Odlévání bronzu ve Skandinávii doby vikinské a
raného středověku
Anders Söderberg ([email protected])
Přeloženo z: http://web.comhem.se/vikingbronze/casting.htm
Mou vstupní branou do tohoto starodávného
řemesla je fakt, že jsem řemeslníkem a
archeologem. Experimentální studie o výrobě
závaží v době vikinské, kterou jsem sepsal
během studia, mi pomohla pochopit, že znalost
řemeslného umu je užitečnou pomůckou při
archeologickém bádání.
Za mým zájmem o toto téma stojí nepopsatelná fascinace. Všechno to začalo
zesklovatělými vnitřky tyglíků a roztaveným jílem, kteréžto předměty svědčí o procesu
odlévání. Jejich zesklovatělé povrchy, které jsou zbarvené do černa, zelena a červena,
vyprávějí dávné příběhy o brutální teplotě a dujících měších s velmi hmatatelným
přesahem do současnosti. Možná je to díky tomu, že připálený a zesklovatělý jíl se na
rozdíl od jiných archeologických nálezů nemění ani po tom, co leží po staletí v hlíně.
Spékaný výrobek je stabilní a pevný a po vykopání a omytí vypadá vikinský tyglík stejně
jako před tisíci lety, kdy vychládal na podlaze v dílně. Dokonce ani tyglíky z doby
bronzové se po uplynutí tří tisíc let výrazně nezměnily. Díky tomu získáváme skvělou
časovou perspektivu; jedná se o silnou upomínku toho, že ve vesmíru jeden či tři tisíce
let uběhnout jako lusknutí prstů.
Přítomnost dávných časů se stává o to zřetelnější, když vidím své vlastní tyglíky,
které jsou velmi podobné těm uloženým v Národním muzeu. To, že děláte stejné chyby
jako raně středověcí řemeslníci, činí historii méně zvláštní a můžete se k ní přiblížit.
Odlévání bronzu je elegantní hra s několika kubickými decimetry metaforického
pekla. Je praktické tím, že se omezuje na malou škvíru, ale zase ošidné v tom ohledu, že
vás snadno svede k myšlenkám nad vlastními dovednostmi. Kdykoli dáte palec příliš
blízko výhně nebo nechtěně uchopíte rozžhavený tyglík, je zřejmé, kdo stanovuje
podmínky. Takové věci bolí, a to zatraceně moc.
Raně středověké odlévání mělo již od doby bronzové hluboce zakořeněné tradice a v
době vikinské zřejmě vypadalo tak, jak tomu bylo po několik tisíc let. Jestliže doba
bronzová byla zlatou érou odlévání bronzu, řemeslo po příchodu železa rozhodně
nezaniklo. Kovolitectví hrálo díky výrobě šperků a prestižním předmětům stále důležitou
sociální roli, protože se tím de fakto podílelo na určování společenské identity a
vlastnictví, loajality a spojenectví. Mnoho předmětů bylo pro potvrzení společenských
vazeb darováno, díky čemuž každý takový předmět získával svůj příběh – alespoň takto
mohl přemýšlet tehdejší člověk.
Toto jsme byli schopni zaznamenat během výkopů hrobů z doby železné a raného
středověku. A protože pohřební dary stále vyprávějí příběhy o pohřbených osobách, jsme
schopni do těchto společenských vazeb nahlédnout. V několika posledních dekádách
bylo ve Švédsku nalezeno mnoho raně středověkých dílen; v osadě Helgö na jezeru
Mälaren; ve středověkých městech Lundu a Sigtuně; ve vikinské Birce a na dalších
místech v Dánsku. Díky tomu jsme schopni pochopit podmínky řemeslníků a zejména
technické aspekty různých řemesel.
Místa některých důležitých skandinávských
kovodílen:
1) Helgö, 5.-9. stol. 2) Birka, 8.-10. stol. 3) Sigtuna,
11. stol. 4) Ribe, 8. stol. 5) Haithabu (Hedeby), 9.10. stol. 6) Fyrkat, pozdní 10. stol. 7) Lund, 11. stol.
8) Kaupang, 9. stol. 9) Trondheim 11. stol.
Poslední tři roky (do 1998) jsem strávil odhalováním některých z těchto řemesel.
Zejména jsem se zabýval litím bronzu a stříbra. Pomáhaly mi nálezové zprávy a
předchozí experimentální projekty. Dánští a angličtí archeologové mají v tomto ohledu
náskok a jsem vděčný za jejich dobrou dokumentaci (Bareham 1994) (Hedegaard 1992)
(Johansson 1986) (Kruse, Smith & Starling 1988) (Lønborg 1986 & 1992) (Tylecote
1973).
Výheň
Srdcem dílny je výheň na dřevěné uhlí. Výhně, se kterými jsem pracoval, byly
kopiemi malých výhní na odlévání bronzu z Helgö, které byly objeveny v 50. a 60.
letech (Lamm 1973) (Lamm & Clarke 1984). Výheň nesmí být velká, zejména proto, že
každé odlévání zřídkakdy vyžaduje více než 40-50 cm3 bronzu, obvykle však méně.
Věštinou jsem pracoval s výhněmi o objemu 0.001-0.002 m3. Typická výheň doby
vikinské byla díra v zemi vymazaná jílem, která byla o něco větší než ty, které jsem
používal (Roesdahl 1977) (Lønborg 1986).
Výheň: a) Tyglík b) Výfučna c) Hubice měchů
Vpravo: Sigurd Drakobijec s nástroji a měchy. Výjev
ze švédského runového kamene. [Fotka]
Na výheň je napojen pár měchů, které nemusejí být, stejně jako sama výheň, nijak
rozměrné. Své měchy jsem vyrobil podle výjevu na jednom švédském runovém kameni
[kámen z Ramsundu, Sö 101]. Tuto rytinu jsem použil jako svou předlohu, protože rytec
poměrně věrně naznačil poměry mezi Sigurdovými nástroji. Měchy měří asi 0.4 m na
délku a asi 0.2 na šířku (každý měch). Tyto rozměry umožňují dostatečně rozpálit cca
0.001 m3, a tím se určuje velikost výhně. Měchy musejí být používány v páru, aby se
zabránilo situaci, kdy plyny stoupají opačně do komory, protože můžou způsobit výbuch.
Tento systém není velký, ale je účinný. Vytrvalým pumpováním je možné dosáhnout
potřebných 1100-1200 °C a bronz v tyglíku může být roztaven do 15 minut.
Dvojitá výheň ze švédského Helgö z
období stěhování národů; jedna sloužila
pro zahřívání forem a druhá pro tavení
kovu. Velmi skromná konstrukce.
Pec mohla při užívání vypadat takto.
Formy
Od doby bronzové byly formy vyráběny z jílu zpevněného jemným pískem a nějakým
organickým materiálem – skvěle mohl posloužit dobytčí nebo koňský trus, ve kterém
jsou vlákna rozmělněna na ideální délku 1-5 mm.
Ve Skandinávii již od 40. let probíhají diskuze, jak byly vyráběny formy a z jaké
odlévací techniky byly odvozeny (Oldeberg 1942, 1948 & 1966) (Zachrisson 1960)
(Lamm 1980) (Thunmark-Nylén 1983) (Brinch Madsen 1984) (Jansson 1985). Vědci
zastávají dvě stanoviska – buď byly formy vytvořeny otištěním původního předmětu do
jílu a následně obě poloviny formy spojeny k sobě, nebo bylo používáno odlévání do
ztraceného vosku. Běžně proto archeologové docházejí ke smírčímu závěru, že se
užívaly obě metody. Dánská experimentální archeologie obhajuje odlévání do ztraceného
vosku – á cire perdue (Lønborg 1986 & 1992). Při odlévání do ztraceného vosku zabalíte
voskový model do jílu a po vysušení vosk rozpustíte. Voskové modely mohou být snadno
reprodukovány tak, že se po otištění originálního kovového předmětu do jílu vyplní otisk
voskem (Hedegaard 1992). Tato metoda se vyplatí, protože tak lze vyrábět modely, které
jsou poměrně věrné původním předmětům. Dokonce i předměty, na kterých se překrývají
ornamenty, mohou být tímto způsobem reprodukovány, protože mokrý jíl je tvárný a
zaznamenává kvalitní otisk.
Výhody odlévání do ztraceného vosku spočívají v tom, že odlitky jsou velmi podobné
předloze a zachovává všechny detaily. Další výhodou je fakt, že ornament může být
opraven již na voskovém modelu, a nikoli na konečném kovovém výrobku. Třetí
výhodou je možnost rychlé masové produkce (Hedegaard 1992). Pomocí jedné kovové
předlohy můžete vyrobit tolik voskových modelů, kolik jen chcete, během několika
hodin jste schopni snadno připravit nejméně dvacet modelů. Vše záleží na tom, zda jsou
potřeba opravy předmětu, který chcete odlévat, protože předměty s náročnějšími
ornamenty vyžadují více zásahů než předměty s chudším zdobením.
Odlévání do ztraceného vosku bylo v raném středověku staré již několik tisíc let a
používá se dosud, například různými etniky, ve šperkařském a uměleckém odlévání a
přesném odlévání oceli. V dnešní době jsou používány speciální vosky a hi-tech
keramika, ale základy jsou stejné jako v raném středověku a možná stejné jako na
Blízkém Východě v době 3000 př. n. l. – nejpokrokovější průmyslový proces se opírá o
čtyři nebo pět tisíc let starou technologickou tradici.
Zdá se mi poměrně přirozené užívat při odlévání do ztraceného vosku tvárnou a ve
vodě rozpustnou formu. A také jsem vyslovil hypotézu, že původní jílové formy měly
takové parametry. Nemyslím si, že se mnou bude každý archeolog souhlasit, a proto
pracuji na tom, abych ji potvrdil. Možná od své hypotézy budu muset nakonec ustoupit,
ale bude alespoň postavena na dobrém základu.
Výroba forem na klíče, metoda odlévání do
ztraceného vosku (á cire perdue).
Slitiny
V archeologii často nedbale hovoříme o všech slitinách mědi jako o „bronzu“, ale
tento výraz se omezuje pouze na klasický bronz s 90 % mědi (Cu) a 10 % cínu (Sn) a
některé příbuzné slitiny.
Mluvíme-li o vikinském „bronzu“, často tím myslíme slitiny podobnější dnešní
mosazi. Mosaz je slitina mědi a 30-40 % zinku (Zn). Během prvního století před naším
letopočtem našli Římané způsob, jak vyrábět mosaz ve velkém. V té době nebylo možné
tavit čistou zinkovou rudu, ale bylo možné míchat čistou měď se zinkovou rudou a
zahřát je, dokud se zinek neodpařil a neabsorboval do mědi. Tato metoda se nazývá
cementace (Craddock 1990).
Tato slitina se stala brzy populární a její cena byla v Římě několikanásobně vyšší, než
byla cena mědi. V současné Belgii a Německu v okolí Cách Římané zakládali slévárny
mosazi. Z kontinentu byl pak kov importován do Skandinávie jako hotové předměty, šrot
nebo surový materiál v podobě prutů. Výroba, jak se zdá, přežila pád západořímské říše
v 5. století a pokračovala pod karolinským vedením v 9. století (Craddock 1990).
Měďnato-zinkové slitiny mají na rozdíl od pomalu tekoucího cínového bronzu jisté
přednosti v tom, že pomaleji tuhnou a mají nižší viskozitu. Těmito slitinami můžete
formu dokonale vyplnit až do největších detailů. Nízká viskozita rovněž umožňuje vylít
kov do vtoku formy a zároveň mohou zevnitř unikat výpary. To je důležité, protože
vikinské formy byly jen zřídkakdy vybavené vzduchovými kanálky.
Čisté měďnato-zinkové slitiny byly ve Skandinávii v období stěhování národů, době
vikinské a raném středověku používány pouze výjimečně. Často se objevují příměsi cínu,
olova (Pb) nebo obou zároveň. Správný název pro tyto slitiny jsou dělovina (mosaz +
Sn), olovnatá mosaz (mosaz + Pb) a olovnatá dělovina (dělovina + Pb). Současné
analýzy ukazují, že skandinávský raně středověký bronz byl podle nejstejnorodějších
výsledků slitinou Cu + c. 10-25 % Zn a c. 5-15 % Sn/Pb. Z analýz můžeme vyčíst, že se
během doby vikinské lehce zvyšoval podíl Pb a užívalo se více olovnaté děloviny
(Arrhenius 1989) (Forshell 1992).
Je možné, že tyto příměsi mohly být přidávány domácími řemeslníky. Po
několikanásobném roztavení slitiny se zinek vyvařil. Kov tím pádem byl spíš měď než
mosaz, a proto byl viskóznější a nevhodný k odlévání. Z toho důvodu navrhuji, že v
takovém případě mohly být přidávány prvky olovo a cín, které nemusely být součástí
původního surového materiálu. Díky příměsím mohl být kov i navzdory velké ztrátě
zinku lépe odléván. Přidávání kovů mohlo stejně dobře probíhat ve Skandinávii jako
mezi kontinentálními řemeslníky. Pozůstatky olova a cínu byly nalezeny v římských a
provinčních předmětech (Dungworth 1997).
Myšlenka, že přidávání Sn/Pb probíhalo na místní úrovni, je více méně spekulativní.
Obsah Pb ve slitinách mohl způsobit také fakt, že zinkové rudy obsahovaly olovnaté
nečistoty.
Tyglíky
Stejně jako formy byly tyglíky vyrobeny z jílu zpevněného pískem. Domácí
skandinávské keramické jíly nebyly příliš odolné proti žáru tavících výhní, a to zejména
proto, že dřevěné uhlí obsahuje nestálé sloučeniny, jako např. sloučeniny draslíku a
sodík, které dramaticky snižují bod tání jílu. Řemeslníci řešili tento problém tak, že do
jílu přidávali velké množství písku nebo křemene (Lamm 1973 & 1980). Křemen má
vysoký bod tání, okolo 1700 °C. Ale i přes to všechno začal v tomto tvrdém prostředí
povrch křemene lehce tát.
Tyglíky s víky z Helgö, období stěhování národů.
Dole zničený tyglík s chybějícím víkem.
Fragment tyglík ve tvaru náprstku ze Sigtuny,
doba vikinská.
Díky zpevnění mohou být keramické tyglíky při takovém procesu vůbec použity, ale
nanejvýše jednou nebo dvakrát. Přes všechno zpevnění jde o nesnadné balancování na
úzkém prostoru mezi ideální odlévací teplotou slitiny a bodu tání jílu. Pokud se dno
tyglíku neprotrhne a jeho obsah nevylije do výhně, z tyglíku se tak či tak stane hladká,
sklovitá tavenina, kterou jen těžko uchopíte do kleští a přenesete k formě. Řemeslníci je
přesto dokázali používat a v Helgö bylo nalezeno c. 300 kilogramů tyglíků vyrobených z
místního keramického jílu zpevněného křemenem. Tyto jíly jsem sám vyzkoušel pouze
při odlévání cínového bronzu. Čistý cínový bronz je, zdá se, pro tuto keramiku poněkud
příliš, protože jeho bod tání je 1005 °C a ideální odlévací teplota mezi 1100 a 1140 °C.
Například slitina Cu + 20 % Zn a 10 % Sn nebo Pb by měla bod tání pod 950 °C a mohla
by být odlévána při 1050-1100 °C. Díky nižším teplotám mohlo být odlévání jednodušší
a keramika se nemusela tolik poškozovat.
Rekonstruované tyglíky vyrobené z
kameninového jílu zpevněného pískem.
Jako materiál na tyglíky jsem většinou používal kameninový jíl zpevněný pískem.
Nejsnadněji se vyrábějí podle metody z 12. století, kterou nám zaznamenává
pravděpodobně severoněmecký mnich Theofil ve své knize O rozličných dovednostech
(De diversis artibus) (Hawthorne & Smith 1979). Tento pramen je chronologicky i
geograficky blízký době vikinské, a je proto neocenitelným zdrojem při studiu raně
středověkých řemesel ve Skandinávii. Theofil popisuje výrobu tyglíku tak, že je potřeba
ho vymodelovat na konci dřevěné tyče o požadovaném průměru. Je však složité a takřka
nemožné sundat jílovou nádobu z konce tyče, na kterém tyglík velmi pevně drží. Co nám
Theofil neříká a co muselo být součástí této metody je to, že když tyč před modelováním
tyglíku navoskujeme, můžeme tyglík po nepatrném ohřevu z tyče sejmout. Takovýto
tyglík zpevněný pískem vydrží deset až dvanáct tavení.
Foto: © Nina Künzler
Lití
Poté, co se kov ve výhni roztavil, se můžeme přesunout k lití. Před litím samotným je
nutné formu zahřát v samostatné peci. Nejlepší odlitky se povedou v těch formách, které
jsou kompletně rozehřáté a oxidované – keramika musí být rozpálená do červena. Pokud
je forma uvnitř stále černá nebo šedá, obsahuje pozůstatky organického charakteru, vosk
a nespálené vápno z glaciálních a postglaciálních vápenatých jílů. Vápno při hoření
produkuje oxid uhličitý a v takových podmínkách forma vypouští takové množství
plynů, které brání odlévání – někdy jde o tolik plynů, že dokonce znemožňují vylít do
formy jakýkoli kov. To mi také při výzkumu odlévací techniky dlouho nešlo do hlavy –
zejména proto, že mnoho starodávných forem byla často špatně rozehřátá, vnějšky měly
červené a vnitřky černé. Jak vůbec dokázali nalít do takových forem byť jedinou kapičku
kovu? Tuto otázku jsem si položil proto, že se týká mnoha forem vikinských oválných
broží, které je složité odlévat i za těch nejlepších podmínek.
Spolu s těmito formami nacházíme mnoho dobře rozehřátých forem, které stěží dělaly
nějaké problémy, ale množství zčernalých forem je dostatečné na to, abychom byli
zmatení. Opravdu vikinští odlévači své řemeslo nezvládali? Nicméně se zdá, že
měďnato-zinkové slitiny, které byly v té době užívané, jsou o trochu odolnější vůči
plynům než cínový bronz. Při odlévání takových slitin je možné udržet nižší teplotu ve
formě, která tím pádem produkuje méně výparů. Rád bych tyto záležitosti lépe
prozkoumal. Možná, že by analýza zčernalých forem prokázala přístup k méně
vápenatým jílům a jejich používání. Ať už je hypotéza s vápenatým jílem pravdivá či
není, vysoký podíl dřevěného uhlí ve zčernalé formě musel odlévání také ovlivnit.
Výheň, v níž jsou rozehřívány formy, nemusí být rozfoukávána měchy. S dobrou
ventilací u výhně je snadné dosáhnout potřebných 700-800 °C, vypálit formy a ponechat
je horké do chvíle, kdy budeme odlévat.
Zdá se, že jíl je pro tento účel ideálním materiálem, protože vede teplo pomalu.
Nahřívání trvá dlouhou dobu a vychládání zrovna tak. Forma se stěnami o 5 mm
potřebuje více než 15 minut na to, aby se naskrz ohřála z pokojové teploty na 700 °C.
Díky tomu máme možnost vytáhnout formu ven z výhně ještě před odléváním. Je možné
ji držet v kleštích v levé ruce a pravou rukou odlévat. Máte přibližně dvacet sekund na to,
než se začne forma pomalu ochlazovat. Dvacet sekund je docela dlouhá doba při
řemesle, ve které musíte jinak spěchat.
Pomalá tepelná vodivost jílu se také projevuje v situaci, při které se teplo tekutého
kovu směstnaného do malého prostoru přenáší skrze stěny formy. Vůbec se nezdá, že by
forma kov nějak zchladila, zvláště když je forma předehřátá. To je dobré při odlévání
předmětů s náročnými ornamenty a malými detaily. Tak se nám zdá, jakoby většina tepla
pocházela ze samotného kovu nebo kovové ucpávky ve vtoku spíše než z formy.
Vrchní část mojí repliky oválné brože typu
P42, začátek 9. stol. Slitina Cu/Zn/Pb/Sn.
Tyto podmínky nabízejí dobrou pomoc při odlévání složitých předmětů, jako
například tenkých oválných broží. Kvality měďnato-zinkových slitin společně s
kvalitami materiálu formy vysvětlují, proč je možné odlévat dokonce i vrchní části
dvoudílných broží, které nejsou tlustší než 1 mm. Archeologové je často považují za
zázraky. Díky svému výzkumu tohoto tématu plně rozumím možnostem masové výroby
předmětů, jako jsou tyto. Dříve bylo navrhováno, že tyto předměty byly vyrobeny
pomocí primitivního odstředivého lití (Lindblad 1997), ale nevěřím, že bylo této metody
zapotřebí.
Výsledky raně středověkého odlévače nebyly zázraky, ačkoli podle tehdejších názorů
jimi určitě byly. Jejich dovednosti závisely na znalosti založené na dlouhé tradici a
dobrých metodách společně s dovedností vyřešit problémy nejsnadnějšími možnými
způsoby za optimálních výsledků. Můj dosavadní poznatek je, že jílové formy zpevněné
pískem a hovězím trusem ve spojení s dobrými slitinami vám umožní vytvořit mnohé.
Někdy dokonce zázraky.
Odkazy
Arrhenius, B. 1989. Kan metallanalyser ge en anvisning om när metallurgi blir inhemsk? In: Ickejärnmetaller - malmfyndigheter och metallurgi. Jernkontorets bergshistoriska utskott , H 45. Stockholm.
Bareham, T. 1994. Bronze casting experiments. In: Historical Metallurgy - The Journal of the Historical
Metallurgy Society, Vol 28 No 2, 1994. London.
Brinch Madsen, H. 1984. Metal Casting. In: Ribe Excavations 1970-76. Vol 2. Bencard, M. (Ed). Esbjerg.
Craddock, P. T. (Ed). 1990. 2000 Years of Zinc and Brass. Occasional paper No 50. British Museum.
London.
Drescher, H. 1983. Metallhandwerk des 8.-11. Jh. in Haithabu auf grund der Werkstattabfälle. In: Das
Handwerk in vor- und frühgeschichtlicher Zeit. Teil II, Achäologische und philologische Beiträge. H.
Jahnkuhn (Ed.). Göttingen.
Dungworth, D. 1997. Iron Age and Roman copper alloys from northern Britain. In: Internet Archaeology
2(http://intarch.ac.uk/journal/issue2/dungworth_index.html). A. Vince (Ed.). Dept of Archaeology.
University of York.
Forshell, H. 1992. The inception of copper mining in Falun. Relation between element composition in
copper artefacts, mining and manufacturing technology and historic development with particular
emphasis on copper from the Falu mine. Theses and papers in archaeology B:2. Stockholms Universitet.
Stockholm.
Floderus, E. 1928. Några brons- och silversmedsfynd från det äldsta Sigtuna. In: Fornvännen 23
(1928).Curman, S (Ed.). KVHAA. Stockholm.
Hawthorne, J. G. Smith, C. S. 1979. Theophilus; On Divers Arts. The Foremost Medieval Treatise on
Painting, Glassmaking and Metalwork. New York.
Hedegaard, K. R. 1992. Bronzestøberhåndværket i yngre germanertid og tidlig vikingetid i Skandinavien
- teknologi og organisation. In: Lag 1992. Højbjerg.
Jansson, I. 1985. Ovala spännbucklor. En studie av vikingatida standardsmycken med utgångspunkt från
Björköfynden (Oval brooches. A study of Viking Period standard jewellery based on the finds from Björkö
(Birka) Sweden). Aun 7. Uppsala Universitet. Uppsala.
Johansson, T. (Ed.). 1986. Brons och koppar. Forntida teknik 12. Sveg.
Kruse, S. E. Smith, R. D. Starling, K. 1988. Experimental casting of silver ingots. In: Historical
Metallurgy - Journal of the Historical Metallurgy Society, Vol 22 No 2, 1988. London.
Lamm, K. 1973. The Manufacture of Jewellery during the Migration Period at Helgö in Sweden.
In: Bulletin of the Historical Metallurgy Group. Vol 7, no 2. London.
Lamm, K. 1980. Early Medieval Metalworking on Helgö in Central Sweden. In: Aspects of Early
Metallurgy.Oddy, W. A. (Ed.). British Museum Occasional Paper No 17. London.
Lamm, K. Clarke, H. (Ed.).1984. Excavations at Helgö IX. Finds, Features and Functions. KVHAA.
Stockholm.
Lindblad, K. G. 1997. Metallgjutning med forntida metoder. In: Nytt om smide och smeder April 1997,
Nyhetsbrev för Sveriges Konstsmidesförening.
Lønborg, B. 1986. Bronzestøbning i dansk jernalder. In: Kuml 1986. Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab.
Kjærum, P. (Ed.). Aarhus.
Lønborg, B. 1992. Fremstillingen af vikingetidens skålformede fibler. In: Kuml 1992. Årbog for Jysk
Arkæologisk Selskab. Kjærum, P. (Ed.). Aarhus.
Nordin, A-C. 1993. Metallgjutning i Sigtuna. C-uppsats. Inst. för Arkeologi, Uppsala Universitet. Uppsala.
Oldeberg, A. 1942-1943. Metallteknik under förhistorisk tid I-II. Lund.
Oldeberg, A. 1948. Sandgjutning eller á cire perdue? In: Fornvännen 1948. KVHAA. Stockholm.
Oldeberg, A. 1966. Metallteknik under vikingatid och medeltid. Stockholm.
Roesdahl, E. 1977. Fyrkat - En Jysk Vikingeborg, II Oldsagerne og Gravpladsen. København.
Tesch, S. (Ed.) 1990. Makt och människor i kungens Sigtuna - Sigtunautgrävningen 1990. Sigtuna Muséer.
Märsta.
Thunmark-Nylén, L. 1983. Vikingatida dosspännen - teknisk stratigrafi och verkstadsgruppering. Aun 4.
Uppsala Universitet. Uppsala.
Tylecote, R. F. 1973. Casting Copper and Bronze into Stone Moulds. In: Bulletin of the Historical
Metallurgy Group, Vol 7 No 1, 1973. London.
Zachrisson, I. 1960. De ovala spännbucklornas tillverkningssätt. In: Tor VI. Uppsala.
Download

Odlévání bronzu ve Skandinávii doby vikinské a raného středověku