Výroční
zpráva
2011
Evropské sociálně zdravotní
centrum Praha o.p.s.
Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00
1
Obsah:
ÚVODNÍ SLOVO ................................................................................................................................................ 3
ZÁKLADNÍ ÚDAJE.............................................................................................................................................. 4
ORGÁNY SPOLEČNOSTI .................................................................................................................................... 5
SPOLEČNOST V ROCE 2011 ............................................................................................................................... 6
ZAMĚSTNANECKÁ POLITIKA........................................................................................................................................ 6
Bezpečnost práce ........................................................................................................................................... 6
Organizační struktura .................................................................................................................................... 6
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE K 31.12.2011 ............................................................................................................. 8
ZÁKLADNÍ UKAZATELE - STAV K 31.12.2011 ................................................................................................................ 8
DOMOV PRO SENIORY – SLUNEČNICE .............................................................................................................. 9
CHARAKTERISTIKA.................................................................................................................................................... 9
Poslání: .......................................................................................................................................................... 9
Cílová skupina uživatelů služby domov pro seniory: ...................................................................................... 9
Služby v DS ................................................................................................................................................... 10
UDÁLOSTI A ČINNOSTI V DS V ROCE 2011 ................................................................................................................. 10
Aktivity pro uživatele ................................................................................................................................... 10
Výstava s reminiscenčním zaměřením ......................................................................................................... 11
Pravidelné volnočasové aktivity................................................................................................................... 11
Zooterapie v našem domově ....................................................................................................................... 12
Úprava prostor v DS, nové pomůcky............................................................................................................ 13
NUTRIČNÍ PÉČE............................................................................................................................................... 14
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘI DS – SLUNEČNICE ............................................................................................... 15
PROJEKT „CESTA KE KVALITĚ PROSTŘEDNICTVÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ“, PODPOŘENÝ Z ESF EU .......... 16
FINANČNÍ ČÁST .............................................................................................................................................. 18
ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY ................................................................................................................ 18
PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPU ............................................................................................... 18
Dlouhodobý hmotný majetek ...................................................................................................................... 18
Dlouhodobý nehmotný majetek .................................................................................................................. 18
Drobný dlouhodobý hmotný majetek .......................................................................................................... 18
Zásoby.......................................................................................................................................................... 18
Pohledávky .................................................................................................................................................. 19
PŘÍLOHY FINANČNÍ ČÁSTI: ....................................................................................................................................... 19
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2011 ............................................................................... 19
Rozvaha ....................................................................................................................................................... 19
Výkaz zisku a ztráty ..................................................................................................................................... 19
Příloha k účetní závěrce za rok 2011 ........................................................................................................... 19
Zpráva nezávislého auditora........................................................................................................................ 19
2
Úvodní slovo
Vážené dámy, vážení pánové,
pro Evropské sociálně zdravotní centrum Praha obecně prospěšnou společnost, byl
rok 2011 důležitý v pokračující realizaci dlouhodobého projektu, s kterým jsme vyhráli
výběrové řízení na provoz Domova pro seniory – Slunečnice.
Nelehká hospodářská situace České republiky se odrazila i do financování sociálních
služeb a neblaze dopadla i na provoz obecně prospěšné společnosti. Provoz
domova pro seniory se musel této situaci přizpůsobit a správní rada dala za úkol
řediteli o.p.s. přijmout opatření k dodržení upraveného rozpočtu. Na návrh ředitele
o.p.s. na zasedání správní a dozorčí rady schválila navržené úsporné opatření
v provozu domova pro seniory.
Po celý rok jsme všechny kroky projednávali na pravidelných každotýdenních
poradách v sídle společnosti. Všechna zaváděná opatření slouží k naplnění projektu
a k udržení poskytovaných služeb.
Obyvatelé i zaměstnanci pochopili nutnost změn a úsporných opatření. Všechny
opatření k úspornému provozu projednalo vedení domova s odborovou organizací.
Kolektivní smlouva pro rok 2011 byla řádně projednána a uzavřena již na podzim
roku 2010.
Naše kroky ke zlepšení sociálních služeb jsou limitovány finančními prostředky, které
pro naši činnost získáme. Zároveň je třeba mít na paměti, že se jedná o dlouhodobou
práci k naplnění projektu a v dalších letech musíme věnovat ještě mnoho práce a
zvýšeného úsilí, abychom naplnili celou naší vizi.
Touto cestou chci na tomto místě poděkovat všem, kteří se na dílčím úspěchu
podíleli a požádat je o vytrvání v práci pro naplnění našich cílů.
Bc. Martin Hejtmánek MBA
předseda správní rady
3
Základní údaje
Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. (dále jen „ESZC Praha“) je obecně
prospěšná společnost ve smyslu zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech. Společnost je zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 518 ze dne 2. října 2007.
Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s byla založena jako nezisková
organizace, jejímž cílem je nezištně přispět svými aktivitami a schopnostmi
do nabídky zejména sociálních, zdravotnických a vzdělávacích služeb především
v Praze.
ESZC Praha poskytuje následující druhy obecně prospěšných služeb:
a)
sociální programy a sociální služby (ESZC Praha je registrovaným
poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách),
b)
zdravotnické služby a zdravotnické programy,
c)
provozování zdravotnických zařízení a poskytování zdravotnických služeb,
d)
provozování sociálních zařízení,
e)
podpora a realizace vzdělávacích a vědeckých programů,
f)
podpora a realizace ekologických činností a programů,
g)
pomoc při živelných pohromách,
h)
poskytování poradenství v oblasti zdravotních a sociálních služeb,
vzdělávacích, vědeckých, kulturních a ekologických činností.
Společnost dále realizuje tuto doplňkovou činnost:
a)
pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
b)
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím,
c)
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny,
d)
velkoobchod,
e)
zprostředkování obchodu a služeb,
f)
správa a údržba nemovitostí,
g)
ubytovací služby,
h)
reklamní činnost a marketing,
i)
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jen
základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitosti, bytů a nebytových
prostor.
Počátkem roku 2008 vyhlásil Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“)
veřejnou zakázku na „Provozování domova pro seniory v Praze 8 Bohnicích“.
Správní rada Evropského sociálně zdravotního centra Praha o.p.s. se jednohlasně
shodla s cílem ucházet se o vypsanou veřejnou zakázku. Na základě toho
dne 25. 3. 2008 vstoupila do sdružení spolu s dalšími třemi společnostmi:
OBCHODNÍ CENTRUM OPATOV s.r.o., EXCHANGE s.r.o., Lenka Mášová (Nestátní
zdravotnické zařízení Domácí zdravotní péče, reg. č. j. 599/2000).
Účelem sdružení je společné provozování domova pro seniory v Praze – Bohnicích,
v rozsahu společné nabídky do výběrového řízení. Účastníci se dohodli,
že společnou činnost budou vykonávat pod společným jménem: „Evropské sociálně
zdravotní centrum Praha o.p.s.“
Od ledna 2009 je Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. jako člen
sdružení na základě smlouvy s Magistrátem hl. m. Prahy provozovatelem
Domova pro seniory – Slunečnice, v Praze 8 - Bohnicích (dále jen „DS“).
V roce 2011 bylo provozování DS jedinou činností ESZC Praha o.p.s.
4
Orgány společnosti
Orgány společnosti - k
Ředitel o.p.s.
1.1.2011
Richard Král
Správní rada
Předseda správní rady:
Člen správní rady:
Člen správní rady:
Martin Hejtmánek
Klára Trachtová
Helena Vargová
Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady:
Člen dozorčí rady:
Člen dozorčí rady:
Daniel Hodek
Markéta Fitzová
Ivan Dvořák
5
Společnost v roce 2011
Zaměstnanecká politika
Ve společnosti docházelo od počátku k organizačně personálním změnám, které
podrobněji rozebíráme na jiném místě této výroční zprávy.
V porovnání s minulým rokem nedošlo v roce 2011 k zvýšení mezd zaměstnanců
z důvodu nutné úspory mzdových prostředků a z nařízení ředitele o.p.s. bylo
nařízeno snížení nenárokové části mezd – osobního ohodnocení zaměstnanců
na 50%.
Veškerá opatření v oblasti zaměstnanecké politiky byla prováděna ve spolupráci
s odborovou organizací.
Služby a chod organizace zajišťovalo v přepočtených počtech 126 zaměstnanců,
z toho 80,5 úvazků v přímé obslužné péči včetně 2,5 úvazku terénní pečovatelské
služby.
Bezpečnost práce
V oblasti bezpečnosti práce probíhala pravidelná školení všech zaměstnanců, je
dbáno na důsledné používání ochranných prostředků a výsledkem této činnosti
je skutečnost, že ve sledovaném roce nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.
Organizační struktura
V roce 2011 jsme provedli další změny potřebnosti jednotlivých pracovních pozic a
pracovní vytíženosti zaměstnanců. V průběhu roku jsme zrušili pracovní pozici
vedoucího provozně ekonomického úseku a tento úsek přešel do přímé působnosti
ředitele DS. Za odbor sociálně zdravotní nadále odpovídala Mgr. Straková a je jediná
zástupcem ředitele DS.
Přímo řízení zaměstnanci ředitelem jsou vedoucí centra Štefánikova – sídla
společnosti, personalistka, asistentka ředitele, ekonomický a hospodářský úsek,
pracovník pro vzdělávání zaměstnanců, kontrolor a poradce pro kulturu.
Od 1. 9. 2011 byla přijata nová pracovnice na pozici ekonom-účetní, která nahradila
dosavadní hlavní účetní, která odešla do starobního důchodu.
Dále byla z úsporných důvodů zrušena pozice vedoucí sociálního oddělení a řízením
tohoto oddělení byla pověřena dosavadní nadřízená tj. vedoucí odboru SZO.
V důsledku reorganizace v hospodářském úseku, byla dána výpověď jednomu
zaměstnanci a jeho pracovní náplň byla rozdělena mezi ostatní zaměstnance.
Organizační struktura v roce 2011 : uvedena na následující straně
6
Ředitel DS – Slunečnice
Asistentka ředitele
Vedoucí centra Štefánikova
Pracovník pro vzdělávání
zaměstnanců
Kontrolor
Personalista
Poradce pro kulturu
Vedoucí SZO
Vedoucí EHPO
ošetřovatelský referát
Č.1
ošetřovatelský referát
Č.2
hospodářský úsek
provozní úsek
ošetřovatelský referát
Č.3
ošetřovatelský referát
Č.4
údržba
účetní
nutriční terapeuté
fyzioterapie
mzdová účetní
pokladní
sociální oddělení
terénní pečovatelská služba
DPP + DPČ
referent úhrad
DPP + DPČ
7
Základní ekonomické údaje k 31.12.2011
výnosy
úhrady od uživatelů
úhrady od zdrav. poj.
úhrady za fakultativní činnosti
příjmy z vedlejší činnosti
příspěvky a dotace
dary a ostatní příjmy
úroky
celkem výnosy
39.114.240,- Kč
4.128.549,- Kč
177.791,- Kč
1.526.929,- Kč
29.218.762,- Kč
159.154,- Kč
2.077,- Kč
74.327.501,- Kč
náklady
spotřeba materiálu
strava uživatelů soc. služeb
ostatní nakoupené služby
3.692.798,- Kč
10.574.130,- Kč
5.352.385,- Kč
(likvidace odpadu, bezpečnostní agentura, služby IT, vzdělávání
zaměstnanců, servisní služby atd.)
spotřeba energie
opravy a udržování
mzdové náklady
zdravotní a sociální poj.
zákonné soc. náklady
odpisy
ostatní služby a náklady
celkem náklady
10.074.607,- Kč
714.598,- Kč
32.368.238,- Kč
10.798.425,- Kč
171.946,- Kč
202.766,- Kč
381.629,- Kč
74.331.522,- Kč
Ztráta 4.021,- Kč. (odečten nedaňový výdaj 3.840,- Kč)
Za sledovaný rok vykázala organizace hospodářskou ztrátu ve výši 180,- Kč.
Relativně dobrého hospodářského výsledku, oproti roku 2010, dosáhla společnost
díky úspoře nákladů.
Základní ukazatele - stav k 31.12.2011
Dlouhodobý hmotný majetek v Kč
790.106,- Kč
Kapacita/obložnost DS osobách/uživatelích
258
Průměrný počet zaměstnanců
125
Průměrný měsíční výdělek hrubého
21.561,- Kč
8
Domov pro seniory – Slunečnice
Charakteristika
ESZC Praha o.p.s. se od 1.1.2009 stala provozovatelem Domova pro seniory –
Slunečnice v Praze 8 (dále jen „DS“). Na základě smlouvy s MHMP došlo
k převedení všech zaměstnanců s platnou pracovní smlouvou pod nového
provozovatele, stejně jako byl zapůjčen majetek k provozování (ESZC Praha o.p.s.
není majitelem budov ani zařízení DS, které bylo v majetku příspěvkové organizace).
ESZC Praha o.p.s. si klade za cíl rozvíjet kvalitu služeb poskytovaných v DS.
Domov pro seniory – Slunečnice je registrovanou sociální službou (identifikátor
2364254).
Poslání:
Domov pro seniory - Slunečnice poskytuje celoroční pobytové služby seniorům
s cílem podporovat samostatný a soběstačný způsob jejich života v podmínkách,
které jsou blízké jejich vlastnímu prostředí, zabezpečují důstojný způsob života a
respektují osobnost uživatele.
Cílová skupina uživatelů služby domov pro seniory:
Domov pro seniory - Slunečnice poskytuje pobytové služby osobám starším 60 let,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo trvalých změn zdravotního
stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je
poskytována seniorům, kteří potřebují komplexní péči, jenž jim nemůže být zajištěna
členy rodiny v jejich domácím prostředí, ani terénními službami sociální péče.
Služba „domov pro seniory“ nemůže být poskytována:
• osobám, jež nespadají do cílové skupiny sociální služby „domov pro seniory“,
• osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče
ve zdravotnickém zařízení,
• osobám, které mají akutní infekční onemocnění,
• osobám s demencí (vč. Alzheimerovy choroby), jejichž stav vyžaduje pobyt
v domově se zvláštním režimem,
• osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
jsou sociálně nepřizpůsobiví,
• osobám, které potřebují specializovanou psychiatrickou péči, mají
psychiatrické onemocnění nebo trpí chronickým duševním onemocněním,
• osobám závislých na alkoholu či jiných návykových látkách,
• osobám s mentálním nebo mentálním a kombinovaným postižením,
• osobám, jejichž smyslové postižení je ve formě úplné ztráty zraku nebo
sluchu.
DS má kapacitu 258 míst. Z toho je 68 míst na tzv. zvýšené ošetřovatelské péči,
190 pak na oddělení tzv. relativně zdravých neboli mobilních seniorů. K dispozici je
188 jednolůžkových pokojů, 14 dvoulůžkových pokojů a 14 třílůžkových pokojů.
9
Uživatelé služby DS
K 31.12. 2011 bylo v DS následující složení uživatelů:
Počet uživatelů: 255, z toho 45 mužů a 210 žen.
Průměrný věk uživatelů: 84,9 let.
Obložnost : 96,8 %
Služby v DS
Domov pro seniory – Slunečnice poskytuje pobytovou péči, která je časově
neomezená (celoroční) a nepřetržitá (poskytována 24 hodin denně). Služba je
poskytována kvalifikovaným personálem, který pomáhá každému uživateli
se zajištěním každodenní potřebné péče, pomáhá v běžných denních činnostech
uživatelům, kteří tyto činnosti již v důsledku svého věku nebo zdravotního stavu
nemohou vykonávat samostatně.
V DS je zaveden také tzv. adaptační program, který zajišťuje sociální pracovnice po
dobu prvních třech měsíců po nástupu uživatele. V adaptačním programu se
individuálně věnuje každému uživateli, informuje jej o chodu DS, nabídce aktivit a
dalších činností, vyjednává přizpůsobení služby potřebám uživatele.
Kromě personálu v ošetřovatelské péči se uživatelům věnují také fyzioterapeuté,
nutriční terapeuté, ergoterapeutka a aktivizátoři ze sociálního oddělení. Uživatelům
jsou nabízeny různé pravidelné či nepravidelné aktivity, k dispozici je knihovna a
kulturní sál k pořádání větších akcí.
Tyto všechny aktivity přispívají k prostředí, kde mají uživatelé možnost výběru a
volby toho, jak chtějí svůj čas trávit a zároveň jim umožňuje udržovat či navazovat
sociální a přátelské kontakty nejen s obyvateli domova, ale i s návštěvníky odjinud.
Události a činnosti v DS v roce 2011
Aktivity pro uživatele
V roce 2011 jsme zachovali všechny dosavadní aktivity, včetně nových z loňského
roku: reminiscenční setkávání, hudební internet, setkávání na halách či keramika
na hrnčířském kruhu. Od ledna máme v našem domově k dispozici nový program
na PC určený na trénování paměti Happy Neuron nejen pro seniory.
Nově jsme se v červnu s výrobky z ergoterapeutické dílny zúčastnili výstavy ručních
prací v Lysé nad Labem, „Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení“.
Hlavní myšlenkou výstavy bylo podpořit aktivitu seniorů, naplnění jejich volného času
a dát možnost vyrobené práce představit ostatním. Veřejnost měla možnost se
seznámit s ukázkami činností a výrobků ručních prací seniorů, tradicemi řemesel a
výtvarného lidového umění, které v některých případech pomalu již zaniká.
10
Nadále také rozvíjíme práci se vzpomínkami, vzděláváme se v nové metodě práce
se seniory prof. Böhma (tzv. psychobiografický model). Reminiscenční skupinky
vedeme také s osobami s kognitivními poruchami. Chodby a prostory v DS ožívají
dalšími předměty z doby mládí našich uživatelů a vznikají jakési „reminiscenční
koutky“. S uživateli, kteří měli zájem, vypracovali pracovníci také fotografické koláže
z jejich fotek z různých dob a ty jsou se souhlasem uživatele umístěny v tzv. klipu
na stěně u dveří do jejich pokojů.
Výstava s reminiscenčním zaměřením
Ve dnech 21. a 22. listopadu 2011 proběhla v našem DS reminiscenční výstava
s názvem „Střípky našich životů“, která mapovala průběh života obyvatel DS.
Výstava nabídla návštěvníkům pohled na dobové předměty, fotografie, měli možnost
zaposlouchat se do tónů hudebních skladeb, produkovaných dvěma klavíristy, kteří
svou hrou dotvářeli atmosféru let 40. až 60., tedy doby, kdy většina obyvatel byla
v produktivním věku.
Na výstavě byly zastoupeny předměty z různých kategorií – rodina, dětství, škola,
zaměstnání a řemeslo, domácnost, záliby. Na promítacím plátně bylo možné
sledovat prezentaci dobových fotografií zachycující výše zmíněná témata.
Pro návštěvníky byla připravena i možnost posedět u kávy či šálku čaje a mezi sebou
si popovídat o svých vzpomínkách. Výstavy se zúčastnili nejen samotní obyvatelé
DS, ale i jejich rodinní příslušníci, pracovníci z jiných zařízení a studenti středních
škol. Předávání zkušeností a vyprávění příběhů probíhalo tedy nejen
mezi vrstevníky, ale i mezi generacemi.
Na základě ohlasů návštěvníků je zřejmé, že výstava vzbudila velký zájem, potěšila,
vyvolala vzpomínky „nejen na dětství a mládí, ale také občasné těžké chvíle životě,
včetně mladé lásky“ (úryvek z ohlasu jedné z návštěvnic výstavy). Po celý průběh
výstavy byly přítomny sociální pracovnice v dobovém oblečení, které provázely
návštěvníky nejen výstavou, ale podávaly informace o využívání reminiscence a
biografie v DS - Slunečnice. Ohlasy na výstavu byly velmi pozitivní, proto plánujeme
také ročník následující.
Pravidelné volnočasové aktivity
Jak už je uvedeno výše, zachovali jsme v roce 2011 všechny aktivity jako
v uplynulém roce:
- keramika,
- klub šikulek,
- hudební pořady a koncerty,
- sportovní hry,
- kondiční cvičení,
- cvičení TAO,
- klub společenských her,
- internetový koutek,
- hudební internet,
- bohoslužby a duchovní programy (tzv. kavárna u Salvátora),
11
-
trénování paměti,
diskuzní klub,
přednášky na různá témata, především z psychologie či přírodopisné,
čtení na pokračování,
poslech mluveného slova,
filmový klub,
reminiscenční skupiny,
setkání na halách,
kulinářské odpoledne.
Jako v minulých letech i v roce 2011 proběhly v DS společné oslavy významných
narozenin uživatelů, nejvýznamnější byla podzimní oslava 101. narozenin, a o pár
týdnů později oslava 100. narozenin.
Oslavy velikonoc proběhly nejen tradiční velikonoční výstavou výrobků našich
uživatelů, ale také společným velikonočním pečením a setkáním s panem farářem.
V červnu a pak v září se opět konaly Zahradní slavnosti s grilováním klobás a
hudebním vystoupením Pražského salónního orchestru. Kromě tradičního
společného velikonočního a vánočního pečení, jsme opakovali i oblíbené pečení
bramboráků. Také vánoce jsme slavili tradičně: vánoční výstavou, vánočním
pečením, společným vázáním vánočních věnců a také vánočním setkáním s panem
ředitelem a s panem farářem. Stejně jako v uplynulých letech jsme se s našimi
uživateli sportovci účastnili Sportovních her seniorů v Malešicích a souboje
Chodovská šipka.
Zooterapie v našem domově
V předvánočním čase dostal náš DS vzácný dárek v podobě krásné kočičky
se vznešeným jménem Ella Jane Eminus. To se však našim uživatelům zdálo moc
cizokrajné a spontánně jí překřtili na Elišku.
Tak jsme začali v našem domově s felinoterapií, tedy metodou podpory zdraví
využívající pozitivního působení kontaktu člověka s kočkou. Její přínosy jsou hlavně
zlepšování zdravotního stavu seniorů, zlepšení adaptace na nové prostředí, zvýšení
sebevědomí, zlepšení motoriky a zmírnění stresu. Kočky mají vrozený dar odnímat
bolest a utrpení, navozovat duševní harmonii a napomáhat najít ztracenou životní
rovnováhu. Také potlačují pocit osamění, zklamání, opuštěnosti, vytvářejí pocit jistoty
a bezpečí. Zodpovědnost za blízkého milovaného tvora se také stává silným
motivačním prvkem a často vytváří nový smysl života. Kontakt s kočkou napomáhá
seniorům také s orientací v čase (např. oddělení jednotlivých dnů v týdnu, střídání
rytmu spánku a bdění), využít lze i při trénování paměti a komunikace (když si klienti
vybavují své předchozí zkušenosti s domácími zvířaty a dělí se o své vzpomínky
s ostatními).
Na chovatelských portálech se často dočteme, že pro felinoterapii jsou vhodné kočky
plemene ragdol. A zástupkyní právě tohoto plemene je naše Eliška. Plemeno ragdoll
se zrodilo poměrně nedávno v 60. letech 20. století v Kalifornii. Pro tyto kočky je
typické, že po zvednutí do náruče naprosto povolí svalstvo, až se podobají hadrové
panence (odtud název ragdoll, v překladu „rag" - hadr, „doll" - panenka"). Chovají se
velmi přátelsky k lidem, jsou neagresivní a klidné, rády se mazlí a jsou přítulné a
poddajné, což je jejich nesporná výhoda a přínos pro felinoterapii.
12
O pozitivním vlivu zvířat na člověka není pochyb, chtěli bychom metody zooterapie
dále rozvíjet. Kromě Elišky se věnujeme kontaktu i s menšími a nenáročnými zvířaty,
jako jsou andulky nebo křečci.
Úprava prostor v DS, nové pomůcky
Podobně jako v minulém roce, jsme i v roce 2011 věnovali pozornost prostorám DS a
potřebným pomůckám. Byla pořízena výzdoba na chodby. Zejména došlo k posílení
bezpečnosti budovy přidáním dalších kamer pro snímání prostor u vchodů a východů
z DS.
Pro zdravotnický personál (a nejen pro něj) byly na každé oddělení zakoupeny tzv.
reanimační sady na záchranu životů s tzv. ambuvaky, které usnadňují první pomoc
při zástavě dýchání.
Pro snazší manipulaci s imobilními uživateli byly na podzim zakoupeny pomůcky
pro mobilitu – skluzné a protiskluzné podložky, manipulační pásy, ale také nové
koupací vozíky a invalidní vozíky. To vše jen díky finanční podpoře našich dárců a
sponzorů. DĚKUJEME!
13
Nutriční péče
V první polovině roku 2011 byla z finančních důvodů ukončena naše účast v projektu
„Standardizace nutriční péče v domovech pro seniory“, který realizuje společnost
Nutricia ve spolupráci s předními českými odborníky v oblasti klinické výživy –
Společností pro klinickou výživu a intenzivní metabolickou péči (SKVIMP) a Českou
asociací sester (ČAS) – sekcí nutričních terapeutek.
I přes rozhodnutí o ukončení naší působnosti v projektu jsou nadále v našem
domově pro seniory aplikovány všechny postupy, které byly v rámci standardizace
nutriční péče zavedeny. Pravidelně je sledován, vyhodnocován a dokumentován
nutriční stav uživatel DS. Naši dva nutriční terapeuti úzce spolupracují s uživateli
i s jejich rodinami a kvalifikovaně řeší individuální nutriční potřeby uživatel DS.
V rámci komplexního využití dat došlo ke změně provozního systému. Místo systému
Magdalena byl zakoupen nový modul Stravovací část k již využívané aplikaci
Cygnus.
Nadále spolupracujeme s firmou AMDIA s.r.o., která je naším dodavatelem stravy.
I v nadcházejícím roce je naším cílem pracovat na zkvalitňování nutriční péče.
14
Pečovatelská služba při DS – Slunečnice
Pečovatelská služba je registrovanou sociální službou (identifikátor 5614859).
Pečovatelská služba je terénní a je určena především seniorům bydlícím v okolí DS,
v tzv. bývalých penzionech pro důchodce. Poskytování pečovatelské služby přispívá
k tomu, že senioři mohou zůstávat ve svém samostatném bydlení a je jim
poskytována podpora v soběstačnosti a samostatnosti, případně s běžnými denními
úkony, včetně péče o domácnost. Nejvíce jsou využívány tři nabízené úkony
z pečovatelské služby a to: donáška obědů, vyřízení nákupů a zajištění doprovodů.
V roce 2011 jsme poskytovali pečovatelskou službu 30 uživatelům, doneseno bylo
2517 obědů a poskytnuto 12 hodin doprovodů a 504,5 hodin nákupů.
Oproti loňskému roku došlo ke snížení objemu služeb, protože jsme museli kvůli
nedostatečné finanční podpoře snížit počet pracovníků v této službě. I přes zvyšující
se zájem o tuto naši službu a přes nespokojenost uživatelů s jejím omezením,
musíme nadále službu omezovat. Ani v roce 2011 ji vůbec nepodpořila MČ Praha 8.
Další snížení pracovníků je naplánováno od začátku roku 2012.
15
Projekt „Cesta ke kvalitě prostřednictvím vzdělávání
pracovníků“, podpořený z ESF EU
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
I v roce 2011 úspěšně probíhala realizace projektu vzdělávání zaměstnanců Domova
pro seniory – Slunečnice, který započal v únoru roku 2010. Projekt je financován
v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA), který v období let
2007-2013 čerpá prostředky Evropského sociálního fondu (ESF).
Celkový rozpočet projektu je 2 426 440 Kč, z čehož je veřejné spolufinancování
v částce 2 305 118 Kč a soukromé zdroje v částce 121 322 Kč.
V rámci projektu realizujeme 4 aktivity. Řízení projektu, Výuka práce na PC, Odborné
kurzy mimo pracoviště a Kurzy“na míru“ na pracovišti.
V rámci aktivity č. 2 Výuka práce na PC, probíhala v roce 2011, výuka se skupinou
39 žáků. Každý z těchto žáků procházel 30ti hodinami výuky práce. Při výuce byl
kladen důraz na orientaci v Operačním systému Windows, práci s MS Office, práci
s Poštovním programem a programem Cygnus (kompletní informační systém
o uživatelích, který Domov využívá v různých na sebe provázaných modulech).
Výsledkem aktivity, která byla 30. 9. 2011 ukončena, je 37 plně proškolených osob,
které úspěšně prošly závěrečným testem, jedna osoba byla plně proškolena, ale
v závěrečném testu prošla 2 procenty pod hranicí, dvě osoby výuku nedokončily,
za ně pak zkrácenou výukou úspěšně prošla jedna osoba.
V rámci aktivity č.3 Odborné kurzy mimo pracoviště jednotliví zaměstnanci úseku
zdravotního absolvovali v roce 2011 např. kurzy: Péče o klienta s poruchou paměti,
Paliativní péče nezdravotních a sociálních zařízeních, Úvod do problematiky
specifických potřeb osob seniorského věku, Řešení konfliktů – komunikační
dovednosti, Kongres Hojení ran, Alzheimerova choroba a jiné demence, Základní
kurz bazální stimulace, Prevence syndromu vyhoření, Práce s klientem a zvláštnosti
komunikace u lidí s demencí, Alzheimerova choroba – stadia a projevy demence,
Psychohygiena a relaxační techniky, Diagnoza v ošetřovatelství – výživa ve zdraví a
nemoci, Diagnostika a terapie kolenního kloubu, Problematické chování seniorů
v institucích, Zátěžové situace na zdravotnickém pracovišti, Rehabilitační
ošetřovatelství – geriatrická fyzioterapie, Pomozte klientovi v krizi aneb základy
krizové intervence aj. Zaměstnanci úseku sociálního, pečovatelky, či ergoterapeutka,
pak absolvovali např. kurzy: Kurz pro certifikované trenéry paměti I., Reminiscence
jako jedna z validačních technik, Sociální práce, Pražské gerontologické dny 2011,
Sexuální změny způsobené vlivem duševní nemoci, Dlouhodobá péče v České
republice, Indikační kurz pro pracovníky – canisterapie, což je terapie pomocí zvířat,
Nefarmakologické přístupy ke klientům s demencí, XV. Gerontologické dny, Tabu
kolem umírání, Účinné vedení týmu, Úvod do problematiky manažerských
16
dovedností, osobnost manažera a styl řízení jako nástroj pro rozvoj organizace,
Mozkový jogging aj.
V rámci aktivity 4. Odborných kurzů „na míru“ na pracovišti v roce 2011 nadále
pokračovala realizace bloku přednášek Základního kurzu pro klíčové pracovníky –
plánování služby, organizace CEKAS. Kurz je zaměřen na získání praktických
dovedností, součástí realizace je i průběžná supervize procesu individuálního
plánování v organizaci. Přednášek se aktivně účastnilo a úspěšně je v dubnu 2011
dokončilo11 klíčových pracovníků. Jedna pracovnice kurz nedokončila, jelikož
ukončila pracovní poměr.
V březnu se konal další Základní kurz bazální stimulace, který úspěšně absolvovalo
19 podpořených osob, z řad zdravotníků a sociálních terapeutů. Tento kurz klade
za cíl dosáhnout odborných a praktických znalostí konceptu Bazální stimulace a
schopnosti reagovat a adekvátním způsobem uspokojit potřeby lidí, u nichž je
změněna možnost komunikace, hybnost a vnímání.
S Lektorkou PhDr. Hasalíkovou dohodla koordinátorka projektu další témata
přednášek: Práce s hranicemi a Práce s vlastními zdroji a emocemi.
Nově v březnu a v dubnu proběhly první dva cykly přednášek na téma Aktivizace
seniorů s využitím prvků biografie klienta s odbornicí tohoto tématu PhDr. Evou
Procházkovou. V tomto tématu se jedná o inovativní metodu péče o klienty
se symptomy demence a plány přímé péče, vytvořené dle modelu Prof. E. Böhma.
Cyklus přednášek byl zakončen prezentací příběhů vybraných uživatelů. Každá
podpořená osoba si zvolila dle vlastního uvážení uživatele, se kterým sepsala
jeho příběh, na závěrečném setkání s PhDr. Procházkovou jej přednesla a společně
pak probrali zahrnutí faktů z „příběhu klienta“ do plánů na ošetřovatelskou péči, tedy
onu metodu dle vyučovaného modelu.
Dále pak nově v tomto roce byly realizovány kurzy První pomoci na míru potřebám
našeho Domova pro seniory a to odborným záchranářem přímo ze Záchranné služby
ČR Bc. Lukášem Jamrichem. Kurzy byly rozděleny do skupin pro vyšší zdravotnický
personál, tedy zdravotní sestry, pro ostatní zdravotnický personál a pro osoby z řad
sociálních pracovníků.
Dne 28. 3. 2011 byla Magistrátem hlavního města Prahy, odborem fondů EU,
schválena druhá Monitorovací zpráva našeho projektu, třetí Monitorovací zpráva byla
Magistrátem hlavního města Prahy, odborem fondů EU, schválena dne 18. 10. 2011.
Realizace projektu probíhá bez potíží.
17
Finanční část
Účetní metody a obecné účetní zásady
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu
se zákonem č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou
č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb.
o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy pro účetní
jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku
historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu
opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Přehled významných účetních pravidel a postupu
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je
delší než jeden rok a jehož ocenění je včetně DPH je vyšší než 40 000,- Kč
v jednotlivém případě.
V roce 2011 společnost má dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě
790.106,- Kč.
Majetek pořízený společností od 1. 1. 2009 je odepisován lineární metodou
i v roce 2011.
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je
delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 60 000 Kč v jednotlivém případě.
Majetek pod 60 000 Kč v jednotlivém případě je účtován přímo do nákladů v účetním
období, kdy byl pořízen. Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek se vykazuje
v pořizovacích cenách.
Ve sledovaném roce společnost pořídila majetek software za 80.892,- Kč.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Tento majetek se neodepisuje, je sledován v účetní operativní evidenci.
Hodnota tohoto majetku k 31. 12. 2011 činila 1.891.439,- Kč.
Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje
cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady – zejména dopravné a skladovací
poplatky. Při inventuře skladových zásob k 31. 12. 2011 byla zjištěna jejich hodnota
ve výši 894.767,61 Kč.
18
Pohledávky
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou
o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným částkám. Způsob tvorby
opravných položek - opravné položky pohledávkám jsou tvořeny na základě
individuálního posouzení rizikovosti dlužníků a věkové struktury pohledávek
dle zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu.
Pohledávky za zdravotními pojišťovnami a společností Centra a.s. (odběratel energií)
k 31. 12. 2011 byly uhrazeny v termínu počátkem roku 2012.
Přílohy Finanční části:
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2011
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha k účetní závěrce za rok 2011
Zpráva nezávislého auditora
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Download

Výroční zpráva ESZC Praha 2011