Novo naselje bb, Berane telefon +382 51 230 390
Odbor za interno obezbjeđenje kvaliteta
[email protected]
1
Novo naselje bb, Berane telefon +382 51 230 390
[email protected]
Sadržaj
UVOD ...........................................................................................................................................3
MISIJA ........................................................................................................................................4
VIZIJA.........................................................................................................................................4
CILJEVI ............................................................................................................................................................4
RESURSI ZA REALIZACIJU...............................................................................................................................5
Očekivani rezultati.........................................................................................................................................6
Procedure unutar škole.................................................................................................................................7
Nadležnosti u procesu internog obezbjeđivanja kvaliteta ..........................................................................7
Dokumentacija za internu evaluaciju .........................................................................................................10
Početni indikatori ........................................................................................................................................11
兰ŝ
Početno eksterno utvrđivanje kvaliteta .....................................................................................................11
Nulto samovrednovanje.............................................................................................................................12
ZADACI .........................................................................................................................................................13
Dugoročni ....................................................................................................................................................13
Kratkoročni ..................................................................................................................................................13
Materijalna sredstva za realizaciju Plana interne evaluacije.....................................................................14
OBLASTI OBEZBJEĐENJA KVALITETA...........................................................................................................14
Kooperativnost ............................................................................................................................................14
Efektivnost ...................................................................................................................................................15
Upravljanje resursima .................................................................................................................................15
Odbor za interno obezbjeđenje kvaliteta
2
Novo naselje bb, Berane telefon +382 51 230 390
[email protected]
Uvod
O Školi
Školski centar «Vukadin Vukadinović» u Beranama, osnovan je Rješenjem SO Ivangrad br. 016595/3 od 12. avgusta 1967. godine. U sastav Centra ušle su dvije škole koje su do tada bile samostalne
organizacije – Škola učenika i privredi i Srednja tehnička škola u Ivangradu.
Drugog novembra 1967. godine izvršeno je konstituisanje prvih organa upravljanja u Centru kada
je Školski centar i dobio svoju kompletnu fizionomiju obrazovno-vaspitne ustanove i radne organizacije.
Pošto tada nije dato ime posebno centru, organi upravljanja škole donijeli su odluku da se 02. novembar
– dan konstituisanja radne organizacije – proglasi za Dan škole.
Školski centar je dobio naziv odlukom SO Ivangrad od 21. jula 1974. godine - Školski centar
«Vukadin Vukadinović».
JU Srednja stručna škola «Vukadin Vukadinović» u Beranama je rješenjem Ministarstva prosvjete i
nauke UPI br 04 – 567 od 09. novembra 2009. godine licencirana za izvođenje sljedećih obrazovnih
programa:
-
Ekonomski tehničar,
-
Pravno – administrativni tehničar,
-
Tehničar marketinga i trgovine,
-
Turistički tehničar,
-
Tehničar drumskog saobraćaja,
-
Tehničar usluživanja,
-
Tehničar kulinarstva,
-
Poljoprivredni tehničar,
-
Veterinarski tehničar,
-
Šumarski tehničar,
-
Tehničar drvoprerade,
-
Kuvar,
-
Konobar,
-
Automehaničar,
-
Bravar,
-
Instalater sanitarnih uređaja, grijanja i klimatizacije,
-
Stolar,
-
Operater u primarnoj obradi drveta,
-
Monter suve gradnje
ϩ
Odbor za interno obezbjeđenje kvaliteta
3
Novo naselje bb, Berane telefon +382 51 230 390
[email protected]
JU SSŠ ,,Vukadin Vukadinović” u Beranama, rješenjem Ministarstva prosvjete i nauke UPI br. 07 –
353 od 12. jula 2010 godine, licencirana je za izvođenje programa obrazovanja odraslih: pomoćni stolar,
stolar za namještaj, građevinski stolar, tapetar, proizvođač rezane građe, pomoćnik u preradi drveta i
hidrotermičar drveta, a rješenjem Ministarstva prosvjete i nauke UPI br. 07 – 704 od 10. 11. 2011
godine, licencirana je za izvođenje programa obrazovanja za osposobljavanje za zanimanja: kuvar,
pomoćni kuvar, konobar, izrađivač jednostavnih ukrasnih predmeta i nakita, voćar, vinogradar, uzgajivač
ljekovitog bilja i programa obrazovanja za sticanje preduzetnickih znanja i vjestina.
Misija
Mi smo škola koja ima dugu tradiciju, prepoznatljiva po dobroj organizaciji, kako nastavnog
procesa, tako i drugih aktivnosti usmjerenih na kvalitet rada. Trudimo se da nas na lokalnom nivou, a i
šire, mogu prepoznati po našim mogućnostima, sposobnostima, samopouzdanju i želji da se uvijek
mijenjamo.
Škola je okrenuta prema strateškim granama razvoja na sjeveru Crne Gore, a to su poljoprivreda,
turizam, sumarstvo i drvoprerada.
Vizija
Želimo da postanemo savremena materijalno - tehnički opremljena škola, otvorena za sve
inovacije, u kojoj ce nam važan partner biti roditelji i lokalna zajednica u kojoj škola radi. Škola koja ce biti
visoko vrednovana i popularna u lokalnoj sredini a i šire, u kojoj će učenici u prijatnoj atmosferi punoj
uvažavanja i tolerancije sticati znanja koja će uspješno koristiti u daljem školovanju i znanju.
奰ŝ
CILJEVI
U cilju sprovodjenja aktivnosti interne evaluacije Škola će svoje aktivnosti bazirati na: ciljevima
reforme obrazovnog sistema i zakonskoj regulativi i evropskim standardima u oblasti obezbjeđenja
kvaliteta.
Opšti ciljevi obezbjeđenja kvaliteta su:
-
poboljšanje kvaliteta procesa nastave - kako teorijske tako i praktične;
-
stalno usavršavanje profesinoalnog razvoja zaposlenih kroz davanje podrške za
realizaciju ličnih planova profesionalnog razvoja;
-
upisnu politiku orjentisati na potrebe tržista rada;
-
veća primjena informatičke tehnologije u nastavi;
-
pružanje podrške učenicima i stvaranje što bezbjednijih uslova za boravak učenika u
školi;
-
rad na unapređivanju postignuća učenika i pružanje podrške u tom pravcu;
-
rad na unapređivanju materijalno-tehničkih uslova rada;
-
unapređivanje saradnje učenik-nastavnik;
-
poboljšanje saradnje sa roditeljima u oblasti obrazovno-vaspitnog rada;
Odbor za interno obezbjeđenje kvaliteta
4
Novo naselje bb, Berane telefon +382 51 230 390
[email protected]
-
bolja saradnja sa lokalnom zajednicom, socijalnim partnerima i ostalima koji su direktno
i indirektno zainteresovani za rad škole;
-
rad na povećanju učešća u projektima nevladinog sektora i međunarodnih organizacija
itd.
-
raditi na stalnom stručnom i pedagoskom usavršavanju nastavnika.
Specifični ciljevi obezbjeđenja kvaliteta su:
U cilju stalnog unapređivanje kvaliteta znanja i vještina, u saradnji sa učenicima, roditeljima,
partnerima i lokalnom sredinom, potrebno je u narednom četvorogodišnjem periodu unapređivati
indikatore:
-
upis učenika sa višim postignućima u osnovnoj školi;
-
povećati broj učenika za zanimanja za koja škola ima potrebne materijalne i kadrovske
uslove;
-
povećati broj odjeljenja;
-
povećati broj računara po učeniku;
-
svesti drop-out učenika na minimum;
-
povećati broj časova dodatne nastave;
-
povećati broj časova dopunske nastave;
-
povećati prosječan broj prisutnih roditelja roditeljskim sastancima;
-
povećati broj učenika sa diplomom Luča;
-
smanjiti broj vaspitnih mjera;
-
povećati prosječan broj hospitacija po nastavniku;
-
održati veći broj oglednih i uglednih časova;
-
raditi na usaglasavanju kriterijuma ocjenjivanja unutar aktiva;
-
raditi na podizanju nivoa izvodjenja praktične nastave, naročito kod zanimanja za
podrucje rada za koja ne postoji veliko interesovanje učenika za upis;
-
stvaranje boljih materijalnih uslova – kabineta za pojedine nastavne predmete;
-
povećati učešće učenika i nastavnika u međunarodnim projektima itd.
RESURSI ZA REALIZACIJU
Interno obezbjeđivanje kvaliteta je usmjereno ka ostvarivanju: usvojenih razvojnih ciljeva,
aktivnosti definisanih ovim Planom, kao sredstvo za planiranje razvoja i kao mjera dinamike razvoja
škole.
Obezbjeđivanje i unapređivanje kvaliteta rada u školi »iznutra« zasniva se na učenju i razvijanju
vlastite organizacijske inteligencije školskog sistema i specifičnoj kreativnosti timova nastavnika, stručnih
saradnika i ostalih zainteresovanih za rad u školi kao »organizaciji za učenje«.
Odbor za interno obezbjeđenje kvaliteta
5
Novo naselje bb, Berane telefon +382 51 230 390
[email protected]
Škola će angažovati za realizaciju aktivnosti na internom obezbjeđivanju kvaliteta ljudske i
materijalno-tehničke resurse.
Naša škola je poštujući zakonsku obavezu utvrđivanja dostignutog nivoa razvoja, u cilju
unapređenja postignuća učenika, njihovih znanja i vještina, formirala Odbor za interno obezbjeđivanje
kvaliteta, cijeneći da će interno obezbjedjivanje kvaliteta imati značajnu ulogu u razvoju škola.
Odbor za internu evaluaciju čine:
1.
direktor - Popović Vujica,
2.
menađžer upravljanja kvalitetom – Gargović Naser,
3.
ICT koordinator - Pajković Ivan,
4.
pedagog/psiholog - Zejnilović Nermina,
5.
nastavnik - Joksimović Olivera,
6.
predstavnik zajednice – Raičevic Ranko.
Nastavni kadar i rukovodstvo Škole su u proteklom periodu realizovali brojne obuke u oblastima
obezbjeđivanja kvaliteta i unapređenja nastave. Većina nastavnika posjeduje informatičku pismenost.
Škola se nalazi u projektu MEIS (elektronski dnevnik, od školske 2010/11. godine kao jedna od 12 pilot
škola).
Škola raspolaže sa 56 računara i tri učionice za rad sa grupom. Računari su umreženi i povezani
na internet. Za administraciju se koristi 11 računara.
U realizaciji aktivnosti Škola očekuje podršku nosioca politike obrazovanja: Ministarstva
prosvjete i sporta, Centra za stručno obrazovanje, Zavoda za školstvo. Osim toga, realno je očekitvati, ali i
motivisati, socijalne partnere na podršku i kooperativnost na procesu utvrđivanja i unapređivanja
kvaliteta.
Očekivani rezultati
Odbor za internu evaluaciju u saradnji sa nastavnicima-evaluatorima koji će raditi na pojednim
indikatorima, shodno Poslovniku o radu i Akcionom planu radiće na uspostavljanju sistema prikupljanja,
obrade, izvještavanja, nadzora, ocjenjivanja i raspodjele podataka i relevantnih pokazatelja obrazovanja.
Odbor za internu evaluaciju u daljem radu očekuje da može doći do odredjenih problema u
smislu davanja netačnih podataka; nepoznavanje izvora za pracenje indikatora od stane
nastavnika/evaluatora i samim tim svijesti o važnosti i značaju interne evaluacije; nedostatak podataka
za proces planiranja i odlučivanja, kao i odbijanje saradnje.
Škola će u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje raditi na obuci nastavnika evaluatora.
Škola će inicirati aktivnosti na izradi jedinstvenog softvera za stručne škole u Crnoj Gori koji će
obezbjeđivati praćenje promjena i stanja indikatora u drugim školama.
Odbor za interno obezbjeđenje kvaliteta
6
Novo naselje bb, Berane telefon +382 51 230 390
[email protected]
Procedure unutar škole
U školi se vodi kvalitetna pedagoška evidencija kojom se prate: postugnuća učenika, pružanja
podrške učenicima, rada Učeničkog parlamenta, primjene vaspitnih mjera, pohađanja nastave, realizacije
redovne, dopunske, dodatne i praktične nastave, rada vannastavnih aktivnosti, socijalne karte odjeljenja
i ličnog kartona učenika, slobodnih aktivnosti.
Takođe se radi na praćenju kvantitativne i polna struktura učenika, polna i kvalifikaciona
struktura zaposlenih, sprečavanja odliva učenika iz srednjeg stručnog obrazovanja bez stečene
kvalifikacije i rad na ponovnom uključivanju učenika u redovni sistem školovanja, stručnog usavršavanja
nastavnika, učešća nastavnika na seminarima, rada stručnih organa i komisija, saradnje sa roditeljima
kroz odjeljenske i opšte roditeljske sastanke, rada Savjeta roditelja, saradnje sa drugim ustanovama i
lokalnom zajednicom itd.
U Školi ne postoje interno standardizovani obrasci za sakupljanje podataka o indikatorima.
Organizacioni tim za sakupljanje i obradu podataka čine, direktor, pedagog, menadzer Odbora,
ICT koordinator i nastavnik evaluator. Svi nazivi vezani za kadrovska rješenja u ovom dokumentu
podrazumijevaju rodnu ravnopravnost.
Većinu podataka dostavljaju direktor, pedagog, nastavnici evaluatori, odjeljenjske starješine,
sekretar, predsjednici aktiva, učenici, socijalni partneri itd.
Odbor za interno obezbjeđivanje kvaliteta će pripremiti protokol koji će obuhvatiti:
奰ŝ
-
listu dokumenta za prikupljanje podataka i informacija za obradu indikatora (podaci po
odjeljenjima o: opravdanim i neopravdanim časovima; vaspitnim mjerama; pohvalama i
nagradama; diplomama Luča; prisustvu roditelja sastancima i informativnim
razgovorima; hospitaciji časova; saradnji sa nevladinim i međunarodnim organizacijama;
saradnji sa loklanom sredinom; organizaciji školskih takmičenja; održavanja i prisustva
sastancima i vannastavnim aktivnostima; realizaciji slobodnih aktivnosti itd.);
-
odgovrnost za prikupljanje svake liste podataka;
-
odgovorna lica za obradu podataka;
-
način odlaganja i čuvanja podataka.
Nadležnosti u procesu internog obezbjeđivanja kvaliteta
Kako bi se obezbijedio potreban nivo kvaliteta svi zaposleni preduzimaju odgovarajuće mjere i
aktivnosti koje su usmjerene ka uspostavljanju održivog procesa internog obezbjeđivanja kvaliteta.
Odbor za internu evaluaciju radi na osnovu Poslovnika o radu i njime su predvidjene nadležnosti
članova odbora za internu evaluaciju a to su:
Odbor za interno obezbjeđenje kvaliteta
7
Novo naselje bb, Berane telefon +382 51 230 390
[email protected]
Direktor:
- imenuje Odbor za internu evaluaciju i nastavnike evaluatore;
- prezentuje Školskom odboru Plan interne evaluacije;
- stvara uslove za realizaciju aktivnosti definisane Planom rada za internu evaluaciju;
- prati rad Odbora za internu evaluaciju i dinamiku planiranih aktivnosti;
- obezbjedjuje potrebne tehničke uslove;
- upoznaje nastavnike, učenike, roditelje, stručne saradnike, socijalne partnere i lokalnu
zajednicu sa radom Odbora za internu evaluaciju;
Menadžer Odbora:
-
zakazuje i organizuje sastanke Odbora i sastanke za nastavnike evaluatora;
-
učestvuje u radu Odbora za internu evaluaciju;
-
vrši obuku nastavnika i drugih učesnika u procesu internog obezbjeđivanja kvaliteta,
-
definiše ulogu i zadatke Odbora;
-
vrši uvid u realizaciju aktivnosti koje su predvidjene Planom interne evaluacije;
-
priprema uputstva nastvnicima evaluatorima za realizaciju;
-
razvija metodologiju prikupljanja podataka i obradu indikatora;
-
priprema obrasce za prikupljanje podataka o indikatorima i za izvodjenje pojedinačnih
aktivnosti samoevoluacije;
-
dogovara pripremanje uslova za upotrebu modela;
-
u stalnom je kontaktu sa direktorom;
-
priprema akcioni plan;
-
efikasno plasira podatke i informacije;
-
učestvuje u izradi izvještaja;
-
prezentira izvještaje stručnim i upravnom organu;
-
vrsi samoevaluaciju svog rada.
Menadžer za upravljanje kvalitetom obavlja stručne i tehničke poslove Odbora za interno
obezbjeđivanje kvaliteta. Poslovi Menadžera za upravljanje kvalitetom su veoma zahtjevni i odgovorni.
Menadžer svoje aktivnosti realizuje, u zavisnosti od organizacije nastave.
Menadžer za upravljanje kvalitetom treba da posjeduje izražena informatička znanja i vještine
rukovanja IT opremom i softverskim paketima, koriste savremene alate na računarima, u cilju kreiranja,
ostvarivanja i kontrole ispunjenja sopstvenog plana ili plana ustanove. Od menadžera se očekuje stalno
stručno usavršavanje, praćenje dostignuća u upravljanju kvalitetom u oblasti obrazovanja. Poželjno je da
je u poslu dinamičan, ambiciozan, strpljiv, precizan, odgovoran, da posjeduje komunikacione,
pregovaračke i organizacione vještine.
Odbor za interno obezbjeđenje kvaliteta
8
Novo naselje bb, Berane telefon +382 51 230 390
[email protected]
ICT Koordinator:
-
priprema potreban softver i uputstva za korišćenje;
-
radi na prikupljanju kvantitativnih podataka;
-
obučava nastavnike - evaluatore;
-
kontroliše proces anketiranja;
-
vrši elektronsku pripremu materijala (obrasci, nacrti izvjestaja i dr.).
Predstavnik pedagoško-psihološke službe:
-
učestvuje u radu Odbora za internu evaluaciju;
-
učestvuje u izradi Plana interne evaluacije;
-
motiviše učenike i zaposlene za učešće u radu;
-
učestvuje u pripremi i izradi anketa, vrši anketiranje i radi na izradi izvještaja o
izvodjenju anketiranja;
-
radi na obradi podataka definisanih odredjenim indikatorima;
-
rad na metodologiji prikupljanja podataka i obrada istih;
-
u saradnji sa nastavnikom - evaluatorom učestvuje u prikupljanju podataka sa planom
predvidjene indikatore i vrši obradu istih;
-
učestvuje u izradi Izvjestaja o internoj evaluaciji;
-
vrsi samoevaluaciju svog rada.
Nastavnik (član Odbora)
-
učestvuje u radu odbora za internu evaluaciju;
-
vodi zapisnik sa sastanaka;
-
učestvuje u izradi Plana interne evaluacije;
-
realizuju aktvnosti plana interne evaluacije;
-
učestvuju u obukama za unapređivanje internog obezbjeđivanja kvaliteta itd.;
-
u saradnji sa pedagogom učestvuje u prikupljanju podataka za planom predvidjene
indikatore i
-
vrsi obradu podataka;
-
unosi podatke u obrasce;
-
učestvuje u izradi Izvještaja o internoj evaluaciji;
-
prisustvuje anketiranju;
-
vrši samoevaluaciju svog rada.
Odbor za interno obezbjeđenje kvaliteta
9
Novo naselje bb, Berane telefon +382 51 230 390
[email protected]
U cilju obezbjeđivanja održivosti i kvaliteta interne evaluacije Odbor za interno obezbjeđivanje
kvaliteta priprema plan i program i vrši obuku nastavnika ocjenjivača/evaluatora. Uspješnim završetkom
programa nastavnici ocjenjivači/evaluatori dobijaju mogućnost procjenjivanja specifičnih kvalitativnih
indikatora, realizaciju aktivnosti na utvrđivanju kvaliteta i predlaganje mjera za unapređivanje.
Nastavnik ocjenjivač - evaluator
-
realizuje aktivnosti plana interne evaluacije;
-
učestvuje u obukama za unapređivanje internog obezbjeđivanja kvaliteta;
-
učestvuje u prikupljanju podataka za planom predvidjene indikatore i vrši obradu istih;
-
unosi podatke u obrasce;
-
učestvuje u izradi Izvjestaja o internoj evaluaciji;
-
prisustvuje anketiranju;
-
vrši samoevaluaciju svog rada.
Proces obezbjeđivanja kvaliteta bazira se na uspostavljanju povezanosti metoda i postupaka u
kome je svaki pojedinac zadužen i odgovoran za kvalitet posla koji obavlja, pri čemu ne može da očekuje
da će ga neko kasnije kontrolisati i ispravljati greške i propuste.
Svaki pojedinac treba da radi na način koji je propisan odgovarajućim uputstvima i/ili
procedurama u okviru sistema upravljanja kvalitetom.
Predstavnik zajednice
-
učestvuje u radu odbora za internu evaluaciju;
-
učestvuje u izradi izvještaja;
-
analiziraja preporuke za unapređenje kvalitet
Dokumentacija za internu evaluaciju
Prilikom izrade Plana interne evaluacije i Školskog izvještaja koriste se sljedeći izvori podataka dokumentacija:
- godisnji plan i program rada škole;
-
školski razvojni plan;
-
plan unapredjenja kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada;
-
izvještaj o utvrdjivanju kvaliteta obrazovno- vaspitnog rada;
-
obrazovni programi – katalozi znanja;
-
pedagoška dokumentacija;
Odbor za interno obezbjeđenje kvaliteta
10
Novo naselje bb, Berane telefon +382 51 230 390
[email protected]
-
statistički polugodišnji i godišnji izvjestaji;
-
dokumentacija direktora, sekretara, pedagoga i računovodstvene sluzbe;
-
ljetopis skole;
-
brojne knjige zapisnika;
-
Izvjestaj o saradnji sa lokalnom zajednicom i NVO sektorom;
Dokumantacija koja se prikuplja u toku procesa interne evaluacije stavja se na uvid: Školskom
odboru, CSO, Zavodu za školstvo, socijalnim pratnerima i drugim subjektima po odobrenju direktora.
Plan interne evaluacije, Školski izvjestaji interne evaluacije i knjiga zapisnika Odbora za interno
obezbedjivanje kvaliteta se čuvaju trajno.
Početni indikatori
Početno eksterno utvrđivanje kvaliteta
Na osnovu eksternog utvrđivanja kvaliteta obavljenog školske 2010/11. godine se oslikava rad u
proteklom četvorogodišnjem periodu. Procjena indikatora je:
Redni
broj
Oblast nadzora
Ocjena
1.
Kvalitet upravljanja i rukovođenja
ustanovom
Uglavnom uspješno
2.
Kvalitet kadrovskih, materijalnih,
tehničkih i bezbjedonosnih uslovi rada
ustanove
Uglavnom uspješno
3.
Etos ustanove
Uspješno
4.
Podrška koju ustanova pruža učenicima
Uspješno
5.
Saradnja sa roditeljima, drugim
ustanovama i lokalnom sredinom
Uspješno
6.
Nastava i učenje
6.1
Obavezni nastavni predmeti
Hemija
Uglavnom uspješno
Geografija
Uglavnom uspješno
Istorija
Uglavnom uspješno
Engleski jezik
Uglavnom uspješno
Njemački jezik
Uglavnom uspješno
Ruski jezik
Uspješno
Fizičko vaspitanje
Uspješno
Matematika
Zadovoljava
Odbor za interno obezbjeđenje kvaliteta
11
Novo naselje bb, Berane telefon +382 51 230 390
6.2
Maternji jezik i književnost
Uglavnom uspješno
Biohemija
Uglavnom uspješno
Nastava stručno teorijskih predmeta
Mašinska grupa predmeta (tehničar
drumskog saobraćaja),
Uspješno
Mašinska grupa predmeta – Prakticna
nastava
Zadovoljava
Ekonomska grupa predmeta
Uspješno
Pravna grupa predmeta
Uspješno
Drvopreradjivačka grupa predmeta
Veoma uspješno
Kuvarstvo sa praktičnom nastavom, Osnove
kuvarstva
Zadovoljava
Restoraterstvo, Prakticna nastava
7.
[email protected]
Postignuća znanja i vještina učenika prema
obrazovnim standardima
Uspješno
Uglavnom uspješno
Nulto samovrednovanje
Analizom ključnih indikatora u prethodnom četvorogodišnjem periodu konstatujemo sljedeće:
-
približno konstantan broj učenika od minimum 821 a maximalno 930;
-
Polna struktura učenika od 33,23 do 36,42% (ženskih);
-
Broj zaposlenih od 108 do 116;
-
Prosječne godine zaposlenih 42 godina;
-
Broj nastavnika od 82 do 88
-
Broj odjeljenja od 35 do 42;
-
Broj učenika po računaru od 18,60 do 8,01;
-
Drop-out po generaciji školske 2007/2008. godine trogodišnji program 13,3%;
četvorogodišnji program 5,32%.
-
Drop-out po generaciji školske 2008/2009.
četvorogodišnji program 3,86%.
-
Drop-out po generaciji školske 2009/2010. godine trogodišnji program 13,07%;
četvorogodišnji program 4,73%.
-
Drop-out po generaciji skolske 2010/2011. godine trogodišnji program 7,21%;
četvorogodišnji program 7,75%.
-
Prosječan broj hospitovanih časova po nastavniku godišnje 1,61 do 1,17;
godine trogodišnji program 7,82%;
Odbor za interno obezbjeđenje kvaliteta
12
Novo naselje bb, Berane telefon +382 51 230 390
[email protected]
-
Prosječan procenat prisutnih roditelja roditeljskim sastancima 58,47% ;
-
Procenat učenika sa diplomom Luča - u proteklom periodu 4 učenika su dobili diplomu
Luča;
-
Uspostavljanje procesa baziranih na planskim aktivnostima za razvoj skole;
-
Stručno usavršavanje nastavnika za realizaciju aktivnosti na internom obezbjeđivanju
kvaliteta;
-
Rad na unapređivanju informatičkih znanja i uslova za realizaciju internog
obezbjeđivanju kvaliteta;
-
Obezbjeđivanje dokumnetacije i materijala (izvora) za utvrđivanje i praćenje
indikatora;
-
Obezbijediti sredstva za realizaciju interne evaluacije;
-
Unaprijediti bezbjedonosne uslove za učenike i zaposlene u Školi;
-
Raditi na profesionalnom razvoju zaposlenih kroz realizaciju ličnih planova
profesionalnog razvoja;
-
Raditi na unapredjivanju prostornih uslova – kabineta za obuku i radionica;
-
Koristenje raspolozivih resursa;
-
Uspostaviti podršku učenicima koji zaostaju u savladavanju gradiva (rad na metodama
uspjesnog ucenja);
-
Podizanje nivoa saradnje sa socijalnim partnerima, lokalnom zajednicom, nevladinim i
medjunarodnim organizacijama, kao i drugim partnerima koji su uključeni u rad škole;
-
Unaprijediti saradnju sa roditeljima;
-
Raditi na realizaciji aktivnosti koje su od značaja za sprječavanje nasilja u školi;
-
Sprovoditi i ostale aktivnosti koje su od značaja za rad škole i promocije uloge škole u
zajednici.
-
izrada plana interne evaluacije;
-
izrada poslovnika o radu odbora za internu evaluaciju;
-
saradnja sa nastavnicima – evaluatorima;
-
obuka nastavnika – evaluatora;
-
unaprijediti planiranje procesa internog obezbjeđivanja kvaliteta;
ZADACI
Dugoročni
Kratkoročni
Odbor za interno obezbjeđenje kvaliteta
13
Novo naselje bb, Berane telefon +382 51 230 390
[email protected]
-
priprema anketnih listića za učenike, roditelje, nastavnike i socijalne partnere;
-
priprema dokumenata za praćenje indikatora;
-
kreiranje baze podataka za praćenje indikatora;
Materijalna sredstva za realizaciju Plana interne evaluacije
Materijalna sredstva za realizaciju aktivnosti na internom obezbjeđivanju kvaliteta će se planirati
godišnjim finasijskim planom u skladu sa normativima.
Sredstva će biti namijenjena za:
materijal;
pripremu i realizaciju anketa;
štampanje izvjestaja;
promotivne aktivnosti;
nadoknadu za rad Odbora za interno obezbedjivanje kvaliteta;
obuku nastavnika evaluatora;
tehničku podršku;
stimulacije za rad učesnika u procesu itd.
OBLASTI OBEZBJEĐENJA KVALITETA
Kooperativnost
-
Uspostavljanje kriterijuma i procedura za interno obezbjeđenje kvaliteta
-
Utvrđivanje nivoa numeričkih-statističkih indikatora
-
Utvrđivanje kvaliteta planiranja upisne politike
-
Utvrđivanja zadovoljstva obrazovnim programima koji se nude
-
Utvrđivanje kvaliteta rada stručnih organa: nastavničko vijeće, aktivi, odjeljenjska
vijeća
-
Utvrđivanje kvaliteta rada Savjeta roditelja
-
Utvrđivanje kvaliteta pedagoško instruktivnog rada direktora
-
Utvrđivanje kvaliteta pedagoško instruktivnog rada pomoćnika direktora
-
Utvrđivanje kvaliteta pedagoško instruktivnog rada pedagoga/psihologa
-
Utvrđivanje kvaliteta prostornih i tehničkih uslova za realizaciju obrazovnih programa
-
Utvrđinja aktivnosti na informisanju i promovisanju rada škole u zajednici
-
Utvrđinja aktivnosti na podsticanju i motivaciji
-
Utvrđivanje kvaliteta podrške koju škola pruža učenicima (koji zaostaju u savladavanju
gradiva, nadarenim učenicima i sl.)
-
Utvrđivanje kvaliteta podrške koju škola pruža učenicima sa posebnim obrazovnim
potrebama i smetnjama u razvoju, njihovim postignućima
Odbor za interno obezbjeđenje kvaliteta
14
Novo naselje bb, Berane telefon +382 51 230 390
[email protected]
-
Utvrđivanje kvaliteta podrške koju škola pruža učenicima u pogledu profesionalne
orijentacije
-
Utvrđivanje kvaliteta savjetodavne podrške koju škola pruža učenicima
-
Utvrđivanje kvaliteta informisanosti učenika o radu škole
-
Utvrđivanje kvaliteta saradnje sa nevladinim i međunarodnim organizacijama
-
Utvrđivanje kvaliteta aktivnosti učešća u međunarodnim projektima
-
Utvrđivanje kvaliteta aktivnosti učešća u programima za sprječavanje nasilja u školi
-
Procjena uspješnosti na eksternom utvrđivanju kvaliteta
-
Realizacija godišnjeg plana i programa rad
-
Procjena uspješnosti rada Školskog/Upravnog odbora
-
Procjena usaglašenosti pedagoške evidencije i dokumentacije sa formularima
-
Realizacija programa profesionalnog razvoja zaposlenih
-
Procjena poštovanja kućnog reda
-
Procjena estetske uređenosti prostora
-
Procjena realizacije dopunske i dodatne nastave
-
Procjena uspješnosti realizacije nastavnih i vannastavnih aktivnosti
-
Procjena uspješnosti realizacije edukativnih i preventivnih programa
-
Procjena uspješnosti rada Učeničkog parlamenta
-
Procjena uspješnosti školskog lista i Veb sajta
-
Utvrđivanje nivoa izrečenih pohvala i nagrada učenika
-
Utvrđivanje nivoa i razloga izostanaka učenika, procjena vladanja i primijenjenih
vaspitnim mjera,
-
Kvalitet nastave
-
Procjena znanja i vještina učenika(kod poslodavaca, profesionalna praksa),
-
Samoevaluacija rada nastavnika
Efektivnost
Upravljanje resursima
-
Visina sredstava iz budžeta
-
Odnos budžetskih sredstava prema drugim prihodima
-
Visina sredstava koja se realizuju po učeniku
-
Resursi obezbijeđeni od socijalnih partnera
-
Raspoloživa i nedostajuća sredstva
Odbor za interno obezbjeđenje kvaliteta
15
Novo naselje bb, Berane telefon +382 51 230 390
[email protected]
Promocija kvaliteta
Cijeneći da će Interno obezbjedjivanje kvaliteta imati značajnu ulogu u razvoju škola, u saradnji sa
učenicima, roditeljima, socijalnim partnerima i lokalnom zajednicom Odbor priprema brojne mjere i
aktivnosti usmjerene na razvoju vaspitno-obrazovnog procesa.
U tom smislu Odbor sprovodi i niz aktivnosti vezano za promociju internog obezbjeđivanja kvaliteta i to:
- obavještavanje javnosti o realizovanim aktivnostima podsredstvom sredstava javnog
informisanja;
- uključivanje većeg broja nastavnika u proces interne evaluacije;
- informisanje socijalnih partnera i lokalne zajednice o procesu interne evaluacije;
- organizovanje radionica, seminara, debata o značaju interne evaluacije
AKCIONI PLAN
Redni
broj
Aktivnost
Zadaci
Nosioci
odgovornosti
Dinamika
Indikatori
mart 2012.
godine
- pripremljeni
interni školski
dokumenti za
praćenje
indikatora
I KOOPERATIVNOST
Uspostavljanje
kriterijuma i
procedura za
interno
obezbjeđenje
kvaliteta
- obuka nastavnika –
evaluatora za procjenu
kvaliteta indikatora;
Utvrđivanje
nivoa
numeričkihstatističkih
indikatora
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
- broj nastavnika i
saradnika koji su
prošli obuku;
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta u saradnji
sa CSO
mart – april
2012.
godine
- priprema anketnih listića
za procjenu kvaliteta
indikatora;
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
mart – maj
2012.
godine
- podizanje svijesti
zaposlenih o značaju
utvrđivanja i
unapređivanja kvaliteta.
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
- obuka nastavnika i
saradnika za realizaciju
aktivnosti internog
obezbjeđenja kvaliteta;
1.
2.
- priprema internih
školskih dokumenata za
praćenje indikatora;
- praćenje numeričkostatističkih podataka za:
roditeljske sastanke,
hospitovane časove,
obuke nastavnika,
pohvaljeni i nagrađeni
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
(ICT koordinator)
Odbor za interno obezbjeđenje kvaliteta
- urađeni anketni
listići;
- prisutna svijest o
značaju
utvrđivanja
mart – avgust
2012. godine
kvaliteta i saradnja
na ostvarivanju
toga cilja;
mart 2012.
septembar
2016.
godine
- postojanje precizne
evidencije o broju
roditeljskih
sastanaka,
hospitovane
časove, obuke
16
Novo naselje bb, Berane telefon +382 51 230 390
[email protected]
učenici...
3.
4.
5.
Utvrđivanje
kvaliteta
planiranja upisne
politike
- praćenje saradnje sa ZZZ
CG, lokalnom
samoupravom, socijalnim
partnerima, MPS,
roditeljima, osnovnim
školama u pogledu
planiranja upisne politike;
Utvrđivanja
zadovoljstva
obrazovnim
programima koji
se nude
- praćenje zadovoljstva
obrazovnim programima
koji se nude kroz ankete
za učenike, roditelje,
poslodavce...
Utvrđivanje
kvaliteta
planova rada
stručnih organa:
nastavničko
vijeće, aktivi,
odjeljenjska
vijeća
- analiza plana rada
nastavničkog vijeća,
Utvrđivanje
kvaliteta rada
Savjeta roditelja
- praćenje rada Savjeta
Nastavnik/evaluator
roditelja i usklađenost
Odbor za interno
Programa rada sa Opštim
obezbjeđenje
zakonom o obrazovanju i
Statutom škole.
kvaliteta
6.
7.
8.
nastavnika,...;
Utvrđivanje
kvaliteta
pedagoško
instruktivnog
rada direktora
Utvrđivanje
kvaliteta
pedagoško
instruktivnog
rada pomoćnika
direktora
- analiza plana rada
odjeljenskog starješine,
odjeljenskih vijeća,
pedagoškog i stručnih
aktiva, komisija i dr.
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
mart 2012.
septembar
2014.
godine
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
mart 2012.
septembar
2014.
godine
Nastavnik/evaluator
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
- praćenje pedagoško
instruktivnog rada
direktora i usklađenost
Nastavnik/evaluator
Programa rada sa Opštim
Odbor za interno
zakonom o obrazovanju i
obezbjeđenje
Statutom škole.
kvaliteta
- priprema anketnih listića
za procjenu kvaliteta
indikatora.
- praćenje pedagoško
instruktivnog rada
pomoćnika direktora i
usklađenost Programa
Nastavnik/evaluator
rada sa Opštim zakonom
Odbor za interno
o obrazovanju i Statutom
obezbjeđenje
škole.
kvaliteta
- priprema anketnih listića
za procjenu kvaliteta
indikatora.
Odbor za interno obezbjeđenje kvaliteta
- zapisnici sastanaka,
ankete,
sprovedeno
istraživanje, dopisi,
izvještaj Školskom
odboru o
rezultatima.
- zapisnici sastanaka,
ankete,
sprovedeno
istraživanje,
prezentirani
rezultati.
- Knjige zapisnika,
mart 2012.
avgust
2012.
godine
- plan rada i njegova
realizacija,
- izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu
- knjiga zapisnika,
mart 2012.
avgust
2012.godine
- plan rada i njegova
realizacija,
- izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu
septembar
2012 –
avgust
2014.godine
- plan pedagoško
instruktivnog rada
direktora i njegova
realizacija, zaključci
Nastavničkog
vijeća.
- izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu .
septembar
2012 –
avgust
2014.godine
- plan pedagoško
instruktivnog rada
pomoćnika
direktora i njegova
realizacija, zaključci
Nastavničkog
vijeća.
- izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu .
17
Novo naselje bb, Berane telefon +382 51 230 390
9.
Utvrđivanje
kvaliteta
pedagoško
instruktivnog
rada
pedagoga/psihol
oga
Utvrđivanje
kvaliteta
prostornih i
tehničkih uslova
za realizaciju
obrazovnih
programa
- praćenje pedagoško
instruktivnog rada
pedagoga-psihologa i
usklađenost Programa
Nastavnik/evaluator
rada sa Opštim zakonom
Odbor za interno
o obrazovanju i Statutom
obezbjeđenje
škole.
kvaliteta
- priprema anketnih listića
za procjenu kvaliteta
indikatora.
- utvrđivanje stanja
materijalnih sredstava u
nastavi,
- određivanje prioritetnih
kabineta za opremanje,
- priprema liste potreba za
nastavnim sredstvima u
skladu sa standardima,
- unaprijediti kvalitet
nastave adekvatnim
izborom nastavnih
sredstava,
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
[email protected]
septembar
2012 –
avgust
2014.godine
- izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu .
maj 2012
maj 2012
Aktivi
jun – avgust
2012
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
Jun – avgust
2012
- uvid u nastavne planove i
programe,
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
10.
- vođenje evidencije o
korišćenju nastavnih
sredstava i pomagala u
nastavi.
Nastavnici,
Pedagoška služba
- Utvrđivanje kvaliteta
prostornih i tehničkih
uslova,
- priprema anketnih listića
za procjenu kvaliteta
indikatora.
11.
Utvrđinja
aktivnosti na
informisanju i
promovisanju
rada škole u
- organizovati promocije i
predstavljanje zajednici,
Nastavnik/evaluator
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
Nastavnici,
Roditelji
- organizovati Dan
otvorenih vrata,
Nastavnikevaluator,
- priprema anketnih listića
Odbor za interno obezbjeđenje kvaliteta
- plan pedagoško
instruktivnog rada
pedagogapsihologa i njegova
realizacija, zaključci
Nastavničkog
vijeća.
mart 2012
Avgust
2012.
mart 2012.
avgust
2012.
godine
mart 2012.
avgust
2012.
godine
- utvrđena lista
predmeta za
unapređenje
materijalnog
stanja,
- opremljeni kabineti
ili obezbijeđen dio
opreme u skladu sa
standardima,
- planovi rada sa
spisakom
adekvatnih
nastavnih
sredstava,
- formirana
evidencija o
korišćenju
nastavnih
sredstava i
pomagala u
nastavi.
- izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu .
- Održane tribine,
promocije,
- Organizovani Dani
otvorenih vrata,
- izvještaj o
18
Novo naselje bb, Berane telefon +382 51 230 390
zajednici
Utvrđinja
aktivnosti na
podsticanju i
motivaciji
za procjenu kvaliteta
indikatora.
- Vođenje evidencije o
preduzetim inicijativama
u skladu sa Pravilnikom o
nagrađivanju i
pohvaljivanju zaposlenih
u školi,
- Vođenje evidencije o
realizaciji Plana
profesionalnog razvoja
nastavnika.
Utvrđivanje
kvaliteta podrške
koju škola pruža
učenicima (koji
zaostaju u
savladavanju
gradiva,
nadarenim
učenicima i sl.)
utvrđenom
kvalitetu .
- formirana
evidencija o
nagrađivanju i
pohvaljivanju
zaposlenih,
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta,
Direktor,
Nastavnici,
septembar
2012 –
avgust
2014.godine
Aktivi,
Sindikalna
organizacija
- Uvid u planiranje i
realizovanje i vođenje
evidencije dopunske
nastave,
- formirana baza
podataka o
nadarenim
učenicima,
Stručni aktivi
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta,
- Uključivanje učenika u
projekte,
Direktor,
- Uvid u savjetodavni rad
pedagoga /psihologa sa
ovim učenicima,
Odbor za interno obezbjeđenje kvaliteta
- formirana
evidencija o
realizaciji Plana
profesionalnog
razvoja nastavnika,
- formirana baza
podataka o
učenicima koji
zaostaju u
savladavanju
gradiva,
Nastavnikevaluator
- Uvid u planiranje i
realizovanje i vođenje
evidencije dodatne
nastave,
- formirana
evidencija o
vrstama zvanja
nastavnika,
- izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu .
- Analiza programa rada
stručnih aktiva o podršci
učenicima koji zaostaju u
savladavanju gradiva,
- Uvid u program rada
stručnih aktiva o radu sa
nadarenim učenicima,
13.
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta,
- Analiza pravilnika o
nagrađivanju i
pohvaljivanju zaposlenih,
- Vođenje evidencije o
preduzetim inicijativama
u skladu sa Pravilnikom o
vrstama zvanja, uslovim,
načinu i postupku
dodjeljivanja zvanja
nastavnika,
12.
[email protected]
septembar
2012 –
avgust
2014.godine
- formirana
evidencija o
realizaciji sadržaja
dodatne i
dopunske nastave,
- podaci o
savjetodavnom
radu pedagoga
/psihologa sa
učenicima.
- izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu .
19
Novo naselje bb, Berane telefon +382 51 230 390
14.
15.
Utvrđivanje
kvaliteta podrške
koju škola pruža
učenicima sa
posebnim
obrazovnim
potrebama i
smetnjama u
razvoju, njihovim
postignućima
- Uvid u individualne
razvojne obrazovne
programe (IROP),
Utvrđivanje
kvaliteta podrške
koju škola pruža
učenicima u
pogledu
profesionalne
orijentacije
- Prikupljanje informacija u
vezi sa nastavkom
školovanja,
- Utvrđivanje postojanja
stručnog tima za rad sa
učenicima sa posebnim
obrazovnim potrebama i
smetnjama u razvoju,
[email protected]
Nastavnik –
evaluator
Pedagog/psiholog
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta,
septembar
2012 –
avgust
2016.
godine
Nastavnik –
evaluator
- Uspostavljanje saradnje
sa CIPS-om,
- Vođenje portfolija
učenika od strane
razrednih starješina,
davanje preporuka za
dalje školovanje,
Pedagog/psiholog
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta,
septembar
2012 –
avgust
2016.godine
16.
17.
18.
19.
- prikupljanje podataka o
savjetodavnim
podrškama koje škola
pruža učenicima;
Utvrđivanje
kvaliteta
informisanosti
učenika o radu
škole
- prikupljanje podataka o
kvalitetu informisanosti
učenika o radu škole;
Utvrđivanje
kvaliteta
saradnje sa
nevladinim i
međunarodnim
organizacijama
- prikupljanje podataka o
učešću u projektima,
seminarima, obukama,
radionicama...
Utvrđivanje
kvaliteta
aktivnosti učešća
u međunarodnim
- Prikupljanje podataka o
učešću u međunarodnim
projektima, seminarima,
Nastavnik –
evaluator
Pedagog/psiholog
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta,
- priprema anketnih listića
za procjenu kvaliteta
indikatora.
Nastavnik –
evaluator
Pedagog/psiholog
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta,
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
Odbor za interno obezbjeđenje kvaliteta
- izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu.
- Urađeni portfoliji
učenika od strane
razrednih
starješina, davanje
preporuka za dalje
školovanje,
- Izvještaj o saradnji
sa CIPS-om,
- Izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu.
- priprema anketnih listića
za procjenu kvaliteta
indikatora.
Utvrđivanje
kvaliteta
savjetodavne
podrške koju
škola pruža
učenicima
- formirana
evidencija o
realizaciji IROP.
septembar
2012 –
avgust
2014.godine -
septembar
2012 –
avgust
2014.godine
mart
2012.godine
– avgust
2012.
Mart
2012.do
avgust
analiazirani podaci
o savjetodavnoj
podršci,
Izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu.
- analiazirani podaci
o informisanosti
učenika,
- Izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu.
- Urađeni projekti,
organizovani
seminari, obuke,
radionice (broj
učesnika)...
- Izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu.
- Urađeni projekti
(broj učesnika)...
- Izvještaj o
20
Novo naselje bb, Berane telefon +382 51 230 390
projektima
20.
Utvrđivanje
kvaliteta
aktivnosti učešća
u programima za
sprječavanje
nasilja u školi
obukama, radionicama...
- Prikupljanje podataka o
učešću u programima
sprečavanja nasilja u
školi,
- priprema anketnih listića
za procjenu kvaliteta
indikatora.
[email protected]
2012.
utvrđenom
kvalitetu.
- Urađeni programi
(broj učesnika)...
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
septembar
2012 –
avgust
2014.godine
- Izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu.
II EFEKTIVNOST
21.
Procjena
uspješnosti na
eksternom
utvrđivanju
kvaliteta
- Analiza rezultata,
Realizacija
godišnjeg plana i
programa rad
- Analiza usklađenosti
rasporeda sa programima
realizacije nastave,
22.
- Poređenje sa rezultatima
drugih srodnih škola,
- Usklađenost za Zakonom
o stručnom obrazovanju,
- Uslovi za realizaciju,
23.
24.
Procjena
uspješnosti rada
Školskog/Upravn
og odbora
Procjena
usaglašenosti
pedagoške
evidencije i
dokumentacije
sa formularima
- praćenje rada Školskog
odbora,
- usklađenost programa
rada Školskog odbora sa
Opštim zakonom o
obrazovanju i Statutom
škole,
- Uvid u pedagošku
dokumentaciju
- Usklađenost sa
Pravilnikom o vođenju
pedagoške evidencije,
- Mogućnost elektronskog
vođenja evidencije,
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
Nastavnik –
evaluator
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
- Zapisnik sa
sastanaka,
mart-april
2012.
Mart
2012.do
avgust 2012.
Nastavnik –
evaluator,
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
Nastavnik –
evaluator,
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
25.
- Utvrditi usklađenost
Plana profesionalnog
razvoja sa potrebama
škole (PNRŠ),
- voditi evidenciju o
realizovanim
Nastavnik –
evaluator,
Odbor za interno
obezbjeđenje
Odbor za interno obezbjeđenje kvaliteta
- Izvještaj o
realizaciji godišnjeg
plana i programa
rad,
- Izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu.
- knjiga zapisnika,
Mart
2012.do
avgust 2012
- plan rada i njegova
realizacija,
- izvještaj o
utvrđenoj
- procjeni.
septambar
2012.
septembar
2014.
godine
- Pravilnik o vođenju
pedagoške
dokumentacije,
- Izvještaj o
utvrđejeni.
- Redovnost praćenja
pedagoške
dokumentacije,
Realizacija
programa
profesionalnog
razvoja
zaposlenih
- Izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu.
mart 2012.
avgust
2012.
godine
- Usklađen Plana
profesionalnog
razvoja sa
potrebama škole
(PNRŠ),
- Evidencija o
21
Novo naselje bb, Berane telefon +382 51 230 390
aktivnostima,
[email protected]
kvaliteta
realizovanim
aktivnostima,
- Analizirati Portfolio o
profesionalnom razvoju
nastavnika (LPPR),
- Portfolio o
profesionalnom
razvoju nastavnika
(LPPR).
- Izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu.
Procjena
poštovanja
kućnog reda
- Pravilnik o kućnom redu,
- Evidencija o poštovanju
kućnog reda,
- Praćenje uticaja izrečenih
vaspitnih mjera,
26.
- priprema anketnih listića
za procjenu kvaliteta
indikatora.
27.
Procjena
estetske
uređenosti
prostora
29.
30.
Pedagog/psiholog,
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
- Izrada učeničkih radova,
panoa,
Nastavnik –
evaluator,
- Briga o uređenju
enterijera i eksterijera,
Učenici,
- priprema anketnih listića
za procjenu kvaliteta
indikatora.
28.
Nastavnik –
evaluator,
Nastavnici.
- Uvid u planiranje
dopunske i dodatne
nastave,
Procjena
uspješnosti
realizacije
nastavnih i
vannastavnih
aktivnosti
- Usklađenost programa
vannastavnih aktivnosti,
Nastavnik –
evaluator,
- Evidencija o realizaciji
vannastavnih aktivnosti,
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
Procjena
uspješnosti
realizacije
edukativnih i
preventivnih
programa
- Usklađenost edukativnih i
preventivnih programa sa
vannastavnim
aktivnostima,
- Realizavija edukativnih i
preventivnih programa
bolesti zavisnosti,
programa za
mart 2012.
avgust
2012.
godine
Nastavnik –
evaluator,
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
Nastavnik –
evaluator,
Pedagog/psiholog,
- Izvještaj o
utvrđenoj
procjeni.
- Učenički radovi,
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
Procjena
realizacije
dopunske i
dodatne nastave
- Praćenje realizacije
dopunske i dodatne
nastave,
septembar
2012.
avgust
2014.
godine
- Poštovanje
Pravilnika o
kućnom redu,
- Uređen enterijer i
eksterijer,
- Izvještaj o
utvrđenoj procjeni.
- Izvještaj o
utvrđenoj procjeni.
septembar
2012.
avgust
2014.
godine
septembar
2012.
avgust
2012.
godine
septembar
2012.
avgust
2014.
godine
- Izvještaj o
realizaciji nastavnih
i vannastavnih
aktivnosti,
- Izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu.
- Evidencija o
realizaciji
edukativnih i
preventivnih
programa,
Odbor za interno
Odbor za interno obezbjeđenje kvaliteta
22
Novo naselje bb, Berane telefon +382 51 230 390
reproduktivno zdravlje,
programa zaštite životne
sredine...
[email protected]
obezbjeđenje
kvaliteta
- Izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu.
- Evidencija realizacije
edukativnih i
preventivnih programa,
Procjena
uspješnosti rada
Učeničkog
parlamenta
31.
- Program rada Učeničkog
parlamenta,
- Razmatranje aktivnosti
Učeničkog parlamenta na
sjednicama stručnih
organa,
- priprema anketnih listića
za procjenu kvaliteta
indikatora.
32.
Procjena
uspješnosti
školskog lista i
Veb sajta
- Formiranje tima za rad na
školskom listu,
- Prikupljanje podataka i
materijala za izradu
školskog lista
- Ažuriranje sajta škole
Utvrđivanje
nivoa izrečenih
pohvala i
nagrada učenika
33.
- Formirati tim za praćenje
nivoa izrečenih pohvala i
nagrada učenika
- Praćenje i evidencija
izrečenih pohvala i
nagrada učenika
- Rad na afirmaciji
aktivnosti vezanih za
pohvaljivanje i
nagradjivanje,
34.
35.
Utvrđivanje
nivoa i razloga
izostanaka
učenika,
procjena
vladanja i
primijenjenih
vaspitnim mjera,
- Anketiranje učenika i
nastavnika o razlozima
izostajanja sa nastave i
problemima u vladanju,
Kvalitet nastave
- Utvrđivanje kvaliteta
realizacije
opšteobrazovnih
predmeta;
- Analliza motivisanosti
učinika za prisustvo
nastavi,
Nastavnik –
evaluator,
Ucenici
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
Nastavnik –
evaluator,
ICT koordinator
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
septembar
2012.
avgust
2014.
godine
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
septembar
2012 –
avgust
2014.
godine
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
Nastavnik –
evaluator,
Stručni aktiv,
Odbor za interno
obezbjeđenje
Odbor za interno obezbjeđenje kvaliteta
- Azuriran web sajt
škole,
- Izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu,
- Formirana baza
podataka o
izrečenim
pohvalama i
nagradama
učenika,
- Izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu
Nastavnik –
evaluator,
Ucenici
- Izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu.
- Urađen školski list,
Septembar
2012 –
avgust
2014.
godine
Nastavnik –
evaluator,
Ucenici
- Realizovan
program rada
Ucenickog
parlamenta,
septembar
2012 –
avgust
2014.
godine
septembar
2012 –
avgust
2014.
godine
- Formirana baza
podataka o
izostancima
ucenika,
primijenjenim
vaspitnim mjerama
- Izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu
- Izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu
23
Novo naselje bb, Berane telefon +382 51 230 390
[email protected]
kvaliteta
- Utvrđivanje kvaliteta
realizacije stručnoteorijskih predmeta;
Nastavnik –
evaluator,
Strucni aktiv
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
- Utvrđivanje kvaliteta
realizacije praktične
nastave;
Nastavnik –
evaluator,
Strucni aktiv
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
- Utvrđivanje kvaliteta
realizacije slobodnih
aktivnosti;
- Utvrđivanje kvaliteta
realizacije izborne
nastave,
Nastavnik –
evaluator,
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
Nastavnik –
evaluator,
Strucni aktiv
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
Procjena znanja i
vještina učenika
36.
(kod
poslodavaca,
profesionalna
praksa),
septembar
2012 –
avgust
2014.
godine
septembar
2012 –
avgust
2014.godine
septembar
2012 –
avgust
2014.godine
septembar
2012 –
avgust
2014.godine
- Anketa poslodavaca o
zadovoljstvu znanjima i
vještinama učenika
- Interno vođenje
evidencija o dostignutim
vještinama učenika u
skladu sa standardima
zanimanja,
Nastavnik –
evaluator,
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
- Izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu
- Izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu
- Izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu
- Izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu
- Evidencija o
dostignutim
znanjima i
vjestinama ucenika
septembar
2012 –
avgust
2014.godine
- Izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu
- priprema anketnih listića
za procjenu kvaliteta
indikatora.
Samoevaluacija
rada nastavnika
37.
- Realizacija LPPR,
- Ankete. upitnici i testovi
Nastavnik –
evaluator,
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
Odbor za interno obezbjeđenje kvaliteta
septembar
2012 –
avgust
2014.godine
- Izvjestaj o relizacija
LPPR,
- Rezultati rada
- Izvještaj o
utvrđenom
kvalitetu,
24
Novo naselje bb, Berane telefon +382 51 230 390
[email protected]
III UPRAVLJANJE RESURSIMA
Visina sredstava
iz budžeta
- Analiza sredstava
namijenjenih za internu
evaluaciju;
38.
39.
40.
41.
- Utvdjivanje visine
sredstava u budžetu;
Odnos
budžetskih
sredstava prema
drugim
prihodima
- materijalna podrška od
strane partnera;
Visina sredstava
koja se realizuju
po učeniku
- Utvrjivanje visine
sredstava po učeniku;
Resursi
obezbijeđeni od
socijalnih
partnera
- prihodi od aktivnosti
škole u procesu
obrazovanja i usluga;
- Oprema obezbijeđena od
partnera u funkciji
kvaliteta nastave, učenja,
bezbjednosti učenika itd.
Racunovodstveni
radnik
Direktor
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
Racunovodstveni
radnik
Direktor
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
Računovodstveni
radnik
Direktor
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
Raspoloživa i
nedostajuća
sredstva
42.
U Beranama
16.03.2012. godine
.
- Procejna sredstava na
koja se može računati;
- Procjena sredstava
neophodna za ispunjenje
razvojne funkcije.
Računovodstveni
radnik
Direktor
Odbor za interno
obezbjeđenje
kvaliteta
mart 2012.
avgust
2012.
godine
septembar
2012 –
avgust
2014.godine
septembar
2012 –
avgust
2014.godine
septembar
2012 –
avgust
2014.godine
mart 2012.
avgust
2012.
godine
- Izvjestaj o visini
budžetskih
sredstava,
- Izvještaj o
utvrđenoj procjeni,
- Izvjestaj o visini
budžetskih
sredstava u odnosu
na druge prihode,
- Izvještaj o
utvrđenoj procjeni,
- Izvještaj o visini
sredstava po
učeniku,
- Izvještaj o
utvrđenoj procjeni;
- Izvještaj o
resursima
obezbijeđenim od
socijalnih partnera
- Izvještaj o
utvrđenoj procjeni,
- Izvjestaj o
raspoloživim i
nedostajućim
sredstvima,
- Izvještaj o
utvrđenoj procjeni,
Za Odbor za interno obezbedjivanje kvaliteta
Direktor škole,
Vujica Popović, dipl. maš. ing.
Odbor za interno obezbjeđenje kvaliteta
25
Download

Interna evaluacija - "Vukadin Vukadinović" Berane