T.C.
.
/
ANADOLU MESLEK
PROGRAMLARINDA ALANA
e-KILAVUZU
2015
Anadolu
ercihveYerle tirmee
Bu k avuz,
li
TERC
T
E
avuzu
1
Gazete
ya
g re ha an
r.
N N YA
YERLER
veya
4
Mesleki
Tel
Faks
: (0312) 413 12 42-43-44-45
: (0312) 425 19 67
ternet Adresleri http://mtegm.meb.gov.tr
https://e
l.meb.gov.tr
e-Posta
[email protected]
KISALTMALAR
ATP
AMP
YEP
YBP
PYBS
MBY
Beden Yeterlili
D
2015
Mesle
Anadolu Teknik/Anadolu
nda yer alan esaslar,
K avuzun ya
tarihinden itibaren y rl
girecektir. Bu esaslar, yasama, r
ve
yar
organlar ile
kararlar gerekli k
takdirde
rilebilir. Bu gibi durumlarda izlenecek yol, Mill
Bakanl nca belirlenir ve
kamuoyuna duyurulur.
ercihveYerle tirmee
avuzu
2
ATP ve AMP MESLEK
ALANLARINA
SIRA
ATP/AMP
1
, ATP/AMP meslek
e-Okul Sistemine girilmesi
2
30 Mart-10 Nisan 2015
e-Okul
3
Sisteminde ilan edilmesi
ATP/AMP ve meslek alanla
13 Nisan 2015
13-19 Nisan 2015
4
MBY
Sisteminde ilan edilmesi
5
e-Okul
MBY
6
-
Okul
7
27 Nisan-0
re MBY
27 Nisan-0
MBY
8
9
20 Nisan 2015
0404-16
ve
belgenin
MBY
teslim edilmesi
04-
10
belgenin
-Okul S
-1 ve
-
EK-
11
-Okul
12
9 uncu s
13
-Okul S
ATP/AMP
Sisteminde
14
Sisteminde
1810 Haziran 2015
e-Okul
*
18-
Bakanl k tar
12 Haziran 2015 15:00
an merkez
sistemle
** Sa k raporu al
gerektiren meslek alanlar n
alana
haklar n kaybetmemeleri
ilgili sa k kurulu ar na ba
ercihveYerle tirmee
avuzu
3
1.
1.1 ANADOLU
ALANLARINA
ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINDA MESLEK
ATP/AMP 10
belirtilen esaslara
9
Bu
.
2015
, bu K
ATP ve AMP
kabul
1.1.1. ATP MESLEK ALANLARINA
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri
a
matematik, fizik, kimya, biyoloji ile d
lar ve
ler.
tematik, fizik,
kimya, biyoloji ile dil
verilir.
,
er
ATP na mesleki ve Teknik Anadolu
okullarda bulunan ATP
liseleri d
1.1.2. AMP MESLEK
toplanarak
belirlenir.
lunan
1.1.3.
teknik / Anadolu m
istemeleri halinde
program ve
ercihveYerle tirmee
avuzu
4
1.2
1.2.1 D
ve
Ge
a
S
apor
belgelendirilmesi (MBY
bu alana
mez),
2. MBY
2.1 MBY S nav Komisyonunun Olu umu
ilgili
i
v
ile
birden fazla
.
2.2 MBY SINAVI ESASLARI
MBY
BOYUNUN (cm) OLARAK SON
RAKAMI
(10 KG VE DAHA FAZLA OLAN
RENC
T
NE ALINMAZLAR)
8 9 kg fazla
6 7 kg fazla
4 5 kg fazla
2 3 kg fazla
E it ya da 1 kg fazla
1 2 kg eksik
3 4 kg eksik
5 6 kg eksik
7 8 kg eksik
9 10 kg eksik
11 15 kg eksik
16 kg eksik
17 kg eksik
18 kg eksik
19 kg eksik
20 kg eksik
21 kg eksik
22 kg eksik
23 kg eksik
24 kg eksik
25 kg ve daha az olan renciler denizcilik
Tablo-1 : Boy
TA
DEN ZC
CEK
PUAN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
al mazlar
si Puanlama Tablosu
ercihveYerle tirmee
avuzu
5
2.2.1 S nava Haz rl
kil edecek bir durumu olup
2.2.2 Ya
oy
en
oda
BOY (cm)
YA
KIZ
144,5
147,5
148,5
148,5
13
14
15
16
ERKEK
140,5
146,5
152,5
158,0
Tablosu
Tablo-2
2.2.3 Beden Yeterl
kabul edilebilirler.
2.2.4
SAYISI
PUAN
ERKEK
10 ve fazl
10
9
8
8
5
7
3
6
1
Tablo-3 : Mekik Puanlama Tablosu
KIZ
5 ve fazla
4
3
2
1
2.2.5
P
s)
ercihveYerle tirmee
HAREKET SAYISI
avuzu
6
PUAN
KIZ
ERKEK
-
5
4
3
2
1
R
5
4
3
2
1
Tablo-4
2.2.6 Barfiks
HAREKET SAYISI
KIZ
ERKEK
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
Tablo-5 : Barfiks Puanlama Tablosu
2.2.7 Durarak Uzun Atlama
ATLAMA MESA
(cm)
KIZ
ERKEK
170
200
160
190
150
170
130
150
120
140
110
130
PUAN
R
10
9
7
5
3
1
Tablo-6 : Durarak Uzun Atlama Puanlama Tablosu
ercihveYerle tirmee
avuzu
7
2.2.8 Fiziksel G
belirli bir
,
ileri
durumu,
az
r
,
/
metri durumu,
yaralanma ve
,
Eklemlerde
tilemeyecek
bozan
durumu,
n
,
izleri,
Komisyonda bulunan
2.3
MBY
YEP
SIRA NO
YEP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PUAN
R
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Tablo-7 : YEP Puanlama Tablosu
ercihveYerle tirmee
avuzu
8
2.3.1
D
20
15
10
7
3
1
Tablo-8 : YBP Puanlama Tablosu
2.3.2 MBY
RLEND RME KISTASLARI
Ortao
TOPLAM PUAN
KIZ
ERKEK
10
10
20
30
30
20
20
20
20
20
100
100
Tablo-9
MBY
bulunur. Ancak MBY
olsalarda ilgili alan
36/3
izinli
-Okul sistemine izinli
3
alan/dal
10
ma
ATP ve
;
ve 9
e-Okul Sisteminde meslek alan
her alana
ATP
kontenjan
ercihveYerle tirmee
avuzu
9
4
4.1
Tercihler 18-29
Terc
reysel olarak eEK-1 ve/veya EK-
okul idaresine verilmesi durumunda
,
AMP
.
olumlu
edemeyeceklerdir. Bu durumda
durumunda
olan adayla
e-Okul Sistemi izin verecektir.
EK-1 ve EKe-
e-
okul
irme ile
Elektronik ortamda onaylanan tercih listesinin
verilecektir.
http://www.meb.gov.tr,
http://mtegm.meb.gov.tr
adresinden
4.1.1
okullardan da tercih yapabileceklerdir.
4.1.2
tercih yaparken
5
Tercih b
in
rak
ercihveYerle tirmee
AMP de y
ATP ve AMP
avuzu
10
okuldaki alanlardan birisine
k
ilgili
gelebileceklerdir.
il
ta
sonuna kadar,
yapabilirler.
alan
maz.
6
ATP ve AMP
saat 15:00 da ilan edilecektir.
https://e-okul.meb.gov.tr ve Veli Bilgilendirme Sisteminden
Mobil
7
ATP ve AMP
, 9 uncu s
ATP
9 uncu
yapmak,
ATP ve AMP meslek alanlar
girmek,
MBY
-Okul sistemine
-Okul sistemine
B
belirtilen ta
Denizcilik mesl
MBY
-Okul Sistemine
9 uncu
e-Okul sistemine
-Okul Sistemine izinli olarak
8
OKUL,
http://mtegm.meb.gov.tr ile
http://megep.meb.gov.tr
ercihveYerle tirmee
avuzu
11
(
ercihveYerle tirmee
avuzu
12
EK-1
VE ALANLARINA
FORMU
)
T.C. Kimlik No
Okul No
Bulunan Alanlar)
SIRA Tercih Kodu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
m
1.
uygundur.
re;
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri
isteyen
.
matematik, fizik, kimya, biyoloji ile
2.
y
tematik, fizik, kimya, biyoloji ile
3.
4.
Denizcilik meslek
elv
kontrol edilerek sisteme
Velinin
ercihveYerle tirmee
avuzu
13
EK-2
ANADOLU MESLEK PROGRAMI ALANA
)
T.C. Kimlik No
i
Okul No
ALAN
(Kendi Okulunda Bulunan Alanlar)
S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
m
1.
uygundur.
,
ortaokul
re
2.
3.
Denizcilik meslek
a
4.
5.
6.
ve
ilgili
meslek
10 uncu s
, nakil yoluyla
istedikleri alanlara
.
Okulda bulunan alan
tercih yapmak zorunludur.
Velinin
Download

ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINDA ALANA e