PRAVILNIK
O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA
SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE
("Sl. glasnik RS", br. 91/2011- na snazi od 10.12.2011- u primeni od 01.01.2012.)
Ĉlan 1
Ovim pravilnikom utvrĎuje se Nomenklatura zdravstvenih usluga koje se obavljaju na sekundarnom
i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite izuzev zdravstvenih usluga iz oblasti fizikalne medicine i
rehabilitacije, laboratorijske dijagnostike, toksikologije, citogenetike, imunologije, bakteriologije,
parazitologije i patohistologije; psihijatrije - mentalnog zdravlja, kao i socijalne medicine i medicine
rada.
Nomenklatura iz stava 1. ovog člana odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Ĉlan 2
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom glasniku Republike
Srbije", a počinje da se primenjuje od 1. januara 2012. godine.
NOMENKLATURA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM
I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Prvo poglavlje
1. PROCEDURE NA NERVNOM SISTEMU (BLOKOVI 1 - 86)
ANATOMSKA REGIJA
1.1 LOBANJA, MOŢDANE OVOJNICE (MENINGE) I MOZAK
TIP PROCEDURE
1.1.1 PREGLED
1 Pregled lobanje, moţdanih ovojnica i mozga
40903-00 Neuroendoskopija
Intraventrikularna neuroendoskopija
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• umetanje šanta
• treća ventrikulostomija
Iskljuĉuje: proces u kome se obavlja i biopsija
40803-00 Stereotaksična lokalizacija intrakranijalne lezije
Stereotaksično lokalizovanje za:
• brahiterapiju
• intrakranijalni hirurški zahvat
• radiohirurgiju
Obuhvaćeni: angiografija
primena imobilizacijske udlage za glavu
kompjutersko utvrĎivanje koordinata
kompjuterizovana tomografija [CT]
lokalizovanje
magnetna rezonanca [MR]
targeting
ventrikulografija
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• brahiterapija
• trepanacija
• radiohirurgija
Šifrirati i:
• obavljeni hirurški zahvat ili zahvate
Nisu obuhvaćeni: funkcionalna stereotaksična procedura stereotaksična:
• cingulotomija
• palidotomija
• talamotomija
1.1.2 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
2 Kranijalna drenaţa ili punkcija
39009-00 Evakuacija subduralnog hematoma
Drenaţa postavljena kroz fontanelu
Nije obuhvaćena: drenaţa kroz otvore napravljene trepanacijom
39003-00 Subokcipitalna punkcija (punkcija cisterne magne)
39006-00 Ventrikularna punkcija
Ventrikularna punkcija kroz prethodno implantirani kateter
39703-03 Aspiracija ciste u mozgu
Nije obuhvaćena: drenaţa inficirane ciste
90000-00 Ostale kranijalne punkcije
Aspiracija:
• subarahnoidalnog prostora
• subduralnog prostora (neklasifikovano na drugom mestu)
Kranijalna aspiracija (neklasifikovano na drugom mestu)
3 Insercija aparata za intrakranijalnu cerebrospinalnu teĉnost
Zamena aparata za cerebrospinalnu tečnost
Revizija aparata za cerebrospinalnu tečnost
39015-00 Spoljašnja drenaţa likvora
Nije obuhvaćeno: umetanje šanta za ventrikularnu cerebrospinalnu tečnost
39015-01 Insercija ventrikularnog rezervoara
Insercija rezervoara:
• Omaja (Ommaya)
• Rikham (Richam’s)
39015-02 Umetanje aparata za praćenje intrakranijalnog pritiska i praćenje
4 Uklanjanje aparata za intrakranijalnu cerebrospinalnu teĉnost
Nije obuhvaćena: procedura njegove zamene
90001-00 Uklanjanje spoljašnjeg ventrikularnog drena
90001-01 Uklanjanje ventrikularnog rezervoara
Uklanjanje rezervoara:
• Omaja (Ommaya)
• Rikham (Richam’s)
90001-02 Uklanjanje aparata za praćenje intrakranijalnog pritiska [ICP]
5 Irigacija, insercija ili uklanjanje šanta za intrakranijalnu cerebrospinalnu teĉnost
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• neuroendoskopija
Nisu obuhvaćeni: insercija spoljašnjeg ventrikularnog drena revizija šanta za cerebrospinalnu
tečnost
90002-00 Irigacija šanta za cerebrospinalnu tečnost
40003-00 Insercija ventrikulo-atrijalnog šanta
40003-01 Insercija ventrikulopleuralnog šanta
40003-02 Insercija ventrikuloperitonealnog šanta
Ventrikuloperitoneostomija
40003-03 Insercija ventrikularnog šanta u ostale ekstrakranijalne oblasti
40003-04 Insercija cisternalnog šanta
Insercija šanta:
• cisternalno-atrijalnog
• cisternalnoperitonealnog
• cisternalnopleuralnog
40009-03 Uklanjanje ventrikularnog šanta
Nije obuhvaćena: procedura njegove zamene
40009-04 Uklanjanje cisternalnog šanta
Nije obuhvaćena: procedura njegove zamene
6 Ostale procedure primene, insercija i uklanjanja na lobanji, moţdanim ovojnicama i mozgu
47705-00 Insercija lobanjskog kalibarskog rama
Insercija lobanjskih drţača
Nije obuhvaćena: procedura u slučaju frakture ili dislokacije kičme
40709-00 Umetanje intrakranijalnih elektroda kroz otvore napravljene trepanacijom duboka
stimulacija mozga
Implantacija intrakranijalnih elektroda
Obuhvata: inserciju ţice (provodnika) koji povezuje elektrode i neurostimulatora
Napomena: Obavlja se u slučaju:
• epilepsije
• multiple skleroze
• kontrole bola
• Parkinsonove bolesti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• stereotaksična lokalizacija intrakranijalne lezije
• insercija potkoţno implantiranog neurostimulatora
40712-00 Insercija intrakranijalne elektrode putem kraniotomije duboka stimulacija mozga
Obuhvata: inserciju ţice (provodnika) koji povezuje elektrode i neurostimulatora
Napomena: Obavlja se u slučaju:
• epilepsije
• multiple skleroze
• kontrole bola
• Parkinsonove bolesti
40709-02 Podešavanje intrakranijalnih elektroda kroz otvore koji su nastali trepanacijom
Revizija intrakranijalnih elektroda kroz otvore koji su nastali trepanacijom
Obuhvata: reviziju ţice (provodnika) koji povezuje elektrode i neurostimulatora
40709-03 Zamena intrakranijalnih elektroda kroz otvore koji su nastali trepanacijom
Obuhvata: zamenu ţice (provodnika) koji povezuje elektrode i neurostimulatora
40712-02 Podešavanje intrakranijalnih elektroda putem kraniotomije
Revizija intrakranijalnih elektroda putem kraniotomije
Obuhvata: reviziju ţice(provodnika) koji povezuje elektrode i neurostimulatora
40712-03 Zamena intrakranijalnih elektroda putem kraniotomije
Obuhvata: zamenu ţice(provodnika) koji povezuje elektrode i neurostimulatora
40709-01 Uklanjanje intrakranijalnih elektroda kroz otvore koji su nastali trepanacijom
Obuhvata: uklanjanje ţice(provodnika) koji povezuje elektrode i neurostimulatora
Iskljuĉuje: procedura njihovih zamena
40712-01 Uklanjanje intrakranijalnih elektroda putem kraniotomije
Obuhvata: uklanjanje ţice(provodnika) koji povezuje elektrode i neurostimulatora
Nije obuhvaćena: procedura njihovih zamena
1.1.3 INCIZIJA
7 Inciziono ispitivanje moţdanih ovojnica ili mozga
39012-00 Trepanacija
Trepanacija za:
• brahiterapiju
• pri pregledu
Intrakranijalnu eksploraciju
Iskljuĉuje: proceduru kao operativni pristup za hirurški zahvat - šifru izostaviti
8 Intrakranijalna drenaţa
Ukljuĉuje: drenaţu kroz otvore napravljene trepanacijom
Iskljuĉuje: šant cerebrospinalne tečnosti
39900-00 Drenaţa intrakranijalne infekcije
Drenaţa:
• inficirane moţdane ciste
• intrakranijalnog apscesa
Iskljuĉuje: postoperativno ponovno otvaranje mesta učinjene kraniotomije ili kraniektomije
39600-00 Drenaţa intrakranijalne hemoragije
Drenaţa hemoragije:
• ekstraduralne
• intracerebralne
• subduralne
Iskljuĉuje: postoperativno ponovno otvaranje mesta učinjene kraniotomije ili kraniektomije
uklanjanje intrakranijalnog hematoma:
• putem osteoplastične kraniotomije
• sa kraniektomijom
odlivanje subduralnog krvarenja kroz fontanelu
39703-01 Drenaţa intrakranijalne lezije ili ciste
Intrakranijalna drenaţa (neklasifikovano na drugom mestu)
Iskljuĉuje: slučaj inficirane ciste
9 Intrakranijalna dekompresija
40015-00 Subtemporalna dekompresija
39706-01 Dekompresija intrakranijalnog tumora putem osteoplastične kraniotomije
Ukljuĉuje: osteoplastični reţanj
40106-00 Dekompresija zadnjeg mozga
Dekompresija:
• Arnold-Kjari uroĎene malformacije
• Kjari uroĎene malformacije
Ukljuĉuje: plastiku tvrde moţdanice
40106-01 Dekompresija zadnje lobanjske jame
Dekompresija kod siringomijelije
Obuhvaćena je: plastika dure
10 Postoperativno ponovno otvaranje mesta uĉinjene kraniotomije ili kraniektomije
39721-00 Postoperativno ponovno otvaranje mesta učinjene kraniotomije ili kraniektomije
Dekompresija edema }
Drenaţa:
• krvarenja }
• infekcije } postoperativno
Uklanjanje:
• apscesa }
• hematoma }
Ukljuĉuje: uklanjanje lobanjskog reţnja
proceduru putem osteoplatičnog reţnja
1.1.4 DESTRUKCIJA
11 Destrukcija intrakranijalne aneurizme ili drugih vaskularnih lezija
35412-00 Endovaskularna okluzija cerebralne aneurizme ili arteriovenske uroĎene malformacije
Transkateterska embolizacija cerebralne aneurizme ili arteriovenske uroĎene malformacije
Ukljuĉuje: upotrebu:
• koila
• intrakranijalnih:
• balona
• stentova kateterizacije
39812-00 Ligatura krvnih sudova u vratu kod intrakranijalne aneurizme
39806-00 Kliping intrakranijalne proksimalne arterije
Napomena: Obavlja se kod aneurizme ili arteriovenske malformacije
39800-00 Kliping cerebralne aneurizme
39815-00 Obliteracija karotidne kavernozna fistule
Ukljuĉuje: kombinovanu vratnu i intrakranijalnu proceduru
1.1.5 EKSCIZIJA
12 Biopsija mozga i moţdanih ovojnica (meningea)
39703-00 Biopsija mozga kroz otvore nastale trepanacijom
Zatvorena biopsija mozga
Iskljuĉuje: neuroendoskopiju sa biopsijom
40903-01 Biopsija mozga putem neuroendoskopije
Intraventrikularna neuroendoskopija sa biopsijom
Ukljuĉuje: trepanaciju
39706-00 Biopsija mozga putem osteoplastične kraniotomije
Otvorena biopsija mozga
Ukljuĉuje: osteoplastični zalistak
39703-02 Biopsija cerebralnih meningi kroz otvore nastale trepanacijom
Zatvorena biopsija cerebralnih meningi
39706-02 Biopsija cerebralnih meningi putem osteoplastične kraniotomije
Otvorena biopsija cerebralnih meningi
Ukljuĉuje: osteoplastični zalistak
13 Ekscizija lobanjske lezije
Ukljuĉuje: proceduru u slučaju infekcije
39700-00 Ekscizija lobanjske lezije
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kranioplastika
39906-00 Kraniektomija u slučaju infekcije lobanje
Kraniektomija u slučaju osteomijelitisa
Debridman lobanje u slučaju infekcije
Uklanjanje inficiranog lobanjskog zaliska
Sekvestrektomija lobanje
14 Uklanjanje intrakranijalnog hematoma ili apscesa
Iskljuĉuje: drenaţu kroz otvore napravljene trepanacijom
postoperativno ponovno otvaranje mesta učinjene kraniotomije ili kraniektomije
39603-00 Uklanjanje intrakranijalnog hematoma putem osteoplastične kraniotomije
Uklanjanje intrakranijalnog hematoma putem osteoplastičnog zaliska
39603-01 Uklanjanje intrakranijalnog hematoma kraniektomijom
39903-00 Uklanjanje intrakranijalnog apscesa
15 Uklanjanje intrakranijalne lezije
Iskljuĉuje: uklanjanje hirurškim zahvatima na bazi lobanje
39712-00 Uklanjanje lezije cerebralnih meninga
39709-00 Uklanjanje lezije cerebruma
Parcijalna lobekomija mozga zahvaćenog tumorom
39712-03 Uklanjanje intraventrikularne lezije
39709-01 Uklanjanje lezije moţdanog stabla
39709-02 Uklanjanje lezije cerebeluma
41575-00 Uklanjanje lezije cerebelopontinskog ugla
Uklanjanje akustičkog neuroma
Ukljuĉuje: zahvate putem kraniotomije
39712-04 Uklanjanje ostalih intrakranijalnih lezija
Uklanjanje intrakranijalnog tumora (neklasifikovano na drugom mestu)
Iskljuĉuje: kraniofaringiom
intrakranijalni neuroblastom
procedure koje uključuju i infratemporalnu jamu
leziju pinealnog tela
16 Ostale intrakranijalne ekscizije
Iskljuĉuje: hirurške zahvate kroz bazu lobanje
39718-00 Uklanjanje moţdane ciste
Marsupijalizacija moţdane ciste
Uklanjanje arahnoidalne ciste
39803-00 Ekscizija intrakranijalne arteriovenske malformacije
40703-00 Kortitektomija mozga
Kortikalna resekcija mozga
Iskljuĉuje: topektomiju
40703-02 Parcijalna lobektomija mozga
Amigdalo - Hipokampektomija
Hipokampektomija
Iskljuĉuje: zahvate u slučaju tumora
40700-00 Prednji segment korpus kalosuma
Korpus kalozotomija
Podela korpus kalozuma
40703-01 Topektomija
40706-00 Hemisferektomija
17 Hirurški zahvati na bazi lobanje radi uklanjanja lezija
Ukljuĉuje: sve sa njima povezane reparativne ili rekonstruktivne hirurške zahvate
zahvate kod vaskularnih lezija
39640-00 Uklanjanje lezija koje zahvataju prednju kranijalnu šupljinu
Ukljuĉuje: kraniotomiju
reparaciju tvrde moţdanice
radikalna ekscizija osnove lobanje
39642-00 Uklanjanje lezija koje zahvataju prednju kranijalnu šupljinu sa čišćenjem produţetka
paranazalnih sinusa
Ukljuĉuje: reparaciju tvrde moţdanice
frontalnu kraniotomiju
lateralnu rinotomiju
radikalna ekscizija baze lobanje
39646-00 Uklanjanje lezija u prednjoj kranijalnoj šupljini sa radikalnim pročišćavanjem produţetaka
paranazalnog sinusa i orbitalne šupljine
Ukljuĉuje: dekompresiju optičkog nerva
reparaciju tvrde moţdanice
frontalnu kraniotomiju
lateralnu rinotomiju
radikalnu eksciziju osnove lobanje
41581-00 Uklanjanje lezije koja uključuje infratemporalnu šupljinu
39650-00 Uklanjanje lezije koja uključuje srednje kranijalne i infratemporalne šupljine
Ukljuĉuje: podelu i rekonstrukciju zigomatičnog luka
90032-00 Uklanjanje lezije koja uključuje zadnju kranijalnu šupljinu
Ukljuĉuje: procedure putem:
• translabirintskog }
• transmastoidnog } pristupa
• transoralnog }
39653-00 Uklanjanje lezije petroklivusa i klivusa
Ukljuĉuje: procedure putem:
• infratentorijalnog }
• supratentorijalnog } pristupa
39658-00 Isecanje lezije klivusa
Ukljuĉuje: procedure putem:
• transmaksilarnog }
• transoralnog } pristupa
39660-02 Isecanje lezije kavernoznog sinusa
Ukljuĉuje: otkrivanje intrakranijalne karotidne arterije
39662-02 Isecanje lezije foramena magnuma
Ukljuĉuje: procedure putem:
• dalekog lateralnog subokcipitalnog }
• transkondilarnog } pristupa
1.1.6 REPARACIJA
19 Ventrikulostomija
Iskljuĉuje: šant za cerebrospinalnu tečnost
inserciju spoljašnjeg ventrikularnog drena
40000-00 Ventrikulocisternostomija
Torkildsenova procedura
40012-00 Endoskopska treća ventrikulostomija
Ukljuĉuje: pelucidotomija septuma
40012-01 Treća ventrikulostomija
Ukljuĉuje: pelucidotomija septuma
20 Reparacija tvrde moţdanice
Duralni graft
Plastika dure
Reparacija cerebralnih meningi
Iskljuĉuje: procedure sa:
• intrakranijalnom dekompresijom
• zatvaranjem obeksa
• repozicija frakture lobanje
• hirurškim zahvatima na lezijama koje uključuju prednju kranijalnu šupljinu
39615-00 Rekonstrukcija defekta tvrde moţdanice
Odloţena reparacija tvrde moţdanice kraniotomijom posle frakture lobanje
Iskljuĉuje: procedure sa kranioplastikom
39615-01 Rekonstrukcija tvrde moţdanice i kosti lobanje
Odloţena reparacija tvrde moţdanice kranioplastikom posle frakture lobanje
21 Bajpas ekstrakranijuma do intrakranijuma
39818-00 Bajpas ekstrakranijuma do intrakranijuma sa graftom površinske temporalne arterije
90006-00 Bajpas ekstrakranijuma do intrakranijuma sa graftom radijalne arterije
39821-00 Bajpas ekstrakranijuma do intrakranijuma sa graftom vene safene
22 Ostale reparacije meningea mozga
39800-01 Oblaganje cerebralne aneurizme
40109-00 Reparacija encefalokele
Ekscizija i zatvaranje encefalokele
Reparacija:
• cerebralne meningokele
• meningoencefalokele
40339-00 Zatvaranje obeksa
Ukljuĉuje: plastiku dure
1.1.7 REKONSTRUKCIJA
23 Kranioplastika
Rekonstruktivna kranioplastika
Ukljuĉuje: graft masnog tkiva
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• ekscizija lobanjske lezije
• nabavka grafta masnog tkiva putem izdvojene incizije
Iskljuĉuje: procedure kod frakture lobanje
zahvat uz intrakranijalnu proceduru - za kranioplastiku
40600-00 Kranioplastika sa insercijom lobanjske ploče
Zamena lobanjske ploče
40600-01 Kranioplastika sa koštanim graftom
Koštani graft za lobanju
40600-02 Kranioplastika sa lobanjskim koštanim poklopcem
Reparacija lobanje sa koštanim zaliskom
Zamena koštanog poklopca
Revizija koštanog poklopca
40600-03 Druga kranioplastika
Kranijalna osteoplastika (neklasifikovano na drugom mestu)
Kranioplastika (neklasifikovano na drugom mestu)
Reparacija lobanje (neklasifikovano na drugom mestu)
1.1.8 REVIZIJA
24 Revizija šanta za intrakranijalnu cerebrospinalnu teĉnost
Ukljuĉuje: uklanjanje i ponovna insercija šanta za cerebrospinalnu tečnost
zamenu šanta za cerebrospinalnu tečnost
Iskljuĉuje: reviziju distalnog dela šanta:
• atrialnog
• peritonealnog
• pleuralnog
40009-00 Revizija ventrikularnog šanta
40009-01 Revizija cisternalnog šanta
1.1.9 OSTALE PROCEDURE
25 Procedure u sluĉaju frakture lobanje
Kranioplastika kod frakture lobanje
39606-00 Elevacija zatvorene frakture lobanje
Repozicija zatvorene ulegnute frakture lobanje
39606-01 Repozicija zatvorene frakture lobanje
Reparacija zatvorene usitnjene frakture lobanje
Ukljuĉuje: unutrašnju fiksaciju
39609-00 Debridman sloţene frakture lobanje
39609-01 Elevacija sloţene frakture lobanje
Repozicija sloţene ulegnute frakture lobanje
39612-00 Elevacija sloţene frakture lobanje sa reparacijom tvrde moţdanice i mozga
Repozicija sloţene ulegnute frakture lobanje sa reparacijom tvrde moţdanice i mozga
Iskljuĉuje: odloţenu reparaciju tvrde moţdanice posle frakture lobanje
39609-02 Korekcija sloţene frakture lobanje
Reparacija sloţene usitnjene frakture lobanje
Ukljuĉuje: internu fiksaciju
39612-01 Korekcija sloţene frakture lobanje sa reparacijom tvrde moţdanice i mozga
Reparacija sloţene usitnjene frakture lobanje i tvrde moţdanice i mozga
Ukljuĉuje: internu fiksaciju
Iskljuĉuje: odloţenu reparaciju tvrde moţdanice posle frakture lobanje
27 Funkcionalna intrakranijalna stereotaksiĉna procedura
40801-00 Funkcionalna intrakranijalna stereotaksična procedura
Stereotaksična:
• cingulotomija
• palidotomija
• talamotomija
Ukljuĉuje: angiografiju
primenu imobilizacionog rama za glavu
kompjutersko utvrĎivanje koordinata
kompjuterizovanu tomografiju [CT]
destrukciju lezija
magnetnu rezonancu [MR]
fiziološku lokalizaciju
stvaranje lezija
targeting
ventrikulografiju
28 Ostale procedure na lobanji, meningeama ili mozgu
90007-00 Ostale dijagnostičke procedure na lobanji, mozgu ili cerebralnim meningeama
Napomena: Za nehirurške dijagnostičke procedure pogledajte Poglavlje 18
Iskljuĉuje: biopsiju lobanje
90007-01 Ostale procedure na lobanji
Kraniektomija (neklasifikovano na drugom mestu)
Incizija i drenaţa kranijalnog sinusa
Uklanjanje lobanjske ploče
Iskljuĉuje: Uklanjanje stranog tela sa/iz lobanje
90007-02 Ostale procedure na mozgu ili cerebralnim meningeama
Horoidna pleksektomija
Kiretaţa mozga ili cerebralnih meningi
Debridman mozga ili cerebralnih meningi
Dekortikacija cerebralnih meningi
Ekscizija:
• mozga ili cerebralnih meningi (neklasifikovano na drugom mestu)
• moţdanih lezija (neklasifikovano na drugom mestu)
Incizija mozga (neklasifikovano na drugom mestu)
Lobotomija mozga
Liza kortikalnih athezija
Reparacija mozga (neklasifikovano na drugom mestu)
Traktotomija mozga
1.2 STRUKTURE KIĈMENOG KANALA I KIĈMENE MOŢDINE
TIP PROCEDURE
1.2.1 PREGLED
29 Pregled struktura kiĉmenog kanala i kiĉmene moţdine
90011-05 Spinalna stereotaksična lokalizacija
Stereotaksična lokalizacija za spinalnu hirurgiju
Ukljuĉuje: angiografiju
primenu imobilizacionog rama za glavu
kompjutersko utvrĎivanje koordinata
kompjuterizovanu tomografiju [CT]
magnetnu rezonancu [MR]
fiziološku lokalizaciju
targeting
Šifrirati i:
• obavljenu hiruršku proceduru ili procedure
Iskljuĉuje: funkcionalnu stereotaksičnu proceduru
stereotaksičnu:
• kordotomiju
• traktotomiju
1.2.2 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
30 Lumbalna punkcija
39000-00 Lumbalna punkcija
31 Procedure primene, insercije ili uklanjanja na kiĉmenim pršljenovima ili intervertebralnim
diskusima
39013-00 Primena sredstva u zigo-apofiznom zglobu (ravni)
Injekcija u zigo-apofizni zglob (ravan):
• kortikosteroida
• lokalnog anestetika
39013-01 Primena sredstva u kostotransverzalnom zglobu
Injekcija u kostotransverzalni zglob:
• kortikosteroida
• lokalnog anestetika
40336-00 Primena hemonukleolitičkog sredstva u disku
Injekcija Kimopapaina u intervertebralni prostor
90027-00 Intradiskusna terapija
Intradiskusna elektrotermalna terapija [IDET]
Intradiskusna terapija (perkutana) pomoću:
• elektrotermalnog katetera
• radiofrekvencija (termokoagulacija)
32 Epiduralna injekcija
Ukljuĉuje: punkciju epiduralnog prostora
Napomena: Obavlja se u terapiji bola
Iskljuĉuje: epiduralnu infuziju
postupak tokom poroĎajnih bolova i poroĎaja
postupak kod anestezija za operativni zahvat
18216-27 Epiduralna injekcija lokalnog anestetika
18216-28 Epiduralna injekcija opioida
90028-00 Epiduralna injekcija steroida
90018-00 Epiduralna injekcija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci
18230-00 Epiduralna injekcija neurolitičkog sredstva
39140-00 Epiduralna injekcija kod lize priraslica
Ukljuĉuje: epidurogram
Napomena: Obavlja se uz kontrolu nekim od aparata za vizuelizaciju
33 Epiduralna infuzija
Ukljuĉuje: plasiranje katetera u epiduralni prostor
Napomena: Obavlja se u terapiji bola
Iskljuĉuje: epiduralnu injekciju
postupak tokom poroĎajnih bolova i poroĎaja
postupak kod anestezija za operativni zahvat
18216-00 Epiduralna infuzija lokalnog anestetika
18216-03 Epiduralna infuzija opioida
90028-01 Epiduralna infuzija steroida
18216-06 Epiduralna infuzija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci
34 Kaudalna injekcija
Ukljuĉuje: plasiranje katetera u epiduralni prostor
Napomena: Obavlja se u terapiji bola
Iskljuĉuje: kaudalnu infuziju
postupak tokom poroĎajnih bolova i poroĎaja
postupak kod anestezija za operativni zahvat
18216-29 Kaudalna injekcija lokalnog anestetika
18216-30 Kaudalna injekcija opioida
90028-02 Kaudalna injekcija steroida
90019-00 Kaudalna injekcija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci
35 Kaudalna infuzija
Ukljuĉuje: plasiranje katetera u epiduralni prostor
Napomena: Obavlja se u terapiji bola
Iskljuĉuje: kaudalnu injekciju
postupak tokom poroĎajnih bolova i poroĎaja
postupak kod anestezija za operativni zahvat
18216-09 Kaudalna infuzija lokalnog anestetika
18216-12 Kaudalna infuzija opioida
90028-03 Kaudalna infuzija steroida
18216-15 Kaudalna infuzija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci
36 Spinalna injekcija
Injekcija u:
• intratekalni prostor
• spinalno-subarahnoidni prostor
Ukljuĉuje: spinalnu kateterizaciju
Napomena: Obavlja se u terapiji bola
Iskljuĉuje: kaudalnu:
• infuziju
• injekciju
spinalnu infuziju
postupak tokom poroĎajnih bolova i poroĎaja
postupak kod anestezija za operativni zahvat
18216-31 Spinalna injekcija lokalnog anestetika
Ukljuĉuje: intratekalno testiranje
18216-32 Spinalna injekcija opioida
Ukljuĉuje: intratekalno testiranje
90028-04 Spinalna injekcija steroida
Ukljuĉuje: intratekalno testiranje
90020-00 Spinalna injekcija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci
Ukljuĉuje: intratekalno testiranje
18230-01 Spinalna injekcija neurolitičkog sredstva
37 Spinalna infuzija
Infuzija u:
• intratekalni prostor
• spinalno-subarahnoidni prostor
Ukljuĉuje: intratekalno testiranje
spinalnu kateterizaciju
Napomena: Obavlja se u terapiji bola
Iskljuĉuje: kaudalnu:
• infuziju
• injekciju
spinalnu injekciju
postupak tokom poroĎajnih bolova i poroĎaja
postupak kod anestezija za operativni zahvat
18216-18 Spinalna infuzija lokalnog anestetika
18216-21 Spinalna infuzija opioida
90028-05 Spinalna infuzija steroida
18216-24 Spinalna infuzija ostalih ili kombinovanih terapeutskih supstanci
38 Epiduralni krvni peĉ (patch)
18233-00 Spinalni krvni peč (patch)
Epiduralna injekcija krvi za krvni peč (patch)
39 Insercija katetera, aparata za infuziju ili pumpe u kiĉmeni kanal
Napomena: obavlja se u terapiji:
• hroničnog spasticiteta
• bola
39125-00 Insercija ili zamena spinalnog katetera
Insercija ili zamena katetera:
• kaudalnog
• epiduralnog
• intratekalnog
• subarahnoidalnog
Iskljuĉuje: slučajeve sa:
• infuzijom terapeutskog sredstva
• injekcijom terapeutskog sredstva
• umetanjem implantabilnog spinalnog aparata za infuziju ili pumpe
39127-00 Umetanje spinalnog aparata za infuziju ili pumpe
Ukljuĉuje: spajanje pumpe sa kateterom
punjenje rezervoara
programiranje pumpe
spinalnu kateterizaciju
Iskljuĉuje: postupak njegove zamene
40 Uklanjanje spinalnog katetera, aparata za infuziju ili pumpe
39133-01 Uklanjanje katetera iz kičmenog prostora
Iskljuĉuje: slučaj kada je spojen sa implantabilnim spinalnim aparatom za infuziju
ili pumpom
postupak njegove zamene
39133-02 Uklanjanje katetera implantiranog u kičmeni prostor
Ukljuĉuje: uklanjanje katetera
Iskljuĉuje: postupak njegove zamene
41 Insercija i uklanjanje spinalnog drena za cerebrospinalnu teĉnost
Iskljuĉuje: šant za cerebrospinalnu tečnost
40018-00 Insercija lumbalnog drena za cerebrospinalnu tečnost
Insercija spoljašnjeg lumbalnog drena
Zamena lumbalnog drena za cerebrospinalnu tečnost
Revizija lumbalnog drena za cerebrospinalnu tečnost
90008-00 Uklanjanje lumbalnog drena za cerebrospinalnu tečnost
Iskljuĉuje: postupak njegove zamene
42 Insercija i uklanjanje spinalnog šanta za cerebrospinalnu teĉnost
Iskljuĉuje: lumbalni dren za cerebrospinalnu tečnost
reviziju spinalnog šanta
40006-00 Insercija spinalnog šanta
Insercija lumboperitonealnog šanta
Iskljuĉuje: proceduru sa laminektomijom
40342-00 Insercija šanta cerebrospinalne tečnosti laminektomijom
Procedure koje se obavljaju kod siringomijelije i hidromijelije
Ukljuĉuje: siringoperitonealni šant
siringopleuralni šant
40009-05 Uklanjanje spinalnog šanta
Uklanjanje lumboperitonealnog šanta
Iskljuĉuje: postupak njegove zamene
43 Insercija, zamena ili uklanjanje epiduralnih elektroda
Napomena: Obavlja se kod ublaţavanja/uklanjanja bola
39130-00 Perkutana insercija epiduralnih elektroda
Perkutano:
• zarivanje }
• provlačenje } epiduralnih elektroda
• probijanje }
Ukljuĉuje: intraoperativnu test stimulaciju
39139-00 Umetanje epiduralnih elektroda laminektomijom
Zamena epiduralnih elektroda otvorenim pristupom
Revizija epiduralnih elektroda otvorenim pristupom
Ukljuĉuje: intraoperativnu test stimulaciju
39131-00 Podešavanje epiduralnih elektroda
Revizija epiduralnih elektroda
39137-00 Zamena epiduralnih elektroda
Ukljuĉuje: intraoperativnu test stimulaciju
Iskljuĉuje: postupak zamene epiduralnih elektroda laminektomijom
39136-01 Uklanjanje epiduralnih elektroda
Iskljuĉuje: postupak njihove zamene:
• laminektomijom
• (neklasifikovano na drugom mestu)
1.2.3 INCIZIJA
45 Kordotomija ili mijelotomija
Iskljuĉuje: potkoţnu spinalnu kordotomiju
39124-00 Kordotomija
Spinalna traktotomija
Ukljuĉuje: laminektomiju
39124-01 Mijelotomija
Ukljuĉuje: laminektomiju
39124-02 Procedura u zoni ulaska dorzalnog korena [DREZ - Dorsal Root Entry Zone
Procedura za DREZ lezije
Ukljuĉuje: laminektomiju
46 Dekompresija vratnog dela kiĉmene moţdine
Dekompresivna laminektomija vratne kičme
Ukljuĉuje: cervikalnu disektomiju
proceduru za spinalnu stenozu
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• rizoliza
40331-00 Dekompresija kičmene moţdine u vratnom delu, nivo 1
40332-00 Dekompresija kičmene moţdine u vratnom delu sa anteriornom fuzijom, nivo 1
Ukljuĉuje: koštani graft
uzimanje materijala za graft kroz istu inciziju
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• unutrašnja fiksacija
• uzimanje materijala za graft kroz posebnu inciziju
40334-00 Dekompresija kičmene moţdine u vratnom delu, dva ili više nivoa
40335-00 Dekompresija kičmene moţdine u vratnom delu sa anteriornom fuzijom, dva ili više nivoa
Ukljuĉuje: koštani graft
uzimanje materijala za graft kroz istu inciziju
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• unutrašnja fiksacija
• uzimanje materijala za graft kroz posebnu inciziju
47 Dekompresija torakalne i torako-lumbalne kiĉmene moţdine
Ukljuĉuje: proceduru kod spinalne senoze
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• rizoliza
• spinalna fuzija
40345-00 Dekompresija kičmene moţdine u torakalnom delu putem kostotransversektomije
Ukljuĉuje: uklanjanje rebra
grudnu diskektomiju
40348-00 Dekompresija kičmene moţdine u torakalnom delu putem torakotomije
Ukljuĉuje: uklanjanje rebra
grudnu:
• diskektomiju
• vertebrektomiju
40351-00 Prednja dekompresija kičmene moţdine u torako-lumbalnom delu
Prednja dekompresija kičmene moţdine u visokom lumbalnom delu
Ukljuĉuje: diskektomiju:
• lumbalnu
• torakalnu
48 Dekompresija spinalnog kanala u lumbalnom delu
Ukljuĉuje: dekompresiju:
• prednju
• zadnju
diskektomiju
laminektomiju
proceduru kod spinalne stenoze
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• rizoliza
Iskljuĉuje: prednju dekompresiju kičmene moţdine u torako-lumbalnom delu
90024-00 Dekompresija kičmenog kanala u lumbalnom delu, jedan nivo
90024-01 Dekompresija kičmenog kanala u lumbalnom delu, dva ili više nivoa
49 Ostale procedure incizije na kiĉmenom kanalu ili strukturama kiĉmene moţdine
90031-00 Incizija i drenaţa kičmenog kanala ili struktura kičmene moţdine
Drenaţa hematoma kičmene moţdine:
• u epiduralnoj oblasti
• na meningama
• u subduralnoj oblasti
40330-00 Spinalna rizoliza
Dekompresija korena spinalnih nerava
Spinalna:
• foramenotomija
• rizotomija
Ukljuĉuje: otkrivanje korena kičmenih nerava na jednom ili više nivoa
40112-00 OslobaĎanje uroĎeno uvezane kičmene moţdine
Napomena: Obavlja se u slučaju:
• dijastematomijelije
• lipomeningocele
90009-00 Postoperativno ponovno otvaranje mesta učinjene laminotomije ili laminektomije
Napomena: Obavlja se u slučaju:
• hemoragije
• infekcije
1.2.4 EKSCIZIJA
50 Biopsija kiĉmene moţdine ili kiĉmenih meningi
90010-00 Biopsija kičmene moţdine ili kičmenih meningi
Biopsija spinalnih lezija:
• ekstraduralnih
• intraduralnih
51 Disektomija rekurentnih lezija na diskusima
Disektomija putem:
• laminektomije }
• laminotomije } za ponovljene lezije na diskusima
Ekscizija intervertebralnih diskusa }
Iskljuĉuje: proceduru koja uključuje protezu za intervertebralne diskuse
40303-00 Disektomija za rekurentne lezije na diskusima, jedan nivo
40303-01 Disektomija za rekurentne lezije na diskovima, dva ili više nivoa
52 Ostale diskektomije
Ekscizija intervertebralnog diskusa
Iskljuĉuje: diskektomiju za rekurentne lezije na diskusu
laminektomiju sa umetanjem šanta za cerebrospinalnu tečnost
proceduru kod proteza za intervertebralne diskuse
48636-00 Perkutana lumbalna diskektomija
40333-00 Cervikalna diskektomija, jedan nivo
Iskljuĉuje: proceduru sa dekompresijom cervikalne kičmene moţdine
40333-01 Cervikalna diskektomija, dva ili više nivoa
Iskljuĉuje: proceduru sa dekompresijom cervikalne kičmene moţdine
40300-00 Diskektomija, jedan nivo
Diskektomija, jedan nivo, putem:
• laminektomije
• laminotomije
Iskljuĉuje: perkutanu lumbalnu diskektomiju
proceduru na cervikalnom intervertebralnom diskusu
proceduru sa dekompresijom:
• kičmene moţdine u lumbalnoj oblasti
• kičmene moţdine u torakalnoj i torako-lumbalnoj oblasti
40300-01 Diskektomija, dva ili više nivoa
Diskektomija, dva ili više nivoa, putem:
• laminektomije
• laminotomije
Iskljuĉuje: perkutanu lumbalnu diskektomiju
proceduru na cervikalnom intervertebralnom disku
proceduru sa dekompresijom:
• kičmene moţdine u lumbalnoj oblasti
• kičmene moţdine u torakalnoj i torako-lumbalnoj oblasti
53 Uklanjanje spinalnih lezija
Ukljuĉuje: proceduru putem laminektomije
40309-00 Uklanjanje ekstraduralnih spinalnih lezija
Uklanjanje ekstraduralnih spinalnih:
• apscesa
• tumora
40318-00 Ekscizija spinalnih arteriovenskih malformacija
Klipsiranje spinalnih arteriovenskih malformacija
40318-01 Uklanjanje spinalnih intramedularnih lezija
Ekscizija spinalnih intramedularnih tumora
40312-00 Uklanjanje spinalnih intraduralnih lezija
Uklanjanje spinalnih:
• intraduralnih ekstramedularnih tumora
• meningioma
Iskljuĉuje: eksciziju:
• arteriovenskih malformacija
• intramedularnih lezija
• lezija na kraniocervikalnom spoju
54 Ostale procedure ekscizije na spinalnom kanalu ili strukturama kiĉmene moţdine
90011-06 Ostale procedure ekscizije na kičmenom kanalu ili strukturama kičmene moţdine
1.2.5 REPARACIJA
55 Reparacija kiĉmenog kanala ili struktura kiĉmene moţdine
40100-00 Reparacija spinalne meningokele
Ekscizija i zatvaranje spinalne meningokele
40103-00 Reparacija mijelomeningokele
Ekscizija i zatvaranje mijelomeningokele
Ukljuĉuje: koţni zalistak
Z-plastika
90011-02 Ostale reparacije kičmenog kanala ili struktura kičmene moţdine
Reparacija:
• kičmene moţdine (neklasifikovano na drugom mestu)
• kičmenih meningi (neklasifikovano na drugom mestu)
1.2.6 REVIZIJA
56 Revizione procedure na kiĉmenom kanalu i strukturama kiĉmene moţdine
39125-01 Revizija spinalnog katetera
39126-00 Revizija implantabilnog spinalnog aparata za infuziju ili spinalne pumpe
Zamena implantabilnog spinalnog aparata za infuziju ili spinalne pumpe
40009-02 Revizija spinalnog šanta
Zamena spinalnog šanta
Revizija lumboperitonealnog šanta
Iskljuĉuje: reviziju distalnog peritonealnog mesta
1.2.7 OSTALE PROCEDURE
58 Funkcionalna spinalna stereotaksiĉna procedura
39121-00 Funkcionalna spinalna stereotaksična procedura
Perkutana spinalna:
• kordotomija
• traktotomija
Ukljuĉuje: angiografiju
primenu imobilizacijske udlage za glavu
kompjutersko utvrĎivanje koordinata
kompjuterizovanu tomografiju [CT]
lumbalnu punkciju
magnetnu rezonancu [MR]
fiziološku lokalizaciju
stvaranje lezija
stimulaciju kičmene moţdine
targeting
59 Ostale procedure na kiĉmenom kanalu i strukturama kiĉmene moţdine
40315-00 Procedure za lezije na kraniocervikalnom spoju, transoralni pristup
Drenaţa apscesa na kraniocervikalnom spoju
Ekscizija tela drugog cervikalnog vertebralnog pršljena ili odontoiog nastavka za lezije na
kraniocervikalnom spoju
Uklanjanje tumora kraniocervikalnog spoja
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• stabilizacija drugog vratnog pršljena
48691-00 Insercija proteze intervertebralnog diskusa, jedan nivo
Insercija veštačkog intervertebralnog diskusa, jedan nivo
Ukljuĉuje: diskektomiju
internu fiksaciju
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• dekompresija kičmene moţdine
48691-01 Insercija proteze intervertebralnog diskusa, dva ili više nivoa
Insercija veštačkog intervertebralnog diskusa, dva ili više nivoa
Ukljuĉuje: diskektomiju
internu fiksaciju
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• dekompresija kičmene moţdine
48691-02 Revizija proteze intervertebralnog diskusa, jedan nivo
Zamena veštačkog intervertebralnog diskusa, jedan nivo
Ukljuĉuje: diskektomiju
internu fiksaciju
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• dekompresija kičmene moţdine
48691-03 Revizija proteze intervertebralnog diskusa, dva ili više nivoa
Zamena veštačkog intervertebralnog diskusa, dva ili više nivoa
Ukljuĉuje: diskektomiju
internu fiksaciju
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• dekompresija kičmene moţdine
48691-04 Uklanjanje proteze intervertebralnog diskusa, jedan nivo
Uklanjanje veštačkog intervertebralnog diskusa, jedan nivo
48691-05 Uklanjanje proteze intervertebralnog diskusa, dva ili više nivoa
Uklanjanje veštačkog intervertebralnog diskusa, dva ili više nivoa
90011-00 Ostale dijagnostičke procedure na kičmenom kanalu ili strukturama kičmene moţdine
Napomena: Za nehirurške dijagnostičke procedure videti Poglavlje 18
90011-01 Ostale procedure na kičmenom kanalu ili strukturama kičmene moţdine
Kiretaţa kičmene moţdine ili kičmenih meningi
Debridman kičmene moţdine ili kičmenih meningi
Eksploracija:
• kičmenog kanala (neklasifikovano na drugom mestu)
• korena kičmenih nerava (neklasifikovano na drugom mestu)
Uklanjanje stranog tela iz kičmenog kanala
1.3 PERIFERNI NERVNI SISTEM
Ukljuĉuje: periferne (kranijalne)(spinalne) nerve sumpatički nervi
TIP PROCEDURE
1.3.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
60 Davanje anestetiĉkog sredstva oko kranijalnog nerva
Blokada kranijalnog nerva anestetičkim sredstvom
Napomena: Obavlja se u terapiji bola
Iskljuĉuje: proceduru kod operativne anestezije
18234-00 Davanje anestetičkog sredstva oko primarne grane trigeminalnog nerva
18236-00 Davanje anestetičkog sredstva oko periferne grane trigeminalnog nerva
18238-00 Davanje anestetičkog sredstva oko facijalnog nerva
Iskljuĉuje: peribulbarnu injekcija
retrobulbarnu injekcija
18240-00 Retrobulbarna ili peribulbarna davanja anestetičkog sredstva
18244-00 Davanje anestetičkog sredstva oko vagusnog nerva
18246-00 Davanje anestetičkog sredstva oko glosofaringealnog nerva
18250-00 Davanje anestetičkog sredstva oko spinalnog aksesornog nerva
90023-00 Davanje anestetičkog sredstva oko ostalih kranijalnih nerava
61 Davanje neurolitiĉkog sredstva u kranijalni nerv
Blokada kranijalnog nerva neurolitičkim sredstvom
Napomena: Obavlja se u terapiji bola
39100-00 Davanje neurolitičkog sredstva u primarnu granu trigeminalnog nerva
Injekcija:
• alkohola
• fenola
18290-00 Davanje neurolitičkog sredstva u ostale kranijalne nervime
62 Davanje sredstva u zadnje primarne grane spinalnog nerva
Napomena: Obavlja se u terapiji bola
39013-02 Davanje anestetičkog sredstva oko zadnjih primarnih grana spinalnog nerva
Injekcija anestetičkog sredstva oko srednje grane zadnjih primarnih grana spinalnog nerva
Iskljuĉuje: proceduru kod operativne anestezije
39013-03 Davanje neurolitičkog sredstva u zadnje primarne grane spinalnog nerva
63 Davanje anestetiĉkog sredstva oko ostalih perifernih nerava
Blokada ostalih perifernih nerava anestetičkim sredstvom
Ukljuĉuje: upotrebu sredstva oko spinalnih nerava:
• grane
• pleksusa
• korena
Napomena: Obavlja se u terapiji bola
Iskljuĉuje: proceduru:
• kod operativne anestezije
• davanje u:
• kranijalni nerv
• zadne primarne grane spinalnog nerva
• simpatički nerv
18242-00 Davanje anestetičkog sredstva oko okcipitalnog nerva
Davanje anestetičkog sredstva oko subokcipitalnog nerva
18252-00 Davanje anestetičkog sredstva oko cervikalnog pleksusa
18248-00 Davanje anestetičkog sredstva oko freničnog nerva
18254-00 Davanje anestetičkog sredstva oko brahijalnog pleksusa
18266-00 Davanje anestetičkog sredstva oko ulnarnog nerva
18266-01 Davanje anestetičkog sredstva oko radijalnog nerva
18266-02 Davanje anestetičkog sredstva oko medijalnog nerva
18256-00 Davanje anestetičkog sredstva oko supraskapularnog nerva
18258-00 Davanje anestetičkog sredstva oko jednog interkostalnog nerva
18260-00 Davanje anestetičkog sredstva oko više interkostalnih nerava
18262-00 Davanje anestetičkog sredstva oko iliohipogastričnog nerva
18262-01 Davanje anestetičkog sredstva oko ilio-ingvinalnog nerva
18262-02 Davanje anestetičkog sredstva oko genitofemoralnog nerva
18268-00 Davanje anestetičkog sredstva oko obturatornog nerva
18270-00 Davanje anestetičkog sredstva oko femoralnog nerva
18272-00 Davanje anestetičkog sredstva oko safenusnog nerva
18278-00 Davanje anestetičkog sredstva oko skiatičkog nerva
18272-01 Davanje anestetičkog sredstva oko zadnjeg tibijalnog nerva
18272-02 Davanje anestetičkog sredstva oko poplitealnog nerva
18272-03 Davanje anestetičkog sredstva oko suralnog nerva
18264-00 Davanje anestetičkog sredstva oko pudendalnog nerva
18274-00 Davanje anestetičkog sredstva oko paravertebralnog cervikalnog nerva
Davanje anestetičkog sredstva u:
• nervni ganglion dorsalnog korena
• intervertebralni foramen
Iskljuĉuje: proceduru na višestrukim nivoima
18274-01 Davanje anestetičkog sredstva oko paravertebralnog torakalnog nerva
Davanje anestetičkog sredstva u:
• nervni ganglion dorzalnog korena
• intervertebralni foramen
Iskljuĉuje: proceduru na višestrukim nivoima
18274-02 Davanje anestetičkog sredstva oko paravertebralnog lumbalnog nerva
Davanje anestetičkog sredstva u:
• nervni ganglion dorzalnog korena
• intervertebralni foramen
64 Davanje neurolitiĉkog sredstva u ostale periferne nerve
Drugi periferni nervni blok sa neurolitičkim sredstvom
Ukljuĉuje: injekciju sredstva u spinalni nerv:
• grana
• pleksus
• koren
Iskljuĉuje: injekciju u:
• moţdani nerv
• primarni zadnji ogranak spinalnog nerva
• simpatički nerv
18292-00 Davanje neurolitičkog sredstva u ostale periferne nerve
Davanje neurolitičkog sredstva u:
• leĎni koren gangliona
• intervertebralni otvor
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• intraoperativne kompjuterizovane tomografije
65 Davanje anestetika oko simpatiĉkog nervnog sastava
Hemijska ablacija simpatičkog lanca }
Hemijska simpatektomija } sa anestetikom ili simpatolitičkim sredstvom
Simpatički blok nervnog sistema }
18280-00 Davanje anestetika oko sfenopalatinog gangliona
18282-00 Davanje anestetika oko nerva karotidnog sinusa
Iskljuĉuje: proceduru kod hirurškog zavata
18288-00 Davanje anestetika oko celijačnog pleksusa
18288-01 Davanje anestetika oko splanhničkog nerva
18284-00 Davanje anestetika oko vratnog dela simpatičkog nervnog sastava
Davanje anestetika oko zvezdastog gangliona
18286-00 Davanje anestetika oko torakalnog (grudnog) dela simpatičkog nervnog sastava
18286-01 Davanje anestetika oko lumbalnog (slabinskog) dela simpatičkog nervnog sastava
18286-02 Davanje anestetika oko ostalih simpatičkih nerava
90029-00 Davanje simpatolitičkog sredstva
Davanje (intraarterijska) (intravenska):
• guanetedina
• fentolamina
66 Davanje neurolitiĉkog sredstva u simpatiĉki deo nervnog sistema
Hemijska ablacija simpatičkog lanca }
Hemijska simpatektomija } sa neurolitičkim sredstvom
Simpatički blok nervnog sistema }
18292-01 Davanje neurolitičkog sredstva u sfenopalatini ganglion
18294-00 Davanje neurolitičkog sredstva u celijačni pleksus
18294-01 Davanje neurolitičkog sredstva u splanhnični nerv
18298-00 Davanje neurolitičkog sredstva u vratni deo simpatičkog dela nervnog sistema
Davanje neurolitičkog sredstva u zvezdasti ganglion
18298-01 Davanje neurolitičkog sredstva u grudni deo simpatičkog dela nervnog sistema
18296-00 Davanje neurolitičkog sredstva u slabinski deo simpatičkog dela nervnog sistema
18292-02 Davanje neurolitičkog sredstva u ostale simpatičke nerve
67 Ugradnja, zamena i odstranjenje perifernog neurostimulatora
39138-00 Ugradnja perifernog neurostimulatora
Ukljuĉuje: intraoperativnu probnu stimulaciju
Iskljuĉuje: proceduru zamene
39131-01 Podešavanje perifernog neurostimulatora
Revizija perifernog neurostimulatora
39137-01 Zamena perifernog neurostimulatora
Ukljuĉuje: intraoperativnu probnu stimulaciju
39136-02 Odstranjenje neurostimulatora
Iskljuĉuje: proceduru zamene
TIP PROCEDURE
1.3.2 INCIZIJA
68 Eksploracija brahijalnog pleksusa
39333-00 Eksploracija brahijalnog pleksusa
Iskljuĉuje: proceduru sa bilo kojim drugim postupkom kod brahijalnog pleksusa
69 Incizija ovojnica optiĉkog nerva
42548-00 Incizija ovojnica optičkog nerva
Incizija ovojnice optičkog nerva
Iskljuĉuje: proceduru kod hirurškog zahvata na lobanji
70 Trigeminalna gangliotomija
Ekstrakranijalna trigeminalna neurotomija
39109-00 Perkutana rizotomija Gaserovog gangliona radiofrekvencijom
Radiofrekvencijska ablacija
39109-01 Perkutana rizotomija Gaserovog gangliona balonom
39109-02 Perkutana rizotomija Gaserovog gangliona injekcijom
Infiltracijom:
• alkohola
• glicerola
71 Perkutana neurotomija primarnog zadnjeg ogranka spinalnog nerva
39115-00 Perkutana neurotomija primarnog zadnjeg ogranka spinalnog nerva
Ukljuĉuje: bilo koji udruţeni spinalni, epiduralni ili regionalni nervni blok
72 Perkutana neurotomija ostalih perifernih nerava
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• primarnog zadnjeg ogranka spinalnog nerva
• trigeminusa (gangliona)
39118-00 Perkutana neurotomija meĎupršljenskog zgloba radiofrekvencijom radi denervacije
Ukljuĉuje: radiofrekvenciju:
• ablaciju
• probu
39323-00 Ostale perkutane neurotomije radiofrekvencijom
Ukljuĉuje: radiofrekvenciju:
• ablacijom
• generacijom lezije
termokoagulacijom
39118-01 Ostale perkutane neurotomije primenom hladnoće (krio postupcima)
Ukljuĉuje: krioablaciju
krioneurotomiju
39323-01 Ostale perkutane neurotomije primenom krio postupaka
Ukljuĉuje: krioablaciju
krioneurotomiju
73 Deljenje intrakranijalnog nerva
39106-00 Deljenje intrakranijalnog dela trigeminalnog nerva
Gaserova (Gasserian) ganglionektomija
Intrakranijalna:
• neurektomija zbog trigeminalne neuralgije
• trigeminalna neurotomija
Deljenje intrakranijalnog trigeminalnog nerva
39500-00 Intrakranijalno presecanje vestibularnog nerva
Intrakranijalno razdvajanje vestibularnog nerva
Ukljuĉuje: proceduru pristupom kroz zadnju lobanjsku jamu
Iskljuĉuje: proceduru:
• retrolabirintnim pristupom
• translabirintnim pristupom
39327-03 Deljenje ostalih intrakranijskih nerava
74 Deljenje perifernog nerva
Iskljuĉuje: proceduru kod ovojnice optičkog nerva
39324-01 Otvorena neurotomija površinski smeštenog perifernog nerva
39327-01 Otvorena neurotomija duboko smeštenog perifernog nerva
Otvorena neurotomija:
• ekstrakranijalnog nerva
• primarnog zadnjeg ogranka spinalnog nerva
Iskljuĉuje: deljenje:
• intrakranijalnog nerva
• simpatičkog nerva
75 Dekompresija intrakranijskog nerva
41569-00 Intrakranijalna dekompresija nerva lica (facijalisa)
Iskljuĉuje: proceduru kod delimične resekcije temporalne kost
39112-00 Intrakranijska dekompresija ostalih kranijskih ţivaca
Intrakranijska dekompresija trigeminalnog nerva
76 Dekompresija karpalnog i tarzalnog kanala
Neuroliza sindroma karpalnog i tarzalnog tunela
39331-00 Endoskopska operacija sindroma karpalnog kanala
Endoskopska:
• dekompresija nerva medijanusa
• deljenje transverzalnog karpalnog ligamenta
39331-01 Dekompresija nerva medijanusa kod sindroma karpalnog kanala
Otvorena:
• deljenje transverzalnog karpalnog ligamenta
39330-01 Dekompresija tarzalnog kanala
77 Ostale neurolize perifernog nerva i stabla nerva
39312-00 Otvorena neuroliza perifernog interfascikularnog nerva
39330-00 Otvorena neuroliza perifernog nerva, nije navedena na drugom mestu
Dekompresija perifernog nerva nije navedena na drugom mestu
Iskljuĉuje: proceduru kod transpozicije nerva
TIP PROCEDURE
1.3.3 DESTRUKCIJA
78 Uništenje nerva
52824-00 Krioterapija perifernih grana trigeminusa
Napomena: izvodi se kod oslobaĎanja od bola
TIP PROCEDURE
1.3.4 EKSCIZIJA
79 Biopsija nerva
90013-00 Biopsija nerva
80 Odstranjenje lezije nerva
39324-02 Odstranjenje lezije površinskog perifernog nerva
Ekscizija perifernog neuroma sa površinskog perifernog nerva
Iskljuĉuje: intrakranijalni neuroblastom
Mortonov neurom
39327-02 Odstranjenje lezije dubokog perifernog nerva
Ekscizija perifernog neuroma iz dubokog perifernog nerva
Iskljuĉuje: Mortonov neurom
43987-02 Ekscizija neuroblastoma, nije navedena na drugom mestu
Iskljuĉuje: intraabdominali neuroblastom
intratorakalni neuroblastom
81 Hirurška simpatektomija
Deljenje simpatetčkog nerva
Neurektomija simpatičkog nerva
Iskljuĉuje: ponovnu operaciju prethodno hirurški izvedene simpatektomije
35003-00 Cervikalna hirurška simpatektomija
35003-01 Torakalna hirurška simpatektomija
Ukljuĉuje: torakoskopsku hiruršku simpatektomiju
35000-00 Lumbalna hirurška simpatektomija
35012-00 Sakralna hirurška simpatektomija
Presakralna hirurška simpatektomija
90014-00 Ostale hirurške simpatektomije
Periarterialna hirurška simpatektomija
Hirurška ganglionektomija:
• sfenopalatina
• simpatetička, nije navedena na drugom mestu
82 Ostale periferne neurektomije
39324-00 Neurektomija površinskog perifernog nerva
39327-00 Neurektomija dubokog perifernog ţivca
Iskljuĉuje: intrakranijalnu neurektomiju zbog trigeminalne neuralgije
39327-04 Neurektomija intrakranijalnog nerva
Uklanjanje tumora kranijalnog nerva
Iskljuĉuje: intrakranijalni neuroblastom
uklanjanje tumora pontocerebelarnog ugla
TIP PROCEDURE
1.3.5 REPARACIJA
83 Reparacija nerva ili stabla nerva
Iskljuĉuje: sekundarni popravak
39300-00 Direktna sutura perifernog nerva
Spajanje nerva
Zašivanje nerva
Iskljuĉuje: spajanje:
• facijalnog nerva i akcesorijusa
• hipoglosusa
39306-00 Direktna sutura stabla nerva
Spajanje stabla nerva
Ušivanje stabla nerva
39503-00 Hipogloso-facijalna anastomoza
39503-01 Akcesorijus - facijalna anastomoza
39318-00 Interfascikularna autotransplantacija nerva
Ukljuĉuje: nabavku nerva za presaĎivanje
39315-00 Autotransplantacija perifernog nerva
Kalemljenje transplantata na stablo perifernog nerva
Ukljuĉuje: uzimanje nerva za presaĎivanje
39321-00 Transpozicija nerva Operacija kod sindroma kubitalnog kanala Dekompresija ulnarnog
nerva u Gijonovom kanalu Dekompresija radijalnog nerva u nadlaktici
Ukljuĉuje: neurolizu
TIP PROCEDURE
1.3.6 REVIZIJA
84 Sekundarne reparacije nerva ile stabla nerva
Sekundarna reparacija nerva ili nervnog stabla pomoću:
• spajanja
• presaĎivanja
• ušivanja
39303-00 Sekundarna reparacija nerva
39309-00 Sekundarna reparacija stabla nerva
TIP PROCEDURE
1.3.7 PONOVNA OPERACIJA
85 Ponovna operacija prethodne simpatektomije
Ukljuĉuje: ovo posle prethodno izvedene hemijske simpatektomije ovo zbog prethodno delimične
hirurške simpatektomije
35006-00 Cervikalna hirurška simpatektomija, ponovna operacija
35006-01 Torakalna hirurška simpatektomija, ponovna operacija
35009-00 Lumbalna hirurška simpatektomija, ponovna operacija
35009-01 Sakralna hirurška simpatektomija, ponovna operacija
Presakralna hirurška simpatektomija, ponovna operacija
90015-00 Ostale hirurške simpatektomije, ponovna operacija
Periarterijalna hirurška simpatektomija }
Sfenopalatinalna hirurška ganglionektomija } ponovna operacija
Simpatetička hirurška ganglionektomija }
TIP PROCEDURE
1.3.8 OSTALE PROCEDURE
86 Ostale procedure na nervima
90016-00 Ostali dijagnostičke procedure na nervima
Napomena: za nehirurške dijagnostičke procedure videti Poglavlje 18
90016-01 Ostale procedure na nervima
Drugo poglavlje
2. PROCEDURE NA ENDOKRINOM SISTEMU (BLOKOVI 110 - 129)
ANATOMSKA REGIJA
2.1 TIROIDNA I PARATIROIDNA ŢLEZDA
TIP PROCEDURE
2.1.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
110 Procedure primene, insercije ili uklanjanja na tiroidnoj ili paratiroidnim ţlezdama
90047-00 Aspiracija tiroidne ţlezde
Perkutana [pomoću igle] drenaţa tiroidne ţlezde
Iskljuĉuje: aspiracionu biopsiju tiroidne ţlezde
drenaţu incizijom
postoperativnu aspiraciju tiroidne ţlezde
2.1.2 INCIZIJA
111 Procedure incizije na tiroidnoj ţlezdi
90047-01 Incizija tiroidne ţlezde
Drenaţa hematoma incizijom
Eksploracija tiroidne ţlezde incizijom
Uklanjanje stranog tela
Tiroidotomija (ako drugačije nije naznačeno)
Iskljuĉuje: postoperativna eksploracija
uklanjanje hematoma aspiracijom
90047-02 Reintervencija na tiroidnoj ţlezdi
Ponovno otvaranje rane na tiroidnoj ţlezdi zbog:
• kontrole (postoperativne) hemoragije
• pregleda
• eksploracije
• uklanjanje hematoma
2.1.3 EKSCIZIJA
112 Biopsija paratiroidne ili tiroidnih ţlezda
30094-01 Perkutana [pomoću igle] biopsija paratiroidnih ţlezda
30075-02 Biopsija paratiroidnih ţlezda
30094-10 Perkutana [pomoću igle] biopsija tiroidne ţlezde
30075-03 Otvorena biopsija tiroidne ţlezde
113 Paratiroidektomija
Paratiroidektomija zbog hiperparatiroidizma
30315-00 Subtotalna paratiroidektomija
Parcijalna paratiroidektomija
30315-01 Totalna paratiroidektomija
114 Subtotalna tiroidektomija
30310-00 Subtotalna tiroidektomija, jednostrana
Ekscizija lezija na tiroidnoj ţlezdi (ako drugačije nije naznačeno)
Parcijalna tiroidektomija, jednostrana
Tiroidna istmusektomija
Iskljuĉuje: proceduru nakon prethodno izvršenog hirurškog zahvata na tiroidnoj ţlezdi
30306-01 Totalna tiroidna lobektomija, jednostrana
Hemitiroidektomija
Iskljuĉuje: proceduru nakon prethodno izvršenog hirurškog zahvata na tiroidnoj ţlezdi
30308-00 Subtotalna tiroidektomija, obostrana
Hemitiroidektomija sa parcijalnom tiroidektomijom drugog lobusa
Parcijalna tiroidektomija, obostrana
Iskljuĉuje: proceduru nakon prethodno izvršenog hirurškog zahvata na tiroidnoj ţlezdi
30296-01 Totalna tiroidektomija
Skoro totalna tiroidektomija
Tiroidna lobektomija, obostrana
Iskljuĉuje: proceduru nakon prethodno izvršenog hirurškog zahvata na tiroidnoj ţlezdi
30297-02 Tiroidektomija, nakon prethodno izvršenog hirurškog zahvata na tiroidnoj ţlezdi
Subtotalna tiroidektomija }
Tiroidektomija sa uklanjanjem substernalne tiroidne ţlezde } nakon prethodno
Totalna: } izvršene operacije
tiroidna lobektomija, jednostrana } tiroidne ţlezde
tiroidektomija }
90046-02 Tiroidektomija sa uklanjanjem substernalne tiroidne ţlezde
Subtotalna tiroidna (obostrana) (jednostrana) lobektomija } nakon prethodno
Totalna (obostrana) (jednostrana) tiroidektomija } izvršene operacije } tiroidne ţlezde
116 Ostale procedure ekscizije na tiroidnoj ili paratiroidnim ţlezdama
30313-00 Operacija cista i fistula vrata, medijalnih Ekscizija tireoglosne ciste
Sistrunkova (Sistrunk) procedura
30314-00 Operacija cista i fistula vrata, lateralnih Radikalna ekscizija tireoglosne ciste ili fistule
Ukljuĉuje: eksciziju:
• hioidne kosti
• tiroglosalnog kanala
2.1.4 OSTALE PROCEDURE
117 Ostale procedure na tiroidnoj ili paratiroidnim ţlezdama
90040-00 Ostale procedure na paratiroidnoj ţlezdi
90041-00 Ostale procedure na tiroidnoj ţlezdi
2.2 NADBUBREŢNA ŢLEZDA
TIP PROCEDURE
2.2.1 EKSCIZIJA
118 Biopsija nadbubreţne ţlezde
30094-02 Perkutana [pomoću igle] biopsija nadbubreţne ţlezde
30075-04 Biopsija nadbubreţne ţlezde
119 Adrenalektomija
Ukljuĉuje: procedure kod lezija nadbubreţne ţlezde
36500-00 Parcijalna adrenalektomija
36500-001 Parcijalna adrenalektomija, laparoskopski
36500-01 Totalna adrenalektomija, jednostrana
Adrenalektomija (ako drugačije nije naznačeno)
36500-011 Totalna adrenalektomija, laparoskopski, jednostrana
36500-02 Totalna adrenalektomija, obostrana
36500-021 Totalna adrenalektomija, laparoskopski, obostrana
2.2.2 OSTALE PROCEDURE
121 Ostale procedure na nadbubreţnoj ţlezdi
90042-00 Ostale procedure na nadbubreţnoj ţlezdi
Eksploracija adrenalnog polja
2.3 PINEALNA ŢLEZDA
TIP PROCEDURE
2.3.1 EKSCIZIJA
122 Procedure ekscizije na pinealnoj ţlezdi
30094-11 Perkutana [pomoću igle] biopsija pinealne ţlezde
30075-08 Biopsija pinealne ţlezde
39712-01 Uklanjanje lezija na pinealnom telu
Uklanjanje pinealoma
2.3.2 OSTALE PROCEDURE
123 Ostale procedure na pinealnoj ţlezdi
90043-00 Ostale procedure na pinealnoj ţlezdi
Eksploracija pinealnog polja
2.4 PITUITARNA ŢLEZDA [HIPOFIZA]
TIP PROCEDURE
2.4.1 ESKCIZIJA
124 Biopsija pituitarne ţlezde
30075-05 Biopsija pituitarne ţlezde, transfrontalni pristup
30075-06 Biopsija pituitarne ţlezde, transfenoidalni pristup
Ukljuĉuje: transetmoidalni pristup
transnazalni pristup
125 Ostale procedure ekscizije na pituitarnoj ţlezdi
39712-02 Uklanjanje kraniofaringioma
39715-00 Parcijalna ekscizija pituitarne ţlezde, transkranijalni pristup
Uklanjanje lezija na pituitarnoj ţlezdi transkranijalnim pristupom
Iskljuĉuje: kraniofaringiom
39715-01 Parcijalna ekscizija pituitarne ţlezde, transsfenoidalni pristup
Uklanjanje lezija na pituitarnoj ţlezdi transsfenoidalnim pristupom
Ukljuĉuje: transetmoidalni pristup
transnazalni pristup
Iskljuĉuje: proceduru uklanjanja kraniofaringioma
39715-02 Totalna ekscizija pituitarne ţlezde, transkranijalni pristup
Iskljuĉuje: proceduru uklanjanja kraniofaringioma
39715-03 Totalna ekscizija pituitarne ţlezde, transsfenoidalni pristup
Iskljuĉuje: proceduru uklanjanja kraniofaringioma
2.4.2 OSTALE PROCEDURE
126 Ostale procedure na pituitarnoj ţlezdi
90044-00 Ostale procedure na pituitarnoj ţlezdi
Eksploracija pituitarne jame
2.5 TIMUS
TIP PROCEDURE
2.5.1 EKSCIZIJA
127 Biopsija timusa
30094-12 Perkutana biopsija timusa iglom
30075-07 Biopsija timusa
128 Uklanjanje timusa
Uklanjanje timoma
Timektomija
90049-01 Endoskopska timektomija
Medijastionoskopska }
Torakoskopska } timektomija
Torakoskopska video asistirana }
Iskljuĉuje: proceduru sa transcervikalnom timektomijom
38446-04 Uklanjanje timusa
Ukljuĉuje: proceduru:
• medijastinotomijom
• sternotomijom
• torakotomijom
38448-02 Uklanjanje timusa pristupom kroz vrat
2.5.2 OSTALE PROCEDURE
129 Ostale procedure na timusu
90045-00 Ostale procedure u vezi sa timusom
Eksploracija timusa u cilju dopunskog ispitivanja
Iskljuĉuje: inciziju timusa
Treće poglavlje
3. PROCEDURE NA OKU I PRIPOJENIM ORGANIMA (BLOKOVI 160
- 256)
ANATOMSKA REGIJA
3.1 OĈNA JABUĈICA
TIP PROCEDURE
3.1.1 PREGLED
160 Procedure pregleda oĉne jabuĉice
42503-00 Oftalmološki pregled
Ukljuĉuje: slit lampu (biomikroskop)
Iskljuĉuje: pregled:
• oka, pomoću citološkog otiska roţnjače
• očnog dna
svaku drugu proceduru na oku - šifru izostaviti
3.1.2 EKSCIZIJA
161 Procedure ekscizije na oĉnoj jabuĉici
42512-00 Evisceracija očne jabučice bez implantata
Evisceracija očne jabučice (neklasifikovano na drugom mestu)
42515-00 Evisceracija očne jabučice sa insercijom intraskleralne lopte ili hrskavičastog implantata
42506-00 Enukleacija očne jabučice bez implantata
Enukleacija očne jabučice (neklasifikovano na drugom mestu)
42506-01 Enukleacija očne jabučice sa sfernim implantatom
42509-00 Enukleacija očne jabučice sa integrisanim implantatom
Enukleacija očne jabučice sa integrisanim implantatom u Tenonovoj kapsuli sa mišićnim vezama
42510-00 Enukleacija očne jabučice sa hidroksidnim apatitom (koralinskim) implantatom
Enukleacija očne jabučice sa hidroksidnim apatitom (koralinskim) implantatom u Tenonovoj kapsuli
sa mišićnim vezama
3.1.3 REPARACIJA
162 Reparacija perforirajuće rane na oĉnoj jabuĉici
42551-00 Reparacija perforirajuće rane na očnoj jabučici sa ušivanjem laceracije na roţnjači
Iskljuĉuje: reparaciju perforirajuće rane koja uključuje i intraokularne strukture
42551-01 Reparacija perforirajuće rane na očnoj jabučici sa ušivanjem laceracije na beonjači
Iskljuĉuje: reparaciju perforirajuće rane koja uključuje i intraokularne strukture
42551-011 Primarna obrada laceracije beonjače
42551-012 Primarna obrada kornealne penetrantne rane očne jabučice
42551-013 Primarna obrada skleralne penetrantne rane očne jabučice
42551-014 Primarna obrada korneo-skleralne penetrantne rane očne jabučice
42551-015 Primarna obrada penetrantne rane očne jabučice sa prolapsom uvealnog tkiva
42551-02 Reparacija perforirajuće rane na očnoj jabučici sa ušivanjem laceracije na roţnjači i
beonjači
Iskljuĉuje: reparaciju perforirajuće rane koja uključuje i intraokularne strukture
42554-00 Reparacija perforirajuće rane na očnoj jabučici koja uključuje tkivo sudovnjače
Ukljuĉuje: eksciziju ili obnavljanje intraokularnog sadrţaja
42557-00 Reparacija perforirajuće rane na očnoj jabučici koja uključuje sočiva ili staklasto telo
Ukljuĉuje: eksciziju ili obnavljanje intraokularnog sadrţaja
163 Ostale procedure reparacije na oĉnoj jabuĉici
42857-00 Ponovno ušivanje operativne rane kome je prethodila intraokularna procedura
Ukljuĉuje: proceduru jednog ili više ušivanja:
• roţnjače
• limbusa
• beonjače
42857-01 Ponovno ušivanje operativne rane kome je prethodila intraokularna procedura sa
ekscizijom prolabirane duţice
Ukljuĉuje: proceduru jednog ili više ušivanja:
• roţnjače
• limbusa
• beonjače
42857-011 Primarna obrada penetrantne rane očne jabučice sa intraokularnim stranim telom
42857-012 Primarna obrada rupture očne jabučice
90060-00 Ostale reparacije očne jabučice
3.1.4 OSTALE PROCEDURE
164 Sekundarne procedure posle uklanjanja oĉne jabuĉice
Ukljuĉuje: procedure na anoftalmičnoj orbiti ili leţištu
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• enukleacijom očne jabučice
• evisceracijom roţnjače očne jabučice
42518-00 Insercija hrskavičastog orbitalnog implantata u anoftalmičnu orbitu
42518-01 Insercija veštačkog implantata u anoftalmičnu orbitu
Iskljuĉuje: integrisani implantat
koštano integrisani implantat
42521-00 Postavljanje ţičanog konformera u sakus kod anoftalmusa
42521-01 Ugradnja veštačkog poroznog orbitalnog implanta u sakus kod anoftalmusa
Iskljuĉuje: koštano integrisani implantat
42518-02 Ugradnja peg-a (klina) u postojeći implant
42518-04 Uklanjanje implantata iz anofalmične orbite
42521-02 Reparacija anoftalmičnog leţišta transplantatom koţno-masnog grafta
42521-021 Proširenje skraćenog sakusa kod anoftalmusa
42524-00 Implantat koţe u anoftalmičnoj orbiti, sekundarna procedura
Iskljuĉuje: transplantat sluzokoţe
42527-00 Revizija sakusa kod anoftalmusa
Priprema skupljenog sakusa
Rekonstrukcija skupljenog sakusa
Ukljuĉuje: insercija:
• kalupa
• stenta
transplantat sluzokoţe
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• insercija u anoftalmično leţište:
• veštačkog implantata
• umreţenog regulatora
165 Ostale procedure na oĉnoj jabuĉici
90061-00 Ostale procedure na očnoj jabučici
3.2 PREDNJI SEGMENT ROŢNJAĈA
TIP PROCEDURE
3.2.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
166 Procedure primene, insercije ili uklanjanja na roţnjaĉi
42668-00 Uklanjanje šavova na roţnjači
30061-02 Uklanjanje površinskog stranog tela sa roţnjače
42644-01 Uklanjanje dubinskog stranog tela iz roţnjače magnetom
3.2.2 INCIZIJA
167 Procedure incizije na roţnjaĉi
42644-00 Incizija roţnjače
42672-00 Incizija roţnjače, nepenetrirajuća, zbog korekcije hirurški izazvanog astigmatizma
42672-01 Incizija roţnjače, nepenetrirajuća, sa kompresivnim šavovima zbog korekcije hirurški
izazvanog astigmatizma
42644-04 Uklanjanje dubinskog stranog tela iz roţnjače
Iskljuĉuje: uklanjanje stranog tela bez incizije
42644-041 Uklanjanje stranog tela iz roţnjače koje delom prominira u prednju očnu komoru
90062-00 Radijalna keratotomija
3.2.3 DESTRUKCIJA
168 Procedure destrukcije na roţnjaĉi
42797-01 Zgrušavanje krvi u sudovima roţnjače laserom
42677-01 Termokauterizacija roţnjače
42680-01 Krioterapija roţnjače
42797-02 Destrukcija roţnjače laserom
Destrukcija na roţnjači laserom
3.2.4 EKSCIZIJA
169 Biopsija roţnjaĉe
42692-01 Biopsija roţnjače
170 Keratektomija
42647-00 Parcijalna keratektomija
Ekscizija:
• roţnjače (neklasifikovano na drugom mestu)
• lezije na roţnjači
Iskljuĉuje: proceduru za lezije na limbusu
proceduru sa odstranjivanjem 3ijuma
42647-001 Perforativna (penetrantna) keratektomija
42647-002 Lamelarna keratektomija
42647-003 Perforativna (penetrantna) sklerokeratektomija
42810-00 Fototerapeutska keratektomija [PTK]
Iskljuĉuje: destrukciju lezija na roţnjači laserom
171 Eskcizija lezija na limbusu
Iskljuĉuje: eksciziju pterigijuma
42692-00 Ekscizija lezija na limbusu
42695-00 Ekscizija lezija na limbusu sa keratektomijom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• lamelarni transplantat
42695-01 Ekscizija lezija na limbusu sa sklerektomijom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• lamelarni transplantat
172 Ostale procedure ekscizije na roţnjaĉi
42650-00 Debridman (abrazija) epitela roţnjače
Hemokauterizacija epitelnog tkiva roţnjače
Uklanjanje epitelnog tkiva roţnjače
Struganje roţnjače zbog dobijanja razmaza ili kulture
Napomena: Obavlja se kod čira na roţnjači, erozije roţnjače ili traka-keratopatije
42686-00 Ekscizija pterigijuma
Ukljuĉuje: proceduru sa laserom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• reţanj na veţnjači
42686-001 Operacija recidivirajućeg pterigijuma
3.2.5 REPARACIJA
173 Keratoplastika
Iskljuĉuje: proceduru kojoj je već prethodila keratoplastika
42659-00 Lamelarna keratoplastika Površinska transplantacija roţnjače
42659-001 Duboka prednja lamelarna keratoplastija (keratoplastika)
42659-002 Endotelna keratoplastika
42653-00 Penetrantna (perforativna) keratoplastika (KPP)
Keratoplastika:
• pune debljine
• penetrirajuća
• perforirajuća
42653-001 Penetrantna (perforativna) keratoplastija (KPP) "na vruće" (a shaud)
90064-01 Refraktivna keratoplastika
Keratomileuza
Termokeratoplastika
Iskljuĉuje: in situ keratomileuza laserom [LASIK]
fotorefraktivnu keratoplastiku [PRK]
90064-02 Refraktivna keratoplastika laserom
Keratomileuza }
Termokeratoplastika } laserom
In situ keratomileuza laserom [LASIK]
Iskljuĉuje: fotorefraktivnu keratoplastiku [PRK]
90063-00 Fotorefraktivna keratoplastika [PRK]
90064-00 Ostale procedure keratoplastike
Keratoplastika (neklasifikovano na drugom mestu)
90064-001 Autorotatorna penetrantna (perforativna) keratoplastika
174 Ostale procedure reparacije na roţnjaĉi
90120-00 Insercija keratoproteze
Insercija osteo-odonto keratoproteze (OOK)
90120-01 Uklanjanje keratoproteze
Uklanjanje osteo-odonto keratoproteze (OOK)
90120-011 Tetoviranje roţnjače
90120-012 Ugradnja implanta u roţnjaču
90120-013 Corneal cross-linking, procedura na roţnjači
42632-00 Reparacija površinske rane na roţnjači pomoću reţnja na veţnjači
42635-00 Zatvaranje Seidel pozitivne rane roţnjače tkivnim lepkom
Plombiranje perforacije na roţnjači pomoću adhezivnog tkiva
42667-00 Manipulacija produţnim šavom na roţnjači
42638-00 Postavljanje (ušivanje) reţnja veţnjače na roţnjaču
Gundersonov reţanj
90065-00 Transplantat limbalnih matičnih ćelija
90066-00 Ostale reparacije na roţnjači
Iskljuĉuje: ponovni keratoplastični zahvat
80174-00 Ugradnja implanata u roţnjaču (INTACS, Kera ring...) za korekciju keratokonusa
80174-01 Ugradnja implanata u roţnjaču za refraktivnu korekciju
3.2.6 PONOVNA OPERACIJA
175 Procedure ponovne operacije na roţnjaĉi
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• insercija keratoproteze
• uklanjanje keratoproteze
42656-01 Rekeratoplastija, drugi put
42656-00 Rekeratoplastija, treći ili svaki sledeći put
3.2.7 OSTALE PROCEDURE
176 Ostale procedure na roţnjaĉi
90067-00 Ostale procedure na roţnjači
80176-00 Punkcija Boumanove membrane iglom
80176-01 Eksplantacija očnih tkiva sa kadavera u cilju transplantacije
80176-02 Konzerviranje očnih tkiva sa kadavera (u hipertermijskim ili eutermijskim uslovima)
80176-03 Konzerviranje očnih tkiva sa kadavera (u hipotermijskim uslovima)
80176-04 Analiza endotela strome i epitela roţnjače u očnoj banci
80176-05 Ekscizija amnionske membrane sa placente za transplantaciju na roţnjaču, veţnjaču ili
koţu kapaka
3.3 PREDNJI SEGMENT - BEONJAĈA
Iskljuĉuje: procedure koje su povezane sa fistulizacijom beonjače
TIP PROCEDURE
3.3.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
177 Procedure primene, insercije i uklanjanja na beonjaĉi
30061-03 Uklanjanje površinskog stranog tela sa beonjače
42805-00 Insercija tantalnog markera u beonjaču
Šifrirati i:
• obavljenu proceduru onkološke radijacije
42801-00 Implantacija "aplikatora" za brahiterapiju, oko
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• brahiterapija, oko
42802-00 Uklanjanje "aplikatora" za brahiterapiju, oko
3.3.2 INCIZIJA
178 Procedure incizije na beonjaĉi
42644-05 Incizija beonjače
42644-02 Uklanjanje dubinskog stranog tela iz beonjače
3.3.3 DESTRUKCIJA
179 Procedure destrukcije na beonjaĉi
42797-00 Zgrušavanje krvi u sudovima beonjače laserom
90068-00 Destrukcija lezija na beonjači
Ukljuĉuje: proceduru laserom
3.3.4 EKSCIZIJA
180 Biopsija beonjaĉe
90069-00 Biopsija beonjače
181 Ostale procedure ekscizije na beonjaĉi
90070-00 Ekscizija lezija na beonjači
Iskljuĉuje: proceduru destrukcije
42689-00 Ekscizija pingvekule
Ukljuĉuje: proceduru laserom
3.3.5 REPARACIJA
182 Procedure reparacije na beonjaĉi
42665-00 Površinska transplantacija beonjače
Transplantna zakrpa beonjače:
• lamelarni
• površinski
Ukljuĉuje: prikupljanje doniranog materijala
42662-00 Transplantacija beonjače pune debljine
Transplantatna zakrpa beonjače pune debljine
Ukljuĉuje: prikupljanje doniranog materijala
90072-001 Penetrantna (perforativna) skleroplastija
90072-002 Penetrantna (perforativna) korneo-skleroplastija
90072-003 Lamelarna skleroplastija
90072-004 Lamelarna korneo-skleroplastija
3.3.6 REVIZIJA
183 Procedure revizije na beonjaĉi
90071-00 Revizija operativne rane na prednjem segmentu - neklasifikovana na drugom mestu
Iskljuĉuje: postoperativnu reviziju procedure fistulizacije beonjače
3.3.7 OSTALE PROCEDURE
184 Ostale procedure na beonjaĉi
90072-00 Ostale procedure na beonjači
3.4 PREDNJI SEGMENT - DUŢICA, CILIJARNO TELO I PREDNJA KOMORA
TIP PROCEDURE
3.4.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
185 Procedure primene, insercije i uklanjanje na duţici, cilijarnom telu ili prednjoj komori
42743-00 Irigacija prednje komore
42740-02 Primena terapeutskog sredstva u prednjoj komori
Ukljuĉuje: proceduru paracentezom
Iskljuĉuje: procedure sa irigacijom
topikalna sredstva - šifru izostaviti
42560-00 Uklanjanje intraokularnog stranog tela iz prednje komore magnetom
Iskljuĉuje: proceduru ekscizije
proceduru uklanjanja iz beonjače
3.4.2 INCIZIJA
186 Razdvajanje sinehija
Liziranje priraslica:
• korneovitrealnih
• na duţici
Sinehioliza
42761-00 Razdvajanje prednjih sinehija
90073-00 Razdvajanje prednjih sinehija laserom
42761-01 Razdvajanje zadnjih sinehija
90073-01 Razdvajanje zadnjih sinehija laserom
42761-02 Razdvajanje korneovitrealnih priraslica
90073-02 Razdvajanje korneovitrealnih priraslica laserom
187 Ostale procedure ekscizije na duţici, cilijarnom telu ili prednjoj komori
42764-00 Iridotomija
Discizija na duţici
Iridotomija sa transfiksijom
Iskljuĉuje: proceduru laserom
42563-00 Nemagnetsko uklanjanje intraokularnog stranog tela iz prednje komore
Ukljuĉuje: proceduru incizijom
Iskljuĉuje: proceduru uklanjanja iz beonjače
42764-02 Sfinkterotomija duţice
3.4.3 DESTRUKCIJA
188 Procedure destrukcije na duţici, cilijarnom telu ili prednjoj komori
42806-00 Destrukcija lezija na duţici laserom
Destrukcija lezija na cilijarnom telu laserom
42818-01 Krioterapija cilijarnog tela sa eksternom sondom
Destrukcija lezija na cilijarnom telu krioterapijom
42785-00 Iridotomija laserom
Discizija na duţici laserom
Iridektomija laserom
3.4.4 EKSCIZIJA
189 Procedure ekscizije na duţici, cilijarnom telu ili prednjoj komori
42764-01 Biopsija duţice
42764-04 Ekciziona biopsija lezije - iridektomija
Korektomija
Ekscizija lezija na duţici (neklasifikovano na drugom mestu)
Iskljuĉuje: destrukciju lezija na duţici laserom
eksciziju lezija na cilijarnom telu i duţici
iridektomiju laserom
proceduru sa:
• fistulizacijom beonjače
• ponovnim ušivanjem operativne rane kojoj je prethodila intraokularna procedura
• termokauterizacijom beonjače
• trefinacijom beonjače
42767-00 Ekscizijona biopsija lezije cilijarnog tela (ciklektomija)
Ekscizija lezija na cilijarnom telu i duţici
Iskljuĉuje: destrukcija:
• krioterapijom
• laserom
90074-00 Ekcizijona biopsija lezija u prednjoj očnoj komori
Ekscizija lezija u prednjoj komori (neklasifikovano na drugom mestu)
3.4.5 REPARACIJA
190 Procedure reparacije na duţici, cilijarnom telu ili prednjoj komori
42764-03 Iridoplastika
Koreoplastika
Pupiloplastika
42785-01 Iridoplastika laserom
Koreoplastika laserom
Pupiloplastika laserom
42807-00 Laserska fotomidrijaza
42808-00 Laserska fotoiridosinereza
3.4.6 OSTALE PROCEDURE
191 Procedure kod glaukoma
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• primena sredstva 5-FU [fluorouracil] subkonjunktivalno
42752-00 Insercija drenaţnog implanta kod glaukoma
Insercija drenaţnog setona kao što je Moltenova (Molten) pločica
42755-00 Uklanjanje drenaţnog implanta kod glaukoma
Uklanjanje drenaţnog setona kao što je Moltenova (Molten) pločica
42746-00 Lečenje hipotonije/fistule nakon postupka zbog glaukoma pomoću ureĎaja za tamponadu
Simondova (Simmond) šel procedura
42770-00 Uništavanje cilijarnog tela (ciklodestruktivne antiglaukomne procedure)
Ciklokrioterapija
Ciklodijaliza
Ciklodijatermija
Ciklofotokoagulacija
Iskljuĉuje: ciklokrioterapiju sa eksternom sondom
42758-00 Goniotomija
42794-00 Prekidanje šavova na beonjači laserom posle izvršene trabekuloplastike
Lizija na šavovima beonjače laserom posle izvršene trabekuloplastike
42746-01 Iridehkleiza ili iridotaza
42746-02 Trepanacija beonjače sa iridektomijom
42746-03 Termokauterizacija beonjače sa iridektomijom
42746-04 Trabekulektomija
Ukljuĉuje: perifernu iridektomiju skleralna fistulizacija
42782-00 Trabekuloplastika laserom
42749-00 Revizija procedure fistulizacije beonjače
Procedura umetanjem igle
Revizija bleba za filtriranje
42746-05 Ostale filtracione (fistulizirajuće) antiglaukomne procedure, prethodno neklasifikovane
Fistulizacija beonjače zbog glaukoma
Ukljuĉuje: iridektomiju
Iskljuĉuje: reviziju procedure fistulizacije beonjače
proceduru sa trabekulektomijom
90075-00 Ostale antiglaukomne procedure
80191-00 Viskokanalikulostomija
80191-01 Duboka sklerektomija
80191-02 Direktna ciklopeksija
192 Ostale procedure na duţici, cilijarnom telu ili prednjoj komori
90076-00 Ostale procedure na duţici
90076-01 Ostale procedure na cilijarnom telu
90076-02 Ostale procedure na prednjoj komori
3.5 PREDNJI SEGMENT - SOĈIVO
TIP PROCEDURE
3.5.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
193 Insercija intraokularne proteze za soĉiva
Ukljuĉuje: ugraĎivanje endokapsularnog prstena
Iskljuĉuje: proceduru sa ekstrakcijom:
• posle katarakte
• prirodnog sočiva, osim mladalačke katarakte
42703-00 Ugradnja veštačkog sočiva u zadnju komoru i šavova na duţici i beonjači
Iskljuĉuje: proceduru sa zamenom
42701-00 Ugradnja savitljivog veštačkog intraokularnog sočiva
Insercija savitljive proteze intraokularnog sočiva
Iskljuĉuje: proceduru sa zamenom
42701-01 Ugradnja ostalih tipova veštačkih intraokularnih sočiva
Insercija tvrde proteze intraokularnog sočiva
Iskljuĉuje: proceduru sa zamenom
194 Zamena ili uklanjanje veštaĉkog soĉiva
42707-00 Zamena veštačkog sočiva
Ukljuĉuje: ugraĎivanje endokapsularnog prstena
42710-00 Zamena veštačkog sočiva insercijom u zadnju komoru i šavova na duţici i beonjači
Ukljuĉuje: ugraĎivanje endokapsularnog prstena
42704-00 Uklanjanje veštačkog sočiva
Iskljuĉuje: proceduru sa zamenom
195 Intrakapsularna ekstrakcija prirodnog soĉiva
Intrakapsularna ekstrakcija katarakte
Iskljuĉuje: ekstrakciju mladalačke katarakte
42698-00 Intrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva
42702-00 Intrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva sa insercijom savitljivog veštačkog sočiva
Ukljuĉuje: ugraĎivanje endokapsularnog prstena
42702-01 Intrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva sa insercijom ostalih veštačkih sočiva
Intrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva sa insercijom tvrdog veštačkog sočiva
Ukljuĉuje: ugraĎivanje endokapsularnog prstena
196 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog soĉiva samo aspiracijom
Ekstrakapsularna ekstrakcija katarakte samo aspiracijom
Iskljuĉuje: ekstrakciju mladalačke katarakte
42698-01 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva tehnikom jednostavne aspiracije (i irigacije)
42702-02 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva tehnikom jednostavne aspiracije (i irigacije)
sa insercijom savitljivog veštačkog sočiva
42702-03 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva tehnikom jednostavne aspiracije (i irigacije)
sa insercijom ostalih veštačkih sočiva
Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva tehnikom jednostavne aspiracije (i irigacije) sa
insercijom tvrdog veštačkog sočiva
Ukljuĉuje: ugraĎivanje endokapsularnog prstena
197 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog soĉiva fakoemulzifikacijom
Ekstrakapsularna ekstrakcija katarakte fakoemulzifikacijom
Iskljuĉuje: ekstrakciju mladalačke katarakte
42698-02 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva fakoemulzifikacijom i aspiracijom katarakte
42702-04 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva fakoemulzifikacijom i aspiracijom katarakte
sa insercijom savitljivog veštačkog sočiva
Ukljuĉuje: ugraĎivanje endokapsularnog prstena
42702-05 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva fakoemulzifikacijom i aspiracijom katarakte
sa insercijom ostalih veštačkih sočiva
Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva fakoemulzifikacijom i aspiracijom katarakte sa
insercijom tvrdog veštačkog sočiva
198 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog soĉiva mehaniĉkom fakofragmentacijom
Ekstrakapsularna ekstrakcija katarakte fakofragmentacijom
Iskljuĉuje: ekstrakciju mladalačke katarakte
42698-03 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva mehaničkom fakofragmentacijom i
aspiracijom katarakte
42702-06 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva mehaničkom fakofragmentacijom i
aspiracijom katarakte sa insercijom savitljivog veštačkog sočiva
42702-07 Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva mehaničkom fakofragmentacijom i
aspiracijom katarakte sa insercijom ostalih veštačkih sočiva
Ekstrakapsularna ekstrakcija prirodnog sočiva mehaničkom fakofragmentacijom i aspiracijom
katarakte sa insercijom tvrdog veštačkog sočiva
Ukljuĉuje: ugraĎivanje endokapsularnog prstena
199 Ostale ekstrakapsularne ekstrakcije soĉiva
Ekstrakapsularne ekstrakcija katarakte (neklasifikovano na drugom mestu)
Iskljuĉuje: ekstrakciju mladalačke katarakte
42698-04 Ostale ekstrakapsularne ekstrakcije prirodnog sočiva
42702-08 Ostale ekstrakapsularne ekstrakcije prirodnog sočiva sa insercijom savitljivog veštačkog
sočiva
Ukljuĉuje: ugraĎivanje endokapsularnog prstena
42702-09 Ostale ekstrakapsularne ekstrakcije prirodnog sočiva sa insercijom ostalih veštačkih
sočiva
Ostale ekstrakapsularne ekstrakcije prirodnog sočiva sa insercijom tvrdog veštačkog sočiva
Ukljuĉuje: ugraĎivanje endokapsularnog prstena
200 Ostale ekstrakcije prirodnog soĉiva
Iskljuĉuje: ekstrakciju mladalačke katarakte
42731-01 Ekstrakcija sočiva sklerotomijom zadnje komore sa uklanjanjem staklastog tela
Ukljuĉuje: podelu traka staklastog tela
Inserciju: veštačkog sočiva (savitljivog) (tvrdog)
endokapsularni prsten
uklanjanje preretinalnih membrana
42698-05 Ostale ekstrakcije prirodnog sočiva
Uklanjanje katarakte (neklasifikovano na drugom mestu)
42698-051 Lensektomija
42698-052 Lensektomija kroz sklerotomiju u nivou zadnje očne komore
42698-053 Lensektomija kroz sklerotomiju u nivou zadnje očne komore sa prednjom vitrektomijom
42702-10 Ostale ekstrakcije prirodnog sočiva sa insercijom savitljivog veštačkog sočiva
Uklanjanje katarakte sa insercijom savitljivog veštačkog sočiva (neklasifikovano na drugom mestu)
Ukljuĉuje: ugraĎivanje endokapsularnog prstena
42702-11 Ostale ekstrakcije prirodnog sočiva sa insercijom ostalih veštačkih sočiva
Uklanjanje katarakte sa insercijom tvrdog veštačkog sočiva (neklasifikovano na drugom mestu)
Ukljuĉuje: ugraĎivanje endokapsularnog prstena
201 Uklanjanja posle katarakte
42737-00 Fenestracija (needling) zadnje kapsule sočiva
42734-00 Kapsulotomija sočiva
Discizija sočiva
42788-00 Kapsulotomija Nd : YAG ili drugim laserom
Discizija sočiva laserom
42791-02 Kortikoliza tkiva sočiva laserom
42719-00 Kapsulektomija sočiva
42722-00 Kapsulektomija sočiva sklerotomijom zadnje komore
42731-00 Kapsulektomija sočiva sklerotomijom zadnje komore sa uklanjanjem staklastog tela
Ukljuĉuje: podelu traka staklastog tela
insercija veštačkog sočiva (savitljivog)(tvrdog)
uklanjanje preretinalnih membrana
42719-02 Mehanička fragmentacija sekundarne membrane
202 Ostale procedure primene, insercije i uklanjanja na soĉivu
42716-00 Uklanjanje mladalačke (juvenilne) katarakte
Uklanjanje mladalačke katarakte:
• aspiracijom
• ekscizijom
42716-001 Operacija kongenitalne katarakte sa zadnjom kapsuloreksom i prednjom vitrektomijom
3.5.2 OSTALE PROCEDURE
203 Ostale procedure na soĉivu
42704-01 Repozicija veštačkog sočiva
Iskljuĉuje: proceduru sa insercijom
42713-00 Repozicija veštačkog sočiva sa šavovima na sočivu
Iskljuĉuje: proceduru sa insercijom
90077-00 Ostale procedure na sočivu
3.6 OĈNA VODICA, STAKLASTO TELO
TIP PROCEDURE
3.6.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
204 Aspiracija oĉne vodice ili staklastog tela
Ukljuĉuje: proceduru paracentezom
42740-00 Dijagnostička aspiracija očne vodice
42740-01 Dijagnostička aspiracija staklastog tela
42740-011 Punkcija subretinalnog prostora sa aspiracijom subretinalne tečnosti
42740-04 Terapeutska aspiracija očne vodice
42740-05 Terapeutska aspiracija staklastog tela
205 Ostale procedure primene, insercije i uklanjanja na oĉnoj vodici ili staklastom telu
42815-00 Uklanjanje silikonskog ulja
3.6.2 DESTRUKCIJA
206 Procedure destrukcije na oĉnoj vodici ili staklastom telu
42791-00 Intrakameralna laserska lizija staklastog tela
Vitreolizija laserom
42791-01 Intrakameralna laserska lizija fibrina
Fibrinolizija laserom
3.6.3 EKSCIZIJA
207 Vitrektomija
Ukljuĉuje: revitrektomiju
42719-01 Uklanjanje staklastog tela, anteriorni pristup
Vitrektomija (neklasifikovano na drugom mestu)
42722-01 Uklanjanje staklastog tela sa razdvajanjem vitrealnih traka (staklastog tela)
Vitrektomija pomoću sklerotomije zadnje komore
Ukljuĉuje: zamenu tečnosti staklastog tela
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• kapsulektomijom
• ekstrakcijom prirodnog sočiva
• uklanjanjem preretinalne membrane
42725-00 Uklanjanje staklastog tela sa razdvajanjem vitrealnih traka (staklastog tela) i uklanjanje
preretinalne membrane
Vitrektomija pomoću sklerotomije zadnje komore (pars plana pristup) sa ljuštenjem preretinalne
membrane
Ukljuĉuje: krioterapiju mreţnjače sa internom sondom
zamenu tečnosti staklastog tela
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• kapsulektomijom
• ekstrakcijaom prirodnog sočiva
3.6.4 OSTALE PROCEDURE
208 Ostale procedure na staklastom telu
90078-00 Ostale procedure na staklastom telu
90078-001 Iniciranje terapijskog sredstva u staklasto telo (intravitrealna injekcija)
3.7 ZADNJI SEGMENT - MREŢNJAĈA, SUDOVNJAĈA I ZADNJA KOMORA
TIP PROCEDURE
3.7.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
209 Procedure primene insercije ili uklanjanja na mreţnjaĉi, sudovnjaĉi ili zadnjoj komori
42740-03 Primena terapeutskog sredstva u zadnjoj komori
Ukljuĉuje: proceduru paracentezom
42566-00 Uklanjanje intraokularnog stranog tela iz zadnjeg segmenta
Iskljuĉuje: proceduru incizijom
42812-00 Uklanjanje hirurški umetnutog materijala iz zadnjeg očnog segmenta
Uklanjanje:
• ovojne silikonske:
• trake
• cevi
• implantata:
• zadnjeg okularnog segmenta
• retinalnog
• nabiranja beonjače
3.7.2 INCIZIJA
210 Procedure incizije na mreţnjaĉi, sudovnjaĉi ili zadnjoj komori
42569-00 Nemagnetsko uklanjanje intraokularnog stranog tela iz zadnjeg segmenta
Ukljuĉuje: proceduru incizijom
90096-00 Zadnja sklerotomija
80210-00 Endoresekcija intraokularnog tumora
3.7.3 DESTRUKCIJA
211 Procedure destrukcije na mreţnjaĉi, sudovnjaĉi ili zadnjoj komori
42809-00 Destrukcija mreţnjače fotokoagulacijom
Destrukcija korioretinalne lezije fotokoagulacijom
42809-001 Laserfotokoagulacija mreţnjače, panretinalna
42809-002 Laserfotokoagulacija mreţnjače, grid
42809-003 Laserfotokoagulacija rupture mreţnjače
42809-004 Laserfotokoagulacija makule
42809-005 Endolaserfotokoagulacija mreţnjače
42811-00 Transpupilarna termoterapija
42818-00 Krioterapija mreţnjače spoljašnjom sondom
Krioterapija korioretinalne lezije spoljašnjom sondom
Iskljuĉuje: proceduru reaparacije odvajanja mreţnjače
90094-00 Destrukcija (uništavanje) lezije na mreţnjači dijatermijom
43021-00 Fotodinamska terapija retine, jedno oko Destrukcija horoidalne neovaskularizacije
fotodinamičkom terapijom, jedno oko
43022-00 Fotodinamska terapija retine, oba oka Destrukcija horoidalne neovaskularizacije
fotodinamičkom terapijom, oba oka
80211-00 Fotodinamska terapija intraokularnog tumora
3.7.4 REPARACIJA
212 Reparacija odvajanja mreţnjaĉe
Reparacija cepanja mreţnjače
Iskljuĉuje: reviziju prethodno obavljene procedure ablacije mreţnjače
42773-00 Operacija protiv ablacije mreţnjače, dijatermijom
Iskljuĉuje: proceduru sa skleralnom sponom
42773-01 Operacija protiv ablacije mreţnjače, kriopeksijom
Pneumatska retinopeksija
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• nabiranjem beonjače
• vitrektomijom
42776-00 Operacija protiv ablacije mreţnjače, postavljanjem serklaţa
Ukljuĉuje: vazdušnu tamponadu
krioterapiju
dijatermiju
razmenu tečnosti i gasa
implantat
vitrektomiju
42809-01 Operacija protiv ablacije mreţnjače, laserfotokoagulacijom
90079-00 Ostale reparacije odvajanja mreţnjače
Reparacija odvajanja mreţnjače (neklasifikovana na drugom mestu)
3.7.5 REVIZIJA
213 Procedure revizije na mreţnjaĉi, sudovnjaĉi ili zadnjoj komori
42779-00 Revizija prethodne procedure obavljene zbog ablacije mreţnjače
42779-001 Revizija prethodne procedure kod ablacije mreţnjače drugi put
42779-002 Revizija prethodne procedure kod ablacije mreţnjače treći ili svaki sledeći put
3.7.6 OSTALE PROCEDURE
214 Ostale procedure na mreţnjaĉi, sudovnjaĉi ili zadnjoj komori
90080-02 Makularna translokacija
Makularno:
• repozicioniranje
• rotacija
Ukljuĉuje: procedure sa:
• korioskleralnim skraćivanjem
• retinotomijom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• vitrektomija
90080-00 Ostale procedure na mreţnjači ili sudovnjači
90080-01 Ostale procedure na zadnjoj komori/staklastom telu
3.8 ADNEKS OKA - EKSTRAOKULARNI MIŠIĆI
TIP PROCEDURE
3.8.1 EKSCIZIJA
215 Procedure ekscizije na ekstraokularnim mišićima
30075-36 Biopsija ekstraokularnog mišića ili tetive
30075-361 Inciziona biopsija ekstraokularnog mišića ili tetive
3.8.2 REPARACIJA
216 Reparacija strabizma
Reparacija strabizma:
• povišenjem
• produţenjem
• recesijom
• resekcijom
• skraćivanjem
18366-00 Primena botulinskog toksina kod strabizma
Ukljuĉuje: elektromiografiju
42848-00 Transplantacija mišića kod strabizma
Humelshajmova (Hummelsheim) procedura
Transpozicija ekstraokularnih mišića
42833-00 Operacija strabizma koji obuhvata 1 ili 2 mišića, jednog oka
42833-01 Operacija strabizma koji obuhvata 1 ili 2 mišića, oba oka
42839-00 Operacija strabizma koji obuhvata 3 ili više mišića, jednog oka
42839-01 Operacija strabizma koji obuhvata 3 ili više mišića, oba oka
217 Ostale reparacije ekstraokularnog mišića
42854-00 Reparacija rupturiranog ekstraokularnog mišića
OslobaĎanje zarobljenog ekstraokularnog mišića
Liza priraslice na ekstraokularnom mišiću
Reparacija laceracije (kidanja):
• ekstraokularnog mišića ili tetive
• Tenonove kapsule
3.8.3 REVIZIJA
218 Procedure revizije na ekstraokularnom mišiću
42845-00 Ponovno podešavanje prilagodljivih šavova posle operacije zbog korekcije strabizma, na
jednom oku
42845-01 Ponovno podešavanje prilagodljivih šavova posle operacije zbog korekcije strabizma, na
oba oka
3.8.4 PONOVNA OPERACIJA
219 Procedure ponovne operacije na ekstraokularnom mišiću
42848-01 Ponovna operativna procedura transplantacije mišića zbog strabizma, druga procedura
Druga Humelshajmova procedura
42851-00 Ponovna operativna procedura transplantacije mišića zbog strabizma, treća ili svaka
sledeća procedura
Treća ili svaka sledeća Humelshajmova procedura
42833-02 Ponovna operacija strabizma, procedura na 1 ili 2 mišića, jednog oka, druga procedura
42833-03 Ponovna operacija strabizma, procedura na 1 ili 2 mišića, oba oka, druga procedura
42839-02 Ponovna operacija strabizma, procedura na 3 ili više mišića, jednog oka, druga procedura
42839-03 Ponovna operacija strabizma, procedura na 3 ili više mišića, oba oka, druga procedura
42836-00 Ponovna operacija strabizma, procedura na 1 ili 2 mišića, jednog oka, treća ili svaka
sledeća procedura
42836-01 Ponovna operacija strabizma, procedura na 1 ili 2 mišića, oba oka, treća ili svaka sledeća
procedura
42842-00 Ponovna operacija strabizma, procedura na 3 ili više mišića, jednog oka, treća ili svaka
sledeća procedura
42842-01 Ponovna operacija strabizma, procedura na 3 ili više mišića, oba oka, treća ili svaka
sledeća procedura
3.8.5 OSTALE PROCEDURE
220 Ostale procedure na ekstraokularnom mišiću ili tetivi
90081-00 Ostale procedure na ekstraokularnom mišiću i tetivi
3.9 ADNEKS OKA - ORBITA
TIP PROCEDURE
3.9.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
221 Procedure primene, insercije i uklanjanja na orbiti
42824-00 Retrobulbarna injekcija alkohola ili drugih lekova
90606-02 Uklanjanje orbitalnog implanta
Ukljuĉuje: aloplastični }
silastični } implant
sintetički (arteficijalni) }
Iskljuĉuje: proceduru kod anoftalmične orbite
3.9.2 INCIZIJA
222 Orbitotomija
42533-00 Eksplorativna orbitotomija
Orbitotomija (neklasifikovano na drugom mestu)
Ukljuĉuje: drenaţu
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• biopsijom
• ekscizijom lezije
• uklanjanjem stranog tela
223 Ostale procedure incizije na orbiti
42572-00 Drenaţa orbitalnog apscesa
Iskljuĉuje: proceduru sa orbitotomijom
42572-01 Drenaţa orbitalne ciste
Iskljuĉuje: proceduru sa orbitotomijom
3.9.3 EKSCIZIJA
224 Orbitotomija sa biopsijom ili ekscizijom
Iskljuĉuje: proceduru sa uklanjanjem ili zamenom kosti
42542-00 Eksplorativna orbitotomija, anteriorni aspekt, sa ekscizijom lezije
42543-00 Eksplorativna orbitotomija, retrobulbarni aspekt, sa ekscizijom lezije
42542-01 Eksplorativna orbitotomija, anteriorni aspekt, sa uklanjanjem stranog tela
Uklanjanje orbitalnog stranog tela, anteriorni aspekt, incizijom
42543-01 Eksplorativna orbitotomija, retrobulbarni aspekt, sa uklanjanjem stranog tela
Uklanjanje orbitalnog stranog tela, retrobulbarni aspekt, incizijom
42545-01 Orbitotomija zbog dekompresije orbite uklanjanjem intraorbitalnog (peribulbarnog)
(retrobulbarnog) masnog tkiva
Napomena: Obavlja se kod distiroidne očne bolesti
42533-01 Eksplorativna orbitotomija sa incizionom ili ekcizionom biopsijom lezije
225 Egzenteracija orbite
Evisceracija orbite
42536-00 Egzenteracija orbite
42536-01 Egzenteracija orbite sa transplantatom koţe
Iskljuĉuje: procedure sa transplantatom mišića slepoočnice
42536-02 Egzenteracija orbite sa transplantatom mišića slepoočnice
Iskljuĉuje: proceduru transplantatom koţe
42536-03 Egzenteracija orbite sa transplantatom koţe i transplantatom mišića slepoočnice
42536-04 Egzenteracija orbite sa uklanjanjem susednih struktura
42536-05 Egzenteracija orbite sa terapeutskim uklanjanjem orbitalne kosti
226 Ostale procedure ekscizije na orbiti
42573-00 Ekscizija periorbitalnog dermoida, ispred orbitalnog septuma
42574-00 Ekscizija orbitalnog dermoida, iza orbitalnog septuma
3.9.4 REPARACIJA
227 Orbitotomija sa uklanjanjem i zamenom kosti
Dekompresivna orbitotomija sa uklanjanjem i zamenom kosti
42530-00 Eksplorativna orbitotomija koja zahteva uklanjanje i zamenu kosti
42530-01 Eksplorativna orbitotomija sa biopsijom, koja zahteva uklanjanje i zamenu kosti
42539-00 Eksplorativna orbitotomija sa ekscizijom lezija, koja zahteva uklanjanje i zamenu kosti
42539-01 Eksplorativna orbitotomija sa uklanjanjem stranog tela, koja zahteva uklanjanje i zamenu
kosti
42545-00 Orbitotomija zbog dekompresije orbite fenestracijom dva ili više zidova
Ukljuĉuje: uklanjanje i zamenu kosti
Napomena: Obavlja se kod distiroidne očne bolesti
228 Ostale procedure reparacije na orbiti
42530-02 Reparacija rane na orbiti
90082-00 Ostale reparacije na orbiti
3.9.5 OSTALE PROCEDURE
229 Ostale procedure na orbiti
42821-00 Okularna transiluminacija
Retrobulbarna transiluminacija
90083-00 Ostale procedure na orbiti
3.10 OKULARNI PRIPOJENI ORGANI - OĈNI KAPAK
TIP PROCEDURE
3.10.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
230 Procedure primene, insercije i uklanjanja na oĉnom kapku
42869-00 Insercija implantata u očni kapak
Korekcija zatvaranja očnog kapka kod paralize facijalnog nerva
18370-00 Primena botulinskog toksina u očnom kapku
Injekcija botulinskog toksina u mišić orbicularis oculli zbog blefarospazma
Iskljuĉuje: procedure zbog strabizma
3.10.2 INCIZIJA
231 Procedure incizije na oĉnom kapku
90084-00 Incizija očnog kapka
Incizija margine očnog kapka
90090-00 Raskidanje blefarorafije
90091-00 Kantotomija
Uvećanje palpebralne naprsline
3.10.3 EKSCIZIJA
Iskljuĉuje: klinasta ekscizija pune debljine očnog kapka
redukcija očnog kapka
232 Biopsija oĉnog kapka
30071-02 Biopsija očnog kapka
233 Ostale procedure ekscizije na oĉnom kapku
42575-00 Operacija halaciona
Ekscizija ciste na tarzalnoj ploči
Ekstirpacija tarzalne ciste
3.10.4 REPARACIJA
234 Transplantat za oĉni kapak
Goreteksov transplantat za očni kapak
Skleralni transplantat za očni kapak
Koţni transplantat za očni kapak
42860-00 Transplantat za gornji očni kapak, sa recesijom retraktora kapka, na jednom oku
42860-01 Transplantat za gornji očni kapak, sa recesijom retraktora kapka, na oba oka
42860-02 Transplantat za donji očni kapak, sa recesijom retraktora kapka, na jednom oku
42860-03 Transplantat za donji očni kapak, sa recesijom retraktora kapka, na oba oka
235 Kantoplastika
Ukljuĉuje: ekciziju tarzalne hrskavice
42590-00 Lateralna kantoplastika
Kantoplastika (neklasifikovano na drugom mestu)
42590-01 Medijalna kantoplastika
236 Ostale procedure reparacije oĉnog kapka
42584-00 Tarzorafija
Blefarorafija
Kantorafija
Revizija oţiljka tarzalne ploče
42854-01 Reparacija medijalnog palpebralnog ligamenta
30052-01 Reparacija rane na očnom kapku
Reparacija laceracije na očnom kapku
42863-00 Recesija očnog kapka
Recesija očnog kapka za:
• anoftalmozu
• retrakciju očnog kapka
Iskljuĉuje: procedure sa transplantatom za očni kapak
42863-001 Resekcija levatora kapka kod egzoftalmusa
42863-002 Resekcija levatora kapka kod ptoze
42872-00 Elevacija obrve zbog stanja pareze
90085-00 Ostale reparacije očnog kapka
3.10.5 REKONSTRUKCIJA
237 Procedure rekonstrukcije na oĉnom kapku
90095-00 Rekonstrukcija očnog kapka sa transpalntatom folikula dlake
90095-001 Operacija protiv Euryblepharon-a
90095-002 Operacija protiv blefarofimoze
3.10.6 OSTALE PROCEDURE
238 Procedure za korekciju trihijaze
42587-00 Korekcija trihijaze krioterapijom, na jednom oku
42587-01 Korekcija trihijaze krioterapijom, na oba oka
42587-02 Korekcija trihijaze laserom, na jednom oku
42587-03 Korekcija trihijaze laserom, na oba oka
42587-04 Korekcija trihijaze elektrolizom, na jednom oku
42587-05 Korekcija trihijaze elektrolizom, na oba oka
80238-00 Korekcija trihijaze epilacijom, pincetom
239 Procedure zbog ektropiona ili entropiona
Ukljuĉuje: ekciziju tarzalne hrskavice (tarzektomija)
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• rekonstrukcija očnog kapka
42581-00 Kauterizacija ektropiona
42581-01 Kauterizacija entropiona
42866-00 Reparacija ektropiona ili entropiona zatezanjem ili skraćivanjem donjih retraktora
Repozicioniranje zadnje lamele očnog kapka zatezanjem ili skraćivanjem donjih retraktora
42866-01 Reparacija ektropiona ili entropiona ostalim procedurama na donjim retraktorima
Repozicioniranje zadnje lamele očnog kapka ostalim procedurama na donjim retraktorima
45626-00 Korekcija ektropiona ili entropiona tehnikom šavova
Repozicioniranje prednje lamele očnog kapka
45626-01 Korekcija ektropiona ili entropiona klinastom resekcijom
Tarzokonjunktivalna dijamantska reparacija ektropiona
240 Ostale procedure na oĉnom kapku
90086-00 Ostale procedure na očnom kapku
3.11 OKULARNI PRIPOJENI ORGANI - LAKRIMALNI SISTEM
TIP PROCEDURE
3.11.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
241 Sondiranje lakrimalnih kanala
Lakrimalni kanalikuli
Lakrimalni punktum
Nazolakrimalni kanal
Ukljuĉuje: uklanjanje kalkulusa
proceduru sa dilatacijom i lavaţom
42614-01 Sondiranje lakrimalnih prolaza, jednostrano
42615-01 Sondiranje lakrimalnih prolaza, dvostrano
242 Insercija, zamena ili uklanjanje nazolakrimalne cevĉice
42608-01 Insercija staklene (Pyrex) nazolakrimalne cevčice/stenta u lakrimalnu/konjunktivalnu
kesicu zbog drenaţe
Insercija Lester Dţonsove (Lester Jones) cevčive
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• konjunktivodakriocistorinostomija
• dakriocistorinostomija
Iskljuĉuje: zamenu cevčice
42608-00 Insercija ostalih nazolakrimalnih cevčica/stentova u lakrimalnu/konjunktivalnu kesicu zbog
drenaţe
Insercija Krofordove (Crawford) cevčice
Insercija Monoka (Monoka) cevčice
Insercija silikonske cevčice
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• konjunktivodakriocistorinostomija
• dakriocistorinostomija
Iskljuĉuje: zamenu cevčice
42614-00 Zamena nazolakrimalne cevčice, jednostrano
42615-00 Zamena nazolakrimalne cevčice, obostrano
42614-02 Uklanjanje nazolakrimalne cevčice, jednostrano
42615-02 Uklanjanje nazolakrimalne cevčice, obostrano
243 Ostale procedure primene, insercije ili uklanjanja na lakrimalnom sistemu
42620-00 Okluzija lakrimalnih punktuma čepom
Zatvaranje lakrimanih punktuma čepom
90087-00 Uklanjanje čepa iz punktuma
90087-001 Intubacija zbog uspostavljanja prohodnosti suzno kanalnog sistema
3.11.2 INCIZIJA
244 Procedure incizije na lakrimalnom sistemu
42593-01 Incizija suzne ţlezde
Ukljuĉuje: uklanjanje kalkulusa
42617-00 Incizija tačkica (punktuma)
Procedura odsecanja punktuma
Ukljuĉuje: uklanjanje kalkulusa
42617-001 Ispiranje suznih puteva
42596-00 Incizija suzne kesice
Uklanjanje stranog tela iz suzne kesice
Ukljuĉuje: uklanjanje kalkulusa
42596-03 Ostale incizije suznih prolaza
Incizija nazolakrimalnog kanala
3.11.3 DESTRUKCIJA
245 Procedure destrukcije na lakrimalnom sistemu
42622-00 Privremena okluzija punktuma kauterizacijom
Ukljuĉuje: dijatermiju
3.11.4 EKSCIZIJA
246 Procedure ekscizije na lakrimalnom sistemu
30075-35 Biopsija suzne ţlezde
42593-00 Ekscizija suzne ţlezde
Dakrioadenektomija
Ekscizija lezija na suznoj ţlezdi
Ukljuĉuje: inciziju palpebralnog reţnja
42596-01 Ekscizija suzne kesice
Biopsija suzne kesice
Ekscizija lezija na suznoj kesici
42605-01 Ekscizija suznih prolaza
Ukljuĉuje: suzni kanalići
suznu tačkicu (punktum)
nasolakrimalni kanal
3.11.5 REPARACIJA
247 Procedure reparacije na lakrimalnom sistemu
42605-00 Reparacija lakrimalnog kanalikulusa
42605-001 Refekcija kanalikula endoskopski
42605-002 Refekcija kanalikula, kroz nos
42605-003 Refekcija oba kanalikula pig-tail sondom upotrebom silikonske cevčice, sa provlačenjem
najlona kroz istu i pozicijoniranjem cevčice u kanalikularni sistem
42605-004 Refekcija donjeg kanalikula pig-tail sondom sa fiksacijom silikonske cevčice za koţu ili
vezivanjem direktno u čvor
42605-005 Refekcija donjeg kanalikula pig-tail sondom sa fiksacijom silikonske cevčice sa
provlačenjem najlona kroz istu i pozicijoniranjem cevčice u kanalikularni sistem
42605-006 Refekcija oba kanalikula pig-tail sondom sa fiksacijom silikonske cevčice za koţu ili
vezivanjem direktno u čvor
42623-00 Dakriocistorinostomija [DCR]
Fistulizacija lakrimlne kesice pri nosnoj šupljini
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uspostavljanje prohodnosti lakrimalnog kanala
• insercija nazolakrimalne cevčice/stenta
Iskljuĉuje: ponovnu operaciju, drugu ili svaku sledeću proceduru
proceduru sa podešavanjem konjunktivalnih reţnjeva
42629-00 Konjunktivodakriocistorinostomija [CDCR]
Dakriocistorinostomija sa podešavanjem konjunktivalnih reţnjeva
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uspostavljanje prohodnosti lakrimalnog kanala
• insercija nazolakrimalne cevčice/stenta
90092-00 Reparacija tačkica (punktuma), prethodno klasifikovana
3.11.6 PONOVNA OPERACIJA
248 Procedure ponovne operacije na suznom sistemu
42626-00 Ponovna operacija dakriocistorinostomije, druga ili svaka sledeća procedura
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uspostavljanje prohodnosti lakrimalnog kanala
• insercija nazolakrimalne cevčice/stenta
3.11.7 OSTALE PROCEDURE
249 Procedure za uspostavljanje prohodnosti lakrimalnih kanala
Ukljuĉuje: Inserciju drenaţne cevčice/stenta (staklenih)(silikonskih)
42599-00 Endoskopska procedura za uspostavljanje prohodnosti lakrimalnog kanalikularnog
sistema, jednog oka
42599-01 Endoskopska procedura za uspostavljanje prohodnosti lakrimalnog kanalikularnog
sistema, oba oka
42602-00 Eksterna procedura za uspostavljanje prohodnosti lakrimalnog kanalikularnog, jednog oka
42602-01 Eksterna procedura za uspostavljanje prohodnosti lakrimalnog kanalikularnog, oba oka
250 Ostale procedure na lakrimalnom sistemu
90088-00 Ostale procedure na lakrimalnom sistemu
90088-001 Schirmerov test
3.12 KONJUNKTIVA
TIP PROCEDURE
3.12.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
251 Procedure primene, insercije i uklanjanja na konjunktivi
42824-01 Subkonjunktivna primena leka
Ukljuĉuje: injekciju 5-FU [fluorouracila]
Iskljuĉuje: topikalno sredstvo - šifru izostaviti
30061-04 Uklanjanje površinskog stranog tela sa konjuktive
3.12.2 INCIZIJA
252 Procedure incizije na konjunktivi
42644-03 Uklanjanje dubinskog stranog tela iz konjunktive
42632-01 Incizija konjunktive
Konjunktivalna peritomija
3.12.3 DESTRUKCIJA
253 Procedure destrukcije na konjunktivi
Iskljuĉuje: proceduru sa ekscizijom
42677-00 Kauterizacija konjunktive
Kauterizacija konjunktivalne lezije
42680-00 Krioterapija konjunktive
Krioterapija konjunktivalne lezije
3.12.4 EKSCIZIJA
254 Procedure ekscizije na konjunktivi
42676-00 Inciziona biopsija konjunktive
42676-001 Scraping konjunktive za citologiju
42676-002 Uzimanje uzorka za impresionu citologiju
42683-00 Ekscizija lezija ili tkiva konjunktive
Ekscizija konjunktivalne ciste
3.12.5 REPARACIJA
255 Procedure reparacije na konjunktivi
42632-02 Reparacija laceracije konjunktive
Iskljuĉuje: proceduru sa reparacijom beonjače
42623-021 Deliberacija simblefarona ili korneosimblefarona
42641-00 Mukomebranozni graft za reparaciju konjunktive
90093-00 Konjunktivoplastika
42641-01 Autogena ili alogena transplantacija konjunktive
80255-00 Upotreba amnionske membrane
80255-01 Upotreba tkivnog lepka
Ukljuĉuje: proceduru na roţnjači
3.13.6 OSTALE PROCEDURE
256 Ostale procedure na konjunktivi
90089-00 Ostale procedure na konjunktivi
Četvrto poglavlje
4. PROCEDURE NA UVU I MASTOIDNOJ KOSTI (BLOKOVI 300 333)
ANATOMSKA REGIJA
4.1 SPOLJAŠNJE UVO
Ukljuĉuje: ušnu školjku
spoljašnji slušni kanal
TIP PROCEDURE
4.1.1 PREGLED
300 Procedure pregleda spoljašnjeg uva
90119-00 Otoskopija
4.1.2 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
301 Procedure primene, insercije i uklanjanja na spoljašnjem uvu
41500-00 Uklanjanje stranog tela iz spoljašnjeg slušnog hodnika
Iskljuĉuje: uklanjanje timpanostomske cevčice
4.1.3 INCIZIJA
302 Procedure incizije na slušnom kanalu
41503-00 Uklanjanje stranog tela iz spoljašnjeg slušnog hodnika operativnim putem
Iskljuĉuje: uklanjanje timpanostomske cevčice
4.1.4 EKSCIZIJA
303 Procedure ekscizije na spoljašnjem uvu
Iskljuĉuje: klinastu eksciziju uva pune debljine
30075-28 Biopsija promena spoljašnjeg uva
30104-00 Ekstripacija preaurikularnog sinusa - fistule
Radikalna ekscizija preaurikularnog sinusa ili ciste
41506-00 Ekstripacija polipa spoljašnjeg slušnog hodnika
41509-00 Uklanjanje keratosis obturans-a iz spoljašnjeg slušnog hodnika
41518-00 Ekstripacija egzostoze iz spoljašnjeg slušnog hodnika
4.1.5 REPARACIJA
304 Procedure reparacije na spoljašnjem uvu
30052-00 Rekonstrukcija povrede - rane spoljašnjeg uva
41521-00 Korekcija stenoze spoljašnjeg slušnog hodnika
Ukljuĉuje: meatoplastiku
41521-01 Korekcija stenoze spoljašnjeg slušnog hodnika koţnim graftom
Ukljuĉuje: meatoplastiku
90110-00 Ostale reparacije stenoze spoljašnjeg slušnog
Reparacija:
• ušne školjke (neklasifikovano na drugom mestu)
• spoljašnjeg slušnog kanala (neklasifikovano na drugom mestu)
4.1.6 REKONSTRUKCIJA
305 Procedure rekonstrukcije na spoljašnjem uvu
41512-00 Rekonstrukcija spoljašnjeg slušnog hodnika
Meatoplastika
Ukljuĉuje: uklanjanje:
• kosti
• hrskavice
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• radikalna (modifikovana) mastoidektomija
Iskljuĉuje: proceduru korekcije stenoze slušnog hodnika
45662-00 Rekonstrukcija spoljašnjeg slušnog hodnika kod kogenitalne atrezije
Iskljuĉuje: proceduru korekcije stenoze slušnog kanala
4.1.7 OSTALE PROCEDURE
306 Ostale procedure na spoljašnjem uvu
Ukljuĉuje: ušnu školjku
spoljašnji ušni kanal
90111-00 Ostale procedure na spoljašnjem uvu
Incizija spoljašnjeg uva
90111-001 Amputacija ušne školjke
4.2 BUBNA OPNA I SREDNJE UVO
TIP PROCEDURE
4.2.1 PREGLED
307 Procedure pregleda bubne opne ili srednjeg uva
41650-00 Inspekcija bubne opne, jednostrano
Inspekcija mastoidne šupljine, jednostrano
Iskljuĉuje: proceduru:
• bilo koju drugu na uvu - šifru izostaviti
• ispiranje uva
41650-01 Inspekcija bubne opne, obostrano
Inspekcija mastoidne šupljine, obostrano
Iskljuĉuje: proceduru:
• bilo koju drugu na uvu - šifru izostaviti
• ispiranje uva
41629-00 Eksploracija srednjeg uva
Ukljuĉuje: uklanjanje stranog tela iz srednjeg uva
Iskljuĉuje: eksploraciju koja moţe biti deo hirurškog zahvata na srednjem uvu - šifru izostaviti
4.2.2 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
308 Procedure primene, insercije i uklanjanja na bubnoj opni ili srednjem uvu
41755-00 Kateterizacija Eustahijeve tube
41647-00 Toaleta uva, jednostrano
Uklanjanje ušnog voska (cerumena) iz uva, jednostrano
41647-01 Toaleta uva, dvostrano
Uklanjanje ušnog voska (cerumena) iz uva, dvostrano
4.2.3 INCIZIJA
309 Miringotomija
Miringotomija sa:
• aspiracijom srednjeg uva
• drenaţom apscesa
Ukljuĉuje: proceduru laserom
41626-00 Miringotomija, jednostrana
41626-01 Miringotomija, dvostrana
41632-00 Miringotomija sa insercijom tube, jednostrana
41632-01 Miringotomija sa insercijom tube, obostrana
310 Ostale procedure incizije na bubnoj opni ili srednjem uvu
41533-00 Atikotomija
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• mastoidektomijom
• miringoplastikom
• rekonstrukcijom koštanog nedostatka
41599-00 Ispitivanje unutrašnjeg slušnog hodnika sa dekompresijom kranijalnog nerva
Ukljuĉuje: proceduru:
• translabirintnim pristupom
• trasmastoidnim pristupom
• transtemporalnim pristupom
41533-02 Ostaleincizije na srednjem uvu
Razdvajanje:
• priraslica na srednjem uvu
• bubne opne
4.2.4 DESTRUKCIJA
311 Procedure destrukcije na bubnoj opni ili srednjem uvu
41641-00 Kauterizacija perforirane bubne opne
Dijatermija perforirane bubne opne
Iskljuĉuje: ekscizija perforirane bubne opne
4.2.5 EKSCIZIJA
312 Procedure ekscizije na bubnoj opni ili srednjem uvu
30075-29 Biopsija srednjeg uva
41635-00 Ekscizija promena u srednjem uvu
Uklanjanje:
• holesteatoma srednjeg uva
• granuloma na srednjem uvu
• polipa srednjeg uva
Iskljuĉuje: uklanjanje lezije na glomusu proceduru sa:
• miringoplastikom
• rekonstrukcijom lanca slušnih koščica
41644-00 Ekscizija ivice perforirane bubne opne
Ukljuĉuje: uklanjanje timpanostomske cevčice
Iskljuĉuje: kauterizaciju perforirane bubne opne
proceduru sa miringoplastikom - šifru izostaviti
41620-00 Operacija glomus tumora, transtimpanički pristup
41623-00 Operacija glomus tumora, transmastoidni pristup sa mastoidektomijom
41644-01 Ostale ekscizije na srednjem uvu
4.2.6 REPARACIJA
313 Miringoplastika
41635-01 Ekscizija lezija u srednjem uvu sa miringoplastikom
Uklanjanje:
• holesteatoma }
• granuloma } na srednjem uvu sa miringoplastikom
• polipa }
Iskljuĉuje: uklanjanje lezije na glomusu
proceduru sa rekonstrukcijom lanca slušnih koščica
41527-00 Miringoplastika, transmeatalni pristup
Ukljuĉuje: proceduru sa Rozen (Rosen) incizijom
Iskljuĉuje: proceduru sa rekonstrukcijom lanca slušnih koščica
41530-00 Miringoplastika, retroaurikularni pristup
Timpanoplastika, tip I
Ukljuĉuje: inspekcija mastoida
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• meatoplastika
Iskljuĉuje: proceduru sa rekonstrukcijom lanca slušnih koščica
41533-01 Miringoplastika sa atikotomijom
Iskljuĉuje: proceduru sa rekonstrukcijom koštanog nedostatka
314 Ostale procedure reparacije na bubnoj opni ili srednjem uvu
Ukljuĉuje: interni slušni meatus
bubnu opnu
90112-00 Ostale reparacije bubne opne ili srednjeg uva
4.2.7 REKONSTRUKCIJA
315 Procedure rekonstrukcije na bubnoj opni ili srednjem uvu
41542-00 Miringoplastika sa rekonstrukcijom lanca slušnih koščica
Timpanoplastika, tipovi II, III, IV, V
Ukljuĉuje: transplantat
protezu
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• ekscizijom lezija na srednjem uvu
• mastoidektomijom
41536-00 Atikotomija sa rekonstrukcijom koštanog defekta
41536-01 Atikotomija sa rekonstrukcijom koštanog defekta i miringoplastikom
41638-00 Ekscizija lezije srednjeg uvu sa rekonstrukcijom lanca slušnih koščica
Uklanjanje:
• holesteatoma }
• granuloma } na srednjem uvu sa rekonstrukcijom lanca slušnih koščica
• polipa }
Ukljuĉuje: graft
protezu
Iskljuĉuje: uklanjanje lezije na glomusu
proceduru sa miringoplastikom
41638-01 Ekscizija lezije srednjeg uva sa miringoplastikom i rekonstrukcijom lanca slušnih koščica
Uklanjanje:
• holesteatoma }
• granuloma } na srednjem uvu sa rekonstrukcijom lanca slušnih koščica
• polipa }
Ukljuĉuje: graft
protezu
Iskljuĉuje: uklanjanje lezije na glomusu
4.2.8 OSTALE PROCEDURE
316 Ostale procedure na bubnoj opni ili srednjem uvu
Ukljuĉuje: interni slušni meatus
bubnu opnu
90113-00 Ostale procedure na Eustahijevoj tubi
90114-00 Ostale procedure na bubnoj opni i srednjem uvu
4.3 SLUŠNE KOŠĈICE
Ukljuĉuje nakovanj
čekić
uzengiju
TIP PROCEDURE
4.3.1 EKSCIZIJA
317 Procedure eksiczije na slušnim košĉicama
41608-00 Stapedektomija
Ukljuĉuje: protezu
4.3.2 REPARACIJA
318 Procedure reparacije na slušnim košĉicama
41611-00 Mobilizacija slušnih koščica
41608-01 Stapedotomija
Ukljuĉuje: fenestraciju:
• laserom
• mikrobušilicom
protezu
4.3.3 REKONSTRUKCIJA
319 Procedure rekonstrukcije na slušnim košĉicama
41539-00 Rekonstrukcija lanca slušnih koščica
Osikuloplastika
Ukljuĉuje: graft
protezu
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• ekscizijom lezije srednjeg uvu
• mastoidektomiju:
• tehnikom netaknutog zida kanala
• modifikovanu radikalnu
• radikalnu
• miringoplastiku
4.3.4 OSTALE PROCEDURE
320 Ostale procedure na slušnim košĉicama
90115-00 Ostale procedure na slušnim koščicama
4.4 MASTOIDNA I SLEPOOĈNA KOST
TIP PROCEDURE
4.4.1 APLIKACIJA, INSERCIJA I UKLANJANJE
321 Procedure primene, insercije i uklanjanja na mastoidnoj ili slepooĉnoj kosti
41557-02 Implantacija elektromagnetnog slušnog aparata
Slušni aparat sa transmisijom kroz kost
Iskljuĉuje: proceduru ugradnje kohlearnog slušnog aparata
4.4.2 INCIZIJA
322 Procedure incizije na mastoidnoj ili slepooĉnoj kosti
41557-03 Incizija mastoida
4.4.3 EKSCIZIJA
323 Mastoidektomija
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• dekompresijom endolimfatičke kesice
• implantacijom kohlearnog slušnog aparata
• miringoplastikom
• rekonstrukcijom lanca slušnih koščica
• parcijalnom resekcijom slepoočne kosti
• uklanjanjem lezije na glomusu
41545-00 Mastoidektomija
Kortikalna mastoidektomija
41557-00 Modifkovana radikalna mastoidektomija
41557-01 Radikalna mastoidektomija
41548-00 Obliteracija mastoidnog kavuma
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• meatoplastika
41564-00 Modifkovana radikalna mastoidektomija sa obliteracijom mastoidog kavuma i Eustahijeve
tube i zatvaranjem spoljašnjeg slušnog hodnika
41564-01 Radikalna mastoidektomija sa obliteracijom mastoidnog kavuma i Eustahijeve tube i
zatvaranjem spoljašnjeg slušnog hodnika
324 Ostale procedure ekscizije na mastoidnoj
30244-00 Uklanjanje stiloidnog nastavka temporalne kosti
41584-00 Parcijalna resekcija slepoočne kosti sa mastoidektomijom
41584-01 Parcijalna resekcija slepoočne kosti sa mastoidektomijom i dekompresijom facijalnog
nerva
41587-00 Totalna resekcija temporalne kosti
4.4.4 REPARACIJA
325 Procedure reparacije na mastoidnoj ili slepooĉnoj kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• meatoplastika
Iskljuĉuje: reviziju mastoidektomije
proceduru sa:
• implantacijom kohlearnog prostetskog aparata
• rekonstrukcijom lanca slušnih koščica
• parcijalnom resekcijom temporalne kosti
• uklanjanjem lezije na glomusu
41551-00 Mastoidektomija tehnikom intaktnog zida spoljašnjeg slušnog hodnika sa
miringoplastikom
Ukljuĉuje: proceduru sa atikotomijom
41560-00 Modifkovana radikalna mastoidektomija sa miringoplastikom
41560-01 Radikalna mastoidektomija sa miringoplastikom
4.4.5 REKONSTRUKCIJA
326 Procedure rekonstrukcije na mastoidnoj ili slepooĉnoj kosti
Timpanoplastika, tipovi II, III, IV, V sa mastoidektomijom
Ukljuĉuje: graft
protezu
Iskljuĉuje: proceduru revizije
41554-00 Mastoidektomija tehnikom intaktnog zida spoljašnjeg slušnog hodnika sa
miringoplastikom i rekonstrukcijom lanca slušnih koščica
Ukljuĉuje: atikotomiju
41563-00 Modifkovana radikalna mastoidektomija sa miringoplastikom i rekonstrukcijom lanca
slušnih koščica
41563-01 Radikalna mastoidektomija sa miringoplastikom i rekonstrukcijom lanca slušnih koščica
4.4.6 REVIZIJA
327 Procedure revizije na mastoidnoj ili slepooĉnoj kosti
Ukljuĉuje: miringoplastika
41566-00 Revizija mastoidektomije tehnikom intaktnog zida spoljašnjeg slušnog hodnika
41566-01 Revizija modifkovane radikalne mastoidektomije
41566-02 Revizija radikalne mastoidektomije
4.4.7 OSTALE PROCEDURE
328 Ostale procedure na mastoidnoj ili slepooĉnoj kosti
90116-00 Ostale procedure na mastoidnoj ili temporalnoj kosti
4.5 UNUTRAŠNJE UVO
TIP PROCEDURE
4.5.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
329 Procedure primene, insercije i uklanjanja na unutrašnjem uvu
41617-00 Ugradnja kohlearnog implanta
Ukljuĉuje: mastoidektomiju
41617-01 Uklanjanje kohlearnog implanta
4.5.2 INCIZIJA
330 Procedure incizije na unutrašnjem uvu
41572-00 Labirintektomija
Destrukcija ušnog lavirinta
Incizija unutrašnjeg uva
41590-00 Dekompresija endolimfatičnog sakusa
Ukljuĉuje: mastoidektomiju
41590-01 Dekompresija endolimfatičnog sakusa
Ukljuĉuje: mastoidektomiju
4.5.3 EKSCIZIJA
331 Procedure ekscizije na unutrašnjem uvu
30075-30 Biopsija unutrašnjeg uva
41593-00 Resekcija vestibularnog nerva, translabirintni pristup
41596-00 Resekcija vestibularnog nerva, retrolabirintni pristup
Iskljuĉuje: proceduru sa sekcijom kohlearnog nerva
41596-01 Resekcija kohlearnog nerva, retrolabirintni pristup
Iskljuĉuje: proceduru sa sekcijom vestibularnog nerva
41596-02 Resekcija vestibularnog i kohlearnog nerva, retrolabirintni pristup
4.5.4 REPARACIJA
332 Procedure reparacije na unutrašnjem uvu
41614-00 Zatvaranje fistule okruglog otvora unutrašnjeg uva
41614-01 Zatvaranje fistule ovalnog otvora unutrašnjeg uva
Zatvaranje perilimfne fistule
41614-02 Reparacija okruglog otvora unutrašnjeg uva
Iskljuĉuje: proceduru za zatvaranje fistule okruglog otvora
41615-00 Reparacija ovalnog otvora unutrašnjeg uva
Iskljuĉuje: proceduru za zatvaranje fistule ovalnog otvora
bilo koju drugu procedure na uvu - šifru izostaviti
90117-00 Ostale reparacije unutrašnjeg uva
Fenestracija unutrašnjeg uva (uključujući i transplantat koţe)
Reparacija:
• kohlearna (ako nije klasifikovana na drugom mestu)
• lavirintna (ako nije klasifikovana na drugom mestu)
Venski transplantat za fenestracionu šupljinu
4.5.5 OSTALE PROCEDURE
333 Ostale procedure na unutrašnjem uvu
Ukljuĉuje: kohlearni deo
unutrašnji slušni kanal
lavirint
90118-00 Ostale procedure na unutrašnjem uvu
Injekcija u unutrašnje uvo
90118-001 Instilacija leka kroz bubnu opnu u bubnu duplju
90118-002 Repozicioni manevar za lečenje benignog paroksizmalnog vertiga
Peto poglavlje
5. PROCEDURE NA NOSU, USTIMA I ŢDRELU (BLOKOVI 370 - 490)
ANATOMSKA REGIJA
5.1 NOS
TIP PROCEDURE
5.1.1 PREGLED
370 Procedure pregleda nosa
41653-00 Prednja rinoskopija i/ili zadnja rinoskopija
Drenaţa hematoma u nazalnoj šupljini
Iskljuĉuje: bilo koju drugu proceduru na nosu, u ustima i na ţdrelu - šifru izostaviti proceduru sa
biopsijom
41764-00 Endoskopija nosa
Rinoskopija
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• biopsija nazofarinksa
41764-01 Sinusokopija
41653-01 Ostale dijagnostičke procedure u nosu
Napomena: Za nehirurške dijagnostičke procedure videti poglavlje 18
5.1.2 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
371 Procedure primene, insercije i uklanjanja na nosu
41907-00 UgraĎivanje dugmeta u nosnu pregradu
5.1.3 INCIZIJA
372 Procedure incizije na nosu
41659-00 Endonazalno uklanjanje stranog tela nosnog kavuma
41683-00 Sinehioliza u nosnim kavumima
41683-01 Sinehioliza u nosnim kavumima insercijom stenta
Ukljuĉuje: radiotalase
5.1.4 DESTRUKCIJA
373 Zaustavljanje nazalne hemoragije
Iskljuĉuje: proceduru sa ligaturom:
• etmoidalne arterije
• maksilarne arterije
41677-00 Hemostaza epistakse prednjom tamponadom i/ili kauterizacijom
Zaustavljanje nazalne hemoragije:
• Litlov (Little) prostor
• neklasifikovano na drugom mestu
Ukljuĉuje: dijatermiju
inserciju balona
41656-00 Hemostaza epistakse zadnjom tamponadom i/ili kauterizacijom
Ukljuĉuje: dijatermiju
inserciju balona
41680-00 Hemostaza epistakse krioterapijom
374 Ostale procedure destrukcije na nosu
41695-00 Uklanjanje nosnih školjki krioterapijom
41674-00 Kauterizacija ili dijatermija nosnih školjki
Iskljuĉuje: proceduru zaustavljanja nazalne hemoragije
41674-01 Kauterizacija ili dijatermija nosne pregrade
Kauterizacija ili dijatermija Litlovog (Little) prostora Kiselbahovog pleksusa
Iskljuĉuje: proceduru zaustavljanja nazalne hemoragije
90130-00 Ekstripacija endonazalne lezije
5.1.5 EKSCIZIJA
375 Biopsija nosnih šupljina
41761-00 Pregled nosne šupljine i/ili postnazalnog prostora sa biopsijom
Biopsija:
• tkiva nosne šupljine
• nazofarinksa
• postnazalnog prostora
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• fiberoptički pregled nazofarinksa
376 Procedure ekscizije na nosnim školjkama
Ukljuĉuje: laser i kobalator
41689-00 Parcijalna mukotomoija, jednostrana
41689-01 Parcijalna mukotomija, obostrana
41689-02 Totalna mukotomija, jednostrana
41689-03 Totalna mukotomija, obostrana
41692-00 Submukozna resekcija nosnih školjki (konhi), jednostrana
41692-01 Submukozna resekcija nosnih školjki (konhi), obostrana
377 Uklanjanje intranazalnih lezija
Iskljuĉuje: proceduru za lezije u nozdrvi ili nazofarinksu
41668-00 Endonazalna operacija nazalnih polipa
41729-00 Ekscizija dermoidne ciste nosa koja se proteţe u nosnu šupljinu
41728-00 Lateralna rinotomija sa uklanjanjem endonazalne lezije
90131-00 Lokalna ekscizija ostalih endonazalnih lezija
378 Ostale procedure ekscizije na nosu
41671-00 Submukozna resekcija nosne pregrade
Iskljuĉuje: proceduru sa septoplastikom
5.1.6 REPARACIJA
379 Reparacija nosne pregrade
41671-01 Zatvaranje perforacije nosne pregrade
41671-02 Funkcionalna septoplastika
Ukljuĉuje: proceduru ekscizije nosne školjke
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• rinoplastika
41671-03 Septoplastika sa submukoznom resekcijom nosne pregrade
Ukljuĉuje: proceduru ekscizije nosne školjke
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• rinoplastika
380 Ostale procedure reparacije na nosu
30052-03 Rekonstrukcija povrede - rane nosa
90132-00 Ostale rekonstrukcije nosa
Ponovno spajanje amputiranog nosa (neklasifikovano na drugom mestu)
Iskljuĉuje: ponovno spajanje amputiranog nosa pomoću transplantata
5.1.7 OSTALE PROCEDURE
381 Ostale procedure na nosu
41686-00 Konhotomija nosnih školjki, jednostrana
Dislokacija nosne školjke (konhe), jednostrana
41686-01 Konhotomija nosnih školjki, obostrana
Dislokacija nosne školjke (konhe), obostrana
41672-00 Rekonstrukcija nosne pregrade
90133-00 Ostale procedure na nosu
5.2 NAZALNI SINUSI
TIP PROCEDURE
5.2.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
382 Procedure primene, insercije i uklanjanja na nazalnim sinusima
41704-00 Evakuacija sekreta iz nosa i paranazalnih sinusa kroz prirodna ušća
41701-00 Punkcija i lavaţa paranazalnog sinusa
41740-00 Drenaţa frontalnog sinusa po Rutenburg-u
5.2.2 INCIZIJA
383 Procedure incizije na nazalnim sinusima
41719-00 Drenaţa maksilarnog sinusa kroz alveolu zuba
Drenaţa nazalnog sinusa kroz alveolu zuba
41716-00 Endonazalno uklanjanje stranog tela iz maksilarnog sinusa
Ukljuĉuje: inciziju sluzokoţe
41752-02 Operacija sfenoidalnog sinusa
41737-04 Etmoidotomija
41743-00 Trepanacija frontalnog sinusa
Sinusotomija frontalnog sinusa
5.2.3 EKSCIZIJA
384 Biopsija nazalnih sinusa
41716-05 Biopsija iz maksilarnog sinusa
41752-04 Biopsija iz sfenoidnog sinusa
41737-07 Biopsija iz frontalnog sinusa
41737-08 Biopsija iz etmoidalnog sinusa
385 Intranazalno uklanjanje polipa iz nazalnih sinusa
41716-03 Endonazalna operacija polipa maksilarnog sinusa
41752-03 Endonazalna operacija polipa sfenoidnog sinusa
41737-05 Endonazalna operacija polipa frontalnog sinusa
41737-06 Endonazalna operacija polipa etmoidalnog sinusa
386 Ostale procedure ekscizije na nazalnim sinusima
Iskljuĉuje: intranazalno uklanjanje polipa iz nazalnog sinusa:
• maksilarnog
• etmoidnog
• frontalnog
• sfenoidnog
radikalnu etmoidektomiju
41716-06 Ekscizija lezije maksilarnog sinusa
Eksterna maksilarna antrektomija
Ukljuĉuje: proceduru Kaldvel-Lukovim (Caldwell-Luc) pristupom
Iskljuĉuje: ekscizija polipa
maksilarnom antrektomijom:
• intranazalnom
• radikalnom
• jednostavnom
41752-01 Sfenoidektomija
Ekscizija lezija na sfhenoidnom sinusu
Iskljuĉuje: proceduru sa etmoidektomijom
41737-02 Etmoidektomija, jednostrana
Obuhvata: uncinektomija
41737-03 Etmoidektomija, obostrana
Obuhvata: uncinektomija
41731-00 Etmoidektomija, spoljni pristup
Obuhvata: uncinektomija
41731-01 Etmoidektomija sa sfenoidektomijom, spoljni pristup
Obuhvata: uncinektomija
41737-09 Reparacija i rekonstrukcija frontalnog sinusa Osteoplastična operacija frontalnog sinusa
Ekscizija lezija na frontalnom sinusu
41746-00 Radikalna obliterativna operacija frontalnog sinusa
5.2.4 REPARACIJA
387 Maksilarna antrostomija
41716-01 Endonazalna operacija maksilarnog sinusa - donja meatotomija, jednostrana
Antrostomija srednjeg meatusa, jednostrana
41716-02 Endonazalna operacija maksilarnog sinusa - donja meatotomija, obostrana
Antrostomija srednjeg meatusa, obostrana
41710-00 Radikalna operacija maksilarnog sinusa, jednostrana
Kaldvel-Lukova (Caldwell-Luc) antrostomija, jednostrana
Radikalna maksilarna antrektomija, jednostrana
Iskljuĉuje: proceduru sa transantralnom:
• etmoidektomijom
• neurektomijom nerva pterigoidnog kanala (vidijusni nerv)
41710-01 Radikalna operacija maksilarnog sinusa, obostrana
Kaldvel-Lukova (Caldwell-Luc) antrostomija, jednostrana
Radikalna maksilarna antrektomija, jednostrana
Iskljuĉuje: proceduru sa transantralnom:
• etmoidektomijom
• neurektomijom nerva pterigoidnog kanala (vidijusni nerv)
41713-00 Radikalna operacija maksilarnog sinusa sa transantralnom etmoidektomijom
Kaldvel-Lukova (Caldwell-Luc) antrostomija sa transantralnom etmoidektomijom
Radikalna maksilarna antrektomija sa transantralnom etmoidektomijom
41713-01 Radikalna operacija maksilarnog sinusa sa transantralnom neurektomijom nerva
pterigoidnog kanala (vidijusni nerv)
Kaldvel-Lukova (Caldwell-Luc) antrostomija sa transantralnom neurektomijom nerva pterigoidnog
kanala (vidijusni nerv)
Radikalna maksilarna antrektomija sa transantralnom neurektomijom nerva pterigoidnog kanala
(vidijusni nerv)
388 Ostale procedure reparacije na nazalnim sinusima
41722-00 Zatvaranje oroantralne fistule
Zatvaranje oroantralne fistule zahvatom plastične hirurgije
45849-00 Koštani graft maksilarnog sinusa
Procedura podizanja sinusa
41734-00 Radikalna etmoidektomija sa osteoplastičnim reţnjem
5.2.5 OSTALE PROCEDURE
389 Ostale procedure na nazalnim sinusima
41716-04 Ostale endonazalne procedure na maksilarnom sinusu
41752-00 Ostale endonazalne procedure na sfenoidnom sinusu
41737-00 Ostale endonazalne procedure na frontalnom sinusu
41737-01 Ostale endonazalne procedure na etmoidalnom sinusu
41749-00 Spoljna procedura na etmoidalnom sinusu
80389-00 Funkcionalna endoskopska hirurgija sinusa (FES)
5.3 JEZIK
TIP PROCEDURE
5.3.1 INCIZIJA
390 Procedure incizije na jeziku
30278-01 Uklanjanje priraslica na jeziku
30278-02 Lingvalna frenotomija
Iskljuĉuje: labijalnu frenotomija
5.3.2 DESTRUKCIJA
391 Procedure destrukcije na jeziku
90134-00 Destrukcija lezija na jeziku
5.3.3 EKSCIZIJA
392 Procedure ekscizije na jeziku
30075-19 Biopsija jezika
90135-00 Ekscizija lezija na jeziku
30272-00 Parcijalna ekscizija jezika
Parcijalna glosektomija
Iskljuĉuje: proceduru redukcije veličine
proceduru sa parcijalnom faringektomijom
41779-01 Totalna ekscizija jezika
Totalna glosektomija
Iskljuĉuje: proceduru saparcijalnom faringektomijom
30278-00 Lingvalna frenektomija
Ukljuĉuje: reparaciju
Iskljuĉuje: labijalnu frenektomiju
5.3.4 REPARACIJA
393 Procedure reparacije na jeziku
90136-00 Ostale reparacije jezika
5.3.5 OSTALE PROCEDURE
394 Ostale procedure na jeziku
90137-00 Ostale procedure na jeziku
5.4 PLJUVAĈNE ŢLEZDE I KANALI
TIP PROCEDURE
5.4.1 INCIZIJA
395 Procedure incizije na pljuvaĉnim ţlezdama ili kanalima
30266-00 Incizija pljuvačnih ţlezda ili kanala
Meatotomija pljuvačnih ţlezda ili kanala
Iskljuĉuje: proceduru uklanjanja kalkulusa
30266-01 Marsupijalizacija ciste na pljuvačnim ţlezdama ili kanalima
30266-02 Uklanjanje kalkulusa iz pljuvačnih ţlezda ili kanala
Uklanjanje kalkulusa:
• incizijom
• sondiranjem
5.4.2 DESTRUKCIJA
396 Procedure destrukcije na pljuvaĉnim ţlezdama ili kanalima
30262-01 Dijatermija pljuvačnih ţlezda ili kanala
Destrukcija lezija na pljuvačnim ţlezdama ili kanalima dijatermijom
5.4.3 EKSCIZIJA
397 Procedure ekscizije na pljuvaĉnim ţlezdama ili kanalima
30094-09 Perkutana biopsija iglom pljuvačnih ţlezda ili kanala
30075-22 Biopsija pljuvačnih ţlezda ili kanala
90138-00 Ekscizija lezija na pljuvačnim ţlezdama
30259-00 Ekscizija sublingvalne ţlezde
30256-00 Ekscizija submandibularne ţlezde
30253-00 Parcijalna ekscizija parotidne ţlezde
Parcijalna parotidektomija
Ukljuĉuje: otkrivanje facijalnog nerva
30247-00 Totalna ekscizija parotidne ţlezde
Totalna parotidektomija
30250-00 Totalna ekscizija parotidne ţlezde sa očuvanjem facijalnog nerva
Totalna parotidektomija sa prezervacijom facijalnog nerva
30255-00 Uklanjanje submandibularnog kanala
Preusmeravanje submandibularnog kanala
Relokacija submandibularnog kanala
Napomena: Obavlja se kod kontrole lučenja pljuvačke
5.4.4 REPARACIJA
398 Procedure reparacije na pljuvaĉnim ţlezdama ili kanalima
30262-00 Dilatacija pljuvačnih ţlezda ili kanala
Ukljuĉuje: sondiranje
Iskljuĉuje: proceduru uklanjanja kalkulusa
30269-00 Reparacija fistule na pljuvačnim ţlezdama ili kanalima
Salivarna fistulektomija
41910-00 Transpozicija kanala glavne pljuvačne ţlezde
Ukljuĉuje: parotidnu }
sublingvalnu } ţlezdu
submandibularnu }
52148-00 Mikrohirurška reparacija parotidnog kanala
90139-00 Ostale reparacije pljuvačnih ţlezda ili kanala
5.4.5 OSTALE PROCEDURE
399 Ostale procedure na pljuvaĉnim ţlezdama ili kanalima
90140-00 Ostale procedure na pljuvačnim ţlezdama ili kanalima
5.5 USTA, NEPCE I UVULA
TIP PROCEDURE
5.5.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
400 Procedure primene, insercije i uklanjanja u ustima, na nepcu i uvuli
45845-00 Ugradnja intraoralnog koštano-integrisanog dentalnog implantata, prva faza
Prva faza dvofazne insercije endosealnog biokompatibilnog implantata u maksilarnu ili
mandibularnu kost
Jedna faza insercije endoseoznog biokompatibilnog implantata u maksilarnu ili mandibularnu kost
Fiksacija titanijumskim implantom
45847-00 Ugradnja intraoralnog koštano-integrisanog dentalnog implantata, druga faza
Druga dvofazne insercije endoseoznog biokompatibilnog implantata u maksilarnu ili mandibularnu
kost
Fiksiranje podupirača preko koţe
5.5.2 INCIZIJA
401 Procedure incizije u ustima, na nepcu i uvuli
41810-00 Uvulotomija
30281-00 Labijalna frenotomija
Razdvajanje labijalnog frenuluma
Iskljuĉuje: lingvalnu frenotomiju
96215-00 Incizija i drenaţa lezija u usnoj šupljini
Drenaţa:
• apscesa usne šupljine
• ciste u usnoj šupljini
5.5.3 EKSCIZIJA
Iskljuĉuje: isecanje koţe, potkoţnog ili mekog tkiva usana
402 Biopsija usne šupljine ili mekog nepca
30075-23 Biopsija usne šupljine
Biopsija:
• tvrdog nepca
• usne
• usta
Iskljuĉuje: proceduru na:
• mekom nepcu
• uvuli
30075-24 Biopsija mekog nepca
Biopsija uvule
45799-00 Aspiraciona biopsija vilične ciste
403 Ekscizija lezija u ustima ili na nepcu
90141-00 Lokalna ekscizija ili destrukcija lezija na tvrdom nepcu
Lokalna ekscizija ili destrukcija tkiva tvrdog nepca
Iskljuĉuje: uklanjanje papilarne hiperplazije
45831-00 Ekscizija papilarne hiperplazije na nepcu
30283-00 Ekscizija ciste u ustima
Ekscizija:
• mukocele
• ranule
30275-00 Radikalna ekscizija intraoralne lezije Radikalna ekscizija lezije poda usne duplje
Ukljuĉuje: resekciju:
• limfnog čvora ili čvorova
• manibule
90141-01 Ekscizija ostalih lezija u ustima
Iskljuĉuje: eksciziju lezija na gornjem aerodigestivnom traktu
404 Ostale procedure ekscizije u ustima, na nepcu i uvuli
41810-01 Uvulektomija
Ekscizija lezija na resici, (neklasifikovano na drugom mestu)
Iskljuĉuje revizionu uvulektomiju
41787-00 Uvulektomija sa parcijalnom palatektomijom
Ukljuĉuje: inciziju nepca laserom
41787-01 Uvulektomija sa parcijalnom palatektomijom i tonzilektomijom
Ukljuĉuje: inciziju nepca laserom
30281-01 Labijalna frenektomija
Iskljuĉuje: razdvajanje labijalnog frenuluma
45825-00 Ekscizija egzostoze na nepcu
Ukljuĉuje: proceduru ekscizije torus palatinus-a
5.5.4 REPARACIJA
405 Uvulopalatofaringoplastika
Ukljuĉuje: proceduru:
radiotalasima
laserom
41786-00 Uvulopalatofaringoplastika
41786-01 Uvulopalatofaringoplastika sa tonzilektomijom
406 Ostale procedure reparacije u ustima, na nepcu i uvuli
30052-02 Reparacija rane na usni
Iskljuĉuje: proceduru u usnoj šupljini:
• kada je obuhvaćeno meko tkivo
• površinsku
30052-04 Zatvaranje fistule u usnoj šupljini
Iskljuĉuje: zatvaranje fistule:
• nazolabijalne
• oro-antralne
• oronazalne
45676-00 Ostale reparacije u usnoj šupljini
45837-00 Vestibuloplastika sluzokoţe
Sluzokoţno spuštanje poda usne duplje Obvegeserovom tehnikom
Ukljuĉuje: isecanje mišića
transplantat sluzokoţe
transplantat koţe
45837-01 Otvorena vestibuloplastika
Spuštanje poda usne duplje Obvegeserovom tehnikom
Ukljuĉuje: eksciziju mišića
transplantat sluzokoţe
transplantat koţe
90142-01 Ostale reparacije na nepcu
90142-02 Ostale reparacije na uvuli
5.5.5 REVIZIJA
407 Procedure revizije u ustima, na nepcu i uvuli
41787-02 Reviziona uvulektomija
5.5.6 OSTALE PROCEDURE
408 Ostale procedure u ustima, na nepcu i uvuli
90143-00 Ostale procedure u ustima
90143-01 Ostale procedure na nepcu
90143-02 Ostale procedure na uvuli
5.6 TONZILE I ADENOIDI
TIP PROCEDURE
5.6.1 INCIZIJA
409 Procedure incizije na tonzilama ili adenoidima
41807-00 Incizija i drenaţa peritonzilarnog apscesa
5.6.2 UNIŠTAVANJE
410 Procedure uništavanja na tonzilama ili adenoidima
41797-00 Zaustavljanje hemoragije posle tonzilektomije i adenoidektomije
5.6.3 EKSCIZIJA
411 Biopsija tonzila ili adenoida
30075-25 Biopsija tonzila ili adenoida
412 Tonzilektomija ili adenoidektomija
Ukljuĉuje: laser i kobalator
41789-00 Tonzilektomija bez adenoidektomije
Iskljuĉuje: uklanjanje lingvalnog krajnika
procedura sa:
• uvulektomijom
• uvulopalatofaringoplastikom
41801-00 Adenoidektomija bez tonzilektomije
41789-01 Tonzilektomija sa adenoidektomijom
41804-00 Uklanjanje lingvalnog krajnika
413 Ostale procedure ekscizije na tonzilama ili adenoidima
90144-00 Ekscizija lezija na tonzilama i adenoidima
5.6.4 REPARACIJA
414 Ostale procedure reparacije na tonzilama ili adenoidima
90145-00 Ostale reparacije tonzila i adenoida
5.6.5 OSTALE PROCEDURE
415 Ostale procedure na tonzilama ili adenoidima
90146-00 Ostale procedure na tonzilama ili adenoidima
5.7 ŢDRELO (FARINKS)
TIP PROCEDURE
5.7.1 PREGLED
416 Procedure pregleda farinksa
41764-02 Fiberoptički pregled farinksa
Fiberoptička faringoskopija
Ukljuĉuje: nazofarinks
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• biopsija intranazalnog prostora
5.7.2 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
417 Procedure primene, insercije i uklanjanja na farinksu
30061-01 Uklanjanje stranog tela iz farinksa bez incizije
5.7.3 INCIZIJA
418 Procedure incizije na farinksu
41758-00 Adhezioliza u farinksu
41776-00 Krikofaringealna miotomija
41776-01 Krikofaringealna miotomija sa divertikulopeksijom
41770-01 Krikofaringealna miotomija sa divertikulektomijom
41779-00 Faringotomija
5.7.4 DESTRUKCIJA
419 Procedure destrukcije na farinksu
41674-02 Kauterizacija ili dijatermija farinksa
Ukljuĉuje: nazofarinks
Iskljuĉuje: proceduru za zaustavljanje nazalne hemoragije
52035-00 Endoskopska laser terapija gornjeg aerodigestivnog trakta
Napomena: obavlja se generalno kod neoplazije, benigne vaskularne lezije ili suţenja nozdrve,
nazofarinksa, usne duplje, orofarinksa, laringofarinksa i larinksa
5.7.5 EKSCIZIJA
420 Faringektomija
Ukljuĉuje: pristup faringotomijom
41782-00 Parcijalna faringektomija
41785-00 Parcijalna faringektomija sa parcijalnom glosektomijom
41785-01 Parcijalna faringektomija sa potpunom glosektomijom
421 Ostale procedure isecanja na farinksu
30075-26 Biopsija u farinksu
Biopsija supraglotičke mase
30286-00 Ekscizija branhijalne ciste
30289-00 Ekscizija faringokutane fistule Ekscizija branhijalne ciste
31400-00 Ekscizija lezije gornjeg aerodigestivnog trakta
Napomena: Obavlja se generalno kod karcinoma skvamoznih ćelija koji uključuje oblasti nozdrva,
nazofarinksa, usne duplje, orofarinksa, laringogarinksa ili larinksa (ako je lezija ograničena na jednu
od ovih oblasti, umesto ove šifre treba uneti šifru za proceduru isecanja na odreĎenoj oblasti)
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• traheostomija
Iskljuĉuje: radikalna ekscizija intraoralne lezije sa resekcijom mandibule i limfnog čvora u vratu
31409-00 Ekscizija parafaringealne lezije
Ukljuĉuje: cervikalni pristup
transoralni pristup
kombinovani pristup
31412-00 Ekscizija rekurentne ili perzistentne parafaringealne lezije cervikalnim i intraoralnim
pristupom
41767-00 Uklanjanje lezije na nazofarinksu, transpalatalni pristup
41770-00 Uklanjanje faringealnog nabora
Faringealna divertikulektomija
Iskljuĉuje: proceduru endoskopijom
proceduru krikofaringotomijom
41773-00 Endoskopska resekcija faringealnog nabora
Dolmanova procedura
41804-01 Uklanjanje lateralnih faringealnih nabora
41813-01 Uklanjanje faringealne ciste
90149-00 Ekscizija ostalih lezija na farinksu
5.7.6 OSTALE PROCEDURE
422 Ostale procedure na farinksu
90147-00 Ostaleprocedure na farinksu
5.8 USNA DUPLJA I ZUBI
5.8.1 DIJAGNOSTIĈKE PROCEDURE U USNOJ DUPLJI
450 Pregled usne duplje
97011-00 Sveobuhvatni oralni pregled
97012-00 Periodični oralni pregled
97013-00 Ograničeni oralni pregled
451 Radiološki pregled i tumaĉenje snimka
97039-00 Tomografija lobanje ili dela lobanje
452 Ostale dijagnostiĉke procedure u usnoj duplji
97072-00 Fotografski snimak, intraoralni
97073-00 Fotografski snimak, ekstraoralni
97081-00 Cefalometrijska analiza i tumačenje
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• cefalometrijska radiografja
97082-00 Analiza predviĎanja odnosa izmeĎu veličine zuba i vilice
97086-00 Elektromiografska analiza
5.8.2 PARODONTALNE INTERVENCIJE
456 Parodontalne intervencije
97213-00 Lečenje akutne parodontalne infekcije
Ukljuĉuje: drenaţu apscesa prosecanjem
ispiranje
prepisivanje antibiotika
uklanjanje ostataka i naslaga sa desni iz gingivalnog otvora
97222-00 Struganje korena zuba sa kiretaţom oblasti ispod gingive za osam ili manje zuba
Ukljuĉuje: uklanjanje:
• kamenca
• plaka
97222-01 Struganje korena zuba sa kiretaţom oblasti ispod gingive za više od osam zuba
Ukljuĉuje: uklanjanje:
• kamenca
• plaka
97225-00 Nehirurško parodontalno lečenje, koje nije nigde klasifikovano
Ukljuĉuje: primenu medikamenata
obradu
ispiranje
Ne obuhvata: uklanjanje kamenca i plaka sa desni
bilo koju parodontalnu proceduru - šifru izostaviti
97231-00 Gingivektomija za osam ili manje zuba
Ukljuĉuje: struganje korena zuba
uklanjanje kamenca
97231-01 Gingivektomija za više od osam zuba
Ukljuĉuje: struganje korena zuba
uklanjanje kamenca
97232-00 Procedura parodontalnog reţnja za osam ili manje zuba
Incizija i podizanje reţnja gingivalnog tkiva, za osam ili manje zuba
Ukljuĉuje: struganje korena zuba
uklanjanje kamenca
Ne obuhvata: proceduru:
• za produţavanje krunice
• sa preoblikovanjem koštanog deformiteta ili nepravilnosti
97232-01 Procedura parodontalnog reţnja za više od osam zuba
Incizija i podizanje reţnja gingivalnog tkiva, za devet ili više zuba
Obuhvata: struganje korena zuba
uklanjanje kamenca
Ne obuhvata: proceduru:
• za produţavanje krunice
• sa preoblikovanjem koštanog deformiteta ili nepravilnosti
97233-00 Koštana alveolarna hirurška procedura za osam ili manje zuba
Ukljuĉuje: prosecanje i odvajanje gingivalnog reţnja
struganje korena zuba
uklanjanje kamenca
preoblikovanje koštanog deformiteta ili nepravilnosti
Ne obuhvata: oralni koštani graft
proceduru za produţavanje krunice
97233-01 Koštana alveolarna hirurška procedura za više od osam zuba
Ukljuĉuje: incizija i odvajanje gingivalnog reţnja
struganje korena zuba
uklanjanje kamenca
preoblikovanje koštanog deformiteta ili nepravilnosti
Ne obuhvata: oralni koštani graft
proceduru za produţavanje krunice
97234-00 Koštani alveolarni graft, po jednom zubu ili implantatu
Ukljuĉuje: struganje korena zubat
uklanjanje kamenca
reparaciju }
zamenu } alveolarne kosti
97235-00 Gingivalni graft, po jednom zubu ili implantatu
97236-00 VoĎena regeneracija tkiva, po jednom zubu ili implantatu
97237-00 VoĎena regeneracija tkiva, uklanjanje membrane
97241-00 Resekcija korena zuba, po jednom korenu
Amputacija zubnog korena
Ukljuĉuje: resekciju dela krunice
97245-00 Hirurška parodontna procedura, koja nije nigde klasifikovana, po jednom zubu ili
implantatu
Kauterizacija za prilaz endodontu
Gingivoplastika
Pericizija (fibrotomija)
5.8.3 ORALNA HIRURGIJA
457 Nehirurško uklanjanje zuba
Ekstrakcija zuba bez incizije mukoze
Nehirurška ekstrakcija zuba:
• mlečnih
• fragmenata
• stalnih
Ne obuhvata: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:
• donjih
• (ako drugačije nije naznačeno)
• gornjih
97311-01 Uklanjanje jednog zuba ili njegovog dela ili delova
97311-02 Uklanjanje dva zuba ili njihovog dela ili delova
97311-03 Uklanjanje tri zuba ili njihovog dela ili delova
97311-04 Uklanjanje četiri zuba ili njihovog dela ili delova
97311-05 Uklanjanje od pet do devet zuba ili njihovog dela ili delova
97311-06 Uklanjanje od deset do četrnaest zuba ili njihovog dela ili delova
97311-07 Uklanjanje petnaest ili više od zuba ili njihovog dela ili delova
97311-08 Uklanjanje neodreĎenog broja zuba ili njihovog dela ili delova
97314-01 Postupno uklanjanje jednog zuba
Ukljuĉuje: uklanjanje kosti
97314-02 Postupno uklanjanje dva zuba
Ukljuĉuje: uklanjanje kosti
97314-03 Postupno uklanjanje tri zuba
Ukljuĉuje: uklanjanje kosti
97314-04 Postupno uklanjanje četiri zuba
Ukljuĉuje: uklanjanje kosti
97314-05 Postupno uklanjanje od pet do devet zuba
Ukljuĉuje: uklanjanje kosti
97314-06 Postupno uklanjanje od deset do četrnaest zuba
Ukljuĉuje: uklanjanje kosti
97314-07 Postupno uklanjanje petnaest i više zuba
Ukljuĉuje: uklanjanje kosti
97314-08 Postupno uklanjanje neodreĎenog broja zuba
Ukljuĉuje: uklanjanje kosti
458 Hirurško uklanjanje zuba
Incizija mukoze i podizanje mukoperiostealnog reţnja da bi se odstranio zub i suturacija rane koje
potom sledi
Hirurško uklanjanje zuba ili fragmenta zuba
97322-00 Hirurško uklanjanje jednog zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba
Ne obuhvata: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:
• donjih
• (ako drugačije nije naznačeno)
• gornjih
97322-02 Hirurško uklanjanje dva zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba
Ne obuhvata: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:
• donjih
• (ako drugačije nije naznačeno)
• gornjih
97322-03 Hirurško uklanjanje tri zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba
Ne obuhvata: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:
• donjih
• (ako drugačije nije naznačeno)
• gornjih
97322-04 Hirurško uklanjanje četiri zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje zuba
Ne obuhvata: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:
• donjih
• (ako drugačije nije naznačeno)
• gornjih
97322-05 Hirurško uklanjanje od pet do devet zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje
zuba
Ne obuhvata: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:
• donjih
• (ako drugačije nije naznačeno)
• gornjih
97322-06 Hirurško uklanjanje od deset do četrnaest zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili
razdvajanje zuba
Ne obuhvata: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:
• donjih
• (ako drugačije nije naznačeno)
• gornjih
97322-07 Hirurško uklanjanje petnaest i više zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili razdvajanje
zuba
Ne obuhvata: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:
• donjih
• (ako drugačije nije naznačeno)
• gornjih
97322-08 Hirurško uklanjanje neodreĎenog broja zuba koje ne zahteva uklanjanje kosti ili
razdvajanje zuba
Ne obuhvata: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:
• donjih
• (ako drugačije nije naznačeno)
• gornjih
97322-09 Potpuno uklanjanje gornjih zuba
Uklanjanje svih preostalih zuba samo u gornjoj vilici
Obuhvata: hiruršku ili nehiruršku proceduru uklanjanja
Ne obuhvata: istovremeno potpuno uklanjanje zuba iz donje vilice
97322-10 Potpuno uklanjanje donjih zuba
Uklanjanje svih preostalih zuba samo u donjoj vilici
Obuhvata: hiruršku ili nehiruršku proceduru uklanjanja
Ne obuhvata: istovremeno potpuno uklanjanje zuba iz gornje vilice
97322-01 Potpuno uklanjanje zuba
Potpuno uklanjanje zuba (ako drugačije nije naznačeno)
Uklanjanje svih preostalih zuba (bez naredne in situ procedure na zubima)
Obuhvata: hiruršku ili nehiruršku proceduru uklanjanja
Ne obuhvata: samo proceduru uklanjanje zuba iz donje vilice
samo proceduru uklanjanje zuba iz gornje vilice
97323-01 Hirurško uklanjanje jednog zuba koje zahteva uklanjanje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva
Ne obuhvata: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:
• donjih
• (ako drugačije nije naznačeno)
• gornjih
97323-02 Hirurško uklanjanje dva zuba koje zahteva uklanjanje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva
Excludes: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:
• donjih
• (ako drugačije nije naznačeno)
• gornjih
97323-03 Hirurško uklanjanje tri zuba koje zahteva uklanjanje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva
Ne obuhvata: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:
• donjih
• (ako drugačije nije naznačeno)
• gornjih
97323-04 Hirurško uklanjanje četiri zuba koje zahteva uklanjanje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva
Ne obuhvata: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:
• donjih
• (ako drugačije nije naznačeno)
• gornjih
97323-05 Hirurško uklanjanje od pet do devet zuba koje zahteva uklanjanje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva
Ne obuhvata: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:
• donjih
• (ako drugačije nije naznačeno)
• gornjih
97323-06 Hirurško uklanjanje od deset do četrnaest zuba koje zahteva uklanjanje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva
Ne obuhvata: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:
• donjih
• (ako drugačije nije naznačeno)
• gornjih
97323-07 Hirurško uklanjanje petnaest i više zuba koje zahteva uklanjanje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva
Ne obuhvata: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:
• donjih
• (ako drugačije nije naznačeno)
• gornjih
97323-08 Hirurško uklanjanje neodreĎenog broja zuba koje zahteva uklanjanje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva
Ne obuhvata: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:
• donjih
• (ako drugačije nije naznačeno)
• gornjih
97324-01 Hirurško uklanjanje jednog zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva
Ne obuhvata: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:
• donjih
• (ako drugačije nije naznačeno)
• gornjih
97324-02 Hirurško uklanjanje dva zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva
Ne obuhvata: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:
• donjih
• (ako drugačije nije naznačeno)
• gornjih
97324-03 Hirurško uklanjanje tri zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva
Ne obuhvata: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:
• donjih
• (ako drugačije nije naznačeno)
• gornjih
97324-04 Hirurško uklanjanje četiri zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva
Ne obuhvata: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:
• donjih
• (ako drugačije nije naznačeno)
• gornjih
97324-05 Hirurško uklanjanje od pet do devet zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva
Ne obuhvata: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:
• donjih
• (ako drugačije nije naznačeno)
• gornjih
97324-06 Hirurško uklanjanje od deset do četrnaest zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje
zuba
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva
Ne obuhvata: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:
• donjih
• (ako drugačije nije naznačeno)
• gornjih
97324-07 Hirurško uklanjanje petnaest i više zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje zuba
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva
Ne obuhvata: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:
• donjih
• (ako drugačije nije naznačeno)
• gornjih
97324-08 Hirurško uklanjanje neodreĎenog broja zuba koje zahteva uklanjanje kosti i razdvajanje
zuba
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• hirurška izolacija i prezervacija neurovaskularnog tkiva
Ne obuhvata: proceduru koja je deo potpunog uklanjanja zuba:
• donjih
• (ako drugačije nije naznačeno)
• gornjih
459 Preprotetiĉke hirurške procedure
97331-00 Alveolektomija, po segmentu vilice
Alveoplastika
97338-00 Redukcija labavog ruba tkiva, po segmentu vilice
97341-00 Uklanjanje hiperplastičnog tkiva
Uklanjanje hiperplastičnog tkiva sa alveolarnog ruba maksile i mandibule ili granične mukoze
97343-00 Repozicija dela oralnog mišića za pričvršćivanje
460 Opšte hirurške procedure u usnoj duplji
97379-00 Marsupijalizacija ciste u usnoj šupljini
Ne obuhvata: proceduru na pljuvačnom kanalu ili ţlezdi
461 Ostale hirurške procedure u usnoj duplji
97381-00 Hirurško otkrivanje neizniklog zuba sa stimulacijom i pakovanjem
97382-00 Hirurško otkrivanje neizniklog zuba sa dodavanjem ortodontskog aparata za izvlačenje
zuba
Ne obuhvata: primenu ortodontske sile na loše postavljeni izrasli zub:
• vezivanje dodataka
97384-00 Repozicioniranje pomerenog zuba, po zubu
Repozicioniranje pomerenog zuba manipulacijom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• stabilizacione procedure:
• ponove insercije zuba i imobilizacija (splintiranje)
• imobilizacija (splint)
Ne obuhvata: hirurško repozicioniranje neizniklog zuba
97385-00 Hirurško repozicioniranje neizniklog zuba
Hirurško otkrivanje i manipulacija neizniklog zuba
97386-01 Splintiranje pomerenog zuba, po zubu
Stabilizacija pomerenog zuba imobilizacijom (splintom)
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• repozicioniranje (manipulacija) zuba
97387-00 Ponovno umetanje zuba i splintiranje
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• nabavljanje splinta:
• metalnog
• akrilnog
97388-00 Transplantacija zuba ili zubnog začetka
97395-00 Sutura nervnog stabla , intraoralno
97399-00 Kontrola postoperativne hemoragije nakon procedure u usnoj duplji
Obuhvata: insercija oralne suturacije
Ne obuhvata: insercija oralne suturacije za bilo koju drugu stomatološku proceduru - izostaviti šifru
5.8.4 ENDODONCIJA
463 Periradikularna hirurgija
97431-00 Periapikalna kiretaţa, po jednom zubu
Ne obuhvata: proceduru sa:
• apikalnim zatvaranjem (ispunjavanjem) kanala zubnog korena
• apikotomiju
97432-00 Apikotomija, po jednom zubu
Obuhvata: periapikalnu kiretaţu
Ne obuhvata: proceduru sa apikalnim zatvaranjem (ispunjavanjem) kanala zubnog korena
97434-00 Apikalno zatvaranje kanala korena zuba, po jednom kanalu
Obrada i ispunjavanje apikalnog kraja kanala korena zuba
Obuhvata: apicektomiju
periapikalnu kiretaţu
5.8.5 PROCEDURE RESTAURACIJE
Obuhvata: izvlačenje kontura susednog ili zuba na suprotnoj strani
inserciju sredstva za restauraciju
nameštanje punjenja
priprema zuba
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• pokrivanje vrha
• insercija dentalnog kočića
• restauracija incizionog ugla
473 Implantantne proteze
97663-00 Hirurško uklanjanje zubnog implantata
97666-00 Proteza sa metalnim okvirom pričvršćenim za implantate, po zubu
97669-00 Uklanjanje i ponovno pričvršćivanje proteze fiksirane za implantat, po implantatu
Odrţavanje proteze pričvršćene za oseointegrisani implantat
97671-00 Puna krunica pričvršćena za oseointegrisani implantat, nemetalna, indirektno
Veštačka krunica izraĎena od materijala boje zuba pričvršćena za oseointegrisani implantat
97672-00 Puna krunica pričvršćena za oseointegrisani implantat, navlaka, indirektno
Veštačka krunica sa metalnom osnovom navlake i materijalom boje zuba pričvršćenim za
oseontegrisani implantat
97673-00 Puna krunica pričvršćena za oseointegrisani implantat, metalna, indirektno
Veštačka krunica od livenog metala pričvršćena za oseointegrisani implantat
97679-00 Priprema uputstva za hirurški implantat
477 Ostale protetiĉke procedure
97771-00 Priprema tkiva za uzimanje otiska, po aplikaciji
97772-00 Priprema akrilnog splinta, indirektna
97773-00 Priprema metalnog splinta, indirektna
97774-00 Priprema obturatora
97775-00 Karakterizacija osnove proteze
97776-00 Uzimanje otiska za reparaciju proteze
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• dodavanje:
• spone, opruge ili zuba protezi
• zuba parcijalnoj protezi da bi se zamenio izvaĎeni prirodni zub ili njegov koronalni deo
• reparacija:
• slomljene osnove proteze:
• kompletne
• parcijalne
• na aparatu koji se moţe uklanjati:
• spone, opruge ili zuba
• slomljene akrilne osnove
• dopunjavanje okvira metalnog odlivka parcijalne proteze ili njegova reparacija
• zamena:
• spone, opruge ili zuba na aparatu koji se moţe uklanjati
• izgubljene ili slomljene spone na protezi
• zuba na protezi
5.8.6 ORTODONCIJA
489 Okluzalna terapija
97963-00 Klinička okluzalna analiza koja obuhvata mišićnu i zglobnu palpaciju
Obuhvata: procenu:
• zgloba
• mišića
• okluzala
97971-00 Dodatna stomatološka fizikalna terapija za temporomandibularni zglob i sa njim povezane
strukture
5.8.7 OSTALE STOMATOLOŠKE PROCEDURE
490 Ostale stomatološke procedure
97985-00 Priprema oralnog aparata kod hrkanja i apne
Šesto poglavlje
6. PROCEDURE NA RESPIRATORNOM SISTEMU (BLOKOVI 520 570)
ANATOMSKA REGIJA
6.1 LARINKS (GRKLJAN)
TIP PROCEDURE
6.1.1 PREGLED
520 Procedure pregleda larinksa
Ukljuĉuje: biopsiju
traheoskopiju
41849-00 Laringoskopija
Direktan pregled larinksa
41764-03 Fiberoptička laringoskopija
Fiberoptički pregled larinksa
41855-00 Mikrolaringoskopija
Iskljuĉuje: mikrolaringoskopiju sa uklanjanjem tumora ili lezije
6.1.2 PRIMENA, INSERCIJEI UKLANJANJA
521 Procedure primene, insercije i uklanjanja na larinksu
18368-00 Primena botulinskog toksina u glasnicu
Injekcija botulinskog toksina u larinks
41870-00 Primena ostalih sredstava u glasnicu
Injekcija u larinks ili glasne ţice:
• kolagena
• masti
• Gelfoama
• Teflona
41905-02 Insercija laringealnog stenta
Iskljuĉuje: proceduru zamene
41905-03 Zamena laringealnog stenta
41886-01 Uklanjanje laringealnog stenta
Iskljuĉuje: proceduru zamene
6.1.3 INCIZIJA
522 Procedure incizije na larinksu
90164-00 Incizija u larinksu
Incizija traheje
Marsupijalizacija laringealne ciste
Iskljuĉuje: traheostomiju za pomoć pri disanju
41868-00 Rekanalizacija laringealnog prostora laringomikroskopskim tehnikama
Mikrolaringoskopija sa razdvajanjem laringealne mreţe
6.1.4 EKSCIZIJA
523 Laringoskopija sa ekscizijom
Ukljuĉuje: traheoskopiju
41852-00 Laringoskopija sa uklanjanjem lezija
Direktni pregled larinksa sa uklanjanjem tumora ili lezija
41861-00 Mikrolaringoskopija sa uklanjanjem lezija laserom
41861-001 Hordotomija laserom
41861-002 Transferzalna hordotomija laserom
41864-00 Mikrolaringoskopija sa uklanjanjem lezija
Epiglotidektomija
41867-00 Mikrolaringoskopija sa aritenoidektomijom
Iskljuĉuje: ponovnu operaciju aritenoidektomije
524 Laringektomija
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• radikalna disekcija vrata
• traheostomija:
• potkoţna
• permanentna
41837-00 Hemilaringektomija
Vertikalna hemilaringektomija
41837-001 Hordektomija laserom
41840-00 Supraglotična laringektomija
Parcijalna laringektomija
Ukljuĉuje: proceduru laser
41834-00 Totalna laringektomija
41843-00 Faringo-laringektomija
Ukljuĉuje: anastomozu
Iskljuĉuje: proceduru sa plastičnom rekonstrukcijom
41843-001 Faringo-laringektomija sa interpozicijom kratkog segmenta jejunuma, jednostrano
41843-002 Faringo-laringektomija sa interpozicijom kratkog segmenta jejunuma, obostrano
41843-003 Faringo-laringektomija sa interpozicijom kratkog segmenta kolona, jednostrano
41843-004 Faringo-laringektomija sa interpozicijom kratkog segmenta kolona, obostrano
525 Ostale procedure ekscizije na larinksu
41813-00 Uklanjanje ciste valekule
Uklanjanje epiglotalne ciste
90161-00 Ekscizija ostalih lezija na larinksu
Guljenje glasnih ţica
Iskljuĉuje: eksciziju lezije na gornjem delu aerodigestivnog trakta
6.1.5 REPARACIJA
526 Laringoplastika
41876-02 Laringoplastika
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• traheostomija
527 Laringofisura
41876-00 Laringofisura
41876-01 Laringofisura sa hordektomijom
528 Ostale procedure reparacije na larinksu
41873-00 Rekonstrukcija povrede - frakture larinksa
Eksterna reparacija laringealne frakture
41843-01 Primarna rekonstrukcija aerodigestivnog trakta posle laringofaringektomije
Ukljuĉuje: proceduru korišćenjem ţeluca ili creva
Iskljuĉuje: proceduru sa laringofaringektomijom
6.1.6 REKONSTRUKCIJA
529 Procedure rekonstrukcije na larinksu
30294-01 Laringofaringektomija sa funkcionalnom rekonstrukcijom
Ukljuĉuje: traheostomiju
30294-011 Operacija stenoze larinksa i traheje sa graftom
30294-012 Operacija stenoze larinksa (laserom)
6.1.7 PONOVNA OPERACIJA
530 Procedure ponovne operacije na larinksu
41867-01 Reoperacija aritenoidektomije
Ukljuĉuje: lasersku proceduru
6.1.8 OSTALE PROCEDURE
531 Ostale procedure na larinksu
90150-00 Tireoplastika
Reparacija tiroidne hrskavice
Tiroplastika sa silastičnim implantatom
Ukljuĉuje: silastični implantat
90160-00 Ostale procedure u larinksu
Zatvaranje fistule na larinksu
Sutura laceracije na larinksu
6.2 TRAHEJA (DUŠNIK)
TIP PROCEDURE
6.2.1 PREGLED
532 Procedure pregleda traheje
41764-04 Traheoskopija kroz veštački otvor - arteficijelnu stomu
Ukljuĉuje: biopsiju
6.2.2 UPOTREBA, UGRADNJA I UKLANJANJE
533 Procedure u vezi sa upotrebom, ugradnjom i uklanjanjem
Iskljuĉuje: zamenu ili uklanjanje trahealne kanile-tubusa kroz traheostomu
41905-00 Ugradnja trahealnog stenta - endotrahealne proteze
Iskljuĉuje: proceduru zamene
41905-01 Zamena trahealnog stenta - endotrahealne proteze
41886-02 Uklanjanje trahealnog stenta - endotrahealne proteze
Iskljuĉuje: proceduru zamene
6.2.3 EKSCIZIJA
534 Procedure ekscizije traheje
41886-00 Uklanjanje stranog tela iz traheje
Ukljuĉuje: cervikalni deo
torakalni deo
Iskljuĉuje: endoskopski pristup
90167-00 Ekscizija lezije traheje
Ukljuĉuje: cervikalni deo
torakalni deo
Iskljuĉuje: endoskopski pristup
6.2.4 REPARACIJA
535 Krikotireostomija
41884-00 Krikotireostomija
Krikotireostomija:
• direktnim ubodom
• Seldingerovom tehnikom
• upotrebom pomagala za privremenu minitraheostomiju (igla ili uzane kanile plasirane transkutano)
Napomena: Obavlja se kod urgentnog obezbeĎivanja prolaznosti disajnog puta ili zbog
traheobronhijalne toalete
536 Traheostomija
Iskljuĉuje: zbrinjavanje isključivo traheostomije
41880-00 Perkutana traheostomija
Nehirurška traheostomija
41881-00 Otvorena traheostomija, privremena
Traheostomija (ako nije klasifikovana na drugom mestu)
Ukljuĉuje: razdvajanje tiroidnog suţenja (istmusa)
odvajanje trakastih mišića
41881-01 Otvorena traheostomija, stalna
Ukljuĉuje: razdvajanje tiroidnog suţenja (istmusa)
odvajanje trakastih mišića
537 Resekcija endotrahealne lezije sa reparacijom
Ukljuĉuje: proceduru laserom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
38453-00 Resekcija endotrahealne lezije sa anastomozom
Ukljuĉuje: resekciju karine traheje
38453-02 Resekcija endotrahealne lezije sa graftom
Ukljuĉuje: resekciju karine traheje
538 Resekcija endotrahealnog suţenja (stenoze) sa reparacijom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
38453-04 Resekcija endotrahealnog suţenja (stenoze) sa anastomozom
38453-05 Resekcija endotrahealnog suţenja (stenoze) laserom, sa anastomozom
38453-06 Resekcija endotrahealnog suţenja (stenoze) sa graftom
38453-07 Resekcija endotrahealnog suţenja (stenoze) laserom, sa graftom
539 Ostale procedure reparacije traheje
41879-01 Sutura laceracije traheje
Ukljuĉuje: pristup:
endoskopski
cervikalni
intratorakalni
41879-02 Zatvaranje spoljašnje fistule traheje
Zatvaranje traheotomije
43900-00 Zatvaranje traheoezofagealne fistule, cervikalni pristup
Razdvajanje traheoezofagealne fistule (bez atrezije)
Iskljuĉuje: proceduru za ezofagealnu atreziju
proceduru sa reparacijom ezofagealne atrezije
43852-00 Zatvaranje traheo-ezofagealne fistule, intratorakalni pristup
Razdvajanje traheo-ezofagealne fistule bez anastomoze
Napomena: Primenjena kod ezofagealne atrezije
Iskljuĉuje: proceduru sa reparacijom ezofagealne atrezije
41879-03 Zatvaranje drugih vrsta fistula na traheji
41879-04 Reparacija traheje, cervikalni pristup
Cervikalna traheoplastika
Ukljuĉuje: eksciziju traheje
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• traheostomija
38453-08 Reparacija traheje, intratorakalni pristup
Intratorakalna traheoplastika
Ukljuĉuje: eksciziju traheje
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
Iskljuĉuje: proceduru kod endotrahealne:
• lezije
• suţenja (stenoze)
6.2.5 REKONSTRUKCIJA
540 Procedure rekonstrukcije traheje
41885-00 Traheoezofagealna fistulizacija
Traheoezofagealna punkcija
Ukljuĉuje: insercija proteze za govor Blom-Singer (Blom-Singer)
41879-06 Rekonstrukcija traheje i formiranje veštačkog larinksa
Traheoplastika sa veštačkim larinksom
6.2.6 REVIZIJA
541 Procedure revizije na traheji
41881-02 Revizija traheostome
Revizija otvora traheostome
6.2.7 OSTALE PROCEDURE
542 Ostale procedure na traheji
90162-00 Ostale procedure u vezi sa trahejom
Ukljuĉuje: reoperaciju
6.3 BRONH
TIP PROCEDURE
6.3.1 PREGLED
543 Procedure pregleda bronha
Ukljuĉuje: fluoroskopsko voĎenje
ispiranje - toaleta:
• bronhijalno
• bronhoalveolarno
41889-00 Bronhoskopija
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• biopsijom
• dilatacijom
• uklanjanjem stranog tela
41889-01 Bronhoskopija kroz veštački otvor - arteficijalnu stomu
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• biopsijom
• dilacijom
• uklanjanjem stranog tela
41898-00 Fiberoptička bronhoskopija
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• biopsijom
• dilacijom
• uklanjanjem stranog tela
6.3.2 EKSCIZIJA
544 Bronhoskopija sa biopsijom ili sa uklanjanjem stranog tela
Ukljuĉuje: fluoroskopsko voĎenje
ispiranje:
• bronhijalno
• bronhoalveolarno
transbronhijalna biopsija pluća
ispiranje u cilju sakupljanja uzorka
41892-00 Bronhoskopija sa biopsijom (rigidna)
41898-01 Fiberoptička bronhoskopija sa biopsijom
Ukljuĉuje: uklanjanje stranog tela
41895-00 Bronhoskopija sa uklanjanjem stranog tela (rigidna)
545 Ostale procedure ekscizije na bronhu
41901-00 Endoskopska resekcija lezija bronha laserom
41892-01 Bronhoskopija sa ekscizijom lezija
Iskljuĉuje: endoskopsku resekciju lezije bronha laserom
90163-00 Ostale endoskopske ekscizije na bronhu
43912-00 Ekscizija bronhogene ciste torakotomijom
6.3.3 REPARACIJA
546 Procedure reparacije bronha
41904-00 Bronhoskopija sa dilatacijom
Endoskopska dilatacija stenoze:
• bronhijalne
• trahealne
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• ugradnja stenta:
• endobronhijalnog
• laringealnog
• trahealnog
41905-04 Ugradnja endobronhijalnog stenta
Iskljuĉuje: proceduru zamene
41905-05 Zamena endobronhijalnog stenta
41895-01 Uklanjanje endobronhijalnog stenta
Iskljuĉuje: proceduru zamene
6.3.4 OSTALE PROCEDURE
547 Ostale procedure u vezi sa bronhom
90165-00 Ostale procedure u vezi sa bronhom
Ekscizija lezije bronha (neklasifikovano na drugom mestu)
Ligatura bronha (endoskopski)
Iskljuĉuje: proceduru intratorakalnim pristupom
38456-04 Ostale procedure u vezi sa bronhom, intratorakalni pristup
Ukljuĉuje: reoperacije
6.4 PLUĆA I PLEURA (PLUĆNA MARAMICA)
TIP PROCEDURE
6.4.1 UPOTREBA, UGRADNJA I UKLANJANJE
548 Procedure u vezi sa upotrebom, ugradnjom i uklanjanjem terapijskih sredstava i
pomagala za pluća ili pleuru
18228-00 Intrapleuralna blokada
Ukljuĉuje: infuziju ili injekciju terapijskog sredstva
90180-00 Ugradnja pleuroperitonealnog šanta
6.4.2 INCIZIJA
549 Procedure incizije na plućima ili pleuri
38415-00 Incizija pleure
Formiranje pleuralnog prozora za drenaţu (torakostoma)
Drenaţa empijema
Otvorena drenaţa grudnog koša
Ukljuĉuje: resekciju rebra
38436-01 Endoskopsko razdvajanje pleuralnih priraslica
Ukljuĉuje: biopsiju torakoskopsko uklanjanje stranog tela ili lezije pleure
ugradnju interkostalnog katetera
90166-00 Razdvajanje pleuralnih priraslica
38418-04 Incizija pluća
Drenaţa ciste ili apscesa pluća
Incizija sa eksploracijom pluća
Ukljuĉuje: torakoskopska incizija pluća i uklanjanje stranog tela
6.4.3 EKSCIZIJA
550 Biopsija pluća ili pleure
30090-00 Perkutana biopsija pleure iglom
Ukljuĉuje: proceduru pod kontrolom ultrazvuka
38812-00 Perkutana biopsija pluća iglom
Pneumocenteza
Punkcija pluća
Ukljuĉuje: proceduru pod kontrolom ultrazvuka
Iskljuĉuje: endoskopsku biopsiju pluća
38418-01 Biopsija pleure
Iskljuĉuje: endoskopsku biopsiju pleure
perkutanu biopsiju pleure iglom
38418-02 Biopsija pluća
Iskljuĉuje: endoskopsku biopsiju pluća
perkutanu biopsiju pluća iglom
551 Parcijalana resekcija pluća
90169-00 Endoskopska klinasta resekcija pluća
Torakoskopska klinasta resekcija pluća
Ukljuĉuje: resekcija malih emfizemskih bula-blebsa
38440-00 Klinasta resekcija pluća
Ekscizija lezije pluća (ako drugačije nije naznačeno)
Plikacija male emfizematozne bule-blebsa
38440-01 Radikalna klinasta resekcija pluća
38438-00 Resekcija segmenta pluća
Parcijalna lobektomija pluća
Segmentektomija pluća
90170-00 Hirurška redukcija volumena pluća
Ukljuĉuje: torakoskopska redukcija volumena pluća
torakoskopska resekcija emfizemske bule
552 Lobektomija pluća
38438-01 Lobektomija pluća
Pneumonektomija:
• kompletna, posle prethodnog uklanjanja dela pluća
• parcijalna
Ukljuĉuje: bilobektomiju, druge resekcije pluća (segment, klinasta resekcija)
torakoskopska resekcija plućnog reţnja
38441-00 Radikalna lobektomija
Radikalna parcijalna pneumonektomija
Ukljuĉuje: disekciju:
• medijastinalnih limfnih nodusa
• torakalnih struktura
resekciju:
• zida grudnog koša
• dijafragme
• perikarda
resekciju i rekonstrukciju
• plućne arterije
• plućnih vena
• gornje šuplje vene
bronha
553 Pneumonektomija
38438-02 Pneumonektomija
Standardna pneumonektomija
38441-01 Radikalna pneumonektomija
Standardna radikalna pneumonektomija
Ukljuĉuje: disekciju:
• medijastinalnih limfnih nodusa
• torakalnih struktura
resekciju:
• zida grudnog koša i/ili pleure
• dijafragme
• perikarda i/ili parcijalnu resekciju predkomore
resekcija i rekonstrukcija karine traheje
38438-03 Uklanjanje pluća donora za transplantaciju
Ukljuĉuje: jedno ili oba pluća od kadaveričnog donora
jedno plućno krilo od ţivog donora
plućni reţanj od ţivog donora
druge metode koje su u vezi sa ekscizijom pluća za transplantaciju
Iskljuĉuje: proceduru u slučaju kombinovane-udruţene transplantacije srca
554 Ostale procedure ekscizije na plućima ili pleuri
38424-00 Pleurektomija
Ekscizija lezije pleure
Ukljuĉuje: torakoskopski pristup
Iskljuĉuje: dekortikaciju pluća
38424-01 Enukleacija hidatidne ciste pluća
Ukljuĉuje: uklanjanje hidatidne ciste pluća i pleuralnog prostora
38421-00 Endoskopska dekortikacija pluća
Torakoskopska dekortikacija pluća
Ukljuĉuje: torakoskopska evakuacija koaguluma kod hemotoraksa
38421-01 Dekortikacija pluća
6.4.4 REPARACIJA
555 Transplantacija pluća
Iskljuĉuje: kombinovanu-udruţenu transplantaciju srca i pluća
90172-00 Sekvencijalna transplantacija jednog plućnog krila, obostrana [BSSLT]
90172-01 Druga vrsta transplantacije pluća
556 Ostale procedure reparacije na plućima ili pleuri
90171-00 Endoskopska pleurodeza
Torakoskopska pleurodeza
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• ugradnja interkostalnog katetera za drenaţu
38424-02 Pleurodeza
Pleuroskleroza
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• ugradnja interkostalnog katetera za drenaţu
90173-00 Ostale reparacije pluća ili pleure
Zatvaranje laceracije pluća
6.4.5 REVIZIJA
557 Procedure revizije na plućima ili pleuri
90174-00 Revizija šanta cerebrospinalne tečnosti [CSF] u pleuralnom delu
Revizija šanta, distalni deo:
• cisternopleuralna
• ventrikulopleuralna
6.4.6 OSTALE PROCEDURE
558 Ostale procedure na plućima ili pleuri
90181-00 Procedure destrukcije u vezi sa plućima
Destrukcija (ablacija) lezije pluća laserom
Uklanjanje (ablacija) lezije pluća radiofrekvencijom
38456-02 Ostale procedure u vezi sa plućima ili sa pleurom, intratorakalni pristup
Ukljuĉuje: reoperacija zbog insuficijencije anastomoze ili suture u grudnoj hirurgiji torakoskopska
reoperacija zbog insuficijencije anastomoze ili suture
6.5 ZID GRUDNOG KOŠA, MEDIJASTINUM I DIJAFRAGMA
Ukljuĉuje: toraks
TIP PROCEDURE
6.5.1 PREGLED
559 Procedure pregleda zida grudnog koša, medijastinuma ili dijafragme
38436-00 Eksplorativna torakoskopija
Ukljuĉuje: biopsiju (intratorakalnih struktura i lezija), torakoskopiju kroz pleurokutani prozor
38448-01 Medijastinoskopija Video-medijastinoskopija
Ukljuĉuje: biopsiju
6.5.2 UPOTREBA, UGRADNJA I UKLANJANJE
560 Procedure upotrebe, ugradnje i uklanjanja na zidu grudnog koša, medijastinumu ili
dijafragmi
38806-00 Plasiranje drena kroz meĎurebarni prostor Zatvorena drenaţa grudnog koša
Iskljuĉuje: proceduru sa endoskopskim razdvajanjem pleuralnih priraslica
38800-00 Dijagnostička torakocenteza
Ukljuĉuje: proceduru pod kontrolom ultrazvuka
38803-00 Terapijska torakocenteza
Ukljuĉuje: proceduru pod kontrolom ultrazvuka
6.5.3 INCIZIJA
561 Procedure incizije na zidu grudnog koša, medijastinumu ili dijafragmi
38418-00 Eksplorativna torakotomija
Zatvaranje fistule torakalnog duktusa (ductus thoracicus)
Ligiranje torakalnog duktusa (ductus thoracicus)
Medijalna sternotomija
Ukljuĉuje: biopsiju:
• zida grudnog koša
• dijafragme
• medijastinuma
hirurška biopsija:
. koţe
. tumora zida grudnog koša
druge vrste malih hirurških procedura na zidu grudnog koša
Iskljuĉuje: otvorenu biopsiju:
• pluća
• medijastinuma, pristupom:
• iz vrata - vratni pristup
• kroz medijastinotomiju
• pleure
procedura kao operativni pristup - izostaviti šifru
38448-00 Eksploracija medijastinuma cervikalni pristup
Ukljuĉuje: biopsiju torakoskopsku eksploraciju
Iskljuĉuje: proceduru sa bilo kojom drugom procedurom u vezi sa respiratornim sistemom izostaviti šifru
30320-00 Eksploracija medijastinuma pristupom kroz medijastinotomiju
Ukljuĉuje: biopsiju torakoskopsku eksploraciju
Iskljuĉuje: proceduru sa timektomijom
6.5.4 DESTRUKCIJA
562 Procedure destrukcije na zidu grudnog koša, medijastanumu ili dijafragmi
38656-01 Reintervencija - retorakotomija ili resternotomija
Kontrola postoperativne intratorakalne hemoragije
Postoperativna intervencija koja se odnosi na:
• resternotomiju
• retorakotomiju
6.5.5 EKSCIZIJA
563 Procedure ekscizije na zidu grudnog koša, medijastanumu ili dijafragmi
Ukljuĉuje: torakoskopski pristup
43987-00 Ekscizija intratorakalnog tumora nervnog porekla
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće: torakalna hirurška simpatektomija (blok 81)
38446-02 Uklanjanje lezije medijastinuma kroz torakotomiju
38446-03 Uklanjanje lezije medijastinuma kroz sternotomiju
6.5.6 REPARACIJA
564 Procedure reparacije na zidu grudnog koša, medijastanumu ili dijafragmi
38457-00 Korekcija pectus carinatum-a
Radikalna korekcija pectus carinatum-a
Ukljuĉuje: minimalno invazivnu korekciju
38457-01 Korekcija pectus excavatum-a
Radikalna korekcija pectus excavatum-a
38458-00 Korekcija pectus excavatum-a sa ugradnjom potkoţne proteze
Ukljuĉuje: minimalno invazivnu korekciju
565 Torakoplastika
38430-00 Torakoplastika, višestepena, prvi stepen
38430-01 Torakoplastika, višestepena, drugi i svaki sledeći stepen
38427-00 Torakoplastika, potpuna
Ukljuĉuje: proceduru koja uključuje tri ili više rebara
566 Ostale procedure reparacije na zidu grudnog koša, medijastanumu ili dijafragmi
90176-00 Korekcija zida grudnog koša
Zatvaranje torakostome
Sutura laceracije zida grudnog koša (uključuje i debridman)
Korekcija zida primenom rebarnih fiksatora kod multiplih fraktura rebara-nestabilni torakalni kapak
Uklanjanje stranog tela, prostetičnog materijala posle korekcije malformacije zida grudnog koša
Iskljuĉuje: torakoplastiku
43915-00 Plikacija dijafragme
Ukljuĉuje: proceduru pristupom:
• transabdominalno - kroz laparotomiju
• transtorakalno - kroz torakotomiju
Napomena: Primenjuje se u slučaju eventracije dijafragme
90177-00 Reparacija torakoabdominalne duplikacije
Ekscizija ciste torakoabdominalne duplikacije
Iskljuĉuje: korekciju gastrične duplikature
90178-00 Ostale korekcije dijafragme
Zatvaranje fistule dijafragme
Sutura laceracije dijafragme
Transtorakalna resekcija i rekonstrukcija dijafragme korišćenjem grafta ili mreţice
Ukljuĉuje: torakoskopski pristup
Iskljuĉuje: operacije gastro-ezofagealnoig refluksa
6.5.7 OSTALE PROCEDURE
567 Ostale procedure na zidu grudnog koša, medijastanumu i/ili dijafragmi
90175-00 Ostale procedure u vezi sa zidom grudnog koša
Ukljuĉuje: resekciju zida grudnog koša i rekonstrukciju primenom miokutanog reţnja
resekciju zida grudnog koša i rekonstrukciju primenom proteza i mreţica
zbrinjavanje dehiscencije rane u grudnoj hirurgiji
reoperacija zbog površinske infekcije rane u grudnoj hirurgiji
reoperacija zbog površinske hemoragije u grudnoj hirurgiji
90175-01 Ostale procedure u vezi sa medijastinumom
90175-02 Ostale procedure u vezi sa dijafragmom
38456-03 Ostale procedure u vezi sa zidom grudnog koša, medijastinuma ili dijafragme,
intratorakalni pristup
Implantacija pejsmejkera dijafragme
Zbrinjavanje kombinovane povrede zida grudnog koša i dijafragme
Operacija rebra i mekog tkiva kod torakalnog outlet sindroma
Reoperacija zbog duboke infekcije rane u grudnoj hirurgiji
Reoperacija zbog duboke hemoragije u grudnoj hirurgiji - hemoragija ili hematom u telesnoj šupljini
ili oko obolelog organa ili anatomske strukture
Ukljuĉuje: torakoskopsku reoperaciju
6.6 OSTALE LOKALIZACIJE KOJE SE ODNOSE NA RESPIRATORNI SISTEM
TIP PROCEDURE
6.6.1 OSTALE PROCEDURE
568 Zbrinjavanje disajnog puta
Napomena: Šifre koje se odnose samo na zbrinjavanje uključuju instaliranje fiziološkog rastvora ili
aspiraciju u cilju odrţavanja toalete disajnog puta
22007-00 Endotrahealna intubacija, jednolumenski tubus
Endotrahealna intubacija (ako drugačije nije naznačeno)
Iskljuĉuje: samo postupak endotrahealne intubacije
proceduru sa ventilacionom podrškom - šifru izostaviti
22008-00 Endotrahealna intubacija, dvolumenski tubus
Iskljuĉuje: samo postupak endotrahealne intubacije
proceduru sa ventilacionom podrškom - šifru izostaviti
90179-02 Nazofaringealna intubacija
Iskljuĉuje: samo postupak nazofaringealne intubacije
proceduru sa ventilacionom podrškom - šifru izostaviti
92035-00 Druge intubacije respiratornog trakta
Intubacija respiratornog trakta (ako drugačije nije naznačeno)
Iskljuĉuje: samo postupak intubacije respiratornog trakta (ako drugačije nije naznačeno) proceduru
sa ventilacionom podrškom - šifru izostaviti
92035-001 Oteţana endotrahealna intubacija fiberoptičkim laringoskopom
92035-002 Oteţana endotrahealna intubacija fiberoptičkim bronhoskopom sa TFT ekranom
92035-003 Oteţana edotrahealna intubacija Fast trach laringealnom maskom
92035-004 Oteţana endotrahealna intubacija - retrogradna trahealna intubacija
92035-005 Oteţana endotrahealna intubacija pomoću retro-molarnog laringoskopa
22007-01 Postupak odrţavanja endotrahealne intubacije (kontrola pravilne pozicije), jednolumenski
tubus
Postupak odrţavanja endotrahealne intubacije (ako drugačije nije naznačeno)
Iskljuĉuje: postupak koji prethodi endotrahealnoj intubaciji
proceduru sa ventilacionom podrškom
22008-01 Postupak odrţavanja endotrahealne intubacije (kontrola pravilne pozicije), dvolumenski
tubus
Iskljuĉuje: postupak koji prethodi endotrahealnoj intubaciji
proceduru sa ventilacionom podrškom
90179-05 Postupak odrţavanja nazotrahealne intubacije (kontrola poloţaja tubusa)
Zbrinjavanje:
• u slučaju hoanalne atrezije
• stenta u nazofaringsu
Iskljuĉuje: postupak sa:
• pripremom nazofaringealne intubacije
• korekcije hoanalne atrezije
• zamenom nazofaringealnog aparata
• ventilacionom podrškom
96190-01 Zamena nazofaringealnog aparata
Zamena:
• hoanalne atrezije
• nazofaringealnog stenta
Ukljuĉuje: irigaciju i sukciju
96190-02 Uklanjanje nazofaringealnog aparata
Uklanjanje:
• hoanalne atrezije
• nazofaringealnog stenta
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• debridman rane
• faringoskopija (nazofaringoskopija)
Iskljuĉuje: proceduru sa zamenom
90179-06 Postupak odrţavanja traheostome
Toaleta traheostome
Iskljuĉuje: postupak sa pripremom za traheostomiju
proceduru sa ventilacionom podrškom
92035-01 Zbrinjavanje ostalih vrsta intubacija respiratornog trakta
Iskljuĉuje: postupak sa pripremom za intubaciju respiratornog trakta
(ako drugačije nije naznačeno)
proceduru sa ventilacionom podrškom
92046-00 Zamena kanile za traheostomiju
92047-00 Uklanjanje kanile za treheostomiju
Iskljuĉuje: proceduru sa zamenom
92041-00 Kontinuirana ventilacija negativnim pritiskom [KVNP]
Iskljuĉuje: kontinuiranu ventilaciju pozitivnim pritiskom
569 Invazivna ventilacija
Bi-nivo pozitivnog pritiska u disajnim putevima [BiPAP] [ventilacija sa oslobaĎanjem pritiska u
disajnim putevima] [ventilacija sa kontrolom pritiska] pomoću endotrahealnog tubusa/traheostomije
Kontinuirano pozitivni pritisak u disajnim putevima [KPAP] pomoću endotrahealnog tubusa
/traheostomije
Intermitentna mandatorna ventilacija [IMV]
Invazivna ventilacija
Mehanička ventilacija
Pozitivan pritisak na kraju ekspirijuma [PEEP]
Pritiskom podrţana ventilacija [PSV]
Sinhronizovana intermitentna mehanička ventilacija [SIMV]
Ukljuĉuje: endotrahealnu:
• intubaciju
• respiratornu pomoć
mehaničku ventilaciju intubiranog pacijenta:
• nazalno
• oralno
• traheostomijom
Odvajanje pacijenta od invanzivne mehaničke ventilacije intubiranog bilo kojim metodom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• traheostomija:
• perkutana
• trajna
• privremena
Iskljuĉuje: kontinuiranu ventilaciju negativnim pritiskom [KVNP]
intermitentno (povremeno) disanje pozitivnim pritiskom [IDPP]
intermitentnu (povremenu) ventilaciju pozitivnim pritiskom [IVPP]
neinvazivno podrţanu ventilaciju
Napomena: Ove procedure kodirati i kod odrţavanja kadaveričnog donora
13882-00 Postupak odrţavanja kontinuirane ventilatorne podrške,≤ 24 sata
13882-01 Postupak odrţavanja kontinuirane ventilatorne podrške,> 24 sati i < 96 sati
13882-02 Postupak odrţavanja kontinuirane ventilatorne podrške, ≥ 96 sati
570 Neinvazivna ventilacija
Bi-nivo pozitivni pritisak u disajnim putevima [BiPAP]
Kontinuirano pozitivni pritisak u disajnim putevima [KPAP]
Povremena upotreba maske KPAP
Intermitentno (povremeno) disanje pozitivnim pritiskom [IPPB]
Intermitentna (povremena) ventilacija pozitivnim pritiskom [IPPV]
Neinvazivna ventilacija preko maske [NIMV]
Neinvazivna ventilacija pod pritiskom [NIPV]
Ukljuĉuje: ventilacionu podršku pomoću:
• maske za lice
• cevčice u ustima
• nazalne maske/sa dodacima za pričvršćivanje (pillows)/(prongs)
• nazalne/nazofaringealne cevčice
• kacige
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• endotrahealnom intubacijom
• traheostomijom
Napomena: Ove procedure kodirati i kod odrţavanja kadaveričnog donora
92209-00 Postupak odrţavanja neinvazivne ventilatorne podrške,≤ 24 sata
92209-01 Postupak odrţavanja neinvazivne ventilatorne podrške,> 24 sati i < 96 sati
92209-02 Postupak odrţavanja neinvazivne ventilatorne podrške, ≥ 96 sati
Sedmo poglavlje
7. PROCEDURE NA KARDIOVASKULARNOM SISTEMU (BLOKOVI
600 - 777)
ANATOMSKA REGIJA
7.1 SRCE PRETKOMORE
TIP PROCEDURE
7.1.1 INCIZIJA
600 Procedure incizije na pretkomori
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
Iskljuĉuje: ablaciju aritmičnog kola
38512-00 Razdvajanje akcesornog puta koji uključuje jednu pretkomoru
38515-00 Razdvajanje puteva koji uključuje obe pretkomore
Lečenje pretkomorne fibrilacije
7.1.2 DESTRUKCIJA
601 Procedure destrukcije na pretkomorama
Ukljuĉuje: proceduru sa:
• krioablacijom
• elektrofiziološko ispitivanje
• laserom
• mikrotalasima
• radiofrekvencijskom ablacijom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• intraoperativni transoezofagealni ehokardiogram
Iskljuĉuje: razdvajanje akcesornog puta
38287-02 Kateterizacijska ablacija aritmičnog kola ili fokusa koja uključuje levu pretkomoru
Izolacija pulmonalne vene perkutanim pristupom
Ukljuĉuje: pristup levoj pretkomori trans-septalnom punkcijom
38290-01 Kateterizacijska ablacija aritmičnog kola ili fokusa koja uključuje obe pretkomore
Izolacija plućne vene sa ablacijom aritmičnog kola ili fokusa koja uključuje desnu pretkomoru
perkutanim pristupom
Ukljuĉuje: pristup levoj pretkomori preko trans-septalne punkcije
38287-01 Kateterizacijska ablacija aritmičnog kola ili fokusa, neklasifikovana na drugom mestu
Kateterizacijska ablacija atrioventrikularnog aritmijskog kola ili fokusa
38287-04 Otvorena ablacija aritmičnog kola ili fokusa koja uključuje levu pretkomoru
Izolacija pulmonalne vene otvorenim pristupom
Ukljuĉuje: proceduru putem:
• sternotomije
• torakotomije
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
38290-02 Otvorena ablacija aritmičnog kola ili fokusa koja uključuje obe pretkomore
Izolacija pulmonalne vene sa ablacijom aritmičnog kola ili fokusa koja uključuje desnu pretkomoru
otvorenim pristupom
Ukljuĉuje: proceduru putem:
• sternotomije
• torakotomije
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
38287-03 Otvorena ablacija aritmičnog kola ili fokusa neklasifikovana na drugom mestu
Otvorena ablacija atrioventrikularnog aritmičnog kola ili fokusa
Ukljuĉuje: proceduru putem:
• sternotomije
• torakotomije
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
7.1.3 EKSCIZIJA
602 Procedure ekscizije na pretkomorama
38670-00 Ekscizija lezije na zidu pretkomora ili meĎupretkomorskom septumu
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
Iskljuĉuje: proceduru sa rekonstrukcijom pretkomora pomoću:
• cevčice
• transplantacijskog patch-a
7.1.4 REPARACIJA
603 Procedure reparacije na pretkomorama
Napomena: Obavlja se kod uroĎenih srčanih bolesti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
38757-02 Stvaranje vansrčane veze izmeĎu pretkomore i pulmonalne arterije
38760-02 Zamena vansrčane veze izmeĎu pretkomore i pulmonalne arterije
38745-00 MeĎu pretkomorska transpozicija (preusmeravanje) venskog priliva
Procedura zamene pretkomore
Insercija intra-atrijalne skretnice
Mastardova (Mustard) procedura
Seningova (Senning) procedura
90224-00 Korekcija transpozicije velikih krvnih sudova
Procedura zamene pretkomore
Iskljuĉuje: oblikovanje šanta izmeĎu desne komore i pulmonalne arterije
insercija intra-atrijalne skretnice
7.1.5 REKONSTRUKCIJA
604 Procedure rekonstrukcije na pretkomorama
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
38673-00 Ekscizija lezije na zidu pretkomora ili meĎupretkomorskom septumu sa rekonstrukcijom
pomoću površinskog patch grafta
38673-01 Ekscizija lezije na zidu pretkomora ili meĎupretkomorskom septumu sa rekonstrukcijom
pomoću spojnice
7.1.6 REVIZIJA
605 Procedure revizije na pretkomorama
90200-00 Revizija šanta cerebrospinalne tečnosti [CSF] u nivou pretkomore
Revizija šanta:
• cisternoatrijalnog, atrijalna oblast
• pretkomorsko-komorskog, distalna oblast
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
7.1.7 OSTALE PROCEDURE
606 Ostale procedure na pretkomorama
38456-13 Ostale intratorakalne procedure na pretkomorama bez kardiopulmonalnog bajpasa
38653-01 Ostale intratorakalne procedure na pretkomorama sa kardiopulmonalnim bajpasom
7.2 SRCE - KOMORA
TIP PROCEDURE
7.2.1 PREGLED
607 Procedure pregleda komora
59903-00 Leva ventrikulografija
Angiokardiografija:
• aortnog zaliska
• leve:
• pretkomore
• komore (izlazni trakt)
59903-01 Desna ventrikulografija
Angiokardiografija:
• pulmonalnog zaliska
• desne:
• pretkomore
• komore (izlazni trakt)
59903-02 Leva i desna ventrikulografija
7.2.2 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
608 Procedure primene, insercije i uklanjanja na komorama
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
38615-00 Ugradnja veštačke potpore za levu komoru
38615-01 Ugradnja veštačke potpore za desnu komoru
38618-00 Ugradnja veštačke potpore za levu i desnu komoru
38627-00 Podešavanje kanile veštačke potpore za komore
Repozicioniranje kanile veštačke potpore za komore
38621-00 Uklanjanje veštačke potpore za levu komoru
38621-01 Uklanjanje veštačke potpore za desnu komoru
38624-00 Uklanjanje veštačke potpore za levu i desnu komoru
7.2.3 DESTRUKCIJA
609 Procedure destrukcije na komorama
38518-00 Ablacija mišića komore
Ukljuĉuje: aneurizmektomiju
maping
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
7.2.4 EKSCIZIJA
610 Ventrikularna mijektomija
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
Iskljuĉuje: proceduru za lezije na srcu
38763-00 Leva ventrikularna miektomija
38763-01 Desna ventrikularna miektomija
611 Ekscizija ventrikularne aneurizme
Plikacija leve ventrikularne aneurizme
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
38507-00 Leva ventrikularna aneurizmektomija
38508-00 Leva ventrikularna aneurizmektomija sa "patch graftom"
612 Ostale procedure ekscizije na komori
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
38677-00 Ekscizija lezije parcijalne debljine na ventrikularnom miokardu
38680-00 Ekscizija lezije pune debljine na ventrikularnom miokardu sa reparacijom ili
rekonstrukcijom
7.2.5 REPARACIJA
613 Procedure sa skretnicom ili provodnikom
Napomena: Obavlja se kod uroĎenih srčanih bolesti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
38754-00 Intraventrikularna pregradna procedura
38754-01 Formiranje intraventrikularne spojnice
38757-00 Formiranje vansrčane spojnice izmeĎu desne komore i pulmonalne arterije
Oblikovanje šanta izmeĎu desne komore i pulmonalne arterije (distalno)
Iskljuĉuje: proceduru zamene
38757-01 Formiranje vansrčane spojnice izmeĎu leve komore i aorte
Oblikovanje apikoaortnog šanta
Šant izmeĎu vrha leve komore i aorte
38760-00 Zamena vansrčane spojnice izmeĎu desne komore i pulmonalne arterije
Zamena šanta izmeĎu desne ventrikule i pulmonalne arterije (distalno)
38760-01 Zamena vansrčane spojnice izmeĎu leve komore i aorte
Zamena šanta:
• apikoaortnog
• izmeĎu vrha leve komore i aorte
614 Ostale procedure reparacije na komori
Napomena: Obavlja se kod uroĎenih srčanih bolesti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
38766-00 Uvećavanje leve komore
38766-01 Uvećavanje desne komore
7.2.6 OSTALE PROCEDURE
615 Ostale procedure na komorama
38456-14 Ostale intratorakalne procedure na komorama bez kardiopulmonalnog bajpasa
38653-02 Ostale intratorakalne procedure na komorama sa kardiopulmonalnim bajpasom
7.3 SRCE - SEPTUM
TIP PROCEDURE
7.3.1 EKSCIZIJA
616 Procedure ekscizije na septumu
Iskljuĉuje: atrijalnu septektomiju
38748-00 Ventrikularna septektomija
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
38748-01 Perkutana transluminalna ablacija septalnog dela miokarda
7.3.2 REPARACIJA
617 Zatvaranje oštećenja na septumu pretkomore
Napomena: Obavlja se kod uroĎenih srčanih bolesti
38742-00 Perkutano zatvaranje defekta pretkomorskog septuma
Ukljuĉuje: proceduru sa protezom
38742-02 Zatvaranje oštećenja na septumu srčane pretkomore
Ukljuĉuje: transplantacijsku zakrpu
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
618 Zatvaranje oštećenja na septumu komore
Napomena: Obavlja se kod uroĎenih srčanih bolesti
38751-00 Perkutano zatvaranje defekta komorskog septuma
Ukljuĉuje: proceduru sa protezom
38751-02 Zatvaranje defekta komorskog septuma
Ukljuĉuje: patch graft
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
619 Ostale procedure reparacije na septumu
38270-00 Perkutana pretkomorska septostomija
Pretkomorska septostomija, transvenoznim metodom pomoću:
• balona
• sečiva
Ukljuĉuje: kateterizaciju srca
38739-00 Pretkomorska septektomija ili septostomija
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
38509-00 Rekonstrukcija rupture komorskog septuma
Reparacija postinfarktnog (ishemičnog) komorskog septalnog defekta
Ukljuĉuje: resekciju miokarda
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• bajpas koronarne arterije
7.3.3 OSTALE PROCEDURE
620 Ostale procedure na septumu
38456-12 Ostale intratorakalne procedure na septumu bez kardiopulmonalnog bajpasa
38653-03 Ostale intratorakalne procedure na septumu sa kardiopulmonalnim bajpasom
7.4 SRCE - ZALISTAK AORTE
TIP PROCEDURE
7.4.1 INCIZIJA
621 Procedure incizije na aortnom zalisku
38456-10 Valvulotomija aortnog zaliska na otvorenom srcu
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
7.4.2 REPARACIJA
622 Reparacija aortnog zaliska
Iskljuĉuje: proceduru sa reparacijom ili zamenom uzlaznog dela torakalne aorte
38483-00 Dekalcifikacija listića aortnog zaliska
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• rekonstrukcija subvalvularnih struktura
• anuloplastika zaliska
38270-01 Perkutana aortna balon valvuloplastika
Ukljuĉuje: kateterizaciju srca
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• anuloplastika zaliska
38475-02 Anuloplastika aortnog zaliska
38477-02 Anuloplastika aortnog zaliska sa ugradnjom prstena
Anuloplastika aortnog zaliska sa insercijom Cosgrove (Edwards)-ovog prstena
38480-00 Reparacija aortnog zaliska, jedan listić
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• rekonstrukcija subvalvularnih struktura
• anuloplastika zaliska
Iskljuĉuje: dekalcifikaciju aortnog zaliska
38481-00 Reparacija aortnog zaliska, dva i više listića
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• rekonstrukcija subvalvularnih struktura
• anuloplastika zaliska
Iskljuĉuje: dekalcifikaciju aortnog zaliska
623 Zamena aortnog zaliska
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• operativni nadzor akutnog infektivnog endokarditisa za vreme procedure na srčanom zalisku
38488-00 Zamena aortnog zaliska mehaničkom protezom
38488-01 Zamena aortnog zaliska bioprotezom
38489-00 Zamena aortnog zaliska homograftom
38489-01 Zamena aortnog zaliska heterograftom bez stenta
7.4.3 OSTALE PROCEDURE
624 Ostale procedure na zalisku aorte
38456-15 Ostale intratorakalne procedure na zalisku aorte bez kardiopulmonalnog bajpasa
38653-04 Ostale intratorakalne procedure na zalisku aorte sa kardiopulmonalnim bajpasom
7.5 SRCE - MITRALNI ZALISTAK
TIP PROCEDURE
7.5.1 INCIZIJA
625 Procedure incizije na mitralnom zalisku
38487-00 Otvorena valvulotomija mitralnog zaliska
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
7.5.2 REPARACIJA
626 Reparacija mitralnog zaliska
38485-01 Dekalcifikacija mitralnog zaliska
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• rekonstrukcija subvalvularnih struktura
• anuloplastika zaliska
38270-02 Perkutana balon valvuloplastika mitralnog zaliska
Ukljuĉuje: kateterizaciju srca
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• anuloplastika zaliska
38480-01 Reparacija mitralnog zaliska, jedan listić
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• rekonstrukcija subvalvularnih struktura
• anuloplastika zaliska
Iskljuĉuje: dekalcifikaciju mitralnog zaliska
38481-01 Reparacija mitralnog zaliska, dva i više listića
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• rekonstrukcija subvalvularnih struktura
• anuloplastika zaliska
Iskljuĉuje: dekalcifikaciju mitralnog zaliska
627 Anuloplastika mitralnog zaliska
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
38475-00 Anuloplastika mitralnog zaliska
38477-00 Anuloplastika mitralnog zaliska sa ugradnjom prstena
Anuloplastika mitralnog zaliska sa insercijom Cosgrove (Edwards)-ovog prstena
628 Zamena mitralnog zaliska
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• operativni nadzor akutnog infektivnog endokarditisa za vreme procedure na srčanom zalisku
38488-02 Zamena mitralnog zaliska mehaničkom protezom
38488-03 Zamena mitralnog zaliska bioprotezom
38489-02 Zamena mitralnog zaliska homograftom
7.5.3 REKONSTRUKCIJA
629 Procedure rekonstrukcije na mitralnom zalisku
38485-00 Rekonstrukcija prstena mitralnog zaliska
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• dekalcifikacija mitralnog zaliska
7.5.4 OSTALE PROCEDURE
630 Ostale procedure na mitralnom zalisku
38456-16 Ostale intratorakalne procedure na mitralnom zalisku bez kardiopulmonalnog bajpasa
38653-05 Ostale intratorakalne procedure na mitralnom zalisku sa kardiopulmonalnim bajpasom
7.6 SRCE - TRIKUSPIDALNI ZALISTAK
TIP PROCEDURE
7.6.1 INCIZIJA
631 Procedure incizije na trikuspidalnom zalisku
38456-11 Otvorena valvulotomija trikuspidalnog zaliska
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
7.6.2 REPARACIJA
632 Reparacija trikcuspidalnog zaliska
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• rekonstrukcija subvalvularnih struktura
• anuloplastika zaliska
38480-02 Reparacija trikuspidalnog zaliska, jedan listić
38481-02 Reparacija trikuspidalnog zaliska, dva i više listića
633 Anuloplastika trikuspidalnog zaliska
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
38475-01 Anuloplastika trikuspidalnog zaliska
38477-01 Anuloplastika trikuspidalnog zaliska sa ugradnjom prstena
Anuloplastika trikuspidalnog zaliska sa insercijom Cosgrove (Edwards)-ovog prstena
634 Zamena trikuspidalnog zaliska
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• operativni nadzor akutnog infektivnog endokarditisa za vreme procedure na srčanom zalisku
38488-04 Zamena trikuspidalnog zaliska mehaničkom protezom
38488-05 Zamena trikuspidalnog zaliska bioprotezom
38489-03 Zamena trikuspidalnog zaliska homograftom
7.6.3 OSTALE PROCEDURE
635 Ostale procedure na trikuspidalnom zalisku
38456-17 Ostale intratorakalne procedure na trikuspidalnom zalisku bez kardiopulmonalnog
bajpasa
38653-06 Ostale intratorakalne procedure na trikuspidalnom zalisku sa kardiopulmonalnim
bajpasom
7.7 SRCE - ZALISTAK PULMONALNE ARTERIJE
TIP PROCEDURE
7.7.1 INCIZIJA
636 Procedure incizije na zalisku pulmonalne arterije
38456-01 Otvorena valvulotomija na zalisku pulmonalne arterije
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
7.7.2 REPARACIJA
637 Reparacija ili zamena zaliska pulmonalne arterije
38270-03 Perkutana balon valvuloplastika zaliska pulmonalne arterije
Ukljuĉuje: kateterizaciju srca
38488-06 Zamena zaliska pulmonalne arterije mehaničkom protezom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• operativni nadzor akutnog infektivnog endokarditisa za vreme procedure na srčanom zalisku
• rekonstrukcija subvalvularnih struktura
38488-07 Zamena zaliska pulmonalne arterije bioprotezom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• operativni nadzor akutnog infektivnog endokarditisa za vreme procedure na srčanom zalisku
• rekonstrukcija subvalvularnih struktura
38489-04 Zamena zaliska pulmonalne arterije homograftom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• operativni nadzor akutnog infektivnog endokarditisa za vreme procedure na srčanom zalisku
• rekonstrukcija subvalvularnih struktura
38489-05 Zamena zaliska pulmonalne arterije heterograftom bez stenta
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• operativni nadzor akutnog infektivnog endokarditisa za vreme procedure na srčanom zalisku
• rekonstrukcija subvalvularnih struktura
7.7.3 OSTALE PROCEDURE
638 Ostale procedure na zalisku pulmonalne arterije
38456-18 Ostale intratorakalne procedure na zalisku plućne arterije bez kardiopulmonalnog bajpasa
38653-07 Ostale intratorakalne procedure na zalisku plućne arterije sa kardiopulmonalnim
bajpasom
7.8 SRCE - MIOKARD
TIP PROCEDURE
7.8.1 INCIZIJA
639 Procedure incizije na miokardijumu
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
38650-00 Miotomija srca
38650-02 Transmiokardijalna revaskularizacija na otvorenom srcu
38650-03 Ostale transmiokardijalne revaskularizacije
Transmiokardijanal revaskularizacija:
• perkutana
• torakoskopska
7.8.2 EKSCIZIJA
640 Procedure ekscizije na miokardijumu
38418-03 Biopsija srčanog mišića
Biopsija srca (neklasifikovano na drugom mestu)
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
38275-00 Biopsija srčanog mišića sa kateterizacijom srca
38650-01 Miektomija srca
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
7.8.3 REPARACIJA
641 Procedure reparacije na miokardijumu
90206-00 Kardiomioplastika
Ukljuĉuje: inserciju kardiostimulatora
mišićni transfer
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
7.8.4 OSTALE PROCEDURE
642 Prezervacija miokarda
38600-00 Kardiopulmonalni bajpas, centralna kanulacija
Kardiopulmonalni bajpas (neklasifikovano na drugom mestu)
Ekstrakorporealna cirkulacija centralnom kanulacijom
Ukljuĉuje: proceduru u vezi sa hirurškim zahvatom na otvorenom srcu
proceduru sa upotrebom mašine za veštačko srce i pluća
Iskljuĉuje: specifične procedure sa kardiopulmonalnim bajpasom
38603-00 Kardiopulmonalni bajpas, periferna kanulacija
Ekstrakorporealna cirkulacija pomoću periferne kanulacije
Ukljuĉuje: proceduru u vezi sa hirurškim zahvatom na otvorenom srcu
proceduru sa upotrebom mašine za veštačko srce i pluća
Iskljuĉuje: specifične procedure sa kardiopulmonalnim bajpasom
38627-01 Podešavanje kanile za kardiopulmonalni bajpas
Repozicioniranje kanile za kardiopulmonalni bajpas
22075-00 Duboka hipotermija sa arestom cirkulacije
Duboka hipotermija sa arestom srca
Hipotermički arest
38588-00 Kardioplegija
Antegradno/retrogradno ubrizgavanje krvi ili kristala za kardioplegiju kroz kateter/kanulu na
koronarnom sinusu
Ukljuĉuje: proceduru pomoću:
• pumpe za kiseonik
• roler pumpe
38577-00 Cerebralna perfuzija tokom hipotermičkog aresta
Antegradna ili retrogradna cerebralna perfuzija tokom hipotermičkog aresta
90225-00 Ekstrakorporalna membranska oksigenacija [EKMO] - veno-venska, arterijsko venska
Iskljuĉuje: ekstrakorporealna cirkulacija za hirurški zahvat na otvorenom srcu pomoću kanulacije:
• centralne
• periferne
38627-02 Podešavanje kanile za ekstrakorporealnu membransku oksigenaciju
Repozicioniranje kanile za ekstrakorporealnu membransku oksigenaciju
7.9 SRCE - PERIKARD
TIP PROCEDURE
7.9.1 INCIZIJA
643 Drenaţa srca
38359-00 Perikardiocenteza
38450-00 Transtorakalna drenaţa perikarda
Transtorakalno otvaranje prozora na perikardu
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
38452-00 Subksifoidna drenaţa perikarda
Subksifoidno otvaranje prozora na perikardu
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
38450-01 Torakoskopska drenaţa perikarda
Torakoskopsko otvaranje prozora na perikardu
644 Ostale procedure incizije na perikardu
38647-00 Odvajanje priraslica u grudnom košu
Odvajanje priraslica:
• zida grudnog koša
• perikarda
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
7.9.2 EKSCIZIJA
645 Biopsija perikardijuma
38436-02 Torakoskopija sa biopsijom perikarda
38436-021 Perikardioskopija sa biopsijom perikarda
38450-02 Biopsija perikarda, transtorakalni pristup
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
38450-03 Biopsija perikarda, subksifoidni pristup
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
646 Ostale procedure ekscizije na perikardijumu
38456-06 Torakoskopska ekscizija lezije perikarda
Ukljuĉuje: cistu
38456-05 Ekscizija lezije perikarda
Ukljuĉuje: cistu
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
38447-01 Torakoskopska perikardiektomija, subtotalna ili kompletna
Torakoskopska parcijalna perikardiektomija za otvaranje prozora na perikardu
38447-00 Perikardiektomija, subtotalna ili kompletna
Parcijalna perikardiektomija za otvaranje prozora na perikardu
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
7.10 SRCE - OSTALE OBLASTI
TIP PROCEDURE
7.10.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
647 Implantacija privremene transvenske elektrode pejsmejkera ili defibrilatora
Insercija privremene endokardijalne elektrode
Iskljuĉuje: proceduru koja se obavlja u vezi sa hirurškim zahvatom na srcu - šifru izostaviti
38256-00 Implantacija privremene endovenske elektrode u pretkomoru
38256-01 Implantacija privremene endovenske elektrode u komoru
648 Implantacija permanentne transvenske elektrode pejsmejkera ili defibrilatora
Umetanje permanentne endokardijalne elektrode
Ukljuĉuje: proceduru perkutanim pristupom
38368-00 Implantacija permanentne endovenske elektrode pejsmejkera u levu komoru
Ukljuĉuje: proceduru insercije kroz koronarni sinus
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• insercija generatora pejsmejkera
• isercija trajne transvenozne elektrode u srčanu šupljinu za pejsmejker
Iskljuĉuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora
38390-01 Implantacija permanentne endovenske elektrode defibrilatora u levu komoru
Ukljuĉuje: proceduru insercije kroz koronarni sinus
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• insercija generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)
• isERCija trajne transvenozne elektrode u srčanu šupljinu za defibrilator
38350-00 Implantacija permanentne endovenske elektrode pejsmejkera u pretkomoru
Insercija permanentne transvenske elektrode pejsmejkera (neklasifikovano na drugom mestu)
Ukljuĉuje: proceduru insercije u levu pretkomoru, desnu pretkomoru ili desnu komoru
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• insercija generatora pejsmejkera
• isercija trajne transvenozne elektrode u levu komoru za kardijalni pejsmejker
Iskljuĉuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora
38390-02 Implantacija permanentne endovenske elektrode defibrilatora u ostale srčane komore
Insercija permanentne transvenske elektrode defibrilatora (neklasifikovano na drugom mestu)
Ukljuĉuje: proceduru insercije u levu pretkomoru, desnu pretkomoru ili desnu komoru
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• insercija generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)
• isercija trajne transvenozne elektrode u levu komoru za kardijlani pejsmejker
649 Implantacija ostalih elektroda ili njihovih prikljuĉaka pejsmejkera ili defibrilatora
90202-01 Postavljanje privremene transkutane elektrode pejsmejkera
Iskljuĉuje: proceduru koja se obavlja u vezi sa hiruškim zahvatom na srcu - šifru izostaviti
90202-011 Postavljanje subkutane elektrode defibrilatora
90202-00 Implantacija privremene epikardijalne elektrode pejsmejker
Insercija privremene mioardijalne elektrode pejsmejkera
Ukljuĉuje: proceduru:
• sternotomijom
• subksifoidnog pristupom
• torakotomijom
Iskljuĉuje: proceduru:
• koja se obavlja u vezi sa hiruškim zahvatom na srcu - šifru izostaviti
• insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora
90202-02 Implantacija privremene epikardijalne elektrode defibrilatora
Insercija privremene miokardijalne elektrode defibrilatora
Ukljuĉuje: proceduru:
• sternotomijom
• subksifoidnog pristupom
• torakotomijom
Iskljuĉuje: proceduru koja se obavlja u vezi sa hiruškim zahvatom na srcu - šifru izostaviti
38390-00 Imlantacija patch elektroda defibrilatora
Insercija priključaka defibrilatora:
• epikardijalno
• miokardijalno
Ukljuĉuje: uspostavljanje veza izmeĎu priključaka i generatora
proceduru:
• sternotomijom
• subksifoidnog pristupom
• torakotomijom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• insercija generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)
38473-00 Implantacija permanentne epikardijalne elektrode pejsmejkera subksifoidnim pristupom
Insercija permanentne miokardijalne elektrode pejsmejkera subksifoidnim pristupom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• insercija generatora pejsmejkera
Iskljuĉuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora
38473-01 Imlantacija permanentne epikardijalne elektrode defibrilatora subksifoidnim pristupom
Insercija permanentne miokardijalne elektrode defibrilatora subksifoidnim pristupom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• insercija generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)
38470-00 Implantacija permanentne epikardijalne elektrode pejsmejkera torakotomijom ili
sternotomijom
Insercija permanentne miokardijalne elektrode pejsmejkera:
• sternotomijom
• torakotomijom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• insercija generatora pejsmejkera
Iskljuĉuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora
38470-01 Implantacija permanentne epikardijalne elektrode defibrilatora torakotomijom ili
sternotomijom
Insercija permanentne miokardijalne elektrode defibrilatora:
• sternotomijom
• torakotomijom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• insercija generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)
38654-00 Imlantacija permanentne elektrode pejsmejkera u levu komoru torakotomijom ili
sternotomijom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• insercija generatora pejsmejkera
Iskljuĉuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora
38654-03 Implantacija permanentne elektrode defibrilatora u levu komoru torakotomijom ili
sternotomijom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• insercija generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)
650 Implantacija generatora pejsmejkera
38353-00 Implantacija generatora pejsmejkera
Insercija:
• biventrikularnog pejsmejkera
• srčanog:
• pejsmejker ureĎaja
• ureĎaja za resinhronizacionu terapiju [CRT]
• za dve }
• za jednu } komoru/e pejsmejker
• za tri }
Ukljuĉuje: elektrofiziološka proučavanja srca
formiranje dţepa (abdominalnog) (u grudima) za implantaciju generatora
testiranje implantiranog pejsmejkera ili defibrilatora
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• insercija permanentne elektrode
Iskljuĉuje: srčani:
• ureĎaj za praćenje dogaĎaja (loop rikorder)
• ureĎaj za resinhronizaciju sa mogućnostima defibrilatora
pejsmejker u kombinaciji sa automatskim implantnim kardioverternim defibrilatorom
zamenu generatora pejsmejkera
653 Implantacija defibrilatora
38393-00 Implantacija defibrilatora
Implantacija automatskog defibrilatora
Implantacija (automatskog) defibrilatora sa funkcijama pejsmejkera
Insercija:
• automatskog implantnog kardioverterskog defibrilatora
• srčanog ureĎaja za resinhronizaciju sa mogućnostima defibrilatora
• ureĎaja za dve komore
• implantnog kardiovertera
• implantnog kardioverterskog defibrilatora (generatora)
• ureĎaja za jednu komoru
Ukljuĉuje: formiranje dţepa (abdominalnog) (u grudima) za implantaciju generatora
testiranje implantiranog pejsmejkera ili defibrilatora
intraoperativna merenja ili testiranja implantiranog defibrilatora
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• insercija:
• priključaka
• trajnih elektroda
Iskljuĉuje: zamenu generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)
38393-00 Implantacija defibrilatora u inframamarnioj poziciji
654 Podešavanje, zamena ili uklanjanje elektroda pejsmejkera ili defibrilatora
90203-00 Podešavanje endovenske elektrode za pejsmejker
Reparacija }
Repozicioniranje } transvenske elektrode pejsmejkera
Revizija }
Stabilizacija }
Iskljuĉuje: proceduru:
• na levoj komori torakotomijom, sternotomijom ili subksifoidnim pristupom
• sa funkcijama defibrilatora
90203-08 Podešavanje endovenske elektrode za defibrilator
Reparacija }
Repozicioniranje } transvenske elektrode defibrilatora
Revizija }
Stabilizacija }
Iskljuĉuje: proceduru na levoj komori torakotomijom, sternotomijom ili subksifoidnim pristupom
90203-02 Podešavanje elektrode pejsmejkera u levoj komori torakotomijom, sternotomijom ili
subksifoidnim pristupom
Iskljuĉuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora
90203-09 Podešavanje elektrode defibrilatora u levoj komori torakotomijom, sternotomijom ili
subksifoidnim pristupom
38456-21 Podešavanje epikardijalne elektrode pejsmejkera
Reparacija }
Repozicioniranje } epikardijalne elektrode pejsmejkera
Revizija }
Stabilizacija }
Ukljuĉuje: proceduru:
• sternotomijom
• subksifoidnim pristupom
• torakotomijom
Iskljuĉuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora
38456-28 Podešavanje epikardijalne elektrode defibrilatora
Reparacija }
Repozicioniranje } epikardijalne elektrode defibrilatora
Revizija }
Stabilizacija }
Ukljuĉuje: proceduru:
• sternotomijom
• subksifoidnim pristupom
• torakotomijom
Iskljuĉuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora
90203-03 Zamena privremene transvenske elektrode pejsmejkera
Iskljuĉuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora
90203-10 Zamena privremene transvenske elektrode za defibrilator
38456-22 Zamena privremene epikardijalne elektrode za pejsmejker
Zamena privremene miokardijalne elektrode za pejsmejker
Ukljuĉuje: proceduru:
• sternotomijom
• subksifoidnim pristupom
• torakotomijom
Iskljuĉuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora
38456-29 Zamena privremene epikardijalne elektrode za defibrilator
Zamena privremene miokardijalne elektrode za defibrilator
Ukljuĉuje: proceduru torakotomijom ili sternotomijom
38390-03 Zamena patch elektroda za defibrilator
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)
38368-01 Zamena permanentne endovenske elektrode za pejsmejker u levoj komori
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• zamena pejsmejkera
Iskljuĉuje: proceduru:
• torakotomijom ili sternotomijom
• sa funkcijama defibrilatora
38368-03 Zamena permanentne endovenske elektrode defibrilatora u levoj komori
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)
Iskljuĉuje: proceduru torakotomijom ili sternotomijom
38350-01 Zamena permanentne endovenske elektrode za pejsmejker u ostalim srčanim komorama
Zamena permanentne transvenske elektrode za pejsmejker (neklasifikovano na drugom mestu)
Ukljuĉuje: proceduru u levoj pretkomori, desnoj pretkomori ili desnoj komori
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• zamena pejsmejkera
Iskljuĉuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora
38350-03 Zamena permanentne endovenske elektrode defibrilatora u ostalim srčanim komorama
Zamena permanentne transvenske elektrode za defibrilator (neklasifikovano na drugom mestu)
Ukljuĉuje: proceduru u levoj pretkomori, desnoj pretkomori ili desnoj komori
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)
38654-01 Zamena permanentne elektrode pejsmejkera u levoj komori torakotomijom ili
sternotomijom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• zamena pejsmejkera
Iskljuĉuje: sa funkcijama defibrilatora
38654-04 Zamena permanentne elektrode leve komore za defibrilator torakotomijom ili
sternotomijom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)
38456-23 Zamena permanentne epikardijalne elektrode za pejsmejker subksifoidnim pristupom
Zamena permanentne miokardijalne elektrode za pejsmejker subksifoidnim pristupom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• zamena pejsmejkera
Iskljuĉuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora
38456-30 Zamena permanentne epikardijalne elektrode defibrilatora subksifoidnim pristupom
Zamena permanentne miokardijalne elektrode za defibrilator subksifoidnim pristupom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)
38456-24 Zamena permanentne epikardijalne elektrode pejsmejkera torakotomijom ili
sternotomijom
Zamena permanentne miokardijalne elektrode za pejsmejker torakotomijom ili sternotomijom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• zamena pejsmejkera
Iskljuĉuje: sa funkcijama defibrilatora
38456-31 Zamena permanentne epikardijalne elektrode defibrilatora torakotomijom ili sternotomijom
Zamena permanentne miokardijalne elektrode za defibrilator torakotomijom ili sternotomijom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)
90203-04 Uklanjanje privremene endovenske elektrode pejsmejkera
Iskljuĉuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora
90203-11 Uklanjanje privremene endovenske elektrode defibrilatora
38456-25 Uklanjanje privremene epikardijalne elektrode pejsmejkera
Uklanjanje privremene miokardijalne elektrode za pejsmejker
Ukljuĉuje: proceduru:
• sternotomijom
• subksifoidnim pristupom
• torakotomijom
Iskljuĉuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora
38456-32 Uklanjanje privremene epikardijalne elektrode defibrilatora
Uklanjanje privremene miokardijalne elektrode za defibrilator
Ukljuĉuje: proceduru:
• sternotomijom
• subksifoidnim pristupom
• torakotomijom
38390-04 Uklanjanje patch elektroda defibrilatora
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)
38368-02 Uklanjanje permanentne endovenske elektrode pejsmejkera u levoj komori
Ukljuĉuje: proceduru sa manuelnim povlačenjem
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uklanjanje pejsmejkera
Iskljuĉuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora
38368-04 Uklanjanje permanentne endovenske elektrode defibrilatora u levoj komori
Ukljuĉuje: proceduru sa manuelnim povlačenjem
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uklanjanje generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)
38350-02 Uklanjanje permanentne endovenske elektrode pejsmejkera u ostalim srčanim komorama
Uklanjanje permanentne transvenske elektrode za pejsmejker (neklasifikovano na drugom mestu)
Ukljuĉuje: proceduru:
• sa manuelnim povlačenjem
• u levoj pretkomori, desnoj pretkomori ili desnoj komori
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uklanjanje pejsmejkera
Iskljuĉuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora
38350-04 Uklanjanje permanentne endovenske elektrode defibrilatora u ostalim srčanim komorama
Uklanjanje permanentne transvenske elektrode za defibrilator (neklasifikovano na drugom mestu)
Ukljuĉuje: proceduru:
• sa manuelnim povlačenjem
• u levoj pretkomori, desnoj pretkomori ili desnoj komori
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)
38358-01 Uklanjanje permanentne endovenske elektrode pejsmejkera iz leve komore sistemom za
ekstrakciju
Ukljuĉuje: upotrebu:
• omotača za izvlačenje
• šipke za izvlačenje
• hvataljke
Napomena: Obavlja se za izvlačenje hronične (duţe od 6 meseci) implantirane elektrode
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uklanjanje pejsmejkera
Iskljuĉuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora
38358-02 Uklanjanje permanentne endovenske elektrode defibrilatora iz leve komore sistemom za
ekstrakciju
Ukljuĉuje: upotrebu:
• omotača za izvlačenje
• šipke za izvlačenje
• hvataljke
Napomena: Obavlja se za izvlačenje hronične (duţe od 6 meseci) implantirane umetnute elektrode
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)
38358-00 Uklanjanje permanentne endovenske elektrode pejsmejkera iz ostalih srčanih komora
sistemom za ekstrakciju
Uklanjanje permanentne transvenske elektrode (neklasifikovano na drugom mestu) za pejsmejker
ureĎajem za izvlačenje
Ukljuĉuje: proceduru iz leve pretkomore, desne pretkomore i desne komore
upotrebu:
• omotača za izvlačenje
• šipke za izvlačenje
• hvataljke
Napomena: Obavlja se za izvlačenje hronično (duţe od 6 meseci) implantirane elektrode
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uklanjanje pejsmejkera
Iskljuĉuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora
38358-03 Uklanjanje permanentne endovenske elektrode defibrilatora iz ostalih srčanih komora
sistemom za ekstrakciju
Uklanjanje permanentne transvenske elektrode (neklasifikovano na drugom mestu) za defibrilator
ureĎajem za izvlačenje
Ukljuĉuje: proceduru iz leve pretkomore, desne pretkomore i desne komore
upotrebu:
• omotača za izvlačenje
• šipke za izvlačenje
• hvataljke
Napomena: Obavlja se za izvlačenje hronične (duţe od 6 meseci) implantirane elektrode
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)
38654-02 Uklanjanje permanentne elektrode pejsmejkera iz leve komore torakotomijom ili
sternotomijom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uklanjanje pejsmejkera
Iskljuĉuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora
38654-05 Uklanjanje permanentne elektrode defibrilatora iz leve komore torakotomijom ili
sternotomijom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)
38456-26 Uklanjanje permanentne epikardijalne elektrode pejsmejkera subksifoidnim pristupom
Uklanjanje permanentne miokardijalne elektrode za pejsmejker subksifoidnim pristupom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uklanjanje pejsmejkera
Iskljuĉuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora
38456-33 Uklanjanje permanentne epikardijalne elektrode defibrilatora subksifoidnim pristupom
Uklanjanje permanentne miokardijalne elektrode za defibrilator subksifoidnim pristupom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)
38456-27 Uklanjanje permanentne epikardijalne elektrode pejsmejkera torakotomijom ili
sternotomijom Uklanjanje permanentne miokardijalne elektrode za pejsmejker torakotomijom ili
sternotomijom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uklanjanje pejsmejkera
Iskljuĉuje: proceduru insercije elektrostimulatora sa funkcijama defibrilatora
38456-34 Uklanjanje permanentne epikardijalne elektrode defibrilatora torakotomijom ili
sternotomijom Uklanjanje permanentne miokardijalne elektrode za defibrilator torakotomijom ili
sternotomijom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• zamena generatora defibrilatora (automatskog) (implantnog)
655 Podešavanje, zamena ili uklanjanje pejsmejkera
90203-05 Podešavanje pejsmejkera
Reparacija }
Repozicioniranje } pejsmejkera
Revizija }
Ukljuĉuje: reviziju ili relokaciju koţnog dţepa
testiranje implantiranog pejsmejkera ili defibrilatora
Iskljuĉuje: reviziju ili relokaciju samo koţnog dţepa
38353-01 Zamena pejsmejkera
Ukljuĉuje: reviziju ili relokaciju koţnog dţepa
testiranje implantiranog pejsmejkera ili defibrilatora
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• zamena elektrode
38353-02 Uklanjanje pejsmejkera
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uklanjanje elektrode
656 Podešavanje, zamena ili uklanjanje defibrilatora
90203-06 Podešavanje defibrilatora
Reparacija }
Repozicioniranje } defibrilatora
Revizija }
Ukljuĉuje: reviziju ili relokaciju koţnog dţepa
testiranje implantiranog pejsmejkera ili defibrilatora
Iskljuĉuje: reviziju ili relokaciju samo koţnog dţepa
38393-01 Zamena defibrilatora
Ukljuĉuje: reviziju ili relokaciju koţnog dţepa
testiranje implantiranog pejsmejkera ili defibrilatora
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• zamena:
• elektrode
• priključaka
90203-07 Uklanjanje defibrilatora
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uklanjanje:
• elektrode
• priključaka
657 Ostale procedure primene, insercije i uklanjanja na ostalim oblastima srca
13818-00 Umetanje balonskog katetera u desni deo srca zbog praćenja
Svon-Gancov (Swan Ganz) kateter
Ukljuĉuje: merenje minutnog srčanog volumena (output)
monitoring uklještenog (wedge) pritiska pulmonalne arterije
minimalno invazivni hemodinamski monitoring (PICCO, LIDCO...)
kontinuirani hemodinamski monitoring
7.10.2 EKSCIZIJA
659 Uklanjanje donatorovog srca ili pluća
Ukljuĉuje: alograft:
• odrţavanje
• pripremu
90204-00 Uklanjanje donorskog srca za transplantaciju
90204-01 Uklanjanje donorskog srca i pluća za transplantaciju
7.10.3 REPARACIJA
660 Transplantacija srca ili pluća
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
90205-00 Transplantacija srca
90205-01 Transplantacija srca i pluća
661 Ostale procedure reparacije na ostalim delovima srca
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
38727-00 Reparacija intratorakalnih krvnih sudova
Napomena: Obavlja se kod uroĎenih srčanih bolesti
Iskljuĉuje: proceduru reparacije:
• aorte
• glavne pulmonalne arterije
• vena cava
38727-01 Reparacija intratorakalnih krvnih sudova sa anastomozom
Napomena: Obavlja se kod uroĎenih srčanih bolesti
Iskljuĉuje: proceduru reparacije:
• aorte
• glavne pulmonalne arterije
• vene kave
7.10.4 REKONSTRUKCIJA
662 Procedure rekonstrukcije na ostalim oblastima srca
38490-00 Rekonstrukcija i ponovna implantacija subvalvularnih struktura
Reparacija rekonstrukcijom i ponovnom implantacijom:
• vlakana tetive (chordae tendineae)
• papilarnog mišića
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• zamena zaliska:
• mitralnog
• trikuspidnog
7.10.5 REVIZIJA
663 Procedure revizije na ostalim oblastima srca
90219-00 Revizija ili relokacija koţnog dţepa za pejsmejker ili defibrilator
Ukljuĉuje: obradu
Iskljuĉuje: proceduru:
• reparacije, repozicioniranja ili revizije generatora:
• defibrilatora
• pejsmejkera
• zamenu generatora:
• defibrilatora
• pejsmejkera
7.10.6 PONOVNA OPERACIJA
664 Procedure ponovne operacije na ostalim oblastima srca
38640-00 Ponovna operacija za ostale procedure na srcu, neklasifikovana na drugom mestu
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
Prvo šifrirati:
• obavljenu hiruršku proceduru ili procedure
7.10.7 OSTALE PROCEDURE
665 Elektrofiziološko ispitivanje srca [EPS]
38209-00 Elektrofiziološko ispitivanje srca, tri ili manje katetera
Ispitivanje:
• atrioventrikularne provodljivosti
• funkciju sinusnog čvora
• sinkope
Jednostavno ispitivanje komorske tahikardije
Iskljuĉuje: proceduru sa insercijom generatora pejsmejkera
38212-00 Elektrofiziološko ispitivanje srca, četiri i više katetera
Testiranje na lekove za anti-aritmiju
Kompleksno ispitivanje komorske tahikardije
Indukcija komorske tahikardije
Intraoperativni maping srca
Iskljuĉuje: proceduru sa insercijom generatora pejsmejkera
38213-00 Elektrofiziološko ispitivanje srca zbog testiranja prethodno insertovanog defibrilatora
666 Ostale procedure na ostalim delovima srca
38493-00 Operativni nadzor akutnog infektivnog endokarditisa tokom procedure na srčanom zalisku
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
Prvo šifrirati:
• obavljenu proceduru ili procedure na srčanom zalisku
38456-00 Ostale intratorakalne procedure na srcu bez kardiopulmonalnog bajpasa
Iskljuĉuje: intratorakalne procedure na:
• zalisku aorte
• pretkomori
• mitralnom zalisku
• pulmonarnom zalisku
• septumima
• trikuspidalnom zalisku
• komori
• krvnim sudovima srca
38653-00 Ostale intratorakalne procedure na srcu sa kardiopulmonalnim bajpasom
Otvoreni hirurški zahvat na otvorenom srcu sa kardiopulmonalnim bajpasom (neklasifikovano na
drugom mestu)
Iskljuĉuje: intratorakalne procedure na:
• zalisku aorte
• pretkomori
• mitralnom zalisku
• pulmonarnom zalisku
• septumima
• trikuspidalnom zalisku
• komori
• krvnim sudovima srca
7.11 KORONARNE ARTERIJE
TIP PROCEDURE
7.11.1 PREGLED
667 Kateterizacija srca
Ukljuĉuje: merenje minutnog volumena srca
krive obojene dilatacije
test opterećenja
fluoroskopiju
oksimetriju
detekciju šanta
Iskljuĉuje: proceduru sa koronarnom angiografijom
38200-00 Kateterizacija desne strane srca
38203-00 Kateterizacija leve strane srca
38206-00 Kateterizacija desne i leve strane srca
80667-00 OdreĎivanje frakcione rezerve protoka pomoću ţice za intrakoronarno
merenje pritiska uz farmakološku hiperemiju
80667-01 Ispitivanje koronarne arterije metodom intravaskularnog ultrazvuka
80667-02 Ispitivanje koronarne arterije metodom optičke koeherentne tomografije
668 Koronarna angiografija (koronarografija)
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• aortografija
• ventrikulografija
38215-00 Koronarna angiografija (koronarografija)
38218-00 Koronarna angiografija sa kateterizacijom leve strane srca (koronarografija)
38218-01 Koronarna angiografija sa kateterizacijom desne strane srca (koronarografija)
38218-02 Koronarna angiografija sa kateterizacijom leve i desne strane srca (koronarografija)
7.11.2 EKSCIZIJA
669 Procedure ekscizije na koronarnim arterijama
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• koronarna angiografija
Ukljuĉuje: proceduru kod arterijskog i venskog aortokoronarnog grafta
38309-00 Perkutana transluminalna koronarna rotaciona aterektomija [PTCRA], jedna arterija
Ukljuĉuje: angioplastiku balonom
38312-00 Perkutana transluminalna koronarna rotaciona aterektomija [PTCRA], jedna arterija sa
insercijom jednog stenta
Ukljuĉuje: angioplastiku balonom
38312-01 Perkutana transluminalna koronarna rotaciona aterektomija [PTCRA], jedna arterija sa
insercijom dva ili više 2 stenta
Ukljuĉuje: angioplastiku balonom
38315-00 Perkutana transluminalna koronarna rotaciona aterektomija [PTCRA], više arterija
Ukljuĉuje: angioplastiku balonom
38318-00 Perkutana transluminalna koronarna rotaciona aterektomija [PTCRA], više arterija sa
insercijom jednog stenta
Ukljuĉuje: angioplastiku balonom
38318-01 Perkutana transluminalna koronarna rotaciona aterektomija [PTCRA], više arterija sa
insercijom dva ili više stenta
Ukljuĉuje: angioplastiku balonom
38505-00 Otvorena koronarna endarterektomija
Ukljuĉuje: "patch graft"
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
7.11.3 REPARACIJA
670 Transluminalna koronarna angioplastika
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• koronarna angiografija
Ukljuĉuje: manuelnu i/ili mehaničku aspiraciju koronarnog tromba
Iskljuĉuje: proceduru sa aterektomijom koronarne arterije
38300-00 Perkutana transluminalna angioplastika balonom jedne koronarne arterije
Perkutana transluminalna koronarna angioplastika [PTCA] jedne koronarne arterije
38303-00 Perkutana transluminalna angioplastika balonom dve i više koronarnih arterija
Perkutana transluminalna koronarna angioplastika [PTCA] dve ili više koronarnih arterija
38300-01 Otvorena transluminalna angioplastika balonom jedne koronarne arterije
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
38303-01 Otvorena transluminalna angioplastika balonom dve ili više koronarnih arterija
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
671 Transluminalna koronarna angioplastika sa ugradnjom stenta
Transluminalna angioplastika balonom
Ukljuĉuje: dilatacija arterije balonom
proceduru sa stentom ili stentovima za ispiranje lekova
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• koronarna angiografija
Iskljuĉuje: proceduru sa aterektomijom koronarne arterije
38306-00 Perkutana insercija jednog transluminalnog stenta u pojedinačnu koronarnu arteriju
Pekutana implantacija jednog stenta u pojedinačnu koronarnu arteriju
38306-01 Perkutana insercija dva ili više transluminalna stenta u pojedinačnu koronarnu arteriju
Pekutana implantacija dva ili više stenta u pojedinačnu koronarnu arteriju
38306-02 Perkutana insercija dva ili više transluminalna stenta u višestruke koronarne arterije
Pekutana implantacija dva ili više stenta u višestruke koronarne arterije
38306-03 Otvorena insercija jednog transluminalnog stenta u pojedinačnu koronarnu arteriju
Otvorena implantacija jednog stenta u pojedinačnu koronarnu arteriju
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
38306-04 Otvorena insercija dva ili više transluminalna stenta u pojedinačnu koronarnu arteriju
Otvorena implantacija dva ili više stenta u u pojedinačnu koronarnu arteriju
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
38306-05 Otvorena insercija dva ili više transluminalna stenta u višestruke koronarne arterije
Otvorena implantacija dva ili više stenta u višestruke koronarne arterije
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
672 Bajpas koronarne arterije - transplantat vene safene
Ukljuĉuje: uzimanje i pripremu vene
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• graft:
• arterijalni • kompozitni
• odreĎeni materijal (neklasifikovan na drugom mestu)
38497-00 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu jednog transplantata vene safene
38497-01 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu dva transplantata vene safene
38497-02 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu tri transplantata vene safene
38497-03 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu četiri i više transplantata vene safene
673 Bajpas koronarne arterije - ostali venski transplantati
Ukljuĉuje: uzimanje i priprema vene:
• bazilične
• cefalične
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• transplantat:
• arterijalni • kompozitni
• odreĎeni materijal (koji nije nigde klasifikovan)
Iskljuĉuje: bajpas koronarne arterije, uz upotrebu transplantata vene safene
38497-04 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu jednog venskog transplantata
38497-05 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu dva venska transplantata
38497-06 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu tri venska transplantata
38497-07 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu četiri i više venskih transplantata
674 Bajpas koronarne arterije - transplantat leve interne arterije mamarije [LIMA]
Ukljuĉuje: uzimanje i pripremu vene
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• transplantat:
• kompozitni
• odreĎenog materijala (koji nije nigde klasifikovan)
• venski
• otvorena koronarna endarterektomija
38500-00 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu jednog LIMA transplantata
38503-00 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu dva ili više LIMA transplantata
675 Bajpas koronarne arterije - transplantat desne interne arterije mamarije [RIMA]
Ukljuĉuje: uzimanje vene
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• transplantat:
• kompozitni
• odreĎenog materijala (koji nije nigde klasifikovan)
• venskog
• otvorena koronarna endarterektomija
38500-01 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu jednog RIMA transplantata
38503-01 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu dva i više RIMA transplantata
676 Bajpas koronarne arterije - transplantat radijalne arterije
Ukljuĉuje: uzimanje i pripremu vene
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• transplantat:
• kompozitni
• odreĎeni materijal (koji nije nigde klasifikovan)
• venski
• otvorena koronarna endarterektomija
38500-02 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu jednog transplantata radijalne arterije
38503-02 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu dva i više transplantata radijalne arterije
677 Bajpas koronarne arterije - transplantat epigastriĉke arterije
Ukljuĉuje: nabavljanje:
• gastro-epiploičke arterije
• inferiorno epigastričke arterije
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• transplantat:
• kompozitni
• odreĎenog materijala (koji nije nigde klasifikovan)
• venski
• otvorena koronarna endarterektomija
38500-03 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu jednog transplantata epigastričke arterije
38503-03 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu dva i više transplantata epigastričke arterije
678 Bajpas koronarne arterije - ostali arterijski transplantati
Ukljuĉuje: uzimanje i pripremu arterije:
• interkostalne
• splenične
• subkapsularne
• ulnarne
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• transplantat:
• arterijski
• kompozitni
• odreĎenog materijala (koji nije nigde klasifikovan)
• venski
• otvorena koronarna endarterektomija
38500-04 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu jednog arterijskog transplantata
38503-04 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu dva i više arterijskih transplantata
679 Bajpas koronarne arterije - transplantat od nekog drugog materijala
Ukljuĉuje: uzimanje i pripremu:
• arterije ili vene
• arterija ili vena sa ţivotinje
sintetičkog materijala (Gore-tex)
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• transplantat:
• arterijski
• venski
• otvorena koronarna endarterektomija
38500-05 Bajpas koronarne arterije, korišćenje jednog kompozitnog grafta Bajpas koronarne
arterije, korišćenjem kombinacije grafta jedne arterije i arterije/vene
Napomena: Kompozitni graft - kombinacija korišćenjem dve arterije, arterije i vene ili sintetičkog
materijala i vene
38503-05 Bajpas koronarne arterije, korišćenjem dva ili više kompozitna grafta Bajpas koronarne
arterije, korišćenjem dva ili više kombinovana grafta arterije i arterije/vene
Napomena: Kompozitni graft - kombinacija korišćenjem dve arterije, arterije i vene ili sintetičkog
materijala i vene
90201-00 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu jednog transplantata od nekog drugog materijala,
koji nije nigde klasifikovan
90201-01 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu dva transplantata od nekog drugog materijala, koji
nije nigde klasifikovan
90201-02 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu tri transplantata od nekog drugog materijala, koji
nije nigde klasifikovan
90201-03 Bajpas koronarne arterije, uz upotrebu četiri i više transplantata od nekog drugog
materijala, koji nije nigde klasifikovan
7.11.4 PONOVNA OPERACIJA
680 Procedure ponovne operacije na koronarnim arterijama
38637-00 Ponovna operacija zbog rekonstrukcije transplantata koronarne arterije
Ukljuĉuje: diskonekciju
eksciziju
ušivanje preko šava
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
Prvo šifrirati:
• transplantat bajpasa koronarne arterije
7.11.5 OSTALE PROCEDURE
681 Ostale procedure na koronarnim arterijama
38456-19 Ostale intratorakalne procedure na arterijama srca bez kardiopulmonalnog bajpasa
38653-08 Ostale intratorakalne procedure na arterijama srca sa kardiopulmonalnim bajpasom
7.12 AORTA
TIP PROCEDURE
7.12.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
682 Procedure primene, insercije i uklanjanja na aorti
38362-00 Perkutana insercija intra-aortne balon pumpe
38609-00 Insercija intra-aortne balon pumpe arteriotomijom
Insercija intra-aortne balon pumpe pomoću katetera
38612-00 Uklanjanje intra-aortne balon pumpe
Iskljuĉuje: proceduru sa graft zakrpom
7.12.2 REPARACIJA
Iskljuĉuje: reparaciju rane na aorti
zamenu torakalne aneurizme
684 Reparacija uzlaznog dela torakalne aorte
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• operativni menadţment akutne rupture ili disekcije torakalne aorte
• retrogradna cerebralna perfuzija za vreme hipotermičkog aresta
Iskljuĉuje: proceduru sa reparacijom luka aorte
38550-00 Reparacija uzlaznog dela torakalne aorte
38553-00 Reparacija uzlaznog dela torakalne aorte sa reparacijom zaliska aorte
38553-01 Reparacija uzlaznog dela torakalne aorte sa zamenom zaliska aorte
38556-00 Reparacija uzlaznog dela torakalne sa reparacijom zaliska aorte i implantacijom
koronarnih arterija
38556-01 Reparacija uzlaznog dela torakalne aorte sa zamenom zaliska aorte i implantacijom
koronarnih arterija
685 Reparacija luka aorte i uzlaznog dela torakalne aorte
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• operativni menadţment akutne rupture ili disekcije torakalne aorte
• retrogradna cerebralna perfuzija za vreme hipotermičkog aresta
38559-00 Reparacija luka aorte i uzlaznog dela torakalne aorte
38562-00 Reparacija luka aorte i uzlaznog dela torakalne aorte sa reparacijom zaliska aorte
38562-01 Reparacija luka aorte i uzlaznog dela torakalne aorte sa zamenom zaliska aorte
38565-00 Reparacija luka aorte i uzlaznog dela torakalne aorte sa reparacijom zaliska aorte i
implantacijom koronarnih arterija
38565-01 Reparacija luka aorte i uzlaznog dela torakalne aorte sa zamenom zaliska aorte i
implantacijom koronarnih arterija
686 Reparacija silaznog dela torakalne aorte
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• operativni menadţment akutne rupture ili disekcije torakalne aorte
• retrogradna cerebralna perfuzija za vreme hipotermičkog aresta
38568-00 Reparacija silaznog dela torakalne aorte
38571-00 Reparacija silaznog dela torakalne aorte sa insercijom šanta
687 Zamena uzlaznog dela torakalne aorte
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• retrogradna cerebralna perfuzija za vreme hipotermičkog aresta
Iskljuĉuje: proceduru sa zamenom luka aorte
38550-01 Zamena uzlaznog dela torakalne aorte
38553-02 Zamena uzlaznog dela torakalne aorte sa sa reparacijom zaliska aorte
38553-03 Zamena uzlaznog dela torakalne aorte sa zamenom zaliska aorte
38556-02 Zamena uzlaznog dela torakalne aorte sa reparacijom zaliska aorte i implantacijom
koronarnih arterija
38556-03 Zamena uzlaznog dela torakalne aorte sa zamenom zaliska aorte i implantacijom
koronarnih arterija
688 Zamena luka aorte i uzlaznog dela torakalne aorte
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• retrogradna cerebralna perfuzija za vreme hipotermičkog aresta
38559-01 Zamena luka aorte i uzlaznog dela torakalne aorte
38562-02 Zamena luka aorte i uzlaznog dela torakalne aorte sa reparacijom zaliska aorte
38562-03 Zamena luka aorte i uzlaznog dela torakalne aorte sa zamenom zaliska aorte
38565-02 Zamena luka aorte i uzlaznog dela torakalne aorte sa reparacijom zaliska aorte i
implantacijom koronarnih arterija
38565-03 Zamena luka aorte i uzlaznog dela torakalne aorte sa zamenom zaliska aorte i
implantacijom koronarnih arterija
689 Zamena silaznog dela torakalne aorte
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• retrogradna cerebralna perfuzija za vreme hipotermičkog aresta
38568-01 Zamena silaznog dela torakalne aorte
38571-01 Zamena silaznog dela torakalne aorte sa insercijom šanta
690 Zatvaranje otvorenog ductus arteriosusa
Ukljuĉuje: kliping }
razdvajanje } otvorenog arterijskog kanala (ductus arteriosus) ligaturu }
38700-00 Perkutano zatvaranje otvorenog arterijskog kanala (ductus arteriosus)
Ukljuĉuje: proceduru sa protezom ili ureĎajem
38700-01 Zatvaranje otvorenog arterijskog kanala (ductus arteriosus)
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• retrogradna cerebralna perfuzija za vreme hipotermičkog aresta
691 Zatvaranje kolateralnih krvnih sudova srca
38700-02 Perkutano zatvaranje kolateralnih krvnih sudova srca
38700-03 Zatvaranje kolateralnih krvnih sudova srca
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• retrogradna cerebralna perfuzija za vreme hipotermičkog aresta
693 Procedure reparacije na aorti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• retrogradna cerebralna perfuzija za vreme hipotermičkog aresta
38706-00 Reparacija aorte
38706-01 Reparacija aorte sa anastomozom
38712-00 Reparacija prekida aorte
38572-00 Operativni menadţment akutne rupture ili disekcije torakalne aorte
Prvo šifrirati:
• reparaciju torakalne aorte:
• u uzlaznom delu
• u silaznom delu
• zamenu aneurizme sa graftom:
• torakalno-abdominalim
• torakalno-aortnim
43909-00 Aortopeksija
Aortopeksija za traheomalacijom
Traheopeksija
38613-00 Uklanjanje intra-aortne balon pumpe sa zatvaranjem arterije graft zakrpom
7.13 ARTERIJE
Iskljuĉuje: koronarne arterije
TIP PROCEDURE
7.13.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
694 Arterijska kateterizacija
13303-00 Kateterizacija/kanilacija umbilikalne arterije kod novoroĎenčeta
Ukljuĉuje: infuziju
34521-01 Kateterizacija/kanilacija intra-abdominalne arterije
34524-00 Kateterizacija/kanilacija ostalih arterija
Iskljuĉuje: proceduru:
• povezanu sa ureĎajem za unošenje lekova (eksterna pumpa za infuziju)
• za prikupljanje krvi za analizu gasova u krvi
• sa insercijom ureĎaja za vaskularni pristup
34530-01 Uklanjanje arterijskog katetera
Ukljuĉuje: isključivanje ureĎaja za unošenje lekova (eksterne pumpe za infuziju)
Iskljuĉuje: uklanjanje fragmenata katetera
proceduru:
• povezanu sa ureĎajem za unošenje lekova (eksterna pumpa za infuziju)
• sa insercijom ureĎaja za vaskularni pristup
7.13.2 INCIZIJA
695 Eksploracija arterije
Iskljuĉuje: proceduru obavljenu sa bilo kojom drugom vaskularnom procedurom - šifru izostaviti
34100-00 Eksploracija karotidne arterije
34103-00 Eksploracija subklavijalne arterije
34103-01 Eksploracija aksilarne arterije
34106-00 Eksploracija brahijalne arterije
34106-01 Eksploracija radijalne arterije
34106-02 Eksploracija ulnarne arterije
34103-02 Eksploracija ilijačne arterije
34103-03 Eksploracija femoralne arterije
34103-04 Eksploracija poplitealne arterije
34106-03 Eksploracija tibijalne arterije
34106-04 Eksploracija ostalih arterija
696 Ostale procedure incizije na arterijama
34142-00 Dekompresija celijačne arterije
34145-00 Dekompresija poplitealne arterije
Ukljuĉuje: razdvajanje fibroznog tkiva i mišića
7.13.3 DESTRUKCIJA
697 Prekid arterije
Ukljuĉuje: kliping
razdvajanje
ligaturu
Iskljuĉuje: proceduru za visceralnu arterijsku aneurizmu
proceduru sa bilo kojom drugom vaskularnom procedurom - šifru izostaviti
34100-02 Prekid karotidne arterije
41707-00 Prekid maksilarne arterije
Ukljuĉuje: proceduru transantralnim pristupom
Napomena: Obavlja se za zaustavljanje nazalne hemoragije
52141-00 Prekid mandibularne arterije
41725-00 Prekid etmoidalne arterije
Ukljuĉuje: proceduru transorbitalnim pristupom
proceduru za zaustavljanje nazalne hemoragije
52141-01 Prekid facijalne arterije
52141-02 Prekid lingvalne arterije
34103-10 Prekid subklavijalne arterije
34103-11 Prekid aksilarne arterije
34106-10 Prekid brahijalne arterije
34106-11 Prekid radijalne arterije
34106-12 Prekid ulnarne arterije
34103-12 Prekid ilijačne arterije
34103-13 Prekid femoralne arterije
34103-14 Prekid poplitealne arterije
34106-13 Prekid tibijalne arterije
34106-14 Prekid ostalih arterija
698 Ostale procedure destrukcije na arterijama
33842-00 Kontrola postoperativnog krvarenja ili tromboze posle hirurškog zahvata na karotidnoj ili
vertebralnoj arteriji
33133-00 Prekid aneurizme visceralne arterije bez ponovnog uspostavljanja kontinuiteta
Ukljuĉuje: ligaturu
Iskljuĉuje: proceduru sa ponovnim uspostavljanjem kontinuiteta:
• anastomozom
• graftom
33169-00 Prekid rupturirane aneurizme visceralne arterije bez ponovnog uspostavljanja kontinuiteta
Ukljuĉuje: ligaturu
Iskljuĉuje: proceduru sa ponovnim uspostavljanjem kontinuiteta:
• anastomozom
• graftom
7.13.4 EKSCIZIJA
699 Biopsija periferne arterije
34109-00 Biopsija temporalne arterije
700 Endarterektomija
Ukljuĉuje: zatvaranje suturom
Iskljuĉuje: endarterektomiju koronarne arterije
proceduru sa arterijskim bajpasom za pripremu mesta za anastomozu
33500-00 Karotidna endarterektomija
Iskljuĉuje: proceduru sa resekcijom i reanastomozom
33506-00 Endarterektomija brahicefaličnog stabla
Endarterektomija brahiocefalne arterije
33506-01 Subklavijalna endarterektomija
33530-00 Celijačna endarterektomija
33530-01 Endarterektomija gornje mezenterične arterije
33533-00 Endarterektomija celijačne i gornje mezenterične arterije
33536-00 Endarterektomija donje mezenterične arterije
Iskljuĉuje: proceduru sa bilo kojom drugom procedurom na donjoj mezenterijskoj arteriji - šifru
izostaviti
33509-00 Endarterektomija aorte
Iskljuĉuje: proceduru sa bilo kojom drugom procedurom na aorti - šifru izostaviti
33512-00 Aorto-ilijačna endarterektomija
Ukljuĉuje: proceduru na jednoj ili obe iliajačne arterije
33515-00 Aorto-femoralna endarterektomija
Ukljuĉuje: proceduru na jednoj ili obe femoralne arterije
33521-00 Ilijačno-femoralna endarterektomija, jednostrana
33515-01 Ilijačno-femoralna endarterektomija, obostrana
33518-00 Ilijačna endarterektomija
33524-00 Renalna endarterektomija, jednostrana
33527-00 Renalna endarterektomija, obostrana
33539-00 Endarterektomija ekstremiteta
Endarterektomija:
• zajedničke femoralne arterije
• površinske femoralne arterije
Iskljuĉuje: proširenu endarterektomiju duboke femoralne arterije
33542-00 Proširena endarterektomija duboke femoralne arterije
Endarterektomija 7 cm i manje duţine
Proširena endarterektomija duboke femoralne arterije
90229-00 Ostale endarterektomije
701 Endarterektomija za pripremu oblasti za anastomozu
33554-00 Endarterektomija udruţena sa arterijskim bajpasom za pripremu oblasti za anastomozu
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• arterijalni bajpas upotrebom:
• kompozitnog, sekvencijalnog, krosover grafta
• sintetičkog materijala
• vene
Iskljuĉuje: otvorenu koronarnu endarterektomiju
702 Arterijska embolektomija ili trombektomija
Iskljuĉuje: embolektomija ili trombektomija arterijskog bajpas grafta:
• ekstremiteta
• trupa
33800-00 Embolektomija ili trombektomija karotidne arterije
33803-00 Embolektomija ili trombektomija subklavijalne arterije
33803-01 Embolektomija ili trombektomija brahiocefaličnog stabla
33806-00 Embolektomija ili trombektomija aksilarne arterije
Ukljuĉuje: infuziju trombolitičkog ili drugog sredstva
33806-01 Embolektomija ili trombektomija brahijalne arterije
Ukljuĉuje: infuziju trombolitičkog ili drugog sredstva
33806-02 Embolektomija ili trombektomija radijalne arterije
Ukljuĉuje: infuziju trombolitičkog ili drugog sredstva
33806-03 Embolektomija ili trombektomija ulnarne arterije
Ukljuĉuje: infuziju trombolitičkog ili drugog sredstva
33806-04 Embolektomija ili trombektomija celijačne arterije
Ukljuĉuje: infuziju trombolitičkog ili drugog sredstva
33806-05 Embolektomija ili trombektomija mezentrične arterije
Ukljuĉuje: infuziju trombolitičkog ili drugog sredstva
33806-06 Embolektomija ili trombektomija renalne arterije
Ukljuĉuje: infuziju trombolitičkog ili drugog sredstva
33806-07 Embolektomija ili trombektomija splenične arterije
Ukljuĉuje: infuziju trombolitičkog ili drugog sredstva
33806-08 Embolektomija ili trombektomija ilijačne arterije
Ukljuĉuje: infuziju trombolitičkog ili drugog sredstva
33806-09 Embolektomija ili trombektomija femoralne arterije
Ukljuĉuje: infuziju trombolitičkog ili drugog sredstva
33806-10 Embolektomija ili trombektomija poplitealne arterije
Ukljuĉuje: infuziju trombolitičkog ili drugog sredstva
33806-11 Embolektomija ili trombektomija tibijalne arterije
Ukljuĉuje: infuziju trombolitičkog ili drugog sredstva
90230-00 Embolektomija ili trombektomija ostalih arterija
Ukljuĉuje: infuziju trombolitičkog ili drugog sredstva
703 Embolektomija ili trombektomija arterijskog bajpas grafta
33803-02 Embolektomija ili trombektomija grafta bajpasa arterije trupa
33806-12 Embolektomija ili trombektomija grafta bajpasa arterije ekstremiteta
Ukljuĉuje: infuziju trombolitičkog ili drugog sredstva
704 Arterijska aterektomija
35312-00 Perkutana periferna arterijska aterektomija
35312-01 Otvorena periferna arterijska aterektomija
705 Resekcija lezija na karotidnoj arteriji
Resekcija:
• lezija na karotidnom telu
• švanoma
Ukljuĉuje: reparaciju karotidnih arterija
Iskljuĉuje: resekciju rekurentnih lezija na katridnoj arteriji
34148-00 Resekcija lezija na karotidnoj arteriji prečnika četiri centimetra i manje
34151-00 Resekcija lezija na karotidnoj arteriji prečnika većeg od četiri centimetra
706 Resekcija rekurentnih lezija na karotidnoj arteriji
Resekcija rekurentne:
• lezije na karotidnom telu
• švanoma
Ukljuĉuje: reparaciju karotidnih arterija
34154-00 Resekcija rekurentne lezije na karotidnoj arteriji
7.13.5 REPARACIJA
Napomena: Uključuje rane traumatskog ili hirurškog porekla
707 Graft zakrpa na arteriji
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• arterijalni bajpas upotrebom:
• kompozitnog, sekvencijalnog, krosover grafta
• sintetičkog materijala
• venskog
Iskljuĉuje: proceduru sa koronarnom endarterektomijom
33548-00 Patch Graft
Graft zakrpa na transplantatu arterijskog bajpasa korišćenjem autolognog materijala
Graft zakrpa korišćenjem:
• arterije
• vene
33548-01 Patch Graft na arteriji korišćenjem sintetičkog materijala
Patch Graft na transplantatu arterijskog bajpasa korišćenjem sintetičkog materijala
708 Direktno zatvaranje arterije
Zašivanje rane na arteriji:
• direktna
• lateralna
33824-00 Direktno zatvaranje karotidne arterije
90209-00 Direktno zatvaranje subklavijalne arterije
90209-01 Direktno zatvaranje brahiocefaličnog stabla
90209-02 Direktno zatvaranje aorte
33815-00 Direktno zatvaranje aksilarne arterije
33815-01 Direktno zatvaranje brahijalne arterije
33815-02 Direktno zatvaranje radijalne arterije
33815-03 Direktno zatvaranje ulnarne arterije
33833-00 Direktno zatvaranje celijačne arterije
33833-01 Direktno zatvaranje renalne arterije
33833-02 Direktno zatvaranje mezentrične arterije
33833-03 Direktno zatvaranje ilijačne arterije
33815-04 Direktno zatvaranje femoralne arterije
33815-05 Direktno zatvaranje poplitealne arterije
33815-06 Direktno zatvaranje tibijalne arterije
33815-07 Direktno zatvaranje peronealne arterije
90209-03 Direktno zatvaranje ostalih arterija
709 Reparacija arterije anastomozom
Ponovno uspostavljanje arterijskog kontinuiteta direktnom anastomozom
33827-00 Reparacija karotidne arterije direktnom anastomozom
90210-00 Reparacija subklavijalne arterije direktnom anastomozom
90210-01 Reparacija brahiocefaličnog stabla direktnom anastomozom
90210-02 Reparacija aorte direktnom anastomozom
33818-00 Reparacija aksilarne arterije direktnom anastomozom
33818-01 Reparacija brahijalne arterije direktnom anastomozom
33818-02 Reparacija radijalne arterije direktnom anastomozom
33818-03 Reparacija ulnarne arterije direktnom anastomozom
33836-00 Reparacija celijačne arterije direktnom anastomozom
33836-01 Reparacija renalne arterije direktnom anastomozom
33836-02 Reparacija ilijačne arterije direktnom anastomozom
33836-03 Reparacija mezentrijske arterije direktnom anastomozom
33818-04 Reparacija femoralne arterije direktnom anastomozom
33818-05 Reparacija poplitealne arterije direktnom anastomozom
33818-06 Reparacija tibijalne arterije direktnom anastomozom
33818-07 Reparacija peronealne arterije direktnom anastomozom
32766-00 Reparacija ostalih arterija direktnom anastomozom
710 Reparacija arterije interpozicionim graftom
Ponovno uspostavljanje arterijskog kontinuiteta interpozicionim graftom
33830-00 Reparacija karotidne arterije interpozicijom grafta
90213-00 Reparacija subklavijalne arterije interpozicijom grafta
90213-01 Reparacija brahiocefaličnog stabla interpozicijom grafta
90213-02 Reparacija aorte interpozicijom grafta
33821-00 Reparacija aksilarne arterije interpozicijom grafta
33821-01 Reparacija brahijalne arterije interpozicijom grafta
33821-02 Reparacija radijalne arterije interpozicijom grafta
33821-03 Reparacija ulnarne arterije interpozicijom grafta
33839-00 Reparacija celijačne arterije interpozicijom grafta
33839-01 Reparacija renalne arterije interpozicijom grafta
33839-02 Reparacija mezentrične arterije interpozicijom grafta
33839-03 Reparacija ilijačne arterije interpozicijom grafta
33821-04 Reparacija femoralne arterije interpozicijom grafta
33821-05 Reparacija poplitealne arterije interpozicijom grafta
33821-06 Reparacija tibijalne arterije interpozicijom grafta
33821-07 Reparacija peronealne arterije interpozicijom grafta
90213-03 Reparacija ostalih arterija interpozicijom grafta
711 Transplantacija arterijskog bajpasa pomoću vene
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• endarterektomija za pripremu oblasti za anastomozu
• graft zakrpa
• uzimanje i pripremu vene iz ruke ili noge osim kad se vena uzima iz iste ruke ili noge na kojima se
obavlja bajpas ili transplantat - šifru izostaviti
Iskljuĉuje: bajpas koronarne arterije
32700-00 Karotidni bajpas pomoću vene
32700-01 Karotidno-karotidni bajpas pomoću vene
32700-02 Karotidno-subklavijalni bajpas pomoću vene
32700-03 Karotidno-vertebralni bajpas pomoću vene
Iskljuĉuje: proceduru u kojoj se koristi vena safena
32700-04 Aorto-subklavijalno-karotidni bajpas pomoću vene
32763-02 Subklavijalno-vertebralni bajpas pomoću vene
32763-03 Subklavijalno-aksilarni bajpas pomoću vene
32721-00 Renalni bajpas pomoću vene, unilateralni
Aorto-renalni bajpas pomoću vene, unilateralni
32724-00 Renalni bajpas pomoću vene, bilateralni
Aorto-renalni bajpas pomoću vene, bilateralni
32763-04 Splenalno-renalni bajpas pomoću vene
32730-00 Mezenterično mezenterični bajpas pomoću vene, pojedinačni krvni sud
Aorto-mezentrični bajpas pomoću vene, pojedinačni krvni sud
32733-00 Mezenterični bajpas pomoću vene, višestruki krvni sudovi
Aorto-mezentrični bajpas pomoću vene, višestruki krvni sudovi
32763-05 Aortno-celijačni bajpas pomoću vene
32763-06 Aortno-femoralno-poplitealni bajpas pomoću vene
32763-07 Ilijačno-ilijačni bajpas pomoću vene
32712-00 Ilijačnofemoralni bajpas pomoću vene
Iskljuĉuje: ilijačnofemoralni ukršteni (crossover) bajpas
32739-00 Femoralno-poplitealni bajpas pomoću vene, anastomoza iznad kolena
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• sekvencijalni bajpas femoralne arterije pomoću vene
Iskljuĉuje: kompozitni [venski i sintetički] graft
32742-00 Femoralno-poplitealni bajpas pomoću vene, anastomoza ispod kolena
Femoralno-poplitealni bajpas pomoću vene (neklasifikovano na drugom mestu)
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• sekvencijalni bajpas femoralne arterije pomoću vene
Iskljuĉuje: kompozitni [venski i sintetički] graft
32745-00 Bajpas femoralne do proksimalno tibijalne ili peronealne arterije pomoću vene
Ukljuĉuje: anastomozu distalnog kraja bajpasa do tibio-peronealnog trupa
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• sekvencijalni bajpas femoralne arterije pomoću vene
Iskljuĉuje: kompozitni [venski i sintetički] graft
32748-00 Bajpas femoralne do distalno tibijalne ili peronealne arterije pomoću vene
Napomena: Distalni deo peronealne ili tibijalne arterije nalazi se u okviru 5 cm od članku
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• sekvencijalni bajpas femoralne arterije pomoću vene
Iskljuĉuje: kompozitni [venski i sintetički] graft
32763-08 Poplitealno-tibijalni bajpas pomoću vene
32763-00 Bajpas ostalih arterija pomoću vene
712 Transplantacija arterijskog bajpasa sintetiĉkim materijalom
Napomena: Sintetički materijal moţe obuhvatiti graft od poliestera (tkanog ili pletenog) ili od
politetrafluoroetilena
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• endarterektomija za pripremu oblasti za anastomozu
Iskljuĉuje: bajpas koronarne arterije
32763-09 Aortno-subklavijalni bajpas sintetičkim materijalom
32763-10 Subklavijalno-subklavijalni bajpas sintetičkim materijalom
32763-11 Subklavijalno-vertebralni bajpas sintetičkim materijalom
32763-12 Subklavijalno-aksilarni bajpas sintetičkim materijalom
32763-13 Aksilarno-aksilarni bajpas sintetičkim materijalom
32763-14 Aksilarno-brahijalni bajpas sintetičkim materijalom
32763-15 Splenalno-renalni bajpas sintetičkim materijalom
32763-16 Aortno-ilijačni bajpas sintetičkim materijalom
32763-17 Aortno-femoralno-poplitealni bajpas sintetičkim materijalom
32763-18 Iilijačno-ilijačni bajpas sintetičkim materijalom
32712-01 Ilijačnofemoralni bajpas sintetičkim materijalom
32751-00 Femoralno-poplitealni bajpas sintetičkim materijalom, anastomoza iznad kolena
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• sekvencijalni bajpas femoralne arterije sintetičkim materijalom
Iskljuĉuje: kompozitni [venski i sintetički] graft
32751-01 Femoralno-poplitealni bajpas sintetičkim materijalom, anastomoza ispod kolena
Femoralno-poplitealni bajpas sintetičkim materijalom (neklasifikovano na drugom mestu)
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• sekvencijalni bajpas femoralne arterije sintetičkim materijalom
Iskljuĉuje: kompozitni [venski i sintetički] graft
32751-02 Bajpas femoralne do proksimalno tibijalne ili peronealne arterije sintetičkim materijalom
Ukljuĉuje: anastomozu distalnog kraja bajpasa do tibijalno-peronealnog trupa
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• sekvencijalni bajpas femoralne arterije sintetičkim materijalom
Iskljuĉuje: kompozitni [venski i sintetički] graft
32751-03 Bajpas femoralne do distalno tibijalne ili peronealne arterije sintetičkim materijalom
Napomena: Distalni deo peronske ili tibijalne arterije nalazi se u okviru 5 cm u članku
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• sekvencijalni bajpas femoralne arterije sintetičkim materijalom
Iskljuĉuje: kompozitni [venski i sintetički] graft
32763-19 Poplitealno-tibijalni bajpas sintetičkim materijalom
32700-05 Karotidni bajpas sintetičkim materijalom
32700-06 Karotidno-karotidni bajpas sintetičkim materijalom
32700-08 Karotidno-subklavijalni bajpas sintetičkim materijalom
32700-07 Karotidno-vertebralni bajpas sintetičkim materijalom
32700-09 Aortno-karotidni bajpas sintetičkim materijalom
32700-10 Aortno-karotidno-brahijalni bajpas sintetičkim materijalom
32700-11 Aortno-subklavijalno-karotidni bajpas sintetičkim materijalom
32715-00 Subklavijalno-femoralni bajpas sintetičkim materijalom
32715-01 Subklavialno-femoralno-femoralni bajpas sintetičkim materijalom
32715-02 Aksilarno-femoralni bajpas sintetičkim materijalom
32715-03 Aksilarno-femoralno-femoralni bajpas sintetičkim materijalom
32721-01 Renalni bajpas sintetičkim materijalom, unilateralan
Aortno-renalni bajpas sintetičkim materijalom, unilateralan
32724-01 Renalni bajpas sintetičkim materijalom, bilateralan
Aortno-renalni bajpas sintetičkim materijalom, bilateralan
32730-01 Mezenterijski bajpas sintetičkim materijalom, pojedinačni krvni sud
Aortno-mezenterijski bajpas sintetičkim materijalom, pojedinačni krvni sud
32733-01 Mezenterijski bajpas sintetičkim materijalom, višestruki krvni sudovi
Aortno-mezenterijski bajpas sintetičkim materijalom, višestruki krvni sudovi
32708-00 Aortno-femoralni bajpas sintetičkim materijalom
32708-01 Aortno-femoralno-femoralni bajpas sintetičkim materijalom
32708-02 Aortno-iliajačni bajpas sintetičkim materijalom
32708-03 Aortno-ilijačno-femoralni bajpas sintetičkim materijalom
32763-01 Bajpas ostalih arterija sintetičkim materijalom
713 Arterijski bajpas graft pomoću kompozitnog, sekvencijalnog ili krosover grafta
Napomena: Kompozitni graft - koristi se kombinacija sintetičkog materijala i vene
Krosover bajpas - graft arterije sa jedne strane tela na drugu stranu
tela, npr. femoralne za femoralnu
Sekvencijalni bajpas - [skip graft] koristi se u slučaju dodatno izvršene
anastomoze da bi se odvojeno revaskularizovalo više od jedne arterije
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• endarterektomija za pripremu oblasti za anastomozu
• uzimanje i pripremu vene iz ruke ili noge osim kad se vena uzima iz iste ruke ili noge na kojima se
obavlja bajpas ili graft - šifru izostaviti
Iskljuĉuje: bajpas koronarne arterije
32754-00 Femoralno-poplitealni bajpas pomoću kompozitnog grafta, anastomoza iznad kolena
Femoralno-femoralni bajpass pomoću sintetičkog i venskog grafta
32754-01 Femoralno-poplitealni bajpas pomoću kompozitnog grafta, anastomoza ispod kolena
Femoralno-poplitealni bajpas pomoću kompozitnog grafta (neklasifikovano na drugom mestu)
Femoralno-poplitealni bajpas pomoću sintetičkog i venskog grafta
32754-02 Bajpas femoralne do tibijalne ili peronealne arterije pomoću kompozitnog grafta
Ukljuĉuje: anastomozu distalnog kraja bajpasa do tibijalno-peronealnog trupa
32757-00 Sekvencijalni bajpas femoralne arterije pomoću vene
Skip graft femoralne arterije pomoću vene
Prvo šifrirati:
• femoralni bajpas
32757-01 Sekvencijalni bajpas femoralne arterije sintetičkim materijalom
Skip graft femoralne arterije sintetičkim materijalom
Prvo šifrirati:
• femoralni bajpas
32718-00 Ilijačnofemoralni krosover bajpas
32718-01 Femoralno-femoralni krosover bajpas
714 Reparacija aneurizme u vratu, intra-abdominalnoj oblasti ili ekstremitetima
Reparacija:
• klipingom
• ekscizijom
• ligaturom
• suturom
Iskljuĉuje: zamenu graftom
33075-00 Reparacija aneurizme u vratu
33178-00 Reparacija rupturirane aneurizme u vratu
33080-00 Reparacija intra-abdominalne aneurizme
Iskljuĉuje: endovaskularnu (endoluminalnu) reparaciju
reparaciju laţne aneurizme ilijačne arterije
33181-00 Reparacija rupturirane intra-abdominalne aneurizme
Iskljuĉuje: endovaskularnu (endoluminalnu) reparaciju
33130-00 Ekscizija i reparacija aneurizme visceralne arterije sa direktnom anastomozom
Iskljuĉuje: prekid visceralne aneurizme bez ponovnog uspostavljanja kontinuiteta
33166-00 Ekscizija i reparacija rupturirane aneurizme visceralne arterije sa direktnom anastomozom
Iskljuĉuje: prekid visceralne aneurizme bez ponovnog uspostavljanja kontinuiteta
33136-00 Reparacija laţne aneurizme kod anastomoze aorte kojoj je prethodio hirurški zahvat na
aorti
33139-00 Reparacija laţne aneurizme ilijačne arterije
33142-00 Reparacija laţne aneurizme femoralne arterije
33070-00 Reparacija aneurizme u ekstremitetima
Iskljuĉuje: reparacija laţne aneurizme femoralne arterije
33175-00 Reparacija rupturirane aneurizme u ekstremitetima
715 Zamena aneurizme graftom
Iskljuĉuje: endovaskularnu (endoluminalnu) reparaciju
33103-00 Zamena torakalno-aortne aneurizme graftom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• operativni menadţment akutne rupture ili disekcije torakalne aorte
33109-00 Zamena torakalno-abdominalne aneurizme graftom
Ukljuĉuje: reimplantaciju arterija
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• operativni menadţment akutne rupture ili disekcije torakalne aorte
33100-00 Zamena aneurizme karotidne arterije graftom
33145-00 Zamena rupturirane aneurizme torakalne aorte graftom
33148-00 Zamena rupturirane torakoabdominalne aneurizme graftom
33112-00 Zamena suprarenalne aneurizme abdominalne aorte graftom
Ukljuĉuje: reimplantaciju arterija
33151-00 Zamena rupturirane suprarenalne aneurizme abdominalne aorte graftom
33115-00 Zamena infrarenalne aneurizme abdominalne aorte pomoću cevastog grafta
33154-00 Zamena rupturirane infrarenalne aneurizme abdominalne aorte pomoću cevastog grafta
33118-00 Zamena infrarenalne aneurizme abdominalne aorte sa bifurkacionim graftom na ilijačnim
arterijama
33157-00 Zamena rupturirane infrarenalne aneurizme abdominalne aorte sa bifurkacionim graftom
na ilijačnim arterijama
33121-00 Zamena infrarenalne aneurizme abdominalne aorte sa bifurkacionim graftom na
femoralnim arterijama
33160-00 Zamena rupturirane infrarenalne aneurizme abdominalne aorte sa bifurkacionim graftom
na femoralnim arterijama
33124-00 Zamena aneurizme ilijačne arterije graftom, jednostrano
33127-00 Zamena aneurizme ilijačne arterije graftom, obostrano
33163-00 Zamena rupturirane aneurizme ilijačne arterije graftom
33130-01 Zamena aneurizme visceralne arterije graftom
33166-01 Zamena rupturirane aneurizme visceralne arterije graftom
33050-00 Zamena poplitealne aneurizme pomoću venskog grafta
33055-00 Zamena poplitealne aneurizme pomoću sintetičkog grafta
33172-00 Zamena aneurizme ostalih glavnih arterija graftom
716 Reparacija aorto-enteralne fistule
Ukljuĉuje: reparaciju duodenuma
34160-00 Reparacija aorto-enteralne fistule sa direktnim zatvaranjem aorte
Reparacija aorto-duodenalne fistule direktnim zatvaranjem aorte
34163-00 Reparacija aorto-enteralne fistule sa insercijom grafta aorte
34166-00 Reparacija aorto-enteralne fistule sa prešivanjem abdominalne aorte i grafta aksilarnofemoralnog bajpasa
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• aksilarno-femoralno-femoralni bajpas
717 Procedure reparacije na pulmonalnoj arteriji kod uroĊenih bolesti srca
38715-00 Bending (pritezanje) glavne pulmonalne arterije
38715-01 Debending (odtezanje) glavne pulmonalne arterije
38733-00 Pravljenje sistemskog pulmonalnog šanta
Pravljenje šanta:
• aorte u uzlaznom delu do pulmonalne arterije
• aorte u silaznom delu do pulmonalne arterije
• subklavijalne do pulmonalne arterije
38715-02 Ostale reparacije glavne pulmonalne arterije
718 Ostale procedure reparacije na arterijama
32703-00 Resekcija karotidne arterije sa reanastomozom
Ukljuĉuje: endarterektomiju
Napomena: Obavlja se kod okluzivne arterijske bolesti
7.13.6 OSTALE PROCEDURE
720 Ostale procedure na arterijama
32736-00 Ostale procedure na donjoj mezenteričnoj arteriji
90222-00 Ostale procedure na arterijama
7.14 VENE
TIP PROCEDURE
7.14.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
721 Primena eksternog stenta na venama
Napomena: Obavlja se kod obnavljanja venske kompetentnosti
34824-00 Primena eksternog stenta na površinskim venama
Povezivanje ili manţetiranje (bandiranje ili kafovanje) vene safene
34833-00 Primena eksternog stenta na duboku venu
722 Primena injekcije u varikoznim venama
Iskljuĉuje: ponovnu operaciju varikoznih vena
32500-00 Mikroinjekcija u venularno crvenilo
32500-01 Višestruke injekcije u varikozne vene
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• injekcija u venularno crvenilo
Iskljuĉuje: proceduru sa prekidom safenozno-femoralne i safenozno-poplitealne varikozne vene
723 Ostale procedure primene, insercije ili uklanjanja na venama
35330-00 Perkutana insercija filtera u donju šuplju venu
35330-01 Otvorena insercija filtera u donju šuplju venu
35331-00 Perkutano uklanjanje filtera donje šuplje vene
Iskljuĉuje: perkutano uklanjanje ostalih intravaskularnih stranih tela
35331-01 Otvoreno uklanjanje filtera donje šuplje vene
Iskljuĉuje: otvoreno uklanjanje ostalih intravaskularnih stranih tela
7.14.2 INCIZIJA
724 Eksploracija vena
Iskljuĉuje: proceduru koja se obavlja sa bilo kojom drugom vaskularnom procedurom - šifru
izostaviti
34100-01 Eksploracija jugularne vene
34103-05 Eksploracija subklavijalne vene
34103-06 Eksploracija aksilarne vene
34106-05 Eksploracija brahijalne vene
34106-06 Eksploracija radijalne vene
34106-07 Eksploracija ulnarne vene
34103-07 Eksploracija ilijačne vene
34103-08 Eksploracija femoralne vene
34103-09 Eksploracija poplitealne vene
34106-08 Eksploracija tibijalne vene
34106-09 Eksploracija ostalih vena
725 Ostale procedure incizije na venama
13757-00 Terapijska venesekcija
7.14.3 DESTRUKCIJA
726 Prekid vene
Ukljuĉuje: kliping
razdvajanje
ligatura
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• perforatnih vena
• aneurizme visceralne arterije
i sa bilo kojom drugom vaskularnom procedurom - šifru izostaviti
52141-03 Prekid facijalne vene
52141-04 Prekid lingvalne vene
52141-05 Prekid mandibularne vene
34100-03 Prekid jugularne vene
34103-15 Prekid subklavijalne vene
34103-16 Prekid aksilarne vene
34106-15 Prekid brahijalne vene
34106-16 Prekid radijalne vene
34106-17 Prekid ulnarne vene
34800-00 Prekid šuplje vene
34103-17 Prekid ilijačne vene
34103-18 Prekid femoralne vene
34103-19 Prekid poplitealne vene
34106-18 Prekid tibijalne vene
34106-19 Prekid ostalih vena
727 Prekid safenozno-femoralnog ili safenozno-poplitealnog spoja varikoznih vena
Ukljuĉuje: razdvajanje }
eksciziju }
injekciju } perforantnih vena (nekompetentnih), pritoka, vena
ligaturu }
striping }
Iskljuĉuje: bandiranje ili kafovanje vene Safene
ponovnu operaciju varikoznih vena
32508-00 Prekid safeno-femoralnog spoja varikoznih vena
Prekid varikoznih vena (neklasifikovano na drugom mestu)
Ligaturu i striping varikoznih vena (neklasifikovano na drugom mestu)
32508-01 Prekid safeno-poplitealnog spoja varikoznih vena
32511-00 Prekid safeno-femoralnog i safeno-poplitealnog spoja varikoznih vena
728 Ostale procedure destrukcije na venama
Ukljuĉuje: razdvajanje
ligaturu
Iskljuĉuje: proceduru na safeno-femoralnom ili safeno-poplitealnom spoju
32504-01 Prekid višestrukih pritoka varikoznih vena
Ukljuĉuje: prekid inkompetentnih perforatnih varikoznih vena
32507-00 Subfascijalni prekid jedne ili više perforatnih varikoznih vena
Subfascijalni prekid inkompetentnih perforatnih vena
Ukljuĉuje: kliping
7.14.4 EKSCIZIJA
729 Venska trombektomija
33812-03 Trombektomija aksilarne vene
33812-02 Trombektomija subklavijalne vene
33810-00 Zatvorena trombektomija donje šuplje vene
33811-00 Otvorena trombektomija donje šuplje vene
Uklanjanje tumora sa donje šuplje vene
33810-01 Zatvorena trombektomija ilijačne vene
33811-01 Otvorena trombektomija ilijačne vene
Uklanjanje tumora sa ilijačne vene
33812-00 Trombektomija femoralne vene
33812-01 Trombektomija poplitealne vene
33812-04 Trombektomija ostalih velikih vena
730 Uzimanje i priprema vene
33551-00 Uzimanje i priprema vene iz udova za graftnu zakrpu
Iskljuĉuje: proceduru koja se obavlja kroz istu operativnu inciziju - šifru izostaviti
32760-00 Uzimanje i priprema vene iz udova za bajpas ili zamenu grafta
Iskljuĉuje: proceduru za koronarni bajpas graft - šifru izostaviti proceduru u kojoj se vena nabavlja
iz iste ruke ili noge na kojoj se obavlja bajpas ili transplantacija - šifru izostaviti
7.14.5 REPARACIJA
Napomena: Uključuje rane traumatskog ili hirurškog porekla
731 Venska graft zakrpa
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• transplantacija bajpasa
33548-02 Venska graft zakrpa upotrebom autolognog materijala
Graft zakrpa venskog bajpas grafta upotrebom autolognog materijala
33548-03 Venska graft zakrpa upotrebom sintetičkog materijala
Graft zakrpa venskog bajpas grafta upotrebom sintetičkog materijala
732 Direktno zatvaranje vene
Ušivanje rane na veni:
• direktno
• lateralno
33824-01 Direktno zatvaranje jugularne vene
90215-00 Direktno zatvaranje subklavijalne vene
90215-01 Direktno zatvaranje brahiocefalične vene
90215-02 Direktno zatvaranje vene kave (šuplje vene)
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonarni bajpas
33815-08 Direktno zatvaranje aksilarne vene
33815-09 Direktno zatvaranje brahijalne vene
33815-10 Direktno zatvaranje ostalih vena gornjih udova
33833-04 Direktno zatvaranje renalne vene
33833-05 Direktno zatvaranje vene porte
33833-06 Direktno zatvaranje splenične vene
33833-07 Direktno zatvaranje mezentrične vene
33833-08 Direktno zatvaranje ilijačne vene
33833-09 Direktno zatvaranje ostalih abdominalnih vena
33815-11 Direktno zatvaranje femoralne vene
33815-12 Direktno zatvaranje poplitealne vene
33815-13 Direktno zatvaranje ostalih vena donjih udova
90232-00 Direktno zatvaranje ostalih vena
733 Reparacija vene anastomozom
Obnavljanje venskog kontinuiteta direktnom anastomozom
33827-01 Reparacija jugularne vene direktnom anastomozom
90216-00 Reparacija subklavijalne vene direktnom anastomozom
90216-01 Reparacija brahiocefalične vene direktnom anastomozom
38721-01 Reparacija šuplje vene direktnom anastomozom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonarni bajpas
33818-08 Reparacija aksilarne vene direktnom anastomozom
33818-09 Reparacija brahijalne vene direktnom anastomozom
33818-10 Reparacija ostalih vena gornjih udova direktnom anastomozom
33836-04 Reparacija renalne vene direktnom anastomozom
33836-05 Reparacija vene porte direktnom anastomozom
33836-06 Reparacija splenične vene direktnom anastomozom
33836-07 Reparacija mezenterične vene direktnom anastomozom
33836-08 Reparacija ilijačne vene direktnom anastomozom
33836-09 Reparacija ostalih abdominalnih vena direktnom anastomozom
33818-11 Reparacija femoralne vene direktnom anastomozom
33818-12 Reparacija poplitealne vene direktnom anastomozom
33818-13 Reparacija ostalih vena donjih udova direktnom anastomozom
32766-01 Reparacija ostalih vena direktnom anastomozom
734 Reparacija vene interpozicijom graftom
Obnavljanje venskog kontinuiteta interpozicijom grafta
33830-01 Reparacija jugularne vene interpozicijom grafta
90217-01 Reparacija subklavijalne vene interpozicijom grafta
90217-00 Reparacija brahicefalične vene interpozicijom grafta
90217-02 Reparacija donje šuplje vene interpozicijom grafta
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonarni bajpas
33821-08 Reparacija aksilarne vene interpozicijom grafta
33821-09 Reparacija brahijalne vene interpozicijom grafta
33821-10 Reparacija ostalih vena gornjih udova interpozicijom grafta
33839-04 Reparacija renalne vene interpozicijom grafta
33839-05 Reparacija portalne vene interpozicijom grafta
33839-06 Reparacija splenične vene interpozicijom grafta
33839-07 Reparacija mezenterične vene interpozicijom grafta
33839-08 Reparacija ilijačne vene interpozicijom grafta
33839-09 Reparacija ostalih abdominalnih vena interpozicijom grafta
33821-11 Reparacija femoralne vene interpozicijom grafta
33821-12 Reparacija poplitealne vene interpozicijom grafta
33821-13 Reparacija ostalih vena donjih udova interpozicijom grafta
90233-00 Reparacija ostalih vena interpozicijom grafta
735 Transplantacija venskog bajpasa pomoću vene ili sintetiĉkog materijala
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• transplantatna zakrpa
• uzimanje i pripremu vene iz ruke ili noge osim kad se vena nabavlja iz iste ruke ili noge na kojoj se
obavlja bajpas ili transplantacija - šifru izostaviti
34803-00 Bajpas šuplje vene pomoću vene
34803-01 Bajpas šuplje vene pomoću sintetičkog materijala
34806-00 Safeno-ilijačno ukršteno premoštenje (cross leg bypass)
34806-01 Ukršteno premoštenje safeno-femoralne vene
34809-00 Bajpas femoralne vene
Anastomoza safenozne vene na femoralnoj ili poplitealnoj veni
34812-00 Bajpas na ostalim venama pomoću vene
34812-01 Bajpas na ostalim venama pomoću sintetičkog materijala
736 Ostale procedure reparacije na venama
34818-00 Reparacija venskog zaliska
Plikacija venskog zaliska
Valvuloplastika
34821-00 Transplantacija vene
7.14.6 PONOVNA OPERACIJA
737 Procedure ponovne operacije na venama
32514-00 Ponovna operacija za varikozne vene
Prekid rekurentno varikoznih vena:
• safenozno-femoralnih
• safenozno-poplitealnih
7.14.7 OSTALE PROCEDURE
738 Kateterizacija vena
Napomena: NovoroĎenče - ţivo roĎeno < mlaĎe od 28 dana
13300-01 Kateterizacija/kanilacija preko skalpa kod novoroĎenčeta
Ukljuĉuje: infuziju
13300-02 Umbilikalna venska kateterizacija/kanilacija kod novoroĎenčeta
Ukljuĉuje: infuziju
13319-00 Centralna venska kateterizacija kod novoroĎenčeta
13300-00 Kateterizacija/kanilacija ostalih vena novoroĎenčeta
Ukljuĉuje: infuziju
13815-01 Perkutana centralna venska kateterizacija
Perkutana kateterizacija u venu kao što je:
• femoralna
• jugularna
• subklavijalna
Perkutana centralna venska linija
Iskljuĉuje: proceduru sa insercijom ureĎaja za vaskularni akces
13815-00 Centralna venska kateterizacija
Centralna venska linija
Otvorena kateterizacija u venu, što je:
• femoralna
• jugularna
• subklavijalna
Iskljuĉuje: proceduru sa insercijom ureĎaja za vaskularni akces
34521-02 Kateterizacija/kanilacija intra-abdominalne vene
90220-00 Kateterizacija/kanilacija ostalih vena
34530-04 Uklanjanje venskog katetera
Uklanjanje katetera:
• centralno venskog
• provučeno kafovanog
Ukljuĉuje: isključivanje ureĎaja za unošenje lekova (eksterna infuziona pumpa)
Iskljuĉuje: uklanjanje fragmenata katetera
proceduru koja je povezana sa ureĎajem za vaskularni akces
739 Ostale procedure na venama
90222-01 Ostale procedure na venama
7.15 OSTALE VASKULARNE OBLASTI
TIP PROCEDURE
7.15.1 PREGLED
740 Procedure pregleda ostalih vaskularnih oblasti
35324-00 Angioskopija
Iskljuĉuje: proceduru sa bilo kojom drugom vaskularnom procedurom - šifru izostaviti
7.15.2 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
741 Hirurška kateterizacija periferne arterije ili vene
Iskljuĉuje: nehiruršku primenu trombolitičkog ili hemoterapijskog agensa
35317-00 Perkutana kateterizacija periferne arterije ili vene uz primenu trombolitičkih ili
hemoterapijskih sredstava pomoću kontinuirane infuzije
35319-00 Perkutana kateterizacija periferne arterije ili vene uz primenu trombolitičkih ili
hemoterapijskih sredstava tehnikom pulsnog raspršavanja
35320-00 Otvorena perkutana kateterizacija periferne arterije ili vene uz primenu trombolitičkih ili
hemoterapijskih sredstava
742 Ostale procedure primene, insercije i uklanjanja na ostalim vaskularnim oblastima
30213-01 Primena sredstava za telangiektazije glave i vrata
Injekcija sklerozirajućeg sredstva
Ukljuĉuje: zvezdaste krvne sudove glave i vrata
45027-01 Primena sredstva u vaskularnim anomalijama
Destrukcija vaskularne anomalije injekcijom
Ukljuĉuje: angiom
haemangiom
limfangiom
vaskularnu malformaciju
35360-00 Perkutano uklanjanje intravaskularnog stranog tela
Perkutano uklanjanje stranog tela iz:
• aorte
• donje šuplje vene
• periferne:
• arterije
• vene
• pulmonalne arterije
• desne pretkomore
Ukljuĉuje: fragmente katetera
embolizacijske spirale
komponente endovaskularnog stenta
ţičane voĎice
Iskljuĉuje: perkutano uklanjanje filtera donje šuplje vene
uklanjanje vaskularnog katetera
35360-01 Otvoreno uklanjanje intravaskularnog stranog tela
Otvoreno uklanjanje stranog tela iz:
• aorte
• donje šuplje vene
• periferne:
• arterije
• vene
• pulmonalne arterije
• desne pretkomore
Ukljuĉuje: fragmente katetera
embolizacijske spirale
komponente endovaskularnog stenta
ţičane voĎice
Iskljuĉuje: perkutano uklanjanje filtera donje šuplje vene
uklanjanje vaskularnog katetera
7.15.3 DESTRUKCIJA
743 Destrukcija vaskularnih lezija
30213-00 Dijatermija telangiektazija glave i vrata
Ukljuĉuje: zvezdaste krvne sudove glave i vrata
45027-00 Kauterizacija vaskularnih anomalija
Ukljuĉuje: angiom
haemangiom
limfangiom
vaskularnu malformaciju
Iskljuĉuje: fotokoagulaciju vaskularnih lezija na koţi laserom
744 Fotokoagulacija vaskularnih lezija na koţi laserom
Ukljuĉuje: beleg
fleke boje bele kafe
hemangiome iz detinjstva
naevus flameus (mrlje boje crvenog vina)
Otini nevusi
14100-00 Fotokoagulacija vaskularnih lezija na koţi, kontinuirana primena lasera, pojedinačni krvni
sud
14106-00 Fotokoagulacija vaskularnih lezija na koţi, pulsna primena lasera, ekstenzivno područje
745 Prekid dovodnih krvnih sudova arteriovenske fistule
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• ekscizija arteriovenske fistule
• reparacija arteriovenske fistule
34124-02 Prekid dovodnih krvnih sudova arteriovenske fistule u vratu
34121-02 Prekid dovodnih krvnih sudova arteriovenske fistule u udovima
34127-02 Prekid dovodnih krvnih sudova arteriovenske fistule u abdomenu
746 Ostale procedure destrukcije u vaskularnim oblastima
33845-00 Kontrola postoperativnog krvarenja ili tromboze posle intra-abdominalne vaskularne
procedure
33848-00 Kontrola postoperativnog krvarenja ili tromboze u ekstremitetu posle vaskularne
procedure
7.15.4 EKSCIZIJA
747 Biopsija krvnih sudova
30075-20 Biopsija krvnih sudova
Iskljuĉuje: biopsiju temporalne arterije
748 Ekscizija vaskularne anomalije
Ukljuĉuje: angiomu
hemangiomu
limfangiomu
Iskljuĉuje: eksciziju arteriovenske malformacije
45030-00 Ekscizija vaskularne anomalije na koţi i potkoţnom tkivu ili mukoznoj površini, mali
zahvat
Iskljuĉuje: proceduru koja uključuje meko tkivo
45033-00 Ekscizija vaskularne anomalije na koţi i potkoţnom tkivu ili mukoznoj površini, veliki
zahvat
Iskljuĉuje: proceduru koja uključuje meko tkivo
45033-01 Ekscizija vaskularne anomalije na parotidnoj ţlezdi
45033-02 Ekscizija vaskularne anomalije na dnu usne duplje
45033-03 Ekscizija vaskularne anomalije na jeziku
45033-04 Ekscizija vaskularne anomalije na facijalnom mišiću ili nervu
45036-00 Ekscizija vaskularne anomalije na vratu
Iskljuĉuje: proceduru na koţi vrata
45033-05 Ekscizija vaskularne anomalije dojke
Iskljuĉuje: proceduru na koţi dojke
45033-06 Ekscizija vaskularne anomalije u ostalim oblastima
Ukljuĉuje: proceduru koja uključuje:
• kosti
• mišiće
• nerve
750 Ekscizija arteriovenske fistule na vratu
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• prekid dovodnih krvnih sudova
34115-00 Ekscizija ili ligatura jednostavne arteriovenske fistule na vratu
34115-01 Ekscizija ili ligatura kompleksne arteriovenske fistule na vratu
751 Ekscizija arteriovenske fistule na udovima
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• prekid dovodnih krvnih sudova
Iskljuĉuje: zatvaranje hirurški kreirane arterijsko-venske fistule
34112-00 Ekscizija ili ligatura jednostavne arteriovenske fistule na udovima
34112-01 Ekscizija ili ligatura kompleksne arteriovenske fistule na udovima
752 Ekscizija arteriovenske fistule na abdomenu
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• prekid dovodnih krvnih sudova
34118-00 Ekscizija ili ligatura jednostavne arteriovenske fistule na abdomenu
34118-01 Ekscizija ili ligatura kompleksne arteriovenske fistule na abdomenu
753 Ostale procedure ekscizije u vaskularnim oblastima
Ukljuĉuje: zatvaranje arterija
34157-00 Ekscizija grafta bajpasa na vratu
34169-00 Ekscizija grafta bajpasa na trupu
Iskljuĉuje: proceduru sa zamenom
34175-00 Ekscizija grafta bajpasa na udovima
Iskljuĉuje: isključuje proceduru:
• aksilarno-femoralnu
• femoralno-femoralnu
34172-00 Ekscizija aksilarno-femoralnog ili femoralno-femoralnog grafta bajpasa
7.15.5 REPARACIJA
754 Transluminalna angioplastika balonom
Iskljuĉuje: perifernu angioplastiku laserom
proceduru na koronarnim arterijama
• sa aterektomijom
35303-06 Perkutana transluminalna angioplastika balonom
Korekcija stenoze arteriovenske fistule potkoţnom transluminalnom angioplastikom balonom
Revizija stenoze arteriovenske fistule potkoţnom transluminalnom angioplastikom balonom
35309-06 Perkutana transluminalna angioplastika balonom sa stentom, jedan stent
Iskljuĉuje: proceduru na karotidnoj arteriji
35309-07 Perkutana transluminalna angioplastika balonom sa stentom, više stentova
Iskljuĉuje: proceduru na karotidnoj arteriji
35307-00 Perkutana transluminalna angioplastika jedne karotidne arterije, jedan stent
Ukljuĉuje: upotrebu ureĎaja za embolijsku protekciju
35307-01 Perkutana transluminalna angioplastika jedne karotidne arterije, više stentova
Ukljuĉuje: upotrebu ureĎaja za embolijsku protekciju
35303-07 Otvorena transluminalna angioplastika balonom
Korekcija stenoze arteriovenske fistule otvorenom transluminalnom angioplastikom balonom
Revizija stenoze arteriovenske fistule otvorenom transluminalnom angioplastikom balonom
35309-08 Otvorena transluminalna angioplastika balonom sa stentom, jedan stent
35309-09 Otvorena transluminalna angioplastika balonom sa stentom, više stentova
758 Periferna angioplastika laserom
Ukljuĉuje: dilaciju balona
35315-00 Perkutana periferna angioplastika laserom
35315-01 Otvorena periferna angioplastika laserom
759 Reparacija arteriovenske fistule na vratu
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• prekid dovodnih krvnih sudova
34124-00 Reparacija jednostavne arteriovenske fistule na vratu sa sa ponovnim uspostavljanjem
kontinuiteta
34124-01 Reparacija kompleksne arteriovenske fistule na vratu sa sa ponovnim uspostavljanjem
kontinuiteta
760 Reparacija arteriovenske fistule na ekstremitetima
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• prekid dovodnih krvnih sudova
34121-00 Reparacija jednostavne arteriovenske fistule na ekstremitetima sa ponovnim
uspostavljanjem kontinuiteta
34121-01 Reparacija kompleksne arteriovenske fistule na ekstremitetima sa ponovnim
uspostavljanjem kontinuiteta
761 Reparacija arteriovenske fistule na abdomenu
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• prekid dovodnih krvnih sudova
34127-00 Reparacija jednostavne arteriovenske fistule na abdomenu sa ponovnim uspostavljanjem
kontinuiteta
34127-01 Reparacija kompleksne arteriovenske fistule na abdomenu sa ponovnim uspostavljanjem
kontinuiteta
762 Ostale procedure reparacije u vaskularnim oblastima
38733-01 Oblikovanje kavopulmonalnog šanta
Oblikovanje šanta gornje šuplje vene do pulmonalne arterije za protok do:
• oba plućna krila (dvosmerna Glen procedura)
• jednog plućnog krila (klasična Glen procedura)
Napomena: Obavlja se kod uroĎenih bolesti srca
33116-00 Endovaskularna reparacija aneurizme
Ukljuĉuje: protezu (bifurkaciju) (endograft) (cevčicu)
33116-001 Endovaskularna reparacije aneurizme silazne grudne aorte koja ne zahvata luk aorte
33116-002 Endovaskularna reparacije aneurizme silazne grudne aorte koja zahvata luk aorte
33116-003 Endovaskularna reparacije aneurizme silazne grudne aorte koja ne zahvata viseralne
arterije
33116-004 Endovaskularna reparacije aneurizme silazne grudne aorte koja zahvata visceralne
arterije
33116-005 Endovaskularna reparacija aneurizme abdominalne aorte koja ne zahvata renalne
arterije
33116-006 Endovaskularna reparacija aneurizme abdominalne aorte koja zahvata jednu renalnu
arteriju
33116-007 Endovaskularna reparacija aneurizme abdominalne aorte koja zahvata dve renalne
arterije
33116-008 Endovaskularna reparacija aneurizme abdominalne aorte koja zahvata renalne i gornju
mezentericnu arteriju
33116-009 Endovaskularna reparacija aneurizme abdominalne aorte koja zahvata renalne, gornju
mezentericnu arteriju i celijacno stablo
33116-0010 Endovaskularna reparacija aneurizme abdominalne aorte koja zahvata jednu
hipogastricnu arteriju
33116-0011 Endovaskularna reparacija aneurizme abdominalne aorte koja zahvata obe
hipogastricne arterije
33116-0012 Endovaskularna reparacija aneurizme torakoabdominalne aorte otvorenim
(fenestriranim) graftom
33116-0013 Endovaskualrna reparacija aneurizme torakoabdominalne aorte razgranatim (branch)
graftom
33116-0014 Endovaskularna reparacija disekcije torakalne aorte
33116-0015 Endovaskularna reparacija malperfuzionog sindroma usled disekcije torakalne aorte
90231-00 Zamena grafta bajpasa sa trupa
Ukljuĉuje: zatvaranje krvnog suda ili krvnih sudova
7.15.6 PONOVNA OPERACIJA
763 Procedure ponovne operacije u ostalim vaskularnim oblastima
Iskljuĉuje: ponovnu operaciju:
• koronarne arterije
• varikozne vene
35202-00 Pristup zbog ponovne operacije arterija ili vena u vratu, abdomenu ili udovima
Šifrirati i:
• obavljenu hiruršku proceduru ili procedure
7.15.7 OSTALE PROCEDURE
764 Procedure za eksterni arteriovenski šant
34500-00 Insercija eksternog arteriovenskog šanta
34500-01 Zamena eksternog arteriovenskog šanta
Uklanjanje i reinsercija eksternog arteriovenskog šanta
Revizija eksternog arteriovenskog šanta
34506-00 Uklanjanje eksternog arteriovenskog šanta
Iskljuĉuje: proceduru sa zamenom
13106-00 Trombektomija eksternog arteriovenskog šanta
Otpušavanje eksternog arteriovenskog šanta
765 Procedure hirurškog oblikovanja arteriovenske fistule
34509-00 Arteriovenska anastomoza donjih udova
Konstrukcija arteriovenske fistule donjih udova bez grafta
34509-01 Arteriovenska anastomoza gornjih udova
Konstrukcija arteriovenske fistule gornjih udova bez grafta
34512-00 Konstrukcija arteriovenske fistule sa venskim graftom
34512-01 Konstrukcija arteriovenske fistule sa protezom
Konstrukcija arteriovenske fistule sa veštačkim vaskularnim ureĎajem
34130-00 Zatvaranje hirurški oblikovane arteriovenske fistule na udovima
34515-00 Trombektomija arteriovenske fistule
Hirurško osposobljavanje protoka arteriovenske fistule
34518-00 Korekcija stenoze arteriovenske fistule
Korekcija stenoze }
Revizija } arteriovenske fistule (neklasifikovane na drugom mestu)
Superficijalizacija }
Ukljuĉuje: transplantacijski patch
Iskljuĉuje: proceduru:
• trombektomijom
• transluminalnom angioplastikom balonom:
otvorenu
potkoţnu
• proceduru korekcije stenoze proteze (grafta) arteriovenskog pristupnog
ureĎaja
34518-01 Korekcija stenoze proteze (grafta) arteriovenskog pristupa
Korekcija stenoze }
Revizija } proteze (grafta) arteriovenskog akscesnog ureĎaja
Ukljuĉuje: transplantacijsku zakrpu
Iskljuĉuje: proceduru transluminalnom angioplastikom balonom:
• otvorenu
• potkoţnu
766 UreĊaj za vaskularni pristup
Infuzioni port
Port -A-Cath
Rezervoar (potkoţni)
Napomena: Vaskularni pristupni ureĎaj je implantirani venski kateter sa pričvršćenim rezervoarom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• primena farmakološkog sredstva
• punjenje ureĎaja za unošenje leka
34528-02 Insercija vaskularnog pristupnog ureĎaja
Ukljuĉuje: kateterizaciju
povezivanje ureĎaja za unošenje leka (eksterne infuzione pumpe)
perkutano provlačenje (kafovanog) katetera
34530-06 Revizija vaskularnog pristupnog ureĎaja
Zamena vaskularnog pristupnog ureĎaja
Ukljuĉuje: - kateterizaciju
- isključivanje i ponovno povezivanje ureĎaja za unošenje leka
(eksterne infuzione pumpe)
- perkutano provlačenje (kafovanog) katetera
Iskljuĉuje: odrţavanje (samo) vaskularnog pristupnog ureĎaja
34530-05 Uklanjanje vaskularnog pristupnog ureĎaja
Ukljuĉuje: isključivanje ureĎaja za unošenje leka (eksterne infuzione pumpe)
Iskljuĉuje: proceduru zamene
768 Transkateterska embolizacija krvnih sudova
Ukljuĉuje: primenu:
• balona
• spirala
• etanola
• ţelatinastog sunĎera
• lepka
• plastičnih delića
kateterizaciju
35321-02 Transkateterska embolizacija intrakranijalnih arterija, neklasifikovana na drugom mestu
Iskljuĉuje: endovaskularnu okluziju cerebralne aneurizme ili arteriovenske malformacije
35321-08 Transkateterska embolizacija intrakranijalnih vena, neklasifikovana na drugom mestu
Iskljuĉuje: endovaskularnu okluziju cerebralne aneurizme ili arteriovenske malformacije
35321-03 Transkateterska embolizacija krvnih sudova lica i vrata
35321-04 Transkateterska embolizacija krvnih sudova grudi
35321-05 Transkateterska embolizacija krvnih sudova abdomena
Transkateterska embolizacija:
• celijačnih }
• gastrointestinalnih }
• hepatičkih (portna vena) }
• mezenterijskih } krvnih sudova
• renalnih }
• spleničnih }
35321-06 Transkateterska embolizacija krvnih sudova karlice
Transkateterska embolizacija:
• ilijačnih }
• ovarijumskih }
• materičnih } krvnih sudova
• vaginalnih }
• vezikalnih }
35321-07 Transkateterska embolizacija krvnih sudova udova
35321-10 Transkateterska embolizacija ostalih krvnih sudova
Transkateterska embolizacija spermatičnih vena
777 Ostale procedure na arterijama i venama
30058-01 Kontrola postoperativne hemoragije, neklasifikovana na drugom mestu
90223-01 Ostale vaskularne procedure
Osmo poglavlje
8. PROCEDURE NA KRVNOM SISTEMU I NA SISTEMU ORGANA
ZA STVARANJE KRVI (BLOKOVI 800 - 817)
ANATOMSKA REGIJA
8.1 KOŠTANA SRŢ
TIP PROCEDURE
8.1.1 EKSCIZIJA
800 Biopsija koštane srţi
30087-00 Aspiraciona punkcija koštane srţi
Iskljuĉuje: aspiraciju koštane srţi i trepanacija [BMAT]
30084-00 Perkutana biopsija koštane srţi, iglom (metoda Jamašidi)
Aspiracija koštane srţi i trepanacija [BMAT]
30081-00 Biopsija koštane srţi, hirurška
Ukljuĉuje: trepanaciju
Iskljuĉuje: biopsiju koštane srţi:
• aspiraciona
• perkutana
801 Ostale procedure ekscizije koštane srţi
13700-00 Prikupljanje koštane srţi za transplantaciju
Aspiracija koštane srţi od donora
Uzimanje koštane srţi od donora, za transplantaciju
8.1.2 REPARACIJA
802 Transplantacija koštane srţi/matiĉne ćelije
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• hemoterapija
• zračenje celog tela
13706-00 Transplantacija alogene koštane srţi ili matične ćelije, od srodnog podudarnog davaoca,
bez in vitro obrade
Napomena: Podudarni donor je:
• povezana porodica (roĎak)
• genetski identični (identični blizanci)
13706-06 Transplantacija alogene koštane srţi ili matične ćelije, od srodnog podudarnog davaoca,
sa in vitro obradom
Napomena: Podudarni donor je:
• povezana porodica (roĎak)
• genetski identični (identični blizanci)
13706-09 Transplantacija alogene koštane srţi ili matične ćelije, od nesrodnog podudarnog
davaoca, bez in vitro obrade
Napomena: Nesrodni donor moţe da bude:
• koji odgovara, a nije u srodstvu
• u srodstvu, koji ne odgovara
13706-10 Transplantacija alogene koštane srţi ili matične ćelije, od nesrodnog podudarnog
davaoca, sa in vitro obradom
Napomena: Nesrodni donor moţe da bude:
• koji odgovara, a nije u srodstvu
• u srodstvu, koji ne odgovara
13706-07 Transplantacija autologne koštane srţi ili matične ćelije, bez in vitro obrade
13706-08 Transplantacija autologne koštane srţi ili matične ćelije, sa in vitro obradom
8.1.3 OSTALE PROCEDURE
803 Ostale procedure na koštanoj srţi
90280-00 Ostale procedure na koštanoj srţi Injekcija u koštanu srţ
8.2 LIMFNI ĈVOROVI
TIP PROCEDURE
8.2.1 INCIZIJA
804 Incizije na limfnoj strukturi
90281-00 Incizija limfnog područja (limfnog sliva)
Drenaţa limfnog čvora
Incizija limfatičkog kanala, čvora ili limfnog suda
30317-00 Ponovna eksploracija limfnog čvora na vratu
8.2.2 EKSCIZIJA
805 Biopsija limfne strukture
Iskljuĉuje: aksilarni limfni čvor
30075-00 Biopsija limfnog čvora
Biopsija limfatičke strukture
Iskljuĉuje: Biopsija skalenskog čvora
putem laparoskopije/laparotomije za utvrĎivanje proširenosti maligniteta:
• ginekološkog
• limfoma
• ako nije drugačije naznačeno
30096-00 Biopsija skalenskog čvora
806 Procedure ekscizije limfnog ĉvora vrata
Ekscizija cervikalnih limfnih čvorova
31423-00 Ekscizija (biopsija) limfnog čvora vrata
Totalna(pojedinačna) ekscizija limfnog čvora na vratu
31423-01 Regionalna ekscizija limfnih čvorova na vratu
Ograničena ekscizija limfnih čvorova na vratu
Regionalna ekscizija limfnih čvorova sa ekscizijam limfnog drenaţnog područja uključujući koţu,
potkoţno tkivo i masno tkivo
31423-011 Disekcija vrata selektivna, jednostrana
31423-011 Disekcija vrata selektivna, obostrana
31435-00 Radikalna ekscizija limfnih čvorova vrata
Kompletno čišćenje svih čvorova vrata
Radikalna disekcija vrata
Resekcija cervikalnih limfnih čvorova ka mišiću i vezivnom tkivu
Iskljuĉuje: radikalna ekscizija intraoralne lezije
31435-001 Modifikovana radikalna disekcija vrata jednostrana
31435-002 Modifikovana radikalna disekcija vrata obostrana
31435-003 Radikalna disekcija vrata jednostrana
31435-004 Radikalna disekcija vrata obostrana
31435-005 Proširena radikalna disekcija vrata jednostrana
31435-006 Proširena radikalna disekcija vrata obostrana
807 Ekscizija unutrašnjeg mleĉnog limfnog ĉvora
30075-11 Ekscizija dubokog limfnog čvora iz dojke (mlečne ţlezde)
808 Procedure ekscizije limfnog ĉvora pod pazuhom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• ekscizija lezije dojke
• mastektomija
30332-00 Ekscizija limfnog čvora aksile
Uzimanje isečka iz aksile
Biopsija pojedinačnog aksilarnog limfnog čvora
Ekscizija jednog aksilarnog limfnog čvora
Totalna (pojedinačna) ekscizija aksilarnog limfnog čvora
Iskljuĉuje: biopsiju sentinel čvora ili eksciziju
30300-00 Biopsija sentinel limfnog (limfni čvor straţar) čvora
Ekscizija sentinel limfnog čvora (čvorova) na I, II ili III nivou (spratu) aksile
Napomena: Nivo I uključuje čvorove od donjeg sprata aksile do donje ivice malog grudnog mišića
Nivo II uključuje aksilarni sadrţaj do gornje ivice malog grudnog mišića
Nivo III uključuje aksilarni sadrţaj koji se prostire do vrha aksile
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• ekscizija aksilarnih limfnih čvorova:
• radikalna
• regionalna
• injekcija radioizotopa i mapiranje (limfoscintigrafija) čvornog basena
30335-00 Regionalna ekscizija limfnih čvorova aksile
Nivo I ekscizije limfnih čvorova aksile
Ograničena ekscizija limfnih čvorova aksile
Niska aksilarna disekcija ili ekscizija
Regionalna ekscizija limfnog čvora sa ekscizijam limfnog drenaţnog područja uključujući masno
tkivo
Napomena: Nivo I uključuje čvorove od donjeg nivoa (sprata) aksile do donje ivice malog grudnog
mišića
Iskljuĉuje: biopsiju ili eksciziju sentinel limfnog čvora
30336-00 Radikalna ekscizija limfnih čvorova aksile
Kompletno čišćenje svih čvorova u aksili
Ekscizija limfnih čvorova nivoa II ili III aksile
Srednja ili visoka aksilarna disekcija ili ekscizija
Napomena: Nivo II uključuje aksilarni sadrţaj do gornje ivice malog grudnog mišića
Nivo III uključuje sadrţaj koji se prostire do vrha aksile
Iskljuĉuje: biopsiju ili eksciziju sentinel limfnog čvora
809 Procedure ekscizije limfnog ĉvora prepone
Ekscizija ingvinalnog limfnog čvora
30329-00 Ekscizija limfnog čvora prepone
Potpuna (pojedinačna) ekscizija limfnog čvora prepone
30329-001 Biopsija sentinel limfnog čvora prepone
Ekscizija sentinel limfnog čvora prepone
30329-01 Regionalna ekscizija limfnih čvorova prepone
Ograničena ekscizija limfnih čvorova prepone
Regionalna ekscizija limfnih čvorova sa ekscizijom limfnog drenaţnog područja uključujući masno
tkivo
30330-00 Radikalna ekscizija limfnih čvorova prepone
Kompletno čišćenje svih limfnih čvorova prepone
Resekcija preponskih limfnih čvorova u pravcu mišića i vezivnog tkiva
810 Procedure ekscizije limfnih ĉvorova kod ginekološkog maligniteta
Iskljuĉuje: izvoĎenje laparotomije za utvrĎivanje nivoa limfoma
35723-00 Laparoskopsko uzimanje uzorka limfnog čvora karlice ili abdomena za utvrĎivanje nivoa
ginekološkog maligniteta
Ukljuĉuje: uzimanje uzorka retroperitonealnih limfnih čvorova
35723-01 Uzimanje uzorka limfnog čvora karlice ili abdomena za utvrĎivanje nivoa ginekološkog
maligniteta
IzvoĎenje laparotomije za utvrĎivanje nivoa ginekološkog maligniteta uključujući uzimanje uzoraka
limfnih čvorova karlice, abdomena, i retroperitonealnih čvorova
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• histerektomija
35723-02 Laparaskopsko uzimanje uzorka para-aortalnog limfnog čvora za utvrĎivanje nivoa
ginekološkog maligniteta
35723-03 Uzimanje uzorka para-aortalnog limfnog čvora za utvrĎivanje nivoa ginekološkog
maligniteta
IzvoĎenje laparotomije za utvrĎivanje nivoa ginekološkog maligniteta uključujući uzimanje uzoraka
para-aortalnih limfnih čvorova
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• histerektomija
35551-00 Radikalna ekscizija limfnih čvorova karlice putem laparoskopije zbog ginekološkog
maligniteta
35551-01 Radikalna ekscizija limfnih čvorova karlice zbog ginekološkog maligniteta
Iskljuĉuje: proceduru sa histerektomijom
811 Procedure ekscizije limfnog ĉvora na drugim mestima
Iskljuĉuje: histerektomiju sa ekscizijom limfnih čvorova karlice
90282-00 Ekscizija limfnog čvora na drugom mestu
Totalna (jednostavna) ekscizija limfnog čvora na drugom mestu, neklasifikovana na drugom mestu
Iskljuĉuje: proceduru utvrĎivanje nivoa maligniteta:
• ginekološkog
• limfoma
• ako drugačije nije naznačeno
90282-01 Regionalna ekscizija limfnog čvora na drugom mestu
Ograničena ekscizija limfnih čvorova na drugom mestu ako nije drugačije naznačeno
Regionalna ekscizija limfnih čvorova sa ekscizijam limfnog drenaţnog područja, uključujući koţu,
vezivno i masno tkivo
Iskljuĉuje: proceduru za odreĎivanje nivoa maligniteta:
• ginekološkog
• limfoma
• neklasifikovano na drugom mestu
37607-00 Radikalna ekscizija retroperitonealnih limfnih čvorova
Radikalna disekcija retroperitonealnih limfnih čvorova
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• ekscizijom retroperitonealne neuro-endokrine lezije
• histerektomijom
• radikalnom nefrektomijom
37610-00 Radikalna ekscizija retroperitonealnih limfnih čvorova, redom
Radikalna disekcija retroperitonealnih limfnih čvorova prateći prethodnu retroperitonealnu:
• hemioterapija
• disekciju
• rentgensko zračenje
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• ekscizija retroperitonealne neuro-endokrine lezije
• histerektomijom
• radikalnom nefrektomijom
90282-02 Radikalna ekscizija limfnih čvorova na drugom mestu
Kompletno čišćenje svih limfnih čvorova na drugom mestu neklasifikovano na drugom mestu
Resekcija limfnih čvorova prema mišiću i vezivnom tkivu
Iskljuĉuje: proceduru za odreĎivanje nivoa maligniteta:
• ginekološkog
• limfoma
• neklasifikovano na drugom mestu
proceduru kod limfnih čvorova karlice za:
• ginekološki malignitet
• histerektomiju
• radikalnu prostatektomiju i rekonstrukciju vrata bešike
8.2.3 OSTALE PROCEDURE
812 Ostale procedure na strukturama limfnog sistema
90284-00 Perkutano odstranjenje limfokele
Aspiracija (sa skleroterapijom) limfokele
90284-01 Laparoskopsko uklanjanje limfokele
Laparaskopska:
• drenaţa } limfokele
• marsupializacija }
90284-02 Uklanjanje limfokele
Drenaţa } limfokele
Marsupializacija }
90283-00 Ostale procedure na strukturama limfnog sistema
Anastomoza }
Dilatacija }
Ligatura }
Obliteracija } perifernog limfnog sistema
Rekonstrukcija }
Reparacija }
Transplantacija }
Korigovanje limfoedema udova neklasifikovano na drugom mestu
Iskljuĉuje: eksciziju limfodermatoznog tkiva
8.3 SLEZINA
TIP PROCEDURE
8.3.1 INCIZIJA
813 Procedure incizije na slezini
30375-20 Splenotomija
Punkcija slezine
8.3.2 EKSCIZIJA
814 Biopsija slezine
30094-03 Perkutana biopsija slezine [iglom]
Aspiraciona biopsija slezine
30075-09 Biopsija slezine
Iskljuĉuje: perkutanu biopsiju slezine
815 Ostale procedure ekscizije na slezini
30596-00 Parcijalna splenektomija
30597-00 Splenektomija
Ekscizija slezine
Totalna splenektomija
Ukljuĉuje: torako-abdominalnu inciziju
Iskljuĉuje: laparoskopsku splenektomiju
delimičnu splenektomiju
proceduru sa pankreatektomijom
31470-00 Laparoskopska splenektomija
Iskljuĉuje: delimičnu splenektomiju
8.3.3 REPARACIJA
816 Reparacija slezine
30596-01 Splenorafija
Reparacija napukle slezine
8.3.4 OSTALE PROCEDURE
817 Ostale procedure na slezini
30375-21 Ostale procedure na slezini
Ekscizija kod:
• akcesorna slezina
• tumora slezine
Transplantacija slezine
Deveto poglavlje
9. PROCEDURE NA DIGESTIVNOM SISTEMU (BLOKOVI 850 1011)
ANATOMSKA REGIJA
9.1 JEDNJAK
TIP PROCEDURE
9.1.1 ISPITIVANJE
850 Ezofagoskopija
41816-00 Rigidna ezofagoskopija
Ukljuĉuje: procedura preko veštačke stome
Iskljuĉuje: proceduru sa biopsijom
41816-001 Rigidna fiberoptička ezofagoskopija
30473-03 Ezofagoskopija
Fleksibilna ezofagoskopija
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• biopsijom
• uklanjanjem stranog tela
30473-031 Fleksibilna fiberoptička ezofagoskopija
9.1.2 PRIMENA, INSERCIJA, ODSTRANJENJE
851 Endoskopska sklerozacija lezije jednjaka
Injekcija sklerozirajućeg agenta
Ukljuĉuje: varikozitet:
• ezofagealni
• ezofagogastrični spoj
30476-00 Endoskopska sklerozacija nekrvareće lezije jednjaka
30476-01 Endoskopska sklerozacija nekrvareće lezije ezofagogastričnog prelaza
30478-06 Endoskopska sklerozacija krvareće lezije jednjaka
30478-09 Endoskopska sklerozacija krvareće lezije ezofagogastričnog prelaza
852 Uklanjanje stranog tela iz jednjaka
41825-00 Ekstrakcija stranog tela iz jednjaka rigidnim endoskopom
30478-10 Ekstrakcija stranog tela iz jednjaka fleksibilnim endoskopom
853 Ostale procedure primene, insercije i odstranjenja na jednjaku
30490-00 Endoskopska ugradnja proteze jednjaka
Endoskopska ugradnja stenta jednjaka:
• proširivog
• neproširivog
Ukljuĉuje: dilataciju jednjaka
30490-01 Endoskopska zamena proteze jednjaka
Endoskopska zamena stenta jednjaka
• proširivog
• neproširivog
Ukljuĉuje: dilataciju jednjaka
30490-02 Endoskopsko uklanjanje proteze jednjaka
Endoskopsko uklanjanje stenta jednjaka:
• proširivog
• neproširivog
Iskljuĉuje: proceduru sa zamenom
9.1.3 INCIZIJA
854 Ezofagogastriĉna miotomija
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• zatvaranjem otvora na dijafragmatskom hijatusu
• fundoplastika
• fundoplastika sa zatvaranjem otvora na dijafragmatskom hijatusu
30532-00 Ezofagokardiomiotomija, laparoskopskim pristupom
30532-02 Ezofagokardiomiotomija, abdominalnim pristupom
30532-04 Ezofagokardiomiotomija, torakalnim pristupom
30532-041 Transtorakalna ezofagomiotomija sa divertikulopeksijom
30532-042 Transtorakalna ezofagomiotomija sa divertikulektomijom
Ukljuĉuje: antirefluks proceduru
855 Ostale procedure incizije na jednjaku
30293-02 Ezofagektomija
9.1.4 DESTRUKCIJA
856 Procedure destrukcije na jednjaku
30479-00 Endoskopska terapija jednjaka laserom
Endoskopska terapija jednjaka laserom za:
• benigne vaskularne lezije
• dilataciju
• neoplaziju
30478-11 Ezofagoskopija sa dijatermijom
30478-12 Ezofagoskopija sa koagulacijom pomoću termokoagulacione sonde
30478-19 Ezofagoskopija sa ostalim koagulacijama
Koagulacija Argon plazmom
30476-02 Endoskopsko bendiranje verikozizeta jednjaka
Endoskopsko bendiranje varikoziteta ezofagogastričnog spoja
9.1.5 EKSCIZIJA
857 Resekcija jednjaka kod dece
Iskljuĉuje: proceduru sa zamenom jednjaka
43906-00 Parcijalna resekcija jednjaka sa anastomozom, kod dece
43906-01 Totalna resekcija jednjaka sa anastomozom, kod dece
858 Ezofagektomija sa abdominalnom i torakalnom mobilizacijom
Iskljuĉuje: proceduru sa mobilizacijom, abdominalnom i:
• cervikalnom
• transtorakalnom
30545-00 Ezofagektomija sa interpozicijom kratkog segmenta debelog creva po Belsiju (Belsey)
30545-01 Distalna ezofagektomija, totalna gastrektomija i radikalna limfadenektomija sa
rekonstrukcijom po metodi Roux-en-Y izolovanim torakoabdominalnim pristupom
30550-00 Transtorakalna ezofagektomija sa ezofago-koloplastikom i ezofago-kolo anastomozom na
vratu
30550-01 Transtorakalna ezofagektomija sa ezofago-jejunoplastikom i ezofago-jejuno
anastomozom na vratu
859 Ezofagektomija abdominalnom i cervikalnom mobilizacijom
Ukljuĉuje: anteriorno ili posteriorno medijastinalno postavljanje
Iskljuĉuje: proceduru pomoću mobilizacije, abdominalne i:
• torakalne
• transtorakalne
30541-00 Transhijatalna ezofagektomija sa ezofago-gastroplastikom i ezofago-gastro anastomozom
na vratu
30541-01 Transhijatalna ezofagektomija sa ezofago-jejunoplastikom i ezofago-jejuno anastomozom
na vratu
860 Ezofagektomija abdominalnom i transtorakalnom mobilizacijom
Iskljuĉuje: proceduru pomoću abdominalne mobilizacije i:
• cervikalne
• torakalne
30535-00 Transtorakalna ezofagektomija sa ezofago-gastroplastikom i intratorakalnom ezofagogastro anastomozom po Ajvor Luisu (Ivor-Lewis)
30535-001 Transtorakalna ezofagektomija, "two-field standard" limfadenektomija sa ezofagogastroplastikom i intratorakalnom ezofago-gastro anastomozom po Ivor-Lewis-u
30535-002 Transtorakalna ezofagektomija, "two-field extended" limfadenektomija sa ezofagogastroplastikom i intratorakalnom ezofago-gastro anastomozom po Ivor-Lewis-u
30535-003 Transtorakalna ezofagektomija, "two-field total" limfadenektomija sa ezofagogastroplastikom i intratorakalnom ezofago-gastro anastomozom po Ivor-Lewis-u
30535-004 Transtorakalna ezofagektomija, "three-field" limfadenektomija sa ezofagogastroplastikom i intratorakalnom ezofago-gastro anastomozom po Ivor-Lewis-u
30536-00 Transtorakalna ezofagektomija sa ezofagogastroplastikom i ezofago-gastro
anastomozom na vratu
30536-001 Transtorakalna ezofagektomija, "two-field standard" limfadenektomija sa ezofagogastroplastikom i ezofago-gastro anastomozom na vratu
30536-002 Transtorakalna ezofagektomija, "two-field extended" limfadenektomija sa ezofagogastroplastikom i ezofago-gastro anastomozom na vratu
30536-003 Transtorakalna ezofagektomija, "two-field total" limfadenektomija sa ezofagogastroplastikom i ezofago-gastro anastomozom na vratu
30536-004 Transtorakalna ezofagektomija, "three-field" limfadenektomija sa ezofagogastroplastikom i ezofago-gastro anastomozom na vratu
30536-01 Transtorakalna ezofagektomija sa vratnom ezofagostomom i gastrostomom (Prvi akt)
80860-00 Distalna ezofagektomija, resekcija proksimalnog dela ţeluca i interpozicija kratkog
segmenta tankog creva po Merendinu
861 Ostale procedure ekscizije na jednjaku
41822-00 Rigidna ezofagoskopija sa biopsijom
30473-04 Ezofagoskopija sa biopsijom
30478-13 Ezofagoskopija sa ekscizijom lezije
Endoskopska ezofagealna polipektomija
90297-00 Endoskopska resekcija mukoze jednjaka
30559-00 Lokalna ekscizija lezije jednjaka
Ezofagealna polipektomija
30294-00 Cervikalna ezofagektomija
Ukljuĉuje: ezofagektomiju
plastičnu rekonstrukciju
traheotomiju
9.1.6 REPARACIJA
862 Dilatacija jednjaka
Napomena: Izvodi se zbog strikture
41828-00 Neendoskopska dilatacija jednjaka
41831-00 Endoskopska pneumatska dilatacija jednjaka
41832-00 Endoskopska dilatacija jednjaka balonom
Ukljuĉuje: proceduru uz korišćenje interventnih vizuelnih tehnika
41819-00 Ostale endoskopske dilatacije jednjaka
Iskljuĉuje: proceduru uz pomoć lasera
proceduru sa ugradnjom proteze
41819-001 Retrogradna dilatacija stenoze jednjaka
863 Ezofagogastriĉna miotomija i reparacija laparoskopskim pristupom
30532-05 Ezofagogastrična miotomija, laparoskopskim pristupom i zatvaranjem otvora
dijafragmatičnog hijatusa
30533-04 Ezofagogastrična miotomija, laparoskopskim pristupom, sa fundoplastikom
30533-05 Ezofagogastrična miotomija, laparoskopskim pristupom, sa fundoplastikom i zatvaranjem
otvora dijafragmatičnog hijatusa
864 Ezofagogastriĉna miotomija i reparacija abdominalnim pristupom
Iskljuĉuje: proceduru laparoskopskim pristupom
30532-01 Ezofagogastrična miotomija, abdominalnim pristupom, sa zatvaranjem otvora
dijafragmatičnog hijatusa
30533-00 Ezofagogastrična miotomija, abdominalnim pristupom, sa fundoplastikom
30533-01 Ezofagogastrična miotomija, abdominalnim pristupom, sa fundoplastikom i zatvaranjem
otvora dijafragmatičnog hijatusa
865 Ezofagogastriĉna miotomija i reparacija torakalnim pristupom
Iskljuĉuje: proceduru laparoskopskim pristupom
30532-03 Ezofagogastrična miotomija, torakalnim pristupom, sa zatvaranjem otvora
dijafragmatičnog hijatusa
30533-02 Ezofagogastrična miotomija, torakalnim pristupom, sa fundoplastikom
30533-03 Ezofagogastrična miotomija, torakalnim pristupom, sa fundoplastikom i zatvaranjem
otvora dijafragmatičnog hijatusa
866 Popravak atrezije jednjaka
Iskljuĉuje: Ezofagostomu
43855-00 Odloţena primarna anastomoza atrezije jednjaka
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• zatvaranje stome
43843-00 Reparacija atrezije jednjaka
Ukljuĉuje: anastomozu
43843-01 Reparacija atrezije jednjaka sa reparacijom distalne traheoezofagealne fistule
Reparacija atrezije jednjaka sa reparacijom:
• bronho-ezofagealnih fistula
• traheo-ezofagealnih fistula neklasifikovano na drugom mestu
Ukljuĉuje: anastomozu
Iskljuĉuje: proceduru sa popravkom multiplih distalnih traheo-ezofagealnihfistula
43843-02 Reparacija atrezije jednjaka sa reparacijom proksimalne ili multiplih traheo-ezofagealnih
fistula
Reparacija atrezije jednjaka sa reparacijom multiplih distalnih traheo-ezofagealnih fistula
Ukljuĉuje: anastamozu
43903-00 Zamena jednjaka crevnom vijugom, kod dece
Ukljuĉuje: resekciju jednjaka
Napomena: izvedi se pri:
• atraziji jednjaka
• strikturi jednjaka
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• mikrohirurška anastamoza krvnih sudova
• popravka nerava
867 Ostale procedure pri reparaciji jednjaka
30293-00 Ezofagostomija
Eksteriorizacija ezofagealne kese
Spoljašnja fistulizacija jednjaka
30293-01 Zatvaranje ezofagostome
Ukljuĉuje: plastičnu rekonstrukciju
30560-00 Reparacija perforacije jednjaka
30606-00 Ezofagealna transsekcija pomoću stejplera
Ukljuĉuje: devaskularizaciju
90300-00 Reparacija dupliranja jednjaka
Ekscizija duplikacione ciste jednjaka
9.1.7 REKONSTRUKCIJA
868 Procedure rekonstrukcije jednjaka
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• mikrohirurška anastamoza krvnih sudova
• reparacija nerava
Iskljuĉuje: resekciju i zamenu jednjaka koristeći crevo, kod dece
30554-00 Ezofagektomija sa rekonstrukcijom pomoću slobodnog reţnja jejunuma
30554-01 Ezofagektomija sa rekonstrukcijom sa nekim drugim slobodnim reţnjem
Ezofagektomija sa rekonstrukcijom sa slobodnim reţnjem:
• debelog creva
• radialna podlaktica [RFFF]
90954-00 Ostale rekonstrukcijske procedure na jednjaku
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• reţanj
90954-001 Rekonstrukcija jednjaka dugim segmentom kolona (ezofago-koloplastika) kao by-pass
procedura
90954-002 Rekonstrukcija jednjaka dugim segmentom kolona (faringo-koloplastika) kao by-pass
procedura
9.1.8 OSTALE PROCEDURE
869 Ostale procedure na jednjaku
38456-20 Ostali intratorakalni postupci na jednjaku
38456-201 Transcervikalna drenaţa vrata i medijastinuma
90301-00 Ostale procedure na jednjaku
90301-001 Operativna ekstrakcija stranog tela iz cervikalnog dela jednjaka
90301-002 Operativna ekstrakcija stranog tela iz torakoabdominalnog dela jednjaka
9.2 ŢELUDAC
TIP PROCEDURE
9.2.1 PROCEDURE PRIMENE, INSERCIJE I ODSTRANJENJA NA ŢELUCU
870 Procedure primene, insercije i uklanjanja na ţelucu
30478-07 Endoskopska skelrozacija lezije ţeluca ili duodenuma
Injekcija sklerozirajućeg agensa
Ukljuĉuje: duodenalne varikozitete
varikozitete ţeluca
Iskljuĉuje: leziju/e na spoju jednjaka i ţeluca (ezofago-gastrični spoj)
30483-00 Ugradnja perkutanog neendoskopskog dugmeta gastrostome
Zamena neendoskopskog dugmeta gastrostome
30481-00 Inicijalna ugradnja cevi perkutane endoskopske gastrostome (PEG)
30482-00 Ponovna ugradnja cevi perkutane endoskopske gastrostome (PEG)
Zamena cevi perkutane endoskopske gastrostome (PEG)
30478-08 Uklanjanje cevi gastrostome
Uklanjanje:
• neendoskopskog dugmeta gastrostome
• cevi perkutane endoskopske gastrostome (PEG)
Iskljuĉuje: proceduru sa zamenom:
• neendoskopskog dugmeta gastrostome
• cevi perkutane endoskopske gastrostome
9.2.2 INCIZIJA
871 Gastrotomija
30375-06 Gastrotomija
30375-15 Gastrotomija sa odstranjenjem stranog tela
872 Vagotomija
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
kontrola krvarenja iz peptičkog ulkusa
30496-00 Selektivna vagotomija
Trunkusna vagotomija
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• lokalna ekscizija lezije ţeluca
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• gastro-enterostomijom
• parcijalnom gastroenterostomijom i anastomozom:
• gastroduodendalnom
• gastrojejunalnom
• Roux-en-Y rekonstrukcijom
30499-00 Visoko selektivna vagotomija
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• dilatacijom pilorusa
• duodenoplastikom
873 Ostale procedure incizije na ţelucu
43930-00 Piloromiotomija
30375-22 Transabdominalna gastroskopija
9.2.3 DESTRUKCIJA
874 Procedure destrukcije na ţelucu
30505-00 Kontrola krvarećeg peptičkog ulkusa
Ukljuĉuje: klinastu resekciju ţeluca
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• vagotomija:
• visoko selektivna
• selektivna [trunkusna]
Iskljuĉuje: proceduru putem gastrične resekcije
30476-03 Endoskopsko bendiranje varikoziteta ţeluca
9.2.4 EKSCIZIJA
875 Parcijalna gastrektomija
Iskljuĉuje: proceduru sa selektivnim (trunkusnom) vagotomijom
30518-00 Parcijalna distalna gastrektomija sa gastroduodenalnom anastomozom
30518-01 Parcijalna distalna gastrektomija sa gastrojejunalnom anastomozom
30518-02 Parcijalna proksimalna gastrektomija sa ezofagogastričnom anastomozom
876 Parcijalna gastrektomija posle prethodnog postupka leĉenja peptiĉkog ulkusa
Napomena: Izvodi se samo sa istorijom gastrektomije, vagotomije ili sličnog postupka kod bolesti
peptičkog ulkusa
Iskljuĉuje: proceduru sa selektivnom [trunkusnom] vagotomijom
30503-00 Parcijalna gastrektomija sa gastroduodenalnom anastomozom nakon prethodnog
postupka lečenja peptičkog ulkusa
30503-01 Parcijalna gastrektomija sa gastrojejunalnom anastomozom nakon prethodnog postupka
lečenja peptičkog ulkusa
30503-02 Parcijalna gastrektomija sa Roux-en-Y rekonstrukcijom nakon prethodnog postupka
lečenja peptičkog ulkusa
877 Selektivna vagotomija sa parcijalnom gastrektomijom
Selektivna (trunkalna) vagotomija sa parcijalnom gastrektomijom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontrola krvarenja peptičkog ulkusa
Iskljuĉuje: procedure nakon prethodnog postupka lečenja peptičkog ulkusa
30497-00 Selektivna vagotomija sa parcijalnom gastrektomijom i gastroduodenalnom anastomozom
30497-01 Selektivna vagotomija sa parcijalnom gastrektomijom i gastrojejunalnom anastomozom
30497-02 Selektivna vagotomija sa parcijalnom gastrektomijom i Roux-en-Y rekonstrukcijom
878 Selektivna vagotomija sa parcijalnom gastrektomijom nakon prethodnog postupka
leĉenja peptiĉkog ulkusa
Selektivna vagotomija nakon prethodnog postupka lečenja peptičkog ulkusa
Napomena: Izvodi se samo sa istorijom vagotomije, gastrektomije ili sličnog postupka kod bolesti
peptičkog ulkusa
30503-03 Selektivna vagotomija sa parcijalnom gastrektomijom i gastroduodenalnom anastomozom
nakon prethodnog postupka lečenja peptičkog ulkusa
30503-04 Selektivna vagotomija sa parcijalnom gastrektomijom i gastrojejunalnom anastomozom
nakon prethodnog postupka lečenja peptičkog ulkusa
30503-05 Selektivna vagotomija sa parcijalnom gastrektomijom i Roux-en-Y rekonstrukcijom nakon
prethodnog postupka lečenja peptičkog ulkusa
879 Ostale gastrektomije
Ukljuĉuje: anastomozu
splenektomiju
30523-00 Subtotalna gastrektomija
Subtotalna radikalna gastrektomija
Ukljuĉuje: distalnu pankreatekomiju
proširenu disekciju čvorova
30521-00 Totalna gastrektomija
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
Ezofagektomija sa abdominalnom i transtorakalnom mobilizacijom
30521-001 Distalna ezofagektomija, totalna gastrektomija i radikalna limfadenektomija sa
rekonstrukcijom po metodi Roux-en-Y transhijatalnim pristupom
30524-00 Proširena totalna gastrektomija
Ukljuĉuje: distalni jednjak
pankreas
kolon
jetru
slezinu
proširenu disekciju čvorova
Iskljuĉuje: subtotalnu radikalnu gastrektomiju
880 Ostale procedure ekscizije na ţelucu
30075-12 Biopsija ţeluca
30520-00 Lokalna ekscizija lezije ţeluca
Iskljuĉuje: proceduru sa parcijalnom gastrektomijom
90297-01 Endoskopska resekcija ţeludačne mukoze
30509-00 Kontrola krvarenja iz peptičkog ulkusa resekcijom ţeluca
Iskljuĉuje: proceduru kod klinaste resekcije ţeluca
9.2.5 REPARACIJA
881 Gastrostomija ili gastroenterostomija
Iskljuĉuje: gastrični bajpas zbog morbidne gojaznosti
30375-07 Gastrostomija
90302-00 Gastrostomija sa prolaskom trajne transanastomozne cevi
30515-00 Gastro-enterostomija
Ukljuĉuje: gastroduodenostomiju
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• pankreatikoduodenektomijom
• selektivnom [trunkusnom] vagotomijom
882 Endoskopska dilatacija strikture ţeluca
30475-00 Endoskopska dilatacija strikture ţeluca
Iskljuĉuje: proceduru za gastroduodenalnu strikturu
30475-01 Endoskopska dilatacija gastroduodenalne strikture
Iskljuĉuje: proceduru za gastričnu strukturu
883 Piloroplastika
30375-13 Piloroplastika
Iskljuĉuje: proceduru sa selektivnom [trunkalnom] vagotomijom
884 Ostale vagotomije sa reparacijom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontrola krvarenja peptičkog ulkusa
30496-02 Selektivna vagotomija sa gastro-enterostomijom
Trunkalna vagotomija sa gastro-enterostomijom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• lokalna ekscizija lezije ţeluca
30496-01 Selektivna vagotomija sa piloroplastikom
Trunkalna vagotomija sa piloroplastikom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• lokalna ekscizija lezije ţeluca
30502-00 Visoko selektivna vagotomija sa dilatacijom pilorusa
30500-00 Visoko selektivna vagotomija sa duodenoplastikom
886 Fundoplastika
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• gastrostomija
30530-00 Fundoplikacija sa kardiopeksijom
30527-00 Fundoplikacija laparoskopskim pristupom
Nisenova (Nissen) fundoplikacija putem laparoskopije
30527-01 Fundoplikacija, laparoskopskim pristupom, sa zatvaranjem dijafragmalnog hijatusa
Nisenova (Nissen) fundoplikacija putem laparoskopije, sa zatvaranjem dijafragmalnog hijatusa
30527-02 Fundoplikacija, abdominalnim pristupom
Nisenova (Nissen) fundoplikacija
30527-03 Fundoplikacija, abdominalnim pristupom, sa zatvaranjem dijafragmalnog hijatusa
Nisenova (Nissen) fundoplikacija sa zatvaranjem dijafragmalnog hijatusa
30529-00 Fundoplikacija, abdominalnim pristupom, sa ezofagoplastikom
Ukljuĉuje: produţivanje jednjaka
30527-04 Fundoplikacija, transtorakalnim pristupom
30527-05 Fundoplikacija, transtorakalnim pristupom, sa zatvaranjem dijafragmalnog hijatusa
30529-01 Fundoplikacija, transtorakalnim pristupom, sa ezofagoplastikom
Ukljuĉuje: produţivanje jednjaka
31466-00 Reviziona fundoplikacija
80886-00 Prednja gastropeksija po Boerhema-u
80886-01 Prednja gastropeksija po Boerhema-u, laparaskopski
80886-02 Ezofago-fundo-frenopeksija po Lortat-Jacob-u
80886-03 Ezofago-fundo-frenopeksija po Lortat-Jacob-u, laparoskopski
80886-04 Parcijalna fundoplastika
Ukljuĉuje: prednju i zadnju fundoplastiku po Toupet-u i Dor-u
80886-05 Parcijalna fundoplastika, laparoskopski
Ukljuĉuje: prednju i zadnju fundoplastiku po Toupet-u i Dor-u
887 Ostale reparacije ţeluca
90296-00 Endoskopska kontrola peptičkog ulkusa ili krvarenja
Endoskopski:
• kliping ulkusa (duodenalnog) (gastričnog) ili krvareće lezije
• terapija Malori-Vajs (Mallory-Weiss) laceracije
90342-02 Šav kod laceracije ţeluca
Gastrorafija
Prešivanje Malori-Vajs (Mallory-Weiss) laceracije
30375-10 Šav perforiranog ulkusa
Prešivanje:
• divertikuluma za perforirani ulkus
• perforiranog ulkusa (dvanaestopalačnog creva),(ţeluca)
90339-00 Zatvaranje gastrostomije
30375-12 Repozicioniranje gastričnog volvulusa
90303-00 Reparacija gastrične duplikacije
ekscizija gastrične duplikacione ciste
Reparacija pilorusne duplikacije
90304-00 Ostale reparacije na ţelucu
9.2.6 REKONSTRUKCIJA
888 Rekonstrukcijske procedure na ţelucu
30517-00 Rekonstrukcija piloroplastike
30517-01 Rekonstrukcija gastro-enterostomije
Rekonstrukcija gastro-duodenostomije
9.2.7 OSTALE PROCEDURE
889 Postupci zbog prekomerne gojaznosti
14215-00 Revizija gastričnog prstena
Dodavanje ili uklanjanje tečnosti (slanog rastvora) iz rezervoara implatiranog u gastrični povez
Podešavanje gastričnog poveza
Zamena implatiranog rezervoara gastričnog poveza
14215-001 Uklanjanje ţeludačnog prstena, laparoskopski
30511-01 Laparoskopska redukcija ţeluca
Laparoskopsko podešavajuće gastrično podvezivanje
30511-011 Laparoskopsko plasiranje gastričnog prstena
30511-00 Redukcija ţeluca
Gastrično:
• podvezivanje
• stejplovanje
Gastroplastika zbog prekomerne gojaznosti
30512-00 Gastrični bajpas
Ukljuĉuje: anastomozu
30512-01 Laparoskopska biliopankreasna diverzija
Ukljuĉuje: anastomozu
holecistektomiju
30512-02 Biliopankreasna diverzija
Ukljuĉuje: anastomozu
holecistektomiju
30514-00 Hirurško preinačenje postupka lečenja prekomerne gojaznosti
90950-00 Insercija ţeludačnog balona
890 Ostale procedure na ţelucu
90305-00 Ostale procedure na ţelucu
9.3 TANKO CREVO
TIP PROCEDURE
9.3.1 ISPITIVANJE
891 Eksploracija tankog creva
30581-01 Eksploracija duodenduma
Iskljuĉuje: proceduru sa uklanjanjem lezije
32095-00 Endoskopski pregled tankog creva kroz veštačku stomu
Ukljuĉuje: biopsiju
9.3.2 PRIMENA, INSERCIJA, ODSTRANJENJE
892 Postupci primene, insercije ili odstranjenja na tankom crevu
Ukljuĉuje: balon asistiranu enteroskopiju (double ballon)
30487-00 Plasiranje sonde u tanko crevo
Uključuje: biopsiju
30478-05 Perkutana endoskopska jejunostomija [PEJ]
90306-00 Laparoskopska ugradnja sonde za hranjenje, jejunostomija
31462-00 Ugradnja sonde za hranjenje, jejunostomija
92068-00 Endoskopska insercija proteze duodenuma
Endoskopska insercija duodenalnog stenta:
• metalnog (Walstent)
• plastičnog
Ukljuĉuje: dilataciju duodenuma
92068-01 Endoskopska zamena proteze duodenuma
Endoskopska zamena stenta duodenuma:
• metalnog (Walstent)
• plastičnog
Ukljuĉuje: dilataciju duodenuma
92068-02 Endoskopsko uklanjanje proteze duodenuma
Endoskopsko uklanjanje stenta duodenuma:
• metalnog (Walstent)
• plastičnog
Iskljuĉuje: proceduru sa zamenom
9.3.3 INCIZIJA
893 Enterotomija
30375-03 Enterotomija tankog creva
Duodenotomija
Ileotomija
Jejunotomija
Ukljuĉuje: uklanjanje kalkulusa
Iskljuĉuje: proceduru izvedenu intraoperativno za endoskopski pregled tankog creva
30568-00 Endoskopski pregled tankog creva putem intraoperativne enterotomije
894 Ostale procedure incizije na tankom crevu
30569-00 Endoskopski pregled tankog creva putem laparotomije
Ukljuĉuje: biopsiju
9.3.4 EKSCIZIJA
895 Resekcija tankog creva
30566-00 Resekcija tankog creva sa anastomozom
30565-00 Resekcija tankog creva sa formiranjem stome
896 Ostale procedure ekscizije na tankom crevu
30075-13 Biopsija tankog creva
30580-00 Ekscizija lezije duodenuma
Ukljuĉuje: proceduru sa eksploracijom
Iskljuĉuje: proceduru putem panendoskopije
30580-001 Pankreas prezervirajuća resekcija duodenuma
30375-09 Ekscizija Mekelovog divertikuluma
9.3.5 REPARACIJA
897 Stome tankog creva
32069-00 Formiranje rezervoara ileostome
Formiranje kontinentne ileostome
Formiranje inkontinentne ileostome
Ukljuĉuje: konverziju postojeće ileostome
izolaciju i resekciju creva
Iskljuĉuje: procedure diverzije urinarnog sistema
30375-29 Privremena ileostoma
Loop ileostomija
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• kolektomijom, totalnom
• totalnom proktokolektomijom
30375-291 Formiranje bipolarne ileostome
30375-01 Ostale enterostomije
Duodenostomija
Permanentna ileostomija
Iskljuĉuje: ileostomiju sa:
• kolektomijom, totalnom
• proktokolektomijom, totalnom jejunostomijom
30515-01 Enterokoloanastomoza
Ileokolonična anastomoza
30515-02 Enteroenteroanastomoza
Roux-en-Y rekonstrukcija
Iskljuĉuje: duodenoduodenostomiju
duodenojejunostomiju
proceduru sa parcijalnom gastrektomijom
43807-00 Duodenoduodenostomija
Duodenojejunostomija za neonatalnu atreziju ili stenozu
898 Repozicije tankog creva
30375-08 Repozicija invaginacije tankog creva
30375-18 Repozicija volvulusa tankog creva
899 Zatvaranje stome tankog creva
30562-00 Zatvaranje bipolarne ileostome
Zatvaranje privremene ileostome
30562-01 Zatvaranje ileostome sa uspostavljanjem kontinuiteta creva, bez resekcije
Iskljuĉuje: proceduru nakon Hartmanove (Hartmann) procedure
proceduru sa resekcijom i formiranjem ilealnog rezervoara
30562-04 Zatvaranje ostalih stoma tankog creva
900 Reparacija tankog creva
Ukljuĉuje: suţenje tankog creva
43810-00 Reparacija tankog creva sa jednom anastomozom
43810-01 Reparacija tankog creva sa multiplim anastomozama
901 Ostale reparacije tankog creva
30564-00 Plastika strikture tankog creva
30375-24 Šav tankog creva
90340-00 Zatvaranje fistula tankog creva
Ukljuĉuje: fistulu duodenuma
Iskljuĉuje: enterokutanu fistulu tankog creva
30382-01 Perkutana reparacija enterokutane fistule tankog creva
Administracija fibrinskog zalivača za enterokutanu fistulu tankog creva
30382-00 Radikalna reparacija enterokutane fistule tankog creva
Enterokutana fistulektomija
Ukljuĉuje: ekstenzivnu disekciju i resekciju creva
30375-19 Ostale reparacije tankog creva
9.3.6 REVIZIJA
902 Revizija stome i rezervoara ileostome
30563-00 Revizija stome tankog creva
Preoblikovanje stome tankog creva
32069-01 Revizija rezervoara ileostome
9.3.7 OSTALE PROCEDURE
903 Ostale procedure na tankom crevu
90307-00 Ostale procedure na tankom crevu
9.4 DEBELO CREVO
TIP PROCEDURE
9.4.1 ISPITIVANJE
904 Kruta sigmoidoskopija
Iskljuĉuje: proceduru sa ekscizijom
32075-00 Rigidna rektosigmoidoskopija
905 Fiberoptiĉka kolonoskopija
Kolonoskopija preko veštačke stome
32084-00 Fiberoptička kolonoskopija do hepatičke fleksure
Fleksibilna sigmoidoskopija
Kratka kolonoskopija
Iskljuĉuje: proceduru kada je dalje od hepatičke fleksure
proceduru sa:
• biopsijom
• polipektomijom
32084-02 Fiberoptička kolonoskopija do hepatičke fleksure sa administriranjem mastila za tetovaţu
Hromoendoskopija do hepatičke fleksure
32090-00 Fiberoptička kolonoskopija do cekuma
Duga kolonoskopija
Ukljuĉuje: pregled ileuma
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• biopsijom
• polipektomijom
32090-02 Fiberoptička kolonoskopija do cekuma sa administriranjem mastila za tetovaţu
Hromoendoskopija do cekuma
9.4.2 PRIMENA, INSERCIJA, ODSTRANJENJE
906 Procedure primene, insercije ili odstranjenja na debelom crevu
32186-00 Intraoperativna lavaţa kolona
Totalna intraoperativna lavaţa kolona
90295-00 Endoskopska insercija proteze kolona
Endoskopska isnercija stenta kolona
90295-01 Endoskopska zamena proteze kolona
Endoskopska:
• zamena }
• revizija } stenta kolona
90295-02 Endoskopsko uklanjanje proteze kolona
Endoskopsko uklanjanje stenta kolona
Iskljuĉuje: proceduru sa zamenom
9.4.3 INCIZIJA
907 Procedure incizije na debelom crevu
30375-02 Kolotomija
30375-23 Endoskopski pregled debelog creva kroz laparotomiju
9.4.4 DESTRUKCIJA
908 Procedure destrukcije na debelom crevu
30479-02 Endoskopska terapija debelog creva laserom
Endoskopska terapija kolona laserom zbog:
• benignih vaskularnih lezija
• neoplazija
• striktura
90308-00 Endoskopska destrukcija lezija debelog creva
Endoskopski:
• ablacija tumora kolona
• koagulacija Argon plazmom
• kontrola krvarenja kolona
• destrukcija tkiva kolona
Iskljuĉuje: proceduru pomoću lasera
9.4.5 EKSCIZIJA
909 Biopsija debelog creva
30075-14 Biopsija debelog creva
Iskljuĉuje: proceduru pomoću:
• fiberoptičke (fleksibilne) kolonoskopije
• rigidne sigmoidoskopije
910 Rigidna sigmoidoskopija sa ekscizijom
32075-01 Rigidna rektosigmoidoskopija sa biopsijom
32078-00 Rigidna rektosigmoidoskopija sa odstranjenjem ≤ 9 polipa
32081-00 Rigidna rektosigmoidoskopija sa odstranjenjem ≥ 10 polipa
911 Fiberoptiĉka kolonoskopija sa ekscizijom
32084-01 Fiberoptička kolonoskopija do hepatičke fleksure sa biopsijom
Kolonoskopija do hepatičke fleksure, sa višestrukim biopsijama
Fleksibilna sigmoidoskopija sa biopsijom
Kratka kolonoskopija sa biopsijom
32087-00 Fiberoptička kolonoskopija do hepatičke fleksure sa polipektomijom
Kolonoskopija do hepatičke fleksure, sa višestrukom polipektomijom
Fleksibilna sigmoidoskopija sa polipektomijom
Kratka kolonoskopija sa polipektomijom
Ukljuĉuje: polipektomiju uz korišćenje:
• dijtermijom
• vrućih instrumenata za biopsiju
• upotrebom omče
32090-01 Fiberoptička kolonoskopija do cekuma sa biopsijom
Kolonoskopija do cekuma sa višestrukim biopsijama
Duga kolonoskopija sa biopsijom
32093-00 Fiberoptička kolonoskopija do cekuma sa polipektomijom
Kolonoskopija do cekuma sa višestrukim polipektomijama
Duga kolonoskopija sa polipektomijom
Ukljuĉuje: polipektomiju uz korišćenje:
• dijatermije
• vrućih instrumenata za biopsiju
• upotrebom omče
913 Kolektomija
32003-00 Parcijalna resekcija debelog creva sa anastomozom
Cekoktomija }
Lokalna ekscizija kolona } sa sa anastomozom
Sigmoidkolektomija }
Sigmoidektomija }
Ukljuĉuje: resekciju slezinske fleksure
32000-00 Parcijalna resekcija debelog creva sa formiranjem stome
Cekoktomija }
Lokalna ekscizija kolona } sa formiranjem stome
Sigmoidkolektomija }
Sigmoidektomija }
Ukljuĉuje: resekciju slezinske fleksure
32003-01 Desna hemikolektomija sa anastomozom
Resekcija uzlaznog kolona, hepatičke fleksure i dela transverzalnog kolona (srednji transverzalni
kolon) sa anastomozom
32000-01 Desna hemikolektomija sa formiranjem stome
Resekcija uzlaznog kolona, hepatičke fleksure i dela transverzalnog kolona (srednji transverzalni
kolon) sa formiranjem stome
32005-01 Proširena desna hemikolektomija sa anastomozom
Resekcija uzlaznog kolona, hepatičke fleksure i transverzalnog kolona do slezinske fleksure sa
anastomozom
32004-01 Proširena desna hemikolektomija sa formiranjem stome
Resekcija uzlaznog kolona, hepatičke fleksure i transverzalnog kolona do slezinske fleksure sa
anastomozom
32006-00 Leva hemikolektomija sa anastomozom
Ukljuĉuje: resekciju:
• descendentnog kolona
• sigmoidnog kolona
32006-01 Leva hemikolektomija sa formiranjem stome
Ukljuĉuje: resekciju:
• descendentnog kolona
• sigmoidnog kolona
32005-00 Subtotalna kolektomija sa anastomozom
Ukljuĉuje: resekciju:
• ascendentnog kolona
• descendentnog kolona
• hepatičke fleksure
• slezinske fleksure
• transverzalnog kolona
32004-00 Subtotalna kolektomija sa formiranjem stome
Ukljuĉuje: formiranje mukozne fistule
resekciju:
• ascendentnog kolona
• descendentnog kolona
• hepatičke fleksure
• slezinske fleksure
• transverzalnog kolona
32012-00 Totalna kolektomija sa ileorektalnom anastomozom
32009-00 Totalna kolektomija sa ileostomom
Ukljuĉuje: formiranje mukozne fistule
914 Ostale procedure ekscizije na debelom crevu
90297-02 Endoskopska mukozna resekcija debelog creva
32029-00 Izrada koloničnog rezervoara
Konstrukcija J- rezervoara za kolon
Iskljuĉuje: proceduru za diverzione procedure urinarnog sistema
90959-00 Ekscizija ostalih lezija debelog creva
Iskljuĉuje: destrukciju lezije debelog creva
polipektomiju preko endoskopije
9.4.6 REPARACIJA
915 Ostale stome debelog creva
30375-00 Cekostoma
30375-28 Privremena kolostoma
Loop kolostoma
Iskljuĉuje: proceduru sa rektosigmoidektomijom
30375-281 Formiranje bipolarne kolostomije
30375-04 Druga kolostoma
Stalna kolostoma
Iskljuĉuje: proceduru sa rektosigmoidektomijom
916 Redukcija debelog creva
30375-11 Hirurško rešavanje intususcepcije debelog creva
30375-111 Hirurško rešavanje volvulusa debelog creva bez kolostome
30375-17 Hirurško rešavanje volvulusa debelog creva sa kolostomom
43801-00 Korekcija malrotacije creva
Lad (Ladd) operacija
Iskljuĉuje: proceduru sa resekcijom creva
917 Ostale popravke na debelom crevu
30375-25 Šav laceracije debelog creva
32094-00 Endoskopska dilatacija kolorektalnih striktura
Endoskopska dilatacija kolorektalnih anastomoznih striktura
30562-02 Zatvaranje petlje kolostome
Zatvaranje privremene kolostome
30562-021 Zatvaranje bipolarne kolostomije
30562-03 Zatvaranje kolonostome sa uspostavljanjem kontinuiteta creva
Zatvaranje kolonostome neklasifikovano na drugom mestu
Iskljuĉuje: zatvaranje petlje kolostome
proceduru nakon Hartmanovog postupka
30562-05 Zatvaranje ostalih stoma debelog creva
90340-01 Hirurško rešavanje fistula debelog creva
Ukljuĉuje: rektum
Iskljuĉuje: enterokutanu fistulu debelog creva
reparacija anorektalne fistule fibrinskim zalivačem
30382-03 Perkutana reparacija enterokutane fistule debelog creva
Administracija fibrin zalivača za enterokutanu fistulu debelog creva
30382-02 Radikalna reparacija enterokutane fistule debelog creva
Enterokutana fistulektomija
Ukljuĉuje: ekstenzivnu disekciju i resekciju creva
90951-00 Fiksacija debelog creva
Cekokoloplikopeksija
Cekofiksacija
Kolofiksacija
Sigmoidopeksija
Ukljuĉuje: fiksaciju za abdominalni zid
32033-00 Uspostavljanje kontinuiteta creva nakon Hartmanove (Hartmann) operacije
Završetak Hartmanovog (Hartmann) postupka
Ukljuĉuje: anastomozu:
• ekstraperitonealnu
• intraperitonealnu
mobilizaciju creva i rektuma
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• adhezioliza abdominalnih priraslica
43816-02 Ostale operacije na debelom crevu
9.4.7 REVIZIJA
918 Revizije na debelom crevu
32029-01 Revizija rezervoara kolostome
30563-01 Revizija stome debelog creva
Preoblikovanje stome debelog creva
9.4.8 OSTALE PROCEDURE
924 Procedure zbog omfalokele
43870-00 Reparacija omfalokele, male
43873-00 Reparacija omfalokele, velike
Iskljuĉuje: proceduru sa stvaranjem prostetske vrećice
43873-01 Stvaranje prostetske vrećice (pouch) kod omfalokele
Stvaranje:
• silastičke vrećice za omfalokelu
• spremišta za omfalokelu
43873-02 Odloţeno primarno zatvaranje omfalokele nakon stvaranja vrećice (pouch)
925 Ostale procedure na debelom crevu
32183-00 Postupak suspenzije debelog creva pre radioterapije
90310-00 Ostale procedure na debelom crevu
9.5 SLEPO CREVO
TIP PROCEDURE
9.5.1 EKSCIZIJA
926 Apendektomija
30572-00 Laparoskopska apendektomija
30571-00 Apendektomija
Apendektomija kao uzgredna operacija
9.5.2 OSTALE PROCEDURE
927 Ostale procedure na slepom crevu
30375-30 Apendikostomija
Cekoapendikostomija
Malonova (Malone) procedura klistiranje kod antegradne kontinencije [MACE]
90311-00 Ostale procedure na slepom crevu Anastomoza slepog creva
Zatvaranje fistule slepog creva
9.6 REKTUM, ANUS
TIP PROCEDURE
9.6.1 PREGLED
928 Pregled rektuma ili anusa
32171-00 Anorektalni pregled
Pregled povreĎene analne fistule
Ukljuĉuje: biopsiju
digitalni pregled
Iskljuĉuje: kada je ovo izvedeno u sklopu bilo kog drugog postupka na debelom crevu - šifru
izostaviti
9.6.2 PRIMENA, INSERCIJA, ODSTRANJENJE
929 Procedure primene, insercije ili odstranjenja na rektumu ili anusu
32132-01 Skleroterapija zbog prolapsa rektalne sluznice i hemoroidalne bolesti
Injekcija zbog rektalnog mukozalnog prolapsa
32120-00 Operacija po Tiršu
Insercija Tiršove ţice zbog anorektalnog prolapsa
90295-03 Endoskopska ugradnja rektalne proteze
Endoskopska insercija rektalnog stenta
90295-04 Endoskopska zamena rektalne proteze
Endoskopska:
• zamena }
• revizija } rektalnog stenta
90295-05 Endoskopsko uklanjanje rektalne proteze
Endoskopsko uklanjanje rektalnog stenta
Iskljuĉuje: proceduru sa zamenom
32166-00 Drenaţni seton kod perianalnih fistula
Ugradnja setona kod analne fistule neklasifikovano na drugom mestu
32166-01 Podešavanje analnog setona
32166-02 Uklanjanje analnog setona
32212-00 Primena formalina kod iradijacionog proktitisa
Napomena: Izvodi se za tretiranje iradijacionog proktitisa
90344-00 Primena biološkog zaptivača u anorektalnom području
Primena fibrin zaptivača kod anorektalne fistule
Ukljuĉuje: reparaciju fistule:
• anorektuma
• (analna fistula
Isključuje: reparaciju fistule
• anovaginalne
• rektovaginalne
90344-01 Primena drugog terapeutskog sredstva u anorektalnom području
Primena botulinskog toksina unutar analne fisure
9.6.3 INCIZIJA
930 Procedure incizije na rektumu ili anusu
90338-00 Incizija rektuma ili anusa
Analna sfinkterotomija (dorzalna) (lateralna)
Anorektalna miotomija
Dekompresija imperforiranog anusa
Fistulotomija
Incizija analne fisure/fistule
Proktotomija
Šifra takođe važi i kod:
• analne dilatacije
• ekscizije analnog otvora:
• polipa
• koţnog visuljka
90338-001 Kolotomija sa polipektomijom
32114-00 Relaksacija rektalne strikture oko anusa
Dilatacija rektalne strikture
32147-00 Incizija perianalnog tromba
Incizija ekternih tromboziranih hemoroida
32174-00 Drenaţa intra-analnog apscesa
32174-01 Drenaţa perianalnog apscesa
32174-02 Drenaţa ishiorektalniog apscesa
9.6.4 DESTRUKCIJA
931 Procedure destrukcije na rektumu ili anusu
32135-02 Podvezivanje prolapsa sluznice rektuma gumicom
32135-03 Destrukcija prolapsa sluznice rektuma
Ukljuĉuje: kauterizaciju
krioterapiju
terapiju infracrvenim zracima
30479-01 Endoskopska terapija rektuma laserom
Endoskopska terapija rektuma laserom za:
• benigne vaskularne lezije
• neoplazija
• striktura
90312-00 Elektrokoagulacija tkiva rektuma
Elektrokoagulacija lezije rektuma
Iskljuĉuje: proceduru kod krvarenja (postoperativnog)
90312-01 Krioterapija tkiva rektuma
Kriohirurgija lezije rektuma
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• krvarenja (postoperativnog)
• rektalnog mukozalnog prolapsa
90345-00 Kontrola krvarenja iz rektuma ili anusa
Kontrola postoperativnog krvarenja iz rektuma ili anusa
9.6.5 EKSCIZIJA
932 Rektalna ili analna biopsija
30071-01 Rektalna sukcijska biopsija
Napomena: Izvodi se kod Hiršprungove bolesti
32096-00 Biopsija pune debljine rektuma
Biopsija perirektalnog tkiva
Duboka parcijalna biopsija rektuma
Iskljuĉuje: rektalnu sukcijsku biopsiju
30075-34 Biopsija anusa
Biopsija perianalnog tkiva
Iskljuĉuje: proceduru kod pregleda anusa i rektuma
933 Ekscizija lezija tkiva rektuma ili anusa
32099-00 Perianalna submukozna ekscizija rektalnog tumora ili tkiva
32103-00 Perianalna ekscizija lezije ili tkiva rektuma stereoskopskom rektoskopijom
32108-00 Transsfinkterična ekscizija lezije rektalnog tkiva
32111-00 Ekscizija rektalne sluznice zbog prolapsa kroz rektum
Delorme (Delorme) procedura
Ukljuĉuje: plikacija rektalnog mišića
90341-00 Ekscizija ostalih lezija rektuma
Ekscizija perirektalne lezije ili tkiva
Iskljuĉuje: endoskopsku rektalnu polipektomiju
eksciziju:
• perianalnu submukoznu
• trans-sfinkteričnu
90341-001 Drenaţa pararektalnog i retrorektalnog apscesa
32142-00 Ekscizija analnog koţnog visuljka
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• kolonoskopije
• hemoroidektomije
• sigmoidoskopije:
• fleksibilne
• rigidne
32142-01 Ekscizija analnog polipa
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• kolonoskopije
• sigmoidoskopije:
• fleksibilne
• rigidne
32177-00 Odstranjenje kondiloma analnog kanala i perianalne regije
Iskljuĉuje: proceduru putem endoskopije
32105-00 Perianalna ekscizija pune debljine anorektalne lezije ili tkiva
90315-00 Endoskopska ekscizija lezija ili tkiva anusa
Endoskopska destrukcija lezije ili tkiva anusa
Iskljuĉuje: endoskopsku eksciziju analnog:
• polipa
• koţnog visuljka
90315-01 Ekscizija ostalih lezija ili tkiva anusa
Anorektalna miektomija
Destrukcija lezije ili tkiva anusa
Analna ekscizija:
• fisure
• fistule neklasifikovano na drugom mestu
Iskljuĉuje: eksciziju analne fistule koja uključuje i sfinkterski mehanizam
90315-011 Rešavanje perianalnih fistula sa klizajućem reţnjem
934 Rektosigmoidektomija ili proktektomija
32112-00 Perinealna rektosigmoidektomija
32030-00 Resekcija rektuma i/ili sigme uz formiranje terminalne kolostome
Hartmanov (Hartmann) postupak
32047-00 Perinealna proktektomija
Iskljuĉuje: proceduru sa abdominalnom resekcijom
32039-00 Abdominoperinealna resekcija rektuma
Abdominoperinealna proktektomija
Ukljuĉuje: formiranje stome
Iskljuĉuje: proceduru sa totalnom kolektomijom
32060-00 Restorativna proktektomija
Mukozalna proktektomija
Ukljuĉuje: zatvaranje postojeće ileostome
stavljanje van funkcije [prekrivanje] ileostome
formiranje rezervoara ileostome
ileo-analnu anastomozu
izolaciju i resekciju creva
mukosektomiju
rektalnu resekciju
Iskljuĉuje: uspostavljanje kontinuiteta creva nakon Hartmanove (Hartmann) operacije
43993-01 Definitivna resekcija creva i provlačeća (pul-tru) anastomoza
Duhamelova (Duhamel) retrorektalna provlačeća procedura
Soave (Soave) endorektalna provlačeća procedura
Uključuje: zatvaranje postojeće stome
formiranje stome (stavljanje van funkcije) (preusmeravajuće) (zaštitne) (privremene)
biopsija više zamrznutih delova
Napomena: Izvodi se kod Hiršprungove bolesti [anaglionoza kolona] [kongenitalnog megakolona].
Postoji veliki broj provlačećih (pull-through) tehnika - najčešće su Duhamelova (Duhamel) i Soavova
(Soave) procedura. Duhamelova (Duhamel) procedura (i modifikacije) je retrorektalna provlačeća
(pull-through) procedura sa obostranom anastomozom. Ova anastomoza formira jedan rektalni svod
sastavljen od jednog aganglioznog prednjeg zida i jednog normalnog ganglioznog zadnjeg zida.
Soavova (Soave) procedura (i njene modifikacije) uključuju resekciju aganglioznog creva, sa
izuzetkom krajnjeg dela rektuma gde se otklanja samo mukoza. Mukoza rektuma se otklanja kroz
anus i ganglionski kolon se "provlači" kroz preostalu manţetu rektalnog mišića do tačke neposredno
iznad anusa (zupčasta linija) gde se ušiva na licu mesta. U nekim slučajevima totalne aganglionoze
kolona, resekcija creva moţe da se proširi do ileuma i da obuhvati ileoanalnu pultru proceduru sa
ileokoličnom anastomozom koja se prostire od jedne do druge strane.
Ova procedura se moţe izvoditi u jednom aktu. Moţe biti i druga faza zahvata koji ima dve faze pri
čemu je u prvoj fazi izvedena kolostomija (nekad definisana kao a "leveling" kolostomija, tj.
nivelacijska kolostomija).
Iskljuĉuje: restorativnu proktokolektomiju sa ilealnim rezervoarom
935 Prednja resekcija rektuma
Ukljuĉuje: stomu za pokrivanje
vrećicu J-oblika (rezervoar)
totalnu mezorektalnu eksciziju
32024-00 Visoka restorativna prednja resekcija rektuma
Napomena: Anastomoza se izvodi na > 10cm od analne ivice
32025-00 Niska restorativna prednja resekcija rektuma
Napomena: Anastomoza se izvodi na > 6cm do ≤ 10cm od analne ivice
32026-00 Vrlo niska restorativna prednja resekcija rektuma
Proktosigmoidektomija sa spojenom koloanalnom anastomozom
Napomena: Anastomoza se izvodi na ≤ 6cm od ivice analnog otvora
Iskljuĉuje: ručno zašivenu anastomozu
32028-00 Vrlo niska restorativna prednja resekcija rektuma sa ručno zašivenom koloanalnom
anastomozom
Kolo-endo-analno zašivena anastomoza
Proktosigmoidektomija sa ručno zašivenom koloanalnom anastomozom
Napomena: Anastomoza se izvodi na ≤ 6cm od ivice analnog otvora
92208-00 Prednja resekcija rektuma, sa nedefinisanim nivoom
936 Totalna proktokolektomija
32015-00 Totalna proktokolektomija sa ileostomom
Iskljuĉuje: proceduru sa anastomozom
32051-00 Totalna proktokolektomija sa ileo-analnom anastomozom
Restorativna proktokolektomija
Ukljuĉuje: formiranje ileonalnog rezervoara
32051-01 Totalna proktokolektomija sa ileo-analnom anastomozom i formiranjem
privremene ileostome
Restorativna proktokolektomija sa formiranjem privremene ileostome
Ukljuĉuje: formiranje ileonalnog rezervoara
937 Ostale procedure ekscizije na rektumu ili anusu
32159-01 Ugradnja setona za niske analne fistule
32162-01 Ugradnja setona za visoke analne fistule
32159-00 Ekscizija analne fistule - fistulektomija
32162-00 Ekscizija komplikovane analne fistule
32159-02 Ugradnja setona i ekscizija analne fistule
Iskljuĉuje: eksciziju analne fistule koja zahvata donju polovinu analnog sfinktera bez insercije
setona
inserciju setona za analnu fistulu koja zahvata donju polovinu analnog sfinktera bez ekscizije analne
fistule
32162-02 Ugradnja setona i ekscizija visoke analne fistule
Iskljuĉuje: eksciziju analne fistule koja zahvata gornju polovinu analnog sfinktera bez insercije
setona
ugradnju setona za analnu fistulu koja zahvata gornju polovinu analnog sfinktera bez ekscizije
analne fistule
9.6.6 REPARACIJA
938 Anoplastika ili anorektoplastika
32123-00 Anoplastika
Korekcija analne stenoze (strikture)
Popravka anusa ako nije klasifikovana na drugom mestu
Popravka imperforiranog anusa [Katbek procedura]
43963-00 Anorektoplastika, perinealni pristup
Analna transpozicija
Posterio-sagitalna anorektoplastika [PSARP], perinealni pristup
43966-00 Anorektoplastika kroz laparotomiju
Posterio-sagitalna anorektoplastika [PSARP], abdominalni pristup
939 Reparacija egzotrofije kloake
43882-00 Primarna reparacija egzotrofije kloake (abdominalnog defekta)
Ukljuĉuje: formiranje stome
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• reparacija imperforiranog anusa
Iskljuĉuje: primarnu reparaciju egzotrofije mokraćne bešike
43882-01 Sekundarna reparacija egzotrofije kloake (abdominalnog defekta)
Iskljuĉuje: sekundarnu reparaciju egzotrofije mokraćne bešike
43969-00 Totalna reparacija perzistentne kloake perinealnim pristupom
Iskljuĉuje: proceduru sa intestinalnom vaginoplastikom
43969-01 Totalna reparacija perzistentne kloake laparotomijom
Ukljuĉuje: intestinalnu vaginoplastiku
43969-011 Vaginoplastika sigmoidnim kolonom
940 Ostale procedure reparacija na rektumu ili anusu
90342-00 Šav kod laceracije rektuma
90313-01 Manuelna redukcija prolapsa rektuma
32131-00 Transanalna reparacija rektokele
Perinealna reparacija rektokele
32117-00 Abdominalna rektopeksija
Napomena: izvedeno za rektalni prolaps
90313-00 Ostale procedure reparacija rektuma
90313-001 Admoninalna mobilizacija rektuma
90342-01 Šav kod laceracije anusa
32153-00 Dilatacija anusa
Ukljuĉuje: dilataciju analnog sfinktera
disimpakciju fecesa
32126-00 Sfinkteroplastika - apozicija mišića sfinktera
Ukljuĉuje: proceduru sa preklapanjem mišića sfinktera "overlap"
Napomena: izvedena kod analne inkontinencije ili analne fisure
32165-00 Reparacija analne fistule sa napredujućim flapom rektalne sluznice
32203-00 Analna ili perinealna graciloplastika
Dinamička graciloplastika
Transplantacija gracilisa (mišića)
Napomena: Izvedeno za analnu inkontinenciju
Iskljuĉuje: revizionu graciloplastiku
90769-00 Ugradnja veštačkog analnog sfinktera
Iskljuĉuje: podešavanje ili zamenu
32206-00 Ugradnja pejsmejkera novog sfinktera gracilisa
Ugradnja:
• električnog analnog stimulatora i elektroda
• ugradnog generatora impulsa (IPG)
Ukljuĉuje: proceduru nakon prethodno uraĎene graciloplastike
32213-00 Ugradnja sakralnih nervnih elektroda
Ukljuĉuje: intraoperativni test stimulacije
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• ugradnja neurostimulatora
32210-01 PrilagoĎavanje pejsmejkera novog sfinktera gracilisa
Podešavanje:
• električnog analnog stimulatora
• ugradnog pulsnog generatora (IPG)
Repozicioniranje elektroda (voĎica) za pejsmejker novog sfinktera gracilisa
Iskljuĉuje: testiranje (reprogramiranje) ugraĎenog analnog pejsmejkera
32215-00 Podešavanje elektroda za stimulaciju sakralnih nerava
Revizija elektroda za stimulaciju sakralnih nerava
90769-01 Revizija veštačkog analnog sfinktera
Ukljuĉuje: podešavanje
zamenu
32203-01 Revizija analne ili perinealne graciloplastike
Ukljuĉuje: ponovno fiksiranje (obmotavanje) gracilisa
32210-00 Zamena pejsmejkera novog sfinktera gracilisa
Zamena:
• električnog analnog stimulatora
• ugradivog pulsnog generatora
32216-00 Zamena elektroda za stimulaciju sakralnih nerava
Ukljuĉuje: intraoperativni test stimulacije
90769-02 Uklanjanje veštačkog analnog sfinktera
Iskljuĉuje: proceduru zamene
32210-02 Uklanjanje pejsmejkera novog sfinktera gracilisa
Uklanjanje:
• električnog analnog stimulatora
• ugradnog pulsnog generatora (IPG)
Iskljuĉuje: proceduru zamene
32218-00 Uklanjanje elektroda za stimulaciju sakralnih nerava
Iskljuĉuje: proceduru zamene
9.6.7 OSTALE PROCEDURE
941 Procedure kod hemoroida
32132-00 Skleroterapija hemoroida
Injektiranje hemoroida
32135-00 Podvezivanje hemoroida gumicom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kriohirurgija
• terapija infracrvenim zracima
• skleroterapija
32135-01 Destrukcija hemoroida
Ukljuĉuje: kauterizaciju
krioterapiju
terapiju infracrvenim zracima
Iskljuĉuje: hemoroidektomiju laserom
32138-00 Hemoroidektomija
Ekscizija spoljašnjih tromboziranih hemoroida
Ukljuĉuje: eksciziju analnih koţnih visuljaka
Iskljuĉuje: hemoroidektomiju:
• laserom
• staplerska
32138-01 Hemoroidektomija laserom
32138-02 Staplerska hemoroidopeksija
942 Ostale procedure na rektumu ili anusu
90314-00 Ostale procedure na rektumu
90316-00 Ostale procedure na anusu
9.7 JETRA
TIP PROCEDURE
9.7.1 PRIMENA, INSERCIJA, ODSTRANJENJE
951 Procedure primene, insercije i odstranjenja na jetri
90347-00 Injekcija terapijskog sredstva u jetru
90319-01 Perkutana aspiracija jetre
Iskljuĉuje: perkutanu biopsiju jetre
proceduru kod apscesa, hematoma ili ciste
9.7.2 INCIZIJA
952 Procedure incizije na jetri
30431-00 Abdominalna evakuacija i drenaţa apscesa jetre
30433-00 Abdominalna evakuacija i drenaţa multiplih apscesa jetre
30416-00 Laparoskopska marsupijalizacija ciste jetre
30417-00 Laparoskopska marsupijalizacija multiplih cista jetre
9.7.3 EKSCIZIJA
953 Procedure ekscizije na jetri
30409-00 Perkutana (zatvorena) biopsija jetre
Zatvorena biopsija jetre iglom
Iskljuĉuje: transjugularnu biopsiju jetre
30412-00 Intraoperativna iglena biopsija jetre
Iskljuĉuje: proceduru sa odreĎivanjem stepena proširenosti lifoma
30411-00 Intraoperativna biopsija jetre
Ukljuĉuje: klinastu eksciziju
Iskljuĉuje: proceduru sa odreĎivanjem stepena proširenosti lifoma
90298-00 Transjugularna biopsija jetre
30414-00 Ekscizija promene iz jetre
Resekcija kongenitalne ciste jetre
Subsegmenta resekcija jetre
Iskljuĉuje: hidatidnu cistu jetre
30415-00 Segmentna resekcija jetre
30418-00 Lobektomija jetre
Iskljuĉuje: proširenu lobektomiju jetre
30421-00 Trisegmentalna resekcija jetre
Proširena desna ili leva lobektomija jetre
90346-00 Totalna hepatektomija
9.7.4 REPARACIJA
954 Procedure reparacije na jetri
30422-00 Reparacija površinske traumatske laceracije jetre
Napomena: Izvodi se kod malu ili umerenu traumatsku laceraciju/e jetre (< 10cm duţine i< 3cm
dubine)
30425-00 Reparacija duboke ili multiple traumatske laceracije jetre
Ukljuĉuje: otklanjanje mrtvog i nezdravog tkiva - debridman
Napomena: Izvodi se kod velikih traumatskih laceracija jetre([≥10cm duţine i ≥ 3cm dubine) sa
značajnim oštećenjem hepatičnog perenhima
90317-00 Transplantacija jetre
90318-00 Ostale reparacije na jetri
9.7.5 OSTALE PROCEDURE
955 Procedure na hidatidnoj cisti jetre
30434-00 Evakuacija hidatidne ciste jetre
Ukljuĉuje: šivenje biliarnih puteva
30434-001 Parcijalna cistektomija ehinokokne ciste jetre (evakuacija, sterilizacija)
30436-00 Evakuacija hidatidne ciste jetre sa omentoplastikom ili mijeloplastikom
Iskljuĉuje: šivenje biliarnih puteva
30438-00 Ekscizija hidatidne ciste jetre sa drenaţom i ekscizijom tkiva jetre
956 Ostale procedure na jetri
30419-00 Otvorena krioterapija na jetri
Krioterapija tumora jetre
50950-00 Otvorena radiofrekventna ablacija jedne ili više promena u jetri
Radiofrekventna ablacija tumora jetre
50950-001 Perkutana radiofrekvetna ablacija jedne ili više promena u jetri
90299-00 Ostale destrukcije na jetri
Koagulacija tumora jetre intersticijalnim laserom
90319-00 Ostale procedure na jetri
90319-001 Zbrinjavanje rezidualnog kavuma jetre (kapitonaţa, introfleksija, omentoplastika,
drenaţa)
90319-002 Otvorena netermalna ablacija tumora jetre (nanonoţ)
9.8 ŢUĈNA KESA I BILIJARNI TRAKT
TIP PROCEDURE
9.8.1 PREGLED
957 Pregled ţuĉne kese i bilijarnog trakta
30442-00 Holedoskopija
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• dilatacijom
• odstranjenjem kalkulusa
• postavljanjem stenta
30439-00 Intraoperativna holangiografija
holangiografija sa injektiranjem boje direktno u ţučne kanale, interoperativno
direktna interoperativna holangiografija
30440-00 Perkutana transhepatička holangiografija
holangiografija sa injektiranjem boje kroz koţu i u jetru
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• bilijarnom drenaţom
• dilatacijom
• ekstrakcijom kalkulusa
• odstranjenjem stenta
• postavljanjem stenta
90372-00 Perkutana transjejunalna holangiografija
Holangiografija sa injektiranjem boje kroz koţu i u jejunum
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• bilijarnom drenaţom
• dilatacijom
• ekstrakcijom kalkulusa
• odstranjenjem stenta
• postavljanjem stenta
30484-01 Endoskopska retrogradna holangiografija (ERC)
Ukljuĉuje: biopsiju
30484-00 Endoskopska retrogradna holangiopankreatografija (ERCP)
Ukljuĉuje: biopsiju
Iskljuĉuje: endoskopsku retrogradnu pankreatografiju (ERP)
9.8.2 PRIMENA, INSERCIJA, ODSTRANJENJE
958 Insercija stenta u bilijarni trakt
30492-00 Perkutano postavljanje stenta u bilijarni trakt
Ukljuĉuje: dilataciju
Iskljuĉuje: proceduru zamene
30452-01 Holedohoskopija sa postavljanjem stenta
Ukljuĉuje: dilataciju
Iskljuĉuje: proceduru zamene
30491-00 Endoskopsko postavljanje stenta u bilijarni trakt
Ukljuĉuje: dilataciju
ubacivanje nazobilijarne cevi
proceduru putem endoskopske retrogardne holangiopankreatografija [ERCP]
Iskljuĉuje:proceduru zamene
90337-00 Ostali postupci postavljanja stenta u bilijarni trakt
Hepatoholedohostomija
Iskljuĉuje: proceduru zamene
proceduru sa eksploracijom običnog bilijarnog takta
959 Endoskopsko i perkutano odstranjenje kalkulusa
30452-02 Holedohoskopija sa odstranjenjem kalkulusa
30450-00 Ekstrakcija ţučnih kamenaca pomoću slikovnih metoda
Perkutano odstranjenje kalkulusa iz bilijarnog trakta
Ukljuĉuje: procedura preko:
• transhepatične cevi
• transjejunalne cevi
• T-cevi trakta
960 Odstranjenje i zamena bilijarnog stenta
30492-01 Perkutana zamena stenta u bilijarnom traktu
30451-02 Endoskopska zamena bilijarnog stenta
Ukljuĉuje: proceduru putem endoskopske retrogardne holeangiopankreatografije [ERCP]
30451-00 Druga vrsta zamene bilijarnog stenta
30492-02 Perkutano odstranjenje bilijarnog stenta
30451-03 Endoskopsko odstranjenje bilijarnog stenta
Ukljuĉuje: proceduru putem endoskopske retrogardne holeangiopankreatografije [ERCP]
30451-01 Ostala odstranjenja bilijarnog stenta
961 Procedure primene, insercije i odstranjenja na ţuĉnoj kesi ili ţuĉnim kanalima
90348-00 Perkutana aspiracija ţučne kese
9.8.3 DESTRUKCIJA
962 Procedure destrukcije na ţuĉnoj kesi ili ţuĉnim kanalima
90956-00 Ekstrakorporalna litotripsija bilijarnog trakta šok-talasima (ESWL)
90957-00 Ekstrakorporalna litotripsija ţučne kese šok-talasima (ESWL)
9.8.4 INCIZIJA
963 Incizija ţuĉne kese, ţuĉnih puteva ili Odijevog sfinktera
30440-01 Perkutana bilijarna drenaţa
Ukljuĉuje: transhepatičku } holangiografiju
transjejunalnu }
30485-00 Endoskopska sfinkterotomija
Ukljuĉuje: proceduru putem endoskopske retrogardne holangiopankreatografije [ERCP]
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• ugradnja stenta
• zamena stenta)
30485-01 Endoskopska sfinkterotomija sa ekstrakcijom kalkulusa iz zajedničkog ţučnog voda
(ductus haepaticus comunis)
Uključuje: proceduru putem endoskopske retrogardne holangiopankreatografije [ERCP]
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• ugradnja stenta
• zamena stenta
30458-01 Incizija Odijevog sfinktera
Ukljuĉuje: holedohotomiju
30458-03 Odstranjenje ţučnog kalkulusa iz Odijevog sfinktera
Ukljuĉuje: holedoktomiju
30454-00 Holedohotomija
Eksploracija zajedničkog bilijarnog voda
Ukljuĉuje: ugradnju cevi [stenta]
odstranjenje kalkulusa
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• holecistotomije
• inciziju Odijevog sfinktera
• uklanjanje ţučnog kalkulusa iz Odijevog sfinkter
• reparacije:
• pankreaskog sistema
• odijevog sfinktera
30457-00 Intrahepatička holedohotomija sa odstranjenjem kalkulusa iz intrahepatičkog ţučnog
kanala
30375-26 Holecistotomija
9.8.5 EKSCIZIJA
964 Biopsija ţuĉne kese, ţuĉnih puteva i Odijevog sfinktera
30094-04 Perkutana iglena biopsija ţučne kese ili ţučnih puteva
30075-15 Biopsija ţučne kese ili ţučnih puteva
30458-00 Biopsija Odijevog sfinktera
965 Holecistektomija
30445-00 Laparoskopska holecistektomija
30446-00 Laparoskopska holecistektomija koja prethodi otvorenoj holecistektomiji
30448-00 Laparoskopska holecistektomija sa odstranjenjem kalkulusa iz zajedničkog ţučnog voda
kroz kanal ţučne kese (ductus cysticus)
Uključuje: proceduru sa uklanjanjem kalkulusa
30449-00 Laparoskopska holecistektomija sa odstranjenjem kalkulusa iz zajedničkog ţučnog voda
(ductus hepaticus communis) kroz laparoskopsku holedohotomiju
Ukljuĉuje: proceduru sa uklanjanjem kalkulusa
30443-00 Holecistektomija
30454-01 Holecistektomija sa holedohotomijom
Ukljuĉuje: proceduru sa uklanjanjem kalkulusa
Iskljuĉuje: proceduru sa laparoskopijom
30455-00 Holecistektomija sa holedohotomijom i bilijarno-intestinalnom anastomozom
Ukljuĉuje: uklanjanje kalkulusa
966 Resekcija intrahepatiĉnih puteva ili porte hepatis
Ukljuĉuje: anastomozu:
• bilijarnog trakta
• creva
30461-00 Radikalna resekcija porte hepatis
Holecistogastrostomija
30463-00 Radikalna resekcija intrahepatičnih puteva
Radikalna resekcija:
• zajedničkog intrahepatičnog puta
• levog i desnog intrahepatičnog puta
30464-00 Radikalna resekcija intrahepatičnih puteva sa resekcijom segmenta jetre
Radikalna resekcija:
• zajedničkog intrahepatičnog puta } sa parcijalnom ili totalnom resekcijom jetre
• levog i desnog intrahepatičnog puta }
967 Resekcija ciste smeštene u holedohusu
Ukljuĉuje: anastomozu creva
43972-00 Resekcija ciste smeštene u holedohusu sa anastomozom na zajednički ţučni put
43975-00 Resekcija ciste smeštene u holedohusu sa anastomozom na spoj ili iznad spoja
intrahepatičnih puteva
968 Ostale procedure ekscizije na ţuĉnoj kesi, ţuĉnim vodovima ili Odijevom sfinkteru
90294-00 Endoskopska ekscizija lezije bilijarnog trakta ili Odijevog sfinktera
Endoskopska ekscizija tumora:
• Vaterova ampula
• zajednički bilijarni trakt
• cistični vod
• jetreni vod
• periampular
• Odijev sfinkter
30458-02 Lokalna ekscizija lezije Odijevog sfinktera
Ekscizija tumora:
• Vaterove ampule
• zajedničkog bilijarnog trakta
• cističnog trakta
• intrahepatičnog puta
• periampularnog
• Odijevog sfinktera
Ukljuĉuje: holedohotomiju
9.8.6 REPARACIJA
969 Stoma ţuĉne kese ili bilijarnog trakta
30375-05 Holecistostomija
30460-00 Holecistoduodenostomija
30460-01 Holecistoenterostomija
Holecistokolostomija
Holecistoileostomija
Iskljuĉuje: holecistoduodenostomiju
holecistojejunostomiju
30460-02 Holecistopankreatostomija
30460-03 Holedohoduodenostomija
30460-04 Holedohojejunostomija
30460-05 Holedohoenterostomija
Iskljuĉuje: proceduru kod pankreatoduodenektomije
30460-06 Holedohopankreatostomija
30460-07 Hepatikoenterostomija
43978-00 Portoenterostomija
Kasai procedura
Napomena: Izvodi se kod bilijarne atrezije
970 Roux-en-Y bajpas
30460-08 Bilodigestivni bajpas pomoću Roux-en-Y vijuge Holecistojejunostomija
30466-00 Bajpas levog jetrenog ţučnog voda uz pomoć Roux-en-Y vijuge
30467-00 Bajpas desnog jetrenog ţučnog voda uz pomoć Roux-en-Y vijuge
971 Ostale reparacije Odijevog sfinkera, ţuĉne kese ili ţuĉnih kanala
30458-04 Reparacija Odijevog sfinktera
Ukljuĉuje: holedohotomiju
30495-00 Perkutana dilatacija bilijarnog trakta
Perkutana dilatacija bilijarne strikture
Iskljuĉuje: proceduru kod ugradnje stenta
30452-00 Holedokoskopija sa dilatacijom
Endoskopska dilatacija zajedničkog bilijarnog trakta
Iskljuĉuje: proceduru kod ugradnje stenta
30494-00 Rekonstrukcija ţučnih puteva (T-T anastomoza)
Endoskopska dilatacija bilijarne strikture
Iskljuĉuje: proceduru kod ugradnje stenta
30472-00 Reparacija intrahepatičnih ţučnih puteva
Napomena: Izvodi se kod fistule
30472-01 Reparacija zajedničkog ţučnog voda
Napomena: Izvodi se kod fistule
Iskljuĉuje: proceduru kod dilatacije:
• endoskopske
• perkutane
proceduru kod strikture:
• endoskopski
• perkutano
30469-00 Reparacija bilijarne strikture
Iskljuĉuje: proceduru kod dilatacije:
• endoskopske
• perkutane
90342-03 Reparacija laceracije ţučne kese
90320-00 Ostale popravke ţučne kese
90321-00 Ostale popravke bilijarnog trakta
90321-001 Zbrinjavanje cistobilijarne komunikacije ehinokokne ciste jetre (jedna ili više)
9.8.7 OSTALE PROCEDURE
972 Procedure zbog portalne hipertenzije
30602-00 Ugradnja portokavalnog šanta
30603-00 Ugradnja mezokavalnog šanta
30605-00 Ugradnja splenorenalnog šanta
30606-01 Prešivanje varikoziteta ţeluca
Ukljuĉuje: devaskularizaciju
973 Ostale procedure na ţuĉnoj kesi ili bilijarnom traktu
90322-00 Ostale procedure na ţučnoj kesi
90323-00 Ostale procedure na ţučnom traktu
9.9 PANKREAS
TIP PROCEDURE
9.9.1 PREGLED
974 Pregled pankreasa
30484-02 Endoskopska retrogradna pankreatografija (ERP)
Ukljuĉuje: biopsiju
9.9.2 PRIMENA, UGRADNJA, UKLANJANJE
975 Procedure primene, ugradnje i uklanjanja na pankreasu
90349-00 Endoskopsko odstranjenje kalkulusa iz pankreasa
30491-02 Endoskopska ugradnja stenta u pankreas
Ukljuĉuje: dilataciju
ugradnju nazopankreasne sonde
proceduru putem endoskopske retrogradne holangiopankreatografije (ERP)
30491-03 Endoskopska zamena stenta pankreasa
30491-04 Endoskopsko uklanjanje stenta pankreasa
9.9.3 INCIZIJA
976 Procedure incizije na pankreasu
30575-00 Incizija i drenaţa apscesa pankreasa
30375-14 Incizija i drenaţa pankreasa
30375-27 Marsupijalizacija ciste pankreasa
30581-00 Eksploracija pankreasa
Iskljuĉuje: proceduru kod ekscizije lezije pankreasa
9.9.4 EKSCIZIJA
977 Biopsija pankreasa
30094-05 Perkutana iglena biopsija pankreasa
30075-16 Biopsija pankreasa
978 Pankreatektomija
30593-00 Pankreatektomija
Centralna pankreatektomija
30593-001 Subtotalna pankreatektomija
30583-00 Distalna pankreatektomija
30593-01 Pankreatektomija sa splenektomijom
30584-00 Pankreatikoduodenektomija sa formiranjem stome
Ukljuĉuje: holedohoenterostomiju
gastrojejunostomiju
pankreatikojejunostomiju
30584-001 Totalna pankreatektomija
30584-002 Totalna pankreatektomija sa prezervacijom pilorusa
30584-003 Cefalična dudenopankreatektomija sa prezervacijom pilorusa
979 Ostale procedure ekscizije na pankreasu ili pankreasnom kanalu
90294-01 Endoskopska ekscizija lezije pankreasa ili pankreasnog kanala
30578-00 Ekscizija lezije pankreasa
Ukljuĉuje: eksploraciju
30578-001 Duodenum prezervirajuća resekcija glave pankreasa sec Beger
30578-002 Duodenum prezervirajuća resekcija glave pankreasa sec Mod Bern
30578-003 Lokalna ekscizija glave pankreasa sec. Frey
30578-004 Lokalna ekscizija glave pankreasa sec. Izbicky
30577-00 Velika pankreasna ili retropankreasna disekcija
Napomena: Izvodi se kod:
• formiranja apscesa
• nekroze pankreasa
30577-001 Nekrektomija pankreasa i peripankreasne regije
30577-002 Nekrektomija pankreasa i peripankreasne regije primenom metode otvorenog trbuha
30577-003 Nekrektomija pankreasa i peripankreasne regije sa postavljanjem drenova za
kontinuiranu lavaţu
9.9.5 REPARACIJA
980 Anastomoza pankreasa
Napomena: Izvodi se kod:
• ciste pankreasa
• pankreatitisa
Iskljuĉuje: holecistopankreatostomiju
Holedohopankreatostomiju
30586-00 Anastomoza pankreasa sa duodenumom
30586-01 Anastomoza pankreasa sa ţelucem
30587-00 Anastomoza pankreasa sa Roux-en-Y petljom jejunuma
Isključuje: proceduru kod pankreatikoduodenektomije
30587-001 Laparoskopska pseudocisto-jejuno anastomoza uz pomoć Roux en Y vijuge
30589-00 Pankreatikojejunostomija
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• anastomozom na Roux-en-Y petlju jejunuma
• pankreatikoduodenektomijom
981 Ostale procedure reparacije pankreasa
30458-06 Reparacija sfinktera pankreasnog kanala
Pankreasna:
• septoplastika kanala
• sfinkteroplastika
Reparacija septuma pankreasnog kanala
Ukljuĉuje: holedohotomiju
90324-00 Transplantacija pankreasa
90325-00 Ostale reparacije na pankreasu
90325-001 Drenaţna operacija pseudociste pankreasa
9.9.6 OSTALE PROCEDURE
982 Ostale procedure na pankreasu
90326-00 Ostale procedure na pankreasu
90326-001 Zbrinjavanje povrede pankreasa direktnom suturom
9.10 TRBUH, PERITONEUM I OMENTUM
Uključuje: karličnu šupljinu
TIP PROCEDURE
9.10.1 PRIMENA, UGRADNJA, UKLANJANJE
983 Procedure primene, ugradnje i odstranjenja na trbuhu, peritoneumu ili omentumu
30406-00 Abdominalna paracenteza
90347-02 Davanje terapijske supstance u peritonealnu šupljinu
Injekcija lokalne terapijske supstance u peritonealnu šupljinu
90347-01 Insuflacija vazduha u peritonealnu šupljinu
30408-00 Ugradnja peritoneo-venskog šanta
Ugradnja Le Vin (Le Veen) šanta
90375-00 Plasiranje intra-abdominalne tamponade
Zaustavljanje intra-abdominalnog krvarenja usled traume, korišćenjem tamponade
Ukljuĉuje: privremeno zatvaranje trbuha ostavljajući tamponadu in situ
Iskljuĉuje: proceduru:
• za kontrolu postoperativnog krvarenja
• sa ugradnjom ili otklanjanjem tamponade tokom operativnog postupka - tada šifru izostaviti
90375-01 Zamena intra-abdominalne tamponade
90375-02 Uklanjanje intra-abdominalne tamponade
Fazna procedura uklanjanja tamponade korišćenog kod zaustavljanja intra-abdominalne hemoragije
usled traume
Iskljuĉuje: proceduru uz:
• ugradnju ili uklanjanje tamponade tokom operativnog postupka - šifru izostaviti
• zamene
9.10.2 INCIZIJA
984 Laparoskopija
30390-00 Laparoskopija
Dijagnostička [eksplorativna] laparoskopija
985 Laparotomija
30373-00 Eksplorativna laparotomija
Ukljuĉuje: biopsiju
Iskljuĉuje: uzgredan eksplorativan pregled kod intra-abdominalne hirurgije - šifru izostaviti
30385-00 Postoperativno ponovno otvaranje mesta laparotomije
Napomena: Izvodi se kod kontrole postoperativne hemoragije
Iskljuĉuje: faznu laparotomiju za kontrolu hemoragije, sa uklanjanjem intra-abdominalnog
pakovanja
35726-01 Stejdţing laparotomija zbog odreĎivanja stepena proširenosti bolesti
Biopsija, ekscizija ili uzimanje uzorka:
• limfnog čvora
• omentuma
• peritonealnog tkiva
Uzorak tkiva se uzima da bi se utvrdilo širenje maligne bolesti
Šifra se takođe koristi kod:
• histerektomije
Iskljuĉuje: Stejdţing laparotomiju za:
• malignitet u ginekologiji
• limfom
30384-00 Laparotomija zbog odreĎivanja stepena proširenosti limfoma
Stejdţing laparotomija kod limfoma
Ukljuĉuje: biopsiju:
• jetre
• limfnog čvora
ooforopeksiju
splenektomiju
986 Odvajanje abdominalnih priraslica
Odvajanje priraslica:
• karlice
• peritonealnih
30393-00 Laparoskopsko odvajanje abdominalnih priraslica
30378-00 Odvajanje abdominalnih priraslica
Ukljuĉuje: ugradnju duge intestinalne cevi
987 Ostale procedure incizije na abdomenu, peritoneumu i omentumu
30224-01 Perkutana drenaţa intra-abdominalnog apscesa, hematoma ili ciste
30224-011 Perkutana aspiracija proste / multiplih cista jetre
30224-02 Perkutana drenaţa retroperitonealnog apscesa
30394-01 Laparoskopska drenaţa intra-abdominalnog apscesa, hematoma ili ciste
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• laparoskopsku apendektomiju
30394-00 Drenaţa intra-abdominalnog apscesa, hematoma ili ciste
Ukljuĉuje: apendiktalni }
ilijačne jame }
intraperitonealni } apsces, hematom ili cistu
karlični }
subhepatični }
subfrenični }
Daglasov špag }
peritonitisni
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• apendektomiju
Iskljuĉuje: apsces, hematom ili cistu specifičnih intra-abdominalnih ili karličnih mesta klasifikovanih
na drugom mestu
drenaţa:
• intraabdominalnog apscesa, hematoma ili ciste:
• laparoskopsko
• perkutano
hijatidne ciste:
• organa u abdominalnoj šupljini, neklasifikovano na drugom mestu
• jetre
• peritoneuma
retroperitonealni apsces
30397-00 Laparostomija kroz prethodnu hiruršku ranu
Ukljuĉuje: promenu zavoja ili pakovanja
drenaţu
30402-00 Drenaţa retroperitonealnog apscesa
Drenaţa apscesa:
• ekstraperitonealnog
• paravertebralnog
Isključuje: perkutanu drenaţu apscesa
90952-00 Incizija trbušnog zida
Eksploracija abdominalnog zida
Uklanjanje protetičke mreţice korišćene za reparaciju hernija
Iskljuĉuje: eksplorativnu laparotomiju
9.10.3 EKSCIZIJA
988 Biopsija abdomena, peritoneuma i omentuma
30094-06 Perkutana iglena biopsija intraabdominalne mase
30075-17 Biopsija trbušnog zida ili pupka
30075-37 Biopsija peritoneuma
Biopsija
• mezenterijumuma
• omentuma
989 Ostale procedure ekscizije na abdomenu, peritoneumu i omentumu
Iskljuĉuje: histerektomiju sa retroperitonealnom disekcijom
30396-00 Debridman i lavaţa peritonealne šupljine
Ispiranje zbog intraperitonealne sepse
Ukljuĉuje: uklanjanje:
• enteričnih sadrţaja (npr. fekalija)
• stranog materijala
43942-00 Ekscizija epitelnog ostatka oko pupka
43945-00 Ekscizija otvorenog ţumančanog intestinalnog kanala
Ukljuĉuje: ţumančanu intestinalnu cistu
43948-00 Ekscizija otvorenog ţumanjčanog kanala
43987-01 Ekscizija abdominalnog neuroblastoma
Ekscizija peritonealnog neuroblastoma
30321-00 Ekscizija retroperitonealne neuroendokrine lezije
30323-00 Ekscizija retroperitonealne neuroendokrine lezije sa retroperitonealnom disekcijom
Ukljuĉuje: disekciju jednog ili oba velika krvna suda
Šifra se koristi i kod:
• nefrektomije (videti blokove 1048, 1049 i 1053)
30392-00 Redukcija intraabdominalnog tumora
Radikalno uklanjanje intraabdominalnog tumora
Ukljuĉuje: omentektomiju
Iskljuĉuje: proceduru za neuroblastom
90327-00 Ekscizija kongenitalnih intra-abdominalnih lezija
Ukljuĉuje: retroperitonealni tumor
teratomu
Iskljuĉuje: eksciziju bronhogene ciste, putem torakotomije
retroperitonealnu neuro-endokrinu leziju
90328-00 Ekscizija lezije peritonealnog tkiva
Iskljuĉuje: hirurško otklanjanje velike količine intra-abdominalne lezije omentektomiju
90328-01 Ekscizija lezije peritonealnog tkiva sa resekcijom creva
Iskljuĉuje: hirurško otklanjanje velike količine intra-abdominalne lezije omentektomiju
96189-01 Laparoskopska omentektomija
Laparoskopska:
• epiploektomija
• Uklanjanje omentuma:
• kompletno
• većeg dela
• manje
• neklasifikovano na drugom mestu
• parcijalno
Iskljuĉuje: biopsiju
hirurško uklanjanje lezije:
• intra-abdominalne
• karlične
u stejdžing laparotomiji
96189-00 Omentektomija
Epiploektomija
Uklanjanje omentuma:
• kompletno
• većeg dela
• manjeg dela
• neklasifikovano na drugom mestu
• parcijalno
Isključuje: biopsiju
hirurško uklanjanje velike količine tumora:
• intra-abdominalnog
• karličnog
u stejdžing laparotomiji za utvrĎivanje nivoa raširenosti lezije putem laparoskopije
90450-00 Prednja karlična egzenteracija
Prednja karlična evisceracija
Ukljuĉuje: uklanjanje:
• bešike
• jajovoda
• jajnika
• uretre
• materice
• vagine
90450-01 Zadnja pelvična egzenteracija
Zadnja pelvična evisceracija
Ukljuĉuje: uklanjanje:
• analnog kanala
• jajovoda
• jajnika
• rektuma
• sigmoidnog kolona
• materice
• vagine
90450-02 Totalna pelvična egzenteracija
Totalna pelvična evisceracija
9.10.4 REPARACIJA
990 Reparacija ingvinalne hernije
Reparacija infantilne hidrocele
Ukljuĉuje: mreţicu
protezu
Iskljuĉuje: proceduru kod inkarcerirane (obstruktivne) (strangulacione) hernije
30609-02 Laparoskopska reparacija ingvinalne hernije, jednostrano
30614-02 Reparacija ingvinalne hernije, jednostrano
30609-03 Laparoskopska reparacija ingvinalne hernije, obostrano
30614-03 Reparacija ingvinalne hernije, obostrano
991 Reparacija femoralne hernije
Ukljuĉuje: mreţicu
protezu
Iskljuĉuje: proceduru kod inkarcerirane (obstruktivne) (strangulacione) hernije
30609-00 Laparoskopska reparacija femoralne hernije, jednostrano
30614-00 Reparacija femoralne hernije, jednostrano
30609-01 Laparoskopska reparacija femoralne hernije, obostrano
30614-01 Reparacija femoralne hernije, obostrano
992 Reparacija umbilikalne, epigastriĉne ili hernije bele pruge
Ukljuĉuje mreţicu
protezu
Iskljuĉuje: proceduru kod inkarcerirane (obstruktivne) (strangulacione) hernije
30617-00 Reparacija umbilikalne hernije
Iskljuĉuje: reparacija egzomfalosa (videti blok 924)
30617-01 Reparacija epigastrične hernije,
30617-02 Reparacija hernije bele linije
993 Reparacija hernije na mestu incizije
Incizionalna hernioplastika
Reparacija inkarcerirane (obstruktivne) (strangularne) incizionalne hernije
Iskljuĉuje: reparacija parastomalne hernije
30403-00 Reparacija incizione kile, bez mreţice
30405-00 Reparacija incizione kile sa transpozicijom mišića - CST
30405-01 Reparacija incizione kile, mreţicom
30405-02 Reparacija incizione kile sa resekcijom strangulisanih vijuga creva
Uključuje: anastomozu
994 Reparacija parastomalne hernije
30563-02 Reparacija parastomalne kile
30563-03 Reparacija parastomalne kile sa premeštanjem stome
996 Reparacija ostalih hernija trbušnog zida
Reparacija:
• inkarcerirane, obstruktivne, strangulacione ili ostalih hernija trbušnog zida
• ostale hernije trbušnog zida
Ukljuĉuje: ovo posle zatvaranja egzomfalosa ili gastrošize
30403-01 Reparacija ostalih kila trbušnog zida
30405-03 Reparacija ostalih kila trbušnog zida sa transpozicijom mišića
30405-04 Reparacija ostalih kila trbušnog zida sa protezom
30405-05 Reparacija ostalih kila trbušnog zida sa resekcijom stranguliranih vijuga creva
Uključuje: anastomozu
997 Reparacija inkarceisane, strangulacione i obstruktivne hernije
Reparacija inkarcerirane, strangulacione i obstruktivne hernije:
• diafragmalne
• epigastrične
• femoralne
• inguinalne
• bele linije
• obturatora
• umbilikalne
30615-00 Reparacija inkarcerirane, strangulaisane i obstruktivne hernije
Inkarcer Iskljuĉuje: proceduru za:
• incizionu kilu (videti blok 993)
• ventralne hernije (videti blok 996)
998 Reparacija dijafragmalne hernije
Reparacija:
• hiatus hernije
• ezofagealnog hiatusa
Iskljuĉuje: reparacija dijafragmalne hernije sa fundoplastikom
30601-00 Reparacija dijafragmalne kile, abdominalni pristup
30601-01 Reparacija dijafragmalne kile, torakalni pristup
Torako-abdominalna reparacija dijafragmalne hernije
30600-00 Reparacija traumatske dijafragmalne kile
43837-02 Reparacija dijafragmalne kile sa upotrebom reţnja trbušnog zida ili ugradnjom protetske
zakrpe
Ukljuĉuje: abdominalni }
torakalni } pristup
torako-abdominalni }
Napomena: IzvoĎeno za reparaciju kongenitalne dijafragmalne hernije
1000 Ostale popravke na trbuhu, peritoneumu ili omentumu
30399-00 Zatvaranje laparostomije
Ukljuĉuje: drenaţu
uklanjanje zavoja ili pakovanja
30403-03 Ponovno zatvaranje postoperativne disrupcije trbušnog zida
Ponovno zatvaranje dehiscencije abdominalne rane nakon carskog reza
Iskljuĉuje: šivenje dehiscencije rane na uterusu nakon carskog reza
30403-04 Odloţeno zatvaranje granulirajuće abdominalne rane
30403-05 Reparacija trbušnog zida nakon uzimanja mišićnokoţnog reţnja
30178-00 Zatvaranje sekundarne disrupcije trbušnog zida sa rekonstrukcijom pupka
Ukljuĉuje: lipektomiju
90329-00 Ostale reparacije na abdomenu
90329-01 Ostale reparacije na peritoneumu
90329-02 Ostale reparacije na omentumu
90329-03 Ostale reparacije na mezenterijumumu
9.10.5 REVIZIJA
1001 Procedure revizije na abdomenu, peritoneumu i omentumu
90330-00 Revizija šanta cerebrospinalne tečnosti na peritoneumu
Revizija šanta, distalno:
• cisternoperitonealnog
• lumboperitonealnog
• ventrikuloperitonealnog
9.10.6 OSTALE PROCEDURE
1002 Procedure zbog hidatidne ciste peritoneuma ili abdominalnih organa
30434-01 Evakuacija peritonealne hidatidne ciste
30436-01 Evakuacija peritonealne hidatidne ciste sa omentoplastikom ili mijeloplastikom
30434-02 Evakuacija hidatidne ciste abdominalnih organa
Iskljuĉuje: proceduru za jetru
30436-02 Evakuacija hidatidne ciste trbušnih organa sa omentoplastikom ili mijeloplastikom
Iskljuĉuje: proceduru za jetru
1003 Procedure zbog gastrošize
Šifra takođe važi i kod:
• reparacije tankog ili debelog creva
43867-00 Izrada vrećice (pouch) zbog gastrošize
Pravljenje:
• silastičke vrećice zbog gastrošize
• rezervoara za gastrošizu
43867-01 Drugi korak postupka u lečenju gastrošize sa odstranjenjem proteze i zatvaranjem
43864-00 Primarna reparacija gastrošize uključujući koţu
43864-01 Primarna reparacija gastrošize uključujući koţu, mišić i fasciju
Iskljuĉuje: proceduru sa kreiranjem protetske vrećice (prostetskog pauča)
1004 Ostale procedure na abdomenu, peritoneumu i omentumu
90331-00 Ostale procedure na abdomenu, peritoneumu i omentumu
90331-001 Merenje intra-abdominalnog pritiska
Ukljuĉuje: jednokratnu ponavljanu kontinuiranu
9.11 OSTALA I MULTIPLA MESTA DIGESTIVNOG SISTEMA
TIP PROCEDURE
9.11.1 PREGLED
1005 Panendoskopija
11820-00 Panendoskopija putem kamere u kapsuli
Kamera u piluli }
Kapsula } endoskopija
Gastrointestinalna kamera u kapsuli }
30473-00 Panendoskopija do duodenuma
Duodenoskopija
Gastroskopija
Ezofagogastroduodenoskopija [EGD]
30473-02 Panendoskopija kroz veštačku stomu
Gastroskopija kroz veštačku stomu
Ezofagogastroduodenoskopija [EGD] kroz veštačku stomu
Iskljuĉuje: duodenoskopiju kroz veštačku stomu
endoskopski pregled tankog creva kroz veštačku stomu
30473-07 Panendoskopija do duodenuma sa ubrizgavanjem kontrasta (mastila za tetovaţu)
Hromoendoskopija do duodenuma
30473-05 Panendoskopija do ileuma
Ileoskopija
Jejunoskopija
Ukljuĉuje: balon asistiranu enteroskopiju (double ballon) - peroralni i peranalni pristup
30473-08 Panendoskopija do ileuma sa ubrizgavanjem kontrasta (mastila za tetovaţu)
Hromoendoskopija do ileuma
9.11.2 PRIMENA, UGRADNJA, UKLANJANJE
1006 Panendoskopija sa odstranjenjem stranog tela
30478-00 Panendoskopija do duodenuma sa odstranjenjem stranog tela
Duodenoskopija }
Gastroskopija } sa odstranjenjem stranog tela
Ezofagogastroduodenoskopija }
Iskljuĉuje: ovo rigidnom ezofagoskopijom
30478-14 Panendoskopija do ileuma sa odstranjenjem stranog tela
Odstranjenje stranog tela putem:
• ileoskopije
• jejunoskopije
Ukljuĉuje: balon asistiranu enteroskopiju (double ballon) - peroralni i peranalni pristup
9.11.3 DESTRUKCIJA
1007 Panendoskopija sa destrukcijom
Duodenoskopija }
Gastroskopija } sa destrukcijom
Ezofagogastroduodenoskopija }
30478-01 Panendoskopija do duodenuma sa dijatermijom
30478-02 Panendoskopija do duodenuma sa koagulacijom putem grejuće sonde
30478-03 Panendoskopija do duodenuma sa koagulacijom laserom
30478-20 Panendoskopija do duodenuma sa ostalim koagulacijama
Argon plazma koagulacija
30478-15 Panendoskopija do ileuma sa dijatermijom
Ukljuĉuje: balon asistiranu enteroskopiju (double ballon) - peroralni i peranalni pristup
30478-16 Panendoskopija do ileuma sa koagulacijom putem grejuće sonde
Ukljuĉuje: balon asistiranu enteroskopiju (double ballon) - peroralni i peranalni pristup
30478-17 Panendoskopija do ileuma sa koagulacijom laserom
Ukljuĉuje: balon asistiranu enteroskopiju (double ballon) - peroralni i peranalni pristup
30478-21 Panendoskopija do ileuma sa ostalim koagulacijama
Argon plazma koagulacija
Ukljuĉuje: balon asistiranu enteroskopiju (double ballon) - peroralni i peranalni pristup
9.11.4 EKSCIZIJA
1008 Panendoskopija sa ekscizijom
Duodenoskopija }
Gastroskopija } sa ekscizijom
Ezofagogastroduodenokopija }
30473-01 Panendoskopija do duodenuma sa biopsijom
30478-04 Panendoskopija do duodenuma sa ekscizijom lezija
Panendoskopija do duodenuma sa ekscizijom polipa
30473-06 Panendoskopija do ileuma sa biopsijom
Ukljuĉuje: balon asistiranu enteroskopiju (double ballon) - peroralni i peranalni pristup
30473-061 Endoskopska ultrasonografija sa biopsijom
Ukljuĉuje: peroralni pristup i endorektalnu ultrasonografiju sa biopsijom
30478-18 Panendoskopija do ileuma sa ekscizijom lezija
Panendoskopija do ileuma sa ekscizijom polipa
Ukljuĉuje: balon asistiranu enteroskopiju (double ballon) - peroralni i peranalni pristup
9.11.5 REPARACIJA
1009 Procedure reparacije na ostalim i multiplim mestima probavnog sistema
43912-01 Reparacija crevne duplikacije
ekscizija duplikacione ciste:
• enterične
• enterogenusne
Reparacija duplikacije:
• koloničke
• duodenalne
9.11.6 OSTALE PROCEDURE
1011 Ostale procedure na probavnom sistemu
90334-00 Transjugularni intrahepatički portosistemski šant (TIPS)
90335-00 Ostale dijagnostičke procedure na probavnom sistemu
Napomena: Za nehirurške dijagnostičke procedure videti Poglavlje 18
90335-01 Ostale procedure na probavnom sistemu
Deseto poglavlje
10. PROCEDURE NA URINARNOM SISTEMU (BLOKOVI 1040 1129)
ANATOMSKA REGIJA
10.1 BUBREG
TIP PROCEDURE
10.1.1 PREGLED
1040 Dijagnostiĉke procedure na bubregu
36652-00 Retrogradna ureterorenoskopija
Ukljuĉuje: cistoskopiju
ureteroskopiju
uretralnu dilataciju
10.1.2 PRIMENA, UGRADNJA, UKLANJANJE
1041 Manipulacija ili ekstrakcija kalkulusa iz bubrega
30450-01 Ekstrakcija bubreţnog kamena pomoću imidţinga (tehnike vizuelizacije)
Perkutana ekstrakcija kamena renalnog trakta
Ukljuĉuje: ureter
Iskljuĉuje: proceduru perkutanom nefroskopijom (PCNL)
36627-02 Perkutana nefroskopija sa ekstrakcijom kalkulusa iz bubrega (ekstrakcija
klješticama, bez fragmentacije)
Iskljuĉuje: proceduru sa ekstrakcijom
• 3 ili više kamena
• jednog kamena ≥ 3cm u bilo kojoj projekciji
proceduru sa fragmentacijom
36652-01 Retrogradna ureterorenoskopija sa push back manipulacijom kalkulusa u bubreg
Ukljuĉuje: cistoskopiju
ureteroskopiju
uretralnu dilataciju
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• ekstrakcije kamena
• fragmentacije i ekstrakcije kamena
• fragmentacije kamena
36654-02 Retrogradna ureterorenoskopija sa ekstrakcijom kalkulusa iz bubrega klješticama
Ukljuĉuje: cistoskopiju
ureteroskopiju
uretralnu dilataciju
Iskljuĉuje: Manipulaciju renalnog kamena
proceduru sa fragmentacijom
1042 Ostale procedure primene, insercije ili uklanjanja na bubregu
36649-00 Zamena nefrostomskog katetera
Zamena drenaţne cevi pijelostome
36604-00 Antegradno plasiranje ureteralnog katetera kroz perkutanu nefrostomiju - tehnika
interventne radiologije
36605-00 Antegradno plasiranje ureteralnog katetera kroz perkutanu nefrostomiju sa uklanjanjem
kalkulusa - tehnika interventne radiologije
Ukljuĉuje: uklanjanje kamena iz:
• bubrega
• uretera
36607-00 Antegradno plasiranje ureteralnog katetera kroz perkutanu nefrostomiju sa balon
dilatacijom uretera - tehnika interventne radiologije
Ukljuĉuje: Balon dilataciju:
• bubrega
• uretera
10.1.3 INCIZIJA
1043 Perkutana nefroskopija
Ukljuĉuje: antegradnu pijeloskopiju
inserciju stenta u ureter
Iskljuĉuje: proceduru kod ekstrakcije renalnog kamena
36627-00 Perkutana nefroskopija
36633-00 Perkutana nefroskopija sa incizijom pijelona
36633-01 Perkutana nefroskopija sa incizijom kaliksa
36633-02 Perkutana nefroskopija sa incizijom uretera
1044 Nefrolitotomija sa odstranjenjem kamena
Pijelolitotomija sa uklanjanjem kalkulusa
Ukljuĉuje: kaliorafiju
nefrostomiju
pijeloplastiku
pijelostomiju
36540-00 Nefrolitotomija sa odstranjenjem ≤ 2 kalkulusa
Iskljuĉuje: proceduru kod uklanjanja koralnih kalkulusa
36543-00 Nefrolitotomija sa odstranjenjem ≥ 3 kalkulusa
Ukljuĉuje: uklanjanje koralnih kalkulusa
1045 Ostale procedure incizije na bubregu
36537-00 Eksploracija perirenalnog prostora sa drenaţom
Kalikotomija
Drenaţa perinefritičkog apscesa
Pijelotomija
Ukljuĉuje: drenaţu
Iskljuĉuje: proceduru kod biopsije perirenalnog ili perivezikalnog tkiva
36537-01 Eksploracija bubrega sa biopsijom ili drenaţom
Nefrotomija
Ukljuĉuje: biopsiju
drenaţu
Iskljuĉuje: Uklanjanje kalkulusa
10.1.4 DESTRUKCIJA
1046 Destruktivne procedure na bubregu
36627-03 Perkutana nefroskopija sa dijatermijom bubrega
Ukljuĉuje: anterogradnu pijeloskopiju
Iskljuĉuje: proceduru kod ekstrakcije bubreţnog kamena
36654-01 Retrogradna pijeloskopija sa dijatermijom bubrega
Ukljuĉuje: cistoskopiju
ureteroskopiju
uretralnu dilataciju
36639-00 Perkutana nefroskopija sa fragmentacijom i ekstrakcijom dva ili više kalkulusa
Ukljuĉuje: anterogradnu pijeloskopiju
fragmentaciju:
• elektrohidrauličnim talasima
• laserom
• ultrazvukom
insercija drenaţne cevi (nefrostomija)
36645-00 Perkutana nefroskopija sa fragmentacijom i ekstrakcijom jednog kalkulusa ≥
3cm u bilo kojoj projekciji, ili ≥ 3 kamena
Ukljuĉuje: anterogradnu pijeloskopiju
fragmentaciju:
• elektrohidrauličnim talasima
• laserom
• ultrazvukom
insercija drenaţne cevi (nefrostomija)
36656-00 Retrogradna ureterorenoskopija sa fragmentacijom kamena u bubregu
Ukljuĉuje: cistoskopiju
fragmentaciju:
• elektrohidrauličnim talasima
• laserom
• ultrazvukom
ureteroskopiju
uretralnu dilataciju
Iskljuĉuje: proceduru sa ekstrakcijom bubreţnog kamena
36656-01 Retrogradna ureterorenoskopija sa fragmentacijom i ekstrakcijom renalnog kamena
Ukljuĉuje: cistoskopiju
fragmentaciju:
• elektrohidrauličnim talasima
• laserom
• ultrazvukom
ureteroskopiju
uretralnu dilataciju
10.1.5 EKSCIZIJA
1047 Biopsija bubrega
36561-00 Zatvorena biopsija bubrega
Endoskopska biopsija preko postojeće:
• nefrostomije
• nefrotomije
• pijelostomije
• pijelotomije
36654-00 Retrogradna ureterorenoskopija sa biopsijom bubrega
Ukljuĉuje: cistoskopiju
ureteroskopiju
uretralnu dilataciju
36627-01 Perkutana nefroskopija sa biopsijom
Ukljuĉuje: anterogradnu ureterorenoskopiju
36821-00 Endoskopska biopsija pijelona (brush)
1048 Parcijalna nefrektomija
Ukljuĉuje: bilo koju pridruţenu reparaciju
36522-00 Parcijalna nefrektomija - laparoskopski (primarni rad)
36522-01 Parcijalna nefrektomija - otvorena hirurgija (primarni rad)
36525-00 Parcijalna nefrektomija na prethodno operisanom bubregu - laparoskopski (sekundarni
rad)
36525-01 Parcijalna nefrektomija na prethodno operisanom bubregu - otvorena hirurgija(sekundarni
rad)
1049 Kompletna nefrektomija (primarni rad)
Iskljuĉuje: radikalnu nefrektomju
proceduru komplikovanu prethodnim hirurškim zahvatom na istom bubregu proceduru radi:
• uklanjanja transplantiranog bubrega
• transplantacije
36516-00 Nefrektomija, jednostrana - laparoskopska (primarni rad)
Odstranjenje preostalog bubrega, laparoskopijom
36516-01 Nefrektomija jednostrana - otvorena hirurgija (primarni rad)
Odstranjenje preostalog bubrega
36516-02 Nefrektomija obostrana - laparoskopski (primarni rad)
36516-03 Nefrektomija obostrana - otvorena hirurgija (primarni rad)
1050 Nefrektomija za transplantaciju
36516-04 Nefrektomija za transplantaciju, ţivi davalac - laparoskopski
36516-05 Nefrektomija za transplantaciju, ţivi davalac - otvorena hirurgija
36516-06 Nefrektomija za transplantaciju, kadaver - otvorena hirurgija
1051 Nefrektomija transplantiranog bubrega
Iskljuĉuje: proceduru za transplantaciju sa:
• kadavera
• ţivog donora
36519-00 Nefrektomija transplantiranog bubrega (eksplantacija) - laparoskopski
36519-01 Nefrektomija transplantiranog bubrega (eksplantacija) - otvorena hirurgija
1052 Nefrektomija prethodno operisanog bubrega (sekundarni rad)
105 Iskljuĉuje: radikalnu nefrektomiju komplikovanu prethodnim hirurškim zahvatom na istom
bubregu proceduru za transplantaciju:
• sa kadavera
• od ţivog donora
36519-02 Nefrektomija prethodno operisanog bubrega - laparoskopski (sekundarni rad)
36519-03 Nefrektomija prethodno operisanog bubrega - otvorena hirurgija (sekundarni rad)
1053 Radikalna nefrektomija
Ukljuĉuje: adrenalektomiju
en blok eksciziju retroperitonealnih limfnih čvorova
Napomena: izvodi se zbog parenhimskog tumora bubrega
36528-00 Radikalna nefrektomija zbog tumora bubreţnog parenhima - laparoskopska (primarni rad)
36528-01 Radikalna nefrektomija zbog tumora bubreţnog parenhima - otvorena hirurgija (primarni
rad)
36529-00 Radikalna nefrektomija zbog tumora bubreţnog parenhima na prethodno operisanom
bubregu - otvorena hirurgija (sekundarni rad)
1054 Nefroureterektomija
Ukljuĉuje: manţetnu za bešiku (kaf)
en blok eksciziju retroperitonealnog limfnog čvora
reparaciju bešike
36531-00 Nefroureterektomija(nefrektomija sa totalnom ureterektomijom) - laparoskopski (primarni
rad)
Nefrektomija sa totalnom ureterektomijom putem laparoskopije
36531-01 Nefroureterektomija (nefrektomija sa totalnom ureterektomijom) - otvorena hirurgija
(primarni rad)
Nefrektomija sa totalnom ureterektomijom
36533-00 Nefroureterektomija (nefrektomija sa totalnom ureterektomijom) na prethodno operisanom
bubregu - otvorena hirurgija (sekundarni rad)
Nefrektomija sa totalnom ureterektomijom komplikovanom prethodnim hirurškim zahvatom na istom
bubregu
1055 Ostale procedure ekscizije na bubregu
36558-00 Ekscizija ciste bubrega - laparoskopski
Marsupializacija renalne ciste laparoskopijom
Skidanje krova renalne ciste laparoskopijom
36558-01 Ekscizija ciste bubrega - otvorena hirurgija
Marsupializacija renalne ciste
Skidanje krova renalne ciste
36558-02 Ekscizija ostalih lezija bubrega - neoznačeno
Iskljuĉuje: parcijalnu nefrektomiju
10.1.6 REPARACIJA
1056 Nefrostomija ili pijelostomija
36624-00 Perkutana nefrostomija (PCN)
Aspiracija renalne ciste
Renalna punkcija
36552-00 Nefrostomija - otvorena hirurgija
36552-01 Pijelostomija - otvorena hirurgija
1057 Pijeloplastika
36564-00 Pijeloplastika - laparoskopska (primarni rad)
36564-01 Pijeloplastika - otvorena hirurgija (primarni rad)
36570-00 Pijeloplastika na prethodno operisanom bubregu - laparoskopski (sekundarni rad)
36570-01 Pijeloplastika na prethodno operisanom bubregu - otvorena hirurgija (sekundarni rad)
1058 Transplantacija bubrega
36503-00 Transplantacija bubrega
Ukljuĉuje: vaskularnu anastomozu
36503-01 Autotransplantacija bubrega
Reimplantacija bubrega
1059 Ostale procedure reparacije na bubregu
90350-00 Ostale reparacije bubrega
Nefropeksija
Redukcija torzije renalne peteljke
Simfiziotomija spojenih bubrega (presecanje spoja potkovičastog bubrega)
10.1.7 OSTALE PROCEDURE
1060 Hemodijaliza
13100-00 Hemodijaliza
13100-01 Intermitentna hemofiltracija
13100-02 Kontinuirana hemofiltracija
13100-03 Intermitentna hemodiafiltracija
13100-04 Kontinuirana hemodiafiltracija
13100-05 Hemoperfuzija
1061 Peritonealna dijaliza
13100-06 Peritonealna dijaliza, kratkoročna
13100-07 Intermitentna peritonealna dializa, dugoročna
Intermitentna peritonealna dijaliza [IPD]
Tidalna dijaliza
13100-08 Kontinuirana peritonealna dijaliza, dugoročna
Kontinuirana ambulantna peritonealna dijaliza [CAPD]
Kontinuirana ciklična peritonealna dijaliza [CCPD]
1062 Procedure za uspostavljanje ili odrţavanje peritonealne dijalize
13112-00 Uspostavljanje peritonealne dijalize pomoću punkcije abdomena i insercije privremenog
katetera
90351-00 Uklanjanje privremenog katetera za peritonealnu dijalizu
13109-00 Ugradnja i fiksacija prebivajućeg peritonealnog katetera radi dugoročne peritonealne
dijalize
Ukljuĉuje: Tenkhof kateter
13109-01 Zamena prebivajućeg peritonealnog katetera radi peritonealne dijalize
Uklanjanje i reinsercija prebivajućeg peritonealnog katetera radi hronične peritonealne dijalize
Revizija prebivajućeg peritonealnog katetera radi peritonealne dijalize
13110-00 Uklanjanje prebivajućeg peritonealnog katetera radi peritonealne dijalize
Iskljuĉuje: proceduru sa zamenom
1063 Ostale procedure radi bubreţne dijalize
13104-00 Edukacija i obuka za kućnu dijalizu
Edukacija i obuka za:
• hemodijalizu
• peritonealnu dijalizu
90353-00 Test adekvatnosti hemodijalize
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• hemodijaliza
90353-01 Test adekvatnosti peritonealne dijalize
Peritonealni ekvilibracijski test
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• peritonealna dijaliza
1064 Ostale procedure na bubregu
90354-00 Ostale procedure na bubregu
10.2 URETER
TIP PROCEDURE
10.2.1 PREGLED
1065 Procedure pregleda uretera
Ukljuĉuje: cistoskopiju
uretralnu dilataciju
36860-00 Endoskopski pregled intestinalnog konduita
36860-01 Endoskopski pregled intestinalnog rezervoara
36803-00 Ureteroskopija
Uklanjanje stranog tela iz uretera bez incizije
10.2.2 PRIMENA, INSERCIJA, UKLANJANJE
1066 Endoskopska kateterizacija uretera
Ukljuĉuje: cistoskopiju
ureteralnu dilataciju
36824-00 Endoskopska kateterizacija uretera - jednostrana
36824-01 Endoskopska kateterizacija uretera - obostrana
36818-00 Endoskopska kateterizacija uretera sa retrogradnom ureteropijelografijom
(Chevassu) - jednostrana
Cistoskopija sa unilateralnim retrogradnim pijelogramom
Ureteroskopija sa unilateralnim retrogradnim pijelogramom
36818-01 Endoskopska kateterizacija uretera sa retrogradnom ureteropijelografijom
(Chevassu) - obostrana
Cistoskopija sa bilateralnim retrogradnim pijelogramom
Ureteroskopija sa bilateralnim retrogradnim pijelogramom
1067 Endoskopsko plasiranje, zamena ili uklanjanje ureteralnog stenta
Ukljuĉuje: cistoskopiju
ureteroskopiju
uretralnu dilataciju
36821-01 Plasiranje JJ katetera - ureterorenoskopski ili cistoskopski
Endoskopsko plasiranje JJ stenta
36821-03 Zamena JJ katetera - ureterorenoskopski ili cistoskopski
Endoskopska zamena JJ stenta
36833-01 VaĎenje JJ katetera - ureterorenoskopski ili cistoskopski
Endoskopsko uklanjanje JJ stenta
1068 Endoskopska manipulacija ili ekstrakcija kamena u ureteru
Iskljuĉuje: proceduru sa fragmentacijom
36857-00 Endoskopska ekstrakcija kalkulusa iz uretera (bez ureteroskopije)
36803-02 Endoskopska manipulacija kalkulusa u ureteru (ureterorenoskopski)
Ukljuĉuje: cistoskopiju
uretralnu dilataciju
36806-02 Endoskopska ekstrakcija kalkulusa iz uretera bez fragmentacije (ureterorenoskopski)
Ukljuĉuje: cistoskopiju
uretralnu dilataciju
1069 Ostale procedure primene, insercije ili odstranjenja na ureteru
90355-00 Implantacija elektronskog ureteralnog stimulatora
Zamena elektronskog stimulatora uretera
90355-01 Uklanjanje elektronskog ureteralnog stimulatora
Iskljuĉuje: proceduru sa zamenom
90367-00 Zamena katetera ureterostomije
36608-00 Perkutana zamena ureteralnog stenta
Ukljuĉuje: perkutanu zamenu kroz:
• bešiku
• ilealni konduit
10.2.3 INCIZIJA
1070 Eksploracija uretera
Ukljuĉuje: drenaţu
36612-00 Eksploracija uretera - laparoskopski
36612-01 Eksploraciju uretera - otvorena hirurgija
1071 Ureteroliza
Iskljuĉuje: proceduru uz repozicioniranje uretera
36615-00 Ureteroliza (bez repozicije uretera) - laparoskopski
36615-01 Ureteroliza (bez repozicije uretera) - otvorena hirurgija
1072 Ureterolitotomija
36549-01 Ureterolitotomija - laparoskopski (primarni rad)
36549-00 Ureterolitotomija - otvorena hirurgija (primarni rad)
37444-00 Ureterolitotomija na prethodno operisanom ureteru - laparoskopska (sekundarni rad)
37444-01 Ureterolitotomija na prethodno operisanom ureteru - otvorena hirurgija (sekundarni rad)
1073 Ostale procedure incizije na ureteru
36830-00 Endoskopska incizija orificijuma uretera
Ukljuĉuje: cistoskopiju
uretralnu dilataciju
36825-00 Endoskopska incizija uretero-pelvičnog segmenta ili suţenja uretera
Ukljuĉuje: cistouretroskopiju
uklanjanje stenta uretera
zamenu stenta uretera
10.2.4 DESTRUKCIJA
1074 Procedure destrukcije na ureteru
36809-01 Endoskopska destrukcija lezija uretera
Endoskopska destrukcija lezija uretera putem:
• dijtermije
• elektrohidrauličnih šok talasa
• lasera
• ultrazvuka
Ukljuĉuje: cistoskopiju
retrogradnu pijeloskopiju
uretralnu dilataciju
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• insercija stenta u ureter
Iskljuĉuje: ekstrakorporalnu litotripsiju šok talasima
10.2.5 EKSCIZIJA
1075 Biopsija uretera
90356-00 Perkutana biopsija uretera
36806-00 Endoskopska biopsija uretera
Transuretralna biopsija uretera
Ukljuĉuje: cistoskopiju
uretralnu dilataciju
36821-02 Endoskopska (brush) biopsija uretera
Ukljuĉuje: cistoskopiju
uretralnu dilataciju
30075-33 Biopsija uretera - otvorena hirurgija
1076 Ureterektomija
Ukljuĉuje: reparaciju mokraćne bešike
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• ponovna ugradnja uretera u mokraćnu bešiku
Iskljuĉuje: nefroureterektomiju
36579-00 Parcijalna ureterektomija - laparoskopski
Ukljuĉuje: anastomozu uretera
36579-01 Parcijalna ureterektomija
Ekscizija lezije uretera
Ukljuĉuje: anastomozu uretera
36579-02 Kompletna ureterektomija - laparoskopski
36579-03 Kompletna ureterektomija - otvorena hirurgija
1077 Ostale procedure ekscizije na ureteru
36848-00 Endoskopska resekcija ureterocele
Ukljuĉuje: cistoskopiju
uretralnu dilataciju
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• ekstrakcija kamena iz uretera
10.2.6 REPARACIJA
1078 Ureteroliza sa repozicijom uretera
36615-02 Ureteroliza sa repozicijom uretera - laparoskopski
36615-03 Ureteroliza sa repozicijom uretera - otvorena hirurgija
1079 Reparacija udvojenog uretera
36573-00 Laparoskopska reparacija udvojenog uretera
36573-01 Reparacija udvojenog uretera
1080 Kutana ureterostomija - transpozicija uretera na koţu
Formiranje kutane ureterostomije
Ukljuĉuje: inserciju stenta ureterostomije
36585-00 Formiranje kutane ureterostomije (jednostrano) - laparoskopski
36585-01 Formiranje kutane ureterostomije (jednostrano) - otvorena hirurgija
36585-02 Formiranje kutane ureterostomije (obostrano) - laparoskopski
36585-03 Formiranje kutane ureterostomije (obostrano) - otvorena hirurgija
1081 Transpozicija uretera u drugi ureter
Formiranje:
• transureterostome
• ureteroureterostome
36597-00 Transureterostomija ili uretero-ureterostomija (laparoskopski)
36597-01 Transureterostomija ili uretero-ureterostomija (otvorena hirurgija)
1082 Transplantacija uretera u crevo
Anastomoza uretera sa crevom
Formiranje:
• ureteroenterostome
• ureterosigmoidostome
36594-00 Uretero-enterostomija ili ureterosigmoidostomija (jednostrana) - laparoskopski
36594-01 Uretero-enterostomija ili ureterosigmoidostomija (jednostrana) - otvorena hirurgija
36594-02 Uretero-enterostomija ili ureterosigmoidostomija (obostrana) - laparoskopski
36594-03 Uretero-enterostomija ili ureterosigmoidostomija (obostrana) - otvorena hirurgija
1084 Reimplantacija uretera u mokraćnu bešiku - uretero-cistoneostomija (UCN)
36588-00 Reimplantacija uretera u mokraćnu bešiku (jednostrana) - laparoskopski
36588-01 Reimplantacija uretera u mokraćnu bešiku (jednostrana) - otvorena hirurgija
36588-02 Reimplantacija uretera u mokraćnu bešiku (obostrana) - laparoskopski
36588-03 Reimplantacija uretera u mokraćnu bešiku (obostrana) - otvorena hirurgija
1085 Reimplantacija uretera u mokraćnu bešiku sa reparacijom
36591-00 Reimplantacija uretera u mokraćnu bešiku sa reţnjem bešike (jednostrana) laparoskopski
36591-01 Reimplantacija uretera u mokraćnu bešiku sa reţnjem bešike (jednostrana) - otvorena
hirurgija
36591-02 Reimplantacija uretera u mokraćnu bešiku sa reţnjem bešike (obostrana) - laparoskopski
36591-03 Reimplantacija uretera u mokraćnu bešiku sa reţnjem bešike (obostrana) - otvorena
hirurgija
36591-04 Reimplantacija uretera u mokraćnu bešiku "psoas hitch" (jednostrana) - otvorena hirurgija
36591-05 Reimplantacija uretera u mokraćnu bešiku "psoas hitch" (obostrana) - otvorena hirurgija
1086 Ostale reparacije na ureteru
36803-01 Endoskopska dilatacija uretera - sondiranje (cistoskopski)
Ukljuĉuje: cistoskopiju
uretralnu dilataciju
36621-00 Zatvaranje kutane ureterostomije
36618-00 Redukcijska ureteroplastika (modelaţa uretera) - laparoskopski
36618-01 Redukcijska ureteroplastika (modelaţa uretera) - otvorena hirurgija
90357-00 Ostale reparacije uretera
Sutura laceracije uretera
10.2.7 REVIZIJA
1087 Procedure revizije na ureteru
36609-00 Revizija urinarnog konduita
36609-01 Revizija urinarnog rezervoara
36609-02 Revizija ureterostomije - laparoskopski
36609-03 Revizija ureterostomije - otvorena hirurgija
10.2.8 OSTALE PROCEDURE
1088 Ostale procedure na ureteru
90358-00 Ostale procedure na ureteru
10.3 MOKRAĆNA BEŠIKA
TIP PROCEDURE
10.3.1 PREGLED
1089 Procedure pregleda mokraćne bešike
36812-00 Cistoskopija
Ukljuĉuje: uretralnu dilataciju
36812-01 Cistoskopija kroz arteficijalnu stomu
10.3.2 PRIMENA, INSERCIJA, UKLANJANJE
1090 Kateterizacija mokraćne bešike
36800-00 Kateterizacija mokraćne bešike - kroz uretru
Ugradnja stalnog urinarnog katetera
Iskljuĉuje: proceduru zamene
proceduru preko:
• cistostomije
• cistotomije
36800-01 Zamena stalnog urinarnog katetera - kroz uretru (endoskopski)
Iskljuĉuje: zamenu:
• suprapubičnog (cistostomskog) katetera
• ureterostomskog katetera
36800-03 Uklanjanje stalnog urinarnog katetera - kroz uretru (endoskopski)
Iskljuĉuje: proceduru zamene
1091 Implantacija ili uklanjanje elektronskog stimulatora mokraćne bešike
90359-00 Ugradnja električnog stimulatora mokraćne bešike
Zamena električnog stimulatora mokraćne bešike
90359-01 Uklanjanje električnog stimulatora mokraćne bešike
Iskljuĉuje: proceduru zamene
1092 Ostale procedure primene, insercije ili uklanjanja na mokraćnoj bešici
36800-02 Zamena suprapubičnog katetera (cistostomskog)
37041-00 Perkutana aspiracija mokraćne bešike iglom
36851-00 Endoskopsko davanje lekova u zid mokraćne bešike
Endoskopska:
• injekcija u ureteralni otvor
• periureteralna injekcija
• subureteralna injekcija
• ureteralna injekcija
Sting procedure
Ukljuĉuje: cistouretroskopiju
Injekcija:
• Deflux
• Teflon
uretralnu dilataciju
uretroskopiju
36833-00 Endoskopsko uklanjanje stranog tela iz mokraćne bešike
Ukljuĉuje: cistouretroskopiju
uretralnu dilataciju
uretroskopiju
36842-00 Endoskopsko ispiranje krvnih ugrušaka iz mokraćne bešike (uključujući i kauterizaciju
krvarećih mesta)
Ukljuĉuje: cistouretroskopiju
diatermiju:
• mokraćne bešike
• prostate
uretralnu dilataciju
uretroskopiju
10.3.3 INCIZIJA
1093 Cistotomija
Iskljuĉuje: cistotomiju i cistostomiju kao operativni pristup - šifru izostaviti
37011-00 Cistostomija sa plasiranjem suprapubičnog katetera - Cistofix-a - perkutana cistostomija
Perkutana ugradnja suprapubičnog katetera (cevi)
Ubodna cistotomija (troakar)
37008-00 Cistostomija sa plasiranjem suprapubičnog katetera - laparoskopski
Laparoskopska:
• insercija suprapubičnog katetera (cevi)
• vezikostomija
Iskljuĉuje: ubodnu cistotomiju
37008-01 Cistotomija sa plasiranjem suprapubičnog katetera - otvorena hirurgija
Ugradnja suprapubičnog katetera (cevi)
Vezikostomija
Iskljuĉuje: ubodnu cistotomiju
1094 Cistolitotomija
37008-02 Cistolitotomija - laparoskopska
37008-03 Cistolitotomija - otvorena hirurgija
1095 Ostale procedure incizije mokraćne bešike
36812-02 Razdvajanje intraluminalnih adhezija u mokraćnoj bešici - endoskopski
Ukljuĉuje: uretralnu dilataciju
37008-06 Razdvajanje intraluminalnih adhezija u mokraćnoj bešici - otvorena hirurgija
Iskljuĉuje: transuretralno razdvajanje intraluminalnih adhezija mokraćne bešike
36854-00 Endoskopska incizija vrata mokraćne bešike - transuretralna incizija vrata mokraćne
bešike
Ukljuĉuje: cistouretroskopiju
uretralnu dilataciju
uretroskopiju
10.3.4 DESTRUKCIJA
1096 Procedure destrukcije na mokraćnoj bešici
Ukljuĉuje: cistoskopiju uretralnu dilataciju
36840-03 Endoskopska elektrokauterizacija jedne promene mokraćne bešike ≤ 2cm
Endoskopska destrukcija:
• pojedinačnog tumora mokraćne bešike, neklasifikovano na drugom mestu
• tkiva vrata mokraćne bešike
Ukljuĉuje: dijatermiju laser vaporizaciju
36845-06 Endoskopska elektrokauterizacija jedne promene mokraćne bešike > 2 cm
Uključuje: dijatermiju laser vaporizaciju
36845-07 Endoskopska elektrokauterizacija multiplih promena mokraćne bešike
Ukljuĉuje: dijatermiju laser vaporizaciju
36863-00 Litolapaksija mokraćne bešike
Intrakorporealna:
• ekstrakcija kalkulusa mokraćne bešike putem endoskopije
• litotripsija mokraćne bešike
Iskljuĉuje: ekstrakorporealnu litotripsiju mokraćne bešike
10.3.5 EKSCIZIJA
1098 Biopsija mokraćne bešike
36836-00 Endoskopska biopsija mokraćne bešike
Ukljuĉuje: cistouretroskopiju
uretralnu dilataciju
uretroskopiju
30075-10 Biopsija mokraćne bešike
1099 Uklanjanje stranog tela iz mokraćne bešike
Iskljuĉuje: proceduru pomoću endoskopije
37008-04 Uklanjanje stranog tela iz mokraćne bešike - laparoskopski
37008-05 Uklanjanje stranog tela iz mokraćne bešike - otvorena hirurgija
1100 Endoskopska resekcija promene mokraćne bešike
Ukljuĉuje: cistoskopiju
uretralnu dilataciju
Iskljuĉuje: proceduru destrukcije
resekciju divertikuluma mokraćne bešike
36840-02 Endoskopska resekcija pojedinačne lezije mokraćne bešike ≤ 2cm ili tkiva mokraćne
bešike
Endoskopska resekcija pojedinačnog tumora mokraćne bešike, neklasifikovanog na drugom mestu
36845-04 Endoskopska resekcija pojedinačne lezije mokraćne bešike promera >2 cm
36845-05 Endoskopska resekcija multiplih lezija mokraćne bešike
1101 Endoskopska resekcija vrata mokraćne bešike
Ukljuĉuje: cistouretroskopija
uretralna dilatacija
uretroskopija
36854-02 Transuretralna resekcija vrata mokraćne bešike
1102 Cistektomija
37000-00 Parcijalna ekscizija mokraćne bešike (parcijalna cistektomija) - laparoskopski
37000-01 Parcijalna ekscizija mokraćne bešike (parcijalna cistektomija) - otvorena hirurgija
37014-00 Totalna ekscizija mokraćne bešike - otvorena hirurgija
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• formiranje nekontinentnog intestinalnog urinarnog rezervoara (ilealni ili kolon konduit
• histerektomija
• disekcija limfnih čvorova karlice, radikalna
• radikalna prostatektomija
• transplantacija uretera
• uretralna reimplantcija
• uretrektomija
1103 Ostali procedure ekscizije na mokraćnoj bešici
37020-00 Ekscizija divertikuluma mokraćne bešike - laparoskopska
37020-01 Ekscizija divertikuluma mokraćne bešike - otvorena hirurgija
90360-00 Ekscizija ostalih lezija mokraćne bešike - otvorena hirurgija
Ekscizija lezije mokraćne bešike, neklasifikovano na drugom mestu
Iskljuĉuje: endoskopsku eksciziju lezije mokraćne bešike
10.3.6 REPARACIJA
1104 Reparacija rupture mokraćne bešike
37004-00 Reparacija rupture mokraćne bešike - laparoskopski
37004-03 Reparacija rupture mokraćne bešike - otvorena hirurgija
1105 Zatvaranje fistule mokraćne bešike
37023-00 Zatvaranje veziko-kutane fistule - laparoskopski
Laparoskopska revizija kutane fistule mokraćne bešike
37023-01 Zatvaranje veziko-kutane fistule - otvorena hirurgija
Revizija kutane fistule mokraćne bešike
37038-00 Zatvaranje veziko-intestinalne fistule - laparoskopski
37038-01 Zatvaranje veziko-intestinalne fistule - otvorena hirurgija
37029-00 Zatvaranje veziko- vaginalne fistule - laparoskopski
Ukljuĉuje: omentalni reţanj
37029-01 Zatvaranje veziko-vaginalne fistule - otvorena hirurgija
Ukljuĉuje: omentalni reţanj
1106 Reparacija ekstrofije mokraćne bešike
37050-00 Zatvaranje ekstrofije mokraćne bešike
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uretralna rekonstrukcija
Iskljuĉuje: sekundarnu reparaciju ekstrofije mokraćne bešike
37842-02 Zatvaranje ekstrofije mokraćne bešike - sekundarni rad
Ukljuĉuje: pričvršćivanje vrata mokraćne bešike
37842-03 Zatvaranje ekstrofije mokraćne bešike sekundarni rad sa reimplantacijom ureter
Ukljuĉuje: pričvršćivanje vrata mokraćne bešike
1107 Augmentacija mokraćne bešike
Iskljuĉuje: formiranje nove mokraćne bešike
37047-00 Augmentacija mokraćne bešike - laparoskopski
37047-01 Augmentacija mokraćne bešike - otvorena hirurgija
1108 Ostale procedure reparacije mokraćne bešike
36827-00 Endoskopski hidrodilatacija mokraćne bešike
Ukljuĉuje: cistouretroskopiju
Uretroskopiju
37053-00 Transsekcija mokraćne bešike i reanastomoza na trigonum - laparoskopski
37053-01 Transsekcija mokraćne bešike i reanastomoza na trigonum - otvorena hirurgija
37045-00 Formiranje kontinentne valvule
Kutana apendiko-vezikostomija
37004-01 Ostale reparativne operacije na mokraćnoj bešici - laparoskopski
37004-02 Ostale reparativne operacije na mokraćnoj bešici - otvorena hirurgija
10.3.7 OSTALE PROCEDURE
1109 Procedure u leĉenju stres-inkontinencije kod muškaraca
Iskljuĉuje: proceduru kod ţenske stres-inkontinencije
37339-01 Parauretralna injekcija "bulking" materijala zbog stres-inkontinencije kod muškaraca
37044-00 Retropubična procedura kod stres-inkontinencije kod muškaraca
Ukljuĉuje: proceduru sa protezom
37044-03 Revizija retropubične procedure kod stres-inkontinencije kod muškaraca
Ukljuĉuje: proceduru sa protezom
1110 Procedure kod stres-inkontinencije ţena
37339-00 Perkutana injekcija "bulking" materijala kod stres inkontinencije kod ţena
Augmentativna uretroplastika - Politef
Parauretralna implantacija inertnog materijala
Parauretralna injekcija:
• kolagena
• makroplastike
• politefa
Ukljuĉuje: cistoskopija
uretroskopija
37043-00 Transvaginalna suspenzija kod stres inkontinencije kod ţena (Kelly, Stamey)
Plikacija uretrovezikalnog spoja
Procedure:
• Gittes
• Kelly (-Kennedy) (uretrovezikalno nabiranje)
• Pereyra
• Raz
• Stamey
Ukljuĉuje: proceduru sa protezom
35599-00 Sling procedure kod stres inkontinencije kod ţena
Ugradnja:
• transobturatorne suburetralne trake (TOT)
• transvaginalne trake (TVT)
Intravaginalne slingoplastike
Procedure sa vaginalnom trakom
Procedure sa transobturatornom suburetralnom trakom
Ukljuĉuje: - kombinaciju abdomino-vaginalnog ili abdominalnog ili vaginalnog pristupa
- proceduru sa protezom
Iskljuĉuje: reviziju sling procedure kod stres inkontinencije
35599-001 Ugradnja mreţice za prednji kompartman karličnog dna
35599-002 Ugradnja mreţice za zadnji kompartman karličnog dna
35599-003 Ugradnja mreţice za prednji i zadnji (totalni) kompartman karličnog dna
35599-01 Revizija sling procedure kod stres inkontinencije kod ţena (TVT,TOT)
Zamena:
• transobturator suburetralne trake (TOT)
• transvaginalne trake (TVT)
Revizija:
• Intravaginalne slingoplastike
• Procedure sa vaginalnom trakom
• Procedure sa transobturatornom suburetralnom trakom
Ukljuĉuje: proceduru sa protezom
37340-00 Uklanjanje uretralnog slinga (TOT,TVT)
Uklanjanje:
• transobturatorne suburetralne trake (TOT)
• transvaginalne traka (TVT)
• suspenzije mokraćne cevi nakon prethodnog postupka lečenja stres inkontinencije ţena
Iskljuĉuje: reviziju sling procedure radi stres inkontinencije
37044-01 Retropubične procedure kod stres inkontinencije kod ţena
Kolposuspenzija po Burhu (Burch)
Cistouretropeksija suprapubičnom suspenzijom
Laparoskopska retropubična hirurgija vrata mokraćne bešike
Marshall-Marchetti-Kranz procedura
Paravaginalna i vaginalna obturator polica
Retropubična uretralna suspenzija
Suprapubična procedura zbog stres inkontinencije
Ušivanje periuretralnog tkiva za simfizu preponske kosti
Uretrovaginalna fiksacija (za Kuperov ligament)
Uretrovezikalna suspenzija
Vaginalna kolposuspenzija
Ukljuĉuje: proceduru sa protezom
Iskljuĉuje: reviziju retropubičkih postupaka kod stres inkontinencije
37044-02 Revizija retropubične procedure kod stres inkontinencije kod ţena
Ukljuĉuje: proceduru sa protezom
1111 Ostale procedure na mokraćnoj bešici
90363-00 Ostale dijagnostičke procedure na mokraćnoj bešici
Napomena: Za nehirurške dijagnostičke procedure videti Poglavlje 18
90363-01 Ostale procedure na mokraćnoj bešici
10.4 MOKRAĆNA CEV (URETRA)
Ukljuĉuje: bulbouretralnu ţlezdu [Cowper's] Kuperovu ţlezdu periuretralno tkivo
TIP PROCEDURE
10.4.1 PREGLED
1112 Procedure pregleda uretre
37315-00 Uretroskopija
Isključuje: proceduru sa cistoskopijom
10.4.2 PRIMENA, UGRADNJA, UKLANJANJE
1113 Ugradnja, zamena ili uklanjanje arteficijelnog mokraćnog sfinktera
Iskljuĉuje: reviziju veštačkog mokraćnog sfinktera
37387-00 UgraĎivanje artificijelnog mokraćnog sfinktera
Ukljuĉuje: ugradnju:
• balona
• pumpe
Iskljuĉuje: proceduru zamene
37381-00 UgraĎivanje arteficijelnog urinarnog sfinktera, perinealni pristup
37384-00 UgraĎivanje arteficijelnog urinarnog sfinktera, abdominalni pristup
37390-01 Zamena arteficijelnog urinarnog sfinktera
37390-02 Uklanjanje arteficijelnog urinarnog sfinktera
Iskljuĉuje: proceduru zamene
1114 Ostale procedure primene, ugradnje ili odstranjenja iz uretre
Ukljuĉuje: cistoskopiju
36811-01 Endoskopsko plasiranje stenta uretre
37318-00 Endoskopsko uklanjanje stranog tela iz uretre
36811-00 Endoskopsko ugraĎivanje uretralne proteze
Iskljuĉuje: uretralni stent
10.4.3 INCIZIJA
1115 Procedure incizije na uretri
37321-00 Incizija spoljašnjeg otvora uretre (meatotomija)
37324-00 Eksterna uretrotomija
Drenaţa bulbouretralne ţlezde
Incizija periuretralnog tkiva
36854-01 Endoskopska incizija spoljašnjeg uretralnog sfinktera
Ukljuĉuje: cistouretroskopiju
uretralnu dilataciju
uretroskopiju
37324-01 Interna uretrotomija
Iskljuĉuje: optičku uretrotomiju
37327-00 Interna uretrotomija - sa optičkim instrumentom
Optička uretrotomija kod uretralne strukture
10.4.4 DESTRUKCIJA
1116 Procedure destrukcije na uretri
35527-00 Elektrokauterizacija karunkula uretre
36815-01 Endoskopska kauterizacija kondiloma u uretri
Ukljuĉuje: cistouretroskopiju
37318-01 Endoskopska kauterizacija ostalih lezija u uretri
Endoskopska destrukcija lezije uretre
Iskljuĉuje: kondilome uretre
37318-02 Endoskopska fragmentacija ili ekstrakcija kalkulusa u uretri
37318-03 Endoskopska fragmentacija ili ekstrakcija kalkulusa u uretri - laser
37854-00 Endoskopsko lečenje valvule zadnje uretre
Ukljuĉuje: cistouretroskopiju
10.4.5 EKSCIZIJA
1117 Biopsija uretre
37318-04 Endoskopska biopsija uretre
30075-31 Biopsija uretre
Biopsija periuretralnog tkiva
1118 Ostale procedure ekscizije na uretri
35523-00 Ekscizija karunkula uretre
36854-03 Endoskopska ekscizija spoljašnjeg sfinktera uretre
Ukljuĉuje: cistouretroskopiju
uretralnu dilataciju
uretroskopiju
37369-00 Ekscizija prolapsa uretre
37372-00 Ekscizija divertikuluma uretre
37800-00 Ekscizija perzistentnog urahusa
37330-00 Parcijalna uretrektomija
Ekscizija:
• periuretralnog tkiva
• uretralne lezije (tumora)
37330-01 Kompletna uretrektomija
10.4.6 REPARACIJA
1119 Zatvaranje fistule uretre
37333-00 Zatvaranje uretro-vaginalne fistule
37336-00 Zatvaranje uretro-rektalne fistule
1120 Reparacija laceracije uretre
Iskljuĉuje: reparaciju aktuelne obstetričke laceracije mokraćne cevi
37306-00 Reparacija laceracije ili rupture prednje uretre
37309-00 Reparacija laceracije ili rupture zadnje uretre
1121 Uretroplastika
37345-00 Plastika uretre - prvi akt (u dva akta)
37348-00 Plastika uretre - drugi akt (u dva akta)
37342-00 Plastika uretre - u jednom aktu
Uretroplastika, neklasifikovano na drugom mestu
1122 Ostale procedure reparacije na uretri
37300-00 Plasiranje uretralne sonde
37303-00 Dilatacija stenoze uretre (buţiranje)
90371-00 Balon dilatacija stenoze uretre (interventna radiologija)
37324-02 Perinealna uretrostomija
90364-00 Ostale procedure reparacije na uretri
10.4.7 REKONSTRUKCIJA
1123 Rekonstruktivne operacije na uretri
37375-00 Rekonstrukcija uretralnog sfinktera
Cistouretroplastika i plastika vrata uretre
Rekonstrukcija tehnikom tubularizacije uretre
Iskljuĉuje: proceduru sa radikalnom prostatektomijom
10.4.8 REVIZIJA
1124 Procedure revizije na uretri
37390-00 Revizija arteficijalnog urinarnog sfinktera
10.4.9 OSTALE PROCEDURE
1125 Ostale procedure na uretri
90365-00 Ostale procedure na uretri
10.5 MOKRAĆNI SISTEM - OSTALE LOKALIZACIJE
TIP PROCEDURE
10.5.1 DESTRUKCIJA
1126 Procedure destrukcije na ostalim mestima urinarnog sistema
36546-00 Vantelesna litotripsija šok-talasima [ESWL]
Ukljuĉuje: mokraćnu bešiku, bubreg ili ureter
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• cistoskopiju
• ugradnju stenta uretera
10.5.2 INCIZIJA
1127 Procedure incizije na ostalim mestima urinarnog sistema
90369-00 Eksploracija perivezikalnog tkiva
Razdvajanje perivezikalnih adhezija
Ekscizija perivezikalnog tkiva
Incizija perivezikalnog tkiva
10.5.3 EKSCIZIJA
1128 Procedure ekscizije na drugim mestima urinarnog sistema
30075-32 Biopsija perirenalnog ili perivezikalnog tkiva
10.5.4 OSTALE PROCEDURE
1129 Ostale procedure na mokraćnom sistemu
36600-02 Formiranje nekontinentnog urinarnog rezervoara - nekontinentna urostoma
Formiranje ilealnog ili kolonalnog konduita
Ukljuĉuje: formiranje koţne abdominalne stome
izolaciju crevnog segmenta (resekciju i anastomozu)
ponovna ugradnja uretera
36606-00 Formiranje kontinentnog urinarnog rezervoara - kontinentna urostoma
Iskljuĉuje: formiranje:
• abdominalne stome koţe
• nepovratnog ventila
izolacije crevnog segmenta (resekciju i anastomozu)
ponovnu ugradnju uretera
36606-03 Formiranje kontinentnog urinarnog rezervoara sa spajanjem rezervoara sa uretrom ortotopska neovezika
Formiranje nove mokraćne bešike
Ukljuĉuje: izolaciju crevnog segmenta (resekciju i anastomozu)
ponovnu ugradnju uretre
90366-00 Ostale procedure na urinarnom sistemu
Jedanaesto poglavlje
11. PROCEDURE NA MUŠKIM GENITALNIM ORGANIMA (BLOKOVI
1160 - 1203)
ANATOMSKA REGIJA
11.1 PROSTATA I SEMENE KESICE
TIP PROCEDURE
11.1.1 PRIMENA, UGRADNJA, ODSTRANJENJE
1160 Procedure primene, ugradnje ili odstranjenja na prostati ili semenim kesicama
37218-01 Intraprostatična injekcija lekova
37223-00 Insercija prostatičnog stenta (ultrazvučno voĎena)
37227-00 Implantacija aplikatora u prostatu radi brahiterapije
Plasiranje igle u prostatu radi brahiterapije
Uključuje: cistoskopiju
ultrazvuk
11.1.2 INCIZIJA
1161 Procedure incizije na prostati ili semenim kesicama
37221-00 Endoskopska drenaţa apscesa prostate (transuretralno)
37212-01 Drenaţa apscesa prostate
Drenaţa periprostatičkog apscesa
37212-02 Incizija prostate
Incizija periprostatičkog tkiva
Prostatolitotomija
Iskljuĉuje: drenaţu apscesa prostate
90391-00 Incizija semenih kesica
Vezikulotomija
11.1.3 DESTRUKCIJA
1162 Destrukcija tkiva prostate
37224-00 Endoskopska destrukcija lezije prostate
Endoskopska destrukcija lezije periprostatičnog tkiva
Ukljuĉuje: proceduru putem:
• dijatermije (kauterizacije)
• lasera
37224-01 Endoskopska resekcija lezije prostate
Endoskopska resekcija lezije periprostatičkog tkiva
Iskljuĉuje: proceduru laserom
90392-00 Kontrola postoperativnog krvarenja iz prostate
Koagulacija loţe prostate
Cistoskopija u cilju kontrole krvarenja iz prostate
11.1.4 EKSCIZIJA
1163 Biopsija prostate ili semenih kesica - zatvorene metode
37218-00 Perkutana biopsija prostate iglom
Aspiraciona biopsija prostate
Iskljuĉuje: transrektalnu biopsiju prostate iglom
30094-08 Perkutana biopsija semenih kesica iglom
Aspiracija semenih kesica
Transrektalna biopsija semenih kesica iglom
37219-00 Transrektalna biopsija prostate iglom (TRUS voĎena)
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• transrektalni ultrazvuk prostate
37215-00 Endoskopska biopsija prostate
Ukljuĉuje: cistoskopiju
1164 Biopsija prostate ili semenih kesica - otvorene metode
37212-00 Biopsija prostate
Biopsija periprostatičkog tkiva
Perinealna biopsija prostate
30075-21 Biopsija semenih kesica
1165 Transuretralna prostatektomija
Ukljuĉuje. cistoskopiju
suprapubikalna ubodna cistotomija
uretroskopija
Iskljuĉuje: transuretralnu ultrazvučnu lasersku indukovanu prostatektomiju [TULIP]
37203-00 Transuretralna resekcija prostate [TURP]
Transuretralna endoskopska prostatektomija
Ukljuĉuje: proceduru:
• hladnom perforacijom
• dijatermijom
37201-00 Transuretralna ablacija prostate iglenom elektrodom [TUNA]
Transuretralna radiofrekventna iglena ablacija prostate
37203-02 Transuretralna vaporizacija prostate
1166 Ostale prostatektomije
Ukljuĉuje.: cistoskopiju
suprapubičku cistotomiju
uretroskopiju
37207-00 Endoskopska laser ablacija prostate
Transuretralna ultrazvučna laserski indukovana prostatektomija [TULIP]
Vizuelnu prostatektomiju pomoću lasera [VLAP]
37207-01 Endoskopska laser ekscizija prostate
37203-03 Krioablacija prostate
Krioprostatektomija
Kriohirurgija prostate
37203-04 Mikrotalasna termoterapija prostate
37203-05 Transrektalni fokusirani ultrazvuk prostate visokim intenzitetom (HIFU)
37209-01 Radikalna prostatektomija - laparoskopski
Laparoskopska totalna prostatektomija
Ukljuĉuje.: eksciziju:
• semenih kesica
• semenovoda
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• pelvičnu limfadenektomiju
37210-01 Radikalna prostatektomija sa rekonstrukcijom vrata mokraćne bešike - laparoskopska
Laparoskopska totalna prostatektomija sa rekonstrukcijom vrata mokraćne bešike
Ukljuĉuje: eksciziju:
• semenih kesica
• semenovoda
37211-01 Radikalna prostatektomija sa rekonstrukcijom vrata mokraćne bešike i pelvičnom
limfadenektomijom - laparoskopski
Laparoskopska totalna prostatektomija sa rekonstrukcijom vrata mokraćne bešike
i karličnom limfadenektomijom
Ukljuĉuje: eksciziju:
• semenih kesica
• semenovoda
37203-06 Ostale vrste zatvorene prostatektomije
1167 Otvorene prostatektomije
Ukljuĉuje. suprapubičnu cistotomiju
37200-03 Suprapubična prostatektomija
Transvezikalna prostatektomija
37200-04 Retropubična prostatektomija
37209-00 Radikalna prostatektomija
Totalna prostatektomija, neklasifikovana na drugom mestu
Ukljuĉuje: eksciziju:
• semenih kesica
• semenovoda
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• pelvičnu limfadenektomiju
Iskljuĉuje: laparoskopsku radikalnu prostatektomiju
37210-00 Radikalna prostatektomija sa rekonstrukcijom vrata mokraćne bešike
Totalna prostatektomija sa rekonstrukcijom vrata mokraćne bešike
Ukljuĉuje: eksciziju:
• semenih kesica
• semenovoda
Iskljuĉuje: laparoskopsku totalnu prostatektomiju sa rekonstrukcijom vrata mokraćne bešike
37211-00 Radikalna prostatektomija sa rekonstrukcijom vrata mokraćne bešike i pelvičnom
limfadenektomijom
Totalna prostatektomija sa rekonstrukcijom vrata mokraćne bešike
i pelvičnom limfadenektomijom
Ukljuĉuje: eksciziju:
• semenih kesica
• semenovoda
Iskljuĉuje: laparoskopsku radikalnu prostatektomiju sa rekonstrukcijom vrata mokraćne bešike i
karličnom limfadenektomijom
37200-05 Ostale otvorene prostatektomije
Perinealna prostatektomija
1168 Ostale procedure ekscizije na prostati i semenim kesicama
90407-00 Ekscizija ostalih lezija prostate
90393-00 Ekscizija semenih kesica
11.1.5 REPARACIJA
1169 Reparativne procedure na prostati ili semenim kesicama
90394-00 Transuretralna balon dilatacija prostatične uretre
Iskljuĉuje: dilataciju uretralne strikture
11.1.6 OSTALE PROCEDURE
1170 Ostale procedure na prostati i semenim kesicama
90395-00 Ostale procedure na prostati
90395-01 Ostale procedure na semenim kesicama
11.2 SKROTUM I TUNIKA VAGINALIS
TIP PROCEDURE
11.2.1 PRIMENA, UGRADNJA, UKLANJANJE
1171 Procedure primene, ugradnje ili uklanjanja na skrotumu ili tuniki vaginalis
30628-00 Perkutana punkcija i aspiracija hidrocele
Perkutana aspiracija tunike vaginalis
Punkcija hidrocele
11.2.2 INCIZIJA
1172 Eksploracija skrotuma
Aspiracija spermatocele
Incizija i drenaţa:
• skrotuma
• tunike vaginalis
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• biopsije:
skrotuma
semene kesice
semenovoda, epididimisa, semene vrpce
testisa
tunike vaginalis
• fiksiranja testisa
• orhidopeksije nespuštenog testisa
37604-00 Eksploracija skrotalnog sadrţaja, jednostrano
37604-01 Eksploracija skrotalnog sadrţaja, obostrano
11.2.3 EKSCIZIJA
1173 Eksploracija sadrţaja skrotuma sa biopsijom
Aspiracija spermatocele sa biopsijom
Incizija i drenaţa:
• skrotuma sa biopsijom
• tunike vaginalis sa biopsijom
Biopsija tunike vaginalis
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• biopsije:
semene kesice
semenovoda, epididimisa, semene vrpce
testisa
• fiksiranja testisa
• orhidopeksije nespuštenog testisa
37604-02 Eksploracija skrotalnog sadrţaja sa biopsijom, jednostrano
37604-03 Eksploracija skrotalnog sadrţaja sa biopsijom, obostrano
1174 Ostale procedure ekscizije na skrotumu ili tuniki vaginalis
90396-00 Ekscizija lezije tunike vaginalis
Iskljuĉuje: eksciziju hidrocele
37438-00 Parcijalna ekscizija lezije na skrotumu
Ekscizija ili destrukcija lezije skrotuma
11.2.4 REPARACIJA
1175 Procedure reparacije na skrotumu ili tuniki vaginalis
37604-04 Eksploracija skrotalnog sadrţaja sa fiksacijom testisa, jednostrano
Detorkvacija testisa sa fiksacijom, jednostrana
Iskljuĉuje: orhidopeksija kod nespuštenog testisa
refiksaciju testisa
revizionu orhidopeksiju
37604-05 Eksploracija skrotalnog sadrţaja sa fiksacijom testisa, obostrana
Detorkvacija testisa sa fiksacijom, obostrana
Iskljuĉuje: orhidopeksija kod nespuštenog testisa
refiksaciju testisa
revizionu orhidopeksiju
90397-00 Sutura laceracije skrotuma ili tunike vaginalis
90397-01 Ostale operacije reparacije na skrotumu ili tuniki vaginalis
Reparacija skrotalne fistule
11.2.5 OSTALE PROCEDURE
1176 Ostale procedure na skrotumu ili tuniki vaginalis
90398-00 Ostale dijagnostičke procedure na skrotumu ili tuniki vaginalis
Napomena: Za nehirurške dijagnostičke procedure videti Poglavlje 18
90398-01 Ostale procedure na skrotumu ili tuniki vaginalis
11.3 TESTISI, SEMEVODI, EPIDIDIMIS I SPERMATIĈNA VRPCA
TIP PROCEDURE
11.3.1 PRIMENA, UGRADNJA, ODSTRANJENJE
1177 Procedure primene, ugradnje ili odstranjenja na testisu, semevodu (vas deferens),
epididimisu ili spermatiĉnoj vrpci
13221-00 Priprema sperme za androloške procedure - infertilitet
Pregled i obrada spermatozoida dobijenih mikrohirurškim procedurama (TESA; TESE; PESA;
MESA)
13251-00 Intracitoplazmatična injekcija spermatozoida
37605-00 Perkutana epididimalna aspiracija spermatozoida
Ukljuĉuje: sakupljanje semene tečnosti za postupak medicinski asistirane reprodukcije
Iskljuĉuje: mikroepididimalnu aspiraciju sperme
perkutanu biopsiju
37605-01 Perkutana aspiracija testisa
Perkutana testikularna aspiracija sperme
Ukljuĉuje: sakupljanje semene tečnosti za postupak medicinski asistirane reprodukcije
Iskljuĉuje: ekstrakciju sperme iz testisa
11.3.2 INCIZIJA
1178 Procedure incizije na testisima, semevodu (vas deferens), epididimisu ili spermatiĉnoj
vrpci
37623-00 Incizija semevoda (vas deferens) jednostrana - vazotomija
37623-01 Incizija semevoda (vas deferens) obostrana - vazotomija
37604-06 Incizija testisa
Aspiracija testisa
30644-00 Incizija epididimisa (epididimotomija)
Iskljuĉuje: proceduru sa orhidopeksijom
30644-01 Eksploracija spermatične vrpce
Visoka ligatura spermatične vene
Incizija spermatične vrpce
Ukljuĉuje: eksciziju hidrocele
reparaciju varikocele
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• testikularne biopsije
37812-00 Eksploracija prepona u cilju detekcije nepalpabilnog testisa
Iskljuĉuje: proceduru sa orhidopeksijom
11.3.3 DESTRUKCIJA
1179 Procedure destrukcije na testisu, semevodu (vas deferens), epididimisu ili spermatiĉnoj
vrpci
30644-02 Ligatura (podvezivanje) semevoda (vas deferens-a)
Deljenje semevoda
30644-03 Ligatura (podvezivanje) spermatične vrpce
11.3.4 EKSCIZIJA
1180 Biopsija testisa, semevoda, epididimisa ili semenog snopa
30094-07 Perkutana biopsija testisa (iglom)
30644-04 Biopsija testisa, jednostrana - otvorena
Iskljuĉuje: perkutanu biopsiju testisa (iglom)
30644-05 Biopsija testisa, obostrana - otvorena
Iskljuĉuje: perkutanu biopsiju testisa (iglom)
30644-06 Biopsija semene vrpce, epididimisa ili vas deferens-a
1181 Ekscizija lezije testisa, epididimisa ili semenog snopa
37601-02 Ekscizija ciste epididimisa, jednostrana
Iskljuĉuje: eksciziju spermatocele
37601-03 Ekscizija ciste epididimisa, obostrana
Iskljuĉuje: eksciziju spermatocele
30644-07 Ekscizija lezije testisa
Destrukcija lezije testisa
30644-08 Ekscizija lezije semene vrpce ili epididimisa
Eksciziju apendiksa epididimisa
Iskljuĉuje: eksciziju epididimalne ciste
1182 Ekscizija semene vrpce
30631-00 Operacija hidrocele i /ili funikulocele
Ekscizija hidrocele:
• semene vrpce
• tunike vaginalis
Iskljuĉuje: proceduru sa
• eksploracijom semene vrpce
• orhidektomijom
37601-00 Ekscizija spermatocele, jednostrana
37601-01 Ekscizija spermatocele, obostrana
30644-09 Ekscizija semene vrpce
1183 Vazektomija i epididimektomija
37623-02 Vazektomija, jednostrana
37623-03 Vazektomija, obostrana
37613-00 Epididimektomija, jednostrana
37613-01 Epididimektomija, obostrana
1184 Orhidektomija
Ukljuĉuje: eksciziju hidrocele
reparacija varikocele
30641-00 Orhidektomija, jednostrana
Ekscizija testisa
Uklanjanje preostalog (solitarnog) testisa
Napomena: sprovodi se kod benignih stanja (skrotalni pristup)
30641-001 Radikalna orhidektomija, jednostrana
Radikalna kompletna orhidektomija
Eksploracija testisa kod sumnje na tumor
Parcijalna orhidektomija kod tumora testisa
Napomena: sprovodi se kod tumora testisa (ingvinalni pristup)
Ukljuĉuje: biopsiju testisa ex tempore
Iskljuĉuje: orhidektomiju kod benignih stanja (skrotalni pristup)
30641-01 Orhidektomija, obostrana
Ekscizija testisa
Napomena: sprovodi se kod benignih stanja (skrotalni pristup)
30641-011 Radikalna orhidektomija, obostrana
Radikalna kompletna orhidektomija
Eksploracija testisa kod sumnje na tumor
Parcijalna orhidektomija kod tumora testisa
Napomena: sprovodi se kod tumora testisa (ingvinalni pristup)
Ukljuĉuje: biopsiju testisa ex tempore
Iskljuĉuje: orhidektomiju kod benignih stanja (skrotalni pristup)
30641-02 Orhidektomija sa ugradnjom testikularne proteze, jednostrana
30641-03 Orhidektomija sa ugradnjom testikularne proteze, obostrana
11.3.5 REPARACIJA
1185 Vazovazostomija i vazoepididimostomija
37619-00 Vazo-vazostomija, jednostrana
37619-01 Vazo-vazostomija, obostrana
37619-02 Vazo-epididimostomija, jednostrana
37619-03 Vazo-epididimostomija, obostrana
37616-00 Mikrohirurška vazo-vazostomija, jednostrana
37616-01 Mikrohirurška vazo-vazostomija, obostrana
37616-02 Mikrohirurška vazo-epididimostomija, jednostrana
37616-03 Mikrohirurška vaso-epididimostomija, obostrana
1186 Orhidopeksija nespuštenog testisa
Mobilizacija i zamena testisa u skrotumu
Stephen-Fowler procedure
Torek (-Bevan) procedure
Transplantacija i fiksiranje (ektopičnog) (nespuštenog) testisa u skrotumu
Ukljuĉuje: eksploracija skrotalnog sadrţaja
Iskljuĉuje: fiksiranje spuštenog testisa
ponovno fiksiranje testisa
reviziona orhidopeksija za nespušteni testis
37803-00 Orhidopeksija nespuštenog testisa, jednostrana
37803-01 Orhidopeksija nespuštenog testisa, obostrana
1187 Ostale reparacije na testisu, semevodu (vas deferens), epididimisu ili spermatiĉnoj
vrpci
90399-00 Redukcija torzije testisa ili semene vrpce
Manuelna detorkvacija testisa
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• fiksiranja
• orhidopeksije
30635-00 Operacija varikocele (subingvinalna)
Ekscizija varikocele
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• eksploracije semenog snopa
• orhidektomije
90400-00 Ostale procedure reparacije na testisima
Šav laceracije testisa
30644-10 Ostali postupci na vas deferens-u i epididimisu
Uklanjanje:
• ligature vas deferensa
• drena semevoda
Sutura laceracije vas deferensa i epididimisa
Iskljuĉuje: reparacija semene vrpce i epididimisa
30644-11 Ostale reparacije semene vrpce i epididimisa
Šav laceracije semene vrpce i epididimisa
Iskljuĉuje: reparacija epididimisa i semenovoda, neklasifikovana na drugom mestu
proceduru kod orhidopeksije
11.3.6 REVIZIJA
1188 Procedure revizije na testisu, semevodu (vas deferens), epididimisu ili spermatiĉnoj
vrpci
37604-07 Ponovna fiksacija testisa, jednostrana Ponovna fiksacija torzije testisa, jednostrana
Ukljuĉuje: eksploraciju skrotalnog sadrţaja
Iskljuĉuje: za nespušteni testis
37604-08 Ponovna fiksacija testisa, obostrana
Ponovna fiksacija torzije testisa, obostrana
Ukljuĉuje: eksploraciju skrotalnog sadrţaja
Iskljuĉuje: za nespušteni testis
37809-00 Revizija orhidopeksije nespuštenog testisa, jednostrana
37809-01 Revizija orhidopeksije nespuštenog testisa, obostrana
11.3.7 OSTALE PROCEDURE
1189 Ostale procedure na testisu, semevodu (vas deferens), epididimisu ili spermatiĉnoj
vrpci
90401-00 Ostale dijagnostičke procedure na testisu
Napomena: za nehirurške dijagnostičke procedure videti Poglavlje 18
90401-01 Ostale procedure na testisu
Intratestikularna injekcija lekova
30644-12 Ostale procedure na spermatičnoj vrpci, epididimisu ili vas deferens-u
11.4 PENIS
TIP PROCEDURE
11.4.1 PREGLED
1190 Pregled penisa
37815-00 Pregled penisa - hipospadija, pregled testom za erekciju
11.4.2 PRIMENA, UGRADNJA, UKLANJANJE
1192 Ostale procedure primene, ugradnje ili uklanjanja na penisu
37415-00 Intrakavernozna injekcija
Napomena: Izvodi se kod tretmana impotencije
13290-00 Prikupljanje uzorka sperme pomoću ureĎaja
Skupljanje sperme:
• elektro-ejakulacionim ureĎajem
• vibratorom
Ukljuĉuje: kateterizaciju mokraćne bešike
drenaţu mokraćne bešike
11.4.3 INCIZIJA
1193 Leĉenje prijapizma
37393-00 Dekompresija prijapizma - punkcija i lavaţa kavernoznih tela
Ukljuĉuje: ispiranje (lavaţa)
Iskljuĉuje: proceduru sa anastomozom
37393-01 Dekompresija prijapizma - punkcija i aspiracija kavernoznih tela
Ukljuĉuje: ispiranje (lavaţa)
1194 Ostale procedure incizije na penisu
90402-00 Incizija penisa
90402-01 Uklanjanje adhezija prepucijuma i glansa penisa
90402-02 Dorzalna ili lateralna incizija prepucijuma
11.4.4 DESTRUKCIJA
1195 Procedure destrukcije na penisu
36815-00 Endoskopsko uništavanje kondiloma penisa
Ukljuĉuje: cistouretroskopiju
30663-00 Kontrola krvarenja nakon cirkumcizije
11.4.5 EKCIZIJA
1196 Procedure ekscizije na penisu
30075-27 Biopsija promene na penisu
30653-00 Cirkumcizija (obrezivanje) muškarca
90403-00 Lokalna ekscizija lezije na penisu
Iskljuĉuje: endoskopsko uništenje "izrasline" penisa
37402-00 Parcijalna amputacija penisa
37405-00 Kompletna amputacija penisa
Radikalna amputacija penisa
11.4.6 REPARACIJA
1197 Korekcija horde penisa
Ukljuĉuje: eksciziju fibroznog plaka
37417-00 Korekcija kurvature penisa
37417-01 Korekcija kurvature penisa sa umetanjem grafta
37418-00 Korekcija kurvature penisa sa mobilizacijom uretre
37418-01 Korekcija kurvature penisa sa umetanjem grafta i mobilizacijom uretre
1198 Reparacija hipospadije
37833-00 Hipospadija, lečenje postoperativne uretralne fistule
37818-00 Plastika glansa penisa zbog hipospadije
Uključuje: bilo kakvo meatalno pomeranje
37354-00 Meatotomija i hemicirkumcizija zbog hipospadije
37827-00 Hipospadija, prva faza lečenja
37830-00 Hipospadija, druga faza lečenja
37821-00 Distalna hipospadija, lečenje u jednom zahvatu
37824-00 Proksimalna hipospadija, lečenje u jednom zahvatu
1199 Reparacije epispadije
37836-00 Epispadija, prva faza lečenja
37839-00 Epispadija, druga faza lečenja
37842-00 Epispadija, sekundarna reparacija
Ukljuĉuje: pričvršćivanje vrata mokraćne bešike
37842-01Epispadija, sekundarna reparacija sa reimplantacijom uretera
Ukljuĉuje: pričvršćivanje vrata mokraćne bešike
1200 Ostale procedure reparacije na penisu
30666-00 Redukcija parafimoze
Ukljuĉuje: dorzalna incizija
37408-00 Reparacija laceracije kavernoznog tela penisa
37408-01 Sutura kavernoznih tela kod rupture / frakture penisa
37411-00 Reparacija avulzije penisa
37435-00 Plastika frenuluma (frenulotomija)
37423-00 Operacija produţenja penisa translokacijom corpora cavernosa
90404-00 Ostale procedure reparacije na penisu
Ponovno usaĎivanje amputiranom penisa
11.4.8 OSTALE PROCEDURE
1202 Ostale procedure na penisu
37396-00 Šant procedure kod lečenja prijapizma
Spongio-kavernozni šant
Korporo-safenozni šant
Ukljuĉuje: anastomozu
Iskljuĉuje: dekompresiju prijapizma sa kavernoznoglandularnom punkcijom
procedure bez anastomoze
90405-00 Operacije na penisu kod promene pola
90405-01 Ostale procedure na penisu
Irigacija kavernoznih tela
11.5 OSTALA MESTA - MUŠKI POLNI ORGANI
TIP PROCEDURE
11.5.1 OSTALE PROCEDURE
1203 Ostale procedure na muškim polnim organima
90406-00 Ostali procedure na muškim polnim organima
Dvanaesto poglavlje
12. GINEKOLOŠKE PROCEDURE (BLOKOVI 1240 - 1299)
ANATOMSKA REGIJA
12.1 JAJNIK
TIP PROCEDURE
12.1.1 PRIMENA, UGRADNJA, ODSTRANJENJE
1240 Procedure primene, ugradnje ili uklanjanja na jajniku
35518-00 Punkcija ciste jajnika
12.1.2 INCIZIJA
1241 Procedure incizije na jajniku
35637-07 Laparoskopska incizija ciste ili apscesa jajnika
Incizija ovarijumske ciste laparoskopijom
Marsupijalizacija ovarijumske ciste laparoskopijom
35713-02 Incizija ciste ili apscesa jajnika
Incizija ovarijumske ciste laparotomijom
Marsupijalizacija ovarijumske ciste laparotomijom
35637-08 Laparoskopska elektrokauterizacija jajnika, driling ovarijuma
Punktacija jajnika laparoskopijom
35713-03 Elektrokauterizacija jajnika (driling, laparotomija)
Punktacija jajnika laparotomijom
12.1.3 EKSCIZIJA
1242 Biopsija jajnika
35637-06 Biopsija jajnika
Aspiraciona biopsija jajnika
1243 Ovariektomija
Iskljuĉuje: proceduru sa histerektomijom
35638-00 Laparoskopska klinasta resekcija jajnika
35713-05 Klinasta resekcija jajnika (laparotomija)
35638-01 Laparoskopska parcijalna ovariektomija
Ekscizija lezije jajnika laparoskopijom
Iskljuĉuje: klinastu resekciju jajnika
35713-06 Parcijalna ovariektomija (laparotomija)
Ekscizija lezije jajnika laparotomijom
Iskljuĉuje: klinastu resekciju jajnika
35638-02 Laparoskopska ovariektomija, jednostrana
Laparoskopska ovariektomija, ako nije klasifikovano na drugom mestu
35713-07 Ovariektomija, jednostrana
Laparotomska ovariektomija, ako nije klasifikovano na drugom mestu
35638-03 Laparoskopska ovariektomija, obostrana
35717-01 Ovariektomija, obostrana
1244 Ostale procedure ekscizije na jajniku
Ukljuĉuje: eksciziju paraovarijalne ciste
Iskljuĉuje: proceduru sa histerektomijom
35638-04 Laparoskopska ovarijalna cistektomija, jednostrana
35713-04 Ovarijalna cistektomija, jednostrana
35638-05 Laparoskopska ovarijalna cistektomija, obostrana
35717-00 Ovarijalna cistektomija, obostrana
12.1.4 REPARACIJA
1245 Transpozicija jajnika
Ovariopeksija
Transplantacija jajnika
35729-00 Laparoskopska transpozicija jajnika
35729-01 Transpozicija jajnika
90430-00 Ostale laparoskopske reparacije jajnika
90430-01 Ostale reparacije jajnika
12.1.5 OSTALE PROCEDURE
1247 Ostale procedure na jajniku
90431-00 Ostale procedure na jajniku
12.2 JAJOVOD
TIP PROCEDURE
12.2.1 PRIMENA, UGRADNJA, ODSTRANJENJE
1248 Procedure primene, ugradnje ili odstranjenja na jajovodu
35710-00 Faloposkopija
Ukljuĉuje: histeroskopiju
tubarnu kateterizaciju
35703-01 Terapijska hidrotubacija jajovoda
Produvavanje jajovoda radi uspostavljanja prohodnosti
12.2.2 INCIZIJA
1249 Procedure incizije na jajovodu
Obuhvata: inciziju ciste ili apscesa jajovoda
35638-06 Laparoskopska salpingotomija
Iskljuĉuje: proceduru sa odstranjenjem kod ektopične trudnoće
35713-12 Salpingotomija
Laparoskopska salpingotomija
Iskljuĉuje: proceduru sa odstranjenjem kod tubarne trudnoće
35694-02 Laparoskopska salpingoliza
Laparoskopska liza priraslica jajovoda
35694-06 Salpingoliza (laparotomija)
Adhezioliza priraslica jajovoda
12.2.3 EKSCIZIJA
1250 Biopsija jajovoda
90432-00 Biopsija jajovoda
1251 Salpingektomija
Salpingektomija kod infertiliteta
Iskljuĉuje: proceduru:
• kod:
• odstranjenja tubarne trudnoće
• povratnog postupka od sterilizacije
• histerektomije
35638-07 Laparoskopska parcijalna salpingektomija, jednostrana
Laparoskopska ekscizija lezije jajovoda, jednostrana
35713-08 Parcijalna salpingektomija, jednostrana
Ekscizija lezije jajovoda, jednostrana
35638-08 Laparoskopska parcijalna salpingektomija, obostrana
Laparoskopska ekscizija lezije jajovoda, obostrana
35717-02 Parcijalna salpingektomija, obostrana
Ekscizija lezije jajovoda, obostrana
35638-09 Laparoskopska salpingektomija, jednostrana
35713-09 Salpingektomija, jednostrana
35638-10 Laparoskopska salpingektomija, obostrana
35717-03 Salpingektomija, obostrana
1252 Salpingoovariektomija
Iskljuĉuje: proceduru kod histerektomije
35638-11 Laparoskopska salpingoovariektomija, jednostrana
35713-11 Salpingoovariektomija, jednostrana
35638-12 Laparoskopska salpingoovariektomija, obostrana
35717-04 Salpingoovariektomija, obostrana
12.2.4 REPARACIJA
1253 Salpingoplastika
35697-00 Mikrohirurška salpingoplastika
Mikrohirurška reanastamoza jajovoda
35694-00 Laparoskopska salpingoplastika
Dilatacija jajovoda laparoskopijom
Ugradnja proteze u jajovod, laparoskopijom
Tuboplastika putem laparoskopije
Iskljuĉuje: mikrohiruršku salpingoplastiku
35694-04 Salpingoplastika
Dilatacija jajovoda laparotomijom
Ugradnja proteze u jajovod laparotomijom
Tuboplastika putem laparotomije
1254 Anastomoza jajovoda
Parcijalna salpingektomija sa tubarnom anastomozom
Povratna procedura sterilizacije
Salpingosalpingostomija
Iskljuĉuje: mikrohiruršku anastomozu
35694-01 Laparoskopska anastomoza jajovoda
35694-05 Anastomoza jajovoda
1255 Ostale procedure popravke na jajovodu
35694-03 Laparoskopska salpingostomija
Otvaranje blokiranog jajovoda laparoskopijom
35694-07 Salpingostomija
Otvaranje blokiranog jajovoda laparotomijom
90433-00 Ostale laparoskopske reparacije jajovoda
90433-01 Ostale reparacije jajovoda
12.2.5 OSTALE PROCEDURE
1256 Procedure kod ektopiĉne trudnoće
35677-01 Ručna/hidrostatska ekspresija jajovoda
35674-00 Injekcija fetotoksičnog sredstva u predeo ektopične trudnoće pomoću ultrazvučnog
navoĎenja
35674-01 Injekcija fetotoksičnog sredstva u predeo ektopične trudnoće laparoskopskim putem
Direktno laparoskopsko injektiranje u fetus
35677-02 Injekcija fetotoksičnog sredstva u predeo ektopične trudnoće
Direktno injektiranje u fetus, laparotomija
35677-03 Tretman ektopične trudnoće fetotoksičnim sredstvom
Intramuskularna injekcija metotreksata
35677-00 Uklanjanje peritonealno smeštene ektopične trudnoće
35678-00 Laparoskopska salpingotomija sa a uklanjanjem trudnoće u jajovodu
Salpingostomija sa odstranjenjem ektopičke trudnoće putem laparoskopije
35677-04 Salpingotomija sa uklanjanjem trudnoće u jajovodu (laparotomija)
Salpingostomija sa odstranjenjem ektopičke trudnoće putem laparotomije
35678-01 Laparoskopska salpingektomija sa uklanjanjem trudnoće u jajovodu
Ukljuĉuje: salpingektomiju (obostranu)(jednostranu):
• delimičnu
• totalnu
35677-05 Salpingektomija sa uklanjanjem trudnoće u jajovodu
Ukljuĉuje: salpingektomiju (obostranu) (jednostranu):
• delimičnu
• totalnu
1257 Procedure sterilizacije kod ţena
35688-00 Laparoskopska sterilizacija
Laparoskopija sa:
• primenom Filshievog (Filshie) klipsa
• ligaturom jajovoda
• zatvaranjem jajovoda
Sterilizacija ako nije klasifikovano na drugom mestu
Iskljuĉuje: ovo elektrodestrukcijom
35688-01 Sterilizacija vaginalnim pristupom
Essure procedura
Ukljuĉuje: proceduru sa:
• ugradnjom ureĎaja
• ugradnjom mikrokalema
• zatvaranjem jajovoda
histeroskopijom
Isključuje: ovo elektrodestrukcijom
35688-02 Sterilizacija otvorenim abdominalnim pristupom
Laparotomija sa:
• primenom Filshievog (Filshie) klipsa
• ligaturom jajovoda
• zatvaranjem jajovoda
Iskljuĉuje: ovo elektrodestrukcijom
35688-03 Laparoskopska elektrodestrukcija jajovoda
35688-04 Elektrodestrukcija jajovoda (laparotomija)
1258 Ostale procedure na jajovodu
35703-00 Test prohodnosti jajovoda
Uduvavanje kontrasta u jajovod
Rubinov (Rubin) test
Test prohodnosti ukljuĉuje:
• diagnostičku hidrotubaciju
• radiološke procedure
• ultrazvučne tehnike
90434-00 Ostale procedure na jajovodu
12.3 MATERICA
TIP PROCEDURE
12.3.1 PREGLED
1259 Pregled materice
35630-00 Dijagnostička histeroskopija
Ukljuĉuje: biopsiju
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• razdvajanjam:
• priraslica materice
• septuma materice
• faloposkopijom
• miomektomijom
• tubalnom cateterizacijom
• uterinalnom polipektomijom
12.3.2 PRIMENA, UGRADNJA, UKLANJANJE
1260 Ugradnja ili odstranjenje unutarmateriĉnog uloška
Ukljuĉuje: progesteron IUD
Ovu proceduru šifrirati kada se obavlja:
• histeroskopija
35503-00 Ubacivanje intrauterinog ureĎaja (IUD)
Insercija intrauterinog kontraceptivnog ureĎaja (IUCD)
Iskljuĉuje: proceduru kod uklanjanja
35506-00 Zamena intrauterinog ureĎaja
Zamena unutarmateričnog uloška
Reinsercija intrauterinog kontraceptivnog ureĎaja (IUCD)
35506-02 Uklanjanje intrauterinog ureĎaja
Uklanjanje intrauterinog kontraceptivnog ureĎaja
Iskljuĉuje: proceduru zamene
1261 Ostale procedure primene, ugradnje ili uklanjanja na materici
35633-02 Histeroskopija sa kateterizacijom jajovoda
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• biopsije
• razdvajanja:
priraslica materice
septuma materice
• faloposkopijom
• uterinalne polipektomije
12.3.3 INCIZIJA
1262 Procedure incizije na materici
35649-00 Histeroskopija sa kateterizacijom jajovoda
35633-00 Razdvajanje intrauterinalnih priraslica
35634-00 Resekcija septuma uterusa histeroskopijom
35649-02 Resekcija septuma uterusa histerotomijom
12.3.4 DESTRUKCIJA
1263 Procedure destrukcije na materici
35622-00 Endoskopska ablacija endometrijuma
Endoskopska endometrijumska ablacija:
• diatermijom
• laserom
• mikrotalasima
• fototerapijom
• radiofrekventnom elektrohirurgijom
• rollerball procedurom
• termalnim materičnim balonom
12.3.5 EKSCIZIJA
1264 Biopsija endometrija
35620-00 Biopsija endometrija
Iskljuĉuje: proceduru endoskopijom
1265 Kiretaţa i evakuacija sadrţaja materice
35640-00 Dilatacija cervikalnog kanala i kiretaţa materice
Iskljuĉuje: dilataciju i evakuaciju
sukcijsku kiretaţu materice
procedura praćena evakuacijom sadrţaja
35640-01 Kiretaţa materice bez dilatacije cervikalnog kanala
35640-03 Sukciona kiretaţa materice
Ukljuĉuje: dilataciju
Iskljuĉuje: proceduru praćenu evakuacijom sadrţaja
35643-03 Dilatacija i evakuacija sadrţaja materice
Ukljuĉuje: kiretaţu (sukcijsku)
morcelaciju fetusa
Napomena: Izvodi se kod okončanja trudnoće u drugom tromesečju
1266 Ekscizija lezije materice
35633-01 Polipektomija materice histeroskopijom
35623-00 Miomektomija histeroskopijom
Uklanjanje mioma / fibroida histeroskopijom
35649-01 Laparoskopska miomektomija
Uklanjanje mioma / fibroida laparoskopijom
35649-03 Miomektomija laparotomijom
Uklanjanje mioma / fibroida laparotomijom
90452-00 Uklanjanje ostalih lezija materice
Iskljuĉuje: eksciziju polipa
1268 Abdominalna histerektomija
Napomena: - Subtotalna (laparoskopska) abdominalna histerektomija uključuje uklanjanje materice ostavljajući grlić pričvršćen za vaginu
- Totalna (laparoskopska) abdominalna histerektomija uključuje uklanjanje materice, uključujući grlić
- Radikalna abdominalna histerektomija uključuje uklanjanje materice, uključujući grlić, 1-2 centimetra gornjeg dela
vagine i parametralno tkivo
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uklanjanje što većeg dela tumorskog tkiva
90448-00 Subtotalna laparoskopska histerektomija
Laparoskopska supracervikalna (parcijalna) histerektomija
Ukljuĉuje: morselaciju
uklanjanje materice kroz:
• laparoskopski ulaz
• vaginu
Iskljuĉuje: proceduru sa uklanjanjem adneksa (obostrano / jednostrano)
35653-00 Subtotalna abdominalna histerektomija
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• ekstenzivnom retroperitonealnom disekcijom
• radikalnom ekscizijom limfnih čvorova karlice
• uklanjanjem adneksa (obostranim / jednostranim)
90448-01 Abdominalna histerektomija sa obostranom adneksektomijom
Ukljuĉuje: morselaciju
uklanjanjem kroz:
• laparoskopski ulaz
• vaginu
Iskljuĉuje: proceduru kod uklanjanja adneksa (obostrano / jednostrano)
35653-01 Totalna klasična abdominalna histerektomija
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• ekstenzivnom retroperitonealnom disekcijom
• radikalnom ekscizijom limfnih čvorova karlice
• uklanjanjem adneksa (obostranim / jednostranim)
90448-02 Totalna laparoskopska abdominalna histerektomija sa adneksetomijom
Subtotalna laparoskopska histerektomija sa uklanjanjem adneksa
Ukljuĉuje: eksciziju (obostranu / jednostranu):
• jajovoda
• ovarijalne ciste
• jajnika
morselaciju
35653-04 Klasična histerektomija sa adneksektomijom
Subtotalna abdominalna histerektomija sa uklanjanjem adneksa
Ukljuĉuje: eksciziju (obostranu / jednostranu):
• jajovoda
• ovarijalne ciste
• jajnika
35661-00 Radikalna histerektomija sa disekcijom retroperitonealnih limfnih nodusa
Abdominalna histerektomija (subtotalna / totalna) sa ekstenzivnom retroperitonealnom disekcijom
Ukljuĉuje: salpingoovariektomiju (obostranu / jednostranu):
Napomena: Izvodi se kod:
• benignih tumora karlice
• zbrinjavanja ozbiljne endometriozom
• upale karlice
35670-00 Abdominalna histerektomija sa selektivnom limfonodektomijom
Abdominalna histerektomija (subtotalna) (totalna) sa radikalnom ekscizijom limfnih čvorova karlice
Ukljuĉuje: salpingoovariektomiju (obostranu) (jednostranu)
35667-00 Radikalna abdominalna histerektomija
Ukljuĉuje: mobilizaciju materice
salpingoovariektomiju (obostranu) (jednostranu)
35664-00 Radikalna histerektomija sa limfonodektomijom nodusa male karlice
Ukljuĉuje: mobilizaciju materice
salpingoovariektomiju (obostranu) (jednostranu)
1269 Vaginalna histerektomija
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uklanjanje tumoroznog tkiva materice (debulking)
• reparacija:
• cistokele
• karličnog dna
• rektokele
35750-00 Laparoskopski asistirana vaginalna histerektomija
Laparoskopski voĎena vaginalna histerektomija
Iskljuĉuje: proceduru kod uklanjanja adneksa (obostrano / jednostrano)
35753-02 Laparoskopski asistirana vaginalna histerektomija sa adneksektomijom
Ukljuĉuje: eksciziju (obostranu / jednostranu):
• jajovoda
• ovarijalne ciste
• jajnika
Iskljuĉuje: proceduru izvoĎenu kod abdominalne histerektomije
35756-00 Laparoskopski asistirana vaginalna histerektomija koja prethodi trbušnoj histerektomiji
Iskljuĉuje: proceduru kod uklanjanja adneksa (obostrano / jednostrano)
35756-03 Laparoskopski asistirana vaginalna histerektomija koja prethodi trbušnoj histerektomiji sa
uklanjanjem adneksa
Ukljuĉuje: eksciziju (obostranu / jednostranu):
• jajovoda
• ovarijalne ciste
• jajnika
35657-00 Vaginalna histerektomija
Iskljuĉuje: radikalnu vaginalnu histerektomiju
35673-02 Vaginalna histerektomija sa uklanjanjem adneksa
Ukljuĉuje: eksciziju ovarijalne ciste
35667-01 Radikalna vaginalna histerektomija
Schauta procedura
Ukljuĉuje: salpingoovariektomiju (obostranu / jednostranu)
35664-01 Radikalna vaginalna histerektomija sa radikalnim isecanjem karličnih limfnih čvorova
Ukljuĉuje: salpingoovariektomiju (obostranu / jednostranu)
1270 Ostale procedure ekscizije na materici
35658-00 Hirurško uklanjanje što veće količine tumorskog tkiva materice pre histerektomije
Debulking materice pre vaginalnog uklanjanja
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• histerektomija
90443-00 Ostale ekscizije promena materice
12.3.6 REPARACIJA
1271 Procedure suspenzije materice
35637-04 Laparoskopska ventrosuspenzija materice
35684-00 Ostale laparoskopske suspenzije materice
35684-01 Suspenzija materice (laparotomija)
90435-00 Ostale laparoskopske reparacije materice
Reparacija vezikouterinske fistule laparoskopijom
Ušivanje neporoĎajne rupture materice laparoskopijom
90435-01 Ostale reparacije materice
Reparacija vezikouterinske fistule laparotomijom
Ušivanje neporoĎajne rupture materice laparotomijom
12.3.7 REKONSTRUKCIJA
1272 Rekonstrukcijske procedure na materici i potpornim strukturama
Reparacija dvoroge materice
Strassmanova (Strassman) procedura
35680-00 Laparoskopska rekonstrukcija materice i potpornih struktura
35680-01 Rekonstrukcija materice i potpornih struktura
12.3.8 OSTALE PROCEDURE
1273 ostale procedure na materici
90436-00 Ostale procedure na materici
12.4 CERVIKS (GRLIĆ MATERICE)
TIP PROCEDURE
12.4.1 PRIMENA, UGRADNJA, ODSTRANJENJE
1274 Procedure primene, ugradnje ili odstranjenja na cerviksu (grliću materice)
16511-00 Primena serklaţa na grlić materice
Cervikalni šav za cerikalnu inkontinenciju
Ligatura cerviksa
Shirodkar šav
16512-00 Skidanje konca serklaţa
Odstranjenje cervikalne ligature
12.4.2 DESTRUKCIJA
1275 Procedure destrukcije na cerviksu
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kolposkopija
35608-00 Kauterizacija promena na grliću materice
Diatermija cerviksa
35646-00 Radikalna dijatermija promena na grliću materice
Ukljuĉuje: biopsiju
35647-00 Ekscizija promenjenih zona grlića omčicom (LLETZ) i LOOP ekscizija
LLETZ eksciziona konusna biopsija
Elektrohirurška procedura ekscizije petljom [LEEP]
35539-02 Laserska destrukcija promena na grliću materice
35608-01 Ostale procedure destrukcije promena na grliću materice
Krioterapija lezije cerviksa
12.4.3 EKSCIZIJA
1276 Procedure ekscizije na cerviksu (grliću materice)
35608-02 Biopsija grlića materice
Endocervikalna kiretaţa
Punch biopsija cerviksa
35618-00 Konizacija grlića materice
Iskljuĉuje: proceduru laserom
35618-01 Konusna biopsija grlića materice laserom
35611-00 Polipektomija grlića materice
35618-04 Amputacija grlića materice
35612-00 Uklanjanje patrljka grlića materice, abdominalni pristup
35613-00 Uklanjanje patrljka grlića materice, vaginalni pristup
12.4.4 REPARACIJA
1277 Procedure popravka na cerviksu
35640-02 Dilatacija grlića materice
Iskljuĉuje: proceduru kod kiretaţe materice
35618-02 Reparativne operacije na grliću materice
Iskljuĉuje: proceduru kod popravke prolapse dna karlice
12.4.5 OSTALE PROCEDURE
1278 Ostale procedure na cerviksu (grliću materice)
35618-03 Ostale procedure na grliću materice
Incizija cerviksa za dilataciju
Uklanjanje stranog tela iz cerviksa
12.5 VAGINA
TIP PROCEDURE
12.5.1 PREGLED
1279 Pregled vagine
35614-00 Kolposkopija
35539-04 Vaginoskopija
12.5.2 INCIZIJA
1280 Procedure incizije na vagini
35572-00 Kolpotomija
Incizija kroz vaginu radi:
• pristupa karlici
• drenaţe (apscesa hematoma ili ciste) Daglasovog špaga
35572-01 Vaginotomija
Drenaţa vaginalnog hematoma
12.5.3 DESTRUKCIJA
1281 Procedure destrukcije na vagini
35539-01 Laserska destrukcija lezija vagine
Iskljuĉuje: destrukciju bradavice vagine
35507-00 Destrukcija lezija vagine
Diatermija bradavice vagine
Ukljuĉuje: proceduru laserom
90437-00 Ostale destrukcije lezija vagine
Destrukcija lezije vagine nagrizujućim sredstvom
Iskljuĉuje: destrukciju bradavice vagine
12.5.4 EKSCIZIJA
1282 Procedure ekscizije na vagini
35539-03 Biopsija vagine
35557-00 Ekscizija lezije vagine
Ekscizija ciste:
• u Gartnerovom (Gartner) kanalu
• parauretralne
35509-00 Himenektomija
Deljenje himena
35566-00 Resekcija vaginalnog septuma
Adhezioliza vaginalnih priraslica
35560-00 Parcijalna vaginektomija
35560-01 Totalna vaginektomija
35561-00 Radikalna vaginektomija
12.5.5 REPARACIJA
1283 Reparacija prolapsa materice, karliĉnog dna ili enterokele
Ukljuĉuje: proceduru kod proteze
35570-00 Reparacija prednjeg dela vagine, vaginalni pristup
Reparacija:
• cistokele
• uretrokele
35571-00 Reparacija zadnjeg dela vagine, vaginalni pristup
Reparacija
• enterokele
• perineuma
• rektokele
35573-00 Reparacija prednjeg i zadnjeg dela vagine, vaginalni pristup
Reparacija cistokele i rektokele
35577-00 Reparacija prolapse dna karlice
Donald-Fotergil (Donald-Fothergill) procedura
Le Fort (Le Fort) procedura
Mančester (Manchester) procedura
1284 Reparacija vaginalne fistule
35596-00 Operacija rektovaginalne fistule
35596-01 Operacija vezikovaginalne fistule vaginalnim putem
35596-02 Operacija ureterovaginalne fistule
90444-00 Operacija vaginoperinealne fistule
35596-03 Operacija ostalih fistula vagine
Iskljuĉuje: reparacija vezikovaginalne fistule, abdominalni pristup
90447-00 Reparacija fistule vagine biološkim sredstvom
Ubrizgavanje fibrina zbog vaginalne fistule
1285 Procedure suspenzije vagine
Iskljuĉuje: proceduru kod stresne inkontinencije
35568-00 Sakrospinozna kolpopeksija
35595-00 Laparoskopska reparacija dna karlice
Laparoskopska suspenzija:
• vaginalnog svoda
• vaginalnog svoda sa popravkom enterokele
Ukljuĉuje: fiksaciju ligamenata:
• kardinalnih
• uterosakralnih
35595-01 Reparacija karličnog dna abdominalnim pristupom
Abdominalna suspenzija:
• vaginalnog svoda
• vaginalnog svoda sa popravkom enterokele
Ukljuĉuje: fiksaciju ligamenata:
• kardinalnih
• uterosakralnih
35597-00 Laparoskopska sakralna kolpopeksija
Ukljuĉuje: proceduru kod proteze
35597-01 Sakralna kolpopeksija
Ukljuĉuje: proceduru kod proteze
1286 Ostale procedure reparacije vagine
35554-00 Dilatacija vagine
90449-00 Ostale reparacije vagine
Vaginoplastika, neklasifikovana na drugom mestu
Iskljuĉuje: proceduru kod fistule
12.5.6 REKONSTRUKCIJA
1287 Procedure rekonstrukcije vagine
35569-00 Proširenje vaginalnog trema (introitusa)
Fentonova (Fenton) procedura
35565-00 Vaginalna rekonstrukcija
Napomena: Obavlja se kod:
• kongenitalnog nedostatka
• ginatrezije
• urogenitalnog sinusa
12.5.7 OSTALE PROCEDURE
1288 Ostale procedure na vagini
90438-00 Ostale procedure na vagini
12.6 VULVA I PERINEUM
TIP PROCEDURE
12.6.1 DESTRUKCIJA
1289 Procedure destrukcije na vulvi i perineumu
35539-00 Laserska destrukcija lezija vulve
Ukljuĉuje: biopsiju
Iskljuĉuje: destrukciju bradavice na vulvi
35507-01 Destrukcija bradavica vulve
Dijatermija bradavice na vulvi
Ukljuĉuje: proceduru laserom
90439-00 Ostale destrukcije lezija vulve
Destrukcija lezije vulve
Dijatermija lezije vulve
Iskljuĉuje: destrukciju bradavice na vulvi
12.6.2 INCIZIJA
1290 Procedure incizije na vulvi i perineumu
35520-00 Lečenje apscesa Bartolinijeve ţlezde
Ukljuĉuje: tretman pomoću:
• incizije
• marsupijalizacije
Iskljuĉuje: lečenje ciste Bartolinijeve ţlezde
90446-00 Ostale incizije na vulvi i vagini (kod vulvarnih adhezija i apscesa različite etiologije)
Adhezioliza priraslica vulve
Incizija apscesa vulve ako nije klasifikovano na drugom mestu
12.6.3 EKSCIZIJA
1291 Biopsija vulve ili perineuma
35615-00 Biopsija vulve
Biopsija klitorisa
Iskljuĉuje: proceduru kod uništenja lezije vulve laserom
30075-38 Biopsija perineuma
Ukljuĉuje: biopsiju muškog perineuma
1292 Vulvektomija
35536-00 Hemivulvektomija
Široka, lokalna ekscizija promene na vulvi
35536-01 Vulvektomija, jednostrana
35536-02 Vulvektomija, obostrana
35548-00 Radikalna vulvektomija
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• disekcija limfnog čvora
1293 Ostale procedure ekscizije vulve, perineuma ili draţice
90440-00 Ekscizija lezija vulve
35513-00 Lečenje ciste Bartholinijeve ţlezde
Ukljuĉuje: tretman:
• ekscizijom
• incizijom
• marsupijalizacijom
Iskljuĉuje: lečenje apscesa Bartholinijeve ţlezde
35530-00 Subtotalna amputacija klitorisa
35530-01 Totalna amputacija klitorisa
12.6.4 REPARACIJA
1294 Procedure reparacije vulve ili perineuma
35533-00 Vulvoplastika
Labioplastika
12.6.5 OSTALE PROCEDURE NA VULVI ILI PERINEUMU
1295 Ostale procedure na vulvi ili perineumu
90441-00 Ostale procedure na vulvi
90441-01 Ostale procedure na klitorisu
12.7 OSTALE GINEKOLOŠKE PROCEDURE
TIP PROCEDURE
12.7.1 PREGLED
1296 Pregled drugih ginekoloških mesta
35500-00 Ginekološki pregled
Palpacija:
• jajovoda
• jajnika
• materice
Pregled karlice
Vizuelni i ručni pregled:
• cerviksa
• vagine
• vulve
Iskljuĉuje: proceduru kod bilo koje druge ginekološke procedure - šifru izostaviti
12.7.2 OSTALE PROCEDURE
1297 Procedure reproduktivne medicine
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• Faloposkopija
13209-00 Planiranje i koordinacija postupka vantelesne oplodnje kod pacijentkinje (bračnog para)
13209-001 Koordinacija postupka VTO kod pacijentkinje sa donacijom oocite
13209-002 Koordinacija postupka VTO kod pacijentkinje sa donacijom sperme
13209-003 Koordinacija postupka inseminacije kod pacijentkinja sa donacijom sperme
13206-00 Potpomognute reproduktivne tehnike kod nestimulisane ovulacije ili ovulacije stimulisane
klomifen citratom
Ukljuĉuje: laboratorijske usluge u embriologiji
kvantitativna procena hormona
konsultacije u vezi sa lečenjem
ultrazvučni pregledi
13206-001 Mikroasistirano otvaranje zona pellucida ZD mikropipetom
13206-002 Lasersko otvaranje zona pellucide
13206-003 Asistirani hatching ranog embriona
13206-004 Biopsija blastomere ranog embriona
13206-005 Biopsija polocita ranog zigota ili oocite
13200-00 Potpomognute reproduktivne tehnike uz korišćenje lekova za stimulaciju ovulacije
Ukljuĉuje: laboratorijske usluge u embriologiji
kvantitativna procena hormona
konsultacije u vezi sa lečenjem
ultrazvučni pregledi
13203-00 Folikulometrija sa verifikacijom ovulacije
Nadzor ovulacije, radi indukcije ovulacije i inseminacije
13203-001 Arteficijalna inseminacija
13212-00 Transvaginalna aspiracija oocita
Ukljuĉuje: ultrazvučnu asistenciju
13212-001 Prikupljanje oocita dobijenih aspiracijom folikula
13212-01 Transabdominalna aspiracija oocita
Laparoskopska obnova oocita
13215-00 Intratubarni transfer gameta, GIFT
Implantacija neoploĎenog jajašceta i sperme
Ukljuĉuje: laparoskopski transfer
ultrazvučnu asistenciju
13215-01 Intrauterini embriotransfer
Prenošenje embriona ako nije klasifikovano na drugom mestu
Ukljuĉuje: ultrazvučnu asistenciju
13215-011 Intrauterini transfer krioprezerviranih embriona
13215-02 Intratubarni embriotransfer
Transfer u tubalnoj fazi embriona [TEST]
Intratubarni transfer zigota [ZIFT]
Ukljuĉuje: laparoskopski transfer
ultrazvučnu asistenciju
13215-03 Klasična in vitro fertilizacija (IVF)
Ukljuĉuje: embrioredukciju
Iskljuĉuje: faloposkopiju
13215-031 Mikroasistirana fertilizacija (ICSI)
Uključuje: embrioredukciju
Iskljuĉuje: faloposkopiju
1298 Procedure zbog anomalija ţenskih polnih organa
Ukljuĉuje: endoskopiju
37845-00 Redukciona klitoroplastika kod rešavanja ambivalentnih genitalija sa urogenitalnim
sinusom
37848-00 Redukciona klitoroplastika i vaginoplastika kod rešavanja ambivalentnih genitalija sa
urogenitalnim sinusom
90445-00 Redukciona klitoroplastika sa relokacijom uretralnog otvora
37851-00 Vaginoplastika kod kongenitalne adrenalne hiperplazije, mešovite gonadalne disgenezije
ili drugih stanja
1299 Procedure zbog anomalija ţenskih polnih organa
35638-14 Laparoskopska uterosakralna ablacija nerva
Laparoskopska uterosakralna:
• resekcija ligamenta
• transekcija nerva
35637-02 Laparoskopska dijatermija lezija karlične šupljine
Laparoskopska dijatermija endometrioze uključujući:
• jajovod
• omentum
• jajnik
• adneksa
• matericu
Iskljuĉuje: endoskopsku ablaciju endometrijuma
35713-01 Dijatermija lezija karlične šupljine
Dijatermija endometrioze koja uključuje:
• jajovod
• omentum
• jajnik
• adneksa
• matericu
Iskljuĉuje: endoskopsku ablaciju endometrijuma
35637-10 Laparoskopska ekscizija lezija karlične šupljine
Laparoskopska ekscizija lezija koja uključuje:
• karlični:
• ligamenti (široki, ovarialni, okrugli, uterosakralni)
• peritoneum
• Duglasvov špag
Iskljuĉuje: biopsiju
uklanjanje (debulking) tkiva lezije:
• intra-abdominalne
• karlične
ekscizija lezije:
• jajovoda
• jajnika
• materice
ekscizionalnom dijatermijom
kod stejdžing laparotomije
laparoskopskom omentektomijom
35713-14 Ekscizija lezija unutar karlice
Ekscizija lezije uključujući:
• karlični:
• ligamenti (široki, ovarialni, okrugli, uterosakralni)
• peritoneum
• Duglasvov špag
Iskljuĉuje: biopsiju
uklanjanje tkiva lezije:
• intra-abdominalne
• karlične
ekscizija lezije:
• jajovoda
• jajnika
• materice
ekscizionalnom dijatermijom
kod stejdžing laparotomije
laparoskopska omentektomijom
35720-00 Hirurška redukcija tumorskog tkiva karlice
Uklanjanje ginekološkog maligniteta u prostoru karlice
Ukljuĉuje: omentektomiju ekstripaciju recidiva u maloj karlici bez resekcije bešike rektuma i ostalih
organa
Iskljuĉuje: uklanjanje (debulking) materice sa vaginalnom histerektomijom
35759-00 Kontrola postoperativnog krvarenja nakon ginekološkog operativnog zahvata
90442-00 Ostale procedure na ţenskim genitalnim organima
Trinaesto poglavlje
13. PROCEDURE U AKUŠERSTVU (BLOKOVI 1330 - 1347)
13.1 ANTEPARTALNE PROCEDURE
TIP PROCEDURE
13.1.1 PRIMENA, INSERCIJA, UKLANJANJE
1330 Antepartalne procedure primene, insercije ili uklanjanja
90460-00 Amnioskopija
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• histerotomski pristup
90461-00 Indukcija pobačaja intraamnionskom injekcijom
Injekcija radi okončanja trudnoće
• prostaglandina
• fiziološkog rastvora
Intraamnionska injekcija radi pobačaja
90462-00 Indukcija pobačaja prostaglandinskom vaginaletom
Iskljuĉuje: proceduru kod trudova
16600-00 Dijagnostička amniocenteza
16618-00 Terapijska amniocenteza
16621-00 Amnioinfuzija
Amnioinfuzija zbog jakog oligohidramniona
Iskljuĉuje: intraamnionsku injekciju
16603-00 Biopsija horionskih čupica
16606-00 Kordocenteza
16627-00 Ugradnja fetoamnionskog odvoda (šanta)
90463-00 Fetalna redukcija
Fetalna injekcija:
• gasa
• kalijum hlorida
Pupčanik:
• ablacija
• ligatura
• okluzija
Ukljuĉuje: dijatermiju
90463-01 Endoskopska fetalna redukcija
Fetoskopska procedura na pupčaniku:
• ablacija
• ligatura
• okluzija
Ukljuĉuje: laser
16609-00 Intrauterina fetalna intravaskularna transfuzija krvi
16612-00 Intrauterina fetalna intraperitonealna transfuzija krvi
16615-00 Intrauterina fetalna intraperitonealna i intravaskularna transfuzija krvi
Intrauterina fetalna transfuzija, ako nije klasifikovano na drugom mestu
90488-00 Endoskopska koagulacija placentnih krvnih sudova
Fetoskopska fotokoagulacija placentalnih krvnih sudova
Napomena: Intrauterina procedura izvoĎena kod blizanaca zbog sindroma dvostruke
transfuzije (sa blizanca na blizanca)
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• intraoperativni ultrazvuk
90487-00 Ostale intrauterine procedure na plodu
Intrauterina fetalna biopsija koţe, ako nije klasifikovano na drugom mestu
13.1.2 INCIZIJA
1331 antepartalne procedure incizije
16624-00 Amnioderivacija
13.1.3 REPARACIJA
1332 Antepartalne procedure reparacije
90464-00 Korekcija fetalnog defekta
Iskljuĉuje: drenaţu šupljine u kojoj se nalazi fetalna tečnost
13.2 PROCEDURE POVEZANE SA POROĐAJEM
TIP PROCEDURE
13.2.1 ANALGEZIJA I ANESTEZIJA
1333 Analgezija i anestezija tokom trudova i poroĊaja
Napomena: Kodovi u ovom bloku zahtevaju dva dodatna karaktera (kodna mesta) da bi naznačili
ASA skor. U daljem tekstu slede kodovi i definicije. Ova dva dodatna karaktera će biti dodeljena
samo na osnovu anesteziološkog obrasca.
Američko udruţenje anesteziologa (ASA) Klasifikacija fizičkog statusa
Sledeća tabela sa ASA skorom se koristi sa odgovarajućim kodovima u blokovima [1333] Analgezija
i anestezija tokom trudova i porođaja, [1909] centralna sporovodna anestezija i [1910] opšta anestezija. Prvi od dva dodatna karaktera u postupku šifriranja je karakter koji označava ASA skor;
ovo je predstavljeno u prvoj koloni.
Drugi od dva dodatna karaktera označava da li je modifikator "E" ubeleţen u anesteziološki obrazac
kao dodatak ASA skoru. "E" označava proceduru koja se izvodi kao hitan postupak i moţe da bude
povezana sa suboptimalnom mogućnošću za modifikaciju rizika. Ovaj modifikator "E" će biti
označen cifrom "0".
Ova informacija mora biti dokumentovana na anesteziološkom obrascu pre dodeljivanja ovih šifara.
Kada nema dokumentacije o ASA skoru ili nije naznačen modifikator za hitne slučajeve, trebalo bi
da se ubace cifre "9".
Prvi karakter
ASA Klasa
1
2
3
4
5
6
9
Opis
Pacijent normalnog zdravlja
Pacijent sa blagom sistemskom bolešću
Pacijent sa jakom sistemskom bolešću koja ograničava aktivnost
Pacijent sa jakom sistemskom bolešću koja predstavlja konstantnu pretnju ţivotu
Umirući pacijent za koga se ne očekuje da ţivi duţe od 24 sata bez hirurške procedure
Pacijent kod koga je proglašena moţdana smrt i čiji se organi koriste u donorske svrhe
Nema dokumentacije o ASA skoru
Drugi karakter
Modifikator
Karakter
Opis
hitnosti
E
0
procedura izvoĎena u hitnim slučajevima
9
nema hitnog postupka ili nije poznat
Modifikator hitnosti "0" nije validan za ASA skor 6.
92506-10 Neuroaksijalna blokada tokom poroĎaja, ASA 10
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija tokom trudova
Spinalna }
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (postproceduralna) infuzija neuroaksijalnog bloka
Iskljuĉuje: ovo nastavljeno u svrhu anestezije tokom poroĎaja
92506-19 Neuroaksijalna blokada tokom poroĎaja, ASA 19
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija tokom trudova
Spinalna }
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (postproceduralna) infuzija neuroaksijalnog bloka
Iskljuĉuje: ovo nastavljeno u svrhu anestezije tokom poroĎaja
92506-20 Neuroaksijalna blokada tokom poroĎaja, ASA 20
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija tokom trudova
Spinalna }
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (postproceduralna) infuzija neuroaksijalnog bloka
Iskljuĉuje: ovo nastavljeno u svrhu anestezije tokom poroĎaja
92506-29 Neuroaksijalna blokada tokom poroĎaja, ASA 29
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija tokom trudova
Spinalna }
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (postproceduralna) infuzija neuroaksijalnog bloka
Iskljuĉuje: ovo nastavljeno u svrhu anestezije tokom poroĎaja
92506-30 Neuroaksijalna blokada tokom poroĎaja, ASA 30
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija tokom trudova
Spinalna }
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (postproceduralna) infuzija neuroaksijalnog bloka
Iskljuĉuje: ovo nastavljeno u svrhu anestezije tokom poroĎaja
92506-39 Neuroaksijalna blokada tokom poroĎaja, ASA 39
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija tokom trudova
Spinalna }
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (postproceduralna) infuzija neuroaksijalnog bloka
Iskljuĉuje: ovo nastavljeno u svrhu anestezije tokom poroĎaja
92506-40 Neuroaksijalna blokada tokom poroĎaja, ASA 40
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija tokom trudova
Spinalna }
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (postproceduralna) infuzija neuroaksijalnog bloka
Iskljuĉuje: ovo nastavljeno u svrhu anestezije tokom poroĎaja
92506-49 Neuroaksijalna blokada tokom poroĎaja, ASA 49
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija tokom trudova
Spinalna }
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (postproceduralna) infuzija neuroaksijalnog bloka
Iskljuĉuje: ovo nastavljeno u svrhu anestezije tokom poroĎaja
92506-50 Neuroaksijalna blokada tokom poroĎaja, ASA 50
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija tokom trudova
Spinalna }
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (postproceduralna) infuzija neuroaksijalnog bloka
Iskljuĉuje: ovo nastavljeno u svrhu anestezije tokom poroĎaja
92506-59 Neuroaksijalna blokada tokom poroĎaja, ASA 59
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija tokom trudova
Spinalna }
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (postproceduralna) infuzija neuroaksijalnog bloka
Iskljuĉuje: ovo nastavljeno u svrhu anestezije tokom poroĎaja
92506-69 Neuroaksijalna blokada tokom poroĎaja, ASA 69
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija tokom trudova
Spinalna }
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (postproceduralna) infuzija neuroaksijalnog bloka
Iskljuĉuje: ovo nastavljeno u svrhu anestezije tokom poroĎaja
92506-90 Neuroaksijalna blokada tokom poroĎaja, ASA 90
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija tokom trudova
Spinalna }
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (postproceduralna) infuzija neuroaksijalnog bloka
Iskljuĉuje: ovo nastavljeno u svrhu anestezije tokom poroĎaja
92506-99 Neuroaksijalna blokada tokom poroĎaja, ASA 99
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija tokom trudova
Spinalna }
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (postproceduralna) infuzija neuroaksijalnog bloka
Iskljuĉuje: ovo nastavljeno u svrhu anestezije tokom poroĎaja
92507-10 Neuroaksijalna blokada tokom poroĎaja i poroĎaja, ASA 10
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija tokom trudova i poroĎaja
Spinalna }
Ukljuĉuje: proceduru kod:
• carskog reza
• uklanjanja preostale placente
• reparacija obstetričke laceracije
Napomena: Ovaj kod se dodeljuje onim pacijentima koji imaju neuroaksijalni blok za oslobaĎanje
bola tokom trudova i neuroaksijalni blok se nastavlja kod anestezije tokom poroĎaja.
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (postproceduralna) infuzija neuroaksijalnog bloka
Iskljuĉuje: neuroaksijalni blok injektiran za anesteziju pri poroĎaju
92507-19 Neuroaksijalna blokada tokom poroĎaja i poroĎaja, ASA 19
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija tokom trudova i poroĎaja
Spinalna }
Ukljuĉuje: proceduru kod:
• carskog reza
• uklanjanja preostale placente
• reparacija obstetričke laceracije
Napomena: Ovaj kod se dodeljuje onim pacijentima koji imaju neuroaksijalni blok za oslobaĎanje
bola tokom trudova i neuroaksijalni blok se nastavlja kod anestezije tokom poroĎaja.
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (postproceduralna) infuzija neuroaksijalnog bloka
Iskljuĉuje: neuroaksijalni blok injektiran za anesteziju pri poroĎaju
92507-20 Neuroaksijalna blokada tokom poroĎaja i poroĎaja, ASA 20
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija tokom trudova i poroĎaja
Spinalna }
Ukljuĉuje: proceduru kod:
• carskog reza
• uklanjanja preostale placente
• reparacija obstetričke laceracije
Napomena: Ovaj kod se dodeljuje onim pacijentima koji imaju neuroaksijalni blok za oslobaĎanje
bola tokom trudova i neuroaksijalni blok se nastavlja kod anestezije tokom poroĎaja.
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (postproceduralna) infuzija neuroaksijalnog bloka
Iskljuĉuje: neuroaksijalni blok injektiran za anesteziju pri poroĎaju
92507-29 Neuroaksijalna blokada tokom poroĎaja i poroĎaja, ASA 29
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija tokom trudova i poroĎaja
Spinalna }
Ukljuĉuje: proceduru kod:
• carskog reza
• uklanjanja preostale placente
• reparacija obstetričke laceracije
Napomena: Ovaj kod se dodeljuje onim pacijentima koji imaju neuroaksijalni blok za oslobaĎanje
bola tokom trudova i neuroaksijalni blok se nastavlja kod anestezije tokom poroĎaja.
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (postproceduralna) infuzija neuroaksijalnog bloka
Iskljuĉuje: neuroaksijalni blok injektiran za anesteziju pri poroĎaju
92507-30 Neuroaksijalna blokada tokom poroĎaja i poroĎaja, ASA 30
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija tokom trudova i poroĎaja
Spinalna }
Ukljuĉuje: proceduru kod:
• carskog reza
• uklanjanja preostale placente
• reparacija obstetričke laceracije
Napomena: Ovaj kod se dodeljuje onim pacijentima koji imaju neuroaksijalni blok za oslobaĎanje
bola tokom trudova i neuroaksijalni blok se nastavlja kod anestezije tokom poroĎaja.
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (postproceduralna) infuzija neuroaksijalnog bloka
Iskljuĉuje: neuroaksijalni blok injektiran za anesteziju pri poroĎaju
92507-39 Neuroaksijalna blokada tokom poroĎaja i poroĎaja, ASA 39
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija tokom trudova i poroĎaja
Spinalna }
Ukljuĉuje: proceduru kod:
• carskog reza
• uklanjanja preostale placente
• reparacija obstetričke laceracije
Napomena: Ovaj kod se dodeljuje onim pacijentima koji imaju neuroaksijalni blok za oslobaĎanje
bola tokom trudova i neuroaksijalni blok se nastavlja kod anestezije tokom poroĎaja.
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (postproceduralna) infuzija neuroaksijalnog bloka
Iskljuĉuje: neuroaksijalni blok injektiran za anesteziju pri poroĎaju
92507-40 Neuroaksijalna blokada tokom poroĎaja i poroĎaja, ASA 40
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija tokom trudova i poroĎaja
Spinalna }
Ukljuĉuje: proceduru kod:
• carskog reza
• uklanjanja preostale placente
• reparacija obstetričke laceracije
Napomena: Ovaj kod se dodeljuje onim pacijentima koji imaju neuroaksijalni blok za oslobaĎanje
bola tokom trudova i neuroaksijalni blok se nastavlja kod anestezije tokom poroĎaja.
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (postproceduralna) infuzija neuroaksijalnog bloka
Iskljuĉuje: neuroaksijalni blok injektiran za anesteziju pri poroĎaju
92507-49 Neuroaksijalna blokada tokom poroĎaja i poroĎaja, ASA 49
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija tokom trudova i poroĎaja
Spinalna }
Ukljuĉuje: proceduru kod:
• carskog reza
• uklanjanja preostale placente
• reparacija obstetričke laceracije
Napomena: Ovaj kod se dodeljuje onim pacijentima koji imaju neuroaksijalni blok za oslobaĎanje
bola tokom trudova i neuroaksijalni blok se nastavlja kod anestezije tokom poroĎaja.
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (postproceduralna) infuzija neuroaksijalnog bloka
Iskljuĉuje: neuroaksijalni blok injektiran za anesteziju pri poroĎaju
92507-50 Neuroaksijalna blokada tokom poroĎaja i poroĎaja, ASA 50
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija tokom trudova i poroĎaja
Spinalna }
Ukljuĉuje: proceduru kod:
• carskog reza
• uklanjanja preostale placente
• reparacija obstetričke laceracije
Napomena: Ovaj kod se dodeljuje onim pacijentima koji imaju neuroaksijalni blok za oslobaĎanje
bola tokom trudova i neuroaksijalni blok se nastavlja kod anestezije tokom poroĎaja.
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (postproceduralna) infuzija neuroaksijalnog bloka
Iskljuĉuje: neuroaksijalni blok injektiran za anesteziju pri poroĎaju
92507-59 Neuroaksijalna blokada tokom poroĎaja i poroĎaja, ASA 59
Kaudalna }
Epiduralna }injekcija/infuzija tokom trudova i poroĎaja
Spinalna }
Ukljuĉuje: proceduru kod:
• carskog reza
• uklanjanja preostale placente
• reparacija obstetričke laceracije
Napomena: Ovaj kod se dodeljuje onim pacijentima koji imaju neuroaksijalni blok za oslobaĎanje
bola tokom trudova i neuroaksijalni blok se nastavlja kod anestezije tokom poroĎaja.
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (postproceduralna) infuzija neuroaksijalnog bloka
Iskljuĉuje: neuroaksijalni blok injektiran za anesteziju pri poroĎaju
92507-69 Neuroaksijalna blokada tokom poroĎaja i poroĎaja, ASA 69
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija tokom trudova i poroĎaja
Spinalna }
Uključuje: proceduru kod:
• carskog reza
• uklanjanja preostale placente
• reparacija obstetričke laceracije
Napomena: Ovaj kod se dodeljuje onim pacijentima koji imaju neuroaksijalni blok za oslobaĎanje
bola tokom trudova i neuroaksijalni blok se nastavlja kod anestezije tokom poroĎaja.
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (postproceduralna) infuzija neuroaksijalnog bloka
Iskljuĉuje: neuroaksijalni blok injektiran za anesteziju pri poroĎaju
92507-90 Neuroaksijalna blokada tokom poroĎaja i poroĎaja, ASA 90
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija tokom trudova i poroĎaja
Spinalna }
Ukljuĉuje: proceduru kod:
• carskog reza
• uklanjanja preostale placente
• reparacija obstetričke laceracije
Napomena: Ovaj kod se dodeljuje onim pacijentima koji imaju neuroaksijalni blok za oslobaĎanje
bola tokom trudova i neuroaksijalni blok se nastavlja kod anestezije tokom poroĎaja.
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (postproceduralna) infuzija neuroaksijalnog bloka
Iskljuĉuje: neuroaksijalni blok injektiran za anesteziju pri poroĎaju
92507-99 Neuroaksijalna blokada tokom poroĎaja i poroĎaja, ASA 99
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija tokom trudova i poroĎaja
Spinalna }
Ukljuĉuje: proceduru kod:
• carskog reza
• uklanjanja preostale placente
• reparacija obstetričke laceracije
Napomena: Ovaj kod se dodeljuje onim pacijentima koji imaju neuroaksijalni blok za oslobaĎanje
bola tokom trudova i neuroaksijalni blok se nastavlja kod anestezije tokom poroĎaja.
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (postproceduralna) infuzija neuroaksijalnog bloka
Iskljuĉuje: neuroaksijalni blok injektiran za anesteziju pri poroĎaju
13.2.2 INDUKCIJA POROĐAJA
1334 Medicinska ili hirurška indukcija poroĊaja
90465-00 Indukcija poroĎaja oksitocinom
Indukcija primenom Sintocinona
Iskljuĉuje: proceduru kod hirurške indukcije poroĎaja
90465-01 Indukcija poroĎaja prostaglandinom
Indukcija Prostinom ili Cervagemom
Iskljuĉuje: proceduru kod hirurške indukcije poroĎaja
90465-02 Ostale vrste indukcije poroĎaja farmakološkim sredstvom
Iskljuĉuje: proceduru kod hirurške indukcije poroĎaja
90465-03 Indukcija poroĎaja prekidanjem plodovih ovojaka
Veštačka ruptura membrana pre početka poroĎaja
Hirurška indukcija, ako nije klasifikovano na drugom mestu
Iskljuĉuje: proceduru kod medicinske indukcije trudova
90465-04 Ostale vrste indukcije poroĎaja hirurškim putem
Indukcija:
• kateterom
• cervikalnom dilatacijom
Indukcija korišćenjem Folijevog (Foley) katetera
Iskljuĉuje: proceduru kod medicinske indukcije trudova
90465-05 Konzervativna i instrumentalna indukcija poroĎaja
Sinhronizovana medicinska i hirurška indukcija
13.2.3 POJAĈAVANJE TRUDOVA
1335 Medicinsko ili hirurško pojaĉavanje trudova
90466-00 Aktivno voĎenje poroĎaja primenom lekova
Iskljuĉuje: proceduru sa hirurškim pojačavanjem trudova
90466-01 Aktivno voĎenje poroĎaja akušerskim intervencijama
Veštačka ruptura membrana posle početka trudova
Iskljuĉuje: proceduru sa medicinskim pojačavanjem trudova
90466-02 VoĎenje poroĎaja medikamentnim i akušerskim intervencijama
Sinhronizovano medicinsko i hirurško pojačavanje poroĎaja
13.3 POROĐAJNE PROCEDURE
TIP PROCEDURE
13.3.1 SPONTANI POROĐAJ KOD TEMENOG POLOŢAJA
1336 Spontani poroĊaj kod temenog poloţaja
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• epiziotomija
90467-00 Spontani poroĎaj kod temenog poloţaja
13.3.2 POROĐAJ FORCEPSOM
1337 PoroĊaj forcepsom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• epiziotomija
90468-00 Dovršavanje poroĎaja niskim (izlaznim) forcepsom
Izlazni poroĎaj forcepsom
PoroĎaj Vrigli (Wrigley) forcepsom
90468-01 Dovršavanje poroĎaja srednjim forcepsom
Keillandov (Keilland) forceps poroĎaj
Nevil-Barnsov (Neville-Barnes) forceps poroĎaj
90468-02 Dovršavanje poroĎaja visokim forcepsom
90468-03 Rotacioni forceps
Keillandova (Keilland) forceps rotacija
90468-04 PoroĎaj rotacionim forcepsom
90468-05 Neuspelo završavanje poroĎaja forcepsom
13.3.3 VAKUUM POROĐAJ
1338 Vakuum ekstrakcija
90469-00 Dovršavanje poroĎaja vakum ekstrakcijom
Rotaciona vakuum ekstrakcija
90469-01 Neuspelo završavanje poroĎaja vakum ekstrakcijom
13.3.4 POROĐAJ ZADNJIM DELOM TELA
1339 PoroĊaj zadnjim delom i ekstrakcija
90470-00 Spontani karlični poroĎaj
90470-01 Karlični poroĎaj uz ručnu pomoć
90470-02 Karlični poroĎaj uz ručnu pomoć i naknadno plasiranje forcepsa na izlazeću glavicu
90470-03 Ekstrakcija ploda za karlicu
90470-04 Ekstrakcija ploda za karlicu i naknadno plasiranje forcepsa na izlazeću glavicu
13.3.5 POROĐAJ CARSKIM REZOM
1340 Carski rez
Ukljuĉuje: forceps na kasnije dolazeću glavu
manuelno uklanjanje placente
ušivanje laceracije materice/rascepa nastalog carskim rezom
16520-00 Elektivni klasični carski rez
16520-01 Hitan klasični carski rez
16520-02 Elektivni carski rez sa rezom na donjem segmentu materice
16520-03 Hitan carski rez sa rezom na donjem segmentu materice
13.4 PROCEDURE KOD ASISTIRANOG POROĐAJA
TIP PROCEDURE
13.4.1 PREGLED
1341 Monitoring fetusa
Napomena: elektronsko nadgledanje srca fetusa se koristi da se nadgleda brzina
otkucaja srca fetusa i kontrakcija materice
16514-00 Interni CTG monitoring ploda
Unutrašnja kardiotokografija fetusa [CTG] (skalp)
16514-01 Eksterni CTG monitoring fetusa
Spoljašnja kardiotokografija fetusa [CTG]
Test fetusa na stres pri kontrakcijama
Ne-stres test fetusa
1342 Manipulacija fetalne pozicije i prezentacije
16501-00 Spoljni okret ploda
Iskljuĉuje: proceduru sa unutrašnjim okretanjem
16501-01 Neuspeli spoljni okret ploda
90471-02 Unutrašnji okret ploda
Iskljuĉuje: proceduru sa spoljašnjim okretanjem
90471-03 Neuspela unutrašnja rotacija
90471-04 Kombinovana spoljašnja i unutrašnja rotacija ploda
90471-05 Neuspela kombinacija spoljašnje i unutrašnje rotacije ploda
90471-06 Ručna rotacija glavice ploda
13.4.2 OSTALE PROCEDURE
1343 Ostali postupci povezani sa poroĊajem
90472-00 Epiziotomija
Reparacija laceracije proširene epiziotomijom
Ukljuĉuje: primarnu reparaciju
Iskljuĉuje: sekundarnu reparaciju
90473-00 Repozicija prolabiranog pupčanika
90474-00 Incizija grlića materice radi olakšavanja vaginalnog poroĎaja
90475-00 Simfiziotomija kao pomoć pri poroĎaju
90476-00 Procedure na plodu radi završavanja poroĎaja
Kleidotomija
Odsecanje glave fetusa
Destrukcija fetusa
Punktiranje iglom hidrocefalične glave
90477-00 Ostale procedure u poroĎaju (dekapitacija ploda, kleidotomija, punkcija glave ploda)
13.5 POSTPARTALNE PROCEDURE
TIP PROCEDURE
13.5.1 REPARACIJA
1344 Postpartalno ušivanje
16571-00 Sutura rupture grlića materice nakon poroĎaja
90479-00 Sutura laceracije vagine nakon poroĎaja
Iskljuĉuje: proceduru kod perinealnog ušivanja
90480-00 Sutura povreda uretre i/ili mokraćne bešike pri poroĎaju a bez povreda perinemuma
Iskljuĉuje: ušivanje perinealne laceracije trećeg ili četvrtog stepena
90480-01 Sutura povreda rektuma i/ili analnog sfinktera bez povrede perineuma
Iskljuĉuje: ušivanje perinealne laceracije trećeg ili četvrtog stepena
90485-00 Ostale suture laceracija bez povreda perineuma
Sutura:
‚ • dehiscencija rane materice nastale tokom carskog reza
• poroĎajne:
- laceracije:
• neklasifikovane na drugom mestu
• uterusa
• rupture uterusa
90481-00 Sutura povreda perineuma prvog ili drugog stepena
Sekundarna reparacija epiziotomije
Sutura poroĎajne perinealne laceracije, rupture ili kidanja (koja uključuje) (sa):
• frenulum
• stidne usne
• pelvično dno
• koţu
• vaginu, neklasifikovana na drugom mestu
• vulvu
Iskljuĉuje: Ušivanje samo vaginalne laceracije
16573-00 Sutura rascepa perineuma trećeg ili četvrtog stepena
Sutura perinealne laceracije uključujući vaginu i:
• rektum
• analni sfinkter
• potkoţni mišić
13.5.2 OSTALE PROCEDURE
1345 Postpartalna evakuacija sadrţaja iz materice
90482-00 Manuelna ekstrakcija posteljice
Ukljuĉuje: proceduru kod asistiranog pojedinačnog poroĎaja
16564-00 Postpartalna evakuacija sadrţaja materice kiretaţom i dilatacijom cervikalnog kanala
Dilatacija i kiretaţa zbog zaostalih sadrţaja začeća nakon poroĎaja
Iskljuĉuje: proceduru sa sukcijskom kiretaţom
16564-01 Postpartalna evakuacija sadrţaja materice sukcionom kiretaţom Sukcijska kiretaţa zbog
zaostalih sadrţaje začeća nakon poroĎaja
1346 Korekcija izvrnute materice
16570-00 Manuelna korekcija inverzije materice
Hidrostatička korekcija izvrnute materice
16570-01 Hirurška korekcija inverzije materice
Ukljuĉuje: ovo abdominalnim pristupom
1347 Ostale postpartalne procedure
90483-00 Postpartalna manuelna revizija materične šupljine
90484-00 Evakuacija hematoma perineuma nakon poroĎaja incizijom
Evakuacija hematoma zbog:
• epiziotomije
• perineorafije
90484-01 Evakuacija hematoma perineuma nakon poroĎaja bez incizije
90484-02 Evakuacija hematoma prednjeg trbušnog zida nakon carskog reza
16567-00 Ostali postupci zaustavljanja postpartalnog krvarenja
Četrnaesto poglavlje
14. PROCEDURE NA MUSKULOSKELETNOM SISTEMU (BLOKOVI
1360 - 1579)
Napomena:
REDUKCIJA (repozicija) FRAKTURE / DISLOKACIJE
Zatvorena repozicija - obuhvata korekciju dislokacije/frakture bez operativnog zahvata i uključuje
dodatnu imobilizaciju
Zatvorena repozicija sa fiksacijom - uključuje operativni zahvat uz korekciju dislokacije/frakture
manuelnim manevrom ili na ortopedskom stolu i perkutanu fiksaciju iglama ili klinovima,
intramedularnu, minimalno invazivnu fiksaciju pločom ili pojedinačnim zavrtnjevima i/ili imobilizaciju
Otvorena repozicija - obuhvata operativni zahvat uz dislokacije/frakture bez fiksacije. Uključuje
imobilizaciju i uklanjanje nekrotičnog tkiva (debridman) na mestu otvorene frakture
Otvorena repozicija sa fiksacijom - uključuje korekciju dislokacije/frakture operativnim zahvatom i
korišćenje fiksacije (spoljašnje ili unutrašnje). TakoĎe uključuje dodatnu imobilizaciju i uklanjanje
nekrotičnog tkiva (debridman) na mestu otvorene frakture
Ukoliko nije posebno naznačeno da li se radi o unutrašnjoj ili spoljašnjoj fiksaciji, sam termin
fiksacija obuhvata proceduru urađenu bilo kojim od dve mogućnosti (unutrašnjom ili spoljašnjom
fiksacijom)
Unutrašnja fiksacija - Ukljuĉuje:
bio-implantat
ţičani serklaţ
intramedularni klin
elastične klinove
nesegmentnu fiksaciju (Haringtonov (Harrington) aparat)
Kiršner-ove (Kirschner) igle
osteofiksacione ploče
šipku
unutrašnji fiksator
zavrtnje
segmentnu fiksaciju (CD) (Dwyer) (Luque) (Zielke)
klizajući kompresivni zavrtanj
ţicu
Spoljašnja fiksacija - Ukljuĉuje:
prstenasti i hibridni fiksator (npr. Ilizarov) spoljašnji fiksator uni-, bi-, delta i sl. (npr. Mitković)
Steinman-ove i sl. Klinove šipke u obliku luka (lučna šina)
protezu
odlivak
splint
kalipere (klešta)
ţičanu obuhvatnu fiksaciju
oţičenje zuba (postavljanje ţičanih ligatura na
zube)
Imobilizacija - uključuje imobilizaciju dislokacije / frakture upotrebom sredstava za imobilizaciju
Imobilizacija - sredstva - gipsana udlaga/longeta
bandaţiranje
oreol
gipsani okovratnik (Minerva)
gipsana jakna (Mider)
remen-zavoj
uloţak
udlaga (plastična) (sa poklopcem) (metalna) (srebrna)
Ortoze i Brejsevi
povezi
ANATOMSKA REGIJA
14.1 GLAVA
Ukljuĉuje: kosti lica
lobanja
temporomandibularni zglob
TIP PROCEDURE
14.1.1 PRIMENA, INSERCIJA, UKLANJANJE
1360 Procedure primene, insercije ili procedure na glavi
45865-00 Artrocenteza temporomandibularnog zgloba
Ukljuĉuje: irigaciju
53400-00 Imobilizacija preloma maksile bez postavljanja splinta
Zatvorena repozicija preloma maksile bez spoljašnje fiksacije
53403-00 Imobilizacija preloma mandibule bez postavljanja splinta
Zatvorena repozicija preloma mandibule bez spoljašnje fiksacije
53410-00 Imobilizacija frakture zigomatične kosti Zatvorena repozicija frakture zigomatične kosti
52096-00 Umetanje pribadače ili ţice u maksilu, mandibulu ili zigomatičnu kost
Iskljuĉuje: proceduru kod preloma
52102-00 Odstranjenje pribadače, zavrtnja ili ţice iz maksile, mandibule ili zigomatične kosti
45823-00 Odstranjenje lučnih šipki iz maksile i mandibule
14.1.2 INCIZIJA
1361 Spoljašnja fiksacija mandibule
Napomena: Intermaksilarno oţičenje - korišćeno za fiksaciju vilice u novom poloţaju posle
rekonstrukcije uključuje i fiksaciju odvojenih ţica na gornje i donje zube i povezivanje gornjih sa
donjim zubima ţicom
52420-00 Spoljašnja fiksacija mandibule pomoću intermaksilarne fiksacije ţicom
nakon rekonstrukcije
Iskljuĉuje: proceduru kod preloma
1362 Eksploracija temporomandibularnog zgloba
Ukljuĉuje: mikrohirurške tehnike
45861-00 Eksploraciju temporomandibularnog zgloba
45863-00 Eksploraciju temporomandibularnog zgloba sa kondilektomijom ili kondilotomijom
45869-00 Eksploraciju temporomandibularnog zgloba sa meniskusnom ili kapsularnom hirurgijom
45871-00 Eksploraciju temporomandibularnog zgloba sa meniskusnom, kapsularnom i kondilarnom
hirurgijom
45873-00 Eksploraciju temporomandibularnog zgloba sa meniskusnom, kapsularnom i kondilarnom
hirurgijom koristeći tkivne flapove, presaĎivanje kosti ili alograftske implante
1363 Ostale procedure incizije na maksili ili mandibuli
45857-02 Artroskopsko deljenje adhezija temporomandibularnog zgloba
14.1.3 EKSCIZIJA
1364 Procedure ekscizije na maksili, mandibuli ili temporomandibularnom zglobu
45855-00 Artroskopija temporomandibularnog zgloba
Ukljuĉuje: biopsiju
45857-00 Artroskopija temporomandibularnog zgloba sa uklanjanjem olabavljenog tela
45857-01 Artroskopski debridman temporomandibularnog zgloba
45829-00 Ekscizija tubera na maksili
Repozicija fibroznog ili koštanog tubera alveolarnog grebena maksile
45827-00 Ekscizija milohioidnog grebena mandibule
Repozicija milohioidnog grebena mandibule
90603-00 Sekvestrektomija maksile
Ukljuĉuje: antibiotsko pakovanje
bušenje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• koštani graft
• unutrašnja fiksacija
90603-01 Sekvestrektomija mandibule
Ukljuĉuje: antibiotsko pakovanje
bušenje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• koštani graft
• unutrašnja fiksacija
45867-00 Sinovijektomija temporomandibularnog zgloba
45825-01 Ekstripacija koštanih tumora vilice Ekscizija egzostoze maksile ili mandibule
14.1.4 REPOZICIJA
Napomena: zatvorene i otvorene repozicije preloma i iščašenja su definisane na početku ovog
poglavlja
1365 Repozicija preloma nosne kosti
Ukljuĉuje: frontalni sinus
nazoetmoid
47738-00 Zatvorena repozicija preloma nosne kosti
Ukljuĉuje: unutrašnju fiksaciju
47741-00 Otvorena repozicija preloma nosne kosti
Ukljuĉuje: osteotomiju
1366 Repozicija preloma mandibule ili maksile
Iskljuĉuje: repoziciju preloma mandibularnog ili maksilarnog alveolarnog grebena
47756-00 Zatvorena repozicija preloma mandibule sa spoljašnjom fiksacijom
47777-00 Otvorena repozicija preloma mandibule
53425-00 Otvorena repozicija komplikovanog preloma mandibule
Repozicija mandibularnog preloma uključujući visceralni segment, krvne sudove i nerve
47789-00 Otvorena repozicija preloma mandibule sa unutrašnjom fiksacijom
53429-00 Otvorena repozicija komplikovanog preloma mandibule sa unutrašnjom fiksacijom
Repozicija mandibularnog preloma koristeći ploču(e), visceralni segment, krvne sudove i nerve
47753-00 Zatvorena repozicija preloma maksile sa spoljašnjom fiksacijom
47774-00 Otvorena repozicija preloma maksile
53424-00 Otvorena repozicija komplikovanog preloma maksile
Repozicija preloma maksile uključujući visceralni segment, krvne sudove i nerve
47786-00 Otvorena repozicija preloma maksile sa unutrašnjom fiksacijom
53427-00 Otvorena repozicija preloma maksile sa unutrašnjom fiksacijom
Repozicija preloma maksile koristeći ploču (e), visceralni segment, krvne sudove i nerve
1367 Repozicija preloma mandibularnog ili maksilarnog alveolarnog grebena
90530-00 Zatvorena repozicija preloma mandibularnog ili maksilarnog alveolarnog grebena
90530-01 Otvorena repozicija preloma mandibularnog ili maksilarnog alveolarnog grebena
1368 Repozicija preloma zigomatiĉne kosti
47762-01 Zatvorena repozicija frakture zigomatične kosti sa fiksacijom
47762-00 Otvorena repozicija preloma zigomatične kosti
Ukljuĉuje: jagodična kost
zigomatični luk
47765-00 Otvorena repozicija preloma zigomatične kosti sa spoljašnjom fiksacijom, 1 mesto
47768-00 Otvorena repozicija preloma zigomatične kosti sa spoljašnjom fiksacijom, 2 mesta
47771-00 Otvorena repozicija preloma zigomatične kosti sa spoljašnjom fiksacijom, 3 mesta
47765-01 Otvorena repozicija preloma zigomatične kosti sa unutrašnjom fiksacijom, 1 mesto
47768-01 Otvorena repozicija preloma zigomatične kosti sa unutrašnjom fiksacijom, 2 mesta
47771-01 Otvorena repozicija preloma zigomatične kosti sa unutrašnjom fiksacijom, 3 mesta
1369 Repozicija temporomandibularnog zgloba
47000-00 Zatvorena repozicija iščašenja temporomandibularnog zgloba
53203-00 Otvorena repozicija iščašenja temporomandibularnog zgloba
1370 Repozicija preloma ili išĉašenja ostalih kostiju lica
Iskljuĉuje: repoziciju orbitalnog preloma
90530-02 Zatvorena repozicija preloma kostiju lica koja nije drugde klasifikovana
90530-03 Otvorena repozicija preloma kostiju lica koja nije drugde klasifikovana
14.1.5 REPARACIJA
1371 Procedure reparacija na maksili, mandibuli ili temporomandibularnom zglobu
45843-00 Povećavanje alveolarnog grebena ubacivanjem ekspandera tkiva
45841-00 Povećavanje alveolarnog grebena presaĎivanjem kosti ili alograftom
45875-00 Stabilizacija temporomandibularnog zgloba
45877-00 Artrodeza temporomandibularnog zgloba
14.2 VRAT I GRUDNI KOŠ
Ukljuĉuje: rebra
sternum (grudnu kost)
Iskljuĉuje: Cervikalnu kičmu (vratni deo kičme)
TIP PROCEDURE
14.2.1 PRIMENA, INSERCIJA, UKLANJANJE
1373 Procedure primene, insercije ili uklanjanja na vratu ili grudnom košu
47471-00 Imobilizacija preloma rebra
Neoperativni tretman preloma rebra
Iskljuĉuje: proceduru sa repozicijom frakture/iščašenja
38460-00 Odstranjenje ţice iz grudne kosti
14.2.2 INCIZIJA
1374 Procedure incizije na vratu ili grudnom košu
48406-10 Osteotomija (kortikotomija) rebra
48409-10 Osteotomija (kortikotomija) rebra sa unutrašnjom fiksacijom
34133-00 Skalenotomija
50402-00 Popuštanje napetosti sternokleidomastoidnog mišića
Dezinsercija sternomastoidnog mišića
Ukljuĉuje: oslobaĎanje mekih tkiva
Napomena: izvodi se kod tortikolisa
14.2.3 EKSCIZIJA
1375 Ostektomija rebra
48406-11 Parcijalna ostektomija rebra
48409-11 Parcijalna ostektomija rebra sa unutrašnjom fiksacijom
34136-00 Parcijalna ostektomija prvoga rebra radi dekompresije gornjeg otvora grudnog koša
48406-12 Totalna ostektomija rebra
48409-12 Totalna ostektomija rebra sa unutrašnjom fiksacijom
34139-00 Totalna ostektomija vratnog rebra zbog dekompresije gornjeg otvora grudnog koša
1376 Ostale procedure ekscizije na vratu i grudnom košu
38464-00 Debridman rane nakon sternotomije
Ukljuĉuje: kiretaţu inficirane kosti
uklanjanje ţice iz grudne kosti
90603-02 Sekvestrektomija grudne kosti
Ukljuĉuje: pakovanje sa antibiotskim koštanim cementom
bušenje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• presaĎivanje kosti
• fiksacija
90603-03 Sekvestrektomija rebra
Ukljuĉuje: pakovanje sa antibiotskim koštanim cementom bušenje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• presaĎivanje kosti
• fiksacija
14.2.4 repozicija
Napomena: zatvorene i otvorene repozicije preloma i iščašenja su definisane na početku ovog
poglavlja
1377 Repozicija preloma/išĉašenja vrata ili grudnog koša
Ukljuĉuje: unutrašnju fiksaciju
47466-00 Zatvorena repozicija preloma grudne kosti
47467-00 Otvorena repozicija preloma grudne kosti
90610-00 Zatvorena repozicija rebra
90610-01 Otvorena repozicija rebra
14.2.5 REPARACIJA
1378 Procedure reparacije na vratu ili grudnom košu
90596-00 Ponovna ugradnja ţice u grudnu kost
Iskljuĉuje: proceduru sa ponovnim otvaranjem medijastinuma
14.2.6 REOPERACIJA
1379 Procedure reoperacije na vratu i grudnom košu
38466-00 Reoperacija na grudnoj kosti koja uključuje i ponovno otvaranje medijastinuma
Ukljuĉuje: veći omentalni reţanj
pravljenje reţnja navlačenjem mišića
ponovni serklaţ ţicom (oţičavanje)
14.3 KIĈMA (KIĈMENI STUB)
Ukljuĉuje: vratni deo kičme
grudni deo kičme
slabinski deo kičme
sakrum
trticu
TIP PROCEDURE
14.3.1 PRIMENA, INSERCIJA, ODSTRANJENJE
1381 Imobilizacija preloma ili išĉašenja kiĉme
Napomena: Uklještenje kičmene moţdine moţe biti opisano i kao patologija kičmene moţdine
Iskljuĉuje: proceduru sa zatvorenom repozicijom preloma / iščašenja
47684-00 Imobilizacija preloma / iščašenja kičme
47687-00 Imobilizacija preloma / iščašenja kičme uključujući kičmenu moţdinu
14.3.2 EKSCIZIJA
1382 Biopsija intervertebralnog diska i pršljena
90602-00 Biopsija intervertebralnog diska
30093-00 Biopsija pršljena pomoću igle
Biopsija pršljena trepanacijom
1383 Ekscizija pršljena
Ukljuĉuje: presaĎivanje kalema kosti
Napomena: Uklještenje kičmene moţdine moţe biti opisano i kao patologija kičmene moţdine
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• unutrašnja fiksacija
• uzimanje kalema za presaĎivanje kosti kroz odvojenu inciziju
• spinalna fuzija
48639-00 Ekscizija pršljena
Vertebrektomija ako drugačije nije naznačeno
48639-01 Ekscizija pršljena sa zahvatanjem kičmene moţdine
Vertebrektomija sa zahvatanjem kičmene moţdine
1384 Resekcija u bloku kod tumora mekih tkiva koji zahvata sakrum ili kiĉmu
Napomena: Izvodi se kod agresivne ili maligne lezije mekih tkiva koja nastaje u ili zahvata korteks
susedne kosti sakruma ili kičme
50221-01 Resekcija u bloku kod tumora mekih tkiva koji zahvata i sakrum
50221-02 Resekcija u bloku kod tumora mekih tkiva koji zahvata i kičmu
Iskljuĉuje: proceduru za sakrum
50224-00 Resekcija u bloku kod tumora mekih tkiva koji zahvata sakrum sa rekonstrukcijom
pomoću proteze
50224-01 Resekcija u bloku kod tumora mekih tkiva koji zahvata i sakrum sa rekonstrukcijom
pomoću alografta
50224-02 Resekcija u bloku kod tumora mekih tkiva koji zahvata i sakrum sa rekonstrukcijom
pomoću autografta
50224-03 Resekcija u bloku kod tumora mekih tkiva koji zahvata i kičmu sa rekonstrukcijom pomoću
proteze
Iskljuĉuje: proceduru za sakrum
50224-04 Resekcija u bloku kod tumora mekih tkiva koji zahvata i kičmu sa rekonstrukcijom pomoću
alografta
Iskljuĉuje: proceduru za sakrum
50224-05 Resekcija u bloku kod tumora dubokih mekih tkiva koji zahvata i kičmu sa rekonstrukcijom
pomoću alografta
Iskljuĉuje: proceduru za sakrum
1385 Ostali postupci ekscizije na kiĉmi (kiĉmeni stub)
90603-04 Sekvestrektomija pršljena
Ukljuĉuje: pakovanje sa antibiotskim koštanim cementom
bušenje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• presaĎivanje kosti
• fiksacija
90603-05 Sekvestrektomija pršljena sa zahvatanjem kičmene moţdine
Ukljuĉuje: pakovanje sa antibiotskim koštanim cementom
bušenje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• presaĎivanje kosti
• fiksacija
30672-00 Ekscizija trtične (repne) kosti
Kokcigektomija
32036-00 Ekscizija presakralne lezije
Ekscizija sakrokokcigealne lezije
Iskljuĉuje: sakrokokcigealni teratom
43876-00 Ekscizija sakrokokcigealnog teratoma, posteriorni pristup
43879-00 Ekscizija sakrokokcigealnog teratoma, posteriorni i abdominalni pristup
14.3.3 REPOZICIJA
Napomena Zatvorene i otvorene repozicije preloma i iščašenja su definisane na početku ovog
poglavlja
1386 Manipulacija kiĉmom
48600-00 Manipulacija kičmom
1387 Zatvorena repozicija preloma / išĉašenja kiĉme
Napomena: Uklještenje kičmene moţdine moţe biti opisano i kao patologija kičmene moţdine
47696-00 Zatvorena repozicija preloma / iščašenja kičme
47690-00 Zatvorena repozicija preloma / iščašenja kičme sa imobilizacijom
47693-00 Zatvorena repozicija preloma / iščašenja kičme sa zahvatanjem kičmene moţdine, sa
imobilizacijom
1388 Otvorena repozicija preloma / išĉašenja kiĉme
Napomena: Uklještenje kičmene moţdine moţe biti opisano i kao patologija kičmene moţdine
47699-00 Otvorena repozicija preloma/iščašenja kičme
47699-01 Otvorena repozicija preloma/iščašenja kičme sa jednostavnom unutrašnjom fiksacijom
Ukljuĉuje: nesegmentnu unutrašnju fiksaciju
47699-02 Otvorena repozicija preloma/iščašenja kičme sa segmentnom unutrašnjom fiksacijom
47702-00 Otvorena repozicija preloma/iščašenja kičme sa uklještenjem kičmene moţdine
47702-01 Otvorena repozicija preloma/iščašenja kičme sa uklještenjem kičmene moţdine, sa
jednostavnom unutrašnjom fiksacijom
Ukljuĉuje: nesegmentnu unutrašnju fiksaciju
47702-02 Otvorena repozicija preloma/iščašenja kičme sa uklještenjem kičmene moţdine, sa
segmentnom unutrašnjom fiksacijom
14.3.4 REPARACIJA
1389 Spinalna fuzija
Ukljuĉuje: presaĎivanje kalema kosti
uzimanje kalema za presaĎivanje kroz istu inciziju
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• ekscizija pršljena
• unutrašnja fiksacija
• uzimanje kalema za presaĎivanje kosti kroz odvojenu inciziju
48660-00 Prednja fuzija kičme, 1 nivo
Iskljuĉuje: proceduru kod dekompresije vratne kičmene moţdine
48669-00 Prednja fuzija kičme, ≥ 2 nivoa
Iskljuĉuje: proceduru kod dekompresije vratne kičmene moţdine
48642-00 Zadnja fuzija kičme, 1 ili 2 nivoa
48645-00 Zadnja fuzija kičme, ≥ 3 nivoa
48648-00 Zadnje-spoljašnja fuzija kičme, 1 ili 2 nivoa
48651-00 Zadnje-spoljašnja fuzija kičme, ≥ 3 nivoa
48654-00 Zadnja fuzija kičme sa laminektomijom, 1 nivo
48657-00 Zadnja fuzija kičme sa laminektomijom, ≥ 2 nivoa
48654-01 Zadnje-spoljašnja fuzija kičme sa laminektomijom, 1 nivo
48657-01 Zadnje-spoljašnja fuzija kičme sa laminektomijom, ≥ 2 nivoa
1390 Unutrašnja fiksacija kiĉme
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uzimanje kalema za presaĎivanje kosti kroz odvojenu inciziju
• spinalna fuzija
40316-00 Fiksacija odontoidnim zavrtnjem
Stabilizacija drugog kičmenog pršljena
48678-00 Jednostavna unutrašnja fiksacija kičme
Ukljuĉuje: Insercija:
• fasetalnog zavrtnja
• ţičane omče
Iskljuĉuje: proceduru kod otvorene repozicije preloma / iščašenja
48681-00 Nesegmentna unutrašnja fiksacija kičme
48684-00 Segmentna unutrašnja fiksacija kičme, 1 ili 2 nivoa
48687-00 Segmentna unutrašnja fiksacija kičme, 3 ili 4 nivoa
48690-00 Segmentna unutrašnja fiksacija kičme, ≥ 5 nivoa
14.3.5 OSTALE PROCEDURE
1393 Ostale procedure na kiĉmi
35400-00 Vertebroplastika, 1 telo pršljena
Injekcija polimetilmetakrilata [PMMA] u 1 telo pršljena
Ukljuĉuje: bilateralnu (bipedikularnu) injekciju
35400-01 Vertebroplastika, ≥ 2 tela pršljena
Injekcija polimetilmetakrilata [PMMA] u 2 ili više tela pršljena
Ukljuĉuje: bilateralnu (bipedikularnu) injekciju
50616-00 Revizija postupka na kičmi sa prilagoĎavanjem spinalne fiksacije
50616-01 Revizija postupka na kičmi sa odstranjenjem spinalnog fiksatora
50616-02 Revizija postupka na kičmi sa primenom presaĎivanja koštanog kalema
50620-03 Ostale revizije postupaka na kičmi
Ukljuĉuje: fuziju
osteotomiju
14.4 RAME
Ukljuĉuje: akromioklavikularni zglob
klavikulu
skapulu
sternoklavikularni zglob
TIP PROCEDURE
14.4.1 PRIMENA, INSERCIJA, UKLANJANJE
1394 Procedure primene, insercije ili uklanjanja na ramenu
48927-00 Uklanjanje proteze ramena
14.4.2 INCIZIJA
1395 Procedure incizije na ramenu
48945-00 Artroskopija ramena
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• biopsije
• debridman
48948-01 Artroskopsko odstranjenje slobodnih/labavih tela u ramenu
Artroskopsko odstranjenje stranog tela u ramenu
48912-00 Artrotomija ramena
Ukljuĉuje: odstranjenje slobodnog/labavog ili stranog tela u ramenu
90600-00 Artroskopsko oslobaĎanje adhezija ili kontraktura ramena
Iskljuĉuje: proceduru sa bilo kojom drugom muskuloskeletnom procedurom na ramenu - šifru
izostaviti
90600-01 OslobaĎanje adhezija ili kontraktura ramena
Iskljuĉuje: proceduru sa bilo kojom drugom muskuloskeletalnom procedurom na ramenu - šifru
izostaviti
48406-06 Osteotomija (kortikotomija) ključne kosti
Klavikotomija
48409-06 Osteotomija (kortikotomija) ključne kosti sa unutrašnjom fiksacijom
Klavikotomija sa unutrašnjom fiksacijom
48406-07 Osteotomija (kortikotomija) lopatice
48409-07 Osteotomija (kortikotomija) lopatice sa unutrašnjom fiksacijom
14.4.3 EKSCIZIJA
1396 Biopsija ramena
48945-01 Artroskopska biopsija ramena
1397 Sinovijektomija ili debridman ramena
48948-00 Artroskopski debridman ramena
48954-00 Artroskopska sinovijektomija ramena
Ukljuĉuje: oslobaĎanje kontrakcije mišića
48936-00 Sinovijektomija ramena
1398 Ostektomija kljuĉne kosti ili lopatice
48406-08 Ostektomija ključne kosti
Klavikulektomija
48409-08 Ostektomija ključne kosti sa unutrašnjom fiksacijom
Klavikulektomija sa unutrašnjom fiksacijom
48406-09 Ostektomija lopatice
Skapulektomija
48409-09 Ostektomija lopatice sa unutrašnjom fiksacijom
Skapulektomija sa unutrašnjom fiksacijom
1399 Amputacija ramena
44334-00 Interskapulotorakalna amputacija
Intertorakoskapularna amputacija
44331-00 Dezartikulacija ramena
1400 Ostale ekscizije na ramenu
48900-00 Ekscizija korako-akromijalnog ligamenta
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• dekompresijom subakromijalnog prostora
• reparacijom rotatorne manţete
48900-01 Ekscizija naslage kalcijuma sa rotatorne manţete
Iskljuĉuje: proceduru sa reparacijom rotatorne manţete
48951-00 Artroskopska dekompresija subakromijalnog prostora
Artroskopska akromioplastika
Ukljuĉuje: deljenje korakoakromijalnog ligamenta
48903-00 Dekompresija subakromijalnog prostora
Ukljuĉuje: akromionektomiju
akromioplastiku
eksciziju:
• akromio-klavikularnog zgloba
• korako-akromialnog ligamenta
• lateralnog okrajka ključne kosti
Iskljuĉuje: proceduru sa artroskopskim pristupom
proceduru sa reparacijom rotatorne manţete
50221-03 Resekcija u bloku kod tumora mekih tkiva koji zahvata i lopaticu
Ukljuĉuje: proceduru na ramenom zglobu
Napomena: izvodi se kod agresivne ili maligne lezije mekih tkiva koje nastaje u ili zahvata i razara
korteks susedne kosti lopatice ili kičme
Iskljuĉuje: proceduru kod resekcije koristeći protezu, alograft ili autograft
90603-06 Sekvestrektomija ključne kosti
Ukljuĉuje: pakovanje antibiotskim koštanim cementom
bušenje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• presaĎivanje kalema kosti
• fiksacija
• nadoknada defekta (blok 1578)
90603-07 Sekvestrektomija lopatice
Ukljuĉuje: pakovanje antibiotskim koštanim cementom
bušenje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• presaĎivanje kalema kosti
• fiksacija
• nadoknada defekta (blok 1578)
14.4.4 REPOZICIJA
Napomena: zatvorene i otvorene repozicije preloma ili iščašenja su definisane na početku ovog
poglavlja
1401 Repozicija preloma kljuĉne kosti ili ramena
47462-00 Zatvorena repozicija preloma ključne kosti
47462-01 Zatvorena repozicija preloma ključne kosti sa unutrašnjom fiksacijom
47462-011 Zatvorena repozicija preloma ključne kosti sa spoljašnjom fiksacijom
47465-00 Otvorena repozicija preloma ključne kosti
47465-01 Otvorena repozicija preloma ključne kosti sa unutrašnjom fiksacijom
47465-011 Otvorena repozicija preloma ključne kosti sa spoljašnjom fiksacijom
47468-00 Otvorena repozicija preloma lopatice
47468-01 Otvorena repozicija preloma lopatice sa unutrašnjom fiksacijom
47468-011 Otvorena repozicija preloma lopatice sa spoljašnjom fiksacijom
1402 Repozicija išĉašenja kljuĉne kosti, lopatice ili ramena
47003-00 Zatvorena repozicija iščašenja ključne kosti
Zatvorena repozicija iščašenja:
• akromioklavikularnog }
• sternoklavikularnog } zgloba
47006-00 Otvorena repozicija iščašenja ključne kosti
Otvorena repozicija iščašenja:
• akromioklavikularnog }
• sternoklavikularnog } zgloba
47009-00 Zatvorena repozicija iščašenja ramena
Zatvorena repozicija iščašenja glenohumeralnog zgloba
47009-01 Zatvorena repozicija iščašenja ramena sa unutrašnjom fiksacijom
Zatvorena repozicija iščašenja glenohumeralnog zgloba sa unutrašnjom fiksacijom
47009-011 Zatvorena repozicija iščašenja ramena sa spoljašnjom fiksacijom
Zatvorena repozicija iščašenja glenohumeralnog zgloba sa spoljašnjom fiksacijom
47012-00 Otvorena repozicija iščašenja ramena
Otvorena repozicija iščašenja glenohumeralnog zgloba
47012-01 Otvorena repozicija iščašenja ramena sa unutrašnjom fiksacijom
Otvorena repozicija iščašenja glenohumeralnog zgloba sa unutrašnjom fiksacijom
47012-011 Otvorena repozicija iščašenja ramena sa spoljašnjom fiksacijom
Otvorena repozicija iščašenja glenohumeralnog zgloba sa spoljašnjom fiksacijom
14.4.5 REPARACIJA
1403 Artrodeza zgloba ramena
48939-00 Artrodeza zgloba ramena
48942-00 Artrodeza zgloba ramena sa odstranjenjem proteze
Ukljuĉuje: presaĎivanje kalema kosti
fiksaciju
1404 Ostale procedure reparacija na ramenu
48957-00 Artroskopska stabilizacija ramena
Ukljuĉuje: labralna reparacija ili reinsercija
Napomena: Izvodi se kod rekurentne dislokacije ili multidirekcione nestabilnosti
48930-00 Stabilizacija ramena
Ukljuĉuje: labralna reparacija ili reinsercija
Napomena: Izvodi se kod rekurentne dislokacije ili multidirekcione nestabilnosti
48906-00 Reparacija rotatorne manţete
Ukljuĉuje: eksciziju:
• naslaga kalcijuma sa manţete
• korako-akromialnog ligamenta
Iskljuĉuje: proceduru kod artroskopskog ili minimalno otvorenog pristupa
proceduru kod artroplastike ramena
48909-00 Reparacija rotatorne manţete sa dekompresijom subakromijalnog prostora
Ukljuĉuje: akromionektomiju
akromioplastiku
eksciziju:
• akromioklavikularnog zgloba
• korako-akromialnog ligamenta
• lateralnog okrajka ključne kosti
Iskljuĉuje: proceduru kod artroskopskog ili minimalno otvorenog pristupa
proceduru kod artroplastike ramena
48948-02 Artroskopska hondroplastika ramena
48915-00 Hemiartroplastika ramena
48918-00 Totalna artroplastika ramena
Totalna zamena zgloba ramena
Ukljuĉuje: reparacija rotatorne manţete
Iskljuĉuje: reviziju totalne zamene zgloba ramena
90533-00 Ostale reparacije ramena
14.4.6 REKONSTRUKCIJA
1405 Procedure rekonstrukcije na ramenu
48960-00 Artroskopska rekonstrukcija ramena
Ukljuĉuje: akromioplastiku
resekciju akromio-klavikularnog zgloba
reparaciju rotatorne manţete
50224-06 Resekcija u bloku kod tumora mekih tkiva koji zahvata lopaticu sa rekonstrukcijom
pomoću proteze
Ukljuĉuje: proceduru koja uključuje rameni zglob
Napomena: Izvodi se kod agresivne ili maligne lezije mekih tkiva koja nastaje u ili razara korteks
susedne kosti lopatice ili ramenog zgloba
50224-07 Resekcija u bloku kod tumora mekih tkiva koji zahvata lopaticu sa rekonstrukcijom
pomoću alografta
Ukljuĉuje: proceduru koja uključuje rameni zglob
Napomena: Izvodi se kod agresivne ili maligne lezije mekih tkiva koje nastaje u razara korteks
susedne kosti lopatice ili ramenog zgloba
50224-08 Resekcija u bloku kod tumora mekih tkiva koji zahvata lopaticu sa rekonstrukcijom
pomoću autografta
Ukljuĉuje: proceduru koja uključuje rameni zglob
Napomena: Izvodi se kod agresivne ili maligne lezije mekih tkiva koje nastaje u ili razara korteks
susedne kosti lopatice ili ramenog zgloba
14.4.7 REVIZIJA
1406 Procedure revizije na ramenu
48921-00 Revizija potpune artroplastike ramena
Revizija potpune zamene zgloba ramena
48924-00 Revizija potpune artroplastike ramena sa presaĎivanjem kosti na skapulu ili humerus
Revizija potpune zamene zgloba ramena sa presaĎivanjem kosti na skapulu ili humerus
14.5 HUMERUS I LAKAT
Ukljuĉuje: ruku, neklasifikovano na drugom mestu
gornji deo ruke
TIP PROCEDURE
14.5.1 PRIMENA, INSERCIJA, ODSTRANJENJE
1408 Imobilizacija preloma humerusa
Neoperativno lečenje preloma humerusa
47423-00 Imobilizacija preloma proksimalnog dela humerusa
47444-00 Imobilizacija preloma tela humerusa
47453-00 Imobilizacija preloma distalnog dela humerusa
1409 Ostale procedure primene, insercije ili odstranjenja na humerusu ili laktu
90539-00 Insercija proteze za ruku
14.5.2 INCIZIJA
1410 Procedure incizije na humerusu ili laktu
49118-00 Artroskopija lakta
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• biopsije
• sinovijektomije
49100-00 Artrotomija lakta
49121-00 Artroskopsko bušenje defekta lakta
49121-01 Artroskopsko odstranjenje slobodnih/labavih zglobnih tela lakta
Artroskopsko odstranjenje stranog tela u laktu
49100-01 Odstranjenje slobodnih/labavih zglobnih tela lakta
Odstranjenje stranog tela u laktu
49121-04 Artroskopsko opuštanje kontrakture lakta
Artroskopsko osloboĎenje od adhezija lakta
49100-02 Opuštanje kontrakture lakta
OslobaĎanje adhezija lakta
48412-00 Osteotomija (kortikotomija) humerusa
Ukljuĉuje: biopsiju i resekciju humerusa
48415-00 Osteotomija (kortikotomija) humerusa sa unutrašnjom fiksacijom
14.5.3 EKSCIZIJA
1411 Biopsija lakta
49118-01 Artroskopska biopsija lakta
1412 Ostale procedure ekscizije na humerusu ili laktu
49109-00 Artroskopska sinovijektomija lakta
49109-01 Sinovijektomija lakta
48412-01 Ostektomija humerusa
48415-01 Ostektomija humerusa sa unutrašnjom fiksacijom
48415-011 Ostektomija humerusa sa spoljašnjom fiksacijom
44328-01 Amputacija kroz nadlakticu
90535-00 Dezartikulacija u laktu
90603-08 Sekvestrektomija humerusa
Ukljuĉuje: pakovanje antibiotskim koštanim cementom
bušenje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• presaĎivanje kalema kosti
• fiksacija
• nadoknada defekta (blok 1578)
14.5.4 REPOZICIJA
Napomena: zatvorene i otvorene repozicije preloma ili iščašenja su definisane na početku ovog
poglavlja
1413 Zatvorena repozicija preloma humerusa ili lakta
47426-00 Zatvorena repozicija preloma proksimalnog dela humerusa
47426-01 Zatvorena repozicija preloma proksimalnog dela humerusa sa unutrašnjom fiksacijom
47426-011 Zatvorena repozicija preloma proksimalnog dela humerusa sa spoljašnjom fiksacijom
47447-00 Zatvorena repozicija preloma tela humerusa
47451-00 Zatvorena repozicija preloma tela humerusa sa unutrašnjom fiksacijom
Ukljuĉuje: intramedularnu fiksaciju Minimalno invazivnu fiksaciju pločom (MIPO)
47451-001 Zatvorena repozicija preloma tela humerusa sa spoljašnjom fiksacijom
47456-00 Zatvorena repozicija preloma distalnog dela humerusa
Ukljuĉuje: kondilarni deo humerusa
suprakondilarni deo humerusa
47456-01 Zatvorena repozicija preloma distalnog dela humerusa sa unutrašnjom fiksacijom
Ukljuĉuje: kondilarni deo humerusa
suprakondilarni deo humerusa
47456-011 Zatvorena repozicija preloma distalnog dela humerusa sa spoljašnjom fiksacijom
Ukljuĉuje: kondilarni deo humerusa
suprakondilarni deo humerusa
1414 Otvorena repozicija preloma humerusa ili lakta
47429-00 Otvorena repozicija preloma proksimalnog dela humerusa
47429-01 Otvorena repozicija preloma proksimalnog dela humerusa sa unutrašnjom fiksacijom
47429-011 Otvorena repozicija preloma proksimalnog dela humerusa sa spoljašnjom fiksacijom
47432-00 Otvorena repozicija unutarzglobnog preloma proksimalnog dela humerusa
47432-01 Otvorena repozicija unutarzglobnog preloma proksimalnog dela humerusa sa
unutrašnjom fiksacijom
47432-011 Otvorena repozicija unutarzglobnog preloma proksimalnog dela humerusa sa
spoljašnjom fiksacijom
47450-00 Otvorena repozicija preloma tela humerusa
47450-01 Otvorena repozicija preloma tela humerusa sa unutrašnjom fiksacijom
Ukljuĉuje: intramedularnu fiksaciju Minimalno invazivnu fiksaciju pločom (MIPO)
47450-011 Otvorena repozicija preloma tela humerusa sa spoljašnjom fiksacijom
47459-00 Otvorena repozicija preloma distalnog dela humerusa
47459-01 Otvorena repozicija preloma distalnog dela humerusa unutrašnjom Fiksacijom
47459-011 Otvorena repozicija preloma distalnog dela humerusa spoljašnjom Fiksacijom
1415 Zatvorena repozicija išĉašenja lakta
47018-00 Zatvorena repozicija iščašenja lakta
Iskljuĉuje: proceduru kod preloma tela radijusa ili ulne
47018-01 Zatvorena repozicija iščašenja lakta sa unutrašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru kod preloma tela radijusa ili ulne
47018-011 Zatvorena repozicija iščašenja lakta sa spoljašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru kod preloma tela radijusa ili ulne
47024-00 Zatvorena repozicija iščašenja proksimalnog radio-ulnarnog zgloba
47024-01 Zatvorena repozicija iščašenja proksimalnog radio-ulnarnog zgloba sa unutrašnjom
fiksacijom
47024-011 Zatvorena repozicija iščašenja proksimalnog radio-ulnarnog zgloba sa spoljašnjom
fiksacijom
1416 Otvorena repozicija išĉašenja lakta
47021-00 Otvorena repozicija iščašenja lakta
47021-01 Otvorena repozicija iščašenja lakta sa unutrašnjom fiksacijom
47021-011 Otvorena repozicija iščašenja lakta sa spoljašnjom fiksacijom
47027-00 Otvorena repozicija iščašenja proksimalnog radio-ulnarnog zgloba
47027-01 Otvorena repozicija preloma proksimalnog radio-ulnarnog zgloba sa unutrašnjom
fiksacijom
47027-011 Otvorena repozicija preloma proksimalnog radio-ulnarnog zgloba sa spoljašnjom
fiksacijom
14.5.5 REPARACIJA
1417 PresaĊivanje kosti na humerus
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uzimanje koštanog kalema za presaĎivanje kroz odvojenu eksciziju
48212-00 PresaĎivanje kosti na humerus
48215-00 PresaĎivanje kosti na humerus sa unutrašnjom fiksacijom
1418 Ostale procedure reparacija na humerusu ili laktu
49121-02 Artroskopska hondroplastika lakta
49121-03 Artroskopska osteoplastika lakta
50405-00 Fleksoroplastika lakta
Transfer tetive na lakat
49103-00 Stabilizacija lakta
49112-00 Zamena glave radijusa u lakatnom zglobu endoprotezom
49106-00 Artrodeza lakta
49115-00 Totalna artroplastika lakta
Potpuna zamena zgloba na laktu
90536-00 Ostale reparacije na laktu
14.5.6 REVIZIJA
1419 Procedure revizije na humerusu ili laktu
49116-00 Reviziona artroplastika lakta
Ukljuĉuje: uklanjanje proteze
49117-00 Reviziona artroplastika lakta sa koštanim transplantatom
Ukljuĉuje: uzimanje kalema kosti
uklanjanje proteze
14.6 PODLAKTICA
Ukljuĉuje: olekranon
radijus
radijus i ulnu uključujući ručni zglob
ulnu
Iskljuĉuje: nadlakticu, neklasifikovano na drugom mestu
TIP PROCEDURE
14.6.1 PRIMENA, INSERCIJA, UKLANJANJE
1421 Imobilizacija preloma tela i distalnog dela radijusa i ulne
Neoperativni tretman preloma tela i distalnog dela radijusa
47360-00 Imobilizacija preloma distalnog dela radijusa
47378-00 Imobilizacija preloma tela radijusa
47360-01 Imobilizacija preloma distalnog dela ulne
47378-01 Imobilizacija preloma tela ulne
47387-00 Imobilizacija preloma tela radijusa i ulne
14.6.2 INCIZIJA
1423 Incizija fascije podlaktice
47981-00 Dekompresiona fasciotomija podlaktice
47975-00 Dekompresiona fasciotomija podlaktice zbog akutnog kompartman sindroma
Dekompresiona fasciotomija podlaktice zbog traumatskog kompartman sindroma
47978-00 Dekompresiona fasciotomija podlaktice zbog hroničnog kompartman sindroma
1424 Incizija radijusa ili ulne
Ukljuĉuje: klinastu osteotomiju
48406-02 Osteotomija (kortikotomija) radijusa
48409-02 Osteotomija (kortikotomija) radijusa sa unutrašnjom fiksacijom
48409-021 Osteotomija (kortikotomija) radijusa sa spoljašnjom fiksacijom
48406-04 Osteotomija (kortikotomija) ulne
48409-04 Osteotomija (kortikotomija) ulne sa unutrašnjom fiksacijom
48409-041 Osteotomija (kortikotomija) ulne sa spoljašnjom fiksacijom
1425 Ostale procedure
90540-00 Tendoliza tetiva fleksora ili ekstenzora podlaktice ili ručnog zgloba
14.6.2 EKSCIZIJA
1426 Procedure ekscizije na podlaktici
46342-00 Sinovijektomija distalnog radio-ulnarnog zgloba
48406-03 Ostektomija radijusa
48409-03 Ostektomija radijusa sa unutrašnjom fiksacijom
48409-03 Ostektomija radijusa sa spoljašnjom fiksacijom
48406-05 Ostektomija ulne
48409-05 Ostektomija ulne sa unutrašnjom fiksacijom
48409-05 Ostektomija ulne sa spoljašnjom fiksacijom
44328-00 Amputacija kroz podlakticu
90603-09 Sekvestrektomija radijusa
Ukljuĉuje: pakovanje antibiotskog koštanog cementa
bušenje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• presaĎivanje kosti
• fiksacija
• nadoknada defekta (blok 1578)
90603-10 Sekvestrektomija ulne
Ukljuĉuje: pakovanje antibiotskog koštanog cementa
bušenje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• presaĎivanje kalema kosti
• fiksacija
• nadoknada defekta (blok 1578)
14.6.3 REPOZICIJA
Napomena: zatvorene i otvorene repozicije preloma ili iščašenja su definisane na početku ovog
poglavlja
1427 Zatvorena repozicija preloma radijusa
47405-00 Zatvorena repozicija preloma glave ili vrata radijusa
47405-01 Zatvorena repozicija preloma glave ili vrata radijusa sa unutrašnjom fiksacijom
47405-011 Zatvorena repozicija preloma glave ili vrata radijusa sa spoljašnjom fiksacijom
47381-00 Zatvorena repozicija preloma tela radijusa
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• iščašenja
• ulne
47381-02 Zatvorena repozicija preloma tela radijusa sa unutrašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• iščašenja
• ulne
47381-021 Zatvorena repozicija preloma tela radijusa sa spoljašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• iščašenja
• ulne
47385-00 Zatvorena repozicija preloma tela radijusa sa iščašenjem
Ukljuĉuje: iščašenje:
• distalnog radio-ulnarnog zgloba
• proksimalnog radio-humeralnog zgloba
47385-02 Zatvorena repozicija preloma tela radijusa sa iščašenjem i unutrašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: iščašenje:
• distalnog radio-ulnarnog zgloba
• radio-humeralnog zgloba
47385-021 Zatvorena repozicija preloma tela radijusa sa iščašenjem i spoljašnjom fiksacijom
Isključuje: iščašenje:
• distalnog radio-ulnarnog zgloba
• radio-humeralnog zgloba
47363-00 Zatvorena repozicija preloma distalnog dela radijusa
Ukljuĉuje: Bartonov (Barton) }
Kolesov (Colles) } prelom
Smitov (Smith) }
47363-02 Zatvorena repozicija preloma distalnog dela radijusa sa unutrašnjom fiksacijom
Ukljuĉuje: Bartonov (Barton) }
Kolesov (Colles) } prelom
Smitov (Smith) }
47363-02 Zatvorena repozicija preloma distalnog dela radijusa sa spoljašnjom fiksacijom
Ukljuĉuje: Bartonov (Barton) }
Kolesov (Colles) } prelom
Smitov (Smith) }
1428 Zatvorena repozicija preloma ulne ili olekranona
47396-00 Zatvorena repozicija preloma olekranona
47396-01 Zatvorena repozicija preloma olekranona sa unutrašnjom fiksacijom
47396-011 Zatvorena repozicija preloma olekranona sa spoljašnjom fiksacijom
47381-01 Zatvorena repozicija preloma tela ulne
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• iščašenja
• radijusa
47385-01 Zatvorena repozicija preloma tela ulne sa iščašenjem
Ukljuĉuje: iščašenje:
• distalnog radio-ulnarnog zgloba
• radio-humeralnog zgloba
47381-03 Zatvorena repozicija preloma tela ulne sa unutrašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• iščašenja
• radijusa
47381-031 Zatvorena repozicija preloma tela ulne sa spoljašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• iščašenja
• radijusa
47385-03 Zatvorena repozicija preloma tela ulne sa iščašenjem sa unutrašnjom fiksacijom
Ukljuĉuje: iščašenje:
• distalnog radio-ulnarnog zgloba
• radio-humeralnog zgloba
47385-031 Zatvorena repozicija preloma tela ulne sa iščašenjem sa spoljašnjom fiksacijom
Ukljuĉuje: iščašenje:
• distalnog radio-ulnarnog zgloba
• radio-humeralnog zgloba
47363-01 Zatvorena repozicija preloma distalnog dela ulne
47363-03 Zatvorena repozicija preloma distalnog dela ulne sa unutrašnjom fiksacijom
47363-031 Zatvorena repozicija preloma distalnog dela ulne sa spoljašnjom fiksacijom
1429 Otvorena repozicija preloma radijusa
47408-00 Otvorena repozicija preloma glave ili vrata radijusa
Ukljuĉuje: spoljašnju fiksaciju
47408-01 Otvorena repozicija preloma glave ili vrata radijusa sa unutrašnjom fiksacijom
47408-011 Otvorena repozicija preloma glave ili vrata radijusa sa spoljašnjom fiksacijom
47384-00 Otvorena repozicija preloma tela radijusa
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• iščašenja
• ulne
47384-02 Otvorena repozicija preloma tela radijusa sa unutrašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• iščašenja
• ulna
47384-021 Otvorena repozicija preloma tela radijusa sa spoljašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• iščašenja
• ulna
47366-00 Otvorena repozicija preloma distalnog dela radijusa
47366-02 Otvorena repozicija preloma distalnog dela radijusa unutrašnjom fiksacijom
47366-021 Otvorena repozicija preloma distalnog dela radijusa sa spoljašnjom fiksacijom
1430 Otvorena repozicija preloma ulne ili olekranona
47399-00 Otvorena repozicija preloma olekranona
47399-01 Otvorena repozicija preloma olekranona sa unutrašnjom fiksacijom
47399-011 Otvorena repozicija preloma olekranona sa spoljašnjom fiksacijom
47402-00 Otvorena repozicija preloma olekranona sa parcijalnom ostektomijom fragmenta
olekranona
Ukljuĉuje: reinserciju tetive tricepsa brahi
47402-01 Otvorena repozicija preloma olekranona sa parcijalnom ostektomijom fragmenta
olekranona i unutrašnjom fiksacijom
Ukljuĉuje: reinseciju tetive tricepsa brahi
47402-011 Otvorena repozicija preloma olekranona sa parcijalnom ostektomijom fragmenta
olekranona i spoljašnjom fiksacijom
Ukljuĉuje: reinseciju tetive tricepsa brahi
47384-01 Otvorena repozicija preloma tela ulne
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• iščašenja
• radijusa
47384-03 Otvorena repozicija preloma tela ulne sa unutrašnjom fiksacijom
47384-031 Otvorena repozicija preloma tela ulne sa spoljašnjom fiksacijom
47366-01 Otvorena repozicija preloma distalnog dela ulne
47366-03 Otvorena repozicija preloma distalnog dela ulne sa unutrašnjom fiksacijom
47366-031 Otvorena repozicija preloma distalnog dela ulne sa spoljašnjom fiksacijom
1431 Zatvorena repozicija preloma tela radijusa ili ulne
47390-00 Zatvorena repozicija preloma tela radijusa i ulne
47390-01 Zatvorena repozicija preloma tela radijusa i ulne sa unutrašnjom fiksacijom
47390-011 Zatvorena repozicija preloma tela radijusa i ulne sa spoljašnjom fiksacijom
47393-00 Otvorena repozicija preloma tela radijusa i ulne
47393-01 Otvorena repozicija preloma tela radijusa i ulne sa unutrašnjom fiksacijom
47393-011 Otvorena repozicija preloma tela radijusa i ulne sa spoljašnjom fiksacijom
1432 Otvorena repozicija preloma tela radijusa ili ulne sa išĉašenjem
Ukljuĉuje: iščašenje:
• distalnog radio-ulnarnog zgloba
• radio-humeralnog zgloba
47386-00 Otvorena repozicija preloma tela radijusa sa iščašenjem
47386-01 Otvorena repozicija preloma tela radijusa sa iščašenjem i unutrašnjom fiksacijom
47386-011 Otvorena repozicija preloma tela radijusa sa iščašenjem i spoljašnjom fiksacijom
47386-02 Otvorena repozicija preloma tela ulne sa iščašenjem
47386-03 Otvorena repozicija preloma tela ulne sa iščašenjem i unutrašnjom fiksacijom
47386-031 Otvorena repozicija preloma tela ulne sa iščašenjem i spoljašnjom fiksacijom
1433 Repozicija išĉašenja radijusa ili ulne
47024-02 Zatvorena repozicija iščašenja distalnog radio-ulnarnog zgloba
Iskljuĉuje: proceduru kod preloma:
• radijusa
• ulne
47024-03 Zatvorena repozicija iščašenja distalnog radio-ulnarnog zgloba sa unutrašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru kod preloma:
• radijusa
• ulne
47024-031 Zatvorena repozicija iščašenja distalnog radio-ulnarnog zgloba sa spoljašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru kod preloma:
• radijusa
• ulne
47027-02 Otvorena repozicija iščašenja distalnog radio-ulnarnog zgloba
Iskljuĉuje: proceduru kod preloma:
• radijusa
• ulne
47027-03 Otvorena repozicija iščašenja distalnog radio-ulnarnog zgloba sa unutrašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru kod preloma:
• radijusa
• ulne
47027-031 Otvorena repozicija iščašenja distalnog radio-ulnarnog zgloba sa spoljašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru kod preloma:
• radijusa
• ulne
1434 Repozicija razdvojenih epifiza radijusa ili ulne
Ukljuĉuje: fiksaciju, spoljašnju fiksaciju i/ili unutrašnju fiksaciju
90541-00 Zatvorena repozicija razdvojenih epifiza radijusa ili ulne
90541-01 Otvorena repozicija razdvojenih epifiza radijusa ili ulne
14.6.4 REPARACIJA
1435 PresaĊivanje kosti na podlakticu
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uzimanje kalema za presaĎivanje kroz odvojenu inciziju
48224-00 PresaĎivanje kosti za radijalnu kost
48227-00 PresaĎivanje kosti za radijalnu kost sa unutrašnjom fiksacijom
48218-00 PresaĎivanje kosti za ulnarnu kost
48221-00 PresaĎivanje kosti za ulnarnu kost sa unutrašnjom fiksacijom
1436 Ostale procedure reparacije na podlaktici
90597-00 Endoprotetska zamena distalnog dela ulne
14.6.5 OSTALE PROCEDURE
1438 Ostale procedure na podlaktici
50399-00 Centralizacija podlaktice zbog aplazije ili displazije radijusa
Procedure za deformisanu ruku
Radijalizacija podlaktice zbog aplazije ili displazije radijalnog izdanka
14.7 ŠAKA, RUĈNI ZGLOB
Ukljuĉuje: karpometakarpalni zglob
kosti ručnog zgloba, neklasifikovano na drugom mestu
prst
ručni zglob, neklasifikovano na drugom mestu
TIP PROCEDURE
14.7.1 PRIMENA, INSERCIJA, ODSTRANJENJE
1439 Procedure primene, insercije ili odstranjenja na šaci ili ruĉnom zglobu
46414-00 Insercija veštačke proteze za tetivu šake
Ukljuĉuje: proceduru pre presaĎivanja tetive
14.7.2 INCIZIJA
1440 Procedure incizije na mišiću, tetivi ili fascijama šake
46519-00 Incizija i drenaţa srednjeg palmarnog, tenarnog ili hipotenarnog prostora šake
46525-00 Incizija i drenaţa kod paronihija šake
Incizija i drenaţa inficiranog pulpalnog dela šake
46522-00 Incizija i drenaţa tetivne ovojnice fleksora prsta na ruci
90545-00 Incizija mekih tkiva šake
Presecanje mišića šake
Miotomija šake
Tendotomija šake, neklasifikovano na drugom mestu
46456-00 Perkutana tendotomija prsta na ruci
46363-00 Opuštanje tetivne ovojnice šake
Incizija tetivne ovojnice:
• šake
• ručnog zgloba
OslobaĎanje:
• tetivne ovojnice zgloba na ruci
• kaţiprsta
Napomena: Izvodi se kod stenozirajućeg tendovaginitisa
47981-02 Dekompresiona fasciotomija šake
Dekompresiona fasciotomija mišićnog prostora šake
46366-00 Subkutana fasciotomija zbog Dipitrenove kontrakture
46381-00 OslobaĎanje kapsule interfalangealnog zgloba zbog Dipitrenove kontrakture
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• fasciotomija ili fasciektomija dlana
90544-00 Presecanje adhezija (adhezioliza) šake
OslobaĎanje od adhezija u šaci:
• fascije
• mišića
• tetive, neklasifikovano na drugom mestu
Iskljuĉuje: tendolizu tetive šake:
• ekstenzora
• fleksora
46453-00 Tendoliza tetive fleksora šake
46450-00 Tendoliza tetive ekstenzora šake
1441 Procedure incizije na kostima šake
46396-00 Osteotomija (kortikotomija) članka (falange) prsta na ruci
46399-00 Osteotomija (kortikotomija) članka (falange) prsta na ruci sa unutrašnjom fiksacijom
46399-001 Osteotomija (kortikotomija) članka (falange) prsta na ruci sa spoljašnjom fiksacijom
46396-01 Osteotomija (kortikotomija) doručne (metakarpalne) kosti
46399-01 Osteotomija (kortikotomija) doručne (metakarpalne) kosti sa unutrašnjom fiksacijom
46399-011 Osteotomija (kortikotomija) doručne (metakarpalne) kosti sa spoljašnjom fiksacijom
1442 Procedure incizije na zglobu šake
46327-00 Artrotomija interfalangealnog zgloba
46327-01 Artrotomija metakarpofalangealnog zgloba
1443 Procedure incizije na ruĉnom zglobu
Iskljuĉuje: inciziju tetivne ovojnice ručnog zgloba
49218-00 Artroskopija ručnog zgloba
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• biopsije
• debridmana
• sinovijektomije
49221-00 Artroskopsko bušenje defekta ručnog zgloba
49221-01 Artroskopsko odstranjenje slobodnog/labavog tela iz ručnog zgloba
Artroskopsko odstranjenje stranog tela iz ručnog zgloba
49212-00 Artrotomija ručnog zgloba
Odstranjenje slobodnog/labavog ili stranog tela iz ručnog zgloba
49221-02 Artroskopsko odstranjenje/oslobaĎanje adhezija ručnog zgloba
48406-13 Osteotomija (kortikotomija) karpalne kosti
48409-13 Osteotomija (kortikotomija) karpalne kosti sa unutrašnjom fiksacijom
48409-131 Osteotomija (kortikotomija) karpalne kosti sa spoljašnjom fiksacijom
14.7.3 EKSCIZIJA
1444 Biopsija ruĉnog zgloba
49218-01 Artroskopska biopsija ručnog zgloba
1445 Sinovijektomija zgloba šake
46336-00 Sinovijektomija interfalangealnog zgloba šake
46336-01 Sinovijektomija metakarpalnog zgloba
46342-01 Sinovijektomija karpometakarpalnog zgloba
1446 Sinovijektomija tetive šake ili ruĉnog zgloba
46348-00 Sinovijektomija ovojnice tetive fleksora, 1 prst ruke
46351-00 Sinovijektomija ovojnice tetive fleksora, 2 prsta na ruci
46354-00 Sinovijektomija ovojnice tetive fleksora, 3 prsta na ruci
46357-00 Sinovijektomija ovojnice tetive fleksora, 4 prsta na ruci
46360-00 Sinovijektomija ovojnice tetive fleksora, ≥ 5 prstiju
Ukljuĉuje: disekciju nerava
46339-00 Sinovijektomija ovojnice tetive fleksora ili ekstenzora šake
Sinovijektomija tetive fleksora ili ekstenzora šake
1447 Fasciektomija zbog Dipitrenove kontrakture
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• fasciotomija
• reparacija lokalnim reţnjem dela koţe
• oslobaĎanje kapsule interfalangealnog zgloba
• Z-plastika
Iskljuĉuje: proceduru kod revizije
46369-00 Palmarna fasciektomija zbog Dipitrenove kontrakture
Palmarna fasciektomija, neklasifikovano na drugom mestu
46372-00 Palmarna fasciektomija zbog Dipitrenove kontrakture koja zahvata 1 prst
46375-00 Palmarna fasciektomija zbog Dipitrenove kontrakture koja zahvata 2 prsta
46378-00 Palmarna fasciektomija zbog Dipitrenove kontrakture koja zahvata ≥ 3 prstiju
1448 Amputacija ruĉnog zgloba, šake ili prsta
46464-00 Amputacija prekobrojnog, kompletnog prsta na ruci
46465-00 Amputacija prsta
Iskljuĉuje: amputaciju vrha prsta
46480-00 Amputacija prsta koja uključuje metakarpalnu kost
44328-02 Dezartikulacija kroz ručni zglob
44325-00 Mediokarpalna amputacija
44325-01 Transmetakarpalna amputacija
1449 Ostale procedure ekscizije na kostima šake
46396-02 Ostektomija prsta
46399-02 Ostektomija prsta sa unutrašnjom fiksacijom
46399-021 Ostektomija prsta sa spoljašnjom fiksacijom
46396-03 Ostektomija metakarpalne kosti
47933-00 Ekscizija egzostoze sa kosti šake
46510-00 Repozicija makrodaktilije
50396-00 Presecanje/razdvajanje članka (falange) prsta na ruci
Ukljuĉuje: rekonstrukciju:
• zgloba
• ligamenta
1450 Ostale procedure ekscizije na šaci
46336-02 Kapsulektomija interfalangealnog zgloba šake
46336-03 Kapsulektomija metakarpofalangealnog zgloba
46336-04 Debridman interfalangealnog zgloba šake
46336-05 Debridman metakarpofalangealnog zgloba
90603-12 Sekvestrektomija metakarpusa
Ukljuĉuje: pakovanje antibiotskog koštanog cementa
bušenje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• presaĎivanje kalema kosti
• fiksacija
90603-13 Sekvestrektomija članka prsta na ruci
Ukljuĉuje: pakovanje antibiotskog koštanog cementa
bušenje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• presaĎivanje kalema kosti
• fiksacija
1451 Ostale procedure ekscizije na zglobu šake
49224-00 Artroskopski debridman ručnog zgloba
49224-01 Artroskopska sinovijektomija ručnog zgloba
Iskljuĉuje: sinovijektomiju tetive ručnog zgloba
48406-14 Ostektomija karpalne kosti
48409-14 Ostektomija karpalne kosti sa unutrašnjom fiksacijom
48409-141 Ostektomija karpalne kosti sa spoljašnjom fiksacijom
90603-11 Sekvestrektomija karpusa
Ukljuĉuje: pakovanje antibiotskog koštanog cementa
bušenje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće
• presaĎivanje kalema kosti
• fiksacija
14.7.4 REPOZICIJA
Napomena: zatvorene i otvorene repozicije preloma ili iščašenja su definisane na početku ovog
poglavlja
1452 Zatvorena repozicija preloma karpusa
47348-00 Zatvorena repozicija preloma karpusa
47348-01 Zatvorena repozicija preloma karpusa sa unutrašnjom fiksacijom
47348-011 Zatvorena repozicija preloma karpusa sa spoljašnjom fiksacijom
47354-00 Zatvorena repozicija preloma skafoidne kosti
47354-01 Zatvorena repozicija preloma skafoidne kosti sa unutrašnjom fiksacijom
47354-011 Zatvorena repozicija preloma skafoidne kosti sa spoljašnjom fiksacijom
1453 Zatvorena repozicija preloma metakarpusa
47336-00 Zatvorena repozicija preloma metakarpusa
47336-01 Zatvorena repozicija preloma metakarpusa sa unutrašnjom fiksacijom
47336-011 Zatvorena repozicija preloma metakarpusa sa spoljašnjom fiksacijom
47339-00 Zatvorena repozicija intra-artikularnog preloma metakarpusa
47339-01 Zatvorena repozicija intra-artikularnog preloma metakarpusa sa unutrašnjom fiksacijom
47339-011 Zatvorena repozicija intra-artikularnog preloma metakarpusa sa spoljašnjom fiksacijom
1454 Zatvorena repozicija preloma ĉlanka prsta na ruci
47324-00 Zatvorena repozicija preloma proksimalnog članka prsta na ruci
47324-01 Zatvorena repozicija preloma proksimalnog članka prsta na ruci sa unutrašnjom
fiksacijom
47324-011 Zatvorena repozicija preloma proksimalnog članka prsta na ruci sa spoljašnjom
fiksacijom
47327-00 Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma proksimalnog članka prsta na ruci
47327-01 Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma proksimalnog članka prsta na ruci sa
unutrašnjom fiksacijom
47327-011 Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma proksimalnog članka prsta na ruci sa
spoljašnjom fiksacijom
47312-00 Zatvorena repozicija preloma srednjeg članka prsta na ruci
47312-01 Zatvorena repozicija preloma srednjeg članka prsta na ruci sa unutrašnjom fiksacijom
47312-011 Zatvorena repozicija preloma srednjeg članka prsta na ruci sa spoljašnjom fiksacijom
47315-00 Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma srednjeg članka prsta na ruci
47315-01 Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma srednjeg članka prsta na ruci sa
unutrašnjom fiksacijom
47315-011 Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma srednjeg članka prsta na ruci sa
spoljašnjom fiksacijom
47300-00 Zatvorena repozicija preloma distalnog članka prsta na ruci
47300-01 Zatvorena repozicija preloma distalnog članka prsta na ruci sa unutrašnjom fiksacijom
47300-011 Zatvorena repozicija preloma distalnog članka prsta na ruci sa spoljašnjom fiksacijom
47303-00 Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma distalnog članka prsta na ruci
47303-01 Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma distalnog članka prsta na ruci sa
unutrašnjom fiksacijom
47303-011 Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma distalnog članka prsta na ruci sa
spoljašnjom fiksacijom
1455 Otvorena repozicija preloma karpusa
47351-00 Otvorena repozicija preloma karpusa
47351-01 Otvorena repozicija preloma karpusa sa unutrašnjom fiksacijom
47351-011 Otvorena repozicija preloma karpusa sa spoljašnjom fiksacijom
47357-00 Otvorena repozicija preloma skafoidne kosti
47357-01 Otvorena repozicija preloma skafoidne kosti sa unutrašnjom fiksacijom
47357-011 Otvorena repozicija preloma skafoidne kosti sa spoljašnjom fiksacijom
1456 Otvorena repozicija preloma metakarpusa
47342-00 Otvorena repozicija preloma metakarpusa
47342-01 Otvorena repozicija preloma metakarpusa sa unutrašnjom fiksacijom
47342-011 Otvorena repozicija preloma metakarpusa sa spoljašnjom fiksacijom
47345-00 Otvorena repozicija unutarzglobnog preloma metakarpusa
47345-01 Otvorena repozicija unutarzglobnog preloma metakarpusa sa unutrašnjom fiksacijom
47345-011 Otvorena repozicija unutarzglobnog preloma metakarpusa sa spoljašnjom fiksacijom
1457 Otvorena repozicija preloma ĉlanka prsta na ruci
47330-00 Otvorena repozicija preloma proksimalnog članka prsta na ruci
47330-01 Otvorena repozicija preloma proksimalnog članka prsta na ruci sa unutrašnjom fiksacijom
47330-011 Otvorena repozicija preloma proksimalnog članka prsta na ruci sa spoljašnjom fiksacijom
47333-00 Otvorena repozicija unutarzglobnog preloma proksimalnog članka prsta na ruci
47333-01 Otvorena repozicija unutarzglobnog preloma proksimalnog članka prsta na ruci sa
unutrašnjom fiksacijom
47333-011 Otvorena repozicija unutarzglobnog preloma proksimalnog članka prsta na ruci sa
spoljašnjom fiksacijom
47318-00 Otvorena repozicija preloma srednjeg članka prsta na ruci
47318-01 Otvorena repozicija preloma srednjeg članka prsta na ruci sa unutrašnjom fiksacijom
47318-011 Otvorena repozicija preloma srednjeg članka prsta na ruci sa spoljašnjom fiksacijom
47321-00 Otvorena repozicija unutarzglobnog preloma srednjeg članka prsta na ruci
47321-01 Otvorena repozicija unutarzglobnog preloma srednjeg članka prsta na ruci sa
unutrašnjom fiksacijom
47321-011 Otvorena repozicija unutarzglobnog preloma srednjeg članka prsta na ruci sa
spoljašnjom fiksacijom
47306-00 Otvorena repozicija preloma distalnog članka prsta na ruci
47306-01 Otvorena repozicija preloma distalnog članka prsta na ruci sa unutrašnjom fiksacijom
47306-011 Otvorena repozicija preloma distalnog članka prsta na ruci sa spoljašnjom fiksacijom
47309-00 Otvorena repozicija unutarzglobnog prijeloma distalnog članka prsta na ruci
47309-01 Otvorena repozicija unutarzglobnog prijeloma distalnog članka prsta na ruci sa
unutrašnjom fiksacijom
47309-011 Otvorena repozicija unutarzglobnog prijeloma distalnog članka prsta na ruci sa
spoljašnjom fiksacijom
1458 Zatvorena repozicija išĉašenja zgloba šake
47030-00 Zatvorena repozicija iščašenja karpusa
47030-02 Zatvorena repozicija iščašenja karpometakarpalnog zgloba
47042-00 Zatvorena repozicija iščašenja metakarpofalangealnog zgloba
47036-00 Zatvorena repozicija iščašenja interfalangealnog zgloba šake
1459 Otvorena repozicija išĉašenja zgloba šake
47033-00 Otvorena repozicija iščašenja karpusa
47033-01 Otvorena repozicija iščašenja karpometakarpalnog zgloba
47045-00 Otvorena repozicija iščašenja metakarpofalangealnog zgloba
47039-00 Otvorena repozicija iščašenja interfalangealnog zgloba šake
14.7.5 REPARACIJA
1460 Artrodeza šake
49203-00 Artrodeza interkarpalnog zgloba
Ukljuĉuje: presaĎivanje kosti
uzimanje kalema za presaĎivanje kroz istu inciziju
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uzimanje kalema za presaĎivanje kroz odvojenu inciziju
46303-00 Artrodeza karpometakarpalnog zgloba
46300-00 Artrodeza interfalangealnog zgloba šake
46300-01 Artrodeza metakarpofalangealnog zgloba
1461 PresaĊivanje kosti ruĉnog zgloba, metakarpusa ili ĉlanka prsta na ruci
Ukljuĉuje: uzimanje kalema za presaĎivanje kroz istu inciziju
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uzimanje kalema za presaĎivanje kroz odvojenu inciziju
48230-00 PresaĎivanje kosti za skafoidnu kost
48233-00 PresaĎivanje kosti za skafoidnu kost sa unutrašnjom fiksacijom
48233-001 PresaĎivanje kosti za skafoidnu kost sa spoljašnjom fiksacijom
48236-00 PresaĎivanje kosti za skafoidnu kost sa unutrašnjom fiksacijom i osteotomijom
48236-001 PresaĎivanje kosti za skafoidnu kost sa spoljašnjom fiksacijom i osteotomijom
46402-00 PresaĎivanje kosti za metakarpalne kosti
46405-00 PresaĎivanje kosti za metakarpalne kosti sa unutrašnjom fiksacijom
46405-001 PresaĎivanje kosti za metakarpalne kosti sa spoljašnjom fiksacijom
46402-01 PresaĎivanje kosti na članak prsta na ruci
46405-01 PresaĎivanje kosti na članak prsta na ruci sa unutrašnjom fiksacijom
46405-011 PresaĎivanje kosti na članak prsta na ruci sa spoljašnjom fiksacijom
1462 Artroplastika interfalangealnog zgloba šake
Hemiartroplastika }
Potpuna artroplastika } falangealnog zgloba šake
Potpuna zamena zgloba }
Ukljuĉuje: sinovijektomiju
prenos tetive ili podešavanje
46309-00 Artroplastika 1 interfalangealnog zgloba šake
46312-00 Artroplastika 2 interfalangealna zgloba šake
46315-00 Artroplastika 3 interfalangealna zgloba šake
46318-00 Artroplastika 4 interfalangealna zgloba šake
46321-00 Artroplastika ≥ 5 interfalangealnih zglobova šake
1463 Artroplastika metakarpofalangealnog zgloba
46309-01 Artroplastika 1 metakarpofalangealnog zgloba
46312-01 Artroplastika 2 metakarpofalangealna zgloba
46315-01 Artroplastika 3 metakarpofalangealna zgloba
46318-01 Artroplastika 4 metakarpofalangealna zgloba
46321-01 Artroplastika ≥ 5 metakarpofalangealnih zglobova
1464 Ostale artroplastike falangealnog zgloba šake
Ukljuĉuje: procedure na jednom zglobu
prenos tetive
46306-00 Interpozicijska artroplastika interfalangealnog zgloba šake
46306-01 Interpozicijska artroplastika metakarpofalangealnog zgloba
46307-00 Artroplastika volarne vezivne ploče interfalangealnog zgloba šake
46307-01 Artroplastika volarne vezivne ploče metakarpofalangealnog zgloba
1465 Reparacija ligamenta ili ĉaure falangealnog zgloba šake
46330-00 Reparacija ligamenta ili kapsule interfalangealnog zgloba šake
46333-00 Reparacija ligamenta ili kapsule interfalangealnog zgloba šake sa slobodnim tkivom za
presaĎivanje ili implantom
46330-01 Reparacija ligamenta ili kapsule metakarpofalangealnog zgloba
46333-01 Reparacija ligamenta ili kapsule metakarpofalangealnog zgloba sa slobodnim tkivom za
presaĎivanje ili implantom
1466 Reparacija tetive šake
Reparacija tetive ručnog zgloba
46417-00 Prenošenje tetive šake
Transplantacija tetive šake
46426-00 Primarna reparacija tetive fleksora šake, proksimalno od fibrozne ovojnice tetiva fleksora
prstiju (u nivou metakarpalnih glavica, A1 puli)
46429-00 Sekundarna reparacija tetive fleksora šake, proksimalno od fibrozne ovojnice tetiva
fleksora prstiju (u nivou metakarpalnih glavica, A1 puli)
46432-00 Primarna reparacija tetive fleksora šake, distalno od fibrozne ovojnice tetiva fleksora
prstiju (u nivou metakarpalnih glavica, A1 puli)
46435-00 Sekundarna reparacija tetive fleksora šake, distalno od fibrozne ovojnice tetiva fleksora
prstiju (u nivou metakarpalnih glavica, A1 puli)
46420-00 Primarna reparacija tetive ekstenzora šake
46423-00 Sekundarna reparacija tetive ekstenzora šake
1467 Ostale procedure reparacija na šaci
46504-00 Neurovaskularni reţanj za šaku zbog inervacije jagodice prsta (tkivo vrha prsta)
46507-00 Transpozicija prsta šake na vaskularnoj peteljci Transfer prsta šake na vaskularnoj
peteljci
46384-00 Reparacija lokalnim reţnjem koţe zbog Dipitrenove kontrakture
Z-plastika zbog Dipitrenove kontrakture
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• fasciektomija
• fasciotomija
46492-00 Ispravljanje kontrakture prsta šake
Ukljuĉuje: meko tkivo, neklasifikovano na drugom mestu
Iskljuĉuje: korekciju Dipitrenove kontrakture:
• fasciektomiju
• fasciotomiju
• opuštanje kapsule zgloba
47963-02 Rekonstrukcija tetive šake, ako na drugom mestu nije klasifikovano
Tenoplastika šake, ako drugačije nije naznačeno
90547-00 Rekonstrukcija mišića ili fascije šake, neklasifikovana na drugom mestu
90548-00 Ostali plastično-hirurški postupci na šaci
1468 Ostale procedure reparacija na ruĉnom zglobu
49224-02 Artroskopska osteoplastika ručnog zgloba
Ukljuĉuje: eksciziju distalne ulne
49227-00 Artroskopska fiksacija osteohondralnog fragmenta ručnog zgloba iglom ili zavrtnjem
Stabilizacija ligamentarne povrede na zglobu šake
49200-00 Artrodeza radiokarpalnog zgloba
Artrodeza zgloba šake
Ukljuĉuje: presaĎivanje kalema kosti
fiksaciju
uzimanje kalema za presaĎivanje kroz istu inciziju
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uzimanje kalema za presaĎivanje kroz odvojenu inciziju
46324-00 Artroplastika karpalne kosti
Zamena karpalne kosti korišćenjem pridruţene tetive ili drugog mekog tkiva
Resekciona artroplastika karpalne kosti
Ukljuĉuje: sinovijektomiju
transfer tetive ili reinsercija
49206-00 Ekscizijska artroplastika ručnog zgloba
Ukljuĉuje: proksimalnu karpektomiju
stiloidektomiju
49209-00 Potpuna artroplastika ručnog zgloba
Potpuna zamena ručnog zgloba
90542-00 Ostale rekonstrukcije na ručnom zglobu
14.7.6 REKONSTRUKCIJA
1469 Procedure rekonstrukcije na šaci
46408-00 Rekonstrukcija tetive šake pomoću presaĎivanja tetive
46411-00 Rekonstrukcija fibrozne ovojnice tetiva fleksora (puli) šake pomoću presaĎivanja tetive
46444-00 Rekonstrukcija deformiteta prsta po tipu "rupice za dugme" (butonier deformitet)
46447-00 Rekonstrukcija deformiteta prsta po tipu "rupice za dugme" (butonier deformitet) sa
opuštanjem kontrakture zgloba
46345-00 Rekonstrukcija distalnog radio-ulnarnog zgloba
Stabilizacija distalnog radio-ulnarnog zgloba
Ukljuĉuje: eksciziju distalnog okrajka radijusa
fuziju
plastiku ligamenta
50396-01 Amputacija članka prsta šake sa rekonstrukcijom ligamenta ili zgloba
Napomena: Izvodi se kod:
• kongenitalnog deformiteta
• duplih prstiju
1470 Procedure rekonstrukcije na ruĉnom zglobu
49215-00 Rekonstrukcija ručnog zgloba
Ukljuĉuje: reparacija:
• kapsule
• ligamenta
14.7.7 REVIZIJA
1471 Procedure revizije na šaci ili prstu
46483-00 Revizija amputacionog patrljka na šaci ili prstu
Reamputacija amputacionog patrljka na šaci ili prstu
46387-00 Revizija palmarne fasciektomije zbog Dipitrenove kontrakture koja zahvata 1 prst
46390-00 Revizija palmarne fasciektomije zbog Dipitrenove kontrakture koja zahvata 2 prsta
46393-00 Revizija palmarne fasciektomije zbog Dipitrenove kontrakture koja zahvata ≥ 3 prstiju
1472 Procedure revizije na šaci ili ruĉnom zglobu
49210-00 Reviziona artroplastika na ručnom zglobu
Ukljuĉuje: proceduru uklanjanja proteze
49211-00 Reviziona artroplastika ručnog zgloba sa koštanim graftom
Ukljuĉuje: uzimanje kalema kosti
proceduru uklanjanja proteze
14.7.8 OSTALE PROCEDURE
1473 Procedure zbog ĉekićastog prsta
46438-00 Zatvorena fiksacija čekićastog prsta
46441-00 Otvorena reparacija čekićastog prsta
Ukljuĉuje: fiksaciju sa Kiršner-ovim iglama
46442-00 Otvorena repozicija zglobnog preloma čekićastog prsta
Ukljuĉuje: proceduru uključujući > 1/3 baze distalnog falanksa
1474 Procedure zbog gangliona šake ili ruĉnog zgloba
46495-00 Ekscizija mukozne ciste prsta šake
46494-00 Ekscizija gangliona šake
Ganglionektomija šake, ako drugačije nije naznačeno
46495-01 Ekscizija gangliona distalnog dela prsta šake
46498-00 Ekscizija gangliona tetivne ovojnice fleksora šake
46500-00 Ekscizija gangliona dorzalne strane ručnog zgloba
46502-00 Ekscizija rekurentnog gangliona dorzalne strane ručnog zgloba
46501-00 Ekscizija gangliona volarne strane ručnog zgloba
46503-00 Ekscizija rekurentnog gangliona volarne strane ručnog zgloba
14.8 KARLICA, KUK
Ukljuĉuje: femur, proksimalni deo i telo
sakroilijačni zglob
butinu
TIP PROCEDURE
14.8.1 PRIMENA, INSERCIJA, ODSTRANJENJE
1476 Imobilizacija ili trakcija zbog preloma ili išĉašenja karlice ili kuka
Neoperativni tretman preloma ili iščašenja karlice ili zgloba kuka
47480-00 Trakcija zbog preloma karlice
47492-00 Imobilizacija preloma acetabuluma
47495-00 Trakcija zbog preloma acetabuluma
50352-00 Imobilizacija iščašenog zgloba kuka
47516-00 Trakcija zbog preloma femura
14.8.2 INCIZIJA
1478 Osteotomija (kortikotomija) karlice, kuka ili femura
Ukljuĉuje: klinastu osteotomiju
48424-00 Osteotomija (kortikotomija) karlice
48427-00 Osteotomija (kortikotomija) karlice sa unutrašnjom fiksacijom
48427-001 Osteotomija (kortikotomija) karlice sa spoljašnjom fiksacijom
48424-01 Osteotomija (kortikotomija) proksimalnog femura
48427-01 Osteotomija (kortikotomija) proksimalnog femura sa unutrašnjom fiksacijom
48427-011 Osteotomija (kortikotomija) proksimalnog femura sa spoljašnjom fiksacijom
48424-02 Osteotomija (kortikotomija) srednjeg dela femura
50394-00 Multiple periacetabulumske osteotomije
Ukljuĉuje: unutrašnju fiksaciju
Napomena: izvodi se kod acetabularne displazije (razvojni poremećaj kuka)
48427-02 Osteotomija (kortikotomija) srednjeg dela femura sa unutrašnjom fiksacijom
48427-021 Osteotomija (kortikotomija) srednjeg dela femura sa spoljašnjom fiksacijom
1479 Fiksacija preloma karlice ili femura
47483-00 Imobilizacija preloma karlice
Iskljuĉuje: proceduru kod otvorene repozicije preloma
47498-00 Trakcija preloma acetabuluma
Iskljuĉuje: proceduru kod otvorene repozicije preloma
47519-00 Fiksacija preloma trohanternog ili subkapitalnog dela femura
Ukljuĉuje: frakturu:
• vrata }
• peritrohanteričnu } femura
• subtrohanteričnu }
redukcija (repozicija) frakture
47513-00 Fiksacija zbog disrupcije sakroilijačnog zgloba
Iskljuĉuje: proceduru kod otvorene repozicije preloma
1480 Opuštanje kontrakture kuka
Ukljuĉuje: oslobaĎanje obturatornog nerva
produţavanje ili presecanje tetiva aduktora i psoasa
50375-00 Medijalno opuštanje kontrakture kuka, jednostrano
50378-00 Medijalno opuštanje kontrakture kuka, obostrano
50381-00 Prednje opuštanje kontrakture kuka, jednostrano
50384-00 Prednje opuštanje kontrakture kuka, obostrano
1481 Ostale incizije na kuku
49360-00 Artroskopija kuka
Iskljuĉuje: proceduru kod biopsije
49366-00 Artroskopsko odstranjenje slobodnih/labavih zglobnih tela iz zgloba kuka
Iskljuĉuje: proceduru kod artrotomije
49303-00 Artrotomija kuka
Ukljuĉuje: biopsiju
uklanjanje slobodnog/labavog tela
Iskljuĉuje: artroskopsku biopsiju
47982-00 Fenestracija vrata i/ili glave femura
Dekompresija bušenjem vrata i/ili glave femura
Ukljuĉuje: testiranje pritiska
14.8.3 EKSCIZIJA
1482 Biopsija zgloba kuka
49363-00 Artroskopska biopsija kuka
Iskljuĉuje: otvorenu biopsiju kuka
1483 Ostektomija femura ili karlice
48424-03 Ostektomija karlice
48427-03 Ostektomija karlice sa unutrašnjom fiksacijom
48427-031 Ostektomija karlice sa spoljašnjom fiksacijom
48424-04 Ostektomija proksimalnog dela femura
48427-04 Ostektomija proksimalnog dela femura sa unutrašnjom fiksacijom
48427-041 Ostektomija proksimalnog dela femura sa spoljašnjom fiksacijom
48424-05 Ostektomija srednjeg dela femura
48427-05 Ostektomija srednjeg dela femura sa unutrašnjom fiksacijom
48427-051 Ostektomija srednjeg dela femura sa spoljašnjom fiksacijom
1484 Amputacija karlice ili kuka
44370-00 Dezartikulacija kuka
44373-00 Interpelviabdominalna amputacija (zadnja četvrtina)
Hemipelvektomija
44367-00 Amputacija iznad linije kolena
Amputacija kroz butinu
1485 Ostale procedure ekscizije na karlici ili kuku
50221-00 Resekcija u bloku kod tumora mekih tkiva koji zahvata karlicu
Napomena: Izvodi se kod agresivne ili maligne lezije mekih tkiva koja nastaje u ili razara korteks
susedne kosti karlice
Iskljuĉuje: rekonstrukciju sa korišćenjem proteze, alografta ili autografte
90603-14 Sekvestrektomija kostiju karlice
Ukljuĉuje: pakovanje antibiotskog koštanog cementa
bušenje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• presaĎivanje kosti
• fiksacija
• nadoknada defekta (blok 1578)
90603-15 Sekvestrektomija femura
Ukljuĉuje: pakovanje antibiotskog koštanog cementa
bušenje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• presaĎivanje kosti
• fiksacija
• nadoknada defekta (blok 1578)
14.8.4 REPOZICIJA
Napomena: Otvorene i zatvorene repozicije preloma su definisane na početku ovog poglavlja
1486 Repozicija preloma karlice ili femura
47486-00 Otvorena repozicija preloma karlice sa unutrašnjom fiksacijom prednjeg segmenta
Ukljuĉuje: dijastazu pubične simfize
47486-001 Otvorena repozicija preloma karlice sa spoljašnjom fiksacijom prednjeg segmenta
Ukljuĉuje: dijastazu pubične simfize
47486-002 Zatvorena repozicija preloma karlice sa spoljašnjom fiksacijom prednjeg segmenta
Ukljuĉuje: dijastazu pubične simfize
47489-00 Otvorena repozicija preloma karlice sa unutrašnjom fiksacijom zadnjeg segmenta
Ukljuĉuje: sakroilijački zglob
47489-001 Otvorena repozicija preloma karlice sa spoljašnjom fiksacijom zadnjeg segmenta
Ukljuĉuje: sakroilijački zglob
47489-002 Zatvorena repozicija preloma karlice sa spoljašnjom fiksacijom zadnjeg segmenta
Ukljuĉuje: dijastazu pubične simfize
47489-01 Otvorena repozicija preloma karlice sa unutrašnjom fiksacijom prednjeg i zadnjeg
segmenta
47489-011 Otvorena repozicija preloma karlice sa spoljašnjom fiksacijom prednjeg i zadnjeg
segmenta
47489-012 Zatvorena repozicija preloma karlice sa spoljašnjom fiksacijom prednjeg i zadnjeg
segmenta
47501-00 Otvorena repozicija preloma acetabuluma sa unutrašnjom fiksacijom
Ukljuĉuje: kapsulotomiju
ostektomiju
osteotomiju
47501-001 Otvorena repozicija preloma acetabuluma sa spoljašnjom fiksacijom
Ukljuĉuje: kapsulotomiju
ostektomiju
osteotomiju
47516-01 Zatvorena repozicija preloma femura
47531-00 Zatvorena repozicija preloma femura sa unutrašnjom fiksacijom
Ukljuĉuje: minimalno invazivnu fiksaciju pločom (MIPO)
intramedularnu fiksaciju
Iskljuĉuje: proceduru kod
• vrata }
• subkapitalnog } femura
• trohantera }
(peritrohanterično) }
(subtrohanterično) }
47531-001 Zatvorena repozicija preloma femura sa spoljašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru kod
• vrata }
• subkapitalnog } femura
• trohantera }
(peritrohanterično) }
(subtrohanterično) }
47528-00 Otvorena repozicija preloma femura
47528-01 Otvorena repozicija preloma femura sa unutrašnjom fiksacijom
Ukljuĉuje: minimalno invazivnu fiksaciju pločom (MIPO)
intramedularnu fiksaciju
Iskljuĉuje: proceduru kod
• vrata }
• subkapitalnog } femura
• trohantera }
(peritrohanterično) }
(subtrohanterično) }
47528-011 Otvorena repozicija preloma femura sa spoljašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru kod
• vrata }
• subkapitalnog } femura
• trohantera }
(peritrohanterično) }
(subtrohanterično) }
1487 Repozicija išĉašenja kuka
47048-00 Zatvorena repozicija iščašenja zgloba kuka
Zatvorena repozicija iščašenja proteze zgloba kuka
47051-00 Otvorena repozicija iščašenja zgloba kuka
14.8.5 REPARACIJA
1488 PresaĊivanje kosti za karlicu ili kuk
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uzimanje kalema za presaĎivanje kroz odvojenu inciziju
50393-00 PresaĎivanje kosti za karlicu
48200-00 PresaĎivanje kosti za femur
48203-00 PresaĎivanje kosti za femur sa unutrašnjom fiksacijom
48203-001 PresaĎivanje kosti za femur sa spoljašnjom fiksacijom
1489 Artroplastika zgloba kuka
47522-00 Hemiartroplastika kuka unipolarnom endoprotezom
Artroplastika Ostina Mura (Austin Moore)
Iskljuĉuje: artroplastičnu remodelaciju zglobnih površina zgloba kuka (Birmingham) (Birmingham)
49312-00 Resekciona artroplastika zgloba kuka
Artrektomija zgloba kuka
Uklanjanje proteze zgloba kuka bez zamene
Ukljuĉuje: ugradnju cementnog distancera
49315-00 Hemiartroplastika zgloba kuka bipolarnom endoprotezom
Iskljuĉuje: Artroplastiku Ostina Mura (Austin Moore)
artroplastičnu remodelaciju zglobnih površina zgloba kuka (Birmingham)
90607-00 Artroplastična remodelacija zglobnih površina zgloba kuka, jednostrano
Birmingham }
Metal } presvlačenje zglobnih površina zgloba kuka, jednostrano
Ukljuĉuje: presaĎivanje kosti
uzimanje kalema za presaĎivanje kroz istu inciziju
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uzimanje kalema za presaĎivanje kroz odvojenu inciziju
Iskljuĉuje: artroplastiku:
• delimičnu
• potpunu
90607-01 Artroplastična remodelacija zglobnih površina zgloba kuka, obostrano
Birmingham }
Metal } presvlačenje zglobnih površina zgloba kuka, obostrano
Uključuje: presaĎivanje kosti nabavljanje materijala za presaĎivanje kroz istu inciziju
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uzimanje kalema za presaĎivanje kroz odvojenu inciziju
Iskljuĉuje: artroplastiku:
• delimičnu
• potpunu
49318-00 Potpuna artroplastika zgloba kuka, jednostrana
Potpuna zamena zgloba kuka
Ukljuĉuje: presaĎivanje kosti
uzimanje kalema za presaĎivanje kroz istu inciziju
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• nabavljanje materijala za presaĎivanje kroz odvojenu inciziju
Iskljuĉuje: artroplastičnu remodelaciju zglobnih površina zgloba kuka (Birmingham)
49319-00 Potpuna artroplastika zgloba kuka, obostrana
Potpuna zamena zgloba kuka
Ukljuĉuje: presaĎivanje kosti nabavljanje materijala za presaĎivanje kroz istu inciziju
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uzimanje kalema za presaĎivanje kroz odvojenu inciziju
Iskljuĉuje: artroplastičnu remodelaciju zglobnih površina zgloba kuka (Birmingham)
1490 Transplantacija ili prenošenje tetive ili mišića karlice ili kuka
50121-00 Transplantacija tetive m. iliopsoasa na veliki trohanter
50387-00 Prenošenje tetive m. iliopsoasa na veliki trohanter
50387-01 Prenošenje trbušne muskulature na veliki trohanter
50387-02 Prenošenje aduktora na sedalnu kost
1491 Ostale procedure reparacije na karlici ili kuku
49300-00 Artrodeza sakroilijačnog zgloba
49306-00 Artrodeza zgloba kuka
48500-00 Epifizeodeza femura
48506-00 Epifizeodeza femura, tibije i fibule
50224-09 Resekcija u bloku kod tumora mekih tkiva koji zahvata karlicu sa rekonstrukcijom pomoću
proteze
Napomena: Izvodi se kod agresivne ili maligne lezije mekih tkiva koja nastaje u ili razara korteks
susedne kosti karlice
50224-10 Resekcija u bloku kod tumora mekih tkiva koji zahvata karlicu sa rekonstrukcijom pomoću
alografta
Napomena: Izvodi se kod agresivne ili maligne lezije mekih tkiva koja nastaje u ili razara korteks
susedne kosti karlice
50224-11 Resekcija u bloku kod tumora mekih tkiva koji zahvata karlicu sa rekonstrukcijom pomoću
autografta
Napomena: Izvodi se kod agresivne ili maligne lezije mekih tkiva koja nastaje u ili razara korteks
susedne kosti karlice
90552-00 Ostale reparacije kuka
14.8.6 REVIZIJA
1492 Revizija artroplastike zgloba kuka
49346-00 Revizija hemiartroplastike kuka
Revizija delimične artroplastike kuka
Ukljuĉuje: zamenu:
• acetabuluma sa implantom
• metalne ili keramičke glave
49324-00 Revizija potpune artroplastike kuka
Delimična revizija potpune zamene kuka
Revizija potpune zamene zgloba kuka
Ukljuĉuje: uklanjanje proteze
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• anatomski specifičnog alografta
• zamene kosti
49327-00 Revizija potpune artroplastike zgloba kuka sa kalemom kosti za acetabulum
Revizija potpune zamene zgloba kuka sa presaĎivanjem kosti za acetabulum
Ukljuĉuje: uzimanje kalema za presaĎivanje kosti
49330-00 Revizija potpune artroplastike zgloba kuka sa presaĎivanjem kosti za femur
Revizija potpune zamene zgloba kuka sa presaĎivanjem kosti za femur
Ukljuĉuje: uzimanje kalema za presaĎivanje kosti
49333-00 Revizija potpune artroplastike zgloba kuka sa presaĎivanjem kosti za acetabulum i femur
Revizija potpune zamene zgloba kuka sa presaĎivanjem kosti za acetabulum i femur
Ukljuĉuje: uzimanje kalema za presaĎivanje kosti
49339-00 Revizija potpune artroplastike zgloba kuka sa anatomski specifičnim alograftom za
acetabulumum
Revizija potpune zamene zgloba kuka sa anatomski specifičnim alograftom za acetabulum
49342-00 Revizija potpune artroplastike zgloba kuka sa anatomski specifičnim alograftom za femur
Revizija potpune zamene zgloba kuka sa anatomski specifičnim alograftom za femur
49345-00 Revizija potpune artroplastike zgloba kuka sa anatomski specifičnim alograftom za
acetabulum i femur
Revizija potpune zamene zgloba kuka sa anatomski specifičnim alograftom za acetabulum i femur
14.8.7 OSTALE PROCEDURE
1493 Procedure koje se izvode zbog skliznute epifize glave femura
Ukljuĉuje: unutrašnju fiksaciju
47525-00 Zatvorena repozicija iskliznuća epifize glave femura
47525-01 Otvorena repozicija iskliznuća epifize glave femura
14.9 KOLENO, ZGLOB, NOGA
Ukljuĉuje: femur, distalni deo
fibulu, telo i proksimalni deo
potkolenicu, neklasifikovano na drugom mestu
patelu
tibiju, telo i proksimalni deo
Iskljuĉuje: gornji deo noge (natkolenicu)
TIP PROCEDURE
14.9.1 PRIMENA, INSERCIJA, UKLANJANJE
1495 Imobilizacija preloma fibule, patele ili tibije
Neoperativno lečenje preloma
47576-00 Imobilizacija preloma fibule
47579-00 Imobilizacija preloma patele
47543-00 Imobilizacija preloma medijalnog ili lateralnog kondila tibije
47552-00 Imobilizacija preloma medijalnog i lateralnog kondila tibije
47561-00 Imobilizacija preloma tela tibije
1496 Ostale procedure primene, insercije ili odstranjenja na kolenu ili nozi
90551-00 Postavljanje proteze za nogu
14.9.2 INCIZIJA
1497 Dekompresijska fasciotomija lista
47981-01 Dekompresijska fasciotomija lista
47975-01 Dekompresijska fasciotomija lista zbog akutnog kompartman sindroma
Dekompresijska fasciotomija lista zbog traumatskog kompratman sindroma
47978-01 Dekompresijska fasciotomija lista zbog hroničnog kompartman sindroma
1498 Opuštanje kontrakture kolena
Ukljuĉuje: višestruko produţavanje tetive
tenotomiju
50363-00 Zadnje opuštanje kontrakture kolena, jednostrano
Opuštanje kontrakture kolena, neklasifikovano na drugom mestu
50366-00 Zadnje opuštanje kontrakture kolena, obostrano
50369-00 Zadnje opuštanje kontrakture kolena sa opuštanjem zglobne kapsule, jednostrano
Opuštanje kontrakture kolena sa opuštanjem zglobne čaure, neklasifikovano na drugom mestu
Ukljuĉuje: opuštanje ukrštenih ligamenata
50372-00 Zadnje opuštanje kontrakture kolena sa opuštanjem zglobne čaure, obostrano
Ukljuĉuje: opuštanje ukrštenih ligamenata
1499 Osteotomija (kortikotomija) distalnog dela femura, patele, tibije ili fibule
Ukljuĉuje: klinastu osteotomiju
48424-06 Osteotomija (kortikotomija) distalnog dela femura
48427-06 Osteotomija (kortikotomija) distalnog dela femura sa unutrašnjom fiksacijom
48427-061 Osteotomija (kortikotomija) distalnog dela femura sa spoljašnjom fiksacijom
90555-00 Osteotomija (kortikotomija) patele
48418-00 Osteotomija (kortikotomija) tibije
48421-00 Osteotomija (kortikotomija) tibije sa unutrašnjom fiksacijom
48421-001 Osteotomija (kortikotomija) tibije sa spoljašnjom fiksacijom
48406-00 Osteotomija (kortikotomija) fibule
48409-00 Osteotomija (kortikotomija) fibule sa unutrašnjom fiksacijom
48409-001 Osteotomija (kortikotomija) fibule sa spoljašnjom fiksacijom
1500 Otvorena repozicija i unutrašnja fiksacija preloma patele i kondila femura
47585-00 Otvorena repozicija i unutrašnja fiksacija preloma patele
47585-001 Otvorena repozicija i spoljašnja fiksacija preloma patele
47585-002 Zatvorena repozicija i spoljašnja fiksacija preloma patele
47537-00 Otvorena repozicija i unutrašnja fiksacija preloma kondila femura
Ukljuĉuje: fiksaciju osteokondralnih fragmenata
Iskljuĉuje: proceduru kod rekonstrukcije
47537-001 Otvorena repozicija i spoljašnja fiksacija preloma kondila femura
Ukljuĉuje: fiksaciju osteokondralnih fragmenata
Iskljuĉuje: proceduru kod rekonstrukcije
47537-001 Zatvorena repozicija i spoljašnja fiksacija preloma kondila femura
Ukljuĉuje: fiksaciju osteokondralnih fragmenata
Iskljuĉuje: proceduru kod rekonstrukcije
47534-00 Otvorena repozicija i unutrašnja fiksacija zglobnog preloma kondila femura
Ukljuĉuje: fiksaciju osteohondralnih fragmenata
Iskljuĉuje: proceduru kod rekonstrukcije
47534-001 Otvorena repozicija i spoljašnja fiksacija zglobnog preloma kondila femura
Ukljuĉuje: fiksaciju osteohondralnih fragmenata
Iskljuĉuje: proceduru kod rekonstrukcije
1501 Ostale procedure incizije na kolenu
49557-00 Artroskopija kolena
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• biopsije
• debridmana kolena
• ekscizije ruba ili nabora (plike) meniskusa kolena
• meniscektomije
• sinovektomije
• skraćivanja ligamenta
49500-01 Artrotomija kolena
49560-00 Artroskopsko odstranjenje slobodnih/labavih tela iz kolena
Artroskopsko odstranjenje stranog tela iz kolena
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• hondroplastike
• debridmana i:
• hondroplastike
• implanta
• višestrukog bušenja
• osteoplastike
49500-02 Odstranjenje slobodnih zglobnih tela iz kolena
Odstranjenje stranog tela iz kolena
Iskljuĉuje: proceduru kod artroskopije
49560-02 Artroskopsko presecanje lateralnih krila čašice kolena
Artroskopisko presecanje adhezija u kolenu
49500-04 Opuštanje čaure zgloba kolena
Opuštanje od adhezija u kolenu
49515-00 Odstranjenje proteze zgloba kolena
Ukljuĉuje: insercija:
• cementnog distancera
• antibiotskog koštanog cementa
14.9.3 EKSCIZIJA
1502 Biopsija kolena
49557-01 Artroskopska biopsija kolena
Punkcija kolena
49500-00 Otvorena biopsija kolena
1503 Artroskopska ekscizija na kolenu
49558-00 Artroskopska toaleta zgloba kolena
49560-01 Artroskopska obrada ligamenta kolena
49566-00 Artroskopska sinovijektomija zgloba kolena
49557-02 Artroskopska ekscizija ruba ili nabora meniskusa kolena
49560-03 Artroskopska meniscektomija zgloba kolena
1504 Ekscizija kosti kolena ili noge
48424-07 Ostektomija distalnog dela femura
48427-07 Ostektomija distalnog dela femura sa unutrašnjom fiksacijom
48427-071 Ostektomija distalnog dela femura sa spoljašnjom fiksacijom
48418-01 Ostektomija tibije
48421-01 Ostektomija tibije sa unutrašnjom fiksacijom
48421-011 Ostektomija tibije sa spoljašnjom fiksacijom
48406-01 Ostektomija fibule
48409-01 Ostektomija fibule sa unutrašnjom fiksacijom
48409-011 Ostektomija fibule sa spoljašnjom fiksacijom
50354-00 Resekcija i unutrašnjom fiksacija tibije zbog kongenitalne pseudoartroze
49503-04 Patelektomija
Iskljuĉuje: proceduru sa ponovnim učvršćenjem tetive
90603-16 Sekvestrektomija tibije
Ukljuĉuje: pakovanje antibiotskog koštanog cementa
bušenje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• PresaĎivanje kosti
• fiksacija
• nadoknada defekta (blok 1578)
90603-17 Sekvestrektomija fibule
Ukljuĉuje: pakovanje antibiotskog koštanog cementa
bušenje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• PresaĎivanje kosti
• fiksacija
• nadoknada defekta (blok 1578)
1505 Ostali postupci ekscizije na kolenu ili nozi
30114-00 Ekscizija Bekerove (Baker) ciste
Punkcija Bekerove (Baker) ciste
49509-00 Sinovijektomija zgloba kolena
49503-00 Meniscektomija zgloba kolena
44367-01 Dezartikulacija u kolenu
44367-02 Amputacija ispod kolena
14.9.4 REPOZICIJA
Napomena: Zatvorene i otvorene repozicije preloma i iščašenja su definisane na početku ovog
poglavlja
1506 Repozicija išĉašenja kolena ili patele
47054-00 Zatvorena repozicija iščašenja zgloba kolena
47057-00 Zatvorena repozicija iščašenja patele
47060-00 Otvorena repozicija iščašenja patele
1507 Zatvorena repozicija preloma kondila tibije
47546-00 Zatvorena repozicija preloma medijalnog ili lateralnog kondila tibije
47546-01 Zatvorena repozicija preloma medijalnog ili lateralnog kondila tibije sa unutrašnjom
fiksacijom
47546-011 Zatvorena repozicija preloma medijalnog ili lateralnog kondila tibije sa spoljašnjom
fiksacijom
47555-00 Zatvorena repozicija preloma medijalnog i lateralnog kondila tibije
47555-01 Zatvorena repozicija preloma medijalnog i lateralnog kondila tibije sa unutrašnjom
fiksacijom
47555-011 Zatvorena repozicija preloma medijalnog i lateralnog kondila tibije sa spoljašnjom
fiksacijom
1508 Otvorena repozicija preloma kondila tibije
47549-00 Otvorena repozicija preloma medijalnog ili lateralnog kondila tibije
47549-01 Otvorena repozicija preloma medijalnog ili lateralnog kondila tibije sa unutrašnjom
fiksacijom
47549-011 Otvorena repozicija preloma medijalnog ili lateralnog kondila tibije sa spoljašnjom
fiksacijom
47558-00 Otvorena repozicija preloma medijalnog i lateralnog kondila tibije
47558-01 Otvorena repozicija preloma medijalnog i lateralnog kondila tibije sa unutrašnjom
fiksacijom
47558-011 Otvorena repozicija preloma medijalnog i lateralnog kondila tibije sa spoljašnjom
fiksacijom
1509 Zatvorena repozicija preloma tela tibije
47564-00 Zatvorena repozicija preloma tela tibije
47566-00 Zatvorena repozicija preloma tela tibije sa unutrašnjom fiksacijom
Ukljuĉuje: minimalno invazivnu fiksaciju pločom (MIPO)
intramedularnu fiksaciju
47566-001 Zatvorena repozicija preloma tela tibije sa spoljašnjom fiksacijom
47567-00 Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma tela tibije
47566-02 Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma tela tibije sa unutrašnjom fiksacijom
Ukljuĉuje: minimalno invazivnu fiksaciju pločom (MIPO)
intramedularnu fiksaciju
47566-021 Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma tela tibije sa spoljašnjom fiksacijom
47564-01 Zatvorena repozicija frakture fibule
Zatvorena repozicija frakture fibule:
• glave
• neklasifikovan na drugom mestu
• proksimalne
• tela
Iskljuĉuje: distalnu fibulu
47566-04 Zatvorena repozicija frakture fibule sa unutrašnjom fiksacijom
Zatvorena repozicija frakture fibule:
• glave }
• neklasifikovan na drugom mestu } sa fiksacijom
• proksimalne }
• tela }
Iskljuĉuje: distalnu fibulu
47566-041 Zatvorena repozicija frakture fibule sa spoljašnjom fiksacijom
Zatvorena repozicija frakture fibule:
• glave }
• neklasifikovan na drugom mestu } sa fiksacijom
• proksimalne }
• tela }
Iskljuĉuje: distalnu fibulu
1510 Otvorena repozicija preloma tela tibije
Ukljuĉuje: proceduru sa prelomom fibule
47570-00 Otvorena repozicija preloma tela tibije
47566-01 Otvorena repozicija preloma tela tibije sa unutrašnjom fiksacijom
Ukljuĉuje: minimalno invazivnu fiksaciju pločom (MIPO)
intramedularnu fiksaciju
47566-011 Otvorena repozicija preloma tela tibije sa spoljašnjom fiksacijom
47573-00 Otvorena repozicija zglobnog preloma tela tibije
47566-03 Otvorena repozicija zglobnog preloma tela tibije sa unutrašnjom fiksacijom
Ukljuĉuje: minimalno invazivnu fiksaciju pločom (MIPO)
intramedularnu fiksaciju
47566-031 Otvorena repozicija zglobnog preloma tela tibije sa spoljašnjom fiksacijom
47570-01 Otvorena repozicija frakture fibule
Otvorena repozicija frakture fibule:
• glave
• neklasifikovana na drugom mestu
• proksimalne
• tela
Iskljuĉuje: distalnu fibulu
47566-05 Otvorena repozicija frakture fibule sa unutrašnjom fiksacijom
Otvorena repozicija frakture fibule:
• glave }
• neklasifikovana na drugom mestu } sa unutrašnjom fiksacijom
• proksimalne }
• tela }
Iskljuĉuje: distalnu fibulu
47566-051 Otvorena repozicija frakture fibule sa spoljašnjom fiksacijom
Otvorena repozicija frakture fibule:
• glave }
• neklasifikovana na drugom mestu } sa spoljašnjom fiksacijom
• proksimalne }
• tela }
Iskljuĉuje: distalnu fibulu
14.9.5 REPARACIJA
1511 Odstranjenje slobodnih zglobnih tela iz zgloba kolena sa reparacijom
49561-02 Artroskopsko odstranjenje slobodnih zglobnih tela iz zgloba kolena sa debridmanom,
osteoplastikom ili hondroplastikom
Artroskopsko odstranjenje stranih tela iz zgloba kolena sa:
• hondroplastikom
• debridmanom
• osteoplastikom
49562-02 Artroskopsko odstranjenje slobodnih zglobnih tela iz zgloba kolena sa hondroplastikom i
višestrukim bušenjem ili primenom implanta
Artroskopsko odstranjenje stranih tela iz zgloba kolena sa hondroplastikom i višestrukim bušenjem
ili primenom implanta
Ukljuĉuje: debridman
Osteoplastiku
1512 Artrodeza zgloba kolena
Iskljuĉuje: reviziju artrodeze kolena
49509-01 Artrodeza zgloba kolena sa unutrašnjom fiksacijom
49509-011 Artrodeza zgloba kolena sa spoljašnjom fiksacijom
49512-00 Artrodeza zgloba kolena sa odstranjenjem proteze
1513 PresaĊivanje kosti za tibiju
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• pribavljanje kalema kosti kroz odvojenu inciziju
48206-00 PresaĎivanje kosti za tibiju
48209-00 PresaĎivanje kosti za tibiju sa unutrašnjom fiksacijom
48209-001 PresaĎivanje kosti za tibiju sa spoljašnjom fiksacijom
1514 Lateralno opuštanje zgloba kolena sa reparacijom
49561-00 Artroskopsko lateralno presecanje retinakula i mišićnih ekstenzija kolena sa
debridmanom, osteoplastikom ili hondroplastikom
49562-00 Artroskopsko lateralno presecanje retinakula i mišićnih ekstenzija kolena sa
hondroplastikom i višestrukim bušenjem ili primenom implanta
Ukljuĉuje: debridman
osteoplastiku
1515 Resekcija femura i tibije sa reparacijom
50411-00 Resekcija distalnog dela femura i proksimalnog dela tibije sa fuzijom kolena
50414-00 Resekcija distalnog dela femura i proksimalnog dela tibije sa fuzijom kolena i rotacionom
plastikom (Borggreve-Van Nes)
1516 Prenošenje tetive, ligamenta ili kosti kolena ili noge
50357-00 Transfer/transpozicija tetive m. rektus femorisa
50357-01 Transfer/transpozicija tetiva unutrašnjih fleksora kolena (medijalne hamstring tetive)
50357-02 Transfer/transpozicija tetiva spoljašnjih fleksora kolena (lateralne hamstring tetive)
50360-00 Transfer/transpozicija tetiva spoljašnjih i unutrašnjih fleksora kolena (medijalne i lateralne
hamstring tetive)
49503-03 Transfer / transpozicija tetive ili ligamenta kolena, neklasifikovano na drugom mestu
Iskljuĉuje: prenošenje:
• tetiva koje se sa spoljašnje strane spuštaju na koleno
• tetiva koje se sa unutrašnje strane spuštaju na koleno
• tetive m. rektus femorisa
50423-00 Transfer/transpozicija fibule na tibiju sa unutrašnjom fiksacijom
50423-001 Transfer/transpozicija fibule na tibiju sa spoljašnjom fiksacijom
1517 Artroskopska meniscektomija zgloba kolena sa reparacijom
49561-01 Artroskopska meniscektomija kolena sa debridmanom, osteoplastikom ili hondroplastikom
49562-01 Artroskopska meniscektomija kolena sa hondroplastikom i višestrukim bušenjem ili
primenom implanta
Ukljuĉuje: debridman
osteoplastiku
1518 Artroplastika zgloba kolena
49517-00 Unikondilarna artroplastika kolena
Parcijalna zamena zgloba kolena
Protetska zamena u jednom kompartmanu
49518-00 Potpuna artroplastika kolena, jednostrano
Potpuna zamena zgloba kolena, jednostrano
Ukljuĉuje: postavljanje veštačke čašice
Iskljuĉuje: reviziju potpune artroplastike kolena
49519-00 Potpuna artroplastika kolena, obostrano
Potpuna zamena zgloba kolena, obostrano
Ukljuĉuje: postavljanje veštačke čašice
Iskljuĉuje: reviziju potpune artroplastike kolena
49534-01 Potpuna zamena artroplastikom patelofemoralnog zgloba kolena
Postavljanje veštačke čašice
1519 Artroplastika zgloba kolena sa graftom kosti za femur ili tibiju
Potpuna zamena zgloba kolena sa presaĎivanjem kosti
Ukljuĉuje: postavljanje veštačke čašice
uzimanje koštanog kalema
Iskljuĉuje: reviziju artroplastike kolena sa graftom kosti
49521-00 Potpuna artroplastika kolena sa graftom kosti za femur, jednostrano
49521-01 Potpuna artroplastika kolena sa graftom kosti za femur, obostrano
49521-02 Potpuna artroplastika kolena sa graftom kosti za tibiju, jednostrano
49521-03 Potpuna artroplastika kolena sa graftom kosti za tibiju, obostrano
49524-00 Potpuna artroplastika kolena sa graftom kosti za femur i tibiju, jednostrano
49524-01 Potpuna artroplastika kolena sa graftom kosti za femur i tibiju, obostrano
1520 Ostali postupci reparacije na kolenu ili nozi
49563-00 Artroskopska reparacija meniskusa kolena
Ukljuĉuje: PresaĎivanje:
• hrskavice
• osteohondralnog kalema
48503-00 Epifizeodeza tibije i fibule
Isključuje: epifizeodezu tibije, fibule i femura
47582-00 Patelektomija sa rekonstrukcijom ekstenzornog mehanizma
49503-01 Stabilizacija i rekonstrukcija patelofemoralnog zgloba
Tuberkul tibije:
Elmsli-Trija (Elmslie-Trillat) osteotomija/kortikotomija
Fulkerson (Flukerson) osteotomija/kortikotomija
Make (Maquet) osteotomija/kortokotomija
advansment
tuberkuloplastika
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• artroskopija kolena
Iskljuĉuje: reviziju patelofemoralne stabilizacije kolena
49558-01 Artroskopska hondroplastika kolena
Iskljuĉuje: proceduru sa odstranjenjem slobodnog zglobnog tela
49559-00 Artroskopska hondroplastika kolena sa višestrukim bušenjem ili primenom implanta
Artroskopska mozaikplastika
Ukljuĉuje: debridman
osteoplastiku
49503-02 Hondroplastika kolena
Mozaikplastika
49558-02 Artroskopska osteoplastika kolena
49503-05 Osteoplastika kolena
49569-00 Kvadricepsplastika kolena
Ukljuĉuje: opuštanje mišića ili tetive
90598-00 Ostale reparacije kolena
14.9.6 REKONSTRUKCIJA
1521 Unutrašnja fiksacija preloma femura ili tibije sa rekonstrukcijom
47588-00 Unutrašnja fiksacija zglobnog preloma kondila femura sa reparacijom ili rekonstrukcijom
ligamenata
47588-01 Unutrašnja fiksacija zglobnog preloma zglobne površine tibije sa reparacijom ili
rekonstrukcijom ligamenata
47591-00 Unutrašnja fiksacija zglobnog preloma kondila femura i zglobne površine tibije sa
reparacijom ili rekonstrukcijom ligamenata
1522 Postupci rekonstrukcije na kolenu
Ukljuĉuje: stepenoplastiku
Iskljuĉuje: reviziju rekonstrukcije
49539-00 Artroskopska rekonstrukcija kolena
Ukljuĉuje: reparacija ili rekonstrukciju ligamenata:
• kolateralnih
• ukrštenih
49539-01 Rekonstrukcija kolena
Ukljuĉuje: reparacija ili rekonstrukciju ligamenata:
• kolateralnih
• ukrštenih
49542-00 Artroskopska rekonstrukcija ukrštenih ligamenata kolena sa reparacijom meniskusa
Artroskopska reparacija krucijatnih ligamenata kolena sa reparacijom meniskusa
Ukljuĉuje: debridman
reparacija kolateralnog ligamenta
49542-01 Rekonstrukcija ukrštenih ligamenata kolena sa reparacijom meniskusa
Reparacija krucijatnih ligamenata kolena sa reparacijom meniskusa
Ukljuĉuje: debridman
reparacija kolateralnog ligamenta
50417-00 Rekonstrukcija kolena koja uključuje prenošenje fibule ili tibije i reparaciju eksternzornog
mehanizma
14.9.7 REVIZIJA
1523 Revizija potpune artroplastike kolena sa graftom kosti za femur ili tibiju
Revizija potpune zamene zgloba kolena sa graftom kosti
Ukljuĉuje: uzimanje koštanog kalema
49530-00 Revizija potpune artroplastike kolena sa graftom kosti za femur
49530-01 Revizija potpune artroplastike kolena sa graftom kosti za tibiju
49533-00 Revizija potpune artroplastike kolena sa graftom kosti za femur i tibiju
49554-00 Revizija potpune artroplastike kolena sa anatomski specifičnim alograftom
Ukljuĉuje: proceduru za tibiju ili femur
1524 Ostali postupci revizije na kolenu
49545-00 Revizija artrodeze kolena
49548-00 Revizija patelofemoralne stabilizacije kolena
49551-00 Revizija rekonstruktivnog hirurškog zahvata na kolenu
49527-00 Revizija potpune artroplastike kolena
Revizija potpune zamene zgloba kolena
Ukljuĉuje: uklanjanje proteze
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• anatomski specifičnim alograftom
• autograftom
• samo patelarnu remodelaciju (resurfis)
90562-00 Artroplastika čašice
Insercija patele kao:
• dugmeta
• kupole
• implanta
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• potpunom artroplastikom kolena
• sa graftom kosti za femur ili tibiju
• reviziju artroplastike patelofemoralnog zgloba kolena
14.10 SKOĈNI ZGLOB, STOPALO
Ukljuĉuje: distalna fibula uključena u skočni zglob
maleolusi
metatarzus
tarzus
prst na nozi
TIP PROCEDURE
14.10.1 PRIMENA, INSERCIJA, UKLANJANJE
1526 Postupci imobilizacije na skoĉnom zglobu ili stopalu
Neoperativni tretman frakture ili dislokacije skočnog zgloba ili stopala
49721-00 Imobilizacija kod povreda, oboljenja i stanja Ahilove tetive
47606-00 Imobilizacija preloma petne kosti
47606-01 Imobilizacija iščašenja petne kosti
47606-02 Imobilizacija preloma talusa
47627-00 Imobilizacija preloma tarzusa
47606-03 Imobilizacija iščašenja talusa
47633-00 Imobilizacija preloma metatarzusa
47594-00 Imobilizacija preloma skočnog zgloba, neklasifikovano na drugom mestu
14.10.2 INCIZIJA
1528 Osteotomija (kortikotomija) skoĉnog zgloba ili stopala
Ukljuĉuje: klinasta osteotomija (kortikotomija)
48406-15 Osteotomija (kortikotomija) kosti tarzusa
48409-15 Osteotomija (kortikotomija) kosti tarzusa sa unutrašnjom fiksacijom
48409-151 Osteotomija (kortikotomija) kosti tarzusa sa spoljašnjom fiksacijom
48400-02 Osteotomija (kortikotomija) kosti metatarzusa
Iskljuĉuje: osteostomiju prve metatarzalne kosti:
• obostrano
• jednostrano
48403-00 Osteotomija (kortikotomija) kosti metatarzusa sa unutrašnjom fiksacijom
48403-001 Osteotomija (kortikotomija) kosti metatarzusa sa spoljašnjom fiksacijom
48400-03 Osteotomija (kortikotomija) kosti prsta na nozi
48403-01 Osteotomija (kortikotomija) kosti prsta na nozi sa unutrašnjom fiksacijom
48403-011 Osteotomija (kortikotomija) kosti prsta na nozi sa spoljašnjom fiksacijom
1529 Ostali postupci incizije na skoĉnom zglobu
49700-00 Artroskopija skočnog zgloba
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• biopsijom skočnog zgloba
• obradom osteofita
49706-00 Artrotomija skočnog zgloba
49703-02 Artroskopsko odstranjenje slobodnih/labavih tela iz skočnog zgloba
Artroskopsko odstranjenje stranih tela iz skočnog zgloba
49706-02 Odstranjenje slobodnih/labavih zglobnih tela iz skočnog zgloba
49706-03 Opuštanje kontrakture skočnog zgloba
1530 Ostali postupci incizije na stopalu
47912-00 Incizija stopala zbog paronihije
Incizija infekcije oko nokta prstiju stopala
49806-00 Subkutana tenotomija u području stopala
49809-00 Otvorena tenotomija u području stopala
Iskljuĉuje: proceduru sa tenoplastikom
49854-00 Plantarna fasciotomija
Staindler postupak
90556-00 Tenoliza Ahilove fleksorne ili ekstenzorne tetive stopala
14.10.3 EKSCIZIJA
1531 Postupci artroskopske ekscizije na skoĉnom zglobu
49700-01 Artroskopska biopsija skočnog zgloba
49703-01 Artroskopska obrada osteofita skočnog zgloba
49703-04 Artroskopska sinovijektomija skočnog zgloba
1532 Ekscizija kosti stopala
47933-01 Ablacija egzostoze kosti stopala
Ukljuĉuje: prst na nozi
50333-00 Ekscizija zbog tarzalne koalicije
Klinasta osteotomija/kortokotomija kalkaneusa zbog tarzalne koalicije
48409-16 Ostektomija kosti tarzusa sa unutrašnjom fiksacijom
48409-161 Ostektomija kosti tarzusa sa spoljašnjom fiksacijom
48406-16 Ostektomija kosti tarzusa
48400-04 Ostektomija kosti metatarzusa
48403-02 Ostektomija kosti metatarzusa sa unutrašnjom fiksacijom
48403-021 Ostektomija kosti metatarzusa sa spoljašnjom fiksacijom
48400-05 Ostektomija kosti prsta na nozi
48403-03 Ostektomija kosti prsta na nozi sa unutrašnjom fiksacijom
48403-031 Ostektomija kosti prsta na nozi sa spoljašnjom fiksacijom
1533 Amputacija skoĉnog zgloba ili stopala
44338-00 Amputacija prsta na nozi
44358-00 Amputacija prsta na nozi sa metatarzalnom kosti
90557-00 Dezartikulacija kroz zglob prsta na nozi
44361-00 Dezartikulacija kroz skočni zglob
44364-00 Mediotarzalna amputacija
44364-01 Transmetatarzalna amputacija
44361-01 Amputacija u nivou skočnog zgloba kroz maleoluse tibije i fibule
1534 Ostali postupci ekscizije na skoĉnom zglobu ili stopalu
49818-00 Ekscizija trna petne kosti
49866-00 Neurektomija u području stopala
Napomena: Izvodi se kod neurinoma:
• digitalnog
• plantarnog
49854-01 Plantarna fasciektomija
49860-00 Sinovijektomija metararzofalangealnog zgloba
50312-00 Sinovijektomija skočnog zgloba
Iskljuĉuje: proceduru pomoću artroskopije
90603-18 Sekvestrektomija tarzusa
Ukljuĉuje: pakovanje antibiotskog koštanog cementa
bušenje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• PresaĎivanje kosti
• fiksacija
90603-19 Sekvestrektomija metatarzusa
Ukljuĉuje: pakovanje antibiotskog koštanog cementa
bušenje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• PresaĎivanje kosti
• fiksacija
90603-20 Sekvestrektomija članka prsta na nozi
Ukljuĉuje: pakovanje antibiotskog koštanog cementa
bušenje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• PresaĎivanje kosti
• fiksacija
14.10.4 REPOZICIJA
Napomena: Zatvorene i otvorene repozicije preloma i iščašenja su definisane na početku ovog
poglavlja
1536 Zatvorena repozicija preloma petne kosti, talusa ili metatarzusa
47609-00 Zatvorena repozicija preloma petne kosti
Iskljuĉuje: proceduru sa iščašenjem
47609-01 Zatvorena repozicija preloma petne kosti sa unutrašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru sa iščašenjem
47609-011 Zatvorena repozicija preloma petne kosti sa spoljašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru sa iščašenjem
47612-00 Zatvorena repozicija zglobnog preloma petne kosti
Iskljuĉuje: proceduru sa iščašenjem
47612-01 Zatvorena repozicija zglobnog preloma petne kosti sa unutrašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru sa iščašenjem
47612-011 Zatvorena repozicija zglobnog preloma petne kosti sa spoljašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru sa iščašenjem
47609-02 Zatvorena repozicija preloma talusa
Iskljuĉuje: proceduru sa iščašenjem
47609-03 Zatvorena repozicija preloma talusa sa unutrašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru sa iščašenjem
47609-031 Zatvorena repozicija preloma talusa sa spoljašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru sa iščašenjem
47612-06 Zatvorena repozicija zglobnog preloma talusa
Iskljuĉuje: proceduru sa iščašenjem
47612-07 Zatvorena repozicija zglobnog preloma talusa sa unutrašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru sa iščašenjem
47612-071 Zatvorena repozicija zglobnog preloma talusa sa spoljašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru sa iščašenjem
47621-00 Zatvorena repozicija preloma tarzometatarzalnog zgloba
47621-01 Zatvorena repozicija preloma tarzometatarzalnog zgloba sa unutrašnjom fiksacijom
47621-011 Zatvorena repozicija preloma tarzometatarzalnog zgloba sa spoljašnjom fiksacijom
47636-00 Zatvorena repozicija preloma metatarzusa
47636-01 Zatvorena repozicija preloma metatarzusa sa unutrašnjom fiksacijom
47636-011 Zatvorena repozicija preloma metatarzusa sa spoljašnjom fiksacijom
1537 Zatvorena repozicija preloma skoĉnog zgloba ili prsta na nozi
47600-00 Zatvorena repozicija preloma skočnog zgloba sa unutrašnjom fiksacijom sindesmoze
fibule ili maleolusa
47600-001 Zatvorena repozicija preloma skočnog zgloba sa spoljašnjom fiksacijom sindesmoze
fibule ili maleolusa
47603-00 Zatvorena repozicija preloma skočnog zgloba sa unutrašnjom fiksacijom ≥ 2 sindesmoze
fibule ili maleolusa
47603-001 Zatvorena repozicija preloma skočnog zgloba sa spoljašnjom fiksacijom ≥ 2 sindesmoze
fibule ili maleolusa
47663-00 Zatvorena repozicija preloma članka palca na nozi
47663-01 Zatvorena repozicija preloma članka palca na nozi sa unutrašnjom fiksacijom
47663-011 Zatvorena repozicija preloma članka palca na nozi sa spoljašnjom fiksacijom
47672-00 Zatvorena repozicija preloma članka prsta na nozi, osim palca na nozi
47672-01 Zatvorena repozicija preloma članka prsta na nozi, osim palca na nozi, sa unutrašnjom
fiksacijom
47672-011 Zatvorena repozicija preloma članka prsta na nozi, osim palca na nozi, sa spoljašnjom
fiksacijom
47597-00 Zatvorena repozicija preloma skočnog zgloba
1538 Otvorena repozicija preloma petne kosti, talusa ili metatarzusa
47630-00 Otvorena repozicija preloma tarzusa
47630-01 Otvorena repozicija preloma tarzusa sa unutrašnjom fiksacijom
47630-011 Otvorena repozicija preloma tarzusa sa spoljašnjom fiksacijom
47615-00 Otvorena repozicija preloma petne kosti
Iskljuĉuje: proceduru sa iščašenjem
47615-01 Otvorena repozicija preloma petne kosti sa unutrašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru sa iščašenjem
47615-011 Otvorena repozicija preloma petne kosti sa spoljašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru sa iščašenjem
47615-02 Otvorena repozicija preloma talusa
Iskljuĉuje: proceduru sa iščašenjem
47615-03 Otvorena repozicija preloma talusa sa unutrašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru sa iščašenjem
47615-031 Otvorena repozicija preloma talusa sa spoljašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru sa iščašenjem
47618-00 Otvorena repozicija unutarzglobnog preloma petne kosti
Iskljuĉuje: proceduru sa iščašenjem
47618-01 Otvorena repozicija unutarzglobnog preloma petne kosti sa unutrašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru sa iščašenjem
47618-011 Otvorena repozicija unutarzglobnog preloma petne kosti sa spoljašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru sa iščašenjem
47618-02 Otvorena repozicija unutarzglobnog preloma talusa
Iskljuĉuje: proceduru sa iščašenjem
47618-03 Otvorena repozicija unutarzglobnog preloma talusa sa unutrašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru sa iščašenjem
47618-031 Otvorena repozicija unutarzglobnog preloma talusa sa spoljašnjom fiksacijom
Iskljuĉuje: proceduru sa iščašenjem
47624-00 Otvorena repozicija preloma tarzometetarzalnog zgloba
47624-01 Otvorena repozicija preloma tarzometatarzalnog zgloba sa unutrašnjom fiksacijom
47624-011 Otvorena repozicija preloma tarzometatarzalnog zgloba sa spoljašnjom fiksacijom
47639-00 Otvorena repozicija preloma metatarzusa
47639-01 Otvorena repozicija preloma metatarzusa sa unutrašnjom fiksacijom
47639-011 Otvorena repozicija preloma metatarzusa sa spoljašnjom fiksacijom
1539 Otvorena repozicija preloma skoĉnog zgloba ili prsta na nozi
90558-00 Otvorena repozicija preloma skočnog zgloba
47600-01 Otvorena repozicija preloma skočnog zgloba sa unutrašnjom fiksacijom sindesmoze,
fibule ili maleolusa
47600-011 Otvorena repozicija preloma skočnog zgloba sa spoljašnjom fiksacijom sindesmoze,
fibule ili maleolusa
47603-01 Otvorena repozicija preloma skočnog zgloba sa unutrašnjom fiksacijom dve ili više
sindesmoze, fibule ili maleolusa
47603-011 Otvorena repozicija preloma skočnog zgloba sa spoljašnjom fiksacijom dve ili više
sindesmoze, fibule ili maleolusa
47666-00 Otvorena repozicija preloma članka palca na nozi
47666-01 Otvorena repozicija preloma članka palca na nozi sa unutrašnjom fiksacijom
47666-011 Otvorena repozicija preloma članka palca na nozi sa spoljašnjom fiksacijom
47672-02 Otvorena repozicija preloma članka prsta na nozi, osim palca na nozi
47672-03 Otvorena repozicija preloma članka prsta na nozi, osim palca na nozi, sa unutrašnjom
fiksacijom
47672-031 Otvorena repozicija preloma članka prsta na nozi, osim palca na nozi, sa spoljašnjom
fiksacijom
1540 Zatvorena repozicija išĉašenja skoĉnog zgloba ili stopala
47063-00 Zatvorena repozicija iščašenja skočnog zgloba
Ukljuĉuje: iščašenje tarzusa
47063-01 Zatvorena repozicija iščašenja skočnog zgloba sa unutrašnjom fiksacijom
Ukljuĉuje: iščašenje tarzusa
47063-011 Zatvorena repozicija iščašenja skočnog zgloba sa spoljašnjom fiksacijom
Ukljuĉuje: iščašenje tarzusa
47609-06 Zatvorena repozicija iščašenja petne kosti
47609-07 Zatvorena repozicija iščašenja petne kosti sa unutrašnjom fiksacijom
47609-071 Zatvorena repozicija iščašenja petne kosti sa spoljašnjom fiksacijom
47612-02 Zatvorena repozicija preloma petne kosti sa iščašenjem
Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma petne kosti sa iščašenjem
47612-03 Zatvorena repozicija preloma petne kosti sa iščašenjem i unutrašnjom fiksacijom
Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma petne kosti sa iščašenjem i unutrašnjom fiksacijom
47612-031 Zatvorena repozicija preloma petne kosti sa iščašenjem i spoljašnjom fiksacijom
Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma petne kosti sa iščašenjem i spoljašnjom fiksacijom
47609-04 Zatvorena repozicija iščašenja talusa
47609-05 Zatvorena repozicija iščašenja talusa sa unutrašnjom fiksacijom
47609-051 Zatvorena repozicija iščašenja talusa sa spoljašnjom fiksacijom
47612-04 Zatvorena repozicija preloma talusa sa iščašenjem
Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma talusa sa iščašenjem
47612-05 Zatvorena repozicija preloma talusa sa iščašenjem i unutrašnjom fiksacijom
Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma talusa sa iščašenjem i unutrašnjom fiksacijom
47612-051 Zatvorena repozicija preloma talusa sa iščašenjem i spoljašnjom fiksacijom
Zatvorena repozicija unutarzglobnog preloma talusa sa iščašenjem i spoljašnjom fiksacijom
47069-00 Zatvorena repozicija iščašenja prsta na nozi
47069-01 Zatvorena repozicija iščašenja prsta na nozi sa unutrašnjom fiksacijom
47069-011 Zatvorena repozicija iščašenja prsta na nozi sa spoljašnjom fiksacijom
1541 Otvorena repozicija išĉašenja skoĉnog zgloba ili stopala
47066-00 Otvorena repozicija iščašenja skočnog zgloba
Ukljuĉuje: iščašenje tarzusa
47066-01 Otvorena repozicija iščašenja skočnog zgloba sa unutrašnjom fiksacijom
Ukljuĉuje: iščašenje tarzusa
47066-011 Otvorena repozicija iščašenja skočnog zgloba sa spoljašnjom fiksacijom
Ukljuĉuje: iščašenje tarzusa
47615-04 Otvorena repozicija iščašenja petne kosti
47615-05 Otvorena repozicija iščašenja petne kosti sa unutrašnjom fiksacijom
47615-051 Otvorena repozicija iščašenja petne kosti sa spoljašnjom fiksacijom
47618-04 Otvorena repozicija preloma petne kosti sa iščašenjem
Otvorena repozicija zglobnog preloma petne kosti sa iščašenjem
47618-05 Otvorena repozicija preloma petne kosti sa iščašenjem i unutrašnjom fiksacijom
Otvorena repozicija zglobnog preloma petne kosti sa iščašenjem i unutrašnjom fiksacijom
47618-051 Otvorena repozicija preloma petne kosti sa iščašenjem i spoljašnjom fiksacijom
Otvorena repozicija zglobnog preloma petne kosti sa iščašenjem i spoljašnjom fiksacijom
47615-06 Otvorena repozicija iščašenja talusa
47615-07 Otvorena repozicija iščašenja talusa sa unutrašnjom fiksacijom
47615-071 Otvorena repozicija iščašenja talusa sa spoljašnjom fiksacijom
47618-06 Otvorena repozicija preloma talusa sa iščašenjem
Otvorena repozicija zglobnog preloma talusa sa iščašenjem
47618-07 Otvorena repozicija preloma talusa sa iščašenjem i unutrašnjom fiksacijom
Otvorena repozicija zglobnog preloma talusa sa iščašenjem i unutrašnjom fiksacijom
47618-071 Otvorena repozicija preloma talusa sa iščašenjem i spoljašnjom fiksacijom
Otvorena repozicija zglobnog preloma talusa sa iščašenjem i spoljašnjom fiksacijom
47072-00 Otvorena repozicija iščašenja prsta na nozi
47072-01 Otvorena repozicija iščašenja prsta na nozi sa unutrašnjom fiksacijom
47072-011 Otvorena repozicija iščašenja prsta na nozi sa spoljašnjom fiksacijom
14.10.5 REPARACIJA
1542 Reparacija tetive ili ligamenta skoĉnog zgloba ili stopala
49812-00 Prenošenje tetive ili ligamenta stopala
Isključuje: prenošenje tetive m. tibialis:
• anteriorno
• posteriorno
50339-00 Prenošenje tetive m. tibialis anterior na lateralnu kolumnu
Ukljuĉuje: delimični ili potpuni transfer
50342-00 Prenošenje tetive m. tibialis posterior kroz interosealnu membranu na prednju ili zadnju
stranu stopala
49709-00 Stabilizacija skočnog zgloba
49718-01 Reparacija Ahilove tetive
Tenotomija
Deljenje Ahilove tetive
Incizija Ahilove tetive
49724-00 Sekundarna (odloţena) reparacija Ahilove tetive
49727-00 Produţavanje Ahilove tetive
49718-00 Ostale reparacije tetiva u području skočnog zgloba
1543 Artrodeza skoĉnog zgloba, stopala ili prsta na nozi
49712-00 Artrodeza skočnog zgloba
49815-00 Trostruka artrodeza stopala
49845-00 Artrodeza prvog metatarzofalangealnog zgloba
50118-00 Artrodeza subtalarnog zgloba
90559-00 Artrodeza prsta na nozi
Ukljuĉuje: interfalangealnu fuziju
Iskljuĉuje: proceduru za:
• kandţasti prst na nozi
• čekićasti prst na nozi
1544 Ostali postupci reparacija na skoĉnom zglobu ili stopalu
49809-01 Otvorena tenotomija u području stopala sa tenoplastikom
49703-05 Artroskopska hondroplastika skočnog zgloba
49703-03 Artroskopska reparacija osteohondralnog preloma skočnog zgloba
49800-00 Primarni reparacija tetiva fleksora ili ekstenzora stopala
49803-00 Sekundarna reparacija tetiva fleksora ili ekstenzora stopala
49857-00 Zamena metatarzofalangealnog zgloba
Artroplastika metatarzofalangealnog zgloba
49715-00 Totalna artroplastika skočnog zgloba
Totalna zamena zgloba skočnog zgloba
49716-00 Reviziona artroplastika skočnog zgloba
Revizija totalne zamene zgloba skočnog zgloba
Ukljuĉuje: uklanjanje proteze
49717-00 Reviziona artroplastika skočnog zgloba
Revizija totalne zamene zgloba skočnog zgloba sa koštanim transplantatom
Ukljuĉuje: uzimanje kalema uklanjanje proteze
90599-00 Ostale reparacije skočnog zgloba
14.10.6 REKONSTRUKCIJA
1545 Postupci rekonstrukcije na skoĉnom zglobu ili stopalu
Iskljuĉuje: produţenje Ahilove tetive
Reparaciju Ahilove tetive:
• primarnu
• sekundarnu (odloţenu)
49724-01 Rekonstrukcija Ahilove tetive
50336-00 Rekonstrukcija kongenitalnog vertikalnog talusa
14.10.7 OSTALI POSTUPCI
1546 Postupci koji se izvode zbog talipes equinovarus-a
Procedure na stopalu
50321-00 Opuštanje talipes equinovarus-a, jednostrano
50327-00 Opuštanje talipes equinovarus-a, obostrano
50324-00 Revizija opuštanja talipes equinovarus-a, jednostrano
50324-01 Revizija opuštanja talipes equinovarus-a, obostrano
1547 Postupci koji se izvode zbog hallux valgus ili hallux rigidus
Ukljuĉuje: bunionektomiju (resekciju buniona)
49821-00 Ispravljanje halux valgus-a ili halux rigidus-a pomoću artroplastike, jednostrano
49824-00 Ispravljanje halux valgus-a ili halux rigidus-a pomoću artroplastike, obostrano
49839-00 Ispravljanje halux valgus-a ili halux rigidus-a pomoću artroplastike sa insercijom proteze,
jednostrano
49842-00 Ispravljanje halux valgus-a ili halux rigidus-a pomoću artroplastike sa insercijam proteze,
obostrano
49827-00 Ispravljanje halux valgus-a prenošenjem tetive m. aduktor halucis-a, jednostrano
49830-00 Ispravljanje halux valgus-a prenošenjem tetive m. aduktor halucis-a, obostrano
49833-00 Ispravljanje halux valgus-a osteotomijom prve metatarzalne kosti, jednostrano
Bunionektomija, jednostrana, nije na drugom mestu naznačena
Ukljuĉuje: fiksaciju
protezu
49836-00 Ispravljanje halux valgus-a osteotomijom prve metatarzalne kosti, obostrano
Bunionektomy, dvostrana, nije na drugom mestu naznačena
Ukljuĉuje: fiksaciju
protezu
49837-00 Ispravljanje halux valgus-a osteotomijom prve metatarzalne kosti i prenošenjem tetive m.
aduktor halucis-a, jednostrano
Ukljuĉuje: fiksaciju
protezu
49838-00 Ispravljanje halux valgus-a osteotomijom prve metatarzalne kosti i prenošenjem tetive m.
aduktor halucis-a, obostrano
Ukljuĉuje: fiksaciju
protezu
1548 Postupci koji se izvode zbog ostalih deformiteta prstiju na nogama
49848-00 Ispravljanje čekićastog prsta na nozi
49851-00 Ispravljanje čekićastog prsta na nozi sa unutrašnjom fiksacijom
49851-001 Ispravljanje čekićastog prsta na nozi sa spoljašnjom fiksacijom
49848-01 Ispravljanje kandţastog prsta na nozi
49851-01 Ispravljanje kandţastog prsta na nozi sa unutrašnjom fiksacijom
49851-011 Ispravljanje kandţastog prsta na nozi sa spoljašnjom fiksacijom
50345-00 Opuštanje hiperekstenzionog deformiteta prsta na nozi
Ukljuĉuje: produţavanje spoljašnjih tetiva
OslobaĎanje kontrakture kapsule
V-Y plastiku
14.11 MUSKULOSKELETNI SISTEM DRUGA MESTA
Ukljuĉuje: kost
burzu
fasciju
zglob
kapsulu zgloba
ligament
mišić
meko tkivo
sinovijsku šupljinu
tetivu
TIP PROCEDURE
14.11.1 PRIMENA, INSERCIJA, UKLANJANJE
1550 Primena aparata za spoljašnju fiksaciju na ostala mesta muskuloskeletnog sistema
Iskljuĉuje: primenu kod fiksacije vratnog dela kičmenog stuba
50130-00 Primena spoljašnjeg fiksatora, neklasifikovana na drugom mestu
Aparat za spoljašnju fiksaciju primenjen na kost ili zglob, neklasifikovano na drugom mestu
Iskljuĉuje: intermaksilarna fiksacija mandibule ţicom
proceduru kod preloma karlice
proceduru kod repozicije preloma
1552 Injekcija u ostala mesta muskuloskeletnog sistema
47900-01 Injekcija u cistu u kosti
18360-00 Injekcija botulinskog toksina u meko tkivo neklasifikovano na drugom mestu
Injekcija botulinskog toksina (Botox) (Botoxin) u:
• ligament
• mišić
• tetivu
90560-00 Injekcija drugog sredstva u meko tkivo, neklasifikovano na drugom mestu
Injekcija sredstva u meko tkivo radi lokalnog efekta neklasifikovano na drugom mestu
Iskljuĉuje: injektiranje sredstva radi sistemskog efekta
50124-01 Injekcija u zglob ili neku drugu sinovijsku šupljinu, nije na drugom mestu
klasifikovana
Injekcija sredstva u zglob ili neku drugu sinovijsku šupljinu radi lokalnog efekta neklasifikovano na
drugom mestu
Injekcija:
• u burzu:
• kortikosteroida
• lokalnog anestetika
1553 Aspiracija iz ostalih mesta muskuloskeletnog sistema
47900-00 Aspiracija koštane ciste
Iskljuĉuje: aspirativnu biopsiju ciste vilice
50124-00 Aspiracija zgloba ili neke druge sinovijske šupljine, nije na drugom mestu klasifikovana
Aspiracija burze
90563-00 Aspiracija mekog tkiva, neklasifikovana na drugom mestu
1554 Ostale procedure primene, insercije ili odstranjenja na ostalim mestima
muskuloskeletnog sistema
90561-00 Insercija ili zamena stimulatora skeletnih mišića
47921-00 Insercija unutrašnjeg fiksatora kosti, neklasifikovano na drugom mestu
Ponovna insercija aparata za unutrašnju fiksaciju
Revizija aparata za unutrašnju fiksaciju
Ukljuĉuje: insercija:
• klina
• ploče
• ţice
Iskljuĉuje: proceduru kod repozicije preloma ili iščašenja - šifru izostaviti
47920-00 Insercija stimulatora rasta kosti
Iskljuĉuje: neinciziono postavljanje stimulatora rasta kosti
50309-00 PrilagoĎavanje prstena fiksatora kosti ili sličnog ureĎaja
Korekcija aparata po Ilizarovu
Ukljuĉuje: insercija klina za fiksiranje
uklanjanje klina za fiksiranje
30225-00 Ponovna insercija drena za drenaţu apscesa mekog tkiva
47927-01 Odstranjenje klina, zavrtnja ili ţice iz kosti
Iskljuĉuje: proceduru sa odstranjenjem ploče, šipke ili klina
47927-00 Odstranjenje klina, zavrtnja ili ţice, neklasifikovano na drugom mestu
Iskljuĉuje: proceduru sa maksile, mandibule ili zigoma
proceduru sa odstranjenjem ploče, šipke ili klina
47930-01 Odstranjenje ploče ili intramedularnog klina iz kosti
47930-00 Odstranjenje klina, zavrtnja ili ţice, neklasifikovano na drugom mestu
47948-00 Odstranjenje sredstva za imobilizaciju
Odstranjenje oţičenja zuba, splinta ili lučne šine
Napomena: Sredstva za imobilizaciju su definisana na početku muskuloskeletnog poglavlja
90566-00 Odstranjenje stimulatora skeletnog mišića
Iskljuĉuje: proceduru zamene
14.11.2 INCIZIJA
1555 Procedure incizije na zglobovima na drugim mestima muskuloskeletnog sistema
50100-00 Artroskopija zgloba, neklasifikovana na drugom mestu
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• biopsije
50103-00 Artrotomija zgloba, neklasifikovana na drugom mestu
50112-00 Opuštanje kontrakture zgloba, neklasifikovano na drugom mestu
Korekcija fleksione ili ekstenzione kontrakture zgloba neklasifikovano na drugom mestu
90570-00 Opuštanje kapsule zgloba, ligamenta ili hrskavice, neklasifikovano na drugom mestu
Opuštanje:
• adherentne ili konstriktivne zglobne kapsule, ako drugačije nije naznačeno
• zgloba ako drugačije nije naznačeno
• ligamenta ako drugačije nije naznačeno
1556 Procedure incizije na kostima na drugim mestima muskuloskeletnog sistema
48400-00 Osteotomija (kortikotomija) akcesorne kosti
90569-00 Osteotomija (kortikotomija), neklasifikovana na drugom mestu
Incizija kosti, ako drugačije nije naznačeno
48512-00 Epifizeoliza
1557 Procedure incizije na tetivama i tetivnim ovojnicama na ostalim mestima
muskuloskeletnog sistema
47960-00 Subkutana tenotomija, neklasifikovana na drugom mestu
47963-00 Otvorena tenotomija, neklasifikovana na drugom mestu
1558 Incizija fascije na ostalim mestima muskuloskeletnog sistema
90567-00 Fasciotomija zbog ishemije gornjeg ekstremiteta
90567-01 Fasciotomija zbog ishemije donjeg ekstremiteta
30226-00 Fasciotomija, neklasifikovana na drugom mestu
Dekompresivna fasciotomija, neklasifikovano na drugom mestu
1559 Procedure incizije na ostalim mestima muskuloskeletnog sistema
90568-00 Incizija mišića, neklasifikovana na drugom mestu
Lečenje hipertrofije m. Masseter- a
Miotomija, ako drugačije nije naznačeno
90568-01 Incizija burze, neklasifikovana na drugom mestu
Burzotomija, ako drugačije nije naznačeno
90568-02 Incizija mekog tkiva, neklasifikovana na drugom mestu
Deljenje mekog tkiva, ako drugačije nije naznačeno
30224-00 Perkutana drenaţa apscesa mekog tkiva
Ukljuĉuje: apsces mekog tkiva sa zadnjice
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• koţe i potkoţnog tkiva
• specifičnih mesta klasifikovanih drugde
30223-03 Incizija i drenaţa apscesa mekog tkiva
30068-00 Odstranjenje stranoga tela iz mekog tkiva, neklasifikovano na drugom mestu
90571-00 Razdvajanje adhezija mekog tkiva, neklasifikovano na drugom mestu
14.11.3 EKSCIZIJA
1560 Biopsija na ostalim mestima muskuloskeletnog sistema
50100-01 Artroskopska biopsija zgloba, neklasifikovana na drugom mestu
Iskljuĉuje: proceduru za temporomandibularni zglob
50200-00 Biopsija kosti, neklasifikovana na drugom mestu
30094-00 Perkutana biopsija mekih tkiva (iglom)
Ukljuĉuje: burzu
fasciju
mišić
tetivu
30075-01 Biopsija mekog tkiva
Ukljuĉuje: burzu
fasciju
mišić
tetivu
1561 Procedure ekscizije na zglobovima na ostalim mestima muskuloskeletnog sistema
90608-01 Artroskopsko pribavljanje hrskavice
90608-00 Pribavljanje hrskavice
90574-00 Ekscizija lezije zgloba, neklasifikovana na drugom mestu
Ekscizija lezije:
• hrskavice
• ligamenta
50104-00 Sinovijektomija zgloba, neklasifikovana na drugom mestu
90574-01 Ekscizija zgloba, neklasifikovano na drugom mestu
Debridman zgloba, ako drugačije nije naznačeno
Ekscizija:
• hrskavice
• ligamenta
Iskljuĉuje: eksciziju:
• hrskavice obuhvaćena lezijom koţe
• lezije zgloba, neklasifikovana na drugom mestu
1562 Resekcija u bloku kod tumora mekih tkiva koji zahvata duge kosti
Resekcija u bloku:
• dezmoidnog tumora
• fibromatoze
• neurofibromatose
• neurofibroze
Ukljuĉuje: eksciziju mekog tkiva
široku eksciziju mekog tkiva
Napomena: Izvodi se kod lezije maligniteta mekog tkiva koje zahvata duge kosti
Iskljuĉuje: proceduru kod dodatne rekonstrukcije
50212-00 Resekcija u bloku kod maligniteta mekog tkiva koji zahvata duge kosti gornjeg
ekstremiteta
Ukljuĉuje: rame humerus
ulnu
radijus
50212-01 Resekcija u bloku kod maligniteta mekog tkiva koji zahvata duge kosti donjeg
ekstremiteta
Ukljuĉuje: femur
fibulu
tibiju
1563 Ostale procedure ekscizije na kostima na drugim mestima muskuloskeletnog sistema
48400-01 Ostektomija akcesorne kosti
90572-00 Ostektomija, neklasifikovana na drugom mestu
Ekscizija kosti, ako drugačije nije naznačeno
Iskljuĉuje: proceduru za kost obuhvaćenu lezijom koţe
47933-02 Ablacija egzostoze male kosti, neklasifikovana na drugom mestu
Iskljuĉuje: proceduru za kost:
• stopala
• šake
47936-00 Ablacija egzostoze velike kosti
Ukljuĉuje: femur
fibulu
rame
karlicu
ulnu
tibiju
radijus
90573-00 Sekvestrektomija ostalih i nespecifičnih mesta muskuloskeletnog sistema
Ukljuĉuje: pakovanje antibiotskog koštanog cementa
bušenje kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• presaĎivanje kosti
• fiksacija
• nadoknada defekta (blok 1578)
30241-00 Ekscizija lezije kosti, neklasifikovana na drugom mestu
Ekscizija benignog tumora kosti ako drugačije nije naznačeno
Iskljuĉuje: proceduru kod anatomski specifičnog alografta
50230-00 Resekcija tumora kosti sa anatomski specifičnim alograftom
50203-00 Marginalna ekscizija tumora kosti
50206-00 Marginalna ekscizija tumora kosti sa krioterapijom defekta
47726-00 Uzimanje kalema kosti kroz odvojenu inciziju
Iskljuĉuje: kod iste incizije - šifru izostaviti proceduru sa rinoplastikom
47732-00 Uzimanje kalema kosti sa vaskularnom peteljkom
Iskljuĉuje: kod iste incizije - šifru izostaviti
1564 Procedure ekscizije na tetivama na ostalim mestima muskuloskeletnog sistema
47969-00 Tenosinovijektomija, neklasifikovana na drugom mestu
Tenonektomija, neklasifikovano na drugom mestu
90578-00 Pribavljanje tetive zbog oblikovanja grafta
30107-00 Ekscizija gangliona, neklasifikovana na drugom mestu
Ekscizija omotača tetive, ako drugačije nije naznačeno
Ganglionektomija, ako drugačije nije naznačeno
1565 Procedure ekscizije na mišićima na ostalim mestima muskuloskeletnog sistema
30103-00 Ekscizija sinusa koji zahvata mišić i duboko tkivo, neklasifikovana na drugom mestu
30229-00 Ekscizija mišića, neklasifikovana na drugom mestu
Iskljuĉuje: eksciziju lezije mišića, neklasifikovana na drugom mestu
proceduru za mišić obuhvaćen lezijom koţe
90577-00 Uzimanje kalema mišića ili fascije
1566 Procedure ekscizije na ostalim mestima muskuloskeletnog sistema
31340-00 Ekscizija mišića, kosti ili hrskavice zbog lezije koţe
Prvo šifrirati:
• eksciziju lezije koţe
90579-00 Fasciektomija, neklasifikovana na drugom mestu
30107-01 Ekscizija male burze
Burzektomija, neklasifikovano na drugom mestu
Ukljuĉuje: proceduru kod šake
30111-00 Ekscizija velike burze
Ekscizija burze sa:
• kalkaneusa
• olekranona
• patele
31350-00 Ekscizija lezije mekog tkiva, neklasifikovana na drugom mestu
Ekscizija lezije mekog tkiva, neklasifikovano na drugom mestu
Ukljuĉuje:
• dezmoidni tumor
• fibromatozu
• neurofibromatosu
• neurofibrozu
Iskljuĉuje: Bejkerovu cistu
eksciziju mišića, kosti ili hrskavice zahvaćene lezijom koţe
resekciju lezije mekog tkiva koja zahvata:
• duge kosti:
• donjeg ekstremiteta
• gornjeg ekstremiteta
• karlice
• sakruma
• skapula
• ramenog zgloba
• kičme, neklasifikovano na drugom mestu
90575-00 Ekscizija mekog tkiva, neklasifikovana na drugom mestu
30023-00 Ekscizijski debridman mekog tkiva
Ekscizijski debrideman mekog tkiva zbog:
• infekcije
• ishemijskog, nekrotičnog ili gangrenoznog tkiva
• čira
• rane
Iskljuĉuje: ekscizijski debridman:
• opekotine
• mesta otvorenog preloma
• koţe i potkoţnog tkiva
• mekog tkiva koji zahvata kost ili hrskavicu
30023-01 Ekscizijski debridman mekog tkiva koji zahvata kost ili hrskavicu
Ekscizijski debridman mekog tkiva, koji zahvata kost ili hrskavicu zbog:
• infekcije
• ishemijskog, nekroznog ili gangrenoznog tkiva
• čira
• rane
Iskljuĉuje: ekscizijski debridman mesta otvorenog preloma
90580-00 Debridman mesta otvorenog preloma
Iskljuĉuje: proceduru kod otvorene repozicije preloma - šifru izostaviti
44376-00 Reamputacija amputacijskog patrljka
Revizija amputacijskog patrljka
Iskljuĉuje: debridman amputacijskog patrljka
reviziju amputacijskog patrljka šake
14.11.4 REPOZICIJA
Napomena: Zatvorene i otvorene repozicije preloma i iščašenja su definisane na početku ovog
poglavlja
1567 Procedure repozicije na ostalim mestima muskuloskeletnog sistema
90581-00 Repozicija odvojenih epifiza, neklasifikovana na drugom mestu
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• femura
• ulne
• radijusa
14.11.5 REPARACIJA
1568 Ušivanje na ostalim mestima muskuloskeletnog sistema
90582-00 Ušivanje ligamenta, neklasifikovano na drugom mestu
90582-01 Ušivanje tetive, neklasifikovano na drugom mestu
Odloţeno ušivanje tetive
90582-02 Ušivanje mišića ili fascije, neklasifikovano na drugom mestu
1569 PresaĊivanje za ostala mesta na muskuloskeletnom sistemu
48239-00 PresaĎivanje kosti, neklasifikovano na drugom mestu
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uzimanje kosti za presaĎivanje kroz odvojenu inciziju
48242-00 PresaĎivanje kosti sa unutrašnjom fiksacijom, neklasifikovano na drugom mestu
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uzimanje kosti za presaĎivanje kroz odvojenu inciziju
90583-00 PresaĎivanje tetive, neklasifikovano na drugom mestu
90583-01 PresaĎivanje mišića, neklasifikovano na drugom mestu
50206-01 Marginalna ekscizija tumora kosti sa primenom autografta za defekt
50206-02 Marginalna ekscizija tumora kosti sa primenom alografta za defekt
50206-03 Marginalna ekscizija tumora kosti sa cementiranjem defekta
1570 Resekcija u bloku kod lezije kosti sa reparacijom na drugim mestima muskuloskeletnog
sistema
50227-00 Resekcija u bloku kod lezije kosti sa primenom anatomski specifičnog alografta
50227-01 Resekcija u bloku kod lezije kosti sa primenom anatomski specifičnog autografta
50218-00 Resekcija u bloku kod lezije duge kosti gornjeg ekstremiteta sa artrodezom susednog
zgloba
Ukljuĉuje: proceduru kod lezije:
• femura
• fibule
• tibije
50218-01 Resekcija u bloku kod lezije duge kosti gornjeg ekstremiteta sa zamenom susednog
zgloba
Ukljuĉuje: proceduru kod lezije:
• femura
• fibule
• tibije
50218-02 Resekcija u bloku kod lezije duge kosti donjeg ekstremiteta sa artrodezom susednog
zgloba
Ukljuĉuje: proceduru kod lezije:
• femura
• fibule
• tibije
50218-03 Resekcija u bloku kod lezije duge kosti donjeg ekstremiteta sa zamenom susednog
zgloba
Ukljuĉuje: proceduru kod lezije:
• femura
• fibule
• tibije
1571 Ostale procedure reparacija kosti na ostalim mestima muskuloskeletnog sistema
50106-00 Stabilizacija zgloba, neklasifikovana na drugom mestu
Ukljuĉuje: reparacija ligamenta
50109-00 Artrodeza zgloba, neklasifikovana na drugom mestu
48509-00 Epifizeodeza, neklasifikovana na drugom mestu
Hemiepifizeodeza, neklasifikovano na drugom mestu
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• femura
• fibule
• tibije
90588-00 Osteoklazija
Iskljuĉuje: proceduru kod nosne školjke
50127-00 Artroplastika zgloba, neklasifikovana na drugom mestu
90589-00 Reparacija kosti, neklasifikovana na drugom mestu
1572 Ostale procedure reparacije na tetivama na drugim mestima muskuloskeletnog sistema
Iskljuĉuje: reparaciju:
• Ahilove tetive (glavna tetiva skočnog zgloba)
• tetiva stopala
47966-00 Prenošenje tetive ili ligamenta, neklasifikovano na drugom mestu
Transplantacija tetive ili ligamenta, neklasifikovano na drugom mestu
90584-00 Transpozicija tetive, neklasifikovana na drugom mestu
47963-01 Tenoplastika, neklasifikovana na drugom mestu
Tenodeza, neklasifikovana na drugom mestu
90584-01 Ponovno učvršćenje tetive, neklasifikovano na drugom mestu
47954-00 Reparacija tetive, neklasifikovana na drugom mestu
Tetivni graft, neklasifikovan na drugom mestu
Resekcija tetive, neklasifikovana na drugom mestu
Iskljuĉuje: proceduru kod šake
47972-00 Otvoreni postupak na ovojnici tetive, neklasifikovan na drugom mestu
Eksploracija }
Incizija } ovojnice tetive, neklasifikovano na drugom mestu
opuštanje }
ušivanje }
Isključuje: inciziju ili opuštanje ovojnice tetive šake
47957-00 Produţenje tetive, neklasifikovano na drugom mestu
Produţenje mišića, neklasifikovano na drugom mestu
Iskljuĉuje: produţenje Ahilove tetive
proceduru kod opuštanja:
• kontrakture butine
• hiperekstenzionog deformiteta prsta na nozi
• kontrakture kolena
1573 Ostale procedure reparacija na mišićima na drugim mestima muskuloskeletnog sistema
30235-00 Reparacija rupturiranog mišića, neklasifikovana na drugom mestu
47966-01 Transfer mišića, neklasifikovana na drugom mestu
Transpozicija mišića, neklasifikovana na drugom mestu
90585-00 Reinsercija mišića, neklasifikovana na drugom mestu
90586-00 Ostale plastično-hirurške procedure na mišiću, neklasifikovane na drugom mestu
1574 Ostale procedure reparacije na drugim mestima muskuloskeletnog sistema
90589-01 Reparacija ligamenta, neklasifikovana na drugom mestu
Iskljuĉuje: transpoziciju ligamenta
30238-00 Reparacija fascije, neklasifikovana na drugom mestu
Produţenje fascije
Fascioplastika
Nabiranje fascije (plikacija)
14.11.6 REKONSTRUKCIJA
1575 Resekcija u bloku kod lezija mekih tkiva koji zahvata duge kosti sa rekonstrukcijom
50215-00 Resekcija u bloku kod lezije mekih tkiva koji zahvata duge kosti gornjeg ekstremiteta sa
interkalarnom rekonstrukcijom pomoću proteze
50215-01 Resekcija u bloku kod lezije mekih tkiva koji zahvata duge kosti gornjeg ekstremiteta sa
interkalarnom rekonstrukcijom pomoću alografta
50215-02 Resekcija u bloku kod lezije mekih tkiva koji zahvata duge kosti gornjeg ekstremiteta sa
interkalarnom rekonstrukcijom pomoću autografta
50215-03 Resekcija u bloku kod lezije mekih tkiva koji zahvata duge kosti donjeg ekstremiteta sa
interkalarnom rekonstrukcijom pomoću proteze
50215-04 Resekcija u bloku kod lezije mekih tkiva koji zahvata duge kosti donjeg ekstremiteta sa
interkalarnom rekonstrukcijom pomoću alografta
50215-05 Resekcija u bloku kod lezije mekih tkiva koji zahvata duge kosti donjeg ekstremiteta sa
interkalarnom rekonstrukcijom pomoću autografta
1576 Ostale procedure rekonstrukcije na drugim mestima muskuloskeletnog sistema
90590-00 Rekonstrukcija vezivne ovojnice tetive ili puleja, nije na drugom mestu klasifikovana
14.11.7 OSTALE PROCEDURE
1578 Rekonstrukcija uda
50303-00 Produţenje ekstremiteta
Ukljuĉuje: primenu prstenastog fiksatora (na pr.Ilizarov) ili sličnih distrakciono kompresivnih
aparata
monofokalna osteotomija/kortikotomija
Napomena: Izvodi se kod produţenja kratkih udova zbog različitih uzroka. Kost se seče i fiksator se
postavlja tokom hirurškog zahvata. Posle zahvata, fiksatorski produţivači se redovno okreću,
dovodeći do postepenog produţenja kosti
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• korekcija koštanog deformiteta
• transpozicija ţivaca
• neuroliza
• transartikularna fiksacija
Iskljuĉuje: bipolarno produţenje ekstremiteta
50306-00 Produţenje ekstremiteta, bipolarno
Obuhvata: primenu prstenastog fiksatora (npr. Ilizarov) ili sličnih distrakciono-kompresivnih aparata
osteotomiju/ostektomiju
Napomena: Bipolarno produţenje uključuje sečenje iste kosti na dva mesta. Produţenje
ekstremiteta se izvodi na okrajcima koji su kratki iz bilo kog razloga. Kost se seče i postavlja se
fiksator tokom hirurškog zahvata. Posle zahvata, fiksatorski produţivači se redovno okreću
dovodeći do postepenog produţenja kosti.
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• korekcija koštanog deformiteta
• transpozicija ţivaca
• neuroliza
• transartikularna fiksacija
90604-00 Korekcija koštanog deformiteta
Akutna ili postepena korekcija koštanog deformiteta pomoću spoljašnjeg fiksatora
Ukljuĉuje: primenu aparata za spoljašnju fiksaciju
uniplanarnu, biplanarnu i multiplanarnu korekciju
osteotomiju/ostektomiju
Napomena: Akutna korekcija uključuje osteotomiju/ostektomiju i trenutnu korekciju koštanog
deformiteta. Ovako aparat za fiksaciju odmah stabilizuje kost u novom poloţaju. Postepena ili
lagana korekcija uključuje osteotomiju/ostektomiju i postepenu korekciju koštanog deformiteta
pomoću aparata za fiksaciju
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• produţenje ekstremiteta
Iskljuĉuje: korekciju deformiteta zgloba
90605-00 Kompresija sa osteosintezom i distrakcionom osteogenezom metodom po
Ilizarovu
Napomena: Izvodi se za zamenu nedostajućeg segmenta kosti. Regenerisani segment kosti se
transportuje u defekt, krajevi se komprimuju a kost se postepeno izduţuje pri čemu dolazi do
produţenja ekstremiteta. TakoĎe moţe da se koristi za spajanje kosti (nakon razdvojenosti).
Iskljuĉuje: samo kompresivnu osteosintezu
samo distrakcionu osteogenezu
produţavanje ekstremiteta
90605-01 Osteosinteza, neklasifikovana na drugom mestu
Kompresijska osteosinteza
Distrakciona osteosinteza
Metoda po Ilizarovu
Napomena: Izvodi se kod vaskularne insufijencije ili za uklanjanje defekta koštane šupljine
Iskljuĉuje: kompresiju sa osteosintezom i distrakcionom osteogenezom
distrakcijsku osteogenezu mandibule
50300-00 Transartikularna fiksacija
Artikularna distrakcija
Postepena (lagana) korekcija deformiteta zgloba sa prstenastim fiksatorom ili sličnim aparatom
Ukljuĉuje: Mitković Hofmanov (Hoffman)
Ilizarov (Ilizarov)
Orthofiks (Ortofix) i sl.
1579 Ostale procedure na drugim mestima muskuloskeletnog sistema
50102-00 Artroskopski postupci na zglobu, neklasifikovani na drugom mestu
90592-00 Razdvajanje simetrično spojenih sijamskih blizanaca
90592-01 Razdvajanje asimetrično spojenih sijamskih blizanaca
Razdvajanje spojenih blizanaca, neklasifikovano na drugom mestu
32200-00 Devaskularizacija distalnog mišića
90609-00 Razaranje kosti
Razaranje laserom }
Radiofrekventna ablacija } lezije kosti
90593-00 Ostali dijagnostički postupci na mišićima, tetivama, fascijama ili burzama, neklasifikovani
na drugom mestu
Napomena: Za nehirurške dijagnostičke procedure videti Poglavlje 18
90594-00 Ostali dijagnostički postupci na kostima ili zglobovima, neklasifikovani na drugom mestu
Napomena: Za nehirurške dijagnostičke procedure videti Poglavlje 18
Iskljuĉuje: biopsiju kosti
90593-01 Ostali postupci na mišićima, tetivama, fascijama ili burzama, neklasifikovani na drugom
mestu
90595-00 Ostali postupci na muskuloskeletnom sistemu, neklasifikovani na drugom mestu
Petnaesto poglavlje
15. DERMATOLOŠKE I PROCEDURE PLASTIČNE HIRURGIJE
(BLOKOVI 1600 - 1718)
ANATOMSKA REGIJA
15.1 KOŢA I POTKOŢNO TKIVO
Ukljuĉuje: folikule dlake
mukoznu membranu
nokte
znojne ţlezde
TIP PROCEDURE
15.1.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
1600 Previjanje opekotine
Promena zavoja na opekotini
Previjanje transplantata na opekotini
Iskljuĉuje: obrada (debridment) opekotine na istoj oblasti
transplantat na istoj oblasti
30010-00 Previjanje opekotine, manje od 10% površine tela je previjeno
30014-00 Previjanje opekotine, 10% i više posto površine tela je previjeno
1601 Previjanje ostalih rana
30055-00 Previjanje rane
Promena zavoja
Zamena pakovanja rane ili drena
Ukljuĉuje: uklanjanje šavova
Iskljuĉuje: reinsercija cevčice za drenaţu apscesa na mekom tkivu
proceduru sa opekotinom
1602 Primena sredstva u koţi i potkoţnom tkivu
90660-00 Primena sredstva u koţi i potkoţnom tkivu
Injekcija:
• autolognog masnog tkiva
• kolagena
• silikona
Napomena: Obavlja se za korekciju:
• deformiteta kontura
• ulegnutog oţiljka
• bubuljica
• bora u vezi sa mišićima
Iskljuĉuje: primenu sredstva u leziji na koţi
30207-00 Primena sredstva u lezijama na koţi
Injekcija u keloidni oţiljak
Injekcija:
• Hidrokortizona
• Interferona
1603 Uklanjanje stranog tela iz koţe i potkoţnog tkiva
Iskljuĉuje: proceduru sa incizijom
30061-00 Uklanjanje stranog tela iz koţe i potkoţnog tkiva bez incizije
1604 Ostale procedure primene, insercije i uklanjanja na koţi i potkoţnom tkivu
96210-00 Eksterna primena ţivog organizma na koţu Hiduroterapija Terapija pijavicama Obrada
rane (debridman) larvama
30216-00 Aspiracija hematoma iz koţe i potkoţnog tkiva
Ukljuĉuje: nokat (leţište)
30216-01 Aspiracija apscesa iz koţe i potkoţnog tkiva
Ukljuĉuje: nokat (leţište)
30216-02 Ostale aspiracije iz koţe i potkoţnog tkiva
Aspiracija seroma iz koţe i potkoţnog tkiva
Ukljuĉuje: nokat (leţište)
45019-00 Hemijska abrazija celog lica
Napomena: Obavlja se kod koţe teško oštećene suncem
38285-00 Insercija potkoţno implantiranog ureĎaja za monitoring
Insercija:
• monitora za dogaĎaje u kardio sistemu
• implantiranog spiralnog (loop) rikordera kojeg aktivira pacijent (ILR)
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• monitoring dogaĎaja u kardio sistemu
39134-01 Insercija potkoţno implantiranog neurostimulatora
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• insercija elektroda:
• epiduralnih
• intrakranijalih
• periferalnih
• sakralnih
38285-01 Revizija potkoţno implantiranog ureĎaja za monitoring
Zamena:
• monitora za dogaĎaje u kardio sistemu
• implantiranog rikordera kojeg aktivira pacijent (ILR)
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• monitoring dogaĎaja u kardio sistemu
38286-00 Uklanjanje potkoţno implantiranog ureĎaja za monitoring
Uklanjanje:
• monitora za dogaĎaje u kardio sistemu
• implantiranog rikordera kojeg aktivira pacijent (ILR)
Iskljuĉuje: proceduru sa revizijom
39135-00 Uklanjanje potkoţno implantiranog neurostimulatora
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uklanjanje elektroda:
• epiduralnih
• intrakranijalnih
• periferalnih
• sakralnih
15.1.2 INCIZIJA
1605 Uklanjanje stranog tela iz koţe i potkoţnog tkiva incizijom
30064-00 Uklanjanje stranog tela iz koţe i potkoţnog tkiva incizijom
Ukljuĉuje: eksploraciju
1606 Incizija i drenaţa koţe i potkoţnog tkiva
30223-00 Incizija i drenaţa hematoma koţe i potkoţnog tkiva
30223-01 Incizija i drenaţa apscesa koţe i potkoţnog tkiva
Incizija i drenaţa celulita
30223-02 Ostale incizije i drenaţe koţe i potkoţnog tkiva
Incizija i drenaţa:
• karbunkula
• furunkula
1607 Opuštanje koţe i potkoţnog tkiva
Iskljuĉuje: opuštanje kontrakture opekotine
45515-01 Opuštanje kontrakture koţe i potkoţnog tkiva
Razdvajanje paučinaste pregibne kontrakture
Z-plastika kontrakture
45054-00 Esharotomija
Incizija:
• opekotine
• eshara
1608 Ostale procedure incizije na koţi i potkoţnom tkivu
90661-00 Ostale incizije koţe i potkoţnog tkiva
Eksploracija:
• sinusa koţe i potkoţnog tkiva (neklasifikovano na drugom mestu)
• koţe i potkoţnog tkiva za strano telo koje nije pronaĎeno
• sinusa koţe i potkoţnog tkiva (neklasifikovano na drugom mestu)
Iskljuĉuje: proceduru sa drenaţom
15.1.3 DESTRUKCIJA
Ukljuĉuje: kauterizaciju
krioterapiju
dijatermija
procedure laserom
serijsku kiretaţu
Iskljuĉuje: eksciziju bilo kojim drugim metodom
1609 Terapija koţe psoralenima i ultraljubiĉastim A zracima [PUVA]
Fotohemoterapija koţe
14053-00 Terapija šake ultraljubičastim A zracima i psoralenima
14053-01 Terapija stopala ultraljubičastim A zracima i psoralenima
14053-02 Terapija šake i stopala ultraljubičastim A zracima i psoralenima
14050-00 Terapija ostalih oblasti ultraljubičastim A zracima i psoralenima
Terapija psoralenima i ultraljubičastim A zracima:
• celog tela
• kod novoroĎenčeta
1610 Terapija koţe ultraljubiĉastim B zracima [UVB]
Fototerapija koţe ultraljubičastim B zracima uskog spektra
Fototerapija koţe ultraljubičastim B zracima
14053-03 Terapija šake ultraljubičastim B zracima
Iskljuĉuje: uski spektar UVB
14053-04 Terapija stopala ultraljubičastim B zracima
Iskljuĉuje: uski spektar UVB
14053-05 Terapija šake i stopala ultraljubičastim B zracima
Iskljuĉuje: uski spektar UVB
14050-01 Terapija ostalih oblasti ultraljubičastim B zracima
Terapija ultraljubičastim B zracima:
• celog tela
• kod novoroĎenčeta
Iskljuĉuje: uski spektar UVB
14053-06 Terapija šake ultraljubičastim B zracima uskog spektra
14053-07 Terapija stopala ultraljubičastim B zracima uskog spektra
14053-08 Terapija šake i stopala ultraljubičastim B zracima uskog spektra
14050-02 Terapija ostalih oblasti ultraljubičastim B zracima uskog spektra
Terapija ultraljubičastim B zracima uskog spektra:
• celog tela
• kod novoroĎenčeta
1611 Ostale procedure fototerapije koţe
90677-00 Ostale procedure fototerapije, na koţi
Fototerapija novoroĎenčeta (neklasifikovana na drugom mestu)
1612 Destrukcija lezija na koţi ili hrskavici
Iskljuĉuje: proceduru sa ekscizijom bradavice:
• analne
• palmarne
• penilne
• plantarne
• specifične oblasti (koje nigde nisu klasifikovane)
• uretralne
• vaginalne
• vulvarne
30195-00 Kiretaţa lezije na koţi, pojedinačna lezija
Ukljuĉuje: krioterapiju
dijatermiju
30195-01 Kiretaţa lezije na koţi, višestruke lezije
Ukljuĉuje: krioterapiju
dijatermiju
30190-00 Laserska terapija lezija na licu ili vratu
Procedura laserom za:
• angiofibrom }
• kapilarni angiom }
• trihoepiteliom } lica ili vrata
• tumor (neklasifikovan na drugom mestu) }
30195-02 Laserska terapija lezija na koţi, pojedinačna lezija
Fotokoagulacija lezije na koţi laserom, pojedinačna lezija
Ukljuĉuje: krioterapiju
dijatermiju
Iskljuĉuje: lice
vrat
oţiljak
tetovaţu
30195-03 Laserska terapija lezija na koţi, višestruke lezije
Fotokoagulacija lezije na koţi laserom, višestruke lezije
Ukljuĉuje: krioterapiju
dijatermiju
Iskljuĉuje: lice
vrat
oţiljak
tetovaţu
30195-04 Krioterapija lezija na koţi, pojedinačna lezija
Iskljuĉuje: proceduru:
• na hrskavici
• na oralnoj mukozi
• sa kiretaţom
• sa destrukcijom laserom
30195-05 Krioterapija lezija na koţi, višestruke lezije
Iskljuĉuje: proceduru:
• na hrskavici
• na oralnoj mukozi
• sa kiretaţom
• sa destrukcijom laserom
30205-00 Krioterapija lezija koje zahvataju koţu i hrskavicu, pojedinačna lezija
30205-01 Krioterapija lezija koje zahvataju koţu i hrskavicu, višestruke lezije
52034-00 Krioterapija lezija oralne mukoze
30195-06 Elektroterapija lezija na koţi, pojedinačna lezija
Dijatermija
Elektrodesikacija lezija na koţi, pojedinačna lezija
Fulguracija
Galvanokauterizacija
Iskljuĉuje: kauterizaciju vaskularne anomalije
dijatermiju teleangektazija glave i vrata
30195-07 Elektroterapija lezija na koţi, višestruke lezije
Dijatermija
Elektrodesikacija lezija na koţi, višestruke lezije
Fulguracija
Galvanokauterizacija
Iskljuĉuje: kauterizacija vaskularne anomalije
dijatermija telangiektazija glave ili vrata
30192-00 Ostale destrukcije lezija na koţi
1615 Obnavljanje površine koţe laserom
Laserska terapija oţiljka
Ukljuĉuje: proceduru na oţiljku od opekotine
Iskljuĉuje: proceduru za:
• rinofimu
• vermilion
45025-00 CO2 lasersko obnavljanje površine koţe na vratu
45025-01 CO2 lasersko obnavljanje površine koţe na jednoj estetskoj oblasti lica
CO2 lasersko obnavljanje površine koţe na jednoj oblasti samo:
• obraza, jednostrano
• brade
• čelo
• usne - gornje
• nosa
45026-00 CO2 lasersko obnavljanje površine koţe na dve ili više estetskih oblasti lica
45025-02 CO2 lasersko obnavljanje površine koţe na ostalim oblastima
1616 Abrazivna terapija koţe
45021-00 Abrazivna terapija koţe na jednoj estetskoj oblasti lica
Abrazivna terapija koţe na jednoj oblasti samo:
• obraza, jednostrano
• brade
• čelo
• usne - gornje
• nosa
45024-00 Abrazivna terapija koţe na dve ili više estetskih oblasti lica
45021-01 Abrazivna terapija koţe na ostalim oblastima
1617 Ostale procedure destrukcije na koţi i potkoţnom tkivu
90663-00 Ligatura dermalnih dodataka
90662-00 Laserski tretman tetovaţe
45652-00 Ablacija rinofime laserom
Ekscizija rinofime laserom
Ukljuĉuje: Ugljen dioksid (CO2)
Erbijum
45669-00 Ablacija vermiliona laserom
Vermilionektomija laserom
Ukljuĉuje: Ugljen dioksid (CO2)
Erbijum
15.1.4 Ekscizija
Iskljuĉuje: proceduru kod vaskularne anomalije
1618 Biopsija koţe i potkoţnog tkiva
30071-00 Biopsija koţe i potkoţnog tkiva
1619 Uklanjanje bradavice ili moluski (moluscum contagiosum)
Ukljuĉuje: kauterizaciju
krioterapiju
kiretaţu
dijatermiju
eksciziju
proceduru laserom
Iskljuĉuje: uklanjanje bradavice:
• analne
• penilne, endoskopske
• uretralne, endoskopske
• vaginalne
• vulvalne
30189-00 Uklanjanje moluske (molluscum contagiosum)
30186-00 Uklanjanje bradavice sa tabana
30186-01 Uklanjanje bradavice sa dlana
30189-01 Uklanjanje ostalih bradavica
1620 Ekscizija lezije(a) na koţi i potkoţnom tkivu
Ukljuĉuje: benignih/malignih:
• cista
• tumora
Iskljuĉuje: ekscizija:
• laserom
• oţiljka
• sinusa
• čira
Mohova hemohirurgija
31230-00 Ekscizija lezije(a) na koţi i potkoţnom tkivu očnog kapka
Iskljuĉuje: klinastu eksciziju pune debljine
31230-01 Ekscizija lezije(a) na koţi i potkoţnom tkivu nosa
31230-02 Ekscizija lezije(a) na koţi i potkoţnom tkivu uva
Iskljuĉuje: klinastu eksciziju pune debljine
31230-03 Ekscizija lezije(a) na koţi i potkoţnom tkivu usne
Iskljuĉuje: eksciziju lezija(e) vermiliona (graničnog)
klinastu eksciziju pune debljine
31235-00 Ekscizija lezije(a) na koţi i potkoţnom tkivu ostalih oblasti na glavi
Ekscizija lezije(a) na koţi i potkoţnom tkivu:
• obraza
• lica (neklasifikovano na drugom mestu)
• čela
• preaurikularnog i postaurikularnog regiona
• skalpa
31235-01 Ekscizija lezije(a) na koţi i potkoţnom tkivu vrata
31235-02 Ekscizija lezije(a) na koţi i potkoţnom tkivu šake
31230-04 Ekscizija lezije(a) na koţi i potkoţnom tkivu prsta šake
Ekscizija lezije(a) na koţi i potkoţnom tkivu palca
31230-05 Ekscizija lezije(a) na koţi i potkoţnom tkivu genitalija
Ekscizija lezije(a) na koţi i potkoţnom tkivu:
• penisa
• skrotuma
• vulve
31235-03 Ekscizija lezije(a) na koţi i potkoţnom tkivu noge
Ekscizija lezije(a) na koţi i potkoţnom tkivu:
• potkolenice
• kuka
• kolena
• butine
31235-04 Ekscizija lezije(a) na koţi i potkoţnom tkivu stopala
Ekscizija lezije(a) na koţi i potkoţnom tkivu:
• skočnog zgloba
• prsta na nozi
31205-00 Ekscizija lezije(a) na koţi i potkoţnom tkivu ostalih oblasti
1626 Mikroskopski kontrolisana ekscizija lezija na koţi
31000-00 Mikroskopski kontrolisana ekscizija lezije(a) na koţi
Mohova (Moh) hemohirurgija
Ukljuĉuje: biopsiju ex tempore
histopatologiju
maping
1627 Obrada opekotine
Debridman eshara
Esharektomija
Ekscizija:
• opekotine
• eshara
Uklanjanje eshara
Ukljuĉuje: previjanje opekotine na istoj oblasti
Iskljuĉuje: proceduru sa transplantatom na istoj oblasti
90686-00 Obrada opekotine bez ekscizije Sukcija vakuumom prevoja rane
30017-01 Obrada opekotine sa ekscizijom, manje od 10% površine tela je obraĎeno ili ekscidirano
30020-00 Obrada opekotine sa ekscizijom, 10% i više površine tela je obraĎeno ili ekscidirano
1628 Ostale procedure obrade na koţi i potkoţnom tkivu
Iskljuĉuje: proceduru:
• debridman terapija larvama
• opekotine
90686-01 Obrada koţe i potkoţnog tkiva bez ekscizije
Obrada bez ekscizije:
• infekcije
• čira
• rane
Uklanjanje devitalizovanog tkiva, nekroze i mrtvog tkiva metodama kao što su:
• čišćenje
• irigacija (pod pritiskom)
• ribanje
• pranje
90665-00 Obrada koţe i potkoţnog tkiva sa ekscizijom
Eksciziona obrada koţe i potkoţnog tkiva kod:
• infekcije
• ishemičnog, nekroznog i gangrenoznog tkiva
• čira
• rane
Ukljuĉuje: incidentalnu eksciziona obradu mekog tkiva
Iskljuĉuje: eksciziona obrada:
• oblasti otvorenog preloma
• mekog tkiva
1629 Uklanjanje transplantata koţe
90666-00 Uklanjanje alografta
90666-01 Uklanjanje alografta sa opekotine
90667-00 Uklanjanje ksenografta
90667-01 Uklanjanje ksenografta sa opekotine
90668-00 Uklanjanje sintetičkog transplantata koţe
90668-01 Uklanjanje sintetičkog transplantata koţe sa opekotine
1630 Ekscizija ĉira ili sinusa na koţi i potkoţnom tkivu
31205-01 Ekscizija čira na koţi i potkoţnom tkivu
30099-00 Ekscizija sinusa na koţi i potkoţnom tkivu
Iskljuĉuje: proceduru na mekom tkivu
proceduru na:
• pilonidalnoj cisti ili sinusu
• preaurikularnom sinusu
1631 Ekscizija nokta na prstu šake
46516-00 Obrada nokta na prstu šake
Obrada:
• leţišta nokta
• nokatnog prevoja
46516-01 Uklanjanje nokta na prstu šake
46531-00 Parcijalna resekcija uraslog nokta na prstu šake
Ukljuĉuje: proceduru fenolizacijom
46528-00 Klinasta resekcija uraslog nokta na prstu šake
Ukljuĉuje: uklanjanje:
• segmenta nokta
• nokatnog prevoja i dela leţišta nokta
46534-00 Radikalna ekscizija leţišta nokta na prstu šake
Radikalna ekscizija germinativnog matriksa nokta
1632 Ekscizija nokta na prstu stopala
47906-00 Obrada nokta na prstu stopala
Obrada:
• leţišta nokta
• nokatnog prevoja
47906-01 Uklanjanje nokta na prstu stopala
47916-00 Parcijalna resekcija uraslog nokta na prstu stopala
Ukljuĉuje: proceduru fenolizacijom
47915-00 Klinasta resekcija uraslog nokta na prstu stopala
Ukljuĉuje: uklanjanje:
• segmenta nokta
• nokatnog prevoja i dela leţišta nokta
47918-00 Radikalna ekscizija leţišta uraslog nokta na prstu stopala
1633 Ekscizija znojnih ţlezda
Napomena: Obavlja se kod hiperhidroze i hidradenitisa (supurativnog)
30180-00 Parcijalna ekscizija aksilarnih znojnih ţlezda
Klinasta ekscizija aksilarnih znojnih ţlezda
30183-00 Totalna ekscizija aksilarnih znojnih ţlezda
31245-00 Ekstenzivna ekscizija aksilarnih znojnih ţlezda
31245-01 Ekstenzivna ekscizija interglutealnih znojnih ţlezda
31245-02 Ekstenzivna ekscizija inguinalnih znojnih ţlezda
1634 Ostale procedure ekscizije na koţi i potkoţnom tkivu
31245-03 Ekstenzivna ekscizija koţe i potkoţnog tkiva kod sikoze, od lica do vrata
Napomena: Obavlja se kod sikoze:
• brade
• vrata (regionis nuchae)
90669-00 Ekscizija koţe za transplantat
Ukljuĉuje: reparaciju sekundarnog defekta suturom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• reparacija sekundarnog defekta transplantatom
Iskljuĉuje: proceduru sa transplantatom u istoj operativnoj epizodi
45653-00 Operacija rinofime šejving tehnikom
15.1.5 REPARACIJA
1635 Reparacija rane na koţi i potkoţnom tkivu
Reparacija laceracije koţe i potkoţnog tkiva
Ukljuĉuje: upotrebu:
• klipsi
• suture
• tkivno adhezivnog sredstva(tkivni lepak)
Iskljuĉuje: proceduru na:
• dojci
• uvu
• očnom kapku
• usni
• nosu
30032-00 Reparacija rane na koţi i potkoţnom tkivu lica ili vrata, površinska
30035-00 Reparacija rane na koţi i potkoţnom tkivu lica ili vrata, koja uključuje meko tkivo
30026-00 Reparacija rane na koţi i potkoţnom tkivu ostalih oblasti, površinska
30029-00 Reparacija rane na koţi i potkoţnom tkivu ostalih oblasti, koja uključuje meko tkivo
1636 Reparacija nokta
Onihoplastika
46486-00 Primarna reparacija nokta ili leţišta nokta
46489-00 Sekundarna reparacija nokta ili leţišta nokta
1640 Alograft, ksenograft ili sintetiĉki transplantat koţe
90670-00 Alograft
privremeni biološki zavoj - alograft
privremeni biološki zavoj - homograft
Split skin:
• alograft
• homograft
90670-01 Alograft za opekotinu
privremeno biloško previjanje opekotine alograftnom
privremeno biloško previjanje opekotine homograftom
Split skin:
• alograft za opekotinu
• homograft za opekotinu
90671-00 Ksenograft
privremeno biloško previjanje heterograftom
Split skin:
• heterograft
• ksenograft
privremeno biloško previjanje ksenograftom
90671-01 Ksenograft za opekotinu
privremeno biloško previjanje opekotine heterograftom
Split skin:
• heterograft za opekotinu
• ksenograft za opekotinu
privremeno biloško previjanje opekotine ksenograftom
90672-00 Sintetički transplantat koţe
Transplantat zamenika koţe npr. Biobrane, Integra artificijalni dermis
Privremeno previjanje koţe sintetičkim zamenicima koţe
90672-01 Sintetički transplantat koţe za opekotinu
Transplantat zamenika koţe npr. Biobrane, Integra artificijalni dermis
Privremeno previjanje koţe za opekotinu sintetičkim zamenicima koţe
1641 Transplantat parcijalne debljine koţe za granulirajuću opekotinu
Ukljuĉuje: obradu }
previjanje } granulirajuće opekotine istog mesta
eksciziju }
eksciziju koţe za transplantat
reparaciju sekundarnog defekta suturom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• reparacija sekundarnog defekta transplantatom
45400-01 Transplantat parcijalne debljine koţe za malu granulirajuću oblast opekotine, < 3%
površine tela pokriveno transplantatom
45403-01 Transplantat parcijalne debljine koţe za ekstenzivnu granulirajuću oblast opekotine, ≥ 3%
površine tela pokriveno transplantatom
1642 Ostali transplantati parcijalne debljine koţe za granulirajuću oblast
Ukljuĉuje: eksciziju koţe za transplantat
reparaciju sekundarnog defekta suturom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• reparacija sekundarnog defekta transplantatom
Iskljuĉuje: proceduru na granulirajućoj opekotini
45400-00 Transplantat parcijalne debljine koţe za malu granulirajuću oblast - površinu
45403-00 Transplantat parcijalne debljine koţe za ekstenzivnu granulirajuću oblast
1643 Transplantat parcijalne debljine koţe za opekotinu na specifiĉnim oblastima
Split skin autograft (parcijalne-delimične debljine koţe) za opekotinu na specifičnim oblastima
Ukljuĉuje: obradu }
previjanje } opekotine istog mesta
eksciziju }
eksciziju koţe za transplantat
reparaciju sekundarnog defekta suturom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uklanjanje transplantata:
• alografta
• sintetičkog
• ksenografta
• reparacija sekundarnog defekta transplantatom
Iskljuĉuje: alograft za opekotinu
transplantat sintetičke koţe za opekotinu
proceduru na granulirajućoj opekotini
ksenograft za opekotinu
45485-00 Transplantat parcijalne debljine koţe za opekotinu na očnom kapku
45485-01 Transplantat parcijalne debljine koţe za opekotinu na nosu
45485-02 Transplantat parcijalne debljine koţe za opekotinu na usni
45485-03 Transplantat parcijalne debljine koţe za opekotinu na uvu
45486-02 Transplantat parcijalne debljine koţe za opekotinu na ostalim oblastima lica
Ukljuĉuje: obraz
bradu
čelo
Iskljuĉuje: celo lice
45494-00 Transplantat parcijalne debljine koţe za opekotinu na celom licu
Iskljuĉuje: uvo
45486-00 Transplantat parcijalne debljine koţe za opekotinu na vratu
45485-04 Transplantat parcijalne debljine koţe za opekotinu na šaci
Ukljuĉuje: proceduru sa transplantatom za prst šake ili palac
zglob na ruci
Iskljuĉuje: Transplantat parcijalne debljine koţe za:
• samo prst na ruci
• samo palac
45488-01 Transplantat parcijalne debljine koţe za opekotinu na palcu
Iskljuĉuje: proceduru sa transplantatom za šaku
45488-00 Transplantat parcijalne debljine koţe za opekotinu na prstu šake
Iskljuĉuje: proceduru sa transplantatom za šaku
45486-01 Transplantat parcijalne debljine koţe za opekotinu na genitalijama
45486-03 Transplantat parcijalne debljine koţe za opekotinu na stopalu
Ukljuĉuje: petu
proceduru sa transplantatom za prst stopala
Iskljuĉuje: proceduru samo na prstu stopala
45487-00 Transplantat parcijalne debljine koţe za opekotinu na prstu stopala
Iskljuĉuje: proceduru sa transplantatom za stopalo
1644 Transplantat parcijalne debljine koţe za opekotinu na ostalim mestima
Split skin autograft za opekotinu na ostalim oblastima
Ukljuĉuje: obradu }
previjanje } opekotine istog mesta
eksciziju }
eksciziju koţe za transplantat
reparaciju sekundarnog defekta suturom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uklanjanje transplantata:
• alografta
• sintetičkog
• ksenografta
• reparacija sekundarnog defekta transplantatom
Iskljuĉuje: alograft za opekotinu
transplantat sintetičke koţe za opekotinu
proceduru na grnulirajućoj opekotini
ksenograft za opekotinu
45406-00 Transplantat parcijalne debljine koţe za opekotinu na drugim oblastima kada se < 3%
površine tela pokriva transplantatom
45409-00 Transplantat parcijalne debljine koţe za opekotinu na drugim oblastima kada se ≥ 3% i <
6% površine tela pokriva transplantatom
45412-00 Transplantat parcijalne debljine koţe za opekotinu na drugim oblastima kada se ≥ 6% i <
9% površine tela pokriva transplantatom
45415-00 Transplantat parcijalne debljine koţe za opekotinu na drugim oblastima kada se ≥9% i <
12% površine tela pokriva transplantatom
45418-00 Transplantat parcijalne debljine koţe za opekotinu na drugim oblastima kada se ≥ 12% i <
15% površine tela pokriva transplantatom
45460-00 Transplantat parcijalne debljine koţe za opekotinu na drugim oblastima kada se ≥ 15% i <
20% površine tela pokriva transplantatom
45464-00 Transplantat parcijalne debljine koţe za opekotinu na drugim oblastima kada se ≥ 20% i <
30% površine tela pokriva transplantatom
45468-00 Transplantat parcijalne debljine koţe za opekotinu na drugim oblastima kada se ≥ 30% i <
40% površine tela pokriva transplantatom
45471-00 Transplantat parcijalne debljine koţe za opekotinu na drugim oblastima kada se ≥ 40% i <
50% površine tela pokriva transplantatom
45474-00 Transplantat parcijalne debljine koţe za opekotinu na drugim oblastima kada se ≥ 50% i <
60% površine tela pokriva transplantatom
45477-00 Transplantat parcijalne debljine koţe za opekotinu na drugim oblastima kada se ≥ 60% i <
70% površine tela pokriva transplantatom
45480-00 Transplantat parcijalne debljine koţe za opekotinu na drugim oblastima kada se ≥ 70% i <
80% površine tela pokriva transplantatom
45483-00 Transplantat parcijalne debljine koţe za opekotinu na drugim oblastima kada se ≥ 80%
površine tela pokriva transplantatom
1645 Ostali transplantati parcijalne debljine koţe, mali
Ukljuĉuje: eksciziju koţe za transplantat
reparaciju sekundarnog defekta suturom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• reparacija sekundarnog defekta transplantatom
Iskljuĉuje: allograft
inlej transplantat
sintetički transplantat koţe
proceduru na:
• opekotinama
• granulirajućoj oblasti
ksenograft
45448-00 Mali transplantat parcijalne debljine koţe za očni kapak
Iskljuĉuje: proceduru kod simblefarona
45448-01 Mali transplantat parcijalne debljine koţe za nos
45448-02 Mali transplantat parcijalne debljine koţe za usnu
45448-03 Mali transplantat parcijalne debljine koţe za uvo
45448-09 Mali transplantat parcijalne debljine koţe za ostale oblasti lica
Ukljuĉuje: obraz
bradu
čelo
45448-04 Mali transplantat parcijalne debljine koţe za vrat
45448-05 Mali transplantat parcijalne debljine koţe za šaku
Ukljuĉuje: proceduru sa transplantatom za prst šake ili palac
zglob na ruci
Iskljuĉuje: mali transplantat parcijalne debljine koţe za:
• samo prst šake
• samo palac
45448-06 Mali transplantat parcijalne debljine koţe za palac
Iskljuĉuje: proceduru sa transplantatom za šaku
45448-07 Mali transplantat parcijalne debljine koţe za prst šake
Iskljuĉuje: proceduru sa transplantatom za šaku
palac
45448-08 Mali transplantat parcijalne debljine koţe za genitalije
45448-10 Mali transplantat parcijalne debljine koţe za stopalo
Ukljuĉuje: petu
proceduru sa transplantatom za prst stopala
Iskljuĉuje: samo prst stopala
45448-11 Mali transplantat parcijalne debljine koţe za prst stopala
Iskljuĉuje: proceduru sa transplantatom za stopalo
45439-00 Mali transplantat parcijalne debljine koţe za ostale oblasti
Mali transplantat parcijalne debljine koţe za mnogostruke oblasti, koje nisu klasifikovane u ovoj
grupi
1646 Ostali transplantati parcijalne debljine koţe, ekstenzivni
45442-00 Ekstenzivni transplantat parcijalne debljine koţe za bilo koju oblast
Ukljuĉuje: eksciziju koţe za transplantat
reparaciju sekundarnog defekta suturom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• reparacija sekundarnog defekta transplantatom
Iskljuĉuje: alograft
inlej transplantat
sintetički transplantat koţe
Proceduru na:
• opekotinama
• granulirajućoj oblasti
ksenograft
1647 Transplantat parcijalne debljine koţe, inlej
45445-00 Transplantat parcijalne debljine koţe kao inlej transplantat
Ukljuĉuje: eksciziju koţe za transplantat
inserciju i uklanjanje kalupa
reparaciju sekundarnog defekta suturom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• reparacija sekundarnog defekta transplantatom
Iskljuĉuje: inlej transplantat pune debljine
1648 Transplantat koţe pune debljine za opekotinu
Volfov (Wolfe) transplantat za opekotinu
Ukljuĉuje: obradu }
previjanje } opekotine istog mesta
eksciziju }
eksciziju koţe za transplantat
reparaciju sekundarnog defekta suturom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uklanjanje transplantata:
• alografta
• sintetičkog
• ksenografta
• reparacija sekundarnog defekta transplantatom
45451-10 Transplantat koţe pune debljine za opekotinu na očnom kapku
45451-11 Transplantat koţe pune debljine za opekotinu na nosu
45451-12 Transplantat koţe pune debljine za opekotinu na usni
45451-13 Transplantat koţe pune debljine za opekotinu na uvu
45451-20 Transplantat koţe pune debljine za opekotinu na ostalim oblastima lica
Ukljuĉuje: obraz
bradu
čelo
Iskljuĉuje: celo lice
45451-21 Transplantat koţe pune debljine za opekotinu na celom licu
Iskljuĉuje: uvo
45451-14 Transplantat koţe pune debljine za opekotinu na vratu
45451-15 Transplantat koţe pune debljine za opekotinu na šaci
Ukljuĉuje: proceduru sa transplantatom za prst šake i palac
zglob na ruci
Iskljuĉuje: transplantat koţe pune debljine za:
• samo prst šake
• samo palac
45451-16 Transplantat koţe pune debljine za opekotinu na palcu
Iskljuĉuje: proceduru sa transplantatom za šaku
45451-17 Transplantat koţe pune debljine za opekotinu na prstu šake
Iskljuĉuje: proceduru sa transplantatom za šaku
45451-18 Transplantat koţe pune debljine za opekotinu na genitalijama
45451-22 Transplantat koţe pune debljine za opekotinu na stopalu
Ukljuĉuje: petu
proceduru sa transplantatom za prst stopala
Iskljuĉuje: samo prst stopala
45451-23 Transplantat koţe pune debljine za opekotinu na prstu stopala
Iskljuĉuje: proceduru sa transplantatom za stopalo
45451-19 Transplantat koţe pune debljine za opekotinu na ostalim oblastima
1649 Ostali transplantati koţe pune debljine
Inlej transplantat pune debljine
Volfov (Wolfe) transplantat
Ukljuĉuje: eksciziju koţe za transplantat
reparaciju sekundarnog defekta suturom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• reparacija sekundarnog defekta transplantatom
Iskljuĉuje: proceduru na opekotinama
45451-00 Transplantat koţe pune debljine na očnom kapku
Iskljuĉuje: proceduru sa recesijom retraktora kapka
45451-01 Transplantat koţe pune debljine na nosu
45451-02 Transplantat koţe pune debljine na usni
45451-03 Transplantat koţe pune debljine na uvu
45451-24 Transplantat koţe pune debljine na ostalim oblastima lica
Ukljuĉuje: obraz
bradu
čelo
Iskljuĉuje: celo lice
45451-25 Transplantat koţe pune debljine na celom licu
Iskljuĉuje: uvo
45451-04 Transplantat koţe pune debljine na vratu
45451-05 Transplantat koţe pune debljine na šaci
Ukljuĉuje: proceduru sa transplantatom za prst šake i palac
zglob na ruci
Iskljuĉuje: transplantat koţe pune debljine za:
• samo prst šake
• samo palac
45451-06 Transplantat koţe pune debljine na palcu
Iskljuĉuje: proceduru sa transplantatom za šaku
45451-07 Transplantat koţe pune debljine na prstu šake
Iskljuĉuje: proceduru sa transplantatom za šaku
palac
45451-08 Transplantat koţe pune debljine na genitalijama
45451-26 Transplantat koţe pune debljine na stopalu
Ukljuĉuje: petu
proceduru sa transplantatom za prst stopala
Iskljuĉuje: proceduru samo na prstu stopala
45451-27 Transplantat koţe pune debljine na prstu stopala
Iskljuĉuje: proceduru sa transplantatom za stopalo
45451-09 Transplantat koţe pune debljine na ostalim oblastima
Transplantat koţe pune debljine za mnogostruke oblasti, koje nisu klasifikovane u ovoj grupi
1650 Transplantat dermisa
45018-00 Transplantat dermisa
Dermalni transplantat
Ukljuĉuje: proceduru za opekotinu
1651 Lokalni reţanj koţe, jednostavan i mali, jedan stadijum
Lokalni reţanj koţe (ako nije klasifikovan na drugom mestu)
Ukljuĉuje: fasciokutanozni reţanj
reparaciju sekundarnog defekta na koţi suturacijom
proceduru za opekotine
Napomena:
Režanj tkivo koje je odvojeno sa oblasti donatora i premešteno na oblast recipienta zajedno sa
sopstvenom zalihom krvi (pedikulom)
Tipovi reţnjeva obuhvataju:
• pomereni (npr B-Y, bipedikulu)
• fasciokutanozni
• rotacioni
• transpozicioni (npr Z-plastika, romboid)
Lokalni reţanj uzet sa oblasti koja je pored oblasti sa defektom
Jednostavan pravilnog oblika, dvodimenzionalan
Mali odnosi se na veličinu oblasti recipienta
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• reparacija sekundarnog defekta:
• transplantatom
• koji nije na koţi (npr. na mišiću), suturom
Iskljuĉuje: komplikovani i mali lokalni reţanj koţe
reparaciju nazalne fistule reţnjem
reviziju lokalnog reţanja koţe
jednostavan i veliki lokalni reţanj koţe
45206-00 Jednostavan i mali lokalni reţanj koţe očnog kapka
Iskljuĉuje: rekonstrukciju očnog kapka reţanjom
45206-01 Jednostavan i mali lokalni reţanj koţe nosa
45206-02 Jednostavan i mali lokalni reţanj koţe usne
Ukljuĉuje: usta
Iskljuĉuje: rekonstrukciju usne reţnjem
45206-03 Jednostavan i mali lokalni reţanj koţe uva
45206-09 Jednostavan i mali lokalni reţanj koţe ostalih oblasti lica
Ukljuĉuje: obraz
bradu
čelo
45206-04 Jednostavan i mali lokalni reţanj koţe vrata
45206-05 Jednostavan i mali lokalni reţanj koţe šake
Ukljuĉuje: zglob šake
Iskljuĉuje: proceduru za Dupuetranovu kontrakturu
proceduru:
• samo na prstu šake
• samo na palcu
45206-06 Jednostavan i mali lokalni reţanj koţe palca
Iskljuĉuje: proceduru za Dupuetranovu kontrakturu
45206-07 Jednostavan i mali lokalni reţanj koţe prsta šake
Iskljuĉuje: proceduru za Dupuetranovu kontrakturu
proceduru na palcu šake
45206-08 Jednostavan i mali lokalni reţanj koţe genitalija
45206-10 Jednostavan i mali lokalni reţanj koţe stopala
Ukljuĉuje: petu
proceduru sa transplantatom za prst stopala
Iskljuĉuje: samo prst stopala
45206-11 Jednostavan i mali lokalni reţanj koţe prsta stopala
Iskljuĉuje: proceduru sa transplantatom za stopalo
45200-00 Jednostavan i mali lokalni reţanj koţe ostalih oblasti
1652 Lokalni reţanj koţe, veliki i komplikovan, jedan stadijum
Napomena:
Režanj tkivo koje je odvojeno sa oblasti donatora i premešteno na oblast recipienta zajedno sa
sopstvenom zalihom krvi (pedikulom)
Tipovi reţnjeva obuhvataju:
• pomereni (npr B-Y, bipedikulu)
• rotacioni
• transpozicioni (npr Z-plastika, romboid)
Komplikovani kompleksni ili nepravilnog oblika, trodimenzionalni sa konturama
Veliki odgovara veličini oblasti recipienta
Lokalni reţanj uzet sa oblasti koja je pored oblasti sa defektom
45200-001 Komplikovan i veliki lokalni reţanj koţe bilo koje oblasti
Komplikovani ili veliki lokalni lap koţe za opekotinu
Ukljuĉuje: fasciokutanozni reţanj
reparaciju sekundarnog defekta na koţi suturacijom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• reparacija sekundarnog defekta:
• transplantatom (videti Indeks: Transplantat, prema oblasti ili tipu)
• koji nije na koţi (npr. na mišiću), suturacijom (videti Indeks: Suturacija, prema oblasti)
Iskljuĉuje: reparaciju nazalne fistule reţnjem
rekonstrukciju:
• očnog kapka reţnjem
• usne reţnjem
reviziju lokalnog reţanja koţe
proceduru za Dupuetranovu kontrakturu
1653 Udaljeni reţanj koţe, direktan
Ukljuĉuje: fasciokutanozni reţanj
reparaciju sekundarnog defekta na koţi suturacijom
proceduru za opekotinu
Napomena:
Režanj tkivo koje je odvojeno sa oblasti donatora i premešteno na oblast recipienta zajedno sa
sopstvenom zalihom krvi (pedikulom)
Prvi stadijum podizanje reţanja sa donatorske oblasti, transfer i pričvršćivanje za oblast recipijenta
Drugi stadijum razdvajanje reţanja sa donatorske oblasti
Odlaganje parcijalno podizanje reţanja sa donatorske oblasti sa transferom reţnja sa odlaganjem
do kasnije operativne epizode da bi se poboljšalo snabdevanje reţnja krvlju; ponekad se obavlja
kao preliminarni korak pre prvog stadijuma
Direktni reţanj se direktno prebacuje sa donatorske oblasti na oblast recipijenta
Udaljeni reţanj koji je uzet sa oblasti udaljene od oblasti defekta
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• reparacija sekundarnog defekta:
• transplantatom (videti Indeks: Transplantat, prema oblasti ili tipu)
• koji nije na koţi (npr. na mišiću), suturacijom (videti Indeks: Suturacija, prema oblasti)
Iskljuĉuje: rekonstrukciju:
• očnog kapka reţnjem
• usne reţnjem
reviziju direktnog udaljenog reţnja koţe
45230-00 Odlaganje direktnog udaljenog reţnja koţe
45221-01 Mali direktni udaljeni reţanj koţe, prvi stadijum
Direktni udaljeni reţanj koţe prsta sa šake na šaku, prvi stadijum
45224-01 Mali direktni udaljeni reţanj koţe, drugi stadijum
Direktni udaljeni reţanj koţe prsta sa šake na šaku, drugi stadijum
45221-011 Veliki direktni udaljeni reţanj koţe, prvi stadijum
Direkti udaljeni reţanj koţe, prvi stadijum:
• abdominalni
• sa ruke na ruku
Iskljuĉuje: direktni udaljeni reţanj koţe sa noge na nogu
45224-011 Veliki direktni udaljeni reţanj koţe, drugi stadijum
Direktni udaljeni reţanj koţe, drugi stadijum:
• abdominalni
• sa ruke na ruku
Iskljuĉuje: direktni udaljeni reţanj koţe sa noge na nogu
45221-012 Direktni udaljeni reţanj koţe sa noge na nogu, prvi stadijum
45224-012 Direktni udaljeni reţanj koţe sa noge na nogu, drugi stadijum
1654 Udaljeni reţanj koţe, indirektan
Reţanj koţe sa sopstvenom vaskularnom peteljkom, uzet sa donorskog mesta koje je udaljeno od
defekta, pripojen na mesto prijema, preko indirektnog mesta
Ukljuĉuje: fasciokutani reţanj
reparaciju sekundarnog defekta na koţi suturom
proceduru za opekotine
tubirana pedikula
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• reparacija sekundarnog defekta:
• transplantatom
• koji nije na koţi (npr. na mišiću), suturom
Iskljuĉuje: reviziju indirektnog udaljenog reţnja koţe
45230-01 Odlaganje indirektnog udaljenog reţnja koţe
Koţni reţanj delimično uzet sa donorskog mesta sa odloţenim transferom do kasnije operativne
epizode radi poboljšanja snabdevanja krvi u reţanj. Moţe biti korak koji prethodi transferu
45227-00 Indirektni udaljeni reţanj koţe, oblikovanje tubirane peteljke (pedikule)
45236-00 Indirektni udaljeni reţanj koţe, širenje tubirane peteljke (pedikule)
45233-00 Indirektni udaljeni reţanj koţe, priprema, transfer i povezivanje za intermedijalnu oblast
45233-01 Indirektni udaljeni reţanj koţe, priprema, transfer i povezivanje za finalnu oblast
1655 Ostale procedure reparacije na koţi i potkoţnom tkivu
90673-00 Korekcija sindaktilije
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• procedura sa reţnjem
• procedura sa transplantatom
45560-00 Transplantacija kose
90674-00 Replantacija skalpa
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• mikrohirurška reparacija krvnih sudova
90675-00 Ostale reparacije koţe i potkoţnog tkiva
15.1.6 REVIZIJA
1656 Revizija oţiljka ili kontrakture od opekotine
45519-00 Revizija oţiljka ili kontrakture od opekotine
Razdvajanje }
Ekscizija }
OslobaĎanje }oţiljka ili kontrakture od opekotine
Opuštanje }
Z-plastika }
Iskljuĉuje: esharotomiju
laserski tretman oţiljka od opekotine
1657 Revizija ostalih oţiljaka na koţi
Eksciziju }
OslobaĎanje } oţiljka
Opuštanje }
Z-plastiku }
Iskljuĉuje: primenu agensa u oţiljak
lasersku proceduru na oţiljku
opuštanje kontrakture
uklanjanje oţiljka kao sporedna procedura u drugoj proceduri - šifru izostaviti
proceduru za oţiljak od opekotine
45506-00 Revizija oţiljka na licu duţine 3cm i manje
45512-00 Revizija oţiljka na licu duţine više od 3cm
45506-01 Revizija oţiljka na vratu duţine 3cm i manje
45512-01 Revizija oţiljka na vratu duţine više od 3cm
45515-00 Revizija oţiljka na ostalim oblastima duţine 7cm i manje
45518-00 Revizija oţiljka na ostalim oblastima duţine više od 7cm
1658 Revizija reţnja koţe
Ukljuĉuje: proceduru liposukcijom
45239-00 Revizija lokalnog reţnja koţe
Iskljuĉuje: reviziju reţnja kod reparacije nazalne fistule
45239-01 Revizija direktnog udaljenog reţnja koţe
45239-02 Revizija indirektnog udaljenog reţnja koţe
15.1.7 OSTALE PROCEDURE
1659 Procedure kod pilonidalnog sinusa ili ciste
Procedure kod sakralnog sinusa ili ciste
30679-00 Primena sredstva u pilonidalnom sinusu ili cisti
Injekcija sklerotirajućeg sredstva u pilonidalni sinus ili cistu
30676-00 Incizija pilonidalnog sinusa ili ciste
30676-01 Ekscizija pilonidalnog sinusa ili ciste
Marsupijalizacija pilonidalne ciste
1660 Ostale procedure na koţi i potkoţnom tkivu
90676-00 Ostale procedure na koţi i potkoţnom tkivu
15.2 PROCEDURE PLASTIĈNE HIRURGIJE NA MEKOM TKIVU
TIP PROCEDURE
15.2.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
1661 Insercija, uklanjanje ili podešavanje ekspandera tkiva ili implantata
45566-00 Insercija tkivnog ekspandera
Iskljuĉuje: intraoperativni tkivni ekspander
proceduru na dojci
45572-00 Intraoperativna insercija tkivnog ekspandera
Insercija tkivnog ekspandera zdruţeno sa drugom hirurškom procedurom
Prvo šifrirati:
• obavljenu hiruršku proceduru ili procedure
Iskljuĉuje: proceduru na dojci
45566-01 Injekcija u tkivni ekspander
Inflacija tkivnog ekspandera
Iskljuĉuje: proceduru na dojci
45566-03 Podešavanje tkivnog ekspandera
Relokaciju zaliska ekspandera tkiva
Iskljuĉuje: proceduru na dojci
45568-00 Uklanjanje tkivnog ekspandera
Iskljuĉuje: proceduru na dojci
90606-00 Uklanjanje facijalnog implantata
Uklanjanje implantata sa:
• obraza (malarno) (submalarno)
• brade (mandibule)
• čela
• nosa
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• oka
• zuba
90606-01 Uklanjanje implantata ostalih mekih tkiva
Uklanjanje implantata sa:
• bedara
• grudi (pektoralis)
• udova:
• donjih (potkolenica)
• gornjih (biceps) (triceps)
Isključuje: proceduru uklanjanja sa:
• abdominalnog zida (prostetička mreţa)
• dojki
• oka
• lica
15.2.2 EKSCIZIJA
1662 Ekscizija, oĉni kapak
45617-00 Redukcija gornjeg očnog kapka
Ekscizija redundantne koţe na očnom kapku
Restauracija simetrije gornjeg očnog kapka
Ritidektomija gornjeg očnog kapka
45620-00 Redukcija donjeg očnog kapka
Ritidektomija donjeg očnog kapka
Restauracija simetrije donjeg očnog kapka
45665-01 Klinasta ekscizija očnog kapka pune debljine
Ekscizija lezije na očnom kapku, pune debljine
Ukljuĉuje: reparaciju direktnom suturom
Iskljuĉuje: proceduru za ektropiju ili entropiju
1663 Ekscizija, uvo
45665-02 Klinasta ekscizija uva pune debljine
Ekscizija lezije na uvu, pune debljine
Ukljuĉuje: reparaciju direktnom suturom
1664 Ekscizija, usna
45668-00 Vermilionektomija
Iskljuĉuje: proceduru sa CO2 laserom
45665-00 Klinasta ekscizija usne pune debljine
Ekscizija lezije na usni, pune debljine
Ukljuĉuje: reparaciju direktnom suturom
45675-00 Redukcija veličine usne
Parcijalna ekscizija usne kod makroheilije
1665 Ekscizija, jezik
45675-01 Redukcija veličine jezika
Parcijalna:
• ekscizija jezika kod makroglosije
• glosektomija kod makroglosije
1666 Liposukcija i lipektomija
Redukcija adipoznog tkiva
Redukcija veličine
45584-00 Liposukcija
Sukcija:
• asistirane lipolize
• lipektomije
Iskljuĉuje: proceduru za reviziju reţnja
30168-00 Lipektomija, jedna ekscizija
Lipektomija, jedna oblast
Iskljuĉuje: proceduru kod prednjeg trbušnog zida
30171-00 Lipektomija, dve ili više ekscizija
Lipektomija:
• obostrana
• na više oblasti
30165-00 Lipektomija prednjeg trbušnog zida
Abdominalna lipektomija (neklasifikovana na drugom mestu)
30174-00 Lipektomija prednjeg trbušnog zida, subumbilikalna
Ukljuĉuje: jačanje muskulo-aponeurotičnog zida
umanjenje ivica koţe
30177-00 Lipektomija prednjeg trbušnog zida, radikalna
Abdominoplastika:
• Pitangajeva (Pitanguy)
• radikalna
Ukljuĉuje: ekscizija koţe i potkoţnog tkiva
reparacija muskulo-aponeurotičnog sloja
transpoziciju umbilikusa
45018-04 Nabavka masnog tkiva za graft putem odvojene incizije
Iskljuĉuje: proceduru kod iste incizije
1667 Ekscizija limfoedematoznog tkiva
Ekscizija limfangiektazije
45048-00 Ekscizija limfoedematoznog tkiva ruke
45048-01 Ekscizija limfoedematoznog tkiva podlaktice i šake
45048-02 Ekscizija limfoedematoznog tkiva bedra
45048-03 Ekscizija limfoedematoznog tkiva noge i stopala
45048-04 Ekscizija limfoedematoznog tkiva ostalih oblasti
15.2.3 REPARACIJA
1668 Transplantat koţe i masnog tkiva ili samo koţe
45018-01 Transplantat koţe i masnog tkiva
45018-02 Transplantat masnog tkiva
1669 Kompozitni transplantat
Hondrokutani transplantat
Hondromukozni transplantat
45656-00 Kompozitni transplantat za nos
45656-01 Kompozitni transplantat za uvo
45656-02 Kompozitni transplantat za očni kapak
Septohondromukozalni transplantat za očni kapak
Iskljuĉuje: transplantat za simblefaron
45656-03 Kompozitni transplantat za ostale oblasti
1670 Transplantat fascije
45018-03 Transplantat fascije
Iskljuĉuje: proceduru kod paralize facijalnog nerva
1671 Miokutanozni reţanj
Fasciomiokutanozni reţanj
Napomena:
Režanj tkivo koje je odvojeno sa oblasti donatora i premešteno na oblast recipienta zajedno sa
sopstvenom zalihom krvi (pedikulom)
Odlaganje podizanje reţnja sa donatorske oblasti sa transferom reţnja sa odlaganjem do kasnije
operativne epizode da bi se poboljšalo snabdevanje reţnja krvlju
Lokalni reţanj uzet sa oblasti koja je pored oblasti sa defektom
Iskljuĉuje: miokutanozni reţanj:
• slobodan
• ostrvski
proceduru za rekonstrukciju dojke
45015-01 Odlaganje miokutanoznog reţnja
45003-01 Jednostavan i mali lokalni miokutanozni reţanj
45003-011 Veliki miokutanozni reţanj
Miokutanozni reţanj upotrebom mišića:
• latissimus dorsi
• pectoralis major
• sličnog velikog mišića
1672 Mišićni reţanj
Napomena:
Režanj tkivo koje je odvojeno sa oblasti donatora i premešteno na oblast recipienta zajedno sa
sopstvenom zalihom krvi (pedikulom)
Odlaganje podizanje reţnja sa donatorske oblasti sa transferom reţnja sa odlaganjem do kasnije
operativne epizode da bi se poboljšalo snabdevanje reţnja krvlju
Lokalni - reţanj uzet sa oblasti koja je pored oblasti sa defektom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• transplantat koţe sa oblasti recipijenta (videti Indeks: Transplantat, koţa, prema oblasti ili tipu)
Iskljuĉuje: mišićni reţanj:
• slobodan
• ostrvski
miokutanozni reţanj:
• slobodan
• ostrvski
• (ako nije klasifikovano na drugom mestu)
45015-00 Odlaganje mišićnog reţnja
45009-01 Jednostavan i mali lokalni mišićni reţanj
45009-011 Veliki mišićni reţanj
Reţanj velikog mišića upotrebom:
• gastrocnemius
• gracillis-a
• pectoralis major
• sličnog velikog mišića
1673 Ostrvski reţanj
Reţanj u kome se koristi tkivo koje je kompletno odvojeno od okolnog tkiva i tkiva koje leţi ispod,
osim peteljke koju čine arterije i vene. Tkivo je kanalisano ispod koţe i premešteno na mesto
prijema (sa peteljkom koja ostaje ispod koţe) i zakačeno za mesto donacije
Ukljuĉuje: fasciokutanozni }
fasciomiokutanozni }
mišićni } ostrvski reţanj
miokutanozni }
Iskljuĉuje: slobodni reţanj
proceduru sa rekonstrukcijom dojke
45563-00 Ostrvski reţanj sa vaskularnom pedikulom
Neinervisani ostrvski reţanj
Iskljuĉuje: proceduru sa transpozicioniranjem prsta šake
45563-01 Ostrvski reţanj sa neurovaskularnom pedikulom
Inervisani ostrvski reţanj
Iskljuĉuje: proceduru na ruci za inervaciju pulpe
1674 Slobodni reţanj
Ekstripirani reţanj tkiva premešten na drugo mesto, gde se krvni sudovi unutar reţnja
anastomiziraju sa krvnim sudovima na mestu prijema
Slobodni transfer tkiva
Uključuje:
kosti
kompozitna tkiva:
• fasciokutanoznog
• fasciomiokutanoznog
• miokutanoznog
creva
mikrohirurške anastomoze krvnih sudova
mišića
podizanje i nameštanje slobodnog transfera tkiva
reparacija sekundarnog defekta na koţi suturom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• reparacija sekundarnog defekta:
• transplantatom
• koji nije na koţi (npr. na mišiću), suturom
Iskljuĉuje: reviziju
45562-00 Neinervisani slobodni reţanj
45562-01 Inervisani slobodni reţanj
1675 Meloplastika i lifting ĉela i obrva
45587-00 Meloplastika, jednostrana
Podizanje obraza (meloplastika) }
Korekcija asimetrije facijalnog mekog tkiva } jednostrano
Facijalna ritidektomija }
Ukljuĉuje: lifting vrata
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• lifting čela i obrva
• redukcija očnog kapka
45588-00 Meloplastika, obostrana
Podizanje obraza (meloplastika) } obostrano
Facijalna ritidektomija }
Ukljuĉuje: lifting vrata
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• lifting čela i obrva
• redukcija očnog kapka
45587-01 Lifting čela i obrva, jednostrano
Plastična hirurgija čela i obrva (endoskopska) }
Lifting obrve }
Lifting čela } jednostrano
Reparacija ptoze obrve }
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• redukcija očnog kapka
• lifting lica
45588-01 Lifting čela i obrva, obostrano
Plastična hirurgija čela i obrva (endoskopska) }
Lifting obrve }
Lifting čela } obostrano
Reparacija ptoze obrve }
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• redukcija očnog kapka
• lifting lica
1676 Transplantat za simblefaron
45629-00 Transplantat za simblefaron
1677 Reparacija blefaroptoze
Iskljuĉuje: ponovna operacija za korekciju prethodne reparacije blefaroptoze
revizija suture levator mišića koja sledi prethodnu korekciju blefaroptoze
45623-00 Korekcija ptoze na očnom kapku tehnikom frontalis mišića sa suturom
45623-01 Korekcija ptoze na očnom kapku tehnikom frontalis mišića sa fascijalnim slingom
45623-02 Korekcija ptoze na očnom kapku resekcijom ili produţenjem levator mišića
45623-03 Korekcija ptoze na očnom kapku ostalim tehnikama levator mišića
45623-04 Korekcija ptoze na očnom kapku tarzalnom tehnikom
45623-05 Korekcija ptoze na očnom kapku ostalim tehnikama
Korekcija ptoze na očnom kapku (neklasifikovano na drugom mestu)
1678 Reparacija uva
Iskljuĉuje: Rekonstrukciju uva
45659-00 Korekcija klempavog uva
Korekcija ispupčenog ili izbočenog uva
Privlačenje ušne školjke ili setbek
45659-01 Ostale korekcije deformiteta eksternog uva
Korekcija:
• savijenog uva
• odrubljenog uva (cup ear)
Reparacija deformiteta eksternog uva (neklasifikovano na drugom mestu)
Iskljuĉuje: rekonstrukciju spoljašnjeg slušnog hodnika
1679 Rinoplastika
Ukljuĉuje: turbinektomiju
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• septoplastika
Iskljuĉuje: augmentacionu rinoplastiku samo sa implantatom
kompozitni implantat za nos
reviziju rinoplastike
koţni:
• reţanj nosa
• transplantat nosa
45632-00 Rinoplastika sa korekcijom hrskavice
Rinoplastika vrha
45635-00 Rinoplastika sa korekcijom koštanog luka
45638-00 Totalna rinoplastika
Korekcija hrskavice i koštanog luka
Rinoplastika (neklasifikovano na drugom mestu)
45641-00 Rinoplastika sa transplantatom nazalne i septalne hrskavice
Augmentaciona rinoplastika sa transplantatom nazalne kosti ili septalne hrskavice
45641-01 Rinoplastika sa transplantatom nazalne kosti
Augmentaciona rinoplastika sa transplantatom nazalne kosti
45641-02 Rinoplastika sa transplantatom nazalne kosti i nazalne/septalne hrskavice
Augmentaciona rinoplastika sa transplantatom nazalne kosti ili nazalne/septalne hrskavice
45644-00 Rinoplastika sa transplantatom hrskavice sa udaljene donatorske oblasti
Augmentaciona rinoplastika sa transplantatom hrskavice sa udaljene donatorske oblasti
Ukljuĉuje: uzimanje hrskavice za transplantaciju
45644-01 Rinoplastika sa transplantatom kosti sa udaljene donatorske oblasti
Augmentaciona rinoplastika sa transplantatom kosti sa udaljene donatorske oblasti
Ukljuĉuje: uzimanje kosti za transplantaciju
transplantat za vomer
45644-02 Rinoplastika sa transplantatom kosti i hrskavice sa udaljene donatorske oblasti
Augmentaciona rinoplastika sa transplantatom kosti i hrskavice sa udaljene donatorske oblasti
Ukljuĉuje: uzimanje kosti i hrskavice za transplantaciju
1680 Ostale reparacije nosa
45714-00 Zatvaranje oronazalne fistule
Oronazalna fistulektomija
Ukljuĉuje: reparacija reţnja
revizija reţnja
Iskljuĉuje: proceduru za sekundarnu reparaciju nesraslog nepca
45714-01 Zatvaranje ostalih nazalnih fistula
Nazolabijalna fistulektomija
Nazofaringealna fistulektomija
Reparacija nazalne fistule (neklasifikovano na drugom mestu)
Ukljuĉuje: reparacija reţnja
revizija reţnja
1681 Reparacija farinksa
45645-00 Zatvorena reparacija hoanalne atrezije
Zatvorena korekcija nazofaringealne atrezije
Ukljuĉuje: inserciju } nazofaringealnog stenta
irigaciju i sukciju }
punkciju i dilaciju
45646-00 Otvorena reparacija hoanalne atrezije
Otvorena korekcija nazofaringealne atrezije
Ukljuĉuje: inserciju } nazofaringealnog stenta
irigaciju i sukciju }
uklanjanje kosti
45716-00 Faringoplastika
Napomena: Obavlja se kod velofaringealne inkompetencije
Iskljuĉuje: faringealni reţanj
45716-01 Faringealni reţanj
Napomena: Obavlja se kod velofaringealne inkompetencije
15.2.4 REKONSTRUKCIJA
1682 Rekonstrukcija kontura
45051-00 Rekonstrukcija facijalnih kontura sa implantatom
Augmentaciona rinoplastika sa implantatom
Uvećanje brade koje uključuje meko tkivo sa implantatom
Iskljuĉuje: Augmentaciona rinoplastika sa transplantatom
povećanje brade sa koštanim transplantatom
45051-01 Ostale rekonstrukcije kontura sa implantatom
Uvećanje mišića (kontura) sa implantatom
1683 Restauracija kontura
Iskljuĉuje: proceduru za rinoplastiku
45647-00 Restauracija facijalnih kontura sa transplantatom kosti
45647-01 Restauracija facijalnih kontura sa transplantatom hrskavice
45647-02 Restauracija facijalnih kontura sa transplantatom kosti i hrskavice
1684 Rekonstrukcija oĉnog kapka i uva
45614-00 Rekonstrukcija očnog kapka
Rekonstrukcija očnog kapka, (neklasifikovano na drugom mestu)
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• reţnjem
• transplantatom:
• folikula dlake
• mukozalnim
• koţe
45614-01 Procedura tarzal strip
Lateralni tarzal strip
Tarzal strip (neklasifikovano na drugom mestu)
45671-01 Rekonstrukcija očnog kapka sa reţnjem, jedini ili prvi stadijum
Abeov (Abbe) flap na očnom kapku, prvi stadijum
Frikeov (Frické) (čelo) reţanj
Tripierov (Tripier) (gornji očni kapak) reţanj
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• septohondromukozali transplantat za očni kapak
45674-01 Rekonstrukcija očnog kapka sa reţnjem, drugi stadijum
Razdvajanje Abeovog (Abbe) reţnja na očnom kapku
45660-00 Rekonstrukcija eksternog uva, prvi stadijum
45661-00 Rekonstrukcija eksternal uva, drugi stadijum
1685 Rekonstrukcija usne ili usta
Iskljuĉuje: rekonstrukcija nesrasle usne
45671-00 Rekonstrukcija usne sa reţnjem, jedini ili prvi stadijum
Abeov (Abbe) reţanj na usni, prvi stadijum
Estlander-ov (Estlander) reţanj
Sţiliz-ov (Gillies) fan reţanj
Karapandţić-ev reţanj
Mekgregor-ov (McGregor) reţanj
Modifikovani Dţiliz-ov (Gillies) reţanj
Fris-ov (Fries) reţanj
45674-00 Rekonstrukcija usne sa reţnjem, drugi stadijum
Razdvajanje Abovog (Abbe) reţnja na usni
52324-00 Rekonstrukcija usta sa direktnim reţnjem jezika, jedini ili prvi stadijum
52327-00 Rekonstrukcija usta sa direktnim reţnjem jezika, drugi stadijum
15.2.5 REVIZIJA
1686 Revizija slobodnog reţnja i sa tim povezane procedure
Ukljuĉuje: proceduru sa slobodnim reţnjem:
• mišića
• miokutanoznim
45496-00 Otvorena revizija reţnja slobodnog tkiva
Ukljuĉuje: liposukciju
45497-00 Kompletna revizija reţnja slobodnog tkiva liposukcijom
45498-00 Revizija reţnja slobodnog tkiva liposukcijom, prvi stadijum
45499-00 Revizija reţnja slobodnog tkiva liposukcijom, drugi stadijum
90659-00 Ekscizija reţnja tkiva za monitoring
Ekscizija:
• monitora slobodnog jejunalnog reţnja
• transplantata za monitoring
1687 Revizija ostalih procedura plastiĉne hirurgije na mekom tkivu
45625-00 Revizija sutura levator mišića posle prethodne korekcije blefaroptoze
Podešavanje suture levator mišića kome je prethodila korekcija blefaroptoze
Korekcija visine očnog kapka kojoj je prethodila korekcija blefaroptoze
45650-00 Revizija rinoplastike
Sekundarna revizija rinoplastike
15.2.6 PONOVNA OPERACIJA
1688 Ponovna operacija zbog korekcije prethodne reparacije ptoze na oĉnom kapku
Ponovna operacija za blefaroptozu
Iskljuĉuje: reviziju suture levator mišića kojoj je prethodila korekcija ptoze na očnom kapku
45624-00 Ponovna operacija prethodne reparacije ptoze na očnom kapku tehnikom frontalis mišića
sa suturom
45624-01 Ponovna operacija prethodne reparacije ptoze na očnom kapku tehnikom frontalis mišića
sa fascijalnim slingom
45624-02 Ponovna operacija prethodne korekcije ptoze na očnom kapku resekcijom ili produţenjem
levator mišića
45624-03 Ponovna operacija prethodne korekcije ptoze na očnom kapku ostalim tehnikama levator
mišića
45624-04 Ponovna operacija prethodne korekcije ptoze na očnom kapku tarzalnom tehnikom
45624-05 Ponovna operacija prethodne korekcije ptoze na očnom kapku ostalim tehnikama
Ponovna operacija zbog korekcije prethodne reparacije blefaroptoze (neklasifikovano na drugom
mestu)
15.2.7 OSTALE PROCEDURE
1689 Procedure na nesrasloj usni
Iskljuĉuje: proceduru sa reparacijom nesraslog prednjeg nepca
45689-00 Procedura adhezije usne kod nesrasle usne, jednostrana
45689-01 Procedura adhezije usne kod nesrasle usne, obostrana
45698-00 Primarno produţenje kolumnele kod nesrasle usne
45677-00 Primarna reparacija nesrasle usne, jednostrana
Reparacija nesrasle usne, jedan stadijum, jednostrana
Iskljuĉuje: produţenje kolumele
proceduru na priraslici na usni
rekonstrukciju reţnjem
reviziju
45683-00 Primarna reparacija nesrasle usne, obostrana
Reparacija nesrasle usne, jedan stadijum, obostrana
Iskljuĉuje: produţenje kolumele
proceduru na priraslici na usni
rekonstrukciju reţnjem
reviziju
45701-00 Rekonstrukcija nesrasle usne sa reţnjem, jedini ili prvi stadijum
Abeov (Abbe) reţanj za nesraslu usnu, prvi stadijum
45704-00 Rekonstrukcija nesrasle usne sa reţnjem, drugi stadijum
Razdvajanje Abeovog (Abbe) reţnja za nesraslu usnu
45692-00 Parcijalna revizija nesrasle usne
Parcijalna sekundarna reparacija nesrasle usne
Ukljuĉuje: mala revizija reţnja, poravnavanje i podešavanje
revizija malog zviţdećeg deformiteta
45695-00 Totalna revizija nesrasle usne
Totalna sekundarna reparacija nesrasle usne
Ukljuĉuje: velika revizija reţnja
rekonstrukcija mišića
revizija velikog zviţdećeg deformiteta
1690 Procedure na nesraslom nepcu
Iskljuĉuje: proceduru sa reparacijom nesrasle usne
45707-00 Primarna reparacija nesraslog nepca
45710-00 Sekundarna reparacija nesraslog nepca, zatvaranje fistule lokalnim reţnjem
Revizija reparacije nesraslog nepca, zatvaranje oronazalne fistule lokalnim reţnjem
45713-00 Sekundarna reparacija nesraslog nepca, procedura produţenja
Revizija reparacije nesraslog nepca, procedura produţenja
52337-00 Reparacija nesrasle alveole
Transplantacija nesrasle alveole
Ukljuĉuje: uvećanje alveolarnog grebena
zatvaranje oronazalnih fistula
1691 Procedure na nesrasloj usni i prednjem nepcu
45680-00 Primarna reparacija unilateralne nesrasle usne i prednjeg nepca
Reparacija unilateralne nesrasle usne i prednjeg nepca, jedan stadijum
45686-00 Primarna reparacija bilateralne nesrasle usne i prednjeg nepca
Reparacija bilateralne nesrasle usne i prednjeg nepca, jedan stadijum
1692 Procedure kod paralize facijalnog nerva
45581-00 Ekscizija tkiva kod paralize facijalnog nerva
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• fascijalnim transplantatom
• mišićnim transferom
• suspenzijom
45581-01 Ekscizija tkiva kod paralize facijalnog nerva sa suspenzijom
Ekscizija tkiva kod paralize facijalnog nerva sa:
• dermodezom
• fasciodezom
• potkoţnom plikacijom
45575-00 Fascijalni transplantat kod paralize facijalnog nerva
Ukljuĉuje: eksciziju tkiva
45578-00 Mišićni transfer kod paralize facijalnog nerva
Ukljuĉuje: eksciziju tkiva
15.3 PROCEDURE PLASTIĈNE HIRURGIJE NA VASKULARNOM SISTEMU
TIP PROCEDURE
15.3.1 EKSCIZIJA
1693 Ekscizija arteriovenske malformacije [AVM]
Iskljuĉuje: ekscizija arteriovenske malformacije:
• intrakranijalne
• spinalne
45045-00 Ekscizija arteriovenske malformacije očnog kapka
45045-01 Ekscizija arteriovenske malformacije nosa
45045-02 Ekscizija arteriovenske malformacije usne
45045-03 Ekscizija arteriovenske malformacije uva
45045-04 Ekscizija arteriovenske malformacije vrata
45045-05 Ekscizija arteriovenske malformacije šake
45045-06 Ekscizija arteriovenske malformacije palca
45045-07 Ekscizija arteriovenske malformacije prsta šake
45045-08 Ekscizija arteriovenske malformacije genitalija
45039-00 Ekscizija arteriovenske malformacije ostalih oblasti, duţine 3cm ili manje
45042-00 Ekscizija arteriovenske malformacije ostalih oblasti, duţine više od 3cm
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kardiopulmonalni bajpas
• vaskularna procedura(e) za redukciju hemoragije
15.3.2 REPARACIJA
1694 Mikrohirurška reparacija za restauraciju kontinuiteta krvnih sudova distalnih
ekstremiteta ili prstiju
Iskljuĉuje: reparaciju:
• anastomozom
• mikro-arterijalnim ili mikrovenskim transplantatom
45500-00 Mikrohirurška reparacija arterije distalnog ekstremiteta ili prsta
45500-01 Mikrohirurška reparacija vene distalnog ekstremiteta ili prsta
45500-02 Mikrohirurška reparacija arterije i vene distalnog ekstremiteta ili prsta
1695 Mikrohirurška anastomoza krvnih sudova
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• reparacija nerva
Kodirati prvo:
• procedura rekonstrukcije
45502-00 Mikrohirurška anastomoza arterije
45502-01 Mikrohirurška anastomoza vene
45502-02 Mikrohirurška anastomoza arterije i vene
1696 Mikrohirurški transplantat krvnih sudova
Iskljuĉuje: reparaciju anastomozom
45503-00 Mikrohirurški transplantat arterije
45503-01 Mikrohirurški transplantat vene
45503-02 Mikrohirurški transplantat arterije i vene
15.4 PROCEDURE PLASTIĈNE HIRURGIJE NA KOSTIMA
TIP PROCEDURE
15.4.1 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
1697 Fiksiranje potkoţne nadogradnje (procedura oseointegracije)
Pričvršćivanje okvira titanijumske fiksture za oseointegraciju
Povezivanje potkoţne nadogradnje za oseointegraciju
Oseointegracija za pričvršćivanje zamene proteze, drugi stadijum
Ukljuĉuje: otkrivanje titanijumske fiksture
transplantat koţe za oblast fiksture
stanjivanje reţnja koţe preko oblasti fiksture
Iskljuĉuje: intraoralnu proceduru oseointegracije
45797-00 Procedura oseointegracije, fiksiranje potkoţne nadogradnje kod pričvršćivanja slušnog
aparata usaĎenog u kost [BAHA]
45797-01 Procedura oseointegracije, fiksiranje potkoţne nadogradnje kod pričvršćivanja ušne
proteze
45797-02 Procedura oseointegracije, fiksiranje potkoţne nadogradnje kod pričvršćivanja orbitalne
proteze
Ukljuĉuje: zamenu proteze:
• oka
• orbitalnog sadrţaja
45797-03 Procedura oseointegracije, fiksiranje potkoţne nadogradnje kod pričvršćivanja proteze
nosa, parcijalna
45797-04 Procedura oseointegracije, fiksiranje potkoţne nadogradnje kod pričvršćivanja proteze
nosa, totalna
Ukljuĉuje: okolno facijalno tkivo
45797-05 Procedura oseointegracije, fiksiranje potkoţne nadogradnje kod pričvršćivanja proteze
udova
Iskljuĉuje: proceduru za pričvršćivanje proteze prsta
45797-06 Procedura oseointegracije, fiksiranje potkoţne nadogradnje kod pričvršćivanja proteze
prsta
1698 Implantacija titanijumskog zavrtnja (procedura oseointegracije)
Implantacija titanijumskog zavrtnja za oseointegraciju
Oseointegracija za pričvršćivanje zamene proteze, prvi stadijum
Postavljanje titanijumske fiksture za oseointegraciju
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• koštani transplantat
• fiksiranje potkoţne nadogradnje
• reparacija reţnja
• rekonstrukcija
Iskljuĉuje: intraoralnu proceduru oseointegracije
45794-00 Procedura oseointegracije, implantacija titanijumske fiksture kod pričvršćivanja slušnog
aparata usaĎenog u kost [BAHA]
45794-01 Procedura oseointegracije, implantacija titanijumske fiksture kod pričvršćivanja ušne
proteze
45794-02 Procedura oseointegracije, implantacija titanijumske fiksture kod pričvršćivanja orbitalne
proteze
Ukljuĉuje: zamenu proteze:
• oka
• orbitalnog sadrţaja
45794-03 Procedura oseointegracije, implantacija titanijumske fiksture kod pričvršćivanja proteze
nosa, parcijalna
45794-04 Procedura oseointegracije, implantacija titanijumske fiksture kod pričvršćivanja proteze
nosa, totalna
Ukljuĉuje: okolno facijalno tkivo
45794-05 Procedura oseointegracije, implantacija titanijumske fiksture kod pričvršćivanja proteze
udova
Iskljuĉuje: proceduru za pričvršćivanje proteze prsta
45794-06 Procedura oseointegracije, implantacija titanijumske fiksture kod prišvršćivanja proteze
prsta
45794-07 Procedura oseointegracije, implantacija titanijumske fiksture kod zamene zgloba ili prsta
Ukljuĉuje: inserciju spoja (šarke)
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• ekscizija metakarpalne glave
• sinovijektomiju
• transfer tetive
15.4.2 EKSCIZIJA
1699 Resekcija mandibule
Mandibulektomija
Ukljuĉuje: resekciju okolnog mekog tkiva
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• mandibularna rekonstrukcija
45755-00 Temporomandibularna menisektomija
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• eksploracijom temporalnomandibularnog zgloba
• reţnjem ili transplantatom
45611-00 Mandibularna kondilektomija
Iskljuĉuje: proceduru sa resekcijom mandibule:
• parcijalnom
• totalnom
45605-00 Parcijalna resekcija mandibule
Hemimandibulektomija
Segmentalna resekcija mandibule
52120-00 Parcijalna resekcija mandibule sa kondilektomijom
Hemimandibulektomija sa kondilektomijom
Segmentalna resekcija mandibule sa kondilektomijom
45602-00 Subtotalna resekcija mandibule
45599-00 Totalna resekcija obe strane mandibule
Ukljuĉuje: kondilektomiju
1700 Resekcija maksile
Maksilektomija
Ukljuĉuje: resekciju okolnog mekog tkiva
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• maksilarnu rekonstrukciju
45605-01 Parcijalna resekcija maksile
Hemimaksilektomija
Segmentalna resekcija maksile
45602-01 Subtotalna resekcija maksile
45596-00 Totalna resekcija jedne maksile
Ukljuĉuje: resekciju orbitalnog poda
45597-00 Totalna resekcija obe maksile
Ukljuĉuje: resekciju orbitalnog poda
1701 Resekcija ostalih facijalnih kostiju
Ukljuĉuje: malarnu kost
nazalnu kost
resekciju okolnog mekog tkiva
zigomatski luk
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• zigomatsku rekonstrukciju
Iskljuĉuje: resekciju:
• mandibule
• maksile
90678-00 Parcijalna resekcija drugih kostiju lica, neklasifikovana na drugom mestu
90678-01 Subtotalna resekcija drugih kostiju lica, neklasifikovana na drugom mestu
90678-02 Totalna resekcija drugih kostiju lica, neklasifikovana na drugom mestu
15.4.3 REPARACIJA
1702 Korekcija brade
45761-00 Redukciona korekcija brade
Redukciona mentoplastika/genioplastika
45761-01 Augmentacijska korekcija brade
Povećanje brade koje uključuje meko tkivo i kost
Genioplastika (neklasifikovano na drugom mestu)
Mentoplastika (neklasifikovano na drugom mestu)
Uključuje: koštani transplantat
Isključuje: povećanje brade koje uključuje samo meko tkivo
1703 Osteotomija (kortikotomija) ili ostektomija zigomatiĉnog luka
Osteoplastika osteotomijom ili ostektomijom zigomatičnog luka
Ukljuĉuje: koštani transplantat
transpoziciju nerava i krvnih sudova
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uzimanje kosti za transplantat sa druge oblasti
Iskljuĉuje: rekonstruktivnu osteoplastiku zigomatičnog luka
proceduru za korekciju orbitalne distopije
proceduru unutrašnjom fiksacijom
90679-00 Osteotomija (kortikotomija) zigomatičnog luka, jednostrana
90679-01 Osteotomija (kortikotomija) zigomatičnog luka, obostrana
90679-02 Ostektomija zigomatičnog luka, jednostrana
90679-03 Ostektomija zigomatičnog luka, obostrana
1704 Osteotomija (kortikotomija) ili ostektomija zigomatiĉnog luka unutrašnjom fiksacijom
Osteoplastika osteotomijom ili ostektomijom zigomatičnog luka unutrašnjom fiksacijom
Uključuje: koštani transplantat
transpozicioniranje nerava i krvnih sudova
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uzimanje kosti za transplantat sa druge oblasti
Iskljuĉuje: proceduru za korekciju orbitalne distopije
90680-00 Osteotomija (kortikotomija) zigomatičnog luka unutrašnjom fiksacijom, jednostrana
90680-01 Osteotomija (kortikotomija) zigomatičnog luka unutrašnjom fiksacijom, obostrana
90680-02 Ostektomija zigomatičnog luka unutrašnjom fiksacijom, jednostrana
90680-03 Ostektomija zigomatičnog luka unutrašnjom fiksacijom, obostrana
1705 Osteotomija (kortikotomija) ili ostektomija mandibule ili maksile
Mandibularna ili maksilarna osteoplastika osteotomijom ili ostektomijom
Ukljuĉuje: koštani transplantat
transpoziciju nerava i krvnih sudova
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• mentoplastika
• uzimanje kosti za transplantat sa druge oblasti
Iskljuĉuje: kompleksnu kombinaciju procedura osteotomije/ostektomije na mandibuli ili maksili
višestruke (više od dve) procedure na:
• mandibuli
• maksili
proceduru unutrašnjom fiksacijom
45720-00 Osteotomija (kortikotomija) mandibule, jednostrana
45726-00 Osteotomija (kortikotomija) mandibule, obostrana
45720-01 Osteotomija (kortikotomija) maksile, jednostrana
45726-01 Osteotomija (kortikotomija) maksile, obostrana
Osteotomija (kortikotomija) Le For I (Le Fort I)
45720-02 Ostektomija mandibule, jednostrana
45726-02 Ostektomija mandibule, obostrana
45720-03 Ostektomija maksile, jednostrana
45726-03 Ostektomija maksile, obostrana
1706 Osteotomija (kortikotomija) ili ostektomija mandibule ili maksile unutrašnjom fiksacijom
Mandibularna ili maksilarna osteoplastika osteotomijom ili ostektomijom unutrašnjom fiksacijom
Ukljuĉuje: koštani transplantat
transpoziciju nerava i krvnih sudova
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• mentoplastika
• uzimanje kosti za transplantat sa druge oblasti
Iskljuĉuje: kompleksnu kombinaciju procedura osteotomije/ostektomije na mandibuli ili maksili
višestruke (više od dve) procedure na:
• mandibuli
• maksili
45723-00 Osteotomija (kortikotomija) mandibule unutrašnjom fiksacijom, jednostrana
45729-00 Osteotomija (kortikotomija) mandibule unutrašnjom fiksacijom, obostrana
45723-01 Osteotomija (kortikotomija) maksile unutrašnjom fiksacijom, jednostrana
45729-01 Osteotomija (kortikotomija) maksile unutrašnjom fiksacijom, obostrana
Osteotomija (kortikotomija) Le For I (Le Fort I)unutrašnjom fiksacijom
45723-02 Ostektomija mandibule unutrašnjom fiksacijom, jednostrana
45729-02 Ostektomija mandibule unutrašnjom fiksacijom, obostrana
45723-03 Ostektomija maksile unutrašnjom fiksacijom, jednostrana
45729-03 Ostektomija maksile unutrašnjom fiksacijom, obostrana
1707 Osteotomija (kortikotomija) ili ostektomija mandibule ili maksile, kombinovane
procedure
Mandibularna ili maksilarna osteoplastika osteotomijom ili ostektomijom, kombinovane procedure
Ukljuĉuje: koštani transplantat
transpoziciju nerava i krvnih sudova
Napomena: Ova grupa uključuje višestruke osteotomije ili višestruke ostektomije ili kombinaciju obe
procedure na mandibuli ili maksili ili obema kostima
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• mentoplastika/genioplastika
• uzimanje kosti za transplantat sa druge oblasti
Iskljuĉuje: mediofacijalnu osteotomiju
proceduru unutrašnjom fiksacijom
≤ 3 procedure, 45731-00 Osteotomije ili ostektomije mandibule
45731-01 Osteotomije ili ostektomije maksile, ≤ 3 procedure
45735-00 Osteotomije ili ostektomije mandibule i maksile, 4 procedure
45741-00 Osteotomije ili ostektomije mandibule i maksile, 5 procedura
45747-00 Osteotomije ili ostektomije mandibule i maksile, ≥ 6 procedura
1708 Osteotomija (kortikotomija) ili ostektomija mandibule ili maksile unutrašnjom
fiksacijom, kombinovane procedure
Mandibularna ili maksilarna osteoplastika osteotomijom ili ostektomijom unutrašnjom fiksacijom,
kombinovane procedure
Ukljuĉuje: koštani transplantat
transpoziciju nerava i krvnih sudova
Napomena: Ova grupa uključuje višestruke osteotomije ili višestruke ostektomije ili kombinaciju obe
procedure na mandibuli ili maksili ili obema kostima
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• mentoplastika/genioplastika
• uzimanje kosti za transplantat sa druge oblasti
Iskljuĉuje: mediofacijalne osteotomije
45732-00 Osteotomije ili ostektomije mandibule ≤ 3 procedure, unutrašnjom fiksacijom
45732-01 Osteotomije ili ostektomije maksile ≤ 3 procedure, unutrašnjom fiksacijom
45738-00 Osteotomije ili ostektomije mandibule i maksile, 4 procedure, unutrašnjom fiksacijom
45744-00 Osteotomije ili ostektomije mandibule i maksile, 5 procedura, unutrašnjom fiksacijom
45752-00 Osteotomije ili ostektomije mandibule i maksile, ≥ 6 procedura, unutrašnjom fiksacijom
1709 Mediofacijalne osteotomije
Tri ili više mediofacijalnih osteotomija (osteoplastika)
Le Fort ll }
Le Fort lll } osteotomija (osteoplastika)
Modifikovana Le Forta lll }
(malarno-maksilarna)(nazomalarna)
Ukljuĉuje: koštani transplantat
transpoziciju nerava i krvnih sudova
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• mentoplastika/genioplastika
• uzimanje kosti za transplantat sa druge oblasti
45753-00 Mediofacijalne osteotomije
45754-00 Mediofacijalne osteotomije unutrašnjom fiksacijom
1710 Repozicija ĉeone kosti
Preoblikovanje čeone kosti osteotomijom i pomeranjem
Iskljuĉuje: proceduru sa hirurškim zahvatom na temporalnoparijetalnom ili okcipitalnom regionu
45782-00 Repozicija čeone kosti, jednostrano
45782-01 Repozicija čeone kosti sa parcijalnom orbitalnom repozicijom, jednostrano
45782-02 Repozicija čeone kosti sa totalnom orbitalnom repozicijom, jednostrano
45785-00 Repozicija čeone kosti, obostrano
45785-01 Repozicija čeone kosti sa parcijalnom orbitalnom repozicijom, obostrano
45785-02 Repozicija čeone kosti sa totalnom orbitalnom repozicijom, obostrano
1711 Korekcija deformiteta lobanje
Ukljuĉuje: koštani transplantat
Iskljuĉuje: repozicija čeone kosti
procedure za kraniostenozu
rekonstrukciju glenoidne šupljine, zigomatičnog luka i temporalne kosti
rekonstrukciju orbitalne šupljine
totalnu rekonstrukciju kranijalnog luka
45773-00 Periorbitalna korekcija Tračer Kolinskovog (Treacher Collins) sindroma
Obostrana rekonstrukcija lateralnih i inferiornih delova orbite
Ukljuĉuje: koštani reţanj sa kalvarije lobanje
transplantat rebra i/ili ilijačne kosti
45776-00 Intrakranijalna korekcija orbitalne distopije
Totalno repozicioniranje jedne orbite kod distopije, intrakranijalno
45779-00 Subkranijalna korekcija orbitalne distopije
Ekstrakranijalna korekcija orbitalne distopije
Totalno repozicioniranje jedne orbite kod distopije, subkranijalno ili ekstrakranijalno
45767-00 Intrakranijalna korekcija hipertelorizma
Totalno repozicioniranje orbite ili orbita kod hipertelorizma, intrakranijalno
45767-01 Intrakranijalna korekcija hipertelorizma sa osteotomijom Le Fort III
45770-00 Subkranijalna korekcija hipertelorizma
Ekstrakranijalna korekcija hipertelorizma
Totalno repozicioniranje orbite kod hipertelorizma, subkranijalno ili ekstrakranijalno
1712 Ostale reparacije lobanje i kostiju lica
45758-00 Artroplastika temporalnomandibularnog zgloba
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• reţnjem ili transplantatom
• višestruke procedure koje uključuje u kapsulu, kondilarnu glavu i meniskus
90681-00 Ostale reparacije kostiju lica
15.4.4 REKONSTRUKCIJA
1713 Rekonstrukcija mandibule
Rekonstruktivna osteoplastika mandibule
Ukljuĉuje: aloplastični implantat
koštani transplantat
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• reţanj
45608-00 Rekonstrukcija mandibularnog kondila
45608-01 Parcijalna rekonstrukcija mandibule
Hemimandibularna rekonstrukcija
Segmentalna rekonstrukcija mandibule
45608-02 Subtotalna rekonstrukcija mandibule
45608-03 Totalna rekonstrukcija mandibule
45608-04 Rekonstrukcija mandibule koštanom distrakcijom
Mandibularna osteosinteza distrakcijom
45791-00 Konstrukcija nepostojeće kondile i uzlaznog dela ramusa
Napomena: Obavlja se kod hemifacijalne mikrozomije
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• uzimanje kosti za transplantaciju
1714 Rekonstrukcija maksile
Rekonstruktivna osteoplastika maksile
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• reţanj
52122-00 Parcijalna rekonstrukcija maksile
Segmentalna rekonstrukcija maksile
52122-01 Subtotalna rekonstrukcija maksile
52122-02 Totalna rekonstrukcija jedne maksile
52122-03 Totalna rekonstrukcija obe maksile
1715 Rekonstrukcija zigomatiĉnog luka
Rekonstruktivna osteoplastika zigomatičnog luka
90683-00 Rekonstrukcija zigomatičnog luka
Iskljuĉuje: proceduru za korekciju Trečer Kolinsovog (Treacher Collins) sindroma
proceduru sa:
• rekonstrukcijom glenoidne šupljine i temporalne kosti
• uklanjanje lezije koja uključuje srednje kranijalne i infratemporalne šupljine
1716 Rekonstrukcija orbitalne šupljine
Ukljuĉuje: orbitalno dno
zidove orbite
redukciju prolabiranog ili zarobljenog orbitalnog sadrţaja
Iskljuĉuje: korekciju:
• hipertelorizma
• orbitalne distopije
• Trečer Kolinsovog (Treacher Collins) sindroma
repozicija čeone kosti
45590-00 Rekonstrukcija orbitalne šupljine
45590-01 Rekonstrukcija orbitalne šupljine sa implantatom
Ukljuĉuje: aloplastični } silastičini } implant (patch) sintetički(arteficijenli) }
45593-00 Rekonstrukcija orbitalne šupljine sa hrskavičavim implantom
45593-01 Rekonstrukcija orbitalne šupljine sa implantom i implantom hrskavice
Ukljuĉuje: aloplastični } silastični } implant (patch) sintetički(arteficijenli) }
45593-02 Rekonstrukcija orbitalne šupljine sa koštanim implatatom
45593-03 Rekonstrukcija orbitalne šupljine sa implantom i implatatom kosti
Ukljuĉuje: aloplastičnu } silasična } implant (patch) sintetička(arteficijenla) }
1717 Rekonstrukcija ostalih kostiju lobanje i kostiju lica
Iskljuĉuje: korekciju:
• hipertelorizma
• orbitalne distopije
• Trečer Kolinsovog (Treacher Collins) sindroma
Repozicija čeone kosti
45788-00 Rekonstrukcija glenoidne šupljine, zigomatičnog luka i temporalne kosti
Obvegeserova (Obwegeser) tehnika
45785-03 Totalna rekonstrukcija kranijalnog luka
Preoblikovanje kranijalnog luka koje uključuje kombinovani hirurški zahvat frontalnog,
temporalnoparijetalnog i okcipitalnog regiona
Transkranijalno repozicioniranje kostiju lobanje i lica
Ukljuĉuje: pomeranje kostiju lobanje
osteotomija (repozicioniranje) kostiju lobanje
recesija kostiju lobanje
90684-00 Ostale rekonstrukcije kostiju lica
15.4.5 OSTALE PROCEDURE
1718 Ostale procedure kod kraniostenoze
Ukljuĉuje: kraniektomiju:
• lambdoidnu
• linearnu
• parasagitalnu
• sagitalnu
• strir
preoblikovanje čeone kosti osteotomijom i recesijom
okcipitalna osteotomija i pomeranje
otvaranje kranijalne suture
temporoparijetalna osteotomija i ekspanzija
Napomena: Obavlja se i kod kraniosinostoze
Iskljuĉuje: Repozicija čeone kosti
totalna rekonstrukcija kranijalnog luka
40115-00 Ostale procedure kod kraniostenoze, jedna sutura
40118-00 Ostale procedure kod kraniostenoze, ≥ 2 suture
Šesnaesto poglavlje
16. PROCEDURE NA DOJKAMA (BLOKOVI 1740 - 1759)
ANATOMSKA REGIJA
16.1 DOJKE
Ukljuĉuje: procedure kod muškarca
TIP PROCEDURE
16.1.1 PREGLED
1740 Procedure pregleda dojki
Iskljuĉuje: biopsiju dojke:
• ekscizijsku
• iglom
90721-00 Manuelni pregled dojke
31536-00 Lokalizacija lezija na dojkama
Ukljuĉuje: obeleţavanje:
• radiofarmakom
• ţicom
• carbon black rastvorom
Iskljuĉuje: stereotaksičnu lokalizaciju lezija na dojkama
90724-00 Stereotaksična lokalizacija na dojkama
Stereotaksična lokalizacija za biopsiju dojke
Ukljuĉuje: obeleţavanje:
• radiofarmakom
• ţicom
• carbon black rastvorom
16.1.2 PRIMENA, INSERCIJA I UKLANJANJE
1741 Procedure primene, insercije ili uklanjanja na dojkama
45546-00 Intradermalno bojenje koţe zbog prikaza bradavice i areole
Tetoviranje koţe da bi se oblikovao faksimil za bradavicu ili areolu
Napomena: Obavlja se posle rekonstrukcije dojki preduzete zbog mastektomije ili uroĎenog
nedostatka bradavice
90723-00 Injekcija u dojku zbog povećanja, jednostrano
90723-01 Injekcija u dojku zbog povećanja, obostrano
90725-00 Aspiracija dojke
Iskljuĉuje: potkoţnu biopsiju dojke
16.1.3 INCIZIJA
1742 Procedure incizije na dojkama
31551-00 Incizija i drenaţa dojke
Eksploracija dojke
31554-00 Mikrodohotomija dojke
16.1.4 EKSCIZIJA
1743 Biopsija dojki
Ukljuĉuje: stereotaksičnu lokalizaciju lezija na dojkama
31548-00 Biopsija dubokog tkiva dojke
Perkutana [zatvorena] biopsija dojke
Biopsija potpunim prosecanjem dojke
Iskljuĉuje: biopsiju dojke:
• ekscizionu
• iglom
• otvorenu
31500-01 Otvorena biopsija dojke
Inciziona }
Otvorena hirurška } biopsija dojke
Iskljuĉuje: ekscizionu biopsiju dojke
31533-00 Biopsija dojke iglom
Aspiracija iglom:
• zbog biopsije
• citologije [FNAB] dojke
Potkoţna [zatvorena] biopsija dojke iglom (Core needle biopsy)
Iskljuĉuje: ekscizijsku biopsiju dojke
1744 Ekscizija lezija na dojkama
Ukljuĉuje: lokalizacija lezija dojke sa ili bez biopsije ex tempore
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• ekscizija aksilarnih limfnih čvorova
31500-00 Ekscizija lezija na dojkama
Kompletna lokalna ekscizija lezije na dojkama
Eksciziona biopsija lezije na dojkama
Lokalna ekscizija (širokog polja) lezije na dojkama
Tumorektomija
Parcijalna mastektomija
Kvadrantektomija
Segmentalna resekcija dojke
Segmentektomija dojke
Iskljuĉuje: ponovnu eksciziju lezije na dojkama
31515-00 Ponovna ekscizija lezije na dojkama
Napomena: Obavlja se posle prethodne otvorene biopsije ili ekscizije ako margine resekcije nisu
jasne
1747 Potkoţna mastektomija
Ekscizija tkiva dojke sa prezervacijom koţe i bradavice
Ukljuĉuje: proceduru sa ili bez biopsije ex tempore
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• ekscizija aksilarnih limfnih čvorova
• implantacija proteze
31524-00 Potkoţna mastektomija, jednostrana
31524-01 Potkoţna mastektomija, obostrana
1748 Jednostavna mastektomija
Totalna mastektomija
Ukljuĉuje: proceduru sa ili bez biopsije ex tempore
Napomena: Jednostavna mastektomija - uključuje eksciziju celokupnog tkiva dojke kao i koţe iznad
nje zajedno sa bradavicom i areolom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• ekscizija aksilarnih limfnih čvorova
31518-00 Jednostavna mastektomija, jednostrana
31518-01 Jednostavna mastektomija, obostrana
1752 Ostale procedure ekscizije na dojkama
31566-00 Ekscizija prekobrojne bradavice
31557-00 Ekscizija kanala (centralnog) dojke
31560-00 Ekscizija akcesornog tkiva dojke
Ekscizija ektopičnog tkiva dojke
Iskljuĉuje: proceduru kod prekobrojne bradavice
16.1.5 REPARACIJA
1753 Augmentaciona mamoplastika
Ukljuĉuje: inserciju proteze
Iskljuĉuje: proceduru injekcijom
45527-00 Augmentaciona mamoplastika posle mastektomije, jednostrana
45527-01 Augmentaciona mamoplastika posle mastektomije, obostrana
1755 Ostale procedure reparacije na dojkama
31563-00 Hirurška everzija uvučene bradavice
90722-00 Sutura laceracije na dojkama
16.1.6 REKONSTRUKCIJA
1756 Procedure rekonstrukcije na dojkama
45539-00 Rekonstrukcija dojke sa insercijom tkivnog ekspandera
45530-02 Rekonstrukcija dojke korišćenjem reţnja
Ukljuĉuje: duboke donje epigastrične: }
• arterije }
• perforatora }
slobodni transrektus abdominis miokutaneusa } reţanj
donju glutealnu arteriju }
miokutaneusni }
omentalni }
gornje glutealne arterije }
reparaciju sekundarnog defekta na koţi suturom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• insercija proteze
• mikrohirurška anastomoza krvnih sudova
• reparacija nerva
• rekonstrukcija bradavice ili areole
• reparacija sekundarnog defekta:
• abdominalnog zida (mišića)
• pomoću grafta
• mišića, pomoću flapa
• koji nije na koţi, suturom
45533-00 Rekonstrukcija dojke tehnikom deljenja dojke, prvi stadijum
Ukljuĉuje: redukciju dojke
split skin transplantat do pedicelarnog flapa
tkivni flap
transfer kompleksa koţe i dojke
45536-00 Rekonstrukcija dojke tehnikom deljenja dojke, drugi stadijum
Ukljuĉuje: zatvaranje donatorske oblasti
razdvajanje pedicelarnog flapa
umetanje flapa dojke
1757 Procedure rekonstrukcije na bradavicama i areolama
Ukljuĉuje: flap
transplantat
Iskljuĉuje: proceduru sa redukcionom mamoplastikom
45545-00 Rekonstrukcija bradavice
Ukljuĉuje: reparaciju
transpoziciju
45545-01 Rekonstrukcija areole
45545-02 Rekonstrukcija bradavice i areole
16.1.7 OSTALE PROCEDURE NA DOJKAMA
1758 Procedure koje ukljuĉuju uklanjanje ili podešavanje proteze dojke ili tkivnog
ekspandera
45548-00 Uklanjanje proteze iz dojke
45548-02 Podešavanje tkivnog ekspandera dojke
Relokacija tkivnog ekspandera dojke
45548-01 Uklanjanje tkivnog ekspandera dojke
45542-00 Uklanjanje tkivnog ekspandera dojke i insercija permanentne proteze
45551-00 Uklanjanje proteze iz dojke sa kompletnom ekscizijom fibrozne kapsule
45552-00 Uklanjanje proteze iz dojke sa kompletnom ekscizijom fibrozne kapsule i zamenom
proteze
Iskljuĉuje: uklanjanje silikonske proteze iz dojke i zamena sa nesilikonskom protezom
45554-00 Uklanjanje proteze iz dojke sa kompletnom ekscizijom fibrozne kapsule i zamenom
proteze i formiranjem novog dţepa
Iskljuĉuje: uklanjanje silikonske proteze iz dojke i zamena sa nesilikonskom protezom
45555-00 Uklanjanje silikonske proteze iz dojke i zamena sa nesilikonskom protezom
Ukljuĉuje: eksciziju fibrozne kapsule
1759 Ostale procedure na dojkama
90720-00 Ostale procedure na dojkama
Injekcija terapijskog sredstva u dojke
Sedamnaesto poglavlje
17. PROCEDURE RADIOLOŠKE ONKOLOGIJE (BLOKOVI 1786 1799)
ANATOMSKA REGIJA
17.1 PROCEDURE RADIOLOŠKE ONKOLOGIJE
TIP PROCEDURE
17.1.1 TERAPIJA EKSTERNIM ZRAKOM
1786 Površinski radiološki tretman
15000-00 Radiološki tretman, površinska terapija, jedno polje
15003-00 Radiološki tretman, površinska terapija, dva i više polja
1787 Ortovoltaţni radiološki tretman
15100-00 Radiološki tretman, rentgenom, jedno polje
15103-00 Radiološki tretman, rentgenom, dva i više polja
1788 Megavoltaţni radiološki tretman
Ukljuĉuje: tretmane elektronima i fotonima
81788-00 Radiološki tretman, megavoltaţni, na Kobalt (Co) ureĎajima
15224-00 Radiološki tretman, megavoltaţni, jedno polje, linearni akcelerator pojedinačnog
modaliteta
15239-00 Radiološki tretman megavoltaţni, dva i više polja, linearni akcelerator pojedinačnog
modaliteta
Ukljuĉuje: rotacionu terapiju (linearni akcelerator pojedinačnog modaliteta)
15254-00 Radiološki tretman, megavoltaţni, jedno polje, linearni akcelerator dualnog modaliteta
15254-001 Radiološki tretman, megavoltaţni, konvencionalan radioterapija, palijativna
15254-002 Radiološki tretman, megavoltaţni, konvencionalan radioterapija, radikalna
15269-00 Radiološki tretman, megavoltaţni, dva i više polja, linearni akcelerator dualnog modaliteta
Ukljuĉuje: rotacionu terapiju (linearni akcelerator dualnog modaliteta)
15269-001 Radiološki tretman, megavoltaţni, konformalna radioterapija, palijativna
15269-002 Radiološki tretman, megavoltaţni, konformalna radioterapija, radikalna
15269-003 Radiološki tretman, megavoltaţni, IMRT (Intensity-Modulated Radiation Therapy)
1789 Ostale tehnike megavoltaţnih radioloških tretmana
15600-00 Stereotaksična radioterapija, pojedinačna doza - radiohirurgija
Stereotaksična radiohirurgija, pojedinačna doza
15600-01 Frakcionisana stereotaksična radioterapija
Stereotaksična radiohirurgija, podeljena
15600-02 Zračenje polovine tela
15600-03 Zračenje celog tela
15600-04 Zračenje cele površine koţe
81789-00 Zračenje krvi i produkata krvi
Ukljuĉuje: zračenje na cezijumskoj jedinici
17.1.2 BRAHITERAPIJA UPOTREBOM ZATVORENIH IZVORA
Napomena: Brahiterapija se odnosi na inserciju implanta koji sadrţi radioaktivni izvor. Insercija se
moţe obaviti u oblasti zahvaćenoj kancerom ili u koronarnoj arteriji da bi se sprečila ponovna pojava
stenoze. UreĎaj za pulsno doziranje (PDR) omogućava radioaktivnom izvoru da bude aktivan u
implantu samo 2 - 10 minute na sat. Sofisticirani kompjuterski sistem kontroliše kretanje
radioaktivnih čestica kroz implant. Ovo znači da je maksimalan tretman usmeren na oblast
zahvaćenu kancerom dok je doza smanjena u okolnom zdravom tkivu.
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• planiranje brahiterapije
1790 Brahiterapija, intrakavitarna, ginekološka regija
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• imidţing za ultrazvučno praćenje aplikacija
• imidţing za rekonstrukciju
15303-00 Brahiterapija, intrauterina, malom brzinom doze (LDR)
15304-00 Brahiterapija, intrauterina, velikom brzinom doze (HDR)
15311-00 Brahiterapija, intravaginalna, malom brzinom doze (LDR)
15312-00 Brahiterapija, intravaginalna, velikom brzinom doze (HDR)
15319-00 Brahiterapija, kombinovana intrauterina i intravaginalna, malom brzinom doze (LDR)
15320-00 Brahiterapija, kombinovana intrauterina i intravaginalna, velikom brzinom doze (HDR)
1790-01 Insercija aplikatora za brahiterapiju, ginekološka regija
81790-00 Insercija intrauterine tube
81790-01 Insercija dve intrauterine tube (Madison sistem)
81790-02 Insercija ovoidnih tuba sa ili bez ovoidne zaštite
81790-03 Insercija protraktora
81790-04 Insercija ring aplikatora
81790-05 Insercija igala za kombinovani intersticijalni-intrakavitarni tretman
81790-06 Insercija Norman-Simon (Norman Simon) aplikatora
1791 Brahiterapija, ostale intrakavitarne oblasti / intraluminalne regije
Ukljuĉuje: stereotaksična brahiterapija
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• stvaranje otvora trepanacijom
• intrakranijalna stereotaksična lokalizacija
• imidţing za ultrazvučne praćenje aplikacija
• imidţing za rekonstrukciju
Iskljuĉuje: proceduru u ginekološkim oblastima
90764-00 Brahiterapija, malom brzinom doze (LDR)
90764-01 Brahiterapija, velikom brzinom doze (HDR)
90764-011 Brahiterapija epifarinksa velikom brzinom doze (HDR)
90764-012 Brahiterapija bronha, traheje, velikom brzinom doze (HDR)
90764-013 Brahiterapija jednjaka velikom brzinom doze (HDR)
90764-014 Brahiterapija anorektuma velikom brzinom doze (HDR)
90764-015 Brahiterapija bilijarnog trakta velikom brzinom doze (HDR)
1792 Brahiterapija, ostalo
Ukljuĉuje: brahiterapiju:
• intersticijalnu
• intravaskularnu
Prvo šifrirati: inserciju aplikatora za brahiterapiju (kateteri, igle)
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• obavljenu hiruršku proceduru ili procedure
• inserciju aplikatora za brahiterapiju (kateteri, igle)
• imidţing za ultrazvučne praćenje aplikacija
• imidţing za rekonstrukciju
15327-00 Brahiterapija sa implantacijom u jednoj ravni, malom brzinom doze (LDR)
15327-01 Brahiterapija sa implantacijom u jednoj ravni, pulsirajućom brzinom doze (PDR)
15327-06 Brahiterapija sa implantacijom u jednoj ravni, velikom brzinom doze (HDR)
15327-02 Brahiterapija sa implantacijom u više ravni ili volumnom implantacijom, malom brzinom
doze (LDR)
15327-03 Brahiterapija sa implantacijom u više ravni ili volumnom implantacijom, pulsirajućom
brzinom doze (PDR)
15327-07 Brahiterapija sa implantacijom u više ravni ili volumnom implantacijom, velikom brzinom
doze (HDR)
15327-04 Brahiterapija sa implantacijom permanentnih implanta-izvora, < 10 izvora
Isključuje: prostatu
15327-05 Brahiterapija sa implantacijom permanentnih implanta-izvora, ≥ 10 izvora
Isključuje: prostatu
15338-00 Brahiterapija sa implantacijom permanentnih implanta-izvora, prostata
15360-00 Brahiterapija, intravaskularna
Ukljuĉuje: kateterizaciju
1792-01 Insercija aplikatora za brahiterapiju, ostale regije (vulva, dojka, jezik i pod usne duplje,
tumori mekih tkiva)
81792-00 Implantacija fleksibilnih ili rigidnih implanata za brahiterapiju vulve
81792-01 Implantacija fleksibilnih ili rigidnih implanata za intersticijalnu brahiterapiju dojke
81792-02 Implantacija fleksibilnih implanata za intersticijanu brahiterapiju jezika i poda usne duplje
81792-03 Implantacija rigidnih i fleksibilnih implanata za tumore mekih tkiva
1793 Uklanjanje zatvorenih radioaktivnih izvora
15339-00 Uklanjanje zatvorenog radioaktivnog izvora
Ukljuĉuje: uklanjanje očnog aplikatora
1794 Brahiterapijski površinski aplikatori
15012-00 Brahiterapija, oko
Prvo šifrirati: inserciju aplikatora za brahiterapiju, oko
90766-00 Brahiterapija sa upotrebom površinskih aplikatora, ostale oblasti
17.1.3 RADIOIZOTOPSKA TERAPIJA
1795 Primena terapijske doze otvorenog radioizotopa
16012-00 Primena terapijske doze fosfora 32
16009-00 Primena terapijske doze joda 131
16003-00 Primena terapijske doze itrijuma 90
16018-00 Primena terapijske doze 153 SM-Lexidronana (Samarijum)
16015-00 Primena terapijske doze stroncijuma 89
90960-00 Primena terapijske doze ostalih otvorenih radioizotopa
17.1.4 PROCEDURE IZRADE I PODEŠAVANJA UREĐAJA ZA LEĈENJE
RADIOTERAPIJOM
1796 Radioaktivne i druge mulaţe
15342-00 Izrada i primena radioaktivnih i drugih površinskih mulaţa
15351-00 Izrada i primena očnog aplikatora
1797 Izrada i podešavanje imobilizacijskih ureĊaja ili pribora za leĉenje radioterapijom
90765-00 Izrada i podešavanje ureĎaja za imobilizaciju, jednostavna
Ukljuĉuje: uloške od pene, drţače, nosače, podmetače, jednostavne elemente za pozicinoniranje
90765-01 Izrada i podešavanje imobilizacijskih ureĎaja, srednje kompleksna
Ukljuĉuje: akvaplast (termoplastičnu) masku
snimak zagriza (block bite)
različite vrste individiualnih mulaţa
90765-02 Izrada i podešavanje imobilizacijskog ureĎaja, kompleksna
Ukljuĉuje: kalup izraĎen vakumom, imobilizacije za IMRT i stereotaksičnu radioterapiju
90765-03 Izrada i podešavanje prilagoĎenih blokova
90765-04 Izrada i podešavanje pribora za lečenje radioterapijom
Ukljuĉuje: podršku za uzimanje lekova
dentalne stentove
interne štitnike
17.1.5 KOMPJUTERIZOVANO PLANIRANJE, PRIPREMA, SIMULACIJA I
VERIFIKACIJA ZRAĈNOG POLJA
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće: • klinički pregled pre i u toku radioterapije
1798 Planiranje i simulacija zraĉnog polja
15500-00 OdreĎivanje zračnog polja pomoću simulatora, jednostavno
Ukljuĉuje: pojedinačnu oblast sa jednim poljem ili paralelnim suprotnim poljima
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• radiografiju
• fluoroskopiju
15503-00 OdreĎivanje zračnog polja pomoću simulatora, srednje kompleksno
Ukljuĉuje: pojedinačnu oblast sa dva ili više polja u istoj ravni koja se ukrštaju
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• radiografiju
• fluoroskopiju
15506-00 OdreĎivanje zračnog polja pomoću simulatora, kompleksno
Ukljuĉuje: polja nepravilnog oblika koja zahtevaju prilagoĎene blokove
višestruke susedne oblasti
polja koja nisu u istoj ravni
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• radiografiju
• fluoroskopiju
• Cone BEAM - CT
81798-00 OdreĎivanje zračnog polja, manuelno
81798-01 Repozicioniranje izocentra i verifikacija plana zračenja na simulatoru
15506-01 Virtuelna simulacija - odreĎivanje zračnog polja pomoću specifičnog CT skenera
Ukljuĉuje: polja nepravilnog oblika koja zahtevaju prilagoĎene blokove
višestruke susedne oblasti
polja koja nisu u istoj ravni
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• CT
15550-00 OdreĎivanje zračnog polja za preciznu trodimenzionalnu radijacionu terapiju [3D-CRT]
Ukljuĉuje: polja nepravilnog oblika koja zahtevaju prilagoĎene blokove
višestruke susedne oblasti
polja koja nisu u istoj ravni
81798-02 Registracija i ko-registeracija
Ukljuĉuje: transfer imidţing podataka, kreiranje zapisa u bazi podataka u sistemu za planiranje
terapije, koregistraciju različitih imidţing modaliteta za 3D planiranje radioterapije, konformalne
terapije, IMRT radioterapije, brahiterapije, stereotaksične radioterapije
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• radiografiju
• kompjuterizovanu tomografiju i druge imidţing modalitete
81798-03 Delineacija tumora i volumena (GTV, CTV, PTV,...)
Ukljuĉuje: delineaciju za 3D planiranje radioterapije, konformalne terapije, IMRT radioterapije,
brahiterapije, stereotaksične radioterapije
81798-04 Delineacija organa u riziku
Ukljuĉuje: delineaciju za 3D planiranje radioterapije, konformalne terapije, IMRT radioterapije,
brahiterapije, stereotaksične radioterapije
81798-05 Delineacija opštih struktura
Ukljuĉuje: delineaciju za 3D planiranje radioterapije, konformalne terapije, IMRT radioterapije,
brahiterapije, stereotaksične radioterapije
81798-06 Delineacija sa fuzijom istih ili različitih imidţing modaliteta
Ukljuĉuje: delineaciju za 3D planiranje radioterapije, konformalne terapije, IMRT radioterapije,
brahiterapije, stereotaksične radioterapije
15506-02 OdreĎivanje i verifikacija zračnog polja za intenzitetski modulisana radijacionu terapiju [
IMRT]
Ukljuĉuje: polja nepravilnog oblika koja zahtevaju prilagoĎene blokove
višestruke susedne oblasti
polja koja nisu u istoj ravni
81798-07 Kreiranje objektiva sa limitima i preskripcija IMRT plana
Ukljuĉuje: objektive i preskripciju pre svega za IMRT plan (konformalnu terapiju, brahiterapiju i
stereotaksičnu terapiju samo ako je deo uobičajene standardne procedure
15509-00 OdreĎivanje zračnog polja pomoću dijagnostičke rentgenske jedinice
Ukljuĉuje: pojedinačnu oblast sa jednim poljem ili paralelnim suprotnim poljima
1799 Planiranje radioterapije, radijaciona dozimetrija i verifikacija
15518-00 Planiranje eksterne terapije i doziranje pomoću CT kompjuterskog interfejsa, jednostavna
Ukljuĉuje: pojedinačnu oblast sa jednim poljem ili paralelnim suprotnim poljima
15521-00 Planiranje eksterne terapije i doziranje pomoću CT kompjuterskog interfejsa, srednje
kompleksna
Ukljuĉuje: pojedinačnu oblast sa dva ili više intersecting coplanar fields
15524-00 Planiranje eksterne terapije i doziranje pomoću CT kompjuterskog interfejsa, kompleksna
Ukljuĉuje: polja nepravilnog oblika koja zahtevaju prilagoĎene blokove
višestruke susedne oblasti
polja koja nisu u istoj ravni
15556-00 Planiranje eksterne terapije i doziranje pomoću CT kompjuterskog interfejsa za preciznu
trodimenzionalnu konformalnu radijacionu terapiju [3DCRT]
Ukljuĉuje: polja nepravilnog oblika koja zahtevaju prilagoĎene blokove
višestruke susedne oblasti
polja koja nisu u istoj ravni
15524-01 Planiranje eksterne terapije i doziranje pomoću CT kompjuterskog interfejsa za intezitetski
modulisanu radijacionu terapiju [ IMRT]
Ukljuĉuje: polja nepravilnog oblika koja zahtevaju prilagoĎene blokove
višestruke susedne oblasti
polja koja nisu u istoj ravni
15527-00 Planiranje eksterne terapije i doziranje bez CT kompjuterskog interfejsa, jednostavna
Ukljuĉuje: pojedinačnu oblast sa jednim poljem ili paralelnim suprotnim poljima
15530-00 Planiranje eksterne terapije i doziranje bez CT kompjuterskog interfejsa, srednje
kompleksna
Ukljuĉuje: pojedinačnu regiju ili dve ili više susednih koplanarnih oblasti
15533-00 Planiranje eksterne terapije i doziranje bez CT kompjuterskog interfejsa, kompleksna
Ukljuĉuje: polja nepravilnog oblika koja zahtevaju prilagoĎene blokove
višestruke susedne oblasti
polja koja nisu u istoj ravni
15556-01 Planiranje eksterne terapije i doziranje bez CT kompjuterskog interfejsa za preciznu
trodimenzionalnu konformalnu radijacionu terapiju [3DCRT]
Ukljuĉuje: polja nepravilnog oblika koja zahtevaju prilagoĎene blokove
višestruke susedne oblasti
polja koja nisu u istoj ravni
15536-00 Planiranje brahiterapije, jednostavno
Ukljuĉuje: malu brzinu doze, pojedinačni:
• intrakavitarni aplikator
• pločasti implant
15536-01 Planiranje brahiterapije, srednje kompleksno
Ukljuĉuje: malu brzinu doze:
• dupli pločasti implant
• intrakavitarnu sa više izvora
15536-02 Planiranje brahiterapije, kompleksna
Ukljuĉuje: veliku brzinu doze
malu brzinu doze, volumni implantat
pulsno doziranje
Iskljuĉuje: proceduru na prostati
15539-00 Planiranje brahiterapije prostate (sa trajnim implantima)
15541-00 Planiranje intravaskularne brahiterapije
81799-09 Pregled radioterapijskog plana
Ukljuĉuje: brahiterapijski plan plan za konformalnu terapiju plan za IMRT plan za stereotaksično
zračenje
81799-00 Verifikacija plana zračenja i repozicioniranja na simulatoru
81799-01 Verifikacija plana zračenja i pozicioniranja PORTAL ureĎajem
81799-02 Verifikacija plana zračenja gamagrafijom
81799-03 Verifikacija IMRT segmenata sa PORTAL ureĎajem
81799-04 Dozimetrijska verifikacija IMRT plana - verifikacija fluens mapa apsolutna dozimetrija
kompjuterizovanim sistemima
81799-05 InVivo verifikacija na akceleratoru
81799-06 InVivo verifikacija doza u brahiterapiji
81799-07 Rendgen verifikacija aplikatora pre i posle brahiterapijskog tretmana
81799-08 Rekonstrukcija aplikatora implantata i reprezentativnih tačaka
Osamnaesto poglavlje
18. NEINVAZIVNE, KOGNITIVNE I OSTALE PROCEDURE, KOJE
NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU (BLOKOVI 1820 1922)
Napomena: Kognitivne procedure - procedure koje zahtevaju kognitivne veštine kao što su
procena, edukacija ili savetovanje (npr. edukacija u vezi sa dijetama, procena ishrane, intervencija u
slučaju krize, savetovanje u slučaju teškog gubitka)
Neinvazivne procedure - terapeutske ili dijagnostičke procedure bez oštećenja epitelnog omotača ili
ulaza u deo tela ili šupljinu (npr. litotripsija, hiperbarična oksigenacija, repozicije kod preloma,
terapija veţbanjem). Ne zaboravite da su neinvazivne dijagnostičke procedure vizuelizacije (one
koje ne zahtevaju inciziju ili ulazak u deo tela) klasifikovane u Poglavlju 19 - Usluge snimanja.
Klijent - termin "Klijent" korišćen u ovom poglavlju, moţe da se odnosi na pacijenta, člana porodice
ili neko drugo lice. Imenica "Klijent" se generalno koristi u jednini, a moţe da se odnosi na pojedinca
ili grupu klijenata.
ANATOMSKE REGIJE
18.1 DIJAGNOSTIĈKE PROCEDURE
TIP PROCEDURE
18.1.1 PROCENA, KONSULTACIJA, INTERVJU, ISPITIVANJE, EVALUACIJA
Napomena: Procena - sakupljanje, procenjivanje i beleţenje informacija koje se odnose na problem
klijenta, funkcionalni status ili situaciju kroz korišćenje kognitivnih veština i jednostavnih merenja
(npr. opservacije, uzimanje anamneze, antropometrije). Procena se izvodi u svrhu dijagnoze,
proveravanja, nadgledanja, praćenja, ponovnog razmatranja, voĎenja slučaja ili planiranja otpusta.
U procenu je takoĎe uključen i razvoj plana lečenja ili programa, planiranje dijagnostičkih testova,
propisivanje lekova ili medicinskih pomagala, upućivanje drugom pruţaocu usluga, konsultacije sa
drugim pruţaocima usluga.
Iskljuĉuje: procenu ili konsultaciju sa elektrokonvulzivnom terapijom
stomatološki pregled
specifične dijagnostičke testove, merenja, istraţivanja ili testove klasifikovane na nekom drugom
mestu
1820 Fiziološka procena
Napomena: Fiziološko istraţivanje za procenu funkcije korišćenjem tehnika kao što su uzimanje
anamneze, opservacija, pregled, palpacija, perkusija, auskultacija i ostali fizikalni testovi
Iskljuĉuje: proceduru kao deo:
• procene starenja
• testiranja razvoja
• genetske procene
• mentalne i/ili bihejvioralne procene
96008-00 Neurološka procena
Ukljuĉuje: neurološki pregled bolesnika u komi prilikom dijagnostikovanja moţdane smrti
96009-00 Procena funkcije sluha
Iskljuĉuje: proceduru za procenu potrebe za pomoćnim slušnim aparatom
96010-00 Procena funkcije gutanja
96011-00 Procena glasa
Ukljuĉuje: psihoakustičku i pERCeptivnu procenu glasa
96012-00 Procena govora
Psihoakustička i pERCeptivna procena govora
Kompletno ispitivanje govorno-jezičkog statusa
Skraćeno ispitivanje govorno-jezičkih funkcija
Test za ispitivanje konfrontacionog imenovanja
96012-001 Defektološka anamneza i observacija
96012-002 Kontrolni pregled logopeda
96013-00 Procena rečitosti
Test za ispitivanje verbalne fluentnosti
96014-00 Procena jezičkih sposobnosti
Procena auditivnog razumevanja
Procena ekspresivnog govora
Procena receptivnog govora
Procena sposobnosti čitanja
Procena sposobnosti računanja
Procena sposobnosti računanja
Napomena: procena sposobnosti komunikacije (razumevanja, izraţavanja, prepoznavanja) u
govornom / negovornom i pisanom / nepisanom jeziku
96018-00 Procena vaskularnog sistema
96019-00 Biomehanička procena
Procena ravnoteţe (sa testiranjem dubokog senzibiliteta)
Analize pokretljivosti/hodanja (registrovanje obrasca hoda)
Procena mišićnoskeletnog sastava
Procena drţanja tela
Opseg kretanja/testiranje mišića (bez ureĎaja ili opreme)
OdreĎivanje skora mišićne snage (QMGS)
OdreĎivanje skora mišićne snage, primena ALSFRS-r skora za procenu funkcionalnog deficita i
primena aparata za procenu respiratorne muskulature, procenom nazalnog pritiska (RPM)
Test provokacije napada (kod periodične hipo/hiperkalijemijske paralize)
Iskljuĉuje: procenu funkcionalne mobilnosti povezane sa okruţenjem klijenta
testiranje opsega pokreta/mišića specijalizovanom opremom
96020-00 Procena integriteta koţe
Procena:
• oţiljka
• lezije koţe
• čira
• rane
81820-00 Dermoskopski pregled koţe, jedna lezija
81820-01 Dermoskopski pregled koţe, više lezija
81820-02 Dijagnostikovanje mikoloških oboljenja Wood-ovom metodom
81820-03 Dijagnostički pregled imunofluorescentnom tehnikom
81820-04 Obrada materijala fluorescencijom
92001-00 Opšti fizikalni pregled
Ostale fiziološke procene
Ukljuĉuje: opšta fizikalna merenja:
• krvnog pritiska
• visine
• temperature
• teţine
Iskljuĉuje: testiranje razvoja
fizikalni pregled kao deo genetske procene
92001-001 Pregled novoroĎenčeta
Ukljuĉuje: opšta fizikalna merenja:
• krvnog pritiska
• duţine
• temperature
• teţine
Iskljuĉuje: testiranje razvoja
fizikalni pregled kao deo genetske procene
1821 Preoperativna anesteziološka procena
92500-00 Rutinska preoperativna anesteziološka procena
92500-01 Produţena preoperativna anesteziološka procena
92500-02 Hitna preoperativna anesteziološka procena
1822 Procena liĉne nege i ostalih aktivnosti svakodnevnog / nezavisnog ţivota
96021-00 Procena samostalnosti
Procena sposobnosti obavljanja aktivnosti u svakodnevnom ţivotu
Procena:
• kupanja/tuširanja
• pranja zuba
• oblačenja
• konzumiranja hrane
• hranjenja
• funkcionalnih komunikacija
• doterivanja
• pokretljivosti u okruţenju
• brige o toaleti
• pranja kose
Iskljuĉuje: procenu:
• starenja
• unosa hrane (dijetalne)(hranljive)
• odrţavanja zdravlja ili oporavka
• upravljanja domaćinstvom
96022-00 Procena odrţavanja zdravlja ili oporavka
Procena savladavanja/veštine:
• prilagoĎavanja bolesti ili stanja i njegovih kliničkih i funkcionalnih implikacija
• korišćenja zavoja i previjanja
• dijagnostičkog testiranja/posmatranja (za stanja kao što su amputirane izrasline, astma, dijabetes)
• nege stopala/noge ili higijene (upale na palcu noge)(nokta na nozi)(ţuljeva)(uključujući procenu
postojeće obuće)
• oralne higijene
• samostalnog pregleda (grudi)(genitalija)
• samostalnog davanja injekcija
• brige o ustima
Napomena: Procena klijentove sposobnosti da izvodi aktivnosti povezane sa odrţavanjem svoga
zdravlja; preventivne mere kao što su samopregledanje, ili mere odrţavanja kao što su oblačenje
ţuljevi na nogama/stopalima, nadgledanje nivoa glukoze kod dijabetesa ili vitalnog kapaciteta pluća
kod astme.
Iskljuĉuje: procenu uzimanja propisanih lekova
96024-00 Procena potrebe za ureĎajem ili opremom koja sluţi kao pomoć
Mere za pomoćni ili adaptivni ureĎaj ili opremu
Prepisivanje pomoćnog ili adaptivnog ureĎaja ali opreme
Napomena: za listu pomoćnih i adaptivnih ureĎaja i opreme
96025-00 Revizija ureĎaja ili opreme koja sluţi kao pomoć
Evaluacija pomoćnog ili adaptivnog ureĎaja, ili opreme
Napomena: za listu pomoćnih i adaptivnih ureĎaja i opreme
Iskljuĉuje: proceduru kod podešavanja, prilagoĎavanja ili prepravljanja
96026-00 Procena ishrane/dnevnog unosa hrane
Napomena: Evaluacija statusa ishrane klijenta kako bi se utvrdilo da li unos zadovoljava
metaboličke potrebe klijenta ili da se odredi kvalitet ishrane, njen sastav i efekat na zdravlje.
96027-00 Procena uzimanja propisanih lekova
Praćenje uzimanja lekova
Procena rukovanja lekovima
Revizija terapije
Ukljuĉuje: istoriju lekova
Napomena: Medicinska procena objedinjuje pregled trenutnog reţima uzimanja lekova, kako bi se
odredilo da li on odgovara klijentu. Uključena je i procena klijentove sposobnosti da bezbedno
rukuje lekovima. Procedura zahteva obezbeĎivanje precizne medicinske istorije (o prepisanim
lekovima, njihovom doziranju i komplementarnoj medicini kao što je biljna medicina, homeopatski i
vitaminski proizvodi, odnosno lekovi koje klijent sam bira). TakoĎe uključuje konsultacije sa drugim
dobavljačima u vezi sa lekarskim izveštajem i planom.
Nadgledanje uzimanja lekova uključuje beleţenje zapisivanje/pregledanje i interpretiranje rezultata,
uočavanje i upravljanje štetnim reakcijama na lek. U ovo ne ulaze savetovanje, edukacija ili
preporuke o prevenciji i drugi aspekti štetnog uticaja leka rukovoĎenje i preporuke u vezi sa
reţimom uzimanja leka
Iskljuĉuje: procenu upotrebe protivzakonitih droga
96028-00 Procena upravljanja domaćinstvom
Procena savladavanja/veština u:
• čišćenju
• štednji energije
• baštovanstvu
• odrţavanju kuće
• pranju veša
• pripremi obroka
• bezbednosnim merama u kući
• kupovini
96029-00 Procena upravljanja finansijama
Procena upravljanja/veština u budţetiranju
Procena upravljanja novcem
96030-00 Situaciona/profesionalna procena i procena okruţenja
Procena:
Staratelja
Voţnje
Zaposlenja
Ergonomije
Kućnog okruţenja
Domaćinstva/smeštaja
Pravne situacije
Slobodnog vremena
Igre
Školskog okruţenja
Saobraćaja
Radnog okruţenja
Napomena: procena okruţenja u kojem klijent ţivi kako bi se odredila produktivnost, pristupačnost,
prilagodljivost ili klijentova sposobnost da funkcioniše u tom okruţenju.
Iskljuĉuje: procenu sposobnosti klijenta da funkcioniše u svom okruţenju kao član društva
procenu upravljanja finansijama
procenu upravljanja domaćinstvom
96031-00 Procena roditeljskih veština
Procena roditeljskih veština:
• za roditelje sa invaliditetom ili roditelje koji imaju decu sa invaliditetom
• povezana sa svakodnevnom rutinom, detetovim navikama u spavanju i obedovanju
• za odreĎivanje podobnosti za usvajanje ili odgajanje
1823 Mentalna, bihejvioralna ili psihosocijalna procena
96175-00 Mentalna/bihejvioralna procena
Procena kognitivne ili egzekutivne funkcije
Procena mentalne kompetencije
Ukljuĉuje:
Mali neuropsihološki test neposredno posle napada
Kod obolelih od Parkinsonove bolesti
Skala za procenu depresivnosti
Skala za procenu anksioznosti
Skala za procenu apatije
Mini-mental test za brzu procenu kognitivne funkcije
Brza procena inteligencije
Vekslerov individualni test inteligencije (Viti) - naziv promenjen
Test crtanja sata - skrining test za brzu procenu kognitivnog funkcionisanja
Skala za procenu opšteg kognitivnog statusa
Skala za procenu egzekutivnih funkcija
Skala za brzu funkciju frontalnog reţnja
Ispitivanje vizuelne paţnje
Ispitivanje paţnje
Ispitivanje vizuoperceptivnih sposobnosti
Ispitivanje vizuokonstruktivnih sposobnosti
Ispitivanje praksije
Ispitivanje taktilnih funkcija
Ispitivanje motornih funkcija
Ispitivanje telesne sheme
Ispitivanje dominantne lateralizovanosti
Ispitivanje sposobnosti učenja, epizodičnog pamćenja, spontanog prisećanja i rekognicije
Ispitivanje sloţene vizuelne organizacije
Automatizovana baterija neuropsiholoških testova (CANTAB)
ispitivanje vizuelne memorije
ispitivanje egzekutivnih funkcija, radne memorije i planiranja
ispitivanje domena paţnje
ispitivanje semantičke/verbalne memorije
ispitivanje egzekutivnih funkcija - rešavanje problema
ispitivanje opšteg kognitivnog statusa
Multidimenzionalna akustička analiza glasa i govora (Dr Speech)
Napomena: mentalna i/ili bihejvioralna procena moţe da uključi intervju radi generalne procene
(dijagnostike) i evaluacije; psihijatrijsku/psihološku/psihosocijalnu/istoriju; psihološko ispitivanje;
(mini) ispitivanje mentalnog stanja; korišćenje upitnika radi procene, liste za proveru,
neuropsihološke/psihološke/psihometričke testove; i dobijene rezultate
Iskljuĉuje: procenu kognitivne funkcije kao dela testiranja razvoja
96032-00 Psihosocijalna procena
Napomena: Psihosocijalna procena - evaluacija problema klijenta ili funkcionisanje vezano za
njihovu društveni ţivot. Uključuje eksploraciju psihosocijalnih potreba, sposobnost rešavanja
problema, prilagodljivost i ličnu snalaţljivost zavisno od situacije.
Iskljuĉuje: procenu prilagodljivosti na bolest/stanje
kao deo:
• procene starenja
• procene uzimanja alkohola i ostalih droga
• testiranja razvoja
• mentalne ili bihevioralne procene
96034-00 Procena uzimanja alkohola i ostalih droga (lekova)
Ukljuĉuje: psihosocijalnu procenu
Napomena: Procena klijenta na osnovu konzumiranja alkohola i drugih neprepisanih (zabranjenih)
lekova sa fokusom na razvijanje plana lečenja kako bi se smanjila šteta nastala uzimanjem alkohola
i drugih droga.
Iskljuĉuje: procenu uzimanja propisanih lekova
1824 Ostale procene, savetovanja, razgovori, pregledi ili evaluacije
96035-00 Genetska procena
Genetsko praćenje
Ukljuĉuje: opšti fizikalni pregled
Napomena: procena genetske istorije klijenta pomoću porodičnog stabla
96184-00 Testiranje razvoja
Pregled rasta i razvoja
Napomena: Procena motorike, korišćenja jezika, druţeljubivosti, prilagodljivosti i/ili kognitivnog
funkcionisanja pomoću standardizovanih instrumenata za razvoj.
96023-00 Procena starenja
Ukljuĉuje: fiziološku i psihosocijalnu procenu
Napomena: Procena sposobnosti klijenta da se nosi sa karakteristikama procesa starenja izvedena
posebno radi razlikovanja efekata starenja od patoloških u cilju odreĎivanja najprikladnije nege ili
lečenja.
96186-00 Pastoralna procena
Napomena: Procena duhovnih/verskih potreba klijenta da bi bio srećan i zadovoljan.
96037-00 Ostale procene, konsultacije ili evaluacije
Procena, neklasifikovana na drugom mestu
Konsultacija, neklasifikovana na drugom mestu
Evaluacija, neklasifikovana na drugom mestu
Razgovor, neklasifikovan na drugom mestu
18.1.2 DIJAGNOSTIĈKI TESTOVI, MERENJA I ISPITIVANJA - NERVNI SISTEM
1825 Elektroencefalografija [EEG]
11000-00 Elektroencefalografija (EEG)
Ukljuĉuje: proceduru:
u standardnim uslovima
posle celonoćnog lišavanja spavanja
11003-00 Elektroencefalografija (EEG) duţa od 3 sata (24-časovni holter)
11006-00 Temporosfenoidalna elektroencefalografija (EEG)
11009-00 Elektrokortikografija
Elektroencefalografija kore velikog mozga
92011-00 Video i radiotelemetrijsko prikazivanje elektroencefalograma (EEG)
Napomena: Samo za 24-časovno ili duţe nadgledanje
1826 Neuromuskularna elektrodijagnostika
EMG [elektromiografija]:
• jednog ili više mišića
• korišćenje koncentričnih iglenih elektroda
Proučavanje nervnomišićne provodljivosti
11012-00 Elektromiografija (EMG)
Iskljuĉuje: proceduru za dno karlice i mišića analnog sfinktera
11021-00 Elektromiografija sa kvantitativnom kompjuteriziranom analizom (multi MUP)
Iskljuĉuje: proceduru za dno karlice i mišića analnog sfinktera neuromuskularne studije
sprovodljivosti
11021-001 OdreĎivanje motorne tačke mišića i primena botulinskog toksina kroz koncentričnu
iglenu elektrodu za aplikaciju leka
11021-002 Ispitivanje refleksa treptanja (Blink-refleks)
11021-003 Test na tetaniju
11021-004 Bulbokavernozni refleks
11021-005 OdreĎivanje gustine vlakana (Fiber density)
11021-006 Makroelektromiografija
11021-007 Analiza obrta amlitude
11012-01 Studije sprovodljivosti na jednom ţivcu
11012-02 Studije sprovodljivosti na jednom ţivcu pomoću elektromiografije
Iskljuĉuje: ponavljajuće neuromuskularne studije provoĎenja
pojedinačna vlakana ţivaca i mišića
11015-00 Studije sprovodljivosti na 2 ili 3 ţivca
11015-01 Studije sprovodljivosti na 2 ili 3 ţivca sa elektromiografijom
Iskljuĉuje: ponavljajuće neuromuskularne studije provoĎenja
11018-00 Studije sprovodljivosti na 4 ili više ţivaca
11018-01 Studije sprovodljivosti na 4 ili više ţivaca sa elektromiografijom
Iskljuĉuje: ponavljajuće neuromuskularne studije provoĎenja
11018-02 Studije sprovodljivosti sa elektromiografijom pojedinačnih vlakana i mišića (SFEMG)
11021-01 Test repetitivne stimulacije
11021-02 Test repetitivne stimulacije sa kvantitativnom kompjuterskom analizom elektromiografije
1827 Ispitivanje evociranih odgovora centralnog nervnog sistema
Ukljuĉuje: proceduru pomoću kompjuterizovanih tehnika uprosečavanja auditivne evocirane
potencijale vizuelne evocirane potencijale motorne evocirane potencijale kognitivne evocirane
potencijale
Napomena: Jedna studija - jedan stimulans u jednoj tački
Druga ili naredne studije - drugačiji stimulans u istoj tački ili drugoj tački stimulacije
Iskljuĉuje: uključujući audiometriju
11024-00 Ispitivanje evociranih odgovora centralnog nervnog sistema, 1 ili 2 studije
11027-00 Ispitivanje evociranih odgovora centralnog nervnog sistema, 3 ili više studija
1828 Ispitivanje spavanja
12203-00 Polisomnografija
Polisomnografija za ispitivanje zastoja u disanju tokom spavanja
Napomena: Istraţivanja zastoja u disanju tokom spavanja - uključuju neprestanu kontrolu količine
kiseonika i disanja pomoću višekanaskog poligrafa (polisomnograma), i beleţenje EEG, EOG,
EMG, prednje tibialne respiratorni pokret, protok vazduha, zasićenost kiseonikom i ECG
92012-00 Ostali testovi funkcije poremećenog spavanja
Test odrţavanja budnosti
1830 Ostali neurološki dijagnostiĉki testovi, merenja ili ispitivanja
92013-00 Intrakarotidni amobarbitalni test
WADA aktivacioni test
Ukljuĉuje: angiogram
Elektroencefalogram [EEG]
Napomena: IzvoĎeno za ispitivanje jezika i memorije u svakoj hemisferi mozga
39131-02 Testiranje ugraĎenog neurostimulatora
PrilagoĎavanje ugraĎenog neurostimulatora
Reprogramiranje ugraĎenog neurostimulatora
18.1.3 DIJAGNOSTIĈKI TESTOVI, MERENJA ILI ISPITIVANJA - OKO I ADNEKS
1831 Merenja ili prouĉavanje vidne funkcije
96038-00 Merenje oštrine vida
96039-00 Test kontrastne osetljivosti
92018-00 Ispitivanje kolornog vida
11211-00 Ispitivanje privikavanja na tamu
Adaptacija na tamu
1832 Perimetrija
Proučavanje vidnog polja
96040-00 Manualna perimetrija, jednostrana
96041-00 Manualna perimetrija, obostrana
11224-00 Kvantitativna kompjuterizovana perimetrija, jednostrana
11221-00 Kvantitativna kompjuterizovana perimetrija, obostrana
1832 - 01 Optometrija
81832-00 Procena oštrine vida
81832-01 Procena kontrastne osetljivosti
81832-02 Procena razlikovanja boja
81832-03 Procena funkcionalnosti vida-vidne efikasnosti
81832-04 Vizuo-motorna procena
81832-05 Procena potencijalne oštrine vida
81832-06 Procena prilagodljivosti na tamu (adaptometrija)
81832-07 Druge procene funkcije vida
81832-10 Procena deformacije centralnog vidnog polja na Amsler mreţi
81832-11 Procena vidnog polja, konfrontacijom
81832-12 Procena vidnog polja, manuelna kinetička perimetrija
81832-13 Procena vidnog polja, manuelna kinetička perimetrija, celokupno polje
81832-14 Procena vidnog polja, manuelna, druge vrste
81832-15 Procena vidnog polja, kompjuterizovanim statičkim perimetrom
81832-16 Procena vidnog polja, kompjuterizovanim statičkim perimetrom, celokupno polje
81832-17 Procena vidnog polja, kompjuterizovanim perimetrom, druge vrste
81832-18 Druge vrste procene vidnog polja
81832-20 Procena (optičkih karakteristika) trenutno korišćenih naočara
81832-21 Procena akomodacije, opseg, amplituda I druge vrste procene
81832-22 Procena akomodacije
81832-23 Procena akomodacije, druge vrste
81832-24 Procena refrakcije, objektivna, automatizovana (automatizovana refraktometrija)
81832-25 Procena refrakcije, objektivna, ručna (retinoskopija)
81832-26 Procena refrakcije, subjektivna
81832-27 Procena refrakcije, druge vrste
81832-30 Procena opšteg izgleda oka i adneksa
81832-31 Procena usklaĎenosti pravaca vidnih osovina izmeĎu očiju
81832-32 Procena usklaĎenosti pravaca vidnih osovina/koja uključuje snimanje
81832-33 Procena funkcije ekstraokularnih mišića
81832-34 Merenje funkcije ekstra-okularnih mišića koje uključuje tehnike snimanja
81832-35 Procena konvergencije
81832-36 Procena konvergencije, proksimalna
81832-37 Procena konvergencije, akomodativna
81832-38 Procena konvergencije, druge
81832-39 Procena pokreta očiju tipa tzv. glatko praćenje (posmatranog objekta)
81832-40 Procena pokreta očiju, sakadični - trzajni pokreti
81832-41 Procena pokreta očiju, konvergentno-divergentnih
81832-42 Procena pokreta očiju, vestibularno-okularni refleks (VOR)
81832-43 Procena pokreta očiju, optokinetički nistagmus (OKN)
81832-44 Procena pokreta očiju, odrţavanje fiksacije
81832-45 Procena nistagmusa
81832-46 Procena binokularne funkcije (retinalna korespondencija, simultana percepcija, fuzija,
stereo vid, supresija)
81832-47 Procena binokularne funkcije, fuzija
81832-48 Procena binokularne funkcije, stereo vid
81832-49 Procena binokularne funkcije, supresija
81832-50 Procena binokularnog vida, simultana percepcija
81832-51 Procena diplopije
81832-52 Druge procene okularne pokretljivosti i binokularne funkcije
81832-60 Pregled/procena očne duplje
81832-61 Pregled/procena očnog kapka
81832-62 Pregled/procena očne jabučice
81832-63 Pregled/procena suznog filma
81832-64 Pregled/procena prednjeg segmenta, konjunktiva
81832-65 Pregled/procena prednjeg segmenta, roţnjača
81832-66 Pregled/procena prednjeg segmenta, prednja komora
81832-67 Pregled/procena prednjeg segmenta, duţica
81832-68 Pregled/procena prednjeg segmenta, sočivo
81832-69 Pregled/procena prednjeg segmenta, ostalo
81832-70 Merenje prednjeg segmenta posebnim instrumentima, roţnjača (topografija ili
aberometrija ili pahimetrija ili biomehaničke karakteristike)
81832-71 Pregled/procena zadnjeg segmenta
81832-72 Merenje/procena intra-okularnog pritiska
81832-73 Pregled/procena zenice, izgled
81832-74 Pregled/procena zenice, reakcije
81832-75 Procenjivanje okularne fotografije, prednji segment
81832-76 Procenjivanje okularne fotografije, zadnji segment
81832-77 Procenjivanje okularne fotografije, fluoresceinska angiografija fundusa ili fluoresceinska
angiografija irisa/prednjeg segmenta (FFA or ASFA)
81832-78 Procenjivanje okularne fotografije, druge (npr optička koherentna tomografija*OCT)
81832-79 Ultrasonografski pregled/procena, A sken
81832-80 Ultrasonografski pregled/procena B sken
81832-81 Ultrasonografski pregled, ostalo (Ultrazvučna biomikroskopija/UBM ...)
81832-82 Druge anatomska i fiziološke procene oka i adneksa
81832-90 Elektroretinografija, pregled/procena (ERG)
81832-91 Pregled/procena vizuelnih evociranih potencijala potencijala (VEP)
81832-92 Elektrookulografija pregled/procena (EOG)
81832-93 Pregled/procena elektronistagmografija (ENG)
81832-94 Pregled/procena elektromiografija (EMG)
81832-95 Analiza pokreta oka uz pomoć infracrvenog zračenja
81832-96 Video analiza pokreta oka
81832-97 Druge vrste procene funkcije oka
81833-00 Drugi oftalmološki pregledi/procene
81833-01 Oftalmološka optička intervencija, recept, naočare
81833-01 Oftalmološka optička intervencija, recept, vidno pomagalo za vrlo niske stepene vidne
oštrine (slabovidost)
81833-02 Oftalmološka optička intervencija, recept, prizme
81833-03 Oftalmološka optička intervencija, recept, kontaktna sočiva
81833-04 Oftalmološka optička intervencija, recept, ostalo
81833-05 Oftalmološka optička intervencija, podešavanje, naočare
81833-06 Oftalmološka optička intervencija, podešavanje, vidno pomagala za vrlo niske stepene
vidne oštrine (slabovidost)
81833-07 Oftalmološka optička intervencija, podešavanje, prizme
81833-08 Oftalmološka optička intervencija, podešavanje, kontaktna sočiva
81833-09 Oftalmološka optička intervencija, podešavanje, ostalo
81833-10 Oftalmološka optička intervencija, izdavanje, naočare
81833-11 Oftalmološka optička intervencija, izdavanje, vidno pomagalo za vrlo niske stepene vidne
oštrine (slabovidost)
81833-12 Oftalmološka optička intervencija, izdavanje, prizme
81833-13 Oftalmološka optička intervencija, izdavanje, kontaktna sočiva
81833-14 Oftalmološka optička intervencija, izdavanje, ostalo
81833-15 Oftalmološka optička intervencija, ostalo
81833-20 Veţba, konvergencije
81833-21 Veţba, divergencija
81833-22 Veţba fuzione amplitude
81833-23 Veţba relativne fuzione vergence
81833-24 Veţba fuzije, ostalo
81833-25 Veţba, antisupresiona
81833-26 Veţba, akomodacija
81833-27 Oftalmološka okluzija, u cilju vizuelno-senzornog razvoja-tretmana ambliopije
81833-28 Oftalmološka okluzija, u cilju oslobaĎanja od subjektivnih tegoba (dvostruke slike,
anizeikonija ...)
81833-29 Druge veţbe i intervencije prilikom okluzije
81833-30 Veţba za osobe sa oštećenjem vida, trening ekscentričnog gledanja
81833-31 Veţba za osobe sa oštećenjem vida, osvetljavanje
81833-32 Rehabilitacija za osobe sa oštećenjem vida, vizuelna pomagala
81833-33 Rehabilitacija, oštećenje vida, ostalo
81833-34 Rehabilitacija vezana za voţnju (prevoznih sredstava)
81833-35 Rehabilitacija, neurološki poremećaji
81833-36 Rehabilitacija, vestibularna
81833-37 Rehabilitacija treningom, kompenzacijski poloţaj glave
81833-38 Rehabilitacija treningom, vizuo-motorni
81833-39 Intervencija treningom, sportski vid
81833-40 Intervencija treningom, vizuelne ergonomija
81833-41 Druge intervencije rehabilitacijom ili treningom
81833-40 Intervencija uz upotrebu dijagnostičkih oftalmoloških lekova
81833-41 Intervencija uz upotrebu terapeutskih oftalmoloških lekova
1833 Merenje akomodacije ili refrakcije
96042-00 Merenje akomodacije
96043-00 Merenje refrakcije
1835 Ostali dijagnostiĉki testovi, merenja ili ispitivanja u oftalmologiji
11200-00 Test provokacije kod glaukoma
Ukljuĉuje: pijenje vode
11203-00 Tonografija zbog glaukoma
Ukljuĉuje: proceduru korišćenjem elektronskog tonografa koja direktno registruje tragove
92016-00 Tonometrija
Merenje intraokularnog pritiska
11204-00 Elektroretinografija (ERG)
Iskljuĉuje:"pattern" elektroretinografiju
11205-00 Elektrookulografija (EOG)
11210-00 "Pattern" elektroretinografija
92015-00 Vizuelni evocirani potencijali (VEP)
11212-00 Pregled očnog dna
Ukljuĉuje: intravensku injekciju kontrasta
oftalmoskopiju
11235-00 Pregled oka sa citološkim otiskom roţnjače
96044-00 Merenje pokretljivosti oka i binokularne funkcije
11240-01 Parcijalna koherentna interferometrija
Interferometrija laser-doplerom
Merenje aksijalne osovine oka
81835-00 Kornealna aberometrija
81835-01 Aberometrija celokupnog optičkog sistema oka
81835-02 Pupilometrija
18.1.4 DIJAGNOSTIĈKI TESTOVI, MERENJA ILI ISPITIVANJA - UVO, NOS, USTA I
GRLO
1836 Slušni funkcijski testovi
Čist ton audiometrije
11309-00 Audiometrija, vazdušna sprovodljivost, standardna tehnika
11309-01 Audiometrija, vazdušna sprovodljivost koristeći vizuelno pojačanje
11312-00 Audiometrija, vazdušna i koštana sprovodljivost, standardna tehnika
11312-02 Audiometrija, vazdušna i koštana sprovodljivost, koristeći vizuelno pojačanje
1836 - 01 Dijagnostiĉke procedure u audiologiji
81836-00 Defektološka anamneza i observacija
81836-01 Procentualni gubitak sluha po Fowleru
81836-02 Demaskiranje agravacije i simulacije nagluvosti
81836-03 Ispitivanje sluha zvučnim viljuškama
1837 Govorna audiometrija
Iskljuĉuje: uključivanje centralnih auditornih funkcijskih testova
11315-01 Govorna audiometrija: test diskriminacije reči (u %)
Pragovi govora:
• svest
• detekcija
• najkomforniji nivoi
• recepcija
11315-02 Govorna audiometrija: test diskriminacije reči (u %), sa pozadinskim šumom
96045-00 Ponavljajući govorni test
1838 Govorna audiometrija ukljuĉujući centralne auditorne funkcijske testove
Iskljuĉuje: test razlikovanja nivoa maskiranja
96046-00 Test razmicanja reči (SSW)
96047-00 Test filtriranog govora
96048-00 Test sintetičke identifikacije rečenice (SSI test)
96049-00 Test fuzije reči
1838 - 01 Dijagnostiĉke procedure u fonijatriji
81838-00 Fonijatrijski pregled bolesnika
81838-01 Akustička registracija i analiza glasa
81838-02 Videoendomikrostroboskopija
81838-03 Ispitivanje govornog statusa i glasa baterijom testova
81838-04 Magnetofonsko snimanje govora
81838-05 Test zamorljivosti glasa
1839 Auditorni evocirani potencijali
11300-00 Audiometrija, evocirani potencijali moţdanog stabla
96173-00 Audiometrija, električnim auditornim odgovorom moţdanog stabla
96050-00 Audiometrija, evocirani kortikalni potencijali
96051-00 Evocirani potencijali u mirovanju
1840 Elektrokohleografija
11303-00 Elektrokohleografija ekstratimpaničkom metodom
11304-00 Elektrokohleografija transtimpaničkom metodom
Ukljuĉuje: ugradnju elektrode kroz timpaničku membranu
1841 Audiometrija impedance
11324-00 Timpanometrija standardnim probnim tonom
11324-01 Timpanometrija visoko frekventnim probnim tonom
96052-00 Prag akustičkog refleksa
96053-00 Test opadanja akustičkog refleksa
96054-00 Test disfunkcije Eustahijeve tube
1842 Psihoakustiĉki testovi
96055-00 Test osetljivosti na mala pojačanja intenziteta tona
96056-00 Alternirajući biauralni test ravnoteţe glasnoće
96057-00 Test razlikovanja nivoa maskiranja
96058-00 Test opadanja osetljivosti tona
96059-00 Ostali psihoakustički testovi
Psihoakustički testovi:
• merenje nivoa neprijatne glasnosti
• korišćenje obmanjujuće stimulacije
1843 Ostale audiometrije
11321-00 Merenje glicerolom izazvanih promena u funkciji kohlee- glicerolski test hidropsa
Klokofovi (Klockoff) testovi
11306-00 Ostale audiometrije
1844 Procena otoakustiĉkih emisija
11332-00 Ispitivanje otoakustičke emisije izazvane klikom TEOAE
11332-01 Ispitivanje otoakustičke emisije kao produkta distorzije DPOAE
11332-02 Ostala ispitivanja otoakustičkih emisija
1845 Vestibularni funkcijski testovi
11333-00 Kalorički test čula za ravnoteţu
Okulovestibularni test
11336-00 Bitermalni kalorički test čula za ravnoteţu
Simultani bitermalni okulovestibularni test
11339-00 Elektronistagmografija (ENG)
96063-00 Evaluacija vestibularne funkcije rotirajućom stolicom
Ukljuĉuje: potiskivanje fiksacije
jednostavno harmoničko ubrzanje
spontano pokretanje očne jabučice
trapezoidi
96064-00 Ostali testovi vestibularnog aparata
1845 - 01 Dijagnostiĉke procedure u vestibulogiji
81845-00 Infracrvena video nistagmoskopia
81845-01 Infracrvena video nistagmografija
81845-02 Pozicionirajući test
81845-03 Test subjektivnog vizuelnog vertikalnog (ili horizontalnog)
81845-04 Vestibulospinalni testovi (Rombergov, past pointing)
81845-05 Test spontanog nistagmusa sa Frenzelovim naočarima i fiksacionog nistagmusa
81845-06 Vestibulookularni testovi: head impuls i head shaking test
1846 Ostali dijagnostiĉki testovi, merenja ili ispitivanja uva, nosa, usta i grla
96065-00 Merenje ili maskiranje šuma (tinitusa)
92026-00 Studije funkcije nosa
Rinomanometrija
1846-01 Dijagnostiĉke procedure u rinoalergologiji
81846-00 Rinoalegološki pregled
81846-01 Rinoalergološko ispitivanje standardnim respiratornim alergenima
81846-02 Rinoalergološko ispitivanje specifičnim respiratornim alergenom
81846-03 Rinoalergološko ispitivanje na standardne nutritivne alergene
81846-04 Rinoalergološko ispitivanje specifičnog alergena radnog mesta
81846-05 Rinoalergološka nespecifična hiposenzibilizacija
81846-06 Rinoalergološka alergen specifična hiposenzibilizacija
81846-07 Kompjuterizovana rinomanometrija
81846-08 Provokacija reaktivnosti sluznice gornjih disajnih puteva uz kompjuterizovanu
rinomanometrijsku kontrolu
81846-09 Provokacioni nazalni test in vivo - nespecifični
81846-10 Provokacioni nazalni test in vivo - specifični
81846-11 Endomikroskopski pregled nosa u lokalnoj anesteziji
81846-12 Endomikroskopski pregled maksilarnog sinusa u lokalnoj anesteziji
81846-13 Subjektivna olfaktometrija
81846-14 Elektrofiziološka objektivna olfaktometrija
81846-15 OdreĎivanje eozinofila u sekretu nosa
18.1.5 DIJAGNOSTIĈKI TESTOVI, MERENJA ILI ISPITIVANJA - RESPIRATORNI
SISTEM
1847 Merenje snage disajnih mišića
11503-00 Merenje snage disajnih mišića uključujući transdijafragmalne ili ezofagealne pritiske
11503-01 Merenje snage disajnih mišića prilikom različitog volumena pluća
Ukljuĉuje: proceduru kod inspiratornog i ekspiratornog mišića
11503-02 Merenje izdrţljivosti ili zamora disajnih mišića
11503-03 Merenje snage disajnih mišića pre i nakon intravenske injekcije placeba i
antiholinesteraznih materija
1848 Veţbanje radi procene disajnog statusa
11503-04 Test opterećenja u svrhu procene respiratornog statusa
Test veţbanja uz povećani napor pri čemu se prati nivo ventilatornog i srčanog odgovora tokom
odmaranja, za vreme veţbanja i oporavka
11503-05 Spiroergometrija sa veţbanjem
Napomena: izvodi se kod ispitivanja astme
1849 Ostala merenja disajne funkcije
11503-06 Merenje funkcije nervus frenikusa
11503-07 Merenje plućne rastegljivosti
Ukljuĉuje: merenje:
• plućnog volumena
• ezofagealnog pritiska
Iskljuĉuje: Merenje totalnog plućnog volumena
11503-08 OdreĎivanje parcijalnog pritiska ugljen dioksida u arterijskoj krvi ili srčanog autputa,
metodom ponavljanih udisaja
11503-09 Merenje otpora prednjih nosnica ili ţdrela
11503-10 Merenje razmene gasova
Merenje razmene gasova uključujući istovremeno sakupljanje arterijske krvi i izdahnutog vazduha
sa merenjima parcijalnog pritiska kiseonika i ugljen dioksida u vazduhu i krvi
Iskljuĉuje: intraarterijsku kanilaciju za gasnu analizu krvi
11503-11 Merenje difuzijskog kapaciteta pluća za ugljen-monoksid
Iskljuĉuje: Intraarterijsku kanilaciju za gasnu analizu krvi
11503-12 Merenje totalnog plućnog volumena
11503-13 Merenje disajnog ili plućnog otpora
Iskljuĉuje: merenje potencijala rada dijafragme
perkutana stimulacija
11503-14 Merenje ventilatornog i/ili okluzijskog pritiska kao odgovor na progresivnu hiperkapniju i
hipoksiju
11503-15 Merenje odnosa ventilacije i perfuzije pomoću metode višestruke eliminacije inertnih
gasova
11512-00 Kontinuirano merenje odnosa izmeĎu protoka i volumena tokom izdisaja ili udisaja
Volumen protoka
11503-16 Kontinuirano posmatranje plućne funkcije tokom 6 i više sati
Iskljuĉuje: posmatranje manje od 6 sati - šifru izostaviti
11503-17 Inhalacioni provokativni test
Ukljuĉuje: pravljenje krive za doziranje,
preprovokativne spirometrije
korišćenje:
• holina
• histamina
• metaholina
• neizotoničkih fluida
• sredstava koji izazivaju osetljivost
11503-171 Inhalacioni provokacioni testovi - specifičnim alergenima
81849-00 Bronhodilatatorni test
11503-18 Testovi distribucije ventilacije
Ukljuĉuje: inhalaciju inertnim gasovima
11503-19 Simulirani visinski test
Ukljuĉuje: izlaganje hipoksičnim mešavinama gasa
merenja:
• brzine otkucaja srca
• saturacije kiseonika
• ventilacije
opservacijskog efekta dodatnog kiseonika
11500-00 Bronhospirometrija
Ukljuĉuje: gasnu analizu
81849-01 Oksimetrija
11506-00 Ostala merenja respiratorne funkcije
Respiratorni funkcijski test neklasifikovano na drugom mestu
Spirometrija neklasifikovano na drugom mestu
11506-001 OdreĎivanje azot-oksida u izdahnutom vazduhu
11506-002 Dobijanje indukovanog sputuma inhalacijom aerosola
18.1.6 DIJAGNOSTIĈKI TESTOVI, MERENJA ILI ISPITIVANJA - KARDIOVASKULARNI
SISTEM
1850 Praćenje krvnog pritiska
11600-00 Praćenje krvnog pritiska u srčanim šupljinama
11600-01 Praćenje plućnog arterijskog pritiska
Iskljuĉuje: praćenje pulmonalnog arterijskog pritiska
proceduru pomoću Svan Gancovog (Swan Ganz) katetera
11600-02 Praćenje centralnog venskog pritiska
11600-03 Praćenje sistemskog arterijskog pritiska
1851 Pregled i snimanje (sonografija) intrakranijalne arterijske cirkulacije
Ukljuĉuje: Dopler za snimanje:
• kontinuiranih talasa (CW Dopler)
• pulsni dopler
11614-00 Pregled i snimanje (sonografija) intrakranijalne arterijske cirkulacije korišćenjem
transkranijalnog doplera
Pregled i snimanje izgleda talasa karotidnih i vertebralnih krvnih sudova
Transkranijalni dopler za odreĎivanje vazomotorne reaktivnosti cerebralnih arterija
Transkranijalni dopler detekcija desno-levog kardio-pulmonalnog šanta
Detekcija mikroembolijskih signala
Pregled cerebralnog protoka pri naglom uspravljanju (Orto-test)
Test sa manţetnom za ispitivanje sindroma kraĎe arterije subklavije
Funkcionalni pregled transkranijalnim doplerom
Transkranijalni dopler kod potvrĎivanja moţdane smrti
1852 Pregled i snimanje (sonografija) perifernih krvnih sudova
11602-00 Ispitivanje i snimanje perifernih vena u jednom ili više ekstremiteta pri odmaranju,
korišćenjem CW doplera ili pulsnog doplera
Ukljuĉuje: korišćenje pritiska na mahove u ekstremitetu i/ili Valsava (Valsava) manevre
11604-00 Ispitivanje i snimanje perifernih vena u jednom ili više ekstremiteta korišćenjem
pletizmografije
Ukljuĉuje: pletizmografiju:
• vazdušnu
• merenje naprezanja
• venskog zatvaranja
11605-00 Ispitivanje i snimanje perifernih vena donjih ekstremiteta za vreme i posle veţbanja,
koristeći fotopletizmografiju infracrvenim zracima
Ukljuĉuje: proceduru sa ili bez površnog venskog zatvaranja
Iskljuĉuje: proceduru uz korišćenje pletizmografije (vazduha) (merenja naprezanja) (venskog
zatvaranja)
11610-00 Obostrano merenje indeksa sistolnog arterijskog pritiska i sonografija krvnih sudova
donjih ekstremiteta
Ukljuĉuje: merenja pomoću:
• Doplera
• pletizmografije
11611-00 Obostrano merenje indeksa sistolnog arterijskog pritiska i procena izgleda talasa krvnih
sudova gornjih ekstremiteta
Ukljuĉuje: merenja pomoću:
• Doplera
• pletizmografije
11612-00 Obostrano merenje indeksa sistolnog arterijskog pritiska pri odmaranju i posle veţbanja
na donjim ekstremitetima
Ukljuĉuje: mereno pri veţbama na:
• biciklu
• traci
merenja pomoću:
• doplera
• pletizmografije
1853 Ambulantna kontinuirana elektrokardiografija [EKG]
Ukljuĉuje: interpretaciju i izveštaj sa snimanja
Iskljuĉuje: proceduru za period manji od 12 sati - šifru izostaviti
11708-00 Ambulantno kontinuirano EKG snimanje
11709-00 Holter ambulantno kontinuirano EKG snimanje
Holter monitoring
Ukljuĉuje: proceduru korišćenjem sistema sposobnog za istovremeno prikazivanje slike i rezultata
snimanja
1854 Ambulantna elektrokardiografija aktivirana promenom srĉanog rada [EKG]
Ukljuĉuje: snimanje jednog ili više dogaĎaja
korišćenje ureĎaja za snimanje memorije
11710-00 Ambulantni EKG aktiviran od strane pacijenta, snimanje najmanje 20 sekundi pre i 15
sekundi posle svakog aktiviranja
11711-00 Ambulantni EKG aktiviran od strane pacijenta, snimanje najmanje 30 sekundi posle
svakog aktiviranja
11722-00 Ugradivi rekorder za praćenje srčanog rada aktiviran od strane pacijenta
Elektronska analiza ugradivog rikordera aktiviranjem od strane pacijenta
Ukljuĉuje: klinički pregled i interpretaciju EKG podataka
reprogramiranje ureĎaja za nadgledanje
obnavljanje snimljenih i memorisanih EKG podataka
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• umetanje, uklanjanje ili revizija ureĎaja za nadgledanje
1855 Ostale elektrokardiografije [EKG]
Iskljuĉuje: ambulantni EKG
kardiovaskularni stres test
11713-00 Snimanje prosečnog signala EKG-a
Ukljuĉuje: analizu, interpretaciju i izveštaj o snimanju
Proceduru koristeći ne više od 300 otkucaja, uz korišćenje najmanje 3 odvoda sa dobijanjem
podataka pri ne manje od 1000Hz i najmanje 100 QRS kompleksa
11700-00 Ostale elektrokardiografije (EKG)
Iskljuĉuje: proceduru koja uključuje manje od dvanaest vodova - šifru izostaviti
1856 Testiranje ugraĊenog pejsmejkera srca ili defibrilatora
Ukljuĉuje: elektrokardiografiju
ispitivanje
merenje stimulansa:
• amplitude
• brzine
• širine
reprogramiranja
telemetrije
testiranje pulsnog generatora ili elektrode
Iskljuĉuje: proceduru kod prve ugradnje, podešavanja ili zamene - šifru izostaviti
11721-03 Testiranje atrioventrikularnog pejsmejkera
Testiranje:
• DDD, DDI ili DVI elektrostimulatora srca
11718-00 Testiranje ostalih ugraĎenih pejsmejkera
Testiranje ugraĎenog ureĎaja za srce neklasifikovano na drugom mestu
11727-00 Testiranje ugraĎenog srčanog defibrilatora
Testiranje:
• automatski ugradivog kardioverter defibrilatora:
• neklasifikovano na drugom mestu
• kod funkcionalnosti pejsmejkera
• ureĎaja za srčanu sinhronizaciju sa funkcionisanjem defibrilatora
Iskljuĉuje: elektrofiziološko ispitivanje srca zbog testiranja ugraĎenog defibrilatora
1857 Ostali krvni dijagnostiĉki testovi, merenja ili ispitivanja
11615-00 Merenje periferne temperature (na prstu)
Ukljuĉuje: merenje temperature pre i posle stres testiranja hladnoćom
81857-00 Kapilaroskopija
11715-00 Bojenje krvi - dilucijski indikatorski test
11724-00 Testiranje uspravljanja - "tilt table" test
Ukljuĉuje: posmatranje krvnog pritiska
kontinuirano posmatranje EKG-a
snimanje parametara
Napomena: Izvodi se kod ispitivanja sinkope
11712-00 Kardiovaskularni stres test -test opterećenja
Masterov (Master) test u dva koraka
Višekanalni EKG monitoring i snimanje tokom veţbanja ili farmakološkog stresa
Talijum stres test
Ukljuĉuje: kontinuirano posmatranje krvnog pritiska
merenog pri:
• voţnji bicikla
• penjanju uz stepenice
• veţbanju na traci
snimanje ostalih parametara
EKG u mirovanju
92056-00 Posmatranje efektivnog rada srca ili krvnog protoka, neklasifikovano na drugom mestu
92057-00 Telemetrija
Elektrografsko nadgledanje
Iskljuĉuje: testiranje kardioverter defibrilatora ili pejsmejkera
18.1.7 DIJAGNOSTIĈKI TESTOVI, MERENJA ILI ISPITIVANJA - ENDOKRINOLOGIJA,
KRV I KRVOTVORNI ORGANI
1858 Dijagnostiĉki testovi, merenja ili ispitivanja, krvi i krvotvornih organa
13839-00 VaĎenje krvi u dijagnostičke svrhe
Ukljuĉuje: proceduru arterijske ili venske punkcije
Iskljuĉuje: uzimanje uzorka iz adrenalne vene
test stimulacije adrenokortikotropnim hormonom
VaĎenje krvi za transfuziju
Hemafereza:
• donora
• terapijska
Intraarterijska kanilacija za gasnu analizu krvi
proceduru kod novoroĎenčadi
13312-00 VaĎenje krvi novoroĎenčeta u dijagnostičke svrhe
Napomena: NovoroĎenče staro manje od 28 dana
13842-00 Intraarterijska kanilacija za gasnu analizu krvi
13839-01 Uzimanje krvi iz petroznog sinusa
Uzimanje krvi iz manjeg petroznog sinusa
Uzimanje uzorka krvi iz petroznog [venskog] sinusa
Ukljuĉuje: kateterizaciju
13839-02 Uzimanje uzorka krvi adrenalne vene
Ukljuĉuje: kateterizaciju
1858-1 Dijagnostiĉki testovi, merenja ili ispitivanja, endokrinologija
30097-00 Test stimulacije adrenokortikotropnim hormonom
Synacthen test
81858-00 Argininski test
81858-01 CRH test
81858-02 Deksametazonski testovi
Ukljuĉuje:DEX screening , DEX I, DEX II
81858-03 Fludrokortizonski test
81858-04 GHRH test
81858-05 Glukagonski test
81858-06 GNRH test
81858-07 HCG test
81858-08 Kalcijumski stimulacioni test
81858-09 Kaptoprilski test
81858-10 Klomifenski test
81858-11 Klonidinski test
81858-12 Metiraponski test
81858-13 Pentagastinski stimulacioni test
81858-14 Test insulinom izazvane hipoglikemije (ITT)
81858-15 Test sa vazopresinom
81858-16 Test ţeĎanja
81858-17 Test gladovanja
81858-18 TRH test
81858-19 Test oralnog opterećenja glukozom (OGTT test)
81858-20 Testovi za procenu insulinske sekrecije
Ukljuĉuje: test intravenskog opterećenja glukozom (IVGTT)
test stimulacije glukagonom
81858-21 Testovi za procenu insulinske senzitivnosti
Ukljuĉuje: IVGTT sa učestalim uzimanjem uzoraka-minimalni model, euglikemijski, hipoglikemijski,
sekvencijalni, hiperglikemijski klamp, evaluacija hepatičke produkcije glukoze metodom infuzije 3N
glukoze
81858-22 OdreĎivanje stepena oksidacije energetskih materijala indirektnom kalorimetrijom
81858-23 Kontinuirano ambulatorno merenje glikemije metodom naknadnog i istovremenog
očitavanja
81858-24 OdreĎivanje telesnog sastava metodom bioimpedance
18.1.8 DIJAGNOSTIĈKI TESTOVI, MERENJA ILI ISPITIVANJA - DIGESTIVNI SISTEM
1859 Dijagnostiĉki testovi, merenja ili ispitivanja digestivnog sistema
Iskljuĉuje: postupke nuklearne medicine
11800-00 Test motiliteta jednjaka
Manometijski test motiliteta jednjaka
11810-00 Merenje gastroezofagealnog refluksa uključujući 24-časovno praćenje kiselosti (Ph)
Ukljuĉuje: analizu
interpretaciju
izveštaj
Iskljuĉuje: proceduru kod manje od 24 sata praćenja Ph - šifru izostaviti
11830-00 Analna manometrija
Napomena: Izvodi se kod postavljanja dijagnoze abnormalnosti dna karlice
90770-00 Testiranje ugraĎenog analnog elektrostimulatora
Ukljuĉuje: merenje stimulansa:
• amplitude
• brzine
• širine
reprogramiranje
obuka
Iskljuĉuje: proceduru kod incizije
11830-01 Merenje anorektalnog senzibiliteta
Napomena: Izvodi se kod postavljanja dijagnoze abnormalnosti dna karlice
11830-02 Merenje refleksa sfingtera rektuma
Napomena: Izvodi se kod postavljanja dijagnoze abnormalnosti dna karlice
Iskljuĉuje: proceduru pomoću elektromiografije
11833-00 Merenje motoričke latencije pudendalnog i spinalnog ţivca
Napomena: Izvodi se kod postavljanja dijagnoze abnormalnosti dna karlice i sfinkterskih mišića
11833-01 Elektromiografija karličnog dna i analnog sfinktera
92091-00 Test ţeludačne sekrecije
Ukljuĉuje: injekciju stimulatora ţeludačne sekrecije
30493-00 Bilijarna manometrija
81859-00 Merenje intraabdominalnog pritiska
Ukljuĉuje: jednokratno, ponavljano, kontinuirano merenje pritiska
18.1.9 DIJAGNOSTIĈKI TESTOVI, MERENJA ILI ISPITIVANJA - UROGENITALNI
SISTEM
1860 Cistometrografija
11903-00 Cistometrografija
11912-00 Cistometrografija sa merenjem pritiska u rektumu
Iskljuĉuje: cistometrografiju sa:
• bilo kojim drugim simultanim merenjem
• kontrastnom mikcijskom cistoretrografijom
11915-00 Cistometrografija sa elektromiografijom uretralnog sfinktera
Iskljuĉuje: cistometrografiju sa:
• bilo kojim drugim simultanim merenjem
• kontrastnom mikcijskom cistoretrografijom
11917-00 Cistometrografija sa jednim ili više merenja
Cistometrografija sa drugim merenjima:
• rektalnog pritiska
• profilometrije pritiska u uretri
• elektromiografije uretralnog sfinktera
• količine urina (urofloumetrija)
Ukljuĉuje: slikanje
ultrazvuk
Iskljuĉuje: cistometrografiju sa:
• odvojenim merenjem pritiska u rektumu
• odvojenom elektromiografijom uretralnog sfinktera
11919-00 Mikciona cistouretrografija
Cistometrografija sa kontrastnom mikcionom cistoretrografijom sa drugim
merenjima:
• rektalnog pritiska
• profilometrije pritiska u uretri
• elektromiografije uretralnog sfinktera
• količine urina (urofloumetrija)
Ukljuĉuje: slikanje
1861 Profilometrija pritiska u uretri
Iskljuĉuje: proceduru sa cistometrografijom
11906-00 Profilometrija pritiska u uretri
11909-00 Profilometrija pritiska u uretri sa elektromiografijom uretralnog sfinktera
1862 Ostali dijagnostiĉki testovi, merenja ili ispitivanja urogenitalnog sistema
92130-00 Papanikolau (PAP) test
Pap razmaz
11900-00 Merenje protoka urina
Urofloumetrija
Ukljuĉuje: merenje najvećeg protoka urina
Iskljuĉuje: proceduru sa cistometrografijom
11921-00 Test ispiranja mokraćne bešike
Napomena: Izvodi se kod lokalizacije urinarne infekcije
92128-00 Merenje urinarne manometrije
Manometrija kroz:
• trajni ureteralni kateter
• nefrostomu
• pijelostomu
• ureterostomu
18.1.10 DRUGI DIJAGNOSTIĈKI TESTOVI, MERENJA ILI ISPITIVANJA
1863 Nuklearna medicina (procedure bez snimanja)
12500-00 OdreĎivanje volumena krvi postupcima nuklearne medicine
Radioizotopsko odreĎivanje volumena plazme
Ukljuĉuje: test provere mase eritrocita pomoću 51Cr i 99mTc
12503-00 OdreĎivanje preţivljavanja, produkcije i mesta razgradnje eritrocita obeleţenih 51Cr
12503-001 Radioizotopsko ispitivanje vezivanja 59Fe za eritrocite
12503-01 Kinetički test gvoţĎa
12503-011 OdreĎivanje plazmatskog klirensa 59Fe
12506-00 Procena gubitka krvi kroz gastrointestinalni sistem pomoću postupaka nuklearne
medicine
Ukljuĉuje: ispitivanje uzorka stolice
Iskljuĉuje: Proučavanje krvarenja iz gastrointestinalnog sistema
12509-00 Test gubitka proteina kroz gastrointestinalni sistem pomoću postupaka nuklearne
medicine
12509-001 Ispitivanje crevne permeabilnosti upotrebom 51Cr-EDTA
12509-002 Funkcionalno ispitivanje ileuma - abdomenska retencija SE HCAT
12509-003 Test apsorpcije lipida, steroida, masnih i glikolnih kiselina
12512-00 Absorpcijski test radioaktivnim izotopom B12, 1 izotop
12515-00 Absorpcijski test radioaktivnim izotopom B12, 2 izotopa
12518-00 Nuklearno medicinsko ispitivanje aktivnosti štitne ţlezde
Ukljuĉuje: proceduru sa korišćenjem sonde
Iskljuĉuje: proceduru sa scintigrafijom
12518-001 Tiroidni klirens J-131 ili Ts-99M
12518-002 TSH stimulacioni test za ispitivanje aktivnosti štitne ţlezde
12518-003 Supresioni test za ispitivanje aktivnosti štitne ţlezde
12521-00 Nuklearno medicinsko ispitivanje oslobaĎanja perhlorata
12524-00 Nuklearno medicinsko ispitivanje bubreţne funkcije
Funkcionalno ispitivanje bubrega odreĎivanjem klirensa 51Cr - EDTA i I-131
12530-00 Pregled celog tela postupcima nuklearne medicine
Iskljuĉuje: studiju celog tela koristeći:
• ćelije obeleţene tehnicijumom
• galijum
• jod
12533-00 Urea izdisajni test obeleţen ugljenikom
Ukljuĉuje: merenje pri izdisaju 13CO2 ili 14CO2
proceduru sa korišćenjem oralne 13C ili 14C uree
Napomena: Izvodi se kod:
• potvrde helikobakter pilori (Helicobacter pylori) kolonizacije
• nadgledanja terapije za helikobakter pilori (Helicobacter pylori)
12533-001 Izdisajni testovi motiliteta ţeluca
12533-002 Izdisajni test finkcije pankreasa
12533-003 Izdisajni testovi funkcije jetre
1864 Alergijsko testiranje osetljivosti koţe
Iskljuĉuje: epikutani test flasterima (patch)
12000-00 Test koţne osetljivosti sa ≤ 20 alergena
12003-00 Test koţne osetljivosti sa ≥ 21 alergena
81864-00 Test sa autologim serumom
1864-1 Alergijska testiranja
81864-00 Doznoprovokacioni testovi u in vivo uslovima sa lekovima - visok rizik
81864-01 Doznoprovokacioni testovi u in vivo uslovima sa lekovima - nizak rizik
81864-02 Doznoprovokacioni testovi u in vivo uslovima sa aditivima hrane
81864-03 Testovi fizičke provokacije
Uključuje testove
• hladnoćom
• toplotom
• fizičkim naporom
• sunčevom svetlošću
• pritiskom
• vibracijom
81864-04 Testovi pozne preosetljivosti
Uključuje:
• Mantoux proba
• probe na ubikvitarne antigene
1865 Epikutani alergijski testovi flasterom (patch)
Napomena: Izvodi se kod ispitivanja alergijskog dermatitisa
12012-00 Epikutani test flasterima sa manje od ukupnog broja alergena koji se nalaze u
standardnoj bateriji testova
12015-00 Epikutani test flasterima sa svim alergenima koji se nalaze u standardnoj bateriji
Iskljuĉuje: proceduru kod dodatnih alergena
12018-00 Epikutani test flasterima sa ≤ 50 alergena
Ukljuĉuje: sve alergene koji se nalaze u standardnoj bateriji testova i dodatne alergene do ukupno
50 ili manje
12021-00 Epikutani test flasterima sa ≥ 51 alergena
Ukljuĉuje: sve alergene koji se nalaze u standardnoj bateriji testova i dodatne alergene do 51 ili
više
1866 Ostali dijagnostiĉki testovi, merenja ili ispitivanja
92194-00 Obdukcija
92204-00 Neinvazivni dijagnostički testovi, merenja ili istraţivanja, neklasifikovano na drugom
mestu
92204-001 UtvrĎivanje moţdane smrti
81866-00 In vivo doznoprovokacioni testovi sa lekovima - visok rizik
81866-01 In vivo doznoprovokacioni testovi sa lekovima - nizak rizik
81866-02 In vivo doznoprovokacioni testovi sa aditivima hrane
18.2 TERAPEUTSKE PROCEDURE
18.2.1 SAVETOVANJE, PODUĈAVANJE
Napomena: Savet - izgraĎeno profesionalno mišljenje sa ciljem da obezbedi klijentu preporuke koje
treba da sledi
Savetovanje - edukativna terapija sa ciljem ublaţavanja emocionalnih, fizioloških, socijalnih i/ili
poslovnih posledica nastalih usled bolesti klijenta ili njegovih problema
Podučavanje - napravljeno uputstvo ili vodič sa ciljem usavršavanja klijentovog znanja, svesti ili
shvatanja bolesti odnosno problema radi nadgledanja, svladavanja, odrţavanja zdravlja. Obuhvata i
nabavku edukativnog materijala.
Iskljuĉuje: savetovanje ili podučavanje za potpomognutu oplodnju
1867 Savetovanje ili poduĉavanje o liĉnoj nezi i ostalim aktivnostima
svakodnevnog/nezavisnog ţivota
96066-00 Preventivno savetovanje ili podučavanje
Saveti o rizicima vezanim za:
• zlostavljanje (u domaćinstvu)(fizičko)(seksualno)(supstancama)
• dijetu
• veţbanje
• obuću
• kockanje ili klaĎenje
• gubitak sluha (konzervaciju)
• imunizaciju / vakcinaciju
• fitnes
• seksualnu aktivnost
• korišćenje supstanci
Iskljuĉuje: savetovanje u trenucima ţalosti
96067-00 Savetovanje ili podučavanje o ishrani/dnevnom unosu hrane
Iskljuĉuje: preventivno savetovanje ili podučavanje
96068-00 Savetovanje ili podučavanje o gubitku sluha ili poremećajima sluha
Savet u vezi sa savladavanjem tinitusa
Iskljuĉuje: preventivno savetovanje ili podučavanje
proceduru kod nošenja slušnog aparata / pomoćnog ureĎaja
96069-00 Savetovanje ili podučavanje o gubitku vida ili vidnim poremećajima
Iskljuĉuje: proceduru kod opreme za poboljšanje vida ili proteze
96070-00 Savetovanje ili podučavanje o glasu, govoru, rečitosti ili jeziku
96071-00 Savetovanje ili podučavanje o pomagalima ili ureĎajima za prilagoĎavanje
Napomena: lista pomoćne opreme ili ureĎaja se nalazi u bloku 1870
Iskljuĉuje: proceduru kod primene, nameštanja, podešavanja ili zamene drugih pomoćnih ili
prilagodljivih ureĎaja, sredstava ili opreme
96072-00 Savetovanje ili podučavanje o propisanim/samoizabranim lekovima
Napomena: Savetovanje ili podučavanje o propisanim lekovima uključuje savet o onome što treba
preduzeti, savet o dejstvu lekova, o savladavanju reţima korišćenja lekova, kao i o njihovom
ukidanju. TakoĎe uključuje savet o preventivi neţeljenih dejstava lekova i o nabavci edukativnog
materijala o lekovima
Iskljuĉuje: savetovanje ili podučavanje o sistemima isporuke lekova
savetovanje ili podučavanje o materijama koje uzrokuju zavisnost
96073-00 Savetovanje ili podučavanje o štetnosti supstanci koje uzrokuju zavisnost
Iskljuĉuje: preventivno savetovanje ili podučavanje
96074-00 Savetovanje ili podučavanje o zavisnosti o kockanju i klaĎenju
Iskljuĉuje: preventivno savetovanje ili podučavanje
96075-00 Savetovanje ili podučavanje o brizi o samom sebi
Saveti o aktivnostima o brizi o samom sebi:
• kupanje/tuširanje
• pranje zuba
• oblačenje
• konzumiranje hrane
• hranjenje
• funkcionalna komunikacija
• doterivanje
• briga o toaleti
Iskljuĉuje: savetovanje ili podučavanje o ishrani / dnevnom unosu hrane
96076-00 Savetovanje ili podučavanje o odrţavanju zdravlja i oporavku
Saveti o aktivnostima za odrţavanje zdravlja kao što su:
• dijagnostičko testiranje/posmatranje (za stanja kao što su amputirane izrasline, astma, dijabetes)
• nega stopala/noge (uključujući savet o upalama na palcu noge, nezi ţuljeva ili rana i osnovnoj
higijeni stopala)
• upravljanje bolešću ili stanjem (na pr. u slučaju mentalne bolesti)
• oralna higijena
• samostalni pregled (grudi)(genitalija)
• briga o ustima
Savetovanje ili podučavanje o oporavku od bolesti
Iskljuĉuje: savetovanje, podučavanje o:
• ureĎajima ili opremi za pomaganje i prilagoĎavanje
• zavisnosti o kockanju i klaĎenju
• ţalosti / bolnom gubitku
• gubitku sluha ili poremećajima sluha
• propisanim lekovima
• supstancama koje uzrokuju zavisnost
• gubitku vida ili vidnim poremećajima
• glasu, govoru, rečitosti ili jeziku
savetovanje, podučavanje o ishrani / dnevnom unosu hrane
preventivno savetovanje ili podučavanje
96079-00 Situaciono/profesionalno savetovanje ili podučavanje
Savet i podrška u vezi sa sledećim:
• zaposlenost / nezaposlenost
• pogodnosti ili opcije pre zapošljavanja
• rehabilitacija u okruţenju klijenta
•štednja / otpuštanje sa posla
Savet o prilagoĎavanju psihosociološkim dogaĎajima kao što su:
• sindrom praznog gnezda
• kriza srednjih godina
• gubitak posla, odlazak u penziju
• značajan dogaĎaj u ţivotu neklasifikovano na drugom mestu
saveti o problemima vezanim za obrazovanje:
• vrtić
• predškolsko
• srednja škola
• visoko obrazovanje
Savetovanje ili podučavanje o nosećoj ulozi:
Podučavanje o problemima kao što su:
• domaćinstvo / smeštaj
• pravne stvari
• saobraćaj
savetovanje ili podučavanje u vezi sa slobodnim vremenom /igrom
Savetovanje u vezi sa zanimanjem
Iskljuĉuje: savetovanje u trenucima ţalosti
96080-00 Savetovanje ili podučavanje o planiranju porodice, pripremanju za roditeljstvo
1869 Ostala savetovanja ili poduĉavanja
96088-00 Genetsko savetovanje ili podučavanje
96089-00 Podučavanje o pravima i mogućnostima pacijenta
Napomena: Intervencija podučavanja ima za cilj da snabde klijenta informacijama kako bi koristio
izvore koji su mu na raspolaganju, kao i da pomogne klijentu da odredi svoje potrebe i da donese
prave odluke.
Iskljuĉuje: savetovanje ili podučavanje o:
• upravljanju finansijama
• upravljanju domaćinstvom
• brizi o samom sebi
96090-00 Ostala savetovanja ili podučavanja
18.2.2 PROCEDURE KOJE UKLJUĈUJU PRIMENU POMAGALA ILI UREĐAJA ZA
PRILAGOĐAVANJE
1870 Procedure koje ukljuĉuju upotrebu pomagala
Ukljuĉuje: umetke koji se lepe
veštačke [protetske] udove
ureĎaj ili oprema koja sluţi kao pomoć u:
• igri/dokolici
• produktivnosti
• brizi o samom sebi/ samoodrţavanju
sluh [implant za puţ-deo unutrašnjeg uva] [slušni aparat]
zavoj
zubna proteza
metalna udlaga
gips (stakleno vlakno)(plaster)(plastični)
komunikacioni sistemi (hitna pomoć, call sistemi, telephonei)
korset
štapovi kao pomoć pri hodanju
zavoj (Velpu (Velpeau))
elastična čarapa (čarape)
elektronske dokolenice
elektro/vibroosetljiv ureĎaj
obuća proizvedena u specifične svrhe, kao što su pomoćne kamašne, pomoć pri stajanju ili
olakšavanje korišćenja ortopedskih pomagala
merač pritiska sa prekidima
sistem isporuke lekova
potpora za vrat
ortopedsko pomagalo neklasifikovano na drugom mestu
paralelne šipke
kompresivni zavoj [Gibni (Gibney) zavoj] [Robert Xons (Robert Jones) zavoj] [Šanc (Shanz) zavoj]
pantalone[anti-šok pantalone] [MAST pantalone] [vazopneumatski ureĎaj]
proteze neklasifikovano na drugom mestu
šine
remen
sedište
potpora za kičmu
udlaga (akrilična)(za glavu)(liveni metal)(filc)(silikon)(termoplastika)
kaiš
potporni ram
termoplastična udlaga (dinamična)(statična)
pomoć kod vida [kontaktna sočiva] [okular] [prizme] [naočari]
štap za hodanje
invalidska kolica
Napomena: Ovaj blok klasifikuje neinvazivne ureĎaje za spoljašnju fiksaciju. UreĎaji za spoljašnju
fiksaciju koji su invazivni (tj. primenjeni na kosti) su klasifikovani na nekom mestu.
Iskljuĉuje: primenu:
• ureĎaja za imobilizaciju kod preloma ili iščašenja
• ureĎaja za trakciju su klasifikovane na drugom mestu
usaĎivanje protetskih ureĎaja za ekstremitete
umetanje proteze
procedure koje uključuju ureĎaje i opremu za pomoć i prilagoĎavanje su klasifikovani na drugom
mestu:
• procena potrebe za ureĎajem koji sluţi kao pomoć
• pomoć u primeni ureĎaja koji sluţi kao pomoć
• savetovanje ili podučavanje o ureĎaju koji sluţi kao pomoć
• dimenzije ureĎaja koji sluţi kao pomoć
nalog za upotrebu ureĎaja koji sluţi kao pomoć
• revizija ureĎaja koji sluţi kao pomoć
• uveţbavanje veština u upotrebi ureĎaja koji sluţi kao pomoć
96091-00 Izrada ureĎaja ili opreme za pomoć ili prilagoĎavanje
Livenje protetskog ili ortopedskog ureĎaja
Dizajniranje i proizvodnja protetskog ili ortopedskog ureĎaja
Ukljuĉuje: šifriranje ureĎaja ili opreme za pomoć, prilagoĎavanje opreme za identifikacione svrhe
47708-00 Primena gipsanog midera
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• zatvorene repozicije preloma/iščašenja kičme sa imobilizacijom
• imobilizacije preloma/iščašenja kičme
47711-00 Primena "halo"-a
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• zatvorene repozicije preloma/iščašenja kičme sa imobilizacijom
• imobilizacije preloma/iščašenja kičme
47717-00 Primena "halo"-a i torakalnog midera
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• zatvorene repozicije preloma/iščašenja kičme sa imobilizacijom
• imobilizacije preloma/iščašenja kičme
47720-00 Primena "halo"-a prilikom bedrene trakcije
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• zatvorene repozicije preloma/iščašenja kičme sa imobilizacijom
• imobilizacije preloma/iščašenja kičme
47540-01 Primena zavoja ramena
47540-00 Primena zavoja kuka
90531-00 Trakcija, neklasifikovana na drugom mestu
Ručna ili mehanička trakcija neklasifikovano na drugom mestu
92139-00 Neinvazivno postavljanje stimulatora koštanog rasta
Transkutana (površinska) zamena uloška ili umetka
Napomena: Izvedeno da potstakne izlečenje kosti
96092-00 Primena, nameštanje, prilagoĎavanje ili zamena pomagala ili ureĎaja za prilagoĎavanje
Primena ureĎaja ili opreme za pomoć ili prilagoĎavanje
Programiranje ureĎaja ili opreme za pomoć ili prilagoĎavanje
Ukljuĉuje: uputstvo za korišćenje i odrţavanje ureĎaja ili opreme za pomoć ili prilagoĎavanje
Iskljuĉuje: primenu zavoja na:
• opekotinu
• drugu vrstu rane
96093-00 Popravak pomagala ili ureĎaja za prilagoĎavanje
Iskljuĉuje: samo prilagoĎavanje
odrţavanje:
• ureĎaja za aplikaciju lekova
• ureĎaj za vaskularni pristup
96094-00 Uklanjanje pomagala ili ureĎaja za prilagoĎavanje
Iskljuĉuje: Odstranjenje okularnog ili orbitalnog implantata
Proceduru zamene
18.2.3 NUTRITIVNA PODRŠKA
1871 Nutritivna podrška
Ukljuĉuje: procenu ili pregled klijentove tolerancije/napredka kod dijetalnog unosa hrane
Napomena: procedure koje podrţavaju pravilan dijetalni unos i prilagoĎavanje hranljivih materija za
pravilno funkcionisanje tela i odrţavanje zdravlja.
Iskljuĉuje: asistenciju kod unosa hrane
prehrambenu/dijetalnu:
• samoprocenu
• savetovanje, podučavanje
učenje veštinama o:
• unosu hrane
• pripremi hrane
• kupovini hrane
96095-00 Podrška terapeutskoj dijeti
Napomena: Uključuje davanje preporuka u vezi sa ishranom, identifikovanje ţelja klijenta,
naručivanje stavki koje sačinjavaju terapeutsku ishranu i obezbeĎuju da obroci i meniji budu
odgovarajući.
96096-00 Oralna nutritivna podrška
Napomena: Uključuje dopunjavanje terapeutske dijete, enteralnu ili parenteralnu ishranu sa oralnim
uzimanjem hranljivih tečnosti i / ili hrane
96097-00 Enteralna nutritivna podrška
Napomena: Uključuje davanje preporuka o enteralnoj prehrani i naručivanje hrane ili neophodne
opreme
96098-00 Parenteralna nutritivna podrška
Napomena: Uključuje davanje preporuka o parenteralnoj prehrani, bilo samo o njoj ili u kombinaciji
sa enteralnom ili oralnom ishranom i naručivanje hrane ili neophodne opreme
18.2.4 OBUKA U MENTALNIM, BIHEJVIORALNIM ILI PSIHOSOCIJALNIM
TERAPEUTSKIM VEŠTINAMA
1872 Rehabilitacija i detoksikacija od alkohola i droga
Napomena: rehabilitacija uključuje neprekidnu procenu, savetovanje i podučavanje
92002-00 Rehabilitacija od alkohola
92003-00 Detoksikacija od alkohola
92004-00 Rehabilitacija i detoksikacija od alkohola
92005-00 Rehabilitacija od droga
92006-00 Detoksikacija od droga
92007-00 Rehabilitacija i detoksikacija od droga
92008-00 Kombinovana rehabilitacija od alkohola i droga
92009-00 Kombinovana detoksikacija od alkohola i droga
92010-00 Kombinovana rehabilitacija i detoksikacija od alkohola i droga
1873 Psihološka/psihosocijalna terapija
Ukljuĉuje: evaluaciju napretka
Iskljuĉuje: biofidbek
psihosocijalno savetovanje
96104-00 Muzikoterapija
Napomena: Procedure koje uključuju korišćenje muzike koja je napravljena tako da poveća i / ili
odrţi fizičke, emocionalne, psihosocijalne, bihevioralne, senzitivne, kognitivne, komunikacione,
kulturne, duhovne, razvojne, muzičke i / ili srodne potrebe klijenta utvrĎene tokom procesa procene
/ evaluacije.
Iskljuĉuje: ovo kao tehniku:
• bihevioralne terapije
• kognitivne bihevioralne terapije
• psihodinamičke terapije
96181-00 Terapija umetnošću
Napomena: Procedure koje uključuju korišćenje medija, slika ili kreativnih umetničkih procesa kako
bi se pomoglo klijentu da se izbori sa problemom (problemima)
Iskljuĉuje: ovo kao tehniku:
• bihevioralne terapije
• kognitivne bihevioralne terapije
• psihodinamičke terapije
96182-00 Biblioterapija
Napomena: Procedure pomoću literature (knjige, novine itd) kako bi se pomoglo klijentu da se
izbori sa problemom (problemima).
Iskljuĉuje: ovo kao tehniku:
• bihevioralne terapije
• kognitivne bihevioralne terapije
• psihodinamičke terapije
96183-00 Narativna terapija
Napomena: Procedure koje pomaţu klijentu da reši probleme tako što će biti osposobljen/a da
analizira (raščlani) realnost svoga ţivota i odnosa sa drugim ljudima i da pokaţu razliku izmeĎu
stvarnosti i njegovog/njenog unutrašnjeg ţivota. Ova terapija je centralni deo premise da se ţivoti
ljudi i njihovi odnosi kreiraju pomoću priča koje oni sami pričaju i u koje se upuštaju dajući značenje
svome iskustvu. Ljudi konstruišu odreĎene navike i odnose koji čine ţivot na osnovu istinitosti ovih
internalizovanih priča.
Iskljuĉuje: ovo kao tehniku:
• bihevioralne terapije
• kognitivne bihevioralne terapije
• psihodinamičke terapije
96100-00 Psihodinamska terapija
Kratka psihodinamska terapija - Bihejvioralna psihodinamska terapija
Ukljuĉuje: ovo korišćenjem:
• klijenta kao centra }
• orijentisanog na uvid } pristupa/tehnike
• psihoanalitičkog }
• suportivnog /ekspresivnog }
Iskljuĉuje: psihodinamski kod:
• terapije parova
• seksualne terapije
• terapije sistema
96176-00 Bihejvioralna terapija
Kratka bihejvioralna terapija
Ukljuĉuje: ovo korišćenjem:
• desenzitizacija (potepena izloţenost)(terapija izlaganjem) }
• kontrola ubrzanog disanja }
• motivacijski razgovor }
• rešavanje problema } pristupa/tehnike/učenja
• prevencija relapsa }
• relaksacija }
• prevencija reakcije (odgovora) }
• proba igranja uloge }
Iskljuĉuje: bihejvioralni pristup u:
• terapiji parova
• seksualnoj terapiji
• sistemsku terapiju
96101-00 Kognitivna bihejvioralna terapija
Kratka bihejvioralna kognitivna terapija
Ukljuĉuje: proceduru korišćenjem
• kognitivne restrukturizacije }
• desenzitizacija (postepena izloţenost) }
(terapija izlaganjem) }
• dijalektično ponašanje }
• motivacijski razgovor pristup/tehnika } pristupa/tehnike
• prevencija relapsa }
• prevencija reakcije (odgovora) }
• strukturisano rešavanje problema }
Iskljuĉuje: kognitivni bihejvioralni pristup u:
• terapiji parova
• seksualnoj terapiji
• sistemskoj terapiji
96177-00 Interpersonalna psihoterapija
Kratka interpersonalna psihoterapija
Ukljuĉuje: proceduru korišćenjem:
• tehnika igranja uloge
• strukturisanog pristupa za rešavanje problema
Napomena: Interpersonalna psihoterapija [IPT] ima cilj da razjasni i reši jednu ili više teškoća koje
klijent ima u meĎuljudskim odnosima. Ove teškoće uključuju: sporovi oko uloge koju ima,
nedostatak u socijalnim veštinama, produţene reakcije ţalosti ili tranzicija uloga. IPT razvija veštine
prvenstveno u komunikaciji i meĎuljudskim odnosima.
Iskljuĉuje: pristup interpersonalne psihoterapije u:
• terapiji parova
• seksualnoj terapiji
• sistemskoj terapiji
96185-00 Suportativna psihoterapija, neklasifikovana na drugom mestu
Individualni psihološki tretman bolesnika
Individualni psihološki tretman članova porodice obolelog
Napomena: Termin "suportativna psihoterapija" je široko prihvaćen i korišćen, mada nije jasno
definisan ili široko zastupljen u literaturi. Obuhvaćen je ovom klasifikacijom zato što se široko
primenjuje kao oblik psihoterapije koji ima cilj da optimizuje funkcionisanje klijenta, da promoviše
njegovu autonomiju , poboljša njegovo/njeno samopouzdanje, smanji anksioznost i stres. Za razliku
od drugih oblika terapije, suportativna psihoterapija nema za cilj da izazove velike promene kod
klijenta. Dok bihejvioralni tretmani imaju za cilj da izmene načine na koji klijenti delaju, kognitivna
bihejvioralna terapija načine na koji ljudi razmišljaju i delaju, a psihodinamska terapija tehnike
odbrane, suportativna psihoterapija ima za cilj ne da promeni već da ojača njihov postojeći
mehanizam za izlaţenje na kraj sa problemima.
Suportativna psihoterapija uključuje aktivnosti koje imaju cilj da uspostave i / ili unaprede
terapeutsku vezu korišćenjem mera kao što su aktivno ili empatsko slušanje, pohvale, ohrabrenje,
razumevanje ponovno uveravanje i savetovanje.
Vaţno je shvatiti da suportativne tehnike predstavljaju jedan vaţan aspekt svih modaliteta
psihoterapije. Zato bi bilo koja suportativna terapija, izvedena kao komponenta odreĎenog pristupa
kao što su psihodinamska terapija ili kongitivna bihejvioralna terapija, trebalo da bude šifrirana pod
svojom šifrom, a ne pod ovom. Svakako, suportativne tehnike su zaista jedan vaţan aspekt svih
terapeutskih intervencija i zato, bilo koje suportativne tehnike izvedene kao sastavni deo bilo koje
terapijske procedure treba da budu šifrirane pod tom specifičnom intervencijom, a ne pod ovom
šifrom.
96180-00 Ostale psihoterapije ili psihosocijalne terapije
Kratka psihoterapija neklasifikovano na drugom mestu
Dramska terapija
Eklektička psihoterapija
Desinzitizacija očnih pokreta i reprocesuiranje [EMDR]
Geštalt terapija
Lična konstrukciona psihoterapija
Psihodrama
Desenzitizacija brzog pokreta očiju [REMD]
Samoterapija
Terapija fokusirana na pronalaţenju rešenja
Iskljuĉuje: terapiju igrom/dokolicom/rekreacijom
1874 Uveţbavanje veština za glas, govor, reĉitost i komunikaciju
96134-00 Uveţbavanje glasa
96135-00 Uveţbavanje veština govora
Uveţbavanje čitanja
96136-00 Uveţbavanje veština tečnog govora
96137-00 Uveţbavanje jezičkih veština
Napomena: Veţbanje komunikacionih veština (razumevanje, izraţavanje, prepoznavanje) u
govornom / negovornom i pisanom / nepisanom jeziku
1874 - 01 Terapeutske procedure u fonijatriji
81874-00 Rehabilitacioni tretman disfonija
81874-01 Rehabilitacija rinolalija
81874-02 Rehabilitacija afonija
81874-03 Fonijatrijske veţbe - veţbe disanja
81874-04 Fonijatrijske veţbe - veţbe relaksacije
81874-05 Fonijatrijske veţbe - veţbe postavljanja glasa
81874-06 Veţbe fonacije
81874-07 Veţbe artikulacije
81874-08 Artikulacioni tretman
81874-09 Korekcioni tretman poremećaja govora
81874-10 Veţbe za postizanje tonične ujednačenosti
81874-11 Uveţbavanje ezofagusnog govora
81874-12 Instalacija vazduha u jednjak kod laringektomisanih pacijenata
81874-13 Uputstvo za rad i savet roditeljima deteta oštećenog glasa
81874-14 Surdopedagoški pregled i utvrĎivanje govornih mana
1875 Uveţbavanje veština uĉenja, sticanja znanja i kognicije
Ukljuĉuje: evaluaciju napredovanja kompjuterski asistirane procedure
Iskljuĉuje: procedure kao deo veţbanja psiholoških veština ili specifične psihoterapije
96112-00 Uveţbavanje veština u aktivnostima povezanim sa senzornom /senzo-motornom
/senzo-neuralnom funkcijom
Fino ili grubo Uveţbavanje veštine motorike
Terapija prepoznavanja
Terapija za integraciju čula
Taktilna stimulacija
Rehabilitacija glasa i govoru metodom Lee Silverman
Napomena: Procedure koje uključuju čulnu stimulaciju i adaptivne odgovore na to shodno
neurološkim potrebama. Cilj je da se poboljša sposobnost mozga da obradi i organizuje osećaje.
1876 Uveţbavanje veština u vezi sa pokretima
Terapija uveţbavanjem
Ojačavanje radom, uslovljavanje
Ukljuĉuje: evaluaciju napredovanja
Napomena: Uveţbavanje veštine koja uključuje pomaganje ili nadgledanje klijenta pri izvoĎenju
veţbi u svrsi osposobljavanja tela, poboljšavanja zdravlja i odrţanja kondicije ili kao sredstvo za
ispravljanje deformiteta, dovoĎenja organa i telesnih funkcija u zdravo stanje.
96115-00 Terapija mišića lica/temporomandibularnog zgloba veţbanjem
96116-00 Terapija očnih mišića veţbanjem
96117-00 Terapija mišića jednjaka veţbanjem
Uveţbavanje veštine gutanja
96118-00 Terapija ramenog zgloba veţbanjem
96119-00 Terapija grudnih ili trbušnih mišića veţbanjem
96120-00 Terapija mišića leĎa ili vrata veţbanjem
Terapija veţbanjem mišića koje nose kičmu [kičmenih] [lumbarnih] [torakalnih]
96121-00 Terapija mišića ruku veţbanjem
Rehabilitacija gornjeg ekstremiteta
96122-00 Terapija lakatnog zgloba veţbanjem
96123-00 Terapija mišića ruku, ručnog zgloba ili zglobova prstiju veţbanjem
96124-00 Terapija zgloba kuka veţbanjem
96125-00 Terapija mišića karličnog dna veţbanjem
96126-00 Terapija mišića nogu veţbanjem
96127-00 Terapija zgloba kolena veţbanjem
96128-00 Terapija mišića stopala, noţnog zgloba ili zglobova prstiju veţbanjem
96129-00 Terapija celog tela veţbanjem
Terapija veţbanjem neklasifikovana na drugom mestu
Opšte terapije veţbanja kao što su časovi veţbanja, plivanje
96130-00 Uveţbavanje veština u aktivnostima povezanim sa poloţajem tela/mobilnošću/pokretom
Uveţbavanje odrţavanja telesnog stava
Veţbe mobilnosti ili drţanja tela:
• pomeranje u krevetu
• savijanje
• valjanje
• leţanje ili sedenje
• iz sedećeg u stojeći poloţaj
• ravnoteţa pri sedanju/sedenju
• sedanje pri ustajanju iz kreveta
• sedenje na boku
• ravnoteţa kod stajanja
•uspravljanje
upravljanje drţanjem tela
uveţbavanje veštine u metodama koje poboljšavaju svest o različitim pokretima kao što su
Feldenkraizova (Feldenkrais) methoda, Tai Či (Tai Chi), Joga (Yoga)
Iskljuĉuje: terapiju veţbanjem
veţbanje kojem je osnovni cilj korišćenje pomoćnog ureĎaja, naprave ili opreme
96131-00 Uveţbavanje veština u aktivnostima povezanim sa premeštanjem
Uveţbavanje veština u aktivnostima povezanim sa premeštanjem ka/od:
• kade
• kreveta
• stolice
• poda
• tuša
• toaleta
• vozila
Iskljuĉuje: proceduru pri ulasku ili izlasku iz bazna za hidrotherapiju
proceduru kada je osnovna svrha instrukcija za korišćenje pomoćnog ureĎaja, naprave ili opreme
1877 Uveţbavanje veština funkcionisanja telesnih sistema
Ukljuĉuje: evaluaciju napredovanja
96132-00 Uveţbavanje veština u vezi za sluhom
Auditivne veţbe
96133-00 Uveţbavanje veština binokularnog vida
Uveţbavanje senzornog aspekta vida
Iskljuĉuje: terapija okularnih mišića veţbanjem
uveţbavanje veština u vizualnoj ergonomiji
96138-00 Veţbe disanja u lečenju bolesti respiratornog sistema
Regrutacija plućnih segmenata (manuelnom hiperinflacijom)
Napomena: Veţbanje kako bi se povećao totalni volumen i torakalna ekskurzija pokreta kao i
pomoć pri oslobaĎanju sekreta i /ili poboljšanje načina disanja.
96139-00 Terapija kardiorespiratornog /kardiovaskularnog sistema veţbanjem
Program rehabilitacije srca
Napomena: program veţbanja za postizanje maksimalne srčane i respiratorne funkcije
18.2.5 TERAPIJSKA UPOTREBA SREDSTAVA NEKLASIFKOVANIH NA DRUGOM
MESTU
1880 Terapijska upotreba sredstava neklasifikovanih na drugom mestu
96152-00 Biofidbek
Napomena: proces kojim fiziološka aktivnost klijenta moţe da bude prevedena u električne signale
vizuelnog ili slušnog sistema. Primeri biološkog fidbeka-a (feedback) koji se moţe obezbediti
uključuje informacije o promenama temperature koţe, mišićnog tonusa, kardiovaskularnim
aktivnostima, krvnom pritisku i aktivnostima moţdanih talasa.
22065-00 Terapija hladnoćom
Hipotermička terapija
Hipotermija celog tela
Napomena: primena hladnog u terapiji bolesti ili povreda. Hipotermija moţe biti indukovana
pakovanjima leda ili ledenim zavojima, ćebadima za hlaĎenje, uranjanjem u hladnu vodu (kadu ili
posudu) ili ekstratelesnim hlaĎenjem krvi. Hipotermija moţe takoĎe da se koristi kao protektivna
mera kod odreĎenih kardiovaskularnih i neuroloških hirurških postupaka ili kao dopuna anesteziji
kod hirurških postupaka uključujući neki ekstremitet.
Iskljuĉuje: krioterapijska destrukcija tkiva
duboka hipotermija
gastrična hipotermija
hipotermička terapija povezana sa srčanim ili cirkulatornim zastojem
92178-00 Terapija toplotom
Hipertermička terapija
Ukljuĉuje: Terapijski tretman korišćenjem:
• podmetača za grejanje
• infracrvenih zraka
• mikrotalasa
• kratkih talasa
• voska
Napomena: Primena toplote u terapiji bolesti ili povreda. Hipertermija moţe biti indukovana toplim
podmetačima ili zavojima, električnim ćebadima, uranjanjem u toplu vodu (kadu ili posudu),
korišćenjem parom zasićenog vazduha ili ekstrakorporalnog zagrevanja krvi. Hipertermija takoĎe
moţe da se koristi kao dopuna radio terapiji ili hemoterapiji. Moţe da bude indukovana
mikrotalasima, ultrazvukom, provoĎenjem niskoenergetskih radiofrekvencija ili sondom
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• hemoterapija
• Vazdušna terapija
Iskljuĉuje: termokauterizaciju
termokoagulaciju
termokeratoplastiku
termosklerektomiju
termoterapiju prostate mikrotalasima
81880-00 Tretman Bioptron lampom
96154-00 Terapijski ultrazvuk
Iskljuĉuje: dijagnostički ultrazvuk
96155-00 Terapija stimulacijom, neklasifikovana na drugom mestu
Terapijsko lasersko lečenje neklasifikovano na drugom mestu
Ukljuĉuje: električnu neuromuskularnu stimulaciju nerava [EMS]
funkcionalnu stimulaciju nerava [FES]
interferencijalnu stimulaciju [IFT]
transkutanu električnu stimulaciju nerava [TENS]
Napomena: primena ureĎaja u terapijske svrhe (električnog, lasera ili ultrazvuka) koji pobuĎuje ili
inicira funkcionalnu aktivnost u delu tela sa ciljem sa ciljem unapreĎenja izlečenja i smanjenja bola
92199-00 Ekstrakorporalna litotripsija šok-talasima (ESWL) na mestima koja nisu na
drugom mestu klasifikovana
Iskljuĉuje: ekstrakorporalnu litotripsiju šok talasima [ESWL]:
• bilijarnog trakta
• ţučne kese
• urinarnog sistema
18.2.6 IMUNIZACIJA, INJEKCIJE, PERFUZIJA
1881 Profilaktiĉka vakcinacija ili inokulacija protiv odreĊenih bakterijskih bolesti
92143-00 Vakcinacija protiv kolere
92144-00 Vakcinacija protiv tifusne i paratifusne groznice
92145-00 Vakcinacija protiv tuberkuloze
Davanje BCG vakcine
92146-00 Davanje toksoida difterije
Iskljuĉuje: kombinovanu primenu difterija-tetanus-pertusisa(DTP)
92147-00 Vakcinacija protiv pertusisa
Iskljuĉuje: kombinovanu primenu difterija-tetanus-pertusisa (DTP)
92148-00 Davanje toksoida tetanusa
Iskljuĉuje: kombinovanu primenu difterija-tetanus-pertusisa (DTP)
92149-00 Davanje kombinovane vakcine Difterija-Tetanus-Pertusis (DTP)
1882 Profilaktiĉka vakcinacija ili inokulacija protiv odreĊenih virusnih bolesti
92150-00 Davanje vakcine protiv dečje paralize
92151-00 Vakcinacija protiv besnila
92152-00 Vakcinacija protiv ţute groznice
92153-00 Vakcinacija protiv morbila
Iskljuĉuje: davanje vakcine protiv boginja-zauški-rubeole (MMR)
92154-00 Vakcinacija protiv zauški
Iskljuĉuje: davanje vakcine protiv boginja-zauški-rubeole (MMR)
92155-00 Vakcinacija protiv rubeole
Iskljuĉuje: davanje vakcine protiv boginja-zauški-rubeole (MMR)
92156-00 Davanje vakcine protiv morbila-zauški-rubeole (MMR)
92157-00 Vakcinacija protiv virusnih bolesti neklasifikovanih na drugom mestu
1883 Ostale vakcinacije ili inokulacije
92158-00 Profilaktička vakcinacija protiv obične prehlade
92159-00 Profilaktička vakcinacija protiv gripa
Iskljuĉuje: vakcinaciju protiv Haemophilus influence tip B
92160-00 Profilaktička vakcinacija protiv virusnog encefalitisa kojeg prenose artropode
92161-00 Profilaktička vakcinacija protiv ostalih bolesti
Vakcinacija protiv:
• antraksa
• bruceloze
• stafilokoka
• streptokoka
• tifusa
92162-00 Primena tetanusnog antitoksina
92163-00 Primena botulizam antitoksina
92164-00 Primena ostalih antitoksina
Primena antitoksina:
• difterije
• gasne gangrene
• šarlaha
92165-00 Vakcinacija protiv pneumokoka
92166-00 Vakcinacija protiv meningokoka
92167-00 Vakcinacija protiv Haemophilus influence tipa B
92169-00 Vakcinacija protiv hepatitisa A
92168-00 Vakcinacija protiv hepatitisa B
92170-00 Vakcinacija protiv Q groznice
92171-00 Ostale vakcinacije ili inokulacije
1884 Imunizacija
92172-00 Pasivna imunizacija sa normalnim imunoglobulinom
92173-00 Pasivna imunizacija sa Rh(D) imunoglobulinom
Injekcija:
• Anti-D (Rhesus) globulina
• RhoGAM-a
92174-00 Pasivna imunizacija varičela-zoster imunoglobulinom
92175-00 Pasivna imunizacija imunoglobulinom besnila
92176-00 Pasivna imunizacija hepatitis B imunoglobulinom
92177-00 Pasivna imunizacija citomegalovirus imunoglobulinom
92179-00 Imunizacija zbog alergije
Desenzibilizacija
92179-001 Desenzibilizacija na inhalacione alergene - klasička (subkutane injekcije)
92179-002 Desenzibilizacija na inhalacione alergene - sublingvalna ili oralna
92179-003 Desenzibilizacija na lekove
92180-00 Imunizacija zbog autoimune bolesti
96195-00 Davanje ostalih alergena
Imunoterapija davanjem toksina(venoma)
96195-01 Primena ostalih alergena po brzom protokolu
96195-02 Primena ostalih alergena po izrazito brzom protokolu
1886 Perfuzija
34533-00 Izolovana perfuzija ekstremiteta
Ukljuĉuje: plasiranje kanile u arteriju i venu
regionalnu perfuziju pri hemoteramiji
zbrinjavanje nakon arteriotomije i venotomije
22055-00 Perfuzija organa
22060-00 Perfuzija celog tela
18.2.7 TERAPIJSKE PROCEDURE - OKO, UVO, NOS, USTA I GRLO
1887 Terapijske procedure na oku, uvu, nosu, ustima i grlu
92025-00 Ispiranje oka
Ispiranje roţnjače
Iskljuĉuje: ispiranje prednje očne komore
96156-00 Terapijsko zatvaranje oka zavojem
Napomena: Plasiranje zavoja na oko uz primenu obloga ili medicinskih sredstava kao što su kapi
za oči
92027-00 Tamponada spoljašnjeg slušnog kanala
92028-00 Dilatacija frontonazalnog kanala
92029-00 Lavaţa nosnica
92030-00 Retamponada nosa
92031-00 Detamponada nosa
Iskljuĉuje: proceduru zamene
92032-00 Uklanjanje stranog tela iz grkljana, bez incizije
1887 - 01 Terapeutske procedure u rinoalergologiji
81887-00 Rinoalergološka terapija autovakcinom - pojedinačna
81887-01 Rinoalergološka terapija aplikacijom leka
81887-02 Aplikacija leka u nos
81887-03 Nazalna injekcija
81887-04 Aspiracija sekreta iz nosa metodom po Proetz-u
81887-05 Produvavanje timpanofaringealne tube - Politzer
81887-06 Kauterizacija proširenih vena nosnog kavuma
18.2.8 TERAPIJSKE PROCEDURE - RESPIRATORNI SISTEM
Isključuje: terapiju respiratornog sistema veţbanjem (disanje)
1888 Hiperbariĉna terapija kiseonikom
Hiperbarična oksigenizacija
Ukljuĉuje: 100% oksigenizaciju
proceduru kod rane
96191-00 Hiperbarična terapija kiseonikom, ≤ 90 minuta
13020-00 Hiperbarična terapija kiseonikom, > 90 minuta i ≤ 3 sata
13025-00 Hiperbarična terapija kiseonikom, >3 sata
1889 Ostale terapijske procedure u respiratornom sistemu
96157-00 Drenaţa respiratornog sistema, bez incizije
Manuelno čišćenje sekrecije u respiratornom sistemu (sukcija)
Posturalna drenaţa
Čišćenje sputuma/mobilizacija perkusijom ("lupkanjem")
Ukljuĉuje: aktivan ciklus tehnike disanja
tehnika forsiranog izdisanja vazduha
proceduru korišćenjem tehnika/ureĎaja kao što su:
• perkusija
• drmanje
• vibriranje
Napomena: Posturalna drenaţa - zauzimanje poloţaja koji dozvoljava sili zemljine teţe da
pomogne drenaţu sekreta iz pluća i poveća ventilaciju
Iskljuĉuje: proceduru sa intubacijom
92042-00 Nemehanička metoda reanimacije / oţivljavanja
Reanimacija usta na usta
92043-00 Primena leka za respiratorni sistem pomoću nebulizatora
92044-00 Ostale terapije obogaćivanja kiseonika/om
Katalitička terapija kiseonikom
Citoreduktivni efekat
Terapija kiseonikom
UreĎaji za dodavanje kiseonika (Oksigenatori)
Iskljuĉuje: hiperbaričnu terapiju kiseonikom
92045-00 Ostale terapije sa kontrolom atmosferskog pritiska i sastava vazduha
klimatizacija bez antigena
Terapija helijumom
Terapija vlaţenjem
Iskljuĉuje: terapiju vlaţenjem uz davanje leka preko nebulizatora
proceduru da bi se izazvala:
• hipertermija
• hipotermija
18.2.9 TERAPIJSKE PROCEDURE - KARDIOVASKULARNI SISTEM
Isključuje: terapiju kardiorespiratornog/kardiovaskularnog sistema veţbanjem
1890 Terapijske procedure u kardiovaskularnom sistemu
92052-00 Kardiopulmonalna reanimacija
13400-00 Kardioverzija
Defibrilacija
Uspostavljanje srčanog ritma električnom stimulacijom
Iskljuĉuje: proceduru u toku operacije na srcu - šifru izostaviti
92053-00 Zatvorena masaţa srca
Masaţa srca, neklasifikovana na drugom mestu
Ručna spoljašnju masaţu srca
92054-00 Stimulacija karotidnog sinusa
92055-00 Ostale konverzije srčanog ritma
13851-00 Upravljanje ureĎajem za potporu cirkulacije
18.2.10 TERAPIJSKE PROCEDURE - KRV I KRVOTVORNI ORGANI
1891 Terapijsko sakupljanje i obraĊivanje krvi/koštane srţi
13709-00 Skupljanje krvi za transfuziju
Doniranje krvi
13760-00 Laboratorijsko (in vitro) obraĎivanje koštane srţi ili periferne krvi za autolognu
transplantaciju matičnih ćelija
Ukljuĉuje: ovo kao dopunu velikim dozama za hemoterapiju
proceduru kod krioprezervacije
1892 Afereza
13755-00 Hemafereza donora
Skupljanje krvnih derivata za transfuziju koja prati aferezu
13750-00 Terapijska plazmafereza
13750-01 Terapijska leukofereza
Terapijska leukocitofereza
13750-02 Terapijska eritrofereza
Terapijska eritrocitofereza
13750-03 Terapijska trombocitofereza
13750-04 Afereza matičnih (stem) ćelija
13750-05 Afereza matičnih (stem) ćelija sa krioprezervacijom
13750-06 Ostale terapijske hemafereze
13750-061 LDL afereza
1893 Transfuzija krvi i krvnih derivata
13706-01 Transfuzija pune krvi
Transfuzija krvi, neklasifikovano na drugom mestu
13706-02 Transfuzija eritrocita
13706-03 Transfuzija trombocita
13706-04 Transfuzija leukocita
Infuzija leukocita donora:
13706-05 Transfuzija gamma globulina
Injekcija ili transfuzija:
• gama globulina
• imunoglobulina
• Intragama
92060-00 Transfuzija autologne krvi
Intraoperativno čuvanje krvi
Transfuzija prethodno sakupljene autologne krvi ili krvnih komponenti
92061-00 Transfuzija faktora koagulacije
Transfuzija:
• antihemofiličkih faktora
• faktora koagulacije
• krioprecipitata
• faktora VIII
92062-00 Transfuzija krvnih komponenti i derivata
Transfuzija:
• albumina
• krvne plazme (sveţe zamrznute)
92063-00 Transfuzija plazma ekspandera
Hemodilucija
Transfuzija:
• plazma ekspandera
• Dekstrana
92064-00 Transfuzija ostalih krvnih derivata
Transfuzija:
• granulocita
• veštačke krvi
92206-00 Transfuzija radi zamene krvi
Transfuzija krvi radi kompletne zamene krvi
13306-00 Transfuzija radi zamene krvi kod novoroĎenčeta
Transfuzija krvi radi kompletne zamene krvi novoroĎenčeta
Ukljuĉuje: venesekciju
Napomena: NovoroĎenče - manje od 28 dana ţivota
18.2.11 TERAPIJSKE PROCEDURE - DIGESTIVNI SISTEM
1894 Procedure plasiranja i dilatacije u digestivnom sistemu, bez incizije
92065-00 Tamponada rektuma
92066-00 Plasiranje cevi u rektum
Zamena cevi iz rektuma
92067-00 Dilatacija enterostome
1895 Ispiranje, ĉišćenje i lokalna instilacija u digestivnom sistemu, bez incizije
92036-00 Plasiranje nazogastrične sonde
Intubacija radi dekompresije
Iskljuĉuje: Sengstejkenovu (Sengstaken) sondu
92037-00 Ispiranje nazogastrične sonde
Iskljuĉuje: gastričnu lavaţu
14200-00 Gastrična lavaţa
Napomena: Obavlja se kod lečenja ingestije otrova
92073-00 Ispiranje gastrostome ili enterostome
92074-00 Ispiranje pankreasne cevi
92096-00 Ispiranje holecistostome ili ostalih bilijarnih kanala
92075-00 Instilacija gastro-intestinalnog trakta, izuzev gastrične lavaţe
92076-00 Uklanjanje impaktiranog fecesa
Uklanjanje impakcije:
• ispiranjem
• ručno
Iskljuĉuje: proceduru kod:
• debridmana i lavaţe peritonealne šupljine
• dilatacije anusa
92077-00 Ostala ispiranja rektuma
1896 Zamena ili uklanjanje terapijskog ureĊaja iz digestivnog sistema, bez incizije
92078-00 Zamena (nazo-)gastrične sonde ili cevi ezofagostome
92079-00 Zamena cevi enterostome tankog creva
92080-00 Zamena cevi enterostome debelog creva
92081-00 Uklanjanje ureĎaja za retroperitonealnu drenaţu
92082-00 Uklanjanje ureĎaja za peritonealnu drenaţu
92083-00 Uklanjanje cevi iz tankog creva
92084-00 Uklanjanje cevi iz debelog creva ili apendiksa
92085-00 Uklanjanje cevi ili drena iz pankreasa
92098-00 Uklanjanje cevi holecistostomije
92097-00 Uklanjanje T-drena, ostalih drenova iz bilijarnih kanala ili jetre
Iskljuĉuje: uklanjanje bilijarnog stenta
92141-00 Uklanjanje drena iz trbuha
Uklanjanje šavova iz abdominalnog zida
Iskljuĉuje: uklanjanje mreţice
92086-00 Uklanjanje ostalih ureĎaja iz digestivnog sistema
Uklanjanje rektalne tamponade
1897 Uklanjanje stranog tela ili kamena iz digestivnog sistema, bez incizije
92087-00 Uklanjanje stranog tela iz usta bez incizije
92088-00 Uklanjanje stranog tela iz debelog creva bez incizije
92089-00 Uklanjanje stranog tela iz veštačke stome bez incizije
92090-00 Uklanjanje stranog tela iz rektuma ili anusa bez incizije
1898 Repozicija invaginacije (intususcepcije) teĉnošću i gasom
14212-00 Redukcija invaginacije (intususcepcije) tečnošću
Hidrostatička redukcija intususcepcije
Ukljuĉuje: klizma barijumom
14212-01 Redukcija invaginacije (intususcepcije) gasom
1899 Ostale terapijske procedure u digestivnom sistemu
13500-00 Gastrična hipotermija
Gastrično hlaĎenje
Ukljuĉuje: zatvoreno cirkulatorno kolo za hlaĎenje
Napomena: Izvodi se kod gastrointestinalnog krvarenja
13506-00 Gastroezofagealna tamponada balonom
Ezofagealna tamponada
Ukljuĉuje: proceduru pomoću:
• Minesota (Minnesota) balona
• Sengstaken-Blekmur (Sengstaken-Blakemore) tube (balona)
Napomena: koristi se za kontrolu krvarenja gastroezofagealnih variksa
92070-00 Manuelna redukcija prolapsa enterostome
92071-00 Manuelna redukcija hernije
92094-00 Masaţa rektuma
Napomena: izvoĎeno kod spazma levatora
18.2.12 TERAPIJSKE PROCEDURE GENITOURINARNOG SISTEMA
1900 Insercija, zamena i uklanjanje terapijskog ureĊaja u genitalnom sistemu, bez incizije
92104-00 Vaginalna štrajfna
92105-00 Ugradnja vaginalnog kalupa (mulaţa)
92106-00 Plasiranje vaginalne dijafragme
92107-00 Plasiranje ostalih vaginalnih pesara
Iskljuĉuje: proceduru kod indukcije:
• abortusa
• poroĎaja
92108-00 Zamena vaginalne dijafragme
PrilagoĎavanje vaginalne dijafragme
92109-00 Zamena ostalih vaginalnih pesara
92110-00 Zamena štrajfne ili drena vagine ili vulve
92111-00 Uklanjanje intrauterine štrajfne
92112-00 Uklanjanje štrajfne vagine ili vulve
Iskljuĉuje: proceduru sa zamenom
92113-00 Uklanjanje vaginalne dijafragme
Iskljuĉuje: proceduru sa zamenom
92114-00 Uklanjanje ostalih vaginalnih pesara
Iskljuĉuje: proceduru sa zamenom
92115-00 Uklanjanje stenta prostate
92116-00 Uklanjanje ostalih ureĎaja iz genitalnog sistema
Uklanjanje šavova iz genitalnog sistema
1901 Ispiranje, ĉišćenje i lokalna instilacija u genitourinarnom sistemu, bez incizije
92099-00 Ispiranje nefrostome ili pijelostome
92100-00 Ispiranje ureterostome ili ureteralnog katetera
92102-00 Ispiranje cistostome
92103-00 Vaginalno ispiranje
92101-00 Ispiranje ostalih trajnih katetera mokraćne bešike
1902 Uklanjanje terapijskog ureĊaja iz urinarnog sistema, bez incizije
36650-00 Uklanjanje katetera pijelostome ili nefrostome
Iskljuĉuje: proceduru sa zamenom
92118-00 Uklanjanje katetera ureterostome ili ureteralnog katetera
Iskljuĉuje: endoskopsko:
• uklanjanje ureteralni stenta
• zamena:
• ureteralnog stenta
• katetera ureterostome
92121-00 Uklanjanje katetera cistostome
Iskljuĉuje: proceduru sa endoskopskom zamenom
92119-00 Uklanjanje ostalih drenaţnih sistema urinarnog sistema
Uklanjanje trajnog urinarnog katetera
Iskljuĉuje: endoskopsko:
• odstranjenje prebivajućeg urinarnog katetera
• uklanjanje ureteralnog katetera
• zamena prebivajućeg urinarnog katetera
92120-00 Uklanjanje uretralnog stenta
92122-00 Uklanjanje ostalih ureĎaja iz urinarnog sistema
1903 Uklanjanje stranog tela iz genitourinarnog sistema, bez incizije
92123-00 Uklanjanje stranog tela iz materice, bez incizije
92124-00 Uklanjanje stranog tela iz vagine, bez incizije
92125-00 Uklanjanje stranog tela sa vulve, bez incizije
92126-00 Uklanjanje stranog tela iz skrotuma ili penisa, bez incizije
1904 Ostale terapijske procedure u genitourinarnom sistemu
96158-00 Ponovno uveţbavanje kontrole mokrenja
92131-00 Masaţa prostate
92132-00 Prevlačenje prepucijuma
18.2.13 TERAPIJSKE PROCEDURE - KOŠTANO-MIŠIĆNI SISTEM
Iskljuĉuje: kineziterapiju (videti blok [1876])
1905 Terapijske procedure u koštano-mišićnom sistemu
96159-00 Testiranje opsega pokreta/mišića specijalizovanom opremom
Izokinetičko testiranje
50115-00 Manipulacija/mobilizacija zglobova, neklasifikovana na drugom mestu
Manuelna repozicija zgloba, neklasifikovana na drugom mestu
Opuštanje ili rastezanje zgloba, neklasifikovano na drugom mestu
Napomena: Manipulacija - snaţan pasivan pokret zgloba preko njegove aktivne granice
pokretljivosti
Mobilizacija - oslobaĎanje delova tela sa ciljem da se poveća pokretljivost
96160-00 Fototerapija zgloba
Terapija zgloba ultraljubičastim zračenjem
96161-00 Fototerapija mekih tkiva
Terapija mekih tkiva ultraljubičastim zračenjem
92138-00 Uklanjanje stranog tela sa glave ili vrata bez incizije
Uklanjanje šavova sa glave ili vrata
Iskljuĉuje: uklanjanje stranog tela iz oka
92140-00 Uklanjanje zavoja sa trupa, neklasifikovano na drugom mestu
92142-00 Uklanjanje ostalih ureĎaja sa trupa
Uklanjanje šavova sa trupa neklasifikovano na drugom mestu
18.2.14 OSTALE TERAPIJSKE PROCEDURE
1906 Implantacija hormona ili ţivog tkiva
14203-00 Direktna subdermalna implantacija hormona
Subdermalna implantacija:
• kontraceptivnog implanta
• hormonskog implanta
Subdermalna implantacija:
• estrogena
• progesterona
Ukljuĉuje: implantaciju:
• estrogena
• progesterona
inciziju
šav
14203-01 Direktna implantacija tkiva
Ukljuĉuje: inciziju
šav
14206-00 Implantacija hormona kanilom
14206-01 Implantacija tkiva kanilom
1907 Elektrokonvulzivna terapija
Ukljuĉuje: konsultaciju
elektroencefalografsko nadgledanje
injekciju sredstva za opuštanje mišića
tehnike doziranja stimulansa
Napomena: Šifra 93341-XX elektrokonvulzivna terapija [EKT] zahteva dodatna dva karaktera koja
označavaju broj EKT tretmana izvedenih u epizodi o brizi.
93341-00 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], neoznačen broj tretmana
93341-01 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 1 tretman
93341-02 Elektrokonvulzivna terapija EKT], 2 tretmana
93341-03 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 3 tretmana
93341-04 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 4 tretmana
93341-05 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 5 tretmana
93341-06 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 6 tretmana
93341-07 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 7 tretmana
93341-08 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 8 tretmana
93341-09 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 9 tretmana
93341-10 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 10 tretmana
93341-11 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 11 tretmana
93341-12 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 12 tretmana
93341-13 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 13 tretmana
93341-14 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 14 tretmana
93341-15 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 15 tretmana
93341-16 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 16 tretmana
93341-17 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 17 tretmana
93341-18 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 18 tretmana
93341-19 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 19 tretmana
93341-20 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 20 tretmana
93341-21 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 21 tretman
93341-22 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 22 tretmana
93341-23 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 23 tretmana
93341-24 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 24 tretmana
93341-25 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 25 tretmana
93341-26 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 26 tretmana
93341-27 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 27 tretmana
93341-28 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 28 tretmana
93341-29 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 29 tretmana
93341-30 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 30 tretmana
93341-31 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 31 tretman
93341-32 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 32 tretmana
93341-33 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 33 tretmana
93341-34 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 34 tretmana
93341-35 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 35 tretmana
93341-36 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 36 tretmana
93341-37 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 37 tretmana
93341-38 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 38 tretmana
93341-39 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 39 tretmana
93341-40 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 40 tretmana
93341-41 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 41 tretman
93341-42 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 42 tretmana
93341-43 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 43 tretmana
93341-44 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 44 tretmana
93341-45 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 45 tretmana
93341-46 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 46 tretmana
93341-47 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 47 tretmana
93341-48 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 48 tretmana
93341-49 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 49 tretmana
93341-50 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 50 tretmana
93341-51 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 51 tretman
93341-52 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 52 tretmana
93341-53 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 53 tretmana
93341-54 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 54 tretmana
93341-55 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 55 tretmana
93341-56 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 56 tretmana
93341-57 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 57 tretmana
93341-58 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 58 tretmana
93341-59 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 59 tretmana
93341-60 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 60 tretmana
93341-61 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 61 tretmana
93341-62 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 62 tretman
93341-63 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 63 tretmana
93341-64 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 64 tretmana
93341-65 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 65 tretmana
93341-66 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 66 tretmana
93341-67 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 67 tretmana
93341-68 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 68 tretmana
93341-69 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 69 tretmana
93341-70 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 70 tretmana
93341-71 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 71 tretman
93341-72 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 72 tretmana
93341-73 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 73 tretmana
93341-74 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 74 tretmana
93341-75 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 75 tretmana
93341-76 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 76 tretmana
93341-77 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 77 tretmana
93341-78 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 78 tretmana
93341-79 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 79 tretmana
93341-80 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 80 tretmana
93341-81 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 81 tretman
93341-82 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 82 tretmana
93341-83 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 83 tretmana
93341-84 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 84 tretmana
93341-85 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 85 tretmana
93341-86 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 86 tretmana
93341-87 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 87 tretmana
93341-88 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 88 tretmana
93341-89 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 89 tretmana
93341-90 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 90 tretmana
93341-91 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 91 tretman
93341-92 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 92 tretmana
93341-93 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 93 tretmana
93341-94 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 94 tretmana
93341-95 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 95 tretmana
93341-96 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 96 tretmana
93341-97 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 97 tretmana
93341-98 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], 98 tretmana
93341-99 Elektrokonvulzivna terapija [EKT], ≥ 99 tretmana
1908 Ostale terapeutske procedure
93173-00 Akupunktura
92195-00 Ispiranje katetera, neklasifikovano na drugom mestu
Iskljuĉuje: trajni urinarni
ureteralni
vaskularni
komorski
30062-00 Uklanjanje subdermalnog hormonskog implanta
Uklanjanje subdermalnog kontraceptivnog implanta
92049-00 Uklanjanje cevčice nakon torakotomije ili drena pleuralne šupljine
92050-00 Uklanjanje medijastinalnog drena
92200-00 Uklanjanje šavova, neklasifikovanih na drugom mestu
Iskljuĉuje: uklanjanje šavova drugih naznačenih mesta
92201-00 Uklanjanje stranog tela bez incizije, neklasifikovano na drugom mestu
Iskljuĉuje: uklanjanje:
• stranog tela sa drugih naznačenih mesta
• šavova sa drugih naznačenih mesta
92202-00 Uklanjanje terapeutskog aparata, neklasifikovanog na drugom mestu
92203-00 Ekstrakcija mleka iz dojke u laktaciji
92205-00 Neinvazivna terapeutska intervancija, neklasifikovana na drugom mestu
96162-00 Terapeutska masaţa ili manipulacija vezivnog/mekog tkiva, neklasifikovanog na drugom
mestu
Utrljavanje masaţom terapeutskog gela, kreme ili losiona u oţiljno tkivo ili ranu
Terapija tačkastom stimulacijom, penetracijom ili sedacijom
Napomena: Manuelna terapija koja uključuje manipulaciju vezivnim/mekim tkivima i primenjena da
proizvede efekte na nervni i mišićni sistem i na lokalnu i opštu cirkulaciju krvi i limfe. Generalno se
izvodi rukama ali se druga pomoćna mehanička sredstva mogu koristiti kao što je vibrator. Uključuje
tehnike kao što su:
. akupresura, gde se pritisak primenjuje na akupunkturna mesta radi smanjenja bolova
. frikcija, mali, precizni, lokalizovani, penetrirajući pokreti koji se izvode u kruţnom ili transverzalnom
smeru na mekom tkivu
Iskljuĉuje: manipulaciju zgloba
masaţu:
• srca (zatvoren grudni koš)
• prostate
• rektuma
18.3 ANESTEZIJA I ANELGEZIJA
18.3.1 ANESTEZIJA
Napomena: Šifre u blokovima [1909] i [1910] zahtevaju dodatak od još dva karaktera da bi se
naznačio ASA skor. Videti ispod šifre i definicije. Ovaj dodatak od dva karaktera treba da se
dodeljuje samo na osnovu dokumentacije iz anesteziološkog formulara.
Ameriĉko udruţenje anesteziologa (eng. American Society of Anesthesiologists (ASA)) ASA Klasifikacija fiziĉkog statusa pacijenta
Priloţena tabela koja odreĎuje ASA skorove je za upotrebu sa odgovarajućim kodovima u
blokovima [1333]Analgezija i anestezija u toku porođaja i carskog reza, [1909]Sprovodna
(kondukciona) anestezija i [1910]Cerebralna anestezija. Prvi karakter (oznaka) od dva karaktera u
dodatku šifre procedure označava ASA skor i predstavljen je u prvoj koloni.
Drugi karakter (oznaka) dodatka označava da li je modifikator hitnosti "H" (na engleskom je E od
Emergency - Hitno) zabeleţen u anesteziološkom formularu uz ASA skor. "H" predstavlja proceduru
koja se izvodi kao hitna i koja kao takva moţe biti asocirana sa sub-optimalnim uslovima za
modifikaciju rizika. Kada je tako, modifikator "H" treba da se predstavi nulom (0).
Ove informacije treba da se ubeleţe na anesteziološkom formularu pre dodeljivanja šifara. Kada
nema dokumentacije o ASA skoru ili kada modifikator hitnosti nije naveden, mesto se popunjava
cifrom devet (9).
Prvi karakter
ASA Klasa
1
2
3
4
5
6
9
Opis značenja
Normalan zdrav pacijent
Pacijent sa blagim sistemskim poremećajem/blagom bolešću
Pacijent sa ozbiljnim sistemskim poremećajem/teškom bolešću
Pacijent sa ozbiljnim sistemskim poremećajem/teškom bolešću koja predstavlja stalnu
pretnju po ţivot pacijenta
Umirući pacijent za koga se ne očekuje da preţivi duţe od 24 sata bez hirurške
procedure
Pacijent koji je proglašen moţdano mrtvim i čiji se organi uzimaju za transplantaciju
Nema dokumentacije o ASA skoru
Drugi karakter
Modifikator Karakter
Opis
hitnosti
(oznaka)
H
0
procedura koja se izvodi kao hitna
9
nema hitnosti ili se ne zna status
Iskljuĉuje: preoperativnu anesteziološku procenu (videti blok [1821])
1909 Sprovodna (kondukciona) anestezija
Napomena: Modifikator hitnosti "H" nije validan za korišćenje sa ASA skorom 6
92508-10 Neuraksijalna blokada, ASA 10
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija
Spinalna }
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija neuraksijalnog bloka
Iskljuĉuje: proceduru tokom:
• trudova
• trudova i procedure poroĎaja
92508-19 Neuraksijalna blokada, ASA 19
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija
Spinalna }
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija neuraksijalnog bloka
Iskljuĉuje: proceduru tokom:
• trudova
• trudova i procedure poroĎaja
92508-20 Neuraksijalna blokada, ASA 20
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija
Spinalna }
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija neuraksijalnog bloka
Iskljuĉuje: proceduru tokom:
• trudova
• trudova i procedure poroĎaja
92508-29 Neuraksijalna blokada, ASA 29
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija
Spinalna }
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija neuraksijalnog bloka
Iskljuĉuje: proceduru tokom:
• trudova
• trudova i procedure poroĎaja
92508-30 Neuraksijalna blokada, ASA 30
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija
Spinalna }
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija neuraksijalnog bloka
Iskljuĉuje: proceduru tokom:
• trudova
• trudova i procedure poroĎaja
92508-39 Neuraksijalna blokada, ASA 39
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija
Spinalna }
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija neuraksijalnog bloka
Iskljuĉuje: proceduru tokom:
• trudova
• trudova i procedure poroĎaja
92508-40 Neuraksijalna blokada, ASA 40
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija
Spinalna }
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija neuraksijalnog bloka
Iskljuĉuje: proceduru tokom:
• trudova
• trudova i procedure poroĎaja
92508-49 Neuraksijalna blokada, ASA 49
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija
Spinalna }
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija neuraksijalnog bloka
Iskljuĉuje: proceduru tokom:
• trudova
• trudova i procedure poroĎaja
92508-50 Neuraksijalna blokada, ASA 50
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija
Spinalna }
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija neuraksijalnog bloka
Iskljuĉuje: proceduru tokom:
• trudova
• trudova i procedure poroĎaja
92508-59 Neuraksijalna blokada, ASA 59
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija
Spinalna }
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija neuraksijalnog bloka
Iskljuĉuje: proceduru tokom:
• trudova
• trudova i procedure poroĎaja
92508-69 Neuraksijalna blokada, ASA 69
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija
Spinalna }
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija neuraksijalnog bloka
Iskljuĉuje: proceduru tokom:
• trudova
• trudova i procedure poroĎaja
92508-90 Neuraksijalna blokada, ASA 90
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija
Spinalna }
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija neuraksijalnog bloka
Iskljuĉuje: proceduru tokom:
• trudova
• trudova i procedure poroĎaja
92508-99 Neuraksijalna blokada, ASA 99
Kaudalna }
Epiduralna } injekcija/infuzija
Spinalna }
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija neuraksijalnog bloka
Iskljuĉuje: proceduru tokom:
• trudova
• trudova i procedure poroĎaja
92509-10 Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 10
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade nerva glave ili vrata
92509-19 Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 19
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade nerva glave ili vrata
92509-20 Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 20
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade nerva glave ili vrata
92509-29 Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 29
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade nerva glave ili vrata
92509-30 Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 30
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade nerva glave ili vrata
92509-39 Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 39
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade nerva glave ili vrata
92509-40 Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 40
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade nerva glave ili vrata
92509-49 Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 49
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade nerva glave ili vrata
92509-50 Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 50
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade nerva glave ili vrata
92509-59 Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 59
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade nerva glave ili vrata
92509-69 Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 69
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade nerva glave ili vrata
92509-90 Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 90
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade nerva glave ili vrata
92509-99 Regionalna blokada, nerva glave ili vrata, ASA 99
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade nerva glave ili vrata
92510-10 Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 10
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva stabla
92510-19 Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 19
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva stabla
92510-20 Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 20
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva stabla
92510-29 Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 29
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva stabla
92510-30 Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 30
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva stabla
92510-39 Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 39
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva stabla
92510-40 Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 40
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva stabla
92510-49 Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 49
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva stabla
92510-50 Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 50
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva stabla
92510-59 Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 59
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva stabla
92510-69 Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 69
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva stabla
92510-90 Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 90
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva stabla
92510-99 Regionalna blokada, nerva stabla, ASA 99
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva stabla
92511-10 Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 10
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva gornjeg ekstremiteta
92511-19 Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 19
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva gornjeg ekstremiteta
92511-20 Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 20
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva gornjeg ekstremiteta
92511-29 Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 29
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva gornjeg ekstremiteta
92511-30 Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 30
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva gornjeg ekstremiteta
92511-39 Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 39
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva gornjeg ekstremiteta
92511-40 Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 40
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva gornjeg ekstremiteta
92511-49 Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 49
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva gornjeg ekstremiteta
92511-50 Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 50
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva gornjeg ekstremiteta
92511-59 Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 59
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva gornjeg ekstremiteta
92511-69 Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 69
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva gornjeg ekstremiteta
92511-90 Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 90
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva gornjeg ekstremiteta
92511-99 Regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta, ASA 99
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva gornjeg ekstremiteta
92512-10 Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 10
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva donjeg ekstremiteta
92512-19 Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 19
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva donjeg ekstremiteta
92512-20 Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 20
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva donjeg ekstremiteta
92512-29 Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 29
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva donjeg ekstremiteta
92512-30 Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 30
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva donjeg ekstremiteta
92512-39 Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 39
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva donjeg ekstremiteta
92512-40 Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 40
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva donjeg ekstremiteta
92512-49 Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 49
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva donjeg ekstremiteta
92512-50 Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 50
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva donjeg ekstremiteta
92512-59 Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 59
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva donjeg ekstremiteta
92512-69 Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 69
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva donjeg ekstremiteta
92512-90 Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 90
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva donjeg ekstremiteta
92512-99 Regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta, ASA 99
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• kontinuirana (post-proceduralna) infuzija regionalne blokade, nerva donjeg ekstremiteta
92519-10 Intravenska regionalna anestezija, ASA 10
Bierova blokada
Retrogradna perfuzija ekstremiteta
92519-19 Intravenska regionalna anestezija, ASA 19
Bierova blokada
Retrogradna perfuzija ekstremiteta
92519-20 Intravenska regionalna anestezija, ASA 20
Bierova blokada
Retrogradna perfuzija ekstremiteta
92519-29 Intravenska regionalna anestezija, ASA 29
Bierova blokada
Retrogradna perfuzija ekstremiteta
92519-30 Intravenska regionalna anestezija, ASA 30
Bierova blokada
Retrogradna perfuzija ekstremiteta
92519-39 Intravenska regionalna anestezija, ASA 39
Bierova blokada
Retrogradna perfuzija ekstremiteta
92519-40 Intravenska regionalna anestezija, ASA 40
Bierova blokada
Retrogradna perfuzija ekstremiteta
92519-49 Intravenska regionalna anestezija, ASA 49
Bierova blokada
Retrogradna perfuzija ekstremiteta
92519-50 Intravenska regionalna anestezija, ASA 50
Bierova blokada
Retrogradna perfuzija ekstremiteta
92519-59 Intravenska regionalna anestezija, ASA 59
Bierova blokada
Retrogradna perfuzija ekstremiteta
92519-69 Intravenska regionalna anestezija, ASA 69
Bierova blokada
Retrogradna perfuzija ekstremiteta
92519-90 Intravenska regionalna anestezija, ASA 90
Bierova blokada
Retrogradna perfuzija ekstremiteta
92519-99 Intravenska regionalna anestezija, ASA 99
Bierova blokada
Retrogradna perfuzija ekstremiteta
92513-10 Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 10
Injekcija lokalnog anestetika
Topikalna anestezija
Napomena: Izvodi se za anesteziju gde je efekat lokalizovan u jednom delu tkiva
Iskljuĉuje: retrogradnu perfuziju ekstremiteta
92513-19 Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 19
Injekcija lokalnog anestetika
Topikalna anestezija
Napomena: Izvodi se za anesteziju gde je efekat lokalizovan u jednom delu tkiva
Iskljuĉuje: retrogradnu perfuziju ekstremiteta
92513-20 Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 20
Injekcija lokalnog anestetika
Topikalna anestezija
Napomena: Izvodi se za anesteziju gde je efekat lokalizovan u jednom delu tkiva
Iskljuĉuje: retrogradnu perfuziju ekstremiteta
92513-29 Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 29
Injekcija lokalnog anestetika
Topikalna anestezija
Napomena: Izvodi se za anesteziju gde je efekat lokalizovan u jednom delu tkiva
Iskljuĉuje: retrogradnu perfuziju ekstremiteta
92513-30 Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 30
Injekcija lokalnog anestetika
Topikalna anestezija
Napomena: Izvodi se za anesteziju gde je efekat lokalizovan u jednom delu tkiva
Iskljuĉuje: retrogradnu perfuziju ekstremiteta
92513-39 Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 39
Injekcija lokalnog anestetika
Topikalna anestezija
Napomena: Izvodi se za anesteziju gde je efekat lokalizovan u jednom delu tkiva
Iskljuĉuje: retrogradnu perfuziju ekstremiteta
92513-40 Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 40
Injekcija lokalnog anestetika
Topikalna anestezija
Napomena: Izvodi se za anesteziju gde je efekat lokalizovan u jednom delu tkiva
Iskljuĉuje: retrogradnu perfuziju ekstremiteta
92513-49 Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 49
Injekcija lokalnog anestetika
Topikalna anestezija
Napomena: Izvodi se za anesteziju gde je efekat lokalizovan u jednom delu tkiva
Iskljuĉuje: retrogradnu perfuziju ekstremiteta
92513-50 Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 50
Injekcija lokalnog anestetika
Topikalna anestezija
Napomena: Izvodi se za anesteziju gde je efekat lokalizovan u jednom delu tkiva
Iskljuĉuje: retrogradnu perfuziju ekstremiteta
92513-59 Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 59
Injekcija lokalnog anestetika
Topikalna anestezija
Napomena: Izvodi se za anesteziju gde je efekat lokalizovan u jednom delu tkiva
Iskljuĉuje: retrogradnu perfuziju ekstremiteta
92513-69 Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 69
Injekcija lokalnog anestetika
Topikalna anestezija
Napomena: Izvodi se za anesteziju gde je efekat lokalizovan u jednom delu tkiva
Iskljuĉuje: retrogradnu perfuziju ekstremiteta
92513-90 Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 90
Injekcija lokalnog anestetika
Topikalna anestezija
Napomena: Izvodi se za anesteziju gde je efekat lokalizovan u jednom delu tkiva
Iskljuĉuje: retrogradnu perfuziju ekstremiteta
92513-99 Infiltracija lokalnog anestetika, ASA 99
Injekcija lokalnog anestetika
Topikalna anestezija
Napomena: Izvodi se za anesteziju gde je efekat lokalizovan u jednom delu tkiva
Iskljuĉuje: retrogradnu perfuziju ekstremiteta
1910 Opšta anestezija
Napomena: Modifikator hitnosti 0 nije validan za upotrebu sa ASA skorom 6.
92514-10 Opšta anestezija, ASA 10
Opšta anestezija:
• gasna
• inhalaciona
• intravenska
Ukljuĉuje: upotrebu veštačkog disajnog puta
92514-19 Opšta anestezija, ASA 19
Opšta anestezija:
• gasna
• inhalaciona
• intravenska
Ukljuĉuje: upotrebu veštačkog disajnog puta
92514-20 Opšta anestezija, ASA 20
Opšta anestezija:
• gasna
• inhalaciona
• intravenska
Ukljuĉuje: upotrebu veštačkog disajnog puta
92514-29 Opšta anestezija, ASA 29
Opšta anestezija:
• gasna
• inhalaciona
• intravenska
Ukljuĉuje: upotrebu veštačkog disajnog puta
92514-30 Opšta anestezija, ASA 30
Opšta anestezija:
• gasna
• inhalaciona
• intravenska
Ukljuĉuje: upotrebu veštačkog disajnog puta
92514-39 Opšta anestezija, ASA 39
Opšta anestezija:
• gasna
• inhalaciona
• intravenska
Ukljuĉuje: upotrebu veštačkog disajnog puta
92514-40 Opšta anestezija, ASA 40
Opšta anestezija:
• gasna
• inhalaciona
• intravenska
Ukljuĉuje: upotrebu veštačkog disajnog puta
92514-49 Opšta anestezija, ASA 49
Opšta anestezija:
• gasna
• inhalaciona
• intravenska
Ukljuĉuje: upotrebu veštačkog disajnog puta
92514-50 Opšta anestezija, ASA 50
Opšta anestezija:
• gasna
• inhalaciona
• intravenska
Ukljuĉuje: upotrebu veštačkog disajnog puta
92514-59 Opšta anestezija, ASA 59
Opšta anestezija:
• gasna
• inhalaciona
• intravenska
Ukljuĉuje: upotrebu veštačkog disajnog puta
92514-69 Opšta anestezija, ASA 69
Opšta anestezija:
• gasna
• inhalaciona
• intravenska
Ukljuĉuje: upotrebu veštačkog disajnog puta
92514-90 Opšta anestezija, ASA 90
Opšta anestezija:
• gasna
• inhalaciona
• intravenska
Ukljuĉuje: upotrebu veštačkog disajnog puta
92514-99 Opšta anestezija, ASA 99
Opšta anestezija:
• gasna
• inhalaciona
• intravenska
Ukljuĉuje: upotrebu veštačkog disajnog puta
92515-10 Sedacija, ASA 10
Sedacija:
• gasna
• inhalaciona
• intravenska
Iskljuĉuje: proceduru uz upotrebu veštačkog disajnog puta
92515-19 Sedacija, ASA 19
Sedacija:
• gasna
• inhalaciona
• intravenska
Iskljuĉuje: proceduru uz upotrebu veštačkog disajnog puta
92515-20 Sedacija, ASA 20
Sedacija:
• gasna
• inhalaciona
• intravenska
Iskljuĉuje: proceduru uz upotrebu veštačkog disajnog puta
92515-29 Sedacija, ASA 29
Sedacija:
• gasna
• inhalaciona
• intravenska
Iskljuĉuje: proceduru uz upotrebu veštačkog disajnog puta
92515-30 Sedacija, ASA 30
Sedacija:
• gasna
• inhalaciona
• intravenska
Iskljuĉuje: proceduru uz upotrebu veštačkog disajnog puta
92515-39 Sedacija, ASA 39
Sedacija:
• gasna
• inhalaciona
• intravenska
Iskljuĉuje: proceduru uz upotrebu veštačkog disajnog puta
92515-40 Sedacija, ASA 40
Sedacija:
• gasna
• inhalaciona
• intravenska
Iskljuĉuje: proceduru uz upotrebu veštačkog disajnog puta
92515-49 Sedacija, ASA 49
Sedacija:
• gasna
• inhalaciona
• intravenska
Iskljuĉuje: proceduru uz upotrebu veštačkog disajnog puta
92515-50 Sedacija, ASA 50
Sedacija:
• gasna
• inhalaciona
• intravenska
Iskljuĉuje: proceduru uz upotrebu veštačkog disajnog puta
92515-59 Sedacija, ASA 59
Sedacija:
• gasna
• inhalaciona
• intravenska
Iskljuĉuje: proceduru uz upotrebu veštačkog disajnog puta
92515-69 Sedacija, ASA 69
Sedacija:
• gasna
• inhalaciona
• intravenska
Iskljuĉuje: proceduru uz upotrebu veštačkog disajnog puta
92515-90 Sedacija, ASA 90
Sedacija:
• gasna
• inhalaciona
• intravenska
Iskljuĉuje: proceduru uz upotrebu veštačkog disajnog puta
92515-99 Sedacija, ASA 99
Sedacija:
• gasna
• inhalaciona
• intravenska
Iskljuĉuje: proceduru uz upotrebu veštačkog disajnog puta
18.3.2 ANALGEZIJA
1912 Post-proceduralna analgezija
Napomena: Šifre u okviru ovog bloka treba da se upotrebljavaju samo kada se procedura inicira na
odeljenju za poroĎaje i/ili u operativnom bloku (sali ili intenzivnoj nezi) i kada postoji dokumentacija
o kontinuiranoj infuziji/bolus injekciji/dopuni koji se dogaĎaju post-proceduralno.
92516-00 Menadţment neuraksijalne blokade
Kontinuirana infuzija perioperativne neuraksijalne blokade:
• kaudalna
• epiduralna
• spinalna
Ukljuĉuje: analgeziju kontrolisanu od strane pacijenta
Šifrirati prvo:
• neuraksijalni blok
92517-00 Menadţment regionalne blokade, nerva glave ili vrata
Kontinuirana infuzija perioperativne regionalne blokade, nerva glave ili vrata
Ukljuĉuje: analgeziju kontrolisanu od strane pacijenta
Šifrirati prvo:
• regionalna blokada, nerva glave i vrata
92517-01 Menadţment regionalne blokade, nerva stabla
Kontinuirana infuzija perioperativne regionalne blokade, nerva stabla
Ukljuĉuje: analgeziju kontrolisanu od strane pacijenta
Šifrirati prvo:
• regionalna blokada, nerva stabla
92517-02 Menadţment regionalne blokade, nerva gornjeg ekstremiteta
Kontinuirana infuzija perioperativne regionalne blokade, nerva gornjeg ekstremiteta
Ukljuĉuje: analgeziju kontrolisanu od strane pacijenta
Šifrirati prvo:
• regionalna blokada, nerva gornjeg ekstremiteta
92517-03 Menadţment regionalne blokade, nerva donjeg ekstremiteta
Kontinuirana infuzija perioperativne regionalne blokade, nerva donjeg ekstremiteta
Ukljuĉuje: analgeziju kontrolisanu od strane pacijenta
Šifrirati prvo:
• regionalna blokada, nerva donjeg ekstremiteta
90030-00 Subkutana post-proceduralna infuzija analgetika
Aparat za infuziju - Razbijač bola (pain buster)
Perkutana post-proceduralna infuzija analgetika
Ukljuĉuje: analgeziju kontrolisanu od strane pacijenta
92518-00 Intravenska post-proceduralna infuzija, analgezija kontrolisana od strane pacijenta (PCA)
Infuzija analgetika kontrolisana od strane pacijenta
92518-01 Intravenska post-proceduralna infuzija analgetika
Iskljuĉuje: analgeziju kontrolisanu od strane pacijenta
18.4 SUPORTATIVNE MERE
Napomena: Mere koje po svojoj prirodi nisu ni dijagnostičke ni terapijske
18.4.2 OSTALE SUPORTATIVNE MERE
1915 Ostale suportativne mere
96171-00 Pratnja ili transport klijenta
Pratnja klijenta do drugog pruţaoca usluge ili agencije u okviru ili izvan zdravstvene ustanove
18.5 UDRUŢENE ZDRAVSTVENE PROFESIJE
18.5.1 UDRUŢENE ZDRAVSTVENE MERE
1916 Udruţene zdravstvene mere
95550-00 Udruţene zdravstvene procedure, dijetetika
95550-01 Udruţene zdravstvene procedure, socijalni rad
95550-02 Udruţene zdravstvene procedure, radna terapija
95550-03 Udruţene zdravstvene procedure, fizioterapija
95550-04 Udruţene zdravstvene procedure, podiatrija (stopalo, članak i donji deo noge)
95550-05 Udruţene zdravstvene procedure, patologija govora
95550-06 Udruţene zdravstvene procedure, audiologija
95550-07 Udruţene zdravstvene procedure, ortoptika
95550-08 Udruţene zdravstvene procedure, protetika i ortotika
95550-09 Udruţene zdravstvene procedure, farmacija
95550-10 Udruţene zdravstvene procedure, psihologija
95550-12 Udruţene zdravstvene procedure, pastoralna briga
95550-14 Udruţene zdravstvene procedure, edukacija o dijabetesu
95550-11 Udruţene zdravstvene procedure, drugo
18.6 FARMAKOTERAPIJSKE MERE
18.6.1 FARMAKOTERAPIJA
1920 Davanje farmakoterapije
Davanje farmakološkog sredstva za sistemsko dejstvo
Iskljuĉuje: davanje:
• krvi i derivata krvi
• farmakološkog sredstva za:
• anesteziju
• imunizaciju
• lokalno dejstvo
• menadţment vanmaterične trudnoće
• menadţment bola
• perfuziju
• vakcinaciju
Hirurško davanje hemoterapijskog sredstva
Davanje farmakoterapije
- 00 Antineoplastično sredstvo
Sredstva korišćena u lečenju neoplazmi i/ili stanja u vezi sa neoplazmom
Iskljuĉuje: hiruršku kateterizaciju sa davanjem hemoterapijskog sredstva
- 01 Trombolitičko sredstvo
Iskljuĉuje: hiruršku kateterizaciju sa davanjem trombolitičkog sredstva
- 02 Anti-infektivno sredstvo
Antibakterijsko
Antibiotsko
Antigljivično
Antiprotozoalno
Antivirusno
Iskljuĉuje: kada se upotrebljava u lečenju neoplazme i/ili stanja u vezi sa neoplazmom (-00)
- 03 Steroid
Kortikosteroid
Iskljuĉuje: kada se upotrebljava u lečenju neoplazme i/ili stanja u vezi sa neoplazmom (-00)
- 04 Antidot
Acetil cistein
Fragmenti antitela
Protiv otrov
Digoksin
Antagonist teškog metala
- 06 Insulin
- 07 Hranljiva supstanca
- 08 Elektrolit
- 09 Drugo i neklasifikovano farmakološko sredstvo
96196-00 Intra-arterijsko davanje farmakološkog sredstva, antineoplastično sredstvo
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• punjenje ureĎaja za davanje leka
96196-01 Intra-arterijsko davanje farmakološkog sredstva, trombolitičko sredstvo
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• punjenje ureĎaja za davanje leka
96196-02 Intra-arterijsko davanje farmakološkog sredstva, anti-infektivno sredstvo
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• punjenje ureĎaja za davanje leka
96196-03 Intra-arterijsko davanje farmakološkog sredstva, steroid
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• punjenje ureĎaja za davanje leka
96196-04 Intra-arterijsko davanje farmakološkog sredstva, antidot
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• punjenje ureĎaja za davanje leka
96196-06 Intra-arterijsko davanje farmakološkog sredstva, insulin
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• punjenje ureĎaja za davanje leka
96196-07 Intra-arterijsko davanje farmakološkog sredstva, hranljiva supstanca
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• punjenje ureĎaja za davanje leka
96196-08 Intra-arterijsko davanje farmakološkog sredstva, elektrolit
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• punjenje ureĎaja za davanje leka
96196-09 Intra-arterijsko davanje farmakološkog sredstva, drugo i neklasifikovano sredstvo
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• punjenje ureĎaja za davanje leka
96197-00 Intramuskularno davanje farmakološkog sredstva, antineoplastično sredstvo
96197-01 Intramuskularno davanje farmakološkog sredstva, trombolitičko sredstvo
96197-02 Intramuskularno davanje farmakološkog sredstva, anti-infektivno sredstvo
96197-03 Intramuskularno davanje farmakološkog sredstva, steroid
96197-04 Intramuskularno davanje farmakološkog sredstva, antidot
96197-06 Intramuskularno davanje farmakološkog sredstva, insulin
96197-07 Intramuskularno davanje farmakološkog sredstva, hranljiva supstanca
96197-08 Intramuskularno davanje farmakološkog sredstva, elektrolit
96197-09 Intramuskularno davanje farmakološkog sredstva, drugo i nenaznačeno farmakološko
sredstvo
96198-00 Intratekalno davanje farmakološkog sredstva, antineoplastičko sredstvo
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• punjenje ureĎaja za davanje leka
96198-01 Intratekalno davanje farmakološkog sredstva, trombolitičko sredstvo
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• punjenje ureĎaja za davanje leka
96198-02 Intratekalno davanje farmakološkog sredstva, anti-infektivno sredstvo
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• punjenje ureĎaja za davanje leka
96198-03 Intratekalno davanje farmakološkog sredstva, steroid
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• punjenje ureĎaja za davanje leka
96198-04 Intratekalno davanje farmakološkog sredstva, antidot
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• punjenje ureĎaja za davanje leka
96198-06 Intratekalno davanje farmakološkog sredstva, insulin
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• punjenje ureĎaja za davanje leka
96198-07 Intratekalno davanje farmakološkog sredstva, hranljiva supstanca
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• punjenje ureĎaja za davanje leka
96198-08 Intratekalno davanje farmakološkog sredstva, elektrolit
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• punjenje ureĎaja za davanje leka
96198-09 Intratekalno davanje farmakološkog sredstva, drugo i neklasifikovano farmakološko
sredstvo
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• punjenje ureĎaja za davanje leka
96199-00 Intravensko davanje farmakološkog sredstva, antineoplastično sredstvo
Davanje farmakološkog sredstva putem:
• porta za infuziju
• Port-A-Cath
• rezervoara (subkutanog)
• aparata za vaskularni pristup
• venskog katetera
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• insercija, uklanjanje ili revizija aparata za vaskularni pristup
• punjenje ureĎaja za davanje leka
Iskljuĉuje: hiruršku kateterizaciju sa davanjem farmakološkog sredstva
96199-01 Intravensko davanje farmakološkog sredstva, trombolitičko sredstvo
Davanje farmakološkog sredstva putem:
• porta za infuziju
• Port-A-Cath
• rezervoara (subkutanog)
• aparata za vaskularni pristup
• venskog katetera
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• insercija, uklanjanje ili revizija aparata za vaskularni pristup
• punjenje ureĎaja za davanje leka
Iskljuĉuje: hiruršku kateterizaciju sa davanjem farmakološkog sredstva
96199-02 Intravensko davanje farmakološkog sredstva, anti-infektivno sredstvo
Davanje farmakološkog sredstva putem:
• porta za infuziju
• Port-A-Cath
• rezervoara (subkutanog)
• aparata za vaskularni pristup
• venskog katetera
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• insercija, uklanjanje ili revizija aparata za vaskularni pristup
• punjenje ureĎaja za davanje leka
Iskljuĉuje: hiruršku kateterizaciju sa davanjem farmakološkog sredstva
96199-03 Intravensko davanje farmakološkog sredstva, steroid
Davanje farmakološkog sredstva putem:
• porta za infuziju
• Port-A-Cath
• rezervoara (subkutanog)
• aparata za vaskularni pristup
• venskog katetera
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• insercija, uklanjanje ili revizija aparata za vaskularni pristup
• punjenje ureĎaja za davanje leka
Iskljuĉuje: hiruršku kateterizaciju sa davanjem farmakološkog sredstva
96199-04 Intravensko davanje farmakološkog sredstva, antidot
Davanje farmakološkog sredstva putem:
• porta za infuziju
• Port-A-Cath
• rezervoara (subkutanog)
• aparata za vaskularni pristup
• venskog katetera
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• insercija, uklanjanje ili revizija aparata za vaskularni pristup
• punjenje ureĎaja za davanje leka
Iskljuĉuje: hiruršku kateterizaciju sa davanjem farmakološkog sredstva
96199-06 Intravensko davanje farmakološkog sredstva, insulin
Davanje farmakološkog sredstva putem:
• porta za infuziju
• Port-A-Cath
• rezervoara (subkutanog)
• aparata za vaskularni pristup
• venskog katetera
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• insercija, uklanjanje ili revizija aparata za vaskularni pristup
• punjenje ureĎaja za davanje leka
Iskljuĉuje: hiruršku kateterizaciju sa davanjem farmakološkog sredstva
96199-07 Intravensko davanje farmakološkog sredstva, hranljiva supstanca
Davanje farmakološkog sredstva putem:
• porta za infuziju
• Port-A-Cath
• rezervoara (subkutanog)
• aparata za vaskularni pristup
• venskog katetera
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• insercija, uklanjanje ili revizija aparata za vaskularni pristup
• punjenje ureĎaja za davanje leka
Iskljuĉuje: hiruršku kateterizaciju sa davanjem farmakološkog sredstva
96199-08 Intravensko davanje farmakološkog sredstva, elektrolit
Davanje farmakološkog sredstva putem:
• porta za infuziju
• Port-A-Cath
• rezervoara (subkutanog)
• aparata za vaskularni pristup
• venskog katetera
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• insercija, uklanjanje ili revizija aparata za vaskularni pristup
• punjenje ureĎaja za davanje leka
Iskljuĉuje: hiruršku kateterizaciju sa davanjem farmakološkog sredstva
96199-09 Intravensko davanje farmakološkog sredstva, drugo i neklasifikovano farmakološko
sredstvo
Davanje farmakološkog sredstva putem:
• porta za infuziju
• Port-A-Cath
• rezervoara (subkutanog)
• aparata za vaskularni pristup
• venskog katetera
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• insercija, uklanjanje ili revizija aparata za vaskularni pristup
• punjenje ureĎaja za davanje leka
Iskljuĉuje: hiruršku kateterizaciju sa davanjem farmakološkog sredstva
96200-00 Subkutano davanje farmakološkog sredstva, antineoplastično sredstvo
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• punjenje ureĎaja za davanje leka
96200-01 Subkutano davanje farmakološkog sredstva, trombolitičko sredstvo
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• punjenje ureĎaja za davanje leka
96200-02 Subkutano davanje farmakološkog sredstva, anti-infektivno sredstvo
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• punjenje ureĎaja za davanje leka
96200-03 Subkutano davanje farmakološkog sredstva, steroid
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• punjenje ureĎaja za davanje leka
96200-04 Subkutano davanje farmakološkog sredstva, antidot
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• punjenje ureĎaja za davanje leka
96200-06 Subkutano davanje farmakološkog sredstva, insulin
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• punjenje ureĎaja za davanje leka
96200-07 Subkutano davanje farmakološkog sredstva, hranljiva supstanca
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• punjenje ureĎaja za davanje leka
96200-08 Subkutano davanje farmakološkog sredstva, elektrolit
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• punjenje ureĎaja za davanje leka
96200-09 Subkutano davanje farmakološkog sredstva, drugo i neklasifikovano farmakološko
sredstvo
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• punjenje ureĎaja za davanje leka
96201-00 Intrakavitarno davanje farmakološkog sredstva, antineoplastično sredstvo
96201-01 Intrakavitarno davanje farmakološkog sredstva, trombolitičko sredstvo
96201-02 Intrakavitarno davanje farmakološkog sredstva, anti-infektivno sredstvo
96201-03 Intrakavitarno davanje farmakološkog sredstva, steroid
96201-04 Intrakavitarno davanje farmakološkog sredstva, antidot
96201-06 Intrakavitarno davanje farmakološkog sredstva, insulin
96201-07 Intrakavitarno davanje farmakološkog sredstva, hranljiva supstanca
96201-08 Intrakavitarno davanje farmakološkog sredstva, elektrolit
96201-09 Intrakavitarno davanje farmakološkog sredstva, drugo i neklasifikovano farmakološko
sredstvo
96202-00 Enteralno davanje farmakološkog sredstva, antineoplastičko sredstvo
96202-01 Enteralno davanje farmakološkog sredstva, trombolitičko sredstvo
96202-02 Enteralno davanje farmakološkog sredstva, anti-infektivno sredstvo
96202-03 Enteralno davanje farmakološkog sredstva, steroid
96202-04 Enteralno davanje farmakološkog sredstva, antidot
96202-06 Enteralno davanje farmakološkog sredstva, insulin
96202-07 Enteralno davanje farmakološkog sredstva, hranljiva supstanca
96202-08 Enteralno davanje farmakološkog sredstva, elektrolit
96202-09 Enteralno davanje farmakološkog sredstva, drugo i neklasifikovano farmakološko
sredstvo
96203-00 Oralno davanje farmakološkog sredstva, antineoplastičko sredstvo
Sublingvalno davanje farmakološkog sredstva
96203-01 Oralno davanje farmakološkog sredstva, trombolitičko sredstvo
Sublingvalno davanje farmakološkog sredstva
96203-02 Oralno davanje farmakološkog sredstva, anti-infektivno sredstvo
Sublingvalno davanje farmakološkog sredstva
96203-03 Oralno davanje farmakološkog sredstva, steroid
Sublingvalno davanje farmakološkog sredstva
96203-04 Oralno davanje farmakološkog sredstva, antidot
Sublingvalno davanje farmakološkog sredstva
96203-06 Oralno davanje farmakološkog sredstva, insulin
Sublingvalno davanje farmakološkog sredstva
96203-07 Oralno davanje farmakološkog sredstva, hranljiva supstanca
Sublingvalno davanje farmakološkog sredstva
96203-08 Oralno davanje farmakološkog sredstva, elektrolit
Sublingvalno davanje farmakološkog sredstva
96203-09 Oralno davanje farmakološkog sredstva, drugo i neklasifikovano farmakološko sredstvo
Sublingvalno davanje farmakološkog sredstva
96205-00 Neki drugi način davanja farmakološkog sredstva, antineoplastičko sredstvo
Davanje farmakološkog sredstva kroz otvor
Intradermalna injekcija farmakološkog sredstva
Jontoforeza
Topikalno }
Transdermalno } davanje farmakološkog sredstva
Iskljuĉuje: davanje farmakološkog sredstva kroz usta
96205-01 Neki drugi način davanja farmakološkog sredstva, trombolitičko sredstvo
Davanje farmakološkog sredstva kroz otvor
Intradermalna injekcija farmakološkog sredstva
Jontoforeza
Topikalno }
Transdermalno } davanje farmakološkog sredstva
Iskljuĉuje: davanje farmakološkog sredstva kroz usta
96205-02 Neki drugi način davanja farmakološkog sredstva, anti-infektivno sredstvo
Davanje farmakološkog sredstva kroz otvor
Intradermalna injekcija farmakološkog sredstva
Jontoforeza
Topikalno }
Transdermalno } davanje farmakološkog sredstva
Iskljuĉuje: davanje farmakološkog sredstva kroz usta
96205-03 Neki drugi način davanja farmakološkog sredstva, steroid
Davanje farmakološkog sredstva kroz otvor
Intradermalna injekcija farmakološkog sredstva
Jontoforeza
Topikalno }
Transdermalno } davanje farmakološkog sredstva
Iskljuĉuje: davanje farmakološkog sredstva kroz usta
96205-04 Neki drugi način davanja farmakološkog sredstva, antidot
Davanje farmakološkog sredstva kroz otvor
Intradermalna injekcija farmakološkog sredstva
Jontoforeza
Topikalno }
Transdermalno } davanje farmakološkog sredstva
Iskljuĉuje: davanje farmakološkog sredstva kroz usta
96205-06 Neki drugi način davanja farmakološkog sredstva, insulin
Davanje farmakološkog sredstva kroz otvor
Intradermalna injekcija farmakološkog sredstva
Jontoforeza
Topikalno }
Transdermalno } davanje farmakološkog sredstva
Iskljuĉuje: davanje farmakološkog sredstva kroz usta
96205-07 Neki drugi način davanja farmakološkog sredstva, hranljiva supstanca
Davanje farmakološkog sredstva kroz otvor
Intradermalna injekcija farmakološkog sredstva
Jontoforeza
Topikalno }
Transdermalno } davanje farmakološkog sredstva
Iskljuĉuje: davanje farmakološkog sredstva kroz usta
96205-08 Neki drugi način davanja farmakološkog sredstva, elektrolit
Davanje farmakološkog sredstva kroz otvor
Intradermalna injekcija farmakološkog sredstva
Jontoforeza
Topikalno }
Transdermalno } davanje farmakološkog sredstva
Iskljuĉuje: davanje farmakološkog sredstva kroz usta
96205-09 Neki drugi način davanja farmakološkog sredstva, drugo i neklasifikovano farmakološko
sredstvo
Davanje farmakološkog sredstva kroz otvor
Intradermalna injekcija farmakološkog sredstva
Jontoforeza
Topikalno }
Transdermalno } davanje farmakološkog sredstva
Iskljuĉuje: davanje farmakološkog sredstva kroz usta
96206-00 Nenaznačen način davanja farmakološkog sredstva, antineoplastičko sredstvo
96206-01 Nenaznačen način davanja farmakološkog sredstva, trombolitičko sredstvo
96206-02 Nenaznačen način davanja farmakološkog sredstva, anti-infektivno sredstvo
96206-03 Nenaznačen način davanja farmakološkog sredstva, steroid
96206-04 Nenaznačen način davanja farmakološkog sredstva, antidot
96206-06 Nenaznačen način davanja farmakološkog sredstva, insulin
96206-07 Nenaznačen način davanja farmakološkog sredstva, hranljiva supstanca
96206-08 Nenaznačen način davanja farmakološkog sredstva, elektrolit
96206-09 Nenaznačen način davanja farmakološkog sredstva, drugo i neklasifikovano
farmakološko sredstvo
96209-00 Punjenje ureĎaja za davanje leka, antineoplastičko sredstvo
Ispunjavanje ureĎaja za davanje infuzije ili pumpe (eksterne)
Ukljuĉuje: odrţavanje kao što je:
• povezivanje
• odvajanje
• puštanje u mlazu
• injektiranje izotopa radi testiranja pumpe
Napomena: UreĎaj za davanje leka je ambulantna, eksterna infuziona pumpa koja je prikačena na
napravu za (vaskularni) pristup radi infuzije supstanci u toku duţih vremenskih perioda.
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• davanje sredstva
Iskljuĉuje: odrţavanje (samo)
96209-01 Punjenje ureĎaja za davanje leka, trombolitičko sredstvo
Ispunjavanje ureĎaja za davanje infuzije ili pumpe (eksterne)
Ukljuĉuje: odrţavanje kao što je:
• povezivanje
• odvajanje
• puštanje u mlazu
• injektiranje izotopa radi testiranja pumpe
Napomena: UreĎaj za davanje leka je ambulantna, eksterna infuziona pumpa koja je prikačena na
napravu za (vaskularni) pristup radi infuzije supstanci u toku duţih vremenskih perioda.
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• davanje sredstva
Iskljuĉuje: odrţavanje (samo)
96209-02 Punjenje ureĎaja za davanje leka, anti-infektivno sredstvo
Ispunjavanje ureĎaja za davanje infuzije ili pumpe (eksterne)
Ukljuĉuje: odrţavanje kao što je:
• povezivanje
• odvajanje
• puštanje u mlazu
• injektiranje izotopa radi testiranja pumpe
Napomena: UreĎaj za davanje leka je ambulantna, eksterna infuziona pumpa koja je prikačena na
napravu za (vaskularni) pristup radi infuzije supstanci u toku duţih vremenskih perioda.
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• davanje sredstva
Iskljuĉuje: odrţavanje (samo)
96209-03 Punjenje ureĎaja za davanje leka, steroid
Ispunjavanje ureĎaja za davanje infuzije ili pumpe (eksterne)
Ukljuĉuje: odrţavanje kao što je:
• povezivanje
• odvajanje
• puštanje u mlazu
• injektiranje izotopa radi testiranja pumpe
Napomena: UreĎaj za davanje leka je ambulantna, eksterna infuziona pumpa koja je prikačena na
napravu za (vaskularni) pristup radi infuzije supstanci u toku duţih vremenskih perioda.
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• davanje sredstva
Iskljuĉuje: odrţavanje (samo)
96209-04 Punjenje ureĎaja za davanje leka, antidot
Ispunjavanje ureĎaja za davanje infuzije ili pumpe (eksterne)
Ukljuĉuje: odrţavanje kao što je:
• povezivanje
• odvajanje
• puštanje u mlazu
• injektiranje izotopa radi testiranja pumpe
Napomena: UreĎaj za davanje leka je ambulantna, eksterna infuziona pumpa koja je prikačena na
napravu za (vaskularni) pristup radi infuzije supstanci u toku duţih vremenskih perioda.
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• davanje sredstva
Iskljuĉuje: odrţavanje (samo)
96209-06 Punjenje ureĎaja za davanje leka, insulin
Ispunjavanje ureĎaja za davanje infuzije ili pumpe (eksterne)
Ukljuĉuje: odrţavanje kao što je:
• povezivanje
• odvajanje
• puštanje u mlazu
• injektiranje izotopa radi testiranja pumpe
Napomena: UreĎaj za davanje leka je ambulantna, eksterna infuziona pumpa koja je prikačena na
napravu za (vaskularni) pristup radi infuzije supstanci u toku duţih vremenskih perioda i za
subkutanu infuziju supstanci
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• davanje sredstva
Iskljuĉuje: odrţavanje (samo)
96209-07 Punjenje ureĎaja za davanje leka, hranljiva supstanca
Ispunjavanje ureĎaja za davanje infuzije ili pumpe (eksterne)
Ukljuĉuje: odrţavanje kao što je:
• povezivanje
• odvajanje
• puštanje u mlazu
• injektiranje izotopa radi testiranja pumpe
Napomena: UreĎaj za davanje leka je ambulantna, eksterna infuziona pumpa koja je prikačena na
napravu za (vaskularni) pristup radi infuzije supstanci u toku duţih vremenskih perioda.
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• davanje sredstva
Iskljuĉuje: odrţavanje (samo)
96209-08 Punjenje ureĎaja za davanje leka, elektrolit
Ispunjavanje ureĎaja za davanje infuzije ili pumpe (eksterne)
Ukljuĉuje: odrţavanje kao što je:
• povezivanje
• odvajanje
• puštanje u mlazu
• injektiranje izotopa radi testiranja pumpe
Napomena: UreĎaj za davanje leka je ambulantna, eksterna infuziona pumpa koja je prikačena na
napravu za (vaskularni) pristup radi infuzije supstanci u toku duţih vremenskih perioda.
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• davanje sredstva
Iskljuĉuje: odrţavanje (samo)
96209-09 Punjenje ureĎaja za davanje leka, drugo i neklasifikovano farmakološko sredstvo
Ispunjavanje ureĎaja za davanje infuzije ili pumpe (eksterne)
Ukljuĉuje: odrţavanje kao što je:
• povezivanje
• odvajanje
• puštanje u mlazu
• injektiranje izotopa radi testiranja pumpe
Napomena: UreĎaj za davanje leka je ambulantna, eksterna infuziona pumpa koja je prikačena na
napravu za (vaskularni) pristup radi infuzije supstanci u toku duţih vremenskih perioda.
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• davanje sredstva
Iskljuĉuje: odrţavanje (samo)
1922 Ostale procedure u vezi sa farmakoterapijom
90762-00 Planiranje lečenja farmakoterapijom, prva kura
90762-01 Planiranje lečenja farmakoterapijom, druga kura
13939-02 Odrţavanje ureĎaja za vaskularni pristup
Odrţavanje:
• infuzionog porta
• Port-A-Cath-a
• rezervoara (subkutanog)
Ukljuĉuje: kateterizaciju
puštanje u mlazu
izvlačenje uzorka tečnosti za kulturu
Napomena: UreĎaj za vaskularni pristup je implantirani venski kateter sa prikačenim rezervoarom.
Iskljuĉuje: proceduru:
• za vaskularni kateter bez rezervoara
• sa administracijom leka
13942-02 Odrţavanje ureĎaja za davanje leka
Odrţavanje infuzionog ureĎaja ili pumpe (eksterne)
Ukljuĉuje: puštanje u mlazu
njektiranje izotopa radi testiranja pumpe
Napomena: UreĎaj za davanje leka je spoljna infuziona pumpa koja je plasirana na napravu za
vaskularni pristup, spinalni ili drugi kateter radi infuzije supstanci u toku duţih vremenskih perioda.
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• punjenjem ureĎaja za davanje leka
92058-01 Odrţavanje katetera, plasiranog radi administracije leka
Odrţavanje:
• centralnog venskog katetera
• Hikmanovog (Hickman) katetera
• peritonealni pristupni ureĎaj (peritonealni port kateter)
Ukljuĉuje: oblačenje
ispiranje
uzimanje uzorka tečnosti za kulturu
Iskljuĉuje: proceduru:
• kod vaskularnog katetera bez rezervoara
• sa administracijom leka
Devetnaesto poglavlje
19. PROCEDURE SA SNIMANJEM (BLOKOVI 1940 - 2016)
TIP PROCEDURE
19.1.1 ULTRAZVUĈNO SKENIRANJE
Ehografija
Ultrasonografija
1940 Ultrazvuĉni pregled glave ili vrata
55030-00 Ultrazvučni pregled sadrţaja orbite
Ultrazvučni pregled oka (dvodimenzionalan) (jednodimenzionalan)
55028-00 Ultrazvučni pregled glave
Ehoencefalografija
Iskljuĉuje: cefalometriju fetusa
proceduru za sadrţaj orbite
55032-00 Ultrazvučni pregled vrata
Iskljuĉuje: ultrazvučni dupleks pregled karotidnih krvnih sudova
1941 Ultrazvuĉni pregled dojke
55070-00 Ultrazvučni pregled dojke, unilateralan
55076-00 Ultrazvučni pregled dojke, bilateralan
1942 Ultrazvuĉni pregled srca
Ehokardiografija
Ukljuĉuje: obavljene procedure:
• uz korišćenje:
• kontrasta
• dopler tehnike (neprekinutog talasa)(pulsirajućeg talasa)
• mehaničkog skenera sektora
• pretvarača faznih matrica
• sa snimanjem na video-traci
• procenu koronarne rezerve protoka
55113-00 M-prikaz i dvodimenzionalni ultrazvučni pregled srca u realnom vremenu
55118-00 Transoezofagealni ultrazvučni pregled srca u realnom vremenu
Ukljuĉuje: dvodimenzionalni (2-D) ultrazvuk trodimenzionalni (3-D) ultrazvuk
55130-00 Transoezofagealni ultrazvučni pregled srca u realnom vremenu za vreme hirurškog
zahvata na srcu
Ukljuĉuje: proceduru sa sekvencijalnom procenom funkcije srca pre, posle i u toku hirurškog
zahvata dvodimenzionalni (2-D) ultrazvuk trodimenzionalni (3-D) ultrazvuk
81942-00 Strain, strain-rate ehokardiografski pregled
1943 Ultrazvuĉni pregled abdomena ili pelvisa
55036-00 Ultrazvučni pregled abdomena
Ukljuĉuje: skeniranje urinarnog sistema
Iskljuĉuje: zid abdomena
procedure za stanja povezana sa trudnoćom
55036-001 Elastografija za procenu postojanja fibroze jetre
55038-00 Ultrazvučni pregled urinarnog sistema
Iskljuĉuje: proceduru sa skeniranjem abdomena
transrektalni ultrazvučni pregled prostate, baze bešike i uretre
ultrazvučni pregled urinarne bešike
55084-00 Ultrazvučni pregled bešike
Iskljuĉuje: transrektalni ultrazvučni pregled prostate, baze bešike i uretre
55044-00 Ultrazvučni pregled muškog pelvisa
55600-00 Transrektalni ultrazvučni pregled prostate, baze bešike i uretre
Iskljuĉuje: pregled samo urinarne bešike
55048-00 Ultrazvučni pregled skrotuma
55731-00 Ultrazvučni pregled ţenskog pelvisa
Ukljuĉuje: proceduru sa infuzijom rastvora soli u endometrijalnu šupljinu
Iskljuĉuje: procedure za stanja povezana sa trudnoćom
55700-00 Ultrazvučni pregled zbog detekcije abnormalnosti fetusa
55700-01 Ultrazvučni pregled zbog merenja rasta fetusa
Ukljuĉuje: Cefalometriju fetusa ultrazvukom
55700-02 Ultrazvučni pregled abdomena ili pelvisa zbog ostalih stanja povezanih sa trudnoćom
Ultrasonična:
• lokalizacija placente
• pelvimetrija
Ultrazvučni pregled gravidnog uterusa (neklasifikovano na drugom mestu)
1944 Ultrazvuĉni dupleks pregled kranijalnih, karotidnih ili vertebralnih krvnih sudova
Ukljuĉuje: B-prikaz ultrazvučnog pregleda i integrisano dopler merenje protoka spektralnom
analizom
Iskljuĉuje: proceduru za maping provodljivosti
55274-00 Ultrazvučni dupleks pregled ekstrakranijalnih, karotidnih i vertebralnih krvnih sudova (sa ili
bez kontrasta) OdreĎivanje indeksa čvrstoće arterijskog zida (e-tracking) Pregled unutrašnje
jugularne vene sa procenom kompetencije venskog zaliska Test sa manţetnom za ispitivanje
sindroma kraĎe arterije subklavije Kolor kodirani dopler pregled temporalnih arterija Kolor dopler
pregled oftalmične, cilijarne i centralne retinalne arterije
Ukljuĉuje: ultrazvučni dupleks pregled:
• inominatnih krvnih sudova
• supklavijalnih krvnih sudova
okulopletizmografiju
periorbitalni dopler pregled
55280-00 Ultrazvučni dupleks pregled intrakranijalnih krvnih sudova TCD sa ultrazvučnim
kontrastom Levovist Pregled perfuzije mozga sa ultrazvučnim kontrastom (Levovist)
Transkranijalni kolor kodirani pregled cerebralnih arterija
Transkranijalni kolor kodirani pregled cerebralnih vena
1945 Ultrazvuĉni dupleks pregled intratorakalnih ili intraabdominalnih krvnih sudova
Ukljuĉuje: B-prikaz ultrazvučnog pregleda i integrisano dopler merenje protoka spektralnom
analizom
Iskljuĉuje: proceduru za maping provodljivosti
55276-00 Ultrazvučni dupleks pregled aorte, intraabdominalnih i ilijačnih arterija i/ili donje šuplje
vene i ilijačnih vena
Iskljuĉuje: procedure za stanja povezana sa trudnoćom
55278-00 Ultrazvučni dupleks pregled renalnih i/ili visceralnih krvnih sudova
Ukljuĉuje: ultrazvučni dupleks pregled:
• aorte
• ilijačnih krvnih sudova
• donje šuplje vene
• sistema portne vene
Iskljuĉuje: procedure za stanja povezana sa trudnoćom
55729-01 Ultrazvučni dupleks pregled umbilikalne arterije
Ukljuĉuje: proceduru sa procenom volumena amniotičke tečnosti
1946 Ultrazvuĉni dupleks pregled ekstremiteta
Ukljuĉuje: B-prikaz ultrazvučnog pregleda i integrisano dopler merenje protoka spektralnom
analizom
Iskljuĉuje: proceduru za maping provodljivosti bajpasa
55248-00 Ultrazvučni dupleks pregled arterija ili bajpasa gornjih ekstremiteta, unilateralni
Ukljuĉuje: kolor dopler arterija prstiju šake
55248-01 Ultrazvučni dupleks pregled arterija ili bajpasa gornjih ekstremiteta, bilateralni
Ukljuĉuje: kolor dopler arterija prstiju šake
55252-00 Ultrazvučni dupleks pregled vena gornjih ekstremiteta, unilateralni
Iskljuĉuje: ultrazvučni dupleks pregled transplantata venskog bajpasa ruku
55252-01 Ultrazvučni dupleks pregled vena gornjih ekstremiteta, bilateralni
Iskljuĉuje: ultrazvučni dupleks pregled tansplantata venskog bajpasa gornjih ekstremiteta
55238-00 Ultrazvučni dupleks pregled arterija ili bajpasa donjih ekstremiteta, unilateralni
55238-01 Ultrazvučni dupleks pregled arterija ili bajpasa donjih ekstremiteta, bilateralni
55244-00 Ultrazvučni dupleks pregled vena donjih ekstremiteta, unilateralni
Iskljuĉuje: ultrazvučni dupleks pregled transplantata venskog bajpasa donjih ekstremiteta
55244-01 Ultrazvučni dupleks pregled vena donjih ekstremiteta, bilateralni
Iskljuĉuje: ultrazvučni dupleks pregled transplantata venskog bajpasa donjih ekstremiteta
55292-00 Ultrazvučni dupleks pregled hirurški oblikovane arteriovenske fistule ili arteriovenska
sintetska premosnica gornjih ekstremiteta
55292-01 Ultrazvučni dupleks pregled hirurški oblikovane arteriovenske fistule ili arteriovenska
sintetska premosnica donjih ekstremiteta
1947 Ultrazvuĉni dupleks pregled kavernoznog tkiva penisa
Ukljuĉuje: B-prikaz ultrazvučnog pregleda i integrisano dopler merenje protoka spektralnom
analizom
Iskljuĉuje: proceduru za maping provodljivosti bajpasa
55282-00 Ultrazvučni dupleks pregled arterije penisa
Ukljuĉuje: kavernoznu arteriju
Doralnu arteriju
55284-00 Ultrazvučni dupleks pregled kavernoznog tkiva penisa
1948 Ultrazvuĉni dupleks pregled ostalih krvnih sudova
Ukljuĉuje: B-prikaz ultrazvučnog pregleda i integrisano dopler merenje protoka spektralnom
analizom
90911-00 Ultrazvučni dupleks pregled krvnih sudova na ostalim oblastima
ultrazvučni dupleks pregled krvnih sudova (neklasifikovano na drugom mestu)
Iskljuĉuje: proceduru za maping provodljivosti bajpasa
55294-00 Ultrazvučni dupleks pregled arterija za maping provodljivosti bajpasa
55294-01 Ultrazvučni dupleks pregled vena za maping provodljivosti bajpasa
55294-02 Ultrazvučni dupleks pregled arterija i vena za maping provodljivosti bajpasa
1949 Drugi tipovi ultrazvuĉnih pregleda
30668-00 Endoskopski ultrazvuk
Ultrazvuk u toku endoskopije
81949-00 Intraoperativni ultrazvuk
1950 Ultrazvuĉni pregled ostalih oblasti
Ukljuĉuje: pregled tetiva
55800-00 Ultrazvučni pregled šake ili ručnog zgloba
55804-00 Ultrazvučni pregled podlaktice ili lakta
55808-00 Ultrazvučni pregled ramena ili nadlaktice
55812-001 Ultrazvučni pregled grudnog koša
Ukljuĉuje: transtorakalni pregled, zid grudnog koša, pleuru i pleuralni prostor, regionalne limfne
čvorove (vrat i pazušna jama), dijafragmu, srce i perikard, druge vrste pregleda
55812-002 Ultrazvučni pregled abdomena
55816-00 Ultrazvučni pregled kuka
55816-01 Ultrazvučni pregled prepona
55824-00 Ultrazvučni pregled glutealne regije
55824-01 Ultrazvučni pregled bedra
55828-00 Ultrazvučni pregled kolena
55832-00 Ultrazvučni pregled potkolenice
Iskljuĉuje: gleţanj
stopalo
koleno
55836-00 Ultrazvučni pregled gleţnja ili stopala
55844-00 Ultrazvučni pregled koţe i potkoţnog tkiva
55852-00 Ultrazvučni pregled kičme i kičmene moţdine
90908-00 Ultrazvučni pregled ostalih oblasti
90908-001 Ultrazvučni pregled regionalnih limfnih čvorova
19.1.2 TOMOGRAFIJA
1951 Tomografija
60100-00 Tomografija
Iskljuĉuje: kompjuterizovanu tomografiju
procedure sa:
• holecistografijom
• intravenskom pielografijom
19.1.3 KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA [CT] SKENIRANJE
Rekonstruktivna tomografija
1952 Kompjuterizovana tomografija mozga
Kompjuterizovana tomografija glave (neklasifikovano na drugom mestu)
Iskljuĉuje: kompjuterizovana tomografija:
• za spiralnu angiografiju
• intraoperativna
proceduru sa skeniranjem:
• grudnog koša
• i abdomena
• facijalnih kostiju i paranazalnog sinusa
• srednjeg uva i temporalne kosti
• orbite
• pituitarne šupljine
56001-00 Kompjuterizovana tomografija mozga
56007-00 Kompjuterizovana tomografija mozga sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva
Kompjuterizovana tomografija mozga bez, onda sa, intravenskom primenom kontrastnog sredstva
1953 Kompjuterizovana tomografija pituitarne šupljine (i mozga)
Iskljuĉuje: kompjuterizovanu tomografiju za spiralnu angiografiju
56010-00 Kompjuterizovana tomografija pituitarne šupljine
56010-01 Kompjuterizovana tomografija pituitarne šupljine sa intravenskom primenom kontrastnog
sredstva
56010-02 Kompjuterizovana tomografija pituitarne šupljine i mozga
56010-03 Kompjuterizovana tomografija pituitarne šupljine i mozga sa intravenskom primenom
kontrastnog sredstva
1954 Kompjuterizovana tomografija orbite (i mozga)
Iskljuĉuje: kompjuterizovanu tomografiju za spiralnu angiografiju
56013-00 Kompjuterizovana tomografija orbite
56013-01 Kompjuterizovana tomografija orbite sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva
56013-02 Kompjuterizovana tomografija orbite i mozga
56013-03 Kompjuterizovana tomografija orbite i mozga sa intravenskom primenom kontrastnog
sredstva
1955 Kompjuterizovana tomografija srednjeg uva i temporalne kosti (i mozga)
Iskljuĉuje: kompjuterizovanu tomografiju za spiralnu angiografiju
56016-00 Kompjuterizovana tomografija srednjeg uva i temporalne kosti, jednostrana
56016-01 Kompjuterizovana tomografija srednjeg uva i temporalne kosti sa intravenskom primenom
kontrastnog sredstva, jednostrana
56016-02 Kompjuterizovana tomografija srednjeg uva, temporalne kosti i mozga, jednostrana
56016-03 Kompjuterizovana tomografija srednjeg uva, temporalne kosti i mozga sa intravenskom
primenom kontrastnog sredstva, jednostrana
56016-04 Kompjuterizovana tomografija srednjeg uva i temporalne kosti, obostrana
56016-05 Kompjuterizovana tomografija srednjeg uva i temporalne kosti sa intravenskom primenom
kontrastnog sredstva, obostrana
56016-06 Kompjuterizovana tomografija srednjeg uva, temporalne kosti i mozga, obostrana
56016-07 Kompjuterizovana tomografija srednjeg uva, temporalne kosti i mozga sa intravenskom
primenom kontrastnog sredstva, obostrana
1956 Kompjuterizovana tomografija facijalnih kostiju i/ili paranazalnog sinusa (i mozga)
Iskljuĉuje: kompjuterizovanu tomografiju za spiralnu angiografiju
56022-00 Kompjuterizovana tomografija facijalnih kostiju
56028-00 Kompjuterizovana tomografija facijalnih kostiju sa intravenskom primenom kontrastnog
sredstva
Kompjuterizovana tomografija facijalnih kostiju bez, onda sa, intravenskom primenom kontrastnog
sredstva
56022-01 Kompjuterizovana tomografija paranazalnog sinusa
56028-01 Kompjuterizovana tomografija paranazalnog sinusa sa intravenskom primenom
kontrastnog sredstva
Kompjuterizovana tomografija paranazalnog sinusa bez, onda sa, intravenskom primenom
kontrastnog sredstva
56030-00 Kompjuterizovana tomografija facijalnih kostiju, paranazalnog sinusa i mozga
56036-00 Kompjuterizovana tomografija facijalnih kostiju, paranazalnog sinusa i mozga sa
intravenskom primenom kontrastnog sredstva
Kompjuterizovana tomografija facijalnih kostiju, paranazalnog sinusa i mozga bez, onda sa,
intravenskom primenom kontrastnog sredstva
56022-02 Kompjuterizovana tomografija facijalnih kostiju i paranazalnog sinusa
56028-02 Kompjuterizovana tomografija facijalnih kostiju i paranazalnog sinusa sa intravenskom
primenom kontrastnog sredstva
Kompjuterizovana tomografija facijalnih kostiju i paranazalnog sinusa bez, onda sa, intravenskom
primenom kontrastnog sredstva
1957 Kompjuterizovana tomografija mozga, grudnog koša i abdomena
Ukljuĉuje: gornji abdomen
Iskljuĉuje: kompjuterizovanu tomografiju za spiralnu angiografiju
57001-00 Kompjuterizovana tomografija mozga i grudnog koša
57007-00 Kompjuterizovana tomografija mozga i grudnog koša sa intravenskom primenom
kontrastnog sredstva
Kompjuterizovana tomografija mozga i grudnog koša bez, onda sa, intravenskom primenom
kontrastnog sredstva
56301-01 Kompjuterizovana tomografija grudnog koša i abdomena
56307-01 Kompjuterizovana tomografija grudnog koša i abdomena sa intravenskom primenom
kontrastnog sredstva
Kompjuterizovana tomografija grudnog koša i abdomena bez, onda sa, intravenskom primenom
kontrastnog sredstva
57001-01 Kompjuterizovana tomografija mozga, grudnog koša i abdomena
57007-01 Kompjuterizovana tomografija mozga, grudnog koša i abdomena sa intravenskom
primenom kontrastnog sredstva
Kompjuterizovana tomografija mozga, grudnog koša i abdomena bez, onda sa, intravenskom
primenom kontrastnog sredstva
1958 Kompjuterizovana tomografija vrata
Ukljuĉuje: larinks
farinks
pljuvačnu ţlezdu
gornji ezofagus
Iskljuĉuje: kompjuterizovanu tomografiju:
• za spiralnu angiografiju
• intraoperativnu
proceduru na cervikalnoj regji kičme
proceduru sa skeniranjem grudnog koša, abdomena i pelvisa
56101-00 Kompjuterizovana tomografija mekih tkiva vrata
56107-00 Kompjuterizovana tomografija mekih tkiva vrata sa intravenskom primenom kontrastnog
sredstva
Kompjuterizovana tomografija mekih tkiva vrata bez, onda sa, intravenskom primenom kontrastnog
sredstva
1959 Kompjuterizovana tomografija kiĉme
Iskljuĉuje: kompjuterizovanu tomografiju:
• za spiralnu angiografiju
56220-00 Kompjuterizovana tomografija kičme, cervikalne regije
56224-00 Kompjuterizovana tomografija kičme sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva,
cervikalne regije
Kompjuterizovana tomografija cervikalne regije kičme bez, onda sa, intravenskom primenom
kontrastnog sredstva
56221-00 Kompjuterizovana tomografija kičme, torakalne regije
56225-00 Kompjuterizovana tomografija kičme sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva,
torakalne regije
Kompjuterizovana tomografija torakalne regije kičme bez, onda sa, intravenskom primenom
kontrastnog sredstva
56223-00 Kompjuterizovana tomografija kičme, lumbosakralne regije
56226-00 Kompjuterizovana tomografija kičme sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva,
lumbosakralne regije
Kompjuterizovana tomografija lumbosakralne regije kičme bez, onda sa, intravenskom primenom
kontrastnog sredstva
56233-00 Kompjuterizovana tomografija kičme, višestrukih regija
56234-00 Kompjuterizovana tomografija kičme sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva,
višestrukih regija
Kompjuterizovana tomografija višestrukih regija kičme bez, onda sa, intravenskom primenom
kontrastnog sredstva
90912-00 Kompjuterizovana tomografija kičme, nespecifikovanih regija
90912-01 Kompjuterizovana tomografija kičme sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva,
nespecifikovanih regija
Kompjuterizovana tomografija nespecifikovanih regija kičme bez, onda sa, intravenskom primenom
kontrastnog sredstva
56219-00 Kompjuterizovana tomografija kičme sa intratekalnom primenom kontrastnog sredstva
1960 Kompjuterizovana tomografija grudnog koša
Kompjuterizovana tomografija toraksa
Ukljuĉuje: kost
zid grudnog koša
pluća
medijastinum
pleuru
Iskljuĉuje: kompjuterizovanu tomografiju:
• za spiralnu angiografiju
proceduru sa skeniranjem:
• abdomena
• i pelvisa
• mozga
56301-00 Kompjuterizovana tomografija grudnog koša
56307-00 Kompjuterizovana tomografija grudnog koša sa intravenskom primenom kontrastnog
sredstva
Kompjuterizovana tomografija grudnog koša bez, onda sa, intravenskom primenom kontrastnog
sredstva
1961 Kompjuterizovana tomografija grudnog koša, abdomena i pelvisa
Ukljuĉuje: kost
meko tkivo
Iskljuĉuje: kompjuterizovanu tomografiju:
• za spiralnu angiografiju
56801-00 Kompjuterizovana tomografija grudnog koša, abdomena i pelvisa
56807-00 Kompjuterizovana tomografija grudnog koša, abdomena i pelvisa sa intravenskom
primenom kontrastnog sredstva
Kompjuterizovana tomografija grudnog koša, abdomena i pelvisa bez, onda sa, intravenskom
primenom kontrastnog sredstva
1962 Kompjuterizovana tomografija abdomena
Ukljuĉuje: regiju od dijafragme do ilijačnog grebena
Iskljuĉuje: kompjuterizovanu tomografiju kod spiralne angiografije
proceduru sa skeniranjem:
• grudnog koša
•i
• mozga
• pelvisa
• pelvisa
56401-00 Kompjuterizovana tomografija abdomena
Ukljuĉuje: enteroklizu enterografiju
56407-00 Kompjuterizovana tomografija abdomena sa intravenskom primenom kontrastnog
sredstva
Kompjuterizovana tomografija abdomena bez, onda sa, intravenskom primenom kontrastnog
sredstva
56549-01 Kompjuterizovana tomografija kolona
Kompjuterizovana tomografija kolona posle nekompletne kolonoskopije
Virtuelna kolooskopija
1963 Kompjuterizovana tomografija abdomena i karlice
Ukljuĉuje: kost
meko tkivo
Iskljuĉuje: kompjuterizovanu tomografiju za spiralnu angiografiju
proceduru sa skeniranjem grudnog koša
56501-00 Kompjuterizovana tomografija abdomena i karlice
56507-00 Kompjuterizovana tomografija abdomena i karlice sa intravenskom primenom kontrastnog
sredstva
Kompjuterizovana tomografija abdomena i karlice bez, onda sa, intravenskom primenom
kontrastnog sredstva
1964 Kompjuterizovana tomografija karlice
Ukljuĉuje: kost
regiju od ilijačnog grebena do pubične simfize
meko tkivo
Iskljuĉuje: kompjuterizovanu tomografiju za spiralnu angiografiju
proceduru sa skeniranjem:
• abdomena
• abdomena i grudnog koša
56409-00 Kompjuterizovana tomografija karlice
56412-00 Kompjuterizovana tomografija karlice sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva
Kompjuterizovana tomografija karlice bez, onda sa, intravenskom primenom kontrastnog sredstva
57201-00 Pelvimetrija kompjuterizovanom tomografijom
Merenje kapaciteta i dijametra pelvisa kompjuterizovanom tomografijom
1965 Kompjuterizovana tomografija ekstremiteta
Ukljuĉuje: ruku
kost
prst
ekstremitete
nogu
meko tkivo
Iskljuĉuje: kompjuterizovanu tomografiju za spiralnu angiografiju
56619-00 Kompjuterizovana tomografija ekstremiteta
56625-00 Kompjuterizovana tomografija ekstremiteta sa intravenskom primenom kontrastnog
sredstva
Kompjuterizovana tomografija ekstremiteta bez, onda sa, intravenskom primenom kontrastnog
sredstva
1966 Ostale kompjuterizovane tomografije
57350-00 Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom glave i/ili vrata, sa intravenskom
primenom kontrastnog sredstva
Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom glave i/ili vrata bez, onda sa, intravenskom
primenom kontrastnog sredstva
57350-01 Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom gornjih ekstremiteta, sa
intravenskom primenom kontrastnog sredstva
Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom gornjih ekstremiteta bez, onda sa,
intravenskom primenom kontrastnog sredstva
57350-02 Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom grudnog koša, sa intravenskom
primenom kontrastnog sredstva
Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom grudnog koša bez, onda sa, intravenskom
primenom kontrastnog sredstva
57350-03 Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom abdomena, sa intravenskom
primenom kontrastnog sredstva
Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom abdomena bez, onda sa, intravenskom
primenom kontrastnog sredstva
Ukljuĉuje: organe u regiji od dijafragme do ilijačnog grebena
Iskljuĉuje: abdominalnu aortu sa (obostranom) iliofemoralnom aortom donjih ekstremiteta
57350-04 Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom abdominalne i bilateralne
iliofemoralne aorte donjih ekstremiteta, sa intravenskom primenom kontrastnog sredstva
Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom abdominalne and obostrano iliofemoralne
aorte donjih ekstremiteta bez, onda sa, intravenskom primenom kontrastnog sredstva
57350-05 Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom kičme, sa intravenskom primenom
kontrastnog sredstva
Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom kičme bez, onda sa, intravenskom primenom
kontrastnog sredstva
57350-06 Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom pelvisa, sa intravenskom
primenom kontrastnog sredstva
Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom pelvisa bez, onda sa, intravenskom
primenom kontrastnog sredstva
57350-07 Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom donjih ekstremiteta, sa
intravenskom primenom kontrastnog sredstva
Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom donjih ekstremiteta bez, onda sa,
intravenskom primenom kontrastnog sredstva
57350-08 Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom ostalih oblasti, sa intravenskom
primenom kontrastnog sredstva
Spiralna angiografija kompjuterizovanom tomografijom ostalih oblasti bez, onda sa, intravenskom
primenom kontrastnog sredstva
19.1.4 RADIOGRAFIJA
Rendgenografija
Rentgensko snimanje
1967 Radiografsko snimanje glave ili vrata
Iskljuĉuje: proceduru na cervikalnoj regiji kičme
57903-00 Radiografsko snimanje paranazalnog sinusa
57906-00 Radiografsko snimanje mastoidne kosti
57909-00 Radiografsko snimanje petroza temporalne kosti
57901-00 Radiografsko snimanje lobanje
Ukljuĉuje: kalvarijum
Iskljuĉuje: cefalometriju
proceduru na:
• mastoidnoj kosti
• paranazalnom sinusu
• petroza temporalnoj kosti
57902-00 Cefalometrija
Iskljuĉuje: ortodontsku cefalometriju
57927-00 Radiografsko snimanje temporalnomandibularnog zgloba
Iskljuĉuje: artrografiju
57915-00 Radiografsko snimanje mandibule
Iskljuĉuje: proceduru ortopantomografijom
proceduru na temporalnomandibularnom zglobu
57912-00 Radiografsko snimanje ostalih facijalnih kostiju
Ukljuĉuje: malar
maksilu
orbitu
Iskljuĉuje: proceduru na:
• mandibuli
• nosu
• temporalnomandibularom zglobu
90900-00 Encefalografija
Cisternografija
Pneumocisternografija
Pneumoencefalografija
57924-00 Radiografsko snimanje oka
Iskljuĉuje: orbitu
59703-00 Dakriocistografija
Ukljuĉuje: primenu kontrastnog sredstva
57918-00 Radiografsko snimanje pljuvačne ţlezde
Radiografsko snimanje kalkulusa pljuvačne ţlezde
Sialografiju
59733-00 Radiografsko snimanje pljuvačne ţlezde sa primenom kontrastnog sredstva
Sialografiju sa primenom kontrastnog sredstva
57921-00 Radiografsko snimanje nosa
57930-00 Radiografsko snimanje zuba
Stomatološko radiografsko snimanje
Ortodontsku:
• cefalografiju
• cefalometriju
Iskljuĉuje: proceduru na celim ustima
57933-00 Radiografsko snimanje zuba, cela usta
Iskljuĉuje: ortopantomografiju
57960-00 Ortopantomografija
57942-00 Palatofaringealno ispitivanje
57939-00 Palatofaringealno ispitivanje sa fluoroskopskim skriningom
57945-00 Radiografsko snimanje larinksa
Ukljuĉuje: meko tkivo vrata
1968 Radiografsko snimanje kiĉme
Ukljuĉuje: funkcionalni pogled
58100-00 Radiografsko snimanje cervikalnog dela kičme
Iskljuĉuje: radiografsko snimanje kičme:
• dva područja
• tri područja
• četiri područja
58103-00 Radiografsko snimanje trorakalnog dela kičme
Iskljuĉuje: radiografsko snimanje kičme:
• dva područja
• tri područja
• četiri područja
58106-00 Radiografsko snimanje lumbarnosakralnog dela kičme
Radiografsko snimanje lumbarnog dela kičme
Iskljuĉuje: radiografsko snimanje kičme:
• dva područja
• tri područja
• četiri područja
58109-00 Radiografsko snimanje sakralnokokcigealnog dela kičme
Iskljuĉuje: radiografsko snimanje kičme:
• dva područja
• tri područja
• četiri područja
59700-00 Diskografija
59724-00 Mielografija
1969 Radiografsko snimanje kiĉme, dva ili više podruĉja
Ukljuĉuje: funkcionalne poglede
na dva, tri ili četiri sledeća područja kičme:
• cervikalni
• lumbarnosakralni
• sakralnokokcigealni
• torakalni
58112-00 Radiografsko snimanje kičme, dva područja
58115-00 Radiografsko snimanje kičme, tri područja
58108-00 Radiografsko snimanje kičme, četiri područja
1970 Radiografsko snimanje podruĉja ramena
57706-00 Radiografsko snimanje klavikule
57700-00 Radiografsko snimanje ramena ili skapule
1971 Radiografsko snimanje gornjih ekstremiteta
57506-00 Radiografsko snimanje humerusa
57506-01 Radiografsko snimanje lakta
57512-00 Radiografsko snimanje lakta i humerusa
57506-02 Radiografsko snimanje podlaktice
57512-01 Radiografsko snimanje lakta i podlaktice
57506-03 Radiografsko snimanje ručnog zgloba
Iskljuĉuje: ispitivanje starosti kostiju ručnog zgloba i kolena
57506-04 Radiografsko snimanje šake
57512-03 Radiografsko snimanje šake i ručnog zgloba
57512-02 Radiografsko snimanje šake, ručnog zgloba i podlaktice
1972 Radiografsko snimanje sternuma ili rebara
58521-00 Radiografsko snimanje sternuma
58521-01 Radiografsko snimanje rebara, jednostrano
58524-00 Radiografsko snimanje rebara, obostrano
58524-01 Radiografsko snimanje sternuma i rebara, jednostrano
58527-00 Radiografsko snimanje sternuma i rebara, obostrano
1973 Radiografsko snimanje dojke
Mamografija
59303-00 Radiografsko snimanje dojke, jednostrano
Iskljuĉuje: galaktografiju dojke
59300-00 Radiografsko snimanje dojke, obostrano
Iskljuĉuje: galaktografiju dojke
59303-01 Radiografsko snimanje dojke sa termografijom, jednostrano
59300-01 Radiografsko snimanje dojke sa termografijom, obostrano
59306-00 Galaktografija dojke, jednostrana
Duktografija mlečne ţlezde, jednostrana
59309-00 Galaktografija dojke, obostrana
Duktografija mlečne ţlezde, obostrana
1974 Ostala radiografska snimanja grudnog koša
58509-00 Radiografsko snimanje torakalnog inleta ili traheje
58500-00 Radiografsko snimanje grudnog koša Radiografsko snimanje pluća i srca u PA i profilnom
poloţaju
Ukljuĉuje: bronh
dijafragmu
srce
pluća
medijastinum
Iskljuĉuje: proceduru na:
• rebrima
• sternumu
• torakalnom inletu
• traheji
58506-00 Radiografsko snimanje grudnog koša sa fluoroskopskim skriningom
Ukljuĉuje: bronh
dijafragmu
srce
pluća
medijastinum
59715-00 Bronhografija
Endotrahealna bronhografija
1975 Radiografsko snimanje gastrointestinalnog trakta
Iskljuĉuje: nekontrastno radiografsko snimanje abdomena
58909-00 Radiografsko snimanje farinksa, ezofagusa, ţeluca ili duodenuma sa primenom
pozitivnog kontrastnog sredstva
Primena barijuma za snimanje farinksa, ezofagusa, ţeluca ili duodenuma
Ukljuĉuje: preliminarno rentgensko snimanje bez primene kontrastog sredstva
Iskljuĉuje: radiografsko snimanje ezofagusa, ţeluca i duodenuma sa primenom pozitivnog
kontrastnog sredstva i praćenjem do kolona
58909-01 Radiografsko snimanje farinksa, ezofagusa, ţeluca ili duodenuma sa primenom
pozitivnog kontrastnog sredstva i skriningom grudnog koša
Primena barijuma za snimanje farinksa, ezofagusa, ţeluca ili duodenuma sa skriningom grudnog
koša
Ukljuĉuje: preliminarno rentgensko snimanje bez primene kontrastog sredstva
Iskljuĉuje: radiografsko snimanje ezofagusa, ţeluca i duodenuma sa primenom pozitivnog
kontrastnog sredstva i praćenjem do kolna i skriningom grudnog koša
58912-00 Radiografsko snimanje farinksa, ezofagusa, ţeluca ili duodenuma sa primenom
pozitivnog kontrastnog sredstva i prolazom do kolona
Primena barijuma za snimanje farinksa, ezofagusa, ţeluca ili duodenuma i prolazom do kolona
58912-01 Radiografsko snimanje farinksa, ezofagusa, ţeluca ili duodenuma sa primenom
pozitivnog kontrastnog sredstva i prolazom do kolona sa skriningom grudnog koša
Primena barijuma za snimanje ezofagusa, ţeluca ili duodenuma i prolazom do kolona sa skriningom
grudnog koša
58915-00 Radiografsko snimanje tankog creva sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva
Pasaţa tankog creva
Ukljuĉuje: preliminarno rentgensko snimanje bez primene kontrastog sredstva
Iskljuĉuje: proceduru na duodenumu
58916-00 Radiografsko snimanje tankog creva sa primenom pozitivnog kontrastnog sredstva i
klistirom
Barijumska enterokliza
Ukljuĉuje: duodenalna intubacija
preliminarno rentgensko snimanje bez primene kontrastog sredstva
Iskljuĉuje: proceduru za redukciju invaginacije
58921-00 Irigografija Ostala radiografska snimanja gastrointestinalnog trakta sa primenom
pozitivnog kontrastnog sredstva i klistirom
Ukljuĉuje: ispitivanje vazdušnog kontrastnog sredstva
preliminarno rentgensko snimanje bez primene kontrastog sredstva
58921-001 OdreĎivanje tranzitnog vremena kroz kolon
58939-00 Defekografija
90906-00 Snimanje ilealnog konduita
1976 Radiografsko snimanje bilijarnog trakta
Iskljuĉuje: intraoperativna holangiografija
nekontrastno radiografsko snimanje abdomena
58924-00 Holecistografija
Grejemov test
Ukljuĉuje: preliminarno rentgensko snimanje bez primene kontrastog sredstva
tomografija
58927-00 Direktna holangiografija, postoperativna
Holangiografija sa injekcijom boje direktno u cev koja je ostala u bilijarnom trakte posle hirurškog
zahvata
58936-00 Holangiografija sa infuzijom kontrastnog sredstva
Holangiografija (neklasifikovano na drugom mestu)
Intravenska holangiografija
1977 Radiografsko snimanje abdomena ili peritoneuma
58900-00 Radiografsko snimanje abdomena
Ukljuĉuje: bilijarni trakt
donje gastrointestinalno područje
retroperitoneum
ţeludac
Iskljuĉuje: proceduru na urinarnom traktu
59760-00 Peritoneografija
Herniografija
Ukljuĉuje: upotrebu kontrastnog sredstva
1978 Intravenska pielografija [IVP]
Infuzijski pijelogram
Ukljuĉuje: preliminarno rentgensko snimanje bez primene kontrastog sredstva
tomografiju
58706-00 Intravenska pielografija
1979 Retrogradno radiografsko snimanje urinarnog sistema
58715-01 Retrogradna pielografija
58718-00 Retrogradna cistografija
58718-01 Retrogradna uretrografija
58721-00 Retrogradna mikcijska cistouretrografija
1980 Ostala radiografska snimanja urinarnog sistema
58700-00 Radiografsko snimanje urinarnog sistema
Rentgenskorenalno snimanje bez upotrebe kontrastnog sredstva
Ukljuĉuje: bešiku
bubreg
ureter
uretru
Iskljuĉuje: kontrastnu:
• cistografiju
• cistouretrografiju
• pielografiju
• uretrografiju
58715-00 Anterogradna pielografija
Nefrostogram
Pielostogram
1981 Radiografsko snimanje pelvisa
57712-00 Radiografsko snimanje zgloba kuka
Iskljuĉuje: kontrastnu artrografiju
proceduru na vratu femura
57721-00 Radiografsko snimanje internog fiksiranja frakture femura
57715-00 Radiografsko snimanje pelvisa
Radiografsko snimanje pojasa pelvisa
Iskljuĉuje: radiografsku pelvimetriju
59503-00 Radiografska pelvimetrija
Iskljuĉuje: pelvimetriju kompjuterizovanom tomografijom
1982 Radiografsko snimanje genitalnog podruĉja
59712-00 Histerosalpingografija
59736-00 Vazoepididimografija
1983 Radiografsko snimanje donjih ekstremiteta
57518-00 Radiografsko snimanje femura
Radiografiju bedra
Iskljuĉuje: proceduru internog fiksiranja frakture femura
57524-00 Radiografsko snimanje femura i kolena
57518-01 Radiografsko snimanje kolena
Iskljuĉuje: ispitivanje starosti kostiju kolena i ručnog zgloba
57524-01 Radiografsko snimanje kolena i noge
57518-02 Radiografsko snimanje noge
57524-02 Radiografsko snimanje noge i gleţnja
57524-03 Radiografsko snimanje noge, gleţnja i stopala
57518-03 Radiografsko snimanje gleţnja
57524-04 Radiografsko snimanje gleţnja i stopala
57518-04 Radiografsko snimanje stopala
Radiografija prsta na nozi
1984 Ispitivanje kostiju
58300-00 Radiografsko ispitivanje starosti kostiju zgloba na ruci i kolena
12306-00 Denzitometrija kostiju upotrebom rentgenske apsorpciometrije dualne energije
Ispitivanje gustine minerala u kostima upotrebom rentgenske apsorpciometrije dualne energije
Napomena: Obavlja se za uspostavljanje dijagnoze:
• i monitoring gubitka koštane mase
• male gustine minerala u kostima
12309-00 Denzitometrija kostiju upotrebom kvantitativne kompjuterizovane tomografije
Ispitivanje gustine minerala u kostima upotrebom kvantitativne kompjuterizovane tomografije
Napomena: Obavlja se za uspostavljanje dijagnoze:
• i monitoring gubitka koštane mase
• male gustine minerala u kostima
1985 Artrografija
59751-00 Artrografija
Ukljuĉuje: ispitivanje kontrasta
preliminarno rentgensko snimanje bez primene kontrastog sredstva
1986 Radiografsko snimanje celog skeleta
58306-00 Radiografsko snimanje celog skeleta
Ograničeno radiografsko snimanje celog skeleta
Skeletalni prikaz
Ukljuĉuje: radiografsko snimanje četiri ili više područja skeleta
1988 Ostala radiografska snimanja
59739-00 Sinografija zida grudnog koša
59739-01 Sinografija zida abdomena
59739-02 Sinografija retroperitoneuma
59739-03 Ostale sinografije
Fistulografija
90903-00 Radiografsko snimanje mekih tkiva, koje nije nigde klasifikovano
90909-00 Radiografsko snimanje ostalih oblasti
19.1.5 ANGIOGRAFIJA
Iskljuĉuje: proceduru sa digitalnom suptrakcionom tehnikom
1989 Arteriografija
59970-03 Periferna arteriografija
59970-04 Ostale arteriografije
Iskljuĉuje: proceduru sa magnetnom rezonancom
proceduru na:
• aorti
• cerebralnim krvnim sudovima
• koronarnoj arteriji
• perifernoj arteriji
1990 Ostale angiografske procedure
11215-00 Fotografsko snimanje retine jednog oka
Ukljuĉuje: intravensku injekciju boje
višestruke ekspozicije
11218-00 Fotografsko snimanje retine oba oka
Ukljuĉuje: intravensku injekciju boje
višestruke ekspozicije
96188-00 Ostala fotografska snimanja oka
Fotografsko snimanje prednjeg segmenta
Ukljuĉuje: intravensku injekciju boje
višestruke ekspozicije
jedno ili oba oka
59754-00 Limfangiografija
Ukljuĉuje: prateće radiografsko snimanje
59970-02 Cerebralna angiografija
59903-03 Aortografija
Iskljuĉuje: proceduru sa digitalnom suptrakcionom angiografijom
59718-00 Flebografija
Venografija
Iskljuĉuje: proceduru nuklearnomedicinskim snimanjem
59970-00 Angiografija, neklasifikovana na drugom mestu
1991 Angiografija magnetnom rezonancom
Ukljuĉuje: kontrastno sredstvo
90902-00 Angiografija magnetnom rezonancom glave ili vrata
90902-01 Angiografija magnetnom rezonancom gornjih ekstremiteta
90902-02 Angiografija magnetnom rezonancom grudnog koša
Ukljuĉuje: morfologiju srca
90902-03 Angiografija magnetnom rezonancom kičme
90902-04 Angiografija magnetnom rezonancom abdomena
90902-05 Angiografija magnetnom rezonancom pelvisa
90902-06 Angiografija magnetnom rezonancom donjih ekstremiteta
90902-07 Angiografija magnetnom rezonancom ostalih oblasti
19.1.6 DIGITALNO SUPTRAKCIONA ANGIOGRAFIJA [DSA]
Napomena: Niz prikupljanja podataka - injekcija kontrastnog sredstva , prikupljanje podataka i
generisanje trajnog zapisa
1992 Digitalno suptrakciona angiografija glave ili vrata
Ukljuĉuje: aortografiju
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• selektivna kateterizacija
60000-00 Digitalno suptrakciona angiografija glave ili vrata, tri ili manje nizova prikupljanja podataka
60000-01 Digitalno suptrakciona angiografija glave ili vrata sa aortografijom luka, tri ili manje nizova
prikupljanja podataka
60003-00 Digitalno suptrakciona angiografija glave ili vrata, od četiri do šest nizova prikupljanja
podataka
60003-01 Digitalno suptrakciona angiografija glave ili vrata sa aortografijom luka, od četiri do šest
nizova prikupljanja podataka
60006-00 Digitalno suptrakciona angiografija glave ili vrata, od sedam do devet nizova prikupljanja
podataka
60006-01 Digitalno suptrakciona angiografija glave ili vrata sa aortografijom luka, od sedam do
devet nizova prikupljanja podataka
60009-00 Digitalno suptrakciona angiografija glave ili vrata, deset ili više nizova prikupljanja
podataka
60009-01 Digitalno suptrakciona angiografija glave ili vrata sa aortografijom luka, deset ili više
nizova prikupljanja podataka
1993 Digitalno suptrakciona angiografija toraksa
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• selektivna kateterizacija
60012-00 Digitalno suptrakciona angiografija toraksa, tri ili manje nizova prikupljanja podataka
60015-00 Digitalno suptrakciona angiografija toraksa, od četiri do šest nizova prikupljanja podataka
60018-00 Digitalno suptrakciona angiografija toraksa, od sedam do devet nizova prikupljanja
podataka
60021-00 Digitalno suptrakciona angiografija toraksa, deset ili više nizova prikupljanja podataka
1994 Digitalno suptrakciona angiografija abdomena
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• selektivna kateterizacija
60024-00 Digitalno suptrakciona angiografija abdomena, tri ili manje nizova prikupljanja podataka
60027-00 Digitalno suptrakciona angiografija abdomena, od četiri do šest nizova prikupljanja
podataka
60030-00 Digitalno suptrakciona angiografija abdomena, od sedam do devet nizova prikupljanja
podataka
60033-00 Digitalno suptrakciona angiografija abdomena, deset ili više nizova prikupljanja podataka
1995 Digitalno suptrakciona angiografija gornjih ekstremiteta
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• selektivna kateterizacija
60036-00 Digitalno suptrakciona angiografija gornjih ekstremiteta, tri ili manje nizova prikupljanja
podataka, jednostrana
60036-01 Digitalno suptrakciona angiografija gornjih ekstremiteta, tri ili manje nizova prikupljanja
podataka, obostrana
60039-00 Digitalno suptrakciona angiografija gornjih ekstremiteta, od četiri do šest nizova
prikupljanja podataka, jednostrana
60039-01 Digitalno suptrakciona angiografija gornjih ekstremiteta, od četiri do šest nizova
prikupljanja podataka, obostrana
60042-00 Digitalno suptrakciona angiografija gornjih ekstremiteta, od sedam do devet nizova
prikupljanja podataka, jednostrana
60042-01 Digitalno suptrakciona angiografija gornjih ekstremiteta, od sedam do devet nizova
prikupljanja podataka, obostrana
60045-00 Digitalno suptrakciona angiografija gornjih ekstremiteta, deset ili više nizova prikupljanja
podataka, jednostrana
60045-01 Digitalno suptrakciona angiografija gornjih ekstremiteta, deset ili više nizova prikupljanja
podataka, obostrana
1996 Digitalno suptrakciona angiografija donjih ekstremiteta
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• selektivna kateterizacija
Iskljuĉuje: proceduru sa aortografijom
60048-00 Digitalno suptrakciona angiografija donjih ekstremiteta, tri ili manje nizova prikupljanja
podataka, jednostrana
60048-01 Digitalno suptrakciona angiografija donjih ekstremiteta, tri ili manje nizova prikupljanja
podataka, obostrana
60051-00 Digitalno suptrakciona angiografija donjih ekstremiteta, od četiri do šest nizova
prikupljanja podataka, jednostrana
60051-01 Digitalno suptrakciona angiografija donjih ekstremiteta, od četiri do šest nizova
prikupljanja podataka, obostrana
60054-00 Digitalno suptrakciona angiografija donjih ekstremiteta, od sedam do devet nizova
prikupljanja podataka, unilaterala
60054-01 Digitalno suptrakciona angiografija donjih ekstremiteta, od sedam do devet nizova
prikupljanja podataka, obostrana
60057-00 Digitalno suptrakciona angiografija donjih ekstremiteta, deset ili više nizova prikupljanja
podataka, jednostrana
60057-01 Digitalno suptrakciona angiografija donjih ekstremiteta, deset ili više nizova prikupljanja
podataka, obostrana
1997 Digitalno suptrakciona angiografija aorte i donjih ekstremiteta
Uključuje: aortografiju
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• selektivna kateterizacija
60060-00 Digitalno suptrakciona angiografija aorte i donjih ekstremiteta, tri ili manje nizova
prikupljanja podataka, jednostrana
60060-01 Digitalno suptrakciona angiografija aorte i donjih ekstremiteta, tri ili manje nizova
prikupljanja podataka, obostrana
60063-00 Digitalno suptrakciona angiografija aorte i donjih ekstremiteta, od četiri do šest nizova
prikupljanja podataka, jednostrana
60063-01 Digitalno suptrakciona angiografija aorte i donjih ekstremiteta, od četiri do šest nizova
prikupljanja podataka, obostrana
60066-00 Digitalno suptrakciona angiografija aorte i donjih ekstremiteta, od sedam do devet nizova
prikupljanja podataka, jednostrana
60066-01 Digitalno suptrakciona angiografija aorte i donjih ekstremiteta, od sedam do devet nizova
prikupljanja podataka, obostrana
60069-00 Digitalno suptrakciona angiografija aorte i donjih ekstremiteta, deset ili više nizova
prikupljanja podataka, jednostrana
60069-01 Digitalno suptrakciona angiografija aorte i donjih ekstremiteta, deset ili više nizova
prikupljanja podataka, obostrana
1998 Ostale digitalno suptrakcione angiografije
60072-00 Digitalno suptrakciona selektivna arteriografija ili venografija, jedan krvni sud
Prvo šifrirati:
• digitalnu suptrakcionu angiografiju, po oblasti
60075-00 Digitalno suptrakciona selektivna arteriografija ili venografija, dva krvna suda
Prvo šifrirati:
• digitalnu suptrakcionu angiografiju, po oblasti
60078-00 Digitalno suptrakciona selektivna arteriografija ili venografija, tri krvna suda
Prvo šifrirati:
• digitalnu suptrakcionu angiografiju, po oblasti
59970-01 Digitalno suptrakciona angiografija neklasifikovana na drugom mestu
19.1.7 FLUOROSKOPIJA
1999 Fluoroskopija
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• angiografijom
• palatofaringealno ispitivanje
• radiografsko snimanje grudnog koša
60503-00 Fluoroskopija
Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:
• insuflacija vazduha
59763-00 Insuflacija vazduha za vreme fluoroskopskog snimanja
Prvo šifrirati:
• fluoroskopiju
19.1.8 NUKLEARNO MEDICINSKO SNIMANJE
Nuklearno medicinsko skeniranje
Radioizotopsko skeniranje
Ukljuĉuje: radioizotopsko funkcionalno ispitivanje
Iskljuĉuje: ispitivanje magnetnom rezonancom [MR]
2000 Nuklearnomedicinsko ispitivanje mozga
Ukljuĉuje: upotrebu:
• radioaktivnog obeleţivača
• radioizotopa
• radionuklida
dvodimenzionalno snimanje
61405-00 Ispitivanje mozga sa upotrebom kontrastnog sredstva koja prolaze krvno-moţdanu
barijeru
Cerebralna kompjuterizovana tomografija emisije pojedinačnog fotona [SPECT] sa upotrebom
kontrastnog sredstva koja prolaze krvno-moţdanu barijeru
61405-001 Ispitivanje CBF mozga multidetektorska metoda, intrakarotidna
61405-002 Ispitivanje CBF mozga intravenska metoda
61405-003 Ispitivanje cirkulacije mozga (gama kamera, računar)
61405-004 Kvantitativna obrada parametara moţdane cirkulacije
61405-005 SPECT metoda za detekciju funkcionalnog integriteta dopaminergijskog sistema na
nivou strijatuma primenom joflupana -123J
61402-00 Ispitivanje cerebralne perfuzije emisionom kompjuterizovanom tomografijom pojedinačnim
fotonima
Cerebralna kompjuterizovana tomografija emisije pojedinačnog fotona
Iskljuĉuje: cerebralnu pozitronsku emisionu tomografiju
• proceduru sa upotrebom kontrastnog sredstva za krvno-moţdanu barijeru
61402-001 Tomografska dijagnostika ţarišnih lezija mozga scintigrafija mozga - SPECT metoda
61402-002 Sekvencijalna scintigrafija mozga
61559-00 Cerebralna pozitronska emisiona tomografija
Iskljuĉuje: cerebralnu kompjuterizovanu tomografiju emisije pojedinačnog fotona
• proceduru sa upotrebom kontrastnog sredstva za krvno-moţdanu barijeru
2001 Nuklearnomedicinsko ispitivanje suznih kanala ili pljuvaĉnih ţlezda
61495-00 Scintigrafija suznog kanala
61372-00 Scintigrafija pljuvačnih ţlezda
2002 Ekvilibrijumska radionuklidna ventrikulografija
Ukljuĉuje: dvodimenzionalno snimanje
kompjuterizovanu tomografiju emisije pojedinačnog fotona [SPECT]
Napomena: Procedure opisane pod šiframa 61316-00, 61317-00 i 61317-01 odnose se na
upotrebu sobnog bicikla ili trake za hodanje i/ili injekcije medikamenta
61313-00 Ekvilibrijumska radionuklidna ventrikulografija
61314-00 Ekvilibrijumska radionuklidna ventrikulografija sa ispitivanjem prvog prolaska krvi
61314-01 Ekvilibrijumska radionuklidna ventrikulografija sa ispitivanjem šanta srca
61316-00 Ekvilibrijumska radionuklidna ventrikulografija sa intervencijom
61317-00 Ekvilibrijumska radionuklidna ventrikulografija sa intervencijom i ispitivanjem prvog
prolaska krvi
61317-01 Ekvilibrijska radionuklidna ventrikulografija sa intervencijom i ispitivanjem šanta srca
2003 Ispitivanje miokardijalne perfuzije
Ukljuĉuje: dvodimenzionalno snimanje
Isključuje: proceduru sa kompjuterizovanom tomografijom emisije pojedinačnog fotona
61302-00 Ispitivanje miokardijalne perfuzije u stresu
61302-01 Ispitivanje miokardijalne perfuzije u mirovanju
61306-00 Kombinovano ispitivanje miokardijalne perfuzije u stresu i mirovanju
90905-01 Pozitronska emisiona tomografija miokarda
Ukljuĉuje: upotrebu:
• radioaktivnog obeleţivača
• radioizotopa
• radionuklida
2004 Ispitivanje miokardijalne perfuzije sa kompjuterizovanom tomografijom emisije
pojedinaĉnog fotona [SPECT]
Ukljuĉuje: dvodimenzionalno snimanje
61303-00 Perfuziona scintigrafija miokarda u stresu sa emisionom kompjuterizovanom tomografijom
pojedinačnim fotonima
61303-01 Perfuziona scintigrafija miokarda u mirovanju sa emisionom kompjuterizovanom
tomografijom pojedinačnim fotonima
61307-00 Perfuziona scintigrafija miokarda u stresu i mirovanju sa kompjuterizovanom tomografijom
emisije pojedinačnim fotonima
2005 Ostala nuklearnomedicinska ispitivanja krvnih sudova
61320-00 Ispitivanje šanta srca
Iskljuĉuje: ekvilibrijumsku radionuklidnu ventrikulografiju
61320-01 Ispitivanje prvog prolaska krvi kroz srce - radionuklidna angiokardiografija
Iskljuĉuje: ekvilibrijumsku radionuklidnu ventrikulografiju
61310-00 Scintigrafija akutnog infarkta miokarda
Ukljuĉuje: dvodimenzionalno snimanje
kompjuterizovanu tomografiju emisije pojedinačnog fotona
61417-00 Ispitivanje dinamičkog protoka krvi
Iskljuĉuje: proceduru sa:
• venografijom
• ispitivanje kostiju u celom telu
61417-01 Kvantitativno ispitivanje regionalnog volumena krvi
61417-011 Kvantitativna-selektivna procena arterijske vaskularizacije jetre
61417-012 Procena portno-sistemske kolateralne cirkulacije
61465-00 Nuklearnomedicinska venografija
61499-00 Ispitivanje intraarterijske perfuzije čestica
61469-00 Limfoscintigrafija
2006 Perfuzija pluća ili ispitivanje ventilacije
Ukljuĉuje: dvodimenzionalno snimanje
kompjuterizovanu tomografiju emisije pojedinačnog fotona
61328-00 Perfuziona scintigrafija pluća
61340-00 Ventilaciona scintigrafija pluća
Ukljuĉuje: proceduru sa upotrebom:
• aerosola
• tehnegasa
• ksenonskog gasa
61348-00 Perfuziona i ventilaciona scintigrafija pluća
Ukljuĉuje: proceduru sa upotrebom:
• aerosola
• tehnegasa
• ksenonskog gasa
2007 Nuklearnomedicinsko ispitivanje gastrointestinalnog trakta
61376-00 Scintigrafsko ispitivanje tranzita jednjaka
61373-00 Scintigrafsko ispitivanje gastroezofagealnog refluksa
61381-00 Scintigrafsko ispitivanje praţnjenja ţeluca
61383-00 Scintigrafsko ispitivanje kombinovanog praţnjenja tečnog i čvrstog sadrţaja iz ţeluca
61364-00 Scintigrafija krvarenja u digestivnom traktu RBC
61368-00 Scintigrafija ektopične ţeludačne sluznice - Mekelovog divertikuluma
61384-00 Radionuklidno ispitivanje tranzita kolona
2008 Renalno nuklearnomedicinsko ispitivanje
61386-00 Dinamska scintigrafija bubrega
Ukljuĉuje: kompjutersku analizu
perfuziju
renogramske snimke
Iskljuĉuje: proceduru na kori bubrega (renalnom korteksu)
61386-001 OdreĎivanje relativne distribucije bubreţne funkcija
61386-002 Detekcija mobilnosti bubrega
61389-00 Dinamska scintigrafija bubrega sa prethodnom primenom diuretika ili inhibitora
konvertaze angiotenzina, [ACE] inhibitora
Ispitivanje renalne referentne linije sa prethodnom primenom diuretika ili ACE inhibitora
61390-00 Dinamska scintigrafija bubrega praćena upotrebom diuretika i drugim renalnim
ispitivanjem
Ispitivanje renalne referentne linije praćeno upotrebom diuretika i drugim renalnim ispitivanjem
61386-01 Statička scintigrafija bubrega
Uključuje: dvodimenzionalno snimanje
61387-00 Statička scintigrafija bubrega sa emisionom kompjuterizovanom tomografijom
pojedinačnim fotonima
61393-00 Kombinovani pregled i ispitivanje bubrega
Kombinovani pregled i ispitivanje bubrega praćeno provokacijom inhibitora konvertaze
angiotenzina, [ACE] inhibitora i ispitivanjem referentne linije
2009 Lokalizovano nuklearnomedicinsko ispitivanje kostiju
Ukljuĉuje: ispitivanje:
• protoka krvi
Iskljuĉuje: proceduru na zglobovima
61446-00 Ciljana scintigrafija kostiju
61449-00 Ciljana scintigrafija kostiju sa kompjuterizovanom tomografijom emisije pojedinačnim
fotonima
61445-00 Ciljana scintigrafija kostne srţi
2010 Lokalizovano nuklearnomedicinsko ispitivanje zglobova
Ukljuĉuje: ispitivanje:
• protoka krvi
61446-01 Ciljana scintigrafija zglobova
61449-01 Ciljana scintigrafija zglobova sa kompjuterizovanom tomografijom emisije pojedinačnim
fotonima
2011 Nuklearnomedicinsko ispitivanje kostiju u celom telu
61421-00 Scintigrafija celog skeleta
61421-001 Scintigrafija skeleta pomoću radioaktivnog stroncijuma (87Sr; 89Sr)
61425-00 Scintigrafija celog tela uz emisionu kompjuterizovanu tomografiju pojedinačnim fotonima
61441-00 Scintigrafija kostne srţi celog tela
2012 Nuklearnomedicinsko ispitivanje celog tela
Iskljuĉuje: ispitivanje kostiju u celom telu
61426-00 Scintigrafija celog tela pomoću joda
Ukljuĉuje: primenu tirotropina alfa-rch
61429-00 Scintigrafija celog tela pomoću galijuma
61429-001 Dijagnostika karcinoma koţe 32P
61430-00 Scintigrafija celog tela pomoću galijuma sa kompjuterizovanom tomografijom emisije
pojedinačnim fotonima jedno područje tela
61442-00 Scintigrafija celog tela pomoću galijuma sa kompjuterizovanom tomografijom emisije
pojedinačnim fotonima dva ili više područja tela
61437-00 Scintigrafija celog tela pomoću talijuma
61438-00 Scintigrafija celog tela pomoću talijuma sa kompjuterizovanom tomografijom emisije
pojedinačnim fotonima
61433-00 Scintigrafija celog tela pomoću ćelija obeleţenih tehnicijumom
61434-00 Scintigrafija celog tela pomoću ćelija obeleţenih tehnicijumom i kompjuterizovanom
tomografijom emisije pojedinačnim fotonima
61523-00 Pozitronska emisiona tomografija celog tela
Ukljuĉuje: upotrebu:
• radioaktivnog obeleţivača
• radioizotopa
• radionuklida
dvodimenzionalno snimanje
2013 Lokalizovano nuklearnomedicinsko ispitivanje
Iskljuĉuje: proceduru na:
• kosti
• zglobu
61450-00 Ciljana scintigrafija pomoću galijuma
61453-00 Ciljana scintigrafija pomoću galijuma sa kompjuterizovanom tomografijom pojedinačnim
fotonima
61454-00 Ciljana scintigrafija pomoću ćelija
61454-001 Ciljana scintigrafija mozga tehnicijumom 99Tc
61457-00 Ciljana scintigrafija pomoću ćelija kompjuterizovanom tomografijom pojedinačnim
fotonima
61457-001 Ciljana scintigrafija glave i vrata pomoću ćelija kompjuterizovanom tomografijom
pojedinačnim fotonima
61457-002 Ciljana scintigrafija mozga pomoću ćelija kompjuterizovanom tomografijom pojedinačnim
fotonima
61458-00 Ciljana scintigrafija pomoću talijuma
61461-00 Ciljana scintigrafija pomoću talijuma i kompjuterizovanom tomografijom emisije
pojedinačnim fotonima
90905-03 Ciljana scintigrafija neklasifikovana na drugom mestu, sa tomografijom emisije
pojedinačnim fotonima
Ukljuĉuje: upotrebu:
• radioaktivnog obeleţivača
• radioizotopa
• radionuklida
dvodimenzionalno snimanje
2014 Ostala nuklearnomedicinska ispitivanja
61352-00 Koloidna scintigrafija jetre i slezine sa statičkim snimanjem
Iskljuĉuje: proceduru sa kompjuterizovanom tomografijom emisije pojedinačnog fotona
61353-00 Koloidna scintigrafija jetre i slezine sa kompjuterizovanom tomografijom emisije
pojedinačnim fotonima
Ukljuĉuje: dvodimenzionalno snimanje
61356-00 Radionuklidno ispitivanje vaskularizacije jetre
61356-01 Radionuklidno ispitivanje vaskularizacije slezine
61360-00 Hepatobilijarna scintigrafija
61361-00 Hepatobilijarna scintigrafija sa formalnom kvantifikacijom posle odreĎivanja osnovnih
parametara Dinamička hepatobilijarna scintigrafija
61369-00 Scintigrafija somatostatinskih receptora obeleţenim oktreotidom
Ukljuĉuje: oktreotidnu scintigrafiju
61473-00 Scintigrafija tireoidne ţlezde
Ukljuĉuje: merenje koncentracije joda
61480-00 Scintigrafija paratireoidnih ţlezda
61484-00 Scintigrafija nadbubreţnih ţlezda
61485-00 Scintigrafija nadbubreţnih ţlezda sa renalnom lokalizacijom i kompjuterizovanom
tomografijom emisije pojedinačnog fotona (SPECT)
61397-00 Nuklearnomedicinska cistoureterografija
Direktna cistografija
90907-00 Indirektna nuklernomedicinska cistografija
61413-00 Scintigrafsko ispitivanje prohodnosti šanta cerebrospinalne tečnosti
61409-00 Scintigrafija toka cerebrospinalne tečnosti
61499-01 Scintigrfsko ispitivanje Le Vinovog (Le Veen) šanta
Ispitivanje peritonealno-venskog šanta
61401-00 Scintigrafija testisa
61401-001 Scintigrafska detekcija varikocele
90910-00 Nuklearnomedicinsko ispitivanje ostalih oblasti ili organa
90910-001 Abdomenska radioimunoscintigrafija (SPECT)
90910-002 Penilna angioscintigrafija
19.1.9 SNIMANJE MAGNETNOM REZONANCOM [MR]
2015 Magnetna rezonanca
90901-00 Magnetna rezonanca mozga
Iskljuĉuje: funkcionalnu magnetnu rezonancu mozga
90901-09 Funkcionalna magnetna rezonanca mozga
Ukljuĉuje: mapiranje elekventnih zona mozga standardizovanom baterijom zadataka
90901-091 Perfuziona magnetna rezonanca
90901-092 Difuziona magnetna rezonanca
90901-093 Magnetna rezonanca - Spektroskopija
90901-01 Magnetna rezonanca glave
Ukljuĉuje: lice
orbitu
sinuse (etmoidni)(frontalni)(maksilarni)(sfenoidni)
kosti lobanje
Iskljuĉuje: proceduru na mozgu:
• funkcionalnu
• (neklasifikovano na drugom mestu)
90901-02 Magnetna rezonanca vrata
Iskljuĉuje: proceduru na cervikalnom području kičme
90901-03 Magnetna rezonanca kičme
Ukljuĉuje: kičmenu moţdinu
90901-04 Magnetna rezonanca grudnog koša
Ukljuĉuje: srce
90901-10 Magnetna rezonanca dojke
90901-05 Magnetna rezonanca abdomena
90901-051 Enterografija magnetnom rezonancom
90901-052 Enterokliza magnetnom rezonancom
90901-053 Holangiopankreatografija magnetnom rezonancom
90901-06 Magnetna rezonanca pelvisa
Ukljuĉuje: bešiku prostatu
90901-061 Urografija magnetnom rezonancom
90901-07 Magnetna rezonanca ekstremiteta
90901-08 Magnetna rezonanca ostalih oblasti
Ukljuĉuje: dotok krvi u koštanu srţ
90901-081 MR spektroskopija
90901-082 Difuzioni MR pregled (DWI
90901-083 Nedifuzioni MR pregled PWI
90901-084 Dinamsko kontrastno snimanje DCI
90901-085 Davanje kontrasta kod snimanja magnetnom rezonancom
19.1.10 OSTALE PROCEDURE SNIMANJA
2016 Ostale procedure snimanja
90904-00 Termografija, neklasifikovana na drugom mestu
Iskljuĉuje: termografiju dojke sa radiografskim snimanjem
Download

Pravilnik o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i