Evidencioni list korisnika pisanih testova
Dana _______________ godine, u prostorijama Strukovnog udruženja "Akademija za
kontinuiranu edukaciju", u Beogradu, ul. Resavska 84, polagao/la sam test “TEHNIKE
LABORATORIJSKOG
ISPITIVANjA
HELMINATA”,
akreditovan
odlukom
Zdravstvenog Saveta Srbije broj 153-02-3563/2012-01 (D-1-2430/12).
_______________
Potpis korisnika
Podaci o korisniku:
IME I PREZIME
BROJ LICENCE
ZANIMANJE
USTANOVA U
KOJOJ RADITE
LIČNI E - MAIL
POŠTANSKA
ADRESA
KONTAKT
TELEFON
Rezultat testa: _______________ poena / _______________ %
Test pregledao: _______________
Pisani test
TEHNIKE LABORATORIJSKOG ISPITIVANjA HELMINATA
Zaokružite jedan tačan odgovor:
1. Helminti su:
A) jednoćelijski organizmi
B) crvi
V) primati
2. Odrasli helminti se kreću:
A) mišićnim pokretima
B) pseudopodijama
V) udovima
3. Nematode su:
A) pljosnati crvi
B) intracelularne bakterije
V) valjkasti crvi
4. Helminti se u organizmu čoveka mogu lokalizovati u:
A) digestivnom traktu
B) jetri, plućima, mozgu
V) krvnim i limfnim sudovima, žučnim kanalima, mokraćnoj bešici
G) svim navedenim organima
5. Održavanje helminata u prirodi omogućava:
A) polaganje velike količine jaja
B) mere poboljšanja higijensko sanitarnih uslova
V) navodnjavanje
6. Polaganje embrionisanog jaja znači da se čovek:
A) može zaraziti odmah po polaganju jaja od strane odraslog parazita
B) može zaraziti nakon sazrevanja larve
V) ne može se zaraziti odmah po polaganju jaja od strane odraslog parazita
7. Prelazni domaćini su:
A) potrebni za za sazrevanje, održavanje i prenošenje helminata
B) čovek, domaće životinje,
V) komarci, slatkovodne ribe, rakovi, puževi
G) svi navedeni odgovori su tačni
8. Čovek se najčešće zarazi preko:
A) zaprljanog voća i povrća ili zagađenom vodom
B) nevovoljno pečenog ili kuvanog mesa
V) prljavim rukama
G) svi navedeni odgovori su tačni
9. Efekat, koji izazivaju helminti u organizmu zavise od:
A) lokalizacije i broja
B) dejstva toksina
V) od stanja organizma
G) svi navedeni odgovori su tačni
10. Mehanički efekat helminata na organizam manifestuje se:
A) nagrizanjem sluzokože, pritiskom tkiva ili opstrukcijom creva
B) zbog produkata metabolizma crva
V) padom imuniteta domaćina
11. Eozinofilna inflamacija karakteristična je za:
A) prodiranje helminta u tkivo domaćina
B) javlja se kod helminata koji ne oštećuju tkivo
V) helmintijaze nisu praćene eozinofilnom inflamacijom
12. Antitela na parazite:
A) postoje, ali je njihova uloga u odbrani mala
B) postoje i daju snažan protektivni imunitet
V) ne stvaraju se
13. Metodi u dijagnostici helminata su:
A) otkrivanje jaja ili larvi u stolici
B) metod perianalnog brisa
V) metod biopsije mišića
G) svi navedeni odgovori su tačni
14. Nalaz larvi ili jaja parazita u fecesu ukazuju na:
A) prisustvo parazita u digestivnom traktu
B) javlja se odmah posle ingestije zagađene hrane i vode
C) dijagnostički je za ehinokokozu
15. Paraziti koji imaju negativnu fazu razvoja su paraziti koji:
A) kreću se retrogradno kroz disajni put do ždrela i jednjaka
B) imaju periode kada ne polažu jaja
V) prelaze sa čoveka na životinje da bi imale period larvenog sazrevanja
16. Pregledom stolice na prisustvo jaja i larve najbolje se dijagnostikuje
A) Taenia i Hymenolepis nana
B) Echinococcus
V) Enterobius vermicularis
G) svi navedeni odgovori su tačni
17. Prilikom pregleda stolice na prisustvo jaja i larve uzorak:
A) može stajati 24 sata u povoljnim uslovima
B) može stajati 48 sata jer imaju kutikulu koja ih štiti
V) ne može stajati dugo jer se jaja parazita raspadaju
18. U metodi direktnog pregleda:
A) uzima se kap stolice i posmatra direktno pod mikroskopom
B) selotejp se lepi za okolinu čmara
C) pomatra se pod lupom promena na koži gde je ušao parazit
19. Metoda u kojoj se feces rastvara sa rastvorima hemijskih supstanci, koje imaju veću
specifičnu težinu od jaja parazita, zbog čega jaja isplivavaju na površinu rastvora naziva se:
A) metod flotacije
B) metod sedimentacije
V) Keto metod
20. Prilikom metode flotacije uzorak se ostavlja da stoji:
A) 5 minuta u frižideru
B) 30 minuta na sobnoj temperaturi
V) jedan sat na 370 C
21. U metodu sedimentacije dodaju se jedinjenja koja:
A) razaraju ostali sadržaj stolica, a ostaju čista jaja
B) koristi se celofan za razvlačenje fecesa na pločici
V) nakon razblaživanja u fiziološkom rastvoru posmatra se pod mikroskopom
22. Preparati stolice koji mogu da stoje, napravljeni su:
A) sedimentaciono-flotacionim metodom po Lorincu
B) kao direktni nativni preparat
V) selotejp trakom
23. MIFC metod koristi se za detekciju jaja helminata i protozoe u:
A) stolici
B) bioptiranom mišiću
C) imunološkom testiranju
24. Pregledom perianalnog brisa najsigurnije se postavlja dijagnoza:
A) Enterobius vermicularis
B) Diphyllobothrium latum
V) Ascaris lumbricoides
25. Enterobius vermicularis može se otkriti ukoliko je broj jaja:
A) mali
B) 100-1000 jaja u uzorku
V) > 1000 jaja u uzorku
26. Prilikom uzimanja perianalnog brisa pacijentu se savetuje da se predeo oko čmara:
A) ne pere veče pre uzimanja brisa
B) opere veče pre uzimanja brisa
V) opere ujutru pre uzimanja brisa
27. Biopsijom mišića otkrivaju se :
A) Ascaris lumbricoides
B) Trichinellae spinalis
V) Echinococcus
G) svi navedeni odgovori su tačni
28. Dijagnostika ehinokokoze postavlja se:
A) metodom digestije
B) patohistološkim pregledom nakon operacije zahvaćenih organa
V) Keto-metodom
29. Casoni-Botteri test je pozitivan ukoliko se:
A) pojavi crvenilo i otok na mestu uboda
B) jaja izdvoje na površini rastvora
V) pojave larve posle bojenja Gimzom
30. Imunološke reakcije se koriste u detekciji:
A) Strongyloides stercoralis
B) Ancylostoma duodenale
V) Trichuris Trichiura
31. Sadržaj koji se koristi za detekciju Facsiola hepatica je:
A) urin
B) sputum
V) duodenalni sardžaj
G) svi navedeni odgovori su tačni
32. Jaja svinjske pantljičare imaju:
A) radijalne brazde između dve opne
B) tanku, prozirnu opnu
V) karakteristični šiljak na opni
33. Jaja riblje pantljičare su:
A) ovalna sa poklopcem na jednom kraju
B) najčešće prisutna u urinu
C) nalaze se samo kod prelaznih domaćina, dok se kod čoveka uočavaju larve
34. Sluzav čep na oba kraja imaju jaja:
A) Ascaris lumbricoides
B) Trichuris Trichiura
V) Enterobius vermicularis
35. Nalaz izražene anemije i krvi u stolici, pored detektivanih jaja parazita ukazuju na :
A) Echinococcus
B) Filaria
V) Ancylostoma duodenale
G) svi navedeni odgovori su tačni
36. Nalaz parazita Trichinella spiralis može se očekivati u:
A) u stolici
B) u krvi
V) mišiću
G) svi navedeni odgovori su tačni.
Download

Технике лабораторијског испитивања хелмината