TECHNICKÁ ZPRÁVA
Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice
Srpen 2010
1. Identifikační údaje
Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice
Místo stavby: Uhřice
Okres: Blansko
Kraj: Jihomoravský
Investor: Obec Uhřice
Projektant: Deas spol. s r.o.
Stupeň PD: Projekt pro ohlášení stavby
Výpis dotčených pozemků: Viz situace
Katastrální území: Uhřice
2. Úvod
Místní komunikace v obci Uhřice jsou v současné době v havarijním stavu. Účelem
stavby je oprava této místní komunikace ke zlepšení podmínek provozu pro občany po obci a
k vyřešení odvodnění.
3. Popis technického řešení
Navržena je úprava stávající místní komunikace v havarijním stavu. Návrh je proveden
v souladu s ČSN 73 6101 projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6102 projektování křižovatek
na pozemních komunikacích, ČSN 73 6110 projektování místních komunikací a TP 170
navrhování vozovek pozemních komunikací.
Návrh je proveden pro úroveň porušení D2, pro třídu dopravního zatížení VI a pro
nenamrzavé podloží.
Stávající konstrukce místní komunikace je tvořena vrstvou penetračního makadamu o
tloušťce cca 10 cm. Na mnoha místech jsou výtluky až 10 cm hluboké. Uliční vpusti jsou
umístěny nevhodně a nezachycují tak srážkovou vodu. Sklonové poměry a stávající
obrubníky nejsou vhodné pro provoz a pro odvodnění.
Na místní komunikaci bude v případě potřeby rozrušena stávající vrstva penetračního
makadamu a vyrovnány výtluky asfaltobetonem ACP 16+, poté dojde k přeprofilování
komunikace asfaltobetonem ACP 16+ do vhodných sklonových poměrů. V místech
komunikace, kde není stávající konstrukce z penetračního makadamu a je zde plánovaná nová
vozovka, bude odstraněno neúnosné podloží v tloušťce 50 cm a nahrazeno štěrkodrtí 0/63
v tloušťce 2x20 cm a asfaltobetonem ACP 16+ v tl. 5 cm. Obrusná vrstva bude provedena
položením asfaltobetonu ACO 11+ finišerem v tloušťce 5 cm po zhutnění. Komunikace bude
navržena s jednostranným příčným sklonem 2% nebo se střechovitým sklonem 2%.
Nezpevněné krajnice budou tvořeny asfaltobetonovým recyklátem se sklonem 8%, dosypání
krajnic za obrubníkama ke stávajícímu terénu bude tvořeno hlínou se sklonem 1:2 a bude zde
obnovena veřejná zeleň založením parkového trávníku. Po spodní straně budou osazeny nové
obrubníky do betonového lože B 12,5 v tloušťce 10 cm a budou zapatkované. Obrubníky
silniční 15x25x100 budou osazeny s převýšením 15 cm, v místě nájezdů k rodinným domům
bude použit nájezdový obrubník 15x15x100 a bude osazen s převýšením 5 cm. Přechod mezi
silničními a nájezdovými obrubníky bude tvořen levým nebo pravým přechodovým
obrubníkem 15x15-25x100. Budou zřízeny nové uliční vpusti, které budou zaústěny do
stávajících vpustí, jejichž mříže budou nahrazeny poklopy. Součástí návrhu je výšková úprava
všech armatur, zasahujících do vozovky. Při rekonstrukcích bude v nejvyšším možném
rozsahu využit stávající stav, jeho sklonové poměry, konstrukce stávající vozovky, podloží a
materiál, který vznikne při úpravách stávajícího stavu.
4. Rozsah prací
Místní komunikace začíná u komunikace SII/374 a končí u kulturního domu obce. Oprava
místní komunikace bude provedena v délce 348,0 m a v šířce 4,5 m. I s rozšířením u napojení
na stávající místní komunikace jde o plochu 1929,0 m2. Budou osazeny nové silniční
obrubníky v délce 526,0 m. Bude zřízeno 12 nových uličních vpustí. Napojení na stávající
komunikaci bude v délce 51,5 m. Stávající obrubníky budou odstraněny a odvozeny
k recyklaci. Bude výškově upraveno 16 malých armatur a 3 velké armatury. Za obrubníky a
za krajnicemi bude obnovena veřejná zeleň v ploše 726,0 m2. 134,0 m2 podloží bude
odvezeno na skládku do 20 km a bude nahrazeno novou konstrukcí vozovky. Bude zřízen
nový kanalizační řad DN 200, do kterého bude zaústěno 5 svodů z RD DN 100.
5. Pozemkové údaje
Dosavadní využití pozemku, identifikace pozemku, majetkoprávní vztahy:
Parcela číslo Vyměra
Druh
Způsob využití
Vlastník
(m2)
pozemku
1501/56
1625
ostatní
ostatní
Obec Uhřice, Uhřice,
plocha
komunikace
679 63 Velké Opatovice
1501/57
2869
ostatní
ostatní
Obec Uhřice, Uhřice,
plocha
komunikace
679 63 Velké Opatovice
6. Závěr
V případě hloubených vykopávek je nutné si před zahájením prací vyžádat vyjádření o
existenci podzemních inženýrských sítí v zájmovém území a zajistit si jejich vytyčení
v terénu. Kvalitativní provedení prací bude odpovídat platným ČSN a ČSN EN příslušných
oborů.
Datum: 8/2010
Vypracoval: Ing. Libor Filip
Seznam příloh:
Situace, katastrální mapa 1:1 000
Vzorový příčný řez 1:20
Výkaz výměr
Oprava místní komunikace Okružní po kulturní dům obec
Uhřice
Délka:
348,0 m
Šířka:
Rozšíření v křižovatkách:
4,5 m
363,0 m2
Rozloha:
1929,0 m2
Varianta nové vpustě
Odtěžení podloží tl. 50 cm vč. odvozu a ulož. na skládku do 20 km
134,0 m2
Úprava a hutnění základové spáry
134,0 m2
Štěrkodrť 0/63 tl. 20 cm
268,0 m2
Asfaltobeton ACP tl. 5 cm ručně
134,0 m2
Úprava podkladu
1 795,0 m2
Vyrovnání podloží asfaltobetonem ACP v prům. tl. 3 cm
1 795,0 m2
Asfaltobeton ACO tl. 5 cm
1 929,0 m2
Napojení na komunikaci kompletní
51,5 bm
Výšková úprava malé armatury
16 ks
Výšková úprava velké armatury
3 ks
Osazení nového poklopu vč. dodávky
12 ks
Zřízení vpusti kompletní
12 ks
Osazení kanalizace DN 200 kompletní
69 bm
Zaústění svodu DN 100 kompletní
5 kpx
Asfaltobeton ACO tl. 5 cm ručně
8,0 m2
Odstranění obrubníku vč. odvozu a recyklace
240,0 bm
Osazení obrubníku silničního vč. dodávky a zem. prací
526,0 bm
Dosypání krajnice
726,0 m2
Download

TECHNICKÁ ZPRÁVA - Obec Uhřice, okr. Blansko