovremenom izvršavanju administrativno-tehničkih
poslova u okviru Odsjeka i vođenju propisanih evidencija;
izvršava i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac;
sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena,odnosno visoko
obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja.
Čin: Samostalni inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
77. INSPEKTOR
(u Odsjeku za krim. obavještajni rad)
Opis poslova:
- formira i održava dosjee o poznatim ili osumnjičenim licima sklonim izvršenju
krivičnih djela koji su povezani sa grupama organizovanog kriminala i imaju
sklonosti ka nasilju;
- vodi evidenciju lica višestrukih povratnika u vršenju krivičnih djela i drugih
nezakonitih radnji nad kojima se ostvaruje pojačano nadziranje;
- ostvaruje punu saradnju sa staničnim obavještajnim službenicima NIVO-a I
(lokalne policijske uprave i policijske stanice), saradnju sa drugim Kantonalnim
obavještajnim jedinicama NIVO-a II, te Centralnim obavještajnim uredom na
nivou NIVO-III (F MUP), a u cilju prikupljanja, analiziranja, procjene i
distribucije informacija - krim. obavještajnih izvještaja;
- po potrebi ostvaruje saradnju sa Carinskom i Poreznom upravom, Graničnom
policijom, Finansijskom policijom i pravosudnim organima;
- po naredbi pravosudnih organa vrši nadziranje i tehničko snimanje telefonskih i
drugih razgovora u cilju pružanja neophodne tehničke podrške policijskim
službenicima Ministarstva;
- na osnovu Zakona i drugih zakonskih propisa vrši neprekidno motrenje (otvoreno
ili prikriveno) osoba, vozila, mjesta ili objekata u cilju prikupljanja informacija
koje se odnose na kriminalne aktivnosti;
- raspisuje i prati realizaciju potjernica, vodi registre potraga za licima i evidencije
potraga za predmetima i nestalim licima, vrši provjere identiteta, vjerodostojnosti
dokumenata i adresa;
- preduzima mjere i radnje na sprečavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju najsloženijih
krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka i mijenja načelnika Odsjeka za krim.
obavještajni rad u slučaju njegove odsutnosti,
71
-
obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Viši inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
78. INSPEKTOR
(u Odsjeku za krim. obavještajni rad)
Opis poslova:
- formira i održava dosjee o poznatim ili osumnjičenim licima sklonim izvršenju
krivičnih djela koji su povezani sa grupama organizovanog kriminala i imaju
sklonosti ka nasilju;
- vodi evidenciju lica višestrukih povratnika u vršenju krivičnih djela i drugih
nezakonitih radnji nad kojima se ostvaruje pojačano nadziranje;
- ostvaruje punu saradnju sa staničnim obavještajnim službenicima NIVO-a I
(lokalne policijske uprave i policijske stanice), saradnju sa drugim Kantonalnim
obavještajnim jedinicama NIVO-a II, te Centralnim obavještajnim uredom na
nivou NIVO-III (F MUP), a u cilju prikupljanja, analiziranja, procjene i
distribucije informacija - krim. obavještajnih izvještaja;
- po potrebi ostvaruje saradnju sa Carinskom i Poreznom upravom, Graničnom
policijom, Finansijskom policijom i pravosudnim organima;
- po naredbi pravosudnih organa vrši nadziranje i tehničko snimanje telefonskih i
drugih razgovora u cilju pružanja neophodne tehničke podrške policijskim
službenicima Ministarstva;
- na osnovu Zakona i drugih zakonskih propisa vrši neprekidno motrenje (otvoreno
ili prikriveno) osoba, vozila, mjesta ili objekata u cilju prikupljanja informacija
koje se odnose na kriminalne aktivnosti;
- raspisuje i prati realizaciju potjernica, vodi registre potraga za licima i evidencije
potraga za predmetima i nestalim licima, vrši provjere identiteta, vjerodostojnosti
dokumenata i adresa;
- preduzima mjere i radnje na sprečavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju srednje
složenih krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka,
- obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
72
79. INSPEKTOR
(u Odsjeku za krim.obavještajni rad)
Opis poslova:
- formira i održava dosjee o poznatim ili osumnjičenim licima sklonim izvršenju
krivičnih djela koji su povezani sa grupama organizovanog kriminala i imaju
sklonosti ka nasilju;
- vodi evidenciju lica višestrukih povratnika u vršenju krivičnih djela i drugih
nezakonitih radnji nad kojima se ostvaruje pojačano nadziranje;
- ostvaruje punu saradnju sa staničnim obavještajnim službenicima NIVO-a I
(lokalne policijske uprave i policijske stanice), saradnju sa drugim Kantonalnim
obavještajnim jedinicama NIVO-a II, te Centralnim obavještajnim uredom na
nivou NIVO-III (F MUP), a u cilju prikupljanja, analiziranja, procjene i
distribucije informacija - krim. obavještajnih izvještaja;
- po potrebi ostvaruje saradnju sa Carinskom i Poreznom upravom, Graničnom
policijom, Finansijskom policijom i pravosudnim organima;
- po naredbi pravosudnih organa vrši nadziranje i tehničko snimanje telefonskih i
drugih razgovora u cilju pružanja neophodne tehničke podrške policijskim
službenicima Ministarstva;
- na osnovu Zakona i drugih zakonskih propisa vrši neprekidno motrenje (otvoreno
ili prikriveno) osoba, vozila, mjesta ili objekata u cilju prikupljanja informacija
koje se odnose na kriminalne aktivnosti;
- preduzima mjere i radnje na sprečavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju manje
složenih krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka,
- obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja.
Poseban uslov: Položen vozački ispit B kategorije.
Čin: Mlađi inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
80. ISTRAŽITELJ
( u SKP – Odsjek za krimobavještajni rad )
Opis poslova:
- vrši uviđaj na licu mjesta izvršenih krivičnih djela čije je rasvjetljavanje i
otkrivanje izvršilaca u nadležnosti Odsjeka;
- planira i preduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju izvršenih krivičnih djela,
prikupljanju materijalnih dokaza i obavještenja, identifikovanju, hvatanju i
lišenju slobode izvršilaca ovih krivičnih djela;
- učestvuje u operativnim vanrednim i posebnim obezbjeđenjima;
- postupa po zahtjevima sudova, tužilaštva i drugih organa i organizacija;
- vodi propisane evidencije u okviru Odsjeka;
- preduzima mjere i radnje na sprečavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju srednje
složenih krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka;
- izvršava i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
73
- formira i održava dosjee o poznatim ili osumnjičenim licima sklonim izvršenju
krivičnih djela koji su povezani sa grupama organizovanog kriminala i imaju
sklonosti ka nasilju;
- vodi evidenciju lica višestrukih povratnika u vršenju krivičnih djela i drugih
nezakonitih radnji nad kojima se ostvaruje pojačano nadziranje;
- po naredbi pravosudnih organa vrši nadziranje i tehničko snimanje telefonskih i
drugih razgovora u cilju pružanja neophodne tehničke podrške policijskim
službenicima Ministarstva;
- na osnovu Zakona i drugih zakonskih propisa vrši neprekidno motrenje (otvoreno
ili prikriveno) osoba, vozila, mjesta ili objekata u cilju prikupljanja informacija
koje se odnose na kriminalne aktivnosti;
- preduzima mjere i radnje na sprečavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju manje
složenih krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka,
- obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: SSS
Čin: Stariji narednik
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
81. ISTRAŽITELJ
( u SKP – Odsjek za krimobavještajni rad )
Opis poslova:
- vrši uviđaj na licu mjesta izvršenih krivičnih djela čije je rasvjetljavanje i
otkrivanje izvršilaca u nadležnosti Odsjeka;
- planira i preduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju izvršenih krivičnih djela,
prikupljanju materijalnih dokaza i obavještenja, identifikovanju, hvatanju i
lišenju slobode izvršilaca ovih krivičnih djela;
- učestvuje u operativnim vanrednim i posebnim obezbjeđenjima;
- postupa po zahtjevima sudova, tužilaštva i drugih organa i organizacija;
- vodi propisane evidencije u okviru Odsjeka;
- preduzima mjere i radnje na sprečavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju srednje
složenih krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka;
- izvršava i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- formira i održava dosjee o poznatim ili osumnjičenim licima sklonim izvršenju
krivičnih djela koji su povezani sa grupama organizovanog kriminala i imaju
sklonosti ka nasilju;
- vodi evidenciju lica višestrukih povratnika u vršenju krivičnih djela i drugih
nezakonitih radnji nad kojima se ostvaruje pojačano nadziranje;
- po naredbi pravosudnih organa vrši nadziranje i tehničko snimanje telefonskih i
drugih razgovora u cilju pružanja neophodne tehničke podrške policijskim
službenicima Ministarstva;
- na osnovu Zakona i drugih zakonskih propisa vrši neprekidno motrenje (otvoreno
ili prikriveno) osoba, vozila, mjesta ili objekata u cilju prikupljanja informacija
koje se odnose na kriminalne aktivnosti;
- preduzima mjere i radnje na sprečavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju manje
složenih krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka,
74
- obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: SSS
Čin: Narednik
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
82. ISTRAŽITELJ
( u SKP – Odsjek za krimobavještajni rad )
Opis poslova:
- vrši uviđaj na licu mjesta izvršenih krivičnih djela čije je rasvjetljavanje i
otkrivanje izvršilaca u nadležnosti Odsjeka;
- planira i preduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju izvršenih krivičnih djela,
prikupljanju materijalnih dokaza i obavještenja, identifikovanju, hvatanju i
lišenju slobode izvršilaca ovih krivičnih djela;
- učestvuje u operativnim vanrednim i posebnim obezbjeđenjima;
- postupa po zahtjevima sudova, tužilaštva i drugih organa i organizacija;
- vodi propisane evidencije u okviru Odsjeka;
- preduzima mjere i radnje na sprečavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju srednje
složenih krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka;
- izvršava i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- formira i održava dosjee o poznatim ili osumnjičenim licima sklonim izvršenju
krivičnih djela koji su povezani sa grupama organizovanog kriminala i imaju
sklonosti ka nasilju;
- vodi evidenciju lica višestrukih povratnika u vršenju krivičnih djela i drugih
nezakonitih radnji nad kojima se ostvaruje pojačano nadziranje;
- po naredbi pravosudnih organa vrši nadziranje i tehničko snimanje telefonskih i
drugih razgovora u cilju pružanja neophodne tehničke podrške policijskim
službenicima Ministarstva;
- na osnovu Zakona i drugih zakonskih propisa vrši neprekidno motrenje (otvoreno
ili prikriveno) osoba, vozila, mjesta ili objekata u cilju prikupljanja informacija
koje se odnose na kriminalne aktivnosti;
- preduzima mjere i radnje na sprečavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju manje
složenih krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka,
- obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: SSS
Čin: Stariji policajac
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
83. ŠEF ODSJEKA ZA ISTRAŽIVANJE KRIVIČNIH DIJELA PROTIV
ČOVJEČNOSTI I VRIJEDNOSTI ZAŠTIČENIH MEĐUNARODNIM
PRAVOM
Opis poslova:
75
-
organizuje i rukovodi radom Odsjeka i stara se o zakonitom, stručnom i
blagovremenom izvršavanju poslova i zadataka iz nadležnosti Odsjeka;
- predlaže programe i planove rada i priprema periodične i godišnje analitičkoinformativne materijale o radu;
- organizuje rad na istraživanju i dokumentovanju krivičnih dijela iz glave 17. KZ
BIH “Krivična djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim
pravom”
- organizuje i stara se o provođenju mjera i radnji na otkrivanju i dokumentovanju
krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka;
- učestvuje u procjeni operativnih saznanja i prikupljenih obavještenja i izradi
planova rada na rasvjetljavanju izvršenih krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka i
neposredno rukovodi izvršenjem planiranih mjera i radnji;
- organizuje i stara se o blagovremenom izvršavanju administrativno-tehničkih
poslova u okviru Odsjeka i vođenju propisanih evidencija Odsjeka;
- izvršava i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena,odnosno visoko
obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja.
Čin: Samostalni inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
84. INSPEKTOR
( U Odsjeku za istraživanje krivičnih djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih
međunarodnim pravom)
Opis poslova
- vrši uviđaj na licu mjesta izvršenih krivičnih djela čije je rasvjetljavanje i
otkrivanje izvršilaca u nadležnosti Sektora;
- planira i preduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju izvršenih krivičnih djela,
prikupljanju materijalnih dokaza i obavještenja, učestvuje u ekshumaciji
identifikaciji leševa, identifikovanju, hvatanju i lišavanju slobode izvršilaca ovih
krivičnih djela;
- učestvuje u operativnim, vanrednim i posebnim obezbjeđenjima; postupa po
zahtjevima sudova, tužilaštava, drugih organa unutrašnjih poslova, te drugih
organa i organizacija;
- vodi propisane evidencije u okviru Odsjeka;
- preduzima mjere i radnje na spriječavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju srednje
složenih krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka;
- izvršava i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Viši inspektor
76
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
85. INSPEKTOR
(U Odsjeku za istraživanje krivičnih djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih
međunarodnim pravom)
Opis poslova:
- vrši uviđaj na licu mjesta izvršenih krivičnih djela čije je rasvjetljavanje i
otkrivanje izvršilaca u nadležnosti Sektora;
- planira i preduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju izvršenih krivičnih djela,
prikupljanju materijalnih dokaza i obavještenja, učestvuje u ekshumaciji
identifikaciji leševa, identifikovanju, hvatanju i lišavanju slobode izvršilaca ovih
krivičnih djela;
- učestvuje u operativnim, vanrednim i posebnim obezbjeđenjima; postupa po
zahtjevima sudova, tužilaštava, drugih organa unutrašnjih poslova, te drugih
organa i organizacija;
- vodi propisane evidencije u okviru Odsjeka;
- preduzima mjere i radnje na spriječavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju srednje
složenih krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka;
- izvršava i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
86. INSPEKTOR
(U Odsjeku za istraživanje krivičnih djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih
međunarodnim pravom)
Opis poslova:
- vrši uviđaj na licu mjesta izvršenih krivičnih djela čije je rasvjetljavanje i
otkrivanje izvršilaca u nadležnosti Sektora;
- planira i preduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju izvršenih krivičnih djela,
prikupljanju materijalnih dokaza i obavještenja, učestvuje u ekshumaciji
identifikaciji leševa, identifikovanju, hvatanju i lišavanju slobode izvršilaca ovih
krivičnih djela;
- učestvuje u operativnim, vanrednim i posebnim obezbjeđenjima; postupa po
zahtjevima sudova, tužilaštava, drugih organa unutrašnjih poslova, te drugih
organa i organizacija;
- vodi propisane evidencije u okviru Odsjeka;
- preduzima mjere i radnje na sprečavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju srednje
složenih krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka;
- izvršava i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
77
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja.
Poseban uslov: Položen vozački ispit B kategorije.
Čin: Mlađi inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
87. ŠEF ODSJEKA ZA KRIM. TEHNIKU I KDZ
Opis poslova:
- organizuje i rukovodi radom Odsjeka i stara se o zakonitom, stručnom i
blagovremenom izvršavanju poslova i zadataka iz nadležnosti Odsjeka;
- predlaže programe i planove rada Odsjeka i priprema periodične i godišnje
analitičko - informativne materijale o radu Odsjeka;
- neposredno vrši kontrolu nad svim materijalnim tragovima vezanim za uviđaje;
- brine o čuvanju cjelokupnog dokaznog materijala;
- kontroliše obradu materijala u laboratorijama sa ciljem pravilne procjene primjene
metoda za forenzična ispitivanja;
- ostvaruje neophodnu saradnju sa sudovima i tužilaštvima po pojedinim
predmetima, tragovima vezanim za te predmete i potrebnim vještačenjima
vezanim za uviđaje;
- brine se o cjelokupnom potrošnom i drugom materijalu i opremi za rad Odsjeka i
pravovremenoj nabavci u količinama neophodnim za neometan rad Odsjeka;
- radi na planskoj edukaciji svih zaposlenih u odnosu na potrebe Odsjeka i potrebe
službe u cjelini;
- organizuje i stara se o blagovremenom izvršavanju administrativno-tehničkih
poslova u okviru Odsjeka i vođenju propisanih evidencija Odsjeka;
- izvršava i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena,odnosno visoko
obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja.
Čin: Samostalni inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
88. INSPEKTOR
(u Odsjeku za krim. tehniku i KDZ)
Opis poslova:
- u okviru svoje nadležnosti vrši forenzička, kriminalističko-tehnička ispitivanja i
preliminarna ispitivanja i eliminaciju, proučavajući i tumačeći materijalne tragove
i predmete krivičnih djela koji su u vezi sa krivičnim djelom;
- vrši mehanička ispitivanja na tragovima sa imovinskih delikata, balistička
ispitivanja vatrenog oružja, zrna čahura i municije;
- vrši grafološka ispitivanja dokumenata, rukopisa, potpisa i pečata na
dokumentima;
78
obavlja daktiloskopska vještačenja i vodi potrebne zbirke;
vrši poligrafsko vještačenje;
prikuplja potrebne uzorke i tehničku dokumentaciju iz svoje oblasti i izrađuje
potrebnu krim. tehničku dokumentaciju, skice i fotodokumentaciju;
- učestvuje na složenijim uviđajima iz svoje nadležnosti i rekonstrukcijama;
- vodi propisane zbirke i evidencije;
- preduzima mjere i radnje na sprečavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju najsloženijih
krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka i zamjuje šefa Odsjeka za krim. tehniku i
KDZ u slučaju njegove odsutnosti,
- izvršava i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Viši inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
-
89. INSPEKTOR
(u Odsjeku za krim. tehniku i KDZ)
Opis poslova:
- u okviru svoje nadležnosti vrši forenzička, kriminalističko-tehnička ispitivanja i
preliminarna ispitivanja i eliminaciju, proučavajući i tumačeći materijalne tragove
i predmete krivičnih djela koji su u vezi sa krivičnim djelom;
- vrši mehanička ispitivanja na tragovima sa imovinskih delikata, balistička
ispitivanja vatrenog oružja, zrna čahura i municije;
- vrši grafološka ispitivanja dokumenata, rukopisa, potpisa i pečata na
dokumentima;
- obavlja daktiloskopska vještačenja i vodi potrebne zbirke;
- vrši poligrafsko vještačenje;
- prikuplja potrebne uzorke i tehničku dokumentaciju iz svoje oblasti i izrađuje
potrebnu krim. tehničku dokumentaciju, skice i fotodokumentaciju;
- vrši vještačenje telekomunikacijskih i informatičkih uređaja i opreme (telefonski
aparati, mobiteli, računari i druga oprema)
- učestvuje na složenijim uviđajima iz svoje nadležnosti i rekonstrukcijama;
- vodi propisane zbirke i evidencije;
- preduzima mjere i radnje na sprečavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju srednje
složenih krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka,
- izvršava i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Inspektor
Status: policijski službenik
79
Broj izvršilaca: 4 ( četiri )
90. INSPEKTOR
(u Odsjeku za krim. tehniku i KDZ)
Opis poslova:
- u okviru svoje nadležnosti vrši forenzička, kriminalističko-tehnička ispitivanja i
preliminarna ispitivanja i eliminaciju, proučavajući i tumačeći materijalne tragove
i predmete krivičnih djela koji su u vezi sa krivičnim djelom;
- vrši mehanička ispitivanja na tragovima sa imovinskih delikata, balistička
ispitivanja vatrenog oružja, zrna čahura i municije;
- vrši grafološka ispitivanja dokumenata, rukopisa, potpisa i pečata na
dokumentima;
- obavlja daktiloskopska vještačenja i vodi potrebne zbirke;
- vrši poligrafsko vještačenje;
- prikuplja potrebne uzorke i tehničku dokumentaciju iz svoje oblasti i izrađuje
potrebnu krim.tehničku dokumentaciju, skice i fotodokumentaciju;
- učestvuje na složenijim uviđajima iz svoje nadležnosti i rekonstrukcijama;
- vodi propisane zbirke i evidencije;
- preduzima mjere i radnje na sprečavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju manje složenih
krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka, te vrši kriminalističko-tehničke i KDZ
poslove,
- izvršava i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima
standarda ISO 9001:2008
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja.
Poseban uslov: Položen vozački ispit B kategorije.
Čin: Mlađi inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 5 ( pet )
91. KRIM. I KDZ TEHNIČAR
Opis poslova:
- vrši kriminalističko-tehničke poslove na uviđajima i drugim radnjama u vezi sa
svim krivičnim djelima i događajima;
- fiksira, obrađuje materijalne tragove i dostavlja ih na dalju obradu na propisan
način;
- izrađuje skice, fotodokumentaciju i kriminalističko-tehničke izvještaje vezane za
uviđaje i rekonstrukcije;
- vrši sinjaletičku obradu lica i provjeru identiteta obrađenih lica, te vodi fotoalbum
obrađenih lica;
- učestvuje u identifikacionim postupcima;
- radi na izradi fotorobota izvršilaca krivičnih djela;
- učestvuje u najsloženijim poslovima i zadacima iz oblasti kontradiverzione
zaštite;
- prati naučno-tehnička dostignuća iz oblasti KDZ i stara se o primjeni istih;
- neposredno učestvuje u realizaciji operativnih poslova iz nadležnosti Odsjeka;
80
-
učestvuje u vršenju uviđaja postavljanja i aktiviranja eksplozivnih-diverzantskoterorističkih sredstava, te učestvuje na otkrivanju počinilaca takvih krivičnih
djela;
- evidentira sve radnje i tragove u propisane evidencije, pakuje ih i obilježava na
propisan način, vodi i druge evidencije prema važećim instrukcijama;
- obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: SSS
Čin: Stariji narednik
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 5 ( pet )
92. VIŠI REFERENT - FOTOGRAF-SNIMATELJ
Opis poslova:
- vrši fotografisanje i izradu foto-elaborata, predmeta i tragova na kojima se
preduzimaju vještačenja u crno-bijeloj i kolor tehnici;
- vrši mikro i makro fotografisanje predmeta;
- vrši snimanje i izradu fotografija uz korištenje UV i IC svjetla, snima i obrađuje
dijapozitive, obrađuje filmove i po potrebi vrši filmovanje uviđaja i drugih
bezbjednosnih događaja video kamerom, vrši reprodukciju dokumenata za
potrebe daktiloskopske, potražne i ostalih službi;
- fotografiše otiske prstiju sa lica mjesta događaja, kao i reljefne otiske i otiske
papilarnih linija;
- vodi propisane evidencije;
- vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: SSS tehničke struke
Radni staž: najmanje 10 mjeseci
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: poslovi pomoćne djelatnosti
Naziv grupe poslova: operativno-tehnički poslovi
Složenost poslova: djelimično složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršilaca: 2 (dva)
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
- Uredba o kancelarijskom poslovanju
- Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja,
- Pravilnici i instrukcije o radu Ministarstva.
93. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
(u Odsjeku za krim. tehniku i KDZ)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
81
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
94. ŠEF ODSJEKA ZA KOMUNIKACIJE
Opis poslova:
- rukovodi radom Odsjeka i organizuje vršenje poslova iz nadležnosti Odsjeka;
- vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka i osigurava kvalitetno i
blagovremeno izvršavanje poslova;
- vrši izradu planova rada, te periodične izvještaje o radu;
- raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje upute za vršenje poslova;
- evidentira i prati greške na uređajima i utrošak repromaterijala i rezervnih djelova
za sve vrste uređaja veze;
- vrši zaduživanje materijala i rezervnih dijelova i vrši njihovo pravdanje;
- učestvuje u izradi i realizaciji planova razvoja,opremanja i modernizacije sistema
veza;
- redovno upoznaje rukovodioca o stanju i problemima u vršenju poslova iz svoje
nadležnosti, i predlaže mjere za njihovo rješavanje;
- odlučuje o korištenju materijalno-tehničkih sredstava i ljudskih potencijala,
- postupa po nalozima neposrednog rukovodioca;
- vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena,odnosno
visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugoog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja –elektrotehničke ili telekomunikacjske struke
Radni staž: najmanje 4 godine
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: informaciono-dokumentacioni poslovi
Složenost poslova: najsloženiji
Status: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: šef unutrašnje organizacione jedinice
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
95. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA TT VEZE
Opis poslova:
- organizuje rad na poslovima održavanja i brine se o kvalitetnom i
blagovremenom izvršavanju poslova;
- pravi planove rada te periodične izvještaje o radu;
- evidentira i prati greške na uređajima i utrošak repromaterijala i rezervnih
djelova za sve vrste uređaja veze;
- vrši zaduživanje materijala i rezervnih dijelova i vrši njihovo pravdanje;
- učestvuje u izradi i realizaciji planova razvoja,opremanja i modernizacije sistema
veza;
- prati stručnu literaturu iz djelokruga rada;
- prati stručnu osposobljenost tehničara za izvršavanje njihovih poslova i daje im
stručna upustva i objašnjena;
- vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
82
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: VŠS, I stepen Elektrotehničkog ili Mašinskog fakulteta
Radni staž: najmanje 1 godina
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: informaciono-dokumentacioni poslovi
Složenost poslova: složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši samostalni referent
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
- Uputstvo za poslove montaže, instalacija i održavanje savremenih
komunikacionih sistema Hi Path 3300, 3500, 3700, HICOM 300H,
PANASONIC...,
- Uputstva za održavanje svih vrsta telefonskih, prenosnih perifernih uređaja i
opreme
96. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA RADIO VEZE
Opis poslova:
- učestvuje u izradi programa razvoja i opremanja sistema veza;
- radi na složenim poslovima održavanja svih vrsta ultra-kratkotalasnih i
kratkotalasnih radio veza i prateće opreme neophodne za funkcionisanje;
- učestvuje u izradi projekata i tehničkih rješenja te učestvuje u realizaciji istih;
- prati i analizira rad sistema i poduzima organizacione i neposredne mjere za
njegovu ispravnost;
- prati stručnu osposobljenost tehničara za izvršavanje poslova i daje stručna
uputstva u vezi sa izvršavanjem poslova;
- brine se o stručnom osposobljavanju, učestvuje u ispitivanjima i mjerenjima
uređaja;
- radi na najsloženijim i specijalizovanim poslovima;
- otklanja kvarove sistema i uređaja veze;
- vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: VŠS, I stepen Elektrotehničkog ili Mašinskog fakulteta
Radni staž: najmanje 1 godina
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: informaciono-dokumentacioni poslovi
Složenost poslova: složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši samostalni referent
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
- Uputstvo o radio saobraćaju i frekvencijama,
83
- Tehnička uputstva za radio repetitore, montažu i instalacije, digipitere, antenske
sisteme,
- Uputstva za instalaciju, montažu i održavanje fiksnih i ručnih stanica.
97. VIŠI REFERENT - SPECIJALISTA ZA TT VEZE
Opis poslova:
- radi na poslovima održavanja svih vrsta telefonskih i prenosnih centralnih i
perifernih uređaja kao i instalacija i prateće opreme;
- vrši svakodnevnu provjeru ispravnosti stanja sistema TT veza;
- vodi evidenciju o kvarovima na TT vezama i uređajima, uzorcima i trajanjima
kvarova i utrošku repromaterijala potrebnog za održavanje uređaja;
- vrši mjerenja tehničkih karakteristika TT uređaja;
- vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: VKV
Radni staž: najmanje 10 mjeseci
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: informaciono-dokumentacioni poslovi
Složenost poslova: djelimično složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
- Uputstva za poslove montaže, instalacija i održavanja savremenih
komunikacionih sistema Hi Pach 3300, 3500, 3700 HICOM 300H,
PANASONIC;
- Uputstva za održavanje svih vrsta telefonskih i prenosnih perifernih uređaja i
opreme.
98. VIŠI REFERENT – TEHNIČAR ZA TT VEZE
Opis poslova:
- radi na složenijim poslovima održavanja svih vrsta telefonskih i prenosnih
centralnih i perifernih uređaja kao i instalacija i prateće opreme;
- vrši dnevnu provjeru ispravnosti stanja sistema TT veza i vodi evidenciju o
uzrocima i trajanju kvarova i utrošku repromaterijala;
- vrši sva redovna, periodična i vanredna mjerenja tehničkih karakteristika svih TT
uređaja i o tome vodi evidenciju;
- izrađuje skice i šeme za montažu TT uređaja;
- vrši montažu i demontažu TT uređaja i instalacija
- vodi evidenciju i kartoteku o prosljeđivanju veza;
- radi i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: SSS tehničke struke
Radni staž: najmanje 10 mjeseci
84
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: informaciono-dokumentacioni poslovi
Složenost poslova: djelimično složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
- Uputstvo za održavanje svih vrsta telefonskih i prenosnih centralnih i perifernih
uređaja i prateće opreme.
99. VIŠI REFERENT - SPECIJALISTA ZA RADIO VEZE
Opis poslova:
- radi na složenijim poslovima održavanja svih vrsta radio uređaja i prateće
opreme neophodne za funkcionisanje radio veza;
- vrši sva redovna mjerenja tehničkih karakteristika radio uređaja;
- vodi evidenciju o kvarovima i uzrocima kvarova na radio uređajima;
- vrši provjeru stanja radio veza;
- vodi evidenciju o utrošku komponenata potrebnih za održavanje radio uređaja;
- izrađuje skice i šeme za montažu uređaja;
- vrši montažu i demontažu radio uređaja u vozila i druge objekte;
- radi druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: SSS tehničke struke
Radni staž: najmanje 10 mjeseci
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: informaciono-dokumentacioni poslovi
Složenost poslova: djelimično složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
- Tehnička uputstva za instalacije, montažu i održavanje repetitora, digipitera,
fiksnih i ručnih stanica, te ostale opreme sistema radio veza i mjerne tehnike u
objektima i vozilima.
100. VIŠI REFERENT - TEHNIČAR ZA RADIO VEZE
Opis poslova:
- radi na složenim poslovima održavanja svih vrsta radio uređaja i prateće opreme
neophodne za funkcionisanje radio veza;
- vrši sva redovna periodična i vanredna mjerenja tehničkih karakteristika radio
uređaja;
- vodi evidenciju o kvarovima i uzrocima kvarova na radio uređajima;
- vrši svakodnevnu provjeru radio veza;
- vodi evidenciju o utrošku komponenata potrebnih za održavanje radio uređaja;
- izrađuje skice i šeme za montažu uređaja;
85
vrši montažu i demontažu radio uređaja u vozila i druge objekte;
vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: SSS tehničke struke
Radni staž: najmanje 10 mjeseci
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: informaciono-dokumentacioni poslovi
Složenost poslova: djelimično složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršilaca: 2 (dva)
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
- Tehnička uputstva za održavanje radio uređaja i prateće opreme i mjerne tehnike
u objektima i vozilima.
-
101. VIŠI REFERENT – MEHANIČAR ZA MONTAŽU I AGREGATE
Opis poslova:
- radi na poslovima montaže svih vrsta radio uređaja i prateće opreme neophodne
za funkcionisanje radio veza;
- održava agregate i drugu opremu za napajanje;
- vodi evidenciju o kvarovima;
- vodi evidenciju o utrošku komponenata potrebnih za održavanje uređaja;
- radi montažu i demontažu radio uređaja u vozila i druge objekte;
- vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: VKV tehničke struke
Radni stažž: najmanje 10 mjeseci
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: informaciono-dokumentacioni poslovi
Složenost poslova: djelimično složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
- Uputstva za montažu i održavanje radio uređaja, agregata i druge opreme za
napajanje istih, te montaže u vozilima i drugim objekatima.
102. ŠEF ODSJEKA ZA INFORMATIKU
Opis poslova:
- rukovodi radom Odsjeka i organizuje vršenje poslova iz nadležnosti Odsjeka;
- učestvuje u izradi i realizaciji programa razvoja i modernizacije jedinstvenog
informacionog sistema;
86
- osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz nadležnosti
Odsjeka, te realizaciju programa rada Odsjeka;
- raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje upute za vršenje poslova;
- izrađuje instrukcije i uputstva iz nadležnosti Odsjeka;
- definiše projektne zadatke i obezbjeđuje instalaciju programa za potrebe
Ministarstva, sudjeluje u izradi informacija, analiza, izvještaja i drugih
dokumenata iz djelokruga rada Odsjeka;
- sarađuje sa drugim nadležnim organima po pitanju efikasnog funkcionisanja
informacionog sistema;
- upoznaje neposrednog rukovodioca o stanju i problemima u vršenju poslova iz
nadležnosti Odsjeka i predlaže mjere za njihovo rješavanje;
- odlučuje o korištenju materijalno-tehničkih sredstava i ljudskih potencijala;
- postupa po nalozima rukovodioca;
- vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena,odnosno
visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugoog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja – elektrotehničke, informatičke ili mašinske struke
Radni staž: najmanje 4 godine
Položen stručni ispit, iskustvo iz oblasti informatike i poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: informaciono-dokumentacioni poslovi
Složenost poslova: najsloženiji
Status: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: šef unutrašnje organizacione jedinice
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
103. VIŠI STRUČNI SARADNIK INŽENJER ZA RAZVOJ
APLIKATIVNOG SOFTWARE
Opis poslova:
- učestvuje u izradi programske podrške i razradi programskih paketa;
- izrađuje adekvatne software, vrši njegovo postavljanje na računar kao i održavanje;
- vrši korekcije na postojećim software-ima;
- radi na instalaciji i konfiguraciji sistemskog software-a;
- učestvuje u radu projektnih timova i radnih grupa za razvoj software-a;
- razrađuje metode zaštite podataka;
- razrađuje organizaciju podataka u bazi podataka kao i samo korištenje tih podataka;
- redovno prati razvoj i vrši dogradnju postojećeg sistemskog software-a;
- izrađuje potrebnu dokumentaciju i vrši arhiviranje;
- učestvuje u izradi i realizaciji programa stručnog osposobljavanja službenika iz
oblasti informatike;
- prati naučna dostignuća u oblasti informatike i primjenjuje ih u radu;
- vrši i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
87
Stepen i vrsta školske spreme: Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena,odnosno
visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugoog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja – elektrotehničke, informatičke ili mašinske struke
Radni staž: 2 godine
Položen stručni ispit, iskustvo iz oblasti informatike i poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: informaciono-dokumentacioni poslovi
Složenost poslova: složeniji
Status: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: viši stručni saradnik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
104. VIŠI STRUČNI SARADNIK - INŽINJER ZA HARDWER
Opis poslova:
- analizira rad instalirane računarske opreme i redovno vrši preventivno održavanje
i testiranje instalirane računarske opreme u cilju kontrole, otkrivanja i otklanjanja
eventualnih grešaka;
- radi na pronalaženju uzroka kvarova na instaliranoj opremi i njihovom
otklanjanju;
- prati i neposredno vrši modifikaciju opreme i obavlja redovno održavanje
instalirane informatičke i prateće opreme;
- prati i proučava dostignuća na području računarske tehnike i iznalazi mogućnost
za njenu primjenu;
- učestvuje u izradi i realizaciji programa tehničke modernizacije sistema,
terminalske mreže i druge računarske opreme;
- daje stručna upustva i objašnjenja u vezi sa izvršavanjem postavljenih zadataka;
- vodi dokumentaciju o radu, testiranju u radu i održavanju računara i prateće
opreme;
- vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena,odnosno
visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugoog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja – elektrotehničke, informatičke ili mašinske struke
Radni staž: 2 godine
Položen stručni ispit, iskustvo iz oblasti informatike i poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: informaciono-dokumentacioni poslovi
Složenost poslova: složeniji
Status: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: viši stručni saradnik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
105. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT - ADMINISTRATOR BAZA PODATAKA
Opis poslova:
- kontroliše rad, vrši podešavanja, nadzire sigurnost i ažurnost baza podataka;
- kreira korisnike, određuje prava na bazama podataka i nadzire njihov rad;
88
brine o čuvanju podataka (back up) baza, te daje uputstva sistem-operaterima o
načinu čuvanja back up i arhiviranju podataka;
- briše pogrešno unesene podatake kada za to postoji opravdanost;
- radi na dizajniranju novih baza podataka, te konekcijama sa postojećim;
- daje uputstva o podešavanju aplikacija, operativnih sistema servera i radnih
stanica;
- radi na proširenju tabelarnog prostora na bazama podataka;
- vrši ažuriranje baza podataka u svrhu boljeg i bržeg rada;
- predlaže mjere za poboljšanje rada servera i njihovu nadogradnju;
- vrši edukaciju službenika koji rade na poslovima personalizacije dokumenata;
- vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: VŠS, I stepen Elektrotehničkog, Mašinskog ili
Ekonomskog fakulteta
Radni staž: najmanje 1 godina
Položen stručni ispit, iskustvo iz oblasti informatike i poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: informaciono-dokumentacioni poslovi
Slošenost poslova: složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši samostalni referent
Broj izvršilaca: 2 (dva)
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
- Zakon o zaštiti ličnih podataka,
- Uredba o kancelarijskom poslovanju,
- Uredba o jedinstvenom sistemu kriptozaštite,
- Uputstvo za rad na poslovima veze i kriptozaštite u MUP-u ZE-DO kantona.
-
106. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA RAZVOJ APLIKATIVNOG
SOFTWAR -a
Opis poslova:
- učestvuje u izradi programske podrške i razradi programskih paketa;
- izrađuje adekvatne software, vrši njihovo postavljanje na računar kao i održavanje;
- vrši korekcije na postojećim softverima;
- radi na instalaciji i konfiguraciji sistemskog software;
- učestvuje u radu projektnih timova i radnih grupa za razvoj software;
- razrađuje metode zaštite podataka;
- razrađuje organizaciju podataka u bazi podataka kao i samo korištenje tih podataka;
- redovno prati razvoj i vrši dogradnju postojećeg sistemskog software-a;
- radi na kreiranju i održavanju WEB stranice Ministarstva;
- stvara potrebnu dokumentaciju i vrši njeno arhiviranje;
- učestvuje u izradi i realizaciji programa stručnog osposobljavanja službenika iz
oblasti informatike;
- prati naučna dostignuća u oblasti informatike i primjenjuje ih u radu;
- vrši i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
89
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: VŠS, I stepen Elektrotehničkog, Mašinskog ili
Ekonomskog fakulteta
Radni staž: najmanje 1 godine
Položen stručni ispit, iskustvo iz oblasti informatike i poznavanje rada na računar
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: informaciono-dokumentacioni poslovi
Složenost poslova: složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši samostalni referent
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
- Zakon o zaštiti ličnih podataka,
- Uredba o kancelarijskom poslovanju,
- Uredba o jedinstvenom sistemu kriptozaštite,
- Uputstvo za rad na poslovima veze i kriptozaštite u MUP-u ZE-DO kantona.
107. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT - SISTEM INŽINJER
Opis poslova:
- radi na instalaciji, izmjeni i dopunama sistemskog softvera;
- učestvuje u izradi projekta i postavci na računar;
- učestvuje u izvođenju probne obrade;
- radi na otklanjajnu grešaka u programima;
- koristi raspoloživi softver;
- vrši analizu rada i predlaže mjere za njegovo racionalnije korištenje;
- analizira i otklanja zastoje u radu sistema;
- prati i proučava primjenu određenih programskih rješenje i daje preporuke u cilju
njihovog efikasnijeg korištenja;
- radi sistemski orjentisane programe i uvodi ih u rad;
- učestvuje u izradi i realizaciji programa stručnog osposobljavanja službenika u
oblasti informatike;
- prati naučna dostignuća i inovacije iz oblasti informatike u cilju razvoja
informacionog sistema;
- vrši nadzor i konfiguraciju mrežnog segmenta, informacionog sistema;
- vrši i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: VŠS, I stepen Elektrotehničkog, Mašinskog ili
Ekonomskog fakulteta
Radni staž: najmanje 1 godina
Položen stručni ispit, iskustvo iz oblasti informatike i poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: informaciono-dokumentacioni poslovi
Složenost poslova: složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši samostalni referent
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
90
-
Zakon o zaštiti ličnih podataka,
Uredba o kancelarijskom poslovanju,
Uredba o jedinstvenom sistemu kriptozaštite,
Uputstvo za rad na poslovima veze i kriptozaštite u MUP-u ZE-DO kantona.
108. VIŠI REFERENT – ADMINISTRATOR SISTEMA MATIČNOG
REGISTRA
Opis poslova:
- vrši kontrolu pristupa aplikaciji i podacima kroz modul za administriranje aplikacije,
što uključuje dodjeljivanje i ukidanje korisničkih imena, te administriranje pristupa
mrežnim resursima putem Active Directory alata ili ekvivalentnog alata za
upravljanje;
- daje osnovnu podršku korisnicima sistema;
- vrši evidentiranje i prijave kvarova, komunicira sa ovlaštenim servisima ili drugim
spoljnim saradnicima, te vrši nadzor nad izvođenjem radova;
- nadgleda rad servera i mrežne opreme;
- vrši osnovne radnje za administraciju baze podataka i server operativnog sistema;
- instalira i održava antivirusne programe na svim računarima i serverima;
- vodi ažurne evidencije o tehničkoj opremi i resursima;
- (kao ovlaštena osoba) odobrava svako premještanje računara ili drugih uređaja s jedne
lokacije na drugu;
- vrši pohranu podataka ili zaštitno memorisanje podataka (backup);
- vrši povrat memorisanih podataka i obnavljanje rada računarskog sistema;
- vrši ponovno uključivanje sistema u rad nakon neuobičajenog prekida rada sistema;
- izrađuje plan pohranjivanja podataka;
- provjerava sadržaj medija sa sigurnosnom kopijom podataka, te u slučaju nedostataka
ponavlja postupak zaštitnog memorisanja na istom ili drugom mediju;
- preduzima sve neophodne radnje u cilju zaštite opreme, sredstava i podataka od
uništenja, oštećenja, krađe ili nepropisnog korištenja;
- vrši i druge poslove i zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima
standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: SSS tehničkog smjera
Radni staž: najmanje 10 mjeseci.
Položen stručni ispit
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: informaciono-dokumentacioni poslovi
Složenost poslova: djelimično složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
109. VIŠI REFERENT- SISTEM OPERATOR
Opis poslova:
- pravi sigurnosne kopije podataka sa servera na magnetne trake,
- rukuje i opslužuje računare tokom obrade u skladu sa datim upustvima za rad;
- upozorava na nepravilno funkcionisanje programa i sistema;
91
-
nadzire rad računarske mreže i radnih stanica za unos podataka i daje potrebna
upustva za rad;
- stara se o ispravnoj realizaciji zahtjeva za izlaz podataka;
- sprovodi mjere zaštite u toku rada računara;
- stara se o obezbjeđenju propisanih klimatskih i drugih uslova za nesmetan rad
servera;
- vodi evidenciju magnetnih medija i brine o njihovoj zaštiti i pohranjivanju;
- stara se o obezbjeđivanju potrebnog potrošnog materijala i magnetnih medija;
- vodi evidenciju o obrađenom materijalu i kontaktima sa organizacionim
jedinicama u vezi zahtjeva i upita na računaru;
- preuzima neformatirane tekstove sa magnetnih medija;
- crta obrazce i druge grafičke dokumente;
- preuzima slike ili crteže i ugrađuje tekst; štampa uzorke i konačnu verziju
dokumenata spremnih za štampanje;
- vodi evidenciju primljenih i realizovanih zadataka;
- vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: SSS tehničke struke
Radni staž: najmanje 10 mjeseci
Položen stručni ispit, iskustvo iz oblasti informatike i poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: informaciono-dokumentacioni poslovi
Složenost poslova: djelimično složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršilaca: 4 (četiri)
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
- Zakon o zaštiti ličnih podataka,
- Uredba o kancelarijskom poslovanju,
- Uredba o jedinstvenom sistemu kriptozaštite,
- Uputstvo za rad na poslovima veze i kriptozaštite u MUP-u ZE-DO kantona
110. VIŠI REFERENT - OPERATER ZA IZRADU PUTNIH ISPRAVA
Opis poslova:
- radi na unosu, ažuriranju i korištenju podataka o putnim ispravama;
- vodi evidenciju o preuzetoj i vraćenoj dokumentaciji (zahtjevima) na osnovu
kojih unosi i ažurira podatke;
- odgovara za tačnost unesenih podataka;
- vodi evidencije o uništenim dokumentima i druge propisane evidencije iz ove
oblasti;
- vrši kontrolu ispravnosti odštampanog i laminiranog dokumenta;
- stara se o blagovremenom naručivanju potrošnog materijala;
- sprovodi propise o zaštiti ličnih podataka;
- radi po uputstvima šefa Odsjeka,
- vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima
standarda ISO 9001:2008.
92
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: SSS Gimnazija, Upravna, Ekonomska ili Tehnička škola
Radni staž: najmanje 10 mjeseci
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: informaciono-dokumentacioni poslovi
Složenost poslova: djelimično složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršilaca: 3 (tri)
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
- Zakon o putnim ispravama,
- Uredba o kancelarijskom poslovanju,
- Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja.
111. VIŠI REFERENT - TEHNIČAR ZA HARDVER
Opis poslova:
- analizira rad instalirane računarske i prateće opreme;
- redovno vrši preventivno održavanje i testiranje instalirane opreme u cilju
kontrole i otkrivanja eventualnih grešaka;
- radi na pronalaženju uzroka kvara na instaliranoj opremi i njihovom otklanjanju;
- učestvuje u radu na uvođenju modifikacija koje proizvođač objavi;
- analizira rad instalirane računarske i telekomunikacione opreme računarskih
sistema;
- učestvuje u provođenju vještačenja telekomunikacione i informatičke opreme i
uređaja (telefonski aparati, mobiteli, računari I druga oprema)
- redovno vrši preventivno održavanje i testiranje računarske i telekomunikacione
opreme u cilju kontrole i otkrivanja eventualnih grešaka;
- vrši instalaciju softvera i održavanje kablovkskih instalacija i mrežnih uređaja;
- vodi evidenciju o kvarovima i utrošku materijala, radi na pronalaženju uzroka
kvara i njegovom otklanjanju;
- vrši preventivno održavanje stabiliziranog postrojenja i akumulatorske stanice;
- vodi dokumentaciju o radu, prati i proučava stručnu literaturu;
- vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: SSS Gimnazija, Upravna, Ekonomska ili Tehnička
škola,
Radni staž: najmanje 10 mjeseci
Položen stručni ispit, iskustvo iz oblasti informatike i poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: informaciono-dokumentacioni poslovi
Složenost poslova: djelimično složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršilaca: 3 (tri)
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
- Zakon o zaštiti ličnih podataka,
93
-
Uredba o kancelarijskom poslovanju,
Uredba o jedinstvenom sistemu kriptozaštite,
Uputstvo za rad na poslovima veze i kriptozaštite u MUP-u ZE-DO kantona.
112. VIŠI REFERENT - TEHNIČAR ZA MOBILNU OPREMU
Opis poslova:
- prema opravdanim zahtjevima građana vrši akviziciju podataka na terenu;
- stara se o ispravnosti mobilne opreme za akviziciju podataka;
- vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: SSS Gimnazija, Upravna, Ekonomska ili Tehnička
škola,
Radni staž: najmanje 10 mjeseci
Položen stručni ispit, iskustvo iz oblasti informatike i poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: informaciono-dokumentacioni poslovi
Složenost poslova: djelimično složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
- Zakon o zaštiti ličnih podataka,
- Uredba o kancelarijskom poslovanju,
- Uredba o jedinstvenom sistemu kriptozaštite,
- Uputstvo za rad na poslovima veze i kriptozaštite u MUP-u ZE-DO kantona
113. NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE I
Opis poslova:
- rukovodi radom Policijske uprave,
- organizuje rad i stara se o blagovremenom, stručnom i zakonitom izvršavanju
poslova i zadataka policije i iz oblasti sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela;
- vrši procjenu stanja sigurnosti na području Policijske uprave;
- stara se o kadrovskoj popunjenosti i učestvuje u stručnom osposobljavanju i
usavršavanju službenika Policijske uprave;
- dostavlja prijedloge za rješavanje kadrovskih i radno-pravnih pitanja, prava i
obaveza policijskih službenika;
- predlaže i inicira organizacione i druge mjere za unapređenje metoda i sadržaja
rada;
- učestvuje u izradi analitičko-informativnih materijala iz djelokruga Policijske
uprave;
- daje inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka protiv policijskih službenika
Policijske uprave;
- vrši kontrolu izvršavanja poslova i zadataka policijskih službenika Policijske
uprave,
- radi i druge poslove i zadatke koje odredi policijski komesar i za svoj rad
neposredno je odgovoran policijskom komesaru;
94
-
sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena,odnosno visoko
obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja.
Čin: Glavni inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
114. VIŠI REFERENT – TEHNIČKI SEKRETAR
(u PU I)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 2. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
115. KOORDINATOR-ANALITIČAR
(u PU I)
Opis poslova:
- učestvuje u predlaganju mjera i aktivnosti za rješavanje određenih sigurnosnih
događaja koji se odnose na javni red i mir, sigurnost saobraćaja, kriminalitet i druge
poslove i određuje konkretne zadatke u vezi sa rješavanjem ovih događaja i pojava;
- organizuje i vrši prikupljanje, evidentiranje, analitičku obradu i distribuciju podataka i
informacija iz djelokruga rada Policijske uprave;
- prikuplja i prosljeđuje Upravi policije aktuelne bezbjednosne informacije i po potrebi
o tome sačinjava posebne pismene izvještaje;
- izrađuje analize, procjene i informacije iz djelokruga rada Policijske uprave;
- izrađuje i usavršava metodologiju statističkog i analitičko-istraživačkog rada na nivou
Policijske uprave;
- vodi analitičke evidencije iz djelokruga rada Policijske uprave;
- sačinjava Program rada i Izvještaj o radu Policijske uprave;
- vrši druge poslove koje odredi načelnik Policijske uprave i za svoj rad je neposredno
odgovoran načelniku Policijske uprave;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima
standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
116.VIŠI REFERENT – VOZAČ KURIR
(u PU I)
Opis poslova:
- vrši poslove upravljanja motornim vozilima i vodi računa o održavanju vozila,
njihovoj ispravnosti i čistoći;
95
-
vodi knjigu evidencije o utrošku goriva i maziva;
dostavlja potrebnu poštu na zadate adrese;
obavlja operativno-tehničke i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac;
sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: SSS tehničkog smjera
Radni staž: najmanje 10 mjeseci
Položen vozački ispit B kategorije
Vrsta djelatnosti: poslovi pomoćne djelatnosti
Naziv grupe poslova: operativno-tehnički
Složenost poslova: djelimično složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: Viši referent
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
- Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima BiH,
- Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službama za upravu,
- Pravilnik o upotrebi službenog motornog vozila Ministarstva unutrašnjih poslova
Zeničko-dobojskog kantona,
- Pravilnici i instrukcije o radu Ministarstva.
117. KOMANDIR POLICIJSKE STANICE
(u Policijskoj stanici Centar)
Opis poslova:
- rukovodi policijskom stanicom;
- organizuje, planira i kontroliše izvršavanje poslova i zadataka preventivno-operativne
djelatnosti na održavanju javnog reda i mira, sprečavanju vršenja krivičnih djela,
hvatanju izvršilaca krivičnih djela, sigurnosti saobraćaja, zaštite lične i imovinske
sigurnosti građana i drugo;
- prati i proučava zakonske propise, instrukcije i uputstva koja regulišu rad policije i sa
istim upoznaje policijske službenike;
- sačinjava raspored službenika u službi, vodeći računa o rasporedu radnog vremena,
- prati primjenu zakonskih ovlaštenja u izvršavanju svakodnevnih poslova i zadataka i
u slučaju zloupotrebe preduzima odgovarajuće mjere;
- neposredno organizuje i učestvuje u izradi planova, programa, izvještaja, analiza i
drugih analitičko-informativnih materijala iz djelokruga rada policije;
- vrši procjenu stanja sigurnosti na području policijske stanice;
- izlazi na lice mjesta izvršenih težih krivičnih djela i saobraćajnih nezgoda, požara,
havarija i drugih sigurnosno-interesantnih događaja i organizuje osiguranje lica
mjesta i preduzima druge operativno-taktičke mjere na razjašnjavanju ovih događaja i
pojava;
- stara se i neposredno učestvuje u realizaciji programa stručnog osposobljavanja i
usavršavanja policije;
- svakodnevno ostvaruje saradnju sa šefom Odsjeka kriminalističke policije po svim
pitanjima rada i učešća policije u kriminalnoj prevenciji i pronalasku učinilaca
krivičnih djela;
- organizuje uredno i ažurno vođenje propisanih evidencija;
- po procjeni, vrši kontrolu prekršajnih naloga;
96
-
organizuje i rukovodi svim osiguranjima sportskih, kulturnih i drugih manifestacija
koje se održavaju na području policijske stanice;
- vodi postupak prikupljanja dokaza i činjenica neophodnih za kompletiranje spisa o
upotrebi sredstava prinude od strane policijskih službenika, radi donošenja ocjene o
zakonitosti i pravilnosti upotrebe;
- odgovoran je za formiranje odgovarajućih dosijea koje treba da ima Policijska
stanica,
- neposredno vrši kontrolu izvršavanja zadataka od strane policijskih službenika,
- stara se o tehničkoj opremljenosti Policijske stanice i korištenju tehničkih sredstava i
opreme koju koriste policijski službenici Policijske stanice;
- odgovoran je za organizovanje prijema, smještaja i obezbjeđenja lica lišenih slobode,
- izvršava i druge poslove koje mu odredi načelnik PU;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima
standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena ili završeno
obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja-sa činom samostalni inspektor; odnosno najmanje VI stepen školske
spreme ili završen prvi ciklus visokog obrazovanja (najmanje 180 ECTS bodova)-sa
činom viši inspektor.
Čin: Samostalni inspektor/viši inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
118. ZAMJENIK KOMANDIRA POLICIJSKE STANICE
(u Policijskoj stanici Centar)
Opis poslova:
- prati i proučava zakonske propise, instrukcije i uputstva koja regulišu rad policije i sa
istim upoznaje policijske službenike;
- u odsutnosti komandira rukovodi, organizuje, planira i kontroliše izvršavanje poslova
i zadataka preventivno-operativne djelatnosti na održavanju javnog reda i mira,
sprečavanju vršenja krivičnih djela, hvatanju izvršilaca krivičnih djela, sigurnosti
saobraćaja, zaštite lične i imovinske sigurnosti građana i dr.,
- učestvuje u izradi planova osiguranja svih sportskih, kulturnih i drugih manifestacija
koje se održavaju na staničnom području;
- priprema raspored policijskih službenika u službu,
- prati primjenu zakonskih ovlašćenja u izvršavanju svakodnevnih poslova i zadataka i
u slučaju zloupotrebe preduzima odgovarajuće mjere;
- učestvuje u izradi planova, programa, izvještaja, analiza i drugih analitičkoinformativnih materijala iz djelokruga rada policije;
- neposredno učestvuje u realizaciji programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja
policije;
- organizuje uredno i ažurno vođenje stanične administracije i propisanih evidencija,
knjige o upotrebama sredstava prinude i knjige o izvršenim napadima na policijske
službenike;
- učestvuje u postupku prikupljanja dokaza i činjenica neophodnih za kompletiranje
spisa o upotrebi sredstava prinude od strane policijskih službenika, radi donošenja
ocjene o zakonitosti i pravilnosti upotrebe;
- neposredno vrši kontrolu izvršenja zadataka policijskih službenika;
97
-
postupa po predstavkama i pritužbama na rad policije i vodi evidenciju;
vodi postupak prikupljanja dokaza i činjenica za kompletiranje spisa o napadu na
policijske službenike i vodi evidencije;
- izvršava i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima
standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Viši inspektor/Inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
119. POMOĆNIK KOMANDIRA
(u Policijskoj stanici Centar)
Opis poslova:
- organizuje, planira i kontroliše izvršavanje poslova i zadataka preventivno operativne
djelatnosti na održavanju JRM-a, sprečavanju vršenja KD-a, hvatanja izvršioca KD-a,
sigurnosti saobraćaja, zaštita lične i imovinske sigurnosti građana i dr.;
- prati i proučava zakonske propise, instrukcije i uputstva, koja regulišu rad policije i sa
istim upoznaje policiju;
- posebno prati održavanje javnih skupova te u tom smislu učestvuje u izradi planova
osiguranja svih sportskih, kulturnih i drugih manifestacija koje se održavaju na
staničnom području;
- prati primjenu zakonskih ovlaštenja u izvršavanju svakodnevnih poslova i zadataka, a
u slučaju zloupotrebe poduzima odgovarajuće mjere;
- neposredno organizuje i učestvuje u izradi planova i programa, izvještaja, analiza i
drugih analitičko – informativnih materijala iz djelokruga rada policije;
- vrši provjeru stanja sigurnosti na području Policijske stanice;
- izlazi na lice mjesta izvršenja krivičnih djela i saobraćajnih nezgoda, požara, havarija
i drugih sigurnosno interesantnih događaja i organizuje osiguranje lica mjesta;
- svakodnevno ostvaruje saradnju sa policijskim službenicima koji rade na sprečavanju
i hvatanju počinilaca krivičnih djela;
- organizuje uredno i ažurno vođenje administracije Policijske stanice i propisanih
evidencija;
- vrši kontrolu prekršajnih naloga;
- odgovoran je za formiranje odgovarajućih dosijea koje treba da posjeduje policijska
stanica;
- neposredno vrši kontrolu izvršavanja zadataka policijskih službenika na terenu;
- stara se o tehničkoj opremljenosti policijske stanice i korištenju tehničkih sredstava,
kao i opreme koju koriste policijski službenici;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima
standarda ISO 9001:2008;
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
98
Čin: Inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
120. POMOĆNIK KOMANDIRA
(u Policijskoj stanici Centar)
Opis poslova:
- organizuje, planira i kontroliše izvršavanje poslova i zadataka preventivno operativne
djelatnosti na održavanju JRM-a, sprečavanju vršenja KD-a, hvatanja izvršioca KD-a,
sigurnosti saobraćaja, zaštita lične i imovinske sigurnosti građana i dr.;
- prati i proučava zakonske propise, instrukcije i uputstva, koja regulišu rad policije i sa
istim upoznaje policiju;
- prati primjenu zakonskih ovlaštenja u izvršavanju svakodnevnih poslova i zadataka, a
u slučaju zloupotrebe poduzima odgovarajuće mjere;
- neposredno organizuje i učestvuje u izradi planova i programa, izvještaja, analiza i
drugih analitičko – informativnih materijala iz djelokruga rada policije;
- vrši provjeru stanja sigurnosti na području Policijske stanice;
- izlazi na lice mjesta izvršenja krivičnih djela i saobraćajnih nezgoda, požara, havarija
i drugih sigurnosno interesantnih događaja i organizuje osiguranje lica mjesta;
- svakodnevno ostvaruje saradnju sa policijskim službenicima koji rade na sprečavanju
i hvatanju počinilaca krivičnih djela;
- organizuje uredno i ažurno vođenje administracije Policijske stanice i propisanih
evidencija;
- vrši kontrolu prekršajnih naloga;
- odgovoran je za formiranje odgovarajućih dosijea koje treba da posjeduje policijska
stanica;
- neposredno vrši kontrolu izvršavanja zadataka policijskih službenika na terenu;
- stara se o tehničkoj opremljenosti policijske stanice i korištenju tehničkih sredstava,
kao i opreme koju koriste policijski službenici;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima
standarda ISO 9001:2008;
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja.
Poseban uslov: Položen vozački ispit B kategorije.
Čin: Mlađi inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
121. POMOĆNIK KOMANDIRA-KOMANDIR VODA
(u Policijskoj stanici Centar i u Jedinici za sprečavanje narušavanja JRM-a u
većem obimu)
Opis poslova:
- organizuje, planira i kontroliše izvršavanje poslova i zadataka preventivno operativne
djelatnosti na održavanju JRM-a, sprečavanju vršenja KD-a, hvatanja izvršioca KD-a,
sigurnosti saobraćaja, zaštita lične i imovinske sigurnosti građana i dr.,
99
prati i proučava zakonske propise, instrukcije i uputstva, koja regulišu rad policije i sa
istim upoznaje policiju;
- prati primjenu zakonskih ovlaštenja u izvršavanju svakodnevnih poslova i zadataka, a
u slučaju zloupotrebe poduzima odgovarajuće mjere;
- neposredno organizuje i učestvuje u izradi planova i programa, izvještaja, analiza i
drugih analitičko – informativnih materijala iz djelokruga rada policije;
- vrši provjeru stanja sigurnosti na području Policijske stanice;
- izlazi na lice mjesta izvršenja krivičnih djela i saobraćajnih nezgoda, požara, havarija
i drugih sigurnosno-interesantnih događaja i organizuje osiguranje lica mjesta;
- svakodnevno ostvaruje saradnju sa policijskim službenicima koje rade na sprečavanju
i hvatanju počinilaca krivičnih djela;
- organizuje uredno i ažurno vođenje administracije Policijske stanice i propisanih
evidencija;
- vrši kontrolu prekršajnih naloga;
- odgovoran je za formiranja odgovarajućih dosijea koje treba da ima policijska
stanica;
- neposredno vrši kontrolu izvršavanja zadataka policijskih službenika na terenu;
- stara se o tehničkoj opremljenosti policijske stanice i korištenju tehničkih sredstava,
kao i opreme koju koriste policijski službenici;
- obavlja poslove komandira voda Jedinice za sprećavanje narušavanja JRM-a u većem
obimu;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi komandir stanice;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima
standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja.
Poseban uslov: Položen vozački ispit B kategorije.
Čin: Mlađi inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
-
122. RUKOVODILAC SMJENE
(u Policijskoj stanici Centar)
Opis poslova:
- vrši upućivanje policijskih službenika na rad – otprema smjene;
- organizuje, rukovodi, koordinira, usmjerava i kontroliše rad policijskih službenika u
smjeni i po potrebi neposredno učestvuje u rješavanju složenih sigurnosnih događaja;
- pri upućivanju u službu policijske službenike upoznaje sa aktuelnim bezbjednosnim
događajima i pojavama i određuje konkretne zadatke za njihovo rješavanje;
- prima dojave i prijave građana, selektira ih, zavodi u odgovarajuće evidencije i
odmah preduzima mjere na prenošenju informacija patrolama policije radi hitnog
preduzimanja policijskih mjera po dojavama i prijavama i traži izvještaj o realizaciji
poslova;
- obavlja razgovor sa građanima putem telefona ili neposredno u policijskoj stanici i
pruža im svu neophodnu pomoć iz djelokruga rada policije;
- vrši prijem policijskih službenika po povratku sa službe i eventualno pruža stručnu
pomoć radi pravilnog, potpunog i zakonitog sačinjavanja službenih akata;
100
vodi dnevnik događaja i druge evidencije o svim događajima i pojavama odmah
putem telefona ili na drugi način informiše nadležne rukovodne službenike;
- stara se o sigurnosti objekta policijske stanice;
- izvršava i druge zadatke iz djelokruga rada i koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima
standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: SSS
Čin: Stariji narednik
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 4 ( četiri )
-
123. VOĐA POZORNO-PATROLNOG SEKTORA-REONA
(u Policijskoj stanici Centar)
Opis poslova:
- formira sigurnosni dosije sektora- reona i odgovoran je za ažurnost podataka u istom;
- vrši obilazak sektora-reona i obavlja preventivne, operativne i represivne poslove;
- vrši stalnu procjenu sigurnosne situacije na sektoru-reonu i o svakoj novonastaloj
situaciji obavještava komandira policijske stanice i predlaže mjere;
- vrši uviđaje saobraćajnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom (saobraćajne
nezgode sa obilježjem prekršaja);
- odgovoran je za stanje sigurnosti na sektoru-reonu;
- organizuje i usmjerava rad ostalih policijskih službenika koji rade u sektoru-reonu i
vrši kontrolu izvršavanja zadataka;
- učestvuje u svim sigurnosnim aktivnostima koje se organizuju na sektoru-reonu;
- prisustvuje uviđaju složenijih krivičnih djela izvršenih na sektoru-reonu i drugih
događaja i pojava i preduzima mjere na njihovom razrješavanju;
- sarađuje sa građanima, vaspitnim ustanovama, zdravstveno-socijalnim ustanovama i
drugim organima i organizacijama na području sektora-reona i brine o stanju
sigurnosti i mjerama koje preduzimaju policijski službenici;
- savjetuje građane o njihovoj ličnoj i imovinskoj sigurnosti;
- obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima
standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: SSS
Čin: Narednik
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 12 ( dvanaest )
124. VOĐA POZORNO-PATROLNOG SEKTORA-REONA-PRIPADNIK
JEDINICE ZA SPREČAVANJE NARUŠAVANJA JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Centar)
Opis poslova:
- formira sigurnosni dosije sektora- reona i odgovoran je za ažurnost podataka u istom;
- vrši obilazak sektora-reona i obavlja preventivne, operativne i represivne poslove;
- vrši stalnu procjenu sigurnosne situacije na sektoru-reonu i o svakoj novonastaloj
situaciji obavještava komandira policijske stanice i predlaže mjere;
101
vrši uviđaje saobraćajnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom (saobraćajne
nezgode sa obilježjem prekršaja);
- odgovoran je za stanje sigurnosti na sektoru-reonu;
- organizuje i usmjerava rad ostalih policijskih službenika koji rade u sektoru-reonu i
vrši kontrolu izvršavanja zadataka;
- učestvuje u svim sigurnosnim aktivnostima koje se organizuju na sektoru-reonu;
- prisustvuje uviđaju složenijih krivičnih djela izvršenih na sektoru-reonu i drugih
događaja i pojava i preduzima mjere na njihovom razrješavanju;
- sarađuje sa građanima, vaspitnim ustanovama, zdravstveno-socijalnim ustanovama i
drugim organima i organizacijama na području sektora-reona i brine o stanju
sigurnosti i mjerama koje preduzimaju policijski službenici;
- savjetuje građane o njihovoj ličnoj i imovinskoj sigurnosti;
- obavlja poslove pripadnika Jedinice za sprečavanje narušavanja JRM-a u većem
obimu;
- obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima
standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: SSS
Čin: Narednik
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
-
125. POLICAJAC
(u Policijskoj stanici Centar)
Opis poslova
- vrši preventivnu, operativnu i represivnu djelatnost na području sektora - reona u cilju
održavanja javnog reda i mira, sprečavanja izvršenja krivičnih djela, zaštite lične
sigurnosti građana, sigurnosti saobraćaja i sprečavanja drugih nedozvoljenih radnji,
- preduzima mjere na uspostavljanju narušenog javnog reda i mira;
- vrši privođenje, pretrese i legitimisanje lica;
- prati lica, kontroliše i traga za licima za kojima je raspisana potraga;
- ostvaruje nadzor nad licima koja su evidentirana kao izvršioci krivičnih djela, licima
sklonim narušavanju javnog reda i mira i drugim licima sklonim ponašanjima
suprotno zakonskim propisima;
- pruža pomoć iz nadležnosti policije pravnim i fizičkim licima za nesmetano
izvršavanje njihovih poslova i zadataka;
- vrši procjenu sigurnosne situacije na sektoru - reonu i o svim saznanjima obavještava
vođu sektora-reona ili komandira Policijske stanice i u toku rada odgovoran je za
sigurnosno stanje na sektoru – reonu;
- ostvaruje neposredni kontakt sa građanima, obavještava ih o mjerama i postupcima
policije na predupređenju pojava i događaja koji ugrožavaju njihovu ličnu i
imovinsku sigurnost;
- sarađuje sa građanima;
- vrši osiguranje lica mjesta izvršenog krivičnog djela, saobraćajne nezgode i drugih
događaja i izvršava zadatke u skladu sa pravilom službe;
- vrši uviđaje saobraćajnih nezgoda koje imaju obilježje prekršaja;
- sačinjava izvještaje po povratku iz službe, službene zabilješke o događajima i
pojavama i prekršajne prijave;
102
učestvuje u svim osiguranjima po planu policijske stanice;
vrši kontrolu i regulisanje saobraćaja i izdaje prekršajne naloge;
izvršava i druge zadatke koje odredi neposredni rukovodilac.
sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima
standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: SSS
Čin: Stariji policajac
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 41 ( četrdesetjedan )
-
126. POLICAJAC-PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE
NARUŠAVANJA JRM–a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Centar)
Opis poslova
- vrši preventivnu, operativnu i represivnu djelatnost na području sektora - reona u cilju
održavanja javnog reda i mira, sprečavanja izvršenja krivičnih djela, zaštite lične
sigurnosti građana, sigurnosti saobraćaja i sprečavanja drugih nedozvoljenih radnj;
- preduzima mjere na uspostavljanju narušenog javnog reda i mira;
- vrši privođenje, pretrese i legitimisanje lica;
- prati lica, kontroliše i traga za licima za kojima je raspisana potraga;
- ostvaruje nadzor nad licima koja su evidentirana kao izvršioci krivičnih djela, licima
sklonim narušavanju javnog reda i mira i drugim licima sklonim ponašanjima
suprotno zakonskim propisima;
- pruža pomoć iz nadležnosti policije pravnim i fizičkim licima za nesmetano
izvršavanje njihovih poslova i zadataka;
- vrši procjenu sigurnosne situacije na sektoru - reonu i o svim saznanjima obavještava
vođu sektora-reona ili komandira Policijske stanice i u toku rada odgovoran je za
sigurnosno stanje na sektoru – reonu;
- ostvaruje neposredni kontakt sa građanima, obavještava ih o mjerama i postupcima
policije na predupređenju pojava i događaja koji ugrožavaju njihovu ličnu i
imovinsku sigurnost;
- sarađuje sa građanima;
- vrši osiguranje lica mjesta izvršenog krivičnog djela, saobraćajne nezgode i drugih
događaja i izvršava zadatke u skladu sa pravilom službe;
- vrši uviđaje saobraćajnih nezgoda koje imaju obilježje prekršaja;
- sačinjava izvještaje po povratku iz službe, službene zabilješke o događajima i
pojavama i prekršajne prijave;
- učestvuje u svim osiguranjima po planu policijske stanice;
- vrši kontrolu i regulisanje saobraćaja i izdaje prekršajne naloge;
- obavlja poslove pripadnika Jedinice za sprečavanje narušavanja JRM-a u većem
obimu;
- izvršava i druge zadatke koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima
standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: SSS
Čin: Stariji policajac
Status: policijski službenik
103
Broj izvršilaca: 10 ( deset )
127. POLICAJAC ZA SARADNJU SA ZAJEDNICOM (RPZ)
(u Policijskoj stanici Centar)
Opis poslova
- vrši preventivnu, operativnu i represivnu djelatnost na području sektora - reona u cilju
održavanja javnog reda i mira, sprečavanja izvršenja krivičnih djela, zaštite lične
sigurnosti građana, sigurnosti saobraćaja i sprečavanja drugih nedozvoljenih radnji;
- preduzima mjere na uspostavljanju narušenog javnog reda i mira;
- vrši privođenje, pretrese i legitimisanje lica;
- prati lica, kontroliše i traga za licima za kojima je raspisana potraga;
- ostvaruje nadzor nad licima koja su evidentirana kao izvršioci krivičnih djela, licima
sklonim narušavanju javnog reda i mira i drugim licima sklonim ponašanjima
suprotno zakonskim propisima;
- pruža pomoć iz nadležnosti policije pravnim i fizičkim licima za nesmetano
izvršavanje njihovih poslova i zadataka;
- vrši procjenu sigurnosne situacije na sektoru - reonu i o svim saznanjima obavještava
vođu sektora-reona ili komandira Policijske stanice i u toku rada odgovoran je za
sigurnosno stanje na sektoru – reonu;
- ostvaruje neposredni kontakt sa građanima, obavještava ih o mjerama i postupcima
policije na predupređenju pojava i događaja koji ugrožavaju njihovu ličnu i
imovinsku sigurnost;
- sarađuje sa građanima;
- vrši osiguranje lica mjesta izvršenog krivičnog djela, saobraćajne nezgode i drugih
događaja i izvršava zadatke u skladu sa pravilom službe;
- vrši uviđaje saobraćajnih nezgoda koje imaju obilježje prekršaja;
- sačinjava izvještaje po povratku iz službe, službene zabilješke o događajima i
pojavama i prekršajne prijave;
- učestvuje u svim osiguranjima po planu policijske stanice;
- vrši kontrolu i regulisanje saobraćaja i izdaje prekršajne naloge;
- obavlja poslove saradnje sa građanima sa naročitim akcentom na provođenje projekta
"Rad policije u zajednici",
- izvršava i druge zadatke koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima
standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: SSS
Čin: Stariji policajac
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 5 ( pet )
128. POLICAJAC
(u Policijskoj stanici Centar)
Opis poslova
- vrši preventivnu, operativnu i represivnu djelatnost na području sektora - reona u cilju
održavanja javnog reda i mira, sprečavanja izvršenja krivičnih djela, zaštite lične
sigurnosti građana, sigurnosti saobraćaja i sprečavanja drugih nedozvoljenih radnji;
- preduzima mjere na uspostavljanju narušenog javnog reda i mira;
- vrši privođenje, pretrese i legitimisanje lica;
104
-
prati lica, kontroliše i traga za licima za kojima je raspisana potraga;
ostvaruje nadzor nad licima koja su evidentirana kao izvršioci krivičnih djela, licima
sklonim narušavanju javnog reda i mira i drugim licima sklonim ponašanjima
suprotno zakonskim propisima;
- pruža pomoć iz nadležnosti policije pravnim i fizičkim licima za nesmetano
izvršavanje njihovih poslova i zadataka;
- vrši procjenu sigurnosne situacije na sektoru - reonu i o svim saznanjima obavještava
vođu sektora-reona ili komandira Policijske stanice i u toku rada odgovoran je za
sigurnosno stanje na sektoru – reonu;
- ostvaruje neposredni kontakt sa građanima, obavještava ih o mjerama i postupcima
policije na predupređenju pojava i događaja koji ugrožavaju njihovu ličnu i
imovinsku sigurnost;
- sarađuje sa građanima;
- vrši osiguranje lica mjesta izvršenog krivičnog djela, saobraćajne nezgode i drugih
događaja i izvršava zadatke u skladu sa pravilom službe;
- vrši uviđaje saobraćajnih nezgoda koje imaju obilježje prekršaja;
- sačinjava izvještaje po povratku iz službe, službene zabilješke o događajima i
pojavama i prekršajne prijave;
- učestvuje u svim osiguranjima po planu policijske stanice;
- vrši kontrolu i regulisanje saobraćaja i izdaje prekršajne naloge;
- izvršava i druge zadatke koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima
standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: SSS
Poseban uslov: Položen vozački ispit B kategorije.
Čin: Policajac
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 76( sedamdesetšest )
129. POLICAJAC-PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE
NARUŠAVANJA JRM–a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Centar)
Opis poslova
- vrši preventivnu, operativnu i represivnu djelatnost na području sektora - reona u cilju
održavanja javnog reda i mira, sprečavanja izvršenja krivičnih djela, zaštite lične
sigurnosti građana, sigurnosti saobraćaja i sprečavanja drugih nedozvoljenih radnji;
- preduzima mjere na uspostavljanju narušenog javnog reda i mira;
- vrši privođenje, pretrese i legitimisanje lica;
- prati lica, kontroliše i traga za licima za kojima je raspisana potraga;
- ostvaruje nadzor nad licima koja su evidentirana kao izvršioci krivičnih djela, licima
sklonim narušavanju javnog reda i mira i drugim licima sklonim ponašanjima
suprotno zakonskim propisima;
- pruža pomoć iz nadležnosti policije pravnim i fizičkim licima za nesmetano
izvršavanje njihovih poslova i zadataka;
- vrši procjenu sigurnosne situacije na sektoru - reonu i o svim saznanjima obavještava
vođu sektora-reona ili komandira Policijske stanice i u toku rada odgovoran je za
sigurnosno stanje na sektoru – reonu;
105
ostvaruje neposredni kontakt sa građanima, obavještava ih o mjerama i postupcima
policije na predupređenju pojava i događaja koji ugrožavaju njihovu ličnu i
imovinsku sigurnost;
- sarađuje sa građanima;
- vrši osiguranje lica mjesta izvršenog krivičnog djela, saobraćajne nezgode i drugih
događaja i izvršava zadatke u skladu sa pravilom službe;
- vrši uviđaje saobraćajnih nezgoda koje imaju obilježje prekršaja;
- sačinjava izvještaje po povratku iz službe, službene zabilješke o događajima i
pojavama i prekršajne prijave;
- učestvuje u svim osiguranjima po planu policijske stanice;
- vrši kontrolu i regulisanje saobraćaja i izdaje prekršajne naloge;
- obavlja poslove pripadnika Jedinice za sprečavanje narušavanja JRM-a u većem
obimu;
- izvršava i druge zadatke koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima
standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: SSS
Poseban uslov: Položen vozački ispit B kategorije.
Čin: policajac
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 12 ( dvanaest )
-
130. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA SPROVOĐENJE
PREKRŠAJNOG POSTUPKA
(U Policijskoj stanici Centar)
Opis poslova:
- priprema i obrađuje zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka;
- vodi evidencije o podnesenim zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka;
- vodi evidencije o izrečenim kaznama za počinjene prekršaje;
- vodi evidencije o oduzetim vozačkim dozvolama na licu mjesta;
- priprema analitičke podatke iz oblasti saobraćaja, JRM-a i drugih oblasti koje se
odnose na tražene podatke u obrascima izvještaja;
- priprema odgovore na depeše;
- unosi podatke o izrečenim kaznama iz rješenja općinskih sudova za prekršaje;
- priprema žalbe i prigovore na rješenja sudova za prekršaje;
- prati izmjene zakona i podzakonskih akata, pravilnika i njihovu primjenu;
- vodi prekršajne evidencije u kartonima o izrečenim kaznama za počinjene
prekršaje za lica koja imaju prebivalište na području općine;
- daje podatke iz prekršajne evidencije o licima po depešnom saobraćaju;
- popunjava statističke obrasce;
- vrši i druge poslove koje mu odredi neposredi rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: VŠS, I stepen Pravnog fakulteta, Kriminalističkih nauka,
Ekonomskog fakulteta, Fakulteta političkih nauka, Metalurškog fakulteta ili Pedagoške
akademije,
Radni staž: najmanje 1 godine
106
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: administrativno-tehnički
Složenost poslova: složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši samostalni referent
Broj izvršilaca: 3 (tri)
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
- Zakon o bezbjednosti saobraćaja,
- Zakon o prekršajima,
- Općinska odluka,
- ZOOBSNP-a sa pravilnicima.
131. VIŠI REFERENT ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK
(u Policijskoj stanici Centar)
Opis poslova:
- vodi prekršajne i druge evidencije u skladu sa uputstvom o vođenju evidencija i
ažurira bazu podataka;
- otvara kartone za lica u abecednoj evidenciji;
- ustrojava i vodi ostale evidencije u skladu sa zakonskim propisima, vodi registar
izrečenih zaštitnih mjera;
- ažurira elektronsku evidenciju – registar novčanih kazni;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: SSS, Gimnazija, Ekonomska, Upravna ili Tehnička
škola,
Radni staž: najmanje 10 mjeseci
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: administrativno-tehnički
Složenost poslova: djelimično složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršilaca: 2 (dva)
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
- Zakon o bezbjednosti saobraćaja,
- Zakon o prekršajima,
- Uredba o kancelarijskom poslovanju,
- Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja.
132. VIŠI REFERENT ZA PREKRŠAJNE EVIDENCIJE
(u Policijskoj stanici Centar)
Opis poslova:
- vodi prekršajne i druge evidencije u skladu sa uputstvom o vođenju evidencija i
ažurira bazu podataka;
- otvara kartone za lica u abecednoj evidenciji;
107
-
ustrojava i vodi ostale evidencije u skladu sa zakonskim propisima, vodi registar
izrečenih zaštitnih mjera;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: SSS, Gimnazija, Ekonomska, Upravna ili Tehnička
škola
Radni staž: najmanje 10 mjeseci
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: administrativno-tehnički
Složenost poslova: djelimično složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršilaca: 2 (dva)
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
- Zakon o prekršajima,
- Zakon o javnom redu i miru,
- Zakon o boravku i kretanju stranaca,
- Zakon o bezbjednosti održavanja sportskih takmmičenja u ZE-DO kantonu,
- Uredba o kancelarijskom poslovanju,
- Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja.
133. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA SPROVOĐENJE PROPISA
O ORUŽJU
(u Policijskoj stanici Centar)
Opis poslova:
- zaprima zahtjeve za nabavku vatrenog oružja;
- priprema rješenja za nabavljanje vatrenog oružja;
- zaprima zahtjeve i priprema rješenja za nabavku municije;
- pruža pravnu pomoć građanima u vezi ostvarivanja njihovih prava i izvršavanja
obaveza iz ove oblasti;
- ispunjava evidencione kartone o oružju i ažurira kartoteku vatrenog oružja;
- rješava po zahtjevu za izdavanje oružnog lista;
- vodi evidencije izdatih odobrenja za nabavku vatrenog oružja i izdatih oružnih
listova;
- vodi kartoteku prijavljenog nestalog vatrenog oružja;
- priprema postupak oko oduzimanja vatrenog oružja;
- vodi evidenciju ovlaštenih prodavnica za promet vatrenog oružja;
- izdaje uvjerenja iz evidencije za posjedovanje vatrenog oružja;
- zaprima zahtjeve za prevoz i nabavku eksplozivnih materija;
- priprema rješenja o nabavci i prevozu eksplozivnih materija;
- vodi evidenciju o nabavci i prevozu eksplozivnih materija;
- vodi evidenciju o firmama koje se bave prometom eksplozivnih materija;
- vodi evidenciju o certifikatima vozila i vozača u firmama koje vrše prevoz
eksplozivnih materija;
- obavještava pravna lica o zabranama prevoza i o svim drugim naloženim mjerama
vezanim za promet eksplozivnih materija;
108
-
prati zakone, instruktivne depeše i druga akta iz ove oblasti;
priprema analitičke, statističke, informativne i druge materijale;
vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: VŠS, I stepen Pravnog fakulteta ili Fakulteta
kriminalističkih nauka;
Radni staž: najmanje 1 godina
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta
djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: administrativno-tehnički
Složenost poslova: složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši samostalni referent
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
- Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije;
- Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti;
- Zakon o upravnom postupku;
- Uredba o kancelarijskom poslovanju;
- Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja.
134. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
(u Policijskoj stanici Centar)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 3 (tri)
135. KOMANDIR POLICIJSKE STANICE
(u Policijskoj stanici Crkvice)
Opis poslova
- rukovodi policijskom stanicom;
- organizuje, planira i kontroliše izvršavanje poslova i zadataka preventivno-operativne
djelatnosti na održavanju javnog reda i mira, sprečavanju vršenja krivičnih djela,
hvatanju izvršilaca krivičnih djela, sigurnosti saobraćaja, zaštite lične i imovinske
sigurnosti građana i drugo;
- prati i proučava zakonske propise, instrukcije i uputstva koja regulišu rad policije i sa
istim upoznaje policijske službenike;
- sačinjava raspored službenika u službi, vodeći računa o rasporedu radnog vremena,
- prati primjenu zakonskih ovlaštenja u izvršavanju svakodnevnih poslova i zadataka i
u slučaju zloupotrebe preduzima odgovarajuće mjere;
- neposredno organizuje i učestvuje u izradi planova, programa, izvještaja, analiza i
drugih analitičko-informativnih materijala iz djelokruga rada policije;
- vrši procjenu stanja sigurnosti na području policijske stanice;
- izlazi na lice mjesta izvršenih težih krivičnih djela i saobraćajnih nezgoda, požara,
havarija i drugih sigurnosno-interesantnih događaja i organizuje osiguranje lica
109
mjesta i preduzima druge operativno-taktičke mjere na razjašnjavanju ovih događaja i
pojava;
- stara se i neposredno učestvuje u realizaciji programa stručnog osposobljavanja i
usavršavanja policije;
- svakodnevno ostvaruje saradnju sa šefom Odsjeka kriminalističke policije po svim
pitanjima rada i učešća policije u kriminalnoj prevenciji i pronalasku učinilaca
krivičnih djela;
- organizuje uredno i ažurno vođenje propisanih evidencija;
- po procjeni, vrši kontrolu prekršajnih naloga;
- organizuje i rukovodi svim osiguranjima sportskih, kulturnih i drugih manifestacija
koje se održavaju na području policijske stanice;
- vodi postupak prikupljanja dokaza i činjenica neophodnih za kompletiranje spisa o
upotrebi sredstava prinude od strane policijskih službenika, radi donošenja ocjene o
zakonitosti i pravilnosti upotrebe;
- odgovoran je za formiranje odgovarajućih dosijea koje treba da ima Policijska
stanica,
- neposredno vrši kontrolu izvršavanja zadataka od strane policijskih službenika,
- stara se o tehničkoj opremljenosti Policijske stanice i korištenju tehničkih sredstava i
opreme koju koriste policijski službenici Policijske stanice;
- odgovoran je za organizovanje prijema, smještaja i obezbjeđenja lica lišenih slobode,
- izvršava i druge poslove koje mu odredi načelnik PU;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima
standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Viši inspektor/Inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
136. ZAMJENIK KOMANIDRA
(u Policijskoj stanici Crkvice)
Opis poslova:
- prati i proučava zakonske propise, instrukcije i uputstva koja regulišu rad policije i sa
istim upoznaje policijske službenike;
- u odsutnosti komandira rukovodi, organizuje, planira i kontroliše izvršavanje poslova
i zadataka preventivno-operativne djelatnosti na održavanju javnog reda i mira,
sprečavanju vršenja krivičnih djela, hvatanju izvršilaca krivičnih djela, sigurnosti
saobraćaja, zaštite lične i imovinske sigurnosti građana i dr.,
- učestvuje u izradi planova osiguranja svih sportskih, kulturnih i drugih manifestacija
koje se održavaju na staničnom području;
- priprema raspored policijskih službenika u službu,
- prati primjenu zakonskih ovlašćenja u izvršavanju svakodnevnih poslova i zadataka i
u slučaju zloupotrebe preduzima odgovarajuće mjere;
- učestvuje u izradi planova, programa, izvještaja, analiza i drugih analitičkoinformativnih materijala iz djelokruga rada policije;
- neposredno učestvuje u realizaciji programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja
policije;
110
organizuje uredno i ažurno vođenje stanične administracije i propisanih evidencija,
knjige o upotrebama sredstava prinude i knjige o izvršenim napadima na policijske
službenike;
- učestvuje u postupku prikupljanja dokaza i činjenica neophodnih za kompletiranje
spisa o upotrebi sredstava prinude od strane policijskih službenika, radi donošenja
ocjene o zakonitosti i pravilnosti upotrebe;
- neposredno vrši kontrolu izvršenja zadataka policijskih službenika;
- postupa po predstavkama i pritužbama na rad policije i vodi evidenciju;
- vodi postupak prikupljanja dokaza i činjenica za kompletiranje spisa o napadu na
policijske službenike i vodi evidencije;
- izvršava i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima
standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Inspektor / Mlađi inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
-
137. POMOĆNIK KOMANDIRA
(u Policijskoj stanici Crkvice)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 120. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
138. RUKOVODILAC SMJENE
(u Policijskoj stanici Crkvice)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 122. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 4 ( četiri )
139. VOĐA POZORNO-PATROLNOG SEKTORA-REONA
(u Policijskoj stanici Crkvice)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 123. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 10(deset )
140. VOĐA POZORNO-PATROLNOG SEKTORA-REONA
PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE NARUŠAVANJA JRM-a U
VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Crkvice)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 124. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
111
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
141. POLICAJAC
(u Policijskoj stanici Crkvice)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 125. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 13 ( trinaest )
142. POLICAJAC PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE NARUŠAVANJA
JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Crkvice)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 126. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
143. POLICAJAC ZA SARADNJU SA ZAJEDNICOM (RPZ)
(u Policijskoj stanici Crkvice)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 127. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
144. POLICAJAC
(u Policijskoj stanici Crkvice)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 128. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Policajac
Broj izvršilaca: 26 ( dvadesetšest )
145. POLICAJAC PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE NARUŠAVANJA
JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Crkvice)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 129. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Policajac
Broj izvršilaca: 5 ( pet )
146. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA SPROVOĐENJE
PREKRŠAJNOG POSTUPKA
(u Policijskoj stanici Crkvice)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 130. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 2 (dva)
147. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
(u Policijskoj stanici Crkvice)
112
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
148. KOMANDIR POLICIJSKE STANICE
(u Policijskoj stanici Nemila)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 135. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Viši inspektor/Inspektor
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
149. ZAMJENIK KOMANIDRA
(u Policijskoj stanici Nemila)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 136. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Inspektor / Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
150. POMOĆNIK KOMANDIRA
(u Policijskoj stanici Nemila)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 120. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
151. RUKOVODILAC SMJENE
(u Policijskoj stanici Nemila)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 122. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 4 ( četiri )
152. VOĐA POZORNO-PATROLNOG SEKTORA-REONA
(u Policijskoj stanici Nemila)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 123. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 5 ( pet )
153. VOĐA POZORNO-PATROLNOG SEKTORA-REONA
PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE NARUŠAVANJA JRM-a U
VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Nemila)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 124. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
113
154. POLICAJAC
(u Policijskoj stanici Nemila)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 125. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 7 ( sedam )
155. POLICAJAC ZA SARADNJU SA ZAJEDNICOM (RPZ)
(u Policijskoj stanici Nemila)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 127. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
156. POLICAJAC
(u Policijskoj stanici Nemila)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 128. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Policajac
Broj izvršilaca: 12 ( dvanaest )
157. POLICAJAC PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE NARUŠAVANJA
JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Nemila)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 129. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Policajac
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
158. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA SPROVOĐENJE
PREKRŠAJNOG POSTUPKA
(u Policijskoj stanici Nemila)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 130. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
159. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
(u Policijskoj stanici Nemila)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
160. ŠEF ODSJEKA KRIMINALISTIČKE POLICIJE
(u Policijskoj upravi I)
Opis poslova:
- organizuje i rukovodi poslovima na sprečavanju i otkrivanju kriminaliteta u
Policijskoj upravi;
114
stara se o zakonitom, stručnom i blagovremenom izvršavanju poslova i
zadataka;
- predlaže programe i planove rada i priprema tekuće, periodične i godišnje
analitičko-informativne materijale o radu;
- prati stanje i pojavne oblike kriminalteta iz nadležnosti policijske uprave i
predlaže, organizuje i stara se o sprovođenju mjera i radnji na prevenciji
kriminala i otkrivanju krivičnih djela i izvršilaca krivičnih djela;
- učestvuje u procjeni operativnih saznanja i prikupljenih obavještenja i izradi
planova rada na rasvjetljavanju izvršenih najtežih oblika krivičnih djela i
neposredno rukovodi izvršenjem planiranih mjera i radnji;
- organizuje i stara se o blagovremenom izvršavanju administrativno-tehničkih
poslova i vođenju propisanih evidencija;
- izvršava i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Visoka stručna sprema, najmanje VII stepena ili završeno
obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja-sa činom samostalni inspektor; odnosno najmanje VI stepen školske
spreme ili završen prvi ciklus visokog obrazovanja (najmanje 180 ECTS bodova)-sa
činom viši inspektor.
Čin: Samostalni inspektor/Viši inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
-
161. VIŠI REFERENT – TEHNIČKI SEKRETAR
(u Odsjeku kriminalističke policije)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 2. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
162. INSPEKTOR
(u PU I - Odsjek kriminalističke policije)
Opis poslova:
- vrši uviđaj na licu mjesta izvršenih krivičnih djela čije je rasvjetljavanje i
otkrivanje izvršilaca u nadležnosti Odsjeka;
- planira i preduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju izvršenih krivičnih djela,
prikupljanju materijalnih dokaza i obavještenja, identifikovanju, hvatanju i
lišenju slobode izvršilaca ovih krivičnih djela;
- učestvuje u operativnim vanrednim i posebnim obezbjeđenjima;
- postupa po zahtjevima sudova, tužilaštva i drugih organa;
- vodi propisane evidencije u okviru Odsjeka;
- preduzima mjere i radnje na sprečavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju
najsloženijih krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka i zamjenjuje šefa Odsjeka
u njegovoj odsutnosti,
- izvršava i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
115
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Viši inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
163. INSPEKTOR
(u PU I - Odsjek kriminalističke policije)
Opis poslova:
- vrši uviđaj na licu mjesta izvršenih krivičnih djela čije je rasvjetljavanje i
otkrivanje izvršilaca u nadležnosti Odsjeka;
- planira i preduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju izvršenih krivičnih djela,
prikupljanju materijalnih dokaza i obavještenja, identifikovanju, hvatanju i
lišenju slobode izvršilaca ovih krivičnih djela;
- učestvuje u operativnim vanrednim i posebnim obezbjeđenjima;
- postupa po zahtjevima sudova, tužilaštva i drugih organa,
- vodi propisane evidencije u okviru Odsjeka;
- preduzima mjere i radnje na sprečavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju srednje
složenih krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka;
- izvršava i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 7 ( sedam )
164. INSPEKTOR
(u PU I - Odsjek kriminalističke policije)
Opis poslova:
- vrši uviđaj na licu mjesta izvršenih krivičnih djela čije je rasvjetljavanje i
otkrivanje izvršilaca u nadležnosti Odsjeka;
- planira i preduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju izvršenih krivičnih djela,
prikupljanju materijalnih dokaza i obavještenja, identifikovanju, hvatanju i
lišenju slobode izvršilaca ovih krivičnih djela;
- učestvuje u operativnim vanrednim i posebnim obezbjeđenjima;
- postupa po zahtjevima sudova, tužilaštva i drugih organa;
- vodi propisane evidencije u okviru Odsjeka;
- preduzima mjere i radnje na sprečavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju manje
složenih krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka;
- izvršava i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
116
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja.
Poseban uslov: Položen vozački ispit B kategorije.
Čin: Mlađi inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 6 ( šest )
165. INSPEKTOR ZA KRIM.OBAVJEŠTAJNE POSLOVE
(u PU I – Odsjek kriminalističke policije)
Opis poslova:
- formira i održava dosjee o poznatim ili osumnjičenim licima sklonim izvršenju
krivičnih djela koji su povezani sa grupama organizovanog kriminala i imaju
sklonosti ka nasilju;
- vodi evidenciju lica višestrukih povratnika u vršenju krivičnih djela i drugih
nezakonitih radnji nad kojima se ostvaruje pojačano nadziranje;
- ostvaruje punu saradnju sa staničnim obavještajnim službenicima NIVO-a I
(lokalne policijske uprave i policijske stanice), saradnju sa drugim Kantonalnim
obavještajnim jedinicama NIVO-a II, a u cilju prikupljanja, analiziranja, procjene
i distribucije informacija - krim. obavještajnih izvještaja;
- po potrebi ostvaruje saradnju sa Carinskom i Poreznom upravom, Graničnom
policijom, Finansijskom policijom i pravosudnim organima;
- na osnovu Zakona i drugih zakonskih propisa vrši neprekidno motrenje (otvoreno
ili prikriveno) osoba, vozila, mjesta ili objekata u cilju prikupljanja informacija
koje se odnose na kriminalne aktivnosti;
- raspisuje i prati realizaciju potjernica, vodi registre potraga za licima i evidencije
potraga za predmetima i nestalim licima, vrši provjere identiteta, vjerodostojnosti
dokumenata i adresa;
- preduzima mjere i radnje na sprečavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju manje
složenih krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka,
- obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac,
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja.
Poseban uslov: Položen vozački ispit B kategorije.
Čin: Mlađi inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
166. ISTRAŽITELJ
(u PU I – Odsjek kriminalističke policije)
Opis poslova:
- vrši uviđaj na licu mjesta izvršenih krivičnih djela čije je rasvjetljavanje i
otkrivanje izvršilaca u nadležnosti Odsjeka;
117
planira i preduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju izvršenih krivičnih djela,
prikupljanju materijalnih dokaza i obavještenja, identifikovanju, hvatanju i
lišenju slobode izvršilaca ovih krivičnih djela;
- učestvuje u operativnim vanrednim i posebnim obezbjeđenjima;
- postupa po zahtjevima sudova, tužilaštva i drugih organa i organizacija;
- vodi propisane evidencije u okviru Odsjeka;
- preduzima mjere i radnje na sprečavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju srednje
složenih krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka;
- izvršava i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: SSS
Čin: Stariji narednik
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 10 ( deset )
-
167. ISTRAŽITELJ - KRIM.TEHNIČAR
(u PU I – Odsjek kriminalističke policije)
Opis poslova:
- vrši uviđaj na licu mjesta izvršenih krivičnih djela čije je rasvjetljavanje i
otkrivanje izvršilaca u nadležnosti Odsjeka;
- planira i preduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju izvršenih krivičnih djela,
prikupljanju materijalnih dokaza i obavještenja, identifikovanju, hvatanju i
lišenju slobode izvršilaca ovih krivičnih djela;
- učestvuje u operativnim vanrednim i posebnim obezbjeđenjima;
- postupa po zahtjevima sudova, tužilaštva i drugih organa i organizacija,
- vodi propisane evidencije u okviru Odsjeka;
- preduzima mjere i radnje na sprečavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju srednje
složenih krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka;
- vrši kriminalističko-tehničke poslove na uviđajima i drugim radnjama u vezi
sa svim krivičnim djelima i događajima;
- fiksira, obrađuje materijalne tragove i dostavlja ih na dalju obradu na propisan
način, izrađuje skice, fotodokumentacije i kriminalističko-tehničke izvještaje
vezane za uviđaje i rekonstrukcije;
- vrši sinjaletičku obradu lica i provjeru identiteta obrađenih lica, vodi
fotoalbum obrađenih lica;
- učestvuje u identifikacionim postupcima i radi na izradi foto-robota izvršilaca
krivičnih djela;
- učestvuje u vršenju uviđaja postavljanja i aktiviranja eksplozivnodiverzantsko-terorističkih sredstava, te učestvuje na otkrivanju počinilaca
takvih krivičnih djela;
- evidentira sve radnje i tragove u propisane evidencije, pakuje i obilježava na
propisan način, te vodi i sve druge propisane evidencije iz ove oblasti;
- izvršava i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: SSS
118
Čin: Stariji narednik
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 6 ( šest )
168. ISTRAŽITELJ
(u PU I – Odsjek kriminalističke policije)
Opis poslova:
- vrši uviđaj na licu mjesta izvršenih krivčnih djela čije je rasvjetljavanje i
otkrivanje izvršilaca u nadležnosti Odsjeka;
- planira i preduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju izvršenih krivičnih djela,
prikupljanju materijalnih dokaza i obavještenja, identifikovanju, hvatanju i
lišenju slobode izvršilaca ovih krivičnih djela;
- učestvuje u operativnim vanrednim i posebnim obezbjeđenjima;
- postupa po zahtjevima sudova, tužilaštva i drugih organa i organizacija;
- vodi propisane evidencije u okviru Odsjeka;
- preduzima mjere i radnje na sprečavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju manje
složenih krivičnih djela iz nadležnosti Odsjeka;
- izvršava i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: SSS
Čin: Narednik
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 5 ( pet )
169. ISTRAŽITELJ
(u PU I – Odsjek kriminalističke policije)
Opis poslova:
- vrši uviđaj na licu mjesta izvršenih krivičnih djela čije je rasvjetljavanje i
otkrivanje izvršilaca u nadležnosti Odsjeka;
- planira i preduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju izvršenih krivičnih djela,
prikupljanju materijalnih dokaza i obavještenja, identifikovanju, hvatanju i
lišenju slobode izvršilaca ovih krivičnih djela;
- učestvuje u operativnim vanrednim i posebnim obezbjeđenjima;
- postupa po zahtjevima sudova, tužilaštva i drugih organa i organizacija;
- vodi propisane evidencije u okviru Odsjeka;
- asistira inspektorima i istražiteljima prilikom preduzimanja mjera i radnji na
sprečavanju, otkrivanju i rasvjetljavanju krivičnih djela iz nadležnosti
Odsjeka;
- izvršava i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: SSS
Čin: Stariji policajac
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
119
170. VIŠI REFERENT ZA KAZNENE, OPERATIVNE I DRUGE EVIDENCIJE
(U PU I - Odsjek kriminalističke policije)
Opis poslova:
- vodi operativne kriminalističke evidencije u skladu sa Uputstvom o načinu
vođenja i korištenja operativnih evidencija u organima unutrašnjih poslova;
- vodi kaznene evidencije i priprema uvjerenja iz tih evidencija;
- vodi opštu abecednu kartoteku pravih i lažnih imena, evidenciju nadimaka,
evidenciju krivičnih djela sa nepoznatim izvršiocima;
- vodi evidenciju određenih kategorija izvršilaca krivičnih djela i prekršaja;
- MOS evidencija, evidenciju osobenih znakova;
- evidenciju nestalih lica i neidentifikovanih leševa;
- evidenciju ukradenih i nestalih predmeta, evidenciju objekata;
- dosijea za lica, dosijea za krivična djela sa nepoznatim izvršiocima;
- dosijea za događaje;
- dosijea za akcije, registar i dosijea lica pod federalnim i lokalnim nadzorom;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodila;,
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen i vrsta školske spreme: SSS, Gimnazija, Ekonomska, Upravna ili Tehnička
škola
Radni staž: najmanje 10 mjeseci
Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti
Naziv grupe poslova: administrativno-tehnički
Složenost poslova: djelimično složeni
Status: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršilaca: 5 (pet)
Propisi koji se koriste u vršenju poslova:
- Zakon o krivičnom postupku FBiH,
- Krivični zakon FBiH,
- Uputstvo o načinu vođenja operativnih i drugih evidencija,
- Uredba o kancelarijskom poslovanju,
- Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja.
171. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
(u PU I - Odsjek kriminalističke policije)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 3 (tri)
172. NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE II
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 113. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Glavni inspektor
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
120
173. VIŠI REFERENT – TEHNIČKI SEKRETAR
(u Policijskoj upravi II)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 2. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
174. KOORDINATOR ANALITIČAR
(u Policijskoj upravi II)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 115. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
175. VIŠI REFERENT – VOZAČ KURIR
(u Policijskoj upravi II)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 116. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
176. KOMANDIR POLICIJSKE STANICE
(u Policijskoj stanici Visoko)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 117. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Samostalni inspektor/Viši inspektor
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
177. ZAMJENIK KOMANDIRA
( u Policijskoj stanici Visoko)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 118. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Viši inspektor/Inspektor
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
178. POMOĆNIK KOMANDIRA
(u Policijskoj stanici Visoko)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 120. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
179. POMOĆNIK KOMANDIRA – KOMANDIR VODA JEDINICE ZA
SPREČAVANJE NARUŠAVANJA JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Visoko)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 121. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
121
180. RUKOVODILAC SMJENE
(u Policijskoj stanici Visoko)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 122. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 4 ( četiri )
181. VOĐA POZORNO - PATROLNOG SEKTORA – REONA
(u Policijskoj stanici Visoko)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 123. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 9 ( devet )
182. VOĐA POZORNO PATROLNOG SEKTORA – REONA PRIPADNIK
JEDINICE ZA SPREČAVANJE NARUŠAVANJA JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Visoko)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 124. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
183. POLICAJAC
(u Policijskoj stanici Visoko)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 125. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 12 ( dvanaest )
184. POLICAJAC PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE
NARUŠAVANJA JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Visoko)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 126. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
185. POLICAJAC ZA SARADNJU SA ZAJEDNICOM (RPZ)
(u Policijskoj stanici Visoko)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 127. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
186. POLICAJAC
(u Policijskoj stanici Visoko)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 128. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
122
Čin: Policajac
Broj izvršilaca: 22 ( dvadesetdva )
187. POLICAJAC PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE NARUŠAVANJA
JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Visoko)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 129. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Policajac
Broj izvršilaca: 7 ( sedam )
188. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA SPROVOĐENJE PREKRŠAJNOG
POSTUPKA
(u Policijskoj stanici Visoko)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 130. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 2 (dva)
189 VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA SPROVOĐENJE PROPISA O
ORUŽJU
(u Policijskoj stanici Visoko)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 133. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
190. VIŠI REFERENT ZA KAZNENE, OPERATIVNE I DRUGE EVIDENCIJE
(u Policijskoj stanici Visoko)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 170. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
191. VIŠI REFERENT – OPERATER ZA KRIPTOZAŠTITU
(u Policijskoj stanici Visoko)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 43. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 5 (pet)
192. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
(u Policijskoj stanici Visoko)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
193. POMOĆNIK KOMANDIRA ZA KRIMINALITET
123
(u Policijskoj stanici Visoko)
Opis poslova:
- organizuje i rukovodi poslovima na sprečavanju i otkrivanju kriminaliteta u
Policijskoj stanici;
- stara se o zakonitom, stručnom i blagovremenom izvršavanju poslova i
zadataka;
- predlaže programe i planove rada i priprema periodične i godišnje analitičkoinformativne materijale o radu;
- prati stanje i pojavne oblike kriminaliteta iz nadležnosti Policijske stanice i
predlaže, organizuje i stara se o sprovođenju mjera i radnji na prevenciji
kriminala i otkrivanju krivičnih djela i izvršilaca krivičnih djela;
- učestvuje u procjeni operativnih saznanja i prikupljenih obavještenja i izradi
planova rada na rasvjetljavanju izvršenih najtežih oblika krivičnih djela i
neposredno rukovodi izvršenjem planiranih mjera i radnji;
- organizuje i stara se o blagovremenom izvršavanju administrativno-tehničkih
poslova i vođenju propisanih evidencija;
- izvršava i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i
zahtjevima standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: Najmanje VI stepen školske spreme ili završeno obrazovanje
prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja
Čin: Viši inspektor
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
194. INSPEKTOR
(u Policijskoj stanici Visoko)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 163. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Inspektor
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
195. INSPEKTOR
(u Policijskoj stanici Visoko)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 164. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
196. INSPEKTOR ZA KRIM.OBAVJEŠTAJNE POSLOVE
(u Policijskoj stanici Visoko)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 165. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
197. ISTRAŽITELJ
124
(u Policijskoj stanici Visoko)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 166. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
198. ISTRAŽITELJ-KRIM.TEHNIČAR
(u Policijskoj stanici Visoko)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 167. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
199. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Visoko)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 168. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
200. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Visoko)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 169. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
201. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
(u Policijskoj stanici Visoko)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
202. KOMANDIR POLICIJSKE STANICE
(u Policijskoj stanici Kakanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 117. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Samostalni inspektor/Viši inspektor
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
203. ZAMJENIK KOMANDIRA
( u Policijskoj stanici Kakanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 118. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Viši inspektor/Inspektor
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
204. POMOĆNIK KOMANDIRA
125
(u Policijskoj stanici Kakanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 120. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
205. RUKOVODILAC SMJENE
(u Policijskoj stanici Kakanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 122. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 4 ( četiri )
206. VOĐA POZORNO-PATROLNOG SEKTORA – REONA
(u Policijskoj stanici Kakanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 123. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 14 ( četrnaest )
207. VOĐA POZORNO-PATROLNOG SEKTORA – REONA PRIPADNIK
JEDINICE ZA SPREČAVANJE NARUŠAVANJA JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Kakanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 124. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
208. POLICAJAC
(u Policijskoj stanici Kakanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 125. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 14 ( četrnaest )
209. POLICAJAC PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE
NARUŠAVANJA JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Kakanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 126. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 4 ( četiri )
210. POLICAJAC ZA SARADNJU SA ZAJEDNICOM (RPZ)
(u Policijskoj stanici Kakanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 127. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
126
211. POLICAJAC
(u Policijskoj stanici Kakanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 128. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Policajac
Broj izvršilaca: 27 ( dvadesetsedam )
212. POLICAJAC PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE NARUŠAVANJA
JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Kakanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 129. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Policajac
Broj izvršilaca: 6 ( šest )
213. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA SPROVOĐENJE PREKRŠAJNOG
POSTUPKA
(u Policijskoj stanici Kakanj)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 130. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 2 (dva)
214. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA SPROVOĐENJE PROPISA O
ORUŽJU
(u Policijskoj stanici Kakanj)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 133. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
215. VIŠI REFERENT ZA KAZNENE, OPERATIVNE I DRUGE EVIDENCIJE
(u Policijskoj stanici Kakanj)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 170. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
216. VIŠI REFERENT – OPERATOR ZA KRIPTOZAŠTITU
(u Policijskoj stanici Kakanj)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 43. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 5 (pet)
217. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
(u Policijskoj stanici Kakanj)
127
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
218. POMOĆNIK KOMANDIRA ZA KRIMINALITET
(u Policijskoj stanici Kakanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 193. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Viši inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
219. INSPEKTOR
(u Policijskoj stanici Kakanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 163. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Inspektor
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
220. INSPEKTOR
(u Policijskoj stanici Kakanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 164. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
221. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Kakanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 166. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
222. ISTRAŽITELJ – KRIM.TEHNIČAR
(u Policijskoj stanici Kakanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 167. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
223. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Kakanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 168. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
224. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Kakanj)
128
Opis poslova, uslovi za vrčenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 169. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
225. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
(u Policijskoj stanici Kakanj)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 2 (dva)
226. KOMANDIR POLICIJSKE STANICE
(u Policijskoj stanici Breza)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 135. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Viši inspektor/Inspektor
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
227. ZAMJENIK KOMANDIRA
( u Policijskoj stanici Breza)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 136. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Inspektor/Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
228. POMOĆNIK KOMANDIRA
(u Policijskoj stanici Breza)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 120. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
229. RUKOVODILAC SMJENE
(u Policijskoj stanici Breza)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 122. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 4 ( četiri )
230. VOĐA POZORNO-PATROLNOG SEKTORA – REONA
(u Policijskoj stanici Breza)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 123. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 5 ( pet )
231. VOĐA POZORNO-PATROLNOG SEKTORA – REONA PRIPADNIK
JEDINICE ZA SPREČAVANJE NARUŠAVANJA JRM-a U VEĆEM OBIMU
129
(u Policijskoj stanici Breza)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 124. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
232. POLICAJAC
(u Policijskoj stanici Breza)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 125. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
233. POLICAJAC PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE
NARUŠAVANJA JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Breza)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 126. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
234. POLICAJAC ZA SARADNJU SA ZAJEDNICOM (RPZ)
(u Policijskoj stanici Breza)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 127. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
235. POLICAJAC
(u Policijskoj stanici Breza)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 128. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Policajac
Broj izvršilaca: 10 ( deset )
236. POLICAJAC PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE NARUŠAVANJA
JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Breza)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 129. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Policajac
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
237. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA SPROVOĐENJE PREKRŠAJNOG
POSTUPKA
(u Policijskoj stanici Breza)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 130. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
130
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
238. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA SPROVOĐENJE PROPISA O
ORUŽJU
(u Policijskoj stanici Breza)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 133. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
239. VIŠI REFERENT ZA KAZNENE, OPERATIVNE I DRUGE EVIDENCIJE
(u Policijskoj stanici Breza)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 170. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
240. VIŠI REFERENT – OPERATOR ZA KRIPTOZAŠTITU
(u Policijskoj stanici Breza)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 43. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.+
Broj izvršilaca: 5 (pet)
241. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
(u Policijskoj stanici Breza)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
242. POMOĆNIK KOMANDIRA ZA KRIMINALITET
(u Policijskoj stanici Breza)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 193. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
243. INSPEKTOR
(u Policijskoj stanici Breza)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 164. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
244. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Breza)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 166. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
131
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
245. ISTRAŽITELJ – KRIM.TEHNIČAR
(u Policijskoj stanici Breza)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 167. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
246. ISTRAŽITELJ – KRIM.TEHNIČAR
(u Policijskoj stanici Breza)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 168. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
247. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Breza)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 169. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
248. NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE III
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 113. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Glavni inspektor
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
249. VIŠI REFERENT – TEHNIČKI SEKRETAR
(u Policijskoj upravi III)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 2. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
250. KOORDINATOR-ANALITIČAR
(u Policijskoj upravi III)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 115. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
251. VIŠI REFERENT – VOZAČ KURIR
(u Policijskoj upravi III)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 116. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
132
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
252. KOMANDIR POLICIJSKE STANICE
(u Policijskoj stanici Zavidovići)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 117. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Samostalni inspektor/Viši inspektor
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
253. ZAMJENIK KOMANDIRA
( u Policijskoj stanici Zavidovići)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 118. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Viši inspektor/Inspektor
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
254. POMOĆNIK KOMANDIRA
(u Policijskoj stanici Zavidovići)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 120. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
255. POMOĆNIK KOMANDIRA – KOMANDIR VODA JEDINICE ZA
SPREČAVANJE NARUŠAVANJA JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Zavidovići)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 121. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
256. RUKOVODILAC SMJENE
(u Policijskoj stanici Zavidovići)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 122. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 4 ( četiri )
257. VOĐA POZORNO-PATROLNOG SEKTORA – REONA
(u Policijskoj stanici Zavidovići)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 123. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 12 ( dvanaest )
258. VOĐA POZORNO-PATROLNOG SEKTORA – REONA PRIPADNIK
JEDINICE ZA SPREČAVANJE NARUŠAVANJA JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Zavidovići)
133
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 124. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
259. POLICAJAC
(u Policijskoj stanici Zavidovići)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 125. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 16 ( šesnest )
260. POLICAJAC PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE
NARUŠAVANJA JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Zavidovići)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 126. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 4 ( četiri )
261. POLICAJAC ZA SARADNJU SA ZAJEDNICOM (RPZ)
(u Policijskoj stanici Zavidovići)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 127. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
262. POLICAJAC
(u Policijskoj stanici Zavidovići)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 128. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Policajac
Broj izvršilaca: 37 ( tridesetsedam )
263. POLICAJAC PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE NARUŠAVANJA
JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Zavidovići)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 129. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Policajac
Broj izvršilaca: 4 ( četiri )
264. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA SPROVOĐENJE PREKRŠAJNOG
POSTUPKA
(u Policijskoj stanici Zavidovići)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 130. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 2 (dva)
134
265. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA SPROVOĐENJE PROPISA O
ORUŽJU
(u Policijskoj stanici Zavidovići)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 133. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
266. VIŠI REFERENT ZA KAZNENE, OPERATIVNE I DRUGE EVIDENCIJE
(u Policijskoj stanici Zavidovići)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 170. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
267. VIŠI REFERENT – OPERATOR ZA KRIPTOZAŠTITU
(u Policijskoj stanici Zavidovići)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 43. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 5 (pet)
268. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
(u Policijskoj stanici Zavidovići)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
269. POMOĆNIK KOMANDIRA ZA KRIMINALITET
(u Policijskoj stanici Zavidovići)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 193. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Viši inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
270. INSPEKTOR
(u Policijskoj stanici Zavidovići)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 163. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Inspektor
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
271. INSPEKTOR
(u Policijskoj stanici Zavidovići)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 164. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
135
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
272. INSPEKTOR ZA KRIM. OBAVJEŠTAJNE POSLOVE
(u Policijskoj stanici Zavidovići)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 165. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
273. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Zavidovići)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 166. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
274. ISTRAŽITELJ – KRIM. TEHNIČAR
(u Policijskoj stanici Zavidovići)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 167. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
275. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Zavidovići)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 168. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
276. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Zavidovići)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 169. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
277. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
(u Policijskoj stanici Zavidovići)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta naveden su pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
278. KOMANDIR POLICIJSKE STANICE
(u Policijskoj stanici Maglaj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 135. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Viši inspektor/Inspektor
136
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
279. ZAMJENIK KOMANDIRA
( u Policijskoj stanici Maglaj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 136. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Inspektor/Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
280. POMOĆNIK KOMANDIRA
(u Policijskoj stanici Maglaj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 120. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
281. RUKOVODILAC SMJENE
(u Policijskoj stanici Maglaj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 122. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 4 ( četiri )
282. VOĐA POZORNO-PATROLNOG SEKTORA – REONA
(u Policijskoj stanici Maglaj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 123. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 11 ( jedanaest )
283. POLICAJAC
(u Policijskoj stanici Maglaj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 125. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 12 ( dvanaest )
284. POLICAJAC PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE
NARUŠAVANJA JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Maglaj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 126. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 4 ( četiri )
285. POLICAJAC ZA SARADNJU SA ZAJEDNICOM (RPZ)
(u Policijskoj stanici Maglaj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 127. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
137
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
286. POLICAJAC
(u Policijskoj stanici Maglaj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 128. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Policajac
Broj izvršilaca: 25 ( dvadesetpet )
287. POLICAJAC PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE NARUŠAVANJA
JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Maglaj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 129. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Policajac
Broj izvršilaca: 6 ( šest )
288. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA SPROVOĐENJE PREKRŠAJNOG
POSTUPKA
(u Policijskoj stanici Maglaj)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 130. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 2 (dva)
289. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA SPROVOĐENJE PROPISA O
ORUŽJU
(u Policijskoj stanici Maglaj)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 133. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
290. VIŠI REFERENT ZA KAZNENE, OPERATIVNE I DRUGE EVIDENCIJE
(u Policijskoj stanici Maglaj)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 170. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
291. VIŠI REFERENT – OPERATOR ZA KRIPTOZAŠTITU
(u Policijskoj stanici Maglaj)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 43. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 5 (pet)
292. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
138
(u Policijskoj stanici Maglaj)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
293. POMOĆNIK KOMANDIRA ZA KRIMINALITET
(u Policijskoj stanici Maglaj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 193. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
294. INSPEKTOR
(u Policijskoj stanici Maglaj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 164. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
295. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Maglaj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 166. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
296. ISTRAŽITELJ – KRIM. TEHNIČAR
(u Policijskoj stanici Maglaj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 167. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
297. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Maglaj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 168. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
298. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Maglaj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 169. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
299. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
139
(u Policijskoj stanici Maglaj)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
300. NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE IV
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 113. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Glavni inspektor
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
301. VIŠI REFERENT – TEHNIČKI SEKRETAR
(u Policijskoj upravi IV)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 2. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
302. KOORDINATOR - ANALITIČAR
(u Policijskoj upravi IV)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 115. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Inspektor
303. VIŠI REFERENT – VOZAČ KURIR
(u Policijskoj upravi IV)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 116. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
304. KOMANDIR POLICIJSKE STANICE
(u Policijskoj stanici Tešanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 117. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Samostalni inspektor/Viši inspektor
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
305. ZAMJENIK KOMANDIRA
(u Policijskoj stanici Tešanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 118. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Viši inspektor/Inspektor
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
306. POMOĆNIK KOMANDIRA
(u Policijskoj stanici Tešanj)
140
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 119. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
307. POMOĆNIK KOMANDIRA
(u Policijskoj stanici Tešanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 120. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
308. POMOĆNIK KOMANDIRA-KOMANDIR VODA JEDINICE ZA
ZA SPREČAVANJE NARUŠAVANJA JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Tešanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 121. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
309. RUKOVODILAC SMJENE
(u Policijskoj stanici Tešanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 122. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 4 ( četiri )
310. VOĐA POZORNO - PATROLNOG SEKTORA – REONA
(u Policijskoj stanici Tešanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 123. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 8 ( osam )
311. VOĐA POZORNO PATROLNOG SEKTORA – REONA PRIPADNIK
JEDINICE ZA SPREČAVANJE NARUŠAVANJA JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Tešanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 124. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 4 ( četiri )
312. POLICAJAC
(u Policijskoj stanici Tešanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 125. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 21 ( dvadesetjedan )
141
313. POLICAJAC PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE
NARUŠAVANJA JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Tešanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 126. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
314. POLICAJAC ZA SARADNJU SA ZAJEDNICOM (RPZ)
(u Policijskoj stanici Tešanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 127. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
315. POLICAJAC
(u Policijskoj stanici Tešanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 128. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Policajac
Broj izvršilaca: 32 ( tridesetdva )
316. POLICAJAC PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE NARUŠAVANJA
JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Tešanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 129. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Policajac
Broj izvršilaca: 9 ( devet )
317. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA SPROVOĐENJE PREKRŠAJNOG
POSTUPKA
(u Policijskoj stanici Tešanj)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 130. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 2 (dva)
318. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA SPROVOĐENJE PROPISA O
ORUŽJU
(u Policijskoj stanici Tešanj)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 133. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
319. VIŠI REFERENT ZA KAZNENE, OPERATIVNE I DRUGE EVIDENCIJE
(u Policijskoj stanici Tešanj)
142
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 170. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
320. VIŠI REFERENT – OPERATOR ZA KRIPTOZAŠTITU
(u Policijskoj stanici Tešanj)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 43. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 5 (pet)
321. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
(u Policijskoj stanici Tešanj)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 2 (dva)
322. POMOĆNIK KOMANDIRA ZA KRIMINALITET
(u Policijskoj stanici Tešanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 193. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Viši inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
323. INSPEKTOR
(u Policijskoj stanici Tešanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 163. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Inspektor
Broj izvršilaca: 4 ( četiri )
324. INSPEKTOR
(u Policijskoj stanici Tešanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 164. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
325. INSPEKTOR ZA KRIM. OBAVJEŠTAJNE POSLOVE
(u Policijskoj stanici Tešanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 165. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
326. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Tešanj)
143
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 166. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
327. ISTRAŽITELJ – KRIM.TEHNIČAR
(u Policijskoj stanici Tešanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 167. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
328. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Tešanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 168. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
329. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Tešanj)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 169. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
330. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
(u Policijskoj stanici Tešanj)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 2 (dva)
331. KOMANDIR POLICIJSKE STANICE
(u Policijskoj stanici Doboj-Jug)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 135. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Viši inspektor/Inspektor
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
332. ZAMJENIK KOMANDIRA
( u Policijskoj stanici Doboj-Jug)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 136. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Inspektor/Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
333. POMOĆNIK KOMANDIRA
(u Policijskoj stanici Doboj-Jug)
144
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 120. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
334. RUKOVODILAC SMJENE
(u Policijskoj stanici Doboj-Jug)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 122. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 4 ( četiri )
335. VOĐA POZORNO-PATROLNOG SEKTORA – REONA
(u Policijskoj stanici Doboj-Jug)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 123. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
336. VOĐA POZORNO-PATROLNOG SEKTORA – REONA – PRIPADNIK
JEDINICE ZA SPREČAVANJE NARUŠAVANJA JRM-a U VEĆEM OBIMU
( u Policijskoj stanici Doboj-Jug)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 124. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
337. POLICAJAC
(u Policijskoj stanici Doboj-Jug)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 125. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
338. POLICAJAC PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE
NARUŠAVANJA JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Doboj-Jug)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 126. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
339. POLICAJAC ZA SARADNJU SA ZAJEDNICOM (RPZ)
(u Policijskoj stanici Doboj-Jug)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 127. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
145
340. POLICAJAC
(u Policijskoj stanici Doboj-Jug)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 128. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Policajac
Broj izvršilaca: 10 ( deset )
341. POLICAJAC PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE NARUŠAVANJA
JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Doboj-Jug)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 129. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Policajac
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
342. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA SPROVOĐENJE PREKRŠAJNOG
POSTUPKA
(u Policijskoj stanici Doboj-Jug)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 130. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
343. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA SPROVOĐENJE PROPISA O
ORUŽJU
(u Policijskoj stanici Doboj-Jug)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 133. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
344. VIŠI REFERENT ZA KAZNENE, OPERATIVNE I DRUGE EVIDENCIJE
(u Policijskoj stanici Doboj-Jug)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 170. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
345. VIŠI REFERENT – OPERATOR ZA KRIPTOZAŠTITU
(u Policijskoj stanici Doboj-Jug)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 43. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 5 (pet)
346. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
(u Policijskoj stanici Doboj-Jug)
146
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
347. POMOĆNIK KOMANDIRA ZA KRIMINALITET
(u Policijskoj stanici Doboj-Jug)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 193. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
348. INSPEKTOR
(u Policijskoj stanici Doboj-Jug)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 164. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
349. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Doboj-Jug)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 166. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
350. ISTRAŽITELJ – KRIM. TEHNIČAR
(u Policijskoj stanici Doboj-Jug)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 167. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
351. ISTRAŽITELJ – KRIM.TEHNIČAR
(u Policijskoj stanici Doboj-Jug)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 168. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
352. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Doboj-Jug)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 169. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
353. KOMANDIR POLICIJSKE STANICE
(u Policijskoj stanici Usora)
147
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 135. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Viši inspektor/Inspektor
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
354. ZAMJENIK KOMANDIRA
( u Policijskoj stanici Usora)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 136. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Inspektor/Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
355. POMOĆNIK KOMANDIRA
(u Policijskoj stanici Usora)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 120. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
356. RUKOVODILAC SMJENE
(u Policijskoj stanici Usora)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 122. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 4 ( četiri )
357. VOĐA POZORNO - PATROLNOG SEKTORA – REONA
(u Policijskoj stanici Usora)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 123. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
358. POLICAJAC
(u Policijskoj stanici Usora)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 125. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 4 ( četiri )
359. POLICAJAC PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE
NARUŠAVANJA JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Usora)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 126. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
360. POLICAJAC ZA SARADNJU SA ZAJEDNICOM (RPZ)
148
(u Policijskoj stanici Usora)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 127. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
361. POLICAJAC
(u Policijskoj stanici Usora)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 128. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Policajac
Broj izvršilaca: 10 ( deset )
362. POLICAJAC PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE NARUŠAVANJA
JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Usora)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 129. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Policajac
Broj izvršilaca: 4 ( četiri )
363. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA SPROVOĐENJE PREKRŠAJNOG
POSTUPKA
(u Policijskoj stanici Usora)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 130. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
364. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA SPROVOĐENJE PROPISA O
ORUŽJU
(u Policijskoj stanici Usora)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 133. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
365. VIŠI REFERENT ZA KAZNENE, OPERATIVNE I DRUGE EVIDENCIJE
(u Policijskoj stanici Usora)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 170. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
366. VIŠI REFERENT – OPERATOR ZA KRIPTOZAŠTITU
(u Policijskoj stanici Usora)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 43. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 5 (pet)
149
367. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
(u Policijskoj stanici Usora)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
368. POMOĆNIK KOMANDIRA ZA KRIMINALITET
(u Policijskoj stanici Usora)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 193. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Inspektor
369. INSPEKTOR
(u Policijskoj stanici Usora)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 164. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
370. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Usora)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 166. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
371. ISTRAŽITELJ – KRIM.TEHNIČAR
(u Policijskoj stanici Usora)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 167. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
372. ISTRAŽITELJ – KRIM.TEHNIČAR
(u Policijskoj stanici Usora)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 168. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
373. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Usora)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 169. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
150
374. NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE V
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 113. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Glavni inspektor
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
375. VIŠI REFERENT – TEHNIČKI SEKRETAR
(u Policijskoj upravi V)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 2. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
376. KOORDINATOR ANALITIČAR
(u Policijskoj upravi V)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 115. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Inspektor
377. VIŠI REFERENT – VOZAČ KURIR
(u Policijskoj upravi V)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 116. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
378. KOMANDIR POLICIJSKE STANICE
(u Policijskoj stanici Olovo)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 135. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Viši inspektor/Inspektor
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
379. ZAMJENIK KOMANDIRA
( u Policijskoj stanici Olovo)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 136. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Inspektor/Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
380. POMOĆNIK KOMANDIRA
(u Policijskoj stanici Olovo)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 120. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
381. RUKOVODILAC SMJENE
(u Policijskoj stanici Olovo)
151
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 122. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 4 ( četiri )
382. VOĐA POZORNO-PATROLNOG SEKTORA – REONA
(u Policijskoj stanici Olovo)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 123. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 8 ( osam )
383. POLICAJAC
(u Policijskoj stanici Olovo)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 125. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
384. POLICAJAC PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE
NARUŠAVANJA JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Olovo)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 126. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
385. POLICAJAC ZA SARADNJU SA ZAJEDNICOM (RPZ)
(u Policijskoj stanici Olovo)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 127. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
386. POLICAJAC
(u Policijskoj stanici Olovo)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 128. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Policajac
Broj izvršilaca: 9 ( devet )
387. POLICAJAC PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE NARUŠAVANJA
JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Olovo)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 129. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Policajac
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
152
388. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA SPROVOĐENJE PREKRŠAJNOG
POSTUPKA
(u Policijskoj stanici Olovo)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 130. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 2 (dva)
389. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA SPROVOĐENJE PROPISA O
ORUŽJU
(u Policijskoj stanici Olovo)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 133. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
390. VIŠI REFERENT ZA KAZNENE, OPERATIVNE I DRUGE EVIDENCIJE
(u Policijskoj stanici Olovo)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 170. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
391. VIŠI REFERENT – OPERATOR ZA KRIPTOZAŠTITU
(u Policijskoj stanici Olovo)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 43. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 5 (pet)
392. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
(u Policijskoj stanici Olovo)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
393. POMOĆNIK KOMANDIRA ZA KRIMINALITET
(u Policijskoj stanici Olovo)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 193. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
394. INSPEKTOR
(u Policijskoj stanici Olovo)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 164. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
153
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
395. INSPEKTOR ZA KRIM. OBAVJEŠTAJNE POSLOVE
(u Policijskoj stanici Olovo)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 165. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
396. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Olovo)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 166. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
397. ISTRAŽITELJ – KRIM.TEHNIČAR
(u Policijskoj stanici Olovo)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 167. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
398. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Olovo)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 168. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
399. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Olovo)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 169. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
400. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
(u Policijskoj stanici Olovo)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
401. KOMANDIR POLICIJSKE STANICE
(u Policijskoj stanici Vareš)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 117. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Samostalni inspektor/Viši inspektor
154
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
402. ZAMJENIK KOMANDIRA
(u Policijskoj stanici Vareš)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 118. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Viši inspektor/inspektor
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
403. POMOĆNIK KOMANDIRA
(u Policijskoj stanici Vareš)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 120. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
404. RUKOVODILAC SMJENE
(u Policijskoj stanici Vareš)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 122. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 4 ( četiri )
405. VOĐA POZORNO-PATROLNOG SEKTORA – REONA
(u Policijskoj stanici Vareš)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 123. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 6 ( šest )
406. VOĐA POZORNO-PATROLNOG SEKTORA–REONA–PRIPADNIK
JEDINICE ZA SPREČAVANJE NARUŠAVANJA JRM-a U VEĆEM OBIMU
( u Policijskoj stanici Vareš)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 124. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
407. POLICAJAC
(u Policijskoj stanici Vareš)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 125. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 4 ( četiri )
408. POLICAJAC PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE
NARUŠAVANJA JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Vareš)
155
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 126. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
409. POLICAJAC ZA SARADNJU SA ZAJEDNICOM (RPZ)
(u Policijskoj stanici Vareš)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 127. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
410. POLICAJAC
(u Policijskoj stanici Vareš)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 128. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Policajac
Broj izvršilaca: 11 ( jedanaest )
411. POLICAJAC PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE NARUŠAVANJA
JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Vareš)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 129. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Policajac
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
412. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA SPROVOĐENJE PREKRŠAJNOG
POSTUPKA
(u Policijskoj stanici Vareš)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 130. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 2 (dva)
413. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA SPROVOĐENJE PROPISA O
ORUŽJU
(u Policijskoj stanici Vareš)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 133. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
414. VIŠI REFERENT ZA KAZNENE, OPERATIVNE I DRUGE EVIDENCIJE
(u Policijskoj stanici Vareš)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 170. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
156
415. VIŠI REFERENT – OPERATOR ZA KRIPTOZAŠTITU
(u Policijskoj stanici Vareš)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 43. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 5 (pet)
416. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
(u Policijskoj stanici Vareš)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 2 (dva)
417. POMOĆNIK KOMANDIRA ZA KRIMINALITET
(u Policijskoj stanici Vareš)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 193. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
418. INSPEKTOR
(u Policijskoj stanici Vareš)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 164. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
419. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Vareš)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 166. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
420. ISTRAŽITELJ – KRIM.TEHNIČAR
(u Policijskoj stanici Vareš)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 167. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
421. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Vareš)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 168. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
157
422. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Vareš)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 169. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
423. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
(u Policijskoj stanici Vareš)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 2 (dva)
424. NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE ŽEPČE
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 113. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Glavni inspektor
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
425. VIŠI REFERENT – TEHNIČKI SEKRETAR
(u Policijskoj upravi Žepče)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 2. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
426. KOORDINATOR - ANALITIČAR
(u Policijskoj upravi Žepče)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 115. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
427. VIŠI REFERENT – VOZAČ KURIR
(u Policijskoj upravi Žepče)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 116. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
428. KOMANDIR POLICIJSKE STANICE
(u Policijskoj stanici Žepče)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 135. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Viši inspektor/Inspektor
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
158
429. ZAMJENIK KOMANDIRA
( u Policijskoj stanici Žepče)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 136. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Inspektor/Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
430. POMOĆNIK KOMANDIRA
(u Policijskoj stanici Žepče)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 120. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
431. RUKOVODILAC SMJENE
(u Policijskoj stanici Žepče)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 122. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
432. RUKOVODILAC SMJENE – PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE
NARUŠAVANJA JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Žepče)
vrši upućivanje policijskih službenika na rad – otprema smjene;
organizuje, rukovodi, koordinira, usmjerava i kontroliše rad policijskih službenika u
smjeni i po potrebi neposredno učestvuje u rješavanju složenih sigurnosnih događaja;
- pri upućivanju u službu, policijske službenike upoznaje sa aktuelnim bezbjednosnim
događajima i određuje konkretne zadatke za njihovo rješavanje;
- prima dojave i prijave građana, selektira ih, zavodi u odgovarajuće evidencije i
odmah preduzima mjere na prenošenju informacija patrolama policije radi hitnog
preduzimanja policijskih mjera po dojavama i prijavama i traži izvještaj o realizaciji
poslova;
- obavlja razgovor sa građanima putem telefona ili neposredno u policijskoj stanici i
pruža im svu neophodnu pomoć iz djelokruga rada policije;
- vrši prijem policijskih službenika po povratku sa službe i eventualno pruža stručnu
pomoć radi pravilnog, potpunog i zakonitog sačinjavanja službenih akata;
- vodi dnevnik događaja i druge evidencije;
- o svim događajima i pojavama odmah putem telefona ili na drugi način informiše
nadležne rukovodne službenike;
- stara se o sigurnosti objekta Policijske stanice;
- obavlja poslove pripadnika Jedinice za sprečavanje narušavanja JRM-a u većem
obimu;
- izvršava i druge zadatke iz djelokruga rada i koje odredi neposredni rukovodilac;
- sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama, uputstvima i zahtjevima
standarda ISO 9001:2008.
Opšti i posebni uslovi za vršenje poslova:
Stepen školske spreme: SSS
159
-
Čin: Stariji narednik
Status: policijski službenik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
433. VOĐA POZORNO-PATROLNOG SEKTORA – REONA
(u Policijskoj stanici Žepče)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 123. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 10 ( deset )
434. POLICAJAC
(u Policijskoj stanici Žepče)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 125. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 9 ( devet )
435. POLICAJAC PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE
NARUŠAVANJA JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Žepče)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 126. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 4 ( četiri )
436. POLICAJAC ZA SARADNJU SA ZAJEDNICOM (RPZ)
(u Policijskoj stanici Žepče)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 127. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
437. POLICAJAC
(u Policijskoj stanici Žepče)
Opis poslova, uslovi za vrčenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 128. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Policajac
Broj izvršilaca: 20 ( dvadeset )
438. POLICAJAC PRIPADNIK JEDINICE ZA SPREČAVANJE NARUŠAVANJA
JRM-a U VEĆEM OBIMU
(u Policijskoj stanici Žepče)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 129. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Policajac
Broj izvršilaca: 5 ( pet )
439. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA SPROVOĐENJE PREKŠAJNOG
160
POSTUPKA
(u Policijskoj stanici Žepče)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 130. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 2 (dva)
440. VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA SPROVOĐENJE PROPISA O
ORUŽJU
(u Policijskoj stanici Žepče)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 133. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
441. VIŠI REFERENT ZA KAZNENE, OPERATIVNE I DRUGE EVIDENCIJE
(u Policijskoj stanici Žepče)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 170. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
442. VIŠI REFERENT – OPERATOR ZA KRIPTOZAŠTITU
(u Policijskoj stanici Žepče)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 43. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 5 (pet)
443. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
(u Policijskoj stanici Žepče)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 (jedan)
444. POMOĆNIK KOMANDIRA ZA KRIMINALITET
(u Policijskoj stanici Žepče)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 193. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
445. INSPEKTOR
(u Policijskoj stanici Žepče)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 164. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
161
446. INSPEKTOR ZA KRIM. OBAVJEŠTAJNE POSLOVE
(u Policijskoj stanici Žepče)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 165. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Mlađi inspektor
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
447. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Žepče)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 166. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
448. ISTRAŽITELJ – KRIM.TEHNIČAR
(u Policijskoj stanici Žepče)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 167. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji narednik
Broj izvršilaca: 3 ( tri )
449. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Žepče)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 168. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Narednik
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
450. ISTRAŽITELJ
(u Policijskoj stanici Žepče)
Opis poslova, uslovi za vršenje poslova i status navedeni su pod rednim brojem 169. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Čin: Stariji policajac
Broj izvršilaca: 2 ( dva )
451. VIŠI REFERENT – DAKTILOGRAF
(u Policijskoj stanici Žepče)
Opis poslova, opšti i posebni uslovi za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv grupe
poslova, složenost, status i pozicija radnog mjesta navedeni su pod rednim brojem 10. u
organizacionoj jedinici Uprava policije.
Broj izvršilaca: 1 ( jedan )
Član 7.
U članu 19. stav (4) iza broja „15/04" stavlja se zarez i briše slovo „i“ i iza broja
„11/05“ dodaju riječi „i 9/09“, a riječi „Zakonom o policijskim službenicima Zeničkodobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 08/06)“ se
zamjenjuju riječima „Zakonom o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona –
Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 4/14)“.
162
Član 8.
U članu 20. stav (2) tačka b) riječi „šef Odsjeka za pravne, kadrovske poslove i
logistiku“ se brišu.
Član 9.
(1) U članu 21. stav (1) dodaju se nove tačke a), b) i c) koje glase:
„a) U Jedinici za profesionalne standarde - načelnik Jedinice za profesionalne
standarde,
b) U Odsjeku za odnose s javnošću, analitiku i planiranje – šef Odsjeka,
c) U Odsjeku za edukaciju – šef Odsjeka za edukaciju.“
(2) Dosadašnje tačke a), b) i c) postaju tačke d), e) i f).
(3) U stavu (2) tačka a) se briše; u tački b) iza riječi „inspekcije“ se dodaju riječi
„i zaštitu ličnih podataka“ i iza riječi „procedura“ dodaju riječi „i zaštitu tajnih
podataka“; u taki c) riječi „šef Odsjeka za koordinaciju i usmjeravanje bezbjednosti
saobraćaja“ se zamjenjuju riječimia „šef Inspektorata“, a riječi „Jedinice policije za
podršku“ se zamjenjuju riječim „Specijalne policijske jedinice“; u tački d) riječi „i
krivična djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštičenih međunarodnim pravom“ se brišu
i iza riječi „rad“ dodaje zarez i riječi „šef Odsjeka za istraživanje krivičnih djela protiv
čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom“; a dosadašnje tačke b) do j)
postaju tačke a) do i).
(4) U stavu (4) riječi „Zakonom o policijskim službenicima ("Službene novine
Zeničko-dobojskog kantona" broj 08/06)“ se zamjenjuju riječima „Zakonom o
policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst ("Službene
novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 4/14)“.
Član 10.
U članu 21. stav (4) riječi „Zakonom o policijskim službenicima ("Službene
novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 08/06)“ se zamjenjuju riječima „Zakonom o
policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst ("Službene
novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 4/14)“.
Član 11.
Rok za donošenje rješenje o rasporedu na radna mjesta za policijske službenike,
državne službenike i namještenike čije trenutno radno mjesto se ovim Pravilnikom ukida
ili mijenja naziv, opis poslova, uslovi za vršenje poslova ili naziv organizacione jednice
je 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilinka.
163
Član 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom davanja saglasnosti od strane Vlade
Zeničko-dobojskog kantona.
Broj: 08-01-______________/14
Dana: __. __. 2014. godine
MINISTAR
Rifat Delić
Na ovaj Pravilnik data je saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona
Zaključkom broj: ____________ od __. __. 20__. godine
SEKRETAR VLADE
Berjana Ačkar
164
Download

Srijeda, 29 - Zeničko